OBSERVATIONSRAPPORT. Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ. Tyresö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBSERVATIONSRAPPORT. Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ. Tyresö kommun"

Transkript

1 OBSERVATIONSRAPPORT Klintens Montessoriförskola Föräldrakooperativ Tyresö kommun Susann Israelsson Värmdö kommun Åsa Westling Nacka kommun (v.45)

2 Innehållsförteckning VÅGA VISA...3 FAKTA OM ENHETEN...4 Typ av skola...4 Ledning...4 Organisation...4 OBSERVATIONENS METOD...6 MÅLOMRÅDEN...7 Normer och värden...7 Utveckling och lärande/kunskaper...8 Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande...10 Skola och hem (gäller ej vuxenutbildning)...11 Övergångar, samverkan, omvärld och utbildningsval...13 Bedömning och betyg (gäller ej förskola)...fel! Bokmärket är inte definierat. Styrning och ledning...14 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE OBSERVATION...15 STARKA SIDOR...16 FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN...16 SAMMANFATTANDE SLUTSATS OM ENHETEN...16 REFERENSER

3 VÅGA VISA VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet som initierats av Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. VÅGA VISA innehåller fyra delområden: observationer självvärderingar kundundersökningar tester och prov VÅGA VISA ska: ske utifrån ett medborgarperspektiv stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och skolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse. Metoden Observationer genomförs av skolledare och pedagoger. Observatörerna bildar lag som besöker en skola i en annan kommun under en period, ofta en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhetseller lektionsbesök samt intervjuer med barn, elever, studerande, föräldrar, personal och skolledning. I observationsarbetet ingår också att ta del av skolans pedagogiska dokumentation. En metodbok styr och stödjer observatörerna i deras arbete*. Metodboken är gemensam för alla verksamheter från förskola till vuxenutbildning. Observationen redovisas i en rapport som skrivs enligt en särskild mall. Målområden Observatörerna beskriver och bedömer verksamheten på sju områden som följer läroplanernas målområden: Normer och värden. Utveckling och lärande/kunskaper. Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande. Skola och hem (gäller inte vuxenutbildning). Övergångar, samverkan, omvärld och utbildningsval. Bedömning och betyg (gäller inte förskola). Styrning och ledning. * Metodbok och ytterligare information finns på 3

4 Fakta om enheten Typ av skola Föräldrakooperativ Montessoriförskola 1,5 5 år Förskolan är belägen i ett blandat villaområde (äldre och nybygge) i en fristående äldre trävilla två plan med källare. I närområdet finns det flera förskolor, enskilda och kommunala alternativ. Trollbäckens centrum finns på promenadavstånd, där ligger bl.a. biblioteket. Ledning Klintens föräldrakooperativ har en auktoriserad Montessoriverksamhet. Föreståndare med pedagoger har det pedagogiska ansvaret för den dagliga verksamheten. Föräldrakooperativet drivs av en föräldraförening som en ekonomisk förening bestående av olika arbetsgrupper såsom: Styrelse revisorer-valberedning Personalansvarig Fixargrupp/bohagsgrupp Barnrekrytering Marknadsföring Ekonomi Städ och jour Organisation Klintens förskola har en verksamhetsidé som bygger på Maria Montessoris pedagogik(se bilaga) i kombination med förskolans läroplan Lpfö-98 Klintens mål: *Barnen skall bli trygga, fördomsfria, öppna, empatiska, ansvarskännande, självständiga, nyfikna och initiativrika barn. *Montessoriutbildad personal *Bra föräldrasamarbete *Miljötänkande Klintens förskola startades år 1993 I sina nuvarande lokaler har de funnits sedan 2001 då förskolan utökade sin verksamhet med en småbarnsavdelning. Kooperativets ekonomi består av barnomsorgspeng från Tyresö kommun samt föräldraavgiften som följer kommunens riktlinje ang. maxtaxa. Fastigheten hyrs av Tyresö kommun. Mötesordning för föräldraföreningen: - Styrelsen har möte ca 10 ggr/år (föreståndaren är med en del av mötet) 4

5 - Medlemsmöte ca: 8 ggr/år veckan efter styrelsemötet. Föreståndaren deltar ej. - Årstämma Styrelsen uppskattar att styrelsearbetet är en 20 % tjänst som sker ideellt. Förskolan har ett gott rykte och kön har varit lång för att börja på förskolan. Inom kort kommer kommunen att starta upp en stor ny förskola i närområdet vilket har haft en påverkan av kön till rekrytering. På grund av detta understryker styrelsen vikten av marknadsföring, detta sker bl.a. genom att anordna Öppet hus samt en uppdaterad hemsida. Vid rekrytering blir ev. nya medlemmar intervjuad av barnrekryteringsgruppen. Om man blir antagen av föreningen får man ett välkomstsamtal där det ges en grundlig genomgång av allt man åtar sig som förälder på Klinten ex. städ, jour och andra uppdrag. Slutligen blir föräldrarna informerade om Montessoripedagogiken av lärarna på förskolan alt./och via extern Montessoriföreläsning. Vid inträde i föreningen betalar varje familj en summa på 3 000:- i en depositionsavgift. Denna summa återbetalas vid utträde ur föreningen. Förskolans öppettider: Förskolan stänger fem dagar/år för planeringsdag samt fyra veckor under sommarmånad och vissa klämdagar. Förskolan består av 29 barn (nov-07) uppdelade på två avdelningar: Blåklinten år 9 barn personalstatus: 2.24% fördelat på tre personer Rödklinten 3-5 år 19 barn personalstatus: 2.65% fördelat på fyra personer Förskolans pedagoger: 3 Montessoriförskollärare 2 barnskötare varav en med påbörjad Montessorilärarutbildning och en med Montessoriassistentutbildning. 1 Montessoriassistent 1 Outbildad barnskötare Föreståndare har 25% administrativ tjänst samt 75% i barngrupp Kökspersonal har 50% i kök samt 50% i barngrupp Städ och vikarie vid ordinarie personals frånvaro ansvarar föräldrarna enligt ett schema. (Jour och städ ca 1 ggr/månad/familj) All personal har genomgått/genomgår någon form av Montessoriutbildning/föreläsningar. Föräldrarna genomgår en Montessoriutbildning i form av föreläsning externt alternativt informationskväll/ar. 5

6 Observationens metod Som metod för rapporten har vi använt oss av: Ögonblicksbilder av den pedagogiska verksamheten under fyra dagar. Intervju med föreståndare, föräldraföreningens styrelse Intervju med föräldrar vid hämtningar och lämningar Intervju med pedagoger på förskolan Spontana samtal med föräldrar och pedagoger Tagit del av dokumentation såsom: Arbetsbeskrivning för föreståndaren Lokal arbetsplan Kvalitetsredovisning Montessoriobservationer Tras (tidig registrering för språkutveckling) Grovplanering mm. 6

7 Målområden Normer och värden Beskrivning Det råder en vi-känsla på förskolan. Pedagogerna har fokus på barnen och det råder ett lugn bland barnen. På morgonen och en bit in på förmiddagen spelas det klassisk musik från CD-spelare på låg volym som även hörs ut i hallen då barnen kommer in efter att varit ute och lekt innan dagens arbetspass startar. Vi ser att barnen fångas upp och blir tillfrågade/rekommenderad lämpligt arbete. Under vår tid på förskolan ser vi få konflikter. Pedagogerna arbetar för att skapa en harmonisk miljö. Barnen samtalar med varandra, visar empati och respekt för varandra. Ett exempel vi ser: Flicka (ca 3 år) sitter på en montessorimatta och plockar koncentrerat med små saker från en burk. En flicka i samma ålder sätter sig utanför mattan och visar tydligt med sitt kroppsspråk att hon gärna vill vara med den andra flickan, varpå flickan på mattan visar med sitt kroppsspråk att hon inte vill genom att lägga armen runt sakerna som hon har radat upp i en lång rad. Den andra flickan accepterar detta och lämnar dem ifred och gör något annat. Genom att den pedagogiska miljön (se lek och utveckling) är genomtänkt tränas barnens självständighet. Pedagogerna ger barnen den tid de behöver och stöder barnen i deras val. Barnen visar ett generöst sätt gentemot varandra. Detta ser vi när en liten flicka arbetar med materialet Skiva äpple Hon visar prov på koncentration och gör flera arbetsmoment innan hon slutligen går runt och bjuder sina kamrater på kanelpudrade äppelbitar på tandpetare. Dagen efter ser vi en pojke som upprepar momentet. När vi frågar efter Klintens likabehandlingsplan berättar föreståndaren att de har en handskriven mobbningsplan. Den kanske är mest inriktad på barnperspektiv, arbetslaget tar upp saken och diskuterar på personalmöten/planeringsdag med jämna mellanrum. Vi ser när de yngsta barnen kommer in från sin utevistelse. Det är klassisk musik även på avdelningen. Barnen kommer in på avdelningen efter att ha tagit av sig och hängt upp sina ytterkläder. De går och tvättar sina händer för att sedan ha rörelse i ett angränsande rum. På golvet ligger färgprickar där barnen får välja färg att sitta vid. Barnen sitter lugnt och väntar på de sista kompisarna under resonerande ang. olika färger med pedagogen. En liten flicka går runt ringen flera varv. De andra barnen störs inte och pedagogen stoppar inte utan säger lugnt att: - Hon har inte bestämt ännu var hon vill sitta. När sista pojken kommer in har även flickan satt sig på en färgprick och rörelsepasset börjar. Vi ser att barnen är trygga med rutinerna, de vet vad som förväntas av dem. 7

8 Pedagogen på avdelningen berättar att de arbetar medvetet med att plocka fram det pedagogiska materialet vartefter de lär känna barnet. På så sätt följer materialet barnets utveckling. Bedömning i text Vi ser att det råder arbetsro i verksamheten. Barn och pedagoger pratar med lugna röster och lugnt tonläge. Det råder en arbetsglädje hos både barn och pedagogerna. Barnen är medvetna och kan rutinerna runt verksamheten. Vi ser ett respektfullt förhållningssätt från samtliga barn och pedagoger. Pedagogerna fångar in barnen på ett mjukt sätt och för dialog om vad barnet vill göra. En likabehandlingsplan bör upprättas synliggöras på ett tydligare sätt. Bedömning enligt skala 1 X 4. Mycket god kvalitet 3. God kvalitet 2. Tillfredsställande 1. Ej tillfredsställande Utveckling och lärande Beskrivning Klintens utemiljö inbjuder till lek och utmaning. Gården är kuperad med flera vrår och kojor. Gräsmatta med några grusgångar. Mitt på gården finns en kulle som enligt pedagogerna utnyttjas flitigt till stjärtlappsåkning vid rätt väderlek. Det finns lekstuga, rutschkana sandlådor och gungor. Barnens grovmotorik utmanas även i form av balanskubbar och en enklare klättervägg på förrådsväggen. En stor vattentunna med kran gör att barnen har tillgång till vatten. Det finns en grillplats med sittplatser som enligt pedagoger kanske mest används under våren. I ett hörn finns en jordlott där jordgubbar, smultron, rabarber och försök till potatisodling finns. I ett annat hörn får barnens skaparglädje med hammare och spik utrymme i form av ett kojbygge. Där ligger även det gamla äppelträdet med sina spretiga, spännande grenar där barnen hänger saker och kan klättra i. Under höst och vår gör barnen skogsutfärder, det tar c:a 15 minuter att gå till ett skogsområde. Veckan då vi besöker förskolan har de precis slutat med skogen för att arbeta med rörelse på förskolan. 1 SKALA FRÅN 4 TILL 1: 4. MYCKET GOD KVALITET verksamheten uppvisar goda lösningar och förhållanden som visar att den kommit långt i sin strävan att nå målen. 3. GOD KVALITET verksamheten har i huvudsak god kvalitet med vissa förbättringsområden. 2. TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är i huvudsak tillfredsställande, men har varierande kvalitet eller vissa brister. 1. EJ TILLFREDSSTÄLLANDE verksamheten är utifrån gällande styrdokument inte tillfredsställande. 8

9 Pedagogerna och föräldrarna lägger vikt vid att barnen får mycket utevistelse varje dag samt god och näringsrik kost, som stimulerar grovmotorik/rörelse och inlärning. När vi kommer in på förskolan möts vi av en stor öppen hall som är gemensam för båda avdelningarna. Klassisk musik strömmar genom högtalare, det råder en lugn atmosfär. Varje morgon är barnen ute mellan klockan på gården för att hinna leka och få frisk luft innan arbetsstunden. De flesta barnen lämnas av föräldrarna på gården. Vi ser att barnen tar av sig ytterkläderna själva och hänger upp på sin krok med stöd av pedagogerna. Avdelningarna har tydliga arbetshörnor med specifikt material som stöd för barnets utveckling och lärande. Ämnesområde matematik, språk, omvärld, sensomotoriskt och praktiskt arbete såsom ex. baka sockerkaka, pressa apelsin, skiva äpple mm. Allt material är tillgängligt och på barnens nivå. Barnen har möjlighet att fritt välja material som de vill arbeta med, med visst stöd från pedagogerna. Arbetsmiljön är lugn och koncentrerad, barnen resonerar med varandra och pedagogerna i lugn samtalston. På avdelningen för de yngre barnen finns ett målarstaffli anpassat i storlek. Det är endast grundfärgerna som är synliga, gul, röd och blå. Geometriska former finns i form av knoppussel. Vi ser att det finns goda möjligheter för barnen att leka med material som inte är kopplat till Montessori. Barnen har tillgång till vattenlek vid tvättstället, där det också finns en spegel med en bild bredvid som visar hur tungan ser ut när man sträcker ut den. Dessa bilder byts ut med jämna mellanrum. Barnen tränar sin kroppsuppfattning. Ex. en pojkar tvättar tvålflaskan samtidigt som han ser sig i spegeln. Han ser på bilden med tungan som sitter bredvid, sträcker ut sin egen känner på bilden och jämför med sin spegelbild. Han stänger av vattnet och rusar mot nya upptäckter på avdelningen. Pojken är i 1.5 årsåldern och i full färd med att uppleva sin omvärld. Ett annat exempel vi ser är efter mellanmålet. Pedagog och ett annat barn i samma ålder är kvar vid bordet och börjar duka av. Pedagogen håller fram det brinnande ljuset framför pojken och frågar om han vill blåsa ut ljuset, pojken blåser ut lågan och pedagogen står kvar med ljuset och sätter lugnt ord på hur det luktar och rökslingan som bildas. Genom sitt Montessoriuppföljningsmaterial menar en pedagog att de har koll på var barnet befinner sig i sin utveckling och vilka behov barnet har. Genom att förskolans pedagogiska material är konkret och strukturerat, synligt presenterat från lätt utmanande till svårare utmaning finns det möjlighet att tillgodose olika behov hos barnen där de befinner sig i sin utveckling och mognad. På frågan om läroplanen Lpfö-98 menar pedagogerna att Montessoripedagogiken överrensstämmer med Lpfö-98. En pedagog berättar att hon alltid har blocket i fickan för att på så sätt alltid följa barnen i deras utveckling. 9

10 För barn med behov av särskilt stöd finns det möjlighet att söka stöd från kommunen i samråd med föräldrar. Stödet kan bestå av specialpedagog, talpedagog som kan stödja i form av handledning alternativt en resurs på förskolan som arbetar med barnet i barngrupp. I form av dokumentation och uppföljning tar vi del av det Montessorimaterial som används till att utvecklingssamtal, samt TRAS (schema för registrering av språkutveckling hos barn) Kamera för dokumentation finns lätt tillhands på båda avdelningarna. Vi ser en födelsedagsfirande av ett barn som fyller 4 år På golvet ligger ett filttyg med 1-6 år uppritat och en sol i filt med en ljuslykta. Födelsedagsbarnet har en liten jordglob i handen och pedagogen börjar: - Idag är det 4 år sedan W. föddes. Då såg han ut så här. (Pedagogen håller upp ett foto på barnet som nyfödd för de andra barnen) - Jorden snurrar 1 varv runt solen och W fyller 1 år. (pedagogen visar upp ännu ett kort på barnet och berättar kort hur barnet var då/tyckte om osv.) Pedagogen fortsatte tills W fyller 4år och det är dialog mellan barnet och pedagogen. Alla barn sitter och lyssnar intresserat och en annan pedagog dokumenterar med kamera. Alla barn har en portfolio, det finns foton och text i de flesta. Kvaliteten och innehåll varierar och vi saknar struktur och tydligt syfte. Bedömning i text Material är åskådligt och genomtänkt på barnens nivå likaså är lokalerna harmoniskt möblerade. Barnen får den tid som behövs för att koppla tanke, handling och ord. Vi ser att pedagogerna tar tillvara på möjligheterna till inlärning i vardagliga rutinsituationer. Pedagogerna är goda förebilder och lugna och trygga i sin profession. Klintens pedagoger bör se över hur de vill arbeta med portfolio. Bedömning enligt skala x 4. Mycket god kvalitet 3. God kvalitet 2. Tillfredsställande 1. Ej tillfredsställande Ansvar och inflytande för barn Beskrivning Lekmiljön och materialet är åskådligt och anpassat till barnens behov så barnen har ett stort inflytande över sina egna val och får på så sätt utveckla sin kompetens. Barnen får lära sig att ta ansvar för material och sin lekmiljö genom att tid ges för att plocka undan, ta ansvar för sina kläder, hjälpa till vid dukning etc. 10

11 En pedagog berättar att inget trasigt material får finnas ute i verksamheten. Ex. fattas det en pusselbit, tas pusslet bort tills biten är återfunnen. När barnen kommer in efter utevistelsen på förmiddagen, finns ett fat på ett litet bord med olika frukter skurna i bitar. Pedagog tillsammans med ett barn väljer en siffra som syns tydligt på det lilla bordet. Barnen får två och två sitta vid bordet och äta de fruktantal som siffran visar under trevligt småprat. Under måltiden ser vi att maten är upplagd i olika skålar: pasta, bacon, ost, ägg( som barnen får knäcka själva), grönsaker m.m. Barnen väljer fritt av vad de önskar. Mjölk och vatten serveras i små kannor så även de yngsta barnen kan hälla själva. Pedagogen frågar barnen och väntar in svaren. - Vill du ha jordgubbar på din pannkaka? - Nej tack..men jag kan ta bredvid. - Det ska du få, svarar pedagogen. Vi ser tydligt att barnen har inflytande över sin dag på förskolan, de dagliga rutinerna är väl förankrade i barnen. Barnen är trygga och vet vad som händer och vilka förväntningar som finns på dem. Bedömning i text Närvarande pedagoger som har fokus på barnen hela tiden. Barnen är bejakade och respekterade för den de är. Pedagogerna har en stark tilltro på det kompetenta barnet. x 4. Mycket god kvalitet 3. God kvalitet 2. Tillfredsställande 1. Ej tillfredsställande Skola och hem Beskrivning De flesta föräldrar uppger att Klinten är deras förstahandsval av förskola. Det är en kombination av Klintens rykte och pedagogiken som avgjorde valet. Småskalighet/liten enhet, trygg miljö, engagerad personal, delaktighet är det flera föräldrar som uttrycker. Kommentarer från en mamma: - Pedagogiken är bra. Barnen lär sig mycket individuellt, jag ser skillnaden när barnets äldre syskon nu har börjat i en vanlig förskoleklass. En pappa: -Vi vill vara med hela vägen, med städning osv. Mitt barn blir stimulerad och sedd. Förskolan har föräldramöte 1 ggr/år eller fler vid behov. Utvecklingssamtal 1 ggr/året eller fler vid behov. 11

12 Pedagogerna gör en intervju med barnet i samband med utvecklingssamtal. Föräldrarna får ett Inför utvecklingssamtalet formulär med frågeställningar. Under samtalet upprättas en IUP (individuell utvecklingsplan) tillsammans förskola-hem som signeras. -Jag känner en oerhörd delaktighet genom dokumentationen via barnets pärm och Montessorischemat uttrycker en pappa. Det finns tid till dagliga samtal med föräldrar vid lämning och hämtning. Under arbetspassen släpps inga telefonsamtal fram till arbetande pedagog i barngrupp (om det inte är av allvarlig och brådskande orsak) Föräldrarna och andra får återkomma eller bli uppringda senare. Detta menar föreståndaren är viktigt för arbetsron och en respekt för barnens arbetsmiljö. Vi upplever att hallen är hall för skor och ytterkläder, inte fylld av information såsom planeringar, dagsrutiner etc. En pedagog berättar att föräldrar har uttryckt oro över att missa information pg.a. detta. Pedagogerna beslutade trots kritiken att fortsätta ha en hall utan för mycket information. Istället lägger de vikt vid att hinna med en muntlig dialog varje dag med föräldrarna. Pedagogerna upplever att föräldrarna är nöjda med det nuvarande sättet. -Vi har ju så fasta veckorutiner och föräldrarna vet vad som händer, t.ex. att vi går till skogen varje tisdag och vad det innebär. Vi informerar om det ska hända något särskilt även i våra månadsbrev. Föreståndaren skriver månadsbrev gällande båda avdelningarna Vi läser i dokument och får berättat för oss om Klintens traditioner: -Lucia med grötfrukost för hela familjen. Denna morgon föregås även av övernattning för de äldsta barnen på förskolan -Trädgårdsfest -Fettisdag med dropp-in kaffe -Föräldrafest där även pedagogerna blir inbjudna (vuxenfest) I Pilen-06 där föräldrarna har möjlighet att fylla i en kvalitetsenkät utskickad av Tyresö kommun med frågor angående den pedagogiska verksamheten ser vi att föräldrarna är mycket nöjda med Klintens verksamhet. Bedömning i text Genom personalens engagemang och förhållningssätt skapas en trygg och god arbetsmiljö för barnen, som i sin tur ger trygga föräldrar som känner förtroende för förskolans pedagoger. Föräldrar visar tydligt att de är nöjda med verksamheten på förskolan. Bedömning enligt skala x 4. Mycket god kvalitet 3. God kvalitet 2. Tillfredsställande 1. Ej tillfredsställande 12

13 Övergångar, samverkan, omvärld och utbildningsval Beskrivning Övergång mellan avdelningarna kallar man nedskolning på Klinten vilket betyder att barnen flyttar från övervåningen till undervåningen. Pedagogerna förbereder med namn och foto på barnet som skall flytta ned. Ett fadderbarn som är blivande skolbarn följer med pedagogen och bjuder ned det yngre barnet. Först en kort stund av dagen för att sedan utöka tiden. För att pedagogerna ska ha tid att förbereda och visa det nya barnet sker nedskolningen med 1-2 barn i taget. Övergångar från förskolan till skolan ansvarar föräldrarna för själva inskolningen. Pedagogerna på förskolan menar att det är viktigt för föräldrarna att få ta del av barnets kommande nya skolform Vi får ta del av Tyresö kommuns Rutiner för övergång mellan förskola och skola I Rutinfoldern ingår: Tidsplan Checklistor Barnets egna tankar Överföringsblankett Välkomstbrev Förskolan har lite kontakt med Montessoriskolan i Tyresö men på grund av det geografiska avståndet är det svårt att hitta ett samarbete som fungerar tidsmässigt. Det är inte självklart att föräldrarna väljer att fortsätta Montessoriskola efter förskoletiden utan då väljer de ofta en skola i närområdet berättar föreståndaren, vilket även bekräftas av en pappa på förskolan. På en planeringsdag har pedagogerna gjort studiebesök på Montessoriskola för att se hur de arbetar med barnen på skolan efter förskoletiden. Det gjordes även studiebesök på en småbarnsmontessoriavdelning. I övrigt är det inte så mycket samverkan med övriga förskolor i Tyresö kommun vilket kändes kanske lite trist från början enligt föreståndaren. - Vi blir kallade på möten till kommunen då det är viss information, och blir inbjudna till viss kompetensutveckling ex. köksutbildning och då får vi betala för den kompetensutvecklingen. Barnen besöker biblioteket i Trollbäcken med jämna mellanrum. De blivande 6-åringarne får ta del av bokprojektet. Det innebär att förskolan får låna några böcker som de sedan läser och recenserar. Den boken som är mest uppskattad får de sedan behålla. Dansprojekt Bygget som är ett rörelseprogram för att träna kroppsuppfattningen anordnas av kommunen. Projektet riktas till alla 5-åringar under ht

14 Bedömning i text Övergången mellan avdelningarna på förskolan är tydlig och strukturerad. Ett samarbete med andra förskolor i närområdet främjar barnens möjlighet att vidga sin omvärld, så även för pedagogerna. Bedömning enligt skala 4. Mycket god kvalitet x 3. God kvalitet 2. Tillfredsställande 1. Ej tillfredsställande Styrning och ledning Beskrivning Klintens föräldrakooperativ har en auktoriserad Montessoriverksamhet. Föreståndare med pedagoger har det pedagogiska ansvaret för den dagliga verksamheten. Föreståndaren arbetar 75 % i barngrupp vilket hon upplever som splittrande ibland. En pedagog vi intervjuar uttrycker att det är föreståndaren som är den pedagogiska ledningen. Föreståndaren deltar vid alla styrelsemöten. Styrelsen och engagerade föräldrar driver verksamheten tillsammans med personalen. Föräldrakooperativet drivs av en föräldraförening som en ekonomisk förening bestående av olika arbetsgrupper: Styrelse revisorer-valberedning Personalansvarig Fixargrupp/bohagsgrupp Barnrekrytering Marknadsföring Ekonomi Städ och jour Styrelsen väljs varje år av valberedningen. Man sitter i regel ca:1 år och tills man lämnar Klinten. Det upplevs som att det inte blir någon kontinuitet annars. Styrelsemöten hålls ca 10 ggr/år. Medlemsmöten där enbart föräldrar deltar är en form av samvaro där det finns möjlighet att diskutera praktiska frågor som städning, jourschema och trädgårdsskötsel etc. Dessa möten hålls i regel efter varje styrelsemöte. Obligatorisk närvaro. Föreningsmöte/årsstämma 1 ggr/år. Föräldramöte arrangeras av förskolan 1ggr/år. Föräldrarna upplever att personalen är extremt tillgänglig för spontana möten, om det skulle behövas. Personalgruppen är stabil. Historiskt har det varit låg personalomsättning, enligt både föreståndare och föräldrar. 14

15 Pedagogerna prioriterar att vara mycket i barngrupp. Det är kärleken till barnen som styr detta berättar en pedagog. Pedagogerna har ca 45 min. enskild planeringstid/vecka. Oftast läggs tiden ihop till 2 timmar varannan vecka. Klinten har 5 planeringsdagar/år. Pedagogerna får fortbildning i den mån de önskar. Senaste gemensamma kursen handlade om genuspedagogik. Pedagogerna tar vara på varandras kompetens. Personliga önskemål hör även till kompetensutvecklingen. Bedömning i text Vi ser en verksamhet där styrelsen har en dialog med personalgruppen med föreståndaren som tydligt språkrör. Föräldragruppen har ett gemensamt intresse att driva Klinten som en bra arbetsplats som på så sätt även ger sina barn en bra miljö att utvecklas i. Bedömning enligt skala 4. Mycket god kvalitet x 3. God kvalitet 2. Tillfredsställande 1. Ej tillfredsställande Jämförelse med tidigare observation Klinten har observerats våren 2002 enligt en tidigare metodbok. Förbättringsområden i tidigare rapport (år): Uppdatera handlingsplan och en lokal arbetsplan Utveckla det forskande arbetssättet och lustfyllda lärandet Mer utrymme för den fria och skapande leken inomhus Utvecklingssamtal med personalen Tidsinventering åtgärdat Nuläge Se utveckling och lärande. Åtgärdat Se utveckling och lärande samt inflytande och ansvar. Åtgärdat Personalansvarig har medarbetarsamtal. Vi har tagit del i föreståndarens arbetsbeskrivning och där ingår tid till det administrativa arbetet. Pedagogerna har tid avsatt till planering. (se styrning och ledning) Kompetensinventering och fortbildningsplan Fortbildning görs i samråd med styrelsen. 15

16 Starka sidor: * Pedagogernas engagemang, kompetens och förhållningssätt (se normer och värden) * Montessorismaterialet som är tydligt och strukturerat. (se utveckling och lärande) * Innemiljön (se utveckling och lärande) * Stark, nöjd och engagerad föräldragrupp (se förskola hem) Förbättringsområden * Upprätta en tydlig likabehandlingsplan. * Se över möjligheterna att hitta samarbete med en annan förskola i närområdet för att på så sätt få utvidga de äldsta barnens möjlighet att vistas i en större barngrupp i samma åldersgrupp. (se övergångar, samverkan omvärld och utbildningsval) * Koppla portfolion mot målområdena. (se utveckling och lärande) Sammanfattande slutsats om enheten Klinten är en förskola/föräldrakooperativ där det syns tydligt att barn, föräldrar och personal trivs. Lokalernas möblering utstrålar lugn och harmoni, väl genomtänkt. Förskolans profil som Montessoriinriktad är väl förankrad hos alla som vi träffade under vår vistelse. Pedagoger har ett gott förhållningssätt och är mycket kompetent och engagerad i sitt uppdrag. En pappa uttrycker för oss: - Städningen känns jobbig ibland, men alla fördelar överväger att ha sitt barn på Klinten Referenser Kvalitetsredovisning för Montessoriförskolan Klinten läsåret 2006/07 Lokal arbetsplan Kalendarium verksamhetsåret Att tänka på som förälder på Klinten- folder Kortfattad beskrivning av Montessoripedagogiken- se bilaga 1 16

17 BILAGA 1 Startsidan Verksamheten Montessoripedagogiken Köanmälan Kontakta Startsidan Montessoripedagogiken Montessoripedagogiken Här nedan följer en kortfattad beskrivning av Montessoripedagogikens ursprung och filosofi. För mer utförlig information samt material även om andra pedagogiker, se bl.a. följande länkar: "Montessoripedagogiken sätter barn - och lärare - i centrum", ur Montessoritidningen, Nr.4, Luleå universitetsbiblioteks samlingssida PedagogGuiden - Särskilda pedagogiska riktningar Anv Lös Lo Maria Montessori Montessoripedagogiken utformades av Italiens första kvinnliga läkare, Maria Montessori ( ). Hennes noggranna observationer av barns utveckling ledde så småningom fram till en pedagogik som tillvaratar barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Även om tankarna och metoderna har utvecklats vidare, står sig de grundläggande idéerna än idag. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" "Hjälp mig att hjälpa mig själv" (även: "Hjälp mig att göra det själv") är en bärande tes i denna pedagogik. Grundtanken är alltså att ge barnet endast den hjälp det behöver, och låta barnet själv tänka ut en lösning på problemet. Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand, eftersom all onödig hjälp utgör ett hinder i barnets utveckling. Utveckling i egen takt Maria Montessori fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Från det allra tidigaste intresset att kunna äta på egen hand samt lära sig gå och prata, till intresset för läsning, matematik, rymden, världen osv. Frihet att välja och möjlighet att arbeta ostört Tanken är att låta barnets eget intresse leda det att söka kunskap. Att man bäst tar tillvara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift. Barnet får lov att välja sysselsättning, så länge verksamheten inte blir störande för andra i gruppen. Resultatet blir arbetsglada och harmoniska barn med förmåga till koncentration och självdisciplin. 17

18 Lärarens roll I en Montessoriskola är lärarens uppgift att observera, stimulera, uppmuntra och stödja barnet i dess utveckling, inte att dirigera eller forcera barnet. Läraren berättar, beskriver, orienterar, klarlägger. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materielen ska användas för att ge meningsfull träning. Därefter gäller det att låta barnet arbeta självständigt och ostört med sin uppgift. Miljön och materialet För att möta barnets behov av stimulans finns det utvecklade Montessoriläromedel för olika intresse-inriktningar och mognadsstadier. Undervisningsmaterialet är noggrant utprovat och utvecklar barnets begrepps-uppfattning. Det finns sinnesutvecklande materiel och sådant som övar barnet i vård av sin egen miljö samt i utförande av enkla praktiska göromål t.ex. påklädning. Vidare finns redan i förskolan materiel för förberedelse till och inlärning av skrivning, matematik, geografi och naturkunskap. En viktig del i verksamheten utgör också de fritt skapande aktiviteterna t.ex. målning, vävning, musik och rytmik. Social träning Allt material har sin särskilda plats. Den som har använt ett material, har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen. Är ett visst arbetsmaterial upptaget, får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta. Genom lekbetonade övningar i socialt beteende skapas goda vanor för samvaro i grupp. Barnen tränas till hjälpsamhet och hänsyn till kamrater och vuxna. Allt arbete bygger på samspel och ömsesidig respekt. Källa; MontessoriTidningen nr (något modifierat) 18

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Centrala Väsby skolor. Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun

Centrala Väsby skolor. Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun Centrala Väsby skolor Smedby skola och Väsby skola Upplands Väsby kommun Charlotta Andersson Danderyds kommun (Väsby skola) Catherine Hannig Brunnberg Sollentuna kommun (Väsby skola) Cia Klinta Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer