Tillsammans steg för steg mot nya mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans steg för steg mot nya mål"

Transkript

1 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1

2 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL 1. Bakgrund 3 2. Arbetsgång 3. Vision Ansvarsfördelning 6. och aktiviteter 2014/ Utvärdering av mål för 2013/ Förebyggande arbete 9 9. Rutiner vid upptäckt Utvärdering Telefonnummer till ombudsmän och organisationer 12 BILAGA Sörviks skolas plan för förebyggande arbete gällande diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling 13 MALL BILAGA 1:Dokumentation av ärende & Uppföljning av ärende 14 MALL BILAGA 2:. Olycksfall & Tillbud 16 Definitioner 18

3 LUDVIKA KOMMUN 3 (19) LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING SÖRVIKS SKOLA 2014/ BAKGRUND Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: -diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) -14 a kap skollagen (plan mot kränkande behandling) 2. ARBETSGÅNG Så snart någon i skolan eller på fritidshemmet får kännedom om eller misstänker att kränkningar har förekommit, ska uppgifterna utredas. Utredningen ska alltid ske på ett respektfullt sätt och med hänsyn tagen till den utsatte och övriga inblandade. Den som upptäcker/misstänker kränkning, kontaktar snarast rektor och rådgör med rektor vid minsta osäkerhet. Hur de ärenden som uppkommer ska hanteras, beslutas av rektor. 3. Vision På vår skola och fritidshem ska alla känna sig välkomna, trygga och respekterade. 4. MÅL November 2014 har samtlig personal, alla elever och målsmän fått information om likabehandlingplan/plan mot kränkande behandling 5. ANSVARSFÖRDELNING Rektor Det är rektors ansvar, enligt lag och dess förarbeten, att: se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever. om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Rektor ska även: se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits.

4 LUDVIKA KOMMUN 4 (19) Lärare och övrig personal Det är lärares och övrig personals ansvar att: följa skolans likabehandlingsplan kritiskt reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks. dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och följa de åtgärder som ska vidtas. bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp där den endskilda läraren är berörd. Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan samt diskutera fram konkreta förslag på hur vi når målen. Personer som elever på vår skola kan prata med: föräldrar kompisar lärare rektor kurator, skolsköterska skolmåltidspersonal lokalvårdare Systematisk uppföljning För att årligen kartlägga i vilken utsträckning diskriminering och kränkande behandling förekommer på Sörviks skola används följande utvärderingar; Riksenkät 1 gång/år i åk 5; Så här tycker jag om min skola Lokal elev- och föräldraenkät 2 gånger/läsår i åk F-6 Resultaten ska diskuteras i skolans ledningsgrupp, elevråd och klassråd för att utgöra underlag till revideringen av likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Åtgärderna redovisas i skolans styrkort och kvalitetsrapport.

5 LUDVIKA KOMMUN 5 (19) 6. MÅL OCH AKTIVITETER 2014/2015 November 2014 har samtlig personal, alla elever och målsmän fått information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Aktiviteter Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling informeras om på föräldramöte Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling läggs ut på skolans hemsida Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling finns i samtliga klassrum/personalrum Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling skickas in till förvaltningens diarium Maj 2015 råder nolltolerans gällande fysisk- och psykiska kränkningar. Aktiviteter Eventuell uppkomst tas om hand och tas upp i olika forum - bland vuxna och bland elever utifrån Likabehandlingsplanen. Eventuella ärenden följer given dokumentationspolicy Personalen stödjer och coachar varandra i att vara konsekvent Personalen stödjer och coachar varandra gällande konsekventa beslut om konsekvenser Vi arbetar tematiskt och på annat sätt med vår värdegrund etik, moral och språkbruk Värdegrundande aktiviteter (heldag alternativt rastaktiviteter) med delgerat ansvar till åk 6 Vi diskuterar med eleverna om ordens betydelse, så som kränkning, mobbing etc Vi analyserar resultatet i elevenkäten i november 2014/april 2015 och arbetar utifrån det. Eleverna får arbeta med diverse värdegrundande arbeten i teman och på annat sätt Rastaktiviteterna utvecklas vidare I demokratisk anda revideras skolans ordningsregler, där elevrådet har stor betydelse Maj 2015 känner sig alla elever på Sörviks skola sig trygg med någon vuxen. Aktiviteter Pedagogerna skapar kravlösa situationer/stunder med eleverna. Det kan vara pratstunder eller rastaktiviteter. På raster träffar eleverna och lär känna fler vuxna då vi har större personaltäthet. Rastaktiviteter har ökat elevernas kontakt med alla vuxna på skolan Gruppstärkande- och trygghetsövningar.

6 LUDVIKA KOMMUN 6 (19) Maj 2015 behandlas pojkar och flickor lika av alla vuxna på Sörviks skola Aktiviteter Eleverna ställs inför frågeställning i skolans lokala enkät höst- och vårtermin gällande genus. Arbeta skolövergripande och i det enskilda klassrummet med genus och retorik Arbeta med att stärka den svage, oavsett kön, att våga säga sin åsikt Maj 2014 har elever på Sörviks skola fått kännedom om andra kulturer och miljöer. Aktiviteter Tema arbete kring FN och FN-dagen samt Barnkonventionen blir ett omfattande arbetsområde hösten 2014 Etnicitet och sk andra kulturer kommer att behandlas under läsåret Om möjligt bjuds externa gäster in till skolan för att berätta om sin kultur, bakgrund och erfarenhet.

7 LUDVIKA KOMMUN 7 (19) 7. UTVÄRDERING av MÅL OCH AKTIVITETER för 2013/2014 Januari 2014 har samtlig personal, alla elever och målsmän fått information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Utvärdering av aktivitet I november 2013 hade samtliga åtaganden uppfyllts gällande delaktighet och informations kanaler gällande Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Maj 2014 förekommer färre kränkningar mellan elever på vår skola än i november Utvärdering av aktivitet I skolans lokala elevenkät kartläggs förekomsten av kränkningar (oktober/november 2013 samt april 2014). I enkäten framgår bla vad och hur elevernas upplevelse är av; Trygghet i klassrummet och på rasterna. Kartläggningen uppvisar en positiv utveckling av skolans arbete från november 2013 till april 2014 Jag känner mig trygg att svara på frågor i klassrummet FRÅGA NOVEMBER 2013 APRIL ,8% känner sig trygg 93,5% känner sig trygg Jag känner mig trygg på rasterna 96,8% känner sig trygg 99% känner sig trygg På vår skola förekommer det kränkningar 9,6% Ja 8% Ja Resultaten ligger i stort sett på samma nivå på samma nivå i november som i april. Undantaget är elevernas känsla av trygghet på rasterna siffran har gått från 96,8% till 99% trygghet. Under läsåret har skolan gjort ett omfattande arbete med att få bort kränkningar, mobbing och i att förbättra elevernas språkbruk. Arbetet har även omfattat toleransnivån på skolan, i att vara vuxen och konsekvent samt konsekvenser för elever och dokumentation av eventuella händelser Arbetet har bedrivits bland personalen, i samarbete med vårdnadshavare samt på elevnivå På skolan och i klassrummen har arbetet kontinuerligt förts gällande etik och moral. Arbetssätten/metoderna har varit många. Genom samtal i klassen, klassråd etc. Arbetet har varit givande och visat på en ökad kunskap och förståelse bland eleverna Eleverna upplever att det har varit mindre kränkningar. Läsårets resultat visar dock att arbetet måste fortsätta då resultaten ej är tillfredsställandet

8 LUDVIKA KOMMUN 8 (19) Maj 2014 känner sig alla elever på Sörviks skola sig trygg med någon vuxen. Utvärdering av aktivitet I skolans lokala elevenkät kartläggs förekomsten av kränkningar (oktober/november 2013 samt april 2014). I enkäten framgår bla vad och hur elevernas upplevelse är av; trygga vuxna att vända sig till på skolan. FRÅGA NOVEMBER 2013 APRIL 2014 Det finns vuxna på skolan som jag känner mig trygg med 88,4% många/flera 97,3% många/flera I skolan och i klasserna har pedagogerna skapat kravlösa situationer/stunder med eleverna, där man arbetat och diskuterat etik, moral och värdegrundsfrågor i klassrummet och på raster. På raster träffar eleverna och lär känna fler vuxna då vi har större personaltäthet. I April 2014 upplever eleverna vid Sörviks skola att pojkar och flickor behandlas lika av oss vuxna. Utvärdering av aktivitet I skolans lokala elevenkät kartläggs förekomsten av kränkningar (oktober/november 2012 samt april 2013). I enkäten framgår bla vad och hur elevernas upplevelse är av; genus om pojkar och flickor upplevs behandlas lika FRÅGA NOVEMBER 2012 APRIL 2013 På vår skola behandlas pojkar och flickor lika 93,7% många/flera 88% många/flera Enkätens resultat visar att det finns elever som inte anser att flickor och pojkar behandlas lika Genus är ett utvecklingsområde inför 2014/2015 Maj 2014 har elever på Sörviks skola fått kännedom om andra kulturer och miljöer. Utvärdering av aktivitet FN - dagen och FN barnkonvention uppmärksammades på skolan genom en FN-vecka med olika aktiviteter kring demokrati- och värdegrundsbegreppen samt olika kulturer och miljöer. Sörviks skolas elever har ett fadderbarn. Ett utvecklingsområde på skolan är att vi behöver engagera oss mer gällande olika kulturer och miljöer.

9 LUDVIKA KOMMUN 9 (19) 8. FÖREBYGGANDE ARBETE På Sörviks skola har alla vuxna på skolan ett ansvar för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det innebär att alla som arbetar på vår skola/fritids ska vara väl förtrogna med värdegrunduppdraget, och att verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (Skollagen 1kap. 2 ) En grundläggande förutsättning är att förhållningssättet mellan barn/elever och vuxna präglas av ömsesidig respekt. Arbetslaget har huvudansvaret för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i det dagliga arbetet. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete som skapar goda relationer mellan alla, och som medför ett tryggt arbetsklimat. Goda exempel är bestämda platser i matsalen/klassrummet etc. Mentor ansvarar för att Likabehandlingsplanen och dess innehåll förankras hos elever och föräldrar. Mentor genomför kontinuerligt rollspel och samarbetsövningar Skolan bestämmer placering i klassrum och grupperingar så att ingen ska behöva känna sig utanför. Mentor ansvarar även för att klassrådet fungerar, där trivseln i skolan kontinuerligt diskuteras. Under utvecklingssamtal/elevsamtal är frågan om trivsel samt förekomsten av ev. kränkningar alltid med. Personalen erbjuds Cometutbildning under läsåret 2014/2015 Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolkurator samt skolsköterska Skolan upprättar, följer och förfinar rastaktiviteter med vuxennärvaro Skolan upprättar ett rastvaktsystem för taxi/buss-åkande elever

10 LUDVIKA KOMMUN 10 (19) Elev som kränker elev 1. Berörd personal samtalar med den eller de elever som känner sig diskriminerade/kränkta. - Samtalet dokumenteras enligt särskild rutin. - Berörd personal meddelar föräldrarna. - Rektor underrättas. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 2. Berörd personal samtalar ytterligare enskilt med den/ de elever som utpekas och delger den/ de den information som framkommit. 3. Eleven/eleverna informeras om att skolan tar kontakt med vårdnadshavarna. - Samtalet dokumenteras. - Rektor underrättas. - Berörd personal kan ta hjälp av arbetslaget eller annan specialistkompetens. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 4. Berörd personal kallar/samtalar med de inblandade föräldrarna på skolan, (vid behov deltar rektor och representanter från arbetslaget). - Samtalet skall syfta till att få diskriminering och kränkning att upphöra. - Mötet dokumenteras. - Uppföljningsmöte ska bestämmas och ska bokas in inom en vecka. - Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 5. Skolan kontaktar kommunens resursgrupp. 6. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 7. Ärendet anmäls till IFO (Individ och familjeomsorgen) 8. Vid samtal deltar minst två vuxna representanter från skolan. Lärare som kränker elev 1. Personal/elev som fått vetskap om att kränkning (lärare/personal - elev) skett, kontaktar rektor. 2. Rektor samtalar först med eleven och därefter med berörd personal. - Rektor informerar vårdnadshavare. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 3. Rektor samtalar med berörd personal. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 4. Rektor, berörd personal, berörd elev och vårdnadshavare samtalar för att lösa den ouppklarade situationen. Elev som kränker personal Rektor kontaktas. - Rektor samtalar med berörd personal - samtalet dokumenteras. - Rektor samtalar med berörd elev - eleven/eleverna informeras om att skolan tar kontakt med vårdnadshavarna. - samtalet dokumenteras. - Rektor kan ta hjälp av arbetslaget eller annan specialistkompetens.

11 LUDVIKA KOMMUN 11 (19) 9. UTVÄRDERING Sörviks skolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling inför varje nytt läsår efter att elevoch föräldraenkät sammanställts.

12 LUDVIKA KOMMUN 12 (19) Ombudsmän och organisationer Ombudsmän och organisationer att vända sig till vid frågor gällande diskriminering och annan kränkande behandling: Barn- och elevombudsmannen Skolverket BRIS (vuxentelefon) Diskrimineringsombudsmannen - (DO)

13 LUDVIKA KOMMUN 13 (19) SÖRVIKS SKOLA plan för förebyggande arbete gällande diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling VARJE DAG: Morgonsamling i alla klasser Elevernas raster säkerställs genom rastaktiviteter och med vuxennärvaro Vuxennärvaro när taxi lämnar och hämtar elever i anslutning till skoldagens slut VARJE VECKA Personalmöte; med utrymme i mötesordningen för skolans likabehandlingsarbete VAR 14e DAG Klassråd; begrepp så som trygghet, ansvar, delaktighet, gemenskap, och respekt tas upp till diskussion. VARJE MÅNAD Elevhälsoteam; rektor kallar personal, skolhälsovård och specialpedagog- och lärare. Vidbehov kan även rektor kalla elevhälsan till extramöten Elevråd; rektor deltar. APT; stående diskussionspunkt gällande förebyggande likabehandlingsarbete VARJE TERMIN Lokal elevenkät i åk F-6: delaktighet, klimat, trivsel och trygghet Ansvar: mentor Högläsningsperioder ur utvalda böcker. Ansvar: mentor Tvärgruppsaktiviteter. Ansvar: mentor Brevlåda, där eleverna kan göra anonyma anmälningar VARJE ÅR Lokal elevenkät 2 gånger /år i åk F-6: delaktighet, klimat, trivsel och trygghet Lokal enkät till vårdnadshavare 2 gånger/år med barn i åk F-6r; Ansvar: mentor klimat, trivsel och trygghet Ansvar: mentor Riksenkät 1 gång/år i åk 5; Så här tycker jag om min skola Ansvar: mentor Hälsosamtal i åk 4, Ansvar: skolhälsovården Genomgång vid varje läsårsstart av gemensamt framtagna nyckelord; trygghet, ansvar, delaktighet, gemenskap, och respekt. Klimat bland eleverna kartläggs i oktober/november genom den lokala elevenkäten Ansvar: mentor Ansvar: mentor

14 LUDVIKA KOMMUN 14 (19) Bilaga 1A DOKUMENTATION AV ÄRENDE - PERSON SOM BLIVIT UTSATT ANMÄLAN GÄLLANDE DISKRIMINERING ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN/ELEVER Rörande diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. (ringa in det ärendet handlar om) Skolenhet Anmälare Händelse datum SÖRVIKS SKOLA Samtalsledare/Utredare Person som blivit utsatt Personens personnummer Klass Person/er som utövat kränkningen/diskrimineringen: Klass TYP AV KRÄNKNING Nedsättande tilltal Ryktesspridning Förlöjligande Fysiskt våld Text, bildburet Annat (ange vad) Utredning som skett HÄNDELSENS ART Har skett direkt i verksamheten Vid enstaka tillfälle Återkommande och systematiskt Har skett utanför verksamheten på fritiden/indirekt via telefon, internet Vid enstaka Återkommande tillfälle och systematiskt Åtgärd Kontakt tagen med berörda elevers vårdnadshavare. Vårdnadshavarens namn (ej obligatoriskt) Samtalsledarens underskrift Rektors underskrift:

15 LUDVIKA KOMMUN 15 (19) Bilaga 1B DOKUMENTATION AV ÄRENDE - PERSON SOM BLIVIT UTSATT ANMÄLAN GÄLLANDE DISKRIMINERING ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN/ELEVER Rörande diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. (ringa in det ärendet handlar om) Skolenhet SÖRVIKS SKOLA Anmälare Person som blivit utsatt Personens personnummer Klass Händelse datum Person/er som utövat kränkningen/diskrimineringen: Klass Övrigt Åtgärd Kontakt tagen med berörda elevers vårdnadshavare Vårdnadshavarens namn: Samtalsledarens underskrift: AVSLUTAT ÄRENDE Rektors beslut:

16 LUDVIKA KOMMUN 16 (19) Bilaga 2A Personnummer Barn/elev OLYCKSFALLSRAPPORT barn/elev Klockslag Uppgiftslämnare - personal Skolenhet SÖRVIKS UTBILDNINGSOMRÅDE Var hände olyckan Hur gick olyckan till Vilken skada uppstod Togs kontakt med skolhälsovården, vårdcentral eller akuten JA NEJ Förslag på förebyggande åtgärder Blankettens original lämnas till handläggaren för arkivering/diarieföring. Underskrift: Ansvarig personal Rektor

17 LUDVIKA KOMMUN 17 (19) Bilaga 2B för tillbudet Tidpunkt för tillbudet TILLBUDSRAREPPORT Plats för tillbudet Personnummer Enhet SÖRVIKS UTBILDNINGSOMRÅDE Namn Beskriv i korthet vad som hände och varför? T ex under vilket arbetsmoment eller i vilket skede av arbetet? Vilken typ av utrustning eller maskin användes? Berodde det t ex på trasig maskin eller maskindel, dålig belysning, stress, otydliga instruktioner osv Vad kunde följden av tillbudet ha blivit? Vad behöver göras för att det inte ska hända igen? Förslag till åtgärder. Vem ansvarar för att åtgärden genomförs? Underskrifter arbetsledare Medarbetare Skyddsombud/Arbetsplatsombud Ett tillbud är en händelse som kunde ha lett till personskada eller ohälsa - nästan ett olycksfall. Rapportera alla tillbud. Kom även ihåg sådana som du råkat ut för pga. egen förskyllan eller klantighet. Det är viktigt att rapportera och dokumentera det som hänt så att liknande händelser kan förebyggas och förhindras. Läs gärna mer om tillbud i Arbetsmiljöverkets folder Rapportera tillbud eller på Kuriren under personal arbetsmiljö. Tillbudsrapporten skickas till förvaltningen samt till berörd facklig organisation. Behåll ett exemplar på arbetsplatsen för sammanställningen av tillbud och arbetsskador. Ta för vana att avrapportera tillbud på arbetsplatsträffen och vilka åtgärder som genomförts för att förhindra upprepning. Förvaltningens tillbudsrapportering ska årligen sammanställas och redovisas till förvaltningens samverkansgrupp skyddskommitté, samt till kommunens centrala samverkansgrupp.

18 LUDVIKA KOMMUN 18 (19) DEFINITIONER Bilaga 3 Kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera, och de kan äga rum i alla miljöer och när som helst. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Vårt arbete med att motverka kränkningar omfattar kränkningar som äger rum mellan elever såväl som mellan personal och eleversamt mellan personal. Kränkningar kan vara: Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, chat, bloggar, SMS och MMS) Förbudet för personal i skola och på fritidshem att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte befogade tillsägelser, d.v.s. tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. TRAKASSERIER MOBBNING RASISM Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder eller som är av sexuell natur (sexuella trakasserier). Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn/elever eller mellan barn/elever En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

19 LUDVIKA KOMMUN 19 (19) Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån de fem diskrimineringsgrunderna kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder DISKRIMINERING ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING FRÄMLINGSFIENTLIGHET HOMOFOBI SEXISM Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Exempel på direkt diskriminering kan vara att endast flickor får välja arbetsområde och arbetsformer, att enbart vissa högtider uppmärksammas, att vissa ämnen på grund av lokalernas placering och utformning inte är tillgängliga för alla elever etc. Indirekt diskriminering kan uppstå om alla behandlas lika. Ett barn/elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc. tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Exempel på sådan indirekt diskriminering kan vara förbud mot huvudbonad inomhus, vilket enligt en del trosuppfattningar skulle innebära att alla elever inte kan delta i undervisningen, och att servera alla elever samma mat, vilket innebär diskriminering av de elever som av religiösa skäl behöver alternativ maträtt. Förbudet mot diskriminering omfattar även indirekt diskriminering. Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda och då är det inte direkt diskriminering. Det är skolans ansvar att bevisa att det finns sakliga skäl. Lagstiftningen mot diskriminering omfattar även förbud mot repressalier, dvs. ett barn/elev får inte utsättas för repressalier om han/hon anmält eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen. Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev upplever som kränkande, men som saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Ett exempel kan vara ofrivillig bildpublicering på Lunarstorm. Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer Negativ betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln.

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer