Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028"

Transkript

1 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kyrkskolan Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014 Reviderad

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Vår vision 3 Styrdokument 4 Definitioner 5 Förebyggande & främjande arbete 6 Åtgärd vid kränkande behandling 9 Arbetsmetoder för EHT 9 Arbetsmetoder vid hot och våld 10 Arbetsmetoder vid akut situation 11 Samarbete med vårdnadshavare 12 Elevhälsoteam 13 Lärgrupp 13 Handlingsplan för utvärdering 13 Bilaga 1. Skolans trivselregler 14 Bilaga 2. Rapport om hot och våld 15 Bilaga 3. OSIS 16 2

3 Inledning Att motverka diskriminering är en del av det demokratiska uppdraget som ska utgöra grunden för all verksamhet i skolan. All verksamhet, planering och utvärdering ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt och tolerans. Enligt Diskrimineringslagen har skolor en skyldighet att aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling emot elever. Det innebär bland annat att skolorna ska genomföra regelbunden granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. De som arbetar för att lagen ska följas är Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som arbetar med att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vår vision Kyrkskolan främjar goda relationer och skapar trygga miljöer. Kyrkskolan är en skola där alla elever får vistas i en lugn och trygg miljö, där alla elever ser fram emot inlärning, lekar, glädjefulla raster och utevistelser. Vi skapar en miljö för elever och personal som är fri från diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, hot och våld. Tendenser skall aktivt bekämpas av alla, både elever och vuxna, som vistas i vår miljö. Förebyggande & främjande arbete för nolltolerans mot mobbning & kränkande behandling I den dagliga verksamheten tar vi tillvara på de tillfällen som ges för att ge våra barn/elever de verktyg som behövs för att våga utmana sig själv samt ha en öppen och ärlig kommunikation. Detta arbetar vi med via t.ex. samtal, storsamlingar, lek, konfliktlösning och drama. Dialogen i klassråd, elevråd och miljöråd förtydligar det demokratiska uppdraget vi har i skolan. För att uppnå en helhetssyn på barn/elev lägger vi stor vikt på samarbete inom och mellan arbetslag, rektor, specialpedagog, skolsköterska. Vid behov har vi tillgång till Stöd- och utvecklingsteamet (STU). 2. Analys och utvärdering av läsåret 2012/13 Genom att vi tillvaratar elevernas olikheter, talanger och förmågor av olika slag har vi 100 % måluppfyllelse för år 3 läsåret Målet är 100% trygghet för våra elever. Enligt elevernas trygghetsenkät i år 3 blev det xxx Vi fortsätter med vår implementering av Lgr11. genom att formulera delmål åk 1, åk 2 och åk 3. Rektorsbesök i klasserna, både planerade och oplanerade, är viktiga för alla parter. Uppföljning sker i anslutning till besöket. 3

4 Vi fortsätter med vårt värdegrundsarbete som genomsyrar all verksamhet i skolan. Vi utvecklar lärgruppen i PBS-modell (Problembaserad skolutveckling. Vi arbetar vidare med övergångar förskola skola för att få en röd tråd. Samarbete med Ankarsvik har utvecklats och formerna för samverkan har stabiliserats. Styrdokument Likabehandlingsplanen är till elevers skydd och utgår ifrån dessa olika styrdokument: FN:s Barnkonvention som sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada dem i något avseende. Skollagen Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt, för vår gemensamma miljö, särskilt skall den som verkar i skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling (1 kap 2, 1 kap 9). Läroplanen Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ( Lgr 11) Arbetsmiljölagen syftar till att uppnå en god arbetsmiljö. Elever jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare. Socialtjänstlagen beskriver anmälningsskyldigheten för alla inom verksamheter som berör barn. Skolmyndigheten och alla anställda är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd (14 kap 1). Brottsbalken vars strafflagar även gäller skolan. Det finns ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan, om en sådan görs skulle det inte ersätta anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. Diskrimineringslagen 2008:567 som ska främja elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling. DO/Lagtexter/Diskrimineringslagen/ Sundsvalls Kommun i Sundsvalls skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling (2004). Läs mer på 4

5 Definitioner Kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara: Fysisk (t.ex. slag, knuffar, krokben) Verbal (t.ex. bli hotad eller tilltalad med t ex könsord) Psykosocial (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) Text och bild (t ex anonyma telefonsamtal, sociala medier, klotter, brev, lappar, e- post, sms och mms) Mobbning Med mobbning menas kränkande behandling vid upprepade tillfällen samt att det finns en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Trakasserier Trakasserier är kränkande behandling som har med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning att göra. Både vuxna och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling är uppträdande som utan att vara trakasserier kränker en elevs värdighet. Diskriminering Direkt diskriminering är när en vuxen på skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Indirekt diskriminering kan ske genom t.ex. skolans regler, undervisningsmetoder, läromedel. Hot och våld Fysiskt våld t.ex. sparkar, slag, knuffar (tillhyggen/vapen kan förekomma) Hot, uttalat eller tecknat Psykiskt/verbalt våld t.ex. tillmälen, sexuella trakasserier Text- och bildburna kränkningar via t.ex. sms, mms, e-post. Befogade tillsägelser Skolpersonal får inte kränka elever men en tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö är självklart tillåtet även om elever i dessa fall kan uppleva att tillrättavisningen är kränkande. 5

6 Förebyggande & främjande arbete För att säkerställa nolltolerans mot mobbning har ett antal förebyggande åtgärder vidtagits: Resultat av kartläggning + åtgärder + ansvarig Nolltolerans mot mobbning Vi förmedlar till eleverna vad som gäller och markerar tydligt när något sägs eller görs som kan uppfattas som kränkande. Samtal sker i klasserna om relationer och om sättet att prata till varandra för att eleverna ska få praktiska tips/verktyg för att hantera situationer i samspelet med andra. Ansvar: All personal Värdegrundsarbete Vi arbetar utifrån metoden SET för att utveckla elevernas sociala och emotionella kompetens. Genom att arbeta medvetet med detta ges eleverna kunskap i att hantera sina känslor, hantera förhållanden, självkännedom, empati och motivation. Ansvar: All personal Enskilda samtal/gruppsamtal Dagligen sker samtal med eleverna på olika vis t.ex. enskilda samtal men även gruppsamtal i olika former som tjej- och killsnack, kompissamtal mm. Ansvar: All personal Klassråd & Elevråd Både elevråd och klassråd är forum där eleverna får ett formellt och reellt inflytande. De frågor som kommer upp vid klassråd som rör hela skolan, skickas vidare till elevrådet, där elevrådsrepresentanter från varje klass tillsammans med rektor kan diskutera och ta beslut i dessa frågor. Detta är ett sätt för elever att lära sig demokratisk struktur. Ansvar: Klasslärare, rektor Lokalt skolråd Det lokala skolrådet har möten ca 2 gång per termin. Där möts vårdnadshavare, pedagoger och rektor. Skolrådets roll är att vara en kompletterande länk mellan skola och hem. Dessutom ska rådet ge rektor råd och stöd i beslut som rör t.ex. arbetsmiljö inne/ute, samverkan med lokalsamhället och trafiksäkerhetsfrågor. Skolrådet ska verka för att utveckla och främja skolans verksamhet och trivsel och därmed visa på dess betydelse i lokalsamhället. Ansvar: Rektor Fadderverksamhet Fadderverksamheten på skolan är till för att skapa trygghetsbroar mellan de yngre och de äldre eleverna på skolan. Faddergrupperna träffas för att ha olika aktiviteter tillsammans. Ansvar: Klasslärare 6

7 Gemensamma aktiviteter På skolan har vi olika gemensamma aktiviteter/teman, t.ex. skoljoggen, friluftsdagar och skiddag i Sidsjö. Skolan har två fadderbarn. När elever arbetar tillsammans i skapande för en god sak, stärks de positiva känslorna. Att spela teater, sjunga eller uppträda på annat sätt höjer självförtroendet hos elever och vi-känslan på skolan blir starkare. Ansvar: All Personal Utvecklingssamtal En gång per termin träffas pedagog, vårdnadshavare och elev för att samtala om hur eleven utvecklas och ska komma vidare i förhållande till de mål som finns att uppnå. Dessa samtal ska vara trepartssamtal vilket betyder att alla bidrar med information för att komma fram till gemensamma beslut om vad som kan göras för att eleven ska nå målen. Det man kommer fram till dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan. Ansvar: Klasslärare IUP Varje elev har en individuell utvecklingsplan som ska stödja deras lärande och sociala utveckling. Den ska innehålla omdömen i de olika ämnena kopplat till de mål eleven arbetar mot. Planen ska vara framåtsyftande och klargöra vad skolan, vårdnadshavare och eleven själv kan göra för att stötta den fortsatta utvecklingen. Ansvar: Klasslärare Åtgärdsprogram Om det under skoltiden framkommer att en elev behöver särskilt stöd för att nå målen, sociala och kunskapsmässiga, så ska behovet utredas och ett åtgärdsprogram upprättas. Vid upprättandet av ett åtgärdsprogram träffas pedagog, vårdnadshavare och elev. Ett upprättat åtgärdsprogram utvärderas och revideras kontinuerligt. Ansvar: Rektor Kontakt mellan skola & hem Vi anser att det är oerhört viktigt med en god kontakt och samarbete mellan skolan och hemmet, därför har vi kontinuerlig kontakt med våra elevers vårdnadshavare. Varje klass har minst ett föräldramöte per läsår. Ansvar: Klasslärare och personalen på fritids EHT En gång i månaden träffas elevhälsoteamet bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och berörd pedagog. EHT tar upp aktuella ärenden som gäller elever och personal och frågor för utveckling. Ansvar: Rektor 7

8 Sociogram Sociogram görs en gång per termin för att synliggöra varje barn samt klassens gruppdynamik. Resultatet används i samband med gruppindelningar, pararbeten, grupparbeten, möblering i klassrummet mm. Ansvar: Klasslärare Gemensamma trivsel- och rastregler I alla klasser har eleverna tillsammans med lärarna utarbetat trivselregler som aktualiseras ofta för att verkligen fungera i vardagen. Skolan har också övergripande gemensamma trivselregler, se bilaga 1. Ansvar: Klasslärare Trivselenkät En gång per läsår svarar alla elever på en enkät med frågor om trivsel, trygghet, elevinflytande och arbetsmiljö. Svaren sammanställs och diskuteras med personal, elever och föräldrar och fungerar som ett viktigt underlag för utvärdering och beslut om ev. åtgärder. Ansvar: Rektor Rastvärd Vi är alltid minst två vuxna ute på rasterna, vid behov är vi fler. Vi noterar var på skolgården det uppstår konflikter för att upptäcka vilka ställen det är extra viktigt med vuxennärvaro. Ansvar: Rektor Alla elever är alla vuxnas ansvar Personal: Uppföljning och utvärdering av tidigare plan. Kartläggning av otrygga platser tillsammans med eleverna. 8

9 Handlingsplan vid kränkande behandling Vuxna som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta handlingen och ha ett samtal med de inblandade. Om det kommer till vår kännedom att kränkningar sker via sociala medier eller på annat sätt tas ett samtal med de inblandade. Vårdnadshavare kontaktas. En god kommunikation mellan hem och skola är oerhört viktig för att förebygga och bemöta kränkande behandling. Pedagogen fyller i en OSIS (se bilaga 3) Om problemet kvarstår tar pedagog och elev hjälp av EHT, som för kontinuerlig dokumentation i alla ärenden för att upptäcka kränkande beteendemönster och följa upp kränkande handlingar. Elev kränker elev Vid varje situation där kränkning mellan elever uppstår måste den vuxne ta berörda elever åt sidan och prata igenom vad som har hänt. Om en elev använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Elev kränker vuxen Om någon elev använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Vuxen kränker vuxen Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Detta gäller både personal och föräldrar. Vuxen kränker elev Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Detta gäller både personal och föräldrar. Åtgärd när vuxen kränker elev Rektor informeras. Rektor kallar till möte med berörda och utreder omständigheterna. Dokumentationsansvarig utses. Rektor beslutar vilka åtgärder som ska vidtagas. Handlingsplan upprättas. Uppföljande möte inom en månad. (Skollagen 2010:800 kapitel ) 9

10 Arbetsmetoder för EHT (Elevhälsoteam) Om kränkningar/mobbning kvarstår agerar EHT på följande vis: 1. Elevhälsoteamet träffas, faktainsamling, kartläggning och arbetsfördelning i gruppen. 2. Enskilda samtal med utsatt elev och eventuella vittnen för insamling av information. Anteckningar förs. Enskilda samtal med mobbaren/mobbarna där gör man klart att mobbningen ska upphöra omedelbart. 3. Elevhälsoteamet kontaktar alla berörda föräldrar och informerar om vad som har hänt och eventuella konsekvenser. 4. Återkoppling till berörd personal. 5. Återsamling sker en vecka senare med representant från elevhälsoteamet som talar med alla inblandade elever en och en. Ytterligare uppföljning sker vid behov. 6. Om problemet kvarstår: Elevhälsoteamet kallar den som mobbar till konferens (elev, förälder, berörd lärare, elevhälsoteam, skolledning) och åtgärdsprogram upprättas. 7. Uppföljande konferens: åtgärdsprogrammet utvärderas, eventuellt utarbetas ett nytt program. 8. Om problemet kvarstår görs en anmälan till sociala myndigheter och/eller polis. Arbetsmetod vid hot eller våld Om situationen är sådan att man själv kan avbryta den gör man så annars tillkallar man fler vuxna. Man försöker att lugna eleven samtidigt som man skyddar sig själv och andra. Man tar ställning till om eleven behöver läkarvård. En vuxen sätter sig med den utsatte och ger stöd. Kontakt med vårdnadshavare. Kontakt med rektor och informerar om situationen. Kan man ej nå rektorn kontaktar man någon annan rektor i skolområdet. Gör ev. polisanmälan. 10

11 Arbetsmetod vid akut situation Påkalla uppmärksamhet. Ring 112. Sätt utsatta i säkerhet. Avgör om vård behövs, ge första hjälpen. Dokumentation ska alltid ske 11

12 Samarbete med vårdnadshavare För att skapa en skola där alla elever och vuxna kan känna sig trygga tror vi att det krävs ett gott samarbete mellan hem och skola. Det är varje vuxens ansvar att agera om den får kännedom om konflikt, mobbning eller kränkande särbehandling. Att stoppa mobbning är en fråga om civilkurage Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Vad kan ditt barn göra för att hjälpa sina kamrater? Om skola och hem tar avstånd från mobbning får det en positiv inverkan på alla barn i skolan och i förlängningen även i samhället. Barn som vill berätta om mobbning är ofta rädda för hämnd från dem som mobbar men det är inte skvaller att berätta det utan ett tecken på mod. Skolans personal berättar inte varifrån de får sin information. Utsätts ditt barn för kränkande behandling/mobbning? Om man som vårdnadshavare misstänker att ens barn är utsatt för kränkningar eller mobbning är det oerhört viktigt att man alltid agerar: Tala med barnet om det. Ta kontakt med skolan så att vi tillsammans kan agera. Kränker ditt barn andra barn? Det kan vara svårt att medge för sig själv att ens barn mobbar/kränker andra men om det är så måste vi vuxna samarbeta för att kraftfullt åtgärda det. Detta samarbete är viktigt både för det mobbade barnet och för ditt eget barn! Alla vuxna måste ta på sig rollen som auktoriteter och arbeta tillsammans för ett positivt klimat. För att vara goda förebilder måste vi vuxna säga till när vi märker att någon, elev eller vuxen, blir kränkt. Förslag på litteratur Olikas lika värde Myndigheten för skolutveckling, Mobbning bland barn och ungdomar Rädda barnen Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken Björn Lindell Du är så jävla ful! Skolinspektionen Läs mer på: 12

13 Elevhälsoteamet Kyrkskolan (rektor) (skolan) Lena Funseth Norberg (rektor) Ann-Katrin Hedman (specialpedagog) Ingela Mukka (skolsköterska) Lärgrupp i arbete mot mobbning & kränkande behandling Lena Funseth Norberg (rektor) Ann-Katrin Hedman Anette Rollmar Gunilla Norbäck Handlingsplan för utvärdering Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras av personal, elevråd och skolråd inför varje nytt läsår och revideras vid behov. Rektor har yttersta ansvar att handlingsplanen följs. Aktivitet När Ansvarig Informera om planen Höstterminens start Rektor, EHT Utvärdera/revidera Årligen Personal, elever, lokalt skolråd Trivselenkät med elever December Pedagog Återkoppling efter enkät Föräldramöte vårterminen Pedagog Kompetensutvecklingsplan För att det förebyggande arbetet ska fungera bra är det nödvändigt med kompetensutveckling i frågor rörande mobbning, kränkande behandling, hot och våld. Mål för det främjande & förebyggande arbetet Under kommande år kommer Kyrkskolan att granska områden för kränkande behandling och mobbning på skolgården genom att markera med röd ring på en karta över skolgården. 13

14 Bilaga 1. Kyrkskolans trivselregler Vi säger hej när vi kommer och hej då när vi går respekterar varandra är bra kompisar är rädda om varandra tar ansvar för det vi själva säger och gör ber om ursäkt om vi sårar eller gör någon illa uppmuntrar och hjälper varandra ger varandra arbetsro respekterar tider och använder arbetstiden väl är rädda om våra egna och andras saker I matsalen: Vi har lugn och ordning i matkön ger varandra matro har ett trevligt bordskick pratar, lågmält, med de som sitter vid vårt bord tar bara mat som vi orkar äta upp smakar på all mat 14

15 Bilaga 2. Rapport om hot och våld 1. Datum för händelsen: år/månad/dag.. 2. Klockslag för händelsen.. 3. Var arbetar du? anställd som 4. I vilken situation och var inträffade händelsen? 5. Vad hände (händelseförlopp)? 6. Typ av Skada. 7. Har sjukskrivning blivit nödvändig p.g.a. det inträffade? Ja Nej 8. Om ja hur lång tid?.. 9. Vidtagna åtgärder Vilka åtgärder behövs för att liknande händelse inte skall upprepas? Anmälan gjord till: (skriv datum) AFA... Försäkringskassan... Se Rutiner för anställda vid anmälan av arbetsskador, olycksfall och tillbud Arbetsgivare... Arbetsmiljöverket... Polis... Annan... Datum... Uppgiftslämnare... Tel... Tagit del: Chef / arbetsledare... Skyddsombud... 15

16 Bilaga 3. OSIS 16

Likabehandlingsplan samt Handlingsplan mot hot och våld

Likabehandlingsplan samt Handlingsplan mot hot och våld 2011-05-23 Likabehandlingsplan samt Handlingsplan mot hot och våld Ankarsviks skola 2011-2012 Innehållsförteckning Inledning 3 Vår vision 3 Styrdokument 4 Definitioner 5 Förebyggande & främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för DiStra Utbildningscenter AB

Plan mot kränkande behandling för DiStra Utbildningscenter AB 2010-08-31 Plan mot kränkande behandling för DiStra Utbildningscenter AB Planen mot kränkande behandling ingår i det demokratiska uppdraget liksom kvalitetsuppföljningen enligt arbetsmiljölagen. Det demokratiska

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan

Likabehandlingsplan. för. Högadalsskolan Likabehandlingsplan för Högadalsskolan Reviderad maj 2014 Värdegrund för Högadalsskolan Alla barn skall kunna gå till Högadalsskolan och känna sig trygga, sedda och stimulerade. Vi lever alla i sammanhang

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2012/2013 Innehåll Innehåll... 2 Mål:... 3 Definition av kränkande behandling:... 3 Definition av mobbning:... 3 Lagar och andra styrdokument om mobbning och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. för Förskolan Ankan Stenkyrka Skola

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. för Förskolan Ankan Stenkyrka Skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. för Förskolan Ankan Stenkyrka Skola 2010 1 Innehållsförteckning Bakgrund Vision Nulägesanalys/kartläggning - Förebyggande arbete Mål och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Fritidshemmet och 5-årsverksamheten i Bredöl Dokumenttyp Fastställd Plan Av Utbildningsnämnden 2016-12-05, 60 Detta dokument

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling LIKABEHANDLINGSPLAN Förebyggande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller fritidshemmet Stinsen under läsåret 2009-2010 Så som du själv vill att andra ska

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad Likabehandlingsplan Verksamhetsåret 2012 Senast reviderad 2012-04-02 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Blåbärsdalens förskola. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling BLÅBÄRSDALENS FÖRSKOLA

Blåbärsdalens förskola. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling BLÅBÄRSDALENS FÖRSKOLA Blåbärsdalens förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2015-2016 BLÅBÄRSDALENS FÖRSKOLA INNEHÅLL 1. Våra mål. 2. Levnadsregler. 3. Inledning. 3.1 Vår definition av kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 (15) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Knippla skolas/fritidshems/förskolas handlingsplan för likabehandling Öckerö rev. 2012-01-05 2 (15) INNEHÅLL Inledning sid 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4 Värdegrund... 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem HÖGSTORP SKOLAS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/2016 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Orrelyckan Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Bakgrund Planen utgår från det som föreskrivs i Skollagen (2010:800) 6:e kap. och i Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Förskolan Klätten Läsåret

Förskolan Klätten Läsåret Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Klätten Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Örnässkolan F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN. Örnässkolan F-6 LIKABEHANDLINGSPLAN Örnässkolan F-6 Lagar och styrdokument Enligt barn- och elevskyddslagen (2 006:67) ska det på varje skola finnas en likabehandlingsplan. Planen skall syfta till att främja barns och

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer