Nr 2 / Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4"

Transkript

1 Nr 2 / Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

2 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades i augusti 2008 för att uppfylla ramlagens befolkningskrav på invånare. Området omfattar kommunerna Malax och Korsnäs samt städerna Kaskö, Kristinestad och Närpes. Vi valde organisationsformen samkommun enligt en beställarutförar modell. Samkommunens personal Samkommunens egentliga verksamhet inleddes och dess hemort är Malax, där centraladministrationen är placerad. Numera finns centraladministrationen för K 5 på Malax-Korsnäs hvc. Direktör för samkommunen är Jarkko Pirttiperä som är magister i förvaltnings-vetenskaper och förvaltningssekreterare ekonomiemagister Petra Ollus. Ledande läkaren Peter Riddar har det administrativa ansvaret för primärhälsovården och är placerad i Kristinestad. Ledande socialdirektören Pirjo Wadén har det administrativa ansvaret för socialvården och är placerad i Närpes. Verksamhet Samkommunens tre sätt att ordna service är genom egen produktion, köp av tjänster från privata eller tredje sektorn eller genom avtal med medlemskommunerna. Närservicen till kommuninvånarna ges till största delen fortsättningsvis vid hälsovårdscentralerna och vid sociala servicepunkter via avtal med kommunerna. En hel del köpavtal har K5 även ingått under det första verksamhetsåret. Samkommunen fungerar som ansvarig anordnare och beställare och primärkommunernas hälsovårdscentraler och socialväsende producerar servicen till kommuninvånarna. Samkommunen utvecklar servicen och får extern finansiering genom att delta i följande projekt: Doctagon telecare pilotprojekt För att öka våra nuvarande läkarresurser deltar samkommunen i ett ettårigt pilotprojekt, som genomförs 2 av hemläkarföretaget Doctagon. Hemläkarföretaget utvecklar bl.a. telemedicinska tjänster. Projektets målsättningar är att skapa en ny produktionsmodell som ger åldringshemmen det stöd de behöver genom regelbunden rådgivning av geriatriker och andra specialiserade läkare. Det är viktigt att testa innovativa och annorlunda servicekoncept med vilka man kan säkerställa framtidens service. Projekttiden är ett år Inom samarbetsområdet deltar Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes med följande vårdenheter: Lärknäs och Annahemmet i Korsnäs, Malax åldringshem (Mogården och Grangården), Pörtehemmet i Närpes och Kristinahemmet i Kristinestad, totalt 129 vårdplatser. Äldrekaste-projekt Samkommunen deltar i det riksomfattande Äldrekaste-projektets delprojekt Hälsa och livskvalitet för äldre åldersgrupper/k5 under tiden Målet för projektet är bl.a. att utveckla hälsofrämjande funktioner, som stöder äldre personers möjlighet att delta i olika aktiviteter. Man vill också utveckla arbetsmetoder i hemvården och på institutioner. Välittäjä-projekt Mellanfinlands projekt Välittäjä 2009 pågår under tiden Målsättningen med detta projekt är främst att stärka grundnivån inom mentalvården och missbrukarvården samt att utveckla nya verksamhetssätt. Integrations-projekt Kust-Österbottens samkommun och Vasa stad lämnade in en projektansökan med målsättningen att skapa god praxis i anslutning till integreringen av invandrare. Projektet genomförs som ett tandem-projekt så att både Vasa och Kust-Österbottens samkommun är huvudmän för projektet. Projektfinansieringen, som erhållits från inrikesministeriet förutsätter inte kommunal delfinansiering. Projektet är avsett för planering av verksamheten i anslutning till integreringen av invandrarna i inledningsskedet, servicerådgivning (familjeservice, mental hälsa) samt rådgivningstjänster med låg tröskel. Verksamhetsmodellen förverkligas i fortsättningen inom Kust-Österbottens samkommun genom en gemensam invandrarkoordinator. Projekttiden är Utvärderingsprojektet Utvärderingsprojektet heter Gemensam social- och hälsovårdsservice - samarbete, samverkan, framgång? - Utvärdering av en process och finansieras delvis av den europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF. Som projektets administratör fungerar Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi. Målsättningen med utvärderingsprojektet är att stöda och utvärdera förändringsprocesserna gällande social- och hälsovården inom samkommunens område. Genom utvärderingsprojektet utvärderas bl.a. flera parallella processer såsom samkommunens centrala tyngdpunktsområden, servicestrukturen och jämföra samkommunens utveckling med nationella målsättningar. Inom utvärderingsprojektet arbetar en projektarbetare och projektet stöds av en ledningsgrupp med representanter för medlemskommunerna samt projektpartner: Fortbild-

3 Anitas ruta ningscentralen vid Åbo Akademi i Vasa, Yrkeshögskolan Novia och Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området. Projekttiden är Barnskyddsplan och mentalvårdsplan för samarbetsområdet En regional barnskyddsplan har utarbetats och godkänts i samkommunstyrelsen. Medlemskommunerna ger utlåtande om barnskyddsplanen inom maj månad i samband med att den regionala mentalvårdsplanen blir färdig. Framtidsplaner Enligt den godkända budgeten för år 2010 och ekonomiplanen är målsättningen att K 5 modellen skall vara fullt utbyggd år Mer information På K5 :s webbplats fi finns mer information om samkommunens verksamhet och pågående processer. Här får den som är intresserad också information om samkommunens förvaltning och beslutsfattande, medlemskommunernas service och aktuella projekt. En riktigt Glad Påsk önskas alla läsare! Anita Ismark Kommundirektör Var med och utveckla din hemkommun! Korsnäs kommuns opinionsundersökning hösten 2009 visade att majoriteten av Korsnäsborna önskar att Korsnäs förblir en självständig kommun. Nu håller kommunen på att uppdatera sin strategiplan fram till år Hur vill DU som kommuninvånare utveckla kommunen för att få fler invånare? Svar: Namn: Adress: Telefon: Du kan sända in Ditt svar till e-postadressen eller lämna in det till kommunens affärer, där svarslådor finns utplacerade. Svaret kan även lämnas i kommunens post- eller idélåda invid Kommungården, Strandvägen Anger du även namn och adress, deltar du i utlottningen av 10 st produktpaket. Bland alla som inlämnat sitt svar senast utlottas 10 st hemliga produktpaket med Korsnäsförankring. Vinnarna meddelas personligen samt publiceras i KorsnäsNytt nr 3/

4 Årets företag 2009 Jordbyggnad Dan-Erik Karlsson Kb Årets företagare i Korsnäs är en av den yngre generationen företagare, som byggt sin egen framtid och på sitt sätt bidrar till att bygga Korsnäs kommuns framtid - Dan- Erik Karlsson. Från början hade Dan-Erik Karlsson bestämt sig för att bli jordbrukare på farfars gård i Taklax. Dan-Erik är född i Närpes, men tillbringade största delen av sin uppväxt i Taklax. Han utbildade sig till jordbrukare på Korsholms skolor och tog över gården Inledde verksamheten skaffade han sin första grävmaskin för att gräva till husbehov hemma och dryga ut jordbruksinkomsterna lite. Men så fort grävmaskinen dök upp i byn, uppstod efterfrågan på grävtjänster. Första större projektet var en bäckrensning åt miljöcentralen. Efter att ha utfört ett gott arbete, spred sig ryktet och nya uppdrag dök upp. Följande år anställdes den första utomstående personen. Idag sysselsätter företaget tre personer förutom företagaren själv. För speciella arbeten anlitar företaget även utomstående underleverantörer. - Nuvarande storlek är lämplig, anser Dan-Erik. - Som det nu är, hinner jag både vara arbetsledare och delta i det praktiska arbetet. Att sitta i grävmaskinshytten är det bästa jag vet. Trivs i Taklax Taklax som lokaliseringsort ser Dan-Erik positivt på. - Här finns jag mitt emellan Närpes och Vasa, både när det gäller arbete som behovet av service. Ibland finns kanske närmaste reservdel i Närpes, en annan gång i Vasa. I maskinparken ingår tre grävmaskiner, en lastbil och en traktor med lämplig utrustning. Maskinerna förnyas med jämna mellanrum helst 4 ska maskinerna förnyas inom sex år. På så sätt hålls driftsäkerheten på topp. Miljöcentralen har genom åren troget anlitat företagets tjänster. Korsnäs kommun är en annan trogen uppdragsgivare, de regionala eloch telefonbolagen likaså. Allt som oftast gäller det anläggande av kommunalteknik och infrastruktur: vatten, avlopp, kabeldragningar. Men även den privata sektorn får hjälp, speciellt om det gäller lite större företagseller byggnadsuppdrag. Helt oberörd av den ekonomiska nedgången har årets företagare inte fått vara. Jordbyggnadsföretagen hörde till den grupp som snabbast märkte av den ekonomiska nedgången. Redan under andra halvåret 2008 tog det stopp, speciellt på den privata sidan. På den offentliga sidan har det däremot varit en jämnare takt hela tiden. Nedgången har också märkts i en ökande konkurrens. Det är både fler och mer långväga företag, som vill komma in i närregionen. Kvalitet skapar arbete Genom åren har Dan-Erik erfarit vilka egenskaper en framgångsrik företagare bör ha och hur man ska klara sig i konkurrensen. - För att lyckas som företagare bör man satsa på kvalitet i arbetet, hävdar han. Ett noggrant arbete med hög kvalitet skapar större kundkrets. Dan-Erik Karlsson erhöll diplom och pris av Anita Ismark från Korsnäs kommun och Roger Bergström från Korsnäs Företagare. Man ska vara målmedveten och veta vad man vill. Kännedom om ekonomisk planering och prissättning är bra att ha. - Men framför allt bör man vara beredd att arbeta, arbeta och åter arbeta. In på 2009 svängde det och fjolåret verkar bli det bästa året någonsin ekonomiskt sett för företaget hittills. I år har företaget säkrat full sysselsättning fram till midsommar åtminstone och mer arbete är på kommande. Dan-Erik har själv inte varit intresserad av att söka arbete på längre håll. Hans arbetsfält finns mellan Närpes och Vasa. - Det är lagom stort. Där finns tillräckligt med arbete och det blir inte så långa arbetsresor, konstaterar Dan-Erik Karlsson. Framtiden ser ljus ut för årets företagare i Korsnäs; Dan-Erik Karlsson.

5 Harrströmeleverna till kyrkbyn Bildningsnämnden granskade elevantalet och -prognoserna i Harrström skola vid sammanträdet Inga nya elever har anmälts efter skolinskrivningen, vilket innebär att elevantalet i Harrström i höst skulle bli 18 och därefter sjunka de följande åren. Enligt fullmäktiges beslut från 2009 borde antalet elever vara minst 20 för de kommande tre åren för att en skola ska få fortsätta. Bildningsnämnden föreslog därmed att Harrström skola skall dras in från På ett möte för föräldrarna i Harrström fick föräldrarna uttala sig om vilken skola, som de helst väljer. Det vägde ganska jämnt mellan Taklax och kyrkoby, med en liten majoritet för Kyrkoby. I kyrkbyn finns även förskolan. Bildningsnämnden föreslog därför att kyrkoby skola blir närskola för Harrströmeleverna från hösten Gruppfamiljedaghemmet till skolan Kommunstyrelsen konstaterade att om skolverksamheten upphör bör Harrström gruppfamiljedaghem flytta till Harrström skola, så att skolbyggnaden fortsättningsvis är i användning. Den bostadslokal där Ansökningsdags för stipendier Stipendier för vårterminen 2010 beviljas av kommunstyrelsen i april. Silverbergs stipendiefond gruppfamiljedaghemmet nu är placerat frigörs för uthyrning efter att gruppfamiljedaghemmet har flyttat. Bostadsbolaget Korsnäs Västanlid Ab, Dermoshop Ab, Starrören STM Ab har anhållit om att Korsnäs kommun förlänger den nuvarande gång- och cykelbanan, som idag slutar vid Lärknäs, till Västanlids bostadsområde. Samtidigt önskar man få vägbelysningen utbyggd på sträckan Korsnäs Frys - Västanlid. Ansökan motiveras med att det finns 21 st lägenheter på Västanlids bostadsområde, företaget Dermoshop med sin personal och Starrörens bostadsområde om 25 st bostadstomter varav 2 st har börjat byggas. Tekniska nämnden konstaterade att anslag om planering cykel- och gångbanan på sträckan Lärknäs-Västanlid finns med i årets budget. När själva förverkligandet inleds är ännu oklart, men Vasa vägdistrikt bör igen uppmärksammas på utvecklingen. Vägbelysningsprojektet Korsnäs Frys - Västanlid fanns med i år 2006 Fullmäktige har behandlat ärendet KorsnäsNytt refererar det slutliga beslutet i nästa nummer. Lättrafikled och vägbelysning mellan Lärknäs och Västanlid års budget, men blev aldrig förverkligat. Projektet uppfyller ställda krav för utvidgning av vägbelysning. I budgeten för år 2010 finns upptaget ett anslag om för byggande av vägbelysning. Planering påbörjas 2010 Tekniska nämnden beslutade att kommunen gör planeringen för cykel- och gångbanan på sträckan Lärknäs-Västanlid under 2010 och intar lättrafikleden mellan Lärknäs och Västanlidvägen i sitt förslag till kommande vägförbättringsåtgärder. Ifråga om vägbelysningen föreslår nämnden att projektet godkännes med 1,25 ljuspunkter/hushåll, vilket innebär 20 st vägbelysningspunkter. Kommunen deltar med 50% av de godtagbara kostnaderna. Ansökarna ansvarar solidariskt för resterande kostnader i projektet. Fonden beviljar stipendier till studerande vid Åbo Akademi. Från och med hösten 2009 godkänns även studerande vid Yrkeshögskolan Novia, eftersom den numera är en del av Åbo Akademi. Kommunens stipendiefond Fondens syfte är att stöda elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet. Sista ansökningsdag för hösten stipendier ur stipendiefonderna är Ansökningsblanketter och regler för stipendiefonderna hittar Du på kommunens hemsida Posta Din ansökan i god tid till oss! 5

6 Börsskärssundet i Molpe restaureras Arbetet med att restaurera Börsskärssundet i Molpe har nu påbörjats. En farled med bredden 15 m och djupet 2,3 m (N60) muddras genom sundet så att småbåtstrafik skall bli möjligt. Sträckan som muddras är 1750 m lång. Syftet med restaureringen är att möjliggöra småbåtstrafik genom sundet samt att förbättra vattengenomströmningen så att vattenkvaliteten i Börsskärssundet och närliggande vattenområden förbättras. En restaurering av Börsskärssundet har varit aktuell sedan 1980-talet. Under senare år har flera villabor kontaktat Korsnäs kommun, eftersom de ansett att en muddring av sundet börjar bli akut p.g.a. det ringa djupet i farleden som går genom sundet. Korsnäs kommun anser också att projektet är akut p.g.a. den försämrade vattenkvaliteten vid bl.a. badstranden i Finnhamnsfjärden. Samarbetsprojekt Ett samarbetsavtal mellan Korsnäs kommun, Västra Finlands miljöcentral (nuvarande Ely-centralen i Södra Österbotten), Molpe skifteslag samfälligheter, Molpe fiskargille och villaborna i området har gjorts för genomförandet av projektet. Projektet finansieras av Ely- centralen i Södra Österbotten ( ), Korsnäs kommun ( ), Molpe samfälligheter ( ) och villaborna i området ( ). Totala kostnaderna för projektet är Damm och isförstärkning Projektet inleddes med anläggande av en damm i södra delen av sundet för att eliminera strömningen och möjliggöra nödvändig förstärkning av isen. Isen har förstärkts under december 2009 och januari 2010 av en arbetsgrupp under ledning av Hilding Enberg tillsammans med Lars Forsman, Per-Ola Damsten och Ralf Runonen. Även villabor, Molpe fiskargille och andra bybor har deltagit med talkoarbete i Börsskärssundet. Isen var drygt en meter tjock när grävarbetet inleddes. Som arbetsledare för hela projektet fungerar Fredrik Nygård från Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten. Muddringen utförs av MR P Risberg Ab, som vann den anbudstävlan som uppgjorts för projektet. - Muddringsarbetet inleddes i slutet av februari och beräknas pågå till början av april, då projektet skall vara färdigt, beräknar Fredrik Nygård. - Ungefär m3 muddermassor kommer att grävas upp. Upplagsplatserna för massorna finns på Molpe skifteslag samfälligheters markområden. Eventuell sprängning utförs i sommar, men än så länge har man bara stött på muddermassor och lösa stenar. Fredrik Nygård, Hilding Enberg och Ralf Runonen har skött om så muddringen kan löpa smärtfritt i vinter. Entreprenören MR P Risberg har en rejäl maskinpark igång på isen i Börsskärssund m3 muddermassor ska grävas upp och flyttas i Börsskärssund medan isen håller.

7 Muddringen av Börsskärssund - en utdragen historia Den ursprungliga ansökan om muddring av Börsskärssund inlämnades av Molpe skifteslag, Molpe fiskelag och Molpe Skepparklubb år 1988 till kommunstyrelsen i Korsnäs, som då beslöt att anhålla hos Vasa vatten- och miljödistrikt om muddring med statliga medel. År 1991 uppgjorde Vasa vatten- och miljödistrikt en generalplan för småbåtsfarleder, varvid muddringen av Börsskärssundet fick högsta prioritet på avsnittet Malax-Sideby. År 1994 hölls ett första möte med ovannämnda parter, varvid man vid terrängsynen konstaterade att farledsdjupet då var ca 1 m och att muddringsbehovet förelåg på en sträcka om ca 1,5 km. Under ledning av byggmästare Ulf Lustig jämte 3 st hjälpkarlar från samfälligheterna under 3 veckors tid gjordes nödvändiga terrängundersökningar, varefter vattenoch miljödistriktet skulle uppgöra en muddringsplan. I mars 1995 informerade Västra Finlands miljöcentral/byggmästare Lustig skriftligen Molpe bys samfälligheter om att ur planeringshandlingarna framgår att muddringen av farleden görs till ett djup om 2,0 m med en bredd om 10 m på en sträcka om m. Då uppkommer m3 muddringsmassor för vilka behövs en upplagsplats om minst 1,0 ha, varför Molpe smf ombads fatta beslut om vilket/vilka upplagsplatser som kunde användas. Någon färdig muddringsplan erhölls dock aldrig från Västra Finlands miljöcentral. År 2006 blev så en restaureringsplan för Börsskärssundet klar. Miljöcentralen deltog med 50 % i planerings- och med 50 % i byggkostnaderna. Samma år lämnade kommunen in en anhållan om tillstånd för att restaurera Börsskärssundet, till dåvarande Västra Finlands miljötillståndsverk. Tillstånd att restaurera Börsskärssund genom muddring av farleden erhölls I projektets styrgrupp ingår: Anita Ismark, Korsnäs kommun ordf, Ulf Granås, Korsnäs kommun, Lasse Känsälä, Södra Österbottens ELY-central, Eva-Stina Bredgård, Södra Österbottens ELY-central, Måns Holming, Molpe samfälligheter, Kurt Backgren, Molpe samfälligheter, Hilding Enberg, Molpe fiskelag, Gösta Holm, Repr. för fritidsstugeägarna. Streetrace i sommar Motor Maniax/Korsnäs BUF har inlämnat en anhållan om att ordna streetrace på vägsträckan mellan Korsnäs södra infart och korsningen till Silverbergsvägen i sommar. Ett liknande evenemang ordnades senaste sommar. Enligt polisen bör föreningen ha tillstånd av kommunstyrelsen och därefter av vägverket. Strandvägen kommer att vara avstängd mellan kl Trafiken kommer att dirigeras om via Kyrkobyvägen eller Silverbergsvägen. Tekniska nämnden ställde sig positiv till att Motor Maniax/Korsnäs BUF ordnar streetrace enligt anhållan under förutsättning att alla tillstånd, direktiv och råd som fås och krävs av berörda myndigheter följs. Tekniska nämnden uppmanade Motor Maniax/Korsnäs BUF att ta personlig kontakt med de som bor längs den aktuella vägsträckan där streetracet körs. Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tekniska nämndens förslag att ställa sig positiv till att Motor Maniax/Korsnäs BUF ordnar streetrace i sommar. Enligt senaste uppgift kommer sommarens streeetrace att ordnas Kommunen tar inte på sig något ansvar gällande streetracet. Uthyrning av Molpe saluhall Elvi Kilvik hyr Molpe saluhall vid simstranden i Molpe även i år under tiden Hon ämnar sälja olika hantverk såsom tavlor, kuddar mm. Saluhallen fungerar också som infopunkt för världsarvet. Uthyrning av Båghallen Profiweld Ab hyr sedan 1 december /3 av Båghallen. Spadealers Ab har meddelat att de önskar hyra ca. 1/3 av Båghallen för lagring. Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet och Spadealers Ab får hyra ca. 1/3 av hallen. Hallen uthyres i befintligt skick. Uthyrning av Novateks kontorsbyggnad Muddringsområdet är 1750 m långt och 15 m brett. Korsnäs Andelsbank har anhållit om att få hyra en del av f.d. Novateks kontorsbyggnad tillfälligt under ca 1 månads tid för uppbevaring av möbler och dylikt. Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet mellan Korsnäs kommun och Korsnäs Andelsbank för uthyrning av en del av f.d. Novateks kontorsbyggnad. 7

8 Planerad kraftledning i Taklax-Träskböle Vasa Elnät Ab har påbörjat en planering av en 110 kv kraftledning från Taklax till Träskböle. Växthusnäringen i Töjby och Träskböle ökar kraftigt och dess elförbrukning har fördubblats åtskilliga gånger under de senaste åren. Elförbrukningen till Närpes samt Töjby byar sker från den befintliga elstationen i Taklax och den elledningen är belastad till 100% och därför har Vasa Elnät inte kunnat sälja tilläggseffekt till växthusen. Eftersom elförbrukningen är så stor har Vasa elnät ingen möjlighet till ringmatning i norra Närpes vid underhållsarbeten eller om det uppstår fel i elstationen i Korsnäs. Risken för långvariga elavbrott skulle minska avsevärt om Vasa Elnät kunde förverkliga ett 110 kv kraftledningsprojektet på sträckan Taklax-Träskböle. Längden på den nya kraftledningen är ca 8 km. För ledningsområdet behövs en 26 m bred ledningsgata samt ett 2 x 10 m brett randområde. En miljöutredning utförs av Ramboll Finland Oy, vilken sänds till myndigheter för kommentering efter färdigställande sommaren Målsättningen är att kraftledningen färdigställs före Hösten 2010 lämnas en ansökan om inlösningstillstånd till stadsrådet. Linjedragningen godkändes Tekniska nämnden konstaterade att eltillförseln till växthusen bör säkras för att inte hämma utvecklingen, eftersom näringen är viktig för bygden. Dock är det lika viktigt att de personer som bor närmare än 200 m från linjedragningen kontaktas och hörs av Vasa Elnät Ab. Nämnden föreslog att kommunen ger sitt samtycke till linjedragningen Taklax-Träskböle. Dock borde också möjligheten att dra kraftledningen längs med Storholms skogsbilväg ner mot Hinjärv träsk och runt bebyggelsen vid Kamb utredas. Det har förekommit missnöje med avverkning av skog från skogsägare, som har tidigare erfarenhet när kraftledningar har dragits. Skogsägare och Vasa Elnät borde därför i ett tidigt skede komma överens om hur avverkningen och utkörningen av virket skall utföras. Kommunstyrelsen instämde i tekniska nämndens förslag och gav samtycke till linjedragningen Årets första byggnadslov Tillsynsnämnden godkände vid sammanträdet årets första ansökningar om byggnadslov. Byggare Lägenhet Ändamål Björkblom Mikael Harrström 6:50 Minkhus Högström Danny Harrström 6:53 Gäststuga Isojoki Maj-Lis o Juhani Harrström 8:37 Ek.byggn/ändring Br. Vestberg Ab Korsbäck 1:19 Biovärmecentral Byggn.byrå B Ravald Ab Korsnäs 12:148 Parhus Dermoshop Ab Korsnäs 54:6 Tillbyggnad hall Hofman Alf o Linman Siv Korsnäs 12:121 Förråd Koskinen Tomi Molpe 7:63 Fritidshus Koskinen Tomi Molpe 7:63 Bastu Inköp av aktielägenhet Fullmäktigeledamot Roger Bergström hade lämnat in en skriftlig förfrågan i samband med fullmäktiges frågestund , där han frågar hur kommunen ställer sig till att deltaga i de bostadsprojekt som nu planeras i kyrkbyn. Tekniska nämnden har i sitt svar på spörsmålet konstaterat att medel finns i årets budget för anskaffning av en aktielägenhet. Kommunen brukar delta i bostadsprojekt för att gynna produktionen av nya bostäder i den mån som budgetmedel reserverats för ändamålet. Kommunen har också sålt gamla lägenheter om intresserade köpare funnits. Hyresbeläggningen har varit god sedan år I dagens läge är alla nyare radhuslägenheter uthyrda, men situationen kan ändra väldigt snabbt beroende på olika faktorer. I kyrkbyn finns för närvarande endast en lägenhet ledig. Tekniska nämnden föreslog därför vid sammanträdet att de medel som finns i årets budget för inköp av aktier används för inköp av en aktielägenhet i kyrkbyn och att man även under kommande år anslår budgetmedel för inköp av aktielägenheter för att främja bostadsproduktionen i kommunen. Kommunstyrelsen omfattade tekniska nämndens förslag och föreslår för fullmäktige att de medel som finns i årets budget för inköp av aktier används för inköp av en aktielägenhet i Kyrkbyn och att man även under kommande år anslår budgetmedel för inköp av aktielägenheter för att främja bostadsproduktionen i kommunen. Ny telefon till Lärknäs Ingegärd Till-Norrdahl, föreståndare för Lärknäs - Annahemmet har fått en ny telefon

9 Team Rene jobbar med ungdomar Team Rene har åstadkommit en nystart för friidrotten i Korsnäs. Rene Michelsson, som själv har en bakgrund i friidrotten i Närpes, har på två år skapat ett gäng trägna ungdomar, som satsar på friidrott. Han hoppas också att satsningen skall få fortsätta åtminstone två år till, dvs Alla som vill får vara med, men det gäller att satsa sin egen tid. Rene tränar själv elitgruppen, som består av de fyra längst hunna löparna. Tore Nystrand tränar juniorgruppen och Mats Åbacka tar hand om utmanargruppen. - Förhoppningsvis skall vi få en kastcoach, som kan börja träna kastgrenar till sommaren, hoppas Rene. Amanda Karlsson och Felicia Åbacka tränar växlingar Rene startade hösten 2008 med att samla 8-9 ungdomar som verkligen ville träna och satsa på friidrotten. Han fick klartecken från Fyren att ta vid där föreningens resurser inte räckte, började planera, skaffade sponsorer och tränare och fick föräldrarna också att ställa upp. Träningarna inleddes hösten 2008 med tre träningspass i veckan. Våren 2009 tävlade gänget för första gången i Tampere Indoor Games och fick blodad tand. Senaste sommar sattes 7 nya klubbrekord i Korsnäs. Skapar laganda Siktet var från början inställt på att skapa en god laganda bland deltagarna och skapa framgång framför allt i stafettävlingar på DM- och FMnivå. Men med den målmedvetna träningen, följer också individuella framgångar. Den hårda träningen ger också resultat i Stafettkarnevalen. - Det finns förmågor runt om i nejden. Det gäller bara att lyfta fram dem, förklarar Rene. - Dessutom vill vi tacka föräldrarna och sponsorerna, som ställer upp och tror på oss och den verksamhet som vi bedriver. Text o foto: Kenth Nedergård Även utmanarna får vara med på träningarna i Botniahallen. Alla får vara med Hösten 2009 exploderade intresset att delta i teamets träningar. Gänget tränar i kyrkoby skola två gånger i veckan och kompletterar med träningar i Botniahallen i Korsholm. - I vinter deltar 29 ungdomar i träningarna, från lågstadiet och högstadiet, räknar Rene. Rene Michelsson och Mats Åbacka coachar stafettväxling för Nathalie Nystrand och Lena Kronholm. 9

10 Baltikumvännerna hjälper Föreningen har nu undanstökat sitt tionde årsmöte, så nu är det arbetet med vårens aktiviteter som står högst på dagordningen. Årsmötet är annars ett bra instrument för vad man fått gjort under det gångna året, och att allt gått rätt väg. Det är för vår del också ett stort ansvar som vi åtar oss då vi samlar in medel för vår verksamhet, medlen skall förmedlas fram till mottagaren på bästa möjliga sätt, och med minsta möjliga kostnad. Vi anser att det är en fördel att vår förening är så pass liten som den är, och att verksamheten är helt upplagd på frivillig basis, inga löneutgifter som betungar. Fadderverksamheten Baltikumvännernas fadderverksamhet har vuxit en hel del från det vi började. Det som startades av några få medlemmar på helt privat basis, med månatliga inbetalningar till familjer som hade det svårt, är idag föreningens största årliga projekt satsning. Hjälpen riktas till familjerna, antingen i form av penningutbetalning eller i form av varor. Själva utdelningen sker via Mottagningshemmet Hoppet som lyder under Petrozavodsk sociala administration. I dag har föreningen totalt 35 faddrar, och det är 60 barn som får hjälp via faddrarna. Under det gångna året förmedlade föreningen totalt euro till gagn för dessa familjer. I denna ekonomiskt svåra tid är denna form av verksamhet oerhört viktig för dessa familjer som annars skulle hamna i en mycket svår situation. Vi har fått i uppdrag att förmedla ett stort Tack till alla faddrar i Österbotten. Soppköket Barmhärtighet Soppköket Barmhärtighet har idag 27 understödsfaddrar i Österbotten. Soppköket har under den senare delen av året fått flera nya barn som dagligen får sin skollunch där, detta kommer också på grund av det snäva Maria Perepeltzina med dottern Marina, ett av Baltikumvännernas fadderbarn. ekonomiska läget i Karelen för tillfället. Man har fått förfrågningar via skolorna om man kan ta emot fler och fler elever. Detta har lett till att vi, nu då vi har ekonomisk möjlighet inom föreningen från årsskiftet kunnat öka ut vårt månatliga bistånd till 400 euro per månad. Antalet soppköksfaddrar har ökat under året, likaså sporadiska inbetalningar, vilket då gett oss denna möjlighet. Soppköksbarnen fick även de sin lilla julklapp, i form av pengar för inköp av en liten present, men ack så viktig uppmärksamhet. Julklapparna har visat sig vara en viktig del av den hjälp vi skickar årligen, så vi får hoppas att vi har möjlighet att fortsätta med denna verksamhet. Ni som tycker att vår verksamhet verkar vettig och sund, tveka inte, kom med i gänget, bli medlem, kom och lasta eller tag del på det sätt som ni känner mest för. Det skall vara roligt att hjälpa, och det är det! Text o foto: Eelis Kammonen På gång: Klädinsamlingen fortsätter vid gruvan tom. 13 april Hjälpsändning till Karelen den 6 april Vårkonsert söndagen den 25 april Pojkar 10 äter med god aptit på Soppköket Barmhärtighet.

11 11

12 Isdag med drag Mest munterhet väckte Egons motordrivna sparkstötting. Kim Mäkynen vann israllyt. Föreningen Motor Maniax isdag har redan blivit ett begrepp i nejden. Den vintriga motorsportdagen ordnades i år för tredje gången vid Saandin i norra Korsnäs. Arrangörerna med Tommy Ekström och Mats Korsbäck i spetsen hade fyllt en vintrig eftermiddag med program för hela familjen. Arrangörerna hade iordningsställt en isbana för motorsport på isen och en dragracebana för snöskotrar en bit ifrån. Förutom israllykörning på två och fyra hjul fick även publiken pröva på hur det känns att sitta på med en tävlingsbil i full fart på en isbana. För de minsta ordnades även snöskoterutflykter i terrängen. Den egna säkerhetsbilen Safty Kar, som bestod av två ihopskarvade främre Saabhalvor, ryckte ut när det bar av i snödrivan för något av de sladdande ekipagen. Speakern Tommy Ekström såg till att publiken visste vad som hände och försökte även hålla reda på hur det gick i israllyt. Slutligen blev det Kim Mäkynen från Vasa, som tog hem segern i motorklubben inofficiella isrally. Den blåsiga dagen var tältet med kaffe och korv bland de populäraste tillhållen för publiken, som uppgick till över 500 personer. Isdagen har hittat sin plats på vinterkartan i Korsnäs och till sommaren väntar nästa streetrace på Strandvägen. Text o foto: Kenth Nedergård Full fart på två och fyra hjul. Föreningens egna Safty Kar. 12

13 Traditionell Påskbrasa i Bjurbäck vid byagården lördagen 3 april Brasan tändes Kaffe med hembakat Korvgrillning Lotteri Alla påskhäxor belönas Påskdans i Harrström Välkomna till Bjurbäck! Arr: Bjurbäck byaförening r.f dennis rönngård Långfredag 2.4, kl Inträde 15, ölservering Välkomna! Arr. Harrström ungdoms och hembygdsförening Fyrendag vid Waterloo IF Fyren ordnar en Idrottsdag med varierande program för hela familjen. Kom till Waterloo (med eller utan skidor) söndagen den 11.4 kl.13 och se vilka aktiviteter föreningen erbjuder. Program: Prova på skidskytte med våra kunniga skidskyttar, var med på skidkul med inspirerande ledare eller hoppa, skutta och lek med våra friidrottstränare. Den omtyckta gruppträningen (med möjlighet till individuella träningsprogram) i Petalax på tisdagar får en fortsättning. Vi tar en halv omgång till på 6 träffar med start tisdag 20 april på högstadiet i Petalax klockan 18:00. Nya deltagare får mer info på första tillfället eller på - välkomna med och vi hjälper dig nå dina målsättningar! Vi bjuder barnen på korv och saft. Vuxna betalar för kaffe och tilltugg. Väderreservation. Välkommen hela familjen! 13

14 VÄNSKAPSKORTSVERKSAMHETEN INFORMATIONSTILLFÄLLE Tisdag den kl Korsnäs kommungården, sessionssalen personer med utvecklingsstörning, deras nätverk vänner och personal som arbetar med dem olika fritidsserviceproducenter och alla intresserade Välkommen att lyssna på vad det är för verksamhet! Ytterligare information: Riitta-Liisa Kangasluoma, , Folkhälsan i Korsnäs håller årsmöte kl:18.30 vid banken i Harrström Välkomna med Styrelsen Korsnäs Ungdoms- och Byaförening rf håller årsmöte söndag 11.4 kl på brandstation. Alla välkomna Härmed kallas intressenterna i Smed-Träskvägen till vägstämma hos Tore Häggård Söndagen den 11.4 klo Stadgeenliga ärenden Vägbestyrelsen SFP i Korsnäs håller årsmöte söndag kl i Korsnäs skolas mötessal Stadgeenliga ärenden Årsmötesgäster: Riksdagsgruppens ordförande Ulla-Maj Wideroos och kontaktchef Elisabet Rantschukoff: Vad händer? Strategikommittéordförande Ann-Sofi Backgren, Korsnäs kommun ställer frågan: Hur vill Du som kommuninvånare utveckla kommunen? Kaffeservering - Välkomna! Styrelsen för SFP i Korsnäs rf Kallar till ordinarie vårmöte tisdag kl i Korsnäs skolas mötessal Stadgeenliga ärenden Vårmötesgäster: Jurist Max Lindholm vid Företagarna i Finland presenterar föreningens rådgivningstjänster. Strategikommittéordförande Ann-Sofi Backgren, Korsnäs kommun ställer frågan: Hur vill Du som företagare utveckla kommunen? Kaffeservering - Välkomna! Styrelsen för Korsnäs företagare rf 14

15 Påskens öppettider Skärtorsdag är biblioteket öppet som vanligt kl Efter helget öppet igen tisdag kl Bokbussen kör tidtabellsenligt i påskveckan, måndag, tisdag och onsdag. Valborgsmässoafton fredag dag före helg, biblioteket öppet kl Utställningar April Maria Mannfolk, fotografier Maj MI:s handarbets- och hantverkskurser Verksamhetsbidrag Biblioteks-, kultur-, och fritidssektionens bidrag kan sökas senast Blankett att skriva ut på kommunens hemsida eller hämta från biblioteket. Mitt Ryssland - Anna-Lena Laurén berättar Författarafton med Anna-Lena Laurén i Korsnäs skola på Bokens och Rosens dag tisdag 4.5 kl Författaren och journalisten Anna-Lena Laurén berättar om Ryssland av idag, ett land som så ofta retar gallfeber på henne - men som hon också säger sig älska mest av allt. Hennes böcker De är inte kloka de där ryssarna och I bergen finns inga herrar har blivit stora succéer. Anmälan till MI senast 27.4, tel eller Avgift 10 euro. Arr. Korsnäs Lions, Medborgarinstitutet och Biblioteket. Ordkonst i Korsnäs anordnar i samarbete med Korsnäs bibliotek ett seminarium lördagen kl i kommungårdens sessionssal. Missa inte detta tillfälle att med sakkunniga vägvisares hjälp lära dig mer om den natur vi lever mitt i! Havets gåva Seminarium kring Kvarkens natur Hälsningsord Anita Ismark Mariella Lindén: STRANDENS rum - om platsens betydelse för människan Vesa Heinonen: LANDHÖJNINGEN och dess inverkan på naturen och människan Paus med lunch (som deltagarna betalar själva, ca 12 euro) Hans Hästbacka: SKÄRGÅRDEN som inspirationskälla och livslandskap Kenth Nedergård: Världsarvet KVARKENs skärgård som utvecklingsresurs Seminariet avslutas med filmvisning Kvarken-brackvatten i förvandling (Eero Murtomäki & Juhani Koivusaari). Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 9.4. till biblioteket per tel eller e-post Arr. Ordkonst i Korsnäs & Korsnäs bibliotek Välkommen! Teaterresa till Wasa Teater OBS! Datum har ändrats för teaterresan till Wasa Teater pga eventuell skådespelarstrejk. Nytt datum är torsdag kl Kom och se Hanna Lagerström med flera på teaterns stora scen i Häxan och lejonet av C.S.Lewis. Boka i biblioteket senast 7.4. biblioteket tel

16 Slalomresa Ungdomsinformationen Decibel.fi där Korsnäs är deltagarkommun ordnar en slalomresa till Parra lördag (annons till höger) Resan erbjuds ungdomar i åldern år. Anmälningar tas emot enligt principen Först till kvarn... Kommunala bidrag De kommunala verksamhets -och driftsbidragen för föreningar kan sökas fram till (Se annons i Vbl lördag 13.3). Övriga bidrag För barn-och ungdomsverksamhet och kultur kan bidrag sökas från Svensk-Österbottniska Samfundet (31.3) botnia.org/sos/ Påskprogram Tisdag 30.3 kl håller SÖU/Korsnäs kommun-fritid påskprogram med pyssel o påskgott för yngre och äldre på Brandstation Onsdag 31.3 kl samma påskprogram för yngre och äldre på Fias Inn. Bordsrollspel med tilltugg Torsdag 15.4 Vi startar direkt då skoldagen är slut och håller på fram till Tillsammans gör vi först våfflor och sedan genomför vi ett bordsrollspel. Bordsrollspel är ett äventyr som vi tillsammans skapar. YP DISCO Fredag 16.4 med start kl i Petalax uf YP-DISCO med Dj Tony Nyman. Inget inträde! Mera info om tillställningarna i högstadiet ÖPPETHUS-avslutning på Brandstation 23.4 kl SÖU/Korsnäs kommun-fritid har hand om kvällen. Kustens hundklubb medverkar och berättar om sin verksamhet och har med sina hundar. Zumba De två provtillfällena i zumba som ordnades under sportlovet drog 130 personer. Det är svårt att få en zumbalärare engagerad i Korsnäs kommun för alla har för många kurser just nu. Närmaste platsen där zumba ordnas under v 12, 14, 16, 18 och 19 är uf-lokalen i Petalax lördagar kl Pris 8 euro/gång och dragare Motionshuset/Magdalena Sigg. 16 Text o foton: Helena Höglund-Rusk

17 Ungdomsrådets rinkbandyturnering Ungdomsrådet i Korsnäs stod under sportlovet som arrangör för en rinkbandyturnering mellan byarna i Korsnäs kommun samt Bergö och Petalax. Informationen och anmälningarna till turneringen sköttes främst via Facebook och den egna sidan som fanns där. Sex lag deltog i turneringen; från Harrström, Korsnäs, Molpe och Petalax. Ungdomsrådet fick stor hjälp av René Michelsson under dagen eftersom sjukdomar och annat kommit i ungdomsrådet väg så antalet funktionärer var i mindre laget. I det stora hela löpte dagen fint. Vädret var det bästa tänkbara och servering av kaffe, korv och lemonad fanns under hela dagen. Vinnande lag blev Korsnäs I medan Petalax kom på andra plats i turneringen. Det vinnande laget Korsnäs I med sin segerpokal. Power Club startar upp i kommunen Under sportlovet hölls en utbildning för nya Power Clubledare i Molpe skola. Sammanlagt sex flickor deltog. Efter utbildningen har barnledargruppen utökats med ytterligare tre ledare, så nu startar Power Clubverksamheten upp i Molpe, Korsnäs k:by, Harrström och Bjurbäck/Taklax. Klubbarna hinner hålla regelbunden verksamhet under april och maj månad. Efter sommarlovet är det meningen att verksamheten startas upp igen. Klubbledare i Korsnäs kby: Yolanda Sten, Frida Rusk och Emelie Matkoski. Klubbledare i Molpe: Anna Sundén och Jeanette Nordlund Klubbledare i Taklax/Bjurbäck: Cecilia Granqvist och Annika Granqvist Klubbledare i Harrström: Erica Sandman och Mari Nyfors 17

18 Korsnäs församling informerar Påskens program 28.3 kl Gudstjänst för stora och små. Söndagsskolbarnen och Kyrkans Barntimme medverkar. Korsnäs Invalider rf firar kyrkdag. Efter gudstjänsten serveras missionsmiddag i församlingshemmet. Meny: Grisfilé med sallader. Efterrätt: jordgubbskräm med vispgrädde. Pris 8;-/vuxna 4;-/skolbarn 0;-/småbarn. Lotteri. Behållningen går till Evangeliföreningens mission i Kenya. Passionsandakter hålls i Helenelunds byagård må 29.3, i Harrström, Andelsbankens klubblokal ti 30.3 och Taklax bönehus on 31.3 kl Skärtorsdag 1.4 kl Nattvard i kyrkan. Långfredag 2.4 kl Gudstjänst i kyrkan. Kyrkokören medverkar Påskdagen 4.4. kl Påskens festgudstjänst i kyrkan med sång av Barnkören och Kyrkokören. Blommorna från kyrkan förs efteråt till Lärknäs, Anna-Hemmet och Buketten. Påskannandag 5.4 kl Gudstjänst i Molpe bykyrka. Kyrktaxi Vi påminner om att kyrktaxi numera kan beställas vilken söndag som helst. Kontakta någon av ortens taxichaufförer och kom överens. Resan kostar 2,50 per person. Vi önskar, att ni är två eller flere som delar på samma skjuts. Om chauffören har andra kyrktaxikunder kan han ta med dem på samma resa så länge det finns utrymme i bilen. Gemensamt Ansvar Insamlingen Gemensamt Ansvar har funnits i 60 år! I år är det internationella målet för insamlingen bistånd till Haiti och det nationella att stöda barnfamiljer som lever under fattigdomsgränsen i vårt eget land. I det inhemska projektet samarbetar insamlingen med Marthaförbundet. Insamlingen kan stödas genom att betala in en summa till Korsnäs församlings Gemensamt Ansvar-konto eller den centrala insamlingsbyråns konto Insamlingstillstånd OKU 827 A. Det finns också sparbössor i Korsnäs Andelsbanks kontor. Man kan också komma med på shoppingutfärd till Ideapark, Lempäälä lö Start kl Molpe, 7.50 Korsbäck, 8.00 Korsnäs församlingshem, 8.10 Taklax Henobacken, 8.20 Harrström, 8.25 Helenelund. Kaffepaus i Juustoportti. Till Ideapark anländer vi cirka kl. 12. Hemfärd kl Pris: 40,-/ vuxen, 20,-/skolbarn 0,-/småbarn. Under resan varvas glada historier och information om insamlingen. Behållningen av resan går till Gemensamt Ansvar. Diakonisstjänsten Sofie Bjurbäck lämnade tjänsten den 28 februari. Tjänsten är lediganslagen att söka fram till den 9 april. Om vi inte får någon behörig sökande, kan också andra som har lämplig utbildning, erfarenhet och en kristen livssyn komma ifråga. Medan tjänsten är obesatt kommer vi att ha problem att upprätthålla alla verksamhetsformer. Församlingshemmet Det nuvarande församlingshemmet är fuktskadat och har dålig värmeekonomi. Det fyller inte heller nutida krav på samlingsutrymmen. Då det visat sig att en totalrenovering skulle bli lika dyr som ett nybygge, har det beslutats, att det skall byggas ett helt nytt församlingshem. Byggstarten blir, om allt går efter planerna, i slutet av maj detta år. Det nya församlingshemmet blir byggt i vinkel på ungefär samma plats som det gamla. I mitten blir det aula, samlingssal, serveringsrum och kök. I den södra flygeln blir det utrymmen för barn- och ungdomsverksamhet och i den östra flygeln pastorskanli, arkiv och arbetsrum för de anställda. Våningsytan blir drygt 530 kvm. Parkeringsplatsen snyggas upp och utvidgas västerut. 18

19 Träning inför sommarens hundutställningar Kustens Hundklubb ordnar utställningsträningar. Tid: kl Plats: Yrkesakademin i Korsnäs (fd. KKC) Tränare: Kati Häggblom Pris: 5 för medlemmar, 10 för icke-medlemmar Anmälan och förfrågningar: Kati , kati. Vaccinationsintyg med första gången! På träningarna lär man sig att visa upp sin hund på en utställning. Hundföraren lär sig att visa upp sin hund både i stående position och i rörelse. Tränaren ger individuella tips om hur var och en av deltagarna ska visa upp just sin hund på bästa sätt. Match Show i Korsnäs Kustens Hundklubb ordnar en match show för hundar den 13.5 (Kristi Himmelsfärdsdagen) vid Profiwelds parkering. Bedömningen börjar kl. 15. Anmälningar tas emot från kl. 14 eller förhandsanmälning till e-post netikka.fi (före 11.5) Klasser: Barn & Junior (4-15 år) Valpar (under 1 år) Jakthundar (över 1 år) Små hundar (<40 cm) Stora hundar (>40 cm) Nyhet! Trix- och Talangklassen, i den här klassen har du möjlighet att visa upp de trix eller talanger din hund har. Vaccinationsintyg med! Förfrågningar: Kati Mera kurser Kurser som kommer att hållas under våren och sommaren är: Lydnadsträning för längre hunna Tävlingslydnadsträningar (träning utan ledare Viltspårskurs med kartläsning Anlagsprovsträningar för retrievers Mera info om dessa kurser kommer senare, vid frågor kontakta Kati Häggblom , kati. För mera info gå in på hemsidan Reparations- och energiunderstöd Det finns ännu tid att ansöka om årets ansökningsförfarande för reparations- och energiunderstöd. Ansökningarna jämte bilagor skall vara kommunkansliet tillhanda senast den Ansökan om understöd för reparationer i bostad riktar sig till åldringar och handikappade. Ansökan om understöd för förbättring av fastighetsvisa hushållsavloppsvattensystem (35 %). Ansökan om behovsprövat energiunderstöd för småhus (högst 25 %) Ansökan om understöd för sanitära olägenheter kan göras fortlöpande och sändes sen till statens bostadsfond för behandling. Anvisningarna och blanketterna finns på här finns också en redogörelse för understöd till vissa andra åtgärder. Ansökningsblanketter och närmare uppgifter från även av byggnadsinspektören, tel Korsnäs den 10 februari 2010 Tillsynsnämnden Fototävling om bästa vinter/ julmotiv från Korsnäs LC Korsnäs utlyser en fototävling om bästa vinter/julmotiv från Korsnäs. Fotot skall kunna användas för att tryckas upp som julkort inför julen Vinnaren får 50,-. Dessutom delas två tröstepriser ut. Klubben förbehåller sig rätt att använda de vinnande bidragen för julkortstryck. Bidragen bör inlämnas per post eller senast till LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran Kyrkobyvägen 179, Korsnäs Frågor besvaras på tel Julkorten i fjolårets tävling ställs ut på biblioteket i mars månad. 19

20 Må bra med Feng Shui (5 ) Aktuella kurser och föreläsningar Kommungården i Malax, onsdag 31.3 kl Britt-Marie Löw Feng Shui är en flertusenårig österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omgivning. Feng Shui betyder Vind och Vatten och är de två element som påverkar människan och livsenergin (Qi). Hur skapar vi ett hem där livet är skönt och hur påverkas vi av färger, former och möblernas placering? Kan vi få en balans i vår omgivning som överensstämmer med en balans i vårt inre? Ett spännande möte mellan heminredning, psykologi och filosofi. Anmälan senast Gott från grillen (5 ) Molpe paviljong, torsdag 3.6 kl Mikael Styris Vi grillar kött, fisk, fågel och grönsaker, gör sallader, marinader och goda såser. Vi prövar nya recept och ingredienser och får grilltips inför sommaren. Kostnader för matvaror ca 15 euro. Anmälan senast Anmälan till alla kurser och föreläsningar: tel eller , och Kråkriskvastar och björkrismattor (10 ) Bjurbäck byagård, måndag 3.5 och tisdag 4.5 kl Arvid Lindqvist Vi börjar med en skogsutflykt och samlar kråkris och björkris som vi binder till kvastar och mattor enligt gamla beprövade metoder. Ta med sekatör och handskar. Anmälan senast Videslöjd (15 ) Strimman, Långåminne, fredag 7.5 kl och lördag 8.5 kl Glenn Höstman Vi gör nytto- och prydnadsföremål av vide och flätar korgar, amplar, torn och bollar för trädgård och balkong. Odlat vide kan köpas av kursledaren. Ta med sekatör, vass kniv och tunn järntråd. Om du vill göra ampel eller torn behöver du en styroxskiva som är 50x50 cm x min. 5 cm. Matsäck med på lördag. Anmälan senast Hygienpass (70 ) Medborgarinstitutet i Petalax, flyttas fram till onsdag 5.5 och 12.5 kl Rigmor Grangärd Personer som i arbetet hanterar oförpackade livsmedel ska ha ett kompetensintyg, i praktiken genomgå ett skriftligt test som visar kunskaper i livsmedelshygien. Första kvällen behandlas lagstiftning och egenkontroll, förorening av livsmedel, matförgiftningar och hygieniska arbetsmetoder. Andra kvällen ordnas ett test. I kursavgiften ingår kostnader för test och intyg. Anmälan senast VÅRUTSTÄLLNING Institutets vårutställning av elevarbeten ordnas i medborgarinstitutet i Petalax lördag 17 april kl och söndag 18 april kl På söndagen ordnas arbetsdemonstrationer och programinslag av institutets elevgrupper. Kaffeservering endast på söndagen. FÖRETAGARE!! Kommunen har lediga affärs och industrilokaler för uthyrning. Ta kontakt med tekniska chefen Ulf Granås, tel för närmare information. 20

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Som ett led i arbetet har Studiefrämjandet

Som ett led i arbetet har Studiefrämjandet R Posten Finland Abp Nr 1.2007 Projektledare Susanne, Carina och Sussi För att nå lyckade projektresultat behövs eldsjälar. Det finns många eldsjälar i svenska Österbotten Vad är POMO+? Mera välfärd i

Läs mer

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Premiär för hunddagis

Premiär för hunddagis mars 2002 Premiär för hunddagis Mor och dotter samtidigt på samma dagis? Det kan väl inte vara möjligt!? Jo då, det går alldeles utmärkt, iallafall på det nystartade hunddagiset i Kil. Där samsas nämligen

Läs mer

Specialvarvet gladde många

Specialvarvet gladde många Lödöse 0520-66 00 10 Stekpanneset 2-pack 20 och 28 cm. Ord. pris 487:- RABATT- KUPONG: Valfri chipspåse från OLW eller Estrella Gäller mot kupong, t o m 20/5-12 Nr 19 vecka 20 2012 År 17 100% täckning

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer