Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011"

Transkript

1 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: Omskrivning: Gäller till: Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1

2 Angår det dig kanske Angår det dig kanske vad jag gör? och vad jag tänker? Angår det mig kanske vad du gör? och vad du tänker? Angår vi varandra kanske? du och jag och alla vi som råkar leva här just nu? Och som det hänger på hur det ska bli i världen. Angår vi varandra kanske? Kanske det ja kanske Ingrid Sjöstrand Ur Angår det dej kanske 2

3 Under vecka var det tema REKO (Respekt, Empati, Kärlek, Omtanke) på Stora Hammars skola där alla elever deltog. För år 1 inleddes veckan med att gemensamt arbeta kring hur de ville att en kompis skulle behandla och bemöta en. Här följer deras svar: Vi vill att en kompis ska..bjuda in till lek och låta alla som vill vara med..vara juste, trevlig och snäll..vara hjälpsam, omtänksam och kärleksam..kunna lita på mig..visa respekt och lyssna på mig när jag pratar..kunna be om ursäkt..vara rolig att leka med Bilden är illustrerad av Trista Kolezar i År 1B 3

4 Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Elev Vårdnadshavare.6 2 Vision 6 3 Policy och målsättning Värdegrund för Stora Hammars skola Vellinge kommuns policy Processbeskrivning av Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Regelverk 7 7 Definition av diskriminering och trakasserier Andra aktuella begrepp.8 8 Diskrimineringsgrunderna, definition och exempel.9 9 Kränkande behandling Ansvarsfördelning Rektor 10.2 Lärare och annan skolpersonal Elever Främjande arbete mot alla former av kränkande behandling på grupp - individ och verksamhetsnivå Kartläggning/ nulägesanalys och åtgärder Nulägesanalys av trivsel på individ- grupp och verksamhetsnivå Nulägesanalys av kompetensutveckling och lärlust på verksamhetsnivå Redogörelse av kartläggningen utifrån diskrimineringsgrunderna Främjande arbete mot alla former av kränkande behandling på verksamhetsnivå Delaktighet på individ-grupp och verksamhetsnivå Stora Hammars Trygghetsråd Handlingsplan för akuta situationer elev/elev Handlingsplan om mobbning/kränkande behandling kvarstår Arbetsgång om personal kränker elev Åtgärder vid elevs dåliga uppförande som inte bedöms vara kränkande, trakasserier eller diskriminering Information Dokumentation..21 4

5 23 Utvärdering och uppföljning av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Sammanställning av incidentrapporterna...21 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

6 1 Inledning och bakgrund Den 1 januari 2009 fick förskolan, skolan och vuxenutbildningen en skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. Varje verksamhet ska nu ha en l Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling som ska upprättas årligen. 1.1 Likabehandlingsplan Stora Hammars skolområde är beläget i Höllviken och är en F-8 skola med tillhörande fritidshem. Läsåret 2011/2012 går 434 barn och elever på skolan. Rektor, föräldrar, personal samt elever har gemensamt bestämt att Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling ska gälla för alla de ingående verksamheterna. Det åligger rektor att ansvara för att alla vuxna och elever tillsammans arbetar för en likvärdig skola för alla. 1.2 Elev Du som elev som går på Stora Hammars skola har en rätt att känna dig trygg och trivas med både dina kompisar och den personal som arbetar på skolan, se Stora Hammars Förväntans dokument, bilaga 1. Det är viktigt för oss att om du som elev känner dig kränkt kontaktar din mentor eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för. Fortsätter kränkningarna kontakter du någon i Trygghetsrådet antingen på egen hand eller med hjälp av någon vuxen. Det går också bra att skriva ett brev som du sedan lägger i Trygghetsrådets brevlåda som finns vid skolsköterskans rum i expeditionshuset. 1.3 Vårdnadshavare Du som vårdnadshavare ska veta att vi arbetar aktivt för att hjälpas åt att förebygga kränkningar och mobbning. Skulle du som förälder misstänka att ditt barn utsätts för kränkande behandling, tar du kontakt med någon av personalen på Stora Hammars skola, t ex mentor, förskollärare, fritidspedagog, skolsköterska etc. som förmedlar informationen vidare till Trygghetsrådet eller kontaktar du Trygghetsrådet direkt. För att ta del av kännetecken hos den som blir utsatt/den som utsätter se bilaga 3, se även Stora Hammars Förväntans dokument, bilaga 1. 2 Vision Barn, elever och föräldrar ser Stora Hammar som det självklara valet! Vi kan, vill och vågar klara dagens och framtidens utmaningar 3 Policy och målsättning - Vi som går och arbetar på Stora Hammars skola tar avstånd från alla former av kränkande behandling. Stora Hammars skola ska vara en trygg arbetsplats där arbetsro råder. Vi går till skolan med glädje. - På Stora Hammars skola ska ingen känna sig diskriminerad, kränkt eller utsättas för annan kränkande handling. Vi arbetar alla för en trygg och tillåtande miljö där klimatet präglas av omsorg och engagemang. Vi respekterar varandras olikheter och ser dem som en tillgång i vårt ständiga utvecklingsarbete. - På Stora Hammars skola ska varje elev och personal känna trygghet, bemötas med respekt och hänsyn för sin individ samt få möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Alla ska vara en del av gemenskapen på skolan. - Personal, elever och föräldrar ska vara väl informerade om hur vi ser på mobbning och trakasserier. Eleverna ska vara helt klara över vad de vuxna på skolan anser vara acceptabelt beteende i förhållande till vuxna och kamrater (Bilaga 1 och 2). - På Stora Hammars skola finns kamratstödjarverksamhet där elever från år 3 och uppåt träffas 2 gånger i månaden med någon ur Trygghetsrådet. Nämnda mål utvärderas genom trivselenkäter som varje elev tar del av två gånger per år, samtal enskilt och i grupp och genom kontakt med föräldrar. 6

7 4 Värdegrund för Stora Hammars skola Tillsammans under en studiedag har vi pedagoger utifrån Läroplanen kommit fram till att gemensam värdegrund på Stora Hammars skola utgör den grund vilken hela vår verksamhet vilar på. 1. Respekt för människors olikheter Jag har rätt att vara mig själv och du har rätt att vara du 2. Jämställdhet/inflytande Jag har lika stort inflytande över verksamheten oavsett om jag är flicka eller pojke 3. Relation mellan elev/elev, elev/vuxen Jag känner mig trygg i skolan för att alla vuxna ingriper mot all kränkande behandling 4. Kommunikation, samarbete och konflikthantering Jag har rätt att uttrycka mina åsikter så länge jag inte kränker andra 5 Vellinge kommuns policy Se plan för den pedagogiska verksamheten under 6 Processbeskrivning av Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling För att ta fram en Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling som uppfyller de krav som ställs av lagstiftaren, där de olika delarna diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ingår har följande process valts. De två planerna (årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier) sammanförs i ett dokument i enlighet med riktlinjer från BEO, DO & Skolinspektionen Syftet med Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling är att främja alla elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. För att kunna göra detta bra krävs en aktuell kartläggning av verksamhetens behov. Med utgångspunkt i kartläggningen kan konkreta, planerade aktiviteter för det kommande året utformas. En kartläggning av skolans nuläge görs i april 2011 och september/oktober Resultatet av denna presenteras för personal, elever och föräldrar i maj 2011 och december Elever och personal kommer med förslag på åtgärder. 6.1 Regelverk Nedanstående är hämtat från de regelverk som styr arbetet inom likabehandlingsområdet Ur Diskrimineringslagen 1 (2008:567) Syftet med denna lag är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ur Skollag 6a kap 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ur läroplanen (Lgr11 sid 4) 7

8 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildas välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 7 Definition av diskriminering och trakasserier Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar elever sämre än andra elever. Den kan vara antingen direkt eller indirekt, aktiv eller passiv. Diskriminering har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering: Orättvis behandling eller missgynnade av en person på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel: På skolan skapas aktiviteter som är riktade pojk- eller flickgrupp istället för att ta hänsyn till individen. Indirekt diskriminering: Tillämpande av en bestämmelse som verkar neutral men som får diskriminerande effekt på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel: Avslutning i kyrkan, samma mat för alla. Aktiv diskriminering: Innebär att den diskriminerande parten aktivt diskriminerar. Exempel: När pedagoger ger pojkarna förtur för att de är för bråkiga. Passiv diskriminering: Innebär att parten agerar diskriminerande genom att inte handla. Exempel: Vi åskådliggör inte alla religioner, pga. av för dåliga kunskaper. Det är jobbigt att sätta sig in i. Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel: Barn som använder diagnoser för att kränka varandra som ADHD, CP, etc. Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel: Att använda nedvärderande könsord, tafsningar och liknande. 7.1 Andra aktuella begrepp Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag Förutsätter att kränkning skett vid upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av Kränkande behandling. Forskaren Dan Olweus definierar mobbning på följande sätt: en person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flerapersoner. Vidare råder obalans, fysisk eller psykisk, mellan den som mobbar och de som utsätts för mobbningen. Rasism: En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet: Uppfattningen att människor med viss kulturell eller etnisk tillhörighet /bakgrund är sämre eller Mindre lämpade för det samhälle de är främlingar i. Homofobi: En uppfattning eller medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en stark negativ syn på homo - och bisexualitet, homo- och bisexuella personer. 8

9 Sexism: Negativt betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födelsen 8 Diskrimineringsgrunderna, definition och exempel ( ändra till 13) Kön: Att någon är kvinna eller man. Exempel: Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den ende killen som valt att gå med i dansgruppen. (trakasserier) Könsöverskridande identitet eller uttryck: Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Exempel: Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. (trakasserier) Etnisk tillhörighet: Att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg. Exempel: Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG, då svenska inte är hennes modersmål (diskriminering) Religion eller annan trosuppfattning: En religiös, livsfilosofisk eller annan motsvarande livsåskådning. Exempel: Vincent, vars familj är med i Pingstkyrkan, blir ofta retad för det av några klasskamrater. De säger det på skämt, men han tycker inte det är roligt. (trakasserier) Funktionsnedsättning: Funktionsnedsättning kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella. Som funktionshinder räknas inte bara sådana som syns, som t.ex. att man sitter i rullstol, utan även annat som påverkar livet på olika sätt, t.ex. allergi, nedsatt syn, nedsatt hörsel, dyslexi eller dyskalkyli. Exempel: På avslutningsdagen ropade rektorn upp alla elever individuellt och tackade var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. (diskriminering) Sexuell läggning: Homosexuell, bisexuell, transsexuell eller heterosexuell läggning Exempel: Det har gått bra i skolan för James tills hans två pappor kom på besök. Efter det har han svårt att få vara med i grupparbeten och ibland får han jobba ensam. James vill inte vända sig till sin lärare eftersom läraren ser att de andra fryser ut honom, men inte gör något. (trakasserier) Ålder: Uppnådd levnadslängd. Exempel: Agnes är ett år yngre än sina klasskamrater och blir ofta retad på grund av detta. (trakasserier) 9 Kränkande behandling Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Det är individen själv som avgör vad som är kränkande behandling dvs. det är personens känsla/upplevelse av graden av kränkning som är avgörande. Exempel på kränkningar: fysiska (slag och knuffar) verbala (bli hotad eller kallad t.ex. hora, bög) psykosociala (bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar) text- eller bild burna (klotter, fotografier, brev, lappar, E-post, SMS, MMS, MSN och meddelanden på olika webbcommunities) materiella kränkningar (stöld, punktering, förstörelse av privat egendom) 9

10 10 Ansvarsfördelning 10.1 Rektor Det är rektors ansvar att: se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i en Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas Rektor ska även: se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits kontakta andra myndigheter vid behov informera vikarier och/eller andra som tillfälligt arbetar på skolan 10.2 Lärare och annan skolpersonal: Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: följa skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering samt de åtgärder som vidtas på blanketten incidentrapport (bilaga 5) bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt analysera incidentrapporter och tillämpa passande åtgärder 10.3 Elever: Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt 11 Främjande arbete mot alla former av kränkande behandling på grupp, individnivå Skolan har stora möjligheter att påverka elevers hälsa och lärande genom sin struktur och sin miljö. Utmaningen är att skapa en skola där alla elever kan växa, trivas och utvecklas. Detta innebär att arbeta med det salutogena (friska) tänkandet där förebyggande insatser är en stor del. I januari mottog Stora Hammars skola Kommunförbundet Skåne och Region Skånes utmärkelse Hälsofrämjande skola. Nedan har vi beskrivit hur vi arbetar för att öka trygghet och trivsel bland eleverna, föräldrarna och personalen. Utöver detta har vi dagliga samtal med elever och föräldrar. Livskunskap Vi har lektioner som har som syfte att hjälpa elever utveckla sin sociala kompetens. Vi har en schemalagd lektion/vecka med varierade innehåll utifrån identifierade behov. Lektionerna anpassas efter elevernas ålder, kön och behov. Vi använder oss av olika program och metoder som inspirationskällor i vårt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån vilka problem som behöver lösas och vilka mål som ska uppnås. 10

11 Vi fokuserar på övningar att arbeta tillsammans, att visa respekt för andra människor, att ta ansvar, att fatta positiva och sunda beslut och att visa uppskattning. Detta sker i form av kompissamtal, klassrums-, värderings- dilemma övningar och rollspel/forumspel utifrån verkliga händelser, tjej- och killsamtal. Ansvarig: Mentor Elevinflytande Elevernas inflytande är en grundbult i all pedagogisk verksamhet. Detta arbete ska genomsyra alla team och kvalitetsredovisas varje år. Enligt skollagen ska eleverna ha inflytande i skolan både när det gäller undervisningens utformning och innehåll och förhållandena i skolan och arbetsmiljön. Eleverna ges möjlighet att välja mellan olika arbetsuppgifter och bestämma i vilken ordning arbetsuppgifter kan få göras m.m. Detta för att eleverna ska uppleva att de regelbundet får känna att deras åsikter vad gäller undervisningens planering, genomförande och utvärdering blir tagna på allvar och tillmäts betydelse. Varje klass har en elevrådsrepresentant och elevrådet träffas regelbundet (ungefär 1gång/månad). Elevrådet och elevskyddsombuden har genomgått en utbildning utformad av SVEA (Sveriges Elevråd). Vi har regelbundna klassråd. Klassråden fungerar som en plattform för värdegrundsdiskussioner mellan eleverna och mellan elever/lärare som sedan för vidare klassens synpunkter till elevrådet. De yngsta eleverna har klassråd och kompissamtal där de pratar och diskuterar skolans Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Barnen är med och diskuterar förbättringar i deras sociala samspel och bestämmer trivselregler. Barnen får härigenom träning i det demokratiska samspelet. Våra kamratstödjare fungerar som språkrör för sina klasser. Kamratstödjarna träffas regelbundet en timme var 14:e dag där de bland annat diskuterar nuläget på skolan, analyserar utvärderingen av trivselenkäter och hur vi kan förbättra/förändra den fysiska och psykosociala skolmiljön. De är delaktiga i att revidera och utforma nya förväntansdokument och upprättande av årets Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Elever är med i skolans matråd. Elevernas engagemang i matrådet har inte fungerat optimalt på grund av pedagogernas tidsbrist och organisatoriska svårigheter. Pedagogerna som är med i matrådet har svårigheter att delta i möten eftersom mötena har ägt rum när pedagogerna har lektioner. Under höstterminen kommer detta att ses över. Vårt mål är att detta ska fungera optimalt vt 2012 då vi har flyttat in i nya skolan med eget kök och egen kok. Hösten 2010 framkom det önskemål från de äldre eleverna att de önskade ställen att hänga på. Detta önskemål har tillgodosetts. De äldre eleverna får hänga i stora skolhuset under förutsättning att de lever upp till förtroende de har fått. Vi har två elevskyddsombud från år 7 (blivande åk 8 ht 2011) som är delaktiga och aktiva med utvecklingen av skolans arbetsmiljö. Under 2011 kommer dessa två elever utbildades i arbetsmiljöarbete. Ansvarig: Mentor, Kamratstödjarteam, Elevrådsteam, Rektor Sammankallande: Hanne Persson, Ulf Sandberg/Peter Svärd och Stina Hansson/Rektor Mentorsgrupper Varje elev har en mentor. Mentorn kan vara lärare, fritidspedagog eller förskollärare och är en person som träffar eleven i dess dagliga miljö. Mentorn kan ha flera mentorselever och de träffas tillsammans i en mentorsgrupp en stund varje vecka. Eleven och vårdnadshavaren ska kunna vända sig till sin mentor för att diskutera sin situation i skolan eller på fritids. Mentorerna utgår från varje elevs specifika behov både kunskapsmässigt och socialt. Ansvarig: Mentor Sammankallande: Arbetslaget/mentor Kompissamtal Kompissamtal en lektion/vecka i år F-3. Kompissamtalet är en strukturerat vuxenlett lärande samtal som ger eleverna träning i: - att tala inför andra - att träna känslomässig medvetenhet - att använda sitt kroppsspråk, - att uttrycka sina åsikter 11

12 - att hantera konflikter Samtalet leds av en vuxen. Ansvarig: Mentor/ Nina Sörem/ Hanne Persson Coachande samtal och drama Under hösten 2010 anställdes en skolcoach som arbetar coachande med åk 6-8 och en dramapedagog som arbetar med år 4 och 5. Skolan har även en hyrt in en konsult som arbetar coachande med eleverna i år 5. Ansvarig: Stina Hansson/Rektor, Mia Dämhagen och Eva Lindquist Enkäter En elevenkät avseende trivsel genomförs varje termin. Enkäten genomförs v och v Resultatet delges alla pedagoger och diskussioner förs på organisationsnivå hur resultatet kan förbättras på gruppnivå och organisationsnivå till nästa mätning. Klasslärarna går genom resultatet med sina elever och diskuterar vad som var bra respektive dåligt och vad som kan göras för att förbättra resultatet på gruppnivå till nästa mätning (bilaga 4). Ansvarig: Trygghetsråd, all pedagogisk personal Sammankallande: Hanne Persson/Trygghetssamordnare IT För att förebygga E-mobbning och främja en sund användning av Internet och mobiltelefoner, samtalar vi om etik och har diskussioner i grupperna kring nytta, nöje, faror och kränkningar m.m. Ansvarig: Mentor. Kamratstödjare Åk 3-8 utser två kamratstödjare per klass, en flicka och en pojke är önskvärt. De väljs för ett läsår i taget. Omval är möjligt. Våra kamratstödjare är delaktiga i det förebyggande arbetet mot mobbning och i arbetet med relationsfrämjande arbetet mellan våra elever exempelvis vid temadagar. Kamratstödjarna håller, tillsammans med lärare, i olika verksamheter eller övningar i klassen och de är delaktiga i planeringen av andra gemensamma aktiviteter/saker för att göra skolan roligare och tryggare, (bilaga 7). Kamratstödjarna träffas regelbundet en timme varannan vecka. Tidplan för kamratstödjarverksamheten Vecka 36 Elevernas förslag till kamratstödjare Vecka 37 Intervjuer av föreslagna kamratstödjare Vecka 38 Utbildning av kamratstödjare. Vecka Klassbesök Vecka 22 el 23 Avslutning och tack till kamratstödjarna Ansvarig: Kamratstödjarteamet Sammankallande: Hanne Persson/ Trygghetssamordnare Fadderverksamhet Vi har ett faddersystem där målsättningen är att alla har faddrar. Tid har avsatts till planering av systemet. Ansvarig mentor har en tydlig genomgång av vad det innebär att vara fadder. Faddergrupperna träffas minst två gånger per termin. Tillsammans med sin lärare bestämmer eleverna vad de vill göra för aktiviteter vid sina fadderträffar. Förutom träffarna ansvarar faddergrupperna för städning av skolgården efter ett uppgjort schema. De äldre barnen lär de yngre och befäster på detta sätt sina kunskaper och utvecklar härvid ett större självförtroende. Barnen känner igen varandra på skolgården. Ansvarig: Hanne Persson/Trygghetssamordnare och mentor Rastvärd Vi strävar efter så stor vuxennärvaro som möjligt under raster. Vikten av vuxennärvaro kan inte nog påpekas. Kränkningar förekommer nästan aldrig när vuxna finns i närheten. Tvärtom ligger det i beteendet att det ska döljas för vuxna. Ett fungerande rastvärdsschema, där alla tar sitt uppdrag på allvar, är en av de bästa förebyggande åtgärderna mot mobbning. För att vara synliga för elever och vuxna bär rastvärdarna neonfärgade västar. Vårt rastvärdssystem är schemalagd och baserat på kartläggning av elevernas svar på trivselenkäter där bl.a otrygga platser är en viktig faktor att ta hänsyn till. Rastvärdsschemat har utökats med morgontid mellan klockan och ytterligare 1 vuxen ute mellan I varje hus finns ett schema uppsatt för att synliggöra för alla vilken tid och vem som är 12

13 ansvarig rastvärd. Karta över skolans inne och utemiljö, där eleverna har ikryssat var de känner sig otrygga, finns bredvid varje schema. Alla lärare ska skriva in sina tider för att vara rastvärd på sitt personliga schema. Vid frånvaro har alla lärare ett gemensamt ansvar för att det finns vikarie på rastvärdstiden. Ansvarig: All pedagogisk personal Verksamhetsråd Fyra till fem gånger per läsår kallar Stora Hammars rektor till möte med verksamhetsrådet där föräldrar, elever, personal och politiker deltar och gemensamt diskuterar frågor som rör verksamheten. Ansvarig: Stina Hansson Sammankallande: Stina Hansson/Rektor Informationsträffar för vårdnadshavare Några gånger under läsåret bjuds vårdnadshavare in till informations/föreläsningskvällar. Dessa kvällar är temakvällar som tar upp aktuella ämnen som rör eleverna. Teman som behandlats har bl.a. varit vad ett coachande förhållningssätt innebär och Matematik. Ansvarig: Stina Hansson/Rektor Sammankallande: Ansvariga pedagoger 12 Kartläggning/nulägesanalys och åtgärder 12.1 Nulägesanalys av trivsel på individ- grupp och verksamhetsnivå Trivselenkäterna Trivselenkäten genomfördes under september/oktober 2010 och april/maj Trygghetsrådet lämnade ut enkäter till samtliga elever på Stora Hammars skola. Utav av 372 utlämnade enkäter svarade 327 elever ( 80 %). Höstens enkät innehåller en ny fråga som behandlar diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet. Vårens mätning visar en positiv förändring inom vissa områden. Elevernas känsla när de tänker på lektionerna har ökat från 52 % (bra) till 65 % (bra) vilket är glädjande. Möjligtvis kan detta bero på att eleverna har fått större insikt i vad elevinflytande är och att deras möjligheter att påverka sitt lärande har ökat. 64 % av eleverna känner att de har någon vuxen att gå till om de har behov av att prata. Vi kan konstatera att elevernas tillit till de vuxna på skolan har ökat med 13 % från i höstas. Genom ifyllande av en karta över skolans inne och utemiljö har vi fått kunskap om att 80 % (en ökning med 2 %) av eleverna känner sig trygga överallt medan 20 % (sänkning med 2 %) känner otrygghet. Elever känner otrygghet vid gungorna, vid klätterställningen, på fotbollsplanen. Mätningen visar att de yngre elever i f.klass - år 3 har en större otrygghetskänsla än vad eleverna i år 4-7 har. Åtgärder: Vi fortsätter att aktivt arbeta med elevinflytande. För att öka tryggheten arbetar vi förebyggande med att anordna gemensamma temadagar där alla elever i alla åldrar blandas och möts. Ansvarig: All pedagogisk personal på skolan Rastvärdsrutinerna Vi dokumenterar olika incidenter som av den enskilda eleven kan uppfattas som trakasserande, kränkande och eller diskriminerande. På incidentrapporten finns det plats till en kort beskrivande text av händelsen samt vilka elever som var involverade och vilka åtgärder som vidtagits. Incidentrapporterna sammanställs varje termin för att kunna utvärdera om vidtagna åtgärder har uppfyllts eller om det finns behov av att utarbeta nya. Vi har, efter elevernas önskemål, olika ansvarsområden när vi är rastvärder. Vi har ökat vuxennärvaron från två vuxna till att ha tre rastvärder ute när elevantalet är som störst. Ansvarig: Hanne Persson/Trygghetssamordnare, Meta, all pedagogisk personal Grupp och enskilda samtal Genom analys av grupp och enskilda elevsamtal och utvärdering av trivselenkäterna kan Trygghetsrådet dra följande slutsats: De flesta elever på Stora Hammars skola trivs i skolan och bland kamraterna. 65% trivs bra på lektionerna och 26 % mycket bra. Bland kamraterna trivs 57 % mycket bra och 39 % bra. Det förekommer en rå verbal jargong med inslag av svordomar, könsord på skolan. Åtgärder: 13

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-26 Likabehandlingsplan mot

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Stora Hammars skola och fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2013

Stora Hammars skola och fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2013 Stora Hammars skola och fritidshem Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2013 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2013-06-31 Gäller till: 2014-06-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer