Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola

2 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro och ett engagemang så att ett gott utvecklingsklimat skapas. Våra förskolor/skolor är och ska vara bra skolor där barnen och eleverna får med sig en positiv syn på fortsatt lärande, en bra självbild och ett gott självförtroende. Våra förskolor/ skolor är och ska vara bra skolor där människors olika kulturella bakgrund är en tillgång. I Högsätra skolområde bedrivs det grundläggande arbetet för barnens och elevernas trygghet i den lilla gruppen/mentorsgruppen som också är basen för allt barn- och elevvårdsarbete. Vi arbetar aktivt mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Det viktigaste arbetet sker förebyggande. Vad säger diskrimineringslagen? Diskrimineringslagen gäller fr.o.m 1 april 2006 innebär följande: Diskriminering p.g.a kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder förbjuds i förskolan och skolan. Barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning och trakasserier. Skadestånd kan utgå om ansvariga i verksamheten inte följer lagens bestämmelser. Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Verksamheterna ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. Varje verksamhet ska ha en likabehandlingsplan. Diskriminering trakasserier kränkningar Den som uppger sig ha blivit kränkt, måste alltid tas på allvar. Diskriminering är en handling eller en struktur som utestänger eller kränker en person. Den behöver inte vara medveten eller aktiv. Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person. Diskriminering trakasserier - kränkningar kan vara: Fysiska - såsom att bli utsatt för slag och knuffar. Verbala - såsom att bli hotad, att bli kallad hora eller bög. Psykosociala - såsom att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, göras till åtlöje. Text-och bildburna - såsom klotter, sms, chat via Internet. Mobbning uppstår vid upprepade kränkningar samt när det råder en obalans i maktförhållandet mellan den som kränker och den som kränks.

3 Till dig som elev Vår ambition är att alla våra elever skall trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningar för att en god inlärning skall kunna ske. Som elev på skolan förutsätts du respektera andra och visa hänsyn och gott omdöme. Om du någon gång blir utsatt för mobbning, våld, hot eller kränkande behandling vill vi att du omedelbart kontaktar en vuxen som du känner förtroende för. Detta gäller också när du vet att någon annan är utsatt. Till dig som förälder Föräldrar har ett stort ansvar. Om skola och hem tar klart avstånd från kränkande behandling får detta en positiv inverkan på barnet. Prata med ditt barn om mobbning. Är någon i klassen utsatt? Är någon ensam och utfryst? Om du misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling kontakta ditt barns mentor eller skolans rektor. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som förälder att göra helt klart för barnet att du inte accepterar mobbning och att du ser mycket allvarligt på ett sådant beteende. Även i detta fall kan det vara bra att du kontaktar ditt barns mentor eller skolans rektor. Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra. Till dig som personal Likabehandling ska gälla överallt och för alla i Högsätra skolområde. Som personal har du det övergripande ansvaret för att likabehandling präglar vardagsarbetet. Konkret arbetar vi som personal enligt nedan: Du som personal ska alltid ha ett respektfullt bemötande gentemot elever, föräldrar och kolleger. Vid höstterminens första föräldramöte ska tid ges till diskussioner om skolans värdegrundsarbete för att på så sätt få föräldrarna delaktiga i arbetet med likabehandling. Du som personal ansvarar för att skolans ordningsregler efterlevs. Vuxna cirkulerar på skolgården under raster och lunchtid. Du som personal har ansvar för att alltid stanna upp och ingripa när du ser elever som bråkar eller använder nedlåtande kommentarer, miner eller liknande. Ditt ansvar gäller även vid missförhållanden mellan vuxen och elev. På skolan förs ständigt återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap, relationer på lektionstid, vid klassråd, lektioner kring skolans värdegrund etc. Det är viktigt att eleverna är delaktiga och att de får komma med konstruktiva förslag när problem uppstår. Du som mentor ska uppmärksamma på kamratrelationerna i klassen och agera kraftfullt för att bibehålla hög trivsel och ett positivt förhållningssätt.

4 Förebyggande arbete på Lilla Högsätra skola: Skolan har en Trygghetsgrupp som arbetar strukturerat mot kränkande behandling. Teamet består av personal som träffas regelbundet för att planera och utvärdera arbetet. Teamet har till uppdrag att utreda uppdagad kränkning/mobbning och genomföra samtal med berörda elever, ha regelbundna träffar; med klassrepresentanter samt initiera det förebyggande antimobbningsarbetet på skolan. Skolan har klassrepresentanter från år tre t.o.m. år nio. De är en länk mellan sin klass och Trygghetsrådet. Trygghetsrådet ger ut olika uppdrag kring värdegrundsarbetet som klasserna arbetar med. Skola, föräldrar och elever har utarbetat ett Förväntansdokument för att förtydliga vilka förväntningar vi kan ha på varandra. Skolans verksamhet har viktiga mål som griper in i varandra: Det ena är det pedagogiska som handlar om barnets inlärning av kunskaper och färdigheter. Här har skolan huvudansvaret, men behöver föräldrarnas stöd. Det andra är barnets sociala utveckling för att bli fungerande medlemmar i ett demokratiskt samhälle. Här har föräldrarna huvudansvaret, men har skolans stöd. Skolan har utarbetade ordningsregler. Dessa regler utvärderas och uppdateras löpande tillsammans med eleverna vid läsårsstart. Vuxna cirkulerar på skolgården under raster. All personal har ansvar att stanna upp och ingripa när man ser elever som bråkar eller använder nedlåtande kommentarer, miner eller liknande. På skolan förs ständigt återkommande samtal om respekt, hänsyn, vänskap, relationer på lektionstid, vid klassråd, lektioner kring skolans värdgrundsarbete etc. Det är viktigt att eleverna är delaktiga och att de får komma med konstruktiva förslag när problem uppstå men också i det förebyggande arbetet.. Mentorerna är uppmärksamma på kamratrelationerna i klassen och diskuterar trivsel och förhållningssätt med eleverna. Vid höstterminens första föräldramöte ges tid till diskussioner om skolans värdegrundsarbete för att på så sätt få föräldrarna delaktiga i arbetet med likabehandling.

5 Kartläggning av kränkning För att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella kränkningar följer skolan nedstående rutiner: Elevenkäter om skoltrivsel genomförs och följs upp en gång/termin i förskoleklass t.o.m.år nio. Ansvarig/Vuxenteamet Intervju och samtal, som komplement till trivselenkäten, med klasser och enskilda elever om trivsel och trygghet. Ansvarig/Vuxenteamet Trygghetsrådet bestående av personal och klassrepresentanter som träffas regelbundet. Ansvarig/Vuxenteamet Vuxna cirkulerar på skolgården och försöker ha extra uppsikt över de platser som eleverna beskrivit som otrygga i trivselenkäten. Ansvarig/All personal enligt vaktschema Utvecklingssamtal en gång per termin. Dessa samtal skall förutom information om elevens studiesituation skapa ett diskussionstillfälle då man kan fånga upp eventuella tendenser till kränkande behandling. Ansvarig/Elevens mentor Arbetsgång vid diskriminering trakasserier - kränkning av elev 1. Mentor eller berörd vuxen på skolan har samtal med den utsatta så snart som möjligt. 2. Utifrån samtal med den utsatta tas kontakt med samtliga berörda och överenskommelse görs för att få ett snabbt stopp. 3. Vid allvarligare form av diskriminering trakasserier - kränkning kontaktas hemmen och skolan samtalar med föräldrarna till alla inblandade elever. Här kopplas Vuxenteamet in och kontakten dokumenteras. Ansvarig/vuxenteamet 4. Uppföljning sker inom en vecka och dokumenteras. Ansvarig/vuxenteamet Om elev, förälder eller skolans personal upplever att elev/elever diskriminerats trakasserats - kränkts av anställda på skolan hänvisas ärendet till rektor som omgående utreder saken.

6 Arbetsgång vid mobbning av elev 1. Den som misstänker mobbning kontaktar Vuxenteamet. 2. Teamet startar en utredning. 3. Enskilt samtal med den utsatte och den som utsätter.. Samtalet dokumenteras i särskilda dokument 4. Om möjligt förs ett samtal med alla samtalade om detta är genomförbart.. 5. De inblandades vårdnadshavare informeras av Trygghetsrådets vuxenteam om att samtal skett, och om de specifika åtgärder som sätts in för att hindra utveckligen. 6. Uppföljningsmöte hålls efter en vecka eller någon dag beroende på ärende, med den utsatte för att kontrollera att mobbningen upphört. Samtal sker först med den utsatte och sedan med mobbaren/mobbarna. Samtliga vårdnadshavare informeras. 7. Även om mobbningen upphört efter de insatser som satts in, genomförs efter en tid ytterligare minst ett uppföljningssamtal med de inblandade. Härmed avslutas ärendet och dokumenteras som avslutat. Ansvarig/Vuxenteamet Om mobbningen inte upphör 1. Teamet genomför tillsammans med rektor ett möte med mobbaren/mobbarna och dess vårdnadshavare. Detta sker efter att Trygghetsrådets vuxenteam tagit upp ärendet på elevhälsan. Ansvarig/Rektor 2. Åtgärdsprogram upprättas med beslut om insatser som är lämpliga för det aktuella fallet. Ansvarig/Rektor 3. Uppföljningssamtal hålls regelbundet. Ansvarig/rektor + vuxentemet eller mentor 4. Rektor rapportera detta till huvudman, Per Åke Henriksson på speciella dokument. Polisanmälan Polisanmälan kan göras i vilket skede som helst och anmälan görs av rektor.

7 Arbetsgång vid diskriminering trakasserier - kränkning mellan personal och elev Kvalitetssäkring För att säkerställa att arbetet mot diskriminering och kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs har vi på skolan tagit fram följande punkter för att säkra kvaliteten i arbetet: I början av läsåret informeras elever, föräldrar och personal om vår likabehandlingsplan och om skolans värdegrund. En uppdaterad version av planen skall alltid finnas tillgänglig på skolans hemsida. Utredning av kränkning eller mobbning som görs av Vuxenteamet dokumenteras alltid. Varje läsår skall avslutas med att Trygghetsrådet summerar och utvärderar läsåret som gått. Utifrån detta revideras alternativt kompletteras likabehandlingsplanen om så behövs. Övrig personal informeras och trygghet och trivsel diskuterar under varje läraarträff och under arbetslagsträffarna som sker 1 gång i veckan. VFU-studenter, nyanställd personal och vikarier skall informeras om Likabehandlingsplanen av sin handledare/mentor. Analys och resultat av Trygghetsgruppens arbete redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Tydliga mål sätts upp i skolans lokala arbetsplan varje läsår med rubriken Trygghet och trivsel. Dessa utvärderas varje år. Likabehandlingsplan skrivs även i Plan för skolan Diskrimineringsombudsmannen.

8 Särskilda insatser under läsåret Att förankra och synliggöra skolans värdegrund för elever och personal. Att förtydliga och förankra rollen som fadder/ fadderbarn för eleverna. Samt skapa återkommande aktiviter med elever och personal på skolan kring Fadderverksamheten. Att initiera barnrättsveckan i klasserna. Att skapa och upprätthålla kontakt med skolan i Mali. Hur vet vi att vi nått målen När elever och personal bättre förstår vad orden står för och vad som krävs för att leva upp till värdegrunden betydelse. När vi i trivselenkäten ser att en förbättring skett vad det gäller trygghet och trivsel på skolan. När dokumentationen av konflikter minskat. När kommunikation och utbyte har skett.

9 Så här ska vi göra: De vuxna i Trygghetsrådet ska tillsammans med klassrepresentanter planera och klasserna genomför sedan uppdrag där värdegrundsarbetet på olika sätt bearbetas strukturerat. Mentorerna ska avsätta tid till diskussioner och reflektioner kring projekt som kommer från Trygghetsrådet. Samt att i det dagliga arbetet låta värdegrundsorden genomsyra undervisningen och förhållningssättet. Trygghetsrådet med representanter träffas följande datum under höstterminen 2012: 22/8, 26/9,24/10,21/11,5/12 Under vårterminen kommer en trivselenkät att genomföras. Trygghetsrådet ger klasserna i uppdrag att diskutera kring rollen fadder/fadderbarn. Storsamling med forumteater kring ämnet. Tips på förhållningssätt hur man är en bra fadder kommer att synliggöras på skolan. Förslag på aktiviteter som lämpar sig för fadderverksamhet samlas in och ligger till grund för terminens fadderträffar. Uppdrag kring barnrättsveckan gällande barnkonventionen kommer i form av olika uppdrag från Trygghetsrådet. Trygghetsrådet kommer att initiera en kontakt med skolan i Mali/Barnfonden. Klasserna kommer att skriva brev och utbyta tankar och erfarenheter med barn. Vi lär oss mer av varandra inte bara om varandra.

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-01 Gäller till: 2014-10-01 Om jag

Läs mer