ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN"

Transkript

1 ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret Varje mål är kopplat till en handlingsplan (se bilagor) (Handlingsplanerna skall man se som en stomme i vår verksamhet som utvärderas kontinuerligt).) Urval av områden. Vi på Fagerlidsskolan har valt under läsåret att prioritera följande områden. Kunskaper Utveckling och lärande, med tyngdpunkt på läsinlärning (bilaga 2) Att stimulera läsandet och skrivandet så att eleverna känner glädje över sitt kunnande. Samverkan Fagerlidsskolan (bilaga 19) Att arbeta för en sammanhållen skola Mål och Kursplaner i SO / NO / TK (bilaga 29) Följa ett barns utveckling över tid. Ta fram bedömnings bara mål. HANDLINGSPLANER BILAGA: 1. Normer och värden 2. Kunskaper. Utveckling och lärande, med tyngdpunkt på läs- och skrivinlärning 3. Elvers ansvar och inflytande - Elevmedverkan 4. Skola - hem - Föräldramedverkan 5. Samverkan med förskola, skola och fritids 6. Skolan och omvärlden - internationell kontakt 7. Bedömning - Utvecklingssamtal 8. Chefskap 9. Elevhälsa stöd 10. Brandrutiner 11. Rutiner kring anmälan enl. socialtjänstlagen 12. Svenska som andraspråk 13. Gemensam miljö 14. Likabehandlingsplan 15. Konfrontationsmetoden 16. Frånvarorapportering 17. Trivselregler Robert Olsson Rektor Antagen Mål och Kursplaner i SO/NO/TK 19. Samverkan Fagerlid 20. Ansvarsområden 21. Dataansvar 22. Rutiner kring stängning 23. Krishantering 24. Arbetsmiljö 25. Droger 26. Klassresor - studieresor 27. Genus 28. Övergångar till åk Våld och Hot 30. Tillbuds RUTINER Blanketter A Elevvårdskonferens protokoll B Åtgärdsprogram C Inför EVK svenska som andraspråk D Tillbuds rapportering E Utredning om kränkande behandling F Uppföljnings samtal G Åtgärdsprogram vid kränkande behandling H Uppföljning av åtgärdsprogram

2 NORMER OCH VÄRDEN BILAGA 1 Att vi respekterar andra människors egenvärde. Att våra elever skall få en social kompetens och känna trygghet i skolan. Att förbättra det sociala klimatet i skolan. Att öka andelen elever som trivs i skolan. Genomförande: Elevmedverkan (Bilaga 3) Elevhälsa (bilaga 9) Jobba med våra trivselregler (bilaga 17) Arbeta för Likabehandling (bilaga 14) Anmälan vid tillbud (blankett D) Uppföljning av elevers frånvaro (bilaga 16) Utvärdering: Fortlöpande Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor Antagen:

3 HANDLINGSPLAN KUNSKAPER. UTVECKLING OCH LÄRANDE, MED TYNGDPUNKT PÅ LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING BILAGA 2 Att eleverna kan läsa och förstå vad de läser Att höja läs- och skrivförmågan genom kontinuitet och individualisering Att eleverna förstår varför de behöver läsa och skriva Att stimulera läsandet och skrivandet så att eleverna känner glädje över att kunna läsa och skriva Att eleverna kan uttrycka sig skriftligt Genomförande: Ett lockande skolbibliotek. Vi iordningställer ett bok rum för de äldre eleverna och lyfter fram bilderböckerna för de yngre barnen. Högläsning för barnen samt avsätta mycket tid för elevernas egen läsning. Skapa bra klassrumsmiljö som stimulerar läsning och skrivning. Böcker ska finnas lättillgängligt och synligt. Engagera föräldrarna, t ex med läxläsning samt regelbunden läsning. Utveckla flera olika läs miljöer så att böcker finns lätt åtkomliga. Samtal och interjuver med elever Lästa antal böcker/sidor Utvärdering: Kontinuerlig uppföljning inför IUP av elevens läs- och skrivutveckling. Dokumentation av läsningen och skrivningen. Kvalitetsredovisningen Nationella prov åk 3. Ämnesansvarig lärare Rektor Antagen:

4 ELVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE - ELEVMEDVERKAN BILAGA 3 Bakgrund: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga, skall omfatta alla elever. Skolans uppdrag kring är att e elevernas baskunskaper och få en bra grund för framtiden. Vi går från industri samhället till ett post industriellt samhälle.. Alla barn skall känna att det de säger är betydelsefullt Att främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Aktiv demokratiprocess Konflikthantering Att på olika sätt fånga upp elevernas engagemang och egna idéer så att de har en bra beredskap inför framtiden. Att öka elevernas lust att lära. Genomförande: Elevråd, klassråd samt matråd med regelbundna träffar Utvecklingssamtal / Individuella utvecklingsplaner för alla elever Eleverna planerar skolarbetet tillsammans med personal utifrån mognad och ålder Eleverna deltar aktivt i praktiska göromål på skolan Visa på olika konfliktlösningar Ta tid att höra varje barns uppfattning, lyssna och stötta Fånga upp elevernas kreativa tankar och att man ger tid för att spinna vidare på idéerna tillsammans. Öppen skola för alla där studiebesök i närsamhället / näringsliv blir en naturlig del i vårt arbete. Skapa nya inlärnings situationer där man tar hjälp av närmiljön. Utvärdering: Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor Antagen:

5 SKOLA HEM - FÖRÄLDRAMEDVERKAN BILAGA 4 Bakgrund: Föräldramedverkan i skolan, där vårdnadshavare känner en större delaktighet i skolans arbete. Skola och hem samarbetar för att ge eleven en harmonisk skolgång Utveckla föräldrarådet tillsammans med personal Genomförande: Information från personal. Öppet föräldraråd 2-3 gånger per termin. Skolan står öppen för vårdnadshavare att besöka sina barn under skoldagen. Besök av vårdnadshavare bör undvikas i aug., dec., och maj/juni. Föräldramöten där vårdnadshavare eller personal bjuder in till träffar. Klassläraren kallar till utvecklingssamtal. Blivande förskoleklass med vårdnadshavare inbjuds till information kring skolstarten. Utvärdering Fortlöpande utvärdering under läsåret. Kvalitetsredovisningen Personal Föräldraråd: Personal och Rektor Antagen:

6 SAMVERKAN MED FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDS BILAGA 5 Att varje barn och föräldrar känner trygghet inför byte av grupp tillhörighet. Att se den röda tråden i ett barn utveckling. Att följa upp varje enskilt barns behov. Genomförande: Jan./Feb. Föräldrar väljer skola. ( Administreras central). Våren. Rektor för Nordalsskolan och Fagerlidsskolan planerar grupper utifrån föräldrarnas önskemål. Dialog förs med berörd personal under arbetets gång. Träff på Markusgården, där personal från resp. berörd avd. fritids och förskoleklass träffas. I hel grupp presenterar vi hur gruppindelningen är tänkt. Därefter grupperar vi oss för/med resp. skola. BVC och IFO kommer att bjudas in. Utbyte av ev. övergripande behov kan ske. Vid denna träff bokar berörd personal tid för inskrivnings dag i Maj samt tid för besök. Förskolelärare besöker berörda förskolor (Markusgården, och Lunden) på överenskommen dag och tid. Förskolelärare träffar dagbarnvårdarna. En inskrivnings dag där barn, föräldrar, pedagoger och rektor medverkar Augusti Inbjudan skickas ut till berörda 6 åringar inför första skoldagen Oktober Uppföljnings möte med berörda. Utvärdering: Kort utvärdering av handlingsplanen på oktober mötet. Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor vid berörd enhet. Antagen: översyn pågår.

7 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN - INTERNATIONELL KONTAKT BILAGA 6 Bakgrund: Beslut av KUN att etablera någon form av internationella kontakter Vi skall känna samhörighet med människor runt om i världen Vi skall få ökad förståelse för olikheter och uppmärksamma likheter Genomförande: Internationalisering skall uppmärksammas i alla ämnen. Undervisningen skall vädja till barnens alla sinnen. Undervisningen skall lyftas fram i naturligt sammanhang inom kultur och religion. Vi uppmärksammar FN-dagen. Skolan har fadderbarn på Sri Lanka. Utvärdering: Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Antagen:

8 BEDÖMNING - UTVECKLINGSSAMTAL BILAGA 7 Bakgrund: Utvecklingssamtal utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Följa ett barns utveckling över tid. Lärare, elev och vårdnadshavare ska kunna tala öppet och i förtroende. Samtalet ska leda till en ömsesidig, framåtblickande och långsiktig plan. Samtalet bör präglas av jämlikhet. Genomförande: Kontaktläraren kallar till utvecklingssamtal. IUP-underlag medskickas. Utveckla individuella utvecklingsplaner - IUP Under hösten ta fram hur vi sätter elevernas mål. Inbjudan skall gå ut i god tid så att alla parter har möjlighet att förbereda sig på bästa sätt. Vid överföring av information, både muntlig och skriftlig, skall föräldrarna informeras om vad man överför. Minst ett utvecklingssamtal per termin. Elevarbeten visas som information till vårdnadshavarna om elevens utveckling. Utvärdering: Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personal Antagen:

9 CHEFSKAPET BILAGA 8. Att leda det pedagogiska arbetet Att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Att utveckla den goda arbetsplatsen för elever och personal. Skapa bra rutiner. Främja barns och elevers lika rättigheter. Genomförande: Sprida en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Regelbundna enskilda samtal med personalen. Få till stånd att de pedagogiska diskussionerna hålls vid liv. Vara lyhörd för personalens åsikter och önskemål. Värna om Fagerlidsskolans elever och personal i olika sammanhang. Att det finns en bra organisation på Fagerlidsskolan som tar tillvara personalens professionalism. Framtagande av gemensamma handlingsplaner. Utvärdering: Fortlöpande diskussioner Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor Antagen:

10 ELEVHÄLSA BILAGA 9 Bakgrund: Hjälpa barn i behov av stöd Att varje barn skall känna trygghet i sin skola med kamrater och vuxna. Att skolans personal är lyhörd för barnens olika behov. Att eleverna får det stöd de behöver för att nå målen. Att finna vägar att snabbt hjälpa barn som har det svårt. Att se till hela barnet: fysiskt, psykiskt, socialt och intellektuellt. Genomförande: Elevhälsa för alla elever - en attityd: I det dagliga arbetet lösa de flesta problem genom att personalen är uppmärksam på elevernas olika behov. På måndags konferens diskuteras problem som uppstår och personalen hjälps åt att finna olika lösningar för barn med behov av särskilt stöd. Samverkan mellan lärare, assistenter o fritids personal angående gemensamma elever. Följa rutinen kring anmälan enl. socialtjänstlagen (bilaga 11) Klass föreståndaren följa upp beslut kring egna elever och vid behov lyfter frågan vidare till lokal nivå.. Klasskonferenser minst 1 ggr/år där rektor medverkar. Se likabehandlingsplanen (bilaga 14). Vid behov lyfter man enskilda elever till lokala teamet. Genomförande: lokal nivå (skolan) Lokala teamet består av rektor och berörd personal. Lokala teamet upprättar vid behov ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. Där ska det framgå vad som skall göras och klart anges en tidsram samt vem som ansvarar för vad. Ta fram ett gemensamt elevvårdsprotokoll med bilaga. (blankett A o B) Vid behov lyfter man enskilda elever till central nivå. Genomförande: Central nivå (SLET) Medverkan av skolsköterska, psykolog, representant från centrala stödteamet, skolpersonal, rektor, samt vid behov representanter från Individ- och familjeomsorgen. Centrala teamet upprättar vid behov ett åtgärdsprogram (blankett B) tillsammans med elev och föräldrar, där det framgår vad som skall göras, en tidsram anges samt vem som gör vad. Utvärdering: Efter vårterminens slut Q - redovisning Personalen Antagen:

11 Brandrutiner bilaga 10 För Fagerlidsskolan SÄKRA RÄDDA LARMA SLÄCK Brandskyddsföreskrifter - personal Personal åtgärder vid larm. 1. Samla ihop gruppen i undervisningslokalen. Säkra en säker utgång. 2. Kontrollera om den normala utgången går att använda. Annars: Använd reservutgången! 3. Personal närmast expedition tar klasslistor samt tar på sig den gula räddningsvästen och blir räddningsledare. 4. Uppmana alla elever att gå direkt till uppställningsplatsen. Inga kläder, skor eller väskor! 5. Ta med klasslistan vid skolsalens utgång! 6. Om möjligt kontrollera rödmarkerade utrymme om att alla gått ut! OBS KOLLA Toaletterna! 7. På uppställningsplatsen: Kontrollera att alla barnen är där och sedan återrapportera till person i gul väst. Ingen får lämna gruppen. 8. Avvakta tills räddningstjänst/räddningsledare kommer och ger fortsatt besked. Som anställd är du skyldig att känna till: Vilka instruktioner som gäller på Fagerlidsskolan. Att personal närmast expedition tar klasslistor samt tar på sig den gula räddningsvästen och blir räddningsledare. Att gul väst tillsammans med klasslista finns utanför rektor expeditionen. Var brandredskap och utrymningsvägar finns Att vaktmästare kontaktas om brister upptäcks i brandsäkerheten Att utrymningsvägarna inte blockeras Att restriktioner följs vid användande av levande ljus. OBS Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Att följa reglerna för handhavande av brandfarliga och explosiva ämnen. De rödmarkerade områden som man har ansvaret för. Att eleverna informeras om våra brandrutiner. Att eleverna ska tränas i utrymning. Uppsamlingsplats: Skolgården runt målet vid hoppgropen enligt NEDAN Brandskyddsföreskrifter - elever Som elev är du skyldig att: stanna kvar i klassrummet och följa lärarens instruktioner veta vilka utrymningsvägar som finns veta var din klass ska samlas på ytan bakom fotbollsmålet TURORDNING Humlan --- F Klass---1A----2A----3A----3B Antagen:

12 RUTINER VID ANMÄLAN ENL. SOCIALTJÄNSTLAGEN BILAGA 11 Fagerlidsskolan Mellerud Vid misstanke om att ett barn far illa, ta upp det i arbetslaget. Stäm av vad dina kollegor sett. Dokumentera dina iakttagelser. Ta kontakt med rektor. Rektor beslutar om en anmälan skall ske. Är ni oense med rektor, kvarstår det personliga anmälningsansvaret. Vid akut situation, om rektor ej är anträffbar, står rektors ersättare för anmälan. Rektor är den som gör anmälan, dokumentationen från personal finns med som bilaga. I anmälan poängteras att dokumentationen skett på uppmaning av rektor. Kontakt tas med socialtjänsten om att en anmälan kommer att inkomma och vad anmälan avser. I samband med att anmälan sker har rektor ett samtal med föräldrarna. Rör det sig om våld i familjen är det lämpligt att socialtjänsten kommer in omgående i samband med samtalet. Antagen

13 SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK BILAGA 12 Bakgrund: Att förbättra arbetet kring våra elever där någon av vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska Klargöra vilken kursplan (svenska / svenska som andra språk) som gäller för varje elev. Informera berörda personer kring vilken kursplan som gäller för resp. elev. Genomförande: Nya föräldrar inbjuds så snart det är möjligt till skolan där information ges om vår skola. Ansvarig berörd lärare och rektor När nya elever kommer görs en bedömning av elevernas språkkunskaper. Ansvarig klasslärare tillsammans med lärare i svenska som andra språk. Efter bedömning görs en kartläggning och en planering för vilken typ av stöd och individanpassning eleven behöver. Utvecklingssamtal med eleven och dennes vårdnadshavare hålls för att göra en IUP. Där redovisas kartläggningen för föräldrar och elev. I samråd beslutar därefter rektor om eleven ska läsa efter kursplanen i svenska som andra språk eller kursplanen i svenska. Vid beslut om kursplan i svenska som andra språk gäller dessa strävans mål för alla svensktimmar. Svenska som andra språks beslut gäller tills en ny bedömning görs. En kontinuerlig uppföljning av elevernas arbete ska ske och vid behov prövas elevernas språkkunskaper under arbetsåret. Vid föräldrakontakter skall tolk erbjudas. Strävan att information kan översättas till resp. modersmål. Utvärdering: Utvärderas i samband med vårens kvalitetsredovisning. Berörd personal Enhetschef/Rektor Antagen:

14 GEMENSAM MILJÖ BILAGA 13 Att våra elever förstår det ekologiska sambandet Att värna om vår miljö Genomförande: Genomgång av källsortering. I klassrummen sorteras brännbart till röda påsar. Icke brännbart material kan läggas i miljö boden. Återkommande miljötema. Miljötänkande ingår i undervisningen. Utvärdering: Efter vårterminens slut Personalen Antagen:

15 LIKABEHANDLINGSPLAN SKOLAN BILAGA 14 Inledning Ledning och all personal tar starkt avstånd från alla tendenser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta är Fagerlidsskolans likabehandlingsplan/årlig plan för att främja allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor samt rätten till en trygg uppväxt. I de fall personal eller barn, förälder eller annan vuxen misstänker att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att skolans lärare eller ledning omedelbart kontaktas. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och köns överskridande identitet eller uttryck. Lagen förtydligar skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet och innebär att barn får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ger ett stärkt skydd för barn och elever, men det innebär också ökade skyldigheter för personal att förebygga, utreda och åtgärda alla former av kränkande behandling. Rektor ansvarar för likabehandlingsplanen och med att den efterlevs. Rektor tillsammans med personal och barn, i mån av ålder och mognad, gör en kartläggning av likabehandlingsplanen på sitt ansvarsområde. Rektor och arbetslag formulerar utifrån analysen en konkret likabehandlingsplanen. Av likabehandlingsplan framgår hur det förebyggande arbetet ska genomföras samt vilka riktlinjer och rutiner som gäller vid akuta situationer. Innehållet ska vara känt för all personal, barn (barn i mån av ålder och mognad) och vårdnadshavare. Lagar och regelverk Likabehandlingsplan samt förebyggande arbete för en god och trygg arbetsmiljö för våra barn bygger på gällande lagstiftning såsom Diskrimineringslagen, barns deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan, skollag, skolförordningar, läroplaner, arbetsmiljölagen, brottsbalken, anmälningsskyldighet enl. socialtjänstlag (14:1) samt barnkonventionen. 1. Policy Handlingsplanen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt motverka trakasserier eller annan kränkande behandling t.ex. mobbing. Det är i det dagliga arbetet som man måste uppmärksamma problem som kan leda till olika former av trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är viktigt att alla på skolan har ett förhållningssätt med nolltolerans så att problem inte uppstår. Skolan ska vara en trygg miljö dit alla varje dag kan gå med glädje, i vetskapen om att de möts med respekt och har möjligheter att vara sig själva utan att behöva känna oro för att utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av någon. Det är viktigt att skolans ledning och personal är lyhörd så att vi kan arbeta förebyggande och på så sätt förhindrar diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. (Likabehandlingsplanen kompletteras med arbetsplanen kring våld och hot se skolans arbetsplaner bilaga 29)

16 2. Kartläggning och nulägesanalys Personalens kartläggning (nulägesanalys) visar sammanfattningsvis: Vi behöver vara uppmärksamma på etnisk tillhörighet, funktionshinder samt annat som eventuellt kan leda annan kränkande behandling. Vi bedömer att det förebyggande arbetet är viktigt tillsammans med eleverna. Handläggningen med tekniska hjälpmedel behöver ske snabbt. Vid varje incident tar ansvarig pedagog tag i situationen och reder ut händelsen. Vid behov används konfrontationsmodellen och tillbudslapp. Barnens delaktighet: De medverkar i utredningen samt att vi har kontinuerliga samtal kring värdegrundsfrågor. Aktiviteter vi har gjort tillsammans med barnen: Faddersystem, gemensamma utflykter, förebyggande samtal och ett gott pedagogiskt förhållningssätt för att förhindra incidenter. 3. Tydliga mål och konkreta åtgärder Vår strategi för det långsiktiga arbetet: Att stärka självkänslan hos eleverna. Att stärka elevernas inflytande och delaktighet. Att vi respekterar andra människors egenvärde. Att våra elever trivs på skolan. Alla barn skall känna att det de säger är betydelsefullt. Att personal är lyhörd för elevernas relationer och ger tid till att diskutera akuta frågeställningar, så att ett bra klimat skapas i gruppen. Att vi finner vägar att snabbt hjälpa utsatta barn. Att alla vuxna på skolan aktivt medverkar till att visa barnen fungerande konfliktlösningsmetoder. Att vi har förståelse för olikheter och uppmärksammar likheter. Att alla på skolan ingriper vid alla former av diskriminering. Vårt förebyggande arbete utifrån likabehandlingsplanen Det är rektors ansvar att se till att all personal, inkl. tillfälligt verksamma personer i skolan, informeras om likabehandlingsplanen. Varje elevgrupp arbetar med gott kamratskap kontinuerligt för att det sociala klimatet skall vara bra. En attraktiv utemiljö som inbjuder till olika aktiviteter. Personal och barn pratar kontinuerligt om normer och värden samt skolans regler. Samtal i personalgrupper kring gränssättning, rutiner och tillbuds- rapportering. Utifrån tillbudslapparna analysera och bedöma var riskerna finns. Arbetet utförs på samrådsmöten med fackliga representanter samt på personalmöten. Planen beskrivs och diskuteras på skolans föräldraråd under året. Vid varje personalkonferens tas frågor rörande planen upp. Att personal och barn i handling visar vikten av att vi lyssnar på varandra och visar hänsyn.

17 Hur förebygger vi utifrån varje diskrimineringsgrund? Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier. Målet är att all verksamhet ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten samt att arbeta för en ökad förståelse för könsidentitet eller familjebildning. Inget barn ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. Kartläggningen visar: Inga brister upptäckta. Barns delaktighet: Personalens värdegrundsdiskussioner i vardagen med barnen. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Genusfrågor genomsyrar den dagliga verksamheten. Åtgärd: Inga aktiviteter är planerade utan ingår i ordinarie arbete tillsammans med barnen. Rektor tillsammans med personal. Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Målet är att arbeta för en ökad förståelse för olika sexuella läggningar eller familjebildning. Inget barn ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Kartläggningen visar: Inga brister upptäckta. Barnens delaktighet: Hur har barnen fått information? Genom personalens värdegrundsdiskussioner i vardagen med barnen Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Sexuella läggningar diskuteras vid behov. Åtgärd: Inget planerat utan ingår i ordinarie arbete tillsammans med barnen. Rektor tillsammans med personal. Etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Skolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Målet är att alla barn i vår verksamhet, oavsett etnisk-kulturell tillhörighet ska ha samma rättigheter. Kartläggningen visar: Att det förekommer etnisk diskriminering. Barnens delaktighet: I det vardagliga samtalet med eleverna. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Genom samtalen med eleverna/barnen. Åtgärd: Arbetat förebyggande och dagligt angående etnisk tillhörighet. Rektor tillsammans med personal.

18 Religion eller annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Målet är att alla barn i vår verksamhet oavsett religion eller annan trosuppfattning ska ha samma rättigheter och möjligheter. Kartläggningen visar: Inga brister har upptäckts. Barnens delaktighet: Undervisning om olika religioner. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Undervisningen om olika trosuppfattningar. Åtgärd: Ingår i ordinarie arbete tillsammans med barnen. Rektor tillsammans med personal. Funktionshinder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Målet är att alla barn i vår verksamhet ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inget barn ska känna sig diskriminerad eller trakasserad på grund av funktionshinder. Kartläggningen visar Det förekommer brister. Barnens delaktighet: Barnen är delaktiga i den fysiska arbetsmiljön. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Barnen har varit delaktiga i utformningen av skolgården. Åtgärd: Lång handläggning för tekniska hjälpmedel. Behöver ske snabbt. Rektor tillsammans med personal. Annan kränkande behandling Skolan ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som annan kränkande behandling. Annan kränkande behandling definieras som ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns värdighet. Målet är att inget barn i vår verksamhet ska behöva uppleva kränkande behandling. Kartläggningen visar: Det förekommer. Barnens delaktighet: Hur har barnen fått information? Barnen deltar i vardagliga samtal. (Värderingar hemifrån, samhällspåverkan) Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Återkommande samtal och diskussioner. Åtgärd: När en situation uppstår arbetar vi efter likabehandlingsplanen. Ansvarig Rektor tillsammans med personal.

19 4. Åtgärder vid upptäckt av diskriminering och annan kränkande behandling Utredning Så fort någon personal ser/får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande handling utreds uppgifterna (information). Utredningen sker objektivt med hänsyn till den som upplever sig utsatt och övriga inblandade. Utgångspunkten är den som blivit diskriminerad/kränkt. Utredningen ligger till grund för de åtgärder som vidtas. Utredningen samt vidtagna åtgärder dokumenteras av den personal som ser/får kännedom om situationen. Arbetsgång Kartläggning av problematiken: Varje enskilt ärende är unikt. Rådande situation kan innebära att arbetsgången kan se olika ut beroende på om det är barn/förälder/personal som är kränkt/har kränkt 1. Om någon anser sig kränkt vänder man sig till någon vuxen på skolan och detta tas direkt upp med berörda barn/elever vid behov föräldrar samt personal. Vid behov kontaktas rektor. Riskbedömningsanalys görs. 2. Vid behov kan man använda sig av konfrontationsmetoden. (Bilaga 15) 3. Allvariga händelser dokumenteras på blanketten tillbud. Vid allvarliga händelser sker en utredning av berörd personal och man vidtager åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. Händelsen dokumenteras och lämnas in till förvaring på rektorsexpedition: ansvarig berörd personal. Upplägg efter inkommen tillbudslapp eller en uppkommen akut situation. Ansvarig rektor. Samtal med den utsatte samt någon vuxen som antecknar Samtal med de namngivna en och en Om den utsatte vill konfronteras alla personer Föräldrar informeras Information till alla vuxna i skolan, när det gäller elever Information till elevteamet Strategi tas fram Uppföljning och utvärdering med föräldrar och barn Redovisning till elevteamet Dokumentering sker under hela processen (utifrån gällande blanketter, skolans arbetsplaner bil. E, F, G och H) Möjliga åtgärder. Principen vid all kränkande behandling är att ett ärende är avslutat när kränkningarna upphört. Utredningsskyldigheten samt uppföljningen att kränkningen har upphört är långtgående över tid. Om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ändå inte upphör tar vi hjälp av utomstående personer, t.ex. psykolog, spec. ped. och BUP. Att använda sig av konfrontationsmetoden. (I skolans arbetsplaner bilaga 15) Vid behov upprättar man ett åtgärdsprogram tillsammans elev, vårdnadshavare och skola. Där ska det framgå vad som skall göras och klart anges en tidsram samt vem som ansvarar för vad. Se också skolans arbetsplan kring våld och hot (bilaga 29)

20 Åtgärder när personal kränker barn/förälder/kollega Det är alltid rektor som ansvarar för utredningen. Rektor bildar sig en uppfattning om det inträffade utifrån vad som framkommit i utredningen samt ordnar med stöd till de inblandade. Rektor kan komma att med överordnad bedöma åtgärder som behövs samt följer upp beslutade åtgärder. Alla samtal och åtgärder i ärendet dokumenteras och arkiveras av rektor. 5. Viktiga områden: Hur identifierar/upptäcker vi? Vi i verksamheten måste ha kunskap om den specifika situationen på skolan som vi upptäcker i vår vardag genom: Lyssna och höra, vaksamhet, stötta varandra och vara lyhörda. Slå larm. Vilken kunskap behöver vi? Vår plan för kompetensutveckling: Inventering bör ske. Hur gör vi samtliga delaktiga? Vår likabehandlingsplan/årlig plan ska vara förankrad hos personal, föräldrar och barn. Hur informerar vi? På höstens första föräldramöte samt på skolans föräldraråd lyfter man upp årets likabehandlingsplan. Personal och rektor. I samband med att skolan anställer personal eller tar emot nya barn ska föräldrar och anställda få information om verksamhetens likabehandlingsplan. Personal ansvarar för att informera barn och föräldrar på inskolningssamtal och IUP. Rektor ansvarar för personal. 6. Revidering Görs under årets gång för att planen ska vara aktuell, ett vardagsredskap. 7. Utvärdering Planen ska utvärderas och upprättas varje läsår. I slutet av vårterminen reviderar arbetslagen likabehandlingsplanen och ges tid för utvärdering av förebyggande insatser, åtgärder och dokumentation (metoder). I utvärderingen ska det beskrivas hur arbetet har bedrivits, vad som uppnåtts och vad som återstår. Arbetet med planen ska redovisas i kvalitetsredovisningen. Vad står begreppen för? Utdrag taget från bl.a. handledning för arbetet med likabehandlingsplan (en handledning från JämO, D, HO, HomO och BEO) Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder. I en verksamhet kan huvudman, ledning eller annan personal t.ex. ha utformat strukturer och organisation på ett sådant sätt att de utifrån diskrimineringsgrunderna, missgynnar ett barn eller en barngrupp. Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Likabehandlingsplan. För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Gäller för Läsåret 2014 2015 Upprättas varje nytt läsår Senast

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Al-Maarif Tvåspråksförskola 2009-2010 Syftet med planen är att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer