Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling Rälsen Norrviken Läsåret 2014/2015

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy och vision 2. Begrepp och definitioner 2.1 Diskriminering 2.2 Trakasserier och kränkande behandling 2.3 Diskrimineringsgrunder 3. Utvärdering 4. Läsåret 14/ Kartläggning 4.2 Främjande insatser och förebyggande åtg. 4.3 Rutiner vid akuta situationer 4.4 Delaktighet och förankring 5. Bilagor 1. Skollagen 2. Kontaktpersoner

3 1. Inledning 1. Varför en Likabehandlingsplan? Detta dokument författas utifrån två regelverk: Diskrimineringslagen och 6 kap.8 i Skollagen. Dessa lagar anger förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling i skolan (se bilaga 1). I och med dessa lagar skall varje skola framställa en Likabehandlingsplan som syftar till att det ska finnas planerade åtgärder för att förhindra och förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter, flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Genom att aktivt arbeta för likabehandling kan vi minimera risken för att trakasserier, diskriminering och kränkande behandling uppkommer. En grund i arbetet mot detta är att skapa en Likabehandlingsplan som skolan kan utgå ifrån. Den bör ha en tydlig struktur och innehålla rutiner för hur skolan arbetar med att förebygga, upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp ärenden. Likabehandlingsplanen ska vara känd av personal, elever och föräldrar. Det ska vara ett levande dokument som ska följas upp, utvärderas och revideras årligen. 1.2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem Ansvariga för planen Mia Elverö, rektor Rälsen Norrviken Åsa Furn, kurator Rälsen Planen gäller från Planen gäller till Rälsens policy och vision

4 Rälsens policy gällande trakasserier och kränkande behandling vilar på en demokratisk grund. Med det menas att vid Rälsen AB får ingen behandlas kränkande eller diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Rälsen arbetar för en jämställd förskola och skola. Vid Rälsen AB ska alla elever känna sig trygga samt känna tilltro och tillit till alla vuxna som finns runt omkring dem. Här är alla barn och elever allas ansvar. Vid vår skola ska alla, både barn, elever och vuxna, bemöta varandra vänligt och artigt och visa varandra respekt. Rektor, pedagoger och övrig personal vid Rälsen AB accepterar och tolererar inte någon form av diskriminering eller kränkande behandling. 2. Begrepp och definitioner 2.1 Diskriminering Diskriminering är när en elev på skolan, under osakliga grunder, behandlas sämre (än andra elever) av skolpersonal eller av andra elever. Denna behandling har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt diskriminering Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till skolan med motiveringen att det redan går så många flickor här. Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en skola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de elever som på grund av religiösa skäl eller på grund av en allergi behöver annan mat. 2.2 Trakasserier och kränkande behandling

5 Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel kvinnliga, homosexuella eller bosniska egenskaper. Det kan också handla om att någon blir kallad blatte, mongo, fjolla, eller liknande. Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en elev eller student känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Kränkande behandling Kränkande behandling definieras i skollagen som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Några exempel är behandling som kan vara slag, öknamn, utfrysning och kränkande bilder eller meddelande på sociala medier (till exempel Facebook eller Instagram). Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling. Exempel på händelser som enligt lag anses som kränkande behandling kan vara följande; Carl blir ofta kontaktad via msn av elever på skolan. Där kallar de honom pucko och tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på Instagram. Bilderna har tagits i duschen efter gymnastiken. Lisa är stökig i klassrummet och vill inte lugna ner sig trots lärarens tillsägelse. Ett gräl som uppstår emellan dem slutar med att läraren ger Lisa en örfil. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att Oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till. Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Repressalier Personalen får inte utsätta en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller

6 kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 2.3 Diskrimineringsgrunder Kön Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier; Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie och yrkesvägledaren avråder henne med argumentet Det är för hårt arbete för en tjej. [diskriminering] Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. [trakasserier på grund av kön] Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. [sexuella trakasserier] Könsidentitet eller könsuttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från det normala. Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo, bi som heterosexuella. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier; Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. [trakasserier] Kim, som identifierar sig som intergender, söker upp skolkuratorn på sitt gymnasium för att tala om problem i familjen. Skolkuratorn ifrågasätter Kims könsidentitet och istället för att få prata om sina problem hemma, måste Kim förklara och försvara vad intergender betyder och innebär. [diskriminering]

7 Alex, som klär sig i kjol och klänning, blir utföst av de andra tjejerna från skolans tjejtoalett eftersom de tycker att Alex är för mycket kille för att få gå in där. [trakasserier] Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas enligt diskrimineringslagen nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. En och samma person kan också ha flera etniska tillhörigheter. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier; En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagning av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. [diskriminering] Thomas, som är svart, får många kommentarer från de andra eleverna om sitt hår och sin hudfärg. Många vill ta och känna på honom. Klassföreståndaren avfärdar honom med att Ja, men du vet ju att du är annorlunda. Det är klart att de andra är nyfikna på dig. De menar ju inget illa. [trakasserier] Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål.[diskriminering] Religion eller annan trosuppfattning Diskrimineringslagen definierar inte religion eller annan trosuppfattning. Enligt regeringens proposition (2002/03:65) bör endast sådan trosuppfattning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning som till exempel buddism eller ateism omfattas av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier; Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte att det är roligt. [trakasserier] Läraren nekar Leila att bära huvudduk på SFI undervisningen med motiveringen Huvudduk är ett tecken på kvinnoförtryck. Det innebär att Leila utestängs från sin utbildning. [diskriminering] Rebecka är judinna. En dag har någon ristat ett hakkors på hennes skåp. [trakasserier]

8 Funktionsnedsättning Med funktionshinder menas i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. DO använder sig av Handisams beteckning funktionsnedsättning och inte funktionshinder eftersom hindren finns i samhället och inte hos personen. Exempel på händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier; På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp [diskriminering] Elenas pappa har en CP skada. Hon blir arg och ledsen när andra elever i skolan ropar Din pappa är ett jävla CP. [trakasserier] Patrik, som har ADHD, blir utkörd från klassrummet för att han inte kan sitta still. Han lämnar hela tiden sin plats. En dag klarar lärarvikarien inte av situationen utan skickar hem Patrik med orden ADHD barn borde inte få gå på högstadiet! [diskriminering/trakasserier] Sexuell läggning Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell och heterosexuella läggningar. Exempel på händelser som ses som diskriminering/trakasserier i samband sexuell läggning; Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier] Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. [trakasserier] Ålder Med ålder avses enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan se olika ut i olika sammanhang, men generellt drabbas yngre och äldre av diskriminering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Exempel på händelser som kan vara trakasserier; Malte är ett år yngre än sina klasskamrater

9 och blir ofta retad på grund av detta. [trakasserier] Agnes pappa är mycket äldre än de andra papporna i hennes klass. Hon blir sårad när de andra klasskamraterna skämtar om det. Hon har sagt ifrån att hon blir ledsen, men de fortsätter i alla fall. [trakasserier] 3. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Trivsel och trygghet har utvärderats i klasserna höst och vår genom trygghetsenkäter och intervjuer inför utvecklingssamtalen. Resultatet har följts upp. Föräldrar informeras om hur värdegrundsarbetet fungerar i klasserna. Planen har utvärderats tillsammans med trygghetsgruppen samt personal från skola och fritidshem. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, trygghetsgrupp, kurator och arbetslagledare har deltagit i utvärderingen av fjolårets plan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Det finns ett behov att avsätta mer tid till Trygghetsgruppen. En fast punkt på skolans och fritidshemmets gemensamma måndagsmöte införs för Trygghetsgruppen. Arbetslaget behöver lägga mer tid på att levandegöra likabehandlingsplanen hos eleverna. Koppla till klassråd och fritidsråd. Bra med hög bemanning under elevernas raster. Rastvaktschema med minst tre rastvakter läsår 13/14. Årets plan ska utvärderas senast Elevernas del senast 31/5. Personalens del före midsommar Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen kommer att utvärderas genom en diskussion med Trygghetsgruppen samt arbetslagsledare för skola och fritids. Eleverna kommer att få delta i utvärdering av planen under fritidsråd samt klassråd. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor Mia Elverö 4. Läsåret 2014/ Kartläggning Kartläggningsmetoder

10 En kartläggning av verksamheten görs i början av höstterminen år Samtal och diskussioner samt genomgång av dagliga rutiner, öppning och stängning, utflykter, hämtning och lämning, regler vid lek, säkerhet på skolgården, vilka områden på gården behöver bemannas extra, vilka elever kräver extra tillsyn. Allt detta stäms av hur det fungerar under skola/fritids måndagsmöte. Inför utvecklingssamtal görs enskilda intervjuer, hur eleverna uppfattar sin skol och fritidsmiljö, samt kamratrelationer och vuxenkontakter. Fritids gör sociogram dvs. en sammanställning över kamratrelationerna. Detta görs ca 5 gånger under läsåret. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Hur eleverna involveras i kartläggningen Eleverna kommer i början av hösten 2014 diskutera eventuella förbättringsområden, klassvis. Skolorna genomför även en trygghetsenkät, både på höst och vårterminen som ligger till grund för kartläggningen. Pedagogerna kommer även att föra samtal med eleverna i klasserna. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen involveras i kartläggningen genom diskussioner och samtal under skol och fritidsmöten. Resultat och analys Rälsen Norrviken behöver förtydliga dokumentationsrutinerna vid kränkande behandling. En ny mall har tagits fram, vilken börjar användas i oktober Främjande insatser och förebyggande åtgärder Åtgärd 1 Mål Eleverna ska, oberoende av ålder få delta och bli involverade i skolans demokratiska arbetssätt. Insats På skolan är det då och då eleverna själva i aktuell ålder som planerar sina skolarbeten utifrån givna ramar. Likaså kommer det vara detta läsår för att demokrati ska ha en central roll. Eleverna kommer även att delta i planering så som inköp, temadagar, utflyktsdagar, studiebesök m.m. Aktiviteter på fritidshemmet är till stor del elevernas val. Elevråd hålls tre gånger på hösten och två gånger på våren. Rektor och representant från trygghetsgrupp deltar då alltid för att möjliggöra snabba beslutsvägar. Inför elevrådet har klasserna ett klassråd där samtliga elever får möjlighet att komma till tals. På fritidshem hålls råd var sjätte vecka.

11 Uppföljning Efter varje elevråd tas ev. nya beslut upp i samtliga klasser med hjälp av klassrådsrepresentanterna och klassläraren (som har protokollet från mötet som stöd). Rastkompisarna kan ge tips till trygghetsgruppen om vad som fungerar bra/behöver förbättras under rasterna. Ansvarig Rektor/trygghetsgrupp/fritidshemsansvarig/klasslärare Datum när det ska vara klart Pågående under hela arbetsåret. Åtgärd 2 Mål Alla elever och all personal ska kunna känna sig trygga och stolta över sin egen person. Insats Vi är en liten enhet där alla pedagoger känner alla elever vilket skapar trygghet och stabilitet. Skolan har goda förutsättningar att möta elever med skilda behov. I vårt värdegrundsarbete kommer vi att arbeta med olika metoder såsom, drama, forumspel och värderingsövningar. Eleverna kommer då att få möjlighet att reflektera kring frågor om vänskap, genus, olikheter, likheter, demokrati och jämställdhet. Klasserna kommer så som tidigare att ha värdegrundsarbete på schemat. Uppföljning Under skol och fritidshemsmöten diskuteras hur värdegrundsarbetet fungerar i åk F 3. Ansvarig Rektor / all personal Datum när det ska vara klart Pågående under hela arbetsåret. Åtgärd 3 Mål Rälsen har som mål att arbeta för god kamratskap och synliggöra samhällets mångfald för eleverna. Alla elever ska också ges samma förutsättningar i skolan.

12 Insats Eleverna kommer att kunna resonera och utöva de demokratiska principerna då klasserna arbetar med värdegrund, mångfald och etiska frågor. Eleverna kommer också genom gemensamma diskussioner besluta vad rastkompisarna har för uppgift och hur man är en god kamrat under såväl lektioner som hela skoldagen. Måndagar träffas rastvakterna vid solen för planering av rasterna och veckans lek. Uppföljning fredag 13:30 med Anita, ute på gården. Andra insatser för god kamratskap kommer också att genomföras under läsårets gång genom de tre skolornas gemensamma temaarbete kring Livet. Samtlig personal på de tre enheterna kommer delta i Viktoriaprojektet som syftar till att bredda kunskapen kring barn med inlärnings och beteendeproblematik. Utbildningen ska leda till att pedagogerna skaffar fler verktyg och skapar ett gemensamt förhållningsssätt. Uppföljning Kamratskap och skolans stöd till eleverna följs upp i föräldraenkäten Pilen. I det löpande värdegrundsarbetet samt arbetet med FNs barnkonvention följs det upp. Ansvarig Klasslärare, fritidshemspersonal och rektor. Datum när det ska vara klart Pågående under hela arbetsåret. Åtgärd 4 Mål Alla klasser har som mål att få diskutera olika familjebilder, etnicitet och jämställdhet. Insats Detta kommer att ske genom åldersanpassad litteratur och filmvisning samt samtal om värdegrundsfrågor som pågår under lektionerna i klasserna. Utöka kontakten och insatserna för skolans fadderbarn i Costa Rica. Fortsätta arbetet med FNs barnkonvention. Skolans tema under året, Livet, kommer öppna möjligheter till diskussioner kring olika sätt att leva. Uppföljning Eleverna ges möjlighet till muntlig utvärdering i samband med Temaarbetet. Ansvarig

13 Klasslärare och fritidshemspersonal Datum när det ska vara klart Pågående under hela arbetsåret. Åtgärd 5 Mål Rälsens elever ska få öva på att ta ansvar och visa respekt för varandra. Målet är att eleverna tillsammans med pedagogerna ska synliggöra de positiva effekterna av ansvarstagande och god kamratskap. Insats Familjegrupper F 3. Lägerskolan på Drakudden, en kickoff med samarbetsövningar och lärakänna lekar. Ansvar för inre och yttre miljö, trivselfix, återvinning och kompostering, mm. Uppföljning Genom en punkt för Ansvarspedagogik på måndagsmötet, där skola och fritidshemspersonal deltar. Ansvarig Klasslärare, fritidshemspersonal och rektor. Datum när det ska vara klart Pågående under hela arbetsåret. 4.3 Rutiner vid akuta situationer Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling 1. Goda förutsättningar finns att upptäcka trakasserier och kränkande behandling, då småskalighet råder. få elever, hög bemanning. 2. Trygghetsgruppens brevlåda, finns tillgänglig för samtliga elever. Trygghetsgruppen presenterar sig inför varje nytt läsår. 3. Trygghetsenkät genomförs varje termin.

14 4. Om pedagoger/rektor kränker annan personal eller elever, ska elever/vårdnadshavare i första hand vända sig till rektor. I nästa steg blir det huvudmannens ansvar. På vår hemsida finns information om hur allvarliga brister hanteras. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Rektor vid Rälsen Norrviken Mia Elverö mail: Tel: Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Vid förekomst av trakasserier eller kränkande behandling använder skolan en handlingsplan som konkret återger vad som ska göras i varje situation. Denna finns till stöd för personal och elever då det förekommer en situation där skolan behöver ingripa. Allt arbete följs upp. 1. Någon form av trakasserier eller kränkande handling uppmärksammas. Mentor/ klasslärare kontaktas. Mentor/klasslärare agerar tillsammans med den vuxne som uppmärksammat den kränkande behandlingen för att handlingen ska upphöra. 2. Samtal inleds med berörda elever en och en. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och hur det ska upphöra. Det förs daterat protokoll som utöver åtgärder ska innehålla datum för uppföljningar. All ny information kompletteras skriftligt. Föräldrar informeras. 3. Uppföljningar sker enskilt med berörda parter för att försäkra sig om att mobbing, trakasserier eller kränkande behandling har upphört. Föräldrar deltar vid behov. När ärendet avslutas görs en notering i rapporten. 4. Vid fortsatta kränkningar kontaktas elevhälsoteamet. Samtal sker kring vad skola och föräldrar kan göra för att kränkningarna ska upphöra. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rektor handlägger ärendet vidare enligt följande plan: 1. Någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppmärksammas. Eleven kontaktar lärare, förälder eller rektor. Om det är lärare eller förälder som får informationen kontaktar de rektor.

15 2. Rektor kontaktar skyndsamt berörd elev för samtal kring händelsen. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och åtgärder. Protokoll som förs vid detta möte ska innehålla datum för uppföljning. All ny information kompletteras skriftligt i rapporten som finns hos rektor. 3. Rektor kontaktar berörd personal för samtal kring händelsen. Vid behov deltar personer som bör kallas. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och åtgärder. Föräldrarna kontaktas och deltar vid behov. 4. Vid fortsatt kränkande behandling eller upprepade incidenter kontaktas rektor omedelbart. Samtal sker kring vilka åtgärder som bör vidtas för att den kränkande behandlingen ska upphöra. Om det är rektor som diskriminerar, trakasserar eller kränker någon elev kontaktar lärare eller förälder VD för Rälsen. Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av elever, kollegor, skolledning eller föräldrar Det är rektor som har ansvaret för att ingen särbehandlas på sin arbetsplats. Skolans personal kan också vara utsatta för mobbning från elever, kollegor, skolledning eller föräldrar. I rektors ledarskapsroll ligger att vid det årliga medarbetarsamtalet skapa en så öppen och tillåtande atmosfär, att den enskilde med tillit kan ta upp eventuella problem med arbetsklimat och arbetssituation. Rutiner när personal kränks av elev 1. Upptäckt / Anmälan Den som upptäcker, eller får signaler om, att någon i skolans personal har utsatts för kränkning eller trakasserier av elever bör omedelbart meddela rektor. Rektor utreder vad som har hänt. 2. Samtal med berörda parter Rektor kartlägger de berörda parternas upplevelser om händelsen. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och åtgärder. Protokoll som förs vid detta möte ska innehålla datum för uppföljning. All ny information kompletteras skriftligt i rapporten som finns hos rektor.

16 3. Vårdnadshavare informeras omedelbart Vårdnadshavare till inblandad elev/elever ska informeras snarast möjligt av rektor om vad som hänt. 4. Samtal med de inblandade och vårdnadshavare Rektor kallar till samtal så fort som möjligt med de inblandade för utredning. Om någon av parterna önskar/kräver att en tredje part som stöd ska vara med på samtalet ska detta tillgodoses. 5. Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. 6. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. 7. Dokumentation Dokumentation sker kontinuerligt. Rutiner för att utreda och åtgärda när personal kränks av kollegor, skolledning eller föräldrar 1. Upptäckt / Anmälan Den som upptäcker, eller får signaler om, att någon i skolans personal har utsatts för kränkning eller trakasserier av kollegor, skolledning eller föräldrar, bör omedelbart meddela rektor. Rektor utreder vad som har hänt. Om rektorn är inblandad part, lämnas ansvaret till VD och Atvexa. 2. Samtal med berörda parter med en tredje part Rektor kartlägger tillsammans med tredje part de berörda parternas upplevelser om händelsen. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och åtgärder. Protokoll som förs vid detta möte ska innehålla datum för

17 uppföljning. All ny information kompletteras skriftligt i rapporten som finns hos rektor. 3. Ytterligare åtgärder Om incidenten är så allvarlig att ytterligare åtgärder behöver vidtas gäller arbetsrättsliga regler samt de av samhället uppsatta lagar och förordningar. 4. Återkoppling och uppföljningssamtal med berörda Återkoppling ska ske inom en vecka och uppföljningssamtal utförs inom en månad. 5. Dokumentation Dokumentation sker kontinuerligt. Rutiner för uppföljning 1. Personal inleder samtal med berörda elever en och en. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och hur det ska upphöra. Det förs daterat protokoll som utöver åtgärder ska innehålla datum för uppföljningar. All ny information kompletteras skriftligt. 2. Föräldrar informeras i berörda fall. 3. Uppföljningar sker enskilt med berörda parter för att försäkra sig om att mobbing, trakasserier eller kränkande behandling har upphört. Föräldrar deltar vid behov. 4. När ärendet avslutas görs en notering i rapporten. Rutiner för dokumentation 1. Personal inleder samtal med berörda elever en och en. Samtal förs kring uppkomst, förekomst och hur det ska upphöra. 2. Det förs daterat protokoll som utöver åtgärder ska innehålla datum för uppföljningar. All ny information kompletteras skriftligt. 3. Föräldrar informeras.

18 4. Uppföljningar sker enskilt med berörda parter för att försäkra sig om att mobbing, trakasserier eller kränkande behandling har upphört. Föräldrar deltar vid behov. 5. När ärendet avslutas görs en notering i rapporten. 4.4 Delaktighet och förankring Elevernas delaktighet På skolan får eleverna vara med och bestämma vad som skall hända under dagen/veckan. Under samling och lektioner diskuteras olika alternativ och eleverna får själva komma med idéer och uppslag. På skola och fritidshem upprättar elever och pedagoger de trivselregler som skall gälla i gruppen. Elevrådet är ett forum för att lyfta den psykosociala miljön på skolan. Trygghetsgruppen består av rektor och två pedagoger. De är representanter för att skolans vision efterlevs. Skolorna har en trygghetslåda där eleverna skriftligen kan framföra klagomål, tex om de upplever att vissa elever bråkar. Vårdnadshavarnas delaktighet Vi informerar om Rälsens likabehandlingsarbete på föräldramöte, föräldrarådsmöte och på hemsidan. Personalens delaktighet Pedagogerna reagerar om undervisningsmaterialet understryker stereotypa könsroller, familjebilder, yrken, namn, religioner m.m. Personalen uppmärksammar även eleverna på att kritiskt granska tidningar, information från internet och undervisningsmaterial etc. Rektorn tar reda på kompetensen kring likabehandlingsfrågor i personalgruppen och planerar in lämpliga kurser. Förankring av planen Pedagogerna reagerar om undervisningsmaterialet understryker stereotypa könsroller, familjebilder, yrken, namn, religioner m.m. Vi uppmärksammar eleverna på att kritiskt granska tidningar, information från internet och undervisningsmaterial.

19 Rektorn tar reda på kompetensen kring likabehandlingsfrågor i personalgruppen och planerar in lämpliga kurser. 5. Bilagor Skollagen 6 kap 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som är tänkta att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lgr 2011 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kontaktpersoner Trygghetsgruppen Anita Krohn Helena Nydell Marianne Gustafsson Mia Elverö Kurator

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ope skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, fritidshem Ansvariga för planen Rektor och Ope skolas personal

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen-

Toråsskolans plan. mot diskriminering och kränkande behandling. -Likabehandlingsplanen- Varla Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan Toråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling -Likabehandlingsplanen- Jan 2013 Aug 2014 Förskola & Grundskola Varla-Vallda pedagogiska enhet Toråsskolan

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9

PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 PLAN MOT KRÄNKANDE OCH DISKRIMINERANDE BEHANDLING OCH FÖR LIKABEHANDLING 2015 F-9 VISION Vi vill ha en öppen och generös skola där: alla har samma värde och accepteras som de är alla vågar bry sig om och

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer