Upprättad Reviderad Gäller till Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättad 2009-11-19 Reviderad 2011-01-13 Gäller till 2011-12-12 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar"

Transkript

1 Upprättad Reviderad Gäller till Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar

2 Innehållsförteckning Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. s 3 1. Regelverk som styr skolans verksamhet. s 4 2. Vision s 4 3. Antimobbningsteamet s 4 4. Förväntansdokument s 5 5. Definitioner s 6 6. Förebyggande åtgärder för att stoppa alla former av kränkande behandling på skolnivå. Målsättning 2011/2012 s 6 7. Förebyggande åtgärder för att motverka alla former av kränkning på individ och klassnivå. s 8 8. Handlingsplan mot kränkande behandling. s 9 9. Utvärdering. s 9 Bilagor Kännetecken hos elev som utsätts/utsätter för kränkande behandling. s 10 Handlingsplan för arbete mot mobbning. s 11 Mobbningsutredningsblankett s 13 Blankett för dokumentering av kränkande behandling. s 14 SFS 2010:800 s 15 Ordningsregler s 16 Jämställdhetsplanen s 17 2

3 Kamratrådets tankar kring likabehandlingsplanen. Man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad Vi måste våga säga ifrån om vi ser något som inte känns bra. Vi har kreativa temadagar och lekdagar för att lära känna varandra b Alla är olika men man ska vara lika snäll mot alla Vi gör roliga saker tillsammans hela skolan. T.ex. julbad, pysseldag, Polonäsen och turneringar Rastvakter och kamratstödjare som finns ute på rasterna 3

4 1.Regelverk som styr skolans verksamhet Diskrimineringslagen 2008:657 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen 2010:800 (utdrag) 1 kap 5 Utformningen sak utformas i överensstämmelse men grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling. Se bilaga 2. Vision På vår enhet ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Var och en skall känna sig sedd och respekterad för den person den är oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande uttryck eller identitet. Vi tar avstånd från alla former av kränkande behandling. 3 Antimobbningsteamet Margareta Strand-Karlsson Rektor Maria Ohlin Fritidspedagog Åsa Sjöstrand Fritidspedagog Kerstin Lindström Lärare Martin Ohlsson Lärare Teamet träffas kontinuerligt för att följa upp det förebyggande arbetet på skolan. De har även ansvar för kamratrådets arbete. Vid akuta situationer sammankallas teamet omedelbart. (Rektor ansvarar) 4

5 4. Förväntansdokument För att vi skall kunna arbeta mot vår vision måste vi ta ett gemensamt ansvar. Detta innebär ömsesidiga förväntningar från skolan och hemmet. 4.1 Du som elev kan förväntad dig Att vi bemöter alla med respekt, hänsyn och vänlighet. Att vi har ett gemensamt ansvar för alla elever på skolan. Att alla vuxna på skolan bryr sig om dig och alla dina skolkamrater. Att vi följer de trivselregler som vi gemensamt satt upp. Att det alltid finns vuxna ute på rasterna Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbning eller kränkande behandling. 4.2 Våra förväntningar på dig som elev är Att du Hälsar Tackar och har ett Vårdat språk. (Våra trivselregler) se 6.3 Att du inte utsätter någon för obehag eller fara. Att du berättar för någon vuxen om du ser någon som blir utsatt för obehag eller fara. Att du visar vuxna och barn respekt. Att du respekterar våra tider och kommer i tid. Att du kan samarbeta med dina skolkamrater. Att du tar ansvar för dina egna saker. Att du tar ansvar för skolans gemensamma saker och lokaler. Att du följer skolans ordningsregler. (se bilaga) 4.3 Du som förälder kan förvänta dig Att vi bemöter alla med respekt, hänsyn och vänlighet. Att du alltid är välkommen att besöka oss. Att vi har föräldramöte en gång per termin Att vi har utvecklingssamtal en gång per termin Att vi tar kontakt med familjen om något särskilt hänt Att vi har ett gemensamt förhållningssätt som genomsyrar hela verksamheten. Att det alltid finns vuxna ute på rasterna. Att vi ingriper mot alla former av kränkningar 4.4 Våra förväntningar på Er föräldrar är Att ni medverkar på föräldramöte och utvecklingssamtal. Att ni alltid tar kontakt med oss pedagoger om ni har frågor ang. verksamheten eller ert barn. Att ni informerar skolan om ert barn berättar något hemma som tyder på kränkande behandling. Att ni tar del av informationen som finns i elevkatalogen. 5

6 5 Defintioner 5.1 Direkt och indirekt diskriminering. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever. Diskriminering kan var direkt eller indirekt. Direkt diskriminering. Direkt diskriminering när en elev missgynnas och att det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringslagen 2008:657) Ex. När en pojke nekas prao på småbarnsavdelning. Indirekt diskriminering är när skolan tillämpar en bestämmelse eller förfaringssätt som verkar neutral men i själva verket missgynnar en elev utifrån diskrimineringsgrunderna. Ex. rullstolsbundet barn får stanna kvar på skolan när övrig klassen besöker bondgård. 5.2 Trakasserier Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till de skyddande diskrimineringsgrunderna. Ex. Per blir retad för att han väljer att sy på fritidshemmet. (trakasserier på grund av kön) 5.3 Annan kränkande behandling Kränkning av elevs värdighet som saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Kränkningar kan vara *Fysiska (slag, knuffar) *Verbala ( hot, svordomar öknamn) *Psykosociala ( utfrysning, blickar) *Texter, bilder ( lappar, fotografier, sms, mms och meddelande på olika webcommunities) *Materiella (förstörelse, gömma saker) Ex. Monas cykel blir punkterad av ett par elever i en annan klass. ( Materiell kränkning) 5.4 Instruktion att diskriminera (Säga till någon att göra något ) Ex. Gör du inte det får du inte komma på mitt kalas. Gå och säg till henne att hon är dum. Elsa säger åt Sara att slå Anna för Elsa tycker att Anna är dum. Emma säger till Nina att säga åt Märta att hon inte får vara med och leka. 6. Förebyggande åtgärder för att stoppa alla former av kränkande behandling på skolnivå. 6.1 Målsättning 2010/2011 se lösblad 6.2 Kartläggning se lösblad 6.3 Vi arbetar dagligen med våra Trivselregler och våra värdegrundsord. Trivselregler. Hälsa. Vi hälsar alltid på varandra så alla känner sig sedda och välkomna. Gäller alla som arbetar och befinner sig på skolan. Tacka Vi tackar för maten, hjälpen och omtänksamhet etc. Vårdat språk Vi vårdar vårt språk dvs inga svordomar, inga könsord, inga rasistiska uttalande, inga ord som sårar. 6

7 Våra värdegrundsord. Trygghet Empati och känslor (GLÄDJE, men också bejaka andra känslor). Uppmuntra, uppmärksamma positivt beteende. Ansvar Var och en tar ansvar för sitt eget handlande, sitt eget lärande och för den gemensamma arbetsmiljön Hållbar utveckling Vi ser alla som unika individer och tillvaratar allas kompetenser. Vi är rädda om vår miljö och arbetar för långsiktiga och hållbara lösningar. Vi strävar efter ett helhetstänkande i alla lägen. 6.4 Rastverksamhet (rektor ansvarar) Organiserad rastverksamhet med jourschema vid t.ex snöbollstider. Rastvakterna har en orange väst på sig. Kamratrådet och klass 5 ansvarar för rastlekar en gång per vecka. Rastloggbok ev händelser noteras för att upptäcka återkommande beteende av kränkande karaktär 6.5 Klassöverskridande aktiviteter för att skapa en vi-känsla. Fadderverksamhet. (klasslärarna ansvarar) Från år 3 är man fadder till yngre elever. Som fadder har du extra ansvar på gemensamhetsdagar. T.ex. idrottsdag. Fadderklasser genomför gemensamma utflykter och har gemensamma matdagar, m.m Idrottsdagar (Idrottslärare ansvarar) Faddrar tar hand om sina fadderbarn. Brännboll/lekdag. I slutet på vårterminen. Alla klasser spelar brännboll och leker tillsammans. Dagen avslutas med fotbollsmatch mellan lärare och klass 6. Innebandyturnering. F-klass klass 2 och klass 3 - klass 6. Julbad och idrottslekar som avslutning på höstterminen Temaveckor/arbete ( rektor och utsedd temagrupp och kl) Under två veckor bryts schema och skolan arbetar utifrån ett valt tema. Ibland över hela skolan och ibland uppdelat F-3 och 4-6. Tematiskt samarbete under läsåret F- år1, år 2-3. år 4-6. Aktivitetsdagar för hela skolan. Polonäsen Alla elever dansar in det nya läsåret på skolgården. Första skoldagen på höstterminen. Julpysseldag eleverna pysslar fritt på hela skolan. Melodifestival. Eleverna tävlar i sång och mim. Hela skolan sjunger Gemensam sångstund för hela enheten, kan göras i samband med högtider t.ex. Fn-dagen.. Alfatalang Elever får visa upp sina talanger som en gemensam show, inget tävlingsmoment. Elevens val (utsedd grupp ansvarar) År 3-6 en timme i veckan. Eleverna väljer själva. 6.6 Kompetensutveckling. (Rektor ansvarar) Personal erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling. Arbetsplats träffar avsätts för genusdiskussioner, värdegrundsarbete etc. 7

8 7. Förebyggande åtgärder för att motverka alla former av kränkande behandling på klass och individnivå Kompissamtal Alla klasser har kompissamtal ett tillfälle per vecka (klf ansvarar) Skolkompisar/ledkompisar (klf ansvarar) I de yngre klasserna har man ledkompisar/skolkompisar. I alla klasser har man fasta platser i klassrummet och i matsalen för att förhindra situationer då någon kan känna sig bortvald. Moral och Etik (klf ansvarar) Schemalagda etiska samtal i helklass eller mindre grupper. ART Light (ART utbildade ansvarar) I fjärde klass får alla elever en grundkurs i ART. I övriga klasser arbetar man i mindre grupper och vid behov. Klassregler (klf ansvarar) Alla klasser gör upp klassregler som man sedan arbetar utifrån. Genus (arbetslaget ansvar) Se jämställdhetsplanen. Vid varje elev/kompisrådsmöte finns en punkt för jämställdhetsdiskussioner. 7.2 Åtgärder på föräldranivå. Likabehandlingsplanen och Jämställdhetsplanen fastställs av skolrådet. (rektor ansvarar) Enkäterna redovisas och diskuteras på föräldramötet. (klf ansvarar) 8

9 8. Handlingsplan mot kränkande behandling 8.1 Elev mot elev 1.Alla i vardagsarbetet observerar och vidtar direkt åtgärder vid händelser av kränkande karaktär. Uppmärksamma/stoppa markera tydligt att man inte tolererar det som hänt. 2. Berörd lärare/personal informeras. 3. Samtal med den utsatta eleven/barnet- lyssna av situationen. Vid behov koppla in antimobbningsteamet. (se bilaga) 4. Samtal med den som utövat kränkningen. Markera tydligt. 5. Kontakta berördas föräldrar skyndsamt. 6. Uppföljningssamtal. 8.2 Vuxen elev 1.Alla i vardagsarbetet observerar och vidtar direkt åtgärder vid händelser av kränkande karaktär. Uppmärksamma/stoppa markera tydligt att man inte tolererar det som hänt. 2. Markera för eleven/barnet att den vuxne gjorde fel. 3. Prata med kollegan. 4. Kontakta berördas föräldrar skyndsamt. 8.3 Elev vuxen Den vuxne måste vara tydlig med var gränsen går markera tydligt Den vuxne måste visa att han/hon blir kränkt. Ge den vuxne en chans att agera själv men visa med ditt kroppsspråk att du ogillar situationen. Kontakta berördas föräldrar skyndsamt. Dokumentation sker på speciell blankett (se bilaga). 8.4 Handlingsplan vid situationer som inte anses vara av kränkande karaktär. 1. Omedelbar tillsägelse. 2. Samtal med berörda parter. 3. Trepartsamtal 4. Uppföljningssamtal Som vuxen har alla ett gemensamt ansvar för elevernas välbefinnande. Ett icke-agerande blir ett godkännande från de vuxna. Har man ingen möjlighet att ta tag i problemet måsta man tala om det för berörda parter och se till att man gör det senare eller att någon annan gör det. 9. Utvärdering Likabehandlingsplanen utvärderas och revideras årligen genom enkäter till elever, personal och föräldrar. Ansvarig är rektor i samråd med antimobbningsteamet/kamratrådet och skolrådet. Detta tillsammans med kartläggning av riskområde utgör bedömningen för resursfördelning och mål för nästkommande läsår. 9

10 Bilaga Kännetecken hos elev som utsätts/utsätter för kränkande behandling. (Enligt Olweus) Elev som utsätts Nedstämdhet, magont, huvudvärk, dålig aptit och ofta sjukanmäld. Har inga eller få vänner. Söndriga böcker Trasiga och ofta smutsiga kläder Ovillig att prata om skolan. Håller sig nära vuxna. Ovilja att gå till skolan. Blåmärken på kroppen. Gråter och drar sig undan vis angrepp. Försämrade skolresultat. Dröjer sig kvar i klassrummet. Uppgiven. Ingen ide Håglös, tystlåten och grubblande. Håller sig undan, går för sig själv. Elev som utsätter Aggressivt beteende. Positivt inställd till våld. Har starkt behov att dominera andra. Saknar empati. Är populär. Har ofta 3-5 kamrater runt sig. Är fysiskt/psykiskt stark. 10

11 Handlingsplan för att upptäcka och behandla akuta mobbningssituationer. Enhet Alfredshäll. Bilaga Definition enl. Gunnar Höistad När en eller flera personer upprepade gånger och under en längre tid utsätter en eller flera individer för medvetna destruktiva handlingar och/ eller uteslutning. Mobbningsutredning Mobbning upptäcks på olika sätt. Genom enkäter, skolsköterskan, personal, andra elever eller föräldrar som tar kontakt med skolan. Anmälan sker till teamet. Rektor är ansvarig men deltar inte aktivt i utredningen. Dokumentation sker med speciell blankett. 1 Teamet samlas och fördelar uppgifter. 2 Information om situationen samlas in. Kartläggning av klassen Stämning, trivsel, samman hållning? Hirarkin i klassen. Kungen/drottningen, gruppen Samtalet med eleverna. Finns det någon i klassen som brukar bestämma? (Kungen/ drottningen) Finns det några som brukar hänga på den som bestämmer? ( Medlöparna) Finns det någon i klassen som inte har det bra? ( Den utsatte) Vad kan du/ni göra för att det ska bli bättre? (ge empatiska redskap) Vad kan hon/han bidra med? (Provokativt offer?) Först talar men med sen som kom med informationen och sedan med den utsatte. Det är i samtalet med den utsatte som man får den viktigaste informationen. Om det framkommer att personen blivit utsatt regelbundet och att det förekommit under den senaste veckan går man vidare och samlar mer information. Viktigt att hitta en specifik situation som man kan utgå från. Samtal med den utsatte. Denna intervju ska ske så att den inte upptäcks ( Eleven kallas till syster eller något som är vanligt på enheten) (Bra att ha med fotokatalog, karta över skolan) Vad har hänt? Hur länge har det pågått? Vem utför det? Vem är ledaren? Hur ofta sker det? Var sker det? När sker det? Hur mår du nu? Berätta hur det känns när du tänker på: skolan,kamraterna idrotten etc. Är det så här du menar/känner? (Verbalisera känslorna) Jag förstår att du är som du har det (Bekräfta känslorna) Uppföljningssamtal bokas in. 3. Teamet planerar samtalen med förövaren/förövarna och informerar lärarna att man kommer att hämta eleverna för samtal. 4. Samtal sker med förövarna inom 2-3 dagar efter anmälan. 11

12 Samtal med förövaren/förövarna Betona mobbarens ANSVAR för sitt beteende Att man förstår KONSEKVENSERNA av sitt handlande Att man är MEDAGERANDE Teamet måste veta att det de frågar om är sant. Frågorna som ställs är tydliga och enkla och kräver korta svar. Inga varför-frågor ställs bara frågor och konkreta påstående. Börja positivt allvar i mitten avsluta positivt. Var noga med att poängtera att det är beteendet och inte personen vi tar avstånd till. Vet du varför du är här? Någon på skolan/din klass mår dåligt. Vet du vem? Vi har hört att du är med och vi vet att du kan bättre. Vi vet att du har bra sidor Hur kommer du/ni att göra för att detta ska få ett slut? Forda konkreta förslag. Upprätta en överenskommelse. Ta i hand. Uppföljningssamtal bokas in en vecka senare. Samma samtal görs med medlöparna. 5. Teamet tar kontakt med alla föräldrarna. 6. Eleverna hålls under uppsikt. 7. Uppföljningssamtal med den mobbade och förövarna enskilt Har mobbningen upphört Hur upplever du din situation idag? Vad kan bli bättre? 8. Om samtalen inte hjälper. Markeringssamtal med mobbaren, någon vuxen ur mobbningsteamet samt skolledningen. Rektorn betonar allvaret i elevens beteende. Kalla på föräldrar för samtal tillsammans med eleven, skolledningen och någon vuxen ur mobbningsteamet. Kontakt med polismyndigheten som antingen ger mobbaren en sista chans att bättra sig, eller tar upp en anmälan mot honom /henne. 9. Uppföljning. Rehabilitering Stödåtgärder krävs för både mobbare och offer i form av t.ex stödmaterial. Ge stöd och förslag till klassläraren för fortsatt arbete i klassen. Träning viktigt att träna undfallande elever i att ändra sitt beteende. Antimobbningsteamet Enhet Alfredshäll Margareta Strand-Karlsson Rektor Maria Ohlin Fritidspedagog Åsa Sjöstrand Fritidspedagog Kerstin Lindström Lärare Martin Ohlsson Lärare Reviderad

13 Mobbnings-utredning Påbörjat den Avslutat den Namn på den utsatte Klass Namn på mobbare/na Klass Behandlingsteam Redogörelser och Åtgärder Datum Underskrift Underskrift A.W. 13

14 Tillbudsrapport Kränkande behandling. Datum för inlämnande till rektor: Datum och klockslag: Plats för tillbud: Vårdnadshavare kontaktad: datum: Typ av kränkning Inblandade Tillfällen Fysisktvåld Elev elev Enstaka tillfällen Psykiskt våld Elev vuxen Upprepade illfällen Verbal kränkning Vuxen elev Materiel kränkning Inblandade personer: Beskrivning av tillbud: Underskrift av rapportskrivare: 14

15 Bilaga SFS 2010:800 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Ändamål och tillämpningsområde 1 Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligtdenna lag. Diskriminering 2 Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). Definitioner 3 I detta kapitel avses med elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag, barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap., personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Tvingande bestämmelser 4 Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan. Ansvar för personalen 5 Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 24 SFS 2010:800 Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser. 15

16 Bilaga Ordningsregler för elever. Alla måste komma i tid till lektionerna. Inne på vår skola går vi. Ytterkläder och skor tar vi av oss och när vi går in i vår skola. Vi har fasta bordsplatser på Torget ( Matsalen) Sista gruppen som äter hänger upp stolarna. Inga mobiler på skolan. Inget godis på skolan Alla är ute på rasterna Skolgårdsgränsen följer cykelbanorna. Vi uppehåller oss inte vi d cykelställen. Vi lämnar inte skolområdet utan tillstånd från vuxen. Det är inte tillåtet att cykla på skolgården. På vår skola följer vi lagen och använder hjälm när vi cyklar. På vår skola använder vi hjälm när vi rullar kickar eller kör skateboard. Vi är rädda om vår a saker och vår miljö, därför får man ersätta det som går sönder. 16

17 Arbetsplan Alfredshäll Jämställdhet Lpfö 98 reviderad upplaga En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Förskolan Utgå ifrån vår värdegrund i det dagliga mötet med barnen/eleverna ett genusperspektiv. Pedagogen ska vara så medveten att hon/han behandlar flickor och pojkar på ett jämlikt sätt. Miljön på förskolan/skolan skall vara sådan att såväl flickor som pojkar erbjuds möjlighet till ett eget val av material och aktivitet. Uppmuntra såväl flickor som pojkar till både flick- som pojkdominerade aktiviteter. Låta barnen/eleverna leka och arbeta i såväl flick- och pojkgrupper som integrerat. Ha jämlikhet som en ständigt levande diskussion och debatt i våra barn- och elevgrupper. Lgr 11: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt eller manligt. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för elever att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. F-6 Pedagogen har ett genusperspektiv i det dagliga mötet med eleverna och behandlar dem på ett jämställt sätt. Eleverna erbjuds möjlighet till ett eget val av material och aktivitet. Pedagogen uppmuntrar elever att prova olika sorters aktiviteter i olika gruppbildningar. Vi har jämställdhet som en ständigt levande diskussion och debatt i våra elevgrupper. 17

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015

Social och utbildningsförvaltningen 2014-08-11 Ludvika kommun Håksbergs förskola. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Förskolans vision är att: Skapa en förskola som stödjer sig på våra fyra grundstenar: Trygghet alla barn ska känna sig trygga Gemenskap att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 20131101-20141031 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 2 Mål 2 Syfte 2 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Meijerska gårdens förskola 2009-12-15 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Förskolan Boken. Vision och värdegrund. För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Förskolan Boken Likabehandlingsplan För att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling Läsåret 2015-2016 Vision och värdegrund Förskolan Bokens värdegrund bygger på

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Ör skola Upprättad 2016-08-12 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Lagstiftning Skollagen (2010:800) 1 kap Utformningen av utbildningen 5 Utbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Prästkragen Vision På förskolan Prästkragen förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Inledning Enligt Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, också kallad barn och elevskyddslagen (1 april 2006), skall en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Elisefreds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elisefreds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Elisefreds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Föräldrainformation Fastställd av: Förskolechef och personal Upprättad: 2010-06-04 Reviderad: 2014-10-23 Gäller till: 2015-06-10 Elisefreds

Läs mer

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2016 Förskolan Skogslia

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2016 Förskolan Skogslia Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2016 Förskolan Skogslia Bakgrund I läroplan för förskolan I Lpfö 98 fastslås de värden som förskolan skall gestalta och förmedla: En viktig uppgift

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN Behandla andra som du själv vill bli behandlad

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN Behandla andra som du själv vill bli behandlad Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling SEGERSTASKOLAN 2016 Behandla andra som du själv vill bli behandlad Postadress: Knivsta kommun, Segerstaskolan 741 75 KNIVSTA Besöksadress:

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Persgårds förskola Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Likabehandlingsplan för Persgårds förskola Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 2012-08-25 Likabehandlingsplan för Persgårds förskola Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Vad säger lpfö 98. reviderad 2010 Förskolan ska sträva efter att

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen 170926 1(9) Likabehandlingsplan Läsåret 17/18 Område Väst Förskolor Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 2(9) Likabehandlingsplan/plan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Augusti 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer