I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009"

Transkript

1 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/ Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna på Ättekulla Idrottsplats, Ättekullagatan 28, Helsingborg. Lokalernas totala yta är på knappt 200 kvm. På denna yta har vi två avdelningar, Humlorna för barn 1-3 år och Örnarna för barn 3-5 år, vi har även yta för kök/disk samt städ. Vårt företag, Fyrklöverns Montessori AB, har sin administration förlagd till våra lokaler i Ramlösa Brunnshotell. Företaget bedriver förutom förskolan på Ättekulla även en förskola i Ramlösa och en grundskola på Ättekulla, samtliga tre enheter har gemensam postadress och administration. Avdelningen Humlorna har under läsåret haft 9,5 barn i snitt och avdelningen Örnarna har haft 18,7. På förskolan arbetade (per den 15/10-08) 4,78 årsarbetare med pedagogiska arbetsuppgifter. 1 pedagog har förskollärarutbildning och övriga har barnskötarutbildning. Vi vill då betona att av våra barnskötare har 3 vidareutbildning till montessorilärare. Vi bedriver en mindre förskola i lokaler där alla barnen har en gemensam entré och tambur. Inne i själva verksamhetslokalerna är barnen och materialen uppdelade i två avdelningar, en för barn 1-3 år (Humlorna) och en för barn 4-5 år (Örnarna). Lokalerna har en karaktär som är intim, varm och lite hemlik. Det blir en naturlig kontakt mellan alla barn och personal på förskolan. Lokalerna ligger placerade inne på Ättekulla Idrottsplats med en fin gård där barnen har bra lekmöjligheter. Idrottsplatsen skänker ytterligare fantastiska ytor för rörelse och lek och närområdet erbjuder fin skog/parkmiljö, lekplatser och tom en bondgård med djur att beskåda under promenader. En samlad bild över förskolans lokaler, utemiljö, material och våra pedagoger ger barnen en väldigt fin miljö med ordning, struktur, trivsel och stora möjligheter till lärande. Vi ger barnen

2 goda förutsättningar att nå de mål som finns för verksamheten. En önskan är dock att kunna göra en tillbyggnad så att avdelningen Humlorna får en egen entré vilket skulle underlätta verksamhetens planering, skapa mer plats och leda till bättre föräldrakontakt för personalen på avdelningen. Förskolan leds av två skolchefer med uppdelat ansvar. Personalen har en tydlig bild över vem de skall vända sig till i olika frågor. Varje arbetslag har ett stort eget ansvar och förtroende att lägga upp arbetet på sin avdelning i enlighet med Fyrklövens Montessori AB:s utarbetade mål- och policydokument, förskolans läroplan (lpfö98) samt andra relevanta styrdokument. 4. Systematiskt kvalitetsarbete I starten av varje läsår sätter varje förskola/avdelning upp de mål de skall arbeta med. Förutom mål kopplade direkt till läroplanen har Fyrklövern uppsatta grundmål (vilka även kan kopplas till läroplanen) och vi har andra interna mål för att hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet. Avdelningarnas arbete mot målen stäms inom personalgruppen av på förskolans personalmöten och planeringsdagar. Varje arbetslag driver arbetet mot sina uppsatta mål och redovisar till muntligt till skolchefen någon gång per termin samt lämnar en skriftlig redogörelse två gånger per år. Barnen är delaktiga i det dagliga arbetet i verksamheten. Det kan ibland handla om att man arbetar i ett tema för att nå ett bestämt mål, det kan vara i dagliga samlingar och samtal, enskilda samtal och i uppkomna situationer. Föräldrarna är delaktiga genom föräldramötes information och diskussion, genom föräldraråd, genom utvecklingssamtal samt i dagliga möten i samband med lämning och hämtning. En viktig del av utvärdering är föräldrarnas svar i enkät/attitydundersökning. Personalen får en individuell möjlighet att i samband med årliga medarbetarsamtal uttrycka sina personliga åsikter om arbetet på förskolan i allmänhet samt i arbetet med uppsatta mål. När vi på olika sätt får fram synpunkter, önskemål, förbättringsområden är vår avsikt som verksamhetsansvariga att så snart det är möjligt förbättra, förändra efter behov. Det är även otroligt viktigt att förmedla till personal m.fl. när vi får goda omdömen om deras arbete så att de får en positiv energi av det att använda i sitt fortsatta arbete. Vi bedriver en mindre förskoleenhet där allt arbete bygger på en nära kontakt mellan ansvariga, personal, föräldrar och barn. Det är denna kontakt som föder diskussioner och reflektioner. Detta och personalens observationer utgör grunden för kvalitetsarbetet. Ju bättre dialog vi kan ha mellan förskolan och hemmet ju bättre lyckas vi med vårt kvalitetsarbete. 5. Åtgärder för utveckling enligt föregående läsårs kvalitetsredovisning Utvecklingsområden enligt föregående läsårs kvalitetsredovisning: Förskola och hem: - Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Att ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.

3 På avdelningen Humlorna skall man arbeta för att hitta rutiner som skapar mer möten med föräldrarna på morgonen/eftermiddagen i tamburen. Förskolan avser att under läsåret anordna en föräldrautbildning/föreläsning i montessoripedagogiken. Detta för att öka föräldrarnas kunskap och därmed förståelse för pedagogernas arbete med barnen på förskolan. Barns inflytande: - Att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar, åsikter och känslor och därmed få möjlighet att påverka sin situation. På avdelningen Örnarna ämnar man fortsätta att arbeta med demokrati begreppet i olika former. Detta för att barnens inflytande och delaktighet i verksamheten skall bli tydligare och mer strukturerad. 6. Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen och lärdomarna under läsåret Som vi konstaterade i förra årets redovisning har vi funnit en bra arbetsprocess med väldigt duktiga medarbetare som använder montessoripedagogiken som en bas för arbetet med barnen. Till detta lyfter vi årligen fram ett av våra andra M (motorik, miljö, musik) vilket skapar tydlighet, nytänkande och utmaning. Vi tog inför läsåret 08/09 fram ett dokument som styr vårt mål- och utvecklingsarbete. Detta har underlättat för arbetslagen i arbetet och redovisningen av deras mål. Förbättringsområdena från förra redovisningen har avdelningarna fortsatt att arbeta med men inte till fullo nått målen. - I området förskola och hem ämnade avd Humlorna arbeta för att hitta rutiner som skapar mer möten med föräldrarna i samband med lämning/hämtning. Till viss del har det förbättras genom ändrat personalschema och fördelning av personalen. Men för att riktigt lyckas krävs att avdelningen får en egen entré så att möten uppstår naturligt. - I området förskola och hem hade vi som mål att fortsätta med det arbete vi haft sedan innan gällande introduktionen på förskolan (hembesök, inskolning, samtal) samt anordna en föräldrautbildning/föreläsning i montessoripedagogiken. Detta mål har vi uppnått och föräldrarna fick mersmak och önskar uppföljning av utbildningen. - I området barns inflytande ämnade avd Örnarna fortsätta sitt arbete med demokratibegreppet. Arbetet har delvis lyckats men rutiner för att dokumentera detta saknas delvis fortfarande. Bl.a. skall vi få in hur barnen är med i arbetet kring likabehandlingsplanen. Övergripande analys av måluppfyllelsen i verksamheten som helhet: En helhetsbedömning från vår sida är att förskolan håller en mycket hög kvalitet där engagerade, utbildade och ambitiösa pedagoger arbetar bra tillsammans för att skapa en trygg och lärorik miljö för barnen på förskolan. I våra fina lokaler arbetar vi med barnens bästa för ögonen och bygger en förberedd miljö för den aktuella barngruppen. Förskolan har en bra organisation med fungerade rutiner för arbete, information och planering. Med vår ambition följer dock även krav på oss själva och därför är vi till vissa delar inte helt nöjda utan kommer att fortsätta att hitta vägar för att nå ännu längre. Några olika förbättringsområden inför nästa år därför. Avdelningen Humlorna skall arbeta med utveckling och lärande genom att stimulera intresserade barn att få arbeta mer med montessorimaterial. Avdelningen Örnarna skall fortsätta sitt arbete med barns inflytande och

4 dess dokumentation. Hela förskolan skall arbeta med barnens delaktighet i likabehandlingsplanen, människor med annan etnisk bakgrund samt arbetet med förskola och hem som riktar sig mot föräldrars delaktighet i verksamheten genom att de aktivt medverkar med synpunkter och visst deltagande i samband med utflykter. De uppföljningar och utvärderingar som ligger till grund för de bedömningar som vi gör i denna redovisning består av flera delar. - Kontinuerliga personalmöten, planeringsdagar samt medarbetarsamtal är tillfällen då personalen analyserar och utvärderar arbetet. Varje arbetslag redovisar skriftligt sitt arbete med de prioriterade målen vid minst två tillfällen per läsår. - Föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldrarådsmöten och föräldraenkät är tillfällen då föräldrarna är med och analyserar och utvärderar arbetet. - Barnen är med och påverkar och bedömer genom dagliga samtal, samlingar och i individuella samtal/intervjuer. 7. Normer och värden Avdelningen Örnarna Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Åtgärder/strategier: Arbeta med vårt montessorimaterial. Få barnen att leva sig in i andra människors situationer samt vilja att hjälpa andra. Ett ex på det är vårt fadderbarn i Gambia, Laly som vi stödjer ekonomiskt så att han får ett mål mat om dagen och gå i skolan. Vi har pratat om vårt fadderbarn Laly i Afrika. Mycket diskussioner kring jul om hur andra barn har det med tanke på julklappar och om hur dem firar jul. Barnen har ställt frågor till Laly som vi har skickat ner till Gambia. Vi har sjungit om att vi ser olika ut men är lika mycket värda. Bl.a. i våra samlingar har vi pratat om att alla har rätt att uttrycka sin åsikt och att vi skall lyssna på varandra. Barnen har blivit medvetna om att Laly inte lever som dem själva. Många frågor och funderingar kring hur man lever och ser ut i andra länder. Barnen har blivit duktiga på att berätta om sina åsikter och lära sig att även lyssna på kamraternas tankar. Vi har haft en god måluppfyllelse mot de delar vi riktade oss mot. I våra montessorimaterial finns många delar som ger inblick i andra människors förutsättningar, utseende osv. Det finns även övningar i t.ex. artighet och hövlighet gentemot varandra. Att lära sig uttrycka sin åsikt och även ta del av andras är en viktigt erfarenhet för barnen. Det vi har kvar att arbeta med är hur vi bättre dokumenterar barnens delaktighet i verksamheten och i t.ex. likabehandlingsdokumentet. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Verksamhetens prioriterade mål Vi skall fortsätta arbeta med barnets känslor på olika sätt. T.ex. hur känns det om någon säger att du är dum, ful, tjock, mörk, ljus osv. Jämföra med hur det känns om

5 någon säger att du är snäll, söt, duktig osv. Man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad. Diskutera på olika sätt och i olika ämnen som i samlingar, i skapande, i musik, i geografi m.fl. för att använda så många infallsvinklar som möjligt. Vi skall arbeta med förskolans geografimateriel med de barn som är mogna och intresserade för dessa material. Utveckla vårt arbete med FN-dagen FN-dagen. Såväl barn, föräldrar och pedagoger skall vara delaktiga i arbetet kring denna dag. Vi skall under läsåret vid några tillfällen arbeta mot gamla traditionella könsroller. Låta flickorna få göra lite tuffare pojkiga aktiviteter och låta pojkarna göra lite mjukare flickigare aktiviteter. Åtgärder/strategi Avd Humlorna: Vi fortsätter arbeta med barnets känslor på så många olika sätt och olika sammanhang som vi kan. Vi kan jämföra känslouttryck i våra samlingar, i vårt skapande eller via musik och rörelse mm. för att få så många infallsvinklar som möjligt. Vi arbetar i mindre grupper och större grupper tillsammans. Vi försöker att vara nära barnen och försöker fånga barnen innan en konflikt bryter ut. Eventuella konflikter bearbetar vi direkt. Vi tycker att konflikterna har blivit färre men att det krävs ett stort engagemang från oss vuxna. När en konflikt uppstår försöker vi prata tillsammans om vad som hände. Barnen får vara med och trösta sin kompis och vi försöker förmedla hur det känns när man blir ledsen. Barnen kan inte alltid säga förlåt men de flesta kan och ger den ledsna kompisen en kram. Vår vision är att alla barn i vår verksamhet skall vara trygga och vi skall verka för att barnen bygger upp en naturlig förståelse att alla har lika värde oavsett de individuella olikheter som finns. I arbetet med de små barnen måste man många gånger fånga känslan i stunden för att barnet skall få en direkt förståelse. Det som händer hos oss är i regel aldrig på grund av någons olikhet eller egenskap utan det är aktiviteten i sig som är orsaken, då någon tagit något från ett annat barn som då kan putta eller slå för att man inte har ett språk för att lösa situationen eller vet hur man skall göra. Vår uppgift blir då att ingripa och medla för att barnen skall känna sig trygga och likabehandlade. Här är det "nolltolerans" som gäller mot all form av slag, sparkar, fula ord mm. Barnen skall få insikt i att andra mår dåligt om man utsätter en annan person för en sådan kränkande behandling. Vi skall verka för att barnen skall respektera varandra och allas åsikter. Vi skall arbeta för ett jämställt samhälle, där pojkar och flickor behandlas på samma sätt och ges samma förutsättningar och möjligheter. Arbetslaget vill förbättra arbetet med människor med annan etnisk bakgrund. Vår förskola har mycket litet naturligt inslag av barn med bakgrund från andra kulturer så det är viktigt att vi finner vägar att låta detta finnas med i det regelbundna arbetet. Åtgärder/strategier Örnarna:

6 Detta läsår har vi en jämställd barngrupp, där både flickor och pojkar leker tillsammans. Vi ser inte att de leker typiska könsrelaterade lekar utan flickor leker tjuv och polis och pojkar leker i dockis. Arbetet med geografimaterialen har varit pågående under hela läsåret och individuellt för varje barn beroende på mognad och intresse. FN-dagen firade vi genom att prata om och smaka på mat från några av våra världsdelar. Vi har pratat om att alla ser olika ut men är lika mycket värda. Vi har inte vidtagit några extra åtgärder detta läsår p g a att barngruppen ser ut som den gör. Barnen intresserar sig för geografimaterialen, flaggorna är populära. Tack vare vårt fadderbarn i Gambia har barnen lärt sig att man lever olika i världen. Barnen har ett trevligt sätt att bemöta varandra oavsett kön och ålder. Genom att vi arbetar både män och kvinnor på förskolan motverkar vi traditionella könsroller. Barnen ser dagligen att vi delar på arbetet, män kan torka bord och kvinnor spika! Vi behöver på båda avdelningarna förbättra barnens delaktighet i framtagandet och arbetet med likabehandlingsplanen. De deltar redan nu men vi måste finna rutiner så att vi såväl innan, som under och efter årets arbete med planen har med barnen aktivt och att detta dokumenteras. 8. Utveckling och lärande Avdelningen Humlorna: Att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Åtgärder/ strategier: Vi har delat in barngruppen i 2 grupper. Erbjuda barnen lämpliga aktiviteter och material som stimuleras deras intresse. Vi har turats om att gå ut på vissa förmiddagar med våra respektive grupper. När vi är delade känner vi att vi når fram till varje enskilt barn mycket bättre. Barnen får mer utrymme och tid att i en lugnare miljö arbeta ostört med det material de har valt eller med det som de är upptagna med under sin utevistelse. Antalet konflikter minskar. Avdelningen har nått sina mål på ett bra sätt genom att dela gruppen så att verksamheten anpassas till barnens ålder, intresse och mognad. Att fortsätta utveckla detta arbetssätt och att få in lite mer presentationer och arbete med montessorimaterial är ett mål framöver. Att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Åtgärder/strategier: Erbjuda en väl avvägd dagsrytm med fasta rutiner, ett material som bidrar till att skapa intresse och ordning i barnens vardag, strävar vi efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera både enskilt och i grupp.

7 Vi har möblerat om och sorterat ut de material som vi vill använda. Vi har även skapat eget arbetsmaterial till parövningar och färgövningar. Vi har haft gemensamma aktiviteter både utomhus och inomhus. Vi försöker tydligare uppmuntra "hjälpen till självhjälp" i hallen, vid toalettbesök, vid dukning och avdukning, vid måltider, samlingar och ge barnen mer tid. Barnen får en bättre struktur när vi är tydliga med att var man arbetar med det material som man just tagit fram och att varje sak eller material skall vara på sin plats när man arbetat färdigt med det. Gemensamma aktiviteter som t.ex. promenader till skogen, fruktstunder och de samlingar vi har på morgonen eller innan lunch är många gånger stora prövningar för våra små. Vid dessa tillfällen får man samarbeta och visa hänsyn vilket inte alltid är så lätt. Vad vi däremot har märkt är att barnen har blivit mer uppmärksamma på vem som är sjuk eller ledig utav barnen om det fattas någon samt vem som är flicka eller pojke. Fler och fler av barnen tar mer ansvar för sina skor och kläder med att hämta eller ställa/hänga det på plats igen. Barnen har blivit bättre på att mer aktivt hjälpa till vid på- och avklädning och de flesta kan nu med vårt stöd klara stora delar av detta själva. Barnen är duktiga på att tvätta sig och gör det gärna själva och många vill hjälpa till i samband med våra måltider. De större barnen tar sin mat själva och äter till större delen med kniv och gaffel. En samlad bedömning över detta målområde är att arbetslaget på avdelningen lyckats väldigt väl med sitt arbete. Att ge barnen en tydlig struktur och väl avvägda gemensamma aktiviteter bidrar till att skapa trygghet och kontinuitet på avdelningen. När barnen uppmuntras till självständighet och ges tid för det leder det till goda resultat. Avdelningen Örnarna Vårt mål det här läsåret är att ge barnen ett globalt perspektiv på omvärlden samt känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Maria Montessori underströk gång på gång att allting i naturen hängde samman och ansåg att människans roll var att beskydda den naturliga världen som vi lever i, likaväl som att vara en beståndsdel av den. Åtgärder/strategier: Arbeta och prata om de sju världsdelarna då man ger barnen en helhets syn på världen. Få barnen intresserade av andra barn som kanske inte liknar dem själva, som lever andra liv i andra klimatområden. Vi har pratat om de sju världsdelarna. Klippt ut och använt oss av världsdelspusslet. Att jorden består av olika beståndsdelar såsom land, vatten och luft. Barnen har grävt olika land och vatten-former i sandlådan. Vi har nämnt de stora världshaven och klippt ut levande och icke levande föremål från tidningar. Varje vecka har vi flugit till de olika världsdelarna, där berättade vi fakta om ett speciellt land. Barnen har fått smaka på mat som är speciellt för just det landet, ritat flaggor, lekt lekar, sjungit sånger och tittat på kartan var landet ligger. Avslutningsvis hade vi en familjekväll med sång och musik.

8 Vi har väckt deras intresse för omvärlden. Barnen har lärt sig att områdena med olika form och färg på globen representerar världsdelarnas landmassor. De har insett skillnaderna mellan land och vatten. Fått förståelse för att barn ser olika ut och att man bor olika. Barnen har lärt sig namnen på världsdelarna och fakta om dem. Arbetslagets arbete med målet har fungerat väl och avslutningen med en flygresa inför föräldrarna var väldigt trevlig och lyckad. Situationen för barn i behov av särskilt stöd Avdelningen Humlorna: Under läsåret som gått har vi inte haft barn med behov av särskild stödinsats men vi har fått arbeta mycket med konflikthantering. Detta har medfört vissa korrigeringar i våra gruppsammansättningar och hur vi har lagt upp vår verksamhet under vissa perioder. Dessutom har vi under våren kunnat erbjuda de barn som nu skall gå över till den större gruppen(örnarna) till hösten 09 mer tid och samvaro med de pedagoger och barn dem skall vara hos då. Detta har skett genom samarbete med pedagogerna från Örnarna i samband med deras utedagar då vi har följt med eller dem har följt med oss vid olika tillfällen. Avdelningen Örnarna: Vi hade något barn som behövde särskilt stöd under läsåret. Vi tillsammans med föräldrarna arbetade fram ett åtgärdsprogram för att fånga behov och sätta upp gemensamma mål. Vi har även haft tillgång till en psykolog genom Elevhälsan där vi som pedagoger kan få stöd och vägledning. Barn med annat modersmål än svenska Avdelningen Humlorna: Det finns även barn med annat modersmål i gruppen men de fungerar lika väl som de övriga och visar stor förståelse för det vi gör och säger. Avdelningen Örnarna: Vi hade ett samarbete med föräldern, där det skrevs ner vardagliga ord på barnets modersmålsspråk i en skrivbok. Där kunde vi på ett enkelt sätt förstå och stödja barnet. Vi tog även hjälp av biblioteket som har ett brett utbud av böcker och musik, där modersmålet syns och hörs. Vi kunde inte alltid läsa eller sjunga på barnets modersmål utan bilden och musiken fick tala för sig. I samlingen tog vi upp hur man firar olika kulturella traditioner. Om bokstäverna skiljer sig från vårt alfabet, tar vi hjälp av föräldrarna så att barnet även kan känna igen bokstäver från sitt eget modersmål. Arbetet med hälsa och livsstil Avdelningen Humlorna: Under läsåret har vi fokuserat mycket på vår hälsa och vår livsstil då vi har försökt vara ute så mycket vi bara kan och även genomfört en del rörelsepass som har blivit allt populärare även bland de äldre barnen som gärna vill göra dessa på våra eftermiddagar också. Mycket av det vi har gjort och det material vi har använt har fungerat utmärkt att ta med ut på våra skogsutflykter och besök på stranden mm. Även det som vi äter försöker vi också lyfta fram genom att prata om maten och dess färg och smak och även uppmuntra barnen till att smaka

9 och lukta. Barnen fyller ju år också och då skall man gärna ha något "gott". Vi uppvaktar givetvis barnen när de fyller år men vi samlar till ett gemensamt kalas för de som fyllt år den aktuella månaden då vi har fest med fruktsallad som barnen och vi hjälps åt att fixa. Under våren genomfördes även en hälsovecka i rörelsen och nyttigheternas tecken. Våra föräldrar bidrog med arbetskraft under en solig vårdag och gjorde fint på vår gård och vi bjöd tillbaka med en familjekväll med buffé och underhållning. Avdelningen Örnarna: Vi hade en hälsovecka i våras där vi fokuserade på att tala om hur viktigt det är att röra på sig och äta rätt. Vi har under hela läsåret haft rörelse och utedagar varje vecka. Vid födelsedagar hade barnet med sig fem st frukter, där vi hjälptes åt att göra en fruktsallad och bjuda på. Vi lade stor vikt vid vad vi serverade till mellanmål smörgås och mjölk med ett varierande pålägg. 9. Ansvar och inflytande för barn: Avdelningen Örnarna hade en förbättringsåtgärd från förra årets redovisning när det gäller barns inflytande. Avdelningen skulle fortsätta sitt arbete med demokratibegreppet. Arbetet har delvis lyckats men rutiner för att dokumentera detta saknas delvis fortfarande. 10. Samverkan med hemmet, förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Åtgärder/strategier: Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingsamtal. Våra utvecklingsamtal och en öppen dialog mellan pedagoger och föräldrar. Möte med våra föräldrarådsrepresentanter där dem kan ta upp olika önskemål ifrån föräldrarna. Vi hade en trädgårdsdag där föräldrarna frivilligt fick komma och snygga till på förskolan. Erbjudit föräldrar att följa med på utflykter. Detta skapar en bra föräldrakontakt. Det var bara föräldrarådsrepresentanternas egna åsikter som kom upp på mötet. Protokollet hade fått en större effekt om det hade kommit ut via mail istället. Vi hade en trevlig trädgårdsdag och vår förskola blev fin. Inga föräldrar erbjöd sig att följa med på utflykten. Vi har en god rutin för att ha en bra dialog med föräldrarna som helhet. Detta genom daglig kontakt, möten, samtal och olika träffar/arrangemang. Vi önskar förbättra föräldrarnas delaktighet i att föra fram synpunkter, såväl positiva som negativa, till vårt föräldraråd. Vi vill även tydligare erbjuda föräldrar att följa med i samband med vissa utflykter så att vi lyckas få några med oss vid dessa tillfällen.

10 11. Samverkan Förskolan har inte haft något prioriterat mål i detta område under läsåret. 17. Åtgärder för utveckling För att öka måluppfyllelsen kommer följande områden prioriteras nästa läsår: Arbetet på 1-3 års avdelningen Humlorna skall öka måluppfyllelsen i området utveckling och lärande genom att utveckla arbetssättet för att få in mer presentationer och arbete med montessorimaterial för de barn som är intresserade. Avdelningen Humlorna skall inom området förskola och hem fortsätta sitt arbete med att hitta rutiner för att skapa mer möten med föräldrarna i samband med lämning/hämtning. En egen entré på avdelningen är den optimala lösningen. 4-5 års avdelningen Örnarna skall fortsätta sitt arbete med barns inflytande och dokumentationen av detta. Vi skall övergripande förbättra barnens delaktighet i framtagandet, arbetet med och utvärderingen av likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling. Likaså ämnar vi förbättra arbetet med människor med annan etnisk bakgrund. Vår förskola har få barn med annan etnisk bakgrund så det är viktigt att vi finner vägar att låta detta finnas med regelbundet i arbetet. På förskolan vill vi förstärka arbetet med förskola och hem. Föräldrarnas delaktighet hoppas vi öka genom att uppmana/uppmuntra dem att föra fram synpunkter direkt till oss, via attitydundersökning och/eller via föräldrarådet. Det kan handla om både positiva som negativa synpunkter. Vi vill även försöka att göra föräldrar mer delaktiga i att följa med på vissa av våra utflykter. 18. Ansvarig för kvalitetsredovisningen Stellan Hagström Skolchef/rektor Fyrklöverns Montessori AB

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla. Ansvarig förskolechef: Patrik Lundin. 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna på Ättekulla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Normer & värden. www.karlskoga.se

Normer & värden. www.karlskoga.se Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Familjedaghem Mumintrollen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se 25 augusti 2015 [FOKUSOMRÅDE NORMER

Läs mer

läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för

läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för 1. Bakgrundsfakta... 3 2. Framtagning av kvalitetsredovisningen... 3 3. Prioriterade förbättringsområden från föregående kvalitetsredovisning... 3 4. Verksamhetsplanens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007/2008 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2007/2008 II. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström III. Rutiner och underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Björkbacken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan Killingens förskola

Verksamhetsplan Killingens förskola Verksamhetsplan Killingens förskola 2014-2015 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 3 2. Sammanfattning av Brukarundersökning (Markör) 2013-2014 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan för Östra förskolan

Arbetsplan för Östra förskolan Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal HT 2015 Arbetsplan för Östra förskolan Inledning: Östra förskolans arbetsplan bygger på de olika styrdokumenten som läroplanen, bildningsnämndens mål samt vårt

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Torstuna Förskola i Enköpings kommun

Kvalitetsredovisning Läsåret 2008-2009. Kvalitetsredovisning för Torstuna Förskola i Enköpings kommun Kvalitetsredovisning Läsåret 2008-2009 Kvalitetsredovisning för Torstuna Förskola i Enköpings kommun Detta är kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Avdelning Svanen Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Avdelning Svanen Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Arbetsplan för Vargen

Arbetsplan för Vargen Köpings kommun Arbetsplan för Vargen Läsår 2015 2016 Else Marie LoordEriksson Agneta Karlsson Linnea Trybom 20150918 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer