I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009"

Transkript

1 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/ Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna på Ättekulla Idrottsplats, Ättekullagatan 28, Helsingborg. Lokalernas totala yta är på knappt 200 kvm. På denna yta har vi två avdelningar, Humlorna för barn 1-3 år och Örnarna för barn 3-5 år, vi har även yta för kök/disk samt städ. Vårt företag, Fyrklöverns Montessori AB, har sin administration förlagd till våra lokaler i Ramlösa Brunnshotell. Företaget bedriver förutom förskolan på Ättekulla även en förskola i Ramlösa och en grundskola på Ättekulla, samtliga tre enheter har gemensam postadress och administration. Avdelningen Humlorna har under läsåret haft 9,5 barn i snitt och avdelningen Örnarna har haft 18,7. På förskolan arbetade (per den 15/10-08) 4,78 årsarbetare med pedagogiska arbetsuppgifter. 1 pedagog har förskollärarutbildning och övriga har barnskötarutbildning. Vi vill då betona att av våra barnskötare har 3 vidareutbildning till montessorilärare. Vi bedriver en mindre förskola i lokaler där alla barnen har en gemensam entré och tambur. Inne i själva verksamhetslokalerna är barnen och materialen uppdelade i två avdelningar, en för barn 1-3 år (Humlorna) och en för barn 4-5 år (Örnarna). Lokalerna har en karaktär som är intim, varm och lite hemlik. Det blir en naturlig kontakt mellan alla barn och personal på förskolan. Lokalerna ligger placerade inne på Ättekulla Idrottsplats med en fin gård där barnen har bra lekmöjligheter. Idrottsplatsen skänker ytterligare fantastiska ytor för rörelse och lek och närområdet erbjuder fin skog/parkmiljö, lekplatser och tom en bondgård med djur att beskåda under promenader. En samlad bild över förskolans lokaler, utemiljö, material och våra pedagoger ger barnen en väldigt fin miljö med ordning, struktur, trivsel och stora möjligheter till lärande. Vi ger barnen

2 goda förutsättningar att nå de mål som finns för verksamheten. En önskan är dock att kunna göra en tillbyggnad så att avdelningen Humlorna får en egen entré vilket skulle underlätta verksamhetens planering, skapa mer plats och leda till bättre föräldrakontakt för personalen på avdelningen. Förskolan leds av två skolchefer med uppdelat ansvar. Personalen har en tydlig bild över vem de skall vända sig till i olika frågor. Varje arbetslag har ett stort eget ansvar och förtroende att lägga upp arbetet på sin avdelning i enlighet med Fyrklövens Montessori AB:s utarbetade mål- och policydokument, förskolans läroplan (lpfö98) samt andra relevanta styrdokument. 4. Systematiskt kvalitetsarbete I starten av varje läsår sätter varje förskola/avdelning upp de mål de skall arbeta med. Förutom mål kopplade direkt till läroplanen har Fyrklövern uppsatta grundmål (vilka även kan kopplas till läroplanen) och vi har andra interna mål för att hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet. Avdelningarnas arbete mot målen stäms inom personalgruppen av på förskolans personalmöten och planeringsdagar. Varje arbetslag driver arbetet mot sina uppsatta mål och redovisar till muntligt till skolchefen någon gång per termin samt lämnar en skriftlig redogörelse två gånger per år. Barnen är delaktiga i det dagliga arbetet i verksamheten. Det kan ibland handla om att man arbetar i ett tema för att nå ett bestämt mål, det kan vara i dagliga samlingar och samtal, enskilda samtal och i uppkomna situationer. Föräldrarna är delaktiga genom föräldramötes information och diskussion, genom föräldraråd, genom utvecklingssamtal samt i dagliga möten i samband med lämning och hämtning. En viktig del av utvärdering är föräldrarnas svar i enkät/attitydundersökning. Personalen får en individuell möjlighet att i samband med årliga medarbetarsamtal uttrycka sina personliga åsikter om arbetet på förskolan i allmänhet samt i arbetet med uppsatta mål. När vi på olika sätt får fram synpunkter, önskemål, förbättringsområden är vår avsikt som verksamhetsansvariga att så snart det är möjligt förbättra, förändra efter behov. Det är även otroligt viktigt att förmedla till personal m.fl. när vi får goda omdömen om deras arbete så att de får en positiv energi av det att använda i sitt fortsatta arbete. Vi bedriver en mindre förskoleenhet där allt arbete bygger på en nära kontakt mellan ansvariga, personal, föräldrar och barn. Det är denna kontakt som föder diskussioner och reflektioner. Detta och personalens observationer utgör grunden för kvalitetsarbetet. Ju bättre dialog vi kan ha mellan förskolan och hemmet ju bättre lyckas vi med vårt kvalitetsarbete. 5. Åtgärder för utveckling enligt föregående läsårs kvalitetsredovisning Utvecklingsområden enligt föregående läsårs kvalitetsredovisning: Förskola och hem: - Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Att ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.

3 På avdelningen Humlorna skall man arbeta för att hitta rutiner som skapar mer möten med föräldrarna på morgonen/eftermiddagen i tamburen. Förskolan avser att under läsåret anordna en föräldrautbildning/föreläsning i montessoripedagogiken. Detta för att öka föräldrarnas kunskap och därmed förståelse för pedagogernas arbete med barnen på förskolan. Barns inflytande: - Att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor och därmed få möjlighet att påverka sin situation. På avdelningen Örnarna ämnar man fortsätta att arbeta med demokrati begreppet i olika former. Detta för att barnens inflytande och delaktighet i verksamheten skall bli tydligare och mer strukturerad. 6. Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret Som vi konstaterade i förra årets redovisning har vi funnit en bra arbetsprocess med väldigt duktiga medarbetare som använder montessoripedagogiken som en bas för arbetet med barnen. Till detta lyfter vi årligen fram ett av våra andra M (motorik, miljö, musik) vilket skapar tydlighet, nytänkande och utmaning. Vi tog inför läsåret 08/09 fram ett dokument som styr vårt mål- och utvecklingsarbete. Detta har underlättat för arbetslagen i arbetet och redovisningen av deras mål. Förbättringsområdena från förra redovisningen har avdelningarna fortsatt att arbeta med men inte till fullo nått målen. - I området förskola och hem ämnade avd Humlorna arbeta för att hitta rutiner som skapar mer möten med föräldrarna i samband med lämning/hämtning. Till viss del har det förbättras genom ändrat personalschema och fördelning av personalen. Men för att riktigt lyckas krävs att avdelningen får en egen entré så att möten uppstår naturligt. - I området förskola och hem hade vi som mål att fortsätta med det arbete vi haft sedan innan gällande introduktionen på förskolan (hembesök, inskolning, samtal) samt anordna en föräldrautbildning/föreläsning i montessoripedagogiken. Detta mål har vi uppnått och föräldrarna fick mersmak och önskar uppföljning av utbildningen. - I området barns inflytande ämnade avd Örnarna fortsätta sitt arbete med demokratibegreppet. Arbetet har delvis lyckats men rutiner för att dokumentera detta saknas delvis fortfarande. Bl.a. skall vi få in hur barnen är med i arbetet kring likabehandlingsplanen. Övergripande analys av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet: En helhetsbedömning från vår sida är att förskolan håller en mycket hög kvalitet där engagerade, utbildade och ambitiösa pedagoger arbetar bra tillsammans för att skapa en trygg och lärorik miljö för barnen på förskolan. I våra fina lokaler arbetar vi med barnens bästa för ögonen och bygger en förberedd miljö för den aktuella barngruppen. Förskolan har en bra organisation med fungerade rutiner för arbete, information och planering. Med vår ambition följer dock även krav på oss själva och därför är vi till vissa delar inte helt nöjda utan kommer att fortsätta att hitta vägar för att nå ännu längre. Några olika förbättringsområden inför nästa år därför. Avdelningen Humlorna skall arbeta med utveckling och lärande genom att stimulera intresserade barn att få arbeta mer med montessorimaterial. Avdelningen Örnarna skall fortsätta sitt arbete med barns inflytande och

4 dess dokumentation. Hela förskolan skall arbeta med barnens delaktighet i likabehandlingsplanen, människor med annan etnisk bakgrund samt arbetet med förskola och hem som riktar sig mot föräldrars delaktighet i verksamheten genom att de aktivt medverkar med synpunkter och visst deltagande i samband med utflykter. De uppföljningar och utvärderingar som ligger till grund för de bedömningar som vi gör i denna redovisning består av flera delar. - Kontinuerliga personalmöten, planeringsdagar samt medarbetarsamtal är tillfällen då personalen analyserar och utvärderar arbetet. Varje arbetslag redovisar skriftligt sitt arbete med de prioriterade målen vid minst två tillfällen per läsår. - Föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldrarådsmöten och föräldraenkät är tillfällen då föräldrarna är med och analyserar och utvärderar arbetet. - Barnen är med och påverkar och bedömer genom dagliga samtal, samlingar och i individuella samtal/intervjuer. 7. Normer och värden Avdelningen Örnarna Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Åtgärder/strategier: Arbeta med vårt montessorimaterial. Få barnen att leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra. Ett ex på det är vårt fadderbarn i Gambia, Laly som vi stödjer ekonomiskt så att han får ett mål mat om dagen och gå i skolan. Vi har pratat om vårt fadderbarn Laly i Afrika. Mycket diskussioner kring jul om hur andra barn har det med tanke på julklappar och om hur dem firar jul. Barnen har ställt frågor till Laly som vi har skickat ner till Gambia. Vi har sjungit om att vi ser olika ut men är lika mycket värda. Bl.a. i våra samlingar har vi pratat om att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och att vi skall lyssna på varandra. Barnen har blivit medvetna om att Laly inte lever som dem själva. Många frågor och funderingar kring hur man lever och ser ut i andra länder. Barnen har blivit duktiga på att berätta om sina åsikter och lära sig att även lyssna på kamraternas tankar. Vi har haft en god måluppfyllelse mot de delar vi riktade oss mot. I våra montessorimaterial finns många delar som ger inblick i andra människors förutsättningar, utseende osv. Det finns även övningar i t.ex. artighet och hövlighet gentemot varandra. Att lära sig uttrycka sin åsikt och även ta del av andras är en viktigt erfarenhet för barnen. Det vi har kvar att arbeta med är hur vi bättre dokumenterar barnens delaktighet i verksamheten och i t.ex. likabehandlingsdokumentet. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Verksamhetens prioriterade mål Vi skall fortsätta arbeta med barnets känslor på olika sätt. T.ex. hur känns det om någon säger att du är dum, ful, tjock, mörk, ljus osv. Jämföra med hur det känns om

5 någon säger att du är snäll, söt, duktig osv. Man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad. Diskutera på olika sätt och i olika ämnen som i samlingar, i skapande, i musik, i geografi m.fl. för att använda så många infallsvinklar som möjligt. Vi skall arbeta med förskolans geografimateriel med de barn som är mogna och intresserade för dessa material. Utveckla vårt arbete med FN-dagen FN-dagen. Såväl barn, föräldrar och pedagoger skall vara delaktiga i arbetet kring denna dag. Vi skall under läsåret vid några tillfällen arbeta mot gamla traditionella könsroller. Låta flickorna få göra lite tuffare pojkiga aktiviteter och låta pojkarna göra lite mjukare flickigare aktiviteter. Åtgärder/strategi Avd Humlorna: Vi fortsätter arbeta med barnets känslor på så många olika sätt och olika sammanhang som vi kan. Vi kan jämföra känslouttryck i våra samlingar, i vårt skapande eller via musik och rörelse mm. för att få så många infallsvinklar som möjligt. Vi arbetar i mindre grupper och större grupper tillsammans. Vi försöker att vara nära barnen och försöker fånga barnen innan en konflikt bryter ut. Eventuella konflikter bearbetar vi direkt. Vi tycker att konflikterna har blivit färre men att det krävs ett stort engagemang från oss vuxna. När en konflikt uppstår försöker vi prata tillsammans om vad som hände. Barnen får vara med och trösta sin kompis och vi försöker förmedla hur det känns när man blir ledsen. Barnen kan inte alltid säga förlåt men de flesta kan och ger den ledsna kompisen en kram. Vår vision är att alla barn i vår verksamhet skall vara trygga och vi skall verka för att barnen bygger upp en naturlig förståelse att alla har lika värde oavsett de individuella olikheter som finns. I arbetet med de små barnen måste man många gånger fånga känslan i stunden för att barnet skall få en direkt förståelse. Det som händer hos oss är i regel aldrig på grund av någons olikhet eller egenskap utan det är aktiviteten i sig som är orsaken, då någon tagit något från ett annat barn som då kan putta eller slå för att man inte har ett språk för att lösa situationen eller vet hur man skall göra. Vår uppgift blir då att ingripa och medla för att barnen skall känna sig trygga och likabehandlade. Här är det "nolltolerans" som gäller mot all form av slag, sparkar, fula ord mm. Barnen skall få insikt i att andra mår dåligt om man utsätter en annan person för en sådan kränkande behandling. Vi skall verka för att barnen skall respektera varandra och allas åsikter. Vi skall arbeta för ett jämställt samhälle, där pojkar och flickor behandlas på samma sätt och ges samma förutsättningar och möjligheter. Arbetslaget vill förbättra arbetet med människor med annan etnisk bakgrund. Vår förskola har mycket litet naturligt inslag av barn med bakgrund från andra kulturer så det är viktigt att vi finner vägar att låta detta finnas med i det regelbundna arbetet. Åtgärder/strategier Örnarna:

6 Detta läsår har vi en jämställd barngrupp, där både flickor och pojkar leker tillsammans. Vi ser inte att de leker typiska könsrelaterade lekar utan flickor leker tjuv och polis och pojkar leker i dockis. Arbetet med geografimaterialen har varit pågående under hela läsåret och individuellt för varje barn beroende på mognad och intresse. FN-dagen firade vi genom att prata om och smaka på mat från några av våra världsdelar. Vi har pratat om att alla ser olika ut men är lika mycket värda. Vi har inte vidtagit några extra åtgärder detta läsår p g a att barngruppen ser ut som den gör. Barnen intresserar sig för geografimaterialen, flaggorna är populära. Tack vare vårt fadderbarn i Gambia har barnen lärt sig att man lever olika i världen. Barnen har ett trevligt sätt att bemöta varandra oavsett kön och ålder. Genom att vi arbetar både män och kvinnor på förskolan motverkar vi traditionella könsroller. Barnen ser dagligen att vi delar på arbetet, män kan torka bord och kvinnor spika! Vi behöver på båda avdelningarna förbättra barnens delaktighet i framtagandet och arbetet med likabehandlingsplanen. De deltar redan nu men vi måste finna rutiner så att vi såväl innan, som under och efter årets arbete med planen har med barnen aktivt och att detta dokumenteras. 8. Utveckling och lärande Avdelningen Humlorna: Att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Åtgärder/ strategier: Vi har delat in barngruppen i 2 grupper. Erbjuda barnen lämpliga aktiviteter och material som stimuleras deras intresse. Vi har turats om att gå ut på vissa förmiddagar med våra respektive grupper. När vi är delade känner vi att vi når fram till varje enskilt barn mycket bättre. Barnen får mer utrymme och tid att i en lugnare miljö arbeta ostört med det material de har valt eller med det som de är upptagna med under sin utevistelse. Antalet konflikter minskar. Avdelningen har nått sina mål på ett bra sätt genom att dela gruppen så att verksamheten anpassas till barnens ålder, intresse och mognad. Att fortsätta utveckla detta arbetssätt och att få in lite mer presentationer och arbete med montessorimaterial är ett mål framöver. Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Åtgärder/strategier: Erbjuda en väl avvägd dagsrytm med fasta rutiner, ett material som bidrar till att skapa intresse och ordning i barnens vardag, strävar vi efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera både enskilt och i grupp.

7 Vi har möblerat om och sorterat ut de material som vi vill använda. Vi har även skapat eget arbetsmaterial till parövningar och färgövningar. Vi har haft gemensamma aktiviteter både utomhus och inomhus. Vi försöker tydligare uppmuntra "hjälpen till självhjälp" i hallen, vid toalettbesök, vid dukning och avdukning, vid måltider, samlingar och ge barnen mer tid. Barnen får en bättre struktur när vi är tydliga med att var man arbetar med det material som man just tagit fram och att varje sak eller material skall vara på sin plats när man arbetat färdigt med det. Gemensamma aktiviteter som t.ex. promenader till skogen, fruktstunder och de samlingar vi har på morgonen eller innan lunch är många gånger stora prövningar för våra små. Vid dessa tillfällen får man samarbeta och visa hänsyn vilket inte alltid är så lätt. Vad vi däremot har märkt är att barnen har blivit mer uppmärksamma på vem som är sjuk eller ledig utav barnen om det fattas någon samt vem som är flicka eller pojke. Fler och fler av barnen tar mer ansvar för sina skor och kläder med att hämta eller ställa/hänga det på plats igen. Barnen har blivit bättre på att mer aktivt hjälpa till vid på- och avklädning och de flesta kan nu med vårt stöd klara stora delar av detta själva. Barnen är duktiga på att tvätta sig och gör det gärna själva och många vill hjälpa till i samband med våra måltider. De större barnen tar sin mat själva och äter till större delen med kniv och gaffel. En samlad bedömning över detta målområde är att arbetslaget på avdelningen lyckats väldigt väl med sitt arbete. Att ge barnen en tydlig struktur och väl avvägda gemensamma aktiviteter bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet på avdelningen. När barnen uppmuntras till självständighet och ges tid för det leder det till goda resultat. Avdelningen Örnarna Vårt mål det här läsåret är att ge barnen ett globalt perspektiv på omvärlden samt känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Maria Montessori underströk gång på gång att allting i naturen hängde samman och ansåg att människans roll var att beskydda den naturliga världen som vi lever i, likaväl som att vara en beståndsdel av den. Åtgärder/strategier: Arbeta och prata om de sju världsdelarna då man ger barnen en helhets syn på världen. Få barnen intresserade av andra barn som kanske inte liknar dem själva, som lever andra liv i andra klimatområden. Vi har pratat om de sju världsdelarna. Klippt ut och använt oss av världsdelspusslet. Att jorden består av olika beståndsdelar såsom land, vatten och luft. Barnen har grävt olika land och vatten-former i sandlådan. Vi har nämnt de stora världshaven och klippt ut levande och icke levande föremål från tidningar. Varje vecka har vi flugit till de olika världsdelarna, där berättade vi fakta om ett speciellt land. Barnen har fått smaka på mat som är speciellt för just det landet, ritat flaggor, lekt lekar, sjungit sånger och tittat på kartan var landet ligger. Avslutningsvis hade vi en familjekväll med sång och musik.

8 Vi har väckt deras intresse för omvärlden. Barnen har lärt sig att områdena med olika form och färg på globen representerar världsdelarnas landmassor. De har insett skillnaderna mellan land och vatten. Fått förståelse för att barn ser olika ut och att man bor olika. Barnen har lärt sig namnen på världsdelarna och fakta om dem. Arbetslagets arbete med målet har fungerat väl och avslutningen med en flygresa inför föräldrarna var väldigt trevlig och lyckad. Situationen för barn i behov av särskilt stöd Avdelningen Humlorna: Under läsåret som gått har vi inte haft barn med behov av särskild stödinsats men vi har fått arbeta mycket med konflikthantering. Detta har medfört vissa korrigeringar i våra gruppsammansättningar och hur vi har lagt upp vår verksamhet under vissa perioder. Dessutom har vi under våren kunnat erbjuda de barn som nu skall gå över till den större gruppen(örnarna) till hösten 09 mer tid och samvaro med de pedagoger och barn dem skall vara hos då. Detta har skett genom samarbete med pedagogerna från Örnarna i samband med deras utedagar då vi har följt med eller dem har följt med oss vid olika tillfällen. Avdelningen Örnarna: Vi hade något barn som behövde särskilt stöd under läsåret. Vi tillsammans med föräldrarna arbetade fram ett åtgärdsprogram för att fånga behov och sätta upp gemensamma mål. Vi har även haft tillgång till en psykolog genom Elevhälsan där vi som pedagoger kan få stöd och vägledning. Barn med annat modersmål än svenska Avdelningen Humlorna: Det finns även barn med annat modersmål i gruppen men de fungerar lika väl som de övriga och visar stor förståelse för det vi gör och säger. Avdelningen Örnarna: Vi hade ett samarbete med föräldern, där det skrevs ner vardagliga ord på barnets modersmålsspråk i en skrivbok. Där kunde vi på ett enkelt sätt förstå och stödja barnet. Vi tog även hjälp av biblioteket som har ett brett utbud av böcker och musik, där modersmålet syns och hörs. Vi kunde inte alltid läsa eller sjunga på barnets modersmål utan bilden och musiken fick tala för sig. I samlingen tog vi upp hur man firar olika kulturella traditioner. Om bokstäverna skiljer sig från vårt alfabet, tar vi hjälp av föräldrarna så att barnet även kan känna igen bokstäver från sitt eget modersmål. Arbetet med hälsa och livsstil Avdelningen Humlorna: Under läsåret har vi fokuserat mycket på vår hälsa och vår livsstil då vi har försökt vara ute så mycket vi bara kan och även genomfört en del rörelsepass som har blivit allt populärare även bland de äldre barnen som gärna vill göra dessa på våra eftermiddagar också. Mycket av det vi har gjort och det material vi har använt har fungerat utmärkt att ta med ut på våra skogsutflykter och besök på stranden mm. Även det som vi äter försöker vi också lyfta fram genom att prata om maten och dess färg och smak och även uppmuntra barnen till att smaka

9 och lukta. Barnen fyller ju år också och då skall man gärna ha något "gott". Vi uppvaktar givetvis barnen när de fyller år men vi samlar till ett gemensamt kalas för de som fyllt år den aktuella månaden då vi har fest med fruktsallad som barnen och vi hjälps åt att fixa. Under våren genomfördes även en hälsovecka i rörelsen och nyttigheternas tecken. Våra föräldrar bidrog med arbetskraft under en solig vårdag och gjorde fint på vår gård och vi bjöd tillbaka med en familjekväll med buffé och underhållning. Avdelningen Örnarna: Vi hade en hälsovecka i våras där vi fokuserade på att tala om hur viktigt det är att röra på sig och äta rätt. Vi har under hela läsåret haft rörelse och utedagar varje vecka. Vid födelsedagar hade barnet med sig fem st frukter, där vi hjälptes åt att göra en fruktsallad och bjuda på. Vi lade stor vikt vid vad vi serverade till mellanmål smörgås och mjölk med ett varierande pålägg. 9. Ansvar och inflytande för barn: Avdelningen Örnarna hade en förbättringsåtgärd från förra årets redovisning när det gäller barns inflytande. Avdelningen skulle fortsätta sitt arbete med demokratibegreppet. Arbetet har delvis lyckats men rutiner för att dokumentera detta saknas delvis fortfarande. 10. Samverkan med hemmet, förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Åtgärder/strategier: Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingsamtal. Våra utvecklingsamtal och en öppen dialog mellan pedagoger och föräldrar. Möte med våra föräldrarådsrepresentanter där dem kan ta upp olika önskemål ifrån föräldrarna. Vi hade en trädgårdsdag där föräldrarna frivilligt fick komma och snygga till på förskolan. Erbjudit föräldrar att följa med på utflykter. Detta skapar en bra föräldrakontakt. Det var bara föräldrarådsrepresentanternas egna åsikter som kom upp på mötet. Protokollet hade fått en större effekt om det hade kommit ut via mail istället. Vi hade en trevlig trädgårdsdag och vår förskola blev fin. Inga föräldrar erbjöd sig att följa med på utflykten. Vi har en god rutin för att ha en bra dialog med föräldrarna som helhet. Detta genom daglig kontakt, möten, samtal och olika träffar/arrangemang. Vi önskar förbättra föräldrarnas delaktighet i att föra fram synpunkter, såväl positiva som negativa, till vårt föräldraråd. Vi vill även tydligare erbjuda föräldrar att följa med i samband med vissa utflykter så att vi lyckas få några med oss vid dessa tillfällen.

10 11. Samverkan Förskolan har inte haft något prioriterat mål i detta område under läsåret. 17. Åtgärder för utveckling För att öka måluppfyllelsen kommer följande områden prioriteras nästa läsår: Arbetet på 1-3 års avdelningen Humlorna skall öka måluppfyllelsen i området utveckling och lärande genom att utveckla arbetssättet för att få in mer presentationer och arbete med montessorimaterial för de barn som är intresserade. Avdelningen Humlorna skall inom området förskola och hem fortsätta sitt arbete med att hitta rutiner för att skapa mer möten med föräldrarna i samband med lämning/hämtning. En egen entré på avdelningen är den optimala lösningen. 4-5 års avdelningen Örnarna skall fortsätta sitt arbete med barns inflytande och dokumentationen av detta. Vi skall övergripande förbättra barnens delaktighet i framtagandet, arbetet med och utvärderingen av likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Likaså ämnar vi förbättra arbetet med människor med annan etnisk bakgrund. Vår förskola har få barn med annan etnisk bakgrund så det är viktigt att vi finner vägar att låta detta finnas med regelbundet i arbetet. På förskolan vill vi förstärka arbetet med förskola och hem. Föräldrarnas delaktighet hoppas vi öka genom att uppmana/uppmuntra dem att föra fram synpunkter direkt till oss, via attitydundersökning och/eller via föräldrarådet. Det kan handla om både positiva som negativa synpunkter. Vi vill även försöka att göra föräldrar mer delaktiga i att följa med på vissa av våra utflykter. 18. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Stellan Hagström Skolchef/rektor Fyrklöverns Montessori AB

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer