Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter

2 Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan Maria Parkskolan Musikgrundskolan Synkopen Resursskolan Maria Park Ringstorpsskolan S:t Jörgens skola The International School of Helsingborg Västra Berga skola

3 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Utbildningsinspektion i särskolorna Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

4 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET Beskrivning av skolan/rektorsområdet Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Antal barn/elever Särskola 29 Skolbarnsomsorg 12 Tillsyn (av elever över 13 år) 8 Gymnasiesärskola 4 Förskoleverksamhet 3 Utbildningen vid skolorna omfattar träningsskola samt individuellt program inom gymnasiesärskolan. Borgmästarskolans elever har diagnosen autism eller autismliknande tillstånd, Rönnbäcksskolans elever är flerfunktionshindrade. Majoriteten av eleverna har heldagomsorg i form av skolbarnsomsorg eller tillsyn (för elever över 13 år). På Rönnbäcksskolan finns även förskoleverksamhet. Borgmästarskolans förskoleverksamhet finns på Äppelgårdens förskola. I Helsingborg skrivs elever in i särskolan vid 7 års ålder. Därför finns förskoleklassen inom förskoleverksamheten, och erbjuds via kommunen. Vid inspektionstillfället delades ledningsansvaret mellan områdeschefen i Område Väst i Helsingborgs kommun och två tillförordnade rektorer på respektive skola, p.g.a. att skolornas ordinarie rektor är långtidssjukskriven. Skolans elever och pedagogiska personal arbetar i arbetslag bestående av personal och elever i respektive klass. Klasstorleken varierar mellan 2-5 elever/klass. Flertalet elever har lång skolväg och åker taxi till skolan. På skolorna finns elever från Helsingborgs kommun, Bjuvs kommun och Höganäs kommun. Borgmästarskolan ligger i en f.d. sjukhusbyggnad i Maria Park-området i Helsingborg. Området har fram till början av 1990-talet fungerat som sjukhus, men har idag ett stort antal skollokaler, såväl kommunala som fristående. Rönnbäcksskolan ligger sedan 1996 i en byggnad som tillhör Helsingborgshem, i närheten av Pålsjö skog. Skolan ligger i anslutning till bl.a. äldreboende. Genomförandet av inspektionen i Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Borgmästarskolan/ Rönnbäcksskolan har bestått av undervisningsråden Helena Plantin och Lena Godin. Besök i skolorna genomfördes den 6 maj Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. I Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan genomfördes formella intervjuer med vikarierande rektorer, personal och föräldrar. Lektioner besöktes. Under besöket fördes också samtal med övrig personal på skolorna. 1. Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. På Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan har eleverna ett omfattande stödbehov. Inga elever har ett talat språk. Ett fåtal elever kan i viss utsträckning använda sig av teckenspråk, ljud och signalord eller bilder, och det är svårt även för personalen att tolka den information som ges. På skolorna finns både elever som är inneslutna i sig själva och utåtagerande och aggressiva elever. Resultatet av arbetet med normer och värden är därmed svårt att bedöma. Resultat av skolornas strävan att skapa gemenskap och närhet mellan elever märks t.ex. när elever i samlingar reagerar över att någon av eleverna eller i personalen är frånvarande. Intervjuade föräldrar upplever att skolorna utgör trygga miljöer för eleverna. Personalen är observant på om eleverna visar intresse och glädje för någon särskild aktivitet eller ett särskilt ämne, och tillvaratar detta. Målsättningen för skolorna är att skapa maximala förutsättningar att utvecklas för varje elev. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att det är svårt att med bestämdhet uttala sig om resultatet av skolornas arbete med normer och värden. Genom personalens förhållningssätt gentemot eleverna och genom det arbete som utförs (se avsnitt Arbetsmiljö och delaktighet), bedömer inspektörerna att skolorna når de resultat som är möjliga utifrån elevernas förutsättningar. 3

6 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Vid Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan har eleverna olika förutsättningar att nå målen i läroplaner och kursplaner. Inga elever bedöms fullt ut nå dessa mål. Båda skolorna lägger tonvikt på att hitta och utveckla former för att eleverna skall kunna kommunicera med omvärlden samt social och motorisk träning, och skolorna dokumenterar på olika sätt de framsteg som görs. För varje elev görs en individuell utvecklingsplan med såväl långsiktiga mål som delmål. I denna kartläggs och värderas elevens kunskaps- och färdighetsutveckling i kursplanernas ämnen och graden av självständighet i skolarbetet. Flera elever har återkommande perioder då de är i fysiskt sämre skick. Under perioder då eleverna mår fysiskt bättre, upprättas en särskild plan för intensivträning av olika funktioner för att uppnå önskat resultat. För vissa elever handlar det enbart om att vidmakthålla vissa funktioner, medan vissa elever kan förlora funktioner som de tidigare haft. Intyg skrivs efter avslutad utbildning i träningsskolan. Skolan har hittills inte utfärdat något allmänt studieomdöme. Elever som slutar på det individuella programmet får ett individuellt utformat dokument/intyg som följer eleven till den dagliga verksamhet som eleven går vidare till. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att resultatet av skolornas pedagogiska arbete ger förutsättningar för varje elev att nå de mål som bedöms vara realistiska. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. I Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan arbetar personalen aktivt med att i olika situationer och med olika metoder och hjälpmedel skapa en bra arbetsmiljö för eleverna. Personalen är ständigt närvarande och hanterar situationerna med respekt för eleverna. På Borgmästarskolan måste personalen tidvis hålla fast elever för att de inte skall skada sig själv eller andra. Personalen är observant på 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan att detta måste hanteras med respekt för elevernas integritet, och har efter en incident för några år sedan upprättat rutiner för detta. Inspektörsteamet har dock inte fått ta del av någon plan för kränkande behandling mellan elever eller om vuxen kränker elev från någon av skolorna. Föräldrarna på båda skolorna känner sig trygga med nuvarande personal, men på Borgmästarskolan upplever föräldrar otrygghet vid lov och när vikarier sätts in. Eleverna på skolan har ett stort behov av rutiner, lugn och tystnad, och varje förändring blir ett orosmoment. Angående lokalernas utformning, se kapitel 7. Elevernas möjlighet att vara delaktiga är små, och varierar dessutom efter varje elevs förutsättningar. Personalen är lyhörd för elevernas uttryck för vad de uppskattar och vill arbeta mera med. Elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP) utgår bl.a. från elevernas intressen för att skolorna på olika sätt skall kunna tillvarata detta i undervisningen. Skolorna har ett nära samarbete med föräldrarna, och föräldrasamverkan är ett av målen i skolornas arbetsplaner. Runt eleverna finns ett nätverk bestående av föräldrar, skolpersonal, habilitering, personal på långtids- eller korttidsboenden och ev. andra aktörer. Utöver utvecklingssamtal med föräldrar, och när så är möjligt elever, deltar skolpersonal efter föräldrars önskemål i möten med habiliteringen, som skolorna även har ett formellt samarbete med, samt i möten med personal från elevernas korttids- eller långtidsboende. Skolhälsovård anordnas från och med höstterminen 2003 genom skolläkare och skolsköterska. Skolorna arbetar hälsofrämjande bl.a genom att eleverna varje dag deltar i olika fysiska aktiviteter, såväl inomhus som utomhus. Skolorna lägger stor vikt vid utevistelse, motorik, lek och motion. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att det sker ett gott arbete på båda skolorna för att skapa en god arbetsmiljö för eleverna. På båda skolorna saknas dock en plan mot kränkande behandling, vilket inte är i enlighet med författningarnas krav. Angående föräldrars oro över t.ex. personalbyten, se kapitel 5. Angående lokalernas förutsättningar att ge trygghet och lust att lära, se kapitel Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Vid Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan är undervisningen individualiserad utifrån elevernas skiftande behov, förutsättningar och problematik. Skolorna använder sig av olika testmaterial för att bedöma elevernas utveckling. Varje 5

8 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET elev har ett eget schema som revideras vid behov, och som utgår från träningsskolans kursplan och timplan samt gymnasiesärskolans kursplaner i verksamhetsträning. Den fördelningsbara tiden utnyttjas till ytterligare individanpassning efter elevernas behov, i samråd med föräldrar. Varje elev har en individuell utvecklingsplan/studieplan, som utvärderas och revideras kontinuerligt vid utvecklingssamtal, och där mål, metoder och ansvar tydliggörs. Vid uppföljning deltar alltid ansvarig skolpersonal, specialpedagog, föräldrar, och vid behov andra berörda som t.ex. personal från habiliteringen eller elevboende. Vid behov lyfts delar i planerna ut och används som åtgärdsprogram. Föräldrarna får information om innehållet i kursplanerna och målen för utbildningen, och hur skolan har brutit ner dessa för varje elev. Båda skolorna använder dagligen kontaktböcker för kommunikationen mellan hem och skola. Rönnbäcksskolan arbetar med att ge eleverna stimulans och intryck för att väcka funktioner och sinnen hos eleverna och för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Skolan lägger stor vikt vid att fånga upp olika signaler från eleverna för att kunna gå vidare i arbetet, liksom vid vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Genom olika symboler eller konkreta föremål tydliggörs övergångar mellan skoldagens olika aktiviteter för eleverna. Skolan har bl.a. ett sinnesrum där elevernas syn stimuleras, och pedagogiska hjälpmedel som aktiverar eleverna och förstärker sinnesintryck. All personal arbetar efter och fortbildas i Lilli Nielsens metodik. Eleverna har individuell musikterapi varje vecka. Personalen är ofta ute med eleverna, både i naturen och i samhället. Fysiska aktiviteter genomförs regelbundet, t.ex. motorik, rullstolsdans, bassängbad, bubbelbad, massage och ridning. Aktiveterna genomförs såväl i grupp som enskilt, efter elevernas behov. Ibland upprättas intensivplaner för elever då vissa funktioner tränas mer intensivt (se avsnitt Kunskaper). På Borgmästarskolan genomförs aktiviteter såväl i grupp som enskilt, efter elevernas behov. Personalen strävar efter att minimera störande stimuli och ljud så att eleverna skall få arbetsro och kontinuitet. Den minsta klassen består av två elever som behöver mycket struktur, och vars hela dagar är indelade i 10- minuterspass. Ibland arbetar eleverna med hörselskydd, eller går in i smårum där de kan gunga och lyssna på musik för att koppla av när de har slutfört en uppgift. Eleverna tränas i vardagssysslor och i att vara ute i samhället för att kunna vistas i olika miljöer. Fysiska aktiviteter finns på schemat flera gånger varje dag eftersom eleverna mår bra av det, t.ex. motorikövningar, cykling, simning, skogsrundor och ridning. På båda skolorna finns elever med annan kulturell bakgrund, och där ett annat språk än svenska talas i hemmen. Båda skolorna har elever med annan kulturell bakgrund, och föräldrar som inte talar svenska. Studiehandledning på modersmålet har dock hittills inte förekommit på någon av skolorna. Yrkesvalsläraren på Filbornaskolans gymnasiesärskola arbetar regelbundet med IV-eleverna för att hitta lämpliga praktikplatser. Eleverna har regelbunden praktik utifrån sina individuella förutsättningar under årskurs 3 och 4 i gymnasiesärskolan. Yrkesvalsläraren är också delaktig i arbetet med övergången till Omsorgsverksamheten det år eleverna fyller 21 år. Om elever skall gå vidare till en daglig verksamhet efter avslutad skolgång, gör eleven praktik på olika verksamheter för att hitta den som är mest lämpad. 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolans pedagogiska verksamhet och undervisning sker i enlighet med träningsskolans kursplan och timplan, och det individuella programmet för gymnasiesärskolan. Inspektörerna bedömer att eleverna får en god undervisning som är anpassad efter deras individuella förutsättningar. Skolorna bör uppmärksamma eventuella behov av och rätten till stöd i form av studiehandledning på modersmålet. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå nationella mål tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan har en gemensam rektor på 75 procent som vid inspektionen var långtidssjukskriven. Vid inspektörsteamets besök upprätthölls rektorsfunktionen sedan den 1 mars av två lärare med vardera ca 25 procent nedsättning i tjänsten. Områdeschefen för skolområde Väst i Helsingborg har övertagit rektorsansvaret för beslut kring eleverna, budget och personalärenden Den tillförordnade rektorn på Borgmästarskolan undervisar i idrott/motorik på ytterligare två skolor varje vecka. En skolassistenttjänst på deltid har inrättats för att avlasta skolorna administrativt, men skolassistenten hade vid inspektionen ännu inte hunnit påbörja sitt arbete. Skolorna har sedan 2002 haft stor omsättning på såväl skolledare som personal, som enligt föräldrar och personal på Borgmästarskolan har inneburit bristande kontinuitet i arbetet med eleverna. Arbetet med att utarbeta och revidera t.ex. rutiner och handlingsplaner är eftersatt. På Rönnbäcksskolan träffas all personal två timmar/vecka och samtlig personal i en klass en gång/vecka. På Borgmästarskolan träffas all personal en timme/vecka och personalen i klasserna en timme/vecka. Därutöver har pedagogerna individuell planering. Personalen på båda skolorna upplever att tiden för pedagogiska diskussioner och utvärdering av arbetet med eleverna inte räcker till. Oförutsedda händelser och elevernas behov gör det svårt att gå ifrån för planering och efterarbete. På Borgmästarskolan finns ett uttalat behov av att tala om förhållningssätt och om incidenter. Personalen har handledning varannan vecka, då mycket sades komma upp till ytan. Då skolorna inte haft tillgång till skolhälsovård förrän vid läsårsstarten 2003/2004 fanns en osäkerhet om vilka befogenheter personalen har att dela ut medicin till eleverna. Skolorna arbetar systematiskt med utvärdering av verksamheten, såväl i det dagliga arbetet som terminsvis och årligen. Kvalitetsredovisningar för läsåret 2002/2003 har upprättats som bl.a. bygger på arbetslagens och föräldrarnas utvärderingar. Kvalitetsredovisningarna utgår från den tidigare arbetsplanens prioriterade mål, som motsvarar några av de nationella målen. Borgmästarskolan har enligt kvalitetsredovisningen inte nått sitt mål vad gäller självständig- 7

10 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET hetsfostran på grund av hög personalomsättning och en upplevd brist på personal. Av kvalitetsredovisningarna framgår att rektorsbytena gjort det svårt att kontinuerligt följa och analysera skolornas resultat. Därmed försvåras också möjligheten att ange åtgärder för utveckling. Rönnbäcksskolan avser dock bl.a. att arbeta mer aktivt med föräldrainflytande. I skolornas arbetsplaner för läsåret 2003/2004 har ett flertal såväl nationella som lokala mål satts upp, och tidpunkter och metoder för att utvärdera dessa anges. Bland annat har skolorna haft gemensam fortbildning kring värdegrunden i särskolan. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att omständigheterna kring rektorsfunktionen vid inspektionstillfället försvårar en bedömning av hur styrningen och ledningen vid skolorna fungerar. Kommunen har vidtagit åtgärder för att försöka lösa den uppkomna situationen. Enligt inspektörernas bedömning är det angeläget att kommunen härvidlag beaktar den oro för eleverna som finns bland föräldrar och i viss mån bland personalen, särskilt på Borgmästarskolan, och att elevernas rättssäkerhet kan garanteras även under rådande omständigheter. Prioritet bör ges att öka utrymmet för pedagogiska diskussioner, utvärdering och förbättringsarbete. Inspektörerna konstaterar dock att skolorna har ett pågående och systematiskt kvalitetsarbete och upprättar kvalitetsredovisningar. Denna kan utvecklas genom att tydliggöra kopplingen till de nationella målen, analys och åtgärder för utveckling. 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning Lika tillgång till utbildning, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, är en grundprincip för det offentliga skolväsendet. Barnoch ungdomsutbildningen omfattar förskoleklassen, grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det skall finnas lika möjligheter till utbildning för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och möjligheter till utbildning i särskilda utbildningsformer. Inom skolformerna skall det också finnas olika möjligheter för eleverna att individuellt göra val av ämnen, program, inriktningar och kurser. En skola kan, enligt skollagen, profilera sig för att tillgodose olika elevers behov eller öka elevernas motivation för lärande. Granskningen gäller om det finns tillgång till utbildning i den omfattning och med den valfrihet som anges i de statliga bestämmelserna. Även informationen om möjligheter till olika val av fördjupning, kurser, skolor och utbildningsvägar behandlas. Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan är till för elever som är mottagna i särskolan, och är inriktade på dels flerfunktionshindrade (Rönnbäcksskolan), dels autism (Borgmästarskolan). Skolorna ger, utifrån varje elevs individuella förutsättningar, möjligheter till individuella val genom att personalen söker identifiera moment som eleverna upplever vara intressanta och lustfyllda och utökar tiden för dessa moment för eleven. Elevens val upplevdes dock av personalen på båda skolorna vara ett område som kan utvecklas ytterligare. Förskoleklass erbjuds inom förskoleverksamheten i kommunen. Eleverna går i träningsskolan t.o.m. årskurs 9. Därefter erbjuds ett frivilligt tionde år, och därefter gymnasiesärskola omfattande fyra läsår. Intervjuade föräldrar uppger att de fått relevant information om utbildningsvägar för eleverna. Osäkerhet fanns dock om organisationen kring tillsynen av 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan elever över 13 år, då ansvaret för denna i augusti 2004 förs över till Omsorgsnämnden. Skolorna har upparbetade rutiner för frånvaro, även längre sådan, som t.ex. kan inträffa vid sjukhusvistelse. Ingen elev deltog vid inspektionen i särskild undervisning. Modersmålsundervisning erbjuds via gymnasiesärskolan på Filbornaskolan. System och rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan behandlas i kommunrapporten. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att elever och föräldrar har tillgång till utbildning, information och valfrihet i enlighet med de statliga bestämmelserna. På skolorna bedrivs ett arbete med att ytterligare utveckla valmöjligheter för eleverna. 7. Resurser Huvudmannen och skolans ledning beslutar hur och med vilka resurser utbildningen skall genomföras för att de lärande skall nå de nationella målen för utbildningen. I skollagen finns dock bestämmelser om några viktiga förutsättningar för att säkra kvaliteten i utbildningen. Dessa avser främst krav på personalens kompetens, tillgång till ändamålsenliga lokaler, läromedel och annan utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning. Även principerna för resursfördelningen aktualiseras vid inspektionen. Budgetansvaret för skolorna låg vid tiden för inspektionen hos områdeschefen. Båda skolorna har samma ekonomiska tilldelning/elev. På Rönnbäcksskolan finns utbildade specialpedagoger motsvarande 2,15 tjänster och två förskollärare som genomgår utbildning till specialpedagog. Dessutom finns 18 assistenter samt köks- och städpersonal. Personaltätheten är en vuxen/elev. Skolan har samverkan med och får handledning av resursteamet på barn- och ungdomshabiliteringen, bl.a. av specialpedagog, logoped och sjukgymnast. På Borgmästarskolan finns utbildade specialpedagoger motsvarande 2,2 tjänster, en fritidspedagog som genomgår utbildning till specialpedagog, en förskollärare samt elevassistenter. Skolan har totalt 13 anställda motsvarande ca 8 heltidstjänster/14 elever. På båda skolorna handleder specialpedagogerna assistenterna i arbetet med eleverna. En specialpedagog är knuten till varje klass. Assistenterna har utbildning i form av t.ex. elevassistentutbildning eller Omvårdnadsprogrammet. Personalen är själv aktiv i att söka och delta i kompetensutveckling. För skolhälsovården finns skolöverläkare och skolsköterska fem timmar permånad, med telefontid två tillfällen/vecka, samt särskolans psykolog. Därutöver har eleverna och deras familjer regelbundna kontakter med habiliteringen och sjukvården. Vid akuta medicinska situationer kontaktas primär- eller akutvård och föräldrar. Rönnbäcksskolans lokaler är helt anpassade till elevernas behov. Specifika hjälpmedel för eleverna tillhandahålles genom habiliteringen, och belastar inte 9

12 Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan SKOLVERKET skolans budget. Skolan har, utöver klassrummen, bl.a. massagerum, bubbelbad, sinnesrum, musikrum, datorrum och motorikrum. Personalen lägger stor vikt vid att genom enkla medel inreda klassrummen på ett sätt som stimulerar sinnena och fantasin och ta fram individuellt anpassade läromedel och material. Skolan ligger i anslutning till Pålsjö skog, vilket ger goda möjligheter till aktiviteter utomhus. Borgmästarskolan har sina lokaler på tredje våningen i en byggnad inom Maria Park-området. I lokalerna har det tidigare varit sjukhusverksamhet och korridorsprägeln kvarstår. Det finns olika rum för olika aktiviteter, t.ex. för motorik och datorer. Några elever har hem- och konsumentkunskap på Maria Parkskolan. Läget på tredje våningen och salens utformning och utrustning gör dock att vissa elever av säkerhetsskäl inte har tillgång till denna lokal. Klassrummen har inretts bl.a. med skärmar som ger möjlighet för eleverna att kunna arbeta ostört, och utan för mycket sinnesintryck som oroar och stör den för eleverna viktiga strukturen. Enligt personalen är lokalerna otillräckliga för vissa elever som har behov av att undervisas enskilt i mindre rum. Det är osäkert om skolan kan finnas kvar i nuvarande lokaler när elevantalet de närmaste åren ökar. Eleverna är känsliga för förändringar, och några av dem har redan ett par gånger varit med om att skolan har flyttat. Det finns möjlighet att i nuvarande lokaler ta emot och undervisa elever med fysiska funktionshinder. Det finns individuellt anpassade läromedel för varje elev. Det finns dock behov av bl.a. fler datorer med specialprogram, samt olika lek- och rörelsematerial. Slitaget på datorer, läromedel och leksaker är mycket stort. Skolan har nära till skog och hav, och eleverna vistas ute flera gånger varje dag. Skolan har bl.a. en uppsättning cyklar (två- och trehjulingar och tandemcyklar) som ofta utnyttjas. Skolgården är dock inte inhägnad, vilket är en förutsättning för att någon gång kunna låta eleverna vara tillsammans med varandra utan att en vuxen finns i elevens omedelbara närhet. Bussar hyres för utflykter. Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolorna har förutsättningar att ge eleverna en tidsenlig utbildning. Detta gäller i högre grad på Rönnbäcksskolan än på Borgmästarskolan. Mot bakgrund av elevernas behov, bedömer inspektörerna att huvudmannen bör uppmärksamma personalomsättning, lokaler och utrustning på Borgmästarskolan. Sammanfattande bedömning Inspektörerna bedömer att verksamheten i Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan övergripande har god kvalitet som ligger väl i linje med de nationella bestämmelserna och målen för särskolan, utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och situation. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: - mot bakgrund av rådande omständigheter kring skolornas ledning, bör kommunen beakta den oro för eleverna som finns bland föräldrar och i viss mån bland personalen, 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Borgmästarskolan/Rönnbäcksskolan - kommunen bör beakta att elevernas rättssäkerhet kan garanteras även under rådande omständigheter kring skolornas ledning, - kommunen bör uppmärksamma personalomsättning, lokaler och utrustning på Borgmästarskolan, mot bakgrund av elevernas behov, - kvalitetsredovisningen kan utvecklas genom att tydliggöra kopplingen till de nationella målen, analys och åtgärder för utveckling, - tid för pedagogiska diskussioner bör prioriteras samt - rätten till studiehandledning på modersmålet bör beaktas. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Skolorna saknar en handlingsplan för kränkande behandling (läroplan för det obligatoriska skolväsendet, avsnitt 2.8 Rektors ansvar och 1 kap. 1 skollagen). Datum Ort Lund Helena Plantin Lena Godin 11

14 Laröds rektorsområde Utbildningsinspektion i Laröds rektorsområde, Holstagårdsskolan och Laröds skola UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Inspektionens inriktning Inspektionsutredningen har inriktats mot sju områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn, elever och vuxenstuderande får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sju områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Normer och värden 2. Kunskaper Verksamheten: 3. Arbetsmiljö och delaktighet 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 6. Tillgång till omsorg, pedagogisk verksamhet och utbildning 7. Resurser I denna rapport behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning, stödinsatser, arbetet med övergripande hälsomål i läroplanerna, bedömning av lärandet och betygssättningen. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning som utgör underlag för Skolverkets beslut angående förbättrings- och kritikområden. 1

15 Laröds rektorsområde SKOLVERKET Laröds rektorsområde Beskrivning av skolan/rektorsområdet Antal barn/elever Grundskola 650 Skolbarnsomsorg 220 Förskoleverksamhet 90 Förskoleklass 55 Larödsenheten är Helsingborgs nordligaste skolområde. Samhället präglas av en stabil socioekonomisk miljö och utbildningsnivån bland föräldrarna är hög. I Larödsenheten ingår Holstagårdsskolan med verksamhet från förskoleklass till och med skolår 7 samt skolbarnsomsorg. Laröds skola omfattar verksamhet från förskoleklass till och med skolår 6 och i likhet med Holstagårdsskolan är skolbarnsomsorgen integrerad i skolan. I området finns också tre förskolor. Enheten omfattar idag cirka 650 grundskoleelever och en personalgrupp om cirka 110 anställda. Eleverna i Laröd har hittills överflyttats till Helsingborgs tätort efter skolår 6 men inom enheten planeras för att på båda skolorna erbjuda eleverna att stanna kvar till och med skolår 9. Detta har redan påbörjats på Holstagårdsskolan som höstterminen 2003 tog emot sina första elever i skolår 7. Laröds skola är byggd på 1960-talet medan Holstagårdsskolan byggdes i mitten av 1990-talet. På Holstagårdsskolan är verksamheten samlad i en byggnad med undantag av ett arbetslag med verksamhet från förskoleklass till och med skolår 3. Denna enhet är lokaliserad i en angränsande byggnad och driver sin verksamhet med Montessoripedagogisk inriktning. Laröds skola består av en huvudbyggnad där den övervägande verksamheten sker. I en angränsande byggnad bedrivs undervisning i trä- och textilslöjd och i en tredje byggnad har förskoleklassen sin hemvist. I likhet med övriga grundskolor deltar Laröds rektorsområde i Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Genomförandet av inspektionen i Laröds rektorsområde Skolverket sände den 11 november 2003 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande. Inspektörsteamet med ansvar för inspektionen i Holstagårdsskolan och Laröds skola har bestått av experten Arne Huseby och undervisningsrådet Lena Godin. Besök i Holstagårdsskolan påbörjades den 29 januari och avslutades den 30 januari Besök i Laröds skola påbörjades den 3 februari och avslutades den 4 februari Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av de ansvariga inspektörerna. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. 2

16 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Laröds rektorsområde Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen och Laröds rektorsområde, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunen och skolan som finns i Skolverkets nationella uppföljningssystem eller finns publicerat på annat sätt. Vid de båda skolorna genomfördes formella intervjuer med rektor, representanter ur gruppen lärarpersonal, elever och föräldrar. Vidare genomfördes intervjuer med personal ur elevvårdsteamet, vaktmästare och skolvärdinna. Inspektörerna fick också tillfälle att besöka ett antal lektioner under sina besök. Övrig information av betydelse för inspektionen har varit den attitydundersökning som Helsingborg Kommun nyligen genomfört, Kvalitetsmätning Normer och värden Bedömning Enligt skollagen skall utbildningen för barn och ungdom främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I läroplanerna framhålls att barnen och eleverna skall utveckla förståelse och respekt för alla människors lika värde. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet. Eleverna skall också utveckla sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Eleverna skall kunna ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och för miljön. Inom detta granskningsområde behandlas resultaten av arbetet för att främja vårt samhälles demokratiska värderingar och för att utveckla normer och värden enligt läroplanernas mål. Inom Larödsenheten framstår elevernas skolmiljö som trygg, välordnad och inbjudande. Förhållandet mellan elever och vuxna präglas av ömsesidig respekt. Samtalstonen mellan eleverna är livlig och frimodig och de vuxnas förhållningssätt förefaller vänligt och positivt. Iakttagelserna bekräftas vid intervjuer med eleverna såväl som vid personal- och föräldraintervjuer. Elever uttrycker samstämmigt att det råder mycket god stämning på de båda skolorna. Alla hjälper varandra, alla blir sedda och mobbning förekommer inte i någon nämnvärd utsträckning. Skolledningen och personalen är medvetna om att elevunderlaget inte är representativt för flertalet elever i Helsingborgs skolor. Förväntningarna på eleverna är inte sällan höga från hemmen och elevernas uppväxtmiljö är i många avseenden segregerad från de övriga stadsdelarna. Det framkommer tydligt att skolledningen har en medvetenhet om detta och vill värna ett förhållningssätt mellan eleverna som bygger på respekt och positiva attityder, dock utan alltför mycket av konkurrens och tävling. Sammanfattningsvis gör inspektörerna bedömningen att Holstagårdsskolan och Laröds skola i huvudsak erbjuder sina elever en trygg miljö som torde främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 3

17 Laröds rektorsområde SKOLVERKET 2. Kunskaper Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skolan skall sträva efter att varje elev tillägnar sig kunskaper inom utbildningens ämnesområden och kurser men även utvecklar en tillit till sin egen förmåga och en nyfikenhet och lust att lära. Målen för lärandet anges närmare i de nationella läroplanerna och i kursplanerna. Inom detta område granskas resultaten av det pedagogiska arbetet. Kunskapsresultaten på Larödsskolorna är goda. Detta kan tillskrivas skolans insatser men är förstås också ett resultat av många olika andra faktorer, så till exempel elevernas socioekonomiska bakgrund. Nationella sammanställningar visar att 98 procent av eleverna uppnår målen i svenska, engelska och matematik. Kunskapsmålen och läroplanens mål att sträva mot har brutits ner och används som ett verktyg i undervisningen. Målen är kända för personalen medan skolan i detta hänseende inte lyckats involvera eleverna i tillräcklig utsträckning. Föräldrarepresentanterna uttrycker att de känner sig väl informerade vad gäller såväl individuella utvecklingsplaner som kursmål. Förberedelser för att på båda skolorna fullt ut kunna ta emot elever i skolåren 7 9 pågår och i detta avseende har förberedelser för betygssättning satts igång. Inspektörerna kunde vid besök på skolorna se exempel på elevernas självständiga arbete. Det förekom dock arbetsmoment då samtliga elever i gruppen var sysselsatta med samma uppgift. Detta bekräftades också av personalen som berättade att eleverna i vissa grupper förhållandevis sällan arbetade med individuellt anpassade arbetsuppgifter. Föräldrarna ansåg emellertid att det rådde en god balans mellan lärarstyrd verksamhet och självständigt arbete. Sammanfattningsvis gör inspektörerna bedömningen att eleverna har goda kunskaper i förhållande till läroplanernas och kursplanernas mål. Elevernas möjligheter att på ett utvecklande sätt välja arbetsmetoder och arbeta självständigt behöver dock utvecklas. 3. Arbetsmiljö och delaktighet Enligt skollagen skall verksamheten i skolan vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar där skall främja aktning för varje människas egenvärde, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling. All personal skall samverka med elever och föräldrar i arbetet för att forma en god miljö fysiskt och psykosocialt - för utveckling och lärande. Granskningen gäller hur man i verksamheten arbetar för en god miljö och för att förebygga kränkningar och ge möjlighet till delaktighet och samverkan. Skolornas arbete kring normer och värden skall enligt skolledningen genomsyra all verksamhet i skolan och vara en ständigt pågående diskussion, ett arbete som skall leda till en samsyn. Normer och värden diskuteras bland annat under olika temaarbeten. Rektor och skolsköterska genomför varje år etiska samtal med 4

18 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Laröds rektorsområde eleverna och skolan förstärker sina insatser i detta avseende genom att arbeta med kompissamtal och kamratstödjare. För att skapa större förståelse mellan barn med olika etniska bakgrunder samarbetar skolorna med International School of Helsingborg. Vid inspektionstillfället diskuterade rektorsområdets elevstyrelse om skolorna skulle ansvara för fadderbarn. I syfte att skapa förutsättningar för en meningsfull och varierad fritid för eleverna, samarbetar Laröds skolor med kyrkan och församlingens präst ingår i skolans krisgrupp. Skolan lägger stor vikt vid att eleverna skall få en sund inställning till rörelseaktiviteter och hälsa. I detta arbete utgör idrottsföreningarna ett gott stöd. Rektorsområdet har en handlingsplan mot kränkande behandling. Den formella organisationen kring elevernas inflytande utgörs av klassråd och elevråd. Flera personalrepresentanter menar att såväl elevråd som klassråd fungerar bra men att det finns anledning att stärka elevernas förmåga att bättre ta tillvara möjligheten att arbeta i demokratiska former. Idag tenderar diskussionerna att begränsas till rent praktiska frågor. En elevstyrelse, bestående av fyra representanter från vardera skolan, har nyligen startats. Styrelsen sammanträder en gång per månad och skall ges insyn i skolornas mera övergripande frågor och stimuleras att i långt högre utsträckning tillsammans med skolledning och personal delta i avgörande beslut. Styrelsen kommer vidare att ha samarbete med föräldrarådet. De representanter som ingår i styrelsen har genomgått utbildning i styrelsearbete. I skolans kvalitetsredovisning finns angivet att skolan behöver öka sina ansträngningar för att göra eleverna delaktiga i planering och genomförande av undervisningen. Kvalitetsmätning 2003 bekräftar detta. Av föräldraintervjun framgår att elevernas möjligheter att påverka planeringen av undervisningen på skolan eller den enskilde elevens skolarbete har blivit bättre med åren medan eleverna menar att deras möjligheter i detta avseende generellt är ganska begränsade. De äldre eleverna uttrycker att lärarna ofta gjort upp planeringen i förväg och att de bara får ge synpunkter på planeringen. Undantagna är de tematiska projekt som genomförs, då planeringen i större utsträckning sker gemensamt och målen blir mer tydliggjorda och diskuterade. Skolhälsovård skolsköterskan arbetar 90 procent på de båda skolorna Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att skolorna arbetar föredömligt och genomtänkt med frågor som rör arbetsmiljö och delaktighet. Det förebyggande arbetet i att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö är ett uttalat ansvar för all personal på skolorna. Samverkan med elever och föräldrarna är välfungerande vilket också medverkar till att skapa en god arbetsmiljö. Inspektörerna gör också bedömningen att undervisningen till delar är upplagd efter arbetsscheman och att eleverna har ganska lite inflytande över formerna för arbetet. Ytterligare ansträngningar bör göras i arbetet med att utveckla ett elevdemokratiskt arbetssätt, där den enskilde eleven kan påverka sitt skolarbete. 5

19 Laröds rektorsområde SKOLVERKET 4. Pedagogisk verksamhet och undervisning Arbetet för att nå de nationella målen för utveckling och lärande skall främst utformas av eleverna och personalen. Skolan skall samverka med hemmen. Läroplanerna, andra statliga förordningar och kursplanerna ger riktlinjer för arbetet. Det finns bestämmelser om timplaner och ämnes- och kursstruktur, riktlinjer för stödinsatser, för betygssättning och utvecklingssamtal, för utbildning på arbetsplatser, en garanterad undervisningstid etc. Målen i kursplanerna ger dessutom vägledning för arbetssätten genom att beskriva vilka kunskaper, färdigheter och övrig utveckling barnen och ungdomarna skall nå. Granskningen riktas mot hur man arbetar för att nå målen och hur man anpassar arbetet till olika behov. Organisationen på enheten omfattar idag verksamhet upp till och med skolår 6 på Laröds skola och upp till och med skolår 7 på Holstagårdsskolan. Som tidigare nämnts planeras för att båda skolorna framöver skall kunna behålla sina elever under hela deras grundskoletid, detta för att möjliggöra en obruten och sammanhängande verksamhet från förskoleklass till skolår 9. I Läroplanen finns angivet att alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. I Bildningsnämndens Handlingsprogram för skola i Helsingborg anges under rubriken Gemensam utgångspunkt följande: Individ och grupp: Det pedagogiska arbetet skall planeras utifrån varje enskild elevs unika förutsättningar, önskningar och behov. Lärandet organiseras i en social gemenskap. Inspektörerna kunde emellertid notera att det i liten utsträckning förekom arbetsmetoder som bygger på en individanpassad undervisning en undervisning där samverkan i och mellan arbetslagen ligger till grund för arbetet. Detta innebär att eleven kan beredas möjlighet att arbeta med tematiskt upplagda arbeten och nivågrupperingar i enskilda ämnen där parallella aktiviteter pågår och elever med likartade intressen eller mognadsnivåer kan arbeta enskilt eller i grupp. Utifrån intervjuer och inspektörernas observationer kunde konstateras att ett sådant arbetssätt utvecklats mera på Holstagårdsskolan och i en del arbetslag. Pedagogerna på skolorna har i flera fall mycket lång erfarenhet och verksamheten har en stor samlad kompetens vilket givetvis skapar förutsättningar för en ständigt pågående diskussion om utveckling av verksamheten. Personalen uttrycker dock att det är svårt att skapa tid för pedagogiska diskussioner. En till två eftermiddagar per vecka avsätts tid för planering i arbetslagen. Båda skolorna träffas en eftermiddag per månad. I övrigt träffas arbetslagen kvällstid. Skolledningen deltar vid de enskilda arbetslagens träffar för att tillsammans med dessa utveckla verksamheten. Skolledning och personal uppger att man på skolan använder sig av kontinuerliga tester för att försäkra sig om att elevernas kunskapsnivåer är kända för personalen och även för föräldrarna. Individuella utvecklingsplaner, (IUP), utgör stommen i detta arbete. Därutöver dokumenteras elevernas resultat via ter- 6

20 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun Laröds rektorsområde minsvisa diagnoser i svenska och matematik, årligen genomförda lästest under elevernas tre första skolår, individuella redovisningar och portfolios. Såväl skolledning som personalrepresentanter menar att man har god kontroll på elevresultaten. Skolledning och personal uttrycker generellt att man kan ge tillräckligt stöd till de elever som behöver sådant. De barn som är i behov av särskilt stöd får detta företrädesvis i elevgruppen. Särskiljande förekommer i liten utsträckning. För samtliga elever har åtgärdsprogram upprättats enligt de föreskrifter som finns. Skolledningen arbetar föredömligt snabbt för att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Två elever som är inskrivna i särskolan är integrerade i grundskoleklass. Underliggande utredningar finns och beslut är fattat enligt förordningarna. Någon särskild undervisningsgrupp finns inte inom rektorsområdet. Av föräldraintervjuer framgår att föräldrarna är mycket nöjda med arbetet på skolan. Man har stor tilltro till personalens kompetens och lovordar ledningens förmåga att ständigt ha uppmärksamheten riktad mot klimatet på skolorna såväl som den enskilde elevens tillstånd. Eventuella avvikelser tas tag i omedelbart. Skolans lokala arbetsplan fungerar väl som ett styrdokument i den dagliga verksamheten. Planen har tagits fram i samarbete mellan skolledning, personal och föräldrar. Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Vid dessa diskuteras elevernas utveckling och behov utifrån den dokumentation som gjorts i IUP: n Sammanfattningsvis bedömer inspektörerna att det förekommer en strävan till individanpassning av undervisningen. Grunden i detta är den individuella utvecklingsplan som den enskilda eleven har. Dock kan den individanpassade undervisningen utvecklas så att eleverna arbetar mer med sådana uppgifter. Man bör också skapa bättre förutsättningar för den pedagogiska diskussionen i området. Rektorsområdets lokala arbetsplan är föredömlig och fungerar väl som ett redskap i den dagliga undervisningen. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungerar också väl och åtgärder sätts snabbt in. Arbetet med dokumentation och uppföljning av elevernas resultat är likaledes utmärkt. 5. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Kommunerna har ett övergripande ansvar för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan på lokal nivå. Kommunerna är också huvudmän för de flesta verksamheterna. Läroplanerna lägger tydliga ansvarsområden på rektor och personal för skolornas inre organisation och arbete. Sammantaget har dessa skyldighet att se till att rätten till utbildning och till att nå nationella mål tillgodoses. Frågor som behandlas vid inspektionen är exempelvis om verksamheten har en ledning enligt de nationella bestämmelserna, hur denna fungerar i praktiken och om det finns system för att säkra och förbättra kvaliteten i utbildningen samt värna enskildas rättsäkerhet. I ledningsorganisationen på Larödsskolorna ingår rektorn och biträdande rektor, båda med 100 procent tjänstgöringsgrad. Ledningsteamet fördelar sin ar- 7

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Bondstorps, Byarums och Götafors skolor

Utbildningsinspektion i grundskolorna Bondstorps, Byarums och Götafors skolor Utbildningsinspektion i grundskolorna Bondstorps, Byarums och Götafors skolor UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan Utbildningsinspektion i grundskolorna UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hammars skola

Utbildningsinspektion i Hammars skola Utbildningsinspektion i Kristianstad kommun Hammars skola Dnr 53-2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Hammars skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Sörgården och Åker samt förskolan Bullerbyn

Utbildningsinspektion i grundskolorna Sörgården och Åker samt förskolan Bullerbyn Sörgården/Åker/Bullerbyn Utbildningsinspektion i grundskolorna Sörgården och Åker samt förskolan Bullerbyn UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolan, Lekebergsskolan 3 6

Utbildningsinspektion i grundskolan, Lekebergsskolan 3 6 Utbildningsinspektion i grundskolan, UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kvisthamraskolan

Utbildningsinspektion i Kvisthamraskolan Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stige skola grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Stige skola grundskola F 6 Utbildningsinspektion i grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10

Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10 Utbildningsinspektion i Geijerskolan grundskola 1-9 och särskola 1-10 Junipers och Norrbackaskolan särskolor 1-10 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vrångö skola, grundskola F-3

Utbildningsinspektion i Vrångö skola, grundskola F-3 Utbildningsinspektion i Vrångö skola, grundskola F-3 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6

Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 Utbildningsinspektion i område Gullvivan, förskola och grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolan Västra Berga skola

Utbildningsinspektion i grundskolan Västra Berga skola Utbildningsinspektion i grundskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan

Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan Utbildningsinspektion i grund- och gymnasieskolan UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kopparbergsskolan

Utbildningsinspektion i Kopparbergsskolan Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grycksboskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Grycksboskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Tvetenskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Tvetenskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-05-27 Reviderad Tuna skolområde 2016-12-12 1 (9) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuna skolområde, läsåret 2016/2017 INNEHÅLL: 1. Lagtexter 2. Tuna skolområde en beskrivning 3. Vision

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Hägerstensåsens och Hägerstenshamnens skolor Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Hägerstensåsens skola, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 samt Hägerstenshamnens

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariebergsskolan förskoleklass och grundskola åk 1 6

Utbildningsinspektion i Mariebergsskolan förskoleklass och grundskola åk 1 6 Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola åk 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gustaviskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Gustaviskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Gustaviskolan, grundskola F 3 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda Utbildningsinspektion i Täby kommuns gymnasiesärskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Strömnäs skola

Utbildningsinspektion i Strömnäs skola Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Piteå resursskolor

Utbildningsinspektion i Piteå resursskolor Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-12-18 Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Utbildning Silverdals grundskola manho_s@edu.sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Utbildning Silverdals grundskola i Sollentuna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hallenskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6

Utbildningsinspektion i Hallenskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 Utbildningsinspektion i Mölndals kommun Hallenskolan Dnr 53-2006:1618 Utbildningsinspektion i Hallenskolan, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Utbildningsinspektion i Midgårdsskolan, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5

Utbildningsinspektion i Midgårdsskolan, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5 Dnr 53-2004.1413 Utbildningsinspektion i, skolbarnsomsorg, förskoleklass och grundskola årskurs 1-5 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring

Läs mer

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet

Utbildningsinspektion i Schillerska gymnasiet Utbildningsinspektion i UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Sigtuna kommun S:t Pers skola Dnr 53-2005:3132 Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Solbackeskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Solbackeskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Solbackeskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola, Mullhyttans skola

Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola, Mullhyttans skola Utbildningsinspektion i förskoleklass och grundskola, UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor

Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor Utbildningsinspektion i Växjö kommun Furuby och Åryds skolor Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Furuby och Åryds skolor Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krusboda skola

Utbildningsinspektion i Krusboda skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Krusboda skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Krusboda skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Johannebergsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Johannebergsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Johannebergsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backa skola, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Backa skola, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Tanums kommun Backa skola Dnr 53-2005:1530 Utbildningsinspektion i Backa skola, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer