Kommunstyrelsen Ordförande: Göran Nyberg Förvaltningschef: Lars-Erik Knutsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Ordförande: Göran Nyberg Förvaltningschef: Lars-Erik Knutsson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ordförande: Göran Nyberg Förvaltningschef: Lars-Erik Knutsson Verksamheternas andel av nämndens bruttokostnad (%) Renhållningsverksamhet 10% VA-verksamhet 13% Fastighetsenhet 29% Gatuenheten 3% Övrig renhållning samt energi och snöröjning 1% Ks, plankostnader, ks förfogande, kommunchef e.t.c. 7% Näringslivsenhet 1% Arbetsm.enhet 8% Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Informat.cent. 1% Adm. avd. 4% Turism, info ochkollektivtrafik 5% Avräkning eget kapital kommunstyrelsen exkl va-enheten Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital KS Personalavd 5% Ekonomiavdelning och IT 8% Samhällsbyggnadskontoret 5% Resultaträkning kommunstyrelsen exkl VA Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnad Årets resultat VA Investeringar Nettoinvesteringar Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under kommunstyrelsen finns kommunkansliet (stab, administration, ekonomi och personal) och samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontorets funktion är att samordna kommunens tekniska verksamhet. Kontoret består av en administrativ enhet, fastighet, gatu/va och renhållning/energi. Måluppfyllelse Flertalet av de resultatmål som kommunstyrelsen satt upp för år 2002 har uppfyllts. Här avses bl.a. policy för internationalisering (inkl strategi). Däremot har inte policy för information och intern kontroll arbetats fram. Policy för intern kontroll kommer färdigställas under Kompetensstrategi och friskvårdspolicy har inte färdigställts men arbetet är långt framskridet. Målet att genomföra delar i antaget handlingsprogram för besöksnäringen i norra Bohuslän har genomförts. Målet om en framtagen strategi för ekologisk hållbarhet i Munkedals kommun är inte uppfyllt utan faller in i kommande arbete med en övergripande handlingsplan för kommunens miljöpolicy. Under året har fastighetsförsäljningar genomförts i form av utökning av tomt, en i Hällevadsholm samt två i Munkedal. Omställnings-/avslutningsplan för kommunens avfallsanläggning är upprättad och antagen. För att få så bra arbetsmiljö som möjligt körs alla småmaskiner, på park- och markenheten, med miljöbensin. Hela personalen på samhällsbyggnadskontoret har genomgått friskprofiler som genomförts av Previa. En del av personalen har också deltagit i stresskurs. Alla kommunens större verksamhetslokaler har energibesiktigats och underlag för en handlingsplan finns framtagen. Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Kansliavdelningarna Samhällsbyggnadskontoret Renhållningskollektivet VA-enheten Summa

2 Kommunstyrelsen har som inriktningsmål att utveckla kretsloppstänkandet i avfallshanteringen. Renhållningsverksamheten arbetar för uppnå detta genom att sortera inkommande avfall på ett optimalt sätt. Årlig information sänds ut till hushåll och företag om källsortering av olika avfallsprodukter. Ekonomi Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett överskott om 0,5 mnkr varav 2,3 mnkr på kansliavdelningarna och 1,8 mnkr på samhällsbyggnadskontoret. Kansliavdelningarnas överskott hänförs främst till återbetalning från Västtrafik om 850 tnkr, samt återbetalning av EU-bidrag från Leader II men även överskott inom arbetsmarknadsenheten. Enheten samhällsbyggnadsenheten redovisar ett underskott på 142 tnkr, vilket främst hänför sig till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag under året. VA-enheten hade vid ingången av året ett eget kapital på 764 tkr. Årets underskott är 809 tkr och utgående eget kapital uppgår till -45 tkr. Årets underskott beror på bl a ökade driftsinköp av teknisk utrustning och material, felaktig periodisering, kundförluster, reglering av tvist samt renspolning av vattenledningar. Gatuenheten redovisar ett underskott på 525 tkr. Underskottet beror på att offentlig belysning underbudgeterats samt att elkostnader och elskatter ökat mer än förväntat. Kostnaderna för vinterväghållningen har ökat. Vidare har beslut fattats om iståndsättningsbidrag som saknade täckning i gatuenhetens budget. Renhållningsenheten har ett totalt underskott med 460, vilket främst rör sig om entreprenörskostnader från 2001 som felaktigt har belastat verksamheten Viktiga händelser och förändringar under året Ett detaljplaneprogram för handels- och industriverksamhet på Smedberg har utarbetats och en utredning för vatten och avloppsanläggningar har tagits fram. Förstärkningsarbetet i Örekilsälven har färdigställts. Ett omfattande visions- och marknadsföringsarbete har genomförts under året. I detta arbete har landsbygdsgrupperna varit representerade. Samhall har under året etablerat sin verksamhet i Munkedal och tagit över fem anställda från kommunen. Samhalls etablering i Munkedal innebär en möjlighet att få arbetshandikappade personer in i deras basverksamhet. Samhall har som mål att få uppdrag genom bemanning ut i företag. Arbetsmarknadsenheten har under året engagerat sig i två nya EU-projekt: Jakten på nya arbetsmarknader (8 svenska och 7 norska kommuner samverkar för att skapa nya arbetstillfällen). Vilja (utbildning och jobbsökning) Nytt personalsystem infördes from 1 maj Det nya systemet förvaltas av WM-data. Under hösten påbörjades de första utbildningarna i organisationen. Nytt avtal med företagshälsovården har upphandlats from 1 januari Kommunen har tagit ytterligare några steg i utvecklingen mot en större andel elektroniska beställningar och inkommande elektroniska leverantörsfakturor. Kommunen har EDI-avtal med 14 leverantörer och många enheter beställer numera varor elektroniskt. En ny IT-policy arbetades fram och blev antagen under våren. Kommunens skogsinnehav på ca 550 ha har FSC(miljö)-certifierats Arbetet med att ta fram miljöanpassade skogsbruksplaner har påbörjats. Vid gallrings-, röjnings- och avverkningsarbeten ställs miljökrav på entreprenörerna och naturvärdesbedömningar genomförs. Bland de större investeringsprojekten under året kan nämnas ombyggnaden av Rönngården i syfte att bättre anpassa lokalerna till ett allt tyngre vårdbehov bland de boende. I kommunhuset Forum har installerats ett reservkraftverk som delfinansierats av Räddningsverket och fastigheten har försetts med ett nytt låssystem. Under året har också planerna på en tillbyggnad av Munkedals vårdcentral fastställts och ett preliminärt hyreskontrakt för de nya lokalerna har tecknats med Primärvården i Västra Götaland. Den nya delen planeras stå färdig våren En ny datahall har byggts. Hela hallen matas med avbrottsfri kraft, både med batteri och med dieselkraft. Skötseln av den offentliga belysningen har upphandlas och avtal har tecknats med ny entreprenör. Planering för byte från kvicksilver- till natriumlampor har påbörjats. 42

3 Framtiden Det framtida arbete kommer sannolikt att domineras av nya E6 och de konsekvenser det får för kommunen. Att kunna genomföra och ha tillräckliga anslag för nödvändig detaljplanering är av vital betydelse. Med en ny E6 står Munkedal inför stora förändringar och för att möta de positiva återverkningar som detta kan medföra krävs åtgärder inom den tekniska verksamheten. Både när det gäller planering men också rent fysiska åtgärder, som att exploatera nya tomtområden. Genom den nybildade utvecklingsavdelningen sätts större fokus på åtgärder som syftar till att höja Munkedals attraktivitet och identitet. Det framtida agendaarbetet kommer till stor del att domineras av att kommunens verksamheter ska leva upp till miljöpolicyn. Under år 2003 kommer nuvarande arbetsmarkandsåtgärder att förändras. Kring ungdomsåtgärderna pågår en statlig utredning och denna kommer att presenteras under våren. Avtal med arbetsförmedlingen inom ungdomsåtgärderna har tecknats endast tom juni 03 i avvaktan på utredningen. Arbetet med att införa det nya personalsystemet kommer att fortsätta under 2003, främst med källrapportering och schemaläggning- och bemanning. Insatser för att förbättra rekryteringsmöjligheterna inom bristyrken samt förebyggande arbetsmiljöarbete kommer att prioriteras. För behålla och rekrytera måste kommunen satsa på arbetsmiljö, flexibla arbetstider, ledarskap och samverkan. Arbetet med elektronisk handel kommer att fortsätta i projektform under Även benchmarkingprojektet kommer pågå i projektform t.o.m Under de kommande åren blir det en viss fokusering på införande av styrmodellen balanserad styrning, intern kontroll och ekonomistyrning. Trafiknätsanalyser kommer att tas fram för tätorterna Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Utredning av ett ev samgående med något av de regionala avfallsbolagen kommer att redovisas under Det är angeläget att en ny uppdaterad energiplan utarbetas då kommunen under 2003 sannolikt kommer att ta ställning till frågan om fjärrvärmeutbyggnad. NYCKELTAL FÖR VA Antal abonnenter Såld vattenmängd m Fast avgift hushåll exkl moms Rörlig avgift/m 3 hushåll exkl moms 14:31 13:96 13:81 Intäkter VA (tkr) Kostnader VA (tkr) Täckningsgrad (%) NYCKELTAL FÖR RENHÅLLNINGEN Antal abonnenter Varav tätort med 190 liters kärl 36 tömn/år Varav glesbygd med 160 liters säck 26 tömn/år Övriga abonnenter Hemkompostering Personal kommunanställda 1,5 1,5 1,5 Personal entreprenör Intäkter renhållning Kostnader renhållning Täckningsgrad (%)

4 Ungdoms- och kulturnämnden Ordförande: Olle Olsson Förvaltningschef: Björn Herbo Verksamheternas andel av UKN:s bruttokostnad (%) *) Fritid 1,6% Barnomsorg 20,6% Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Avräkning eget kapital Kultur 3,9% Utbildning 73,9% Resultaträkning Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader Årets resultat Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Investeringar Nettoinvesteringar Ungdoms- och kulturnämnden ansvarar för barnomsorg, utbildning, biblioteks-, fritids-, kultur- och föreningsverksamhet. Måluppfyllelse Ungdoms- och kulturnämndens verksamhet har sammanfattningsvis hållit en relativt god kvalité till en rimlig kostnad. Den största bristen inom barnomsorg och skola är att varje enskild individ inte kan ges tillräcklig uppmärksamhet. Antalet barn med stora sociala problem ökar och gör att personal känner sig otillräcklig och upplever att de tvingas ge avkall på de kvalitetskrav som läroplanerna ställer. Ett bekymmer som ökat under året har varit brist på behörig personal även på vikarier. Inom barnomsorgen har inte alla barn kunnat placeras. Efterfrågan har ökat genom maxtaxereformen och fullmäktiges mål har inte kunnat uppnås. För att komma in på gymnasiet krävs godkända basämnesbetyg från åk 9. Antalet elever som inte får det på riksnivå ligger i år på 11% medan siffran för Munkedal är 8%. Resultaten på de nationella proven visar samma tendens ett fåtal elever riskerar att inte nå målen. Även här ligger Munkedals skolor bra till nationellt. Detta beror på att personal arbetar mycket engagerat med att stödja barnen/eleverna. De flesta föräldrar hjälper skolan på ett väldigt fint sätt. Trots detta uppnås inte fullmäktiges inriktningsmål. Skolledarnas insatser koncentreras i allt för hög grad till administration och ekonomisk uppföljning. De hinner inte med att följa de pedagogiska vardagsprocesserna på nära håll. Nämnden har svårt att leva upp till en del av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål med nuvarande resurstilldelning. Resurser saknas för utökad Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Utbildning Barnomsorg Fritid Kultur Summa *) OBS! Integrationen mellan verksamheterna gör att fördelningen av kostnader ej kan garanteras överensstämma med verkligheten. 44

5 personaltäthet, planeringstid och kompetensutveckling. Detta kan leda till att gymnasieskolan blir dyrare på sikt. Antalet långtidssjukskrivningar inom skola och barnomsorg är fortfarande hög. Vardagsinflytandet på lektioner måste förbättras för eleverna visar intervjuer och samtal med elevråden. Elev- och klassrådsarbetet fungerar däremot överlag bra även om Skolverket konstaterar i sin granskning att mer stöd behövs till detta. Föräldrasamverkan förbättras stadigt och alla skolor har någon form av skolråd. Skolverket har under året granskat delar av vår verksamhet och pekar på områden som bör utvecklas (det betyder att vi har brister): Timplanen för grundskolan är inte helt enligt gällande krav. Målstyrningen fungerar inte tillräckligt bra. Inom kommunen finns många exempel på hur man arbetar bra med t ex flexibel tidsanvändning men tid fattas för att överföra denna kunskap internt. Informationen behöver förbättras Musikskolan har c:a 225 elever vilket är svårt att utöka med nuvarande personalstyrka. Verksamheten är mycket kostnadseffektiv och uppskattad. Här är också måluppfyllelsen hög. Stort föräldraengagemang Processgymnasiet har nu hela undervisningen förlagd till Munkedal och har under året haft sin fjärde avgångsklass. Arbetsmiljön är mycket god och teorin kan lätt omsättas praktiskt eftersom verksamheten är förlagd till företaget. Utbildningens kvalité är utmärkt och de flesta eleverna vill rekommendera den till andra ungdomar. Målet att få en fulltalig klass med nya elever nåddes i år! Alla godkända elever som vill arbeta på Arctic Paper, Munkedal har i dag arbete där och allt fler företag har fått upp ögonen för vår utbildning Den lilla skolan med de stora möjligheterna! Kulturenheten har från i år tillsammans med våra skolor och studieförbund drivit en kulturskola dvs ett smörgåsbord av aktiviteter efter skolans slut. Under året har biblioteket i Munkedal slutfört införandet av det nya datasystemet BOOKIT. Samtliga enheter i norra Bohuslän är nu ihopkopplade. Personal samverkar också med KS enheter kring EU-projekt. De flesta av enhetens aktiviteter har ökat jämfört med året innan. Målen är nådda. Lilla Foss enheten handleder personal och föräldrar och samordnar utbildning/studiecirklar/föreläsningar kring elevvård. Man försöker lösa de stora akuta problemen men ibland på bekostnad av det förebyggande arbetet. Årets kartläggning av elever som har särskilda behov visar att vi sakta sänker antalet och att så gott som alla har åtgärdsprogram. Dessvärre finns många elever som har behov men som får ingen eller lite hjälp. Från alla enheter som arbetar ihop med enheten ges beröm åt personalen. Skolhälsovården har för liten dimensionering för att hinna arbeta förebyggande. Akutsamtal med elever som mår dåligt ökar! IV-programmet har haft ett år med många elever. Den stora räkningen till Uddevalla kunde då i gengäld minskas. Personal/kompetensutvecklingen styrs nu av att våra enheter gjort en plan för nämndens, enheternas och individens fortsatta arbete. Detta krävs för att kunna söka Mål 3-bidrag. Data (ProCapita och ITiS)-, språk- och pedagogik/metodikutbildningar påbörjades. Vissa enheter satsar även på hälsofrämjande utbildning för både elever och personal. En ökning av distansutbildningar har också kunnat erbjudas i kommunen. Samverkan med olika högskolor innebär att drygt 20 lärarkandidater får sin verksamhetsförlagda utbildning på våra skolor. Detta har också lett till att en handledarutbildning startat i samverkan med HTU. Det hoppas vi skall bidra till en god rekrytering av pedagoger i framtiden. Utvecklings- och medarbetarsamtal är viktigt och ställer stora krav på alla anställda. Inom detta område påbörjades en utbildning men det behövs kontinuerlig utveckling. En utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för alla skyddsombud både personalens och elevernas har genomförts. Skolverket har bidragit med 250 tkr för projektet demokratibygget. Det är till för att utveckla yngre barns språk och innehåller delprojekt som matematik som språk, Lexiautbildningar på olika nivåer och arbete med åtgärdsprogram. Vi använde detta till att fortbilda vår personal i framför allt matematik. En utbyggnad av IT-verksamheten med en koppling till kommunens centrala nät har fortsatt och innebär ett stöd både för administration och kärnverksamhet. För- 45

6 skolorna finns dock ännu inte med vilket försvårar en bra information. Agenda 21. Arbetsmiljön fysiskt är relativt god för både elever och personal. På Kungsmarksskolan är det väldigt trångt för eleverna vilket ökar risken för mobbning. Handikappanpassningen är kartlagd och det krävs åtgärder på Munkedalsskolan (Vita Huset trappliftar), Lilla Fossenheten (hiss i huvudbyggnaden), Bruksskolan (Våning 2 hiss), Fisketorp (trapplift eller hiss saknas) och Hedekas (Hiss i huvudbyggnaden och ramp till fritidsgården). Den psykiska arbetsmiljön riskerar att försämras: här saknas nästan helt resurser för vikariat och gruppstorlekarna skulle behöva minskas eftersom läroplanerna kräver att personalen skall arbeta individuellt med barnen/eleverna. En känsla av otillräcklighet sprids hos våra vuxna och sjukskrivningarna ökar. Många vill gå ner i tjänstgöring för att orka! Enheterna försöker nu som ett led i det förebyggande arbetet starta arbetsåret med en gemensam planering där också försök till arbetslagsutveckling sker. Miljöfrågorna tas upp på alla nivåer i verksamheten och alla dagbarnvårdare, skolor och förskolor har någon form av sopsortering och kompostering. Systematisk arbetsmiljökontroll genomförs regelbundet. Anti-mobbningsgrupper finns under olika namn på alla skolor/förskolor. Tyvärr kan vi inte förebygga allt men åtgärder sätts snabbt in vid misstanke om något otillbörligt och vi försöker ständigt ha frågan på dagordningen. Rapportering kring allvarliga fall sker under rubriken arbetsskada eller tillbud. Tjugo rehabiliteringsärenden har under året pågått med vår personal. Detta innebär en kraftig ökning jämfört de två senaste åren. Jämställdheten i vår kvinnodominerade verksamhet lämnar mycket övrigt att önska. Arbetet måste framför allt föras på en nationell nivå. Vid nyanställning ges underrepresenterat kön företräde vid lika meriter och i annonser påpekas detta. I undervisningen är förhållandet uppmärksammat och personalen arbetar mer med pojk- och flickgrupper inom t ex samlevnadsfrågor. Internationella frågor spelar en allt större roll avstånden krymper. Elever och personal på Kungsmarksskolan har fortsatt sitt utbyte med skolor i Tyskland (Gotha) och Slovakien (Martin). Bruksskolan arbetar sedan många år med fadderbarn i Indien och samarbetar med en skola i Estland. Förvaltningschefen har haft möte med kollegan i Karup och kulturchefen från Rœlingen för att inleda ett samarbete. Som ett led i detta har ledningsgruppen från Karup varit på studiebesök hos oss för att få till stånd ett samarbete mellan personal och elever i de båda kommunerna. Ungdom från Norge har deltagit i Ungdomens Kulturmöte i Folkets Hus Munkedal. Ekonomi Hela vår verksamhet uppvisar för året ett överskott på ca 5 mkr. På skolorna har personal vikarierat för varandra vid korttidsfrånvaro men orken tryter och vi ser att sjuklönekostnader (drygt 1,6 m kr) och vikarieersättningar är höga. Trots detta har personalkostnaderna hållits nere genom vakanshållna tjänster, relativt låga vikariatslöner och rekryteringsproblem. De interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan ligger 2,5 m kr under budget medan Processgymnasiets intäkter hamnade nästan 400 t kr för lågt. Kommunens skolskjutskostnader ökade med 400 t kr. Kunskapens Hus har nått ett resultat på -330 t kr viket är glädjande med tanke på att påbyggnadsutbildningar kostar drygt 400 t kr mer än beräknat samtidigt som man utbildat fler än åtagandet i Kunskapslyftet var. Tre inbrott och datauppkoppling till Forum har inneburit merkostnader. Inköp och investeringar har minimerats och vad gäller förnyelse av datautrustning ligger vi nu efter planen att ersätta en tredjedel varje år. Datorer till förskolor har inte prioriterats. Viktiga händelser och förändringar under året Maxtaxans införande har ökat behoven av barnomsorg och under hösten startade nya avdelningar. Trots detta har vi haft kö under större delen av året. En fortsatt ökning av antalet barn med behov av stöd sker bl a genom att antalet asylsökande ökar. Vissa elever upplever inte skolan som meningsfull och behöver en annan sorts hjälp innan skolan ter sig viktig. Detta försöker vi göra inom projekt Lyftet som startat från hösten. 46

7 Distansutbildningarna och SFI-undervisningen är från samma tid förlagd till Kunskapens Hus. Ökade administrativa uppgifter har erhållits genom ökade redovisningskrav från SCB och Skolverk. Sjuklönekostnaden har inte stigit men är fortsatt hög. Rekryteringsproblemen ökar. Framtiden Enheter med ledare ansvarig för mer än 50 individer är inte hållbar utan måste förändras. En rimlig nivå bedöms vara individer per ledare. Då skulle medarbetaroch lönesamtal kunna fungera och samtidigt skulle personal uppleva ett bättre stöd. Möjlighet till en bra information skulle stärkas. Organisationen ses över. För att ge vårt uppväxande släkte bättre möjligheter är det önskvärt med mindre klasser/grupper både inom barnomsorg och skola. En särskild uppmärksamhet måste riktas åt våra invandrarbarn. Handikappanpassning måste ske av alla lokaler. Personalförsörjning är väsentlig och det blir en uppgift för kansliet att underlätta detta för enheterna. En bättre samverkan med högskolan behövs. Här fyller också kompetensutvecklingen en viktig funktion. Det måste satsas mer på fortbildning med goda villkor för personalen. Här behövs tid till erfarenhetsutbyte och reflektion. Barnskötare och dagbarnvårdare måste ytterligare stärkas i sin yrkesroll eftersom de idag upplever sig som utrotningshotade yrkesgrupper. Intranät är ett måste för skolor, bibliotek och administration. En uppkoppling till förskolorna önskas snarast. Här krävs då åter igen resurser för maskinvara och fortbildning. Särskolan i kommunen ligger på tre olika platser: Hällevadsholm, Munkedal och Uddevalla. Vi ser över detta för att om möjligt i en framtid få en placering. En ny utformning av gymnasieskolan planeras starta Nytt samverkansavtal med Uddevalla och ett nytt skolskjutsavtal ligger också inom en snar framtid. Tillsammans med Arctic Paper, Munkedal, måste en bättre marknadsföring för Processgymnasiet ske. Detta för att försäkra oss om fulla klasser varje år. Möjligheten till samarbete med fler processindustrier undersöks liksom en förläggning av internutbildning för Arctic Paper till våra lokaler. En förstärkning på bibliotekssidan krävs bl a för ett väl fungerande lärcentrum. Talböcker på kassett kommer att försvinna och ersättas av CD-romskivor vilket kommer att leda till en merkostnad. En biblioteksplan skall utformas. Verksamhetsutveckling med hjälp av målstyrning enligt en modell med s k balanserade styrkort skall införas i Munkedal de närmaste åren. Detta skall fasas in i arbetet med Skolverkets krav på kvalitetsredovisning. FAKTARUTA Skolan x) x) x) Grundskoleelever 00/01 00/01 01/02 01/02 02/03 02/03 Antal elever Antal lärare/förskollärare Antal heltidstj/100 elever 7,5 7,5 7,9 7,7 8,6 8,4 x) inkl 6-åringar = förskoleklass ** ** **) inkl Wärnersson-pengar Kostnad/elev kr kr kr Kostnad/elev exkl hyror kr kr kr Gymnasieelever 00/01 01/02 02/03 Folkbokförda i kommunen varav i kommunens verksamhet FAKTARUTA Barnomsorg Antal barn förskola Antal barn fritidshem Antal barn familjedaghem Antal förskoleavdelningar Antal fritidsavd Antal årsarbetare 85 *) *) varav dagbarnvårdare Schema- Schema- Schema timmar timmar timmar Förskola 1-5 å Fritidshem 6-12 år Familjedaghem 1-12 år Förskola/Fritidshem Kostnad/barn kr kr kr Kostnad/barn exkl hyror kr kr kr Familjedaghem Kostnad/barn kr kr kr FAKTARUTA Kultur Total utlåning Inköpta böcker, talböcker m m Sökningar Internet Släktforskningstillfällen Utställningar Kulturskola, antal elever Studieförbundens redovisade studietimmar *) x) Studieförbundens redovisade deltagartimmar *) Musikskolan Antal elever ,5 Antal musiklärare 3,5 3,5 3,75 3,75 3,75 *) Aktuell statistik saknas. 47

8 Omsorgsnämnden Ordförande: Curth Andersson Förvaltningschef: Lennart Hagberg Verksamhetens andel av nämndens bruttokostnader Gemensam administration 2% Individ- och familjeomsorg 9% LSS 16% Omsorgsnämndens verksamhetsområde omfattar bl a uppgifter inom socialtjänsten (exkl. barnomsorg) enligt bl a Socialtjänstlagen (Sol), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (Lass) samt det kommunala ansvaret inom sjukvård och rehabilitering enligt Hälso-och sjukvårdslagen (Hsl). Äldre- och handikappomsorg 73% Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Res. efter kommunbidrag Kapitalkostnader Årets resultat Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Investeringar Nettoinvesteringar Måluppfyllelse Omsorgsnämndens verksamhetsår har inneburit uppnådda målsättningar och goda resultat, men året har också inneburit problem och svårigheter för vissa verksamheter. Ekonomiskt redovisar nämnden ett positivt resultat men de mesta faktorerna har tydligare ettårs- än flerårseffekter. Det tydligaste ej tillgodosedda behov inom äldreomsorgen är insatserna för de dementa. I dag finns en obalans i antalet platser mellan demens- och trygghetsboende som gör att det är svårt att erbjuda dementa bra boende. På grund av Rehab- och sjukvårdsenheten svåra rekryteringsproblem har Dagrehabiliteringen tvingats stänga vissa dagar i veckan. Hemsjukvården har på grund av svårigheten att rekrytera till kortare vikariat periodvis haft en lägre sjuksköterske täthet. Stöd och fortbildning till baspersonal är det som blivit mest drabbat. Den höga arbetsbelastningen för resultatenhetschefer har medfört att målsättningar som personalsamtal, lönesamtal, utvecklingsplaner och biståndsbedömning ej är fullt uppnådda. Färdtjänst och riksfärdtjänst har under verksamhetsåret haft mycket klagomål. Individ- och familjeomsorgen (IFO) har en god bredd i det förebyggande arbetet med en tydlig inriktning på barn och ungdomar. IFO har under året uppnått målsättningen. Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Administration IFO LSS Äldreomsorg Summa

9 Det är stora problem inom LSS är att tillgodose korttidsvistelse för barn- och ungdomar då denna verksamhet ej är utbyggd eller budgeterad efter rådande behov. Om ej insatsen ges kan verksamheten vitesföreläggas. Nedläggningen av verksamheten Pallen har gjort att vissa omstruktureringar inom dagverksamheten har gjorts. Dagverksamheten har startat verksamheter inom Kungsmarksskolan och äldreboendet Allégården. En handläggare till LSS-verksamheten har tillförts. Det kommunala psykiatriansvaret är en verksamhet som växer. Problemet är insatser och stöd till personer med psykisk ohälsa som är utåtagerande. Psykiatrin har varit tvungen till tillfälligt köp av vårdplats. Det finns även brist på boende platser och dagverksamhet. Samtliga verksamheter inom omsorgsnämnden bedriver någon form av miljöarbete. Personalutveckling/kompetensutvecklingen har varit tillfredställande inom vissa verksamheter och yrkesgrupper. Socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och chefer samt LSS-verksamhetens personal har under året fått utbildning/fortbildning. Baspersonal inom äldreomsorg och psykiatri har dock stora behov av ytterligare personal- och kompetensutveckling. Sjukfrånvaron är hög och arbetsbördan är för stor. Under året har det antagits och arbetats med en del personalpolicys och avtal som skall stärka personalsituationen. tillförs resultatet. Totalt överskott uppgår till tnkr. Överskottet på 342 tnkr beror på ett gruppboende har bemanningen under året varit lägre än fastställd personalstat. Personlig assistans fortsätter dock som tidigare år att redovisa underskott. Allégården redovisar ett överskott på 326 tnkr. Överskottet beror till största del på att verksamheten kök och dagverksamhet har haft låga personalkostnader samt mer intäkter än budgeterat. Resterande äldreomsorgsverksamheter Centrum, Dingle, Hedekas och Stale redovisar följande underskott på 356 tnkr som beror till största del av ökade vikariekostnader, ökad mertid p g a hög arbetsbelastning, pensionskostnad och ej budgeterat OB-tillägg. ÄO-gemensamt redovisar ett överskott motsvarande 715 tnkr. Verksamheter som redovisar överskott är: biståndsenheten p g a senarelagd uppstart, Maxtaxan tillåter ej subventioner av hyra och mat inom äldreomsorg. Verksamheterna Färdtjänst/Riksfärdtjänst och Gemensam Data redovisar underskott. Rehab- och sjukvårdsenhetens redovisade överskott uppgår till 322 tnkr. Överskottet beror på till största del på ej ersatta vikariat för sjukskrivningar inom rehab-gruppen. Psykiatriverksamheten redovisar ett underskott som uppgår till 589 tnkr. Det beror på tjänsteköp av ej finansierad psykiatriplats. Ekonomi Omsorgsnämnden visar ett överskott på totalt tnkr. De största faktorerna till nämndens resultat är införandet av Maxtaxa inom äldreomsorg, riktade statsbidrag för speciellt vårdkrävande insatser inom LSS på 812 tnkr och senare lagd uppstart av biståndsenheten för äldreomsorg. Gemensam administration redovisar ett underskott med 174 tnkr. Individ- och familjeomsorgen har ett överskott med 84 tnkr. Institutionsvården för ungdomar, tillsammans med institutionsvården för vuxna, uppvisar totalt ett överskott. Försörjningsstödet blev 260 tnkr högre än budgeterat och Bistånd i hemmet visar underskott. Verksamheten inom LSS-enheten redovisar ett överskott på 342 tnkr. Riktat statsbidrag för speciellt vårdkrävande insatser inom LSS på motsvarande 812 tnkr Viktiga händelser och förändringar under året Införandet av reformen Maxtaxa inom äldreomsorg har inneburit stor arbetsbelastning för Omsorgsförvaltningen men ej den förväntade negativa ekonomiska effekten. Orsaken är att de tidigare subventionerna till hyra och mat ej längre är lagligt enligt den nya reformen. Lagstiftning som trädde i kraft 2001 om vitesföreläggande då kommunen ej tillgodoser vissa insatser har börjat tillämpas. Länsstyrelsen har signalerat att uppföljningar av ej verkställda beslut kommer att göras kontinuerligt även i samarbete med Socialstyrelsen. Den fortsatta växlingen av de så kallade kanonpengarna mellan försvaret och landsting/kommuner ställer krav på kommunen. För Munkedal innebär det att rehabilitering, anhörigstöd samt samverkan mellan kommunen och Regionen skall stärkas. Denna växling kommer att fortgå till år

10 Under den senare delen av året har den nya biståndsenheten startats som frigör tid för resultatenhetscheferna. Inom IT har införandet av det nya ÄO-programmet fortsatt. Avgiftshantering och hälso- och sjukvårds dokumentation är de områden som startats upp under året. Det nya PA-systemet har också startats upp med källrapportering och schema/bemanning inom verksamheterna. Olika personalprojekt har verkat under året. Äldreboendet Allégården driver ett projekt i syfte att få ned långtidssjukskrivningarna och förbättra den fysiska och psykiska arbetssituationen. Olika slags flexibla arbetstidssystem har kommit igång. Framtiden Det demografiska förhållandet med en framtida ökning av antal äldre över 80 år är en faktor som har en stor påverkan på omsorgen. Inom denna ökning ökar antalet dementa. Ökning av äldre och demensproblematiken kräver en långsiktig planering av boenden, dagverksamhet och andra stödverksamheter. Även ökningen av den medicinska kommunala insatsen är en faktor som måste tillgodoses i form av kompetens och resurs. Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade är den lagstiftning som kostnadsmässigt ökar mest i Sverige. Denna reform beräknas öka inom de närmsta åren med ca 1 miljard per år. Denna utveckling har och kommer att påfresta många kommuners ekonomiska situation. Den 21 november 2002 presenterades utredningen om utjämning av LSS-kostnader. Konsekvenserna av utredningens förslag är att Munkedal får ökade kostnader för LSS med uppemot 5 miljoner kronor fram till ett fullt genomfört system år Inom LSS i Munkedals kommun sker det sakta men säkert en generationsväxling. I kommunen finns det ett antal funktionshindrade ungdomar som står inför ansökan till gruppbostad. Det som kan erbjudas i dag är en traditionell gruppbostad där äldre funktionshindrade bor. Detta är inte enligt lagstiftningens intentioner meningen att blanda ungdomar och äldre och kan rättsligen innebära vitesföreläggande för nämnden. Personalrekrytering av både spetskompetenser och baspersonal ser dyster ut. Medelåldern är hög samtidigt kan inte arbetsmarknaden förse verksamheterna med det rekryteringsbehov som finns. Det behövs en mycket tydlig satsning på rekrytering inför framtiden men samtidigt måste områden som arbetsmiljö, fortbildning lyftas fram. Den nya Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 januari, 2002 stärker den enskildes rättigheter. Förändring är att de flesta rättigheter för den enskilde som togs bort i den senaste förändringen återställs. Detta kan ha negativ ekonomiska effekter i form av bl a ökade institutionsplaceringar. Det är en tydlig trend att lagstiftning blir ett allt tydligare styrinstrument i Regeringens sätt att styra kommunala verksamheter. Att samtidigt som kraftiga besparingar genomförs hantera ökade krav från omvärlden är en mycket svår balansgång som kan få svåra konsekvenser. En viktig faktor i framtiden för att klara ut det kommunala ansvaret är att förbättra samverkan med andra kommuner och aktörer. INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Antal bidragshushåll därav utländska hushåll Antal familjehemsplaceringar Antal personer som haft kontaktpers Antal barn som fått institutionsvård Antal vuxna som fått institutionsvård varav familjehem barn över 18 år Antal vårddagar på institution/barn Antal vårddagar på institution/vuxna varav familjehem barn över 18 år Gäller endast barn under 18 år LSS Personlig assistent 9: Ledsagare 9: Kontaktperson 9: Avlösare i hemmet 9: Korttidsvistelse utanför hemmet 9: Korttidstillsyn för barn över 12 år 9: Familjehem, bostad med särskild service för barn och ungdom 9: Bostad med särskild service för vuxna 9:9 därav antal gruppbostadsplatser därav belagda Antal pers. med dagcenterplats 9: ÄLDRE-OCH HANDIKAPPOMSORG Antal platser i särskilda boende Varav pers. i gruppbo. för dementa Antal personer med färdtjänsttillstånd Antal trygghetslarm Antal pers.bevilj. Matdistribution Antal anhöriganställda

11 Miljö- och byggnämnden Ordförande: Christer Börjesson Förvaltningschef: Lars-Inge Einarsson Räddning 61% Verksamheternas andel av nämndens bruttokostnad Plan & Bygg 10% Administration och nämnd 18% Miljö & Hälsa 11% Miljö- och byggnämndens verksamhetsområden omfattar Räddningstjänst, Plan- och bygg, samt Miljö- och hälsa. Verksamheterna regleras enligt räddningstjänstlagen, räddningstjänstförordning, plan- och bygglagen, lagen om brandfarlig vara, miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, hälsoskyddslagen m fl. Förvaltning av räddningstjänstens angelägenheter utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av miljö- och byggnämnden. Övergripande indelas förvaltningen i fem verksamhetsområden: Gemensam administration, Miljö- & Hälsa, Räddningstjänsten, Plan- & Bygg och Bilvårdsenhet. Antalet tillsvidareanställda i förvaltningen är 52 personer, varav 40 personer är brandmän. Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader Årets resultat Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital MBN Bilvårdsenheten Investeringar Nettoinvesteringar Måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden har i stort fullföljt de mål som antagits i verksamhetsplanen för år 2002 inom samtliga verksamheter. Miljö- och byggkontoret har haft ett turbulent år på grund av en långtidssjukskriven assistent, vilket har medfört att en del arbetsuppgifter inte kunnat genomföras fullt ut eller fått senareläggas. Inom förvaltningen råder ett mycket gott kamratskap och sammanhållning. Sjukfrånvaron under året har varit. 509 dagar 415 dagar av denna frånvaro beror tyvärr på att två av våra kollegor har varit långtids-sjukskrivna. En av de långtidssjuka fick sjukpension from 1:a november. Under året har 5 personer slutat, 2 av dessa är deltidsanställda brandmän, 2 deltidsanställda brandförmän. Vid årsskiftet var 2 tjänster brandman deltid vakanta, rekrytering pågår. 0,62 assistent har slutat med sjukpension. 3,25 personer har nyanställts under året. 0,50 karttekniker, 0,75 sjukvikarie för kanslist och endast 2 brandmän har kunnat rekryterats. Vi har fortfarande 2 vakanser till brandman deltids- tjänsterna. Bilvårdsenheten har haft en långtidssjukskrivning hela hösten. Företagshälsovården är inkopplat på ärendet. För övrigt är det bara korttidssjukskrivningar på räddningstjänsten. Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Adm. och nämnd Miljö & Hälsa Räddning Plan & Bygg Bilvårdsenheten Summa

12 Miljöarbetet inom miljö och byggförvaltningen genomsyrar det dagliga arbetet genom att man arbetar för att uppfylla miljöbalkens och andra lagstiftningars krav. I det utåtriktade tillsynsarbetet eftersträvar man att informera om och att få berörda att inte bara följa lagen utan även förstå varför lagarna är som de är. Förvaltningen strävar efter att få kunderna att ligga steget före lagen vid verksamheter som påverkar miljön och därmed få ett ökat kretsloppstänkande och leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det interna miljöarbetet på kontoret har till största delen bestått i att försöka minimera de resurser vi förbrukar. Några exempel är att vi dubbelkopierar papper och prenumererar på elektroniska skrifter. Vi strävar också efter att minimera våra egna transporter med bil genom att i möjligaste mån planera våra besök så att flera kan göras i samma område.? av personalen har genomgått en utbildning i Eco- driving. Vid längre tjänsteresor har vi försökt att samåka och vid vissa tillfällen har det varit möjligt att utnyttja kollektivtrafiken. Den satsning som gjordes i fjol på brandsyner har tyvärr inte kunnat upprepas i år, vilket medför att tillsynerna ligger på gränsen. Under nästkommande år har ekonomiska medel tillskjutits för att klara av det förebyggande arbetet. Med bra och ändamålsenlig utrustning och utbildning kan räddningstjänsten göra bättre, snabbare och säkrare insatser till gagn för tredje man. Under året har temat varit brandsläckning och rökdykning mot hög riskmiljö i Munkedal. För Hedekas har temat varit sjukvård. Genom kontinuerlig utbildning så för vi ut en större riskmedvetenhet till kommuninvånarna. Resursbrister gör att vi inte fullt ut kan utbilda som önskvärt är. De arbete som bedrivs i den gemensamma förvaltningen i dag och i framtiden skall leda till att de blir en tryggare kommun att arbeta, bo och vistas i. HLR och sjukvårdsutbildning har fortsatt under detta året. Med hjälp av den tillsatta halvtidstjänsten hösten 2001 har ambitionen varit att komma ifatt inom framför allt miljötillsynen. Den ambitionen har dock inte kunnat uppfyllas, detta beror främst på avloppsinventeringen, då mycket tid har gått åt till avloppsbesök, rådgivning och frågor. Tiden förvaltningen lagt ner på avloppsärenden motsvarar ungefär en 3 månaders heltidstjänst. Övrig verksamhet såsom djurskydd, livsmedel, kalkning, projekt, provtagningar mm har förvaltningen utfört enligt ambitionerna i planen. Under året har Sotenäs kommun lånat/hyrt djurskyddstjänst under en och en halv dag. Arkivering: av bygglovsärendena har inte hunnits med under Det är önskvärt att prioritera en genomgång av bygglovsärenden som kan arkiveras. Därefter sker en ajourföring av primärkartan för de ärenden som är färdiga. Ekonomi Totalt för nämnden redovisas ett överskott på 507 tnkr. Av detta överskott står Bilvårdsenheten för nästan 200 tnkr. Överskottet för övriga delar av nämnden beror i huvudsak på följande: Lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna för bygglov och avgifter gällande undantag från renhållningsordningen har varit något högre än budgeterat. Viktiga händelser under året Nämnden och förvaltningen lägger mycket arbete på att aktivt delta i utvecklingen av kommunen. Nämndens presidium har deltagit i plangruppens arbete som adjungerande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetet med helt nya ekonomistyrningsprinciper har inletts under året (Balanserad Styrning) detta kommer att kopplas ihop med ett nytt internkontroll program för hela kommunen. Under 2002 har miljö- och byggförvaltningen fått in ett stort antal bygglovsansökningar för 3G-master. Förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som har handlagt dessa ärenden. Dessa ärenden är komplicerade och tar lång tid, varje ärende besiktigas på platsen av ett antal tjänstemän. En sakägarradie på 500 meter runt om resp. mast tas fram med utskick. Varje mast kommer också att stå i en annons i tidningen där möjligheten att komma in med synpunkter finns. Det kommer att hållas ett informationsmöte till allmänheten under januari Vi har under året har ett nytt kartsystem köpts in, Kartbas 2000i. Detta system är ännu inte komplett, men beräknas fungera fullt ut under första halvåret Vi har även köpt ett nytt system för fastighetsavisering, FIR. På den skadeavhjälpande sidan har det varit till antal larm ett normalt år.vi har haft ett antal mer eller mindre allvarliga bränder och olyckor. På brandsidan kan nämnas att året började med en ladugårdsbrand i Hedekas. 52

13 Det var den enda branden i Hedekas under I Munkedal har inträffat en bussbrand, lägenhetsbrand, villabrand, gatuköksbrand. Utöver dessa larm har det skett ett antal större och mindre tillbud. På räddningssidan har det varit lite mer svåra olyckor än vanligt. Trafikolyckor vid Grind, Gläborg, Håby och traktorolycka i Hällevadsholm alla med dödlig utgång. Under året har personsökarsystemet för brandpersonalen i Munkedal och Hedekas bytts ut. Det gamla systemet var från 1988 och endast ett fåtal sökare har bytts sedan dess. Nu har vi ett system som täcker större delen av kommunen tack vare att vi nyttjar Lysekils sändare i Hallinden. Fördelen med ett kommuntäckande nät är att vi kan skicka larm också från våra fastigheter till systemet. Detta sparar telekostnader då vi använder radioteknik. Fastighetsjouren är from i år anslutna till systemet så de får driftlarm direkt i telefonen via SMS. Radiomast har monterats på brandstationen i Hedekas. Masten har vi fått gratis från länsstyrelsen som ett led i att förbättra radiokommunikationen. Detta är ett led i bättre kommunikationer för hela regionen om ett par år. Vi passade naturligtvis på att få upp masten snarast så vi kunde sätta upp den nya utalarmeringen i masten. Det tjänade vi både räckvidd och pengar på. Vi har installerat ett inbrottslarm i samband med personsökarbytet på brandstationen. Bilvårdsenehten har löst 13st bilar som varit leasade. 3st nya bilar har införskaffats (1st pga. krock, 1st utbytt för att bättre passa till verksamheten, 1st nyanskaffad) Utvärdering av bilvårdsenheten är gjord under Framtiden Vi måste hitta nya anställningsformer och göra brandmannayrket mera attraktivt om vi skall klara en framtida rekrytering. Det kommer att ställas högre krav på nyanställda brandmän. Den nya utbildningstiden är två veckor introduktion, fem veckor på räddningsskola och tre veckor distansutbildning. Vid årsskiftet har vi två vakanta platser, men rekrytering pågår och vi hoppas för första gången på länge att även få någon i pooltjänst. Arbetet med kommunala kombinationstjänster fortgår men är ett långsiktigare projekt som dock är nödvändigt för att kunna rekrytera i framtiden. Fortsatt initiativ från nämnden och förvaltningsledningen till samverkan med andra kommuner, men framförallt inom kommunen är ett måste i framtiden. Samverkan är ur ett ekonomiskt perspektiv positivt men för miljö- och byggnämnden är det framförallt utvecklings och kvalitetsaspekter som är i centrum. Att ständigt förbättra och underlätta för brukarn i kontakten med våra myndigheter. Detta kan vi uppnå genom att fortsätta satsa på en kompetent och välutbildad personal, samt att investera i ny teknik så att vi i framtiden kommer att få bl.a. 24 timmars myndighet Där brukaren kan begära tillstånd såsom enklare bygglov, miljöärenden, eller information om lagstiftning, råd och regler, aktuellt kartmaterial mm. dygnet om via Internet. Bilvårdsenheten utvecklas förhoppningsvis med än bättre administrativa rutiner som exempelvis e-fakturor på leasingavgifterna. Enheten skall ha fortsatt hög servicenivå för att underlätta för brukarna vid alla tillfällen. Vattenvårdsarbetet kommer troligtvis att kunna fortsätta i nya former. Kommunen har ansökt om medverkan i ett interregprojekt med flera deltagande Europeiska länder. Projektet heter NOLIMP och huvudsyftet är att uppfylla EU:s vattendirektiv i Gullmarsfjordens avrinningsområde. Som huvudman i den Svenska delen av projektet står Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunstyrelsen har fastställt en miljöpolicy i slutet av Miljö- och byggnämnden är ansvarig för att miljöpolicyn genomsyrar all planering och verksamhet inom sitt ansvarsområde, och att uppsatta miljömål nås. Enligt policyn skall verksamheten ta fram egna miljömål och genomföra åtgärder så att policyn uppfylls. Under 2003 skall förvaltningen arbeta fram ett handlingsprogram med en tidsplan som beskriver hur och när miljöpolicyn kan uppfyllas. Arbetet med avloppsinventeringen, dvs. besiktningar, rådgivning, information mm. Kommer att fortgå även under Åtgärdstiden för förbättring av enskilda avlopp har löpt ut, trotts det finns det ännu många fastighetsägare som inte har åtgärdat avloppsanläggningen. Miljö- och byggnämnden måste därför besluta om att förelägga dessa fastighetsägare att åtgärda sina avlopp. Detta medför att ännu mer resurser måste avsättas till avloppsinventeringen. 53

14 Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Kommunfullmäktige Ordförande: Lars Gustafsson Resultaträkning Intäkter 0 0 Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader 0 0 Årets resultat Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital NYCKELTAL Antal sammanträden Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter 0 0 Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag 70 5 Valnämnden Ordförande: Stig Johansson Verksamhet Nämnden har under 2002 svarar för genomförande av allmänna valet. Detta har inneburit ansvar för valförrättningen i nio valdistrikt, upprättande av valkansli utbildning av valförrättare och kanslipersonal, kontakter med andra myndigheter. Kapitalkostnader 0 0 Årets resultat 70 5 Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Framtiden Valnämnden styrs av när olika val infaller. För de närmaste åren gäller: 2004 Val till EU-parlamentet 2005 Idag inga kända val 2006 Allmänt val Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter 0 0 Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader 0 0 Årets resultat Överförmyndarnämnden Ordförande: Curth Andersson Verksamhet Nämnden bedriver lagstadgad överförmyndarverksamhet, och antalet ärenden kan ej påverkas utav nämnden. Ärendemängden och svårighetsgraden är i det närmaste konstant, med en viss tendens till ökning. Ekonomin har motsvarat budgeten. Verksamheten kommer, som tidigare, att arbeta enligt lag och gällande regler för verksamheten, vilket inte ger utrymme för några planerade besparingar. Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital

15 Revisionen Ordförande: Helge Karlsson Resultaträkning (tnkr) Intäkter (+) 0 0 Kostnader (-) Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag 63 6 Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Beträffande resultatet av granskningsinsatserna hänvisas till de sakkunnigas årsrapport och revisionsberättelsen. Ekonomi Sedan kommunens revisorer, i samverkan med fyra närliggande kommuner, skapat förutsättningar för en helt ny sakkunnigfunktion har vissa besparingar kunnat göras redan för år Den effektivitetsvinst som framledes uppkommer genom den nya organisationen kommer att att frigöra resurser för ytterligare fördjupningsprojekt, ge förutsättningar för ytterligare medverkan av de valda revisorerna eller att sänka revisionskostnaderna. Verksamhet Kommunens revisorer skall enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av God revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De skall alltså: pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt granska om räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll tillräcklig Under året har revisionen fortsatta följa nämndernas sätt att styra mot de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Revisionens arbete är processinriktat än tidigare och byggt på samtal med nämndsföreträdare och förvaltningsledning. Man har också, vid arbetsplatsbesök, diskuterat sådana frågor som kommit upp i kontakterna med nämnderna. Ett större förvaltningsrevisionellt projekt med inriktning mot åtgärder för barn med särskilda behov har avslutats och redovisats för den ansvariga nämnden. I ett annat fördjupningsprojekt skall biståndsbedömningen inom äldreomsorgen granskas. Projektet genomförs i samverkan med fyra andra närliggande kommuner. Projektet slutredovisas under våren. Inom redovisningsrevisionen har följande delprojekt genomförts: Kassa- och kuponghantering Inventarieredovisning Delårsrapporten per Årsredovisningen för år 2002 Viktiga händelser och förändringar under året Revisionen har fortsatt att arbeta enligt den fastlagda strategin vilket innebär: Årlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Aktivt verka för förbättrad intern kontroll Aktivt verka för utveckling av metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner Ökad dialog och samverkan med nämnderna Arbetssättet medför kontakter och dialog med nämnderna kring ekonomi och verksamhet. Centrala frågor som diskuterats är omvärldsanalys, organisation, styrning och uppföljning. Problematiken kring ökning av sjukskrivningar och andra personalrelaterade frågeställningar har ägnats särskilt uppmärksamhet. Genom att anställa ett eget sakkunnigt biträde, och via ett samverkansavtal med den kommunala revisionen i Orust, Sotenäs, Tanum och Strömstad finansiera den nya funktionen, har förutsättningar skapats för en effektivisering av revisionsarbetet. Framtiden Den ekonomiska utvecklingen kommer att ställa stora krav på styrning och aktivt ledarskap på flera nivåer i organisationen. Revisionen kommer därför att fortsätta att utveckla sin verksamhet enligt den strategi man fastställt och genom sitt arbete bidra till en positiv utveck- 55

16 ling verksamheternas kvalité. Kommunrevisionen har alltså tagit ytterligare ett steg för att fördjupa samverkan med kommunrevisionen i övriga kommuner i norra Bohuslän. Det ger utökade möjligheter att i gemensamma projekt dra lärdomar som är värdefulla när verksamheten i den egna kommunen skall granskas och bedömas. Förbättrad intern kontroll är viktig och prioriterad de kommande åren. I begreppet ingår förutom de mer traditionella revisionella aspekterna även kontroll av att verksamheten bedrives effektivt och att nämnderna når de kvalitativa mål som fastlagts av kommun-fullmäktige. Det är positivt att kommunens förvaltningar nu tagit ytterligare ett steg i sitt eget arbete med att utveckla den interna kontrollen och samtidigt introducera balanserad styrning. 56

17 Block 4 Redovisning från kommunens bolag Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Hedekasbyggen AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB Bolaget ägs till 51% av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Munkedals kommun Munkedals Bostäder AB (100%) Hedekasbyggen AB (100%) Dingle Industrilokaler AB (51%) 57

18 Block 4 Redovisning från kommunens bolag Munkedals bostäder AB Ordförande: Jan Hellsten Verkställande direktör: Lars Johansson Resultaträkning (Belopp i mnkr) Intäkter 21,1 20,7 Kostnader -14,5-13,2 Avskrivningar -1,8-1,8 Rörelseresultat 4,8 5,7 Jämförelsestörande post 0-0,6 Finansiella poster -4,8-5,0 Uppskjuten skatt -0,4-0,4 Årets resultat -0,4-0,3 Balansräkning Anläggningstillgångar 108,6 107,9 Omsättningstillgångar 7,0 8,9 Summa tillgångar 115,6 116,8 Eget kapital 12,0 12,4 Långfristiga skulder 98,4 100,2 Kortfristiga skulder 5,2 4,2 Summa eget kapital och skulder 115,6 116,8 avseende ca m 2 lokaler ägda av Munkedals kommun i Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Munkbo Ab säljer också värme till de kommunala fastigheter som är anslutna till bolagets panncentral på Brudåsområdet. Förvärv & avyttringar Fastighetsförvaltning Förvaltade fastigheter Antal m 2 Egna fastigheter Bostäder Lokaler Garage Kommunens fastigheter Skolfastigheter Vårdfastigheter Industrifastigheter Förvaltningsfastigheter Idrottsfastigheter Bostadsfastigheter Övr. fastigheter Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning Munkedals Bostäder AB har under året varit ansluten till: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a. Allmänt om verksamheten Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag och ett helägt dotterbolag till Munkedals kommun. Förvaltningen bedrivs dels med egen personal och med personal inlånad från kommunen, dels med hjälp av externa entreprenörer. Bolaget äger bostadslägenheter och lokaler till en sammanlagd debiterbar yta om m 2. Förutom att äga och förvalta egna fastigheter i Munkedal och Dingle säljer bolaget fastighetsskötseltjänster Underhåll Bolaget har under året utfört sedvanligt lägenhetsunderhåll till en kostnad av 0,9 mnkr (0,5). Under 2002 har bolaget genomfört en större fönsterrenovering på Jonsäng- och Brudåsområdet till en kostnad av 3,9 mnkr, varav 1,2 mnkr är att hänföra till underhåll och kostnadsförts under året. Karmar har klätts utvändigt med aluminiumprofiler och de gamla ytterbågarna har ersatts av nya aluminiumbågar med energiglas. Alla balkongpartier har försetts med fasta isolerrutor. Underhållsåtgärder utöver lägenhetsunderhåll har under året uppgått till 1,9 mnkr (0,6). Marknad Under hösten har efterfrågan på lägenheter ökat i hela regionen och så även i Munkedal. Den genomsnittliga vakansgraden för året har varit 4,0% (4,4). Årets hyresbortfall är lägre än föregående år och uppgår för bostadslägenheter till 0,8 mnkr (0,9 mnkr) vilket motsvarar 4,4% (5,5) av grundhyran. Det totala hyresbortfallet inklusive lokaler och garage uppgår till 0,8 mnkr (1,0) vilket utgör 4,2% (5,3) av grundhyran. 58

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005 Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 1 2 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Invånarjämförelse 5 Övergripande nyckeltal 5 Nyckeltal inom äldreomsorgen 7 Personalnyckeltal

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017

Kommunrevisionen. Revisionsplan Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 Revisionsplan 2017 Antagen av kommunrevisionen den 18 januari 2017 MÅL Ambitioner Att göra risk- och väsentlighetsanalyser före revisionsplanering Att visa på goda exempel, som kan vara till gagn för utvecklingen

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL

SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL SÄRREDOVISNING 2015 VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN HUSHÅLLSAVFALL 2 SÄRREDOVISNING FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB AFFÄRSOMRÅDE AVFALL & ÅTERVINNING VERKSAMHETSGREN

Läs mer

Delårsrapport per den 31 augusti 2013

Delårsrapport per den 31 augusti 2013 Samordningsförbundet Östra Östergötland Delårsrapport per den 31 augusti 2013 2013-10-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamheter... 3 2.1 Kansli... 4 2.2 Kartläggning och analys av behov

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar.

Överförmyndarenheten bistår överförmyndarnämnden med förberedelser inför beslut, genomförande, uppföljningar och utvärderingar. 1(6) Handläggare, titel, telefon Ewa Gouranius, enhetschef 011-15 13 72 Uppdragsplan 2016 1 Inledning Uppdragsplanen uttrycker överförmyndarnämndens politiska ambition inom nämndens ansvarsområde. Det

Läs mer

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan

Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Revisionsrapport Regler och rutiner för internprissättning mellan kulturskolan och grundskolan Lindesbergs kommun 2007-11-30 Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

vision Falken bergs ko mm un Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016

vision Falken bergs ko mm un Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016 vision Falken bergs ko mm un "sforof Falkenberg avd 018 Angående Budget 2014-2016 De senaste årens effektiviseringar har börjat få en negativ konsekvens på framförallt arbetsmiljön för många tjänstemän,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer