2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR"

Transkript

1 LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier. Skolan ger en mångsidig allmänbildning som beaktar studerandenas individuella studiemål. Hangö gymnasium samarbetar med andra skolor som ger grundutbildning och andrastadiets utbildning. Hangö gymnasium är det enda svenskspråkiga alternativet för grundskolelever i sin hemstad. 2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR 2.1.HANGÖ GYMNASIUMS UPPGIFT Undervisningen vid Hangö gymnasium bygger vidare på den grundläggande utbildningens undervisning och fostran. Gymnasieutbildningens uppgift är att ge en bred allmänbildning. Den skall ge tillräckliga färdigheter för fortsatta studier som bygger på gymnasiets lärokurs. Gymnasiet skall ge de studerande färdighet att möta utmaningar i samhället och i omvärlden och förmåga att granska frågor ut olika synvinklar. De studerande skall vägledas till ansvarskännande medborgare som fullföljer sina skyldigheter i samhället och i arbetslivet i framtiden. Gymnasieutbildningen skall utveckla och stödja se studerandes självkännedom och deras mognad till vuxna människor samt sporra dem till livslångt lärande och ständig personlig utveckling. 2.2 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR De grundläggande värderingarna vid undervisningen i Hangö gymnasium bygger på den finländska bildningstraditionen som utgör en del av det nordiska och europeiska kulturarvet. Hangö gymnasium bör samtidigt öka studerandenas medvetenhet om sin nationella kulturidentitet som finländare, finlandssvenskar och nordbor. De studerande fostras till tolerans och internationellt samarbete. De bör lära sig att värna om, bedöma och förnya kulturarvet. Undervisningen i gymnasiet skall utgå från vördnad för livet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Bildningsidealet är en strävan efter sanning, mänsklighet och rättvisa. Gymnasieutbildningen skall främja en öppen demokrati, jämlikhet och välfärd. De studerande bygger upp sitt lärande, sina kunskaper och sin världsbild som en enskild individ och iakttar och strukturerar verkligheten med alla sinnen. I fostran betonas samarbete, positiv samverkan och ärlighet. et är att de studerande skall lära känna sina rättigheter och skyldigheter och mogna till vuxna som tar ansvar för sina handlingar och sina val. Under gymnasietiden skall de lära sig att se att framtiden byggs genom gemensamma beslut och arbete samt hur man aktivt deltar i samhällelig verksamhet. Gymnasieundervisningen skall sporra de studerande att upptäcka motsättningar mellan uttalade värderingar och verkligheten och att kritiskt granska olika möjligheter och missförhållanden i det finländska samhället och i den internationella utvecklingen. Under gymnasietiden skall de studerande få en nyanserad uppfattning om medborgarnas grundläggande rättigheter i Finland, i Norden och i Europeiska unionen, om vad dessa rättigheter innebär i praktiken och hur de upprätthålls och utvecklas. Gymnasiet skall betona 1

2 principerna för en hållbar utveckling och ge de studerande färdighet att möta utmaningar i en föränderlig värld. 3. UNDERVISNINGEN 3.1. INLÄRNINGSSYNEN Läroplansgrunderna bygger på en inlärningssyn, där lärandet uppstår som resultat av en aktiv och målinriktad verksamhet genom vilken den studerande, utgående från sina tidigare kunskapsstrukturer, behandlar och tolkar den information som han eller hon får i samverkan med de andra studerandena, med lärarna och med omvärlden. Fastän de allmänna principerna för att lära sig nya saker är lika för alla, så beror det på individens tidigare kunskaper och strategier vad han eller hon lär sig. Lärandet är knutet till den aktivitet, den situation och den kultur där det försiggår. Färdigheter eller fakta som inlärts i en viss situation överförs inte automatiskt i användbar form. 3.2 STUDIEMILJÖN OCH OLIKA STUDIESÄTT Av en syn på lärandet som betonar den studerandes aktiva kunskapsbygge följer att gymnasiet måste skapa sådana inlärningsmiljöer, där de studerande kan ställa upp egna mål och lära sig att arbeta självständigt och tillsammans i olika grupper och nätverk. De skall ges möjlighet att pröva på och hitta arbetssätt som passar deras egen inlärningsstil. De skall handledas så att de blir medvetna om, kan bedöma och vid behov justera sina arbetssätt. De studerandes förmåga att arbeta självständigt varierar och de behöver läraren som handledare på olika sätt. Eftersom de studerande är olika som individer skall också undervisnings- och studieformerna vara mångsidiga. De studerande skall ges verktyg med vilka de kan inhämta och producera kunskap och bedöma kunskapens tillförlitlighet. De skall vägledas att skaffa och bygga upp kunskaper och färdigheter på ett sätt som är karakteristiskt på respektive kunskaps- och färdighetsområde. De studerande skall också handledas i informations- och kommunikationsteknik och lära sig att utnyttja bibliotekstjänster. Inlärningssituationen skall planeras så att de studerande kan tillämpa det inlärda också utanför skolan. En del av studierna kan ordnas som självständiga studier. 3.3 VERKSAMHETSKULTUREN All verksamhet i gymnasiet grundar sig på att ge kunskaper och färdigheter för vidare studier och livslångt lärande. För att förverkliga detta tillämpas varierande arbetsmetoder t.ex. läraroch elevcentrerade och de studerande handleds i studieteknik och informationssökning. Dessutom bör de studerande förhålla sig kritiska även i fråga om informationsteknikens tillämpbarhet på olika livsområden. Gymnasiet eftersträvar att ge de studerande vana att utveckla sin personlighet, känna sig trygga och visa hänsyn och respekt för andra. Detta uppnås konkret genom gymnasiets ordningsregler, krisplan och övriga direktiv gällande den allmänna trivseln. I gymnasiet eftersträvas en uppmuntrande atmosfär där betoningen ligger på lyckade resultat. Gemenskapen befrämjas genom att skolan ordnar olika utfärder och andra evenemang. Gymnasiets årligen återkommande fester och övriga traditioner förstärker de studerandes kulturidentitet. Årligen ordnas föräldramöten där skolans verksamhet presenteras. 2

3 Inbjudna föreläsare och gäster i samband med den ämnesvisa undervisningen och temadagar skall motivera de studerande till ansvarsfullt deltagande i samhället. I all undervisning och övrig verksamhet beaktas aktuella händelser i samhället (t.ex. politiska val) och industrier besökes. Gymnasiets elevkår ger de studerande möjlighet att själva fatta beslut samt påverka sin studie- och närmiljö. Man beaktar i den dagliga skolmiljön hur man kan skydda och bevara naturen. Principerna för en hållbar utveckling och ett globalt ansvar förverkligas genom dagsverksinsamlingar, fadderbarn- och fadderskoleverksamhet samt övriga internationella projekt. Gymnasiets verksamhet utvärderas årligen enligt de mål som nämnden eller lärarkåren ställer. 3.4 STUDIERNAS UPPBYGGNAD Studierna i gymnasiet är kursformade, periodiserade och årskurslösa. Varje läroämne är indelat i kurser omfattande ca 35 timmar. Varje kurs är en självständig helhet med egna mål. Kurserna bedöms skilt för sig. Enligt gymnasieförordningen består gymnasiestudierna av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. De fördjupade kurserna är valfria kurser som ansluter sig till de obligatoriska kurserna i ett läroämne. en för och det centrala innehållet i de obligatoriska kurserna och i de riksomfattande fördjupade kurserna anges i riksläroplanen. Utöver fördjupade kurser enligt allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och timfördelning kan Hangö gymnasium erbjuda egna fördjupade kurser som definieras i skolans läroplan. De tillämpade kurserna är integrerade kurser, metodkurser eller andra studier som är lämpliga för gymnasiets uppgift. I de tillämpade kurserna kan vår närmiljö, kultur, industri och geografiska läge betonas och beaktas. Studier som avlagts vid någon annan läroinrättning kan räknas som tillämpade kurser. De tillämpade kurserna är valfria för den studerande. Också kurser som fordras för gymnasiediplom i färdighets- och konstämnen hör till de tillämpade kurserna. Studerandes studieprogram måste omfatta minst 75 kurser av vilka är obligatoriska kurser och minst 10 fördjupade kurser. Läsåret vid Hangö gymnasium är uppdelat i sex perioder, som i medeltal omfattar 30 skoldagar. Varje period avslutas med en provvecka med specialläsordning. Undervisningen sker i huvudsak som närundervisning. En studerande kan avlägga en kurs helt eller delvis på egen hand (= tentera enskild kurs). Den studerande bör på förhand anhålla om att få tentera en kurs. En studerande kan även anhålla om att få räkna till godo studier som han eller hon avlagt vid någon annan läroinrättning. Beslutet om att få räkna en kurs tillgodo fattas av rektorn tillsammans med lärarkåren. Enligt gymnasielagen har skolan rätt att förutsätta att den studerande avlägger kurs(er) på egen hand. De studerande informeras på förhand vilka kurser kräver självstudier. Kursutbudet planeras så att gymnasiestudierna kan genomföras på tre år. Studietiden kan variera mellan två och fyra år. Av vägande skäl kan en förlängning på ett år beviljas. En studerande som inte har slutfört gymnasiets lärokurs inom utsatt tid anses ha avgått. En studerande som utan att anmäla giltigt skäl uteblir från undervisningen anses även ha avgått, om det är uppenbart att han eller hon inte har för avsikt att fortsätta studierna. 3

4 3.5 TIMFÖRDELNINGEN Timfördelningen inom undervisningen för ungdomar är följande: Ämne eller temaområde Obligatoriska kurser Modersmål och litteratur 6 3 Språk språk som påbörjas i årskurs 1-6 i den grundläggande utbildningen (A-språk) 6 2 språk som påbörjas i årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen (B-språk) 5 2 övriga språk 16 Matematik kort lärokurs 6 2 lång lärokurs 10 3 Miljö- och naturvetenskaper Biologi 2 3 Geografi 2 2 Fysik 1 7 Kemi 1 4 Religion eller livsåskådningskunskap 3 2 Filosofi 1 3 Psykologi 1 4 Historia 4 2 Samhällslära 2 2 Konst- och färdighetsämnen 5 Gymnastik 2 3 Musik Bildkonst Hälsokunskap 1 2 Studiehandledning 1 1 Obligatoriska kurser Fördjupade kurser minst 10 Tillämpade kurser Kurser sammanlagt minst 75 Antal riksomfattande kurser i form av fördjupade studier Förutom de obligatoriska och fördjupade kurserna enligt timfördelningen kan även fördjupade och tillämpade kurser som utbildningsanordnaren beslutar om förekomma. Förutom lektioner ges de studerande också annan handledning inom ramen för studiehandledningen. Studeranden kan studera flera än ett A-språk. Om han eller hon studerar det andra inhemska språket enligt lärokursen för A-språk är antalet obligatoriska kurser sex. En studerande med samiska, rommani eller ett främmande språk som modersmål kan undervisas i modersmål och litteratur enligt lärokursen för finska/svenska som andra språk. 4

5 Om en studerande med samiska, rommani eller ett främmande språk som modersmål får modersmålsundervisning i sitt eget modersmål, kan det sammanlagda antalet kurser i modersmål och litteratur och i obligatoriska kurser i övriga språk samt det totala antalet obligatoriska kurser som studeranden skall fullgöra vara mindre än vad som föreskrivs i 1 mom. Det andra inhemska språket studeras då som valfritt ämne. Om en studerande med ett främmande språk som modersmål får undervisning i finska/svenska enligt lärokursen för finska/svenska som andra språk, får timmarna i modersmål och litteratur och i det andra inhemska språket delas i undervisning i de nämnda ämnena så som utbildningsanordnaren beslutar. 3.6 SPRÅKPROGRAM Språkprogrammet vid Hangö gymnasium är fastställt i Grunderna för Hangö stads läroplan den Vidare bygger språkprogrammet på den av statsrådet fastställda timfördelningen i gymnasieundervisningen (955/2002) 1-8. (bilaga 3) Som A 1-språk undervisas finska (gemensamt språk för alla på lågstadiet) A 2-språk engelska (frivilligt språk på lågstadiet) B 2-språk tyska eller franska (frivilligt språk som påbörjats i högstadiet) B 3-språk tyska eller franska (frivilligt språk som påbörjats i gymnasiet) 3.7 SAMARBETE MED ÖVRIGA LÄROINRÄTTNINGAR Den studerande vid Hangö gymnasium ges möjlighet att räkna tillgodo sina studier ifrån en annan läroanstalt. Den studerande anhåller om att få räkna kursen till godo och inlämnar ett intyg på studierna. Som studier kan räknas sådana kurser som avläggs i ett annat gymnasium eller studier som till sin kravnivå motsvara kraven i en gymnasiekurs. Hangö gymnasium har samarbetsavtal med Musikinstitutet Raseborg och Dansoch balettskolan Soulasmaa. Med inlämnat kursbetyg kan en studerande får räkna till godo fastställda kurser i musik och gymnastik Studier vid Hangö sommaruniversitet och studier vid medborgarinstituten kan räknas till godo efter prövning om de gagnar något läroämne i gymnasiet. (Se Kursbedömningen 6.2: Tillgodoräknande av studier) 4. STÖD OCH HANDLEDNING FÖR DE STUDERANDE 4.1 SAMARBETET MELLAN HEM OCH SKOLA Vårdnadshavarna ges möjligheter att göra sig förtrogna med arbetet i Hangö gymnasium. Genom samarbete med vårdnadshavarna tryggas studieförutsättningarna och främjas den studerandes hälsa, säkerhet och välbefinnande. Samarbete mellan hem och skola ordnas delvis genom sedvanliga föräldramöten delvis via skriftliga meddelanden. Samarbetet börjar då eleverna i grundskolans nionde klass söker sig till gymnasiet. Vårdnadshavarna informeras om gymnasiestudierna. Föräldramöten ordnas för nybörjarnas vårdnadshavare första hösten. De informeras om vad övergången innebär för de unga och om de utmaningar och möjligheter gymnasiestudierna erbjuder, om hur kursvalen från första början kan påverka fortsatta framsteg. 5

6 Abiturienternas föräldrar inbjuds till studentexamensinformation tredje året inför anmälningarna till studentexamen. Abiturienterna, deras föräldrar och gymnasiets lärare samlas till det sk. Abikonventet tredje året på våren då normala skolgången är över. Vid varje periodbyte sänds studerandens periodrapport till vårdnadshavarna för kännedom. Vid kursval inför följande läsår och vid byte av kursprogrammet bör vårdnadshavaren godkänna förfarandet. Vid behov kontaktas vårdnadshavarna för att de studerande skall kunna få stöd i frågor som gäller studier, välbefinnande i skolan samt eventuella problem. Vid problem som berör annat än skolgång kontaktas även social- och hälsovårdsmyndigheterna i Hangö stad enligt de regler som tillämpas i staden. 4.2 HANDLEDNINGSVERKSAMHETEN Handledningen i Hangö gymnasium bildar en helhet som stöder de studerande i olika skeden av deras studier och utvecklar deras förmåga att träffa val och ta beslut som gäller deras utbildning och livsbana. Studiehandledningen sker både i kursform, personligt och i smågrupper. Syftet är att främja likställdhet mellan könen, jämlikhet i utbildningen och etnisk jämlikhet samt att främja de studerandes hälsa och förebygga utslagning. Alla som hör till skoland personal, lärare och handledningspersonal, deltar i handledningen. Studiehandledaren har huvudansvaret för de praktiska arrangemangen och för planeringen och genomförandet av studiehandledningen som helhet. Läraren handleder de studerande i sina ämnen och hjälper dem att utveckla sin studieförmåga och sina inlärningsfärdigheter. De studerande handleds att lägga upp sitt personliga studieprogram och i att följa upp det. Studievalen planeras så att de blir realistiska med hänsyn till den studerandes resurser. Arbetsfördelningen av studiehandledningen är följande: Studiehandledare - ansvarar för informationen till eleverna i årskurs nio i grundläggande utbildningen, deras vårdnadshavare och lärare i samråd med rektor. - handleder niorna i deras val. - ansvarar för planeringen och genomförandet av studiehandledningen som helhet. - handhar huvudansvaret för de praktiska arrangemangen kring studiehandledningen - informerar nybörjarna om gymnasiets verksamhet och om de anvisningar och tillvägagångssätt som tillämpas där - assisterar vid uppgörandet av studerandenas läsordningar - handhar ändringar i kursval - sköter elevhandledningslektionerna samt bereder tillfälle till personliga diskussioner beträffande studiernas framskridande och framtidsplaner - ger allmänstudieteknisk information - informerar om fortsatta studier - organiserar studiebesök och bjuder in gäster - handleder vid ansökan till annan och fortsatt utbildning - kan vara grupphandledare för fjärdeåringar 6

7 Grupphandledare - sköter grupphandledningstillfällen samt för personliga diskussioner - ger information till nya och gamla studeranden om bl.a. skolans ordningsregler, periodindelning, provvecka, omförhör, anmälningsdagar, studiestopp, spelregler kring frånvaro och förseningar - hjälper studerandena att göra up sina läsordningar - kontrollerar att kursval och läsordningar är realistiskt uppgjorda - kontrollerar att studieprogrammet följs och genomförs - upprätthåller studiegemenskapen samtutvecklar den - utdelar periodrapporter samt kontrollerar vårdnadshavarens underskrift - följer upp studerandes frånvaro och förseningar - handleder vid förberedandet av skolans interna tillställningar t.ex. julfestprogram - informerar om handledningspersonalens uppgifter - sköter kontakten med vårdnadshavarna Rektor - ansvarar för informationen till eleverna i grundläggande utbildnings sista årskurs, till deras vårdnadshavare och lärare i samråd med studiehandledaren - arrangerar föräldramöten årligen för nybörjarnas och abiturienternas vårdnadshavare somt vid behov åt andra skoalns studerande. - informerar om arrangemangen och spelreglerna kring studentexamen - informerar grupphandledarna Lärare - ger handledning i den ämnesspecifika studietekniken - handleder studeranden i att utveckla deras studieförmåga och inlärningsfärdigheter - informerar om bedömningskriterierna i de enskilda kurserna - informerar om de kurser studerande kan välja - informerar den handledningspersonalen omeventuella studiesvårigheter för enskiljd elev. 4.2 ELEVVÅRDEN Till vården av de studerande hör att tillgodose deras fysiska, psykiska och sociala hälsa och välbefinnande. Syftet är att skapa en trygg och sund studie- och arbetsmiljö och att förebygga utslagning. Elevvården går dels ut på att förebygga, dels på att i ett tidigt skede upptäcka inlärningsproblem och ta itu med dem. De studerande stöds och uppmuntras att ta eget ansvar för trivseln i skolan. Alla som arbetar i skolsamfundet ansvarar för sin del av elevvården. Elevvården koordineras och utvecklas i yrkesövergripande elevvårdsgrupper. 4.4 STUDERANDE SOM ÄR I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Syftet med det särskilda stödet är att hjälpa och stödja den studerande så att han eller hon ges jämbördiga möjligheter att slutföra sina studier i gymnasiet. Särskilt stöd behövs för sådana studerande som tillfälligt har blivit efter i studierna eller vilkas studieförutsättningar har 7

8 försvagats på grund av handikapp, sjukdom eller funktionshinder. Till samma målgrupp hör också de studerande som behöver psykiskt eller socialt stöd. En studerande kan också vara i behov av stöd på grund av problem med den mentala hälsan, på grund av social missanpassning eller på grund av problem i den aktuella livssituationen. Studierna för en studerande kan delvis ordnas på annat sätt än vad som föreskrivs i gymnasielagen, gymnasieförordningen och läroplanen. Om en studerande befrias från studierna i ett läroämne, skall han eller hon istället välja andra studier så att minimiantalet kurser uppfylls. De inlärningstillfällen och prov som ordnas beaktar den studerandes individuella behov. En plan kan uppföras för den studerande i vilken det antecknas hur de individuella åtgärderna kan genomföras. Om en störning i språkutvecklingen hos en studerande upptäcks först i gymnasiet påbörjas planeringen av stödåtgärder och hur de sätts in i studieprogrammet omedelbart. De stödåtgärder en studerande behöver planeras i samråd med den studerande, dennes vårdnadshavare, studiehandledaren samt ett behövligt antal medlemmar från elevvårdsteamet. I planen antecknas de stödåtgärder som skall genomföras, ändringar av studieprogrammet, avvikelser från gymnasielagen och hur uppföljningen skall genomföras. 4.5 UNDERVISNINGEN AV SÄRSKILDA SPRÅKLIGA OCH KULTURELLA GRUPPER Med särskilda språkliga och kulturella grupper avses här studerande vilkas modersmål är samiska, romani, teckenspråk eller ett främmande språk. Studerande med ett främmande språk som modersmål skall studera läroämnet modersmålet och litteratur antingen enligt lärokursen i svenska som andraspråk eller enligt lärokursen i svenska som modersmål. Undervisningen i svenska som andraspråk ordnas enligt de lärar- och timresurser skolan har till sitt förfogande. Utbildningsanordnaren besluter i vilken omfattning det skall ordnas undervisning på det egna språket, hur undervisningen ordnas i det egna modersmålet och när det är ändamålsenligt att ordna den i samarbete med andra läroanstalter. 5. MÅL OCH CENTRALA LÄROINNEHÅLL 5.1 ALLMÄNNA MÅL FÖR GYMNASIEUNDERVISNINGEN Undervisningen och den övriga verksamheten i gymnasiet skall ordnas enligt de allmänna riksomfattande målen i statsrådets förordning (955/2002) så att det är möjligt för de studerande att skaffa sig en bred allmänbildning och forma en strukturerad världsbild. De studerande skall ges sådan väsentlig kunskap om naturen, människan, samhället och kulturerna som vilar på vetenskaplig grund eller ansluter sig till konst. De studerandes behov av och intresse för livslångt lärande bör stärkas. Deras studie-, informationssöknings-, informationshanterings- samt problemlösningsfärdigheter och initiativförmåga skall utvecklas. Mångsidiga färdigheter i att använda informations- och kommunikationsteknik skall tillgodoses. Förmågan att samarbeta i olika grupper och nätverk skall betonas. För att kunna samarbeta måste man ha god uttrycksförmåga, också på det andra inhemska språket och på främmande språk, vara beredd att ta hänsyn till andra och vid behov justera sin egen uppfattning och verksamhet. Samarbets-, interaktions- och kommunikationsförmågan skall utvecklas genom olika former av studier som kräver samverkan. 8

9 De studerandes medvetenhet om sambandet mellan människans handlande och världens tillstånd skall utvecklas. Gymnasiet skall ge de studerande förmåga att identifiera och behandla etiska frågor dels på individplanet, dels på ett samhälleligt plan. De studerande bör ges tillfälle att reflektera över olika alternativ, träffa val och förstå direkta och indirekta följder av sina val. Gymnasiet bör sträva efter att hos de studerande utveckla viljan och förmågan att handla ansvarsfullt i ett demokratiskt samhälle så att både deras egen och andras välbefinnande beaktas. Undervisningen skall befästa de studerandes självkänsla och hjälpa dem att bli medvetna om sin personliga egenart. De studerande skall uppmuntras att uttrycka sina iakttagelser, tolkningar och estetiska uppfattningar på olika sätt. Gymnasieundervisningen skall sporra de studerande till konstnärlig verksamhet, uppmuntra dem att delta i konst- och kulturlivet och leda dem till en livsstil som främjar hälsa och välmående. Gymnasieundervisningen skall ge de studerande förmåga att planera för framtiden, för fortsatta studier och för ett framtida yrke. De skall göras förtrogna med arbetsoch näringslivet och med entreprenörskap. et är att de studerande efter slutförda gymnasiestudier på ett flexibelt sätt skall kunna möta utmaningarna i en föränderlig värld, känna till olika påverkningsmöjligheter samt vilja och våga handla. De skall ges förutsättningar för ett mångsidigt och fullödigt liv som människor i olika roller. 5.2 TEMAOMRÅDEN Temaområdena är samhälleligt betydelsefulla utmaningar som all fostran och utbildning står inför och de utgör samtidigt aktuella etiska ställningstaganden. I praktiken utgör temaområdena ett slags verksamhetsprinciper som strukturerar verksamhetskulturen i gymnasiet och som går över ämnesgränserna och integrerar undervisningen. De angår hela vår livsstil. Gemensamma mål för alla temaområden är att de studerande skall kunna iaktta och analysera moderna företeelser och miljöer framföra motiverade uppfattningar om vilket slags framtid som bör eftersträvas bedöma den egna livsstilen och rådande trender ur ett framtidsperspektiv fatta beslut och arbeta för den framtid som de anser värda att sträva efter. Gemensamma temaområden för alla gymnasier är aktivt medborgarskap och entreprenörskap hälsa och trygghet hållbar utveckling kulturell identitet och kulturkännedom teknologi och samhälle informations- och mediekunskap Temaområdena skall beaktas i undervisningen i alla läroämnen på ett naturligt sätt och genomsyra gymnasiets verksamhetskultur. Vissa huvudpunkter ingår i ämnesdelarna i läroplanens grunder. Temaområdena kompletteras, aktualiseras och konkretiseras fortlöpande i läroplanen för Hangö gymnasium. Aktivt medborgarskap och entreprenörskap Temaområdet aktivt medborgarskap och entreprenörskap syftar till att fostra de studerande till aktiva, ansvarskännande och kritiska medborgare. Detta innebär engagemang och vilja att vara med och påverka den politiska, ekonomiska och sociala verksamheten på olika 9

10 samhällsområden och i kulturlivet. Engagemanget sker på lokal, nationell, europeisk och global nivå. Hangö och vår position i Väst-Nyland beaktas i undervisningen. Hälsa och trygghet Syftet med temaområdet hälsa och trygghet är att de studerande skall inse de grundläggande förutsättningarna för sin egen och för samhällets välfärd. Temaområdet skall sporra de studerande att arbeta för hälsa och trygghet i familjen, i närmiljön och i samhället. Det befäster förmågan att upprätthålla hälsan och tryggheten i vardagen, en förmåga som var och en behöver i livets olika skeden och i synnerhet i krissituationer. Hållbar utveckling Syftet med strävan efter en hållbar utveckling är att trygga möjligheterna till ett gott liv för nulevande och kommande generationer. Människan skall i all verksamhet lära sig att anpassa sig till naturens villkor och inse gränserna för vad jordklotet tål. Gymnasiet sporrar de studerande till ett hållbart levnadssätt och till att verka för en bärkraftig utveckling. Vid undervisningen poängteras bl.a. den unika naturen i Hangö och hur levnadssättet kan påverka miljön. Kulturell identitet och kulturkännedom Gymnasieutbildningen skall erbjuda de studerande möjligheter att bygga upp sin kulturidentitet med hjälp av sitt modersmål, sin gestaltning av det förflutna, sin religion samt genom konst- och naturupplevelser och andra frågor som är betydelsefulla för de studerande. De bör känna till de gemensamma nordiska, europeiska och allmänmänskliga värderingarna och märka hur sådana värderingar eller en avsaknad av dem avspeglar sig i vardagen, i det finländska samhället och i världen. Gymnasiet skall erbjuda studerandena rikligt med möjligheter att förstå hur vårt kulturarv har uppstått och vilken uppgift eleverna kan tänkas ha när det gäller att upprätthålla och förnya kulturarvet. Gymnasiet skall främja en positiv kulturell identitet hos de studerande och ge dem insikter i olika kulturer. Den finlandssvenska kulturen plockas fram för att befästa elevernas kulturidentitet i en tvåspråkig miljö. Kommunikation och samarbete över språk- och kulturgränserna uppmuntras. Teknologi och samhälle Utgångspunkten för den tekniska utvecklingen är människans behov av att förbättra sin livskvalitet och underlätta sitt liv under arbete och fritid. Kännedom om lagbundenheterna i naturen utgör grunden för teknologin. I teknologin ingår kunskapen och färdigheten att planera, tillverka och använda tekniska produkter, processer och system. Sambandet mellan teknikens och samhällets utveckling betonas. Informations- och mediekunskap I gymnasiet skall de studerande erbjudas undervisning och verksamhetsformer som hjälper dem till djupare insikt om mediernas centrala roll och betydelse i vår kultur. Gymnasiet skall främja de studerandes attityder till medierna och deras förmåga till växelverkan samt 10

11 stärka deras samarbete med de lokala eller regionala medierna. De studerande vägleds att förstå mediernas inflytande, deras roll som underhållare, informationsförmedlare och samhälleliga opinionsbildare, som källor till beteendemodeller. Medierna skapar samhörighet, de formar världsbilden och identiteten. De studerande skall lära sig att iaktta och kritiskt analysera hur den värld som medierna beskriver förhåller sig till verkligheten. De skall lära sig att värna om skyddet av privatlivet, om säkerheten och om datasekretessen när de rör sig i medievärlden. Dessa temaområden förverkligas i bl.a. i följande kurser: 1) Aktivt medborgarskap tas upp i FINA 1, FINA 3, FINA 5, EN 4, MAA 6, FY 1, KE 1, HI 3, SL 1, SL 2, SL 3 2) Hälsa och trygghet FINA 1, EN 2, BI 1, BI 4, FY 1, KE 1, KE 6, KE 7, HI 1, SL 1, PS 2, HÄ 1, HÄ 2, GY 1-2 3) Hållbar utveckling FINA 2, EN 7, TYB2 8, FRB2 8, MAA 1, MAA 6, FY 1, FY 2, FY 8, BI 1, BI 3, HI 1, HI 3, HI 4, SL 2, FI 2, KO 5 4) Kulturell identitet och kulturkännedom MO 1-6, FINA 4, FINA 6, FINA 8, EN 5, EN 14, TYB2 5=TYB3 7, FRB2 5, GE2, GE 4, RE 1, RE 4, HI 2, HI 4, HI 5, HI 6, KO 1, KO 2 5) Teknologi och samhälle MO 6, FINA 3, FINA 4, EN 6, TYB2 7, FRB2 7, MAA 5, MAA 6, MAB 1, MAB 3, MAB 6, MAB 7, FY 1, FY 7, KE 1-7, BI 5, GE 2, HI 1 6) Informations- och mediekunskap MO 1, MO 2, MO 6, FINA 4, FINA 5, EN 5, FRB2 2, MAA 6, GE 4, FI 1, RE 3, SL 1, SL 2, SL 3, KO 3 en för temaområdena beskrivs i riksläroplanen MODERSMÅLET OCH LITTERATUR KURSERNAS ORDNINGSFÖLJD OCH SJÄLVSTUDIER: Kurserna MO 1 - MO 4 bör studeras i given ordningsföljd. Endast kurserna MO 10F och MO 17T kan delvis studeras som självstudier, enligt 11

12 överenskommelse med läraren. OBLIGATORISKA KURSER 1. En värld av texter (MO 1) Kursen introducerar modersmål och litteratur som ett ämne där språk, kommunikation, litterära texter och saktexter bildar en helhet som placeras in i ett teoretiskt sammanhang. : * förstå vad det vidgade textbegreppet innebär * fördjupa sin medvetenhet om olika extender * känna till olika sätt att läsa,analysera,tolka och producera texter * kunna välja stilnivå i sitt språk enligt situation * kunna tolka episka texter * kunna grundprinciperna för hur man skriftligt relaterar till annan skriven text * delta konstruktivt i gruppdiskussioner. : * skillnader mellan tal-och skriftspråk och olika stilnivåer * olika textgenrer och deras funktion i samhället * reflektion kring det egna läsandet * introduktion till de litterära genrernas historia med fokus på novellen och andra typer av kortprosa * olika sätt att analysera skönlitterära texter * grundprinciperna för materialbaserat skrivande * grundprinciperna för gruppkommunikation 2. Epik och medietexter (MO 2) Kursen fokuserar på hur man bygger upp texter av olika slag för att nå sina syften. : * kunna använda retorikens grundprinciper * producera olika typer av medietexter * kunna bearbeta och analysera längre episka texter * planera,framföra och utvärdera ett muntligt anförande. : * retorikens grundprinciper som stöd för att disponera muntliga och skriftliga texter * tidningstexter och andra medietexter * bild-och filmanalys * källkritik * analys av språkets strukturer * romanen som litterär genre * gränser mellan fakta och fiktion med dokumentärromanen och populärkulturen som utgångspunkt 12

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN

GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN GRUNDER FÖR LÄROPLANEN OCH FÖR FRISTÅENDE EXAMEN INOM DEN YRKESINRIKTADE GRUNDUTBILDNINGEN GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR BILTEKNIK, FORDONSMEKANIKER UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0

LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 LÄSÅRSPLAN 2015-16 0 INNEHÅLL 1. Vår värdegrund och verksamhetsidé s. 2 2. Vår vision om skolutveckling s. 3 3. Tyngdpunktsområden för läsåret s. 6 3.1 Trivsel och välmående 3.2 Högskoleförberedelser 4.

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

INNEHÅLLER DEL 1&2 VÄRDEGRUNDEN:

INNEHÅLLER DEL 1&2 VÄRDEGRUNDEN: INNEHÅLLER DEL 1&2 VÄRDEGRUNDEN: innebörd i den dagliga verksamheten? 1 Förbundet Hem och Skola i Finland rf, 2015 FÖRFATTARE: Kennert Orlenius GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATIONER: Hanna Siira FOTOGRAFIER:

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial

VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE. Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial VI GÅR ALLA OMKRING MED EN VINGE Drama och teater i gymnasiet en rapport, en färdbeskrivning och ett inspirationsmaterial UTBILDNINGSSTYRELSEN Duplikat 4/2002 Utbildningsstyrelsen Ombrytning: Layout Studio

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer