ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan"

Transkript

1 ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ... 5 Vision... 5 Våra styrdokument... 6 MÅL FÖR VERKSAMHETEN... 6 NORMER OCH VÄRDEN... 7 Värdegrunden, regler... 7 Förhållningssätt... 7 SAMVERKAN... 7 Hem förskola... 7 Samverkan med BVC... 8 Förskola- förskoleklass/fritidshem... 8 Bibliotek... 8 UTVECKLING OCH LÄRANDE... 9 Hur arbetar vi för att uppnå de 15 uppsatta målen i Lpfö I leken utvecklar barnen:... 9 KOMPETENSUTVECKLING DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING MILJÖ Blåsippans miljöplan KULTUR INTERNATIONALISERING INFORMATIONSTEKNOLOGI Data LÄROMEDEL MÅLTIDSVERKSAMHET LOKALER

3

4 ARBETSORGANISATION Beskrivning av förskolans arbetslag Förskolan Blåsippan är uppdelad på tre avdelningar: Personal: Myran 1-5 år 2 personal Sländan 1-5 år 3 personal Humlan 1-5 år 3 personal Förskolans öppettider är Dagsrutiner 6.15 Förskolan öppnar fri lek 8.00 Frukost samling fri lek utevistelse Lunch saga fri lek ev. utevistelse tills barnen går hem Samling: Utevistelse: Måltider: Fri lek: Varje dag efter frukost samlas vi en stund för att t ex sjunga, läsa flanosaga Rörelselekar, mattematik, mm. Oftast delas barnen in i mindre grupper efter ålder och mognad. Vi går ut i alla väder, bara vi har rätta kläder. Ombyte med märkta kläder ska finnas på förskolan. Galonisar och stövlar är bra vid ruskväder. För det mesta är vi på gården och leker. En gång i veckan går vi till skogen och ibland till biblioteket, teaterbesök och liknande. Vid maten har barnen bestämda platser. Barnen tar mat själva efter förmåga. Vi försöker vänta på varandra tills de flesta är färdiga och säger tack för maten. En stor del av dagen leker barnen fritt med olika aktiviteter. Vuxna finns alltid i närheten. Leken har stor betydelse för barns utveckling. I leken lär de sig utveckla relationer till varandra och att bearbeta problem och konflikter. Planering Personalen på avdelningen arbetar i arbetslag där de gemensamt planerar och kommer överens om hur arbetet ska fördelas. Arbetslaget har ett flexibelt arbetssätt beroende på barnens närvarotider. 4

5 Personalen har rätt till sex timmars planeringstid/vecka. En dag i månaden har arbetslaget en planeringsdag då ett förskoleteam gått in och tagit hand om barnen. Övrig tid är enskild planering. Personalens schemalagda tid är 40 tim/vecka. Varje månad är det ett personalmöte för hela förskolan. Barn i behov av särskilt stöd Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.(lpfö 98) Personalen ska utarbeta ett åtgärdsprogram tillsammans med barnets föräldrar Åtgärdsprogrammet ska utvärderas och kompletteras kontinuerligt. Personalen ska sträva att ha bra samarbete med socialtjänst, barnhälsovård och specialpedagog. VERKSAMHETSIDÉ Erbjuda barn en gynnsam utveckling, lekfullt lärande och god omvårdnad. Bedriva pedagogisk verksamhet för förskolebarn utifrån barns och föräldrars behov. Betona lekens betydelse för barnens sociala, språkliga och motoriska utveckling. Ha en helhetssyn på barnet (hem-familj-förskola). Lägga stor vikt vid trivsel, trygghet och att barnen tycker det är roligt på förskolan. Ge barnen etiska regler. Lära barnen visa hänsyn och respekt mot andra människor. Vision Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen. (Lpfö 98) Personalens mål mot barnen: Att få barns ögon att tindra! 5

6 Våra styrdokument FN:s styrdokument Skollagen Lpfö 98 Verksamhetsplan Lokal arbets- och kvalitetsplan MÅL FÖR VERKSAMHETEN Se varje barns behov genom att vara lyhörda på barnens egna signaler och tillvarata föräldrars kunskap om sitt eget barn Ge barnen framtidstro genom en positiv attityd Väcka upptäckarglädje och skaparkraft genom att uppmuntra eget initiativtagande och att ha ett tillåtande förhållningssätt Ge barnen etiska regler genom samtal, praktiska exempel, sagor, berättande, gestaltning av olika dilemman, osv. Lära barnen visa hänsyn och respekt mot andra människor genom t ex konflikthantering. Lära barnen samarbete i vardagliga, konkreta situationer genom positiv uppmuntran. Ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling genom att vara goda föredömen. Försöka göra barnen självständiga genom att uppmuntra och utmana barnens egna försök. Utveckla barnens språk genom att läsa böcker, använda rim och ramsor, sång och musik. Utveckla barnens grov- och finmotorik genom olika rörelseaktiviteter i såväl ute- som innemiljö samt bild och form. Erbjuda barnen en stimulerande miljö både inne och ute för att ge goda utvecklingsmöjligheter. Värna om våra helger och traditioner för att ge barnen en förankring i vårt kulturarv. Ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att få bekanta sig med det lokala kulturlivet 6

7 NORMER OCH VÄRDEN Värdegrunden, regler Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former. Omsorg och hänsyn till andra människor ska lyftas fram. Människans egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö ska vara grundläggande för verksamheten. Rättvisa och jämställdhet ska synliggöras. Förhållningssätt Vara lyhörda mot barn, personal och föräldrar. Vara flexibel. Ha en rak kommunikation. Ha mycket humor och fantasi. Vara goda förebilder. Stärka föräldrarollen. Verka för en hälsosam miljö för både barn och personal. Tillåta varandra att utvecklas. Se olikheter som en tillgång. SAMVERKAN Hem förskola Förskolans arbete med barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna skall ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Skapa trivsel, samspel och förtroende mellan hem och förskola Ha öppenhet och respekt i kontakten med föräldrarna. Föräldrar och barn kan påverka verksamhetens innehåll. Göra föräldrar delaktiga genom dokumentation. Föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. Föräldramöte, föräldrafika, Lucia- och midsommarfest. Inflytanderåd ska införas där föräldrar, personal och rektor ska ingå. 7

8 Samverkan med BVC Att ha ett bra och nära samarbete med BVC för att kunna hjälpa barn och föräldrar på bästa sätt. Redan vid inskolningen berättar vi för föräldrarna att barnomsorgen samverkar med BVC för barnens bästa. BVCsköterska kan besöka förskolan Blåsippan för att titta på barngruppen. Förskola- förskoleklass/fritidshem Överlämnandekonferens genomförs under maj månad. Deltagare är ansvarig förskollärare från förskolan och mottagande förskollärare i förskoleklass. Vid behov, t ex barn med särskilda behov, deltar andra berörda, t ex resursteam. BVCsköterska, rektor o.s.v. runt det enskilda barnet. Före konferensen har avstämning skett med föräldrar att det är OK att överlämna( uppgifter) information om barnet. Bibliotek Ett samarbete bedrivs kontinuerligt dels genom att förskolan går till biblioteket med barnen för att låna böcker, lyssna på sagostund, gå på teater o.s.v. Plan för föräldrainflytande vid förskolan Blåsippan Föräldrarna ska känna trygghet när de lämnar barnen på förskolan. Föräldrarna ska känna sig delaktiga/ha insyn i verksamheten på förskolan. Föräldrarna ska ses som en tillgång i förskolans arbete. Föräldrarna ska få ett positivt bemötande. Hur når vi upp till målen: Daglig kontakt vid lämning och hämtning. Utvecklingssamtal 2 ggr/år som utgår från ett samtalsunderlag. Planeringsschema sätts upp på anslagstavlan så att föräldrarna ser vad vi gjort under dagen. Föräldramöte. Föräldrafika. Lucia- och midsommarfest. Inflytanderåd. 8

9 Hur vet vi att målen nåtts: Genom utvecklingssamtal. Genom föräldramöte. Genom enkäter. Vem har ansvaret: Föräldrar, personal och rektor. UTVECKLING OCH LÄRANDE Hur arbetar vi för att uppnå de 15 uppsatta målen i Lpfö 98 visa respekt och vara lyhörd för barnen samt ha fasta rutiner. Detta ger trygghet för barnen. Se varje barns behov. Ge barnen framtidstro. Väcka upptäckarglädje och skaparkraft. Ge barnen etiska regler. Lära barnen visa hänsyn och respekt mot andra människor. Lära barnen samarbete. Ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Försöka göra barnen självständiga. Träna fin- och grovmotorik. Utveckla barnens språk genom att läsa böcker, rim och ramsor, sång och musik, rörelselekar. Utveckla barnens motorik genom utevistelse i olika miljöer, rörelselekar,bild och form Erbjuda barnen en stimulerande miljö både inne och ute för att ge barnen goda utvecklingsmöjligheter. Värna om våra helger och traditioner. Ge möjligheter att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet, samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. I leken utvecklar barnen: Sin identitet. Nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära. Förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Förmåga att fungera i grupp och hantera konflikter. 9

10 KOMPETENSUTVECKLING Personalens kompetens, engagemang och medvetenhet är nödvändig för verkamhetens utveckling och framgång. Vi har fyra stängningsdagar/år för kompetensutveckling. Vi strävar efter att ha individuella planerade kursdagar förutom stängningsdagarna. Pedagogiska diskussioner på personalmötena- ta till varje personals kompetens. DOKUMENTATION OCH UTVÄRDERING Att varje arbetslag planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Utifrån detta sker förbättringsåtgärder. MILJÖ Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till nattur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Blåsippans miljöplan Källsortering: El-energi: Kemikalier: Vi sorterar papper, glas, plast, metall och batterier Minska användning av engångsartiklar. Tvätta full maskin och utnyttja maskinens finesser. Ej använda torkskåp/torktumlare i onödan. Byta till lågspolande toaletter. Vi behöver inte ha tänt överallt, släcka när vi går ut. Vi använder miljövänliga rengöringsmedel och diskmedel. 10

11 Utemiljö Vi vill ge barnen en vana att vistas i skog och mark. Ta vara på barns nyfikenhet och väcka intresse för naturen. Ge barnen en stimulerande miljö. Vår förskola är belägen nära ett skogsparti och detta gör att vi på ett naturligt sätt kan använda skogen i vårt vardagsarbete med barnen. KULTUR Vi ska erbjuda barnen bred och ändamålsenlig litteratur. Ta tillvara de tillfällen som ges på orten i form av teater, musik m m. Ett gott samarbete med bibliotekspersonalen. INTERNATIONALISERING Utveckla kunskaper i och förståelse för andra länder, folkslag, kulturer och religioner. Ta hänsyn till alla barn och varje barn. Göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras handlande. Lyfta fram och prata om att vi är olika. Att ha ett fadderbarn. 11

12 INFORMATIONSTEKNOLOGI Data Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk, utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Använda datorn som ett hjälpmedel för barn med särskilt behov (t ex språkutvecklingsprogram). Pedagogiskt hjälpmedel i våra barngrupper. LÄROMEDEL Stimulerande lekmaterial. MÅLTIDSVERKSAMHET I en lugn och trivsam miljö vill vi äta frukost, lunch och mellanmål. Maten ska ha en hemlagad profil samt så långt som möjligt använda lokalt inhemska råvaror helt ekologiskt odlade. Barn som av medicinska eller etiska skäl behöver särskild kost ska erbjudas detta. LOKALER Trivsamma lokaler Anpassade och ändamålsenliga. Bra ventilation. 12

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015

Årsplan för. I Ur och Skur Vattendroppen. Ht 2014 Vt 2015 Årsplan för I Ur och Skur Vattendroppen Ht 2014 Vt 2015 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid.3 Förskolans organisation sid. 4 Vår verksamhetsidé sid. 4 Normer och värden sid. 5 Utveckling och lärande Friluftsfrämjandets

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2014/2015. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2014/2015 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 1 Läroplansmål - normer och värden... 2 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer