Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028"

Transkript

1 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kyrkskolan Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014 Reviderad

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Vår vision 3 Styrdokument 4 Definitioner 5 Förebyggande & främjande arbete 6 Åtgärd vid kränkande behandling 9 Arbetsmetoder för EHT 9 Arbetsmetoder vid hot och våld 10 Arbetsmetoder vid akut situation 11 Samarbete med vårdnadshavare 12 Elevhälsoteam 13 Lärgrupp 13 Handlingsplan för utvärdering 13 Bilaga 1. Skolans trivselregler 14 Bilaga 2. Rapport om hot och våld 15 Bilaga 3. OSIS 16 2

3 Inledning Att motverka diskriminering är en del av det demokratiska uppdraget som ska utgöra grunden för all verksamhet i skolan. All verksamhet, planering och utvärdering ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt och tolerans. Enligt Diskrimineringslagen har skolor en skyldighet att aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling emot elever. Det innebär bland annat att skolorna ska genomföra regelbunden granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. De som arbetar för att lagen ska följas är Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som arbetar med att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vår vision Kyrkskolan främjar goda relationer och skapar trygga miljöer. Kyrkskolan är en skola där alla elever får vistas i en lugn och trygg miljö, där alla elever ser fram emot inlärning, lekar, glädjefulla raster och utevistelser. Vi skapar en miljö för elever och personal som är fri från diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, hot och våld. Tendenser skall aktivt bekämpas av alla, både elever och vuxna, som vistas i vår miljö. Förebyggande & främjande arbete för nolltolerans mot mobbning & kränkande behandling I den dagliga verksamheten tar vi tillvara på de tillfällen som ges för att ge våra barn/elever de verktyg som behövs för att våga utmana sig själv samt ha en öppen och ärlig kommunikation. Detta arbetar vi med via t.ex. samtal, storsamlingar, lek, konfliktlösning och drama. Dialogen i klassråd, elevråd och miljöråd förtydligar det demokratiska uppdraget vi har i skolan. För att uppnå en helhetssyn på barn/elev lägger vi stor vikt på samarbete inom och mellan arbetslag, rektor, specialpedagog, skolsköterska. Vid behov har vi tillgång till Stöd- och utvecklingsteamet (STU). 2. Analys och utvärdering av läsåret 2012/13 Genom att vi tillvaratar elevernas olikheter, talanger och förmågor av olika slag har vi 100 % måluppfyllelse för år 3 läsåret Målet är 100% trygghet för våra elever. Enligt elevernas trygghetsenkät i år 3 blev det xxx Vi fortsätter med vår implementering av Lgr11. genom att formulera delmål åk 1, åk 2 och åk 3. Rektorsbesök i klasserna, både planerade och oplanerade, är viktiga för alla parter. Uppföljning sker i anslutning till besöket. 3

4 Vi fortsätter med vårt värdegrundsarbete som genomsyrar all verksamhet i skolan. Vi utvecklar lärgruppen i PBS-modell (Problembaserad skolutveckling. Vi arbetar vidare med övergångar förskola skola för att få en röd tråd. Samarbete med Ankarsvik har utvecklats och formerna för samverkan har stabiliserats. Styrdokument Likabehandlingsplanen är till elevers skydd och utgår ifrån dessa olika styrdokument: FN:s Barnkonvention som sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada dem i något avseende. Skollagen Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt, för vår gemensamma miljö, särskilt skall den som verkar i skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling (1 kap 2, 1 kap 9). Läroplanen Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ( Lgr 11) Arbetsmiljölagen syftar till att uppnå en god arbetsmiljö. Elever jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare. Socialtjänstlagen beskriver anmälningsskyldigheten för alla inom verksamheter som berör barn. Skolmyndigheten och alla anställda är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd (14 kap 1). Brottsbalken vars strafflagar även gäller skolan. Det finns ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan, om en sådan görs skulle det inte ersätta anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. Diskrimineringslagen 2008:567 som ska främja elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling. DO/Lagtexter/Diskrimineringslagen/ Sundsvalls Kommun i Sundsvalls skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling (2004). Läs mer på 4

5 Definitioner Kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara: Fysisk (t.ex. slag, knuffar, krokben) Verbal (t.ex. bli hotad eller tilltalad med t ex könsord) Psykosocial (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) Text och bild (t ex anonyma telefonsamtal, sociala medier, klotter, brev, lappar, e- post, sms och mms) Mobbning Med mobbning menas kränkande behandling vid upprepade tillfällen samt att det finns en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Trakasserier Trakasserier är kränkande behandling som har med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning att göra. Både vuxna och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling är uppträdande som utan att vara trakasserier kränker en elevs värdighet. Diskriminering Direkt diskriminering är när en vuxen på skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Indirekt diskriminering kan ske genom t.ex. skolans regler, undervisningsmetoder, läromedel. Hot och våld Fysiskt våld t.ex. sparkar, slag, knuffar (tillhyggen/vapen kan förekomma) Hot, uttalat eller tecknat Psykiskt/verbalt våld t.ex. tillmälen, sexuella trakasserier Text- och bildburna kränkningar via t.ex. sms, mms, e-post. Befogade tillsägelser Skolpersonal får inte kränka elever men en tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö är självklart tillåtet även om elever i dessa fall kan uppleva att tillrättavisningen är kränkande. 5

6 Förebyggande & främjande arbete För att säkerställa nolltolerans mot mobbning har ett antal förebyggande åtgärder vidtagits: Resultat av kartläggning + åtgärder + ansvarig Nolltolerans mot mobbning Vi förmedlar till eleverna vad som gäller och markerar tydligt när något sägs eller görs som kan uppfattas som kränkande. Samtal sker i klasserna om relationer och om sättet att prata till varandra för att eleverna ska få praktiska tips/verktyg för att hantera situationer i samspelet med andra. Ansvar: All personal Värdegrundsarbete Vi arbetar utifrån metoden SET för att utveckla elevernas sociala och emotionella kompetens. Genom att arbeta medvetet med detta ges eleverna kunskap i att hantera sina känslor, hantera förhållanden, självkännedom, empati och motivation. Ansvar: All personal Enskilda samtal/gruppsamtal Dagligen sker samtal med eleverna på olika vis t.ex. enskilda samtal men även gruppsamtal i olika former som tjej- och killsnack, kompissamtal mm. Ansvar: All personal Klassråd & Elevråd Både elevråd och klassråd är forum där eleverna får ett formellt och reellt inflytande. De frågor som kommer upp vid klassråd som rör hela skolan, skickas vidare till elevrådet, där elevrådsrepresentanter från varje klass tillsammans med rektor kan diskutera och ta beslut i dessa frågor. Detta är ett sätt för elever att lära sig demokratisk struktur. Ansvar: Klasslärare, rektor Lokalt skolråd Det lokala skolrådet har möten ca 2 gång per termin. Där möts vårdnadshavare, pedagoger och rektor. Skolrådets roll är att vara en kompletterande länk mellan skola och hem. Dessutom ska rådet ge rektor råd och stöd i beslut som rör t.ex. arbetsmiljö inne/ute, samverkan med lokalsamhället och trafiksäkerhetsfrågor. Skolrådet ska verka för att utveckla och främja skolans verksamhet och trivsel och därmed visa på dess betydelse i lokalsamhället. Ansvar: Rektor Fadderverksamhet Fadderverksamheten på skolan är till för att skapa trygghetsbroar mellan de yngre och de äldre eleverna på skolan. Faddergrupperna träffas för att ha olika aktiviteter tillsammans. Ansvar: Klasslärare 6

7 Gemensamma aktiviteter På skolan har vi olika gemensamma aktiviteter/teman, t.ex. skoljoggen, friluftsdagar och skiddag i Sidsjö. Skolan har två fadderbarn. När elever arbetar tillsammans i skapande för en god sak, stärks de positiva känslorna. Att spela teater, sjunga eller uppträda på annat sätt höjer självförtroendet hos elever och vi-känslan på skolan blir starkare. Ansvar: All Personal Utvecklingssamtal En gång per termin träffas pedagog, vårdnadshavare och elev för att samtala om hur eleven utvecklas och ska komma vidare i förhållande till de mål som finns att uppnå. Dessa samtal ska vara trepartssamtal vilket betyder att alla bidrar med information för att komma fram till gemensamma beslut om vad som kan göras för att eleven ska nå målen. Det man kommer fram till dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan. Ansvar: Klasslärare IUP Varje elev har en individuell utvecklingsplan som ska stödja deras lärande och sociala utveckling. Den ska innehålla omdömen i de olika ämnena kopplat till de mål eleven arbetar mot. Planen ska vara framåtsyftande och klargöra vad skolan, vårdnadshavare och eleven själv kan göra för att stötta den fortsatta utvecklingen. Ansvar: Klasslärare Åtgärdsprogram Om det under skoltiden framkommer att en elev behöver särskilt stöd för att nå målen, sociala och kunskapsmässiga, så ska behovet utredas och ett åtgärdsprogram upprättas. Vid upprättandet av ett åtgärdsprogram träffas pedagog, vårdnadshavare och elev. Ett upprättat åtgärdsprogram utvärderas och revideras kontinuerligt. Ansvar: Rektor Kontakt mellan skola & hem Vi anser att det är oerhört viktigt med en god kontakt och samarbete mellan skolan och hemmet, därför har vi kontinuerlig kontakt med våra elevers vårdnadshavare. Varje klass har minst ett föräldramöte per läsår. Ansvar: Klasslärare och personalen på fritids EHT En gång i månaden träffas elevhälsoteamet bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och berörd pedagog. EHT tar upp aktuella ärenden som gäller elever och personal och frågor för utveckling. Ansvar: Rektor 7

8 Sociogram Sociogram görs en gång per termin för att synliggöra varje barn samt klassens gruppdynamik. Resultatet används i samband med gruppindelningar, pararbeten, grupparbeten, möblering i klassrummet mm. Ansvar: Klasslärare Gemensamma trivsel- och rastregler I alla klasser har eleverna tillsammans med lärarna utarbetat trivselregler som aktualiseras ofta för att verkligen fungera i vardagen. Skolan har också övergripande gemensamma trivselregler, se bilaga 1. Ansvar: Klasslärare Trivselenkät En gång per läsår svarar alla elever på en enkät med frågor om trivsel, trygghet, elevinflytande och arbetsmiljö. Svaren sammanställs och diskuteras med personal, elever och föräldrar och fungerar som ett viktigt underlag för utvärdering och beslut om ev. åtgärder. Ansvar: Rektor Rastvärd Vi är alltid minst två vuxna ute på rasterna, vid behov är vi fler. Vi noterar var på skolgården det uppstår konflikter för att upptäcka vilka ställen det är extra viktigt med vuxennärvaro. Ansvar: Rektor Alla elever är alla vuxnas ansvar Personal: Uppföljning och utvärdering av tidigare plan. Kartläggning av otrygga platser tillsammans med eleverna. 8

9 Handlingsplan vid kränkande behandling Vuxna som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta handlingen och ha ett samtal med de inblandade. Om det kommer till vår kännedom att kränkningar sker via sociala medier eller på annat sätt tas ett samtal med de inblandade. Vårdnadshavare kontaktas. En god kommunikation mellan hem och skola är oerhört viktig för att förebygga och bemöta kränkande behandling. Pedagogen fyller i en OSIS (se bilaga 3) Om problemet kvarstår tar pedagog och elev hjälp av EHT, som för kontinuerlig dokumentation i alla ärenden för att upptäcka kränkande beteendemönster och följa upp kränkande handlingar. Elev kränker elev Vid varje situation där kränkning mellan elever uppstår måste den vuxne ta berörda elever åt sidan och prata igenom vad som har hänt. Om en elev använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Elev kränker vuxen Om någon elev använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Vuxen kränker vuxen Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Detta gäller både personal och föräldrar. Vuxen kränker elev Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Detta gäller både personal och föräldrar. Åtgärd när vuxen kränker elev Rektor informeras. Rektor kallar till möte med berörda och utreder omständigheterna. Dokumentationsansvarig utses. Rektor beslutar vilka åtgärder som ska vidtagas. Handlingsplan upprättas. Uppföljande möte inom en månad. (Skollagen 2010:800 kapitel ) 9

10 Arbetsmetoder för EHT (Elevhälsoteam) Om kränkningar/mobbning kvarstår agerar EHT på följande vis: 1. Elevhälsoteamet träffas, faktainsamling, kartläggning och arbetsfördelning i gruppen. 2. Enskilda samtal med utsatt elev och eventuella vittnen för insamling av information. Anteckningar förs. Enskilda samtal med mobbaren/mobbarna där gör man klart att mobbningen ska upphöra omedelbart. 3. Elevhälsoteamet kontaktar alla berörda föräldrar och informerar om vad som har hänt och eventuella konsekvenser. 4. Återkoppling till berörd personal. 5. Återsamling sker en vecka senare med representant från elevhälsoteamet som talar med alla inblandade elever en och en. Ytterligare uppföljning sker vid behov. 6. Om problemet kvarstår: Elevhälsoteamet kallar den som mobbar till konferens (elev, förälder, berörd lärare, elevhälsoteam, skolledning) och åtgärdsprogram upprättas. 7. Uppföljande konferens: åtgärdsprogrammet utvärderas, eventuellt utarbetas ett nytt program. 8. Om problemet kvarstår görs en anmälan till sociala myndigheter och/eller polis. Arbetsmetod vid hot eller våld Om situationen är sådan att man själv kan avbryta den gör man så annars tillkallar man fler vuxna. Man försöker att lugna eleven samtidigt som man skyddar sig själv och andra. Man tar ställning till om eleven behöver läkarvård. En vuxen sätter sig med den utsatte och ger stöd. Kontakt med vårdnadshavare. Kontakt med rektor och informerar om situationen. Kan man ej nå rektorn kontaktar man någon annan rektor i skolområdet. Gör ev. polisanmälan. 10

11 Arbetsmetod vid akut situation Påkalla uppmärksamhet. Ring 112. Sätt utsatta i säkerhet. Avgör om vård behövs, ge första hjälpen. Dokumentation ska alltid ske 11

12 Samarbete med vårdnadshavare För att skapa en skola där alla elever och vuxna kan känna sig trygga tror vi att det krävs ett gott samarbete mellan hem och skola. Det är varje vuxens ansvar att agera om den får kännedom om konflikt, mobbning eller kränkande särbehandling. Att stoppa mobbning är en fråga om civilkurage Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Vad kan ditt barn göra för att hjälpa sina kamrater? Om skola och hem tar avstånd från mobbning får det en positiv inverkan på alla barn i skolan och i förlängningen även i samhället. Barn som vill berätta om mobbning är ofta rädda för hämnd från dem som mobbar men det är inte skvaller att berätta det utan ett tecken på mod. Skolans personal berättar inte varifrån de får sin information. Utsätts ditt barn för kränkande behandling/mobbning? Om man som vårdnadshavare misstänker att ens barn är utsatt för kränkningar eller mobbning är det oerhört viktigt att man alltid agerar: Tala med barnet om det. Ta kontakt med skolan så att vi tillsammans kan agera. Kränker ditt barn andra barn? Det kan vara svårt att medge för sig själv att ens barn mobbar/kränker andra men om det är så måste vi vuxna samarbeta för att kraftfullt åtgärda det. Detta samarbete är viktigt både för det mobbade barnet och för ditt eget barn! Alla vuxna måste ta på sig rollen som auktoriteter och arbeta tillsammans för ett positivt klimat. För att vara goda förebilder måste vi vuxna säga till när vi märker att någon, elev eller vuxen, blir kränkt. Förslag på litteratur Olikas lika värde Myndigheten för skolutveckling, Mobbning bland barn och ungdomar Rädda barnen Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken Björn Lindell Du är så jävla ful! Skolinspektionen Läs mer på: 12

13 Elevhälsoteamet Kyrkskolan (rektor) (skolan) Lena Funseth Norberg (rektor) Ann-Katrin Hedman (specialpedagog) Ingela Mukka (skolsköterska) Lärgrupp i arbete mot mobbning & kränkande behandling Lena Funseth Norberg (rektor) Ann-Katrin Hedman Anette Rollmar Gunilla Norbäck Handlingsplan för utvärdering Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras av personal, elevråd och skolråd inför varje nytt läsår och revideras vid behov. Rektor har yttersta ansvar att handlingsplanen följs. Aktivitet När Ansvarig Informera om planen Höstterminens start Rektor, EHT Utvärdera/revidera Årligen Personal, elever, lokalt skolråd Trivselenkät med elever December Pedagog Återkoppling efter enkät Föräldramöte vårterminen Pedagog Kompetensutvecklingsplan För att det förebyggande arbetet ska fungera bra är det nödvändigt med kompetensutveckling i frågor rörande mobbning, kränkande behandling, hot och våld. Mål för det främjande & förebyggande arbetet Under kommande år kommer Kyrkskolan att granska områden för kränkande behandling och mobbning på skolgården genom att markera med röd ring på en karta över skolgården. 13

14 Bilaga 1. Kyrkskolans trivselregler Vi säger hej när vi kommer och hej då när vi går respekterar varandra är bra kompisar är rädda om varandra tar ansvar för det vi själva säger och gör ber om ursäkt om vi sårar eller gör någon illa uppmuntrar och hjälper varandra ger varandra arbetsro respekterar tider och använder arbetstiden väl är rädda om våra egna och andras saker I matsalen: Vi har lugn och ordning i matkön ger varandra matro har ett trevligt bordskick pratar, lågmält, med de som sitter vid vårt bord tar bara mat som vi orkar äta upp smakar på all mat 14

15 Bilaga 2. Rapport om hot och våld 1. Datum för händelsen: år/månad/dag.. 2. Klockslag för händelsen.. 3. Var arbetar du? anställd som 4. I vilken situation och var inträffade händelsen? 5. Vad hände (händelseförlopp)? 6. Typ av Skada. 7. Har sjukskrivning blivit nödvändig p.g.a. det inträffade? Ja Nej 8. Om ja hur lång tid?.. 9. Vidtagna åtgärder Vilka åtgärder behövs för att liknande händelse inte skall upprepas? Anmälan gjord till: (skriv datum) AFA... Försäkringskassan... Se Rutiner för anställda vid anmälan av arbetsskador, olycksfall och tillbud Arbetsgivare... Arbetsmiljöverket... Polis... Annan... Datum... Uppgiftslämnare... Tel... Tagit del: Chef / arbetsledare... Skyddsombud... 15

16 Bilaga 3. OSIS 16

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stensättarvägen 1 444 53 Stenungsund tel. 844 30 FÖRSKOLAN FINGER-BORGENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Innehållsförteckning Ange kapitelrubrik (nivå 1)... 1 Ange kapitelrubrik (nivå 2)... 2 Ange kapitelrubrik

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde 2013-11-18 1 (7) Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde Handlingsprogram för att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering Inledning Den

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Vad säger lagen? Vad säger vår läroplan?

Vad säger lagen? Vad säger vår läroplan? Likabehandlingsplan för Förskolan Sparven 2009-2010 Vad säger lagen? Skollagen (1985:1100) Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Villastadsskolan

Likabehandlingsplan för Villastadsskolan Villastadsskolan Likabehandlingsplan för Villastadsskolan Planen är fastställd 2010 06 och gäller tom läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplanen utvärderas och den årliga planen omarbetas i juni varje år.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

2011-01-04 LIKABEHANDLINGSPLAN

2011-01-04 LIKABEHANDLINGSPLAN 2011-01-04 FINNSTASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 0 Innehållsförteckning Skolans mål... 2 Till dig som elev... 2 Till dig som vårdnadshavare... 2 Vad är kränkande behandling?... 3 Kränkande behandling i form

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer