Kommunstyrelsen Ordförande: Göran Nyberg Förvaltningschef: Lars-Erik Knutsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Ordförande: Göran Nyberg Förvaltningschef: Lars-Erik Knutsson"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ordförande: Göran Nyberg Förvaltningschef: Lars-Erik Knutsson Verksamheternas andel av nämndens bruttokostnad (%) Renhållningsverksamhet 10% VA-verksamhet 13% Fastighetsenhet 29% Gatuenheten 3% Övrig renhållning samt energi och snöröjning 1% Ks, plankostnader, ks förfogande, kommunchef e.t.c. 7% Näringslivsenhet 1% Arbetsm.enhet 8% Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Informat.cent. 1% Adm. avd. 4% Turism, info ochkollektivtrafik 5% Avräkning eget kapital kommunstyrelsen exkl va-enheten Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital KS Personalavd 5% Ekonomiavdelning och IT 8% Samhällsbyggnadskontoret 5% Resultaträkning kommunstyrelsen exkl VA Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnad Årets resultat VA Investeringar Nettoinvesteringar Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under kommunstyrelsen finns kommunkansliet (stab, administration, ekonomi och personal) och samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontorets funktion är att samordna kommunens tekniska verksamhet. Kontoret består av en administrativ enhet, fastighet, gatu/va och renhållning/energi. Måluppfyllelse Flertalet av de resultatmål som kommunstyrelsen satt upp för år 2002 har uppfyllts. Här avses bl.a. policy för internationalisering (inkl strategi). Däremot har inte policy för information och intern kontroll arbetats fram. Policy för intern kontroll kommer färdigställas under Kompetensstrategi och friskvårdspolicy har inte färdigställts men arbetet är långt framskridet. Målet att genomföra delar i antaget handlingsprogram för besöksnäringen i norra Bohuslän har genomförts. Målet om en framtagen strategi för ekologisk hållbarhet i Munkedals kommun är inte uppfyllt utan faller in i kommande arbete med en övergripande handlingsplan för kommunens miljöpolicy. Under året har fastighetsförsäljningar genomförts i form av utökning av tomt, en i Hällevadsholm samt två i Munkedal. Omställnings-/avslutningsplan för kommunens avfallsanläggning är upprättad och antagen. För att få så bra arbetsmiljö som möjligt körs alla småmaskiner, på park- och markenheten, med miljöbensin. Hela personalen på samhällsbyggnadskontoret har genomgått friskprofiler som genomförts av Previa. En del av personalen har också deltagit i stresskurs. Alla kommunens större verksamhetslokaler har energibesiktigats och underlag för en handlingsplan finns framtagen. Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Kansliavdelningarna Samhällsbyggnadskontoret Renhållningskollektivet VA-enheten Summa

2 Kommunstyrelsen har som inriktningsmål att utveckla kretsloppstänkandet i avfallshanteringen. Renhållningsverksamheten arbetar för uppnå detta genom att sortera inkommande avfall på ett optimalt sätt. Årlig information sänds ut till hushåll och företag om källsortering av olika avfallsprodukter. Ekonomi Kommunstyrelsen som helhet redovisar ett överskott om 0,5 mnkr varav 2,3 mnkr på kansliavdelningarna och 1,8 mnkr på samhällsbyggnadskontoret. Kansliavdelningarnas överskott hänförs främst till återbetalning från Västtrafik om 850 tnkr, samt återbetalning av EU-bidrag från Leader II men även överskott inom arbetsmarknadsenheten. Enheten samhällsbyggnadsenheten redovisar ett underskott på 142 tnkr, vilket främst hänför sig till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag under året. VA-enheten hade vid ingången av året ett eget kapital på 764 tkr. Årets underskott är 809 tkr och utgående eget kapital uppgår till -45 tkr. Årets underskott beror på bl a ökade driftsinköp av teknisk utrustning och material, felaktig periodisering, kundförluster, reglering av tvist samt renspolning av vattenledningar. Gatuenheten redovisar ett underskott på 525 tkr. Underskottet beror på att offentlig belysning underbudgeterats samt att elkostnader och elskatter ökat mer än förväntat. Kostnaderna för vinterväghållningen har ökat. Vidare har beslut fattats om iståndsättningsbidrag som saknade täckning i gatuenhetens budget. Renhållningsenheten har ett totalt underskott med 460, vilket främst rör sig om entreprenörskostnader från 2001 som felaktigt har belastat verksamheten Viktiga händelser och förändringar under året Ett detaljplaneprogram för handels- och industriverksamhet på Smedberg har utarbetats och en utredning för vatten och avloppsanläggningar har tagits fram. Förstärkningsarbetet i Örekilsälven har färdigställts. Ett omfattande visions- och marknadsföringsarbete har genomförts under året. I detta arbete har landsbygdsgrupperna varit representerade. Samhall har under året etablerat sin verksamhet i Munkedal och tagit över fem anställda från kommunen. Samhalls etablering i Munkedal innebär en möjlighet att få arbetshandikappade personer in i deras basverksamhet. Samhall har som mål att få uppdrag genom bemanning ut i företag. Arbetsmarknadsenheten har under året engagerat sig i två nya EU-projekt: Jakten på nya arbetsmarknader (8 svenska och 7 norska kommuner samverkar för att skapa nya arbetstillfällen). Vilja (utbildning och jobbsökning) Nytt personalsystem infördes from 1 maj Det nya systemet förvaltas av WM-data. Under hösten påbörjades de första utbildningarna i organisationen. Nytt avtal med företagshälsovården har upphandlats from 1 januari Kommunen har tagit ytterligare några steg i utvecklingen mot en större andel elektroniska beställningar och inkommande elektroniska leverantörsfakturor. Kommunen har EDI-avtal med 14 leverantörer och många enheter beställer numera varor elektroniskt. En ny IT-policy arbetades fram och blev antagen under våren. Kommunens skogsinnehav på ca 550 ha har FSC(miljö)-certifierats Arbetet med att ta fram miljöanpassade skogsbruksplaner har påbörjats. Vid gallrings-, röjnings- och avverkningsarbeten ställs miljökrav på entreprenörerna och naturvärdesbedömningar genomförs. Bland de större investeringsprojekten under året kan nämnas ombyggnaden av Rönngården i syfte att bättre anpassa lokalerna till ett allt tyngre vårdbehov bland de boende. I kommunhuset Forum har installerats ett reservkraftverk som delfinansierats av Räddningsverket och fastigheten har försetts med ett nytt låssystem. Under året har också planerna på en tillbyggnad av Munkedals vårdcentral fastställts och ett preliminärt hyreskontrakt för de nya lokalerna har tecknats med Primärvården i Västra Götaland. Den nya delen planeras stå färdig våren En ny datahall har byggts. Hela hallen matas med avbrottsfri kraft, både med batteri och med dieselkraft. Skötseln av den offentliga belysningen har upphandlas och avtal har tecknats med ny entreprenör. Planering för byte från kvicksilver- till natriumlampor har påbörjats. 42

3 Framtiden Det framtida arbete kommer sannolikt att domineras av nya E6 och de konsekvenser det får för kommunen. Att kunna genomföra och ha tillräckliga anslag för nödvändig detaljplanering är av vital betydelse. Med en ny E6 står Munkedal inför stora förändringar och för att möta de positiva återverkningar som detta kan medföra krävs åtgärder inom den tekniska verksamheten. Både när det gäller planering men också rent fysiska åtgärder, som att exploatera nya tomtområden. Genom den nybildade utvecklingsavdelningen sätts större fokus på åtgärder som syftar till att höja Munkedals attraktivitet och identitet. Det framtida agendaarbetet kommer till stor del att domineras av att kommunens verksamheter ska leva upp till miljöpolicyn. Under år 2003 kommer nuvarande arbetsmarkandsåtgärder att förändras. Kring ungdomsåtgärderna pågår en statlig utredning och denna kommer att presenteras under våren. Avtal med arbetsförmedlingen inom ungdomsåtgärderna har tecknats endast tom juni 03 i avvaktan på utredningen. Arbetet med att införa det nya personalsystemet kommer att fortsätta under 2003, främst med källrapportering och schemaläggning- och bemanning. Insatser för att förbättra rekryteringsmöjligheterna inom bristyrken samt förebyggande arbetsmiljöarbete kommer att prioriteras. För behålla och rekrytera måste kommunen satsa på arbetsmiljö, flexibla arbetstider, ledarskap och samverkan. Arbetet med elektronisk handel kommer att fortsätta i projektform under Även benchmarkingprojektet kommer pågå i projektform t.o.m Under de kommande åren blir det en viss fokusering på införande av styrmodellen balanserad styrning, intern kontroll och ekonomistyrning. Trafiknätsanalyser kommer att tas fram för tätorterna Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Utredning av ett ev samgående med något av de regionala avfallsbolagen kommer att redovisas under Det är angeläget att en ny uppdaterad energiplan utarbetas då kommunen under 2003 sannolikt kommer att ta ställning till frågan om fjärrvärmeutbyggnad. NYCKELTAL FÖR VA Antal abonnenter Såld vattenmängd m Fast avgift hushåll exkl moms Rörlig avgift/m 3 hushåll exkl moms 14:31 13:96 13:81 Intäkter VA (tkr) Kostnader VA (tkr) Täckningsgrad (%) NYCKELTAL FÖR RENHÅLLNINGEN Antal abonnenter Varav tätort med 190 liters kärl 36 tömn/år Varav glesbygd med 160 liters säck 26 tömn/år Övriga abonnenter Hemkompostering Personal kommunanställda 1,5 1,5 1,5 Personal entreprenör Intäkter renhållning Kostnader renhållning Täckningsgrad (%)

4 Ungdoms- och kulturnämnden Ordförande: Olle Olsson Förvaltningschef: Björn Herbo Verksamheternas andel av UKN:s bruttokostnad (%) *) Fritid 1,6% Barnomsorg 20,6% Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Avräkning eget kapital Kultur 3,9% Utbildning 73,9% Resultaträkning Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader Årets resultat Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Investeringar Nettoinvesteringar Ungdoms- och kulturnämnden ansvarar för barnomsorg, utbildning, biblioteks-, fritids-, kultur- och föreningsverksamhet. Måluppfyllelse Ungdoms- och kulturnämndens verksamhet har sammanfattningsvis hållit en relativt god kvalité till en rimlig kostnad. Den största bristen inom barnomsorg och skola är att varje enskild individ inte kan ges tillräcklig uppmärksamhet. Antalet barn med stora sociala problem ökar och gör att personal känner sig otillräcklig och upplever att de tvingas ge avkall på de kvalitetskrav som läroplanerna ställer. Ett bekymmer som ökat under året har varit brist på behörig personal även på vikarier. Inom barnomsorgen har inte alla barn kunnat placeras. Efterfrågan har ökat genom maxtaxereformen och fullmäktiges mål har inte kunnat uppnås. För att komma in på gymnasiet krävs godkända basämnesbetyg från åk 9. Antalet elever som inte får det på riksnivå ligger i år på 11% medan siffran för Munkedal är 8%. Resultaten på de nationella proven visar samma tendens ett fåtal elever riskerar att inte nå målen. Även här ligger Munkedals skolor bra till nationellt. Detta beror på att personal arbetar mycket engagerat med att stödja barnen/eleverna. De flesta föräldrar hjälper skolan på ett väldigt fint sätt. Trots detta uppnås inte fullmäktiges inriktningsmål. Skolledarnas insatser koncentreras i allt för hög grad till administration och ekonomisk uppföljning. De hinner inte med att följa de pedagogiska vardagsprocesserna på nära håll. Nämnden har svårt att leva upp till en del av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål med nuvarande resurstilldelning. Resurser saknas för utökad Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Utbildning Barnomsorg Fritid Kultur Summa *) OBS! Integrationen mellan verksamheterna gör att fördelningen av kostnader ej kan garanteras överensstämma med verkligheten. 44

5 personaltäthet, planeringstid och kompetensutveckling. Detta kan leda till att gymnasieskolan blir dyrare på sikt. Antalet långtidssjukskrivningar inom skola och barnomsorg är fortfarande hög. Vardagsinflytandet på lektioner måste förbättras för eleverna visar intervjuer och samtal med elevråden. Elev- och klassrådsarbetet fungerar däremot överlag bra även om Skolverket konstaterar i sin granskning att mer stöd behövs till detta. Föräldrasamverkan förbättras stadigt och alla skolor har någon form av skolråd. Skolverket har under året granskat delar av vår verksamhet och pekar på områden som bör utvecklas (det betyder att vi har brister): Timplanen för grundskolan är inte helt enligt gällande krav. Målstyrningen fungerar inte tillräckligt bra. Inom kommunen finns många exempel på hur man arbetar bra med t ex flexibel tidsanvändning men tid fattas för att överföra denna kunskap internt. Informationen behöver förbättras Musikskolan har c:a 225 elever vilket är svårt att utöka med nuvarande personalstyrka. Verksamheten är mycket kostnadseffektiv och uppskattad. Här är också måluppfyllelsen hög. Stort föräldraengagemang Processgymnasiet har nu hela undervisningen förlagd till Munkedal och har under året haft sin fjärde avgångsklass. Arbetsmiljön är mycket god och teorin kan lätt omsättas praktiskt eftersom verksamheten är förlagd till företaget. Utbildningens kvalité är utmärkt och de flesta eleverna vill rekommendera den till andra ungdomar. Målet att få en fulltalig klass med nya elever nåddes i år! Alla godkända elever som vill arbeta på Arctic Paper, Munkedal har i dag arbete där och allt fler företag har fått upp ögonen för vår utbildning Den lilla skolan med de stora möjligheterna! Kulturenheten har från i år tillsammans med våra skolor och studieförbund drivit en kulturskola dvs ett smörgåsbord av aktiviteter efter skolans slut. Under året har biblioteket i Munkedal slutfört införandet av det nya datasystemet BOOKIT. Samtliga enheter i norra Bohuslän är nu ihopkopplade. Personal samverkar också med KS enheter kring EU-projekt. De flesta av enhetens aktiviteter har ökat jämfört med året innan. Målen är nådda. Lilla Foss enheten handleder personal och föräldrar och samordnar utbildning/studiecirklar/föreläsningar kring elevvård. Man försöker lösa de stora akuta problemen men ibland på bekostnad av det förebyggande arbetet. Årets kartläggning av elever som har särskilda behov visar att vi sakta sänker antalet och att så gott som alla har åtgärdsprogram. Dessvärre finns många elever som har behov men som får ingen eller lite hjälp. Från alla enheter som arbetar ihop med enheten ges beröm åt personalen. Skolhälsovården har för liten dimensionering för att hinna arbeta förebyggande. Akutsamtal med elever som mår dåligt ökar! IV-programmet har haft ett år med många elever. Den stora räkningen till Uddevalla kunde då i gengäld minskas. Personal/kompetensutvecklingen styrs nu av att våra enheter gjort en plan för nämndens, enheternas och individens fortsatta arbete. Detta krävs för att kunna söka Mål 3-bidrag. Data (ProCapita och ITiS)-, språk- och pedagogik/metodikutbildningar påbörjades. Vissa enheter satsar även på hälsofrämjande utbildning för både elever och personal. En ökning av distansutbildningar har också kunnat erbjudas i kommunen. Samverkan med olika högskolor innebär att drygt 20 lärarkandidater får sin verksamhetsförlagda utbildning på våra skolor. Detta har också lett till att en handledarutbildning startat i samverkan med HTU. Det hoppas vi skall bidra till en god rekrytering av pedagoger i framtiden. Utvecklings- och medarbetarsamtal är viktigt och ställer stora krav på alla anställda. Inom detta område påbörjades en utbildning men det behövs kontinuerlig utveckling. En utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för alla skyddsombud både personalens och elevernas har genomförts. Skolverket har bidragit med 250 tkr för projektet demokratibygget. Det är till för att utveckla yngre barns språk och innehåller delprojekt som matematik som språk, Lexiautbildningar på olika nivåer och arbete med åtgärdsprogram. Vi använde detta till att fortbilda vår personal i framför allt matematik. En utbyggnad av IT-verksamheten med en koppling till kommunens centrala nät har fortsatt och innebär ett stöd både för administration och kärnverksamhet. För- 45

6 skolorna finns dock ännu inte med vilket försvårar en bra information. Agenda 21. Arbetsmiljön fysiskt är relativt god för både elever och personal. På Kungsmarksskolan är det väldigt trångt för eleverna vilket ökar risken för mobbning. Handikappanpassningen är kartlagd och det krävs åtgärder på Munkedalsskolan (Vita Huset trappliftar), Lilla Fossenheten (hiss i huvudbyggnaden), Bruksskolan (Våning 2 hiss), Fisketorp (trapplift eller hiss saknas) och Hedekas (Hiss i huvudbyggnaden och ramp till fritidsgården). Den psykiska arbetsmiljön riskerar att försämras: här saknas nästan helt resurser för vikariat och gruppstorlekarna skulle behöva minskas eftersom läroplanerna kräver att personalen skall arbeta individuellt med barnen/eleverna. En känsla av otillräcklighet sprids hos våra vuxna och sjukskrivningarna ökar. Många vill gå ner i tjänstgöring för att orka! Enheterna försöker nu som ett led i det förebyggande arbetet starta arbetsåret med en gemensam planering där också försök till arbetslagsutveckling sker. Miljöfrågorna tas upp på alla nivåer i verksamheten och alla dagbarnvårdare, skolor och förskolor har någon form av sopsortering och kompostering. Systematisk arbetsmiljökontroll genomförs regelbundet. Anti-mobbningsgrupper finns under olika namn på alla skolor/förskolor. Tyvärr kan vi inte förebygga allt men åtgärder sätts snabbt in vid misstanke om något otillbörligt och vi försöker ständigt ha frågan på dagordningen. Rapportering kring allvarliga fall sker under rubriken arbetsskada eller tillbud. Tjugo rehabiliteringsärenden har under året pågått med vår personal. Detta innebär en kraftig ökning jämfört de två senaste åren. Jämställdheten i vår kvinnodominerade verksamhet lämnar mycket övrigt att önska. Arbetet måste framför allt föras på en nationell nivå. Vid nyanställning ges underrepresenterat kön företräde vid lika meriter och i annonser påpekas detta. I undervisningen är förhållandet uppmärksammat och personalen arbetar mer med pojk- och flickgrupper inom t ex samlevnadsfrågor. Internationella frågor spelar en allt större roll avstånden krymper. Elever och personal på Kungsmarksskolan har fortsatt sitt utbyte med skolor i Tyskland (Gotha) och Slovakien (Martin). Bruksskolan arbetar sedan många år med fadderbarn i Indien och samarbetar med en skola i Estland. Förvaltningschefen har haft möte med kollegan i Karup och kulturchefen från Rœlingen för att inleda ett samarbete. Som ett led i detta har ledningsgruppen från Karup varit på studiebesök hos oss för att få till stånd ett samarbete mellan personal och elever i de båda kommunerna. Ungdom från Norge har deltagit i Ungdomens Kulturmöte i Folkets Hus Munkedal. Ekonomi Hela vår verksamhet uppvisar för året ett överskott på ca 5 mkr. På skolorna har personal vikarierat för varandra vid korttidsfrånvaro men orken tryter och vi ser att sjuklönekostnader (drygt 1,6 m kr) och vikarieersättningar är höga. Trots detta har personalkostnaderna hållits nere genom vakanshållna tjänster, relativt låga vikariatslöner och rekryteringsproblem. De interkommunala kostnaderna för gymnasieskolan ligger 2,5 m kr under budget medan Processgymnasiets intäkter hamnade nästan 400 t kr för lågt. Kommunens skolskjutskostnader ökade med 400 t kr. Kunskapens Hus har nått ett resultat på -330 t kr viket är glädjande med tanke på att påbyggnadsutbildningar kostar drygt 400 t kr mer än beräknat samtidigt som man utbildat fler än åtagandet i Kunskapslyftet var. Tre inbrott och datauppkoppling till Forum har inneburit merkostnader. Inköp och investeringar har minimerats och vad gäller förnyelse av datautrustning ligger vi nu efter planen att ersätta en tredjedel varje år. Datorer till förskolor har inte prioriterats. Viktiga händelser och förändringar under året Maxtaxans införande har ökat behoven av barnomsorg och under hösten startade nya avdelningar. Trots detta har vi haft kö under större delen av året. En fortsatt ökning av antalet barn med behov av stöd sker bl a genom att antalet asylsökande ökar. Vissa elever upplever inte skolan som meningsfull och behöver en annan sorts hjälp innan skolan ter sig viktig. Detta försöker vi göra inom projekt Lyftet som startat från hösten. 46

7 Distansutbildningarna och SFI-undervisningen är från samma tid förlagd till Kunskapens Hus. Ökade administrativa uppgifter har erhållits genom ökade redovisningskrav från SCB och Skolverk. Sjuklönekostnaden har inte stigit men är fortsatt hög. Rekryteringsproblemen ökar. Framtiden Enheter med ledare ansvarig för mer än 50 individer är inte hållbar utan måste förändras. En rimlig nivå bedöms vara individer per ledare. Då skulle medarbetaroch lönesamtal kunna fungera och samtidigt skulle personal uppleva ett bättre stöd. Möjlighet till en bra information skulle stärkas. Organisationen ses över. För att ge vårt uppväxande släkte bättre möjligheter är det önskvärt med mindre klasser/grupper både inom barnomsorg och skola. En särskild uppmärksamhet måste riktas åt våra invandrarbarn. Handikappanpassning måste ske av alla lokaler. Personalförsörjning är väsentlig och det blir en uppgift för kansliet att underlätta detta för enheterna. En bättre samverkan med högskolan behövs. Här fyller också kompetensutvecklingen en viktig funktion. Det måste satsas mer på fortbildning med goda villkor för personalen. Här behövs tid till erfarenhetsutbyte och reflektion. Barnskötare och dagbarnvårdare måste ytterligare stärkas i sin yrkesroll eftersom de idag upplever sig som utrotningshotade yrkesgrupper. Intranät är ett måste för skolor, bibliotek och administration. En uppkoppling till förskolorna önskas snarast. Här krävs då åter igen resurser för maskinvara och fortbildning. Särskolan i kommunen ligger på tre olika platser: Hällevadsholm, Munkedal och Uddevalla. Vi ser över detta för att om möjligt i en framtid få en placering. En ny utformning av gymnasieskolan planeras starta Nytt samverkansavtal med Uddevalla och ett nytt skolskjutsavtal ligger också inom en snar framtid. Tillsammans med Arctic Paper, Munkedal, måste en bättre marknadsföring för Processgymnasiet ske. Detta för att försäkra oss om fulla klasser varje år. Möjligheten till samarbete med fler processindustrier undersöks liksom en förläggning av internutbildning för Arctic Paper till våra lokaler. En förstärkning på bibliotekssidan krävs bl a för ett väl fungerande lärcentrum. Talböcker på kassett kommer att försvinna och ersättas av CD-romskivor vilket kommer att leda till en merkostnad. En biblioteksplan skall utformas. Verksamhetsutveckling med hjälp av målstyrning enligt en modell med s k balanserade styrkort skall införas i Munkedal de närmaste åren. Detta skall fasas in i arbetet med Skolverkets krav på kvalitetsredovisning. FAKTARUTA Skolan x) x) x) Grundskoleelever 00/01 00/01 01/02 01/02 02/03 02/03 Antal elever Antal lärare/förskollärare Antal heltidstj/100 elever 7,5 7,5 7,9 7,7 8,6 8,4 x) inkl 6-åringar = förskoleklass ** ** **) inkl Wärnersson-pengar Kostnad/elev kr kr kr Kostnad/elev exkl hyror kr kr kr Gymnasieelever 00/01 01/02 02/03 Folkbokförda i kommunen varav i kommunens verksamhet FAKTARUTA Barnomsorg Antal barn förskola Antal barn fritidshem Antal barn familjedaghem Antal förskoleavdelningar Antal fritidsavd Antal årsarbetare 85 *) *) varav dagbarnvårdare Schema- Schema- Schema timmar timmar timmar Förskola 1-5 å Fritidshem 6-12 år Familjedaghem 1-12 år Förskola/Fritidshem Kostnad/barn kr kr kr Kostnad/barn exkl hyror kr kr kr Familjedaghem Kostnad/barn kr kr kr FAKTARUTA Kultur Total utlåning Inköpta böcker, talböcker m m Sökningar Internet Släktforskningstillfällen Utställningar Kulturskola, antal elever Studieförbundens redovisade studietimmar *) x) Studieförbundens redovisade deltagartimmar *) Musikskolan Antal elever ,5 Antal musiklärare 3,5 3,5 3,75 3,75 3,75 *) Aktuell statistik saknas. 47

8 Omsorgsnämnden Ordförande: Curth Andersson Förvaltningschef: Lennart Hagberg Verksamhetens andel av nämndens bruttokostnader Gemensam administration 2% Individ- och familjeomsorg 9% LSS 16% Omsorgsnämndens verksamhetsområde omfattar bl a uppgifter inom socialtjänsten (exkl. barnomsorg) enligt bl a Socialtjänstlagen (Sol), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om särskilt stöd och service till funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (Lass) samt det kommunala ansvaret inom sjukvård och rehabilitering enligt Hälso-och sjukvårdslagen (Hsl). Äldre- och handikappomsorg 73% Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Res. efter kommunbidrag Kapitalkostnader Årets resultat Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Investeringar Nettoinvesteringar Måluppfyllelse Omsorgsnämndens verksamhetsår har inneburit uppnådda målsättningar och goda resultat, men året har också inneburit problem och svårigheter för vissa verksamheter. Ekonomiskt redovisar nämnden ett positivt resultat men de mesta faktorerna har tydligare ettårs- än flerårseffekter. Det tydligaste ej tillgodosedda behov inom äldreomsorgen är insatserna för de dementa. I dag finns en obalans i antalet platser mellan demens- och trygghetsboende som gör att det är svårt att erbjuda dementa bra boende. På grund av Rehab- och sjukvårdsenheten svåra rekryteringsproblem har Dagrehabiliteringen tvingats stänga vissa dagar i veckan. Hemsjukvården har på grund av svårigheten att rekrytera till kortare vikariat periodvis haft en lägre sjuksköterske täthet. Stöd och fortbildning till baspersonal är det som blivit mest drabbat. Den höga arbetsbelastningen för resultatenhetschefer har medfört att målsättningar som personalsamtal, lönesamtal, utvecklingsplaner och biståndsbedömning ej är fullt uppnådda. Färdtjänst och riksfärdtjänst har under verksamhetsåret haft mycket klagomål. Individ- och familjeomsorgen (IFO) har en god bredd i det förebyggande arbetet med en tydlig inriktning på barn och ungdomar. IFO har under året uppnått målsättningen. Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Administration IFO LSS Äldreomsorg Summa

9 Det är stora problem inom LSS är att tillgodose korttidsvistelse för barn- och ungdomar då denna verksamhet ej är utbyggd eller budgeterad efter rådande behov. Om ej insatsen ges kan verksamheten vitesföreläggas. Nedläggningen av verksamheten Pallen har gjort att vissa omstruktureringar inom dagverksamheten har gjorts. Dagverksamheten har startat verksamheter inom Kungsmarksskolan och äldreboendet Allégården. En handläggare till LSS-verksamheten har tillförts. Det kommunala psykiatriansvaret är en verksamhet som växer. Problemet är insatser och stöd till personer med psykisk ohälsa som är utåtagerande. Psykiatrin har varit tvungen till tillfälligt köp av vårdplats. Det finns även brist på boende platser och dagverksamhet. Samtliga verksamheter inom omsorgsnämnden bedriver någon form av miljöarbete. Personalutveckling/kompetensutvecklingen har varit tillfredställande inom vissa verksamheter och yrkesgrupper. Socialsekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor och chefer samt LSS-verksamhetens personal har under året fått utbildning/fortbildning. Baspersonal inom äldreomsorg och psykiatri har dock stora behov av ytterligare personal- och kompetensutveckling. Sjukfrånvaron är hög och arbetsbördan är för stor. Under året har det antagits och arbetats med en del personalpolicys och avtal som skall stärka personalsituationen. tillförs resultatet. Totalt överskott uppgår till tnkr. Överskottet på 342 tnkr beror på ett gruppboende har bemanningen under året varit lägre än fastställd personalstat. Personlig assistans fortsätter dock som tidigare år att redovisa underskott. Allégården redovisar ett överskott på 326 tnkr. Överskottet beror till största del på att verksamheten kök och dagverksamhet har haft låga personalkostnader samt mer intäkter än budgeterat. Resterande äldreomsorgsverksamheter Centrum, Dingle, Hedekas och Stale redovisar följande underskott på 356 tnkr som beror till största del av ökade vikariekostnader, ökad mertid p g a hög arbetsbelastning, pensionskostnad och ej budgeterat OB-tillägg. ÄO-gemensamt redovisar ett överskott motsvarande 715 tnkr. Verksamheter som redovisar överskott är: biståndsenheten p g a senarelagd uppstart, Maxtaxan tillåter ej subventioner av hyra och mat inom äldreomsorg. Verksamheterna Färdtjänst/Riksfärdtjänst och Gemensam Data redovisar underskott. Rehab- och sjukvårdsenhetens redovisade överskott uppgår till 322 tnkr. Överskottet beror på till största del på ej ersatta vikariat för sjukskrivningar inom rehab-gruppen. Psykiatriverksamheten redovisar ett underskott som uppgår till 589 tnkr. Det beror på tjänsteköp av ej finansierad psykiatriplats. Ekonomi Omsorgsnämnden visar ett överskott på totalt tnkr. De största faktorerna till nämndens resultat är införandet av Maxtaxa inom äldreomsorg, riktade statsbidrag för speciellt vårdkrävande insatser inom LSS på 812 tnkr och senare lagd uppstart av biståndsenheten för äldreomsorg. Gemensam administration redovisar ett underskott med 174 tnkr. Individ- och familjeomsorgen har ett överskott med 84 tnkr. Institutionsvården för ungdomar, tillsammans med institutionsvården för vuxna, uppvisar totalt ett överskott. Försörjningsstödet blev 260 tnkr högre än budgeterat och Bistånd i hemmet visar underskott. Verksamheten inom LSS-enheten redovisar ett överskott på 342 tnkr. Riktat statsbidrag för speciellt vårdkrävande insatser inom LSS på motsvarande 812 tnkr Viktiga händelser och förändringar under året Införandet av reformen Maxtaxa inom äldreomsorg har inneburit stor arbetsbelastning för Omsorgsförvaltningen men ej den förväntade negativa ekonomiska effekten. Orsaken är att de tidigare subventionerna till hyra och mat ej längre är lagligt enligt den nya reformen. Lagstiftning som trädde i kraft 2001 om vitesföreläggande då kommunen ej tillgodoser vissa insatser har börjat tillämpas. Länsstyrelsen har signalerat att uppföljningar av ej verkställda beslut kommer att göras kontinuerligt även i samarbete med Socialstyrelsen. Den fortsatta växlingen av de så kallade kanonpengarna mellan försvaret och landsting/kommuner ställer krav på kommunen. För Munkedal innebär det att rehabilitering, anhörigstöd samt samverkan mellan kommunen och Regionen skall stärkas. Denna växling kommer att fortgå till år

10 Under den senare delen av året har den nya biståndsenheten startats som frigör tid för resultatenhetscheferna. Inom IT har införandet av det nya ÄO-programmet fortsatt. Avgiftshantering och hälso- och sjukvårds dokumentation är de områden som startats upp under året. Det nya PA-systemet har också startats upp med källrapportering och schema/bemanning inom verksamheterna. Olika personalprojekt har verkat under året. Äldreboendet Allégården driver ett projekt i syfte att få ned långtidssjukskrivningarna och förbättra den fysiska och psykiska arbetssituationen. Olika slags flexibla arbetstidssystem har kommit igång. Framtiden Det demografiska förhållandet med en framtida ökning av antal äldre över 80 år är en faktor som har en stor påverkan på omsorgen. Inom denna ökning ökar antalet dementa. Ökning av äldre och demensproblematiken kräver en långsiktig planering av boenden, dagverksamhet och andra stödverksamheter. Även ökningen av den medicinska kommunala insatsen är en faktor som måste tillgodoses i form av kompetens och resurs. Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade är den lagstiftning som kostnadsmässigt ökar mest i Sverige. Denna reform beräknas öka inom de närmsta åren med ca 1 miljard per år. Denna utveckling har och kommer att påfresta många kommuners ekonomiska situation. Den 21 november 2002 presenterades utredningen om utjämning av LSS-kostnader. Konsekvenserna av utredningens förslag är att Munkedal får ökade kostnader för LSS med uppemot 5 miljoner kronor fram till ett fullt genomfört system år Inom LSS i Munkedals kommun sker det sakta men säkert en generationsväxling. I kommunen finns det ett antal funktionshindrade ungdomar som står inför ansökan till gruppbostad. Det som kan erbjudas i dag är en traditionell gruppbostad där äldre funktionshindrade bor. Detta är inte enligt lagstiftningens intentioner meningen att blanda ungdomar och äldre och kan rättsligen innebära vitesföreläggande för nämnden. Personalrekrytering av både spetskompetenser och baspersonal ser dyster ut. Medelåldern är hög samtidigt kan inte arbetsmarknaden förse verksamheterna med det rekryteringsbehov som finns. Det behövs en mycket tydlig satsning på rekrytering inför framtiden men samtidigt måste områden som arbetsmiljö, fortbildning lyftas fram. Den nya Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 januari, 2002 stärker den enskildes rättigheter. Förändring är att de flesta rättigheter för den enskilde som togs bort i den senaste förändringen återställs. Detta kan ha negativ ekonomiska effekter i form av bl a ökade institutionsplaceringar. Det är en tydlig trend att lagstiftning blir ett allt tydligare styrinstrument i Regeringens sätt att styra kommunala verksamheter. Att samtidigt som kraftiga besparingar genomförs hantera ökade krav från omvärlden är en mycket svår balansgång som kan få svåra konsekvenser. En viktig faktor i framtiden för att klara ut det kommunala ansvaret är att förbättra samverkan med andra kommuner och aktörer. INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Antal bidragshushåll därav utländska hushåll Antal familjehemsplaceringar Antal personer som haft kontaktpers Antal barn som fått institutionsvård Antal vuxna som fått institutionsvård varav familjehem barn över 18 år Antal vårddagar på institution/barn Antal vårddagar på institution/vuxna varav familjehem barn över 18 år Gäller endast barn under 18 år LSS Personlig assistent 9: Ledsagare 9: Kontaktperson 9: Avlösare i hemmet 9: Korttidsvistelse utanför hemmet 9: Korttidstillsyn för barn över 12 år 9: Familjehem, bostad med särskild service för barn och ungdom 9: Bostad med särskild service för vuxna 9:9 därav antal gruppbostadsplatser därav belagda Antal pers. med dagcenterplats 9: ÄLDRE-OCH HANDIKAPPOMSORG Antal platser i särskilda boende Varav pers. i gruppbo. för dementa Antal personer med färdtjänsttillstånd Antal trygghetslarm Antal pers.bevilj. Matdistribution Antal anhöriganställda

11 Miljö- och byggnämnden Ordförande: Christer Börjesson Förvaltningschef: Lars-Inge Einarsson Räddning 61% Verksamheternas andel av nämndens bruttokostnad Plan & Bygg 10% Administration och nämnd 18% Miljö & Hälsa 11% Miljö- och byggnämndens verksamhetsområden omfattar Räddningstjänst, Plan- och bygg, samt Miljö- och hälsa. Verksamheterna regleras enligt räddningstjänstlagen, räddningstjänstförordning, plan- och bygglagen, lagen om brandfarlig vara, miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, hälsoskyddslagen m fl. Förvaltning av räddningstjänstens angelägenheter utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av miljö- och byggnämnden. Övergripande indelas förvaltningen i fem verksamhetsområden: Gemensam administration, Miljö- & Hälsa, Räddningstjänsten, Plan- & Bygg och Bilvårdsenhet. Antalet tillsvidareanställda i förvaltningen är 52 personer, varav 40 personer är brandmän. Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader Årets resultat Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital MBN Bilvårdsenheten Investeringar Nettoinvesteringar Måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden har i stort fullföljt de mål som antagits i verksamhetsplanen för år 2002 inom samtliga verksamheter. Miljö- och byggkontoret har haft ett turbulent år på grund av en långtidssjukskriven assistent, vilket har medfört att en del arbetsuppgifter inte kunnat genomföras fullt ut eller fått senareläggas. Inom förvaltningen råder ett mycket gott kamratskap och sammanhållning. Sjukfrånvaron under året har varit. 509 dagar 415 dagar av denna frånvaro beror tyvärr på att två av våra kollegor har varit långtids-sjukskrivna. En av de långtidssjuka fick sjukpension from 1:a november. Under året har 5 personer slutat, 2 av dessa är deltidsanställda brandmän, 2 deltidsanställda brandförmän. Vid årsskiftet var 2 tjänster brandman deltid vakanta, rekrytering pågår. 0,62 assistent har slutat med sjukpension. 3,25 personer har nyanställts under året. 0,50 karttekniker, 0,75 sjukvikarie för kanslist och endast 2 brandmän har kunnat rekryterats. Vi har fortfarande 2 vakanser till brandman deltids- tjänsterna. Bilvårdsenheten har haft en långtidssjukskrivning hela hösten. Företagshälsovården är inkopplat på ärendet. För övrigt är det bara korttidssjukskrivningar på räddningstjänsten. Verksamhetsområden Kostnad Intäkt Netto Budget Avvikelse Adm. och nämnd Miljö & Hälsa Räddning Plan & Bygg Bilvårdsenheten Summa

12 Miljöarbetet inom miljö och byggförvaltningen genomsyrar det dagliga arbetet genom att man arbetar för att uppfylla miljöbalkens och andra lagstiftningars krav. I det utåtriktade tillsynsarbetet eftersträvar man att informera om och att få berörda att inte bara följa lagen utan även förstå varför lagarna är som de är. Förvaltningen strävar efter att få kunderna att ligga steget före lagen vid verksamheter som påverkar miljön och därmed få ett ökat kretsloppstänkande och leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det interna miljöarbetet på kontoret har till största delen bestått i att försöka minimera de resurser vi förbrukar. Några exempel är att vi dubbelkopierar papper och prenumererar på elektroniska skrifter. Vi strävar också efter att minimera våra egna transporter med bil genom att i möjligaste mån planera våra besök så att flera kan göras i samma område.? av personalen har genomgått en utbildning i Eco- driving. Vid längre tjänsteresor har vi försökt att samåka och vid vissa tillfällen har det varit möjligt att utnyttja kollektivtrafiken. Den satsning som gjordes i fjol på brandsyner har tyvärr inte kunnat upprepas i år, vilket medför att tillsynerna ligger på gränsen. Under nästkommande år har ekonomiska medel tillskjutits för att klara av det förebyggande arbetet. Med bra och ändamålsenlig utrustning och utbildning kan räddningstjänsten göra bättre, snabbare och säkrare insatser till gagn för tredje man. Under året har temat varit brandsläckning och rökdykning mot hög riskmiljö i Munkedal. För Hedekas har temat varit sjukvård. Genom kontinuerlig utbildning så för vi ut en större riskmedvetenhet till kommuninvånarna. Resursbrister gör att vi inte fullt ut kan utbilda som önskvärt är. De arbete som bedrivs i den gemensamma förvaltningen i dag och i framtiden skall leda till att de blir en tryggare kommun att arbeta, bo och vistas i. HLR och sjukvårdsutbildning har fortsatt under detta året. Med hjälp av den tillsatta halvtidstjänsten hösten 2001 har ambitionen varit att komma ifatt inom framför allt miljötillsynen. Den ambitionen har dock inte kunnat uppfyllas, detta beror främst på avloppsinventeringen, då mycket tid har gått åt till avloppsbesök, rådgivning och frågor. Tiden förvaltningen lagt ner på avloppsärenden motsvarar ungefär en 3 månaders heltidstjänst. Övrig verksamhet såsom djurskydd, livsmedel, kalkning, projekt, provtagningar mm har förvaltningen utfört enligt ambitionerna i planen. Under året har Sotenäs kommun lånat/hyrt djurskyddstjänst under en och en halv dag. Arkivering: av bygglovsärendena har inte hunnits med under Det är önskvärt att prioritera en genomgång av bygglovsärenden som kan arkiveras. Därefter sker en ajourföring av primärkartan för de ärenden som är färdiga. Ekonomi Totalt för nämnden redovisas ett överskott på 507 tnkr. Av detta överskott står Bilvårdsenheten för nästan 200 tnkr. Överskottet för övriga delar av nämnden beror i huvudsak på följande: Lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna för bygglov och avgifter gällande undantag från renhållningsordningen har varit något högre än budgeterat. Viktiga händelser under året Nämnden och förvaltningen lägger mycket arbete på att aktivt delta i utvecklingen av kommunen. Nämndens presidium har deltagit i plangruppens arbete som adjungerande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetet med helt nya ekonomistyrningsprinciper har inletts under året (Balanserad Styrning) detta kommer att kopplas ihop med ett nytt internkontroll program för hela kommunen. Under 2002 har miljö- och byggförvaltningen fått in ett stort antal bygglovsansökningar för 3G-master. Förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som har handlagt dessa ärenden. Dessa ärenden är komplicerade och tar lång tid, varje ärende besiktigas på platsen av ett antal tjänstemän. En sakägarradie på 500 meter runt om resp. mast tas fram med utskick. Varje mast kommer också att stå i en annons i tidningen där möjligheten att komma in med synpunkter finns. Det kommer att hållas ett informationsmöte till allmänheten under januari Vi har under året har ett nytt kartsystem köpts in, Kartbas 2000i. Detta system är ännu inte komplett, men beräknas fungera fullt ut under första halvåret Vi har även köpt ett nytt system för fastighetsavisering, FIR. På den skadeavhjälpande sidan har det varit till antal larm ett normalt år.vi har haft ett antal mer eller mindre allvarliga bränder och olyckor. På brandsidan kan nämnas att året började med en ladugårdsbrand i Hedekas. 52

13 Det var den enda branden i Hedekas under I Munkedal har inträffat en bussbrand, lägenhetsbrand, villabrand, gatuköksbrand. Utöver dessa larm har det skett ett antal större och mindre tillbud. På räddningssidan har det varit lite mer svåra olyckor än vanligt. Trafikolyckor vid Grind, Gläborg, Håby och traktorolycka i Hällevadsholm alla med dödlig utgång. Under året har personsökarsystemet för brandpersonalen i Munkedal och Hedekas bytts ut. Det gamla systemet var från 1988 och endast ett fåtal sökare har bytts sedan dess. Nu har vi ett system som täcker större delen av kommunen tack vare att vi nyttjar Lysekils sändare i Hallinden. Fördelen med ett kommuntäckande nät är att vi kan skicka larm också från våra fastigheter till systemet. Detta sparar telekostnader då vi använder radioteknik. Fastighetsjouren är from i år anslutna till systemet så de får driftlarm direkt i telefonen via SMS. Radiomast har monterats på brandstationen i Hedekas. Masten har vi fått gratis från länsstyrelsen som ett led i att förbättra radiokommunikationen. Detta är ett led i bättre kommunikationer för hela regionen om ett par år. Vi passade naturligtvis på att få upp masten snarast så vi kunde sätta upp den nya utalarmeringen i masten. Det tjänade vi både räckvidd och pengar på. Vi har installerat ett inbrottslarm i samband med personsökarbytet på brandstationen. Bilvårdsenehten har löst 13st bilar som varit leasade. 3st nya bilar har införskaffats (1st pga. krock, 1st utbytt för att bättre passa till verksamheten, 1st nyanskaffad) Utvärdering av bilvårdsenheten är gjord under Framtiden Vi måste hitta nya anställningsformer och göra brandmannayrket mera attraktivt om vi skall klara en framtida rekrytering. Det kommer att ställas högre krav på nyanställda brandmän. Den nya utbildningstiden är två veckor introduktion, fem veckor på räddningsskola och tre veckor distansutbildning. Vid årsskiftet har vi två vakanta platser, men rekrytering pågår och vi hoppas för första gången på länge att även få någon i pooltjänst. Arbetet med kommunala kombinationstjänster fortgår men är ett långsiktigare projekt som dock är nödvändigt för att kunna rekrytera i framtiden. Fortsatt initiativ från nämnden och förvaltningsledningen till samverkan med andra kommuner, men framförallt inom kommunen är ett måste i framtiden. Samverkan är ur ett ekonomiskt perspektiv positivt men för miljö- och byggnämnden är det framförallt utvecklings och kvalitetsaspekter som är i centrum. Att ständigt förbättra och underlätta för brukarn i kontakten med våra myndigheter. Detta kan vi uppnå genom att fortsätta satsa på en kompetent och välutbildad personal, samt att investera i ny teknik så att vi i framtiden kommer att få bl.a. 24 timmars myndighet Där brukaren kan begära tillstånd såsom enklare bygglov, miljöärenden, eller information om lagstiftning, råd och regler, aktuellt kartmaterial mm. dygnet om via Internet. Bilvårdsenheten utvecklas förhoppningsvis med än bättre administrativa rutiner som exempelvis e-fakturor på leasingavgifterna. Enheten skall ha fortsatt hög servicenivå för att underlätta för brukarna vid alla tillfällen. Vattenvårdsarbetet kommer troligtvis att kunna fortsätta i nya former. Kommunen har ansökt om medverkan i ett interregprojekt med flera deltagande Europeiska länder. Projektet heter NOLIMP och huvudsyftet är att uppfylla EU:s vattendirektiv i Gullmarsfjordens avrinningsområde. Som huvudman i den Svenska delen av projektet står Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunstyrelsen har fastställt en miljöpolicy i slutet av Miljö- och byggnämnden är ansvarig för att miljöpolicyn genomsyrar all planering och verksamhet inom sitt ansvarsområde, och att uppsatta miljömål nås. Enligt policyn skall verksamheten ta fram egna miljömål och genomföra åtgärder så att policyn uppfylls. Under 2003 skall förvaltningen arbeta fram ett handlingsprogram med en tidsplan som beskriver hur och när miljöpolicyn kan uppfyllas. Arbetet med avloppsinventeringen, dvs. besiktningar, rådgivning, information mm. Kommer att fortgå även under Åtgärdstiden för förbättring av enskilda avlopp har löpt ut, trotts det finns det ännu många fastighetsägare som inte har åtgärdat avloppsanläggningen. Miljö- och byggnämnden måste därför besluta om att förelägga dessa fastighetsägare att åtgärda sina avlopp. Detta medför att ännu mer resurser måste avsättas till avloppsinventeringen. 53

14 Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Kommunfullmäktige Ordförande: Lars Gustafsson Resultaträkning Intäkter 0 0 Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader 0 0 Årets resultat Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital NYCKELTAL Antal sammanträden Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter 0 0 Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag 70 5 Valnämnden Ordförande: Stig Johansson Verksamhet Nämnden har under 2002 svarar för genomförande av allmänna valet. Detta har inneburit ansvar för valförrättningen i nio valdistrikt, upprättande av valkansli utbildning av valförrättare och kanslipersonal, kontakter med andra myndigheter. Kapitalkostnader 0 0 Årets resultat 70 5 Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Framtiden Valnämnden styrs av när olika val infaller. För de närmaste åren gäller: 2004 Val till EU-parlamentet 2005 Idag inga kända val 2006 Allmänt val Ekonomisk sammanfattning (tnkr) Resultaträkning Intäkter 0 0 Kostnader Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Kapitalkostnader 0 0 Årets resultat Överförmyndarnämnden Ordförande: Curth Andersson Verksamhet Nämnden bedriver lagstadgad överförmyndarverksamhet, och antalet ärenden kan ej påverkas utav nämnden. Ärendemängden och svårighetsgraden är i det närmaste konstant, med en viss tendens till ökning. Ekonomin har motsvarat budgeten. Verksamheten kommer, som tidigare, att arbeta enligt lag och gällande regler för verksamheten, vilket inte ger utrymme för några planerade besparingar. Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital

15 Revisionen Ordförande: Helge Karlsson Resultaträkning (tnkr) Intäkter (+) 0 0 Kostnader (-) Verksamhetens resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag 63 6 Avräkning eget kapital Ingående Årets resultat Justerad Utgående eget kapital resultatöverföring eget kapital Beträffande resultatet av granskningsinsatserna hänvisas till de sakkunnigas årsrapport och revisionsberättelsen. Ekonomi Sedan kommunens revisorer, i samverkan med fyra närliggande kommuner, skapat förutsättningar för en helt ny sakkunnigfunktion har vissa besparingar kunnat göras redan för år Den effektivitetsvinst som framledes uppkommer genom den nya organisationen kommer att att frigöra resurser för ytterligare fördjupningsprojekt, ge förutsättningar för ytterligare medverkan av de valda revisorerna eller att sänka revisionskostnaderna. Verksamhet Kommunens revisorer skall enligt kommunallagen, reglementet och med iakttagande av God revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna. De skall alltså: pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt granska om räkenskaperna är rättvisande och nämndernas kontroll tillräcklig Under året har revisionen fortsatta följa nämndernas sätt att styra mot de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Revisionens arbete är processinriktat än tidigare och byggt på samtal med nämndsföreträdare och förvaltningsledning. Man har också, vid arbetsplatsbesök, diskuterat sådana frågor som kommit upp i kontakterna med nämnderna. Ett större förvaltningsrevisionellt projekt med inriktning mot åtgärder för barn med särskilda behov har avslutats och redovisats för den ansvariga nämnden. I ett annat fördjupningsprojekt skall biståndsbedömningen inom äldreomsorgen granskas. Projektet genomförs i samverkan med fyra andra närliggande kommuner. Projektet slutredovisas under våren. Inom redovisningsrevisionen har följande delprojekt genomförts: Kassa- och kuponghantering Inventarieredovisning Delårsrapporten per Årsredovisningen för år 2002 Viktiga händelser och förändringar under året Revisionen har fortsatt att arbeta enligt den fastlagda strategin vilket innebär: Årlig granskning av nämndernas ansvarsutövande Aktivt verka för förbättrad intern kontroll Aktivt verka för utveckling av metoder för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling Stödja alla positiva processer i verksamhet och funktioner Ökad dialog och samverkan med nämnderna Arbetssättet medför kontakter och dialog med nämnderna kring ekonomi och verksamhet. Centrala frågor som diskuterats är omvärldsanalys, organisation, styrning och uppföljning. Problematiken kring ökning av sjukskrivningar och andra personalrelaterade frågeställningar har ägnats särskilt uppmärksamhet. Genom att anställa ett eget sakkunnigt biträde, och via ett samverkansavtal med den kommunala revisionen i Orust, Sotenäs, Tanum och Strömstad finansiera den nya funktionen, har förutsättningar skapats för en effektivisering av revisionsarbetet. Framtiden Den ekonomiska utvecklingen kommer att ställa stora krav på styrning och aktivt ledarskap på flera nivåer i organisationen. Revisionen kommer därför att fortsätta att utveckla sin verksamhet enligt den strategi man fastställt och genom sitt arbete bidra till en positiv utveck- 55

16 ling verksamheternas kvalité. Kommunrevisionen har alltså tagit ytterligare ett steg för att fördjupa samverkan med kommunrevisionen i övriga kommuner i norra Bohuslän. Det ger utökade möjligheter att i gemensamma projekt dra lärdomar som är värdefulla när verksamheten i den egna kommunen skall granskas och bedömas. Förbättrad intern kontroll är viktig och prioriterad de kommande åren. I begreppet ingår förutom de mer traditionella revisionella aspekterna även kontroll av att verksamheten bedrives effektivt och att nämnderna når de kvalitativa mål som fastlagts av kommun-fullmäktige. Det är positivt att kommunens förvaltningar nu tagit ytterligare ett steg i sitt eget arbete med att utveckla den interna kontrollen och samtidigt introducera balanserad styrning. 56

17 Block 4 Redovisning från kommunens bolag Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Hedekasbyggen AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB Bolaget ägs till 51% av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Munkedals kommun Munkedals Bostäder AB (100%) Hedekasbyggen AB (100%) Dingle Industrilokaler AB (51%) 57

18 Block 4 Redovisning från kommunens bolag Munkedals bostäder AB Ordförande: Jan Hellsten Verkställande direktör: Lars Johansson Resultaträkning (Belopp i mnkr) Intäkter 21,1 20,7 Kostnader -14,5-13,2 Avskrivningar -1,8-1,8 Rörelseresultat 4,8 5,7 Jämförelsestörande post 0-0,6 Finansiella poster -4,8-5,0 Uppskjuten skatt -0,4-0,4 Årets resultat -0,4-0,3 Balansräkning Anläggningstillgångar 108,6 107,9 Omsättningstillgångar 7,0 8,9 Summa tillgångar 115,6 116,8 Eget kapital 12,0 12,4 Långfristiga skulder 98,4 100,2 Kortfristiga skulder 5,2 4,2 Summa eget kapital och skulder 115,6 116,8 avseende ca m 2 lokaler ägda av Munkedals kommun i Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Munkbo Ab säljer också värme till de kommunala fastigheter som är anslutna till bolagets panncentral på Brudåsområdet. Förvärv & avyttringar Fastighetsförvaltning Förvaltade fastigheter Antal m 2 Egna fastigheter Bostäder Lokaler Garage Kommunens fastigheter Skolfastigheter Vårdfastigheter Industrifastigheter Förvaltningsfastigheter Idrottsfastigheter Bostadsfastigheter Övr. fastigheter Sammanträden Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning Munkedals Bostäder AB har under året varit ansluten till: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a. Allmänt om verksamheten Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag och ett helägt dotterbolag till Munkedals kommun. Förvaltningen bedrivs dels med egen personal och med personal inlånad från kommunen, dels med hjälp av externa entreprenörer. Bolaget äger bostadslägenheter och lokaler till en sammanlagd debiterbar yta om m 2. Förutom att äga och förvalta egna fastigheter i Munkedal och Dingle säljer bolaget fastighetsskötseltjänster Underhåll Bolaget har under året utfört sedvanligt lägenhetsunderhåll till en kostnad av 0,9 mnkr (0,5). Under 2002 har bolaget genomfört en större fönsterrenovering på Jonsäng- och Brudåsområdet till en kostnad av 3,9 mnkr, varav 1,2 mnkr är att hänföra till underhåll och kostnadsförts under året. Karmar har klätts utvändigt med aluminiumprofiler och de gamla ytterbågarna har ersatts av nya aluminiumbågar med energiglas. Alla balkongpartier har försetts med fasta isolerrutor. Underhållsåtgärder utöver lägenhetsunderhåll har under året uppgått till 1,9 mnkr (0,6). Marknad Under hösten har efterfrågan på lägenheter ökat i hela regionen och så även i Munkedal. Den genomsnittliga vakansgraden för året har varit 4,0% (4,4). Årets hyresbortfall är lägre än föregående år och uppgår för bostadslägenheter till 0,8 mnkr (0,9 mnkr) vilket motsvarar 4,4% (5,5) av grundhyran. Det totala hyresbortfallet inklusive lokaler och garage uppgår till 0,8 mnkr (1,0) vilket utgör 4,2% (5,3) av grundhyran. 58

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011...2 Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9. Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 9 Ks 117 Au 10 Dnr 2013.230 042 Delårsbokslut 2013-01-01 2013-08-31

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsbudget 2014 och plan för 2015-2018 Innehållsförteckning Organisation... 1 Ekonomiska förutsättningar... 2 Driftbudget... 8 Kommunala organisationen Kommunstyrelse... 9 Bildningsnämnd... 12 Omsorgsnämnd...

Läs mer

Färgelanda kommun. delårsrapport

Färgelanda kommun. delårsrapport Färgelanda kommun delårsrapport 2006 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommentarer delårsbokslut.......................... 1 Kommunfullmäktige................................

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

ÄLVDALENS KOMMUN. "Det våras i Älvdalen!"

ÄLVDALENS KOMMUN. Det våras i Älvdalen! ÄLVDALENS KOMMUN "Det våras i Älvdalen!" ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HERBERT HALVARSSON.... 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Köpings kommun Årsredovisning 2012

Köpings kommun Årsredovisning 2012 Köpings kommun Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Ekonomi i korthet 4 Verksamhetsberättelse Barn & utbildning 6 Miljö & teknik

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer