Nr 2 / Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4"

Transkript

1 Nr 2 / Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

2 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades i augusti 2008 för att uppfylla ramlagens befolkningskrav på invånare. Området omfattar kommunerna Malax och Korsnäs samt städerna Kaskö, Kristinestad och Närpes. Vi valde organisationsformen samkommun enligt en beställarutförar modell. Samkommunens personal Samkommunens egentliga verksamhet inleddes och dess hemort är Malax, där centraladministrationen är placerad. Numera finns centraladministrationen för K 5 på Malax-Korsnäs hvc. Direktör för samkommunen är Jarkko Pirttiperä som är magister i förvaltnings-vetenskaper och förvaltningssekreterare ekonomiemagister Petra Ollus. Ledande läkaren Peter Riddar har det administrativa ansvaret för primärhälsovården och är placerad i Kristinestad. Ledande socialdirektören Pirjo Wadén har det administrativa ansvaret för socialvården och är placerad i Närpes. Verksamhet Samkommunens tre sätt att ordna service är genom egen produktion, köp av tjänster från privata eller tredje sektorn eller genom avtal med medlemskommunerna. Närservicen till kommuninvånarna ges till största delen fortsättningsvis vid hälsovårdscentralerna och vid sociala servicepunkter via avtal med kommunerna. En hel del köpavtal har K5 även ingått under det första verksamhetsåret. Samkommunen fungerar som ansvarig anordnare och beställare och primärkommunernas hälsovårdscentraler och socialväsende producerar servicen till kommuninvånarna. Samkommunen utvecklar servicen och får extern finansiering genom att delta i följande projekt: Doctagon telecare pilotprojekt För att öka våra nuvarande läkarresurser deltar samkommunen i ett ettårigt pilotprojekt, som genomförs 2 av hemläkarföretaget Doctagon. Hemläkarföretaget utvecklar bl.a. telemedicinska tjänster. Projektets målsättningar är att skapa en ny produktionsmodell som ger åldringshemmen det stöd de behöver genom regelbunden rådgivning av geriatriker och andra specialiserade läkare. Det är viktigt att testa innovativa och annorlunda servicekoncept med vilka man kan säkerställa framtidens service. Projekttiden är ett år Inom samarbetsområdet deltar Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes med följande vårdenheter: Lärknäs och Annahemmet i Korsnäs, Malax åldringshem (Mogården och Grangården), Pörtehemmet i Närpes och Kristinahemmet i Kristinestad, totalt 129 vårdplatser. Äldrekaste-projekt Samkommunen deltar i det riksomfattande Äldrekaste-projektets delprojekt Hälsa och livskvalitet för äldre åldersgrupper/k5 under tiden Målet för projektet är bl.a. att utveckla hälsofrämjande funktioner, som stöder äldre personers möjlighet att delta i olika aktiviteter. Man vill också utveckla arbetsmetoder i hemvården och på institutioner. Välittäjä-projekt Mellanfinlands projekt Välittäjä 2009 pågår under tiden Målsättningen med detta projekt är främst att stärka grundnivån inom mentalvården och missbrukarvården samt att utveckla nya verksamhetssätt. Integrations-projekt Kust-Österbottens samkommun och Vasa stad lämnade in en projektansökan med målsättningen att skapa god praxis i anslutning till integreringen av invandrare. Projektet genomförs som ett tandem-projekt så att både Vasa och Kust-Österbottens samkommun är huvudmän för projektet. Projektfinansieringen, som erhållits från inrikesministeriet förutsätter inte kommunal delfinansiering. Projektet är avsett för planering av verksamheten i anslutning till integreringen av invandrarna i inledningsskedet, servicerådgivning (familjeservice, mental hälsa) samt rådgivningstjänster med låg tröskel. Verksamhetsmodellen förverkligas i fortsättningen inom Kust-Österbottens samkommun genom en gemensam invandrarkoordinator. Projekttiden är Utvärderingsprojektet Utvärderingsprojektet heter Gemensam social- och hälsovårdsservice - samarbete, samverkan, framgång? - Utvärdering av en process och finansieras delvis av den europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Som projektets administratör fungerar Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi. Målsättningen med utvärderingsprojektet är att stöda och utvärdera förändringsprocesserna gällande social- och hälsovården inom samkommunens område. Genom utvärderingsprojektet utvärderas bl.a. flera parallella processer såsom samkommunens centrala tyngdpunktsområden, servicestrukturen och jämföra samkommunens utveckling med nationella målsättningar. Inom utvärderingsprojektet arbetar en projektarbetare och projektet stöds av en ledningsgrupp med representanter för medlemskommunerna samt projektpartner: Fortbild-

3 Anitas ruta ningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa, Yrkeshögskolan Novia och Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Projekttiden är Barnskyddsplan och mentalvårdsplan för samarbetsområdet En regional barnskyddsplan har utarbetats och godkänts i samkommunstyrelsen. Medlemskommunerna ger utlåtande om barnskyddsplanen inom maj månad i samband med att den regionala mentalvårdsplanen blir färdig. Framtidsplaner Enligt den godkända budgeten för år 2010 och ekonomiplanen är målsättningen att K 5 modellen skall vara fullt utbyggd år Mer information På K5 :s webbplats fi finns mer information om samkommunens verksamhet och pågående processer. Här får den som är intresserad också information om samkommunens förvaltning och beslutsfattande, medlemskommunernas service och aktuella projekt. En riktigt Glad Påsk önskas alla läsare! Anita Ismark Kommundirektör Var med och utveckla din hemkommun! Korsnäs kommuns opinionsundersökning hösten 2009 visade att majoriteten av Korsnäsborna önskar att Korsnäs förblir en självständig kommun. Nu håller kommunen på att uppdatera sin strategiplan fram till år Hur vill DU som kommuninvånare utveckla kommunen för att få fler invånare? Svar: Namn: Adress: Telefon: Du kan sända in Ditt svar till e-postadressen eller lämna in det till kommunens affärer, där svarslådor finns utplacerade. Svaret kan även lämnas i kommunens post- eller idélåda invid Kommungården, Strandvägen Anger du även namn och adress, deltar du i utlottningen av 10 st produktpaket. Bland alla som inlämnat sitt svar senast utlottas 10 st hemliga produktpaket med Korsnäsförankring. Vinnarna meddelas personligen samt publiceras i KorsnäsNytt nr 3/

4 Årets företag 2009 Jordbyggnad Dan-Erik Karlsson Kb Årets företagare i Korsnäs är en av den yngre generationen företagare, som byggt sin egen framtid och på sitt sätt bidrar till att bygga Korsnäs kommuns framtid - Dan- Erik Karlsson. Från början hade Dan-Erik Karlsson bestämt sig för att bli jordbrukare på farfars gård i Taklax. Dan-Erik är född i Närpes, men tillbringade största delen av sin uppväxt i Taklax. Han utbildade sig till jordbrukare på Korsholms skolor och tog över gården Inledde verksamheten skaffade han sin första grävmaskin för att gräva till husbehov hemma och dryga ut jordbruksinkomsterna lite. Men så fort grävmaskinen dök upp i byn, uppstod efterfrågan på grävtjänster. Första större projektet var en bäckrensning åt miljöcentralen. Efter att ha utfört ett gott arbete, spred sig ryktet och nya uppdrag dök upp. Följande år anställdes den första utomstående personen. Idag sysselsätter företaget tre personer förutom företagaren själv. För speciella arbeten anlitar företaget även utomstående underleverantörer. - Nuvarande storlek är lämplig, anser Dan-Erik. - Som det nu är, hinner jag både vara arbetsledare och delta i det praktiska arbetet. Att sitta i grävmaskinshytten är det bästa jag vet. Trivs i Taklax Taklax som lokaliseringsort ser Dan-Erik positivt på. - Här finns jag mitt emellan Närpes och Vasa, både när det gäller arbete som behovet av service. Ibland finns kanske närmaste reservdel i Närpes, en annan gång i Vasa. I maskinparken ingår tre grävmaskiner, en lastbil och en traktor med lämplig utrustning. Maskinerna förnyas med jämna mellanrum helst 4 ska maskinerna förnyas inom sex år. På så sätt hålls driftsäkerheten på topp. Miljöcentralen har genom åren troget anlitat företagets tjänster. Korsnäs kommun är en annan trogen uppdragsgivare, de regionala eloch telefonbolagen likaså. Allt som oftast gäller det anläggande av kommunalteknik och infrastruktur: vatten, avlopp, kabeldragningar. Men även den privata sektorn får hjälp, speciellt om det gäller lite större företagseller byggnadsuppdrag. Helt oberörd av den ekonomiska nedgången har årets företagare inte fått vara. Jordbyggnadsföretagen hörde till den grupp som snabbast märkte av den ekonomiska nedgången. Redan under andra halvåret 2008 tog det stopp, speciellt på den privata sidan. På den offentliga sidan har det däremot varit en jämnare takt hela tiden. Nedgången har också märkts i en ökande konkurrens. Det är både fler och mer långväga företag, som vill komma in i närregionen. Kvalitet skapar arbete Genom åren har Dan-Erik erfarit vilka egenskaper en framgångsrik företagare bör ha och hur man ska klara sig i konkurrensen. - För att lyckas som företagare bör man satsa på kvalitet i arbetet, hävdar han. Ett noggrant arbete med hög kvalitet skapar större kundkrets. Dan-Erik Karlsson erhöll diplom och pris av Anita Ismark från Korsnäs kommun och Roger Bergström från Korsnäs Företagare. Man ska vara målmedveten och veta vad man vill. Kännedom om ekonomisk planering och prissättning är bra att ha. - Men framför allt bör man vara beredd att arbeta, arbeta och åter arbeta. In på 2009 svängde det och fjolåret verkar bli det bästa året någonsin ekonomiskt sett för företaget hittills. I år har företaget säkrat full sysselsättning fram till midsommar åtminstone och mer arbete är på kommande. Dan-Erik har själv inte varit intresserad av att söka arbete på längre håll. Hans arbetsfält finns mellan Närpes och Vasa. - Det är lagom stort. Där finns tillräckligt med arbete och det blir inte så långa arbetsresor, konstaterar Dan-Erik Karlsson. Framtiden ser ljus ut för årets företagare i Korsnäs; Dan-Erik Karlsson.

5 Harrströmeleverna till kyrkbyn Bildningsnämnden granskade elevantalet och -prognoserna i Harrström skola vid sammanträdet Inga nya elever har anmälts efter skolinskrivningen, vilket innebär att elevantalet i Harrström i höst skulle bli 18 och därefter sjunka de följande åren. Enligt fullmäktiges beslut från 2009 borde antalet elever vara minst 20 för de kommande tre åren för att en skola ska få fortsätta. Bildningsnämnden föreslog därmed att Harrström skola skall dras in från På ett möte för föräldrarna i Harrström fick föräldrarna uttala sig om vilken skola, som de helst väljer. Det vägde ganska jämnt mellan Taklax och kyrkoby, med en liten majoritet för Kyrkoby. I kyrkbyn finns även förskolan. Bildningsnämnden föreslog därför att kyrkoby skola blir närskola för Harrströmeleverna från hösten Gruppfamiljedaghemmet till skolan Kommunstyrelsen konstaterade att om skolverksamheten upphör bör Harrström gruppfamiljedaghem flytta till Harrström skola, så att skolbyggnaden fortsättningsvis är i användning. Den bostadslokal där Ansökningsdags för stipendier Stipendier för vårterminen 2010 beviljas av kommunstyrelsen i april. Silverbergs stipendiefond gruppfamiljedaghemmet nu är placerat frigörs för uthyrning efter att gruppfamiljedaghemmet har flyttat. Bostadsbolaget Korsnäs Västanlid Ab, Dermoshop Ab, Starrören STM Ab har anhållit om att Korsnäs kommun förlänger den nuvarande gång- och cykelbanan, som idag slutar vid Lärknäs, till Västanlids bostadsområde. Samtidigt önskar man få vägbelysningen utbyggd på sträckan Korsnäs Frys - Västanlid. Ansökan motiveras med att det finns 21 st lägenheter på Västanlids bostadsområde, företaget Dermoshop med sin personal och Starrörens bostadsområde om 25 st bostadstomter varav 2 st har börjat byggas. Tekniska nämnden konstaterade att anslag om planering cykel- och gångbanan på sträckan Lärknäs-Västanlid finns med i årets budget. När själva förverkligandet inleds är ännu oklart, men Vasa vägdistrikt bör igen uppmärksammas på utvecklingen. Vägbelysningsprojektet Korsnäs Frys - Västanlid fanns med i år 2006 Fullmäktige har behandlat ärendet KorsnäsNytt refererar det slutliga beslutet i nästa nummer. Lättrafikled och vägbelysning mellan Lärknäs och Västanlid års budget, men blev aldrig förverkligat. Projektet uppfyller ställda krav för utvidgning av vägbelysning. I budgeten för år 2010 finns upptaget ett anslag om för byggande av vägbelysning. Planering påbörjas 2010 Tekniska nämnden beslutade att kommunen gör planeringen för cykel- och gångbanan på sträckan Lärknäs-Västanlid under 2010 och intar lättrafikleden mellan Lärknäs och Västanlidvägen i sitt förslag till kommande vägförbättringsåtgärder. Ifråga om vägbelysningen föreslår nämnden att projektet godkännes med 1,25 ljuspunkter/hushåll, vilket innebär 20 st vägbelysningspunkter. Kommunen deltar med 50% av de godtagbara kostnaderna. Ansökarna ansvarar solidariskt för resterande kostnader i projektet. Fonden beviljar stipendier till studerande vid Åbo Akademi. Från och med hösten 2009 godkänns även studerande vid Yrkeshögskolan Novia, eftersom den numera är en del av Åbo Akademi. Kommunens stipendiefond Fondens syfte är att stöda elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet. Sista ansökningsdag för hösten stipendier ur stipendiefonderna är Ansökningsblanketter och regler för stipendiefonderna hittar Du på kommunens hemsida Posta Din ansökan i god tid till oss! 5

6 Börsskärssundet i Molpe restaureras Arbetet med att restaurera Börsskärssundet i Molpe har nu påbörjats. En farled med bredden 15 m och djupet 2,3 m (N60) muddras genom sundet så att småbåtstrafik skall bli möjligt. Sträckan som muddras är 1750 m lång. Syftet med restaureringen är att möjliggöra småbåtstrafik genom sundet samt att förbättra vattengenomströmningen så att vattenkvaliteten i Börsskärssundet och närliggande vattenområden förbättras. En restaurering av Börsskärssundet har varit aktuell sedan 1980-talet. Under senare år har flera villabor kontaktat Korsnäs kommun, eftersom de ansett att en muddring av sundet börjar bli akut p.g.a. det ringa djupet i farleden som går genom sundet. Korsnäs kommun anser också att projektet är akut p.g.a. den försämrade vattenkvaliteten vid bl.a. badstranden i Finnhamnsfjärden. Samarbetsprojekt Ett samarbetsavtal mellan Korsnäs kommun, Västra Finlands miljöcentral (nuvarande Ely-centralen i Södra Österbotten), Molpe skifteslag samfälligheter, Molpe fiskargille och villaborna i området har gjorts för genomförandet av projektet. Projektet finansieras av Ely- centralen i Södra Österbotten ( ), Korsnäs kommun ( ), Molpe samfälligheter ( ) och villaborna i området ( ). Totala kostnaderna för projektet är Damm och isförstärkning Projektet inleddes med anläggande av en damm i södra delen av sundet för att eliminera strömningen och möjliggöra nödvändig förstärkning av isen. Isen har förstärkts under december 2009 och januari 2010 av en arbetsgrupp under ledning av Hilding Enberg tillsammans med Lars Forsman, Per-Ola Damsten och Ralf Runonen. Även villabor, Molpe fiskargille och andra bybor har deltagit med talkoarbete i Börsskärssundet. Isen var drygt en meter tjock när grävarbetet inleddes. Som arbetsledare för hela projektet fungerar Fredrik Nygård från Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten. Muddringen utförs av MR P Risberg Ab, som vann den anbudstävlan som uppgjorts för projektet. - Muddringsarbetet inleddes i slutet av februari och beräknas pågå till början av april, då projektet skall vara färdigt, beräknar Fredrik Nygård. - Ungefär m3 muddermassor kommer att grävas upp. Upplagsplatserna för massorna finns på Molpe skifteslag samfälligheters markområden. Eventuell sprängning utförs i sommar, men än så länge har man bara stött på muddermassor och lösa stenar. Fredrik Nygård, Hilding Enberg och Ralf Runonen har skött om så muddringen kan löpa smärtfritt i vinter. Entreprenören MR P Risberg har en rejäl maskinpark igång på isen i Börsskärssund m3 muddermassor ska grävas upp och flyttas i Börsskärssund medan isen håller.

7 Muddringen av Börsskärssund - en utdragen historia Den ursprungliga ansökan om muddring av Börsskärssund inlämnades av Molpe skifteslag, Molpe fiskelag och Molpe Skepparklubb år 1988 till kommunstyrelsen i Korsnäs, som då beslöt att anhålla hos Vasa vatten- och miljödistrikt om muddring med statliga medel. År 1991 uppgjorde Vasa vatten- och miljödistrikt en generalplan för småbåtsfarleder, varvid muddringen av Börsskärssundet fick högsta prioritet på avsnittet Malax-Sideby. År 1994 hölls ett första möte med ovannämnda parter, varvid man vid terrängsynen konstaterade att farledsdjupet då var ca 1 m och att muddringsbehovet förelåg på en sträcka om ca 1,5 km. Under ledning av byggmästare Ulf Lustig jämte 3 st hjälpkarlar från samfälligheterna under 3 veckors tid gjordes nödvändiga terrängundersökningar, varefter vattenoch miljödistriktet skulle uppgöra en muddringsplan. I mars 1995 informerade Västra Finlands miljöcentral/byggmästare Lustig skriftligen Molpe bys samfälligheter om att ur planeringshandlingarna framgår att muddringen av farleden görs till ett djup om 2,0 m med en bredd om 10 m på en sträcka om m. Då uppkommer m3 muddringsmassor för vilka behövs en upplagsplats om minst 1,0 ha, varför Molpe smf ombads fatta beslut om vilket/vilka upplagsplatser som kunde användas. Någon färdig muddringsplan erhölls dock aldrig från Västra Finlands miljöcentral. År 2006 blev så en restaureringsplan för Börsskärssundet klar. Miljöcentralen deltog med 50 % i planerings- och med 50 % i byggkostnaderna. Samma år lämnade kommunen in en anhållan om tillstånd för att restaurera Börsskärssundet, till dåvarande Västra Finlands miljötillståndsverk. Tillstånd att restaurera Börsskärssund genom muddring av farleden erhölls I projektets styrgrupp ingår: Anita Ismark, Korsnäs kommun ordf, Ulf Granås, Korsnäs kommun, Lasse Känsälä, Södra Österbottens ELY-central, Eva-Stina Bredgård, Södra Österbottens ELY-central, Måns Holming, Molpe samfälligheter, Kurt Backgren, Molpe samfälligheter, Hilding Enberg, Molpe fiskelag, Gösta Holm, Repr. för fritidsstugeägarna. Streetrace i sommar Motor Maniax/Korsnäs BUF har inlämnat en anhållan om att ordna streetrace på vägsträckan mellan Korsnäs södra infart och korsningen till Silverbergsvägen i sommar. Ett liknande evenemang ordnades senaste sommar. Enligt polisen bör föreningen ha tillstånd av kommunstyrelsen och därefter av vägverket. Strandvägen kommer att vara avstängd mellan kl Trafiken kommer att dirigeras om via Kyrkobyvägen eller Silverbergsvägen. Tekniska nämnden ställde sig positiv till att Motor Maniax/Korsnäs BUF ordnar streetrace enligt anhållan under förutsättning att alla tillstånd, direktiv och råd som fås och krävs av berörda myndigheter följs. Tekniska nämnden uppmanade Motor Maniax/Korsnäs BUF att ta personlig kontakt med de som bor längs den aktuella vägsträckan där streetracet körs. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tekniska nämndens förslag att ställa sig positiv till att Motor Maniax/Korsnäs BUF ordnar streetrace i sommar. Enligt senaste uppgift kommer sommarens streeetrace att ordnas Kommunen tar inte på sig något ansvar gällande streetracet. Uthyrning av Molpe saluhall Elvi Kilvik hyr Molpe saluhall vid simstranden i Molpe även i år under tiden Hon ämnar sälja olika hantverk såsom tavlor, kuddar mm. Saluhallen fungerar också som infopunkt för världsarvet. Uthyrning av Båghallen Profiweld Ab hyr sedan 1 december /3 av Båghallen. Spadealers Ab har meddelat att de önskar hyra ca. 1/3 av Båghallen för lagring. Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet och Spadealers Ab får hyra ca. 1/3 av hallen. Hallen uthyres i befintligt skick. Uthyrning av Novateks kontorsbyggnad Muddringsområdet är 1750 m långt och 15 m brett. Korsnäs Andelsbank har anhållit om att få hyra en del av f.d. Novateks kontorsbyggnad tillfälligt under ca 1 månads tid för uppbevaring av möbler och dylikt. Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet mellan Korsnäs kommun och Korsnäs Andelsbank för uthyrning av en del av f.d. Novateks kontorsbyggnad. 7

8 Planerad kraftledning i Taklax-Träskböle Vasa Elnät Ab har påbörjat en planering av en 110 kv kraftledning från Taklax till Träskböle. Växthusnäringen i Töjby och Träskböle ökar kraftigt och dess elförbrukning har fördubblats åtskilliga gånger under de senaste åren. Elförbrukningen till Närpes samt Töjby byar sker från den befintliga elstationen i Taklax och den elledningen är belastad till 100% och därför har Vasa Elnät inte kunnat sälja tilläggseffekt till växthusen. Eftersom elförbrukningen är så stor har Vasa elnät ingen möjlighet till ringmatning i norra Närpes vid underhållsarbeten eller om det uppstår fel i elstationen i Korsnäs. Risken för långvariga elavbrott skulle minska avsevärt om Vasa Elnät kunde förverkliga ett 110 kv kraftledningsprojektet på sträckan Taklax-Träskböle. Längden på den nya kraftledningen är ca 8 km. För ledningsområdet behövs en 26 m bred ledningsgata samt ett 2 x 10 m brett randområde. En miljöutredning utförs av Ramboll Finland Oy, vilken sänds till myndigheter för kommentering efter färdigställande sommaren Målsättningen är att kraftledningen färdigställs före Hösten 2010 lämnas en ansökan om inlösningstillstånd till stadsrådet. Linjedragningen godkändes Tekniska nämnden konstaterade att eltillförseln till växthusen bör säkras för att inte hämma utvecklingen, eftersom näringen är viktig för bygden. Dock är det lika viktigt att de personer som bor närmare än 200 m från linjedragningen kontaktas och hörs av Vasa Elnät Ab. Nämnden föreslog att kommunen ger sitt samtycke till linjedragningen Taklax-Träskböle. Dock borde också möjligheten att dra kraftledningen längs med Storholms skogsbilväg ner mot Hinjärv träsk och runt bebyggelsen vid Kamb utredas. Det har förekommit missnöje med avverkning av skog från skogsägare, som har tidigare erfarenhet när kraftledningar har dragits. Skogsägare och Vasa Elnät borde därför i ett tidigt skede komma överens om hur avverkningen och utkörningen av virket skall utföras. Kommunstyrelsen instämde i tekniska nämndens förslag och gav samtycke till linjedragningen Årets första byggnadslov Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet årets första ansökningar om byggnadslov. Byggare Lägenhet Ändamål Björkblom Mikael Harrström 6:50 Minkhus Högström Danny Harrström 6:53 Gäststuga Isojoki Maj-Lis o Juhani Harrström 8:37 Ek.byggn/ändring Br. Vestberg Ab Korsbäck 1:19 Biovärmecentral Byggn.byrå B Ravald Ab Korsnäs 12:148 Parhus Dermoshop Ab Korsnäs 54:6 Tillbyggnad hall Hofman Alf o Linman Siv Korsnäs 12:121 Förråd Koskinen Tomi Molpe 7:63 Fritidshus Koskinen Tomi Molpe 7:63 Bastu Inköp av aktielägenhet Fullmäktigeledamot Roger Bergström hade lämnat in en skriftlig förfrågan i samband med fullmäktiges frågestund , där han frågar hur kommunen ställer sig till att deltaga i de bostadsprojekt som nu planeras i kyrkbyn. Tekniska nämnden har i sitt svar på spörsmålet konstaterat att medel finns i årets budget för anskaffning av en aktielägenhet. Kommunen brukar delta i bostadsprojekt för att gynna produktionen av nya bostäder i den mån som budgetmedel reserverats för ändamålet. Kommunen har också sålt gamla lägenheter om intresserade köpare funnits. Hyresbeläggningen har varit god sedan år I dagens läge är alla nyare radhuslägenheter uthyrda, men situationen kan ändra väldigt snabbt beroende på olika faktorer. I kyrkbyn finns för närvarande endast en lägenhet ledig. Tekniska nämnden föreslog därför vid sammanträdet att de medel som finns i årets budget för inköp av aktier används för inköp av en aktielägenhet i kyrkbyn och att man även under kommande år anslår budgetmedel för inköp av aktielägenheter för att främja bostadsproduktionen i kommunen. Kommunstyrelsen omfattade tekniska nämndens förslag och föreslår för fullmäktige att de medel som finns i årets budget för inköp av aktier används för inköp av en aktielägenhet i Kyrkbyn och att man även under kommande år anslår budgetmedel för inköp av aktielägenheter för att främja bostadsproduktionen i kommunen. Ny telefon till Lärknäs Ingegärd Till-Norrdahl, föreståndare för Lärknäs - Annahemmet har fått en ny telefon

9 Team Rene jobbar med ungdomar Team Rene har åstadkommit en nystart för friidrotten i Korsnäs. Rene Michelsson, som själv har en bakgrund i friidrotten i Närpes, har på två år skapat ett gäng trägna ungdomar, som satsar på friidrott. Han hoppas också att satsningen skall få fortsätta åtminstone två år till, dvs Alla som vill får vara med, men det gäller att satsa sin egen tid. Rene tränar själv elitgruppen, som består av de fyra längst hunna löparna. Tore Nystrand tränar juniorgruppen och Mats Åbacka tar hand om utmanargruppen. - Förhoppningsvis skall vi få en kastcoach, som kan börja träna kastgrenar till sommaren, hoppas Rene. Amanda Karlsson och Felicia Åbacka tränar växlingar Rene startade hösten 2008 med att samla 8-9 ungdomar som verkligen ville träna och satsa på friidrotten. Han fick klartecken från Fyren att ta vid där föreningens resurser inte räckte, började planera, skaffade sponsorer och tränare och fick föräldrarna också att ställa upp. Träningarna inleddes hösten 2008 med tre träningspass i veckan. Våren 2009 tävlade gänget för första gången i Tampere Indoor Games och fick blodad tand. Senaste sommar sattes 7 nya klubbrekord i Korsnäs. Skapar laganda Siktet var från början inställt på att skapa en god laganda bland deltagarna och skapa framgång framför allt i stafettävlingar på DM- och FMnivå. Men med den målmedvetna träningen, följer också individuella framgångar. Den hårda träningen ger också resultat i Stafettkarnevalen. - Det finns förmågor runt om i nejden. Det gäller bara att lyfta fram dem, förklarar Rene. - Dessutom vill vi tacka föräldrarna och sponsorerna, som ställer upp och tror på oss och den verksamhet som vi bedriver. Text o foto: Kenth Nedergård Även utmanarna får vara med på träningarna i Botniahallen. Alla får vara med Hösten 2009 exploderade intresset att delta i teamets träningar. Gänget tränar i kyrkoby skola två gånger i veckan och kompletterar med träningar i Botniahallen i Korsholm. - I vinter deltar 29 ungdomar i träningarna, från lågstadiet och högstadiet, räknar Rene. Rene Michelsson och Mats Åbacka coachar stafettväxling för Nathalie Nystrand och Lena Kronholm. 9

10 Baltikumvännerna hjälper Föreningen har nu undanstökat sitt tionde årsmöte, så nu är det arbetet med vårens aktiviteter som står högst på dagordningen. Årsmötet är annars ett bra instrument för vad man fått gjort under det gångna året, och att allt gått rätt väg. Det är för vår del också ett stort ansvar som vi åtar oss då vi samlar in medel för vår verksamhet, medlen skall förmedlas fram till mottagaren på bästa möjliga sätt, och med minsta möjliga kostnad. Vi anser att det är en fördel att vår förening är så pass liten som den är, och att verksamheten är helt upplagd på frivillig basis, inga löneutgifter som betungar. Fadderverksamheten Baltikumvännernas fadderverksamhet har vuxit en hel del från det vi började. Det som startades av några få medlemmar på helt privat basis, med månatliga inbetalningar till familjer som hade det svårt, är idag föreningens största årliga projekt satsning. Hjälpen riktas till familjerna, antingen i form av penningutbetalning eller i form av varor. Själva utdelningen sker via Mottagningshemmet Hoppet som lyder under Petrozavodsk sociala administration. I dag har föreningen totalt 35 faddrar, och det är 60 barn som får hjälp via faddrarna. Under det gångna året förmedlade föreningen totalt euro till gagn för dessa familjer. I denna ekonomiskt svåra tid är denna form av verksamhet oerhört viktig för dessa familjer som annars skulle hamna i en mycket svår situation. Vi har fått i uppdrag att förmedla ett stort Tack till alla faddrar i Österbotten. Soppköket Barmhärtighet Soppköket Barmhärtighet har idag 27 understödsfaddrar i Österbotten. Soppköket har under den senare delen av året fått flera nya barn som dagligen får sin skollunch där, detta kommer också på grund av det snäva Maria Perepeltzina med dottern Marina, ett av Baltikumvännernas fadderbarn. ekonomiska läget i Karelen för tillfället. Man har fått förfrågningar via skolorna om man kan ta emot fler och fler elever. Detta har lett till att vi, nu då vi har ekonomisk möjlighet inom föreningen från årsskiftet kunnat öka ut vårt månatliga bistånd till 400 euro per månad. Antalet soppköksfaddrar har ökat under året, likaså sporadiska inbetalningar, vilket då gett oss denna möjlighet. Soppköksbarnen fick även de sin lilla julklapp, i form av pengar för inköp av en liten present, men ack så viktig uppmärksamhet. Julklapparna har visat sig vara en viktig del av den hjälp vi skickar årligen, så vi får hoppas att vi har möjlighet att fortsätta med denna verksamhet. Ni som tycker att vår verksamhet verkar vettig och sund, tveka inte, kom med i gänget, bli medlem, kom och lasta eller tag del på det sätt som ni känner mest för. Det skall vara roligt att hjälpa, och det är det! Text o foto: Eelis Kammonen På gång: Klädinsamlingen fortsätter vid gruvan tom. 13 april Hjälpsändning till Karelen den 6 april Vårkonsert söndagen den 25 april Pojkar 10 äter med god aptit på Soppköket Barmhärtighet.

11 11

12 Isdag med drag Mest munterhet väckte Egons motordrivna sparkstötting. Kim Mäkynen vann israllyt. Föreningen Motor Maniax isdag har redan blivit ett begrepp i nejden. Den vintriga motorsportdagen ordnades i år för tredje gången vid Saandin i norra Korsnäs. Arrangörerna med Tommy Ekström och Mats Korsbäck i spetsen hade fyllt en vintrig eftermiddag med program för hela familjen. Arrangörerna hade iordningsställt en isbana för motorsport på isen och en dragracebana för snöskotrar en bit ifrån. Förutom israllykörning på två och fyra hjul fick även publiken pröva på hur det känns att sitta på med en tävlingsbil i full fart på en isbana. För de minsta ordnades även snöskoterutflykter i terrängen. Den egna säkerhetsbilen Safty Kar, som bestod av två ihopskarvade främre Saabhalvor, ryckte ut när det bar av i snödrivan för något av de sladdande ekipagen. Speakern Tommy Ekström såg till att publiken visste vad som hände och försökte även hålla reda på hur det gick i israllyt. Slutligen blev det Kim Mäkynen från Vasa, som tog hem segern i motorklubben inofficiella isrally. Den blåsiga dagen var tältet med kaffe och korv bland de populäraste tillhållen för publiken, som uppgick till över 500 personer. Isdagen har hittat sin plats på vinterkartan i Korsnäs och till sommaren väntar nästa streetrace på Strandvägen. Text o foto: Kenth Nedergård Full fart på två och fyra hjul. Föreningens egna Safty Kar. 12

13 Traditionell Påskbrasa i Bjurbäck vid byagården lördagen 3 april Brasan tändes Kaffe med hembakat Korvgrillning Lotteri Alla påskhäxor belönas Påskdans i Harrström Välkomna till Bjurbäck! Arr: Bjurbäck byaförening r.f dennis rönngård Långfredag 2.4, kl Inträde 15, ölservering Välkomna! Arr. Harrström ungdoms och hembygdsförening Fyrendag vid Waterloo IF Fyren ordnar en Idrottsdag med varierande program för hela familjen. Kom till Waterloo (med eller utan skidor) söndagen den 11.4 kl.13 och se vilka aktiviteter föreningen erbjuder. Program: Prova på skidskytte med våra kunniga skidskyttar, var med på skidkul med inspirerande ledare eller hoppa, skutta och lek med våra friidrottstränare. Den omtyckta gruppträningen (med möjlighet till individuella träningsprogram) i Petalax på tisdagar får en fortsättning. Vi tar en halv omgång till på 6 träffar med start tisdag 20 april på högstadiet i Petalax klockan 18:00. Nya deltagare får mer info på första tillfället eller på - välkomna med och vi hjälper dig nå dina målsättningar! Vi bjuder barnen på korv och saft. Vuxna betalar för kaffe och tilltugg. Väderreservation. Välkommen hela familjen! 13

14 VÄNSKAPSKORTSVERKSAMHETEN INFORMATIONSTILLFÄLLE Tisdag den kl Korsnäs kommungården, sessionssalen personer med utvecklingsstörning, deras nätverk vänner och personal som arbetar med dem olika fritidsserviceproducenter och alla intresserade Välkommen att lyssna på vad det är för verksamhet! Ytterligare information: Riitta-Liisa Kangasluoma, , Folkhälsan i Korsnäs håller årsmöte kl:18.30 vid banken i Harrström Välkomna med Styrelsen Korsnäs Ungdoms- och Byaförening rf håller årsmöte söndag 11.4 kl på brandstation. Alla välkomna Härmed kallas intressenterna i Smed-Träskvägen till vägstämma hos Tore Häggård Söndagen den 11.4 klo Stadgeenliga ärenden Vägbestyrelsen SFP i Korsnäs håller årsmöte söndag kl i Korsnäs skolas mötessal Stadgeenliga ärenden Årsmötesgäster: Riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos och kontaktchef Elisabet Rantschukoff: Vad händer? Strategikommittéordförande Ann-Sofi Backgren, Korsnäs kommun ställer frågan: Hur vill Du som kommuninvånare utveckla kommunen? Kaffeservering - Välkomna! Styrelsen för SFP i Korsnäs rf Kallar till ordinarie vårmöte tisdag kl i Korsnäs skolas mötessal Stadgeenliga ärenden Vårmötesgäster: Jurist Max Lindholm vid Företagarna i Finland presenterar föreningens rådgivningstjänster. Strategikommittéordförande Ann-Sofi Backgren, Korsnäs kommun ställer frågan: Hur vill Du som företagare utveckla kommunen? Kaffeservering - Välkomna! Styrelsen för Korsnäs företagare rf 14

15 Påskens öppettider Skärtorsdag är biblioteket öppet som vanligt kl Efter helget öppet igen tisdag kl Bokbussen kör tidtabellsenligt i påskveckan, måndag, tisdag och onsdag. Valborgsmässoafton fredag dag före helg, biblioteket öppet kl Utställningar April Maria Mannfolk, fotografier Maj MI:s handarbets- och hantverkskurser Verksamhetsbidrag Biblioteks-, kultur-, och fritidssektionens bidrag kan sökas senast Blankett att skriva ut på kommunens hemsida eller hämta från biblioteket. Mitt Ryssland - Anna-Lena Laurén berättar Författarafton med Anna-Lena Laurén i Korsnäs skola på Bokens och Rosens dag tisdag 4.5 kl Författaren och journalisten Anna-Lena Laurén berättar om Ryssland av idag, ett land som så ofta retar gallfeber på henne - men som hon också säger sig älska mest av allt. Hennes böcker De är inte kloka de där ryssarna och I bergen finns inga herrar har blivit stora succéer. Anmälan till MI senast 27.4, tel eller Avgift 10 euro. Arr. Korsnäs Lions, Medborgarinstitutet och Biblioteket. Ordkonst i Korsnäs anordnar i samarbete med Korsnäs bibliotek ett seminarium lördagen kl i kommungårdens sessionssal. Missa inte detta tillfälle att med sakkunniga vägvisares hjälp lära dig mer om den natur vi lever mitt i! Havets gåva Seminarium kring Kvarkens natur Hälsningsord Anita Ismark Mariella Lindén: STRANDENS rum - om platsens betydelse för människan Vesa Heinonen: LANDHÖJNINGEN och dess inverkan på naturen och människan Paus med lunch (som deltagarna betalar själva, ca 12 euro) Hans Hästbacka: SKÄRGÅRDEN som inspirationskälla och livslandskap Kenth Nedergård: Världsarvet KVARKENs skärgård som utvecklingsresurs Seminariet avslutas med filmvisning Kvarken-brackvatten i förvandling (Eero Murtomäki & Juhani Koivusaari). Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 9.4. till biblioteket per tel eller e-post Arr. Ordkonst i Korsnäs & Korsnäs bibliotek Välkommen! Teaterresa till Wasa Teater OBS! Datum har ändrats för teaterresan till Wasa Teater pga eventuell skådespelarstrejk. Nytt datum är torsdag kl Kom och se Hanna Lagerström med flera på teaterns stora scen i Häxan och lejonet av C.S.Lewis. Boka i biblioteket senast 7.4. biblioteket tel

16 Slalomresa Ungdomsinformationen Decibel.fi där Korsnäs är deltagarkommun ordnar en slalomresa till Parra lördag (annons till höger) Resan erbjuds ungdomar i åldern år. Anmälningar tas emot enligt principen Först till kvarn... Kommunala bidrag De kommunala verksamhets -och driftsbidragen för föreningar kan sökas fram till (Se annons i Vbl lördag 13.3). Övriga bidrag För barn-och ungdomsverksamhet och kultur kan bidrag sökas från Svensk-Österbottniska Samfundet (31.3) botnia.org/sos/ Påskprogram Tisdag 30.3 kl håller SÖU/Korsnäs kommun-fritid påskprogram med pyssel o påskgott för yngre och äldre på Brandstation Onsdag 31.3 kl samma påskprogram för yngre och äldre på Fias Inn. Bordsrollspel med tilltugg Torsdag 15.4 Vi startar direkt då skoldagen är slut och håller på fram till Tillsammans gör vi först våfflor och sedan genomför vi ett bordsrollspel. Bordsrollspel är ett äventyr som vi tillsammans skapar. YP DISCO Fredag 16.4 med start kl i Petalax uf YP-DISCO med Dj Tony Nyman. Inget inträde! Mera info om tillställningarna i högstadiet ÖPPETHUS-avslutning på Brandstation 23.4 kl SÖU/Korsnäs kommun-fritid har hand om kvällen. Kustens hundklubb medverkar och berättar om sin verksamhet och har med sina hundar. Zumba De två provtillfällena i zumba som ordnades under sportlovet drog 130 personer. Det är svårt att få en zumbalärare engagerad i Korsnäs kommun för alla har för många kurser just nu. Närmaste platsen där zumba ordnas under v 12, 14, 16, 18 och 19 är uf-lokalen i Petalax lördagar kl Pris 8 euro/gång och dragare Motionshuset/Magdalena Sigg. 16 Text o foton: Helena Höglund-Rusk

17 Ungdomsrådets rinkbandyturnering Ungdomsrådet i Korsnäs stod under sportlovet som arrangör för en rinkbandyturnering mellan byarna i Korsnäs kommun samt Bergö och Petalax. Informationen och anmälningarna till turneringen sköttes främst via Facebook och den egna sidan som fanns där. Sex lag deltog i turneringen; från Harrström, Korsnäs, Molpe och Petalax. Ungdomsrådet fick stor hjälp av René Michelsson under dagen eftersom sjukdomar och annat kommit i ungdomsrådet väg så antalet funktionärer var i mindre laget. I det stora hela löpte dagen fint. Vädret var det bästa tänkbara och servering av kaffe, korv och lemonad fanns under hela dagen. Vinnande lag blev Korsnäs I medan Petalax kom på andra plats i turneringen. Det vinnande laget Korsnäs I med sin segerpokal. Power Club startar upp i kommunen Under sportlovet hölls en utbildning för nya Power Clubledare i Molpe skola. Sammanlagt sex flickor deltog. Efter utbildningen har barnledargruppen utökats med ytterligare tre ledare, så nu startar Power Clubverksamheten upp i Molpe, Korsnäs k:by, Harrström och Bjurbäck/Taklax. Klubbarna hinner hålla regelbunden verksamhet under april och maj månad. Efter sommarlovet är det meningen att verksamheten startas upp igen. Klubbledare i Korsnäs kby: Yolanda Sten, Frida Rusk och Emelie Matkoski. Klubbledare i Molpe: Anna Sundén och Jeanette Nordlund Klubbledare i Taklax/Bjurbäck: Cecilia Granqvist och Annika Granqvist Klubbledare i Harrström: Erica Sandman och Mari Nyfors 17

18 Korsnäs församling informerar Påskens program 28.3 kl Gudstjänst för stora och små. Söndagsskolbarnen och Kyrkans Barntimme medverkar. Korsnäs Invalider rf firar kyrkdag. Efter gudstjänsten serveras missionsmiddag i församlingshemmet. Meny: Grisfilé med sallader. Efterrätt: jordgubbskräm med vispgrädde. Pris 8;-/vuxna 4;-/skolbarn 0;-/småbarn. Lotteri. Behållningen går till Evangeliföreningens mission i Kenya. Passionsandakter hålls i Helenelunds byagård må 29.3, i Harrström, Andelsbankens klubblokal ti 30.3 och Taklax bönehus on 31.3 kl Skärtorsdag 1.4 kl Nattvard i kyrkan. Långfredag 2.4 kl Gudstjänst i kyrkan. Kyrkokören medverkar Påskdagen 4.4. kl Påskens festgudstjänst i kyrkan med sång av Barnkören och Kyrkokören. Blommorna från kyrkan förs efteråt till Lärknäs, Anna-Hemmet och Buketten. Påskannandag 5.4 kl Gudstjänst i Molpe bykyrka. Kyrktaxi Vi påminner om att kyrktaxi numera kan beställas vilken söndag som helst. Kontakta någon av ortens taxichaufförer och kom överens. Resan kostar 2,50 per person. Vi önskar, att ni är två eller flere som delar på samma skjuts. Om chauffören har andra kyrktaxikunder kan han ta med dem på samma resa så länge det finns utrymme i bilen. Gemensamt Ansvar Insamlingen Gemensamt Ansvar har funnits i 60 år! I år är det internationella målet för insamlingen bistånd till Haiti och det nationella att stöda barnfamiljer som lever under fattigdomsgränsen i vårt eget land. I det inhemska projektet samarbetar insamlingen med Marthaförbundet. Insamlingen kan stödas genom att betala in en summa till Korsnäs församlings Gemensamt Ansvar-konto eller den centrala insamlingsbyråns konto Insamlingstillstånd OKU 827 A. Det finns också sparbössor i Korsnäs Andelsbanks kontor. Man kan också komma med på shoppingutfärd till Ideapark, Lempäälä lö Start kl Molpe, 7.50 Korsbäck, 8.00 Korsnäs församlingshem, 8.10 Taklax Henobacken, 8.20 Harrström, 8.25 Helenelund. Kaffepaus i Juustoportti. Till Ideapark anländer vi cirka kl. 12. Hemfärd kl Pris: 40,-/ vuxen, 20,-/skolbarn 0,-/småbarn. Under resan varvas glada historier och information om insamlingen. Behållningen av resan går till Gemensamt Ansvar. Diakonisstjänsten Sofie Bjurbäck lämnade tjänsten den 28 februari. Tjänsten är lediganslagen att söka fram till den 9 april. Om vi inte får någon behörig sökande, kan också andra som har lämplig utbildning, erfarenhet och en kristen livssyn komma ifråga. Medan tjänsten är obesatt kommer vi att ha problem att upprätthålla alla verksamhetsformer. Församlingshemmet Det nuvarande församlingshemmet är fuktskadat och har dålig värmeekonomi. Det fyller inte heller nutida krav på samlingsutrymmen. Då det visat sig att en totalrenovering skulle bli lika dyr som ett nybygge, har det beslutats, att det skall byggas ett helt nytt församlingshem. Byggstarten blir, om allt går efter planerna, i slutet av maj detta år. Det nya församlingshemmet blir byggt i vinkel på ungefär samma plats som det gamla. I mitten blir det aula, samlingssal, serveringsrum och kök. I den södra flygeln blir det utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet och i den östra flygeln pastorskanli, arkiv och arbetsrum för de anställda. Våningsytan blir drygt 530 kvm. Parkeringsplatsen snyggas upp och utvidgas västerut. 18

19 Träning inför sommarens hundutställningar Kustens Hundklubb ordnar utställningsträningar. Tid: kl Plats: Yrkesakademin i Korsnäs (fd. KKC) Tränare: Kati Häggblom Pris: 5 för medlemmar, 10 för icke-medlemmar Anmälan och förfrågningar: Kati , kati. Vaccinationsintyg med första gången! På träningarna lär man sig att visa upp sin hund på en utställning. Hundföraren lär sig att visa upp sin hund både i stående position och i rörelse. Tränaren ger individuella tips om hur var och en av deltagarna ska visa upp just sin hund på bästa sätt. Match Show i Korsnäs Kustens Hundklubb ordnar en match show för hundar den 13.5 (Kristi Himmelsfärdsdagen) vid Profiwelds parkering. Bedömningen börjar kl. 15. Anmälningar tas emot från kl. 14 eller förhandsanmälning till e-post netikka.fi (före 11.5) Klasser: Barn & Junior (4-15 år) Valpar (under 1 år) Jakthundar (över 1 år) Små hundar (<40 cm) Stora hundar (>40 cm) Nyhet! Trix- och Talangklassen, i den här klassen har du möjlighet att visa upp de trix eller talanger din hund har. Vaccinationsintyg med! Förfrågningar: Kati Mera kurser Kurser som kommer att hållas under våren och sommaren är: Lydnadsträning för längre hunna Tävlingslydnadsträningar (träning utan ledare Viltspårskurs med kartläsning Anlagsprovsträningar för retrievers Mera info om dessa kurser kommer senare, vid frågor kontakta Kati Häggblom , kati. För mera info gå in på hemsidan Reparations- och energiunderstöd Det finns ännu tid att ansöka om årets ansökningsförfarande för reparations- och energiunderstöd. Ansökningarna jämte bilagor skall vara kommunkansliet tillhanda senast den Ansökan om understöd för reparationer i bostad riktar sig till åldringar och handikappade. Ansökan om understöd för förbättring av fastighetsvisa hushållsavloppsvattensystem (35 %). Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för småhus (högst 25 %) Ansökan om understöd för sanitära olägenheter kan göras fortlöpande och sändes sen till statens bostadsfond för behandling. Anvisningarna och blanketterna finns på här finns också en redogörelse för understöd till vissa andra åtgärder. Ansökningsblanketter och närmare uppgifter från även av byggnadsinspektören, tel Korsnäs den 10 februari 2010 Tillsynsnämnden Fototävling om bästa vinter/ julmotiv från Korsnäs LC Korsnäs utlyser en fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs. Fotot skall kunna användas för att tryckas upp som julkort inför julen Vinnaren får 50,-. Dessutom delas två tröstepriser ut. Klubben förbehåller sig rätt att använda de vinnande bidragen för julkortstryck. Bidragen bör inlämnas per post eller senast till LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran Kyrkobyvägen 179, Korsnäs Frågor besvaras på tel Julkorten i fjolårets tävling ställs ut på biblioteket i mars månad. 19

20 Må bra med Feng Shui (5 ) Aktuella kurser och föreläsningar Kommungården i Malax, onsdag 31.3 kl Britt-Marie Löw Feng Shui är en flertusenårig österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omgivning. Feng Shui betyder Vind och Vatten och är de två element som påverkar människan och livsenergin (Qi). Hur skapar vi ett hem där livet är skönt och hur påverkas vi av färger, former och möblernas placering? Kan vi få en balans i vår omgivning som överensstämmer med en balans i vårt inre? Ett spännande möte mellan heminredning, psykologi och filosofi. Anmälan senast Gott från grillen (5 ) Molpe paviljong, torsdag 3.6 kl Mikael Styris Vi grillar kött, fisk, fågel och grönsaker, gör sallader, marinader och goda såser. Vi prövar nya recept och ingredienser och får grilltips inför sommaren. Kostnader för matvaror ca 15 euro. Anmälan senast Anmälan till alla kurser och föreläsningar: tel eller , och Kråkriskvastar och björkrismattor (10 ) Bjurbäck byagård, måndag 3.5 och tisdag 4.5 kl Arvid Lindqvist Vi börjar med en skogsutflykt och samlar kråkris och björkris som vi binder till kvastar och mattor enligt gamla beprövade metoder. Ta med sekatör och handskar. Anmälan senast Videslöjd (15 ) Strimman, Långåminne, fredag 7.5 kl och lördag 8.5 kl Glenn Höstman Vi gör nytto- och prydnadsföremål av vide och flätar korgar, amplar, torn och bollar för trädgård och balkong. Odlat vide kan köpas av kursledaren. Ta med sekatör, vass kniv och tunn järntråd. Om du vill göra ampel eller torn behöver du en styroxskiva som är 50x50 cm x min. 5 cm. Matsäck med på lördag. Anmälan senast Hygienpass (70 ) Medborgarinstitutet i Petalax, flyttas fram till onsdag 5.5 och 12.5 kl Rigmor Grangärd Personer som i arbetet hanterar oförpackade livsmedel ska ha ett kompetensintyg, i praktiken genomgå ett skriftligt test som visar kunskaper i livsmedelshygien. Första kvällen behandlas lagstiftning och egenkontroll, förorening av livsmedel, matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder. Andra kvällen ordnas ett test. I kursavgiften ingår kostnader för test och intyg. Anmälan senast VÅRUTSTÄLLNING Institutets vårutställning av elevarbeten ordnas i medborgarinstitutet i Petalax lördag 17 april kl och söndag 18 april kl På söndagen ordnas arbetsdemonstrationer och programinslag av institutets elevgrupper. Kaffeservering endast på söndagen. FÖRETAGARE!! Kommunen har lediga affärs och industrilokaler för uthyrning. Ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel för närmare information. 20

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Föreningsmässan. Bygdens föreningar presenterade sin verksamhet. Läs mer på sid 4

Föreningsmässan. Bygdens föreningar presenterade sin verksamhet. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2011 1.4.2011 Föreningsmässan Bygdens föreningar presenterade sin verksamhet Läs mer på sid 4 Mikko Ollikainen hade fått äran att öppna den första Föreningsmässan i Korsnäs Harrström uf & hf Molpe

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014. Bodsjö Diverse i farozonen BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 2 mars 2014 Bodsjö Diverse i farozonen Som många nog har hört så har Bräcke kommun sagt upp avtalet

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Årets företagare i Korsnäs 2008 Sam Björkholm

Årets företagare i Korsnäs 2008 Sam Björkholm Nr 2 / 2009 2.4.2009 Årets företagare i Korsnäs 2008 Sam Björkholm Vapensmeden Sam Björkholm i Molpe har utsetts till årets företagare i Korsnäs. Han jobbar med handeldvapen i olika form och hans specialitet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK

2015-01-15. Information från TTKs styrelse januari 2015. Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Information från TTKs styrelse januari 2015 Hej samtliga medlemmar och anställda i Tullinge TK Hoppas att alla hade en bra jul och nyårshelg. För Tullinge TK så kommer 2015 också att vara ett väldigt händelserikt

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Förslag till reviderat regelverk för Open Show för Welsh Springer Spaniel klubben Bakgrund WSSK:s styrelse har under 2014 sett över gällande regelverk för våra KM och utställningar. Dessa regelverk har

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se

Äventyrsläger 2015. www.aventyrslager.se Äventyrsläger 2015 www.aventyrslager.se Vår filosofi är: Att allting är möjligt på varje deltagares sätt. Att vi vågar prova tillsammans. Att ha tid. Välkomna till våra roliga äventyrsläger! Som vanligt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hela veckans program är gratis om inget annat anges!

Hela veckans program är gratis om inget annat anges! MÅNDAG: 23.6 13-15 En dag läng Sinnenas stig, Pedersheim. Åk häst och kärra, hästskoning. Alla är välkomna, oberoende ålder! OBS evenemanget flyttat till 30.6 kl. 13-15! 16-20 Fotoutställning och café

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 20.06.2011 6/11 Sammanträdestid Måndagen kl 18.00-19.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Torbjörn Björkman,

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00

Plats och tid: Hotel President, Helsingfors den 5 september 2014, kl. 15.00 Protokoll: Styrelsemöte och seminarium 5/2014 Plats: Hotel President, Södra järnvägsgatan 4, Helsingfors Tid: 5 september 2014, kl. 15:00 19:00 6 september 2014, kl. 9:00 10:00 Beslutande: Blomqvist Thomas

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER

PROGRAM HÖSTEN 2013 SEPTEMBER PROGRAM HÖSTEN 2013 Varmt välkomna till höstens aktiviteter! Separat inbjudan med utförlig information och pris kommer att skickas ut via email i god tid inför varje aktivitet. För uppdaterat program,

Läs mer

Träningskalender 2013

Träningskalender 2013 Träningskalender 2013 Här kommer våra aktiviteter för året. Träningarna är därför i första hand till för valpköpare från Lockfågelns Kennel samt Zemlans valpar, men i mån av plats tar vi även emot andra

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Årets företag - Multitronic Oy

Årets företag - Multitronic Oy ORSNÄS Nr 1 15.2.2013 Årets företag - Multitronic Oy Korsnäs företagare utsåg Multitronic Ab till årets företagare. Företaget som grundades i Korsnäs 1995 verkar i dag på tre ställen i Vasaregionen och

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen.

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. SPORTLOVET 2014 Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. Tilläggsinformation för evenemangen i broschyren fås från: Bildningscentralen Karlskronabulevarden

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer