Kvalitetsredovisning 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009/2010"

Transkript

1 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda Ort och datum BO Södergren Rektor

2 1. INLEDNING GRUNDFAKTA UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN REDOVISNING AV MÅL I DEN LOKAL ARBETSPLANEN ENHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR BESKRIVNING AV ENHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR GRUNDLÄGGANDE STATISTIK ARBETET I VERKSAMHETEN RESULTAT ENLIGT DEN LOKALA ARBETSPLANEN RESULTAT ENLIGT BUN:S ÖVERSIKTSPLAN SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH ANALYSER AV RESULTATEN ANALYS AV OCH BEDÖMNING AV HUR VÄL VERKSAMHETEN NÅR DE NATIONELLA MÅLEN NORMER OCH VÄRDEN KUNSKAPER ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE SKOLA OCH HEM ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN SKOLAN OCH OMVÄRLDEN BEDÖMNING OCH BETYG REKTORS ANSVAR VISSA OMRÅDEN HAR PRIORITERATS OCH VISSA OMRÅDEN BEHÖVER UTVECKLAS VIDARE MED DETTA SOM GRUND HAR VI FORMAT SKOLANS UTVECKLINGSOMRÅDE, DESSA LIGGER SEDAN TILL GRUND FÖR KOMPETENSUTVECKLINGS- OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN I FRAMTIDEN REDOVISNING AV ENHETENS ARBETE MED DAGLIG FYSISK AKTIVITET FÖRUTSÄTTNINGAR ARBETE I VERKSAMHETEN MÅLUPPFYLLELSE MÅL FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR REDOVISNING AV ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET ENLIGT LIKABEHANDLINGSPLANEN REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE MÅL FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR BESLUTADE ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV BRISTANDE MÅLUPPFYLLELSE... 43

3 1. Inledning 1.1 Grundfakta Tomaslundsskolan ligger i en naturskön omgivning i Vetlanda. Vi har centrum inom gångavstånd och skogens möjligheter precis inpå knutarna. Vi har även tillgång till en stor idrottshall. På skolan finns fritidshem, tre förskoleklasser, tvåparallelligt år 1 och 3-6, treparallelligt år 2, samt grundsärskola och träningsskola. Verksamheten består av 340 barn, varav ca 190 barn är inskrivna på fritidshem. Skolan har en god situation med behörig personal och rektor som finns på skolan. Modersmålslärare finns att tillgå i bosniska, albanska, ryska och thailändska. Utgångspunkterna för den pedagogiska verksamheten gällande styrdokument är; läroplaner, kursplaner, Vetlanda kommuns översiktsplan, prioriterade utvecklingsområden samt skolans lokala arbetsplan och likabehandlingsplan. Verksamheten är organiserad i fem arbetslag. 1. Förskoleklass och fritidshem 2. År 1 och 4 3. år 2 och 5 4. År 3 och 6 5. Särskolan. Vår strävan är att alla barn och elever ska känna sig trygga och känna lust att lära. 1.2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Skolutvecklingsgruppen Skolans utvecklingsgrupp initierar, följer upp och utvärderar pågående utvecklingsarbete på skolan. Gruppen träffas en timma varje vecka och består av rektor och arbetslagsledare. Arbetslagsledarna tar med sig information och diskussionsfrågor till och från arbetslagen. Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet träffas var fjärde vecka för att både övergripande, på individ och grupp nivå diskutera och åtgärda pågående och framtida insatser utifrån elever i behov av särskilt stöd. Gruppen består av rektor, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt berörd lärare. Arbetslagen Arbetslagen på skolan träffas minst ett tillfälle varje vecka. Arbetslagen planerar gemensamma pedagogiska aktiviteter, utbyter erfarenheter och delger varandra, följer upp, utvärderar och har pedagogiska diskussioner. Vid något tillfälle per termin har arbetslagen elevvård och går då igenom alla elever i arbetslaget.

4 Frh Fritidspersonalen har tillsammans under flera tillfällen diskuterat och arbetat med kvalitetsredovisningen. Fritidspedagogerna har på planeringstid, planeringsdagar och arbetsplatsträffar arbetat i mindre grupper. Två fritidspedagoger har haft ansvaret för att sammanställa underlaget till kvalitetsredovisningen. Pedagogiska arbetet i klasserna Muntliga och skriftliga utvärderingar sker kontinuerligt i klasserna. Personalens observationer vid pågående arbete och under raster är en viktig del av utvärderingen. Trygghetsrådet har regelbunden kontakt med kamratstödjarna i klassen. Arbetsplatsträffar/Konferenser All personal på skolan träffas en gång per termin på kvällstid för att ta upp och diskutera frågor som berör hela skolans verksamhet. Den pedagogiska personalen har ytterligare ett tillfälle per termin på kvällstid. På skolan har vi konferens varje onsdag. Dessa leds av rektor och innehåller information, diskussioner och uppföljningar av olika frågor. Medarbetarsamtal/personalvård Rektor genomför årligen medarbetarsamtal och lönesamtal med varje anställd personal på skolan. Personalen genomför vartannat år en medarbetarundersökning som tar upp den psykosociala arbetsmiljön. Personalen, tillsammans med rektor, arbetar vidare med de mål som togs fram föregående läsår. Uppföljning elever Under läsåret har det genomförts kartläggning och samtal för att följa upp elevernas trivsel, inflytande och självbild. Skolans specialpedagog har tillsammans med personal kommit överens om ett antal tester, utöver de nationella proven, som genomförs av alla elever i de olika årskurserna. Pedagogerna kan då se alla elevers utveckling när det gäller t ex språklig medvetenhet och läs- och skrivutveckling. På så vis skapas underlag som resurserna fördelas efter. Elever med särskilda behov följs upp extra noga i samråd med specialpedagogen.

5 1.3 Redovisning av mål i den lokal arbetsplanen Mål nr:1 Inflytande och ansvar Eleverna upplever att de har inflytande i den pedagogiska verksamheten under läsåret Mål nr:2 Övergång och samverkan Eleverna utvecklar ett mångsidigt lärande genom samverkan och samarbete mellan skola, förskoleklass, fritidshem och särskola under läsåret Mål nr:3 Kunskaper Elever och föräldrar känner till skolans hälsoprofil och eleverna utvecklar en medvetenhet om vad som är bra för deras välbefinnande under läsåret

6 2 Enhetens förutsättningar 2.1 Beskrivning av enhetens förutsättningar Förskoleklass Förskoleklasserna består av 40 barn som är indelade i två grupper. Klasserna har inför detta läsår bytt lokaler och har nu två likadana avdelningar som ligger vägg i vägg. Lokalerna består av många små rum vilket är en fördel när barnen leker då de kan dela upp sig och leka i fred. Den ena klassen har haft fritids i sina lokaler vilket varit mycket bra då de varit kvar på samma ställe hela dagen. Den andra klassen har bytt lokal till fritids vilket inneburit mycket spring med kläder mellan avdelningarna. Lokalerna är i stort behov av uppfräschning då allt är nedgånget och slitet, framförallt toaletter och hygienutrymmen. Förskoleklassens utemiljö är anpassad för förskoleverksamhet, barn 0-5 år Grundskola Skolan är byggd i ett plan. Lokalerna är över lag ljusa och luftiga. Kapprummen upplevs små och trånga och ger på det sättet upphov till konflikter. År 1,3 och 4 är placerade i den senast renoverade delen av skolan. Lokalerna ger bra förutsättningar till att variera undervisningen. År 2, 5 och 6 har sina lokaler i en annan byggnad med tillhörande studiehallar och få grupprum. Möjligheten till flexibilitet i undervisningen begränsas därför. Skolan hyr idrottslokaler av Vetlanda tennisklubb som ger möjlighet att bedriva en bra undervisning för eleverna. Trä- och metallslöjdens lokal har renoverats under året och upplevs nu ljus, luftig och rymlig. Hemkunskapsundervisning har under året bedrivits i särskolans kök. Tillgängligheten till denna lokal är begränsad och påverkar möjligheten till undervisning i ämnet. Vi uppdaterar kontinuerligt teknisk utrustning, läromedel och övrigt arbetsmaterial. På skolan finns ett bibliotek med bra utbud av böcker. En pedagog ansvarar för drift, inköp och ordning, vilket är resurskrävande. Skolans utemiljö består av skog, gräsmattor och asfalt. Där finns fotbollsplaner, rutschkanor, gungor, sandlådor och brädgård. Under senaste året har olika lekrutor målats på asfaltsområdet. Skolgården behöver ses över och kompletteras. Skolgårdsgränserna är dåligt markerade och behöver också ses över. Skolan leds av rektor och ingår i samverkansenhet Tomaslunden. Skolan arbetar aktivt för att ge alla elever samma förutsättningar oavsett kön, etnisk bakgrund, religion och sexuell läggning utifrån skolans likabehandlingsplan som tagits fram av trygghetsrådet. Elevhälsoteamet består av psykolog, kurator, specialpedagog, rektor och berörda lärare. Träffar sker en gång per månad och leds av rektor.

7 Resurslärareteamet består av rektor, specialpedagog och resurslärare. Specialpedagogen leder arbetet och stämmer av situationen och eventuellt omfördelar resurserna och tar fram kompensatoriska hjälpmedel. Förutsättningarna för kontinuitet i träffarna har varit sämre, på grund av att specialpedagogen haft fler funktioner i sin tjänst. På skolan finns elever som har annat modersmål än svenska. Dessa erbjuds svenska som andraspråk Fritidshem Fritidshemmet består av fyra avdelningar varav tre finns i skolbyggnaden. Förskoleklassens barn vistas på samma avdelning som de använt under dagen, där även År 1 har sitt fritidshem. År 2 har en egen avdelning. Elever i År 3 och uppåt är i en byggnad som ligger vid sidan om skolan. De yngre barngrupperna är stora i förhållande till lokalerna, som är väldigt nergångna och slitna. Avdelningen som ligger vid sidan om skolan är rymlig, men även den i behov av renovering. På de två avdelningarna där det går förskoleklassbarn och elever från År 1 arbetar fyra förskollärare och tre fritidspedagoger. På avdelningen för eleverna i År 2 arbetar tre fritidspedagoger och en förskollärare. På avdelningen för de stora barnen finns två fritidspedagoger Särskola Särskolans lokaler är väl fungerande och anpassade till den verksamhet som bedrivs. Alla lärare på särskolan har specialpedagogisk utbildning. Fritidshemmet leds av en fritidspedagog. Elevassistenter och fritidspedagog arbetar både i skolan och på fritidshemmet. Skolan har utrustats med mycket bra anpassningar för olika elevers behov. Särskolan har sina lokaler i anslutning till grundskolan. Ett klassrum är placerat i grundskolan, vilket är positivt för samverkan mellan grundskola och särskola. Före och efter skoltid, fungerar lokalerna som fritidshem. Utemiljön är lugn. Det är nära till grönområde. Den behöver utrustas med lekredskap för elever med funktionsnedsättning.

8 2.2 Grundläggande statistik Organisationsform Antal barn/elever den 15 oktober Antal årsarbetare Förskoleklass 40 Grundskola 284 varav skolbarnsomsorg 184 Särskola 16 Summa 340 Antal pojkar Antal flickor Andel i % Antal barn/elever per årsarbetare i Förskoleklass 13,3 Grundskola 13 Särskola 3 Skolbarnsomsorg 21 Antal årsarbetare den 15 oktober Andel i % Kvinnor 47,7 90 Män 5 10 Summa 52,7 100 Förskollärare 5,7 11 Fritidspedagoger 8,55 16 Lärare ,15 38 Lärare Speciallärare / pedagog 3 6 Obehörig 1,8 3 Elevassistenter 5,7 11 Övrig elevvårdspersonal 0,38 1 Skolmåltidspersonal 3,39 6 Övrig personal 2 4 Skolledning 1 2 Summa 52,7 100

9 Definitioner (nyckeltal) Antal barn/elever Antalet barn och elever som finns inskrivna vid förskoleklassen/fritidshemmet/skolan den 15 oktober, för särskolan de barn som finns på elevlistorna den 15 oktober. Antal barn-elever/årsarbetare Här avses personal som arbetar med barn/elever i barngrupp eller elevgrupp enligt budget för personal. Antal årsarbetare Aktuell tjänstgöringsgrad den 15 oktober per anställd läggs samman. Lärare 1-7 Även lärare med äldre utbildning som låg- och mellanstadielärare. Lärare 4-9 Även lärare med utbildning till ämneslärare och adjunkt. Obehörig Lärare utan formell utbildning för den tjänst som upprätthålls. Övrig elevvårdspersonal Ex: kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare. Övrig personal Ex: vaktmästare, lokalvårdare, skolmåltidspersonal. Skolledning Enligt tilldelad budget. Speciallärare/Specialpedagog Lärare med specialpedagogisk examen (minst 40 p specialpedagogik eller motsvarande). Skola Skola används för enhet, förskola och skola.

10 3 Arbetet i verksamheten 3.1 Resultat enligt den lokala arbetsplanen Mål nr: 1 Förutsättningar och genomförande Så här har vi arbetat för att nå målet? Eleverna upplever att de har inflytande i den pedagogiska verksamheten under läsåret Fk År Barnen styr sin lek efter intresse och kompisar under fria leken, både inne och ute. 2. Innan utvecklingssamtalen skickade vi hem frågor som barnen fick svara på med hjälp av föräldrarna. De fick bland annat svara på vad de vill lära sig i förskoleklassen och vad de tycker är roligt att jobba med. 3. Inför nytt temaarbete har barnen genom mindmap fått vara med och bestämma vad de vill lära sig. 4. Inför termins slutet får barnen ta mer eget ansvar för sina påbörjade arbeten och se till att de hinner avslutas i tid. 5. Vi har periodvis haft styrda lekgrupper för att pedagogerna upplevde att den fria leken bidrog till att konflikter uppstod. 1. Klassråd Regelbundna klassråd genomförs där elevernas förslag följs upp och genomförs om möjlighet finns. 2. Elevråd En representant från varje klass deltar på elevrådsmötena. Mötena äger rum ungefär en gång per månad. Rektor leder mötet. 3. IUP På utvecklingssamtalen bestämmer elev/föräldrar/lärare vilka mål eleven ska arbeta mot. Inför samtalen har elev och förälder fått i uppgift att tänka igenom vilka mål de vill ha. Ungefär en vecka innan samtalet har eleven fått hem IUP:n med det skriftliga omdömet för påseende. 4. GEM Inför nya arbetsområden förtydligar läraren vilka mål och målkriterier som eleverna ska nå genom att arbeta med arbetsområdet.

11 5. Varierande arbetssätt Arbetslagen för diskussioner kring pedagogiska planeringar om hur eleverna kan vara med och påverka utförandedelen. Genom att variera arbetssätt kan pedagogerna tillmötesgå olika elevers önskan om hur och vad man ska arbeta med. Inom de praktiska ämnena ges möjlighet att påverka sitt arbete inom givna ramar. Frh Särskolan Genom samlingar har barnen fått komma med egna förslag på vad de vill göra på fritidshemmet. Inför loven får de önska aktiviteter och utflykter. 1. Eleverna har erbjudits valmöjligheter i olika områden och efter elevernas förutsättningar. 2. Under året har det utökats med ytterligare två elever i elevrådet. 3. Eleverna har haft klassråd och styrelsemöten där de har getts möjligheter att påverka och välja. 4. Elevernas intressen och insikt i sina mål har tagits tillvara genom samtal och tolkning. Resultat Fk Vilka resultat visar uppföljning och utvärderingar? (Enkäter, observationer etc) 1. Vissa barn har svårt att ta vara på sitt inflytande och har svårt att komma igång med någon lek. 2. Vi blev uppmärksamma på att några barn upplevde att de inte hade några kompisar. Barnen trivdes och ville lära sig läsa och skriva. 3. Tema arbetena har skapat större intresse hos barnen, de blir mer medvetna om sitt lärande. 4. Barnen har blivit mer uppmärksamma på att deras arbeten ska bli färdiga, innan de påbörjar något nytt. 5. I de styrda lekgrupperna har barnen snabbare kommit i gång med leken och de flesta barn upplever att de har någon att vara med. Leken har blivit lugnare och barnen håller vid en lek en längre tid.

12 År Regelbundenheten i genomförandet av klassråd har varierat i de olika årskurserna. Då klasserna har haft regelbundna klassråd har eleverna blivit mer medvetna om rutinerna kring och möjligheterna med klassråd. 2. En representant från varje klass har deltagit på elevråd ungefär en gång per månad. Återkopplingen från elevråd till klassråd har fungerat olika bra. 3. Eleverna har blivit mer motiverade och är nu mer medvetna om framtida mål. Föräldrar har kommit väl förberedda. 4. Eleverna har blivit mer medvetna om de mål som arbetas med i klassen. I varierande utsträckning arbetar årskurserna med att förtydliga målen. Frh 5. Klasserna strävar efter varierande arbetssätt, men det fungerar olika bra i olika grupperingar. Eleverna har blivit mer engagerade. Särskolan Genom en enkätundersökning har det framkommit att barnen känner att de får vara med och bestämma. 1. Genom observationer har personalen sett, i de flesta fall, att eleverna har gjort sina favoritval. 2. Eleverna har visat glädje över att få vara med i elevrådet. 3. Eleverna har påverkat sin undervisning vid klassråd och styrelsemöten. 4. Eleverna har blivit mer medvetna om sina mål samt mer motiverade att jobba mot målen.

13 Analys av måluppfyllelse Vad beror resultatet på? Vilka faktorer har påverkat resultatet? Vad säger resultatet om måluppfyllelsen? Fk 1. Vi som pedagoger har inte jobbat ihop gruppen. Barnen kommer från många olika förskolor. Det krävs mer tid för gruppstärkande lekar. 5. Efter en termin upplevde vi pedagoger att vi arbetat ihop gruppen, barnen har lärt känna varandra bra. Vi har jobbat i styrda lekgrupper för att så många olika kontakter som möjligt ska tas. Vi byter också platser av ex. gå-kompisar, bänkkompisar osv. För att det ska bli så många olika kontakter som möjligt. Vi har också medvetet jobbat med olika lekar, kontakt och trygghetsövningar. År 1-6 Frh 1. På grund av elevernas ålder och klassernas sammansättning har klassråd genomförts i olika stor utsträckning. 2. Det behövs en tydligare struktur för återkopplingen mellan elevråd och klassråd. 3. Det har varit mycket positiva utvecklingssamtal bland annat pga. engagerade föräldrar samt att föräldrar och elever fått tillfälle att komma förberedda, eftersom det skriftliga omdömet skickats hem i god tid innan samtalet. 4. På grund av elevernas ålder och klassernas sammansättning har arbetet med förtydligande av GEM- kriterierna genomförts i olika stor utsträckning i klasserna. 5. Beroende på olika gruppers sammansättning har det ibland varit svårt att genomföra arbetssätt där man har mer inflytande i innehållet. Detta på grund av att detta kräver större ansvar från elevernas sida, vilket de har haft svårt att ta. Eftersom det bara har kommit in svar på hälften av enkäterna så vet vi inte riktigt hur hela resultatet ser ut. På grund av stora barngrupper ser fritidspedagogerna att vi inte kan uppfylla allas önskemål.

14 Särskolan 1. Att eleverna har fått mer tid och möjligheter att välja. 2. Eleverna har vuxit med sitt uppdrag och har berättat att de bemötts på ett bra sätt. 3. Eleverna har haft styrelsemöten regelbundet. Att göra samma sak flera gånger har gett teknisk kunskap. Eleverna har lärt av varandra. Vid val har positiv feedback getts direkt. 4. Elevernas intressen har tillvaratagits och de har sett sina mål tydligt. Bedömning av måluppfyllelse inte alls till viss del x till stor del helt och hållet Åtgärder för utveckling På vilket sätt vidareutvecklar ni ert arbete för att nå målet? Fk 1. Påvisa för barnen att de har ett eget inflytande under fria leken. Mer vuxenstöd i fria leken, för att fånga upp de barn som inte kommer med i leken. 2 och 5. Att börja med lekgrupper från höstterminens start, för att barnen snabbare ska blanda sig med varandra och inte hålla fast vid gamla kompisar. Vi behöver ett bra material som hjälper oss med gruppstärkande övningar. År Återkoppling från elevrådet till klasserna. 2. Fortsätta vårt arbete med pedagogiska planeringar. 3. Få eleverna mer insatta i målen och mer delaktiga i hur arbetet ska utformas. 4. Fortsätta att fostra eleverna demokratiskt. Frh Särskolan Pedagogerna påminner eleverna att de har inflytande över aktiviteter genom att ge förslag. Alla har storsamling en gång i månaden och vid behov. 1. Fortsätta att ge flera olika valmöjligheter och vara noggranna i våra observationer.

15 2. Fortsätta med att eleverna är med på elevråd regelbundet. 3. Fortsätta med styrelsemöten och tillfällen till val och inflytande för eleverna. 4. Fortsätta att jobba målinriktat. Mål nr: 2 Förutsättningar och genomförande Så här har vi arbetat för att nå målet? Eleverna utvecklar ett mångsidigt lärande genom samverkan och samarbete mellan skola, förskoleklass, fritidshem och särskola under läsåret Vi arbetar för en ökad samverkan och samsyn mellan skolans olika verksamheter genom att utbyta kunskaper och erfarenheter. Detta ger förutsättningar för att elevgrupper från olika verksamheter möts i olika sammanhang. Fk År En förskollärare från varje förskoleklass följer med sin klass till År Förskoleklasserna har storsjung tillsammans 1 gång/vecka, språkgrupper och gemensam utelek. 3. Fritidspedagogerna tar hand om fritidsbarnen varje fredag. 4. En elev från träningsskolan besöker ena förskoleklassen 1 gång/vecka. 5. Förskoleklassbarnen hälsade på blivande pedagog i år 1 cirka 30 min. varannan vecka. 1. Fadderverksamheten. Alla klasser ifrån år 1-6 har arbetat med fadderverksamhet. Fadderklasserna har då träffats och genomfört olika aktiviteter tillsammans. Det har bland annat varit gemensamma raster, hälsodag, konsttema, uteaktiviteter, skoljogg och skolans 50-års jubileum. 2. Samverkan mellan parallellerna Pedagogerna i parallellerna har gemensam planering vid minst ett tillfälle per vecka. Parallellklasserna har genomfört olika aktiviteter tillsammans t. ex. sångstunder, danser, pyssel, arbetsplatsbesök.

16 3. Samverkan med övrig verksamhet. En etta har samverkat med särskolan i olika former under flera tillfällen per vecka. År 2 har liksom tidigare år samverkat med särskolan genom besök på särskolan. En fyra har samverkat med särskolan kring Hultaby och medeltiden. Särskolan har bjudit in klasser för att titta på deras ABBA musikal. Enskilda elever från grundskolan har samverkat med särskolans verksamhet. Fritidspedagogerna har deltagit i skolans verksamhet i år 1-3. I år 1 och 2 har fritidspedagog haft det vi kallar skolfritids då de bland annat arbetat med samarbetsövningar, rastverksamhet, teater, skolskogen, skapande verksamhet. Fritidspedagog har haft hemkunskap i år 5 och Övergång mellan stadier. Blivande lärare i år 1 har deltagit på förskoleklassens vårfest för en kort information till föräldrarna om år 1. Efter jul har förskoleklasserna regelbundet besökt blivande pedagog i år 1. En personal från varje förskolegrupp har följt med upp till år 1. Blivande pedagog i år 4 har deltagit på 3:ans föräldramöte under våren. År 6 har tagit kontakt med Mogärde högstadium för om möjligt upprätta en fadderverksamhet mellan år 6 och år 8 inför skolstarten i år 7. År 6 har besökt Mogärde högstadium. Frh Fritidspedagogerna har skolfritids med eleverna i År1och 2. En fritidspedagog har hemkunskap med eleverna i År 5. En fritidspedagog har idrott med eleverna i fk, År1 och 2. Fritidspedagogerna är rastvärdar, extraresurs i slöjd, musik och i vissa klasser.

17 Särskolan Alla elever har haft delar av sin undervisning tillsammans med förskoleklass-/grundskoleelever. Samverkan har skett i olika konstellationer, i grupp och individuellt, i särskolan och i förskoleklass/grundskolan. Resultat Fk Vilka resultat visar uppföljning och utvärderingar? (Enkäter, observationer etc) 1. Barn och föräldrar har känt en trygghet. 2. Barnen i de båda förskoleklasserna har lärt känna och blivit trygga med varandra. Vi pedagoger ser alla barn som våra gemensamma. 3. Förskollärarna får tid för planering och pedagogiska samtal. För barnen blir det en bekantskap med all pedagogisk personal på fritids. 4. Barnen får insikt om att vi alla är olika. År Barnen blir inskolade i sin nya miljö, vilket gör dem trygga inför skolstarten. 1. Personalen upplever att fadderverksamheten är positiv och att de flesta elever uppskattar de aktiviteter de har haft. Man kan märka en tendens av att intresset avtar något hos de äldre eleverna. Eleverna verkar känna sig trygga i fadderverksamheten. Man kan se en viss stolthet hos år 3 när de får sina nya fadderbarn. 2. Alla parallellerna har samverkat i någon form. Det ser olika ut beroende på pedagogernas kompetenser och gruppernas sammansättning. Även tiden till samplanering varierar. 3. Elever och pedagoger upplever det som positivt att samverka med sär och träningsskolan. Pedagogerna upplever att eleverna i grundskolan får större förståelse för elevers olikheter. Intentionen hos några klasser var att samverkan skulle skett i större utsträckning. Skolfritids har arbetat mycket med skapande och lek, vilket eleverna uppskattat. Det har gett dem en variation i sitt lärande.

18 Fritidspersonalen har haft ansvaret för hemkunskapen. Det är ett mycket positivt inslag för eleverna. 4. Eleverna har känt en större trygghet genom att förskollärare har följt med upp i år 1. Föräldrar har vid flertal tillfällen påpekat hur positivt de upplever att det är två pedagoger i klassen och att någon för dem känd person följde med upp. När det gäller fadderverksamheten mellan blivande år 7 och 8:a har pedagogerna inte fått någon respons från Mogärde. Frh Särskolan Stämningen i grupperna blir positivare och lugnare. Personalen har sett en positiv utveckling hos våra elever när de samverkat med förskoleklass/grundskolan. Personalen har observerat en ökad självständighet och ett ökat självförtroende hos eleverna. De har varit stolta över att visa upp vad de kan och att de blivit bekräftade från grundskolans elever. Förskoleklassens och grundskolans elever och lärare har efterfrågat samverkan. Analys av måluppfyllelse Vad beror resultatet på? Vilka faktorer har påverkat resultatet? Vad säger resultatet om måluppfyllelsen? Fk 1. Förskollärarna har bakgrundskunskap om barnen. Barnen känner en vuxen sedan tidigare. 2. Barnen träffas dagligen genom utelek. Storsjung och språkgrupper 1 gång/vecka. 3. All pedagogisk personal känner alla barn. 5. Kontinuerliga besök hos blivande pedagog i år 1 i sin blivande skolmiljö. År Genom att arbetslagen är utformade efter faddersystemet har det gett personalen större möjlighet att planera upp och genomföra gemensamma aktiviteter. Aktiviteterna är varierande och bryter det vardagliga skolarbetet.

19 2. Pedagogerna upplever att man genom att samarbeta med parallellklassen vinner tid och att det är utvecklande. 3. Alla, både elever och personal har varit mycket positiva till samarbetet mellan särskola och skola. Detta har avspeglat sig på resultatet. De yngre eleverna har ett stort rörelsebehov, vilket tillgodosetts genom bland annat skolfritids verksamhet. 4. Innehållet i undervisningen och inlärda rutiner har kunnat följas upp genom ett nära samarbete mellan lärare och förskollärare. Frh Särskolan Fler vuxna bland eleverna gör att det blir lugnare. Kontinuitet bland personalen gör att eleverna känner sig tryggare. Samverkan har fungerat därför att det prioriterats av skolledning och lärare. Bedömning av måluppfyllelse inte alls till viss del x till stor del helt och hållet Åtgärder för utveckling På vilket sätt vidareutvecklar ni ert arbete för att nå målet? Fk 1. under året har en plan för samverkan och övergångar mellan skolans olika verksamheter tagits fram. 5. Att vi genom att följa vår plan för övergångar kan vidare utveckla vårt samarbete mellan olika verksamheter År Planera fadderverksamhetens upplägg och kontinuitet inför nytt läsår. De äldre faddrarna får ta ett större ansvar för planeringen av fadderaktiviteterna. 3 Genom att arbetslagen träffas varannan vecka ger det möjlighet för utökat samarbete mellan parallellerna.

20 3. År 3:s pedagog följer med upp i år 4:a och har någon form av aktivitet t ex. dans eller röris. Vi planerar in besök av blivande år 1 pedagog i förskoleklass och blivande år 4:a pedagog i år 3 under höstterminens början. Frh Särskolan Planerar att arbeta mer med dokumentation och utvärdering på ett medvetet sätt. Skapa fler tillfällen för samverkan. Avsätta mer resurser för att utveckla samverkan. Vid gemensamma aktiviteter skall särskolans behov och möjligheter för att deltaga beaktas. Mål nr: 3 Förutsättningar och genomförande Så här har vi arbetat för att nå målet? Elever och föräldrar känner till skolans hälsoprofil och eleverna utvecklar en medvetenhet om vad som är bra för deras välbefinnande under läsåret Fk Vi har kompis massage 1 gång/vecka. 2. Vi varvar ner en stund varje dag med frukt och saga efter uteleken. År Vi går till skogen och leker 1 gång/vecka. 4. Vi har daglig fysisk aktivitet ute och inne. Efter en bra vinter med snö och kyla har barnen ägnat mycket tid utomhus. Barnen har varit aktiva i pulka backen och på vår egen skridskobana. 5. Vi går till idrottshallen 1 gång/vecka. Pedagoger har arbetat fram en hälsoplan för skolan som vi börjat arbeta efter under året, men som träder i kraft from hösten Alla klasser på skolan har under året arbetat med materialet Livsviktigt. Även andra EQ material har använts där man arbetar med värdegrundsarbetet

21 på olika sätt. I vissa klasser har Rörligt team varit involverade i detta arbetet. Alla klasser har idrott två tillfällen per vecka. Klasserna har regelbundet haft fysiska och hälsofrämjande aktiviteter. Exempel på aktiviteter som förekommit är; lekar ute och inne, Arnerundan, Röris, rörelsesånger, dans, storsjung och massage. Vissa klasser har haft några av dessa aktiviteter schemalagt. Lektioner har av vissa klasser bedrivits utomhus i tex matematik och NO. Fadderverksamheten har i huvudsak varit hälsoinriktad med olika former av hälsofrämjande aktiviteter. Föräldrar har informerats på föräldramöten om skolans hälsoprofil. På vårt 50-års jubileum visade och berättade pedagoger och elever tillsammans om hälsoprofilen. År 2 har haft ett större arbetsområde om kropp och hälsa. Skolfritids i år 1 och 2 har till stor del haft ute aktiviteter. Under kommunens hälsovecka var det flera klasser på skolan som uppmärksammande detta och arbetade under denna vecka extra med muisk/dans, natur, skapande, vänner, rörelse och mat. Alla klasser på skolan har under året övat in två gemensamma danser som hela skolan dansat tillsammans vid två tillfällen. Frh Varje eftermiddag har fritidshemmen utevistelse minst 30 minuter. Vid ett tillfälle i månaden anordnas det aktiviteter tillsammans med alla avdelningar. Under vintern åkte fritidshemmen skridskor på eftermiddagarna. På loven cyklar eller går fritidshemmen på utflykter. En gång i veckan är fritids i idrottshallen där lek och olika bollspel utförs. I källan spelar eleverna fotboll, innebandy, dans eller annan fri rörelselek. Alla elever är med på aktiviteterna som fritids planerar, men de får välja vilken aktivitet de vill vara med på.

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret

Kvalitetsredovisning för läsåret BILDNINGS- FÖRVALTNINGEN DALSTORP- SKOLAN Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet...

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer