Likabehandlingsplan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för FRISKOLAN KRONOBERGSHED

2 Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen. I diskrimineringslagen och skollagen står det att rektorn för skolan är skyldig att upprätta en plan, som ska förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Följande likabehandlingsplan har utarbetats tillsammans med personal, elever och föräldrar. Syftet med planen är att förebygga och behandla alla former av eventuellt kränkande behandling på Friskolan Kronobergshed. I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet står följande: Alla som arbetar i skolan skall i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhandlingssätt. Friskolan Kronobergsheds vision Skolans vision är att alla, elever och personal, ska känna sig engagerade och delaktiga i skolans samtliga aktiviteter. Alla ska ta ansvar för sitt eget lärande. Skolan ska var en skola med glädje och upplevelser för alla sinnen. Alla ska få lära sig på sitt eget sätt och utifrån sina egna förutsättningar Vi vill vara en skola där alla bryr sig om varandra och respekterar sig själv och andra. Definitioner Diskrimineringslagen finns för att skydda elever mot att skolor på osaklig grund behandlar en elev sämre än andra elever. I diskrimineringslagen skiljer man på direkt diskriminering, indirekt diskriminering och trakasserier. Direkt diskriminering: att direkt diskriminera menas att ett barn eller en elev missgynnas i förhållande till andra. Det kan ha ett samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könöverskridande identitet eller uttryck samt funktionshinder. Ett exempel på direkt diskriminering är om huvudmannen för till exempel en skola nekar en elev tillträde till en viss utbildning på grund av att hon eller han har en viss sexuell läggning. Indirekt diskriminering: att indirekt diskriminera menas att ett barn eller en elev missgynnas genom att huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande ledningsfunktion eller annan personal tillämpar en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar ett barn eller en elev med visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller viss funktionshinder. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att ett barn eller en elev missgynnas genom att till synes neutrala regler tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Trakasserier: att trakassera innebär ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller

3 uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mobbning: Kränkningar där någon eller några upprepar en negativ handling och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan individ skada eller obehag. Rasism: Rasism definieras av Kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet som en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet och en uppfattning om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motiverat att dela in dessa i mer eller mindre värda. Den folkgrupp som betraktar sig som en mer värdig ras anser sig ha rätt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera andra. Rasism kan utryckas både fysiskt och verbalt, till exempel i nedsättande kommentarer, hot eller våld. Sexuella trakasserier: Innefattar kränkningar som anspelar på kön och sexualitet. Detta kan innebära tafsningar, blottning, glåpord och ryktesspridning m.m. Främlingsfientlighet: Känslor som i varierande styrka innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper. Homofobi: Med homofobi menas kränkningar som anknyter till en persons homo, bi eller transexuella läggning och som speglar stark motvilja eller förakt för homosexualitet och homosexuella. Homofobi kan uttryckas både fysiskt och verbalt, till exempel i nedsättande kommentarer, hot eller våld. Kartläggning nulägesananlys Varje läsår börjar med ett värdegrundsarbete där alla på hela skolan medverkar och utarbetar trivselregler för alla på skolan. Personalen ansvarar för att gå igenom de regler som bestäms, med samtliga elever. Föräldrar får informationen, vid läsårets första föräldramöte, om var likabehandlingsplanen kan tillhandahållas, i personalrummet samt på skolans hemsida. Samtidigt diskuteras skolans regler och föräldrarna ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Rektorn sammanställer synpunkterna, från föräldrarna, som sedan ligger till grund för arbetet med målen för likabehandlingsplanen. Vid det arbetet är samtliga i personalen delaktiga. Alla elever får hem ett veckobrev där personal skrivit ner vad som vi gjort under skolveckan. Eleven kan i sin egen utvärdering i slutet på veckan skriva hur arbetet har fungerat för dem själva, både positivt och negativt. Föräldrarna kan via mail, telefonkontakt eller direktkontakt delge personalen synpunkter på skolans arbete, fortlöpande under läsåret. I slutet på varje termin får föräldrar och barn svara på varsin enkät på hur arbetet på skolan har fungerat under terminen. De flesta av eleverna på Friskolan Kronobergshed, åker skolbuss till skolan. Det är rektorns ansvar att ha en återkommande dialog med bussbolaget för att veta hur detta fungerar. Ett rastvakts och bussvaktsschema upprättas vid läsårsstart.

4 En trivselenkät genomförs med samtliga årskurser i samband med höstens utvecklingssamtal. Elevens mentor ansvarar för genomförandet av enkäten. Vid höstens utvecklingssamtal diskuteras bl a elevens trivselenkät. Rektorn ansvarar för att enkäterna sammanställs och att resultatet redovisas. En mobbingenkät genomförs 2 ggr varje år. Varje höst och vår har personalen, tillsammans med skolsköterskan, elevvårdskonferens där man diskuterar varje enskild elev. Rektorn ansvarar för att dokumentation sker. För att ge eleverna trygga raster har vi ett rastvaktssystem som är fördelat på pedagogerna och övrig personal. Det finns alltid minst två vuxna ute på varje rast. Rastvakternas erfarenheter rapporteras till rektorn. Vi har återkommande kompissamtal, minst två gånger/månad, då vi diskuterar i smågrupper hur allt fungerar på skolan. Efter dessa tänker vi igenom vad som behöver åtgärdas och vi har då märkt vilka platser på skolan/skolgården som vi behöver ha extra tillsyn på (där risken för trakasserier mm är större). Skolrådsmöten med samtliga elever sker minst 2 ggr/månad. De dokumenteras. Vi har utarbetat en samtalsmall för att underlätta genomförande och dokumentation av olika typer av konflikter på skolan. Dessa arkiveras. Tomma blanketter finns i personalarbetsrummet. Främjande arbete Alla vuxna ska sätta tydliga gränser. Detta gör vi genom att agera i enlighet med de regler som vi har kommit överens om som ska gälla på vår skola. Alla på vår skola ska genast: ingripa och bryta olämpligt mönster markera allvaret för de som gör fel stötta utsatta Alla har en skyldighet att vid minsta misstanke om mobbning/trakasserier/kränkningar anmäla detta till rektorn. Det är rektorn som har det yttersta ansvaret och ska därför informeras om de fall som personalen behandlar. Förebyggande arbete på Friskolan Kronobergshed Vi arbetar förebyggande för ett tryggt och öppet klimat på skolan genom ett övergripande förhållningssätt.

5 Alla, både elever och personal ska bidra till ett gott arbetsklimat på skolan. Detta gör vi genom att vid varje läsårsstart lyfta fram och klargöra regler och förhållningssätt som gäller på Friskolan Kronobergshed. Fokus läggs på värdegrundsfrågor och den sociala samvaron. Alla vuxna är förebilder och måste medvetet agera utifrån det. Inga svordomar eller kränkande kommentarer accepteras och alla vuxna måste hjälpas åt att alltid säga ifrån om man hör något sådant. Personal, föräldrar och elever tar tillsammans fram de regler som ska gälla på skolan. Vid inskolning av nya elever ansvarar personalen för att de blir visade runt på skolan och dess utemiljö. För att ytterligare låta eleverna få chansen att lära känna varandra har vi ett faddersystem. De äldre eleverna på skolan har de yngre eleverna som fadderbarn. Detta bidrar till en ökad gemenskap och ger de yngre barnen en större trygghet på skolan. För att öka gemenskapen och låta eleverna lära känna varandra, dels i klassen men även över klassgränserna, så utvecklar vi hela tiden arbetslagets samarbete. Exempel på detta är att vi arbetar med gemensamma arbetsområden, friluftsdagar och vårt miljöarbete i olika grupper. Hemlig vän. Varje elev får dra en lapp. Läraren har skrivit upp alla elevernas namn på lappar. Den elevens namn som man drar skall eleven vara extra snäll mot under t ex en vecka utan att direkt avslöja sig. Vid slutet av perioden får man gissa vem de tror har varit deras hemliga kompis. Hemliga kompisar är ytterligare ett sätt att göra eleverna medveta om varandra. De lär sig att bry sig om, att ta hänsyn, ge varandra beröm etc. Barnen får göra massage på varandra varje vecka. Det ska vara olika par varje gång, så att man vågar röra vid alla på ett positivt sätt. För att hjälpa eleverna att bygga upp sitt självförtroende låter vi eleverna skriva lappar och brev med positiva ord till varandra. Alla människor är bra på något och genom att säga detta till dem så stärks deras självtillit. Massage och avslappning. Att låta eleverna ge varandra massage skapar förtroende och tillit till varandra. På dörrarna till varje klassrum sitter en plastad A4 sida där vi skrivit upp olika saker man kan göra under skoldagen för att göra någon annan glad. Innan man går in på morgonen ska man välja ut en sak som man ska göra denna dag. Det kan t ex vara att ge någon en kram, berömma någon för något som den gjort, hjälpa någon med något mm. Faddrar. De äldre eleverna i årskurserna 3 5 har ansvar för de yngre eleverna vid olika tillfällen, till exempel vid utflykter, studiebesök och utomhusaktiviteter på skolan, men även vid tillfällen när vi har pyssel mm i skolan. Inför överlämnandet av nya elever som ska börja på skolan sker samtal med både föräldrar och den personal som överlämnar eleven. När en elev slutar sin skolgång på skolan sker det ett överlämningssamtal till mottagande skola.

6 Åtgärdande rutiner Då en kränkande/trakasserande behandling har ägt rum på Friskolan Kronobergshed är rektorn den sammankallande parten mellan alla länkar. Elev elev: Vid mindre incidenter mellan elever ingriper den personal som finns i närheten. Vid allvarligare och/eller återkommande kränkningar: Arbetslaget utreder och gör nödvändiga åtgärder. Föräldrar till alla inblandade informeras. Pedagogerna samtalar om händelsen för att vara mera observanta och kunna skärpa bevakningen. Rektor ansvarar för att dokumentation görs. När ovanstående åtgärder inte är tillräckliga: Pedagogerna samtalar med den utsatta eleven samt dennes kamrater för kartläggning. Föräldrar, till samtliga inblandade, kontaktas och informeras om nuläget. Nödvändiga åtgärder görs i samverkan med arbetslaget och föräldrarna. Uppföljningssamtal sker efter 2 3 dagar och därefter informeras föräldrarna igen. Rektor ansvarar för att dokumentation görs. Vuxen elev: Om en elev blir kränkt av någon vuxen tar eleven snarast kontakt med någon ur personalen, skolsköterskan eller rektor. Rektorn utreder och gör en kartläggning av det som hänt. Samtal med den vuxne respektive eleven görs var för sig. Styrelsen har samtal med den vuxne som kränkt eleven och informerar om det oacceptabla beteendet. Föräldrarna informeras. Rektor ansvarar för att dokumentation görs. Dokumentation/uppföljning Omedelbart när en misstanke om kränkning uppstår skall åtgärderna dokumenteras. Dokumentationen kan ske genom minnesanteckningar, protokoll från elevvårdskonferens eller åtgärdsprogram. Dokumentation över samtal skall göras med samtalsmallar, för dels den kränkte eleven och dels för den/de elev/elever som kränker. Rektor ansvarar för att dokumentationen sker och att den förvaras i arkiv. Behandling sköts av rektor och lärare. Rektor och pedagoger avgör i varje enskilt fall, vilka som är mest lämpade att arbeta med ärendet.

7 Kontinuerliga samtal sker med de berörda. Om kränkningarna fortsätter efter insatta åtgärder kan detta leda till anmälning till socialtjänsten, polisen eller BEO. Vision I våra gemensamt framtagna trivselregler framgår det att vi på Friskolan Kronobergshed använder oss av ett vårdat språk. Detta innebär att vi inte använder oss av varken svordomar eller könsord. Karläggning och nulägesanalys Utifrån höstens föräldramöte och våra gemensamt utarbetade regler har vi utarbetat följande prioriterade mål inför läsåret. Personalen och föräldrarna tog under mötet upp ett önskemål om att eleverna skulle använda ett mer vårdat språk eftersom vi under slutet av vårterminen och början av hösten upplevt en ökning av svordomar. Mål för vårterminen 2010 Alla elever ska använda ett vårdat språk Konkreta åtgärder Vid en gemensam storsamling, efter höstlovet, informerades eleverna om vilka våra gemensamma regler är och alla eleverna fick tumma på att de skulle följa reglerna. Även föräldrar och personal har fått tumma på detta. Vi har tre tavlor med reglerna och tumavtrycken uppsatta på olika ställen på skolan, för att de ska synas och göra alla påminda om vad som gäller. En av reglerna är att vi ska använda ett vårdat språk. Drama och praktiska övningar om språkbruk görs. Eleverna får bl a diskutera i grupper vilka ord som är okej och vilka som inte får användas. Då en elev använder ovårdat språk vid upprepade tillfällen kontaktas föräldrarna. Uppföljning och utvärdering Vid vårterminens utvecklingssamtal sker uppföljning av respektive elevs språkbruk. Om ingen förbättring skett under vårterminen kommer arbetet att fortgå under höstterminen 2010.

8 Datum.. Anmälningsblankett för Friskolan Kronobergshed Dokumentation för hantering av kränkande behandling Vem/vilka har anmält fallet?... Vem är utsatt och vad är orsaken?... Vem/vilka utsätter?... Beskriv situationen kort:... Vilka ur personalstyrkan ska hantera ärendet?... Datum för samtal med den utsatta eleven Datum för samtal med andra berörda. Föräldrar är informerade om samtalen: Ja Nej Elevens namn:.. Datum:.. Signatur:.. Elevens namn:.. Datum:.. Signatur:.. Uppföljning kommer att ske: Datum.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kra nkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 enligt Nya skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen I enlighet med skolverkets föreskrifter

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer