Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter

2 Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan Maria Parkskolan Musikgrundskolan Synkopen Resursskolan Maria Park Ringstorpsskolan S:t Jörgens skola The International School of Helsingborg Västra Berga skola

3 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Utbildningsinspektion i särskolorna Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

4 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET Beskrivning av skolan/rektorsområdet Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Antal barn/elever Särskola 29 Skolbarnsomsorg 12 Tillsyn (av elever över 13 år) 8 Gymnasiesärskola 4 Förskoleverksamhet 3 Utbildningen vid skolorna omfattar träningsskola samt individuellt program inom gymnasiesärskolan. Borgmästarskolans elever har diagnosen autism eller autismliknande tillstånd, Rönnbäcksskolans elever är flerfunktionshindrade. Majoriteten av eleverna har heldagomsorg i form av skolbarnsomsorg eller tillsyn (för elever över 13 år). På Rönnbäcksskolan finns även förskoleverksamhet. Borgmästarskolans förskoleverksamhet finns på Äppelgårdens förskola. I Helsingborg skrivs elever in i särskolan vid 7 års ålder. Därför finns förskoleklassen inom förskoleverksamheten, och erbjuds via kommunen. Vid inspektionstillfället delades ledningsansvaret mellan områdeschefen i Område Väst i Helsingborgs kommun och två tillförordnade rektorer på respektive skola, p.g.a. att skolornas ordinarie rektor är långtidssjukskriven. Skolans elever och pedagogiska personal arbetar i arbetslag bestående av personal och elever i respektive klass. Klasstorleken varierar mellan 2-5 elever/klass. Flertalet elever har lång skolväg och åker taxi till skolan. På skolorna finns elever från Helsingborgs kommun, Bjuvs kommun och Höganäs kommun. Borgmästarskolan ligger i en f.d. sjukhusbyggnad i Maria Park-området i Helsingborg. Området har fram till början av 1990-talet fungerat som sjukhus, men har idag ett stort antal skollokaler, såväl kommunala som fristående. Rönnbäcksskolan ligger sedan 1996 i en byggnad som tillhör Helsingborgshem, i närheten av Pålsjö skog. Skolan ligger i anslutning till bl.a. äldreboende. Genomförandet av inspektionen i Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Borgmästarskolan/ Rönnbäcksskolan har bestått av undervisningsråden Helena Plantin och Lena Godin. Besök i skolorna genomfördes den 6 maj Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan genomfördes formella intervjuer med vikarierande rektorer, personal och föräldrar. Lektioner besöktes. Under besöket fördes också samtal med övrig personal på skolorna. 1. Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. På Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan har eleverna ett omfattande stödbehov. Inga elever har ett talat språk. Ett fåtal elever kan i viss utsträckning använda sig av teckenspråk, ljud och signalord eller bilder, och det är svårt även för personalen att tolka den information som ges. På skolorna finns både elever som är inneslutna i sig själva och utåtagerande och aggressiva elever. Resultatet av arbetet med normer och värden är därmed svårt att bedöma. Resultat av skolornas strävan att skapa gemenskap och närhet mellan elever märks t.ex. när elever i samlingar reagerar över att någon av eleverna eller i personalen är frånvarande. Intervjuade föräldrar upplever att skolorna utgör trygga miljöer för eleverna. Personalen är observant på om eleverna visar intresse och glädje för någon särskild aktivitet eller ett särskilt ämne, och tillvaratar detta. Målsättningen för skolorna är att skapa maximala förutsättningar att utvecklas för varje elev. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att det är svårt att med bestämdhet uttala sig om resultatet av skolornas arbete med normer och värden. Genom personalens förhållningssätt gentemot eleverna och genom det arbete som utförs (se avsnitt Arbetsmiljö och delaktighet), bedömer inspektörerna att skolorna når de resultat som är möjliga utifrån elevernas förutsättningar. 3

6 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Vid Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan har eleverna olika förutsättningar att nå målen i läroplaner och kursplaner. Inga elever bedöms fullt ut nå dessa mål. Båda skolorna lägger tonvikt på att hitta och utveckla former för att eleverna skall kunna kommunicera med omvärlden samt social och motorisk träning, och skolorna dokumenterar på olika sätt de framsteg som görs. För varje elev görs en individuell utvecklingsplan med såväl långsiktiga mål som delmål. I denna kartläggs och värderas elevens kunskaps- och färdighetsutveckling i kursplanernas ämnen och graden av självständighet i skolarbetet. Flera elever har återkommande perioder då de är i fysiskt sämre skick. Under perioder då eleverna mår fysiskt bättre, upprättas en särskild plan för intensivträning av olika funktioner för att uppnå önskat resultat. För vissa elever handlar det enbart om att vidmakthålla vissa funktioner, medan vissa elever kan förlora funktioner som de tidigare haft. Intyg skrivs efter avslutad utbildning i träningsskolan. Skolan har hittills inte utfärdat något allmänt studieomdöme. Elever som slutar på det individuella programmet får ett individuellt utformat dokument/intyg som följer eleven till den dagliga verksamhet som eleven går vidare till. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att resultatet av skolornas pedagogiska arbete ger förutsättningar för varje elev att nå de mål som bedöms vara realistiska. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. I Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan arbetar personalen aktivt med att i olika situationer och med olika metoder och hjälpmedel skapa en bra arbetsmiljö för eleverna. Personalen är ständigt närvarande och hanterar situationerna med respekt för eleverna. På Borgmästarskolan måste personalen tidvis hålla fast elever för att de inte skall skada sig själv eller andra. Personalen är observant på 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan att detta måste hanteras med respekt för elevernas integritet, och har efter en incident för några år sedan upprättat rutiner för detta. Inspektörsteamet har dock inte fått ta del av någon plan för kränkande behandling mellan elever eller om vuxen kränker elev från någon av skolorna. Föräldrarna på båda skolorna känner sig trygga med nuvarande personal, men på Borgmästarskolan upplever föräldrar otrygghet vid lov och när vikarier sätts in. Eleverna på skolan har ett stort behov av rutiner, lugn och tystnad, och varje förändring blir ett orosmoment. Angående lokalernas utformning, se kapitel 7. Elevernas möjlighet att vara delaktiga är små, och varierar dessutom efter varje elevs förutsättningar. Personalen är lyhörd för elevernas uttryck för vad de uppskattar och vill arbeta mera med. Elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) utgår bl.a. från elevernas intressen för att skolorna på olika sätt skall kunna tillvarata detta i undervisningen. Skolorna har ett nära samarbete med föräldrarna, och föräldrasamverkan är ett av målen i skolornas arbetsplaner. Runt eleverna finns ett nätverk bestående av föräldrar, skolpersonal, habilitering, personal på långtids- eller korttidsboenden och ev. andra aktörer. Utöver utvecklingssamtal med föräldrar, och när så är möjligt elever, deltar skolpersonal efter föräldrars önskemål i möten med habiliteringen, som skolorna även har ett formellt samarbete med, samt i möten med personal från elevernas korttids- eller långtidsboende. Skolhälsovård anordnas från och med höstterminen 2003 genom skolläkare och skolsköterska. Skolorna arbetar hälsofrämjande bl.a genom att eleverna varje dag deltar i olika fysiska aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Skolorna lägger stor vikt vid utevistelse, motorik, lek och motion. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att det sker ett gott arbete på båda skolorna för att skapa en god arbetsmiljö för eleverna. På båda skolorna saknas dock en plan mot kränkande behandling, vilket inte är i enlighet med författningarnas krav. Angående föräldrars oro över t.ex. personalbyten, se kapitel 5. Angående lokalernas förutsättningar att ge trygghet och lust att lära, se kapitel Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Vid Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan är undervisningen individualiserad utifrån elevernas skiftande behov, förutsättningar och problematik. Skolorna använder sig av olika testmaterial för att bedöma elevernas utveckling. Varje 5

8 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET elev har ett eget schema som revideras vid behov, och som utgår från träningsskolans kursplan och timplan samt gymnasiesärskolans kursplaner i verksamhetsträning. Den fördelningsbara tiden utnyttjas till ytterligare individanpassning efter elevernas behov, i samråd med föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan/studieplan, som utvärderas och revideras kontinuerligt vid utvecklingssamtal, och där mål, metoder och ansvar tydliggörs. Vid uppföljning deltar alltid ansvarig skolpersonal, specialpedagog, föräldrar, och vid behov andra berörda som t.ex. personal från habiliteringen eller elevboende. Vid behov lyfts delar i planerna ut och används som åtgärdsprogram. Föräldrarna får information om innehållet i kursplanerna och målen för utbildningen, och hur skolan har brutit ner dessa för varje elev. Båda skolorna använder dagligen kontaktböcker för kommunikationen mellan hem och skola. Rönnbäcksskolan arbetar med att ge eleverna stimulans och intryck för att väcka funktioner och sinnen hos eleverna och för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Skolan lägger stor vikt vid att fånga upp olika signaler från eleverna för att kunna gå vidare i arbetet, liksom vid vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Genom olika symboler eller konkreta föremål tydliggörs övergångar mellan skoldagens olika aktiviteter för eleverna. Skolan har bl.a. ett sinnesrum där elevernas syn stimuleras, och pedagogiska hjälpmedel som aktiverar eleverna och förstärker sinnesintryck. All personal arbetar efter och fortbildas i Lilli Nielsens metodik. Eleverna har individuell musikterapi varje vecka. Personalen är ofta ute med eleverna, både i naturen och i samhället. Fysiska aktiviteter genomförs regelbundet, t.ex. motorik, rullstolsdans, bassängbad, bubbelbad, massage och ridning. Aktiveterna genomförs såväl i grupp som enskilt, efter elevernas behov. Ibland upprättas intensivplaner för elever då vissa funktioner tränas mer intensivt (se avsnitt Kunskaper). På Borgmästarskolan genomförs aktiviteter såväl i grupp som enskilt, efter elevernas behov. Personalen strävar efter att minimera störande stimuli och ljud så att eleverna skall få arbetsro och kontinuitet. Den minsta klassen består av två elever som behöver mycket struktur, och vars hela dagar är indelade i 10- minuterspass. Ibland arbetar eleverna med hörselskydd, eller går in i smårum där de kan gunga och lyssna på musik för att koppla av när de har slutfört en uppgift. Eleverna tränas i vardagssysslor och i att vara ute i samhället för att kunna vistas i olika miljöer. Fysiska aktiviteter finns på schemat flera gånger varje dag eftersom eleverna mår bra av det, t.ex. motorikövningar, cykling, simning, skogsrundor och ridning. På båda skolorna finns elever med annan kulturell bakgrund, och där ett annat språk än svenska talas i hemmen. Båda skolorna har elever med annan kulturell bakgrund, och föräldrar som inte talar svenska. Studiehandledning på modersmålet har dock hittills inte förekommit på någon av skolorna. Yrkesvalsläraren på Filbornaskolans gymnasiesärskola arbetar regelbundet med IV-eleverna för att hitta lämpliga praktikplatser. Eleverna har regelbunden praktik utifrån sina individuella förutsättningar under årskurs 3 och 4 i gymnasiesärskolan. Yrkesvalsläraren är också delaktig i arbetet med övergången till Omsorgsverksamheten det år eleverna fyller 21 år. Om elever skall gå vidare till en daglig verksamhet efter avslutad skolgång, gör eleven praktik på olika verksamheter för att hitta den som är mest lämpad. 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolans pedagogiska verksamhet och undervisning sker i enlighet med träningsskolans kursplan och timplan, och det individuella programmet för gymnasiesärskolan. Inspektörerna bedömer att eleverna får en god undervisning som är anpassad efter deras individuella förutsättningar. Skolorna bör uppmärksamma eventuella behov av och rätten till stöd i form av studiehandledning på modersmålet. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå nationella mål tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan har en gemensam rektor på 75 procent som vid inspektionen var långtidssjukskriven. Vid inspektörsteamets besök upprätthölls rektorsfunktionen sedan den 1 mars av två lärare med vardera ca 25 procent nedsättning i tjänsten. Områdeschefen för skolområde Väst i Helsingborg har övertagit rektorsansvaret för beslut kring eleverna, budget och personalärenden Den tillförordnade rektorn på Borgmästarskolan undervisar i idrott/motorik på ytterligare två skolor varje vecka. En skolassistenttjänst på deltid har inrättats för att avlasta skolorna administrativt, men skolassistenten hade vid inspektionen ännu inte hunnit påbörja sitt arbete. Skolorna har sedan 2002 haft stor omsättning på såväl skolledare som personal, som enligt föräldrar och personal på Borgmästarskolan har inneburit bristande kontinuitet i arbetet med eleverna. Arbetet med att utarbeta och revidera t.ex. rutiner och handlingsplaner är eftersatt. På Rönnbäcksskolan träffas all personal två timmar/vecka och samtlig personal i en klass en gång/vecka. På Borgmästarskolan träffas all personal en timme/vecka och personalen i klasserna en timme/vecka. Därutöver har pedagogerna individuell planering. Personalen på båda skolorna upplever att tiden för pedagogiska diskussioner och utvärdering av arbetet med eleverna inte räcker till. Oförutsedda händelser och elevernas behov gör det svårt att gå ifrån för planering och efterarbete. På Borgmästarskolan finns ett uttalat behov av att tala om förhållningssätt och om incidenter. Personalen har handledning varannan vecka, då mycket sades komma upp till ytan. Då skolorna inte haft tillgång till skolhälsovård förrän vid läsårsstarten 2003/2004 fanns en osäkerhet om vilka befogenheter personalen har att dela ut medicin till eleverna. Skolorna arbetar systematiskt med utvärdering av verksamheten, såväl i det dagliga arbetet som terminsvis och årligen. Kvalitetsredovisningar för läsåret 2002/2003 har upprättats som bl.a. bygger på arbetslagens och föräldrarnas utvärderingar. Kvalitetsredovisningarna utgår från den tidigare arbetsplanens prioriterade mål, som motsvarar några av de nationella målen. Borgmästarskolan har enligt kvalitetsredovisningen inte nått sitt mål vad gäller självständig- 7

10 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET hetsfostran på grund av hög personalomsättning och en upplevd brist på personal. Av kvalitetsredovisningarna framgår att rektorsbytena gjort det svårt att kontinuerligt följa och analysera skolornas resultat. Därmed försvåras också möjligheten att ange åtgärder för utveckling. Rönnbäcksskolan avser dock bl.a. att arbeta mer aktivt med föräldrainflytande. I skolornas arbetsplaner för läsåret 2003/2004 har ett flertal såväl nationella som lokala mål satts upp, och tidpunkter och metoder för att utvärdera dessa anges. Bland annat har skolorna haft gemensam fortbildning kring värdegrunden i särskolan. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att omständigheterna kring rektorsfunktionen vid inspektionstillfället försvårar en bedömning av hur styrningen och ledningen vid skolorna fungerar. Kommunen har vidtagit åtgärder för att försöka lösa den uppkomna situationen. Enligt inspektörernas bedömning är det angeläget att kommunen härvidlag beaktar den oro för eleverna som finns bland föräldrar och i viss mån bland personalen, särskilt på Borgmästarskolan, och att elevernas rättssäkerhet kan garanteras även under rådande omständigheter. Prioritet bör ges att öka utrymmet för pedagogiska diskussioner, utvärdering och förbättringsarbete. Inspektörerna konstaterar dock att skolorna har ett pågående och systematiskt kvalitetsarbete och upprättar kvalitetsredovisningar. Denna kan utvecklas genom att tydliggöra kopplingen till de nationella målen, analys och åtgärder för utveckling. 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Barnoch ungdomsutbildningen omfattar förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det skall finnas lika möjligheter till utbildning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och möjligheter till utbildning i särskilda utbildningsformer. Inom skolformerna skall det också finnas olika möjligheter för eleverna att individuellt göra val av ämnen, program, inriktningar och kurser. En skola kan, enligt skollagen, profilera sig för att tillgodose olika elevers behov eller öka elevernas motivation för lärande. Granskningen gäller om det finns tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i de statliga bestämmelserna. Även informationen om möjligheter till olika val av fördjupning, kurser, skolor och utbildningsvägar behandlas. Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan är till för elever som är mottagna i särskolan, och är inriktade på dels flerfunktionshindrade (Rönnbäcksskolan), dels autism (Borgmästarskolan). Skolorna ger, utifrån varje elevs individuella förutsättningar, möjligheter till individuella val genom att personalen söker identifiera moment som eleverna upplever vara intressanta och lustfyllda och utökar tiden för dessa moment för eleven. Elevens val upplevdes dock av personalen på båda skolorna vara ett område som kan utvecklas ytterligare. Förskoleklass erbjuds inom förskoleverksamheten i kommunen. Eleverna går i träningsskolan t.o.m. årskurs 9. Därefter erbjuds ett frivilligt tionde år, och därefter gymnasiesärskola omfattande fyra läsår. Intervjuade föräldrar uppger att de fått relevant information om utbildningsvägar för eleverna. Osäkerhet fanns dock om organisationen kring tillsynen av 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan elever över 13 år, då ansvaret för denna i augusti 2004 förs över till Omsorgsnämnden. Skolorna har upparbetade rutiner för frånvaro, även längre sådan, som t.ex. kan inträffa vid sjukhusvistelse. Ingen elev deltog vid inspektionen i särskild undervisning. Modersmålsundervisning erbjuds via gymnasiesärskolan på Filbornaskolan. System och rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan behandlas i kommunrapporten. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att elever och föräldrar har tillgång till utbildning, information och valfrihet i enlighet med de statliga bestämmelserna. På skolorna bedrivs ett arbete med att ytterligare utveckla valmöjligheter för eleverna. 7. Resurser Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de lärande skall nå de nationella målen för utbildningen. I skollagen finns dock bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Även principerna för resursfördelningen aktualiseras vid inspektionen. Budgetansvaret för skolorna låg vid tiden för inspektionen hos områdeschefen. Båda skolorna har samma ekonomiska tilldelning/elev. På Rönnbäcksskolan finns utbildade specialpedagoger motsvarande 2,15 tjänster och två förskollärare som genomgår utbildning till specialpedagog. Dessutom finns 18 assistenter samt köks- och städpersonal. Personaltätheten är en vuxen/elev. Skolan har samverkan med och får handledning av resursteamet på barn- och ungdomshabiliteringen, bl.a. av specialpedagog, logoped och sjukgymnast. På Borgmästarskolan finns utbildade specialpedagoger motsvarande 2,2 tjänster, en fritidspedagog som genomgår utbildning till specialpedagog, en förskollärare samt elevassistenter. Skolan har totalt 13 anställda motsvarande ca 8 heltidstjänster/14 elever. På båda skolorna handleder specialpedagogerna assistenterna i arbetet med eleverna. En specialpedagog är knuten till varje klass. Assistenterna har utbildning i form av t.ex. elevassistentutbildning eller Omvårdnadsprogrammet. Personalen är själv aktiv i att söka och delta i kompetensutveckling. För skolhälsovården finns skolöverläkare och skolsköterska fem timmar permånad, med telefontid två tillfällen/vecka, samt särskolans psykolog. Därutöver har eleverna och deras familjer regelbundna kontakter med habiliteringen och sjukvården. Vid akuta medicinska situationer kontaktas primär- eller akutvård och föräldrar. Rönnbäcksskolans lokaler är helt anpassade till elevernas behov. Specifika hjälpmedel för eleverna tillhandahålles genom habiliteringen, och belastar inte 9

12 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET skolans budget. Skolan har, utöver klassrummen, bl.a. massagerum, bubbelbad, sinnesrum, musikrum, datorrum och motorikrum. Personalen lägger stor vikt vid att genom enkla medel inreda klassrummen på ett sätt som stimulerar sinnena och fantasin och ta fram individuellt anpassade läromedel och material. Skolan ligger i anslutning till Pålsjö skog, vilket ger goda möjligheter till aktiviteter utomhus. Borgmästarskolan har sina lokaler på tredje våningen i en byggnad inom Maria Park-området. I lokalerna har det tidigare varit sjukhusverksamhet och korridorsprägeln kvarstår. Det finns olika rum för olika aktiviteter, t.ex. för motorik och datorer. Några elever har hem- och konsumentkunskap på Maria Parkskolan. Läget på tredje våningen och salens utformning och utrustning gör dock att vissa elever av säkerhetsskäl inte har tillgång till denna lokal. Klassrummen har inretts bl.a. med skärmar som ger möjlighet för eleverna att kunna arbeta ostört, och utan för mycket sinnesintryck som oroar och stör den för eleverna viktiga strukturen. Enligt personalen är lokalerna otillräckliga för vissa elever som har behov av att undervisas enskilt i mindre rum. Det är osäkert om skolan kan finnas kvar i nuvarande lokaler när elevantalet de närmaste åren ökar. Eleverna är känsliga för förändringar, och några av dem har redan ett par gånger varit med om att skolan har flyttat. Det finns möjlighet att i nuvarande lokaler ta emot och undervisa elever med fysiska funktionshinder. Det finns individuellt anpassade läromedel för varje elev. Det finns dock behov av bl.a. fler datorer med specialprogram, samt olika lek- och rörelsematerial. Slitaget på datorer, läromedel och leksaker är mycket stort. Skolan har nära till skog och hav, och eleverna vistas ute flera gånger varje dag. Skolan har bl.a. en uppsättning cyklar (två- och trehjulingar och tandemcyklar) som ofta utnyttjas. Skolgården är dock inte inhägnad, vilket är en förutsättning för att någon gång kunna låta eleverna vara tillsammans med varandra utan att en vuxen finns i elevens omedelbara närhet. Bussar hyres för utflykter. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolorna har förutsättningar att ge eleverna en tidsenlig utbildning. Detta gäller i högre grad på Rönnbäcksskolan än på Borgmästarskolan. Mot bakgrund av elevernas behov, bedömer inspektörerna att huvudmannen bör uppmärksamma personalomsättning, lokaler och utrustning på Borgmästarskolan. Sammanfattande bedömning Inspektörerna bedömer att verksamheten i Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan övergripande har god kvalitet som ligger väl i linje med de nationella bestämmelserna och målen för särskolan, utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och situation. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: - mot bakgrund av rådande omständigheter kring skolornas ledning, bör kommunen beakta den oro för eleverna som finns bland föräldrar och i viss mån bland personalen, 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan - kommunen bör beakta att elevernas rättssäkerhet kan garanteras även under rådande omständigheter kring skolornas ledning, - kommunen bör uppmärksamma personalomsättning, lokaler och utrustning på Borgmästarskolan, mot bakgrund av elevernas behov, - kvalitetsredovisningen kan utvecklas genom att tydliggöra kopplingen till de nationella målen, analys och åtgärder för utveckling, - tid för pedagogiska diskussioner bör prioriteras samt - rätten till studiehandledning på modersmålet bör beaktas. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Skolorna saknar en handlingsplan för kränkande behandling (läroplan för det obligatoriska skolväsendet, avsnitt 2.8 Rektors ansvar och 1 kap. 1 skollagen). Datum Ort Lund Helena Plantin Lena Godin 11

14 Laröds rektorsområde Utbildningsinspektion i Laröds rektorsområde, Holstagårdsskolan och Laröds skola UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

15 Laröds rektorsområde SKOLVERKET Laröds rektorsområde Beskrivning av skolan/rektorsområdet Antal barn/elever Grundskola 650 Skolbarnsomsorg 220 Förskoleverksamhet 90 Förskoleklass 55 Larödsenheten är Helsingborgs nordligaste skolområde. Samhället präglas av en stabil socioekonomisk miljö och utbildningsnivån bland föräldrarna är hög. I Larödsenheten ingår Holstagårdsskolan med verksamhet från förskoleklass till och med skolår 7 samt skolbarnsomsorg. Laröds skola omfattar verksamhet från förskoleklass till och med skolår 6 och i likhet med Holstagårdsskolan är skolbarnsomsorgen integrerad i skolan. I området finns också tre förskolor. Enheten omfattar idag cirka 650 grundskoleelever och en personalgrupp om cirka 110 anställda. Eleverna i Laröd har hittills överflyttats till Helsingborgs tätort efter skolår 6 men inom enheten planeras för att på båda skolorna erbjuda eleverna att stanna kvar till och med skolår 9. Detta har redan påbörjats på Holstagårdsskolan som höstterminen 2003 tog emot sina första elever i skolår 7. Laröds skola är byggd på 1960-talet medan Holstagårdsskolan byggdes i mitten av 1990-talet. På Holstagårdsskolan är verksamheten samlad i en byggnad med undantag av ett arbetslag med verksamhet från förskoleklass till och med skolår 3. Denna enhet är lokaliserad i en angränsande byggnad och driver sin verksamhet med Montessoripedagogisk inriktning. Laröds skola består av en huvudbyggnad där den övervägande verksamheten sker. I en angränsande byggnad bedrivs undervisning i trä- och textilslöjd och i en tredje byggnad har förskoleklassen sin hemvist. I likhet med övriga grundskolor deltar Laröds rektorsområde i Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Genomförandet av inspektionen i Laröds rektorsområde Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Holstagårdsskolan och Laröds skola har bestått av experten Arne Huseby och undervisningsrådet Lena Godin. Besök i Holstagårdsskolan påbörjades den 29 januari och avslutades den 30 januari Besök i Laröds skola påbörjades den 3 februari och avslutades den 4 februari Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. 2

16 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Laröds rektorsområde Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Laröds rektorsområde, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. Vid de båda skolorna genomfördes formella intervjuer med rektor, representanter ur gruppen lärarpersonal, elever och föräldrar. Vidare genomfördes intervjuer med personal ur elevvårdsteamet, vaktmästare och skolvärdinna. Inspektörerna fick också tillfälle att besöka ett antal lektioner under sina besök. Övrig information av betydelse för inspektionen har varit den attitydundersökning som Helsingborg Kommun nyligen genomfört, Kvalitetsmätning Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Inom Larödsenheten framstår elevernas skolmiljö som trygg, välordnad och inbjudande. Förhållandet mellan elever och vuxna präglas av ömsesidig respekt. Samtalstonen mellan eleverna är livlig och frimodig och de vuxnas förhållningssätt förefaller vänligt och positivt. Iakttagelserna bekräftas vid intervjuer med eleverna såväl som vid personal- och föräldraintervjuer. Elever uttrycker samstämmigt att det råder mycket god stämning på de båda skolorna. Alla hjälper varandra, alla blir sedda och mobbning förekommer inte i någon nämnvärd utsträckning. Skolledningen och personalen är medvetna om att elevunderlaget inte är representativt för flertalet elever i Helsingborgs skolor. Förväntningarna på eleverna är inte sällan höga från hemmen och elevernas uppväxtmiljö är i många avseenden segregerad från de övriga stadsdelarna. Det framkommer tydligt att skolledningen har en medvetenhet om detta och vill värna ett förhållningssätt mellan eleverna som bygger på respekt och positiva attityder, dock utan alltför mycket av konkurrens och tävling. Sammanfattningsvis gör inspektörerna bedömningen att Holstagårdsskolan och Laröds skola i huvudsak erbjuder sina elever en trygg miljö som torde främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 3

17 Laröds rektorsområde SKOLVERKET 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Kunskapsresultaten på Larödsskolorna är goda. Detta kan tillskrivas skolans insatser men är förstås också ett resultat av många olika andra faktorer, så till exempel elevernas socioekonomiska bakgrund. Nationella sammanställningar visar att 98 procent av eleverna uppnår målen i svenska, engelska och matematik. Kunskapsmålen och läroplanens mål att sträva mot har brutits ner och används som ett verktyg i undervisningen. Målen är kända för personalen medan skolan i detta hänseende inte lyckats involvera eleverna i tillräcklig utsträckning. Föräldrarepresentanterna uttrycker att de känner sig väl informerade vad gäller såväl individuella utvecklingsplaner som kursmål. Förberedelser för att på båda skolorna fullt ut kunna ta emot elever i skolåren 7 9 pågår och i detta avseende har förberedelser för betygssättning satts igång. Inspektörerna kunde vid besök på skolorna se exempel på elevernas självständiga arbete. Det förekom dock arbetsmoment då samtliga elever i gruppen var sysselsatta med samma uppgift. Detta bekräftades också av personalen som berättade att eleverna i vissa grupper förhållandevis sällan arbetade med individuellt anpassade arbetsuppgifter. Föräldrarna ansåg emellertid att det rådde en god balans mellan lärarstyrd verksamhet och självständigt arbete. Sammanfattningsvis gör inspektörerna bedömningen att eleverna har goda kunskaper i förhållande till läroplanernas och kursplanernas mål. Elevernas möjligheter att på ett utvecklande sätt välja arbetsmetoder och arbeta självständigt behöver dock utvecklas. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Skolornas arbete kring normer och värden skall enligt skolledningen genomsyra all verksamhet i skolan och vara en ständigt pågående diskussion, ett arbete som skall leda till en samsyn. Normer och värden diskuteras bland annat under olika temaarbeten. Rektor och skolsköterska genomför varje år etiska samtal med 4

18 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Laröds rektorsområde eleverna och skolan förstärker sina insatser i detta avseende genom att arbeta med kompissamtal och kamratstödjare. För att skapa större förståelse mellan barn med olika etniska bakgrunder samarbetar skolorna med International School of Helsingborg. Vid inspektionstillfället diskuterade rektorsområdets elevstyrelse om skolorna skulle ansvara för fadderbarn. I syfte att skapa förutsättningar för en meningsfull och varierad fritid för eleverna, samarbetar Laröds skolor med kyrkan och församlingens präst ingår i skolans krisgrupp. Skolan lägger stor vikt vid att eleverna skall få en sund inställning till rörelseaktiviteter och hälsa. I detta arbete utgör idrottsföreningarna ett gott stöd. Rektorsområdet har en handlingsplan mot kränkande behandling. Den formella organisationen kring elevernas inflytande utgörs av klassråd och elevråd. Flera personalrepresentanter menar att såväl elevråd som klassråd fungerar bra men att det finns anledning att stärka elevernas förmåga att bättre ta tillvara möjligheten att arbeta i demokratiska former. Idag tenderar diskussionerna att begränsas till rent praktiska frågor. En elevstyrelse, bestående av fyra representanter från vardera skolan, har nyligen startats. Styrelsen sammanträder en gång per månad och skall ges insyn i skolornas mera övergripande frågor och stimuleras att i långt högre utsträckning tillsammans med skolledning och personal delta i avgörande beslut. Styrelsen kommer vidare att ha samarbete med föräldrarådet. De representanter som ingår i styrelsen har genomgått utbildning i styrelsearbete. I skolans kvalitetsredovisning finns angivet att skolan behöver öka sina ansträngningar för att göra eleverna delaktiga i planering och genomförande av undervisningen. Kvalitetsmätning 2003 bekräftar detta. Av föräldraintervjun framgår att elevernas möjligheter att påverka planeringen av undervisningen på skolan eller den enskilde elevens skolarbete har blivit bättre med åren medan eleverna menar att deras möjligheter i detta avseende generellt är ganska begränsade. De äldre eleverna uttrycker att lärarna ofta gjort upp planeringen i förväg och att de bara får ge synpunkter på planeringen. Undantagna är de tematiska projekt som genomförs, då planeringen i större utsträckning sker gemensamt och målen blir mer tydliggjorda och diskuterade. Skolhälsovård skolsköterskan arbetar 90 procent på de båda skolorna Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolorna arbetar föredömligt och genomtänkt med frågor som rör arbetsmiljö och delaktighet. Det förebyggande arbetet i att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö är ett uttalat ansvar för all personal på skolorna. Samverkan med elever och föräldrarna är välfungerande vilket också medverkar till att skapa en god arbetsmiljö. Inspektörerna gör också bedömningen att undervisningen till delar är upplagd efter arbetsscheman och att eleverna har ganska lite inflytande över formerna för arbetet. Ytterligare ansträngningar bör göras i arbetet med att utveckla ett elevdemokratiskt arbetssätt, där den enskilde eleven kan påverka sitt skolarbete. 5

19 Laröds rektorsområde SKOLVERKET 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Organisationen på enheten omfattar idag verksamhet upp till och med skolår 6 på Laröds skola och upp till och med skolår 7 på Holstagårdsskolan. Som tidigare nämnts planeras för att båda skolorna framöver skall kunna behålla sina elever under hela deras grundskoletid, detta för att möjliggöra en obruten och sammanhängande verksamhet från förskoleklass till skolår 9. I Läroplanen finns angivet att alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. I Bildningsnämndens Handlingsprogram för skola i Helsingborg anges under rubriken Gemensam utgångspunkt följande: Individ och grupp: Det pedagogiska arbetet skall planeras utifrån varje enskild elevs unika förutsättningar, önskningar och behov. Lärandet organiseras i en social gemenskap. Inspektörerna kunde emellertid notera att det i liten utsträckning förekom arbetsmetoder som bygger på en individanpassad undervisning en undervisning där samverkan i och mellan arbetslagen ligger till grund för arbetet. Detta innebär att eleven kan beredas möjlighet att arbeta med tematiskt upplagda arbeten och nivågrupperingar i enskilda ämnen där parallella aktiviteter pågår och elever med likartade intressen eller mognadsnivåer kan arbeta enskilt eller i grupp. Utifrån intervjuer och inspektörernas observationer kunde konstateras att ett sådant arbetssätt utvecklats mera på Holstagårdsskolan och i en del arbetslag. Pedagogerna på skolorna har i flera fall mycket lång erfarenhet och verksamheten har en stor samlad kompetens vilket givetvis skapar förutsättningar för en ständigt pågående diskussion om utveckling av verksamheten. Personalen uttrycker dock att det är svårt att skapa tid för pedagogiska diskussioner. En till två eftermiddagar per vecka avsätts tid för planering i arbetslagen. Båda skolorna träffas en eftermiddag per månad. I övrigt träffas arbetslagen kvällstid. Skolledningen deltar vid de enskilda arbetslagens träffar för att tillsammans med dessa utveckla verksamheten. Skolledning och personal uppger att man på skolan använder sig av kontinuerliga tester för att försäkra sig om att elevernas kunskapsnivåer är kända för personalen och även för föräldrarna. Individuella utvecklingsplaner, (IUP), utgör stommen i detta arbete. Därutöver dokumenteras elevernas resultat via ter- 6

20 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Laröds rektorsområde minsvisa diagnoser i svenska och matematik, årligen genomförda lästest under elevernas tre första skolår, individuella redovisningar och portfolios. Såväl skolledning som personalrepresentanter menar att man har god kontroll på elevresultaten. Skolledning och personal uttrycker generellt att man kan ge tillräckligt stöd till de elever som behöver sådant. De barn som är i behov av särskilt stöd får detta företrädesvis i elevgruppen. Särskiljande förekommer i liten utsträckning. För samtliga elever har åtgärdsprogram upprättats enligt de föreskrifter som finns. Skolledningen arbetar föredömligt snabbt för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Två elever som är inskrivna i särskolan är integrerade i grundskoleklass. Underliggande utredningar finns och beslut är fattat enligt förordningarna. Någon särskild undervisningsgrupp finns inte inom rektorsområdet. Av föräldraintervjuer framgår att föräldrarna är mycket nöjda med arbetet på skolan. Man har stor tilltro till personalens kompetens och lovordar ledningens förmåga att ständigt ha uppmärksamheten riktad mot klimatet på skolorna såväl som den enskilde elevens tillstånd. Eventuella avvikelser tas tag i omedelbart. Skolans lokala arbetsplan fungerar väl som ett styrdokument i den dagliga verksamheten. Planen har tagits fram i samarbete mellan skolledning, personal och föräldrar. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Vid dessa diskuteras elevernas utveckling och behov utifrån den dokumentation som gjorts i IUP: n Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att det förekommer en strävan till individanpassning av undervisningen. Grunden i detta är den individuella utvecklingsplan som den enskilda eleven har. Dock kan den individanpassade undervisningen utvecklas så att eleverna arbetar mer med sådana uppgifter. Man bör också skapa bättre förutsättningar för den pedagogiska diskussionen i området. Rektorsområdets lokala arbetsplan är föredömlig och fungerar väl som ett redskap i den dagliga undervisningen. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungerar också väl och åtgärder sätts snabbt in. Arbetet med dokumentation och uppföljning av elevernas resultat är likaledes utmärkt. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå nationella mål tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. I ledningsorganisationen på Larödsskolorna ingår rektorn och biträdande rektor, båda med 100 procent tjänstgöringsgrad. Ledningsteamet fördelar sin ar- 7

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2004:57 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Centrum Skolrapporter Område Centrum Gustav Adolfskolan Husensjö skola Nanny Palmkvistskolan Slottsvångsskolan

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger

Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Inspektionsrapport från från Skolverket 2005:39 Utbildningsinspektion i Sundsvalls kommun distrikten Höglunda, Nacksta och Selånger Skolrapporter Skolrapporter Innehåll Skolrapporter Höglunda/Nacksta Höglundaskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg

Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 (9) Cecilia Hanö Dnr54-2003:2868 Inspektion av utbildningen vid den fristående grundskolan Pauliskolan i Helsingborg 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser regleras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB)

Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Växjö kommun Skol och barnomsorgsnämnden Omsorgsnämnden Box 1222 351 12 Växjö 1 (10) Riktad tillsyn i Växjö kommun av rätten till utbildning för elever på hem för vård eller boende (HVB) Skolinspektionen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Aggerudsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Skolans syfte och värdegrund...

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer