ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN"

Transkript

1 ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret Varje mål är kopplat till en handlingsplan (se bilagor) (Handlingsplanerna skall man se som en stomme i vår verksamhet som utvärderas kontinuerligt).) Urval av områden. Vi på Fagerlidsskolan har valt under läsåret att prioritera följande områden. Kunskaper Utveckling och lärande, med tyngdpunkt på läsinlärning (bilaga 2) Att stimulera läsandet och skrivandet så att eleverna känner glädje över sitt kunnande. Samverkan Fagerlidsskolan (bilaga 19) Att arbeta för en sammanhållen skola Mål och Kursplaner i SO / NO / TK (bilaga 29) Följa ett barns utveckling över tid. Ta fram bedömnings bara mål. HANDLINGSPLANER BILAGA: 1. Normer och värden 2. Kunskaper. Utveckling och lärande, med tyngdpunkt på läs- och skrivinlärning 3. Elvers ansvar och inflytande - Elevmedverkan 4. Skola - hem - Föräldramedverkan 5. Samverkan med förskola, skola och fritids 6. Skolan och omvärlden - internationell kontakt 7. Bedömning - Utvecklingssamtal 8. Chefskap 9. Elevhälsa stöd 10. Brandrutiner 11. Rutiner kring anmälan enl. socialtjänstlagen 12. Svenska som andraspråk 13. Gemensam miljö 14. Likabehandlingsplan 15. Konfrontationsmetoden 16. Frånvarorapportering 17. Trivselregler Robert Olsson Rektor Antagen Mål och Kursplaner i SO/NO/TK 19. Samverkan Fagerlid 20. Ansvarsområden 21. Dataansvar 22. Rutiner kring stängning 23. Krishantering 24. Arbetsmiljö 25. Droger 26. Klassresor - studieresor 27. Genus 28. Övergångar till åk Våld och Hot 30. Tillbuds RUTINER Blanketter A Elevvårdskonferens protokoll B Åtgärdsprogram C Inför EVK svenska som andraspråk D Tillbuds rapportering E Utredning om kränkande behandling F Uppföljnings samtal G Åtgärdsprogram vid kränkande behandling H Uppföljning av åtgärdsprogram

2 NORMER OCH VÄRDEN BILAGA 1 Att vi respekterar andra människors egenvärde. Att våra elever skall få en social kompetens och känna trygghet i skolan. Att förbättra det sociala klimatet i skolan. Att öka andelen elever som trivs i skolan. Genomförande: Elevmedverkan (Bilaga 3) Elevhälsa (bilaga 9) Jobba med våra trivselregler (bilaga 17) Arbeta för Likabehandling (bilaga 14) Anmälan vid tillbud (blankett D) Uppföljning av elevers frånvaro (bilaga 16) Utvärdering: Fortlöpande Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor Antagen:

3 HANDLINGSPLAN KUNSKAPER. UTVECKLING OCH LÄRANDE, MED TYNGDPUNKT PÅ LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING BILAGA 2 Att eleverna kan läsa och förstå vad de läser Att höja läs- och skrivförmågan genom kontinuitet och individualisering Att eleverna förstår varför de behöver läsa och skriva Att stimulera läsandet och skrivandet så att eleverna känner glädje över att kunna läsa och skriva Att eleverna kan uttrycka sig skriftligt Genomförande: Ett lockande skolbibliotek. Vi iordningställer ett bok rum för de äldre eleverna och lyfter fram bilderböckerna för de yngre barnen. Högläsning för barnen samt avsätta mycket tid för elevernas egen läsning. Skapa bra klassrumsmiljö som stimulerar läsning och skrivning. Böcker ska finnas lättillgängligt och synligt. Engagera föräldrarna, t ex med läxläsning samt regelbunden läsning. Utveckla flera olika läs miljöer så att böcker finns lätt åtkomliga. Samtal och interjuver med elever Lästa antal böcker/sidor Utvärdering: Kontinuerlig uppföljning inför IUP av elevens läs- och skrivutveckling. Dokumentation av läsningen och skrivningen. Kvalitetsredovisningen Nationella prov åk 3. Ämnesansvarig lärare Rektor Antagen:

4 ELVERS ANSVAR OCH INFLYTANDE - ELEVMEDVERKAN BILAGA 3 Bakgrund: De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga, skall omfatta alla elever. Skolans uppdrag kring är att e elevernas baskunskaper och få en bra grund för framtiden. Vi går från industri samhället till ett post industriellt samhälle.. Alla barn skall känna att det de säger är betydelsefullt Att främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Aktiv demokratiprocess Konflikthantering Att på olika sätt fånga upp elevernas engagemang och egna idéer så att de har en bra beredskap inför framtiden. Att öka elevernas lust att lära. Genomförande: Elevråd, klassråd samt matråd med regelbundna träffar Utvecklingssamtal / Individuella utvecklingsplaner för alla elever Eleverna planerar skolarbetet tillsammans med personal utifrån mognad och ålder Eleverna deltar aktivt i praktiska göromål på skolan Visa på olika konfliktlösningar Ta tid att höra varje barns uppfattning, lyssna och stötta Fånga upp elevernas kreativa tankar och att man ger tid för att spinna vidare på idéerna tillsammans. Öppen skola för alla där studiebesök i närsamhället / näringsliv blir en naturlig del i vårt arbete. Skapa nya inlärnings situationer där man tar hjälp av närmiljön. Utvärdering: Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor Antagen:

5 SKOLA HEM - FÖRÄLDRAMEDVERKAN BILAGA 4 Bakgrund: Föräldramedverkan i skolan, där vårdnadshavare känner en större delaktighet i skolans arbete. Skola och hem samarbetar för att ge eleven en harmonisk skolgång Utveckla föräldrarådet tillsammans med personal Genomförande: Information från personal. Öppet föräldraråd 2-3 gånger per termin. Skolan står öppen för vårdnadshavare att besöka sina barn under skoldagen. Besök av vårdnadshavare bör undvikas i aug., dec., och maj/juni. Föräldramöten där vårdnadshavare eller personal bjuder in till träffar. Klassläraren kallar till utvecklingssamtal. Blivande förskoleklass med vårdnadshavare inbjuds till information kring skolstarten. Utvärdering Fortlöpande utvärdering under läsåret. Kvalitetsredovisningen Personal Föräldraråd: Personal och Rektor Antagen:

6 SAMVERKAN MED FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDS BILAGA 5 Att varje barn och föräldrar känner trygghet inför byte av grupp tillhörighet. Att se den röda tråden i ett barn utveckling. Att följa upp varje enskilt barns behov. Genomförande: Jan./Feb. Föräldrar väljer skola. ( Administreras central). Våren. Rektor för Nordalsskolan och Fagerlidsskolan planerar grupper utifrån föräldrarnas önskemål. Dialog förs med berörd personal under arbetets gång. Träff på Markusgården, där personal från resp. berörd avd. fritids och förskoleklass träffas. I hel grupp presenterar vi hur gruppindelningen är tänkt. Därefter grupperar vi oss för/med resp. skola. BVC och IFO kommer att bjudas in. Utbyte av ev. övergripande behov kan ske. Vid denna träff bokar berörd personal tid för inskrivnings dag i Maj samt tid för besök. Förskolelärare besöker berörda förskolor (Markusgården, och Lunden) på överenskommen dag och tid. Förskolelärare träffar dagbarnvårdarna. En inskrivnings dag där barn, föräldrar, pedagoger och rektor medverkar Augusti Inbjudan skickas ut till berörda 6 åringar inför första skoldagen Oktober Uppföljnings möte med berörda. Utvärdering: Kort utvärdering av handlingsplanen på oktober mötet. Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor vid berörd enhet. Antagen: översyn pågår.

7 SKOLAN OCH OMVÄRLDEN - INTERNATIONELL KONTAKT BILAGA 6 Bakgrund: Beslut av KUN att etablera någon form av internationella kontakter Vi skall känna samhörighet med människor runt om i världen Vi skall få ökad förståelse för olikheter och uppmärksamma likheter Genomförande: Internationalisering skall uppmärksammas i alla ämnen. Undervisningen skall vädja till barnens alla sinnen. Undervisningen skall lyftas fram i naturligt sammanhang inom kultur och religion. Vi uppmärksammar FN-dagen. Skolan har fadderbarn på Sri Lanka. Utvärdering: Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Antagen:

8 BEDÖMNING - UTVECKLINGSSAMTAL BILAGA 7 Bakgrund: Utvecklingssamtal utgår från skolans ansvar för elevens utveckling. Följa ett barns utveckling över tid. Lärare, elev och vårdnadshavare ska kunna tala öppet och i förtroende. Samtalet ska leda till en ömsesidig, framåtblickande och långsiktig plan. Samtalet bör präglas av jämlikhet. Genomförande: Kontaktläraren kallar till utvecklingssamtal. IUP-underlag medskickas. Utveckla individuella utvecklingsplaner - IUP Under hösten ta fram hur vi sätter elevernas mål. Inbjudan skall gå ut i god tid så att alla parter har möjlighet att förbereda sig på bästa sätt. Vid överföring av information, både muntlig och skriftlig, skall föräldrarna informeras om vad man överför. Minst ett utvecklingssamtal per termin. Elevarbeten visas som information till vårdnadshavarna om elevens utveckling. Utvärdering: Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personal Antagen:

9 CHEFSKAPET BILAGA 8. Att leda det pedagogiska arbetet Att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. Att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Att utveckla den goda arbetsplatsen för elever och personal. Skapa bra rutiner. Främja barns och elevers lika rättigheter. Genomförande: Sprida en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Regelbundna enskilda samtal med personalen. Få till stånd att de pedagogiska diskussionerna hålls vid liv. Vara lyhörd för personalens åsikter och önskemål. Värna om Fagerlidsskolans elever och personal i olika sammanhang. Att det finns en bra organisation på Fagerlidsskolan som tar tillvara personalens professionalism. Framtagande av gemensamma handlingsplaner. Utvärdering: Fortlöpande diskussioner Efter vårterminens slut Kvalitetsredovisningen Personalen Rektor Antagen:

10 ELEVHÄLSA BILAGA 9 Bakgrund: Hjälpa barn i behov av stöd Att varje barn skall känna trygghet i sin skola med kamrater och vuxna. Att skolans personal är lyhörd för barnens olika behov. Att eleverna får det stöd de behöver för att nå målen. Att finna vägar att snabbt hjälpa barn som har det svårt. Att se till hela barnet: fysiskt, psykiskt, socialt och intellektuellt. Genomförande: Elevhälsa för alla elever - en attityd: I det dagliga arbetet lösa de flesta problem genom att personalen är uppmärksam på elevernas olika behov. På måndags konferens diskuteras problem som uppstår och personalen hjälps åt att finna olika lösningar för barn med behov av särskilt stöd. Samverkan mellan lärare, assistenter o fritids personal angående gemensamma elever. Följa rutinen kring anmälan enl. socialtjänstlagen (bilaga 11) Klass föreståndaren följa upp beslut kring egna elever och vid behov lyfter frågan vidare till lokal nivå.. Klasskonferenser minst 1 ggr/år där rektor medverkar. Se likabehandlingsplanen (bilaga 14). Vid behov lyfter man enskilda elever till lokala teamet. Genomförande: lokal nivå (skolan) Lokala teamet består av rektor och berörd personal. Lokala teamet upprättar vid behov ett åtgärdsprogram tillsammans med elev och föräldrar. Där ska det framgå vad som skall göras och klart anges en tidsram samt vem som ansvarar för vad. Ta fram ett gemensamt elevvårdsprotokoll med bilaga. (blankett A o B) Vid behov lyfter man enskilda elever till central nivå. Genomförande: Central nivå (SLET) Medverkan av skolsköterska, psykolog, representant från centrala stödteamet, skolpersonal, rektor, samt vid behov representanter från Individ- och familjeomsorgen. Centrala teamet upprättar vid behov ett åtgärdsprogram (blankett B) tillsammans med elev och föräldrar, där det framgår vad som skall göras, en tidsram anges samt vem som gör vad. Utvärdering: Efter vårterminens slut Q - redovisning Personalen Antagen:

11 Brandrutiner bilaga 10 För Fagerlidsskolan SÄKRA RÄDDA LARMA SLÄCK Brandskyddsföreskrifter - personal Personal åtgärder vid larm. 1. Samla ihop gruppen i undervisningslokalen. Säkra en säker utgång. 2. Kontrollera om den normala utgången går att använda. Annars: Använd reservutgången! 3. Personal närmast expedition tar klasslistor samt tar på sig den gula räddningsvästen och blir räddningsledare. 4. Uppmana alla elever att gå direkt till uppställningsplatsen. Inga kläder, skor eller väskor! 5. Ta med klasslistan vid skolsalens utgång! 6. Om möjligt kontrollera rödmarkerade utrymme om att alla gått ut! OBS KOLLA Toaletterna! 7. På uppställningsplatsen: Kontrollera att alla barnen är där och sedan återrapportera till person i gul väst. Ingen får lämna gruppen. 8. Avvakta tills räddningstjänst/räddningsledare kommer och ger fortsatt besked. Som anställd är du skyldig att känna till: Vilka instruktioner som gäller på Fagerlidsskolan. Att personal närmast expedition tar klasslistor samt tar på sig den gula räddningsvästen och blir räddningsledare. Att gul väst tillsammans med klasslista finns utanför rektor expeditionen. Var brandredskap och utrymningsvägar finns Att vaktmästare kontaktas om brister upptäcks i brandsäkerheten Att utrymningsvägarna inte blockeras Att restriktioner följs vid användande av levande ljus. OBS Lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Att följa reglerna för handhavande av brandfarliga och explosiva ämnen. De rödmarkerade områden som man har ansvaret för. Att eleverna informeras om våra brandrutiner. Att eleverna ska tränas i utrymning. Uppsamlingsplats: Skolgården runt målet vid hoppgropen enligt NEDAN Brandskyddsföreskrifter - elever Som elev är du skyldig att: stanna kvar i klassrummet och följa lärarens instruktioner veta vilka utrymningsvägar som finns veta var din klass ska samlas på ytan bakom fotbollsmålet TURORDNING Humlan --- F Klass---1A----2A----3A----3B Antagen:

12 RUTINER VID ANMÄLAN ENL. SOCIALTJÄNSTLAGEN BILAGA 11 Fagerlidsskolan Mellerud Vid misstanke om att ett barn far illa, ta upp det i arbetslaget. Stäm av vad dina kollegor sett. Dokumentera dina iakttagelser. Ta kontakt med rektor. Rektor beslutar om en anmälan skall ske. Är ni oense med rektor, kvarstår det personliga anmälningsansvaret. Vid akut situation, om rektor ej är anträffbar, står rektors ersättare för anmälan. Rektor är den som gör anmälan, dokumentationen från personal finns med som bilaga. I anmälan poängteras att dokumentationen skett på uppmaning av rektor. Kontakt tas med socialtjänsten om att en anmälan kommer att inkomma och vad anmälan avser. I samband med att anmälan sker har rektor ett samtal med föräldrarna. Rör det sig om våld i familjen är det lämpligt att socialtjänsten kommer in omgående i samband med samtalet. Antagen

13 SVENSKA SOM ANDRA SPRÅK BILAGA 12 Bakgrund: Att förbättra arbetet kring våra elever där någon av vårdnadshavarna har annat modersmål än svenska Klargöra vilken kursplan (svenska / svenska som andra språk) som gäller för varje elev. Informera berörda personer kring vilken kursplan som gäller för resp. elev. Genomförande: Nya föräldrar inbjuds så snart det är möjligt till skolan där information ges om vår skola. Ansvarig berörd lärare och rektor När nya elever kommer görs en bedömning av elevernas språkkunskaper. Ansvarig klasslärare tillsammans med lärare i svenska som andra språk. Efter bedömning görs en kartläggning och en planering för vilken typ av stöd och individanpassning eleven behöver. Utvecklingssamtal med eleven och dennes vårdnadshavare hålls för att göra en IUP. Där redovisas kartläggningen för föräldrar och elev. I samråd beslutar därefter rektor om eleven ska läsa efter kursplanen i svenska som andra språk eller kursplanen i svenska. Vid beslut om kursplan i svenska som andra språk gäller dessa strävans mål för alla svensktimmar. Svenska som andra språks beslut gäller tills en ny bedömning görs. En kontinuerlig uppföljning av elevernas arbete ska ske och vid behov prövas elevernas språkkunskaper under arbetsåret. Vid föräldrakontakter skall tolk erbjudas. Strävan att information kan översättas till resp. modersmål. Utvärdering: Utvärderas i samband med vårens kvalitetsredovisning. Berörd personal Enhetschef/Rektor Antagen:

14 GEMENSAM MILJÖ BILAGA 13 Att våra elever förstår det ekologiska sambandet Att värna om vår miljö Genomförande: Genomgång av källsortering. I klassrummen sorteras brännbart till röda påsar. Icke brännbart material kan läggas i miljö boden. Återkommande miljötema. Miljötänkande ingår i undervisningen. Utvärdering: Efter vårterminens slut Personalen Antagen:

15 LIKABEHANDLINGSPLAN SKOLAN BILAGA 14 Inledning Ledning och all personal tar starkt avstånd från alla tendenser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta är Fagerlidsskolans likabehandlingsplan/årlig plan för att främja allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor samt rätten till en trygg uppväxt. I de fall personal eller barn, förälder eller annan vuxen misstänker att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att skolans lärare eller ledning omedelbart kontaktas. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och köns överskridande identitet eller uttryck. Lagen förtydligar skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns trygghet och innebär att barn får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling ger ett stärkt skydd för barn och elever, men det innebär också ökade skyldigheter för personal att förebygga, utreda och åtgärda alla former av kränkande behandling. Rektor ansvarar för likabehandlingsplanen och med att den efterlevs. Rektor tillsammans med personal och barn, i mån av ålder och mognad, gör en kartläggning av likabehandlingsplanen på sitt ansvarsområde. Rektor och arbetslag formulerar utifrån analysen en konkret likabehandlingsplanen. Av likabehandlingsplan framgår hur det förebyggande arbetet ska genomföras samt vilka riktlinjer och rutiner som gäller vid akuta situationer. Innehållet ska vara känt för all personal, barn (barn i mån av ålder och mognad) och vårdnadshavare. Lagar och regelverk Likabehandlingsplan samt förebyggande arbete för en god och trygg arbetsmiljö för våra barn bygger på gällande lagstiftning såsom Diskrimineringslagen, barns deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan, skollag, skolförordningar, läroplaner, arbetsmiljölagen, brottsbalken, anmälningsskyldighet enl. socialtjänstlag (14:1) samt barnkonventionen. 1. Policy Handlingsplanen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt motverka trakasserier eller annan kränkande behandling t.ex. mobbing. Det är i det dagliga arbetet som man måste uppmärksamma problem som kan leda till olika former av trakasserier eller annan kränkande behandling. Det är viktigt att alla på skolan har ett förhållningssätt med nolltolerans så att problem inte uppstår. Skolan ska vara en trygg miljö dit alla varje dag kan gå med glädje, i vetskapen om att de möts med respekt och har möjligheter att vara sig själva utan att behöva känna oro för att utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av någon. Det är viktigt att skolans ledning och personal är lyhörd så att vi kan arbeta förebyggande och på så sätt förhindrar diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. (Likabehandlingsplanen kompletteras med arbetsplanen kring våld och hot se skolans arbetsplaner bilaga 29)

16 2. Kartläggning och nulägesanalys Personalens kartläggning (nulägesanalys) visar sammanfattningsvis: Vi behöver vara uppmärksamma på etnisk tillhörighet, funktionshinder samt annat som eventuellt kan leda annan kränkande behandling. Vi bedömer att det förebyggande arbetet är viktigt tillsammans med eleverna. Handläggningen med tekniska hjälpmedel behöver ske snabbt. Vid varje incident tar ansvarig pedagog tag i situationen och reder ut händelsen. Vid behov används konfrontationsmodellen och tillbudslapp. Barnens delaktighet: De medverkar i utredningen samt att vi har kontinuerliga samtal kring värdegrundsfrågor. Aktiviteter vi har gjort tillsammans med barnen: Faddersystem, gemensamma utflykter, förebyggande samtal och ett gott pedagogiskt förhållningssätt för att förhindra incidenter. 3. Tydliga mål och konkreta åtgärder Vår strategi för det långsiktiga arbetet: Att stärka självkänslan hos eleverna. Att stärka elevernas inflytande och delaktighet. Att vi respekterar andra människors egenvärde. Att våra elever trivs på skolan. Alla barn skall känna att det de säger är betydelsefullt. Att personal är lyhörd för elevernas relationer och ger tid till att diskutera akuta frågeställningar, så att ett bra klimat skapas i gruppen. Att vi finner vägar att snabbt hjälpa utsatta barn. Att alla vuxna på skolan aktivt medverkar till att visa barnen fungerande konfliktlösningsmetoder. Att vi har förståelse för olikheter och uppmärksammar likheter. Att alla på skolan ingriper vid alla former av diskriminering. Vårt förebyggande arbete utifrån likabehandlingsplanen Det är rektors ansvar att se till att all personal, inkl. tillfälligt verksamma personer i skolan, informeras om likabehandlingsplanen. Varje elevgrupp arbetar med gott kamratskap kontinuerligt för att det sociala klimatet skall vara bra. En attraktiv utemiljö som inbjuder till olika aktiviteter. Personal och barn pratar kontinuerligt om normer och värden samt skolans regler. Samtal i personalgrupper kring gränssättning, rutiner och tillbuds- rapportering. Utifrån tillbudslapparna analysera och bedöma var riskerna finns. Arbetet utförs på samrådsmöten med fackliga representanter samt på personalmöten. Planen beskrivs och diskuteras på skolans föräldraråd under året. Vid varje personalkonferens tas frågor rörande planen upp. Att personal och barn i handling visar vikten av att vi lyssnar på varandra och visar hänsyn.

17 Hur förebygger vi utifrån varje diskrimineringsgrund? Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier. Målet är att all verksamhet ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten samt att arbeta för en ökad förståelse för könsidentitet eller familjebildning. Inget barn ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av kön. Kartläggningen visar: Inga brister upptäckta. Barns delaktighet: Personalens värdegrundsdiskussioner i vardagen med barnen. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Genusfrågor genomsyrar den dagliga verksamheten. Åtgärd: Inga aktiviteter är planerade utan ingår i ordinarie arbete tillsammans med barnen. Rektor tillsammans med personal. Sexuell läggning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Målet är att arbeta för en ökad förståelse för olika sexuella läggningar eller familjebildning. Inget barn ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller familjebildning. Kartläggningen visar: Inga brister upptäckta. Barnens delaktighet: Hur har barnen fått information? Genom personalens värdegrundsdiskussioner i vardagen med barnen Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Sexuella läggningar diskuteras vid behov. Åtgärd: Inget planerat utan ingår i ordinarie arbete tillsammans med barnen. Rektor tillsammans med personal. Etnisk tillhörighet Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Skolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Målet är att alla barn i vår verksamhet, oavsett etnisk-kulturell tillhörighet ska ha samma rättigheter. Kartläggningen visar: Att det förekommer etnisk diskriminering. Barnens delaktighet: I det vardagliga samtalet med eleverna. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Genom samtalen med eleverna/barnen. Åtgärd: Arbetat förebyggande och dagligt angående etnisk tillhörighet. Rektor tillsammans med personal.

18 Religion eller annan trosuppfattning Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Målet är att alla barn i vår verksamhet oavsett religion eller annan trosuppfattning ska ha samma rättigheter och möjligheter. Kartläggningen visar: Inga brister har upptäckts. Barnens delaktighet: Undervisning om olika religioner. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Undervisningen om olika trosuppfattningar. Åtgärd: Ingår i ordinarie arbete tillsammans med barnen. Rektor tillsammans med personal. Funktionshinder Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Målet är att alla barn i vår verksamhet ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inget barn ska känna sig diskriminerad eller trakasserad på grund av funktionshinder. Kartläggningen visar Det förekommer brister. Barnens delaktighet: Barnen är delaktiga i den fysiska arbetsmiljön. Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Barnen har varit delaktiga i utformningen av skolgården. Åtgärd: Lång handläggning för tekniska hjälpmedel. Behöver ske snabbt. Rektor tillsammans med personal. Annan kränkande behandling Skolan ska förebygga och förhindra det som i lagen benämns som annan kränkande behandling. Annan kränkande behandling definieras som ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns värdighet. Målet är att inget barn i vår verksamhet ska behöva uppleva kränkande behandling. Kartläggningen visar: Det förekommer. Barnens delaktighet: Hur har barnen fått information? Barnen deltar i vardagliga samtal. (Värderingar hemifrån, samhällspåverkan) Vilka aktiviteter har vi gjort med barnen? Återkommande samtal och diskussioner. Åtgärd: När en situation uppstår arbetar vi efter likabehandlingsplanen. Ansvarig Rektor tillsammans med personal.

19 4. Åtgärder vid upptäckt av diskriminering och annan kränkande behandling Utredning Så fort någon personal ser/får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande handling utreds uppgifterna (information). Utredningen sker objektivt med hänsyn till den som upplever sig utsatt och övriga inblandade. Utgångspunkten är den som blivit diskriminerad/kränkt. Utredningen ligger till grund för de åtgärder som vidtas. Utredningen samt vidtagna åtgärder dokumenteras av den personal som ser/får kännedom om situationen. Arbetsgång Kartläggning av problematiken: Varje enskilt ärende är unikt. Rådande situation kan innebära att arbetsgången kan se olika ut beroende på om det är barn/förälder/personal som är kränkt/har kränkt 1. Om någon anser sig kränkt vänder man sig till någon vuxen på skolan och detta tas direkt upp med berörda barn/elever vid behov föräldrar samt personal. Vid behov kontaktas rektor. Riskbedömningsanalys görs. 2. Vid behov kan man använda sig av konfrontationsmetoden. (Bilaga 15) 3. Allvariga händelser dokumenteras på blanketten tillbud. Vid allvarliga händelser sker en utredning av berörd personal och man vidtager åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling. Händelsen dokumenteras och lämnas in till förvaring på rektorsexpedition: ansvarig berörd personal. Upplägg efter inkommen tillbudslapp eller en uppkommen akut situation. Ansvarig rektor. Samtal med den utsatte samt någon vuxen som antecknar Samtal med de namngivna en och en Om den utsatte vill konfronteras alla personer Föräldrar informeras Information till alla vuxna i skolan, när det gäller elever Information till elevteamet Strategi tas fram Uppföljning och utvärdering med föräldrar och barn Redovisning till elevteamet Dokumentering sker under hela processen (utifrån gällande blanketter, skolans arbetsplaner bil. E, F, G och H) Möjliga åtgärder. Principen vid all kränkande behandling är att ett ärende är avslutat när kränkningarna upphört. Utredningsskyldigheten samt uppföljningen att kränkningen har upphört är långtgående över tid. Om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ändå inte upphör tar vi hjälp av utomstående personer, t.ex. psykolog, spec. ped. och BUP. Att använda sig av konfrontationsmetoden. (I skolans arbetsplaner bilaga 15) Vid behov upprättar man ett åtgärdsprogram tillsammans elev, vårdnadshavare och skola. Där ska det framgå vad som skall göras och klart anges en tidsram samt vem som ansvarar för vad. Se också skolans arbetsplan kring våld och hot (bilaga 29)

20 Åtgärder när personal kränker barn/förälder/kollega Det är alltid rektor som ansvarar för utredningen. Rektor bildar sig en uppfattning om det inträffade utifrån vad som framkommit i utredningen samt ordnar med stöd till de inblandade. Rektor kan komma att med överordnad bedöma åtgärder som behövs samt följer upp beslutade åtgärder. Alla samtal och åtgärder i ärendet dokumenteras och arkiveras av rektor. 5. Viktiga områden: Hur identifierar/upptäcker vi? Vi i verksamheten måste ha kunskap om den specifika situationen på skolan som vi upptäcker i vår vardag genom: Lyssna och höra, vaksamhet, stötta varandra och vara lyhörda. Slå larm. Vilken kunskap behöver vi? Vår plan för kompetensutveckling: Inventering bör ske. Hur gör vi samtliga delaktiga? Vår likabehandlingsplan/årlig plan ska vara förankrad hos personal, föräldrar och barn. Hur informerar vi? På höstens första föräldramöte samt på skolans föräldraråd lyfter man upp årets likabehandlingsplan. Personal och rektor. I samband med att skolan anställer personal eller tar emot nya barn ska föräldrar och anställda få information om verksamhetens likabehandlingsplan. Personal ansvarar för att informera barn och föräldrar på inskolningssamtal och IUP. Rektor ansvarar för personal. 6. Revidering Görs under årets gång för att planen ska vara aktuell, ett vardagsredskap. 7. Utvärdering Planen ska utvärderas och upprättas varje läsår. I slutet av vårterminen reviderar arbetslagen likabehandlingsplanen och ges tid för utvärdering av förebyggande insatser, åtgärder och dokumentation (metoder). I utvärderingen ska det beskrivas hur arbetet har bedrivits, vad som uppnåtts och vad som återstår. Arbetet med planen ska redovisas i kvalitetsredovisningen. Vad står begreppen för? Utdrag taget från bl.a. handledning för arbetet med likabehandlingsplan (en handledning från JämO, D, HO, HomO och BEO) Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder. I en verksamhet kan huvudman, ledning eller annan personal t.ex. ha utformat strukturer och organisation på ett sådant sätt att de utifrån diskrimineringsgrunderna, missgynnar ett barn eller en barngrupp. Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan Bäckeskolan

Likabehandlingsplan Bäckeskolan Bäckeskolan Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan Bäckeskolan 2 Vår målsättning är att alla elever skall känna sig trygga på vår skola. Vi tar aktivt avstånd från alla former av mobbning, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan. För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Gäller för Läsåret 2014 2015 Upprättas varje nytt läsår Senast

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Hulans enhet

Likabehandlingsplan Hulans enhet 1 (9) 2014-2015 Hulans enhet Likabehandlingsplan Hulans enhet Hulanskolan Uppdaterad 2014-09-01 2 Inledning I skollagen och läroplanerna slås fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lövåsens fritidshem

Likabehandlingsplan för Lövåsens fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Lövåsens fritidshem Susanne Kinhult Likabehandlingsplan för Lövåsens fritidshem 2 Likabehandlingsplan Lövåsens fritidshem Vår målsättning är att alla barn skall känna sig trygga på

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition Snösätraskolan 2012 Likabehandlingsplan Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Hållänget förskolas likabehandlingsplan

Hållänget förskolas likabehandlingsplan Hållänget förskolas likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla på vår förskola ska visa respekt för varandra Verksamhetsåret 2014-2015 2014-09-10 Till dig med barn på

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Mosippans förskola skolområde Östersund Södra Alla barn på Mosippans förskola skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla. Förskolans ledning och personal tar bestämt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket

Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket Förskolorna Framtidsfolket AB Likabehandlingsplan 2010 Förskolorna Framtidsfolket Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Utdrag ur lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdaterad 2016-05-18 1 Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 Inledning Alla förskolor/ skolor i Sverige ska ha en egen likabehandlingsplan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Kärralundsgatan 19 Kärralundsgatan 19 plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller förskoleverksamhet Förskolechef: Johan Forsstrand

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra skolor ska alla barn och vuxna respektera

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 1 Flera dokument som beskriver arbetet på förskolan: Kvalitetsredovisning Lokal arbetsplan

Läs mer