Kvalitetsredovisning 2007/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007/2008"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom

2 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Varje kommun skall sträva efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats för verksamhet i kommunen kända och enkelt åtkomliga för var och en. 3 Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen respektive skolan, förskolan och fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse 4 Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning skall utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Punkt 1-4 sammanfaller med förskoleklassen och fritidshemmet Odenslundsskolan är en 1-5-skola, Lå 2007/08 hade skolan 142 inskrivna elever i åldrarna 6-12 år. en positiv ökning utifrån prognosen (118). Eleverna är indelade i två spår, Hugin och Munin. Varje spår är indelat i tre grupper grön ( förskoleklass och åk 1 ), vit ( åk 2 och 3 ) och blå ( åk 4 och 5 ). Färgerna är hämtade från jämtlandsflaggan. Hugin Munin Blå= den vackra blå himlen blå blå Vit= de bländande vita fjällen vit vit Grön= grunden, de underbara gröna skogarna grön grön På Grön börjar barnen det år de fyller sex år. Majoriteten av föräldrar lät sina barn börja i förskoleklass. Skolans arbetssätt utgår från att barnen är i åldersblandade grupper. Samarbete sker också mellan åldersgrupperna, dvs. färgerna. Samarbetet mellan skolan och fritidshemmet är långt gående. När eleverna börjar i sjätte klass byter de till Parkskolan eller annan 6-9-skola. Skolan tillhör skolområde Östersund Södra där förutom vår skola, Linneans förskola, Fagervallsskolan, förskolorna Balders hage, Astern och Myran, Körfältsskolan, Mosippan och Sollidens förskolor och Parkskolan ingår. Personal Pedagogisk personal finns på alla tjänster och består av lärare, specialpedagog, förskollärare och fritidspedagoger,totalt 15,2 tjänster och 0,75 övrig resursperson. Tre av de utbildade pedagogerna är manliga. De flesta har arbetat länge på skolan och omsättningen av personal är låg. Skolledningen bestod av rektor Kerstin Schöblom och en ledningsgrupp. som tillsammans med rektor ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Odenslundsskolan.

4 Allmänna förutsättningar Lokaler Skolan bedrivs i två äldre byggnader, den mindre från 1899 och den större från I husen finns klassrum kombinerade med fritidshemmet, matsal, grupprum, rektorsexpedition, elevhälsorum som delas av specialpedagog och skolsköterska, personal-och arbetsrum m.m. I den större byggnaden nyttjas även lokaler i källaren till bibliotek, dramarum, musikrum, rörelserum och skapanderum. Skolan saknar slöjd-/ idrotts- och hemkunskapssalar. Slöjdundervisning bedrivs på Fagervallsskolan och hemkunskap och idrott på Parkskolan. Ekonomi Skolan och fritidshemmet har en budget på c:a 7 miljoner. Till arbetslagen är pengar delegerade för inköp av läromedel och förbrukningsmaterial. Även en viss del av kompetensutvecklingsbudgeten förfogar man själv över. 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Underlag för läsårets arbete har varit den utvärdering som gjordes i maj och juni 2007 med förslag på förbättringar. Alla arbetslag har haft utvärderingarna och åtgärder för utveckling samlade i den gemensamma utvecklingsplanen. Avstämning/uppföljning har skett vid olika tillfällen under läsåret. Gemensamma utvärderingsdagar har genomförts under vt-08; två dagar vecka 18, en em/kväll vecka 21 och två dagar vecka 25. Under vecka 38 kommer nya mål för lå 2008/09 att fastställas Ledningsgruppen har ansvar att sammanställa resultaten från arbetslagens förslag till åtgärder och fastställa de nya målen för läsåret.

5 3. Utvecklingsområden 2007/2008 Vi fortsatte under läsåret 2007/08 med samma utvecklingsområden som påbörjades lå 2004/05 och som sedan har fortsatt 2005/06, 2006/07 nämligen: VÄRDEGRUND, ARBETSMILJÖ och ELEVHÄLSOARBETE För utvecklingsområde Värdegrund och Arbetsmiljö finns planeringsgrupper med personal från både förskola och skola. Grupperna sätter upp mål för arbetet, planerar och genomför aktiviteter samt enhetsmöten under läsåret. Utvecklingsområdet Värdegrund Enhetens värdegrundsmål är: Alla som passerar enhetens dörrar, ska känna sig väl bemötta. Vårt bemötande ska innebära att alla känner sig uppmärksammade och välkomna Vi är alla varandras förebilder Våra olikheter ser vi som styrkor som vi vill uppmuntra och ta till vara. Vi ska alla känna att vi kan ha inflytande i verksamheten Utvecklingsområdet Arbetsmiljö Mål med utvecklingsområdet arbetsmiljö är att: Vi ska känna oss som en enhet genom: - att få förståelse för varandras arbetssituation - att vi upptäcker varandras olika kompetenser som kan vara till glädje och nytta i vårt arbete med barnen/eleverna - att barn och elever lär känna varandra

6 Elevhälsoarbete/Elevhälsoplan. Elevhälsoplanen med tydlig ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet ska fungera som ett stöd för pedagogerna i detta arbete. Våra olika möten sker på tre nivåer; *Dokumenterat Elevprat i arbetslagen för att kontinuerligt uppdatera hur eleverna i gruppen har det och hur deras arbetsmiljö ser ut. * På spårets elevhälsomöten, EHM, tas ärenden, som kräver insatser utöver de ordinarie upp. * Tillsammans med elevhälsoteamet, EHT, finns möjlighet till ytterligare fördjupningstid för pedagogerna en gång/mån. I EHT ingår psykolog, kurator, specialpedagog, skolsköterska och rektorer. En av våra målsättningar i elevhälsoarbetet är att: Vi vill se varje elevs olika möjligheter till positiv utveckling ur individ-, grupp- och organisationsnivå. Utifrån synsättet Elev i svårigheter försöker vi tillsammans med familjen hitta lämpliga åtgärder för en positiv utveckling för eleven. 4. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. Värdegrundsarbete Resultat och måluppfyllelse Skolan genomförde en enkät bland elever och personal med fokus på bemötande. under vt -05. En arbetsplan för värdegrundsarbetet skrevs utifrån enkätresultatet. Ett fortlöpande arbete har sedan dess pågått med olika aktiviteter enligt Handlingsplan för värdegrundsarbete på Odenslunds enhet. Arbetet är alltså långsiktigt. Noteras kan att vi utifrån vårt värdegrundsarbete fick motta kommunens kvalitetspris för år 2006, delat med två andra skolor. Vi har fått förfrågan och genomfört föreläsningar om vårt värdegrundsarbete på Mittuniversitetet, i annat skolområde och på BoUN:s sammanträde under vt-08. Personal från skolan fick också inbjudan till chefsdagen 11 maj att beskriva värdegrundsarbetet i praktiken på Odenslundsskolan. Analys Ett aktivt arbete pågår på alla plan. Förutsättningar för fortsatt utveckling är en aktiv värdegrundsgrupp som formulerar mål, initierar, implementerar och följer upp utvecklingsarbetet så all personal känner sig delaktig. Vi har på flera sätt fått positivt gensvar för vårt arbete. Se ovan. Under läsåret påbörjades ett arbete att förbättra struktur och förhållningssätt på personalmöten vilket har visat sig ge bra resultat. Mötena känns mycket mer effektiva. Elever i alla klasser involverades i arbete med bemötande. Åtgärder för förbättring Fortsatt arbete med förebyggande värdegrundsarbete enligt vår Trygghetsplan. Kontinuerlig uppföljning av vårt arbete.

7 Arbetsmiljö Resultat och måluppfyllelse Olika aktiviteter planerades och genomfördes tillsammans förskola och skola, med fokus på uppsatt mål, t.ex. gemensam kompetensutveckling, tvärgruppsdiskussioner vid enhetsmöten, planerade och spontana besök hos varandra förskola/skola. Läsåret har börjat och avslutats med en gemensam aktivitet. ARM-gruppen har också initierat och arrangerat olika friskvårdsprojekt inom enheten. Det var positivt gensvar från personalen med de genomförda aktiviteterna. Analys Förutsättningar för fortsatt utveckling är en aktiv ARM-grupp som formulerar mål, initierar, implementerar och följer upp utvecklingsarbetet så all personal känner sig delaktig. Vi har på flera sätt fått positivt gensvar för vårt arbete. Övergången från förskola till skola underlättas om personalen lär känna varandra och får kunskap om varandras arbete. Steget för de blivande 6:åringarna blir inte så farligt om de redan tidigare varit och hälsat på, haft besök av skolbarn, varit tillsamman på utedagar m.m. En förändring i organisationen skedde inför lå 2007/08 när enheten delades så Linneans fsk och Odenslundsskolan återigen blev en enhet. Mosippan och Solliden kom att tillhöra Körfältet med Maria B Wiktorsson som rektor. Påbörjat pedagogiskt samarbete och utbyte mellan förskolorna har fortsatt, men i mindre omfattning än året innan. ARM-gruppen har träffats och planerat och initierat olika aktiviteter på vuxennivå som trivselkväll, Odenfika, spontana samarbetsaktiviteter och gemensam våravslutning med bl.a. samarbetsövningar på Multi Challenge. Åtgärder för förbättring Fortsatt arbete utifrån uppställda mål enligt ovan. ARM-gruppen ska inspirera men det är allas ansvar att olika aktiviteter genomförs.

8 Elevhälsoarbete Resultat och måluppfyllelse Se måluppfyllelse i fonolektest och svenska åk 5. Analys och bedömning Åtgärder för förbättring Elevhälsoplanen utvärderades under vt-08. Synpunkter som kom fram kommer att sammanställas inför terminsstarten och vissa förändringar kommer att ske. Individuell Utvecklings Plan, IUP Processen med framtagande av gemensam IUP för Odenslundsskolan startade hösten 04. Ett underlag fanns färdigt hösten -05. Detta användes sedan och reviderades utifrån gjorda erfarenheter. Skolan har fr.o.m. hösten -06 börjat använda sin nya IUP, Individuella utvecklingsplan, tillsammans med eleverna. From läsåret 06/07 har vi satsat på ett i skolområdet gemensamt arbete för en enhetlig IUP-blankett.

9 5. Områden i skolans läroplan (Lpo 94) Grunden för kvalitetsredovisningen är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsredovisningens upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade under åtta rubriker/områden i skolans läroplan (Lpo94) dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen i form av inriktningsmål. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Inriktningsmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen. Nedan anges, under lämplig läroplansrubrik, både inriktningsmålen och kvalitetskraven som finns i kommunen. Syftet med detta är ett försök till att synliggöra en helhet mellan det nationella och kommunala uppdraget. Inriktning smål (KF) Skolans läroplan (Lpo 94) Skolans mål Kvalitets kav (BoUN) Illustrativ bild av förhållandet mellan det nationella uppdraget, det kommunala uppdraget och skolans mål.

10 5.1. Normer och värden Inriktningsmål Bemötandet av barn och ungdomar har bidragit till att ge dem en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget omdöme samt skapat en ömsesidig respekt. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskrivning av hur skolområdet arbetar med jämställdhet. Redovisning av att det finns ordningsregler på varje skola. Skolans mål: Mål för arbetet finns uttryckt enligt nedan i Odenslundsskolans trygghetsplan. Barnen ska känna att skolan erbjuder en trygg och inspirerande miljö. Barnen ska kunna visa hänsyn för andras olikheter och bli medvetna om sina egna roller i samtalet och i det sociala samspelet. Barnen ska kunna lösa konflikter med ord. Barnen ska få ökad empati. Barnen ska kunna hävda sina gränser och få verktyg för att kunna lösa spänningar. I Odenslundsskolans trygghetsplan finns beskrivet hur skolan ska arbeta för att förebygga kränkande behandling.

11 Insatser för att nå målet: Förebyggande värdegrundsarbete vid Odenslundsskolan: När barnet börjar skolan placeras det i ett faddersystem, som syftar till att barnet ska känna sig tryggt bland de äldre barnen. I den gruppen finns skolans alla åldrar representerade och gruppindelningen används vid alla tema- och friluftsdagar. Varje ny hösttermin inleds med att alla på skolan dumpar ord. Det innebär att varje klass kommer överens om vilka ord som är godkända för barn och vuxna att kalla varandra för. Vid ett tillfälle i veckan har alla klasser en schemalagd lektion i livskunskap där enskilda barn och grupper på olika sätt medvetandegörs om sin del i det som sker på skolan. Alla klasser har kontinuerliga kompissamtal då barnet tränas i att lösa konflikter och att sätta ord på sina känslor. För att ytterligare stärka och utveckla barnet som individ har alla klasser regelbundet återkommande tjej- och killsnack, där deltagarna samtalar om aktuella och angelägna frågor. Konflikter som uppstår på skolan löser barn och vuxna tillsammans. För att förtydliga de inblandades roller i det som inträffat används ibland seriesamtal, där bilder hjälper till att tydliggöra det som hänt. Vid behov kontaktas också föräldrarna. På rasterna finns det alltid en eller två vuxna rastvärdar ute, som för att synas väl har gula västar på sig. Syftet är att barnen skall känna trygghet på sina raster. Skolans kompisstödjare fungerar som de vuxnas extra ögon och öron när det gäller att upptäcka om något barn blir kränkt eller utsatt för mobbning. De är barn som blivit framröstade i klasserna och som är utbildade i samråd med organisationen Friends. Varje klass håller regelbundna klassråd. Frågor som ska diskuteras vidare tar sedan klassens representanter med sig till skolans elevråd. På elevrådets möten finns även två kompisstödjare med.

12 Resultat: I alla klasser pågår ett kontinuerligt arbete enligt Odenslundsskolans trygghetsplan. I den gemensamma kommunenkäten som görs varje år i åk 4 visade det sig för år 2007 att Odenslundsskolan har ett medelvärde som ligger över kommunens medelvärde på frågorna som handlar om trivsel, känna sig trygg, säga till kamrater och bli välbehandlad av kamrater. Däremot var medelvärdet lägre på frågorna att säga till vuxna och bestämma tillräckligt. I samband med Skolverkets inspektion under vt-07 gjordes en föräldraenkät. Tjugo enkätsvar samlades in. Sammanställningen visar på ett i stort sett bra bemötande, trivsel och arbetsro. Ingen gemensam analys har gjorts. Analys lärdomar: Skolan gör stora insatser för att nå inriktningsmålet men vi behöver mätbara instrument för att se om vi uppnår detsamma. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: En enkätundersökning för bemötande kommer att genomföras nästa läsår Kunskaper Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv arbetet med entreprenörskap. Beskriv hur arbetet med elevers miljömedvetenhet sker. Beskriv hur verksamheten organiseras så att äldre och yngre barn och ungdomar naturligt arbetar, leker och lär tillsammans. Skolans mål: Insatser för att nå målet: Det föreligger inget större gemensamt arbete med entreprenörskap. Att ta vara på och uppmuntra elevers egna initiativ och genomförande av olika entreprenöriella aktiviteter sker kontinuerligt i mindre och större skala i alla klasser. Arbete för att öka elevernas miljömedvetenhet pågår kontinuerligt enligt följande: Ansvarsområden vad gäller klassrumsmiljön kompostering temaarbete med miljö vartannat år, vilket leder till att varje elev får kunskaper om vattenrening, sophantering och sortering samt energiförbrukning i alla klasser finns kärl för källsortering arbete enligt arbetsplanen i So arbete enligt handlingsplan för miljöarbete

13 Insatser kring hur äldre och yngre barn leker, lär och arbetar tillsammans: gemensamma raster spårluncher faddersystem lekdagar utflykter överskolning elevens val avslutningar åldersblandad organisation temadagar Resultat: Vi tror och tycker oss se att barnen lär känna varandra och känner trygghet. Analys lärdomar: Skolan bedriver ett medvetet arbete för att få barnen att leka, lära och arbeta över åldersgränserna. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter det medvetna arbetet enligt ovan. 1/ skall mål och nyckeltal redovisas Elevernas ansvar och inflytande Inriktningsmål Barn, ungdomar och studerande tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande och föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv hur arbetet med att utveckla elevers inflytande och ansvarstagande sker samt om skolområdet har en plan för detta arbete. Redovisa om skolan har fungerande klass- och elevråd. Skolans mål: Barn och ungdomar ska med ökad mognad/stigande ålder ta ett större ansvar och inflytande över sitt lärande.

14 Insatser för att nå målet: klassråd hålls med varierande kontinuitet från en gång/vecka till en gång/ sjätte vecka. elevråd var sjätte vecka varje barn har en egen IUP olika ansvarsområden där eleverna är representerade i planeringen av skolans aktiviteter. ett fortsatt arbete pågår att tydliggöra skolans mål för eleverna samlingsrutiner Resultat: Skolan har fler elevrepresentanter placerade i fler grupper av ansvarsområden än tidigare. Analys lärdomar: Arbetet har pågått för kort tid för att det ska gå att göra en analys. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter arbetet med att tydliggöra målen i läroplan och kursplan för eleverna 5.4. Skola och hem Inriktningsmål Barn, ungdomar och studerande tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande och föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv hur vårdnadshavarens engagemang stimuleras samt det val skolan gjort när det gäller lokal styrelse, föräldraråd eller motsvarande. Skolans mål: Se ovanstående inriktningsmål! Insatser för att nå målet: föräldramöten varje termin I U P åtgärdsprogram inbjudan till spontana besök av vårdnadshavare

15 föräldraråd med förälder som ordförande skolgårdsgrupp med föräldrarepresentanter utvecklingssamtal 2 gånger/läsår veckobrev/kontaktbok Resulta/ Analys lärdomar: Inget mätbart resultat Föräldrars intiativ och engagemang i föräldrarådet tas tillvarat.ex. vad gäller trafikfrågor, skolgårdsgrupp, skolgårdsdag med elever, personal och föräldrar m.m. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Skolan ska göra en gemensam utvärdering i enkätform till alla föräldrar Fortsätta ta vara på föräldrars initiativ till olika förbättringar m.m. 5.5 Övergång och samverkan Inriktningsmål Östersunds kommun kännetecknas av ett brett utbildningsutbud med god vägledning och hög kvalitet. Alla elever har behörighet till gymnasieskolans nationella program. Skolans mål: Insatser för att nå målet: Vi följer skolans överlämnandeplan till Parkskolan//senareskolan. Resultat: Analys lärdomar: Planen bör revideras med personal från både tidigare- och senareskolan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året:

16 5.6.Skolan och omvärlden Skolans mål: Vi har inget formulerat mål. Insatser för att nå målet: Alla elever deltar i valet till Världens kompisars pris. Detta arbete genomförs av en grupp elever i 4-5:an. Eleverna i åk 4-5 har ett fadderbarn i Kambodja, redovisar tidningsartiklar varje vecka och för övrigt följer skolans ämnesplan i SO Åk 5 deltar i uttagningen till Vi i femman Eleverna har brevvänner i andra länder Resultat: Ett stort engagemang från elevernas sida! Analys lärdomar: Eleverna får ökad omvärldsuppfattning, ökad empati och insikter i andra människors levnadsvillkor. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter att arbeta med Världens kompisars pris nästa år Bedömning och betyg Inriktningsmål Barn och ungdomar har goda språk, läs- och skrivkunskaper redan i tidig ålder. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv arbetet med individuella utvecklingsplaner samt om alla elever har en individuell utvecklingsplan. Skolans mål: Alla elever ska ha en I U P. Se Inriktningsmål.

17 Insatser för att nå målet: Fonolek test för alla barn i fsk-klass och åk 1 Ord och bild (nya test för åk 2) Bild och ord (nya test för åk 2) Ordkedjetest Läsförståelseprov (Vilken bild är rätt) Nationella prov för åk 5 Alla elever har en IUP Resultat: Åk 2: Bild och ord: 1 av 17 elever har visat svårigheter. Ord och bild: Alla har ett godkänt resultat. Åk 2 och 3: Ordkedjor: Alla utom en elev har uppnått ett högre resultat under läsåret. Läsförståelseprov: Alla i åk 2 har godkänt resultat, 2 av 26 i åk 3 har ej godkänt resultat. Åk 5: se redovisning nedan. Analys lärdomar: Vi anser att resultaten pekar på rätt insatser. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att använda nationella prov för år 3. Redovisning av: Nationella prov åk 5 Sammanfattande bedömning om måluppfyllelse i svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska åk 5 Svenska Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor Pojkar 1 9, ,9 Totalt 1 4, ,8

18 Svenska som andra språk Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor Pojkar Totalt Matematik Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor 1 7, ,3 Pojkar Totalt 3 12, ,5 Engelska Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor Pojkar Totalt Vilka områden (utifrån de nationella proven) har eleverna klarat bra respektive mindre bra i de olika ämnena: Svenska: De delar som eleverna klarat mycket bra är delprov C och delprov E. Viss variation kan ses i delprov A och B även om resultatet är godkänt hos alla. Engelska: 23 av 24 elever har godkänt resultat på samtliga delprov. En elev av 24 har inte klarat samtliga delprov (delprov C och D; läsförståelse) Matematik: 20 av 24 elever har godkänt på samtliga delprov. 4 elever av 24 är inte godkända på samtliga delprov (delprov E; subtraktion) Analys och lärdomar: Skolan behöver arbeta mer medvetet med elevernas taluppfattning. I svenska behöver eleverna läsa olika slags litteratur på rätt nivå.

19 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi ska låta eleverna läsa litteratur från olika genrer. Vi ska arbeta mer konkret och i ökad omfattning med barnens taluppfattning redan från tidig ålder. En jämförelse och ett resonemang av sambandet mellan lärares bedömning att målen nås i ämnet och erhållna resultat på nationella proven: Oftast ser vi ett samband mellan resultatet på de nationella proven och måluppfyllelse i ämnet. Bedömning av måluppfyllelse i övriga ämnen åk 5 Ämne Totalt antal elever Nått målen i åk 5 Ej nått målen i åk 5 Bild Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Modersmål Musik NO Biologi Fysik Kemi SO Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Teckenspråk Teknik Vilka ämnen har eleverna klarat bra respektive mindre bra: Analys och lärdomar: Vi behöver arbeta för att ytterligare tydliggöra målen för både barn, föräldrar och personal.

20 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Ännu mer medvetet arbeta med och mot målen. Fortsätta arbetet med nya ämnesplaner för skolområdet Rektors ansvar På vilket sätt tar rektor, som pedagogisk ledare, ansvar för genomförandet av föreslagna åtgärder. Skapa mötesplatser och tid för pedagogerna att träffas inom skolan, tillsammans med förskolan och i skolområdet för att gemensamt analysera resultat av proven och diskutera förslag till åtgärder. Initiera pedagogiska diskussioner med koppling till läroplan och kursplaner. Planera innehåll i konferenser och spårmöten tillsammans med ledningsgruppen och/eller andra ansvariga pedagoger. Delta i planeringen i område Östersund södra mellan skolorna för ökad måluppfyllelse för våra elever. Uppföljning av föreslagna åtgärder kontinuerligt och i slutet av läsåret. 6. Hälsa och livsstil Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv hur barns och ungas behov av daglig rörelse, vila och utevistelse tillgodoses samt hur kulturarvet av olika vinteraktiviteter och vinteridrotter utvecklas. Beskriv hur arbetet med utemiljön sker. Beskriv hur skolan arbetar med dans. Redovisa om det finns en handlingsplan avseende allergi. Skolans mål: Inget mål fanns för läsåret Insatser för att nå målet: Alla elever har minst två raster varje dag då de ska vara utomhus Gemensam friidrottsdag, vinterfriluftsdag, lekdag och brännbollsdag Varje klass planerar egna uteaktiviter

21 Under idrottstimmarna och på raster åker eleverna skridskor/skidor Vi cyklar och promenerar till olika aktiviteter förutom att eleverna varje vecka promenerar till lektioner för slöjd ( Fagervallen ) och idrott och hemkunskap (Parkskolan. ) Vi har en skolgårdsgrupp inklusive föräldrar som arbetar med utemiljön Vi tränar dans på idrottstimmarna och ibland inför utskolningsmiddag för åk 3 och nobelmiddag för åk 5. Handlingsplan för allergi finns Resultat: Analys Lärdomar: Vi skulle behöva en idrottshall alternativt större tillgång till Parkskolans idrottshall för att i ännu högre grad stimulera elevernas rörelsebehov. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Fortsättning enligt ovan nämnda insatser. Vi hoppas på en rörelsestimulerande utemiljö när Odenslundsskolans skolgård under läsåret 08/09 ska åtgärdas. 7. Uppföljning av arbetet utifrån likabehandlingsplanen Utvärdering av Likabehandlingsplanen sker av personal, elever och föräldrar under vt- 09. Rektor är ansvarig för utvärderingen. I början av läsåret 09/10 revideras Likabehandlingsplanen och planerade åtgärder genomförs. 8. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Redovisa tillgången till specialpedagogisk kompetens samt hur arbetet med åtgärdsprogram sker. Redovisa om skolområdet har en plan för det förebyggande arbetet och över hur samverkan organiseras inom området, med socialtjänsten samt övriga berörda verksamheter och myndigheter.

22 Specialpedagogisk kompetens På Odenslundsskolan har vi tillgång till 80% specialpedagogtjänst. På tjänsten arbetar en specialpedagog med specialpedagogexamen. Specialpedagogen arbetar alla dagar i veckan utom fredagar. Specialpedagogen arbetar mest med handledning av arbetslagen. Arbetslagen träffar specialpedagogen varannan vecka på bestämda tider för reflektion över elever i behov av särskilt stöd. Vid dessa träffar kan specialpedagogen få frågan om att exempelvis observera,undersöka närmre, testa eller kartlägga elever; åtgärder som läraren kan känna att behövs någon förändring kring, för att lärandet ska bli bättre. Därefter funderar arbetslaget och specialpedagog på vilka åtgärder som kan behövas. Ibland kan det vara förändringar som inte resulterar i ett åtgärdsprogram för eleven utan ligger på grupp- och/eller organisationsnivå. Åtgärdsprogram Om arbetslaget och specialpedagogen anser att ett åtgärdsprogram behövs upprättas utifrån det som beskrivits ovan upprättas åtgärdsprogrammet tillsammans med elev och föräldrar. Åtgärdsprogrammet löper över tid eller tills att åtgärden är åtgärdad, oftast en period om 8-12 veckor. Uppföljning sker var fjärde vecka och utvärdering när perioden är klar. Uppföljning och utvärdering sker tillsammans med elev, föräldrar, handledare och specialpedagog. Åtgärden kan ibland vara längre men oftast görs ett uppehåll för att se resultatet. Åtgärdsprogrammet innehåller en nulägesbeskrivning över vad som fungerar bra på individ-, grupp- och organisationsnivå sett ur elevens, föräldrarnas och skolans perspektiv. Sedan följer en nulägesbeskrivning av vad som behöver utvecklas. Även denna fråga besvaras utifrån elev-, föräldrar- och skolperspektiv och på de olika nivåerna. Ett övergripande mål samt delmål skrivs ner. Vad gör vi?hur gör vi? När gör vi det? Är frågor som besvaras av eleven, föräldrarna och skolan samt utifrån individ,- grupp- och organisationsnivå. Därefter bestäms när uppföljning /utvärdering ska ske och med vem som ska närvara. Vid uppföljning/utvärdering ställs frågan hur det har fungerat utifrån de olika perspektiven och om målet eller delmålet är nått. Om vi ska arbeta vidare följer en beskrivning av hur, vad och när vi gör detta arbete. Arbetslaget ansvarar för att träna eleven utifrån något som behövs för att eleven ska nå målet. Likaså sker oftast en parallell insats i hemmet. Ibland träffar specialpedagogen eleven för träning av något specifikt. Åtgärdsprogram kan också skrivas efter en EVK då EVK finner att ett sådant behövs. Detta skrivs på samma sätt och med samma personer närvarande som ovan. Arbetslagen eller handledaren skriver ibland åtgärdsprogram utan att specialpedagogen är inblandad.

23 Odenslundskolans Elevhälsoplan, reviderad vårterminen Målsättningen med elevhälsoarbetet är: Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god lärandemiljö och att alla elever ska känna sig respekterade och värdefulla. Vi vill se varje elevs olika möjligheter till positiv utveckling ur individ-grupp- organisationsnivå. Fyra steg på elevhälsomöten. 1. Elevprat Elevprat äger rum varannan vecka i arbetslaget tillsammans med specialpedagogen. Här sker den huvudsakliga planeringen av elevhälsoarbetet. 2. Elevhälsomöte, EHM Elevhälsomöten i spåret, EHM, äger rum en gång i månaden i respektive spår. Vid EHM deltager så många som möjligt av elevhälsoteamets medlemmar. Handledarna i arbetslaget har tillsammans med specialpedagogen förberett vilka ärenden som de vill lyfta upp till EHM. Rektor leder elevhälsomötet i spåren. Olika samtalsmetoder kan användas såsom grupphandledning, reflekterande team, rundor etc. Här bestäms också vilka ärenden som ska gå vidare till EHT mötet. Protokoll skrivs av specialpedagogen. 3. Elevhälsoteams möte, EHT EHT, elevhälsoteams träff, äger rum en gång i månaden. På EHT träffas elevhälsoteamet som består av skolkurator, skolpsykolog, talpedagog och skolsköterska från Elevhälsan samt rektor och specialpedagog från skolan och förskolan. Protokollen från EHM följs upp. Ärenden som anmälts till teamet på EHM fördjupas tillsammans med EHT och arbetslaget. Om ett ärende ska gå vidare till EVK eller till Soc bestäms av EVK. Ibland bjuds skolläkaren in och även Soc. Rektor leder mötet. Protokoll skrivs av specialpedagogen. 4. Elevvårdskonferens,EVK EVK kan äga rum om de andra insatserna ej varit tillräckliga. Det är rektors ansvar att kalla till EVK. Rektor beslutar om sammansättningen av vilka som ska deltag vid EVK från elevhälsoteamet. Protokoll skrivs vid EVK som oftast säger att ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Kvalitetsredovisning 2009/2010 Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Norra skolan Fritidshem Lena Wikner Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1.

Elevhälsoteamets representanter har en tydlig roll-, ansvars- och arbetsuppgiftsfördelning. Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Elevhälsoteamets uppdrag och organisation Verksamhetsplan år 2017 Elevhälsoteam BECKOMBERGASKOLAN Skolans elevhälsa Elevhälsoteamet (EHT) består av: (befattningar som ingår inklusive

Läs mer

Förskoleklass Norra skolan

Förskoleklass Norra skolan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Förskoleklass Norra skolan Birgitta Melin och Lisbeth Skarin 2010-08-25 REVIDERAD 090529 Innehållsförteckning: Förordningar om kvalitetsredovisning 1. Kort beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Lokal arbetsplan för Tusenskönan.

Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Lokal arbetsplan för Tusenskönan. Tusenskönans lokala arbetsplan bygger på läroplanen för det obligatoriska skolväsendet samt Landskrona stads skolplan. Arbetsplanen visar hur skolan vill organisera sin

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-10-30 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Hjortronmyren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Elevhälsoplan Ådalsskolan

Elevhälsoplan Ådalsskolan Elevhälsoplan Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 5 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Elevhälsans ansvar och organisation... 3 Arbetsgång och elevhälsomöten... 3 Dokumentation... 4 Utvärdering och uppföljning...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Lillsjöskolans förskoleklass

Lillsjöskolans förskoleklass hreviderat UNDERLAG 2009-05-05 /GF Lillsjöskolans förskoleklass Christina Lanner 2010-08-27 1 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning 3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten 4

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN FAGERSJÖSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (9) 2013-08-05 ELEVHÄLSOPLAN FAGERSJÖSKOLAN SID 2 (9) Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förebyggande och stödjande elevhälsoarbete sid. 4 Rutiner för

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Sörgårdsskolans förskoleklass

Sörgårdsskolans förskoleklass REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Sörgårdsskolans förskoleklass Nina Jönses 2010/2011 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan

Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoplan för Björkvallsskolan Elevhälsoarbetet: Det står skrivet i skollagen, från och med 1 juli 2011, att en samlad elevhälsa ska finnas på skolan. Elever ska ha tillgång till medicinska, psykologiska,

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsarbetet 2014/2015

Kvalitetsarbetet 2014/2015 2015-10-01 BOS/GUN Knåda skola och fritidshem Chris Sommar Kvalitetsarbetet 2014/2015 Grundfakta Antal elever Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Antal lärare Förskoleklass Åk 1-6 Fritids Elevassistent 8 elever

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förskoleklass Fjällängsskolan

Förskoleklass Fjällängsskolan REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Förskoleklass Fjällängsskolan Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 2012/10/16 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/12 Åkerö skola Flexgrupp 1 och 2 Särskola och Asbergerklass 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 2. Beskrivning av årets verksamhet 3. Underlag

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Hammarnskolan Läsåret 2014/2015 2(6) Rektors reflektioner (analys av kunskapsresultaten) Fritidshem Under lå 14/15 fortsatte Fritids med sitt Utvecklingsområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Lugnviksskolans Förskoleklass Margareta Lundstedt, rektor

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Lugnviksskolans Förskoleklass Margareta Lundstedt, rektor Kvalitetsredovisning 2008/2009 Lugnviksskolans Förskoleklass Margareta Lundstedt, rektor Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015

Elevhälsoplan för. Älta Skola 2014-2015 Elevhälsoplan för Älta Skola 2014-2015 Innehåll Inledning 3 Funktioner i Elevhälsan 3 Gången vid elevärenden 5 Klasskonferens 6 Överlämnande. 6 Inflyttning. 6 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 7 Neuropsykiatriska

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för Fritidshemmet Piraten period 1 (juli-sept), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan

Smålandsstenars skolområde Arbetsplan Smålandsstenars skolområde Arbetsplan 2004-2005 1. Elevernas kunskaper - intresse och lust att lära med särskilt fokus på språk och matematik. Allt arbete ska syfta till att på ett lustfyllt sätt skapa

Läs mer

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran

Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran Arbetsplan för Linneans förskola 2010/11 avd Myran 5.1. Normer och värden Alla barn och vuxna som kommer till förskolan ska bli sedda och bekräftade av all personal som arbetar på förskolan. Målet är uppnått

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2008 Rosentorps platschefsområde Vellinge Rosentorpskolan Trädgårdsgatan 23521Vellinge 1 Kvalitetsredovisning för 2008, Rosentorpskolans platschefsområde, Grundfakta om Rosentorpskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2008

KVALITETSREDOVISNING för år 2008 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Rönninge skola MÅLUPPFYLLELSE Mål Mål 3 Barnen i förskoleklassen utvecklas utifrån sina förutsättningar Målet är ej uppfyllt Mål 4 Barnen i fritidshemmet utvecklas utifrån

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Åsalyckans fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Åsalyckans fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Åsalyckans fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan

Elevhälsoplan. för. Körfältsskolan Elevhälsoplan för Körfältsskolan 2009-06-10 Målsättning med elevhälsoarbetet. Utifrån Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningens Elevhälsoplan för förskola och skola 2005-2010; Barn och elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer