Kvalitetsredovisning 2007/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2007/2008"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom

2 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse. Varje kommun skall sträva efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats för verksamhet i kommunen kända och enkelt åtkomliga för var och en. 3 Kvalitetsredovisningen skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen respektive skolan, förskolan och fritidshemmet avser att vidta för ökad måluppfyllelse 4 Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning skall utarbetas under medverkan av lärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning.

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Punkt 1-4 sammanfaller med förskoleklassen och fritidshemmet Odenslundsskolan är en 1-5-skola, Lå 2007/08 hade skolan 142 inskrivna elever i åldrarna 6-12 år. en positiv ökning utifrån prognosen (118). Eleverna är indelade i två spår, Hugin och Munin. Varje spår är indelat i tre grupper grön ( förskoleklass och åk 1 ), vit ( åk 2 och 3 ) och blå ( åk 4 och 5 ). Färgerna är hämtade från jämtlandsflaggan. Hugin Munin Blå= den vackra blå himlen blå blå Vit= de bländande vita fjällen vit vit Grön= grunden, de underbara gröna skogarna grön grön På Grön börjar barnen det år de fyller sex år. Majoriteten av föräldrar lät sina barn börja i förskoleklass. Skolans arbetssätt utgår från att barnen är i åldersblandade grupper. Samarbete sker också mellan åldersgrupperna, dvs. färgerna. Samarbetet mellan skolan och fritidshemmet är långt gående. När eleverna börjar i sjätte klass byter de till Parkskolan eller annan 6-9-skola. Skolan tillhör skolområde Östersund Södra där förutom vår skola, Linneans förskola, Fagervallsskolan, förskolorna Balders hage, Astern och Myran, Körfältsskolan, Mosippan och Sollidens förskolor och Parkskolan ingår. Personal Pedagogisk personal finns på alla tjänster och består av lärare, specialpedagog, förskollärare och fritidspedagoger,totalt 15,2 tjänster och 0,75 övrig resursperson. Tre av de utbildade pedagogerna är manliga. De flesta har arbetat länge på skolan och omsättningen av personal är låg. Skolledningen bestod av rektor Kerstin Schöblom och en ledningsgrupp. som tillsammans med rektor ansvarar för den pedagogiska verksamheten på Odenslundsskolan.

4 Allmänna förutsättningar Lokaler Skolan bedrivs i två äldre byggnader, den mindre från 1899 och den större från I husen finns klassrum kombinerade med fritidshemmet, matsal, grupprum, rektorsexpedition, elevhälsorum som delas av specialpedagog och skolsköterska, personal-och arbetsrum m.m. I den större byggnaden nyttjas även lokaler i källaren till bibliotek, dramarum, musikrum, rörelserum och skapanderum. Skolan saknar slöjd-/ idrotts- och hemkunskapssalar. Slöjdundervisning bedrivs på Fagervallsskolan och hemkunskap och idrott på Parkskolan. Ekonomi Skolan och fritidshemmet har en budget på c:a 7 miljoner. Till arbetslagen är pengar delegerade för inköp av läromedel och förbrukningsmaterial. Även en viss del av kompetensutvecklingsbudgeten förfogar man själv över. 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet Underlag för läsårets arbete har varit den utvärdering som gjordes i maj och juni 2007 med förslag på förbättringar. Alla arbetslag har haft utvärderingarna och åtgärder för utveckling samlade i den gemensamma utvecklingsplanen. Avstämning/uppföljning har skett vid olika tillfällen under läsåret. Gemensamma utvärderingsdagar har genomförts under vt-08; två dagar vecka 18, en em/kväll vecka 21 och två dagar vecka 25. Under vecka 38 kommer nya mål för lå 2008/09 att fastställas Ledningsgruppen har ansvar att sammanställa resultaten från arbetslagens förslag till åtgärder och fastställa de nya målen för läsåret.

5 3. Utvecklingsområden 2007/2008 Vi fortsatte under läsåret 2007/08 med samma utvecklingsområden som påbörjades lå 2004/05 och som sedan har fortsatt 2005/06, 2006/07 nämligen: VÄRDEGRUND, ARBETSMILJÖ och ELEVHÄLSOARBETE För utvecklingsområde Värdegrund och Arbetsmiljö finns planeringsgrupper med personal från både förskola och skola. Grupperna sätter upp mål för arbetet, planerar och genomför aktiviteter samt enhetsmöten under läsåret. Utvecklingsområdet Värdegrund Enhetens värdegrundsmål är: Alla som passerar enhetens dörrar, ska känna sig väl bemötta. Vårt bemötande ska innebära att alla känner sig uppmärksammade och välkomna Vi är alla varandras förebilder Våra olikheter ser vi som styrkor som vi vill uppmuntra och ta till vara. Vi ska alla känna att vi kan ha inflytande i verksamheten Utvecklingsområdet Arbetsmiljö Mål med utvecklingsområdet arbetsmiljö är att: Vi ska känna oss som en enhet genom: - att få förståelse för varandras arbetssituation - att vi upptäcker varandras olika kompetenser som kan vara till glädje och nytta i vårt arbete med barnen/eleverna - att barn och elever lär känna varandra

6 Elevhälsoarbete/Elevhälsoplan. Elevhälsoplanen med tydlig ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet ska fungera som ett stöd för pedagogerna i detta arbete. Våra olika möten sker på tre nivåer; *Dokumenterat Elevprat i arbetslagen för att kontinuerligt uppdatera hur eleverna i gruppen har det och hur deras arbetsmiljö ser ut. * På spårets elevhälsomöten, EHM, tas ärenden, som kräver insatser utöver de ordinarie upp. * Tillsammans med elevhälsoteamet, EHT, finns möjlighet till ytterligare fördjupningstid för pedagogerna en gång/mån. I EHT ingår psykolog, kurator, specialpedagog, skolsköterska och rektorer. En av våra målsättningar i elevhälsoarbetet är att: Vi vill se varje elevs olika möjligheter till positiv utveckling ur individ-, grupp- och organisationsnivå. Utifrån synsättet Elev i svårigheter försöker vi tillsammans med familjen hitta lämpliga åtgärder för en positiv utveckling för eleven. 4. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning som preciserats i verksamhetens arbetsplan. Värdegrundsarbete Resultat och måluppfyllelse Skolan genomförde en enkät bland elever och personal med fokus på bemötande. under vt -05. En arbetsplan för värdegrundsarbetet skrevs utifrån enkätresultatet. Ett fortlöpande arbete har sedan dess pågått med olika aktiviteter enligt Handlingsplan för värdegrundsarbete på Odenslunds enhet. Arbetet är alltså långsiktigt. Noteras kan att vi utifrån vårt värdegrundsarbete fick motta kommunens kvalitetspris för år 2006, delat med två andra skolor. Vi har fått förfrågan och genomfört föreläsningar om vårt värdegrundsarbete på Mittuniversitetet, i annat skolområde och på BoUN:s sammanträde under vt-08. Personal från skolan fick också inbjudan till chefsdagen 11 maj att beskriva värdegrundsarbetet i praktiken på Odenslundsskolan. Analys Ett aktivt arbete pågår på alla plan. Förutsättningar för fortsatt utveckling är en aktiv värdegrundsgrupp som formulerar mål, initierar, implementerar och följer upp utvecklingsarbetet så all personal känner sig delaktig. Vi har på flera sätt fått positivt gensvar för vårt arbete. Se ovan. Under läsåret påbörjades ett arbete att förbättra struktur och förhållningssätt på personalmöten vilket har visat sig ge bra resultat. Mötena känns mycket mer effektiva. Elever i alla klasser involverades i arbete med bemötande. Åtgärder för förbättring Fortsatt arbete med förebyggande värdegrundsarbete enligt vår Trygghetsplan. Kontinuerlig uppföljning av vårt arbete.

7 Arbetsmiljö Resultat och måluppfyllelse Olika aktiviteter planerades och genomfördes tillsammans förskola och skola, med fokus på uppsatt mål, t.ex. gemensam kompetensutveckling, tvärgruppsdiskussioner vid enhetsmöten, planerade och spontana besök hos varandra förskola/skola. Läsåret har börjat och avslutats med en gemensam aktivitet. ARM-gruppen har också initierat och arrangerat olika friskvårdsprojekt inom enheten. Det var positivt gensvar från personalen med de genomförda aktiviteterna. Analys Förutsättningar för fortsatt utveckling är en aktiv ARM-grupp som formulerar mål, initierar, implementerar och följer upp utvecklingsarbetet så all personal känner sig delaktig. Vi har på flera sätt fått positivt gensvar för vårt arbete. Övergången från förskola till skola underlättas om personalen lär känna varandra och får kunskap om varandras arbete. Steget för de blivande 6:åringarna blir inte så farligt om de redan tidigare varit och hälsat på, haft besök av skolbarn, varit tillsamman på utedagar m.m. En förändring i organisationen skedde inför lå 2007/08 när enheten delades så Linneans fsk och Odenslundsskolan återigen blev en enhet. Mosippan och Solliden kom att tillhöra Körfältet med Maria B Wiktorsson som rektor. Påbörjat pedagogiskt samarbete och utbyte mellan förskolorna har fortsatt, men i mindre omfattning än året innan. ARM-gruppen har träffats och planerat och initierat olika aktiviteter på vuxennivå som trivselkväll, Odenfika, spontana samarbetsaktiviteter och gemensam våravslutning med bl.a. samarbetsövningar på Multi Challenge. Åtgärder för förbättring Fortsatt arbete utifrån uppställda mål enligt ovan. ARM-gruppen ska inspirera men det är allas ansvar att olika aktiviteter genomförs.

8 Elevhälsoarbete Resultat och måluppfyllelse Se måluppfyllelse i fonolektest och svenska åk 5. Analys och bedömning Åtgärder för förbättring Elevhälsoplanen utvärderades under vt-08. Synpunkter som kom fram kommer att sammanställas inför terminsstarten och vissa förändringar kommer att ske. Individuell Utvecklings Plan, IUP Processen med framtagande av gemensam IUP för Odenslundsskolan startade hösten 04. Ett underlag fanns färdigt hösten -05. Detta användes sedan och reviderades utifrån gjorda erfarenheter. Skolan har fr.o.m. hösten -06 börjat använda sin nya IUP, Individuella utvecklingsplan, tillsammans med eleverna. From läsåret 06/07 har vi satsat på ett i skolområdet gemensamt arbete för en enhetlig IUP-blankett.

9 5. Områden i skolans läroplan (Lpo 94) Grunden för kvalitetsredovisningen är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsredovisningens upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade under åtta rubriker/områden i skolans läroplan (Lpo94) dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen i form av inriktningsmål. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Inriktningsmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen. Nedan anges, under lämplig läroplansrubrik, både inriktningsmålen och kvalitetskraven som finns i kommunen. Syftet med detta är ett försök till att synliggöra en helhet mellan det nationella och kommunala uppdraget. Inriktning smål (KF) Skolans läroplan (Lpo 94) Skolans mål Kvalitets kav (BoUN) Illustrativ bild av förhållandet mellan det nationella uppdraget, det kommunala uppdraget och skolans mål.

10 5.1. Normer och värden Inriktningsmål Bemötandet av barn och ungdomar har bidragit till att ge dem en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget omdöme samt skapat en ömsesidig respekt. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskrivning av hur skolområdet arbetar med jämställdhet. Redovisning av att det finns ordningsregler på varje skola. Skolans mål: Mål för arbetet finns uttryckt enligt nedan i Odenslundsskolans trygghetsplan. Barnen ska känna att skolan erbjuder en trygg och inspirerande miljö. Barnen ska kunna visa hänsyn för andras olikheter och bli medvetna om sina egna roller i samtalet och i det sociala samspelet. Barnen ska kunna lösa konflikter med ord. Barnen ska få ökad empati. Barnen ska kunna hävda sina gränser och få verktyg för att kunna lösa spänningar. I Odenslundsskolans trygghetsplan finns beskrivet hur skolan ska arbeta för att förebygga kränkande behandling.

11 Insatser för att nå målet: Förebyggande värdegrundsarbete vid Odenslundsskolan: När barnet börjar skolan placeras det i ett faddersystem, som syftar till att barnet ska känna sig tryggt bland de äldre barnen. I den gruppen finns skolans alla åldrar representerade och gruppindelningen används vid alla tema- och friluftsdagar. Varje ny hösttermin inleds med att alla på skolan dumpar ord. Det innebär att varje klass kommer överens om vilka ord som är godkända för barn och vuxna att kalla varandra för. Vid ett tillfälle i veckan har alla klasser en schemalagd lektion i livskunskap där enskilda barn och grupper på olika sätt medvetandegörs om sin del i det som sker på skolan. Alla klasser har kontinuerliga kompissamtal då barnet tränas i att lösa konflikter och att sätta ord på sina känslor. För att ytterligare stärka och utveckla barnet som individ har alla klasser regelbundet återkommande tjej- och killsnack, där deltagarna samtalar om aktuella och angelägna frågor. Konflikter som uppstår på skolan löser barn och vuxna tillsammans. För att förtydliga de inblandades roller i det som inträffat används ibland seriesamtal, där bilder hjälper till att tydliggöra det som hänt. Vid behov kontaktas också föräldrarna. På rasterna finns det alltid en eller två vuxna rastvärdar ute, som för att synas väl har gula västar på sig. Syftet är att barnen skall känna trygghet på sina raster. Skolans kompisstödjare fungerar som de vuxnas extra ögon och öron när det gäller att upptäcka om något barn blir kränkt eller utsatt för mobbning. De är barn som blivit framröstade i klasserna och som är utbildade i samråd med organisationen Friends. Varje klass håller regelbundna klassråd. Frågor som ska diskuteras vidare tar sedan klassens representanter med sig till skolans elevråd. På elevrådets möten finns även två kompisstödjare med.

12 Resultat: I alla klasser pågår ett kontinuerligt arbete enligt Odenslundsskolans trygghetsplan. I den gemensamma kommunenkäten som görs varje år i åk 4 visade det sig för år 2007 att Odenslundsskolan har ett medelvärde som ligger över kommunens medelvärde på frågorna som handlar om trivsel, känna sig trygg, säga till kamrater och bli välbehandlad av kamrater. Däremot var medelvärdet lägre på frågorna att säga till vuxna och bestämma tillräckligt. I samband med Skolverkets inspektion under vt-07 gjordes en föräldraenkät. Tjugo enkätsvar samlades in. Sammanställningen visar på ett i stort sett bra bemötande, trivsel och arbetsro. Ingen gemensam analys har gjorts. Analys lärdomar: Skolan gör stora insatser för att nå inriktningsmålet men vi behöver mätbara instrument för att se om vi uppnår detsamma. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: En enkätundersökning för bemötande kommer att genomföras nästa läsår Kunskaper Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv arbetet med entreprenörskap. Beskriv hur arbetet med elevers miljömedvetenhet sker. Beskriv hur verksamheten organiseras så att äldre och yngre barn och ungdomar naturligt arbetar, leker och lär tillsammans. Skolans mål: Insatser för att nå målet: Det föreligger inget större gemensamt arbete med entreprenörskap. Att ta vara på och uppmuntra elevers egna initiativ och genomförande av olika entreprenöriella aktiviteter sker kontinuerligt i mindre och större skala i alla klasser. Arbete för att öka elevernas miljömedvetenhet pågår kontinuerligt enligt följande: Ansvarsområden vad gäller klassrumsmiljön kompostering temaarbete med miljö vartannat år, vilket leder till att varje elev får kunskaper om vattenrening, sophantering och sortering samt energiförbrukning i alla klasser finns kärl för källsortering arbete enligt arbetsplanen i So arbete enligt handlingsplan för miljöarbete

13 Insatser kring hur äldre och yngre barn leker, lär och arbetar tillsammans: gemensamma raster spårluncher faddersystem lekdagar utflykter överskolning elevens val avslutningar åldersblandad organisation temadagar Resultat: Vi tror och tycker oss se att barnen lär känna varandra och känner trygghet. Analys lärdomar: Skolan bedriver ett medvetet arbete för att få barnen att leka, lära och arbeta över åldersgränserna. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter det medvetna arbetet enligt ovan. 1/ skall mål och nyckeltal redovisas Elevernas ansvar och inflytande Inriktningsmål Barn, ungdomar och studerande tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande och föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv hur arbetet med att utveckla elevers inflytande och ansvarstagande sker samt om skolområdet har en plan för detta arbete. Redovisa om skolan har fungerande klass- och elevråd. Skolans mål: Barn och ungdomar ska med ökad mognad/stigande ålder ta ett större ansvar och inflytande över sitt lärande.

14 Insatser för att nå målet: klassråd hålls med varierande kontinuitet från en gång/vecka till en gång/ sjätte vecka. elevråd var sjätte vecka varje barn har en egen IUP olika ansvarsområden där eleverna är representerade i planeringen av skolans aktiviteter. ett fortsatt arbete pågår att tydliggöra skolans mål för eleverna samlingsrutiner Resultat: Skolan har fler elevrepresentanter placerade i fler grupper av ansvarsområden än tidigare. Analys lärdomar: Arbetet har pågått för kort tid för att det ska gå att göra en analys. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter arbetet med att tydliggöra målen i läroplan och kursplan för eleverna 5.4. Skola och hem Inriktningsmål Barn, ungdomar och studerande tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande och föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv hur vårdnadshavarens engagemang stimuleras samt det val skolan gjort när det gäller lokal styrelse, föräldraråd eller motsvarande. Skolans mål: Se ovanstående inriktningsmål! Insatser för att nå målet: föräldramöten varje termin I U P åtgärdsprogram inbjudan till spontana besök av vårdnadshavare

15 föräldraråd med förälder som ordförande skolgårdsgrupp med föräldrarepresentanter utvecklingssamtal 2 gånger/läsår veckobrev/kontaktbok Resulta/ Analys lärdomar: Inget mätbart resultat Föräldrars intiativ och engagemang i föräldrarådet tas tillvarat.ex. vad gäller trafikfrågor, skolgårdsgrupp, skolgårdsdag med elever, personal och föräldrar m.m. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Skolan ska göra en gemensam utvärdering i enkätform till alla föräldrar Fortsätta ta vara på föräldrars initiativ till olika förbättringar m.m. 5.5 Övergång och samverkan Inriktningsmål Östersunds kommun kännetecknas av ett brett utbildningsutbud med god vägledning och hög kvalitet. Alla elever har behörighet till gymnasieskolans nationella program. Skolans mål: Insatser för att nå målet: Vi följer skolans överlämnandeplan till Parkskolan//senareskolan. Resultat: Analys lärdomar: Planen bör revideras med personal från både tidigare- och senareskolan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året:

16 5.6.Skolan och omvärlden Skolans mål: Vi har inget formulerat mål. Insatser för att nå målet: Alla elever deltar i valet till Världens kompisars pris. Detta arbete genomförs av en grupp elever i 4-5:an. Eleverna i åk 4-5 har ett fadderbarn i Kambodja, redovisar tidningsartiklar varje vecka och för övrigt följer skolans ämnesplan i SO Åk 5 deltar i uttagningen till Vi i femman Eleverna har brevvänner i andra länder Resultat: Ett stort engagemang från elevernas sida! Analys lärdomar: Eleverna får ökad omvärldsuppfattning, ökad empati och insikter i andra människors levnadsvillkor. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter att arbeta med Världens kompisars pris nästa år Bedömning och betyg Inriktningsmål Barn och ungdomar har goda språk, läs- och skrivkunskaper redan i tidig ålder. Barn och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv arbetet med individuella utvecklingsplaner samt om alla elever har en individuell utvecklingsplan. Skolans mål: Alla elever ska ha en I U P. Se Inriktningsmål.

17 Insatser för att nå målet: Fonolek test för alla barn i fsk-klass och åk 1 Ord och bild (nya test för åk 2) Bild och ord (nya test för åk 2) Ordkedjetest Läsförståelseprov (Vilken bild är rätt) Nationella prov för åk 5 Alla elever har en IUP Resultat: Åk 2: Bild och ord: 1 av 17 elever har visat svårigheter. Ord och bild: Alla har ett godkänt resultat. Åk 2 och 3: Ordkedjor: Alla utom en elev har uppnått ett högre resultat under läsåret. Läsförståelseprov: Alla i åk 2 har godkänt resultat, 2 av 26 i åk 3 har ej godkänt resultat. Åk 5: se redovisning nedan. Analys lärdomar: Vi anser att resultaten pekar på rätt insatser. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att använda nationella prov för år 3. Redovisning av: Nationella prov åk 5 Sammanfattande bedömning om måluppfyllelse i svenska, svenska som andra språk, matematik och engelska åk 5 Svenska Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor Pojkar 1 9, ,9 Totalt 1 4, ,8

18 Svenska som andra språk Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor Pojkar Totalt Matematik Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor 1 7, ,3 Pojkar Totalt 3 12, ,5 Engelska Når ej målen antal / Når målen antal / procent procent Flickor Pojkar Totalt Vilka områden (utifrån de nationella proven) har eleverna klarat bra respektive mindre bra i de olika ämnena: Svenska: De delar som eleverna klarat mycket bra är delprov C och delprov E. Viss variation kan ses i delprov A och B även om resultatet är godkänt hos alla. Engelska: 23 av 24 elever har godkänt resultat på samtliga delprov. En elev av 24 har inte klarat samtliga delprov (delprov C och D; läsförståelse) Matematik: 20 av 24 elever har godkänt på samtliga delprov. 4 elever av 24 är inte godkända på samtliga delprov (delprov E; subtraktion) Analys och lärdomar: Skolan behöver arbeta mer medvetet med elevernas taluppfattning. I svenska behöver eleverna läsa olika slags litteratur på rätt nivå.

19 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi ska låta eleverna läsa litteratur från olika genrer. Vi ska arbeta mer konkret och i ökad omfattning med barnens taluppfattning redan från tidig ålder. En jämförelse och ett resonemang av sambandet mellan lärares bedömning att målen nås i ämnet och erhållna resultat på nationella proven: Oftast ser vi ett samband mellan resultatet på de nationella proven och måluppfyllelse i ämnet. Bedömning av måluppfyllelse i övriga ämnen åk 5 Ämne Totalt antal elever Nått målen i åk 5 Ej nått målen i åk 5 Bild Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Modersmål Musik NO Biologi Fysik Kemi SO Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Teckenspråk Teknik Vilka ämnen har eleverna klarat bra respektive mindre bra: Analys och lärdomar: Vi behöver arbeta för att ytterligare tydliggöra målen för både barn, föräldrar och personal.

20 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Ännu mer medvetet arbeta med och mot målen. Fortsätta arbetet med nya ämnesplaner för skolområdet Rektors ansvar På vilket sätt tar rektor, som pedagogisk ledare, ansvar för genomförandet av föreslagna åtgärder. Skapa mötesplatser och tid för pedagogerna att träffas inom skolan, tillsammans med förskolan och i skolområdet för att gemensamt analysera resultat av proven och diskutera förslag till åtgärder. Initiera pedagogiska diskussioner med koppling till läroplan och kursplaner. Planera innehåll i konferenser och spårmöten tillsammans med ledningsgruppen och/eller andra ansvariga pedagoger. Delta i planeringen i område Östersund södra mellan skolorna för ökad måluppfyllelse för våra elever. Uppföljning av föreslagna åtgärder kontinuerligt och i slutet av läsåret. 6. Hälsa och livsstil Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Beskriv hur barns och ungas behov av daglig rörelse, vila och utevistelse tillgodoses samt hur kulturarvet av olika vinteraktiviteter och vinteridrotter utvecklas. Beskriv hur arbetet med utemiljön sker. Beskriv hur skolan arbetar med dans. Redovisa om det finns en handlingsplan avseende allergi. Skolans mål: Inget mål fanns för läsåret Insatser för att nå målet: Alla elever har minst två raster varje dag då de ska vara utomhus Gemensam friidrottsdag, vinterfriluftsdag, lekdag och brännbollsdag Varje klass planerar egna uteaktiviter

21 Under idrottstimmarna och på raster åker eleverna skridskor/skidor Vi cyklar och promenerar till olika aktiviteter förutom att eleverna varje vecka promenerar till lektioner för slöjd ( Fagervallen ) och idrott och hemkunskap (Parkskolan. ) Vi har en skolgårdsgrupp inklusive föräldrar som arbetar med utemiljön Vi tränar dans på idrottstimmarna och ibland inför utskolningsmiddag för åk 3 och nobelmiddag för åk 5. Handlingsplan för allergi finns Resultat: Analys Lärdomar: Vi skulle behöva en idrottshall alternativt större tillgång till Parkskolans idrottshall för att i ännu högre grad stimulera elevernas rörelsebehov. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Fortsättning enligt ovan nämnda insatser. Vi hoppas på en rörelsestimulerande utemiljö när Odenslundsskolans skolgård under läsåret 08/09 ska åtgärdas. 7. Uppföljning av arbetet utifrån likabehandlingsplanen Utvärdering av Likabehandlingsplanen sker av personal, elever och föräldrar under vt- 09. Rektor är ansvarig för utvärderingen. I början av läsåret 09/10 revideras Likabehandlingsplanen och planerade åtgärder genomförs. 8. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd Barn- och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Redovisa tillgången till specialpedagogisk kompetens samt hur arbetet med åtgärdsprogram sker. Redovisa om skolområdet har en plan för det förebyggande arbetet och över hur samverkan organiseras inom området, med socialtjänsten samt övriga berörda verksamheter och myndigheter.

22 Specialpedagogisk kompetens På Odenslundsskolan har vi tillgång till 80% specialpedagogtjänst. På tjänsten arbetar en specialpedagog med specialpedagogexamen. Specialpedagogen arbetar alla dagar i veckan utom fredagar. Specialpedagogen arbetar mest med handledning av arbetslagen. Arbetslagen träffar specialpedagogen varannan vecka på bestämda tider för reflektion över elever i behov av särskilt stöd. Vid dessa träffar kan specialpedagogen få frågan om att exempelvis observera,undersöka närmre, testa eller kartlägga elever; åtgärder som läraren kan känna att behövs någon förändring kring, för att lärandet ska bli bättre. Därefter funderar arbetslaget och specialpedagog på vilka åtgärder som kan behövas. Ibland kan det vara förändringar som inte resulterar i ett åtgärdsprogram för eleven utan ligger på grupp- och/eller organisationsnivå. Åtgärdsprogram Om arbetslaget och specialpedagogen anser att ett åtgärdsprogram behövs upprättas utifrån det som beskrivits ovan upprättas åtgärdsprogrammet tillsammans med elev och föräldrar. Åtgärdsprogrammet löper över tid eller tills att åtgärden är åtgärdad, oftast en period om 8-12 veckor. Uppföljning sker var fjärde vecka och utvärdering när perioden är klar. Uppföljning och utvärdering sker tillsammans med elev, föräldrar, handledare och specialpedagog. Åtgärden kan ibland vara längre men oftast görs ett uppehåll för att se resultatet. Åtgärdsprogrammet innehåller en nulägesbeskrivning över vad som fungerar bra på individ-, grupp- och organisationsnivå sett ur elevens, föräldrarnas och skolans perspektiv. Sedan följer en nulägesbeskrivning av vad som behöver utvecklas. Även denna fråga besvaras utifrån elev-, föräldrar- och skolperspektiv och på de olika nivåerna. Ett övergripande mål samt delmål skrivs ner. Vad gör vi?hur gör vi? När gör vi det? Är frågor som besvaras av eleven, föräldrarna och skolan samt utifrån individ,- grupp- och organisationsnivå. Därefter bestäms när uppföljning /utvärdering ska ske och med vem som ska närvara. Vid uppföljning/utvärdering ställs frågan hur det har fungerat utifrån de olika perspektiven och om målet eller delmålet är nått. Om vi ska arbeta vidare följer en beskrivning av hur, vad och när vi gör detta arbete. Arbetslaget ansvarar för att träna eleven utifrån något som behövs för att eleven ska nå målet. Likaså sker oftast en parallell insats i hemmet. Ibland träffar specialpedagogen eleven för träning av något specifikt. Åtgärdsprogram kan också skrivas efter en EVK då EVK finner att ett sådant behövs. Detta skrivs på samma sätt och med samma personer närvarande som ovan. Arbetslagen eller handledaren skriver ibland åtgärdsprogram utan att specialpedagogen är inblandad.

23 Odenslundskolans Elevhälsoplan, reviderad vårterminen Målsättningen med elevhälsoarbetet är: Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god lärandemiljö och att alla elever ska känna sig respekterade och värdefulla. Vi vill se varje elevs olika möjligheter till positiv utveckling ur individ-grupp- organisationsnivå. Fyra steg på elevhälsomöten. 1. Elevprat Elevprat äger rum varannan vecka i arbetslaget tillsammans med specialpedagogen. Här sker den huvudsakliga planeringen av elevhälsoarbetet. 2. Elevhälsomöte, EHM Elevhälsomöten i spåret, EHM, äger rum en gång i månaden i respektive spår. Vid EHM deltager så många som möjligt av elevhälsoteamets medlemmar. Handledarna i arbetslaget har tillsammans med specialpedagogen förberett vilka ärenden som de vill lyfta upp till EHM. Rektor leder elevhälsomötet i spåren. Olika samtalsmetoder kan användas såsom grupphandledning, reflekterande team, rundor etc. Här bestäms också vilka ärenden som ska gå vidare till EHT mötet. Protokoll skrivs av specialpedagogen. 3. Elevhälsoteams möte, EHT EHT, elevhälsoteams träff, äger rum en gång i månaden. På EHT träffas elevhälsoteamet som består av skolkurator, skolpsykolog, talpedagog och skolsköterska från Elevhälsan samt rektor och specialpedagog från skolan och förskolan. Protokollen från EHM följs upp. Ärenden som anmälts till teamet på EHM fördjupas tillsammans med EHT och arbetslaget. Om ett ärende ska gå vidare till EVK eller till Soc bestäms av EVK. Ibland bjuds skolläkaren in och även Soc. Rektor leder mötet. Protokoll skrivs av specialpedagogen. 4. Elevvårdskonferens,EVK EVK kan äga rum om de andra insatserna ej varit tillräckliga. Det är rektors ansvar att kalla till EVK. Rektor beslutar om sammansättningen av vilka som ska deltag vid EVK från elevhälsoteamet. Protokoll skrivs vid EVK som oftast säger att ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson

Kvalitetsredovisning 2009/2010. Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Kvalitetsredovisning 2009/2010 Mimergården Fritidshem Lilla Blå Eva Bengtsson Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Lingonets förskola Mikael From

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Lingonets förskola Mikael From Kvalitetsredovisning 2008/2009 Lingonets förskola Mikael From Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje kommun,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra

Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Skolförvaltningen Verksamhetsområde Södra Elevhälsoplan Verksamhetsområde Södra Solenskolan/Kiörningskolan åk 4-9 Läsåret 2014/15 Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006/2007

Kvalitetsredovisning 2006/2007 Kvalitetsredovisning 2006/2007 Odensala förskolor Mona Gustafsson Karl-Erik Johansson Förordningar om kvalitetsredovisning SFS 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje kommun, varje

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr

2013-06-04. Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan. Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2013-06-04 Handlingsplan Elevhälsa Grundsärskolan på Fjärdingskolan Kommungemensam verksamhet förskola skola Stadsdelsförvaltning Norr 2 Innehållsförteckning 1. VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 2. DEFINITION

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan

JOHAN SKYTTES Förskola och skola. Lokal arbetsplan JOHAN SKYTTES Förskola och skola Lokal arbetsplan Läsåret 2006-2007 Johan Skyttes skola finns: Förskola 0-5 år, Pilbågen 2 avdelningar. Förskoleklass och grundskola skolår 1-6. Särskola skolår 1-10. Fritidshemmet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Lillgårdens förskola

Lillgårdens förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Lillgårdens förskola Mikael From 2010-08-27 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning 3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten 4 2. Rutiner och underlag

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer