NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?"

Transkript

1 NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI DIT? Öppenhet och frihet Varje barn yttrar sig fritt och har rätten till sina egna tankar. Vi som personal lyssnar på barnens idéer och är öppna för deras förslag. Respekt Som vuxna visar vi barnen respekt för deras åsikter och tankar. Aktivt förklarar vi för barnen att alla skall acceptera andras rätt att anta och försvara sina egna åsikter som står i strid med ens egna. Solidaritet Vid våra måltider eller på samlingarna får barnen t.ex. vänta på sin tur och lyssna på varandra. I leken får barnen lära dela med sig av leksakerna. Ansvar Barnen ansvarar över att sina ytterkläder hängs upp på krokar. Vi vuxna påvisar deras betydelse att ansvara över t.ex. kläder, dukning och sitt handlande mot andra barn. Barnen får känna sig viktiga i sitt ansvar. Hänsyn Personal och vuxna visa hänsyn mot varandra och mot barnen både i ord och i handlingar. I leken lär sig barnen att ta hänsyn gentemot kompisarna. Vår barngrupp består av barn mellan ett till fem år, så de stora barnen lär sig hänsynstagande på många vis. De får vara lite tystare när de små sover, vänta lite längre på sin tur, hjälpa varandra osv. De små lär sig hänsynstagande 1

2 gentemot de stora genom att inte förstöra det som andra har byggt och de får fråga om de får vara med i leken osv. Genom sagor och drama lever vi oss in i andra människors situationer och känslor. Vi är alla olika med olika förmågor och alla deltar efter egen förmåga. Etik och moral Det finns regler synliga i lekrummet som påvisar vad som är rätt och fel. Innan vi sätter upp reglerna så spelar vi ett drama om varför vi måste ha regler. I vardagliga lek situationer hjälper vi vuxna till att lösa konflikter och samtalar med barnen om etik och moral. Jämlikhet I alla aktiviteter och dagliga situationer påvisar vi vuxna vikten av att vi alla har lika värde oberoende kön, tro, nationalitet och åsikter. Barnen får möjlighet att prova alla aktiviteter som är anpassade för att alla skall kunna delta. UTVECKLING OCH LÄRANDE Kalven strävar efter att varje barn skall utveckla: Sin identitet Nyfikenhet och lust till lek och lärande Självständighet och tillit till sin egen förmåga Delaktighet för sin kultur och respekt samt känsla för andra kulturer Förmåga att hantera konflikter Motorik Förståelse för olika begrepp Rikt och nyanserat talspråk Kunskap om natur, växter och djur Förmåga till skapande och konstruktion Matematik i meningsfulla sammanhang HUR NÅR VI DIT? Identitet Vi sätter upp bilder på barnen och deras familjer, gör en karta över bygden och placerar deras hus på den. Barnen får följa sin utveckling genom portfolio arbetet. I portfolion finns det självporträtt och kort av släktingar och av familjen. I samlingen får barnen berätta om sig själva och sin familj. De andra barnen får då ta del av de andra barnens olika/lika kulturer och traditioner. 2

3 Nyfikenhet och lust till lek och lärande Förskolan har tillgång till ett spännande lekmaterial som finns lätt tillgängligt för barnen, en stor gård som inbjuder till lek och närhet till skogen. Genom att vi som personal är medupptäckare ger vi barnen möjlighet till lek och lärande, då utvecklas deras nyfikenhet. Självständighet och tillit till sin egen förmåga Barnen får möjligheter att prova på nya saker, misslyckas, prova igen och ändå få känna sig bra ändå. Vi vuxna visar att vi inte kan allt, men vi kan prova och på så vis kanske lära sig något nytt. Vi vuxna ger barnen tid att prova t.ex. påklädning, dela maten själv, ta mat själv och klara vissa toalettbesök själv. Vi uppmuntrar att utveckla förmågan att reflektera över sina uppfattningar. Vi vuxna kan hjälpa barnen att reflektera genom att ställa frågor och genom samtal i grupp och enskilt. Delaktighet för sin kultur och känsla för andra kulturer Vi följer den svenska kulturen genom våra högtider. Då gör vi alla göromål omkring dessa, så som bakning, pysslar, leker lekar, sjunger, berättar omkring högtiden genom gamla folksägner eller genom de yngstas bibel, vi hissar flaggan och firar födelsedagarna. Vi har en egen kokerska som lagar svensk husmanskost av råvaror från grunden men också mat från olika kulturer och mat från naturen. Vi har ett fadderbarn i Columbia som vi brevväxlar med och på så vis väcker vi nyfikenheten på andra kulturer. Förmåga att hantera konflikter Vi vuxna är med och påvisar (vägleder) hur man kan lösa konflikter. Sin ilska kan man få utlopp för i ett argrum, där finns det tillgång till en boxningsboll att avreagera sig på. Efteråt kan en vuxen prata med barnet om det som hänt, förskolan har också tillgång till en trippelkommunikation om det behövs. Trippelkommunikation är ett bildspel som tydlig gör konfliktsituationen. Vissa situationer dramatiserar vi för att visa att konflikter kan lösas på olika vis och samtalar om vilket sätt som är bäst för alla inblandade i konflikten. Alla känslor är tillåtna på vår förskola. Motorik Grovmotorik Genom rörelseaktiviteter, gympa i Prästbol, sånglekar, fria leken, promenader i skog och mark utveckla barnen sin motorik, rumsuppfattning, koordinations förmåga och kroppsuppfattning. Alla aktiviteter anpassas efter barnens individuella förmågor och alla kan delta efter sin förmåga. Förskolans stora gård är både kuperad och plan som lockar till rörelselekar. Finmotorik 3

4 Utvecklas genom påklädning, i matsituationen, då barnen trär pärlor, målar, klipper, lägger pärlplattor, skriver, snickrar och med hjälp av andra pysselaktiviteter. Förståelse för olika begrepp Genom att räkna barnen på samlingen, mäta, ordna, sortera och experimentera utvecklar barnen sin förmåga att orientera sig i tid och rum och får förståelsen för olika begrepp. Genom att vi vuxna benämner olika begrepp, läser sagor och sjunger etc, utvecklas förståelsen för olika begrepp. Förskolan har ett rikt material som stimulerar till ett rikt begreppsförråd och som ökar barnens förmåga att leka med ord och för att väcka nyfikenheten för skriftspråket. På samlingarna får barnen leta upp sitt namn i skrift, hjälpa de mindre som inte finner sitt namn och vi jobbar med alfabetsagan. Rikt och nyanserat talspråk Genom medveten språkträning som innebär att vi har språklekar, sagor, rim och ramsor, flanosagor, spel, eget berättande och teater med handdockor. I samtal med vuxna och med andra barn utvecklas språket. Vi har kontakt med logoped vid behov. I samlingen och i vardagen ger barnen uttryck för sina tankar och upplevelser för andra barn och de lär sig lyssna. Kunskap om natur, växter och djur På vår förskola är vi mycket ute i naturen och vi vuxna är medupptäckare. Genom lekar och olika utflykter i naturens olika årstider utvecklas barnens kunskap och förståelse för naturen. Med sina sinnen får barnen uppleva och lära känna naturen. Förmåga till skapande och konstruktion Genom att erbjuda barnen många olika uttrycks medel stimuleras deras sinnen, fantasi och kreativitet. Vi vuxna finns till hands för att stimulera fantasin och med frågor utveckla barnens förmåga till problemlösning. I bild erbjuder vi många olika tekniker och material. Vi använder oss av material som vatten, sand, pärlor, glitter, stenar etc. För konstruktion har vi materiel som kapplastavar, klossar, tågbana, mekano, lego etc. På vår gård har vi en fin snickarbod som inbjuder till konstruktion. Matematik Varje dag räknas det hur många barn som finns på förskolan, hur många som är hemma, hur många potatisar du ska ta, hur många ska vi duka till, vi samlar olika 4

5 antal stenar etc. Hela vardagen består av matematiska begrepp. Vi har tillgång till olika spel, almanackan, vi läser av hur många grader det är på termometern och vi har temaarbeten so är en planerad aktivitet med olika matematiska problem. Matematik används ofta i skogen med hjälp av naturmaterial. BARNSYN Kalven strävar efter att barnen skall känna: Delaktighet Ansvar för miljön Trygghet Tilltro Kommunikation HUR NÅR VI DIT? Delaktighet På sin födelsedag bestämmer barnen vilken mat som skall serveras. Barnen har en egen dag i veckan där de får välja mellan lite speciella aktiviteter inom en viss ram. Vi tar tillvara på barnens intressen då vi väljer tema och vi vuxna lyssnar på barnens tankar och idéer. Barnen är med och bestämmer vilka regler vi skall ha för att alla skall trivas på förskolan. Varje dag är det olika barn som har sin dag, då innebär det dukning, bjuder till maten, gör almanackan osv. Alla barnen är delaktiga i alla aktiviteter efter egna förmågor och intressen. Ansvar för miljön Barnen känner sig delaktiga i miljön genom sopsortering, återvinning, kompostering, egen odling och genom att vistas i naturen. Genom spontana och planerade natursamtal får barnen vara delaktiga i diskussioner om hur människan får bete sig i naturen och dess miljö. Vi på Kalven är rädda om våra leksaker, vi samtalar om slit och släng och dess betydelse för miljön, vi påvisar att vissa saker kan lagas. Trygghet Vi har en lång, lugn och en planerad inskolning. Det nya barnet tillsammans med föräldern/föräldrarna har möjlighet att en termin före planerad inskolning komma på öppen förskola en dag i veckan. När barnet skall börja har vi en planerad inskolning i två veckor eller mer om det behövs. En personal har hand om det enskilda barnet under inskolningen, så att det har möjlighet att få en 5

6 trygg anknytning på förskolan. Vi på Kalven verkar för att föräldrar, barn och personal skall känna öppenhet och förtroende för varandra. Styrelsen och personalen ansvarar för att lek miljöerna inne och ute är i bra skick för att undvika olyckor. När personalen läser sagor, när de minsta är nyvakna och flera gånger under dagen finns vi vuxna tillhands för att ge de barn som vill lite extra kramar, tröstas eller bara samtala. Barngruppens storlek och personaltäthet gör att en bra säkerhet kan hållas. Det finns alltid en personal som möter barnen i hallen vid lämning och hämtning. Tilltro Genom att vi vuxna ser varje barns möjligheter och kompetenser, lyssnar på deras tankar och åsikter och låter dem utforska dessa får de tilltro till sin egen förmåga och känner sig respekterade. I barnens fantasi och lek är allt möjligt, det är viktigt att vi som pedagoger tillåter barnen att ha kvar sina möjlighetsmoln. Vi pedagoger är flexibla och kan följa barnens olika önskemål och visa dem respekt. Om barnen känner att de är respekterade, lär de också att visa tilltro och respekt till andra. Vi ger barn tilltro till vuxna genom att hålla det vi lovar och stå för det vi säger. FÖRÄLDRASAMVERKAN Inskolning Daglig kontakt vid lämning och hämtning Föräldramöten Utvecklingssamtal Utflykter och fester Inskolning Personal informeras och bjuder in de aktuella familjerna att hälsa på varje fredag ca. en termin före inskolningen. På så vis får barnen och föräldrarna en lång och försiktig inskolning, som ger barnen trygghet. Tre till fyra veckor innan den riktiga inskolningen, får familjerna reda på vem av personalen som kommer att ta hand om just er inskolning. Ni får också ett schema som beskriver hur vi har tänkt inskolningen, ni har möjligheter att ge synpunkter på schemat så kan vi se hur vi kan hjälpa till att lösa dessa. Vi har två veckors inskolning och längre om det behövs. Daglig kontakt Genom att vi möter barn och föräldrar i hallen och visar ett positivt och vänligt bemötande, känner de sig välkomna och sedda på Kalvens förskola. Atmosfären 6

7 på förskolan är tillåtande så att föräldrarna alltid skall känna sig välkomna när som helst. Vår målsättning är att ha en öppen och naturlig kommunikation. Vi tycker det är viktigt med den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Eftersom vi är ett föräldrakooperativ så har vi ett jourschema sim innebär att föräldrarna får gå in som vikarie när någon ordinarie personal är sjuk eller ledig. Föräldramöten Vi har föräldramöten två gånger per år, då får föräldrarna information om förskolans verksamhet och har möjlighet att ställa frågor. Vi berättar vad vi gör under veckans olika dagar och vilka aktiviteter som är grovplanerade. Vi jobbar temainriktat så under föräldramötet presenteras hur och varför vi har tänker jobba med det nya temat. På höstens föräldramöten kommer vi också att diskutera om olika kläder som kan vara bra att ha på förskolan. Utvecklingssamtal Genom att vi som personal tillsammans med föräldrarna går igenom barnens portfolio stämmer vi av vår och föräldrars bild av barnets utveckling. Tillsammans gör vi en individuell utvecklingsplan. På hösten görs det upp en målsättning på den individuella utvecklingsplanen (IUP) som vi stämmer av under årets gång genom vardaglig kontakt. På våren går vi tillsammans igenom IUP och stämmer av målsättningen. Barnen är med på utvecklingssamtalet en stund och berättar sina åsikter och tankar om förskolan, med hjälp av sin portfolio. Utflykter och fester Förskolan bjuder på sommar och vinterföreställningar i form av teater och sång, det kan vara en presentation av temat vi jobbat med, lucia, julspel etc. Då bjuds föräldrarna in och i mån av plats även släkt och vänner. Vi beslutar alla tillsammans i styrelsen om vi ska ta med fika eller äta något tillsammans. Ibland åker vi på heldags utflykter tillsammans med föräldrarna, det kan vara pulkaåkning, badresa eller andra utflykter. VAD FÖRVÄNTAS AV ER SOM FAMILJ? Jourverksamhet Jourschema lämnas ut terminsvis, så att föräldrarna i god tid vet sina jourveckor. När föräldrarna har jour så har man det tillsammans med en annan familj, då kan man bestämma om man ska städa tillsammans eller dela upp veckorna. Passar inte jourveckan så är föräldrarna skyldiga att byta själva med någon annan familj. I jourveckan ansvarar föräldrarna för att det blir helgstädat, gräsmattsklippning, snöskottning eller andra små reparationer. 7

8 Föräldrarna ansvarar också för att någon ska jobba om någon ordinarie personal blir sjuk, yttersta ansvaret ligger på den som har jour. Styrelse och uppdrag Alla familjer har en plats i styrelsen med olika ansvarsområden och har möjligheter att påverka. De föräldrar som har poster som ordförande, vice ordförande och personalansvarig, sekreterare, ekonomiansvarig och vice ekonomiansvarig träffas varannan månad och fungerar som ett arbetsutskott till styrelsen. Innan du blir invald i arbetsutskottet skall du ha varit med i styrelsen först. Varannan månad är det styrelsemöte för alla i styrelsen, datum för mötena finns uppsatta inför varje termin. Övrigt Obligatoriskt att alla i kooperativet hjälps åt med småreparationer, höst och vårstädning. Föräldrarna ordnar själva trevliga familjearrangemang som alla kan delta i om man vill. Planeringsjour Personalen planerar varannan vecka och då går en förälder in och jobbar på förskolan mellan Efter att sista barnet gått hem så plockar man ihop och låser. Detta inträffar ca två gånger per år och familj. ÄR NI NYFIKNA ELLER INTRESSERADE? Ring eller kom till oss på kalven Förskolan Kalvens föreståndare heter Anna-Lena Nilsson. Ordförande heter Fredrik Stodne. Vi kan träffas och ni får personlig inf, träffa vår personal och se vår trevliga förskola som har en otroligt vacker utemiljö med stora grönytor. Ni kan gå in på vår hemsida som är under uppbyggnad på Kostnader Medlemsavgift betalas som en engångssumma varje år och beslutas av styrelsen hur stor medlemsavgiften är för kommande år. Fadderbarnskostnad max 200 kr/familj och år (beror på hur många familjer vi är). Månadsavgift enligt kooperativet gällande taxa. 8

9 LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KALVEN

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus. Kvalitetsredovisning. Steninge förskolor Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus Kvalitetsredovisning Steninge förskolor 2005 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor; Orion,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015

SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Vårt systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR LÄSÅRET 2014-2015 LÄRKAN Lärkan Intro Den lokala utvecklingsplanen är en del i förskoleenhetens Arbetsplan-utbildningsplan.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer