Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning ver B Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning ver B 2011-08-17. Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret 10-11."

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret Vegestorp 250, Kareby, telefon

2 Innehåll Vegestorp 250, Kareby, telefon

3 1 Inledning Kvalitetsredovisning ver B Sveriges skolor ska varje år göra en kvalitetsredovisning där de beskriver skolans resultat i förhållande till sina uppställda mål. Syftet är också att medvetandegöra och följa upp verksamhetens policy samt idéerna bakom verksamheten. Målen för verksamheten formuleras i skolans kvalitetssplan, i respektive skolforms läroplaner samt i Stiftelsen Tobiasgårdens ändamålsparagraf. Elevernas individuella mål finns formulerade i de individuella utvecklingsplanerna, studieplanerna samt i åtgärdsprogram. Denna kvalitetsredovisning har som uppgift att vara ett stöd för skolans medarbetare i en fortskridande kvalitetsprocess samtidigt som den ger information till föräldrar, elever och anställda inom skolplacerande kommuner. 2 Presentation av Tobiasskolan Tobiasskolan är en resursskola för barn i behov av särskilt stöd. Miljön och naturen i Kareby utanför Kungälv, skapar en unik plats för elever som behöver en lugn och överblickbar miljö för att få en fungerande skolvardag. Vi utgår från waldorfpedagogiken och erbjuder små klasser och individuellt anpassad undervisning i lantbruksmiljö. Eleverna har tillgång till olika terapier såsom massage, musikterapi, läkeeurytmi m.fl. Tobiasskolan har särskola, grundskolea samt gymnasiesärskola med individuellt program. Det individuella programmet innehåller både verksamhetsträning och yrkesträning. För närvarande finns 13 elever på skolan. Två elever har tillkommit under året och två har slutat. Lärartätheten är hög med 9.88 heltidstjänster. Det skapar ett nyckeltal på 1,32 (13/9.88). Tabellen nedan visar hur eleverna är fördelade på de olika skolformerna. Skolform Antal elever Grundskola 6 Särskola 0 Gymnasiesärskola - verksamhetsträning 4 Gymnasiesärskola - yrkesträning 3 Vegestorp 250, Kareby, telefon

4 Under året har en elev som tidigare varit särskoleplacerad flyttats över till grundskolan. Elevhälsan har i år bestått av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolans massör och kurator, musikterapeut, eurytmiterapeut samt två läkepedagoger. 3 Underlag och rutiner för att ta fram dokumentet Kollegiet går en gång om året gemensamt igenom de mål som fastställdes inför förra läsåret och vi ser i vilken mån vi lyckats realisera dem. Den gemensamma sammanfattningen redovisas i detta dokument. Tillsammans formulerar vi också nya mål. Föräldrar och elever har möjlighet att bidra med synpunkter via enkätundersökningar, enskilda föräldrasamtal samt på föräldramöten. Lärarna för dessutom kontinuerligt samtal med eleverna kring trivsel, personlig utveckling och kunskapsutveckling. Möjlighet ges även till samtal med skolans kurator och med skolsköterskan. Utvärdering görs också med stöd av de individuella studie- och utvecklingsplanerna samt åtgärdsprogram. Då lärartätheten är mycket hög finns rikliga möjligheter för samtal med varje enskild elev. På Tobiasskolan ges möjlighet för intensiva, personliga möten, vilka också ger en god förutsättning att bedöma varje individs trivsel. Som ett led i kvalitetsarbetet samlas information in från de klassansvariga och sammanställs. Detta leder till att vi som kollegium får ett perspektiv på vad som gjorts och vad som kan göras, för att göra verksamheten bättre. Syftet är alltså att få överblick som kan ge uppslag till nya kvalitetsmål. Detta ger också den enskilde kollegan möjlighet till reflektion. 4 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Vårt mål är att ha en liten överblickbar skola på 15 till 20 elever. Skolan behöver fler elever fler att nå upp till det målet. Vegestorp 250, Kareby, telefon

5 Vi har lokaler som i dagsläget räcker till vår verksamhet. Eftersom vi till viss del delar lokaler med Tobiasgårdens övriga verksamhet, har vi många möjligheter att vara flexibla och hitta nya lösningar från år till år. Det behov vi har av ändamålsenliga lokaler kommer att vara tillgodosedda för nästa läsår. Kollegiet är till huvuddelen utbildade lärare/waldorflärare/läkepedagoger. En medarbetare utbildar sig till waldorflärare och läkepedagog. Under året har en medarbetare fortbildat sig i vävning och en medarbetare gått en kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kollegiet får hjälp med styrning av en samordningsgrupp som bearbetar övergripande frågor. Kollegiemötena är personalens gemensamma forum, för fortbildning, diskussioner och informationsutbyte. En kvalitetshandläggningsansvarig har ansvaret för att kvalitetsarbetet fortskrider. 5 Arbetet i verksamheten Kvalitetsplanen tar upp hur vi arbetar på skolan. Vad som specifikt har hänt under året i verksamheten kring eleverna finns att läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse. 6 Mål, åtgärder och resultat De 14 mål som vi satt upp för verksamheten under det gångna läsåret presenteras i kapitel 6.1. De åtgärder vi satt in finns under kapitel 6.2 och resultatet står att läsa i kapitel Mål för det gångna läsåret 1. Trivseln och tryggheten skall ytterligare förstärkas för alla oss som verkar på Tobiasskolan. (Mål i skolans Kvalitetsplan samt Lpo94) 2. De Individuella utvecklingsplanerna samt studieplaner (gäller för gymnasieeleverna) skall utvecklas i sitt utförande. (Skollagen) 3. Utveckla formen för de skriftliga omdömena samt läsårsbreven. (En väg till frihet) 4. Viktigt att genomföra täta föräldrasamtal med nya elever. (Skolans Kvalitetsplan) 5. Utveckla den kontinuerliga fortbildningen och öka kompetensen kring läkepedagogiken. (Skolans kvalitetsplan) 6. Fritidshemsverksamheten ska ges tydligare egen identitet och kommer för läsåret 10/11 formulera egna verksamhetsoch aktivitetsmål. (Skollagen) 7. Skolans hemsida ska göras om och lanseras. (Skolans kvalitetsplan) Vegestorp 250, Kareby, telefon

6 8. Formerna för elevinflytande ska utvecklas. (Lpo94) 9. All personal ska få utbildning i den kommande skollagen. (Skollagen) 10. Ansökan om byggnadslov för ny skolbyggnad lämnas in. (Skolans Kvalitetsplan) 11. Ansökan om elevhemstillstånd görs. (Skolans Kvalitetsplan) 12. En översyn av kvalitetsplanen görs i syfte att förtydliga och förenkla dokumentet. Se över kapitlet om Rutiner kring Rehabilitering. 13. En ny (eller flera) kvalitetshandläggningsansvarig/a utses. (Skollagen) 14. En miljöplan ska tas fram. 6.2 Åtgärder för att uppnå målen 1. En åtgärd har varit att under det gångna året ha delat upp eleverna i olika skolbyggnader, vilket i vissa fall förstärkt känslan av trygghet. En annan åtgärd har varit att schemalägga rastvakter, så att alla vuxna hinner äta lunch. Vi har också omarbetat Likabehandlingsplanen, som blivit godkänd av Skolinspektionen. 2. Under året har en medarbetare arbetat med frågan och gjort en sammanfattning. Under förberedelsedagarna i augusti ska hela kollegiet få ta del av detta. 3. Samma som under punkt Vi har haft täta föräldrakontakter under året. Vi har också tagit fram en plan för föräldrasamtal. Den behöver medvetandegöras hos kollegiet. 5. Vi har under hösten haft viss fortbildning, men inte lyckats lika bra under våren. Däremot har flera medarbetare besökt externa föredrag, studiedagar och konferensen med läkepedagogisk inriktning. 6. När det gäller fritidsverksamheten har två medarbetare arbetat med att ta fram en struktur och ett dokument som beskriver verksamheten. 7. Hemsidan har arbetats fram och lanserats under året. 8. Eleverna i gymnasiesär yrkesträning, samt de äldre eleverna från grundskolan, har själva börjat hålla i morgonsamlingen, allt från att utforma programmet till själva innehållet (dikter, musik etc). De har haft klassråd där de tar upp både undervisningsfrågor, viss lektionsplanering och sociala frågor. När det gäller vissa ämnen har de också gjort utvärderingar. Vegestorp 250, Kareby, telefon

7 6.3 Resultat Kvalitetsredovisning ver B Den gemensamma Kulturtimmen är en form av elevinflytande där eleverna själva är med och bestämmer vad som ska tas upp. Vi kan konstatera att lyhördheten finns i kollegiet. Frågan är om det hela ska formaliseras mer. 9. Detta är ej gjort. Samordningsgruppen ordnar filmvisning i ämnet under förberedelsedagarna. 10. Ej aktuellt. 11. Detta arbetar några medarbetare för närvarande och en ansökan skickas in under sommaren. 12. En förenkling av kvalitetsplanen är inte gjord. När det gäller rutinen för rehabilitering omarbetas den av samordningsgruppen. 13. En kvalitetshandläggningsansvarig är utsedd. 14. Detta är inte gjort och prioriteras ned. 1. Målet har uppnåtts. 2. Målet uppnås i augusti i och med en delgivning till alla medarbetare. Ansvar; Ingrid. 3. Målet uppnås i augusti i och med en delgivning till alla medarbetare. Ansvar; Ingrid. 4. Vi har delvis uppnått målet. Det finns ett önskemål om att planen för föräldrasamtal medvetandegörs hos hela kollegiet. 5. Vi är inte nöjda med resultatet. Under kommande läsår planeras fortbildningen in i förväg. Ansvar; Marie. 6. Målet har uppnåtts. Det finns ett önskemål om en presentation av fritis arbetsupplägg. 7. Målet har uppnåtts. 8. Målet har uppnåtts. 9. Målet har ej uppnåtts. En orientering av skollagen sker i augusti. Ansvar; Samordningsgruppen Vegestorp 250, Kareby, telefon

8 11. Ett förarbete har gjorts och målet uppnås före augustis utgång. Ansvar; Marie och Biggi. 12. Målet har ej uppnåtts. Rutinen för rehabilitering ses över. Ansvar; samordningsgruppen. 13. Målet har uppnåtts Måluppfyllelse för eleverna Våra elever har i huvudsak uppnått målen. En elev genomförde de nationella proven under året och blev godkänd i alla ämnen utom ett. 8 Uppföljning av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen utarbetas av två utsedda medarbetare och löper över läsår. Den senaste versionen är från januari 2011 och är godkänd av Skolinspektionen. 9 Fler kvalitetshöjande insatser under året En enkätundersökning bland medarbetarna har gjorts under våren för att se om det finns några särskilda områden som är lämpliga att utveckla. Intentionen är att göra samma undersökning nästa år för att se om vi lyckats förbättra oss. PMS-gruppen är tre medarbetare som har hand om jourtelefonen där personalen kan anmäla frånvaro. PMSgruppen har det övergripande ansvaret för att all frånvaro täcks upp, inom befintlig personal eller med hjälp av vikarier. PMS-gruppens insats har säkerställt den dagliga kvaliteten i det pedagogiska arbetet. En teaterföreställning skriven och regisserad av elever, med roller besatta av elever och medarbetare, på temat allas lika värde uppfördes på skolavslutningen. En succé! 10 Verksamhetsberättelse 10.1 Klass mellanstadiet - Grundskola Under läsåret hade klassen följande perioder: Botanik fördelat på två biologiperioder Geografi; Norden med framförallt Sverige som vi reste genom med hjälp av Nils Holgersson Vegestorp 250, Kareby, telefon

9 Formteckning, samt mått och mätning, ytmått, volymmått, fördelat på två matematikperioder Grammatik (ordklasser) samt läs- och stavningsövningar fördelat på två svenskaperioder Engelska Kulturepokerna, en period med inslag av historia, geografi, samhällskunskap och religionsundervisning. Vi behandlade Indien, Iran(Persien), Irak (Babylonien) och Egypten. Perioden avslutades med orientfest. Klassen fick ett eget fadderbarn från Indien. Grekland igår och idag. Perioden avslutades med skolavslutningens olympiska spel. Utflykter Innovatum i Trollhättan med en föreläsning om stjärnor och planeter. Universeum i Göteborg och följde bland annat Sveriges natur från norr till syd. Skolresa till Västergötland; vi besökte omgivningarna för riddar Arn, Hornborgasjön och Falköpings forntidsby. Fin-ätaretävlingen för de yngre grundskoleeleverna resulterade i ett besök på en riktig restaurang i Göteborg i kombination med ett besök på sjöfartsmuseet Klass högstadiet - Grundskola Områden som elever ur klassen har bearbetat är Träslöjd uppgiften har varit fokuserad på att arbeta med slöjdprocessen från idé till skiss till slutresultat. De har genomfört både större samarbetsprojekt och egna projekt med stort engagemang. Under läsåret hade klassen följande perioder: Valet/statsskick/politiska partier och ideologier Fysik - värmelära och aerodynamik Ekologi - kretslopp, kompostläggning, energi Människokunskap - droger,livsstil,hälsa Mått och mätmetoder, introduktion till fysikens olika begrepp Vegestorp 250, Kareby, telefon

10 Europas historia från franska revolutionen och framåt Geometri 1700-talets litteratur och idéströmningar Vardagskunskap, en period som resulterade i pjäs om rätten att vara den man är, som spelades upp på skolavslutningen Geologi - jordklotets vatten, luftströmmningar m.m Praktikvecka med studiebesök hos olika yrkesgrupper Utflykter Besök på Ikea - för att planera en fiktiv persons egna hem Besök på Kompostbutiken i Göteborg, inkl föreläsning om maskkompostering och att göra det man önskar med sitt liv Besök på Börshuset i Göteborg och rundvisning av kommunfullmäktiges ordförande Besök hemma hos en författare Besök hemma hos klasskamrater och lärare Stadsorientering i Göteborg Övernattning med bastu, spelning och långpromenad på Tobiasgården Skolresa till Vrångholmen, Tanum med övernattning 10.3 Klass Gymnasiesärskola - verksamhetsträning Under läsåret hade klassen följande perioder: Höst och skördetid Transport, bl.a. utflykt till flygplatsen Göteborg City Airport i Säve Advent och julpyssel Mat och hälsa Engelska/geografi Sago- och litteraturperiod vi skrev en egen saga som vi uppförde på sagofesten Vegestorp 250, Kareby, telefon

11 Trädgård och odling vi planterade om skolans krukväxter, sådde fröer och anlade en vacker trädgårdsdamm Utflykter Under höstterminen blev det teater, lunchkonsert och mindre utflykter till Kungälv. Under vårterminen åkte de på konsert och klassresa till Tjörn och Orust. Gemensamt för flera elever från olika elevgrupper; Träning på Sport Life. Träningsåret avslutas med grillning och minigolf Klass Gymnasiesärskola - yrkesträning Områden som klassen har bearbetat är Träslöjd uppgiften har varit fokuserad på att arbeta med slöjdprocessen från idé till skiss till slutresultat. De har genomfört både större samarbetsprojekt och egna projekt med stort engagemang. Natur och Miljö klassen har bl.a. byggt en äggkläckningsmaskin samt en gärdesgård. Under läsåret hade klassen följande perioder: Valet/statsskick/politiska partier och ideologier Fysik - värmelära och aerodynamik Ekologi - kretslopp, kompostläggning, energi Människokunskap - droger,livsstil,hälsa Mått och mätmetoder, introduktion till fysikens olika begrepp Europas historia från franska revolutionen och framåt Geometri 1700-talets litteratur och idéströmningar Vardagskunskap, en period som resulterade i pjäs om rätten att vara den man är, som spelades upp på skolavslutningen Geologi - jordklotets vatten, luftströmmningar m.m Praktikvecka med studiebesök hos olika yrkesgrupper Vegestorp 250, Kareby, telefon

12 Utflykter Besök på Ikea - för att planera en fiktiv persons egna hem Besök på Kompostbutiken i Göteborg, inkl föreläsning om maskkompostering och att göra det man önskar med sitt liv Besök på Börshuset i Göteborg och rundvisning av kommunfullmäktiges ordförande Besök hemma hos en författare Besök hemma hos klasskamrater och lärare Stadsorientering i Göteborg Övernattning med bastu, spelning och långpromenad på Tobiasgården Skolresa till Vrångholmen, Tanum med övernattning 10.5 Gemensamt Fester på Tobiasskolan Vår årliga Adventsspiral där elever, medarbetare, släktingar samt boende från vuxenverksamheten deltar under stämningsfyllda former. Vi firar Lucia med lussetåg från Fredkullaskolan. Julavslutningsfest med teater framförd av alla de yngre grundskoleeleverna. Pjäsen byggde på Kalevalan. Orientfest med inbjudna föräldrar och boende, orientalisk mat, dekorerad skolbyggnad, spåkvinna, spikmatta, lotusövningar, medaljer och stor efterrättsbuffé. Sagofest med kungamiddag, inbjudna föräldrar och boende, teaterföreställning skriven och uppförd av eleverna i gymnasiesärskolan - verksamhetsträning. Det blir sagopoängpromenad och stor kakbuffé. Sommaravslutningen; teaterpjäs av äldre elever, olympiska spel, alla elever bidrar på något sätt! Vi avrundar med en stor tårtbuffé. Speciella inslag på Kulturtimmen på fredagar Vi tar del av en föreläsning om Sri Lanka, då en förälder kommer och berättar om en resa familjen gjort till landet. Det blir många bilder och även lankesiska bananer. Vi får titta på lankesiska skulpturer osv. Mycket spännande!!! Vegestorp 250, Kareby, telefon

13 Ben Olander kommer till skolan och håller ett spännande föredrag om Raoul Wallenbergs liv och hjältedåd - musik, bildspel, berättelser. Övriga påhitt ;-) Flera elever ser eurytmispelet "Peter Pan" som äger rum på Rudolf Steiner-skolan i Göteborg Några av våra elever, Lazy Project, håller konsert på Mimers Hus, Kungälv. Lazy Project spelar också i ladugården vid ett annat tillfälle. Det blir en timme full av musik, skoj och fika - för hela gården och externa gäster! Ko-släppet blir ett stort evenemang för hela gården! Heldag med orientering för hela skolan på Fontin, Kungälv Föräldramöten Vid ett möte hade två poliser bjudits in som berättade för föräldrar och elever om sitt arbete, och om droger och dess följder. På ett annat möte föreläste en elev och förälder om "autismskildringar i populärkulturen". 11 Underskrift, ansvarig för kvalitetsredovisningen Denna kvalitetsredovisning är genomförd med hjälp av hela Tobiasskolans kollegium v. 25 och därefter sammanställd av Catrine Olsson och granskad av Petra Hahn Vegestorp 250, Kareby, telefon

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning Verksamhetsredovisning Detta dokument redovisar det systematiska kvalitetsarbetet samt redogör för verksamheten på Tobiasskolan under läsåret 11-12. Det dokument som tidigare kallades Kvalitetsredovisning

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Fågelås skola i Gate Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Den lässatsning vi startade gav en större

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmets uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014, samt arbetslagens

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Föräldraråd 2011-11-30

Föräldraråd 2011-11-30 Agenda Nyheter Uterummet förändras Garantibesiktning av skolan Skolskogen Trafiksäkerhet Tillsyn skolinspektionen Nytt betygssystem Demografi Övriga frågor Syfte med Skolinspektionens tillsyn Skolinspektionens

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klass F-9 samt fritidshemmet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 samt fritidshemmet a för planen Rektor, trygghetsgrupp

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Årsta Gård. Stiftelsen Årsta Gård

Årsta Gård. Stiftelsen Årsta Gård Stiftelsen Årsta Gård Under 50 år har det funnits verksamheter för barn och ungdomar på Årsta Gård. Sedan 1994 bedriver Stiftelsen Årsta Gård obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, daglig verksamhet

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA 2014-09-09 I detta dokument redovisas skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje år och

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA RAPPORT FRÅN DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE VID VÄSTERÅS WALDORFSKOLA 2015-09-09 I detta dokument redovisas skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje år och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsredovisning Grundskolan Melleruds kommun. Fagerlidsskolan Melleruds södra Läsåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning Grundskolan Melleruds kommun. Fagerlidsskolan Melleruds södra Läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning Grundskolan Melleruds kommun Fagerlidsskolan Melleruds södra Läsåret 2008-2009 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 4 2.1 Elever... 4 2.2 Personal... 5 3 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun

Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Kvalitetsredovisning för år 2010 Pedagogiskt bokslut för Gymnasiesärskolan i Eslövs kommun Upprättad i april 2011 2 Gymnasiesärskolan - Kvalitetsredovisning för år 2010 Gymnasiesärskolan ska utifrån varje

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-05-06 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Skolbarnomsorg FRITIDSHEMMEN INOM AVESTA CENTRALA RO MARKUSSKOLAN OCH BERGSNÄSSKOLAN ROSEN ELDEN ÖRNEN BLIXTEN RAKETEN Avesta, 2012-06-18 Rektor: Marie-Ann

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Verksamhetsplan för Brännebro skola 2013/2014

Verksamhetsplan för Brännebro skola 2013/2014 Det är roligt att få lagom utmaningar. Då vill man göra sitt bästa. Det är roligt att lära sig nya saker. Vi lär av varandra. Det är roligt att känna att man lyckas. Det gör man när man får utvecklas i

Läs mer

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10

Lyckåskolan. Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolan Lokal arbetsplan Läsåret 09/10 Lyckåskolans arbetsplan Lyckåskolan ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg miljö. Trygghet

Läs mer

Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet vid Västerås Waldorfskola

Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet vid Västerås Waldorfskola Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet vid Västerås Waldorfskola December 2013 I detta dokument redovisas skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje år

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö

Elevhälsoplan. Grundskola Malmö Elevhälsoplan Grundskola Malmö Läsåret 2016-2017 Innehåll Inledning 1.1 Elevhälsoteamet 1.2 Mål med elevhälsoarbetet 2. Utvärdering av föregående års plan 3. Kartläggning 4. Nulägesanalys 5. Främjande

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan 2005-06-09 Sandra Brolin Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln.

Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln. KVALITETSREDOVISNING SÄRSKOLA LÄSÅRET 2007/2008 Särskola I enheten Skarpaby Tätorpsskolor ingår särskolan med Albatrossen och Virveln. FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktlig beskrivning av verksamheten och hur den

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Kyrkbyns skola (Dnr 43-2011-4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Kyrkbyns skola (Dnr 43-2011-4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Kyrkbyns skola (Dnr 43-2011-4847) Trygghet och studiero 1. Se till att ordningsregler finns och att dessa har utarbetats

Läs mer

Dammsdal 2012-2013 REDOVISNING AV KVALITETSARBETET I SKOLAN PÅ DAMMSDAL DNR: HH-HOH13-103. Dan Forsberg Tf Rektor Dammsdalskolan

Dammsdal 2012-2013 REDOVISNING AV KVALITETSARBETET I SKOLAN PÅ DAMMSDAL DNR: HH-HOH13-103. Dan Forsberg Tf Rektor Dammsdalskolan Dammsdal DNR: HH-HOH13-103 REDOVISNING AV KVALITETSARBETET I SKOLAN PÅ DAMMSDAL 2012-2013 Dan Forsberg Tf Rektor Dammsdalskolan 1. INLEDNING... 3 1.1 Verksamhetsinriktning... 3 1.2 Autism... 3 1.3 Arbetssätt...

Läs mer

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE

Lunaskolan. Små undervisningsgrupper Stora möjligheter Stockholm. Box Lunaskolan Östra. Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / FRIMÄRKE PLATS FÖR FRIMÄRKE Stockholms Barn och Ungdomsstöd AB / Lunaskolan Östra Box 34 190 100 26 Stockholm Lunaskolan Små undervisningsgrupper Stora möjligheter L Lärande för livet U Utvecklas individuellt N

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Trollebo fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Trollebo fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Nyängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskolan; inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. Ansvariga

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor

Elevhälsoplan. Strömstads ö-skolor Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Hösten 2015 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen Elevhälsan ska omfatta medicinska,

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5187 Stiftelsen anden o ordet Org.nr. 864501-5697 haraldsson.lars@live.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Borås Kristna skola belägen i Borås kommun Besi ut 2 (17) Tillsyn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret 2010 2011 1 Inledning Obligatoriska särskolan med grundsärskolan och träningsskolan har under året funnits för eleverna i år 1-6 på Grevhagsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Arbetsplan/Beskrivning

Arbetsplan/Beskrivning VRENA FRISKOLA Arbetsplan/Beskrivning Läsåret 2013/2014 ARBETSPLAN VRENA FRISKOLA LÄSÅRET 13/14 Under läsåret är våra prioriterade utvecklingsområden: - Få fler elever att känna sig trygga och trivas på

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

10 kap. Grundskolan. Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan IUP och omdöme me i Skollagen 2010:800 10 kap. Grundskolan [ ] Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal

Läs mer

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret

Pilskolans elevhälsoplan. Läsåret Pilskolans elevhälsoplan Läsåret 2016 2017 Pilskolans vision Alla elever har rätt att lyckas! 2016-09-26 1 Syfte: Syfte med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning.

Läs mer