Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning ver B Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning ver B 2011-08-17. Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret 10-11."

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret Vegestorp 250, Kareby, telefon

2 Innehåll Vegestorp 250, Kareby, telefon

3 1 Inledning Kvalitetsredovisning ver B Sveriges skolor ska varje år göra en kvalitetsredovisning där de beskriver skolans resultat i förhållande till sina uppställda mål. Syftet är också att medvetandegöra och följa upp verksamhetens policy samt idéerna bakom verksamheten. Målen för verksamheten formuleras i skolans kvalitetssplan, i respektive skolforms läroplaner samt i Stiftelsen Tobiasgårdens ändamålsparagraf. Elevernas individuella mål finns formulerade i de individuella utvecklingsplanerna, studieplanerna samt i åtgärdsprogram. Denna kvalitetsredovisning har som uppgift att vara ett stöd för skolans medarbetare i en fortskridande kvalitetsprocess samtidigt som den ger information till föräldrar, elever och anställda inom skolplacerande kommuner. 2 Presentation av Tobiasskolan Tobiasskolan är en resursskola för barn i behov av särskilt stöd. Miljön och naturen i Kareby utanför Kungälv, skapar en unik plats för elever som behöver en lugn och överblickbar miljö för att få en fungerande skolvardag. Vi utgår från waldorfpedagogiken och erbjuder små klasser och individuellt anpassad undervisning i lantbruksmiljö. Eleverna har tillgång till olika terapier såsom massage, musikterapi, läkeeurytmi m.fl. Tobiasskolan har särskola, grundskolea samt gymnasiesärskola med individuellt program. Det individuella programmet innehåller både verksamhetsträning och yrkesträning. För närvarande finns 13 elever på skolan. Två elever har tillkommit under året och två har slutat. Lärartätheten är hög med 9.88 heltidstjänster. Det skapar ett nyckeltal på 1,32 (13/9.88). Tabellen nedan visar hur eleverna är fördelade på de olika skolformerna. Skolform Antal elever Grundskola 6 Särskola 0 Gymnasiesärskola - verksamhetsträning 4 Gymnasiesärskola - yrkesträning 3 Vegestorp 250, Kareby, telefon

4 Under året har en elev som tidigare varit särskoleplacerad flyttats över till grundskolan. Elevhälsan har i år bestått av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolans massör och kurator, musikterapeut, eurytmiterapeut samt två läkepedagoger. 3 Underlag och rutiner för att ta fram dokumentet Kollegiet går en gång om året gemensamt igenom de mål som fastställdes inför förra läsåret och vi ser i vilken mån vi lyckats realisera dem. Den gemensamma sammanfattningen redovisas i detta dokument. Tillsammans formulerar vi också nya mål. Föräldrar och elever har möjlighet att bidra med synpunkter via enkätundersökningar, enskilda föräldrasamtal samt på föräldramöten. Lärarna för dessutom kontinuerligt samtal med eleverna kring trivsel, personlig utveckling och kunskapsutveckling. Möjlighet ges även till samtal med skolans kurator och med skolsköterskan. Utvärdering görs också med stöd av de individuella studie- och utvecklingsplanerna samt åtgärdsprogram. Då lärartätheten är mycket hög finns rikliga möjligheter för samtal med varje enskild elev. På Tobiasskolan ges möjlighet för intensiva, personliga möten, vilka också ger en god förutsättning att bedöma varje individs trivsel. Som ett led i kvalitetsarbetet samlas information in från de klassansvariga och sammanställs. Detta leder till att vi som kollegium får ett perspektiv på vad som gjorts och vad som kan göras, för att göra verksamheten bättre. Syftet är alltså att få överblick som kan ge uppslag till nya kvalitetsmål. Detta ger också den enskilde kollegan möjlighet till reflektion. 4 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Vårt mål är att ha en liten överblickbar skola på 15 till 20 elever. Skolan behöver fler elever fler att nå upp till det målet. Vegestorp 250, Kareby, telefon

5 Vi har lokaler som i dagsläget räcker till vår verksamhet. Eftersom vi till viss del delar lokaler med Tobiasgårdens övriga verksamhet, har vi många möjligheter att vara flexibla och hitta nya lösningar från år till år. Det behov vi har av ändamålsenliga lokaler kommer att vara tillgodosedda för nästa läsår. Kollegiet är till huvuddelen utbildade lärare/waldorflärare/läkepedagoger. En medarbetare utbildar sig till waldorflärare och läkepedagog. Under året har en medarbetare fortbildat sig i vävning och en medarbetare gått en kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kollegiet får hjälp med styrning av en samordningsgrupp som bearbetar övergripande frågor. Kollegiemötena är personalens gemensamma forum, för fortbildning, diskussioner och informationsutbyte. En kvalitetshandläggningsansvarig har ansvaret för att kvalitetsarbetet fortskrider. 5 Arbetet i verksamheten Kvalitetsplanen tar upp hur vi arbetar på skolan. Vad som specifikt har hänt under året i verksamheten kring eleverna finns att läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse. 6 Mål, åtgärder och resultat De 14 mål som vi satt upp för verksamheten under det gångna läsåret presenteras i kapitel 6.1. De åtgärder vi satt in finns under kapitel 6.2 och resultatet står att läsa i kapitel Mål för det gångna läsåret 1. Trivseln och tryggheten skall ytterligare förstärkas för alla oss som verkar på Tobiasskolan. (Mål i skolans Kvalitetsplan samt Lpo94) 2. De Individuella utvecklingsplanerna samt studieplaner (gäller för gymnasieeleverna) skall utvecklas i sitt utförande. (Skollagen) 3. Utveckla formen för de skriftliga omdömena samt läsårsbreven. (En väg till frihet) 4. Viktigt att genomföra täta föräldrasamtal med nya elever. (Skolans Kvalitetsplan) 5. Utveckla den kontinuerliga fortbildningen och öka kompetensen kring läkepedagogiken. (Skolans kvalitetsplan) 6. Fritidshemsverksamheten ska ges tydligare egen identitet och kommer för läsåret 10/11 formulera egna verksamhetsoch aktivitetsmål. (Skollagen) 7. Skolans hemsida ska göras om och lanseras. (Skolans kvalitetsplan) Vegestorp 250, Kareby, telefon

6 8. Formerna för elevinflytande ska utvecklas. (Lpo94) 9. All personal ska få utbildning i den kommande skollagen. (Skollagen) 10. Ansökan om byggnadslov för ny skolbyggnad lämnas in. (Skolans Kvalitetsplan) 11. Ansökan om elevhemstillstånd görs. (Skolans Kvalitetsplan) 12. En översyn av kvalitetsplanen görs i syfte att förtydliga och förenkla dokumentet. Se över kapitlet om Rutiner kring Rehabilitering. 13. En ny (eller flera) kvalitetshandläggningsansvarig/a utses. (Skollagen) 14. En miljöplan ska tas fram. 6.2 Åtgärder för att uppnå målen 1. En åtgärd har varit att under det gångna året ha delat upp eleverna i olika skolbyggnader, vilket i vissa fall förstärkt känslan av trygghet. En annan åtgärd har varit att schemalägga rastvakter, så att alla vuxna hinner äta lunch. Vi har också omarbetat Likabehandlingsplanen, som blivit godkänd av Skolinspektionen. 2. Under året har en medarbetare arbetat med frågan och gjort en sammanfattning. Under förberedelsedagarna i augusti ska hela kollegiet få ta del av detta. 3. Samma som under punkt Vi har haft täta föräldrakontakter under året. Vi har också tagit fram en plan för föräldrasamtal. Den behöver medvetandegöras hos kollegiet. 5. Vi har under hösten haft viss fortbildning, men inte lyckats lika bra under våren. Däremot har flera medarbetare besökt externa föredrag, studiedagar och konferensen med läkepedagogisk inriktning. 6. När det gäller fritidsverksamheten har två medarbetare arbetat med att ta fram en struktur och ett dokument som beskriver verksamheten. 7. Hemsidan har arbetats fram och lanserats under året. 8. Eleverna i gymnasiesär yrkesträning, samt de äldre eleverna från grundskolan, har själva börjat hålla i morgonsamlingen, allt från att utforma programmet till själva innehållet (dikter, musik etc). De har haft klassråd där de tar upp både undervisningsfrågor, viss lektionsplanering och sociala frågor. När det gäller vissa ämnen har de också gjort utvärderingar. Vegestorp 250, Kareby, telefon

7 6.3 Resultat Kvalitetsredovisning ver B Den gemensamma Kulturtimmen är en form av elevinflytande där eleverna själva är med och bestämmer vad som ska tas upp. Vi kan konstatera att lyhördheten finns i kollegiet. Frågan är om det hela ska formaliseras mer. 9. Detta är ej gjort. Samordningsgruppen ordnar filmvisning i ämnet under förberedelsedagarna. 10. Ej aktuellt. 11. Detta arbetar några medarbetare för närvarande och en ansökan skickas in under sommaren. 12. En förenkling av kvalitetsplanen är inte gjord. När det gäller rutinen för rehabilitering omarbetas den av samordningsgruppen. 13. En kvalitetshandläggningsansvarig är utsedd. 14. Detta är inte gjort och prioriteras ned. 1. Målet har uppnåtts. 2. Målet uppnås i augusti i och med en delgivning till alla medarbetare. Ansvar; Ingrid. 3. Målet uppnås i augusti i och med en delgivning till alla medarbetare. Ansvar; Ingrid. 4. Vi har delvis uppnått målet. Det finns ett önskemål om att planen för föräldrasamtal medvetandegörs hos hela kollegiet. 5. Vi är inte nöjda med resultatet. Under kommande läsår planeras fortbildningen in i förväg. Ansvar; Marie. 6. Målet har uppnåtts. Det finns ett önskemål om en presentation av fritis arbetsupplägg. 7. Målet har uppnåtts. 8. Målet har uppnåtts. 9. Målet har ej uppnåtts. En orientering av skollagen sker i augusti. Ansvar; Samordningsgruppen Vegestorp 250, Kareby, telefon

8 11. Ett förarbete har gjorts och målet uppnås före augustis utgång. Ansvar; Marie och Biggi. 12. Målet har ej uppnåtts. Rutinen för rehabilitering ses över. Ansvar; samordningsgruppen. 13. Målet har uppnåtts Måluppfyllelse för eleverna Våra elever har i huvudsak uppnått målen. En elev genomförde de nationella proven under året och blev godkänd i alla ämnen utom ett. 8 Uppföljning av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen utarbetas av två utsedda medarbetare och löper över läsår. Den senaste versionen är från januari 2011 och är godkänd av Skolinspektionen. 9 Fler kvalitetshöjande insatser under året En enkätundersökning bland medarbetarna har gjorts under våren för att se om det finns några särskilda områden som är lämpliga att utveckla. Intentionen är att göra samma undersökning nästa år för att se om vi lyckats förbättra oss. PMS-gruppen är tre medarbetare som har hand om jourtelefonen där personalen kan anmäla frånvaro. PMSgruppen har det övergripande ansvaret för att all frånvaro täcks upp, inom befintlig personal eller med hjälp av vikarier. PMS-gruppens insats har säkerställt den dagliga kvaliteten i det pedagogiska arbetet. En teaterföreställning skriven och regisserad av elever, med roller besatta av elever och medarbetare, på temat allas lika värde uppfördes på skolavslutningen. En succé! 10 Verksamhetsberättelse 10.1 Klass mellanstadiet - Grundskola Under läsåret hade klassen följande perioder: Botanik fördelat på två biologiperioder Geografi; Norden med framförallt Sverige som vi reste genom med hjälp av Nils Holgersson Vegestorp 250, Kareby, telefon

9 Formteckning, samt mått och mätning, ytmått, volymmått, fördelat på två matematikperioder Grammatik (ordklasser) samt läs- och stavningsövningar fördelat på två svenskaperioder Engelska Kulturepokerna, en period med inslag av historia, geografi, samhällskunskap och religionsundervisning. Vi behandlade Indien, Iran(Persien), Irak (Babylonien) och Egypten. Perioden avslutades med orientfest. Klassen fick ett eget fadderbarn från Indien. Grekland igår och idag. Perioden avslutades med skolavslutningens olympiska spel. Utflykter Innovatum i Trollhättan med en föreläsning om stjärnor och planeter. Universeum i Göteborg och följde bland annat Sveriges natur från norr till syd. Skolresa till Västergötland; vi besökte omgivningarna för riddar Arn, Hornborgasjön och Falköpings forntidsby. Fin-ätaretävlingen för de yngre grundskoleeleverna resulterade i ett besök på en riktig restaurang i Göteborg i kombination med ett besök på sjöfartsmuseet Klass högstadiet - Grundskola Områden som elever ur klassen har bearbetat är Träslöjd uppgiften har varit fokuserad på att arbeta med slöjdprocessen från idé till skiss till slutresultat. De har genomfört både större samarbetsprojekt och egna projekt med stort engagemang. Under läsåret hade klassen följande perioder: Valet/statsskick/politiska partier och ideologier Fysik - värmelära och aerodynamik Ekologi - kretslopp, kompostläggning, energi Människokunskap - droger,livsstil,hälsa Mått och mätmetoder, introduktion till fysikens olika begrepp Vegestorp 250, Kareby, telefon

10 Europas historia från franska revolutionen och framåt Geometri 1700-talets litteratur och idéströmningar Vardagskunskap, en period som resulterade i pjäs om rätten att vara den man är, som spelades upp på skolavslutningen Geologi - jordklotets vatten, luftströmmningar m.m Praktikvecka med studiebesök hos olika yrkesgrupper Utflykter Besök på Ikea - för att planera en fiktiv persons egna hem Besök på Kompostbutiken i Göteborg, inkl föreläsning om maskkompostering och att göra det man önskar med sitt liv Besök på Börshuset i Göteborg och rundvisning av kommunfullmäktiges ordförande Besök hemma hos en författare Besök hemma hos klasskamrater och lärare Stadsorientering i Göteborg Övernattning med bastu, spelning och långpromenad på Tobiasgården Skolresa till Vrångholmen, Tanum med övernattning 10.3 Klass Gymnasiesärskola - verksamhetsträning Under läsåret hade klassen följande perioder: Höst och skördetid Transport, bl.a. utflykt till flygplatsen Göteborg City Airport i Säve Advent och julpyssel Mat och hälsa Engelska/geografi Sago- och litteraturperiod vi skrev en egen saga som vi uppförde på sagofesten Vegestorp 250, Kareby, telefon

11 Trädgård och odling vi planterade om skolans krukväxter, sådde fröer och anlade en vacker trädgårdsdamm Utflykter Under höstterminen blev det teater, lunchkonsert och mindre utflykter till Kungälv. Under vårterminen åkte de på konsert och klassresa till Tjörn och Orust. Gemensamt för flera elever från olika elevgrupper; Träning på Sport Life. Träningsåret avslutas med grillning och minigolf Klass Gymnasiesärskola - yrkesträning Områden som klassen har bearbetat är Träslöjd uppgiften har varit fokuserad på att arbeta med slöjdprocessen från idé till skiss till slutresultat. De har genomfört både större samarbetsprojekt och egna projekt med stort engagemang. Natur och Miljö klassen har bl.a. byggt en äggkläckningsmaskin samt en gärdesgård. Under läsåret hade klassen följande perioder: Valet/statsskick/politiska partier och ideologier Fysik - värmelära och aerodynamik Ekologi - kretslopp, kompostläggning, energi Människokunskap - droger,livsstil,hälsa Mått och mätmetoder, introduktion till fysikens olika begrepp Europas historia från franska revolutionen och framåt Geometri 1700-talets litteratur och idéströmningar Vardagskunskap, en period som resulterade i pjäs om rätten att vara den man är, som spelades upp på skolavslutningen Geologi - jordklotets vatten, luftströmmningar m.m Praktikvecka med studiebesök hos olika yrkesgrupper Vegestorp 250, Kareby, telefon

12 Utflykter Besök på Ikea - för att planera en fiktiv persons egna hem Besök på Kompostbutiken i Göteborg, inkl föreläsning om maskkompostering och att göra det man önskar med sitt liv Besök på Börshuset i Göteborg och rundvisning av kommunfullmäktiges ordförande Besök hemma hos en författare Besök hemma hos klasskamrater och lärare Stadsorientering i Göteborg Övernattning med bastu, spelning och långpromenad på Tobiasgården Skolresa till Vrångholmen, Tanum med övernattning 10.5 Gemensamt Fester på Tobiasskolan Vår årliga Adventsspiral där elever, medarbetare, släktingar samt boende från vuxenverksamheten deltar under stämningsfyllda former. Vi firar Lucia med lussetåg från Fredkullaskolan. Julavslutningsfest med teater framförd av alla de yngre grundskoleeleverna. Pjäsen byggde på Kalevalan. Orientfest med inbjudna föräldrar och boende, orientalisk mat, dekorerad skolbyggnad, spåkvinna, spikmatta, lotusövningar, medaljer och stor efterrättsbuffé. Sagofest med kungamiddag, inbjudna föräldrar och boende, teaterföreställning skriven och uppförd av eleverna i gymnasiesärskolan - verksamhetsträning. Det blir sagopoängpromenad och stor kakbuffé. Sommaravslutningen; teaterpjäs av äldre elever, olympiska spel, alla elever bidrar på något sätt! Vi avrundar med en stor tårtbuffé. Speciella inslag på Kulturtimmen på fredagar Vi tar del av en föreläsning om Sri Lanka, då en förälder kommer och berättar om en resa familjen gjort till landet. Det blir många bilder och även lankesiska bananer. Vi får titta på lankesiska skulpturer osv. Mycket spännande!!! Vegestorp 250, Kareby, telefon

13 Ben Olander kommer till skolan och håller ett spännande föredrag om Raoul Wallenbergs liv och hjältedåd - musik, bildspel, berättelser. Övriga påhitt ;-) Flera elever ser eurytmispelet "Peter Pan" som äger rum på Rudolf Steiner-skolan i Göteborg Några av våra elever, Lazy Project, håller konsert på Mimers Hus, Kungälv. Lazy Project spelar också i ladugården vid ett annat tillfälle. Det blir en timme full av musik, skoj och fika - för hela gården och externa gäster! Ko-släppet blir ett stort evenemang för hela gården! Heldag med orientering för hela skolan på Fontin, Kungälv Föräldramöten Vid ett möte hade två poliser bjudits in som berättade för föräldrar och elever om sitt arbete, och om droger och dess följder. På ett annat möte föreläste en elev och förälder om "autismskildringar i populärkulturen". 11 Underskrift, ansvarig för kvalitetsredovisningen Denna kvalitetsredovisning är genomförd med hjälp av hela Tobiasskolans kollegium v. 25 och därefter sammanställd av Catrine Olsson och granskad av Petra Hahn Vegestorp 250, Kareby, telefon

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning Verksamhetsredovisning Detta dokument redovisar det systematiska kvalitetsarbetet samt redogör för verksamheten på Tobiasskolan under läsåret 11-12. Det dokument som tidigare kallades Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan 2005-06-09 Sandra Brolin Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dammsdal 2012-2013 REDOVISNING AV KVALITETSARBETET I SKOLAN PÅ DAMMSDAL DNR: HH-HOH13-103. Dan Forsberg Tf Rektor Dammsdalskolan

Dammsdal 2012-2013 REDOVISNING AV KVALITETSARBETET I SKOLAN PÅ DAMMSDAL DNR: HH-HOH13-103. Dan Forsberg Tf Rektor Dammsdalskolan Dammsdal DNR: HH-HOH13-103 REDOVISNING AV KVALITETSARBETET I SKOLAN PÅ DAMMSDAL 2012-2013 Dan Forsberg Tf Rektor Dammsdalskolan 1. INLEDNING... 3 1.1 Verksamhetsinriktning... 3 1.2 Autism... 3 1.3 Arbetssätt...

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Årsta Gård. Stiftelsen Årsta Gård

Årsta Gård. Stiftelsen Årsta Gård Stiftelsen Årsta Gård Under 50 år har det funnits verksamheter för barn och ungdomar på Årsta Gård. Sedan 1994 bedriver Stiftelsen Årsta Gård obligatorisk särskola, gymnasiesärskola, daglig verksamhet

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-08-27 Barn och utbildningsförvaltningen Gunnar Verngren 0581-811 81 Gunnar.Verngren@lindesberg.se Kvalitetsrapport 2013-2014 Gymnasiesärskola Individuella Program Lindeskolan 1 1. GRUNDFAKTA Från

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Gnesta Waldorfförskola

Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Gnesta Waldorfförskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfförskola. Dokumentet

Läs mer

Individuella programmen GySär13

Individuella programmen GySär13 Individuella programmen De individuella programmen är till för de elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att ett så självständigt och aktivt

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av

Årscykel Åsle skola. Område Beskrivning Initieras av Årscykel Åsle skola Augusti Höstens grovplanering skickas ut Introduktion av nyanställda se checklista Sista revidering av tjänster och schema Planering av skolans utvecklingsarbete (fokusområden) utifrån

Läs mer

Kvalitetsplan 2011-07-01. Kvalitetsplan. för Tobiasskolan, läsåret 11-12.

Kvalitetsplan 2011-07-01. Kvalitetsplan. för Tobiasskolan, läsåret 11-12. Kvalitetsplan för Tobiasskolan, läsåret 11-12. Detta dokument som är Tobiasskolans verksamhetsplan, utgör grunden för vårt kvalitetsarbete. Det tar bland annat upp vilka mål vi har för det kommande året.

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Foto, Fredrik Sederholm

Foto, Fredrik Sederholm Foto, Fredrik Sederholm Gnesta Waldorfskola Systematiskt kvalitetsarbete 2014-2015 Om detta dokument Detta är en presentation av det systematiska kvalitetsarbetet vid Gnesta waldorfskola. Dokumentet ska

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan

Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan Om verksamheten Skolan är en F 6 skola och ligger i centrala Storuman med upptagningsområde centralorten, Skarvsjöbyområdet, Kaskeluokt, Blaiken och Gunnarbergstrakterna.

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Barn & Utbildning Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Riktlinjer Avgiftsfri grundskola Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (5) Innehållsförteckning Riktlinje

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Information om Segrande Liv Grundskola... 1 2 Kvalitetsredovisningens syfte och disposition... 3 2.1 Segrande Liv Grundskolas

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM

VINBÄRSNYTT vecka 23 KALENDARIUM KALENDARIUM Datum för läsårets föräldraråd Dagar då skolan stänger 15:45 4/6 Tack för att ni respekterar tiden Vårterminens sista dag 12/6 Lov, studiedagar och planeringsdagar Planeringsdag 7/6 (hela skolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun

Dnr 31-2010-2157. Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola. Grundskola. Förskoleklass och grundskola. I kommun. Katrineholms kommun Dnr 31-2010-2157 Förskoleklass vid redan godkänd fristående grundskola Grundskola Förskoleklass och grundskola I kommun Katrineholms kommun Ort och datum Norrköping 2010-03-30 Skolans namn Lärandeskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14)

POLICY OCH RIKTLINJER. Avgifter och kostnader i förskola och skola. Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) POLICY OCH RIKTLINJER Avgifter och kostnader i förskola och skola Fastställd av skolnämnden 2014-03-03 ( 14) RIKTLINJER 1 Innehåll Policy och riktlinjer för avgifter och kostnader i förskola och skola

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum 2010-09-13 Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum Med syfte att erhålla en bild av hur skolor arbetar med lärande i engelska i de tidiga åren kommer undervisningen

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se

2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615. Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se 2013-02-26 Dnr: 2013/530-BaUN-615 Kopia till Uppdrag att föreslå organisation för elevhälsoarbetet och särskola Förslag

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer