Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret

2 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: - Diskrimineringslagen - Kap. 6 i skollagen Dessa två regelverk sammanförs i en gemensam plan: - Likabehandlingsplanen. Ansvar Enligt lagen har huvudmannen eller den huvudmannen utser (rektor) ansvar för att: En likabehandlingsplan upprättas och utvärderas årligen Förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling Motverka diskriminering enligt kriterier som fastställs i lagen Utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling Mål En skola för alla, där alla känner sig välkomna, trygga och respekterade. Detta innebär nollvision gällande diskriminering och kränkande behandling. Lena Nyberg Verksamhetschef/rektor Monica Johansson rektor 2

3 Definitioner Kränkande behandling Kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera, och de kan äga rum i alla miljöer och när som helst. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar kan utföras av och drabba såväl barn som vuxna. Kränkningar kan vara Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) Text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, chat, bloggar, SMS och MMS) Förbudet för personal i skola och på fritidshem att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte befogade tillsägelser, d.v.s. tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrättavisningen som kränkande. Diskriminering Övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck ålder Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Exempel på direkt diskriminering kan vara att endast flickor får välja arbetsområde och arbetsformer, att enbart vissa högtider uppmärksammas, att vissa ämnen på grund av lokalernas placering och utformning inte är tillgängliga för alla elever. Indirekt diskriminering kan uppstå om alla behandlas lika. Ett barn/elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler. tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Exempel på sådan indirekt diskriminering kan vara förbud mot huvudbonad inomhus, vilket enligt en del trosuppfattningar skulle innebära att alla elever inte kan delta i undervisningen, och att servera alla elever samma mat, vilket innebär diskriminering av de elever som av religiösa skäl behöver alternativ maträtt. Förbudet mot diskriminering omfattar även indirekt diskriminering. Ibland kan det finnas sakliga skäl för att behandla en elev annorlunda och då är det inte direkt diskriminering. Det är skolans ansvar att bevisa att det finns sakliga skäl. Lagstiftningen mot diskriminering omfattar även förbud mot repressalier, dvs. ett barn/elev får inte utsättas för repressalier om han/hon anmält eller medverkat i en utredning som gäller överträdelse av lagen. 3

4 Trakasserier Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Könsöverskridande identitet eller uttryck T.ex. att man som kille sminkar sig, eller klär sig i klänning. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller elevs värdighet. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev upplever som kränkande, men som saknar koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Ett exempel kan vara ofrivillig bildpublicering på Bilddagboken. Mobbning En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Råder ofta obalans i makt. Rasism En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Rädsla för; stark motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Homofobi En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. Sexism Negativ betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln. Utreda och vidta åtgärder Så snart någon i skolan eller på fritidshemmet får kännedom om eller misstänker att trakasserier eller kränkningar har förekommit, ska uppgifterna utredas. Utredningen ska ske skyndsamt på ett respektfullt sätt och hänsyn ska tas till den utsatte och övriga inblandade. Den som upptäcker/misstänker kränkning genomför samtalet, alt. kontaktar aktuell klasslärare eller någon i t-teamet och rådgör. Konflikter är en naturlig del av socialisationsprocessen och vissa frågor av bagatellartad karaktär kan redas ut snabbt, där utredning består i att få händelsen klarlagd och därefter utagerad. 4

5 Trygghetsteamet Ska ses som en resurs i arbetet med likabehandling. Vid misstanke om mobbning kopplas alltid trygghetsteamet in. I teamet ingår läsåret 2011/2012 rektor Lena Nyberg, rektor Monica Johansson, skolsköterska Ulrika Sjögren, specialpedagog Ulla Rung, resurslärare Henrik Karlsson, fritidspedagog Johan Lungström och speciallärare Bettan Källgren. Så här gör vi vid misstänkta trakasserier eller kränkande behandling mellan elever a) Den som misstänker eller får kännedom om trakasserier eller kränkande behandling genomför enskilda samtal (alt lämnar över till klasslärare eller trygghetsteamet som samtalar) med de inblandade för att ta reda på vad som hänt. Utredningen ska omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utfört kränkningen. b) Vad har hänt? Vem har gjort vad? När? Var? c) Hur kan situationen ändras? Vem gör vad? d) Åtgärder förankras. e) Elever uppmanas att själva berätta hemma f) Föräldrar kontaktas och informeras om det inträffade. g) Uppföljningssamtal/avstämning med de inblandade sker inom två dagar - en vecka, beroende på omständigheter som kränkningens art, elevernas ålder. h) Om önskat resultat inte uppnås träffas elev, föräldrar, pedagog för upprättande av åtgärdsplan/kontrakt. Vid behov ta kontakt med t-team eller elevhälsopersonal. Vid misstanke om mobbning skall trygghetsteamet alltid kopplas in. Trygghetsteamet arbetar efter en utarbetad plan. Det är viktigt att samtalen bygger på ömsesidig respekt och att det ej går ut på moralisering och bestraffning. Hur många uppföljningssamtal som behövs avgörs från fall till fall. Utifrån behov/önskemål erbjuds även samtal med specialpedagog eller skolsköterska för elever som varit inblandad. Utredningen ska alltid dokumenteras av den som utreder (händelseförlopp, vilka som varit inblandade, tidpunkter, vilka kontakter som tagits, överenskommelser, åtgärder (se bifogad mall). Dokumentationen förs vidare till specialpedagog eller rektor för information till elevhälsoteam. (Matris bifogas) Eventuella bakomliggande orsaker till ärendet och behandling av dessa tas upp med elevhälsoteamet. Förhållanden på grupp- och skolnivå kan behöva förändras, och ska i det aktuella fallet beaktas. Kränkning av vuxen mot elev Om en elev, förälder eller skolans/fritidshemmets personal upplever att en elev/elever kränkts av anställda på skolan eller fritidshemmet, ansvarar rektor för ärendet. Ärendet hanteras utifrån riktlinjerna i Karlstad kommuns arbetsmiljöpolicy Steget före. Kränkning elev mot vuxen Om en personal upplever sig kränkt av elev/elever på skolan/fritidshemmet, ansvarar rektor för utredningen. Ärendet hanteras utifrån riktlinjerna i Karlstad kommuns arbetsmiljöpolicy Steget före. 5

6 Stodeneskolans värdegrund. Vi ser.. möjligheter, lösningar och det positiva därför berömmer vi varandra och uppmärksammar det som är bra. När man får beröm så växer man, citat elevråd visar hänsyn och respekt därför förbjuder och åtgärdar vi alla former av kränkningar och mobbning. respekterar allas rätt till god arbetsmiljö därför kräver vi arbetsro, ett vårdat språk samt att vi hjälps åt att hålla skolan ren och snygg. känner oss välkomna och trygga därför arbetar vi med att stötta goda kompisrelationer och uppskattar att vi är olika och unika. Förankring Planen har diskuterats och förankrats vid arbetslagsträffar och vid klassombudsträffar, dvs. föräldrarepresentanter från varje enskild klass. Planen har även bearbetats i klassråd och elevråd. Uppföljning och utvärdering: Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument och ingen hyllvärmare! Den följs upp och utvärderas vid varje läsårsslut av all personal. Vid behov behöver den uppdateras och våra rutiner ses över, precis som den behöver följas upp på föräldramöten och klassråd/elevråd. Skolans och fritidshemmens arbete mot diskriminering, kränkningar och trakasserier redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Läs gärna mer på under rubriken kvalitet. Förebyggande arbete Alla vuxna på skolan och på fritidshemmet har ett ansvar för att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Det innebär att alla som arbetar på vår skola och fritidshem ska vara väl förtrogna med värdegrunduppdraget, och att utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Arbetslaget har huvudansvaret för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar i det dagliga arbetet. Detta ska ske genom ett förebyggande arbete som skapar goda relationer mellan alla, och som medför ett tryggt arbetsklimat. Klasslärarna ansvarar för att likabehandlingsplanen och dess innehåll förankras hos elever och föräldrar. Där finns kortversionen av planen som stöd. Klasslärarna ansvarar även för att klassrådet fungerar, där trivseln i skolan kontinuerligt diskuteras. På fritidshemmen finns forum där trivseln diskuteras regelbundet. Hos skolans trygghetsteam samt hos specialpedagogen finns förslag på arbetsmaterial och värderingsövningar som kan vara till hjälp med det konkreta arbetet i klasserna. Var och en som får kännedom om eller misstanke om kränkningar och trakasserier är skyldig att agera utifrån vår likabehandlingsplan. 6

7 Hur ser det ut idag? Läsåret 2011/2012 Arbetet kopplas till diskrimineringsgrunderna: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Pågående arbete inom skolan/fritidshemmen Vår skola ska vara en trygg och stimulerande arbetsplats. En skola som både elever och personal känner lust att gå till. Vår värdegrund är väl förankrad hos alla. En viktig uppgift för lärarna är att hjälpa eleverna att utveckla empati och andra människors lika värde. Det arbetet påbörjas i barngrupperna i förskolan för att som en röd tråd löpa vidare in i förskoleklassen och fortsätta in i skolan. Övergångarna mellan våra verksamheter, som då också innefattar övergången till högstadiet, är så viktig för elevernas trygghet. Våra återkommande enkäter till elever och föräldrar visar att de allra flesta trivs och känner sig trygga i våra verksamheter. En viktig fråga är: kan vi uppnå 100% nöjdhet? Hur når vi dit? För att fördjupa och utveckla våra kunskaper och vårt förhållningssätt inom värdegrunden pågår skolutvecklingsarbete inom genuskunskap, arbetsro, SET och internationalisering och Kollegahandledning. Utifrån vår likabehandlingsplan har alla grupper gjort en värdegrundsplan för likabehandlingsarbetet. Alla klasserna har sedan gjort egna trivselregler som förankrats med vårdnadshavare. Dessa regler aktualiseras med jämna mellanrum. Massage, yoga, Komet och SET (social emotionella övningar) är metoder som används för att skapa trygghet och stärka självkänslan. Lärarna gör en kartläggning över hur det är i klassen och vilka åtgärder som behöver göras. Var är det konflikterna uppstår? Eleverna har haft möjlighet att ha coachingsamtal med specialpedagogen för att få strategier kring sin skol- och livssituation. I vår kvalitetsredovisning från läsåret redovisas resultat från enkäter till både elever och föräldrar. I föräldraenkäten år 3 och 6, svarsfrekvensen var 58 %, ( 56 av 97 enkäter) kan vi se att vi har ett fortsatt gott resultat i vårt arbete med att motverka kränkningar, dock något sämre än föregående år. När det gäller trivsel och trygghet säger 97% av elever i elevenkäten i år 6 och år 3 att det är bra eller mycket bra. I skolhälsovårdens årliga enkät redovisas om eleverna i år 4 att 98% av 48 elever, tycker att de trivs bra i skolan. Sammantaget är resultaten i undersökningen mycket goda, det är ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Trots ett förebyggande arbete har vi dokumenterat 25 ärenden av kränkningar under läsåret varav 2 har definierats som mobbing. Det är färre ärenden än förra året, 33 st, men förra året var 0 ärenden definierade som mobbning, alltså en försämring i år. 7

8 Föräldraenkät år 3 och 6 Svarsfrekvens %, %, % och % Upplever du att ditt barn känner sig kränkt under skoltid? % I mycket liten grad I liten grad I stor grad I mycket stor grad Ej svar I fritidshemmens kvalitetsredovisning skriver vi: Genom att vara närvarande förebygger vi många konflikter och kan hjälpa barnen att utveckla empati och andra människors lika värde. Vuxnas förhållningssätt spelar stor roll och det är viktigt att vi är tydliga och konsekventa. Vi förbjuder alla former av kränkning och mobbning. Enkäten nedan visar hur barnen själva upplever trygghet på fritidshemmet. Från föräldraenkäten (fritidshem) går det att utläsa att 98 % upplever att deras barn känner sig trygga i mycket stor/stor grad. Det är en ökning med 2 % från föregående år. 8

9 Vi kartlägger var kritiska situationer/områden finns. Vi har som åtgärd utifrån detta förstärkt rastvärdsuppdragen med fler vuxna. Samtliga vuxna bär reflexväst för att barnen snabbt och tydligt ska se dem. Andra förstärkningar har också skett utifrån kritiska punkter. Kartläggning, analys och åtgärder ang. våra riskområden Riskområde/ ute Fotbollsplanen Skogen Kompisgungan Kickboardåkning på skolgården Kullen vid snö Bakom flygeln Snöbollskastning idrottsomklädning Korridorer på övervåningen Åtgärd/ organisation Schema för de stora fotbollsmålen görs upp 1) När vintern är över gäller samma regler för kickboard som för cykel. 2) Rastvärdsschemat måste fungera Vuxen med och bära hjälm Påminn rastvärdarna Förbud gäller tills vidare 1) Extra vuxen vid vissa klasser Korridorer öppnas först kl Åtgärd/ Grupp Varje klasslärare gör upp med sin klass vad som gäller Uppdatera aktuell regel med att räkna 100 gung 2) Se till att det finns gott om tid för ombyten 1) Allas ansvar för att eleverna går ut. 2) Anställa ungdomar för rastaktiviteter Åtgärd/individ Vem?/ Klart, när? Lärare år 4 och 5 Klart aug-11 Enskild klasslärare Aug-11 Alla nov-11 1) Alla vintern- 10 2) rektor alla vinter-11 Alla aug ) Rektor 2) Klasslärare 1) Alla aug-11 2) Rektor aug-11 9

10 Fler exempel på insatser inom skola/fritidshem under läsåret 2011/2012 Varje klass/grupp skriver sin egen värdegrundsplan utifrån den aktuella kartläggning som genomförs vid höstterminens start. Äldre och yngre barn möts i det vi kallar fadderklassarbete. Förskoleklasser knyts till år 3 och år 6. År 1 och år 4 möts och år 2 och år 5 samarbetar. Varje barn har minst en fadder/fadderbarn. Flera av skolans gemensamma aktiviteter organiseras med faddersystemet som utgångspunkt. Fysiska aktiviteter och praktiska värdegrundsövningar knyts ihop i vår skolskog. Rörelseraster för äldre elever där elever planerar och ansvarar för gemensamma aktiviteter för klassen. Storyline i år 5 och 6. Kamratdagen genomförs under vårterminen. (årligt återkommande) Demokratiarbete vi deltar i omröstningen Jordens Barns Pris SET (social emotionell träning) används i samtliga grupper för att bl.a. stärka elevernas egen självkänsla och respektera andras. Värderingsövningar, reflektion och samtal genomförs i olika former utifrån material som Mobbing går att stoppa, Min tänkarbok och Gruppen som grogrund. Elevrådet utbildas till elevrådare för att aktivt kunna delta i arbetet med trivsel och trygghet på rasterna. Vi marknadsför vår kortversion av likabehandklingsplanen. Den skickas till alla hem och alla klasser/grupper arbetar aktivt med planen med start tidigt på hösten. En satsning på kompetensutveckling inom lika behandlingsfrågor för all pedagogisk personal har genomförts. Trygghetsteamet har besökt samtliga klasser för presentation och diskussion. Utbildning i SET och Komet Arbetslagens utvecklingsarbete i genusfrågor Föräldrar i år 6 informeras om ÖPP, Örebro preventionsprogram gällande ungdomar och förebyggande arbete mot droger. En grundläggande förutsättning är att förhållningssättet mellan barn/elever och vuxna präglas av ömsesidig respekt. 10

11 Exempel på samtalsmall Att utreda och åtgärda Datum Initierat av: Ansvarig: Innehåll/ var hände det?: Åtgärd/Uppföljning Datum Samtal med: Ansvarig: Innehåll: Åtgärd/Uppföljning Datum Samtal med: Ansvarig: Innehåll: Åtgärd/Uppföljning Datum Samtal med: Ansvarig: Innehåll: Åtgärd/Uppföljning Åtgärder Organisation/grupp/individ - nivå Vem? 11

12 Överenskommelse för Datum: Närvarande: Detta har hänt: Så här vill jag att det ska vara: Det här ska jag försöka göra: Utvärdering, datum: På en skala 1-10 känns det så här nu: Därför att: ev. uppföljning igen: datum: Underskrifter: 12

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer