Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE"

Transkript

1 Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE

2 Årsredovisning 2006 Caritas Sverige org nr

3 Caritas Sverige 2007 Redaktör: Ebba Bourghardt Hansson Foto: Charles Câmara, Caritas Sverige. Döva skolbarn i Varanasi, Indien (framsidan). Äldre kvinna från stamprogrammet i Karnataka, Indien (baksidan). Formgivning: Kerstin Öhman, Immix AB Tryckning: Fyris-Tryck, Uppsala 2007

4 Detta är Caritas Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet utifrån katolska kyrkans sociallära. Caritas tar ställning för de fattiga och marginaliserade. Caritas riktar sig till alla oavsett religion, nationalitet, etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Caritas arbete bygger på tilltro till människans egen förmåga och vill stärka den enskildes delaktighet i samhällsbygget. Caritas vill öka kunskapen om vår värld och vad som styr samhällsutvecklingen. Caritas arbetar i partnerskap med lokala organisationer. Vårt uppdrag är att genom information väcka intresse för biståndsoch utvecklingsarbete, att genom bistånd verka för utveckling, att samordna det internationella biståndet inom Stockholms katolska stift, att bedriva karitativt och socialt arbete i Sverige, bland annat rådgivning och stöd i asyl- och flyktingärenden.

5 Omsorg om människan Den omsorg om människor som den katolska kyrkan formulerar i sin sociallära präglar hela kyrkan och hela Caritas. Engagemanget för de människor som vi delar livet och världen med får genom Caritas Sveriges arbete bli till vardaglig verklighet. Caritas Sverige tillhör ett av världens största biståndsnätverk och det är i samarbete med våra systerorganisationer över hela världen som projekt och insatser kan genomföras. Caritasarbetet bygger i varje enskilt land på att det är lokalt förankrat med specifika kunskaper om den miljö som man arbetar i. Det innebär att organisationen har en unik förmåga att arbeta också i mycket svåra områden. Arbetsåret 2006 har varit ett omvälvande år för Caritas Sverige. Den centrala organisationen i Stockholm har genomfört ett förändringsarbete samtidigt som personalen där har minskats kraftigt. Utredningar kring projekt i Mellanöstern har också kastat en skugga över organisationen och skapat påfrestningar i det dagliga arbetet. Men svårigheterna har också medfört positiva framsteg. Samarbetet med Caritasnätverket och särskilt Caritas Schweiz, har intensifierats under året och innebär nu ett ännu närmare samarbete internationellt men också kring utveckling av Caritas Sverige. Caritas uppdrag att arbeta för människans värdighet och för fattiga, utsatta och marginaliserade människor finns fortfarande kvar. Alla projekt och insatser som Caritas Sverige gör genom arbete i den lokala gruppen i församlingen och genom arbete på central nivå bidrar fortfarande till att skapa en ny verklighet för många människor. I denna årsberättelse vill vi visa olika delar av det arbete som pågår, inte bara genom den centrala organisationen i Stockholm utan också i Falun och Umeå och på flera platser i landet. Caritas är katolska kyrkans biståndsorganisation och tillsammans måste vi nu hitta vägen framåt hur vi ska bygga en stark organisation som inte sviker de människor som behöver oss. Caritas Sveriges styrelse arbetar intensivt med analys och strategi för framtiden. Du och jag kan be för arbetet och vi kan fortsätta med att stödja arbetet ekonomiskt. Biståndsarbete både internationellt och här hemma kostar pengar och vi måste vara villiga att dela med oss. Det konkreta arbetet och den uppriktiga bönen skapar de nya möjligheter som Caritas Sverige behöver för att fullfölja uppdraget att bistå fattiga, utsatta och marginaliserade människor. De människor som skulle kunna vara du eller jag. Charlotte Byström tf generalsekreterare Gustaf von Essen ordförande

6 Styrelsen för Caritas Sverige, org nr , avger följande förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelse Innehåll Internationellt bistånd 6 Pågående insatser under Migrationsfrågor och opinionsbildning 11 Inlandsarbetet 12 Kommunikation 16 Insamling 16 Styrelsen 17 Årsredovisning 18 Resultaträkning Balansräkning Noter 21 Grafisk presentation av årsredovisningen

7 Internationellt bistånd Inledning Under sista kvartalet av år 2006 skedde en relativ förbättring av situationen på Caritas Sverige, särskilt inom biståndsavdelningen. Året som började i moll med tyngande utredningar, personalavgångar och budgetunderskott slutade i något som optimistiskt kan benämnas som ett durackord! Det som bidrog till denna vändning var bland annat en stor moralisk och ekonomisk draghjälp från vår systerorganisation Caritas Schweiz och åtstramning av egna utgifter, förbättrade relationer till våra finansiärer Svenska Missionsrådet (SMR), Sida, Radiohjälpen samt EU. Andra faktorer som bidrog till denna vändning var ett betydande stöd från stiftet, en mängd församlingar och andra Caritasmedlemmar. Det är värt att understryka det professionella stöd Caritas Sverige fick från SMR, där vi är medlemmar inom ramen för Sidas struktur för kristna frivilliga organisationer. Även om många förbättringar skedde i slutet av året var ändå större delen av 2006 både tungt och utmanande, inte bara för biståndsverksamheten utan för hela organisationen Caritas Sverige. Året började i ett framåtblickande spår i och med att organisationen fick en ny biståndschef, som tillsammans med resten av ledningen satte igång med att genomföra handlingsplanen som Caritas Sveriges styrelse antagit i december Samtidigt satte Sida igång på allvar med sina utredningar, vilket medförde att delar av organisationens personal fick lägga ner mycket tid på att assistera de utredare och revisorer som Sida skickade till Caritas kansli för att samla in underlag. Svårigheterna för Caritas Sverige fortsatte under våren i och med att generalsekreterarens och den nya biståndschefens anställningar upphörde. Dock agerade styrelsen snabbt genom att utse stiftets finanschef som tillförordnad generalsekretare och utsåg organisationens regionansvarige för Asien och Europa som biståndschef. Efter sommaren slutade också informationschefen, men inom ganska kort tid rekryterades en ny person för denna tjänst. Under hösten utnämndes Biskop William Kenney till ny hjälpbiskop i Birmingham, England, och därmed lämnade han sitt uppdrag som Caritas Sveriges ordförande. Inom kort fick organisationen en ny ordförande, Gustaf von Essen. Ytterligare personalförändringar ägde rum. I början av juni hade nästan hela personalen på biståndsenheterna för Latinamerika, Europa och Afrika slutat, vilket innebar att den personal som var kvar på organisationen fick ta ett större ansvar för de insatser som skulle följas upp och slutrapporteras till olika finansiärer. Rapporteringar till finansiärer Under året rapporterades ett trettiotal insatser till olika finansiärer, dvs. mindre projekt och stora program. Rapporteringar av insatser som hade släpat efter under lång tid gavs stor prioritet, några avslutades medan andra som är betydligt mer komplexa utreddes under tiden. Dessa, liksom de övriga återstående insatserna, kommer att slutrapporteras under Dock avslutades större delen av insatserna som var föremål för Mellanösternutredningen och slutrapporterades till finansiärer under sommaren En viktig insats om inkomstskapande verksamhet för familjer i Palestina avslutades och slutrapporterades under senare delen av året. Likaså slutrapporterades till Radiohjälpen en insats till stöd för utsatta barn och ungdomar i Armenien och två för länge sedan avslutade insatser för barn och ungdomar i Moldavien. Medan Sida utredde några av Caritas Sveriges Mellanösterninsatser beviljades inte mer medel för nya insatser under verksamhetsåret och tills vidare. Däremot gick Sida med på att låta Caritas Schweiz ansvara för och handlägga två av Caritas Sveriges program i Latinamerika och ett program i Bosnien. Skälet till detta var att Caritas Sverige skulle få tid till att anställa ny personal och allmänt se över sin verksamhet samt avsluta sin organisationsöversyn. Konsekvensen av detta blev att våra samarbetsorganisationer i olika latinamerikanska länder och Bosnien kunde fortsätta sin verksamhet utan avbrott för att nå utsatta människor i sina länder. Detta hade inte varit möjligt utan Caritas Schweiz samarbete och tillmötesgående. För att stärka Caritas Sverige och stegvis påskynda organisationens återhämtande från vårens händelser bidrog Caritas Schweiz med aktivt stöd, både ekonomiskt och med sina breda kunskaper inom organisationsutveckling. Personal från båda organisationerna besökte varandra flera gånger under året, vilket ledde till betydande förbättringar för Caritas 6 CARITAS SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2006

8 Sverige och en bra gemenskap inom den internationella Caritasfamiljen. I slutet av året skrevs ett avtal som går ut på att Caritas Schweiz åtar sig att delvis stödja Caritas Sverige ekonomiskt under två års tid och fortsätter att ansvara för de ovan nämnda programmen i Latinamerika och Bosnien. Pågående insatser Med egna begränsade resurser fortsatte Caritas Sveriges personal ändå att handlägga och genomföra pågående verksamhet i olika delar av världen. I samarbete med en katolsk kongregation på Östtimor fortsatte vi med vuxenutbildning för östtimoreser på landsbygden. I Kambodja fortsatte vi i samarbetet med Caritas Cambodia att stödja utbildning av funktionshindrade barn. I Thailand och på Sri Lanka fortsatte vi att stödja återuppbyggnaden efter tsunamin i samarbete med lokala Caritasorganisationer och europeiska systerorganisationer. I Libanon och Jordanien fortsatte samarbetet med lokala Caritasorganisationer för att förbättra situationen för irakiska flyktingar och gästarbetare. I Sudan fortsatte Caritas Sverige att stödja återvändande flyktingfamiljer i södra delen av landet; detta sker i samarbete med lokala stift och Cafod (Caritas England och Wales). I Indien fortsatte Caritas Sverige att stödja olika lokala stift att genomföra verksamhet för handikappade barn, stamgrupper och utsatta kvinnor. Trots de interna svåra omständigheter som beskrivits tidigare satsade Caritas Sverige oerhört mycket under året på att fördjupa arbetet med brobyggandet mellan samarbetsorganisationer i olika länder där Caritas Sverige är verksam. Arbetet med utsatta målgrupper såsom gästarbetare och flyktingar i och från Afrika, Asien och Mellanöstern kom att spela en särskild roll. I augusti 2006 bjöd Caritas Sverige in direktorn för TASOSS (Caritas Tamil Nadu, som ansvarar för 18 stift i södra Indien) till Stockholm för diskussion om det pågående programsamarbetet för att stödja utsatta kvinnor i regionen. Ett annat viktigt erfarenhetsutbyte var mellan Caritas Sveriges medlem SUK och vår samarbetspartner i Indien, TEED Trust. Tillsammans med Caritas Sveriges handläggare besökte två medlemmar från SUK vårt program för stamgrupper i sydvästra Indien. Efter hemkomsten fick de två medlemmarna i uppdrag av Caritas Sverige att dela med sig av sina intryck och erfarenheter till andra SUK-medlemmar och församlingar i Sverige. Kanske den viktigaste erfarenheten gjordes i det evenemang som inte blev av. Under lång tid hade Caritas Sverige planerat att genomföra en internationell konferens om migration från Asien och Afrika i Mellanöstern. Konferensen skulle äga rum i Beirut med cirka 45 deltagare från olika Caritasorganisationer i Afrika, Asien, Mellanöstern och Europa. Syftet med konferensen var att belysa situationen för utsatta kvinnliga asiatiska och afrikanska gästarbetare i Mellanöstern; samt det arbete som Caritasorganisationer bedriver i regionen för att stärka, utbilda och stödja denna målgrupp. En del av syftet var också att skapa en plattform för att kunna utarbeta en större ansökan där flera samarbetspartners från Asien och Mellanöstern skulle ingå och där erfarenhetsutbyte och konferenser i båda regionerna skulle komplettera varandras arbete. Migrationskonferensen som var planerad till februari 2006 fick dock ett abrupt slut när Muhammed-karikatyrerna publicerades i Danmark. Den protestvåg som också verkade i Libanon gjorde det omöjligt att genomföra detta evenemang. Konferensen fick skjutas upp till slutet av augusti 2006, men denna gång kom istället kriget mellan Israel och Hizbollah i Libanon i vägen och raserade konferensplanerna. Detta innebar till slut att Caritas Sverige fick lägga ner själva genomförandet av denna konferens för en tid framöver. Trots att konferensen inte ägde rum är det ändå värt att lyfta fram resultatet av förberedelserna. Det viktigaste resultatet var att planeringen av konferensen, i samarbete med en mängd Caritasorganisationer och myndigheter i olika länder, ledde till att den utsatta situationen för de kvinnliga gästarbetarna lyftes fram på den libanesiska regeringens dagordning. De undanskymda blev tilltalade och lite mer synliga än de tidigare varit. Ett annat viktigt erfarenhetsutbyte ägde rum i juni Caritas Sveriges stöd till och utbyte med Armenien har fortsatt som tidigare år. Kontinuerligt har Caritas Sverige besökt Armenien och interagerat med både lokala myndigheter, FN-organ och frivilliga organisationer vilka arbetar med de äldre, särskilt med äldre som har flyktingbakgrund. Nu var det dags för en armenisk delegation att besöka Sverige. I juni besökte tre representanter från Mission Armenia och tre representanter från lokala armeniska myndigheter Sverige. Syftet med besöket var för våra gäster att förkovra sig i hur det svenska systemet inom äldrevården fungerar och hur olika institutioner arbetar politiskt med äldrefrågor samt hur man finansierar vården av funk- CARITAS SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

9 tionshindrade och äldre i Sverige. Viktiga besök till kommunerna i Stockholm, Uppsala och Örebro ägde rum, liksom besök till Sida, UD, SMR, Stockholms sjukhem samt Stockholms stads äldreombudsman. Det blev också ett mycket givande erfarenhetsutbyte för Caritas Sveriges personal och representanter från katolska församlingar i Stockholm att träffa våra samarbetspartners från Armenien. Ett viktigt resultat av detta var att Sida och SMR visade ett stort intresse att stödja de armeniska myndigheternas verksamhet. En omfattande programansökan är på gång, vilken avser perioden 2008 och framåt. Caritas Sverige kommer att vara en del av denna verksamhet för att stödja de äldre i Armenien. Kapacitetsutveckling av kansli och styrelse Under hösten 2006 utgjordes biståndsteamet av enbart tre personer. Dessa tre arbetade med att följa upp pågående insatser och framförallt med att slutrapportera avslutade insatser. Kontinuerliga möten under hösten gjorde att biståndsteamet blev mer sammanhållet och arbetet fick en klarare struktur trots pressen. Biståndsteamet gjorde en kartläggning och sammanställning av Caritas Sveriges samtliga projekt och program. Detta blev ett digert och användbart dokument för vår finansiär SMR och för Caritas Sveriges styrelse, vilka därmed fick en god överblick över situationen av Caritas Sveriges totala verksamhet och åtaganden. Biståndsteamet påbörjade arbetet med att revidera den befintliga projekthandboken och utveckla nya rutiner för avdelningens arbete. Under hösten genomförde biståndsteamet också en utbildning i projektcykeln och i Caritas värdegrund för kanslipersonal och styrelse. Dessutom höll representanter från Caritas Schweizs högsta ledning en utbildning i organisationsförändring för styrelsen. Det bör också understrykas att under hösten påbörjades ett nära samarbete mellan biståndsavdelningen och kommunikationsavdelningarna. Detta resulterade i kontinuerlig uppdatering av hemsidan med projektinformation, gemensam information om verksamheten till stiftsbladet och Katolskt Magasin; samt att biståndsteamet bidrog aktivt i förberedelserna av adventskampanjen och fastekampanjen. Slutord Sammantaget kan man karaktärisera verksamhetsåret 2006 för organisationen i allmänhet och för biståndsavdelningen i synnerhet som omtumlande. Året som började tungt och fortsatte med nedskärningar slutade hoppfullt. En hel del arbete kunde genomföras tack vare betydande ansträngningar från den återstående personalen och med stöd från omgivningen, från när och fjärran. Många församlingar och enskilda personer bidrog med pengagåvor, men också med sina förböner som är viktigt i vårt arbete; utan detta stöd hade återhämtningsarbetet blivit ännu tyngre. Det viktiga stödet har uppmuntrat personalen att fortsätta arbeta ännu mer hängivet, för att driva organisationen framåt och för att nå utsatta människor på olika håll i världen, såsom det framgår av projektsammanställningen på nästa sida. I slutet av verksamhetsåret började en organisatorisk grund att läggas, vilken vi steg för steg kommer att bygga vidare på. Också diskussioner om Caritas Sveriges framtida verksamhet påbörjades inom kansliet och styrelsen. På denna punkt är alla överens om vikten av att fördjupa diskussionen mellan styrelsen, stiftet, medlemsorganisationerna och kansliet om Caritas Sveriges framtida inriktning. Diskussionen har startat och var den landar beror helt på vad Caritas Sveriges vänner vill med sin organisation. 8 CARITAS SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2006

10 Pågående insatser under 2006 Land. Insatsens namn Summa (SEK) Period Insatsens fokus Armenien. Stöd till äldres utveckling och äldres rättigheter med fokus på äldre flyktingar Armenien. Utbildning av barn och ungdomar med flyktingbakgrund Bosnien. Jordbruksstöd till återvändande bosniska flyktingfamiljer Bosnien. Återuppbyggnad av bostäder för återvändande flyktingar Colombia. Temporär placering av dödshotade Colombianer Guatemala. Fältstudie för att studera jordägande i en by i Guatemala Indien. Ekonomiskt och socialt stöd till samt stärkandet av rättigheter bland stamgrupper Indien. Inkomstskapande verksamhet och stärkandet av kvinnors rättigheter bland lågkastgrupper Indien. Funktionshindrade barn och vuxnas rehabilitering på landsbygden, Varanasi Jordanien. Humanitärt stöd till irakiska flyktingar och gästarbetare i Jordanien Kambodja. Stöd till funktionshindrade barn i stiftet Battambang Kambodja. Stöd till mentalt funktionshindrade barn och familjer i Phnom Penh Socialt, juridiskt och psykosocialt stöd till cirka nödställda äldre flyktingar och flyktingfamiljer i Armenien Utbildningsstöd till 849 utsatta barn och ungdomar. Fokus på yrkesutbildning samt extra studiestöd för att kunna gå vidare till högre studier Ekonomiskt stöd gavs till återvändande flyktingar, särskilt jordbrukare, i Bosnien Byggande av hus med infrastruktur i Bosnien Ekonomiskt stödja dödshotade Colombianska ledare med familjer genom tillfällig placering av dem i grannländer Studie för att ta fram underlag för en eventuell kommande Caritasansökan Att höja materiell standard, öka läskunnighet och social status samt stärka gräsrotsorganisationer bland sex stammar i Karnataka Att organisera kvinnor i självhjälpsgrupper, starta inkomstskapande projekt och öka deras deltagande i civilsamhället i Tamil Nadu Öka utbildningsnivån och välbefinnandet samt stärka funktionshindrade barn och vuxnas rättigheter Medicinskt stöd och sjukvård samt utbildning till drygt 500 irakier. Skolgång för 49 irakiska barn. Juridisk rådgivning och aktivt socialt stöd till gästarbetare Att utbilda och ge medicinskt stöd till fysiskt och mentalt funktionshindrade barn och ungdomar i Battambang Medicinskt stöd till funktionshindrade barn och utbildning i förebyggande hälsovård till barnens familjer. CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

11 Land. Insatsens namn Summa (SEK) Period Insatsens fokus Libanon. Humanitärt stöd till sudanesiska flyktingar i Libanon Libanon. Humanitärt stöd till krigsoffer i Libanon Libanon. Stöd till skydd för och försvarande av MR för utsatta gästarbetare och irakiska flyktingar i Libanon Pakistan. Stöd till jordbävningsdrabbade i Pakistan Sri Lanka. Konstruktion av gymnasieskola efter tsunamin Sri Lanka. Utbildning för gräsrotsgrupper i förebyggande katastrofarbete på Sri Lanka Sri Lanka. Psykosocialt stöd till tsunamidrabbade familjer i distriktet Batticaloa Sudan. Stöd till återvändande sudanesiska flyktingfamiljer till Södra Sudan Thailand. Stöd till hälsoinsatser efter tsunamin i stiftet Surattani Östtimor. Främjande av läskunnighet bland vuxna på landsbygden Sverige. Organisationsstöd till Caritas Sverige SUMMA Humanitärt stöd till 270 sudanesiska flyktingar. Utdelning av mat- och hushållspaket, sjukvård, utbildning för barn, yrkesutbildning för ungdomar Akut humanitärt stöd (mat och mediciner) till utsatta libaneser, flyktingar och gästarbetare i Libanon under och efter kriget juli Aktivt juridiskt, socialt och utbildningsstöd för att försvara cirka utsatta gästarbetare från Afrika och Asien i Libanon. Juridiskt stöd till cirka irakiska flyktingar Akut och humanitärt stöd till cirka jordbävningsdrabbade. Rehabiliteringsarbete med fokus på vatten och sanitet, stöd med försörjning till utsatta familjer Bygga en gymnasieskola med utrustning för flickor i Matara i södra Sri Lanka Cirka personer utbildas till en beredskapsgrupp för att i framtiden bättre kunna bemöta och mildra katastrofer i Sri Lanka. Totalt involveras volontärer i hela landet Cirka tsunamidrabbade familjer i distriktet Batticaloa får psykosocialt stöd för att kunna återgå till ett mera stabilt familjeliv Stöd till återvändande sudanesiska barnfamiljer i stiftet Tombura Yambio i södra Sudan med matpaket, mediciner, sjukvård och jordbruksredskap Medicinskt stöd till familjer tillhörande etniska minoriteter i tsunamidrabbade områden i södra Thailand Att utveckla lokala metoder för läskunnighet och öka läskunnighet bland vuxna på Östtimor Organisationsutveckling och stärkandet av kansliets kapacitet. 10 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

12 Migrationsfrågor och opinionsbildning Sverigearbetet utgörs idag av opinionsbildning och policypåverkan genom formellt och informellt samarbete med myndigheter, organisationer, kyrkor och andra trossamfund. Caritas Sverige håller ett öga på hur flyktingpolitiken utvecklas i Sverige och inom EU, bland annat genom att aktivt delta i policydiskussioner och möten tillsammans med Caritas internationellt, UNHCR, COMECE (Commission of the Bishops Conferences of the European Community), ECRE (European Council of Refugees and Exiles), det europeiska samarbetsorganet för flyktingfrågor. Caritas Sverige är medlem i ICMC (International Catholic Migration Commission) och finns representerat i Caritas Europas Migrationskommission. Även opinionsbildning och information till allmänheten är en viktig del i arbetet. Regionala kurser kring flyktingfrågor och integration har hållits i samarbete med SKR (Sveriges Kristna Råd) och ute i katolska församlingar och Caritasgrupper har man hållit utbildningar i migrationsfrågor och problematiken kring trafficking/människohandel. Caritas Sverige är delaktigt i ett unikt samarbete som kallas Samverkan mot Trafficking där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet finns representerade. Handläggning av enskilda ärenden sker med hjälp av Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar. Där har asylsökande och flyktingar fått stöd med juridisk rådgivning, och stöd i kontakter med myndigheter och läkare. Familjer har fått hjälp med familjåterförening. Caritas Sverige är en av huvudmännen för Rådgivningsbyrån och finansierar delvis verksamheten tillsammans med Amnesty, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Sveriges Frikyrkosamråd och LO. Caritas Sverige är representerat i UD:s referensgrupp för asyl- och invandringsfrågor i EU samt i Flyktingpolitiska rådet som är direkt underställt migrationsministern. I asyl- och flyktingärenden har vi kontakt med migrationsverket. Caritas Sverige deltar aktivt i SKR:s kyrkliga nätverk för flykting- och integrationsfrågor och samarbetar med FOSIF, (frivilligorganisationernas samrådsgrupp i flyktingfrågor). CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

13 Inlandsarbetet Under hösten 2005 och även vid andra tillfällen har det kommit fram synpunkter och önskemål om att det lokala och socialpastorala engagemanget ute i församlingarna skall lyftas fram för att ge en bredare bild av vad Caritas står för i praktiken. Att synliggöra den lokala gärningen ute i församlingarna, i de språkliga missionerna och i de lokala Caritasgrupperna är nu en del av Caritas pågående förnyelsearbete. I början av 2007 skickades en förfrågan ut till Caritas medlemmar om hur det lokala sociala, karitativa arbetet är organiserat i respektive församling, språklig mission och lokal Caritasgrupp. Alla kanske inte kallar detta arbete för Caritas men vi hoppas att det kan bidra till en ökad entusiasm och inspirera till ett fortsatt socialt karitativt arbete. Följande text visar några exempel på hur det fungerar ute i landet. Göteborgs dekanat Caritas Göteborg Caritas Göteborg och Sensus studieförbund har under 2006 genomfört en serie seminarier där olika perspektiv av Göteborg lyfts fram. Caritas Göteborg arbetar med flyktingar och asylsökande. En kväll i veckan gör man besök på Förvaret i Göteborg i samarbete med Amnesty International, Röda Korset, Individuell Människohjälp och Göteborgs stift. I samarbete med Frälsningsarmén, Röda Korsets ungdomsförbund, Sharon församling, Björkekärrs församling, Rädda barnen och Amnesty International gör man besök och anordnar aktiviteter för barn och håller stödsamtal med kvinnor på ansökningsboendet (tidigare kallat transitboende) i Göteborg. Caritas Göteborg anordnar även fortbildning för dem som arbetar med flyktingar. Caritas mötesplatsen är en verksamhet som pågått i ett tiotal år med syftet att träffas i en gemenskap. Man fikar till självkostnadspris och överskottet skickas till hjälporganisationer bland annat i Ryssland, Ungern och Pakistan. Den andra söndagen i varje månad ansvarar Caritas Göteborg för kyrkkaffet och styrelseledamöterna samlar då in pengar i bössor. Styrelsen för Caritas Göteborg har antagit riktlinjer för arbetet med biståndsprojekt. I korthet innebär dessa att föreningen i första hand skall adoptera ett av Caritas Sveriges projekt eller ett etablerat befintligt projekt i Kristi Konungens församling. Hjälpen till flickhemmet i Podem i Bulgarien har under 2006 fortsatt men i mindre omfattning. Lepravännerna stödjer organisationen Casa Ricci grundad av Fd. Ruiz SJ. Denna organisation hjälper leprasjuka i Kina med medicin, utbildning, väg-, hus- och sjukhusbyggen. Under 2006 har Caritas Göteborg serverat kyrkkaffe och i anslutning till detta anordnat lotteri och försäljning sömnadsföremål till förmån för projektet. I delstaten Haryana i Gurgaondistriktet driver AICB (All India Confederation of the Blind) en specialskola för blinda barn, the Chandanlal Special School for the Blind. Under 2006 har insamlade medel gått till kläder, kost, logi, läkarvård, datorer, punktskriftoch talböcker, reliefkartor och pedagogiska leksaker. Projektet innefattar en fadderförälderverksamhet. Under 2006 har Robert Somfai varit ordförande och nyutsedd ordförande är Martin Hägglund. Göteborgs dekanat Caritas Angered Caritas Angered har en mångårig fadderverksamhet till ett barnhem i Polen. Man driver även två så kallade frivilligcentraler i nordöstra Göteborg. En frivilligcentral är en mötesplats för alla, oavsett religiös tillhörighet eller etniskt ursprung. Frivilligcentralen är helt beroende av volontära insatser som bygger på människors engagemang för varandra. Frivilligcentralen i Hjällbo, Vita Huset, startade sin verksamhet i april Centralen är öppen måndag till fredag kl och har en mångfacetterad verksamhet med allt från svensk språkträning, samhällsstudier, läxhjälp för mellanstadieelever, självhjälpsgrupper, samhällsinformation samt stöd vid myndighetskontakter, servering av luncher, stöd i asyl- och anknytningsärenden och volontärinsatser vid äldreboenden i lokalsamhället. Frivilligcentralen i Bergsjön, Kometen, startade sin verksamhet i april Centralen är öppen tre dagar i veckan måndag, tisdag och onsdag kl Arbetet riktar sig främst till barn och ungdomar med frågor som demokrati och solidaritet, läxhjälp, tillverkning av dockor som blir en bas i att skapa en teater. Tre gånger per termin inbjuds föräldrarna till teater, studiebesök och tematräffar. I Hjällbo har Caritas Angered varit initiativtagare till flera projekt som finansierats av EU, Storstadssatsningen samt Göteborgs kommun. Samtliga har riktats till flyktingar/invandrare utan eller med svag förankring på arbetsmarknaden. Allt arbete som utförs vid frivilligcentralerna finansieras av Göteborgs kommun samt stadsdelsnämnderna i Hjällbo och Bergsjön. Verksamhetsansvarig är Gun Holmertz. 12 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

14 Göteborgs dekanat Caritas Skaraborg Caritas Skaraborg bildades år Verksamheten är delvis inriktad på stöd till internationellt bistånd och man har under åren samlat in pengar till ett flertal projekt i Caritas Sveriges regi. Man har även egna internationella och nationella projekt och arbetar socialt inom församlingen. Under 2006 har man satsat på att stödja skolbarn i Libanon. Caritas Skaraborg har fått församlingens uppdrag att samordna arbetet med att förankra den socialpastorala planen. Caritas Skaraborg har en besöksgrupp som går till kriminalvårdens anstalt i Tidaholm, KVA. Man har under 2006 satsat på att stödja verksamheter som sysslar med missbruk, hemlöshet och flyktingfrågor. Att tillvarata de äldre församlingsmedlemmarnas livserfarenhet är en viktig del i projektsamarbetet Seniorer som drivs med stöd av Respekt. På våren anordnas en seniorfest och man organiserar utflykter och pilgrimsresor för de äldre. Man har även en volontärbaserad telefonoch besökskontakt med församlingens seniorer. Ordförande är Elisabeth Johansson. Jönköpings dekanat Caritas Linköping Caritas Linköping har under många år varit engagerad inom Caritas Sveriges Asiensektor, Indien, och bidragit med stöd till ett barnhem i södra Indien. Under åren deltog Caritas Linköping i projektet Inkomstbringande program för kastlösa kvinnor genom ekonomiskt stöd till organisationen Blossom Trust i södra Indien. Blossom Trust hjälper övergivna och HIV-smittade barn och kvinnor genom barnhemsverksamhet. Man bedriver även yrkesutbildning för kvinnor och lantbrukskooperativ. Från och med år 2004 deltog Caritas Linköping i projektet med syfte att förvandla lantbrukskooperativet till en självbärande enhet. Detta projekt blev fullföljt under hösten Under resten av år 2006 ägnade sig Caritas Linköping åt direkt hjälp till Blossom Trusts barnhem Dayspring Home i Virundhanagar i södra Indien. Under 2006 har Anna Cocozza varit ordförande och nyutsedd ordförande är Jussi Tranesjö. Malmö dekanat Caritas Malmö Caritas Malmö bedriver karitativt och socialt arbete i Vår Frälsares församling och Maria i Rosengårds församling. De lokala aktiviteterna består av en väntjänst med besöksverksamhet i begränsad omfattning, kyrkkaffe under ett par söndagar, besök i fängelsekyrkan, öppet hus tillsammans med Elisabethsystrarna i samband med Elisabethdagen, månadsbidrag till sjukhuskyrkan, månatliga bidrag till behövande i och utanför församlingen. Caritas Malmö har under 2006 fortsatt att ge ekonomiskt bidrag till Heikima Secondary School i Tanzania. Man ger även bidrag till ett barnhem på Filippinerna och till invånarna i en bergsby på södra Filippinerna där Fader Nazario C.P regelbundet rapporterar om sitt arbete och redovisar vad pengarna går till. Caritas Sveriges arbete i Libanon har även fått ett ekonomiskt stöd. Ordförande är Bodil Brolin. Malmö dekanat Johannes döparens församling, Landskrona Församlingen i Landskrona skickar pengar till missionen i Madagaskar där man även stödjer leprasjuka i regionen. Malmö dekanat S:t Tomas församling i Lund Församlingen i Lund stödjer Barmhärtighetssystrarnas arbete med föräldralösa och aidssjuka barn i Sydafrika. Norrlands dekanat Caritas Norrbotten Föreningen har informerat om Caritas verksamhet genom att tillsammans med andra biståndsorganisationer organisera en temavecka på Luleås gymnasieskola. George Joseph, Caritas Sverige, besökte församlingen i maj 2006 och informerade om arbetet mot trafficking. Man hade i anslutning till detta en diskussion med konfirmander och vuxna. En skolklass från Sandenskolan i Boden gjorde under våren en studieresa till Sri Lanka. Caritas Norrbotten gav ett bidrag på kr för inköp av skolmaterial som skolklassen delade ut i en skola. Elever och lärare från Sandenskolan besökte församlingen efter hemkomsten och berättade om resan. Föreningen har bidragit med kr till ett återuppbyggnadsprojekt efter kriget i Libanon. Liksom tidigare år har kyrkluncher, loppmarknad och lotteri anordnats inom församlingen. Under 2006 har Birgit Offermans varit ordförande och nyutsedd ordförande är Riitta Söderström. CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT DIOECESIS HOLMIENSIS BISKOPEN HAR ORDET Vårt stift blir mer och mer präglat av alla de katoliker som har kommit hit från Mellanöstern. Vi vet hur svårt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner.

det mest grundläggande. Det rena, öppna mottagandet är lärandets förutsättning i alla lägen. Utan tillit sluter vi oss i försvarspositioner. ärkebiskopen 2 ärkebiskopen när jag skriver denna meditation över vår kyrka har det just gått nio år sedan jag tillträdde tjänsten som ärkebiskop. Det är också den sista verksamhetsberättelse som jag kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 4 HÄLSA 8 UTBILDNING 12 FÖRSÖRJNING 16 CIVILSAMHÄLLET 20 SVERIGE 24 IM FAIR TRADE 26 INSAMLING OCh KOMMUNIKATION 28 ÅRSREDOVISNING 2013 31 EKONOMISK

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 2016 Ansökt belopp: 675 000 Ärende: 130 110 483 Ansökan gjord 2015-05-25 av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan 8 41660 GÖTEBORG 031 848518 kjellmunthe@telia.com Målgrupp

Läs mer