LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR. HAGASTRÖMS SKOLA FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 6 FRITIDSHEM och FRITIDSKLUBB ht2014/vt2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR. HAGASTRÖMS SKOLA FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 6 FRITIDSHEM och FRITIDSKLUBB ht2014/vt2015"

Transkript

1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HAGASTRÖMS SKOLA FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 6 FRITIDSHEM och FRITIDSKLUBB ht2014/vt2015

2 Innehåll Inledning... 3 Utvärdering av Likabehandlingsplan 13/ Främjande mål... 4 Förebyggande mål... 5 Rutiner för att förankra likabehandlingsplanen... 7 Rutiner för att förankra skolans ordningsregler... 7 Mål för det främjande arbetet... 8 Mål och åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling... 9 Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever: Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal: Kontaktpersoner vid trygghetsärenden Begrepp och definitioner Styrdokument Ordningsregler

3 Inledning Förord av Sofiedals rektorsområdes ledningsteam. Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. För att våra elever ska ha möjlighet att uppnå goda resultat så är det en rättighet att våra skolor är trygga platser att vistas i. I Valbo rektorsområdes skolor tar alla chefer och medarbetare starkt avstånd ifrån samt arbetar för nolltolerans när det gäller alla former av kränkningar och trakasserier. Våra skolor ska kännetecknas av ett gott skolklimat där olikheter ses som en tillgång och där varje elev bemöts med respekt utifrån den de är. Eva Lantz, Owe Sjölund, Jan-Olov Andersson, Ingrid Larsson, Catharina Högström Katarina Tranevik Denna plan är framtagen enligt Gävlemodellen. Målen formuleras utifrån de två kartläggningstillfällen som skolan genomför. 3

4 Utvärdering av Likabehandlingsplan 13/14 Främjande mål Mål 1- Förankra likabehandlingsplanen Alla har visat och informerar om likabehandlingsplanen på sina klassmöten. Planen finns tillgänglig på nätet. Efter respons från förälder gjordes vissa förtydliganden i våra rutiner gällande kontakter med vårdnadshavare i samband med kränkning Trygghetsgruppen har varit ut i klasserna och presenterat sig och rutinen vid kränkning med hjälp av bilder. Likabehandlingsplanen visades även då upp av trygghetsgruppen som en instruktionsbok i trygghet. I klasserna har man på olika sätt arbetat med planen t.ex.; Åk 6 gick igenom planen tillsammans med eleverna. Det gav eleverna en chans att förstå begrepp som kränkning, diskriminering osv. Åk 4 Leker med ord och begrepp från planen för att lära sig innebörden. Åk 2 Läste högt ur planen på klassmötet och diskuterade den tillsammans med föräldrarna. Fskl- Ingrid informerade om trygghetsarbetet på skolan och gav föräldrarna läxa att ta del av planen på nätet. Mål 2- Arbetet med värdegrunden. Delge, stötta, inspirera varandra. Genom Gävlemodellen fick skolan personalutbildare. Deras uppgift är att fördjupa personalens kunskaper i trygghetsfrågor. Många saker ska in på agendan och det som skulle bli ett avstamp blev av många anledningar inte effektivt. Kanske skulle en kraftig insats med en heldag varit bättre än en timme varannan vecka. Trygghetsgruppen och personalutbildarna försökte att synka innehållet på arbetslagen med årshjulet för trygghetsarbete. Personalutbildarna meddelade i tid vad man behövde ta del av innan arbetslaget för att en givande diskussion skulle vara möjlig. Tyvärr kom inte alla förberedda till arbetslagen och resultatet blev inte så effektivt som det var tänkt. Några klasser har varit mer aktiva än andra och delat med sig av sitt arbete i klasserna t.ex.; Åk 3 Har använt sig av boken Vem är du? av Pernilla Stalfelt för att närma sig värdegrundsfrågorna. De tipsade även om URs Vara vänner som är en bra filmserie om olika situationer som kan uppstå i en klass. Åk 1 Använt sig av Charliepärmen och gjort Äppelböcker med klassen. Det är en bok om mig själv och om att alla är unika. De tipsade även om Rättens riddare en film om hur man ska vara mot varandra. Mål 3- Öka antalet elevledda aktiviteter För att uppmärksamma detta mål fick personalen göra en självskattning som handlade om demokratiska arbetsformer i skolan. (Trygghetspärmen kap 11:4) Utifrån den diskuterades vårt bemötande av elever och deras initiativ. 4

5 I den utvärdering som gjordes i oktober fick personalen frågan Hur kan vi förbättra arbetet med att fånga upp elevinitiativ som syftar till att skapa en god atmosfär på skolan? Nästan alla svarade Ta till vara elevers förslag. En annan svarade Klasslärare uppmuntrar eleverna på klassrådet genom att ha en punkt som handlar om hur de kan göra för att det ska vara en god atmosfär på skolan. Fokus på det positiva Alla var överens om att förslag skulle tas i klassråd och vissa förslag föras vidare till elevrådet. Elevrådet på skolan har av olika anledningar haltat något under vårterminen. Gången, förslag-klassråd-elevråd-resultat, har inte blivit tydlig för eleverna. Trots detta har skolan haft fler gemensamma aktiviteter än tidigare. Elevrådet har drivit TEMA-dagar som Hatt & Frisyrdagen och Pyjamasdagen. Något som var mycket uppskattat. I början av vårterminen började eleverna i åk 4-6 att anordna lekar på skolgården en gång i veckan. Tidigare var fadderverksamheten något som genomfördes några gånger per termin. Det var då ganska stora arrangemang. Det finns nu också en annan sorts fadderverksamhet, där man träffar sina faddrar kortare stunder. T.ex. Faddrarna går till sina fadderbarn varje måndag och leder Röris, faddrarna läser upp sina sagor, fadderbarnen bjuder faddrarna på vernissage. Fritids/fritidsklubb jobbar aktivt för att öka elevinitiativen. Genom fritidsråd och förslagslådor kommer olika förslag. Eleverna planerar aktiviteter, turneringar, danstävlingar. De får stöd och stöttning av pedagogerna under genomförandet och efteråt utvärderar eleven sin aktivitet tillsammans med pedagogen. Förebyggande mål Mål 1- Förankra skolans ordningsregler Skolans ordningsregler är ett resultat av ett samarbete mellan klassråd, elevråd och personal. De fanns färdiga redan från mars vårterminen Många ställde sig frågande till vilka ordningsregler som gällde. Reglerna uppmärksammades igen i september i samband med APT. Det hann bli oktober innan reglerna lyftes på elevrådet och gick ut i klasserna. Rutinen för att förankra ordningsreglerna är något vi till höstterminen 2014 måste förbättra. (Se förebyggande mål 1) Mål 2- Kartläggning Skolan har gjort kartläggningen enligt Gävlemodellen vid två tillfällen. Enkäten eleverna gör på datorerna är en del i kartläggningen. Klasserna har även på andra sätt tittat på situationen på skolan/klassen. (intervjuer, samtal i smågrupper, sociogram, trygghetsvandringar) Vid kartläggningstillfället under vårterminen fick Fskl-åk3 en egen enkät med förenklade frågeställningar. Vi provade att genomföra enkäten med förskoleklassens elever men vi anser att enkäten var för avancerad. Fortsättningsvis kommer förskollärarna istället lägga tiden på intervjuer med eleverna i förskoleklassen. 5

6 Skolan hade mycket god svarsfrekvens på enkäterna något som ger oss en god bild av läget på skolan. Vårterminens kartläggning drog ut på tiden och analyserna tog tid på sig att komma in vilket i sin tur ledde till att vi inte kunde lyfta resultatet på APT i maj. Trygghetsgruppen sammanställde de analyser och förbättringsområden som lämnades in. Underlaget var inte komplett då inte alla klasser lämnade in sitt resultat. De nya förbättringsområdena lämnades ut och är klara att börja arbeta med direkt när höstterminen startar. I enkäten finns en möjlighet för elever att ange sig själv eller en kamrat som utsatt. För att försäkra oss om att alla som skriver sitt namn eller har blivit uppmärksammade av kompisar ska bli kontaktade av en vuxen kommer skolan att skärpa rutinen kring dessa elever. En elev som på något sätt nämnts i enkäten ska skyndsamt kontaktas av klassläraren eller annan pedagog. De ska i sin tur ta kontakt med skolans elevhälsoteam. (se rutiner för att upptäcka) Mål 3- Schemalägga strategiskt för att undvika utsatta platser Trycket vid entréerna har blivit något bättre enligt eleverna. Några klasser har förskjutit sin rast för att slippa trängas. Några elever påpekar att det är stökigare i entrén när alla kommer tillbaka från efter helg eller lov. Det är något vi tar till oss och ser till at det finns vuxna där för att möta upp. Omklädningsrummen är en svår nöt att knäcka. Att undvika krockar har inte gått att lösa under detta läsår då många elever ska turas om. Vi måste framöver tänka på vilka klasser som krockar, äldre/yngre. Rastvaktsschemat har fungerat bättre men har fortfarande sina brister. När någon är frånvarande av olika anledningar finns ingen back-up. Eleverna har tydligt berättat vad de tycker borde förändras. De vill ha mer vuxna på baksidan och även att de på framsidan engagerar sig mer. Skolan gör nu en satsning till hösten då vi har flera pedagoger som gått kursen Det händer på rasten - en fortbildning om rastaktiviteter. Vi hoppas i och med detta att vi till hösten blir fler vuxna ute på gården. Kartläggningen säger att i de flesta fall där någon känt sig kränkt har det varit på skolgården. Det är fakta som skolan måste ta till sig och fundera över. (se förebyggande mål 3) Mål 4- Spelregler- schysst spel Klasserna jobbar dagligen med att förbättra attityder i samband med fotboll/king/innebandy. Vi kan se en viss förbättring på fotbollsplanen. Elevrådet har i samarbete med klasserna tagit fram fotbollsregler. Trots det ser vi att det förkommer olika varianter av spel där uteslutning förekommer. Det är något skolan måste jobba aktivt mot. Clown och King är sådana lekar som skolan måste titta mycket kritiskt på och fundera på hur vi kan minimera risken för kränkning. Vi ser också att det är nästan bara pojkar som spelar fotboll medan flickorna sitter och tittar på. Även det är något vi tar med oss och tillsammans med elevrådet funderar vi på hur vi kan förbättra situationen. (se förebyggande mål 2) 6

7 Rutiner för att förankra likabehandlingsplanen Planen presenteras för personalen vid terminsstart. Övrig personal delges av biträdande rektor. (SODEXO, vaktmästare, skolsköterska, bibliotekarie) Planen presenteras för vårdnadshavare på första klassmötet. Ansvarig för skolan hemsida ser till att planen finns tillgänglig på hemsidan till skolstarten. Klasslärare presenterar planen för eleverna vid skolstart. Trygghetsgruppen kommer ut i klasserna och presenterar sig vid höstterminens början. De upprepar rutiner vid kränkning i klassen. Planen utvärderas av all personal i slutet av vårterminen Rutiner för att förankra skolans ordningsregler Ordningsreglerna presenteras för personalen vid terminsstart. Övrig personal delges av bit. rektor. (SODEXO, vaktmästare, skolsköterska, bibliotekarie) Ordningsreglerna presenteras för vårdnadshavare på klassmöten. Ansvarig för skolans hemsida ser till att ordningsreglerna finns tillgänglig på hemsidan vid skolstart. Ordningsreglerna anslås på lämplig plats av elevrådet. Klasslärare presenterar ordningsreglerna för eleverna vid skolstart. Ordningsreglerna utvärderas av all personal under mars månad

8 Mål för det främjande arbetet Mål 1 Elevledda aktiviteter Vad ska göras: När ska det göras: Vem är ansvarig: Hur och när utvärderar vi målet: Skolan ska arbeta för att öka antalet elevledda aktiviteter. Vid fadderverksamhet, raster, fritids/fritidsklubbstid eller annan möjlig tid. Personal och elever Elever och ansvarig pedagog utvärderar tillsammans när aktiviteten genomförts. Utvärderingen samlas i ELEVAKTIVITETSPÄRMEN i kopieringsrummet och används som underlag vid utvärderingen av detta mål. Mål2 Fördjupning i trygghetsfrågor Vad ska göras: Fördjupa personalens kunskaper i trygghetsfrågor enligt Gävlemodellen. När ska det göras: Som stående punkt på arbetslagen. Vem är ansvarig: Biträdande rektor, personalutbildarna och utvecklingsledare. Hur och när utvärderar vi målet: Målet utvärderas i arbetslaget i slutet av varje termin. Utvärderingen skickas till biträdande rektor. 8

9 Mål och åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål 1 Skapa tydliga rutiner för förankring av skolans ordningsregler Vad ska göras: Rutiner för att förankra skolans ordningsregler ska skapas. När ska det göras: Rutinen skrivs in i likabehandlingsplanen Vem är ansvarig: Biträdande rektor. Hur och när utvärderar vi målet: Vi utvärderar på APT i september Mål 2 Arbeta aktivt mot maktlekar Vad ska göras: Skolan ska arbeta för att motverka lekar där elever på olika sätt utesluts. Diskutera och förändra spelregler tillsammans med eleverna. När ska det göras: Arbetet startar vid terminens första klassråd och tas vidare till elevrådet. Vem är ansvarig: Klasslärare- elevrådsansvarig- all personal Hur och när utvärderar vi målet: Vid kartläggningen i oktober Mål 3 Arbeta aktivt för att motverka konflikter på utsatta platser Vad ska göras: Schemat ska läggas så att personal finns vid/i omklädningsrummen. äldre och yngre elever inte byter om efter varandra. trycket minskar vid in- och utgång. Förbättra rutiner när personal som har rastansvar är frånvarande. Efter helg/lov tar personalen mot i entréerna. När ska det göras: Vem är ansvarig: Hur och när utvärderar vi målen: I samband med terminsstart och schemaläggning. Schemaläggare i samarbete med all personal. I samband med kartläggningen lyfts dessa områden i intervjuer/diskussioner med eleverna. 9

10 Rutiner för att upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Personalen skapar god kontakt med vårdnadshavare genom kontinuerlig kontakt med hemmet, bl. a. genom veckobrev, utvecklingssamtal och klassmöten. Möjlighet att lyfta elevärenden vid varje arbetslagsmöte för att tillsammans på ett tidigt stadium motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Raster och luncher är vuxenbemannade. Tillbudsrapportering sker vid tillbud/skada samt vid hot och våld mellan elev- elev, personal- elev, elev- personal, och används som underlag i elevhälsoarbetet. Trygghetsgruppen ska vara känd för alla elever, vårdnadshavare och all personal. Insatser av trygghetsgruppen beslutas av biträdande rektor. Klassråd Kartläggning av problemområden. Elever som uppmärksammas i kartläggningsenkäten lyfts i elevhälsoteamet. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. 10

11 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever: Alla vuxna som ser någon form av kränkande behandling är skyldiga att ingripa. Personen som ingripit har ansvaret för att utreda/åtgärda till det att ärendet eventuellt överlämnas till ansvarig klasslärare. Vuxen på skolan har samtal med de berörda så snart som möjligt. Ansvarig Fritidspedagog/Förskollärare/Klasslärare informeras. Vårdnadshavare till samtliga berörda ska informeras samma dag som samtalen genomförs. Dokumentation sker av ansvarig vuxen. Biträdande rektor och arbetslaget informeras. Uppföljningssamtal med de inblandade genomförs och dokumenteras. Om kränkning upprepas informeras biträdande rektor/rektor Insatser av trygghetsgruppen beslutas av biträdande rektor Dokumentation överlämnas till Trygghetsgruppen. Trygghetsgruppen kontaktar de elever som är inblandade och inhämtar så mycket information som möjligt samt dokumenterar. Om misstanken om diskriminering/kränkning/trakasserier bekräftas genomförs ytterligare samtal med de inblandade. Vårdnadshavare till de inblandade kontaktas och informeras om situationen. Uppföljning och dokumentation fortgår tills man vet att diskrimineringen/ kränkningen/trakasserierna har upphört. Om ingen förbättring har skett överlämnas ärendet till biträdande rektor/rektor som sammankallar till Elevhälsokonferens med vårdnadshavare, berörd personal och representant från Trygghetsgruppen. Upphör inte diskrimineringar/kränkningar/trakasserier omedelbart efter detta skall biträdande rektor/rektor besluta om vidare åtgärder. Detta kan innebära att anmälan görs till annan myndighet. Vid behov kontaktas speciallärare, skolsköterska och/eller kurator. 11

12 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal: 1. Den vuxne som får kännedom om att en elev känner sig kränkt/diskriminerad/ trakasserad anmäler detta till biträdande rektor/rektor. Biträdande rektor/rektor ansvarar för att utredning sker. Allt dokumenteras skriftligt och dateras. 2. Om ovanstående inträffar ska ansvarig chef informera och ta stöd av personalfunktionen (PA) på förvaltningen. PA är behjälplig med eller genomför utredning och föreslår tillsammans med ansvarig chef adekvata åtgärder. 3. Ansvarig chef hanterar frågan ur ett skollagsperspektiv och informerar huvudmannen enligt rutin. 4. Ansvarig chef informerar berörda föräldrar samt tillser att det finns dokumentation om ärendet. Ansvarig chef informerar om/delger beslutade åtgärder till berörd personal. 5. PA stöder ur ett arbetsrättsligt perspektiv samt dokumenterar utredning och eventuella arbetsrättsliga åtgärder. Kontaktpersoner vid trygghetsärenden Biträdande Rektor Ingrid Larsson tel Skolsköterska Christer Mattisson tel Rektor Eva Lantz tel Trygghetsteam Christina Ahl tel , Lotta Forsén 12

13 Begrepp och definitioner Diskrimineringsgrund Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Direkt diskriminering Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla illa, så kallad indirekt diskriminering. Med detta menas att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar ett barn eller en elev av skäl som har samband med en viss diskrimineringsgrund, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Likabehandling Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. Trakasserier Trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier behöver inte ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. För att underlätta läsningen inryms i den här skriften begreppet sexuella trakasserier i begreppet trakasserier. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med begreppet könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 13

14 Etnisk tillhörighet Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Funktionshinder Med funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Kränkande behandling Med kränkande behandling menas ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns eller en elevs värdighet. Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. (Allmänna råd & kommentarer för att främja likabehandling och diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.) Konflikt Ordet konflikt kommer från latinet, conflicto och betyder sammanstötning. Enligt Fisher (1990) kan en konflikt uppstå när två eller flera parter eller grupper uppfattar sig ha olika och oförenliga behov, intressen, synsätt/normer, värderingar eller mål, vare sig det leder till aggressiva handlingar eller inte. 14

15 Styrdokument Läroplan för grundskolan, Lgr11 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Läroplan för förskolan, Lpfö98 En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Skollagen 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. (Skollagen 6 kap. 6 ) Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. (Skollagen 6 kap. 7 ) En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. (Skollagen 6 kap. 10 ) Diskrimineringslagen Skolorna skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Detskall varje år upprättas en likabehandlingsplan som beskriver vilka åtgärder man tänker vidta för att förebygga och förhindra trakasserier. Planen skall även beskriva hur man agerar i akuta situationer, ansvarsfördelning, dokumentation med mera. 15

16 Skolverkets allmänna råd Allmänna råd och kommentarer För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringsgrunderna. Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Sexuell läggning Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Ålder 16

17 Ordningsregler Jag rör mig lugnt i skolans lokaler och korridorer. Jag följer våra skogränsregler. Jag använder skolans datorer på ett förnuftigt sätt. Jag förvarar min mobil avstängd i väskan hela skoldagen om inte annan överenskommelse gjorts med vuxen. Jag lämnar värdesaker hemma. Skolan ansvarar inte för dessa. Jag tar inte med tuggummi eller godis till skolan. Jag deltar i skollunchen och uppför mig lugnt i matsalen. Jag får inte kasta snöboll. Jag går ut på rast och håller mig inom anvisat område. Jag parkerar min cykel på anvisad plats och cyklar inte på skolgården. Skolan rekommenderar att leksaker, samlarbilder, mobiltelefoner mm lämnas hemma. Skolan tar inte ansvar för medtagna saker. När skolans regler inte följs 1. Berörd pedagog samtalar med eleven 2. Berörd pedagog kontaktar hemmet. 3. Vid upprepade tillsägelser informeras biträdande rektor som kontaktar vårdnadshavare. Vid åverkan får eleven tillsammans med personal på skolan möjlighet att åtgärda felet. 17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 LUDVIGSBERGSSKOLAN VALBO REKTORSOMRÅDE De verksamheter som omfattas av planen är grundskola, förskoleklass och fritidshem Skolans uppdrag är att

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Alborga skola, förskoleklass och fritidshem 2016 Vision Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Hagaströms skola Förskoleklass årskurs 6 Fritidshem/Fritidsklubb 2013/2014 Vår Vision Alla i vår skola ska känna trygghet 1 Innehåll Skolans uppdrag...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 LUDVIGSBERGSSKOLAN SOFIEDAL REKTORSOMRÅDE De verksamheter som omfattas av planen är grundskola, förskoleklass och fritidshem Skolans uppdrag är

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skederid skola 2014 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1 Inledning 2. Kränkande behandling och diskriminering 3 Skolans uppdrag 4. Definiering 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Bikupan 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gröna 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Frödinge Skola Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Grundskola och förskoleklass, läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Malmens förskola 2015/2016 Om oss Malmen är en enavdelningsförskola som ligger belägen i ett villaområde i utkanten av samhället. Det är 20 inskrivna

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Röda 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2 3. Rutiner

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Borgen Övre 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2014-15 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller förskolan,

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 7 Upprättad 2010-10-19 Inspiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll 1. Vad säger diskrimineringslagen och skollagen?... 3 2. Diskrimineringsgrunderna... 3 3. Vad är diskriminering?...

Läs mer

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar.

Barn och elevers delaktighet Eleverna utvärderar likabehandlingsplanen varje läsår och kommer med förslag på förändringar och förbättringar. Likabehandlingsplan A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller andra trosuppfattningar,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011

Hagaströms skolas. Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2010/2011 Hagaströms skolas Trygghetsplan innehållande likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleklass årskurs 6 2010/2011 På vår skola arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för lärande

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Fridhemsskolan gymnasiesärskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fridhemsskolan gymnasiesärskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fridhemsskolan gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Antagen 201-01-09 Enhetschefs namn och titel Peter Långberg Enhetschef/Rektor Fridhemsskolan, Grundsärskola, Gymnasiesärskola,

Läs mer

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Parkskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Planen gäller från: 20150402-160402 Grunduppgifter Verksamhetens former som omfattas av

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2015-16 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gällande för År F-6 och fritidshem i Tuna Tuna 2014-05-28 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR Reviderad 2016 Likabehandlinsplan & plan för kränkande behandling för Kompassens Förskola MÅL Diskriminerande och kränkande behandling skall inte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Lilla Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Stora Vargen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen...

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Utdrag ur FN:s barnkonvention Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Prästkragens förskola 2016/2017

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Prästkragens förskola 2016/2017 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Prästkragens förskola 2016/2017 2016/2017 Innehållsförteckning Vision 3 Lagtext och styrdokument 4 Diskrimineringsgrunder Definitioner Förebyggande

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ormkärrskolan Inger Burström rektor Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Ormkärrskolan Verksamhet Planen gäller för grundskolan,

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 (13) Bällsta/Annedalsförskolor Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Dartanjangsgata 1 Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer