Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning ver B Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisning ver B 2011-08-17. Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret 10-11."

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Detta dokument visar resultatet av kvalitetsarbetet på Tobiasskolan, läsåret Vegestorp 250, Kareby, telefon

2 Innehåll Vegestorp 250, Kareby, telefon

3 1 Inledning Kvalitetsredovisning ver B Sveriges skolor ska varje år göra en kvalitetsredovisning där de beskriver skolans resultat i förhållande till sina uppställda mål. Syftet är också att medvetandegöra och följa upp verksamhetens policy samt idéerna bakom verksamheten. Målen för verksamheten formuleras i skolans kvalitetssplan, i respektive skolforms läroplaner samt i Stiftelsen Tobiasgårdens ändamålsparagraf. Elevernas individuella mål finns formulerade i de individuella utvecklingsplanerna, studieplanerna samt i åtgärdsprogram. Denna kvalitetsredovisning har som uppgift att vara ett stöd för skolans medarbetare i en fortskridande kvalitetsprocess samtidigt som den ger information till föräldrar, elever och anställda inom skolplacerande kommuner. 2 Presentation av Tobiasskolan Tobiasskolan är en resursskola för barn i behov av särskilt stöd. Miljön och naturen i Kareby utanför Kungälv, skapar en unik plats för elever som behöver en lugn och överblickbar miljö för att få en fungerande skolvardag. Vi utgår från waldorfpedagogiken och erbjuder små klasser och individuellt anpassad undervisning i lantbruksmiljö. Eleverna har tillgång till olika terapier såsom massage, musikterapi, läkeeurytmi m.fl. Tobiasskolan har särskola, grundskolea samt gymnasiesärskola med individuellt program. Det individuella programmet innehåller både verksamhetsträning och yrkesträning. För närvarande finns 13 elever på skolan. Två elever har tillkommit under året och två har slutat. Lärartätheten är hög med 9.88 heltidstjänster. Det skapar ett nyckeltal på 1,32 (13/9.88). Tabellen nedan visar hur eleverna är fördelade på de olika skolformerna. Skolform Antal elever Grundskola 6 Särskola 0 Gymnasiesärskola - verksamhetsträning 4 Gymnasiesärskola - yrkesträning 3 Vegestorp 250, Kareby, telefon

4 Under året har en elev som tidigare varit särskoleplacerad flyttats över till grundskolan. Elevhälsan har i år bestått av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolans massör och kurator, musikterapeut, eurytmiterapeut samt två läkepedagoger. 3 Underlag och rutiner för att ta fram dokumentet Kollegiet går en gång om året gemensamt igenom de mål som fastställdes inför förra läsåret och vi ser i vilken mån vi lyckats realisera dem. Den gemensamma sammanfattningen redovisas i detta dokument. Tillsammans formulerar vi också nya mål. Föräldrar och elever har möjlighet att bidra med synpunkter via enkätundersökningar, enskilda föräldrasamtal samt på föräldramöten. Lärarna för dessutom kontinuerligt samtal med eleverna kring trivsel, personlig utveckling och kunskapsutveckling. Möjlighet ges även till samtal med skolans kurator och med skolsköterskan. Utvärdering görs också med stöd av de individuella studie- och utvecklingsplanerna samt åtgärdsprogram. Då lärartätheten är mycket hög finns rikliga möjligheter för samtal med varje enskild elev. På Tobiasskolan ges möjlighet för intensiva, personliga möten, vilka också ger en god förutsättning att bedöma varje individs trivsel. Som ett led i kvalitetsarbetet samlas information in från de klassansvariga och sammanställs. Detta leder till att vi som kollegium får ett perspektiv på vad som gjorts och vad som kan göras, för att göra verksamheten bättre. Syftet är alltså att få överblick som kan ge uppslag till nya kvalitetsmål. Detta ger också den enskilde kollegan möjlighet till reflektion. 4 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Vårt mål är att ha en liten överblickbar skola på 15 till 20 elever. Skolan behöver fler elever fler att nå upp till det målet. Vegestorp 250, Kareby, telefon

5 Vi har lokaler som i dagsläget räcker till vår verksamhet. Eftersom vi till viss del delar lokaler med Tobiasgårdens övriga verksamhet, har vi många möjligheter att vara flexibla och hitta nya lösningar från år till år. Det behov vi har av ändamålsenliga lokaler kommer att vara tillgodosedda för nästa läsår. Kollegiet är till huvuddelen utbildade lärare/waldorflärare/läkepedagoger. En medarbetare utbildar sig till waldorflärare och läkepedagog. Under året har en medarbetare fortbildat sig i vävning och en medarbetare gått en kurs i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kollegiet får hjälp med styrning av en samordningsgrupp som bearbetar övergripande frågor. Kollegiemötena är personalens gemensamma forum, för fortbildning, diskussioner och informationsutbyte. En kvalitetshandläggningsansvarig har ansvaret för att kvalitetsarbetet fortskrider. 5 Arbetet i verksamheten Kvalitetsplanen tar upp hur vi arbetar på skolan. Vad som specifikt har hänt under året i verksamheten kring eleverna finns att läsa i kapitlet Verksamhetsberättelse. 6 Mål, åtgärder och resultat De 14 mål som vi satt upp för verksamheten under det gångna läsåret presenteras i kapitel 6.1. De åtgärder vi satt in finns under kapitel 6.2 och resultatet står att läsa i kapitel Mål för det gångna läsåret 1. Trivseln och tryggheten skall ytterligare förstärkas för alla oss som verkar på Tobiasskolan. (Mål i skolans Kvalitetsplan samt Lpo94) 2. De Individuella utvecklingsplanerna samt studieplaner (gäller för gymnasieeleverna) skall utvecklas i sitt utförande. (Skollagen) 3. Utveckla formen för de skriftliga omdömena samt läsårsbreven. (En väg till frihet) 4. Viktigt att genomföra täta föräldrasamtal med nya elever. (Skolans Kvalitetsplan) 5. Utveckla den kontinuerliga fortbildningen och öka kompetensen kring läkepedagogiken. (Skolans kvalitetsplan) 6. Fritidshemsverksamheten ska ges tydligare egen identitet och kommer för läsåret 10/11 formulera egna verksamhetsoch aktivitetsmål. (Skollagen) 7. Skolans hemsida ska göras om och lanseras. (Skolans kvalitetsplan) Vegestorp 250, Kareby, telefon

6 8. Formerna för elevinflytande ska utvecklas. (Lpo94) 9. All personal ska få utbildning i den kommande skollagen. (Skollagen) 10. Ansökan om byggnadslov för ny skolbyggnad lämnas in. (Skolans Kvalitetsplan) 11. Ansökan om elevhemstillstånd görs. (Skolans Kvalitetsplan) 12. En översyn av kvalitetsplanen görs i syfte att förtydliga och förenkla dokumentet. Se över kapitlet om Rutiner kring Rehabilitering. 13. En ny (eller flera) kvalitetshandläggningsansvarig/a utses. (Skollagen) 14. En miljöplan ska tas fram. 6.2 Åtgärder för att uppnå målen 1. En åtgärd har varit att under det gångna året ha delat upp eleverna i olika skolbyggnader, vilket i vissa fall förstärkt känslan av trygghet. En annan åtgärd har varit att schemalägga rastvakter, så att alla vuxna hinner äta lunch. Vi har också omarbetat Likabehandlingsplanen, som blivit godkänd av Skolinspektionen. 2. Under året har en medarbetare arbetat med frågan och gjort en sammanfattning. Under förberedelsedagarna i augusti ska hela kollegiet få ta del av detta. 3. Samma som under punkt Vi har haft täta föräldrakontakter under året. Vi har också tagit fram en plan för föräldrasamtal. Den behöver medvetandegöras hos kollegiet. 5. Vi har under hösten haft viss fortbildning, men inte lyckats lika bra under våren. Däremot har flera medarbetare besökt externa föredrag, studiedagar och konferensen med läkepedagogisk inriktning. 6. När det gäller fritidsverksamheten har två medarbetare arbetat med att ta fram en struktur och ett dokument som beskriver verksamheten. 7. Hemsidan har arbetats fram och lanserats under året. 8. Eleverna i gymnasiesär yrkesträning, samt de äldre eleverna från grundskolan, har själva börjat hålla i morgonsamlingen, allt från att utforma programmet till själva innehållet (dikter, musik etc). De har haft klassråd där de tar upp både undervisningsfrågor, viss lektionsplanering och sociala frågor. När det gäller vissa ämnen har de också gjort utvärderingar. Vegestorp 250, Kareby, telefon

7 6.3 Resultat Kvalitetsredovisning ver B Den gemensamma Kulturtimmen är en form av elevinflytande där eleverna själva är med och bestämmer vad som ska tas upp. Vi kan konstatera att lyhördheten finns i kollegiet. Frågan är om det hela ska formaliseras mer. 9. Detta är ej gjort. Samordningsgruppen ordnar filmvisning i ämnet under förberedelsedagarna. 10. Ej aktuellt. 11. Detta arbetar några medarbetare för närvarande och en ansökan skickas in under sommaren. 12. En förenkling av kvalitetsplanen är inte gjord. När det gäller rutinen för rehabilitering omarbetas den av samordningsgruppen. 13. En kvalitetshandläggningsansvarig är utsedd. 14. Detta är inte gjort och prioriteras ned. 1. Målet har uppnåtts. 2. Målet uppnås i augusti i och med en delgivning till alla medarbetare. Ansvar; Ingrid. 3. Målet uppnås i augusti i och med en delgivning till alla medarbetare. Ansvar; Ingrid. 4. Vi har delvis uppnått målet. Det finns ett önskemål om att planen för föräldrasamtal medvetandegörs hos hela kollegiet. 5. Vi är inte nöjda med resultatet. Under kommande läsår planeras fortbildningen in i förväg. Ansvar; Marie. 6. Målet har uppnåtts. Det finns ett önskemål om en presentation av fritis arbetsupplägg. 7. Målet har uppnåtts. 8. Målet har uppnåtts. 9. Målet har ej uppnåtts. En orientering av skollagen sker i augusti. Ansvar; Samordningsgruppen Vegestorp 250, Kareby, telefon

8 11. Ett förarbete har gjorts och målet uppnås före augustis utgång. Ansvar; Marie och Biggi. 12. Målet har ej uppnåtts. Rutinen för rehabilitering ses över. Ansvar; samordningsgruppen. 13. Målet har uppnåtts Måluppfyllelse för eleverna Våra elever har i huvudsak uppnått målen. En elev genomförde de nationella proven under året och blev godkänd i alla ämnen utom ett. 8 Uppföljning av likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen utarbetas av två utsedda medarbetare och löper över läsår. Den senaste versionen är från januari 2011 och är godkänd av Skolinspektionen. 9 Fler kvalitetshöjande insatser under året En enkätundersökning bland medarbetarna har gjorts under våren för att se om det finns några särskilda områden som är lämpliga att utveckla. Intentionen är att göra samma undersökning nästa år för att se om vi lyckats förbättra oss. PMS-gruppen är tre medarbetare som har hand om jourtelefonen där personalen kan anmäla frånvaro. PMSgruppen har det övergripande ansvaret för att all frånvaro täcks upp, inom befintlig personal eller med hjälp av vikarier. PMS-gruppens insats har säkerställt den dagliga kvaliteten i det pedagogiska arbetet. En teaterföreställning skriven och regisserad av elever, med roller besatta av elever och medarbetare, på temat allas lika värde uppfördes på skolavslutningen. En succé! 10 Verksamhetsberättelse 10.1 Klass mellanstadiet - Grundskola Under läsåret hade klassen följande perioder: Botanik fördelat på två biologiperioder Geografi; Norden med framförallt Sverige som vi reste genom med hjälp av Nils Holgersson Vegestorp 250, Kareby, telefon

9 Formteckning, samt mått och mätning, ytmått, volymmått, fördelat på två matematikperioder Grammatik (ordklasser) samt läs- och stavningsövningar fördelat på två svenskaperioder Engelska Kulturepokerna, en period med inslag av historia, geografi, samhällskunskap och religionsundervisning. Vi behandlade Indien, Iran(Persien), Irak (Babylonien) och Egypten. Perioden avslutades med orientfest. Klassen fick ett eget fadderbarn från Indien. Grekland igår och idag. Perioden avslutades med skolavslutningens olympiska spel. Utflykter Innovatum i Trollhättan med en föreläsning om stjärnor och planeter. Universeum i Göteborg och följde bland annat Sveriges natur från norr till syd. Skolresa till Västergötland; vi besökte omgivningarna för riddar Arn, Hornborgasjön och Falköpings forntidsby. Fin-ätaretävlingen för de yngre grundskoleeleverna resulterade i ett besök på en riktig restaurang i Göteborg i kombination med ett besök på sjöfartsmuseet Klass högstadiet - Grundskola Områden som elever ur klassen har bearbetat är Träslöjd uppgiften har varit fokuserad på att arbeta med slöjdprocessen från idé till skiss till slutresultat. De har genomfört både större samarbetsprojekt och egna projekt med stort engagemang. Under läsåret hade klassen följande perioder: Valet/statsskick/politiska partier och ideologier Fysik - värmelära och aerodynamik Ekologi - kretslopp, kompostläggning, energi Människokunskap - droger,livsstil,hälsa Mått och mätmetoder, introduktion till fysikens olika begrepp Vegestorp 250, Kareby, telefon

10 Europas historia från franska revolutionen och framåt Geometri 1700-talets litteratur och idéströmningar Vardagskunskap, en period som resulterade i pjäs om rätten att vara den man är, som spelades upp på skolavslutningen Geologi - jordklotets vatten, luftströmmningar m.m Praktikvecka med studiebesök hos olika yrkesgrupper Utflykter Besök på Ikea - för att planera en fiktiv persons egna hem Besök på Kompostbutiken i Göteborg, inkl föreläsning om maskkompostering och att göra det man önskar med sitt liv Besök på Börshuset i Göteborg och rundvisning av kommunfullmäktiges ordförande Besök hemma hos en författare Besök hemma hos klasskamrater och lärare Stadsorientering i Göteborg Övernattning med bastu, spelning och långpromenad på Tobiasgården Skolresa till Vrångholmen, Tanum med övernattning 10.3 Klass Gymnasiesärskola - verksamhetsträning Under läsåret hade klassen följande perioder: Höst och skördetid Transport, bl.a. utflykt till flygplatsen Göteborg City Airport i Säve Advent och julpyssel Mat och hälsa Engelska/geografi Sago- och litteraturperiod vi skrev en egen saga som vi uppförde på sagofesten Vegestorp 250, Kareby, telefon

11 Trädgård och odling vi planterade om skolans krukväxter, sådde fröer och anlade en vacker trädgårdsdamm Utflykter Under höstterminen blev det teater, lunchkonsert och mindre utflykter till Kungälv. Under vårterminen åkte de på konsert och klassresa till Tjörn och Orust. Gemensamt för flera elever från olika elevgrupper; Träning på Sport Life. Träningsåret avslutas med grillning och minigolf Klass Gymnasiesärskola - yrkesträning Områden som klassen har bearbetat är Träslöjd uppgiften har varit fokuserad på att arbeta med slöjdprocessen från idé till skiss till slutresultat. De har genomfört både större samarbetsprojekt och egna projekt med stort engagemang. Natur och Miljö klassen har bl.a. byggt en äggkläckningsmaskin samt en gärdesgård. Under läsåret hade klassen följande perioder: Valet/statsskick/politiska partier och ideologier Fysik - värmelära och aerodynamik Ekologi - kretslopp, kompostläggning, energi Människokunskap - droger,livsstil,hälsa Mått och mätmetoder, introduktion till fysikens olika begrepp Europas historia från franska revolutionen och framåt Geometri 1700-talets litteratur och idéströmningar Vardagskunskap, en period som resulterade i pjäs om rätten att vara den man är, som spelades upp på skolavslutningen Geologi - jordklotets vatten, luftströmmningar m.m Praktikvecka med studiebesök hos olika yrkesgrupper Vegestorp 250, Kareby, telefon

12 Utflykter Besök på Ikea - för att planera en fiktiv persons egna hem Besök på Kompostbutiken i Göteborg, inkl föreläsning om maskkompostering och att göra det man önskar med sitt liv Besök på Börshuset i Göteborg och rundvisning av kommunfullmäktiges ordförande Besök hemma hos en författare Besök hemma hos klasskamrater och lärare Stadsorientering i Göteborg Övernattning med bastu, spelning och långpromenad på Tobiasgården Skolresa till Vrångholmen, Tanum med övernattning 10.5 Gemensamt Fester på Tobiasskolan Vår årliga Adventsspiral där elever, medarbetare, släktingar samt boende från vuxenverksamheten deltar under stämningsfyllda former. Vi firar Lucia med lussetåg från Fredkullaskolan. Julavslutningsfest med teater framförd av alla de yngre grundskoleeleverna. Pjäsen byggde på Kalevalan. Orientfest med inbjudna föräldrar och boende, orientalisk mat, dekorerad skolbyggnad, spåkvinna, spikmatta, lotusövningar, medaljer och stor efterrättsbuffé. Sagofest med kungamiddag, inbjudna föräldrar och boende, teaterföreställning skriven och uppförd av eleverna i gymnasiesärskolan - verksamhetsträning. Det blir sagopoängpromenad och stor kakbuffé. Sommaravslutningen; teaterpjäs av äldre elever, olympiska spel, alla elever bidrar på något sätt! Vi avrundar med en stor tårtbuffé. Speciella inslag på Kulturtimmen på fredagar Vi tar del av en föreläsning om Sri Lanka, då en förälder kommer och berättar om en resa familjen gjort till landet. Det blir många bilder och även lankesiska bananer. Vi får titta på lankesiska skulpturer osv. Mycket spännande!!! Vegestorp 250, Kareby, telefon

13 Ben Olander kommer till skolan och håller ett spännande föredrag om Raoul Wallenbergs liv och hjältedåd - musik, bildspel, berättelser. Övriga påhitt ;-) Flera elever ser eurytmispelet "Peter Pan" som äger rum på Rudolf Steiner-skolan i Göteborg Några av våra elever, Lazy Project, håller konsert på Mimers Hus, Kungälv. Lazy Project spelar också i ladugården vid ett annat tillfälle. Det blir en timme full av musik, skoj och fika - för hela gården och externa gäster! Ko-släppet blir ett stort evenemang för hela gården! Heldag med orientering för hela skolan på Fontin, Kungälv Föräldramöten Vid ett möte hade två poliser bjudits in som berättade för föräldrar och elever om sitt arbete, och om droger och dess följder. På ett annat möte föreläste en elev och förälder om "autismskildringar i populärkulturen". 11 Underskrift, ansvarig för kvalitetsredovisningen Denna kvalitetsredovisning är genomförd med hjälp av hela Tobiasskolans kollegium v. 25 och därefter sammanställd av Catrine Olsson och granskad av Petra Hahn Vegestorp 250, Kareby, telefon

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014

Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 Drottningholmskolan KVALITETSARBETE Vårterminen 2014 1 Innehåll Elevantal, klasser och personal Regelverk och styrdokument Värdegrund och värdegrundsarbete Trygghet och arbetsro Samarbete med hemmen Kvalitet,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer