Tillsammans steg för steg mot nya mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans steg för steg mot nya mål"

Transkript

1 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1

2 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL 1. Bakgrund 3 2. Arbetsgång 3. Vision Ansvarsfördelning 6. och aktiviteter 2014/ Utvärdering av mål för 2013/ Förebyggande arbete 9 9. Rutiner vid upptäckt Utvärdering Telefonnummer till ombudsmän och organisationer 12 BILAGA Sörviks skolas plan för förebyggande arbete gällande diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling 13 MALL BILAGA 1:Dokumentation av ärende & Uppföljning av ärende 14 MALL BILAGA 2:. Olycksfall & Tillbud 16 Definitioner 18

3 LUDVIKA KOMMUN 3 (19) LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING SÖRVIKS SKOLA 2014/ BAKGRUND Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: -diskrimineringslagen (likabehandlingsplanen) -14 a kap skollagen (plan mot kränkande behandling) 2. ARBETSGÅNG Så snart någon i skolan eller på fritidshemmet får kännedom om eller misstänker att kränkningar har förekommit, ska uppgifterna utredas. Utredningen ska alltid ske på ett respektfullt sätt och med hänsyn tagen till den utsatte och övriga inblandade. Den som upptäcker/misstänker kränkning, kontaktar snarast rektor och rådgör med rektor vid minsta osäkerhet. Hur de ärenden som uppkommer ska hanteras, beslutas av rektor. 3. Vision På vår skola och fritidshem ska alla känna sig välkomna, trygga och respekterade. 4. MÅL November 2014 har samtlig personal, alla elever och målsmän fått information om likabehandlingplan/plan mot kränkande behandling 5. ANSVARSFÖRDELNING Rektor Det är rektors ansvar, enligt lag och dess förarbeten, att: se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt annan kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal och elever. om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Rektor ska även: se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtagits.

4 LUDVIKA KOMMUN 4 (19) Lärare och övrig personal Det är lärares och övrig personals ansvar att: följa skolans likabehandlingsplan kritiskt reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling. se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks. dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och följa de åtgärder som ska vidtas. bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling följs upp där den endskilda läraren är berörd. Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan samt diskutera fram konkreta förslag på hur vi når målen. Personer som elever på vår skola kan prata med: föräldrar kompisar lärare rektor kurator, skolsköterska skolmåltidspersonal lokalvårdare Systematisk uppföljning För att årligen kartlägga i vilken utsträckning diskriminering och kränkande behandling förekommer på Sörviks skola används följande utvärderingar; Riksenkät 1 gång/år i åk 5; Så här tycker jag om min skola Lokal elev- och föräldraenkät 2 gånger/läsår i åk F-6 Resultaten ska diskuteras i skolans ledningsgrupp, elevråd och klassråd för att utgöra underlag till revideringen av likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Åtgärderna redovisas i skolans styrkort och kvalitetsrapport.

5 LUDVIKA KOMMUN 5 (19) 6. MÅL OCH AKTIVITETER 2014/2015 November 2014 har samtlig personal, alla elever och målsmän fått information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Aktiviteter Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling informeras om på föräldramöte Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling läggs ut på skolans hemsida Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling finns i samtliga klassrum/personalrum Likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling skickas in till förvaltningens diarium Maj 2015 råder nolltolerans gällande fysisk- och psykiska kränkningar. Aktiviteter Eventuell uppkomst tas om hand och tas upp i olika forum - bland vuxna och bland elever utifrån Likabehandlingsplanen. Eventuella ärenden följer given dokumentationspolicy Personalen stödjer och coachar varandra i att vara konsekvent Personalen stödjer och coachar varandra gällande konsekventa beslut om konsekvenser Vi arbetar tematiskt och på annat sätt med vår värdegrund etik, moral och språkbruk Värdegrundande aktiviteter (heldag alternativt rastaktiviteter) med delgerat ansvar till åk 6 Vi diskuterar med eleverna om ordens betydelse, så som kränkning, mobbing etc Vi analyserar resultatet i elevenkäten i november 2014/april 2015 och arbetar utifrån det. Eleverna får arbeta med diverse värdegrundande arbeten i teman och på annat sätt Rastaktiviteterna utvecklas vidare I demokratisk anda revideras skolans ordningsregler, där elevrådet har stor betydelse Maj 2015 känner sig alla elever på Sörviks skola sig trygg med någon vuxen. Aktiviteter Pedagogerna skapar kravlösa situationer/stunder med eleverna. Det kan vara pratstunder eller rastaktiviteter. På raster träffar eleverna och lär känna fler vuxna då vi har större personaltäthet. Rastaktiviteter har ökat elevernas kontakt med alla vuxna på skolan Gruppstärkande- och trygghetsövningar.

6 LUDVIKA KOMMUN 6 (19) Maj 2015 behandlas pojkar och flickor lika av alla vuxna på Sörviks skola Aktiviteter Eleverna ställs inför frågeställning i skolans lokala enkät höst- och vårtermin gällande genus. Arbeta skolövergripande och i det enskilda klassrummet med genus och retorik Arbeta med att stärka den svage, oavsett kön, att våga säga sin åsikt Maj 2014 har elever på Sörviks skola fått kännedom om andra kulturer och miljöer. Aktiviteter Tema arbete kring FN och FN-dagen samt Barnkonventionen blir ett omfattande arbetsområde hösten 2014 Etnicitet och sk andra kulturer kommer att behandlas under läsåret Om möjligt bjuds externa gäster in till skolan för att berätta om sin kultur, bakgrund och erfarenhet.

7 LUDVIKA KOMMUN 7 (19) 7. UTVÄRDERING av MÅL OCH AKTIVITETER för 2013/2014 Januari 2014 har samtlig personal, alla elever och målsmän fått information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Utvärdering av aktivitet I november 2013 hade samtliga åtaganden uppfyllts gällande delaktighet och informations kanaler gällande Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Maj 2014 förekommer färre kränkningar mellan elever på vår skola än i november Utvärdering av aktivitet I skolans lokala elevenkät kartläggs förekomsten av kränkningar (oktober/november 2013 samt april 2014). I enkäten framgår bla vad och hur elevernas upplevelse är av; Trygghet i klassrummet och på rasterna. Kartläggningen uppvisar en positiv utveckling av skolans arbete från november 2013 till april 2014 Jag känner mig trygg att svara på frågor i klassrummet FRÅGA NOVEMBER 2013 APRIL ,8% känner sig trygg 93,5% känner sig trygg Jag känner mig trygg på rasterna 96,8% känner sig trygg 99% känner sig trygg På vår skola förekommer det kränkningar 9,6% Ja 8% Ja Resultaten ligger i stort sett på samma nivå på samma nivå i november som i april. Undantaget är elevernas känsla av trygghet på rasterna siffran har gått från 96,8% till 99% trygghet. Under läsåret har skolan gjort ett omfattande arbete med att få bort kränkningar, mobbing och i att förbättra elevernas språkbruk. Arbetet har även omfattat toleransnivån på skolan, i att vara vuxen och konsekvent samt konsekvenser för elever och dokumentation av eventuella händelser Arbetet har bedrivits bland personalen, i samarbete med vårdnadshavare samt på elevnivå På skolan och i klassrummen har arbetet kontinuerligt förts gällande etik och moral. Arbetssätten/metoderna har varit många. Genom samtal i klassen, klassråd etc. Arbetet har varit givande och visat på en ökad kunskap och förståelse bland eleverna Eleverna upplever att det har varit mindre kränkningar. Läsårets resultat visar dock att arbetet måste fortsätta då resultaten ej är tillfredsställandet

8 LUDVIKA KOMMUN 8 (19) Maj 2014 känner sig alla elever på Sörviks skola sig trygg med någon vuxen. Utvärdering av aktivitet I skolans lokala elevenkät kartläggs förekomsten av kränkningar (oktober/november 2013 samt april 2014). I enkäten framgår bla vad och hur elevernas upplevelse är av; trygga vuxna att vända sig till på skolan. FRÅGA NOVEMBER 2013 APRIL 2014 Det finns vuxna på skolan som jag känner mig trygg med 88,4% många/flera 97,3% många/flera I skolan och i klasserna har pedagogerna skapat kravlösa situationer/stunder med eleverna, där man arbetat och diskuterat etik, moral och värdegrundsfrågor i klassrummet och på raster. På raster träffar eleverna och lär känna fler vuxna då vi har större personaltäthet. I April 2014 upplever eleverna vid Sörviks skola att pojkar och flickor behandlas lika av oss vuxna. Utvärdering av aktivitet I skolans lokala elevenkät kartläggs förekomsten av kränkningar (oktober/november 2012 samt april 2013). I enkäten framgår bla vad och hur elevernas upplevelse är av; genus om pojkar och flickor upplevs behandlas lika FRÅGA NOVEMBER 2012 APRIL 2013 På vår skola behandlas pojkar och flickor lika 93,7% många/flera 88% många/flera Enkätens resultat visar att det finns elever som inte anser att flickor och pojkar behandlas lika Genus är ett utvecklingsområde inför 2014/2015 Maj 2014 har elever på Sörviks skola fått kännedom om andra kulturer och miljöer. Utvärdering av aktivitet FN - dagen och FN barnkonvention uppmärksammades på skolan genom en FN-vecka med olika aktiviteter kring demokrati- och värdegrundsbegreppen samt olika kulturer och miljöer. Sörviks skolas elever har ett fadderbarn. Ett utvecklingsområde på skolan är att vi behöver engagera oss mer gällande olika kulturer och miljöer.

9 LUDVIKA KOMMUN 9 (19) 8. FÖREBYGGANDE ARBETE På Sörviks skola har alla vuxna på skolan ett ansvar för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det innebär att alla som arbetar på vår skola/fritids ska vara väl förtrogna med värdegrunduppdraget, och att verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (Skollagen 1kap. 2 ) En grundläggande förutsättning är att förhållningssättet mellan barn/elever och vuxna präglas av ömsesidig respekt. Arbetslaget har huvudansvaret för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i det dagliga arbetet. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete som skapar goda relationer mellan alla, och som medför ett tryggt arbetsklimat. Goda exempel är bestämda platser i matsalen/klassrummet etc. Mentor ansvarar för att Likabehandlingsplanen och dess innehåll förankras hos elever och föräldrar. Mentor genomför kontinuerligt rollspel och samarbetsövningar Skolan bestämmer placering i klassrum och grupperingar så att ingen ska behöva känna sig utanför. Mentor ansvarar även för att klassrådet fungerar, där trivseln i skolan kontinuerligt diskuteras. Under utvecklingssamtal/elevsamtal är frågan om trivsel samt förekomsten av ev. kränkningar alltid med. Personalen erbjuds Cometutbildning under läsåret 2014/2015 Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, speciallärare, skolkurator samt skolsköterska Skolan upprättar, följer och förfinar rastaktiviteter med vuxennärvaro Skolan upprättar ett rastvaktsystem för taxi/buss-åkande elever

10 LUDVIKA KOMMUN 10 (19) Elev som kränker elev 1. Berörd personal samtalar med den eller de elever som känner sig diskriminerade/kränkta. - Samtalet dokumenteras enligt särskild rutin. - Berörd personal meddelar föräldrarna. - Rektor underrättas. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 2. Berörd personal samtalar ytterligare enskilt med den/ de elever som utpekas och delger den/ de den information som framkommit. 3. Eleven/eleverna informeras om att skolan tar kontakt med vårdnadshavarna. - Samtalet dokumenteras. - Rektor underrättas. - Berörd personal kan ta hjälp av arbetslaget eller annan specialistkompetens. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 4. Berörd personal kallar/samtalar med de inblandade föräldrarna på skolan, (vid behov deltar rektor och representanter från arbetslaget). - Samtalet skall syfta till att få diskriminering och kränkning att upphöra. - Mötet dokumenteras. - Uppföljningsmöte ska bestämmas och ska bokas in inom en vecka. - Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 5. Skolan kontaktar kommunens resursgrupp. 6. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 7. Ärendet anmäls till IFO (Individ och familjeomsorgen) 8. Vid samtal deltar minst två vuxna representanter från skolan. Lärare som kränker elev 1. Personal/elev som fått vetskap om att kränkning (lärare/personal - elev) skett, kontaktar rektor. 2. Rektor samtalar först med eleven och därefter med berörd personal. - Rektor informerar vårdnadshavare. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 3. Rektor samtalar med berörd personal. Fortsätter kränkningarna blir nästa steg att: 4. Rektor, berörd personal, berörd elev och vårdnadshavare samtalar för att lösa den ouppklarade situationen. Elev som kränker personal Rektor kontaktas. - Rektor samtalar med berörd personal - samtalet dokumenteras. - Rektor samtalar med berörd elev - eleven/eleverna informeras om att skolan tar kontakt med vårdnadshavarna. - samtalet dokumenteras. - Rektor kan ta hjälp av arbetslaget eller annan specialistkompetens.

11 LUDVIKA KOMMUN 11 (19) 9. UTVÄRDERING Sörviks skolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling inför varje nytt läsår efter att elevoch föräldraenkät sammanställts.

12 LUDVIKA KOMMUN 12 (19) Ombudsmän och organisationer Ombudsmän och organisationer att vända sig till vid frågor gällande diskriminering och annan kränkande behandling: Barn- och elevombudsmannen Skolverket BRIS (vuxentelefon) Diskrimineringsombudsmannen - (DO)

13 LUDVIKA KOMMUN 13 (19) SÖRVIKS SKOLA plan för förebyggande arbete gällande diskriminering/trakasserier och annan kränkande behandling VARJE DAG: Morgonsamling i alla klasser Elevernas raster säkerställs genom rastaktiviteter och med vuxennärvaro Vuxennärvaro när taxi lämnar och hämtar elever i anslutning till skoldagens slut VARJE VECKA Personalmöte; med utrymme i mötesordningen för skolans likabehandlingsarbete VAR 14e DAG Klassråd; begrepp så som trygghet, ansvar, delaktighet, gemenskap, och respekt tas upp till diskussion. VARJE MÅNAD Elevhälsoteam; rektor kallar personal, skolhälsovård och specialpedagog- och lärare. Vidbehov kan även rektor kalla elevhälsan till extramöten Elevråd; rektor deltar. APT; stående diskussionspunkt gällande förebyggande likabehandlingsarbete VARJE TERMIN Lokal elevenkät i åk F-6: delaktighet, klimat, trivsel och trygghet Ansvar: mentor Högläsningsperioder ur utvalda böcker. Ansvar: mentor Tvärgruppsaktiviteter. Ansvar: mentor Brevlåda, där eleverna kan göra anonyma anmälningar VARJE ÅR Lokal elevenkät 2 gånger /år i åk F-6: delaktighet, klimat, trivsel och trygghet Lokal enkät till vårdnadshavare 2 gånger/år med barn i åk F-6r; Ansvar: mentor klimat, trivsel och trygghet Ansvar: mentor Riksenkät 1 gång/år i åk 5; Så här tycker jag om min skola Ansvar: mentor Hälsosamtal i åk 4, Ansvar: skolhälsovården Genomgång vid varje läsårsstart av gemensamt framtagna nyckelord; trygghet, ansvar, delaktighet, gemenskap, och respekt. Klimat bland eleverna kartläggs i oktober/november genom den lokala elevenkäten Ansvar: mentor Ansvar: mentor

14 LUDVIKA KOMMUN 14 (19) Bilaga 1A DOKUMENTATION AV ÄRENDE - PERSON SOM BLIVIT UTSATT ANMÄLAN GÄLLANDE DISKRIMINERING ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN/ELEVER Rörande diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. (ringa in det ärendet handlar om) Skolenhet Anmälare Händelse datum SÖRVIKS SKOLA Samtalsledare/Utredare Person som blivit utsatt Personens personnummer Klass Person/er som utövat kränkningen/diskrimineringen: Klass TYP AV KRÄNKNING Nedsättande tilltal Ryktesspridning Förlöjligande Fysiskt våld Text, bildburet Annat (ange vad) Utredning som skett HÄNDELSENS ART Har skett direkt i verksamheten Vid enstaka tillfälle Återkommande och systematiskt Har skett utanför verksamheten på fritiden/indirekt via telefon, internet Vid enstaka Återkommande tillfälle och systematiskt Åtgärd Kontakt tagen med berörda elevers vårdnadshavare. Vårdnadshavarens namn (ej obligatoriskt) Samtalsledarens underskrift Rektors underskrift:

15 LUDVIKA KOMMUN 15 (19) Bilaga 1B DOKUMENTATION AV ÄRENDE - PERSON SOM BLIVIT UTSATT ANMÄLAN GÄLLANDE DISKRIMINERING ELLER KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN/ELEVER Rörande diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. (ringa in det ärendet handlar om) Skolenhet SÖRVIKS SKOLA Anmälare Person som blivit utsatt Personens personnummer Klass Händelse datum Person/er som utövat kränkningen/diskrimineringen: Klass Övrigt Åtgärd Kontakt tagen med berörda elevers vårdnadshavare Vårdnadshavarens namn: Samtalsledarens underskrift: AVSLUTAT ÄRENDE Rektors beslut:

16 LUDVIKA KOMMUN 16 (19) Bilaga 2A Personnummer Barn/elev OLYCKSFALLSRAPPORT barn/elev Klockslag Uppgiftslämnare - personal Skolenhet SÖRVIKS UTBILDNINGSOMRÅDE Var hände olyckan Hur gick olyckan till Vilken skada uppstod Togs kontakt med skolhälsovården, vårdcentral eller akuten JA NEJ Förslag på förebyggande åtgärder Blankettens original lämnas till handläggaren för arkivering/diarieföring. Underskrift: Ansvarig personal Rektor

17 LUDVIKA KOMMUN 17 (19) Bilaga 2B för tillbudet Tidpunkt för tillbudet TILLBUDSRAREPPORT Plats för tillbudet Personnummer Enhet SÖRVIKS UTBILDNINGSOMRÅDE Namn Beskriv i korthet vad som hände och varför? T ex under vilket arbetsmoment eller i vilket skede av arbetet? Vilken typ av utrustning eller maskin användes? Berodde det t ex på trasig maskin eller maskindel, dålig belysning, stress, otydliga instruktioner osv Vad kunde följden av tillbudet ha blivit? Vad behöver göras för att det inte ska hända igen? Förslag till åtgärder. Vem ansvarar för att åtgärden genomförs? Underskrifter arbetsledare Medarbetare Skyddsombud/Arbetsplatsombud Ett tillbud är en händelse som kunde ha lett till personskada eller ohälsa - nästan ett olycksfall. Rapportera alla tillbud. Kom även ihåg sådana som du råkat ut för pga. egen förskyllan eller klantighet. Det är viktigt att rapportera och dokumentera det som hänt så att liknande händelser kan förebyggas och förhindras. Läs gärna mer om tillbud i Arbetsmiljöverkets folder Rapportera tillbud eller på Kuriren under personal arbetsmiljö. Tillbudsrapporten skickas till förvaltningen samt till berörd facklig organisation. Behåll ett exemplar på arbetsplatsen för sammanställningen av tillbud och arbetsskador. Ta för vana att avrapportera tillbud på arbetsplatsträffen och vilka åtgärder som genomförts för att förhindra upprepning. Förvaltningens tillbudsrapportering ska årligen sammanställas och redovisas till förvaltningens samverkansgrupp skyddskommitté, samt till kommunens centrala samverkansgrupp.

18 LUDVIKA KOMMUN 18 (19) DEFINITIONER Bilaga 3 Kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. KRÄNKANDE BEHANDLING Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera, och de kan äga rum i alla miljöer och när som helst. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Vårt arbete med att motverka kränkningar omfattar kränkningar som äger rum mellan elever såväl som mellan personal och eleversamt mellan personal. Kränkningar kan vara: Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, chat, bloggar, SMS och MMS) Förbudet för personal i skola och på fritidshem att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte befogade tillsägelser, d.v.s. tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. TRAKASSERIER MOBBNING RASISM Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder eller som är av sexuell natur (sexuella trakasserier). Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn/elever eller mellan barn/elever En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

19 LUDVIKA KOMMUN 19 (19) Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån de fem diskrimineringsgrunderna kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder DISKRIMINERING ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING FRÄMLINGSFIENTLIGHET HOMOFOBI SEXISM Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Exempel på direkt diskriminering kan vara att endast flickor får välja arbetsområde och arbetsformer, att enbart vissa högtider uppmärksammas, att vissa ämnen på grund av lokalernas placering och utformning inte är tillgängliga för alla elever etc. Indirekt diskriminering kan uppstå om alla behandlas lika. Ett barn/elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc. tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Exempel på sådan indirekt diskriminering kan vara förbud mot huvudbonad inomhus, vilket enligt en del trosuppfattningar skulle innebära att alla elever inte kan delta i undervisningen, och att servera alla elever samma mat, vilket innebär diskriminering av de elever som av religiösa skäl behöver alternativ maträtt. Förbudet mot diskriminering omfattar även indirekt diskriminering. Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda och då är det inte direkt diskriminering. Det är skolans ansvar att bevisa att det finns sakliga skäl. Lagstiftningen mot diskriminering omfattar även förbud mot repressalier, dvs. ett barn/elev får inte utsättas för repressalier om han/hon anmält eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen. Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev upplever som kränkande, men som saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Ett exempel kan vara ofrivillig bildpublicering på Lunarstorm. Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer Negativ betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln.

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål INNEHÅLL 1 LUDVIKA

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (18) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 2 (18) INNEHÅLL INNEHÅLL 1. BAKGRUND 3 2. ARBETSGÅNG 3. VISION 4. MÅL 5. ANSVARSFÖRDELNING 6. MÅL och AKTIVITETER

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLANS PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Senast reviderad: 2014-10-29 Kyrkskolan, Högbergsgatan 19, 771 32 Ludvika Tel: 0240-861 90,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolan på Vedeby 2013-2014 1 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal

LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal Stora Vallaskolan 2008 LIKABEHANDLINGSPLAN för elever och personal avsedd att FRÄMJA barns och elevers lika rättigheter FÖREBYGGA och FÖRHINDRA diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen är skola F-3 samt fritidshem. Ansvarig för planen är Rektor.

Verksamhetsformer som omfattas av planen är skola F-3 samt fritidshem. Ansvarig för planen är Rektor. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Färjestadsskolan Område öst Karlstad 2013-12-13 Mikael Nilsson 054-540 33 98 mikael.nilsson@karlstad.se Likabehandlingsplan 2014 Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Läsåret 2012-2013 1 Inledning Lag Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan

LIKABEHANDLINGSPLAN KYRKSKOLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kyrkskolan KYRKSKOLAN 7-9 - PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Planen gäller för Kyrkskolan 7-9, Grundskola och Grundsärskola Elevversion Senast reviderad:

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen

Likabehandlingsplan. Årlig plan för vuxenutbildningen Likabehandlingsplan Årlig plan för vuxenutbildningen Vuxenutbildningen NVU 2015 1 Lagstiftning I diskrimineringslagen finns idag sju diskrimineringsgrunder. Lagen är till för att förhindra diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever.

Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst. Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. Kompetenscentrum Sotenäs Kommun Campus Väst Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och elever. LIKABEHANDLINGSPLAN Mot diskriminering och annan kränkande behandling av personal och

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 7 Rutin för att stödja huvudprocessen i ett 1-16 års perspektiv. 710 Gemensamma rutiner för alla verksamhetsformer Djurängen Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Budjur710.20.1 1 av 9 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Upprättad den Reviderad/kontrollerad den Personalen Rektor 2007-09

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2012/13 1 Bakgrund och uppdrag Från och med 2006-04-01 gällde Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i det offentliga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009

LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Utdrag ur FN:s barnkonvention: LIKABEHANDLINGSPLAN för Björkängens förskola LÄSÅRET 2008/2009 Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn

Läs mer

Nordvästra skolområdet

Nordvästra skolområdet Nordvästra skolområdet Likabehandlingsplan för Rosenvalls förskola 2008 Likabehandlingsplan Arbetsplan för värdegrundsarbete Handlingsplan mot kränkande behandling Vårt uppdrag i förskola och skola är

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Jordstjärnan Detta är

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan

Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Reviderad 080818 Likabehandlingsplan för Trojenborgsskolan Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid Trojenborgsskolan i Skänninge och gäller för läsåret 2008/2009. Bakgrund Alla barn,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs skola läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs skola läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-06-19 Godkänd/ansvarig Ane Skoland Diarie;Bu 2014-000387 Utgåva Sida 1(11) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Svanskogs skola läsåret 2014-2015 h:\hemsidan\svanskog\150102

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bodestorpsskolan, Karlshamns kommun LÅ 16/17 2016-10-19 1 Vision Vi vill skapa en god arbetsmiljö där alla elever och all personal ska känna sig trygga

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 1 Flera dokument som beskriver arbetet på förskolan: Kvalitetsredovisning Lokal arbetsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer