Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028"

Transkript

1 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier. Kyrkskolan Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014 Reviderad

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Vår vision 3 Styrdokument 4 Definitioner 5 Förebyggande & främjande arbete 6 Åtgärd vid kränkande behandling 9 Arbetsmetoder för EHT 9 Arbetsmetoder vid hot och våld 10 Arbetsmetoder vid akut situation 11 Samarbete med vårdnadshavare 12 Elevhälsoteam 13 Lärgrupp 13 Handlingsplan för utvärdering 13 Bilaga 1. Skolans trivselregler 14 Bilaga 2. Rapport om hot och våld 15 Bilaga 3. OSIS 16 2

3 Inledning Att motverka diskriminering är en del av det demokratiska uppdraget som ska utgöra grunden för all verksamhet i skolan. All verksamhet, planering och utvärdering ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt och tolerans. Enligt Diskrimineringslagen har skolor en skyldighet att aktivt arbeta för att förebygga diskriminering och annan kränkande behandling emot elever. Det innebär bland annat att skolorna ska genomföra regelbunden granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. De som arbetar för att lagen ska följas är Skolverket, Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO) som arbetar med att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vår vision Kyrkskolan främjar goda relationer och skapar trygga miljöer. Kyrkskolan är en skola där alla elever får vistas i en lugn och trygg miljö, där alla elever ser fram emot inlärning, lekar, glädjefulla raster och utevistelser. Vi skapar en miljö för elever och personal som är fri från diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, hot och våld. Tendenser skall aktivt bekämpas av alla, både elever och vuxna, som vistas i vår miljö. Förebyggande & främjande arbete för nolltolerans mot mobbning & kränkande behandling I den dagliga verksamheten tar vi tillvara på de tillfällen som ges för att ge våra barn/elever de verktyg som behövs för att våga utmana sig själv samt ha en öppen och ärlig kommunikation. Detta arbetar vi med via t.ex. samtal, storsamlingar, lek, konfliktlösning och drama. Dialogen i klassråd, elevråd och miljöråd förtydligar det demokratiska uppdraget vi har i skolan. För att uppnå en helhetssyn på barn/elev lägger vi stor vikt på samarbete inom och mellan arbetslag, rektor, specialpedagog, skolsköterska. Vid behov har vi tillgång till Stöd- och utvecklingsteamet (STU). 2. Analys och utvärdering av läsåret 2012/13 Genom att vi tillvaratar elevernas olikheter, talanger och förmågor av olika slag har vi 100 % måluppfyllelse för år 3 läsåret Målet är 100% trygghet för våra elever. Enligt elevernas trygghetsenkät i år 3 blev det xxx Vi fortsätter med vår implementering av Lgr11. genom att formulera delmål åk 1, åk 2 och åk 3. Rektorsbesök i klasserna, både planerade och oplanerade, är viktiga för alla parter. Uppföljning sker i anslutning till besöket. 3

4 Vi fortsätter med vårt värdegrundsarbete som genomsyrar all verksamhet i skolan. Vi utvecklar lärgruppen i PBS-modell (Problembaserad skolutveckling. Vi arbetar vidare med övergångar förskola skola för att få en röd tråd. Samarbete med Ankarsvik har utvecklats och formerna för samverkan har stabiliserats. Styrdokument Likabehandlingsplanen är till elevers skydd och utgår ifrån dessa olika styrdokument: FN:s Barnkonvention som sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande som kan skada dem i något avseende. Skollagen Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt, för vår gemensamma miljö, särskilt skall den som verkar i skolan bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling (1 kap 2, 1 kap 9). Läroplanen Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. ( Lgr 11) Arbetsmiljölagen syftar till att uppnå en god arbetsmiljö. Elever jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare. Socialtjänstlagen beskriver anmälningsskyldigheten för alla inom verksamheter som berör barn. Skolmyndigheten och alla anställda är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till barns skydd (14 kap 1). Brottsbalken vars strafflagar även gäller skolan. Det finns ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan, om en sådan görs skulle det inte ersätta anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. Diskrimineringslagen 2008:567 som ska främja elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering och annan kränkande behandling. DO/Lagtexter/Diskrimineringslagen/ Sundsvalls Kommun i Sundsvalls skolor gäller nolltolerans mot kränkande behandling (2004). Läs mer på 4

5 Definitioner Kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara: Fysisk (t.ex. slag, knuffar, krokben) Verbal (t.ex. bli hotad eller tilltalad med t ex könsord) Psykosocial (t.ex. bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) Text och bild (t ex anonyma telefonsamtal, sociala medier, klotter, brev, lappar, e- post, sms och mms) Mobbning Med mobbning menas kränkande behandling vid upprepade tillfällen samt att det finns en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Trakasserier Trakasserier är kränkande behandling som har med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning att göra. Både vuxna och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling är uppträdande som utan att vara trakasserier kränker en elevs värdighet. Diskriminering Direkt diskriminering är när en vuxen på skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Indirekt diskriminering kan ske genom t.ex. skolans regler, undervisningsmetoder, läromedel. Hot och våld Fysiskt våld t.ex. sparkar, slag, knuffar (tillhyggen/vapen kan förekomma) Hot, uttalat eller tecknat Psykiskt/verbalt våld t.ex. tillmälen, sexuella trakasserier Text- och bildburna kränkningar via t.ex. sms, mms, e-post. Befogade tillsägelser Skolpersonal får inte kränka elever men en tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö är självklart tillåtet även om elever i dessa fall kan uppleva att tillrättavisningen är kränkande. 5

6 Förebyggande & främjande arbete För att säkerställa nolltolerans mot mobbning har ett antal förebyggande åtgärder vidtagits: Resultat av kartläggning + åtgärder + ansvarig Nolltolerans mot mobbning Vi förmedlar till eleverna vad som gäller och markerar tydligt när något sägs eller görs som kan uppfattas som kränkande. Samtal sker i klasserna om relationer och om sättet att prata till varandra för att eleverna ska få praktiska tips/verktyg för att hantera situationer i samspelet med andra. Ansvar: All personal Värdegrundsarbete Vi arbetar utifrån metoden SET för att utveckla elevernas sociala och emotionella kompetens. Genom att arbeta medvetet med detta ges eleverna kunskap i att hantera sina känslor, hantera förhållanden, självkännedom, empati och motivation. Ansvar: All personal Enskilda samtal/gruppsamtal Dagligen sker samtal med eleverna på olika vis t.ex. enskilda samtal men även gruppsamtal i olika former som tjej- och killsnack, kompissamtal mm. Ansvar: All personal Klassråd & Elevråd Både elevråd och klassråd är forum där eleverna får ett formellt och reellt inflytande. De frågor som kommer upp vid klassråd som rör hela skolan, skickas vidare till elevrådet, där elevrådsrepresentanter från varje klass tillsammans med rektor kan diskutera och ta beslut i dessa frågor. Detta är ett sätt för elever att lära sig demokratisk struktur. Ansvar: Klasslärare, rektor Lokalt skolråd Det lokala skolrådet har möten ca 2 gång per termin. Där möts vårdnadshavare, pedagoger och rektor. Skolrådets roll är att vara en kompletterande länk mellan skola och hem. Dessutom ska rådet ge rektor råd och stöd i beslut som rör t.ex. arbetsmiljö inne/ute, samverkan med lokalsamhället och trafiksäkerhetsfrågor. Skolrådet ska verka för att utveckla och främja skolans verksamhet och trivsel och därmed visa på dess betydelse i lokalsamhället. Ansvar: Rektor Fadderverksamhet Fadderverksamheten på skolan är till för att skapa trygghetsbroar mellan de yngre och de äldre eleverna på skolan. Faddergrupperna träffas för att ha olika aktiviteter tillsammans. Ansvar: Klasslärare 6

7 Gemensamma aktiviteter På skolan har vi olika gemensamma aktiviteter/teman, t.ex. skoljoggen, friluftsdagar och skiddag i Sidsjö. Skolan har två fadderbarn. När elever arbetar tillsammans i skapande för en god sak, stärks de positiva känslorna. Att spela teater, sjunga eller uppträda på annat sätt höjer självförtroendet hos elever och vi-känslan på skolan blir starkare. Ansvar: All Personal Utvecklingssamtal En gång per termin träffas pedagog, vårdnadshavare och elev för att samtala om hur eleven utvecklas och ska komma vidare i förhållande till de mål som finns att uppnå. Dessa samtal ska vara trepartssamtal vilket betyder att alla bidrar med information för att komma fram till gemensamma beslut om vad som kan göras för att eleven ska nå målen. Det man kommer fram till dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan. Ansvar: Klasslärare IUP Varje elev har en individuell utvecklingsplan som ska stödja deras lärande och sociala utveckling. Den ska innehålla omdömen i de olika ämnena kopplat till de mål eleven arbetar mot. Planen ska vara framåtsyftande och klargöra vad skolan, vårdnadshavare och eleven själv kan göra för att stötta den fortsatta utvecklingen. Ansvar: Klasslärare Åtgärdsprogram Om det under skoltiden framkommer att en elev behöver särskilt stöd för att nå målen, sociala och kunskapsmässiga, så ska behovet utredas och ett åtgärdsprogram upprättas. Vid upprättandet av ett åtgärdsprogram träffas pedagog, vårdnadshavare och elev. Ett upprättat åtgärdsprogram utvärderas och revideras kontinuerligt. Ansvar: Rektor Kontakt mellan skola & hem Vi anser att det är oerhört viktigt med en god kontakt och samarbete mellan skolan och hemmet, därför har vi kontinuerlig kontakt med våra elevers vårdnadshavare. Varje klass har minst ett föräldramöte per läsår. Ansvar: Klasslärare och personalen på fritids EHT En gång i månaden träffas elevhälsoteamet bestående av rektor, specialpedagog, skolsköterska och berörd pedagog. EHT tar upp aktuella ärenden som gäller elever och personal och frågor för utveckling. Ansvar: Rektor 7

8 Sociogram Sociogram görs en gång per termin för att synliggöra varje barn samt klassens gruppdynamik. Resultatet används i samband med gruppindelningar, pararbeten, grupparbeten, möblering i klassrummet mm. Ansvar: Klasslärare Gemensamma trivsel- och rastregler I alla klasser har eleverna tillsammans med lärarna utarbetat trivselregler som aktualiseras ofta för att verkligen fungera i vardagen. Skolan har också övergripande gemensamma trivselregler, se bilaga 1. Ansvar: Klasslärare Trivselenkät En gång per läsår svarar alla elever på en enkät med frågor om trivsel, trygghet, elevinflytande och arbetsmiljö. Svaren sammanställs och diskuteras med personal, elever och föräldrar och fungerar som ett viktigt underlag för utvärdering och beslut om ev. åtgärder. Ansvar: Rektor Rastvärd Vi är alltid minst två vuxna ute på rasterna, vid behov är vi fler. Vi noterar var på skolgården det uppstår konflikter för att upptäcka vilka ställen det är extra viktigt med vuxennärvaro. Ansvar: Rektor Alla elever är alla vuxnas ansvar Personal: Uppföljning och utvärdering av tidigare plan. Kartläggning av otrygga platser tillsammans med eleverna. 8

9 Handlingsplan vid kränkande behandling Vuxna som blir vittne till kränkande behandling ingriper genom att genast avbryta handlingen och ha ett samtal med de inblandade. Om det kommer till vår kännedom att kränkningar sker via sociala medier eller på annat sätt tas ett samtal med de inblandade. Vårdnadshavare kontaktas. En god kommunikation mellan hem och skola är oerhört viktig för att förebygga och bemöta kränkande behandling. Pedagogen fyller i en OSIS (se bilaga 3) Om problemet kvarstår tar pedagog och elev hjälp av EHT, som för kontinuerlig dokumentation i alla ärenden för att upptäcka kränkande beteendemönster och följa upp kränkande handlingar. Elev kränker elev Vid varje situation där kränkning mellan elever uppstår måste den vuxne ta berörda elever åt sidan och prata igenom vad som har hänt. Om en elev använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Elev kränker vuxen Om någon elev använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Vuxen kränker vuxen Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Detta gäller både personal och föräldrar. Vuxen kränker elev Om någon vuxen använder ett kränkande ordval, kroppsspråk eller fysisk handling måste vi genast visa att vi inte accepterar detta. Detta gäller både personal och föräldrar. Åtgärd när vuxen kränker elev Rektor informeras. Rektor kallar till möte med berörda och utreder omständigheterna. Dokumentationsansvarig utses. Rektor beslutar vilka åtgärder som ska vidtagas. Handlingsplan upprättas. Uppföljande möte inom en månad. (Skollagen 2010:800 kapitel ) 9

10 Arbetsmetoder för EHT (Elevhälsoteam) Om kränkningar/mobbning kvarstår agerar EHT på följande vis: 1. Elevhälsoteamet träffas, faktainsamling, kartläggning och arbetsfördelning i gruppen. 2. Enskilda samtal med utsatt elev och eventuella vittnen för insamling av information. Anteckningar förs. Enskilda samtal med mobbaren/mobbarna där gör man klart att mobbningen ska upphöra omedelbart. 3. Elevhälsoteamet kontaktar alla berörda föräldrar och informerar om vad som har hänt och eventuella konsekvenser. 4. Återkoppling till berörd personal. 5. Återsamling sker en vecka senare med representant från elevhälsoteamet som talar med alla inblandade elever en och en. Ytterligare uppföljning sker vid behov. 6. Om problemet kvarstår: Elevhälsoteamet kallar den som mobbar till konferens (elev, förälder, berörd lärare, elevhälsoteam, skolledning) och åtgärdsprogram upprättas. 7. Uppföljande konferens: åtgärdsprogrammet utvärderas, eventuellt utarbetas ett nytt program. 8. Om problemet kvarstår görs en anmälan till sociala myndigheter och/eller polis. Arbetsmetod vid hot eller våld Om situationen är sådan att man själv kan avbryta den gör man så annars tillkallar man fler vuxna. Man försöker att lugna eleven samtidigt som man skyddar sig själv och andra. Man tar ställning till om eleven behöver läkarvård. En vuxen sätter sig med den utsatte och ger stöd. Kontakt med vårdnadshavare. Kontakt med rektor och informerar om situationen. Kan man ej nå rektorn kontaktar man någon annan rektor i skolområdet. Gör ev. polisanmälan. 10

11 Arbetsmetod vid akut situation Påkalla uppmärksamhet. Ring 112. Sätt utsatta i säkerhet. Avgör om vård behövs, ge första hjälpen. Dokumentation ska alltid ske 11

12 Samarbete med vårdnadshavare För att skapa en skola där alla elever och vuxna kan känna sig trygga tror vi att det krävs ett gott samarbete mellan hem och skola. Det är varje vuxens ansvar att agera om den får kännedom om konflikt, mobbning eller kränkande särbehandling. Att stoppa mobbning är en fråga om civilkurage Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Vad kan ditt barn göra för att hjälpa sina kamrater? Om skola och hem tar avstånd från mobbning får det en positiv inverkan på alla barn i skolan och i förlängningen även i samhället. Barn som vill berätta om mobbning är ofta rädda för hämnd från dem som mobbar men det är inte skvaller att berätta det utan ett tecken på mod. Skolans personal berättar inte varifrån de får sin information. Utsätts ditt barn för kränkande behandling/mobbning? Om man som vårdnadshavare misstänker att ens barn är utsatt för kränkningar eller mobbning är det oerhört viktigt att man alltid agerar: Tala med barnet om det. Ta kontakt med skolan så att vi tillsammans kan agera. Kränker ditt barn andra barn? Det kan vara svårt att medge för sig själv att ens barn mobbar/kränker andra men om det är så måste vi vuxna samarbeta för att kraftfullt åtgärda det. Detta samarbete är viktigt både för det mobbade barnet och för ditt eget barn! Alla vuxna måste ta på sig rollen som auktoriteter och arbeta tillsammans för ett positivt klimat. För att vara goda förebilder måste vi vuxna säga till när vi märker att någon, elev eller vuxen, blir kränkt. Förslag på litteratur Olikas lika värde Myndigheten för skolutveckling, Mobbning bland barn och ungdomar Rädda barnen Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken Björn Lindell Du är så jävla ful! Skolinspektionen Läs mer på: 12

13 Elevhälsoteamet Kyrkskolan (rektor) (skolan) Lena Funseth Norberg (rektor) Ann-Katrin Hedman (specialpedagog) Ingela Mukka (skolsköterska) Lärgrupp i arbete mot mobbning & kränkande behandling Lena Funseth Norberg (rektor) Ann-Katrin Hedman Anette Rollmar Gunilla Norbäck Handlingsplan för utvärdering Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras av personal, elevråd och skolråd inför varje nytt läsår och revideras vid behov. Rektor har yttersta ansvar att handlingsplanen följs. Aktivitet När Ansvarig Informera om planen Höstterminens start Rektor, EHT Utvärdera/revidera Årligen Personal, elever, lokalt skolråd Trivselenkät med elever December Pedagog Återkoppling efter enkät Föräldramöte vårterminen Pedagog Kompetensutvecklingsplan För att det förebyggande arbetet ska fungera bra är det nödvändigt med kompetensutveckling i frågor rörande mobbning, kränkande behandling, hot och våld. Mål för det främjande & förebyggande arbetet Under kommande år kommer Kyrkskolan att granska områden för kränkande behandling och mobbning på skolgården genom att markera med röd ring på en karta över skolgården. 13

14 Bilaga 1. Kyrkskolans trivselregler Vi säger hej när vi kommer och hej då när vi går respekterar varandra är bra kompisar är rädda om varandra tar ansvar för det vi själva säger och gör ber om ursäkt om vi sårar eller gör någon illa uppmuntrar och hjälper varandra ger varandra arbetsro respekterar tider och använder arbetstiden väl är rädda om våra egna och andras saker I matsalen: Vi har lugn och ordning i matkön ger varandra matro har ett trevligt bordskick pratar, lågmält, med de som sitter vid vårt bord tar bara mat som vi orkar äta upp smakar på all mat 14

15 Bilaga 2. Rapport om hot och våld 1. Datum för händelsen: år/månad/dag.. 2. Klockslag för händelsen.. 3. Var arbetar du? anställd som 4. I vilken situation och var inträffade händelsen? 5. Vad hände (händelseförlopp)? 6. Typ av Skada. 7. Har sjukskrivning blivit nödvändig p.g.a. det inträffade? Ja Nej 8. Om ja hur lång tid?.. 9. Vidtagna åtgärder Vilka åtgärder behövs för att liknande händelse inte skall upprepas? Anmälan gjord till: (skriv datum) AFA... Försäkringskassan... Se Rutiner för anställda vid anmälan av arbetsskador, olycksfall och tillbud Arbetsgivare... Arbetsmiljöverket... Polis... Annan... Datum... Uppgiftslämnare... Tel... Tagit del: Chef / arbetsledare... Skyddsombud... 15

16 Bilaga 3. OSIS 16

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer