Kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2006/2007 GRUNDSKOLA ÅR 1 6, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

2 Kvalitetsredovisning för läsåret 2006/2007 Inom Barn- och ungdomsnämndens respektive Södermöre kommundelsnämnds verksamhetsområden upprättar varje förskola och skola årligen en kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av den verksamhet eller de verksamheter som bedrivits under det gångna läsåret för att ge information om både verksamheten och dess måluppfyllelse. Kvalitetsredovisningen för läsåret innehåller: A Enhetens förutsättningar inklusive övergripande fakta och information A 1 Fakta A 2 Beskrivning av underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen A 3 Åtgärder för förbättring enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för läsåret B Arbetet i verksamheten B 1 Uppföljningen av likabehandlingsplanen B 2 Gemensamma utvecklingsområden B 2 1 Uppdragen B 2 2 Mångfald och jämställdhet B 2 3 Samverkan B 2 4 Praktisk IT- och mediekompetens PIM C Måluppfyllelse C 1 Processer C 2 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål C 3 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Redogörelse för vilka åtgärder för förbättring som enheten avser att vidta för ökad måluppfyllelse kommande läsår C 4 Kvalitetsredovisningen för läsåret 2006/2007 utarbetades under medverkan av lärare, övrig personal, elever, föräldrar till elever i skolan samt barn och föräldrar till barn i förskolan. Hur detta skett redovisas under varje målområde. Ur Förordning om kvalitetsredovisning SFS 2005:609 Kalmar Ulf Alfredsson Rektor,

3 Sammanfattning är skolan där arbetsmiljön främjar trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla barn och vuxna. är skolan där alla bidrar till Att skapa lust att lära. Att alla barn blir sedda varje dag. Att det sker en ständig utveckling. är skolan där alla känner. Att jag kan. Att jag vill. Att jag duger. För att uppnå denna vision så har vi i vår lokala arbetsplan satt upp gemensamma prioriterade mål som vi ska arbeta med och vidareutveckla skolan mot en ökad måluppfyllelse. har prioriterat sina utvecklingsområden under lå 2006/2007 utifrån Kalmar kommuns förskole- och skolplans rubriker: Normer och värden Kunskap utveckling och lärande. Barn och ungdomars ansvar och inflytande. Förskola, skola och hem Förskola, skola och elevhälsa. De prioriterade utvecklingsområden omfattar all verksamhet på d.v.s. grundskola år 1 6, förskoleklass och fritidshemsverksamheten.

4 A Enhetens förutsättningar inklusive övergripande fakta och information A.1 Fakta om enheten är en F 6 skola med lokal och verksamhetsintegrerat fritidshem. På skolan finns 12 klasser och 1 förskoleklass. Elevantalet är stabilt med ca 300 elever/läsår. Upptagningsområdet omfattar Rinkabyholms gamla stationssamhälle, Hossmo, Dunö och Boholmarna. Området utgörs till stor del av villor och enfamiljsfastigheter. Skolan är belägen i en gammal kulturbygd med goda kommunikationer till Kalmar. Omgivningarna är natursköna och närheten till naturen gör att denna nyttjas flitigt i verksamheterna. Skolans ambition är att utveckla de pedagogiska förutsättningarna inom verksamheterna förskoleklass, fritidshem och skola för att på bästa sätt kunna möta morgondagens barn och ungdomar. Vi lägger naturligtvis tyngdpunkterna på kärnämnena, svenska matematik och engelska, men även kultur, natur, musik och idrott får ett stort utrymme. Sedan 1998 är skolan organiserad i fyra arbetsenheter, Lärling A och B (förskoleklass och år 1 2), Gesällerna (år 3-4) och Mästarna (år 5-6). Personalkategorierna som finns på skolan är lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektor, bitr. rektor, assistent, vaktmästare och skolrestaurangpersonal. Samverkan i ett 1 16 årsperspektiv pågår inom Falkenbergsskolans upptagningsområde/ Falkenbergs skolområde (mellan, förskolan i Rinkabyholm, förskolan Vallmon och Falkenbergsskolan). Detta samarbete syftar att vi tar ett gemensamt tar ansvar för våra barn i ett 1 16 årsperspektiv (se beskrivnig under målområdena normer och värden, Kunskap utveckling lärande och Förskola, skola och elevhälsa ). A.2 Beskrivning av underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Skolans lokala arbetsplaner bygger på barn- och ungdomsförvaltningens gemensamma utvecklingsområden men är också egna mål som skolan prioriterar. Arbetslagen beskriver processer, redovisar vilka resultat som uppnåtts och gör en bedömning/värdering av i vilken mån resultaten innebär att målen uppfyllts. Arbetslagen redovisar också vilka åtgärder/nya arbetsplaner, som anses nödvändiga med anledning av bedömningarna av måluppfyllelsen. Vi synliggör våra processer, genom att t.ex. ge exempel från dokumentationer eller annan beskrivning av vad som gjorts. A.3 Åtgärder för förbättring enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för läsåret har inför lå tagit fram en ny modell för hur arbetet med kvalitetsredovisning ska tas fram. Som tidigare kommer lokala arbetsplaner bygga på barn- och ungdomsförvaltningens gemensamma utvecklingsområden Arbetslagen kommer kontinuerligt få beskriva processer, redovisar vilka resultat som uppnåtts och gör en bedömning/värdering av i vilken mån resultaten innebär att målen uppfyllts.

5 Arbetslagen kommer också redovisa vilka åtgärder/nya arbetsplaner, som anses nödvändiga med anledning av bedömningarna av måluppfyllelsen. Den nya modellen kommer vara ett mer levande dokument än tidigare. Vårt mål är att verksamheten kontinuerligt ska vidareutvecklas och bli ett mer reflekterande och analyserande än tidigare. har och kommer fortsättningsvis att arbeta i enlighet med skolans vision d.v.s. Att det sker en ständig utveckling. B Arbetet i verksamheten B 1 Likabehandlingsplanen I kvalitetsredovisningen görs en inledningsvis en uppföljning och utvärdering av den likabehandlingsplan som avses i lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever redovisas. Ur Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling SKOLFS 2007:7 MÅL Det årliga arbetet med enhetens likabehandlingsplan Enligt barn- och elevskyddslagen redovisas nedan enhetens likabehandlingsplan 1 som beskriver hur personalen arbetar aktivt för att förebygga diskrimineringar och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen innehåller regler för hur man ska visa respekt för varandra, hur personalen ska reagera om ett barn eller elev far illa och hur anmälan sker om det händer något. Barn och elever har varit med i arbetet med likabehandlingsplanen, men det är rektor som slutligen bestämmer hur planen ska se ut. Skolverkets barn- och elevombud och de övriga ombudsmännen mot diskriminering kan begära att få se enhetens likabehandlingsplan. Mer information finns på Skolverkets webbplats under rubriken BEO Barn- och elevombudet 2. Enhetens likabehandlingsplan(-er) för läsåret 2006/2007 M Å L Skolan i Rinkabyholm är en trygg och trivsam arbetsplats. Alla barn/elever skall känna trygghet och gemenskap i skolan. Skolan tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling, med det menar vi mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, homofobi. SYFTE Att motverka alla former av kränkande behandling. Kränkning är en subjektiv upplevelse och kan vara Fysiska (slag, knuff) Verbala (öknamn, könsord) Psykosociala (utfrysning, ryktesspridning) Textburna (klotter, brev, lappar, mail och sms) Kränkning kan ta sig i uttryck som: upprepade handlingar obalans i makt (att skilja från jämbördiga konflikter) en individ eller en grupp är förövare. Hela likabehandlingsplanen finns att läsa på skolans hemsida: 1 Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling 2

6 Arbetet med likabehandlingsplanen Process På individ och gruppnivå arbetar all personal varje dag med värdegrunden genom samtal med barnen individuellt och med resp. klass om hur man är mot varandra och hur man är en bra kamrat. Vi arbetar mycket med att barnen ska respektera varandra och förstå och acceptera om en kamrat säger nej. Utöver det grundläggande arbetet på individ och gruppnivå har skolan en trygghetsgrupp som har ett särskilt uppdrag att kontinuerligt arbeta med och utveckla skolans likabehandlingsplan. Trygghetsgruppen har haft 4 möten på höstterminen och 5 möten på vårterminen under läsåret 06/07. Trygghetsgruppens möten innehåller denna dagordning: o Föregående möte o Har vi hört eller sett något på skolan? o Ny information/kompetensutveckling o Informationsärenden o Övriga frågor Uppföljning och utvärdering Resultat Hela skolans förebyggande arbete som pågått under flera år har gett gott resultat. Vid ev. kränkningar tas frågan upp i ett så tidigt stadium att ofta endast samtal behövs för att lösa uppkomna bekymmer. Trygghetsgruppen arbetar både operativt med t ex samtal med och mellan barn för att lösa bekymmer och konsultativt på skolan. Trygghetsgruppen mäter trivsel på skolan med en enkät på våren, gruppen sammanställer och arbetslagen värderar sitt resultat. En Lika behandlingsplan har skrivits och presenterats för elever, personal samt på Inflytanderåd. Bedömning Trygghetsgruppen är på ett tidigt stadium insatt i vad som tas upp på gruppnivå, och följer upp resultatet. Detta har gett en styrka till hela trygghetsarbetet på skolan då ev. Trygghetsgruppen i senare skede blir inblandad så är gruppen insatt i problemet. Åtgärder för förbättringar Kommande läsår mäts trivsel med en enkät under höstterminen. Trygghetsgruppen följer med intresse skolans arbete med elevinflytande som är en viktig del i Lika behandlingsarbetet. Rektor har gett Trygghetsgruppen i uppgift att beakta och lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor i Lika behandlingsarbetet på skolan. Kommentarer: Allt arbete i Trygghetsgruppen dokumenteras. Några exempel på Trygghetsgruppens arbete under året är samtal med hela klasser om arbetsklimat i klassrummet, uppföljning av resultatet från trivselenkäten med hela klasser, samtal med och mellan elever om att man får tycka olika och att respektera varandra utifrån det. Trygghetsgruppen har inta behövt arbeta utifrån skolans modell för mobbingsamtal. Likabehandlingsplanen har utarbetats under medverkan av Lärare Övrig personal Barn och/eller elever Föräldrar till barn och/eller elever

7 B 2 Gemensamma utvecklingsområden B.2.1 Uppdragen Förskolan och skolans uppdrag är omfattande och allt det som görs skall också kunna analyseras, bedömas och redovisas. Det krävs därför en fokusering på både förskolans och skolans uppdrag. En större tydlighet krävs också av dem som arbetar i skolan, för att få veta att rätt saker görs. För en ökad måluppfyllelse krävs en tydligare fokusering på kunskapsbegreppet. Uppdrag till rektor: Prioritera arbetet med att tydliggöra uppdraget för personalen inom enhetens verksamheter. Tillse att kvaliteten är hög och att måluppfyllelsen ökar bland annat genom att bemanna och tjänstefördela utifrån behörighet och så att personalens kompetens nyttjas på ett optimalt sätt. Redovisa en ökad måluppfyllelse i kvalitetsredovisningen. Prioritera läs och skrivutveckling samt matematik. Återrapportering har i sin lokala arbetsplan för prioriterat läs och skrivutveckling samt matematik.. Falkenbergs skolområde startar projektgrupper inom svenska och matematik. En ny modell för kvalitetsarbetet har påbörjats. I kvalitetredovisning 2007_2008 kommer vi med störta sannolikhet bli bättre på att redovisa måluppfyllelsen inte minst när det gäller läs och skrivutveckling samt matematik. B.2.2 Mångfald och jämställdhet I förskolan finns så gott som alla barn och i skolan finns alla barn. Det ställer krav på stor flexibilitet och ett stort kunnande för att möta alla individer utifrån var och ens behov. För att bli bättre på det krävs att vi synliggör våra normer och värden genom att jobba aktivt med dessa frågor. Uppdrag till rektor: Tillse att modersmålsstöd och modersmålsundervisning utvecklas på de enheter som har sådan verksamhet. Belys arbetet med mångfald och jämställdhet i vardagen, genom att till exempel anställa personal med invandrarbakgrund. Arbeta fokuserat med jämställdhetsarbetet tillsammans med de genuspedagoger som finns Återrapportering har i sin lokala arbetsplan för prioriterade mål under rubriken mångfald och jämställdhet. Falkenbergs skolområde startar en projektgrupp inom jämställdhet och mångfald. B.2.3 Samverkan Förskolan och skolan måste samverka mera med omvärlden. Vi i förskolan och skolan måste vara tydliga med vad vårt uppdrag är genom att öppna upp för samverkan med olika samarbetspartner. I samarbetet med hemmen och föräldrarna kan vi bli ännu bättre. Uppdrag till rektor: Medverka till ett gott samarbete med föräldrar genom att medverka i och att driva brukarråd. Utveckla samarbetet med socialförvaltningen i Kalmar kommun. Öppna skolan för samarbete med externa intressenter bland annat för lärande i omvärlden.

8 Återrapportering Samverkan över förvaltningsgränserna Nätverket på ledningsnivå mellan Socialförvaltningen, Kultur och fritid samt har pågått under året. Vid ett mötestillfälle har polisen bjudits in. Samverkansformer 1-16 år - Samverkan inom Falkenbergs skolområde (, Rinkabyholms förskola, förskolan Vallmon och Falkenbergsskolan) Pilotgruppsarbetet kommer efter avslutat arbete övergå till ämnesgrupper. Representanter från enheten kommer att delta i dessa möten och delge övriga resultatet av arbetet. Röda tråden har reviderats under våren Ämnesgrupper 1-16år som startar hösten 2007: Svenska Matematik/No So Teknik/Slöjd Musik/Bild Engelska/Moderna språk Idrott/Hemkunskap Fokus för arbetet med ämnesgrupperna: 1 16 års perspektiv Samsyn Följa forskning och utveckling Kontinuerligt utvärdera röda tråden Läromedel - Vilka läromedel främjar lärandet bäst? Överlämningarna Likvärdig bedömning Individuella utvecklingsplaner Workshops Diskussioner fortsätter och de kopplas ihop med funktionsbeskrivningarna.

9 GRUNDSKOLA inkl. förskoleklass Normer och värden MÅL Mål i Lpo94 s Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Mål i förskole- och skolplanen s.5 I Kalmar kommuns förskolor och skolor präglas den goda livsmiljön av att barn, ungdomar och vuxna tar ansvar för sina handlingar liksom att vuxna ger barn och ungdomar trygghet genom att vara förebilder i ord och handling samt av att ingen kränkande behandling tolereras demokrati, allas lika värde, god social kompetens, utvecklad empatisk förmåga och samarbetsförmåga som uttrycks i ansvarstagande och strävan till samförståndslösningar ett pedagogiskt arbete där frågor om värdegrund, etik, moral, kulturarv aktualiseras, bearbetas och hålls levande så att en hållbar samhällsutveckling kan bli möjlig. Mål i den lokala arbetsplanen Vidareutveckla arbetet med kompisgrupperna. Vi kommer att fortsätta med detta arbetssätt och följa eleverna under nästa läsår. Vi kommer att fortsätta arbetet med skolans ansvarsgrupper. Detta arbete kommer att vara s metod att fungera som kamratstödjare. Pedagogerna uppmärksammar Må-Bra-Gruppens arbete och kopplar samman deras reflektioner med andra värderingsövningar och Kompissamtal i större utsträckning. Alla klasser kommer att arbeta med värderingsövningar. Trygghetsgruppen får i uppdrag att arbeta fram en ny likabehandlingsplan på skolan. De får dessutom i uppdrag att implementera den för alla vuxna och elever på skolan. Trivselenkäten bör genomföras innan höstlovet eftersom hälften av eleverna är nya i arbetslagen. Det är viktigt att vi har en hög vuxentäthet på rasterna. Vid sjukdom måste vi täcka upp varandras rastvärdar. Nätverket på ledningsnivå mellan Socialförvaltningen, Kultur och fritid samt Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att fortgå under året. Vid ett mötestillfälle kommer polisen att bjudas in. Lever vi som vi lär? ( Värdegrunden i praktiken ). Lever skolans vision? Använder vi dilemmadiskussioner, som metod? C.1 Processer Kompissamtal: Vi har återkommande och i stort sett dagliga etiska samtal. Modellen för Föräldrasamtal - Syftet med föräldrasamtal är ett top-down-beslut, som sedan implementerats i arbetslagen via rektor. Däremot har pedagogerna själva introducerat och infört Jag-kan-häftet i verksamheten. Trygghetsgruppen arbetar kontinuerligt med frågor gällande mobbning och kränkande behandling och deltager i aktuell fortbildning. införde Farstamodellen för samtal vid mobbing, Kompissamtal samt värderingsövningar ex. utifrån konceptet Att stoppa mobbing går.

10 Sedan har man gjort om Farstamodellen och även infört mer positiva fokuseringsfrågor under Kompissamtalet ex. Har någon gjort dig glad under veckan. I Gesällerna är eleverna indelade i olika ansvarsgrupper, där Må-Bra-Gruppen har ansvar för att se efter om någon är utanför, ledsen osv. De har i några klasser även i uppdrag att göra någonting lustfyllt med klassen. C.2 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål I vissa grupper kan dessa samtal vara svåra att genomföra. Rektor och pedagoger har använt modellen Föräldrasamtal - Syftet med föräldrasamtal kontinuerligt under samtliga EVK-samtal och i mindre utsträckning vid spontana samtal eller andra samtalsformer. Modellen bygger på att samtalet utgår från barnets starka sidor samt att s vision om att barnet ska känna Jag kan, jag vill, jag duger blir tydlig för föräldrarna. Användandet av de individuella utvecklingsplanerna i Jag-kan-häftet gör också känslan av Jag kan, jag vill, jag duger tydligare för barn och föräldrar. Vi har under läsåret använt mer pojk- och flicksamtal samt olika värderingsövningar än att genomföra regelrätta Kompissamtal. s målsättning är att alla barn och vuxna respekterar andras egenvärde, men givetvis finns det både barn och vuxna som ändå utsätts för kränkningar. Må-Bra-Grupperna tar oftast större ansvar i år 3 för att se efter att alla får vara med p g a det är nytt för dem. I början är också pedagogerna noggrannare med att följa upp grupperna. Däremot tar grupperna stort ansvar för att göra lustfyllda aktiviteter för barn. C.3 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Vi har haft olika former för dessa samtal för att alla barn skall komma till tals. Kompissamtalen fungerar ej i alla lägen. Att sitta i mindre grupper och även enskilt är ibland nödvändigt. Vi upplever att modellen för föräldrasamtal har varit mycket bra, då vi har fått positiv feedback från föräldrar. De har upplevt att samtalen varit positiva, trots att det har funnits mycket svårt att samtala om. Föräldrar och barn har även uttryckt stor uppskattning över Jag-kan-häftenas utformning och tydlighet av måluppfyllelse. C.4 Redogörelse för vilka åtgärder för förbättring som enheten avser att vidta för ökad måluppfyllelse kommande läsår Vi arbetar utifrån gruppens behov även i fortsättning. Att pedagogerna uppmärksammar Må-Bra-Gruppens arbete och kopplar samman deras reflektioner med andra värderingsövningar och Kompissamtal i större utsträckning. Gemensamma planer gällande utflykter, lägerskolor etc. måste omarbetas av rektor och utvecklingsgruppen. Trivselenkäten bör genomföras innan höstlovet eftersom hälften av eleverna är nya i arbetslagen. Det är viktigt att vi har en hög vuxentäthet på rasterna. Vid sjukdom måste vi täcka upp varandras rastvärdar. Kvalitetsredovisningen för läsåret 2006/2007 har utarbetats under medverkan av Lärare i skolan Övrig personal skolan Elever i skolan Föräldrar till elever i skolan Rektors kommentar: Att arbeta som rektor på är mycket positivt. Kulturen är Välkomnande och trevlig! Att fortsätta arbetet med att fokusera på en tydlig organisation, med en klar beslutsprocess

11 är nödvändig. En stor del i ledarskapet, kanske den största är att samla all den kraft/professionalitet som finns och se till så att fokus hamnar på uppdraget. I detta arbete är det alltid det professionella förhållningssättet som är utgångspunkten. För ledaren (skolledningen och för ledaren i en klass) är det ständigt en utmaning att fokusera på uppdraget. Vi lever i en tid där det är ont om tid. För mig kommer fokus i framtiden hamna på den gemensamma tiden. I vardagsarbetet och inte minst arbetsmiljöarbetet så beskriver vi att Vi är varandras arbetsmiljö. Den gemensamma tiden bör därför struktureras så alla upplever mening och motivation. Planeringstid, reflektionstid, men också tid för samvaro kommer fortsättningsvis att prioriteras för att uppnå maximal trivsel. är skolan där personalen trivs och utvecklas. Detta ger de bästa förutsättningarna för en god måluppfyllelse för barnen.

12 GRUNDSKOLA inkl. förskoleklass Kunskaper, utveckling och lärande MÅL Mål i Lpo94 s Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga, känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden, tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet, utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, lär sig att kommunicera på främmande språk, lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning Mål i Förskole- och skolplan s.6 I Kalmar kommuns förskolor och skolor präglas den goda livsmiljön av att barn och ungdomar tidigt genom den individuella utvecklingsplanen får det stöd de behöver för att nå uppsatta mål att det pedagogiska arbetet karaktäriseras av goda relationer och ömsesidig respekt såväl mellan barn och ungdomar som mellan dessa och de vuxna i verksamheten förståelse för och kunskap om hur olika individer, olika kompetenser och kulturella skillnader är berikande och utvecklande och tillför lärprocesser värden som bidrar till utveckling och goda resultat Mål i den lokala arbetsplanen Under nästa läsår kommer lärarna få kompetensutveckling i hur vi bör skriva i den individuella utvecklingsplanen. Vi kommer att se till så att det finns fler datorer i personalrummen samt fler skrivare på närmare avstånd i förhållande till personalrum och klassrum. Vi kommer att tydligare göra en diagnosticering av eleverna i år 5 & 6. Vi vill att eleverna diagnosticeras i sv, eng och ma (framförallt i början av ht i 5:an). Detta initieras och sammanställs av specialläraren. Individuella utvecklingsplaner: Arbeta vidare med det arbete vi just har påbörjat; IUPmallen, Jag kan-häften och God läsutveckling. Språkutveckling: Det påbörjade arbetet med individuella studieplaner gör att vi får bättre struktur i vårt arbete med språkutveckling. Vi får bättre koll på att varje enskild individ tillgodogör sig undervisningen. Detta jobbar vi vidare med! Uppföljning av undervisning: Vi har blivit bättre på skriftlig utvärdering. I år får alla föräldrar/vårdnadshavare på skolan fylla i en enkät gällande skolans verksamhet. Metoder som skapar lust att lära: Datoranvändande: Arbete med elevernas tidiga läsutveckling: Överlämningarna C.1 Processer IUP Vi använder den nya IUP-mallen, Jag kan-häftet och God läsutveckling som underlag inför utvecklingssamtalen. Eleverna fyller också i en självvärderingsblankett inför samtalet.

13 De får då träning i att reflektera över sitt eget lärande och aktiv delta i att formulera nya mål för att utvecklas vidare. Språkutveckling: Förskoleklass arbetar enligt Bornholmsmodellen. Veckans bokstav: Samverkan mellan Förskoleklass och år 1 då lärarna genom dramatisering presenterar veckans bokstav. 1 lektion per vecka träffar blivande klasslärare barnen i Förskoleklass och arbetar med förberedande läsinlärning. Boktips: Lärarna presenterar inledningen av en bok i dramaform för att inspirera barnen till läsande. Astrid Lindgren-tema under vårterminen. Åldersblandat tema Förskoleklass, år 1 och år 2. Här har ingått läsa, skriva, skapande, bild, muntlig framställning, drama, social träning. I år 1 och två arbetar vi strukturerat med läsinlärningen; Bokstavsarbete, daglig lästräning både i skolan och i samverkan med hemmet ( en kvart om dagen ). Ett av arbetena som pågått under vårterminen har varit att söka nya ord tillsammans. Man har arbetat med Hononymer. Veckans bokstav. Ett samarbete mellan Förskoleklassen och år 1 har skett med Veckans bokstav. Även här har i år temat varit Astrid Lindgren. Förskoleklassen möter sin blivande lärare och får besöka klassrummet när de arbetar med veckans bokstav. Vi diagnosticerar elevernas läsutveckling från och med vårterminen i Förskoleklassen. Vi arbetar med språkgrupper för att under höstterminen i årskurs ett kunna arbeta med vissa barn i språkgrupper..vi använder oss av Katarina Herrlin och Ingvar Lundbergs material God läsutveckling.redan vid skolstarten får eleverna låna hem böcker för att stimulera läsintresset. Vi har prioriterat läs- och skrivutveckling genom att arbetslagets specialpedagog har deltagit i en uppdragsutbildning från regeringen. Utbildningen heter Grava läs- och skrivsvårigheter. Dessutom ämnar vi ändra arbetssätt inför kommande läsår för att därigenom stärka studieteknikens betydelse och inhämtande av faktatexter. Matematik: I Förskoleklass tar man alla tillfällen i akt att på ett naturligt sätt föra in matematiken i verksamheten. Ex: Genom sånger, lekar, spel, övningar i samlingar, fruktstunden, vid bakning. Vi arbetar också med samarbetsövningar, räknesagor, grundläggande begrepp, enkla arbetshäften. I år och 2 arbetar vi med samma saker. Vi använder också läromedlet Mattemosaik. Vi använder oss av småstegsmetoden. Utöver läromedlet har barnen individuella arbetsscheman där de har möjlighet att arbeta i sin egen takt med varierade uppgifter. Datorn ingår också som ett naturligt inslag i undervisningen. Matematik är ett naturligt inslag i verksamheten t ex hur många dagar har veckan och hur många barn som sitter i samlingen, hur många pojkar och flickor, hur många tänder man har tappat. Olika matematiska begrepp. Vardagsmatematik är en röd tråd från förskoleklass år 2. Vi använder oss där av ett läromedel som heter Matte mosaik, Lundberg m fl. Samverkan med Fritidspedagogerna sker i praktisk matte mm. Under året har vi jobbat med olika metoder, ex. problemlösning, mattegåtor och praktisk matte. Nästa år kommer vi att lägga fokus på barnens metodiska tänkande främst med algoritmträning. Lust att lära: Att arbeta åldersblandat arbetssättet gör arbetet roligare. Olika arbetsformer gör arbetet mer lustfyllt. Variation. T ex veckans bokstav Att lära sig på olika sätt. T ex att sjunga månaderna, mäta träd, lyssna på sagor, skapa och röra sig.

14 Vi fortsätter att utveckla arbetssättet storyline i enstaka klasser. Resultatet har varit gott Uppföljning av undervisning: Vi är bra på att göra muntliga utvärderingar med både föräldrar och barn. Från och med nästa läsår är vårt mål, att vi ska utveckla vårt påbörjade arbete med skriftlig utvärdering med barn/föräldrar angående vår verksamhet. Vi har lämnat ut en ny gemensam utvärderingsblankett till hemmen. Blanketten är ännu ej sammanställd. Skriftliga utvärderingar i de olika klasserna förekommer i form av reflektionsböcker och utvärdering i de olika ämnesområdena. Måluppfyllelsen har varit god vilket gör att vi ämnar fortsätta med dessa. I år har vi ej fått någon blankett att dela ut till hemmen. Miljöarbete: Vi har under årets miljövecka utvecklat elevernas miljömedvetenhet, genom att källsortera insamlade sopor. Detta innebär en högre kunskapsnivå där eleverna själva får ta ett större ansvar samt en högre måluppfyllelse. Överlämningar: Vi har arbetat utifrån de rutiner som finns. Samtliga pedagoger i Gesällerna använder Jag kan-häftet, som dokumentation av barnets lärande gällande målen i svenska, matematik, engelska och de sociala målen. Detta används sedan som underlag för att upprätta elevens individuella utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtalen. En arbetsgrupp med representanter från både och Falkenbergsskolan arbetade fram en gemensam utvecklingsplan för båda skolorna. På en studiedag har vi fått viss information om hur man ska skriva i IUP:n. För att uppnå hög läshastighet och sporra eleven till skönlitterär läsning har tre klasser haft Läsbarometer. I en av klasserna har man istället arbetat med lästräning och läsförståelse gemensamma läsupplevelser. I tre av klasserna har man arbetat med läsförståelsen i Läsförståelse A, där man tränar att läsa mellan raderna. Under världsboksdagen läste hela skolan under en lektion. Därefter fick man gissa skolans sammanlagda lästa sidor och i varje arbetslag vann den elev som kom närmast ett skönlitterärt pris. Pedagogerna i tre klasser har haft daglig högläsning, medan man i en klass har läst högt mer sporadiskt. I år 3 har man tränat grammatiska mål genom dialogskrivning och drama. I samtliga klasser har man skrivit dikter. I årskurs fyra har pedagogerna under läsåret arbetat med fritt skrivande i ett skrivtema Skogens hemlighet respektive Familjen. Faktatexter och egenhändigt skrivna texter redovisas ofta inför publik. En pedagog i år 3 har fått testa skrivmaterialet Pennvässaren som hon har använt under året. Eleverna i Gesällen har tränat faktaskrivande, egna berättelser kopplade till bakgrundsfakta och manus kopplade till Levande Historia samt övriga NO/SO-områden. Arbetslaget använder sig av läseböckerna Pojken och Tigern samt Tidsmaskinen, vilka båda ger eleverna kunskaper om Sveriges landskap respektive historia. Läs- och skrivutvecklingen följs upp i Jag-kanhäftet. I Gesällen arbetar man i matematik med skriftlig huvudräkning enligt Rockströms metod. Problemlösning och redovisning av problem sker kontinuerligt både i helklass och i mindre grupper. Praktisk matematik sker periodvis schemalagt eller temaformer. Varje barns delmål i matematik följs upp i Jag-Kan-häftet. Vi har stort samarbete med hemmet vad gäller tabellinlärning och andra delmål i matematik genom kontinuerliga drilläxor och uppföljning i skolan.

15 C.2 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Synliggörandet av barnens kunskapsutveckling blir tydlig. Ev stödinsatser sätts in efter behov. Klar förbättring i måluppfyllelse. Goda läs- och skrivresultat. Nyfikna, förväntansfulla, kreativa, positiva barn. Vi gör nationella prov som visar på god måluppfyllelse. Eleverna har på ett lustfyllt sätt fått lära sig bokstäver och ljud. Mycket positivt att eleverna varit så nöjda och glada inför Astrid Lindgren - temaarbetet. Det åldersblandade arbetssättet har varit mycket positivt. Eleverna kommer igång snabbare med sin läsutveckling. Den kommer igång tidigt genom detta arbetssätt. Samtliga pedagoger använder materialet Jag kan, som motsvarar målen i basämnena och de sociala målen. Vi använder numera häftena som underlag vid upprättandet av de individuella utvecklingsplanen i samband med utvecklingssamtalen. Den individuella utvecklingsplanen har vi använt under läsåret vid samtliga utvecklingssamtal. Enligt Läskprojektets sammanställning för kommunens skolor har en god måluppfyllelse vad gäller läsförståelse och stavning. I matematik finns endast bokens egen diagnos och egna tester som utvärdering på respektive träningsmoment. Det blir därmed en subjektiv bedömning av klassens generella resultat och svårt att jämföra med andra klasser och skolor. En klass har deltagit i Lars Kaggsskolans projekt Mera Mellan Matte, där eleverna har tävlat mot andra skolor med uppgifter anpassade utifrån nationella målen. Eleverna har upplevt att uppgifterna har varit mycket stimulerande. I samarbete med rektor beslutades att skolan skulle göra en ekonomisk satsning på Levande historia varvid eleverna efter avslutade studier om Bronsåldern och Medeltiden fick uppleva en dag som barn under respektive tidsperiod. För att hålla nere kostnaden beslutades att endast material till Bronsåldersdagen skulle hyras. Pedagoger på skolan stod för all planering och utförande. Medeltidsdagen genomfördes däremot i samarbete med Länsmuséet i Salvebyn. Båda dagarna var otroligt uppskattade av såväl barn, pedagoger och föräldrar. Gesällerna har även haft familjekvällar för att eleverna ska få visa vad har arbetat med och för att de ska få träna på att framträda inför större publik. I finns endast två datorer i varje klass, vilket gör det svårt att arbeta optimalt pedagogiskt med datorn som hjälpmedel. Allt som oftast fungerar inte heller dessa båda datorer p g a att skolans server inte klarar av belastningen. Man kan inte heller installera pedagogiska program för enskilda klasser. Det finns även för få datorer till personalen. Endast 3 datorer finns uppställda på för personalen avsedda utrymmen. Få skrivare är kopplade till systemet. Gesällerna har lägerskola under höstterminen i åk 4. Pedagoger och elever är mycket positiva till den formen av verksamhet. De sociala vinsterna vi gör under lägerskolan är ovärderliga. Under våren uteblev den skriftliga utvärderingsenkäten för alla föräldrar/vårdnadshavare. Detta mål är därmed inte uppfyllt. För få och för gamla datorer är ett hinder för att barnen ska kunna utveckla sina kunskaper i datoranvändning.

16 C.3 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Positivt för oss pedagoger att dokumentation finns. Föräldrar blir mer delaktiga i barnens kunskapsutveckling. Vi bedömer att elever och barn är nöjda med underlaget vi använder vid utvecklingssamtalen. Vi har låtit eleverna utvärdera Astrid Lindgren temat på särskild blankett. Svaren har varit överlag positiva. Se separat häfte. Vi har detta läsåret haft förmånen att ha extra resurs vilket varit till gagn för arbetet med temat. Arbetssättet är stimulerande för både lärare och barn. De goda resultaten talar för sig själv. Många barn har lärt sig bokstäver och ljud och flera sexåringar har kommit igång med sin läsning. Iup-mallen bör utvecklas. Förskoleklassens mall bör fokusera på de sociala målen samt de motoriska förutsättningarna. År 1 behöver endast ett fält för vårterminen. För år 1 och 2 räcker det med fälten för socialutveckling och Sv/Ma. Vid våra lästester ser vi att dessa visar på goda resultat. Föräldrar och barn har även uttryckt stor uppskattning över Jag-kan-häftenas utformning och tydligheten i måluppfyllelse. Barnen kan lättare reflektera över sitt eget lärande och själv välja egna delmål vid utvecklingssamtalen. Dock är det svårt att hitta tiden för att sitta i individuella samtal med varje barn. Efter första samtalet behövs inte lika stor tidsåtgång. Pedagogerna upplever att vi har skrivit på många olika sätt i IUP:n och att det är svårt att veta hur mycket man vågar skriva i de sociala målen. Man är också fundersam över hur man ska hantera lärarens egen dokumentation. Pedagogerna tycker att det är svårt att göra en generell bedömning på elevernas matematikuppgifter och till nästa läsår kommer man inte heller att kunna få resultat från Läskprojektet. Som ensam lärare i klasserna är det svårt att hinna hjälpa de elever som arbetar vid datorn. C.4 Redogörelse för vilka åtgärder för förbättring som enheten avser att vidta för ökad måluppfyllelse kommande läsår Kompetensutvecklingen kring IUP har inte varit tillräcklig. Önskvärt är att Kalmar kommun utarbetar en gemensam modell som sedan alla får utbildning kring. Bibehålla den här nivån. Viktigt att vi får påfyllning och ny inspiration eftersom detta arbetssätt trots allt är krävande. Mer tid tillsammans i arbetslaget behövs för påfyllning av energi. Gå på inspirerande föreläsingar. Att få sprida vårt arbetssätt till andra och på så sätt få feedback skulle ge inspiration. Vi planerar att fortsätta med detta arbetssätt.. Vi tar med oss de erfarenheter vi fått genom temat till nästa tema vi arbetar med. Fritidspedagogerna vill utveckla ute-matte. Vi vill skapa ett material som kan användas utomhus. Fortbildning har skett på Torslunda försöksstation där vi blivit inspirerade. Pedagogerna önskar fortfarande få klarhet och fortbildning i hur vi bör skriva i den individuella utvecklingsplanen samt utvärdering av blankettens utformning och pedagogernas arbetssätt med IUP:n inom den egna verksamheten. Fler datorer behövs på personalrummen samt fler skrivare på närmare avstånd i förhållande till personalrum och klassrum. Pedagogerna önskar en omprioritering av resurserna, så att skolan har råd till leasing av ett adekvat stavningsprogram såsom Stava Rätt.

17 Under hösten har pedagogerna för avsikt att uppmärksamma även Barnboksveckan och den Nationella läsdagen. För att öka möjligheterna till en generell bedömning av klassens matematikkunskaper och kunna jämföra med andra skolor önskar pedagogerna i år fyra deltaga i Lars Kaggsskolans projekt Mera Mellan Matte. Målet för kommande läsår är att vi studerar aktuella läromedel i matematik för att kunna hitta det läromedel som passar oss bäst. Den skriftliga utvärderingsenkäten för alla föräldrar/vårdnadshavare bör delas ut i samband med utvecklingssamtalen på vårterminen. Då blir det en mer naturligt uppföljning på skolans verksamhet. Vi vill bli bättre på utvärdering! Storyline kommer att finnas med som arbetsmodell även kommande år. Fler datorer i klassrummen behövs. En bärbar till varje klass, vilket ger möjlighet till ökad flexibilitet. Kvalitetsredovisningen för läsåret 2006/2007 har utarbetats under medverkan av Lärare i skolan Övrig personal i skolan Elever i skolan Föräldrar till elever i skolan Rektors kommentarer: Det är med stor glädje jag kan följa det engagemang som sker i syfte att utveckla elevernas kunskap, utveckling och lärande. Den samlade kompetensen är enormt stor. Det ska bli mycket intressant att få vara med om detta arbete, inte minst i mötet mellan arbetsenheterna där det i framtiden med största sannolikhet finns en ny gemensam kunskap, som måste lyftas i syfte att gynna både elever och personals lärande.

18 GRUNDSKOLA inkl. förskoleklass Barns och ungdomars ansvar och inflytande MÅL Mål i Lpo94 s.15 Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former Mål i Förskole- och skolplan s. 7 I Kalmar kommuns förskolor och skolor präglas den goda livsmiljön av att barn och ungdomar med stigande ålder utövar ökat inflytande på och ansvar över sitt lärande och sin arbetsmiljö att de formella inflytandeformerna för barn och ungdomar utvecklas och får ett aktivt vuxenstöd, så att det praktiska demokratiska vardagsarbetet fungerar öppenhet för organisationer som förmedlar en människosyn och värdegrund som stärker demokrati och ansvarstagande, i syfte att barn och ungdomar skall beredas ta del av samhällets utveckling och framtid Mål i den lokala arbetsplanen Alla elever ska ha ett inflytande över sitt egna lärande. All form av elevinflytande måste kontinuerligt vidareutvecklas. Inte bara den formella, i form av alla forum som finns beskrivna. Det är en utmaning, att synliggöra det informella inflytandet, som sker i varje möte. Hur synliggör vi elevernas inflytande över sitt eget lärande, så att barnen själva känner att de har makten /inflytandet över sitt eget lärande? Genom att ständigt uppmärksamma eleverna om att de kan påverka sin situation. Vissa elever behöver dock inte påminnas utan snarare hållas tillbaka. Allt beror på vilken gruppsammansättning man har i klassen. Barnen får välja fritt inom vissa ramar. Vilken redovisningsform vill du ha? Gärna olika redovisningsformer olika gånger. Det kan vara svårt att formellt bedöma det informella inflytandet. Demokratin kan vara svår att förstå: Jag fick ju inte som jag ville/jag fick inte vara med och bestämma. Pedagogen måste vara med och styra. Begreppet inflytande måste också kopplas till ett demokratiskt förhållningssätt. Detta innefattar inte bara varje individs önskemål utan handlar om ömsesidig respekt. C.1 Processer Vi börjar i liten skala med elevinflytande i Förskoleklass, för att sedan öka med stigande ålder. Barnen ges möjlighet att göra egna val inom vissa ramar. I år 1 och 2 har vi ett antal lektioner i matte och svenska då barnen arbetar med eget val. I NO/SO inleder vi alltid det nya temat med att göra en tankekarta med barnen. Vad kan vi redan om ämnet? Vad vill vi lära oss? Hur vill vi arbeta? Hur kan vi finna fakta? Trivselregler i klasserna utarbetas tillsammans med eleverna. I klasserna har vi ansvarsgrupper eller klassvärdar. Hela klassen bestämmer tillsammans vilka ansvarområden dessa grupper ska ha. Klassråd har vi i år 1 och år 2 inför varje elevråd. Elevernas ansvar för sitt lärande: I Lärlingarna är barnen fortfarande i en inskolningsfas när det gäller eget ansvar. Barnen får tillsammans med sina föräldrar inför utvecklingssamtalen skriva ner vad de behöver träna på och sedan försöka ta eget ansvar för att hålla dessa mål levande.

19 C.2 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Barnen är duktiga på att komma med egna förslag och idéer. De behöver stöd från skola och hem när det gäller eget ansvar för lärandet. Under klassråden fungerar det bra vad gäller de frågor som direkt berör klassen. Övriga frågor gällande hela skolan är svåra att få ett bra upplägg runt p g a att elevrådets dagordning inte har varit direkt riktad till barnen. Barnen upplever det också svårt att veta i vilken utsträckning de verkligen får vara med och bestämma. Under hösten hade elevrådet kontinuerliga möten, men under våren har mötena varit alltmer sällan. Gesällerna har utformat ansvarsgrupper inom områdena Miljö, Städ, Service, Må bra (trygghet), Aktuellt, Demokrati (klassråd/elevråd). Kontinuerliga utvärderingar med barnen sker i dessa grupper. Barnen bestämmer i viss mån över arbetsformer i skolan. De bestämmer även utifrån Jag-kan-häftet, dock i samråd med föräldrar och pedagoger, sina delmål i undervisningen. C.3 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Pedagogerna finner upplägget med ansvarsgrupperna mycket bra och de flesta barn tar stort ansvar för sina arbetsuppgifter. All form av elevinflytande måste kontinuerligt vidareutvecklas. Inte bara den formella, i form av alla forum som finns beskrivna. Det är en utmaning, att synliggöra det informella inflytandet, som sker i varje möte. Hur synliggör vi elevernas inflytande över sitt eget lärande, så att barnen själva känner att de har makten /inflytandet över sitt eget lärande? Genom att ständigt uppmärksamma eleverna om att de kan påverka sin situation. Vissa elever behöver dock inte påminnas utan snarare hållas tillbaka. Allt beror på vilken gruppsammansättning man har i klassen. Barnen får välja fritt inom vissa ramar. Vilken redovisningsform vill du ha? Gärna olika redovisningsformer olika gånger. Det kan vara svårt att formellt bedöma det informella inflytandet. Demokratin kan vara svår att förstå: Jag fick ju inte som jag ville/jag fick inte vara med och bestämma. Pedagogen måste vara med och styra. C.4 Redogörelse för vilka åtgärder för förbättring som enheten avser att vidta för ökad måluppfyllelse kommande läsår Det bör upprättas en agenda med utlagda elevråd och deras innehåll för hela terminen. Elevråden bör dock inte ligga vid samma tillfälle varje gång. Dagordningen/Kallelsen bör skrivas så att den kan förstås av elever i år 1-6, eftersom barnen använder dem som utgångspunkt i klassråden. Dagordningen ska heller inte vara längre än att man hinner med samtliga frågor i god tid. Elevrådets arbete ska under lå 05/06 synliggöras. Bl.a. genom att kontinuerligt synas på skolans hemsida men också följas upp i andra forum (samverkansgrupp, AE-konferenser och Inflytanderåd). Måluppfyllelsen är god. Fortsätt i samma anda- Keep up the good work. Kvalitetsredovisningen för läsåret 2006/2007 har utarbetats under medverkan av Lärare i skolan Övrig personal i skolan Elever i skolan Föräldrar till elever i skolan Rektors kommentarer: Att synliggöra all form av elevinflytande måste utvecklas. Inte bara den formella i form av alla forum som finns beskrivna. Det är en utmaning att synliggöra det informella inflytandet, som sker i

20 varje möte och hur synliggör vi elevernas inflytande över sitt eget lärande så att barnen själva känner att de har makten /inflytandet över sitt eget lärande. Begreppet inflytande måste också kopplas till ett demokratiskt förhållningssätt som handlar om ömsesidig respekt än bara inflytande som handlar om varje individs önskemål.

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola

KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010 för förskola och skola inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster KVALITETSREDOVISNING 2010

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Läsåret 2012/2013 Skolstaskolan 1. Fakta om skolan/förutsättningar Skolsta rektorsområde är beläget ca 1 mil utanför Enköpings tätort. I rektorsområdet ingår förskola, förskoleklass

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning...

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer