Upprättad Reviderad Gäller till Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar"

Transkript

1 Upprättad Reviderad Gäller till Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

2 Innehållsförteckning Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. s 3 1. Regelverk som styr skolans verksamhet. s 4 2. Vision s 4 3. Antimobbningsteamet s 4 4. Förväntansdokument s 5 5. Definitioner s 6 6. Förebyggande åtgärder för att stoppa alla former av kränkande behandling på skolnivå. Målsättning 2011/2012 s 6 7. Förebyggande åtgärder för att motverka alla former av kränkning på individ och klassnivå. s 8 8. Handlingsplan mot kränkande behandling. s 9 9. Utvärdering. s 9 Bilagor Kännetecken hos elev som utsätts/utsätter för kränkande behandling. s 10 Handlingsplan för arbete mot mobbning. s 11 Mobbningsutredningsblankett s 13 Blankett för dokumentering av kränkande behandling. s 14 SFS 2010:800 s 15 Ordningsregler s 16 Jämställdhetsplanen s 17 2

3 Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. Man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad Vi måste våga säga ifrån om vi ser något som inte känns bra. Vi har kreativa temadagar och lekdagar för att lära känna varandra b Alla är olika men man ska vara lika snäll mot alla Vi gör roliga saker tillsammans hela skolan. T.ex. julbad, pysseldag, Polonäsen och turneringar Rastvakter och kamratstödjare som finns ute på rasterna 3

4 1.Regelverk som styr skolans verksamhet Diskrimineringslagen 2008:657 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen 2010:800 (utdrag) 1 kap 5 Utformningen sak utformas i överensstämmelse men grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling. Se bilaga 2. Vision På vår enhet ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Var och en skall känna sig sedd och respekterad för den person den är oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande uttryck eller identitet. Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling. 3 Antimobbningsteamet Margareta Strand-Karlsson Rektor Maria Ohlin Fritidspedagog Åsa Sjöstrand Fritidspedagog Kerstin Lindström Lärare Martin Ohlsson Lärare Teamet träffas kontinuerligt för att följa upp det förebyggande arbetet på skolan. De har även ansvar för kamratrådets arbete. Vid akuta situationer sammankallas teamet omedelbart. (Rektor ansvarar) 4

5 4. Förväntansdokument För att vi skall kunna arbeta mot vår vision måste vi ta ett gemensamt ansvar. Detta innebär ömsesidiga förväntningar från skolan och hemmet. 4.1 Du som elev kan förväntad dig Att vi bemöter alla med respekt, hänsyn och vänlighet. Att vi har ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan. Att alla vuxna på skolan bryr sig om dig och alla dina skolkamrater. Att vi följer de trivselregler som vi gemensamt satt upp. Att det alltid finns vuxna ute på rasterna Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning eller kränkande behandling. 4.2 Våra förväntningar på dig som elev är Att du Hälsar Tackar och har ett Vårdat språk. (Våra trivselregler) se 6.3 Att du inte utsätter någon för obehag eller fara. Att du berättar för någon vuxen om du ser någon som blir utsatt för obehag eller fara. Att du visar vuxna och barn respekt. Att du respekterar våra tider och kommer i tid. Att du kan samarbeta med dina skolkamrater. Att du tar ansvar för dina egna saker. Att du tar ansvar för skolans gemensamma saker och lokaler. Att du följer skolans ordningsregler. (se bilaga) 4.3 Du som förälder kan förvänta dig Att vi bemöter alla med respekt, hänsyn och vänlighet. Att du alltid är välkommen att besöka oss. Att vi har föräldramöte en gång per termin Att vi har utvecklingssamtal en gång per termin Att vi tar kontakt med familjen om något särskilt hänt Att vi har ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Att det alltid finns vuxna ute på rasterna. Att vi ingriper mot alla former av kränkningar 4.4 Våra förväntningar på Er föräldrar är Att ni medverkar på föräldramöte och utvecklingssamtal. Att ni alltid tar kontakt med oss pedagoger om ni har frågor ang. verksamheten eller ert barn. Att ni informerar skolan om ert barn berättar något hemma som tyder på kränkande behandling. Att ni tar del av informationen som finns i elevkatalogen. 5

6 5 Defintioner 5.1 Direkt och indirekt diskriminering. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan var direkt eller indirekt. Direkt diskriminering. Direkt diskriminering när en elev missgynnas och att det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringslagen 2008:657) Ex. När en pojke nekas prao på småbarnsavdelning. Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller förfaringssätt som verkar neutral men i själva verket missgynnar en elev utifrån diskrimineringsgrunderna. Ex. rullstolsbundet barn får stanna kvar på skolan när övrig klassen besöker bondgård. 5.2 Trakasserier Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till de skyddande diskrimineringsgrunderna. Ex. Per blir retad för att han väljer att sy på fritidshemmet. (trakasserier på grund av kön) 5.3 Annan kränkande behandling Kränkning av elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Kränkningar kan vara *Fysiska (slag, knuffar) *Verbala ( hot, svordomar öknamn) *Psykosociala ( utfrysning, blickar) *Texter, bilder ( lappar, fotografier, sms, mms och meddelande på olika webcommunities) *Materiella (förstörelse, gömma saker) Ex. Monas cykel blir punkterad av ett par elever i en annan klass. ( Materiell kränkning) 5.4 Instruktion att diskriminera (Säga till någon att göra något ) Ex. Gör du inte det får du inte komma på mitt kalas. Gå och säg till henne att hon är dum. Elsa säger åt Sara att slå Anna för Elsa tycker att Anna är dum. Emma säger till Nina att säga åt Märta att hon inte får vara med och leka. 6. Förebyggande åtgärder för att stoppa alla former av kränkande behandling på skolnivå. 6.1 Målsättning 2010/2011 se lösblad 6.2 Kartläggning se lösblad 6.3 Vi arbetar dagligen med våra Trivselregler och våra värdegrundsord. Trivselregler. Hälsa. Vi hälsar alltid på varandra så alla känner sig sedda och välkomna. Gäller alla som arbetar och befinner sig på skolan. Tacka Vi tackar för maten, hjälpen och omtänksamhet etc. Vårdat språk Vi vårdar vårt språk dvs inga svordomar, inga könsord, inga rasistiska uttalande, inga ord som sårar. 6

7 Våra värdegrundsord. Trygghet Empati och känslor (GLÄDJE, men också bejaka andra känslor). Uppmuntra, uppmärksamma positivt beteende. Ansvar Var och en tar ansvar för sitt eget handlande, sitt eget lärande och för den gemensamma arbetsmiljön Hållbar utveckling Vi ser alla som unika individer och tillvaratar allas kompetenser. Vi är rädda om vår miljö och arbetar för långsiktiga och hållbara lösningar. Vi strävar efter ett helhetstänkande i alla lägen. 6.4 Rastverksamhet (rektor ansvarar) Organiserad rastverksamhet med jourschema vid t.ex snöbollstider. Rastvakterna har en orange väst på sig. Kamratrådet och klass 5 ansvarar för rastlekar en gång per vecka. Rastloggbok ev händelser noteras för att upptäcka återkommande beteende av kränkande karaktär 6.5 Klassöverskridande aktiviteter för att skapa en vi-känsla. Fadderverksamhet. (klasslärarna ansvarar) Från år 3 är man fadder till yngre elever. Som fadder har du extra ansvar på gemensamhetsdagar. T.ex. idrottsdag. Fadderklasser genomför gemensamma utflykter och har gemensamma matdagar, m.m Idrottsdagar (Idrottslärare ansvarar) Faddrar tar hand om sina fadderbarn. Brännboll/lekdag. I slutet på vårterminen. Alla klasser spelar brännboll och leker tillsammans. Dagen avslutas med fotbollsmatch mellan lärare och klass 6. Innebandyturnering. F-klass klass 2 och klass 3 - klass 6. Julbad och idrottslekar som avslutning på höstterminen Temaveckor/arbete ( rektor och utsedd temagrupp och kl) Under två veckor bryts schema och skolan arbetar utifrån ett valt tema. Ibland över hela skolan och ibland uppdelat F-3 och 4-6. Tematiskt samarbete under läsåret F- år1, år 2-3. år 4-6. Aktivitetsdagar för hela skolan. Polonäsen Alla elever dansar in det nya läsåret på skolgården. Första skoldagen på höstterminen. Julpysseldag eleverna pysslar fritt på hela skolan. Melodifestival. Eleverna tävlar i sång och mim. Hela skolan sjunger Gemensam sångstund för hela enheten, kan göras i samband med högtider t.ex. Fn-dagen.. Alfatalang Elever får visa upp sina talanger som en gemensam show, inget tävlingsmoment. Elevens val (utsedd grupp ansvarar) År 3-6 en timme i veckan. Eleverna väljer själva. 6.6 Kompetensutveckling. (Rektor ansvarar) Personal erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling. Arbetsplats träffar avsätts för genusdiskussioner, värdegrundsarbete etc. 7

8 7. Förebyggande åtgärder för att motverka alla former av kränkande behandling på klass och individnivå Kompissamtal Alla klasser har kompissamtal ett tillfälle per vecka (klf ansvarar) Skolkompisar/ledkompisar (klf ansvarar) I de yngre klasserna har man ledkompisar/skolkompisar. I alla klasser har man fasta platser i klassrummet och i matsalen för att förhindra situationer då någon kan känna sig bortvald. Moral och Etik (klf ansvarar) Schemalagda etiska samtal i helklass eller mindre grupper. ART Light (ART utbildade ansvarar) I fjärde klass får alla elever en grundkurs i ART. I övriga klasser arbetar man i mindre grupper och vid behov. Klassregler (klf ansvarar) Alla klasser gör upp klassregler som man sedan arbetar utifrån. Genus (arbetslaget ansvar) Se jämställdhetsplanen. Vid varje elev/kompisrådsmöte finns en punkt för jämställdhetsdiskussioner. 7.2 Åtgärder på föräldranivå. Likabehandlingsplanen och Jämställdhetsplanen fastställs av skolrådet. (rektor ansvarar) Enkäterna redovisas och diskuteras på föräldramötet. (klf ansvarar) 8

9 8. Handlingsplan mot kränkande behandling 8.1 Elev mot elev 1.Alla i vardagsarbetet observerar och vidtar direkt åtgärder vid händelser av kränkande karaktär. Uppmärksamma/stoppa markera tydligt att man inte tolererar det som hänt. 2. Berörd lärare/personal informeras. 3. Samtal med den utsatta eleven/barnet- lyssna av situationen. Vid behov koppla in antimobbningsteamet. (se bilaga) 4. Samtal med den som utövat kränkningen. Markera tydligt. 5. Kontakta berördas föräldrar skyndsamt. 6. Uppföljningssamtal. 8.2 Vuxen elev 1.Alla i vardagsarbetet observerar och vidtar direkt åtgärder vid händelser av kränkande karaktär. Uppmärksamma/stoppa markera tydligt att man inte tolererar det som hänt. 2. Markera för eleven/barnet att den vuxne gjorde fel. 3. Prata med kollegan. 4. Kontakta berördas föräldrar skyndsamt. 8.3 Elev vuxen Den vuxne måste vara tydlig med var gränsen går markera tydligt Den vuxne måste visa att han/hon blir kränkt. Ge den vuxne en chans att agera själv men visa med ditt kroppsspråk att du ogillar situationen. Kontakta berördas föräldrar skyndsamt. Dokumentation sker på speciell blankett (se bilaga). 8.4 Handlingsplan vid situationer som inte anses vara av kränkande karaktär. 1. Omedelbar tillsägelse. 2. Samtal med berörda parter. 3. Trepartsamtal 4. Uppföljningssamtal Som vuxen har alla ett gemensamt ansvar för elevernas välbefinnande. Ett icke-agerande blir ett godkännande från de vuxna. Har man ingen möjlighet att ta tag i problemet måsta man tala om det för berörda parter och se till att man gör det senare eller att någon annan gör det. 9. Utvärdering Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen genom enkäter till elever, personal och föräldrar. Ansvarig är rektor i samråd med antimobbningsteamet/kamratrådet och skolrådet. Detta tillsammans med kartläggning av riskområde utgör bedömningen för resursfördelning och mål för nästkommande läsår. 9

10 Bilaga Kännetecken hos elev som utsätts/utsätter för kränkande behandling. (Enligt Olweus) Elev som utsätts Nedstämdhet, magont, huvudvärk, dålig aptit och ofta sjukanmäld. Har inga eller få vänner. Söndriga böcker Trasiga och ofta smutsiga kläder Ovillig att prata om skolan. Håller sig nära vuxna. Ovilja att gå till skolan. Blåmärken på kroppen. Gråter och drar sig undan vis angrepp. Försämrade skolresultat. Dröjer sig kvar i klassrummet. Uppgiven. Ingen ide Håglös, tystlåten och grubblande. Håller sig undan, går för sig själv. Elev som utsätter Aggressivt beteende. Positivt inställd till våld. Har starkt behov att dominera andra. Saknar empati. Är populär. Har ofta 3-5 kamrater runt sig. Är fysiskt/psykiskt stark. 10

11 Handlingsplan för att upptäcka och behandla akuta mobbningssituationer. Enhet Alfredshäll. Bilaga Definition enl. Gunnar Höistad När en eller flera personer upprepade gånger och under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna destruktiva handlingar och/ eller uteslutning. Mobbningsutredning Mobbning upptäcks på olika sätt. Genom enkäter, skolsköterskan, personal, andra elever eller föräldrar som tar kontakt med skolan. Anmälan sker till teamet. Rektor är ansvarig men deltar inte aktivt i utredningen. Dokumentation sker med speciell blankett. 1 Teamet samlas och fördelar uppgifter. 2 Information om situationen samlas in. Kartläggning av klassen Stämning, trivsel, samman hållning? Hirarkin i klassen. Kungen/drottningen, gruppen Samtalet med eleverna. Finns det någon i klassen som brukar bestämma? (Kungen/ drottningen) Finns det några som brukar hänga på den som bestämmer? ( Medlöparna) Finns det någon i klassen som inte har det bra? ( Den utsatte) Vad kan du/ni göra för att det ska bli bättre? (ge empatiska redskap) Vad kan hon/han bidra med? (Provokativt offer?) Först talar men med sen som kom med informationen och sedan med den utsatte. Det är i samtalet med den utsatte som man får den viktigaste informationen. Om det framkommer att personen blivit utsatt regelbundet och att det förekommit under den senaste veckan går man vidare och samlar mer information. Viktigt att hitta en specifik situation som man kan utgå från. Samtal med den utsatte. Denna intervju ska ske så att den inte upptäcks ( Eleven kallas till syster eller något som är vanligt på enheten) (Bra att ha med fotokatalog, karta över skolan) Vad har hänt? Hur länge har det pågått? Vem utför det? Vem är ledaren? Hur ofta sker det? Var sker det? När sker det? Hur mår du nu? Berätta hur det känns när du tänker på: skolan,kamraterna idrotten etc. Är det så här du menar/känner? (Verbalisera känslorna) Jag förstår att du är som du har det (Bekräfta känslorna) Uppföljningssamtal bokas in. 3. Teamet planerar samtalen med förövaren/förövarna och informerar lärarna att man kommer att hämta eleverna för samtal. 4. Samtal sker med förövarna inom 2-3 dagar efter anmälan. 11

12 Samtal med förövaren/förövarna Betona mobbarens ANSVAR för sitt beteende Att man förstår KONSEKVENSERNA av sitt handlande Att man är MEDAGERANDE Teamet måste veta att det de frågar om är sant. Frågorna som ställs är tydliga och enkla och kräver korta svar. Inga varför-frågor ställs bara frågor och konkreta påstående. Börja positivt allvar i mitten avsluta positivt. Var noga med att poängtera att det är beteendet och inte personen vi tar avstånd till. Vet du varför du är här? Någon på skolan/din klass mår dåligt. Vet du vem? Vi har hört att du är med och vi vet att du kan bättre. Vi vet att du har bra sidor Hur kommer du/ni att göra för att detta ska få ett slut? Forda konkreta förslag. Upprätta en överenskommelse. Ta i hand. Uppföljningssamtal bokas in en vecka senare. Samma samtal görs med medlöparna. 5. Teamet tar kontakt med alla föräldrarna. 6. Eleverna hålls under uppsikt. 7. Uppföljningssamtal med den mobbade och förövarna enskilt Har mobbningen upphört Hur upplever du din situation idag? Vad kan bli bättre? 8. Om samtalen inte hjälper. Markeringssamtal med mobbaren, någon vuxen ur mobbningsteamet samt skolledningen. Rektorn betonar allvaret i elevens beteende. Kalla på föräldrar för samtal tillsammans med eleven, skolledningen och någon vuxen ur mobbningsteamet. Kontakt med polismyndigheten som antingen ger mobbaren en sista chans att bättra sig, eller tar upp en anmälan mot honom /henne. 9. Uppföljning. Rehabilitering Stödåtgärder krävs för både mobbare och offer i form av t.ex stödmaterial. Ge stöd och förslag till klassläraren för fortsatt arbete i klassen. Träning viktigt att träna undfallande elever i att ändra sitt beteende. Antimobbningsteamet Enhet Alfredshäll Margareta Strand-Karlsson Rektor Maria Ohlin Fritidspedagog Åsa Sjöstrand Fritidspedagog Kerstin Lindström Lärare Martin Ohlsson Lärare Reviderad

13 Mobbnings-utredning Påbörjat den Avslutat den Namn på den utsatte Klass Namn på mobbare/na Klass Behandlingsteam Redogörelser och Åtgärder Datum Underskrift Underskrift A.W. 13

14 Tillbudsrapport Kränkande behandling. Datum för inlämnande till rektor: Datum och klockslag: Plats för tillbud: Vårdnadshavare kontaktad: datum: Typ av kränkning Inblandade Tillfällen Fysisktvåld Elev elev Enstaka tillfällen Psykiskt våld Elev vuxen Upprepade illfällen Verbal kränkning Vuxen elev Materiel kränkning Inblandade personer: Beskrivning av tillbud: Underskrift av rapportskrivare: 14

15 Bilaga SFS 2010:800 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Ändamål och tillämpningsområde 1 Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligtdenna lag. Diskriminering 2 Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Definitioner 3 I detta kapitel avses med elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag, barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Ansvar för personalen 5 Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 24 SFS 2010:800 Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 15

16 Bilaga Ordningsregler för elever. Alla måste komma i tid till lektionerna. Inne på vår skola går vi. Ytterkläder och skor tar vi av oss och när vi går in i vår skola. Vi har fasta bordsplatser på Torget ( Matsalen) Sista gruppen som äter hänger upp stolarna. Inga mobiler på skolan. Inget godis på skolan Alla är ute på rasterna Skolgårdsgränsen följer cykelbanorna. Vi uppehåller oss inte vi d cykelställen. Vi lämnar inte skolområdet utan tillstånd från vuxen. Det är inte tillåtet att cykla på skolgården. På vår skola följer vi lagen och använder hjälm när vi cyklar. På vår skola använder vi hjälm när vi rullar kickar eller kör skateboard. Vi är rädda om vår a saker och vår miljö, därför får man ersätta det som går sönder. 16

17 Arbetsplan Alfredshäll Jämställdhet Lpfö 98 reviderad upplaga En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Förskolan Utgå ifrån vår värdegrund i det dagliga mötet med barnen/eleverna ett genusperspektiv. Pedagogen ska vara så medveten att hon/han behandlar flickor och pojkar på ett jämlikt sätt. Miljön på förskolan/skolan skall vara sådan att såväl flickor som pojkar erbjuds möjlighet till ett eget val av material och aktivitet. Uppmuntra såväl flickor som pojkar till både flick- som pojkdominerade aktiviteter. Låta barnen/eleverna leka och arbeta i såväl flick- och pojkgrupper som integrerat. Ha jämlikhet som en ständigt levande diskussion och debatt i våra barn- och elevgrupper. Lgr 11: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt eller manligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för elever att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. F-6 Pedagogen har ett genusperspektiv i det dagliga mötet med eleverna och behandlar dem på ett jämställt sätt. Eleverna erbjuds möjlighet till ett eget val av material och aktivitet. Pedagogen uppmuntrar elever att prova olika sorters aktiviteter i olika gruppbildningar. Vi har jämställdhet som en ständigt levande diskussion och debatt i våra elevgrupper. 17

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN mot diskriminering och kränkande behandling FAGERHULTS SKOLA 2014-2015 Innehållsförteckning Vision s. 2 Vad säger lagen s. 2 Utvärdering av likabehandlingsplanen 13/14 s. 2 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67)

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67) Likabehandlingsplan Läsåret 2015-2016 gällande I Ur och Skur Skabersjöskolan förskola, skola och fritidshem I Ur och Skur Ekomyran förskola I Ur och Skur Linsbo förskola 1 April 2006 kom en ny lag om förbud

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Värdegrund Lgr 11 3 Skollagen 3 Definition av likabehandling 4 Definition av kränkande behandling 4 Olika former av kränkningar 4 Rättigheter

Läs mer

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck Sammanställd 2013-09-05 av Maria Dahlén, Anna-Lena Glad Palm och Helena Rydén Utvärderas 1 gång per år av förskolechefer Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Innehåll. Inledning. Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp. Vision. Mål för 2014. Barn och Elevernas delaktighet. Förebyggande åtgärder

Innehåll. Inledning. Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp. Vision. Mål för 2014. Barn och Elevernas delaktighet. Förebyggande åtgärder Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling i Björkris spåret 205 Innehåll Inledning Förklaring om lagarnas innehåll och centrala begrepp Vision Mål för 204 Barn och Elevernas delaktighet Förebyggande

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer