Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE"

Transkript

1 Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE

2 Årsredovisning 2006 Caritas Sverige org nr

3 Caritas Sverige 2007 Redaktör: Ebba Bourghardt Hansson Foto: Charles Câmara, Caritas Sverige. Döva skolbarn i Varanasi, Indien (framsidan). Äldre kvinna från stamprogrammet i Karnataka, Indien (baksidan). Formgivning: Kerstin Öhman, Immix AB Tryckning: Fyris-Tryck, Uppsala 2007

4 Detta är Caritas Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet utifrån katolska kyrkans sociallära. Caritas tar ställning för de fattiga och marginaliserade. Caritas riktar sig till alla oavsett religion, nationalitet, etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning. Caritas arbete bygger på tilltro till människans egen förmåga och vill stärka den enskildes delaktighet i samhällsbygget. Caritas vill öka kunskapen om vår värld och vad som styr samhällsutvecklingen. Caritas arbetar i partnerskap med lokala organisationer. Vårt uppdrag är att genom information väcka intresse för biståndsoch utvecklingsarbete, att genom bistånd verka för utveckling, att samordna det internationella biståndet inom Stockholms katolska stift, att bedriva karitativt och socialt arbete i Sverige, bland annat rådgivning och stöd i asyl- och flyktingärenden.

5 Omsorg om människan Den omsorg om människor som den katolska kyrkan formulerar i sin sociallära präglar hela kyrkan och hela Caritas. Engagemanget för de människor som vi delar livet och världen med får genom Caritas Sveriges arbete bli till vardaglig verklighet. Caritas Sverige tillhör ett av världens största biståndsnätverk och det är i samarbete med våra systerorganisationer över hela världen som projekt och insatser kan genomföras. Caritasarbetet bygger i varje enskilt land på att det är lokalt förankrat med specifika kunskaper om den miljö som man arbetar i. Det innebär att organisationen har en unik förmåga att arbeta också i mycket svåra områden. Arbetsåret 2006 har varit ett omvälvande år för Caritas Sverige. Den centrala organisationen i Stockholm har genomfört ett förändringsarbete samtidigt som personalen där har minskats kraftigt. Utredningar kring projekt i Mellanöstern har också kastat en skugga över organisationen och skapat påfrestningar i det dagliga arbetet. Men svårigheterna har också medfört positiva framsteg. Samarbetet med Caritasnätverket och särskilt Caritas Schweiz, har intensifierats under året och innebär nu ett ännu närmare samarbete internationellt men också kring utveckling av Caritas Sverige. Caritas uppdrag att arbeta för människans värdighet och för fattiga, utsatta och marginaliserade människor finns fortfarande kvar. Alla projekt och insatser som Caritas Sverige gör genom arbete i den lokala gruppen i församlingen och genom arbete på central nivå bidrar fortfarande till att skapa en ny verklighet för många människor. I denna årsberättelse vill vi visa olika delar av det arbete som pågår, inte bara genom den centrala organisationen i Stockholm utan också i Falun och Umeå och på flera platser i landet. Caritas är katolska kyrkans biståndsorganisation och tillsammans måste vi nu hitta vägen framåt hur vi ska bygga en stark organisation som inte sviker de människor som behöver oss. Caritas Sveriges styrelse arbetar intensivt med analys och strategi för framtiden. Du och jag kan be för arbetet och vi kan fortsätta med att stödja arbetet ekonomiskt. Biståndsarbete både internationellt och här hemma kostar pengar och vi måste vara villiga att dela med oss. Det konkreta arbetet och den uppriktiga bönen skapar de nya möjligheter som Caritas Sverige behöver för att fullfölja uppdraget att bistå fattiga, utsatta och marginaliserade människor. De människor som skulle kunna vara du eller jag. Charlotte Byström tf generalsekreterare Gustaf von Essen ordförande

6 Styrelsen för Caritas Sverige, org nr , avger följande förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelse Innehåll Internationellt bistånd 6 Pågående insatser under Migrationsfrågor och opinionsbildning 11 Inlandsarbetet 12 Kommunikation 16 Insamling 16 Styrelsen 17 Årsredovisning 18 Resultaträkning Balansräkning Noter 21 Grafisk presentation av årsredovisningen

7 Internationellt bistånd Inledning Under sista kvartalet av år 2006 skedde en relativ förbättring av situationen på Caritas Sverige, särskilt inom biståndsavdelningen. Året som började i moll med tyngande utredningar, personalavgångar och budgetunderskott slutade i något som optimistiskt kan benämnas som ett durackord! Det som bidrog till denna vändning var bland annat en stor moralisk och ekonomisk draghjälp från vår systerorganisation Caritas Schweiz och åtstramning av egna utgifter, förbättrade relationer till våra finansiärer Svenska Missionsrådet (SMR), Sida, Radiohjälpen samt EU. Andra faktorer som bidrog till denna vändning var ett betydande stöd från stiftet, en mängd församlingar och andra Caritasmedlemmar. Det är värt att understryka det professionella stöd Caritas Sverige fick från SMR, där vi är medlemmar inom ramen för Sidas struktur för kristna frivilliga organisationer. Även om många förbättringar skedde i slutet av året var ändå större delen av 2006 både tungt och utmanande, inte bara för biståndsverksamheten utan för hela organisationen Caritas Sverige. Året började i ett framåtblickande spår i och med att organisationen fick en ny biståndschef, som tillsammans med resten av ledningen satte igång med att genomföra handlingsplanen som Caritas Sveriges styrelse antagit i december Samtidigt satte Sida igång på allvar med sina utredningar, vilket medförde att delar av organisationens personal fick lägga ner mycket tid på att assistera de utredare och revisorer som Sida skickade till Caritas kansli för att samla in underlag. Svårigheterna för Caritas Sverige fortsatte under våren i och med att generalsekreterarens och den nya biståndschefens anställningar upphörde. Dock agerade styrelsen snabbt genom att utse stiftets finanschef som tillförordnad generalsekretare och utsåg organisationens regionansvarige för Asien och Europa som biståndschef. Efter sommaren slutade också informationschefen, men inom ganska kort tid rekryterades en ny person för denna tjänst. Under hösten utnämndes Biskop William Kenney till ny hjälpbiskop i Birmingham, England, och därmed lämnade han sitt uppdrag som Caritas Sveriges ordförande. Inom kort fick organisationen en ny ordförande, Gustaf von Essen. Ytterligare personalförändringar ägde rum. I början av juni hade nästan hela personalen på biståndsenheterna för Latinamerika, Europa och Afrika slutat, vilket innebar att den personal som var kvar på organisationen fick ta ett större ansvar för de insatser som skulle följas upp och slutrapporteras till olika finansiärer. Rapporteringar till finansiärer Under året rapporterades ett trettiotal insatser till olika finansiärer, dvs. mindre projekt och stora program. Rapporteringar av insatser som hade släpat efter under lång tid gavs stor prioritet, några avslutades medan andra som är betydligt mer komplexa utreddes under tiden. Dessa, liksom de övriga återstående insatserna, kommer att slutrapporteras under Dock avslutades större delen av insatserna som var föremål för Mellanösternutredningen och slutrapporterades till finansiärer under sommaren En viktig insats om inkomstskapande verksamhet för familjer i Palestina avslutades och slutrapporterades under senare delen av året. Likaså slutrapporterades till Radiohjälpen en insats till stöd för utsatta barn och ungdomar i Armenien och två för länge sedan avslutade insatser för barn och ungdomar i Moldavien. Medan Sida utredde några av Caritas Sveriges Mellanösterninsatser beviljades inte mer medel för nya insatser under verksamhetsåret och tills vidare. Däremot gick Sida med på att låta Caritas Schweiz ansvara för och handlägga två av Caritas Sveriges program i Latinamerika och ett program i Bosnien. Skälet till detta var att Caritas Sverige skulle få tid till att anställa ny personal och allmänt se över sin verksamhet samt avsluta sin organisationsöversyn. Konsekvensen av detta blev att våra samarbetsorganisationer i olika latinamerikanska länder och Bosnien kunde fortsätta sin verksamhet utan avbrott för att nå utsatta människor i sina länder. Detta hade inte varit möjligt utan Caritas Schweiz samarbete och tillmötesgående. För att stärka Caritas Sverige och stegvis påskynda organisationens återhämtande från vårens händelser bidrog Caritas Schweiz med aktivt stöd, både ekonomiskt och med sina breda kunskaper inom organisationsutveckling. Personal från båda organisationerna besökte varandra flera gånger under året, vilket ledde till betydande förbättringar för Caritas 6 CARITAS SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2006

8 Sverige och en bra gemenskap inom den internationella Caritasfamiljen. I slutet av året skrevs ett avtal som går ut på att Caritas Schweiz åtar sig att delvis stödja Caritas Sverige ekonomiskt under två års tid och fortsätter att ansvara för de ovan nämnda programmen i Latinamerika och Bosnien. Pågående insatser Med egna begränsade resurser fortsatte Caritas Sveriges personal ändå att handlägga och genomföra pågående verksamhet i olika delar av världen. I samarbete med en katolsk kongregation på Östtimor fortsatte vi med vuxenutbildning för östtimoreser på landsbygden. I Kambodja fortsatte vi i samarbetet med Caritas Cambodia att stödja utbildning av funktionshindrade barn. I Thailand och på Sri Lanka fortsatte vi att stödja återuppbyggnaden efter tsunamin i samarbete med lokala Caritasorganisationer och europeiska systerorganisationer. I Libanon och Jordanien fortsatte samarbetet med lokala Caritasorganisationer för att förbättra situationen för irakiska flyktingar och gästarbetare. I Sudan fortsatte Caritas Sverige att stödja återvändande flyktingfamiljer i södra delen av landet; detta sker i samarbete med lokala stift och Cafod (Caritas England och Wales). I Indien fortsatte Caritas Sverige att stödja olika lokala stift att genomföra verksamhet för handikappade barn, stamgrupper och utsatta kvinnor. Trots de interna svåra omständigheter som beskrivits tidigare satsade Caritas Sverige oerhört mycket under året på att fördjupa arbetet med brobyggandet mellan samarbetsorganisationer i olika länder där Caritas Sverige är verksam. Arbetet med utsatta målgrupper såsom gästarbetare och flyktingar i och från Afrika, Asien och Mellanöstern kom att spela en särskild roll. I augusti 2006 bjöd Caritas Sverige in direktorn för TASOSS (Caritas Tamil Nadu, som ansvarar för 18 stift i södra Indien) till Stockholm för diskussion om det pågående programsamarbetet för att stödja utsatta kvinnor i regionen. Ett annat viktigt erfarenhetsutbyte var mellan Caritas Sveriges medlem SUK och vår samarbetspartner i Indien, TEED Trust. Tillsammans med Caritas Sveriges handläggare besökte två medlemmar från SUK vårt program för stamgrupper i sydvästra Indien. Efter hemkomsten fick de två medlemmarna i uppdrag av Caritas Sverige att dela med sig av sina intryck och erfarenheter till andra SUK-medlemmar och församlingar i Sverige. Kanske den viktigaste erfarenheten gjordes i det evenemang som inte blev av. Under lång tid hade Caritas Sverige planerat att genomföra en internationell konferens om migration från Asien och Afrika i Mellanöstern. Konferensen skulle äga rum i Beirut med cirka 45 deltagare från olika Caritasorganisationer i Afrika, Asien, Mellanöstern och Europa. Syftet med konferensen var att belysa situationen för utsatta kvinnliga asiatiska och afrikanska gästarbetare i Mellanöstern; samt det arbete som Caritasorganisationer bedriver i regionen för att stärka, utbilda och stödja denna målgrupp. En del av syftet var också att skapa en plattform för att kunna utarbeta en större ansökan där flera samarbetspartners från Asien och Mellanöstern skulle ingå och där erfarenhetsutbyte och konferenser i båda regionerna skulle komplettera varandras arbete. Migrationskonferensen som var planerad till februari 2006 fick dock ett abrupt slut när Muhammed-karikatyrerna publicerades i Danmark. Den protestvåg som också verkade i Libanon gjorde det omöjligt att genomföra detta evenemang. Konferensen fick skjutas upp till slutet av augusti 2006, men denna gång kom istället kriget mellan Israel och Hizbollah i Libanon i vägen och raserade konferensplanerna. Detta innebar till slut att Caritas Sverige fick lägga ner själva genomförandet av denna konferens för en tid framöver. Trots att konferensen inte ägde rum är det ändå värt att lyfta fram resultatet av förberedelserna. Det viktigaste resultatet var att planeringen av konferensen, i samarbete med en mängd Caritasorganisationer och myndigheter i olika länder, ledde till att den utsatta situationen för de kvinnliga gästarbetarna lyftes fram på den libanesiska regeringens dagordning. De undanskymda blev tilltalade och lite mer synliga än de tidigare varit. Ett annat viktigt erfarenhetsutbyte ägde rum i juni Caritas Sveriges stöd till och utbyte med Armenien har fortsatt som tidigare år. Kontinuerligt har Caritas Sverige besökt Armenien och interagerat med både lokala myndigheter, FN-organ och frivilliga organisationer vilka arbetar med de äldre, särskilt med äldre som har flyktingbakgrund. Nu var det dags för en armenisk delegation att besöka Sverige. I juni besökte tre representanter från Mission Armenia och tre representanter från lokala armeniska myndigheter Sverige. Syftet med besöket var för våra gäster att förkovra sig i hur det svenska systemet inom äldrevården fungerar och hur olika institutioner arbetar politiskt med äldrefrågor samt hur man finansierar vården av funk- CARITAS SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE

9 tionshindrade och äldre i Sverige. Viktiga besök till kommunerna i Stockholm, Uppsala och Örebro ägde rum, liksom besök till Sida, UD, SMR, Stockholms sjukhem samt Stockholms stads äldreombudsman. Det blev också ett mycket givande erfarenhetsutbyte för Caritas Sveriges personal och representanter från katolska församlingar i Stockholm att träffa våra samarbetspartners från Armenien. Ett viktigt resultat av detta var att Sida och SMR visade ett stort intresse att stödja de armeniska myndigheternas verksamhet. En omfattande programansökan är på gång, vilken avser perioden 2008 och framåt. Caritas Sverige kommer att vara en del av denna verksamhet för att stödja de äldre i Armenien. Kapacitetsutveckling av kansli och styrelse Under hösten 2006 utgjordes biståndsteamet av enbart tre personer. Dessa tre arbetade med att följa upp pågående insatser och framförallt med att slutrapportera avslutade insatser. Kontinuerliga möten under hösten gjorde att biståndsteamet blev mer sammanhållet och arbetet fick en klarare struktur trots pressen. Biståndsteamet gjorde en kartläggning och sammanställning av Caritas Sveriges samtliga projekt och program. Detta blev ett digert och användbart dokument för vår finansiär SMR och för Caritas Sveriges styrelse, vilka därmed fick en god överblick över situationen av Caritas Sveriges totala verksamhet och åtaganden. Biståndsteamet påbörjade arbetet med att revidera den befintliga projekthandboken och utveckla nya rutiner för avdelningens arbete. Under hösten genomförde biståndsteamet också en utbildning i projektcykeln och i Caritas värdegrund för kanslipersonal och styrelse. Dessutom höll representanter från Caritas Schweizs högsta ledning en utbildning i organisationsförändring för styrelsen. Det bör också understrykas att under hösten påbörjades ett nära samarbete mellan biståndsavdelningen och kommunikationsavdelningarna. Detta resulterade i kontinuerlig uppdatering av hemsidan med projektinformation, gemensam information om verksamheten till stiftsbladet och Katolskt Magasin; samt att biståndsteamet bidrog aktivt i förberedelserna av adventskampanjen och fastekampanjen. Slutord Sammantaget kan man karaktärisera verksamhetsåret 2006 för organisationen i allmänhet och för biståndsavdelningen i synnerhet som omtumlande. Året som började tungt och fortsatte med nedskärningar slutade hoppfullt. En hel del arbete kunde genomföras tack vare betydande ansträngningar från den återstående personalen och med stöd från omgivningen, från när och fjärran. Många församlingar och enskilda personer bidrog med pengagåvor, men också med sina förböner som är viktigt i vårt arbete; utan detta stöd hade återhämtningsarbetet blivit ännu tyngre. Det viktiga stödet har uppmuntrat personalen att fortsätta arbeta ännu mer hängivet, för att driva organisationen framåt och för att nå utsatta människor på olika håll i världen, såsom det framgår av projektsammanställningen på nästa sida. I slutet av verksamhetsåret började en organisatorisk grund att läggas, vilken vi steg för steg kommer att bygga vidare på. Också diskussioner om Caritas Sveriges framtida verksamhet påbörjades inom kansliet och styrelsen. På denna punkt är alla överens om vikten av att fördjupa diskussionen mellan styrelsen, stiftet, medlemsorganisationerna och kansliet om Caritas Sveriges framtida inriktning. Diskussionen har startat och var den landar beror helt på vad Caritas Sveriges vänner vill med sin organisation. 8 CARITAS SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2006

10 Pågående insatser under 2006 Land. Insatsens namn Summa (SEK) Period Insatsens fokus Armenien. Stöd till äldres utveckling och äldres rättigheter med fokus på äldre flyktingar Armenien. Utbildning av barn och ungdomar med flyktingbakgrund Bosnien. Jordbruksstöd till återvändande bosniska flyktingfamiljer Bosnien. Återuppbyggnad av bostäder för återvändande flyktingar Colombia. Temporär placering av dödshotade Colombianer Guatemala. Fältstudie för att studera jordägande i en by i Guatemala Indien. Ekonomiskt och socialt stöd till samt stärkandet av rättigheter bland stamgrupper Indien. Inkomstskapande verksamhet och stärkandet av kvinnors rättigheter bland lågkastgrupper Indien. Funktionshindrade barn och vuxnas rehabilitering på landsbygden, Varanasi Jordanien. Humanitärt stöd till irakiska flyktingar och gästarbetare i Jordanien Kambodja. Stöd till funktionshindrade barn i stiftet Battambang Kambodja. Stöd till mentalt funktionshindrade barn och familjer i Phnom Penh Socialt, juridiskt och psykosocialt stöd till cirka nödställda äldre flyktingar och flyktingfamiljer i Armenien Utbildningsstöd till 849 utsatta barn och ungdomar. Fokus på yrkesutbildning samt extra studiestöd för att kunna gå vidare till högre studier Ekonomiskt stöd gavs till återvändande flyktingar, särskilt jordbrukare, i Bosnien Byggande av hus med infrastruktur i Bosnien Ekonomiskt stödja dödshotade Colombianska ledare med familjer genom tillfällig placering av dem i grannländer Studie för att ta fram underlag för en eventuell kommande Caritasansökan Att höja materiell standard, öka läskunnighet och social status samt stärka gräsrotsorganisationer bland sex stammar i Karnataka Att organisera kvinnor i självhjälpsgrupper, starta inkomstskapande projekt och öka deras deltagande i civilsamhället i Tamil Nadu Öka utbildningsnivån och välbefinnandet samt stärka funktionshindrade barn och vuxnas rättigheter Medicinskt stöd och sjukvård samt utbildning till drygt 500 irakier. Skolgång för 49 irakiska barn. Juridisk rådgivning och aktivt socialt stöd till gästarbetare Att utbilda och ge medicinskt stöd till fysiskt och mentalt funktionshindrade barn och ungdomar i Battambang Medicinskt stöd till funktionshindrade barn och utbildning i förebyggande hälsovård till barnens familjer. CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

11 Land. Insatsens namn Summa (SEK) Period Insatsens fokus Libanon. Humanitärt stöd till sudanesiska flyktingar i Libanon Libanon. Humanitärt stöd till krigsoffer i Libanon Libanon. Stöd till skydd för och försvarande av MR för utsatta gästarbetare och irakiska flyktingar i Libanon Pakistan. Stöd till jordbävningsdrabbade i Pakistan Sri Lanka. Konstruktion av gymnasieskola efter tsunamin Sri Lanka. Utbildning för gräsrotsgrupper i förebyggande katastrofarbete på Sri Lanka Sri Lanka. Psykosocialt stöd till tsunamidrabbade familjer i distriktet Batticaloa Sudan. Stöd till återvändande sudanesiska flyktingfamiljer till Södra Sudan Thailand. Stöd till hälsoinsatser efter tsunamin i stiftet Surattani Östtimor. Främjande av läskunnighet bland vuxna på landsbygden Sverige. Organisationsstöd till Caritas Sverige SUMMA Humanitärt stöd till 270 sudanesiska flyktingar. Utdelning av mat- och hushållspaket, sjukvård, utbildning för barn, yrkesutbildning för ungdomar Akut humanitärt stöd (mat och mediciner) till utsatta libaneser, flyktingar och gästarbetare i Libanon under och efter kriget juli Aktivt juridiskt, socialt och utbildningsstöd för att försvara cirka utsatta gästarbetare från Afrika och Asien i Libanon. Juridiskt stöd till cirka irakiska flyktingar Akut och humanitärt stöd till cirka jordbävningsdrabbade. Rehabiliteringsarbete med fokus på vatten och sanitet, stöd med försörjning till utsatta familjer Bygga en gymnasieskola med utrustning för flickor i Matara i södra Sri Lanka Cirka personer utbildas till en beredskapsgrupp för att i framtiden bättre kunna bemöta och mildra katastrofer i Sri Lanka. Totalt involveras volontärer i hela landet Cirka tsunamidrabbade familjer i distriktet Batticaloa får psykosocialt stöd för att kunna återgå till ett mera stabilt familjeliv Stöd till återvändande sudanesiska barnfamiljer i stiftet Tombura Yambio i södra Sudan med matpaket, mediciner, sjukvård och jordbruksredskap Medicinskt stöd till familjer tillhörande etniska minoriteter i tsunamidrabbade områden i södra Thailand Att utveckla lokala metoder för läskunnighet och öka läskunnighet bland vuxna på Östtimor Organisationsutveckling och stärkandet av kansliets kapacitet. 10 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

12 Migrationsfrågor och opinionsbildning Sverigearbetet utgörs idag av opinionsbildning och policypåverkan genom formellt och informellt samarbete med myndigheter, organisationer, kyrkor och andra trossamfund. Caritas Sverige håller ett öga på hur flyktingpolitiken utvecklas i Sverige och inom EU, bland annat genom att aktivt delta i policydiskussioner och möten tillsammans med Caritas internationellt, UNHCR, COMECE (Commission of the Bishops Conferences of the European Community), ECRE (European Council of Refugees and Exiles), det europeiska samarbetsorganet för flyktingfrågor. Caritas Sverige är medlem i ICMC (International Catholic Migration Commission) och finns representerat i Caritas Europas Migrationskommission. Även opinionsbildning och information till allmänheten är en viktig del i arbetet. Regionala kurser kring flyktingfrågor och integration har hållits i samarbete med SKR (Sveriges Kristna Råd) och ute i katolska församlingar och Caritasgrupper har man hållit utbildningar i migrationsfrågor och problematiken kring trafficking/människohandel. Caritas Sverige är delaktigt i ett unikt samarbete som kallas Samverkan mot Trafficking där myndigheter, enskilda organisationer, kyrkliga samfund, museer och universitet finns representerade. Handläggning av enskilda ärenden sker med hjälp av Rådgivningsbyrån för Asylsökande och Flyktingar. Där har asylsökande och flyktingar fått stöd med juridisk rådgivning, och stöd i kontakter med myndigheter och läkare. Familjer har fått hjälp med familjåterförening. Caritas Sverige är en av huvudmännen för Rådgivningsbyrån och finansierar delvis verksamheten tillsammans med Amnesty, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Sveriges Frikyrkosamråd och LO. Caritas Sverige är representerat i UD:s referensgrupp för asyl- och invandringsfrågor i EU samt i Flyktingpolitiska rådet som är direkt underställt migrationsministern. I asyl- och flyktingärenden har vi kontakt med migrationsverket. Caritas Sverige deltar aktivt i SKR:s kyrkliga nätverk för flykting- och integrationsfrågor och samarbetar med FOSIF, (frivilligorganisationernas samrådsgrupp i flyktingfrågor). CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

13 Inlandsarbetet Under hösten 2005 och även vid andra tillfällen har det kommit fram synpunkter och önskemål om att det lokala och socialpastorala engagemanget ute i församlingarna skall lyftas fram för att ge en bredare bild av vad Caritas står för i praktiken. Att synliggöra den lokala gärningen ute i församlingarna, i de språkliga missionerna och i de lokala Caritasgrupperna är nu en del av Caritas pågående förnyelsearbete. I början av 2007 skickades en förfrågan ut till Caritas medlemmar om hur det lokala sociala, karitativa arbetet är organiserat i respektive församling, språklig mission och lokal Caritasgrupp. Alla kanske inte kallar detta arbete för Caritas men vi hoppas att det kan bidra till en ökad entusiasm och inspirera till ett fortsatt socialt karitativt arbete. Följande text visar några exempel på hur det fungerar ute i landet. Göteborgs dekanat Caritas Göteborg Caritas Göteborg och Sensus studieförbund har under 2006 genomfört en serie seminarier där olika perspektiv av Göteborg lyfts fram. Caritas Göteborg arbetar med flyktingar och asylsökande. En kväll i veckan gör man besök på Förvaret i Göteborg i samarbete med Amnesty International, Röda Korset, Individuell Människohjälp och Göteborgs stift. I samarbete med Frälsningsarmén, Röda Korsets ungdomsförbund, Sharon församling, Björkekärrs församling, Rädda barnen och Amnesty International gör man besök och anordnar aktiviteter för barn och håller stödsamtal med kvinnor på ansökningsboendet (tidigare kallat transitboende) i Göteborg. Caritas Göteborg anordnar även fortbildning för dem som arbetar med flyktingar. Caritas mötesplatsen är en verksamhet som pågått i ett tiotal år med syftet att träffas i en gemenskap. Man fikar till självkostnadspris och överskottet skickas till hjälporganisationer bland annat i Ryssland, Ungern och Pakistan. Den andra söndagen i varje månad ansvarar Caritas Göteborg för kyrkkaffet och styrelseledamöterna samlar då in pengar i bössor. Styrelsen för Caritas Göteborg har antagit riktlinjer för arbetet med biståndsprojekt. I korthet innebär dessa att föreningen i första hand skall adoptera ett av Caritas Sveriges projekt eller ett etablerat befintligt projekt i Kristi Konungens församling. Hjälpen till flickhemmet i Podem i Bulgarien har under 2006 fortsatt men i mindre omfattning. Lepravännerna stödjer organisationen Casa Ricci grundad av Fd. Ruiz SJ. Denna organisation hjälper leprasjuka i Kina med medicin, utbildning, väg-, hus- och sjukhusbyggen. Under 2006 har Caritas Göteborg serverat kyrkkaffe och i anslutning till detta anordnat lotteri och försäljning sömnadsföremål till förmån för projektet. I delstaten Haryana i Gurgaondistriktet driver AICB (All India Confederation of the Blind) en specialskola för blinda barn, the Chandanlal Special School for the Blind. Under 2006 har insamlade medel gått till kläder, kost, logi, läkarvård, datorer, punktskriftoch talböcker, reliefkartor och pedagogiska leksaker. Projektet innefattar en fadderförälderverksamhet. Under 2006 har Robert Somfai varit ordförande och nyutsedd ordförande är Martin Hägglund. Göteborgs dekanat Caritas Angered Caritas Angered har en mångårig fadderverksamhet till ett barnhem i Polen. Man driver även två så kallade frivilligcentraler i nordöstra Göteborg. En frivilligcentral är en mötesplats för alla, oavsett religiös tillhörighet eller etniskt ursprung. Frivilligcentralen är helt beroende av volontära insatser som bygger på människors engagemang för varandra. Frivilligcentralen i Hjällbo, Vita Huset, startade sin verksamhet i april Centralen är öppen måndag till fredag kl och har en mångfacetterad verksamhet med allt från svensk språkträning, samhällsstudier, läxhjälp för mellanstadieelever, självhjälpsgrupper, samhällsinformation samt stöd vid myndighetskontakter, servering av luncher, stöd i asyl- och anknytningsärenden och volontärinsatser vid äldreboenden i lokalsamhället. Frivilligcentralen i Bergsjön, Kometen, startade sin verksamhet i april Centralen är öppen tre dagar i veckan måndag, tisdag och onsdag kl Arbetet riktar sig främst till barn och ungdomar med frågor som demokrati och solidaritet, läxhjälp, tillverkning av dockor som blir en bas i att skapa en teater. Tre gånger per termin inbjuds föräldrarna till teater, studiebesök och tematräffar. I Hjällbo har Caritas Angered varit initiativtagare till flera projekt som finansierats av EU, Storstadssatsningen samt Göteborgs kommun. Samtliga har riktats till flyktingar/invandrare utan eller med svag förankring på arbetsmarknaden. Allt arbete som utförs vid frivilligcentralerna finansieras av Göteborgs kommun samt stadsdelsnämnderna i Hjällbo och Bergsjön. Verksamhetsansvarig är Gun Holmertz. 12 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

14 Göteborgs dekanat Caritas Skaraborg Caritas Skaraborg bildades år Verksamheten är delvis inriktad på stöd till internationellt bistånd och man har under åren samlat in pengar till ett flertal projekt i Caritas Sveriges regi. Man har även egna internationella och nationella projekt och arbetar socialt inom församlingen. Under 2006 har man satsat på att stödja skolbarn i Libanon. Caritas Skaraborg har fått församlingens uppdrag att samordna arbetet med att förankra den socialpastorala planen. Caritas Skaraborg har en besöksgrupp som går till kriminalvårdens anstalt i Tidaholm, KVA. Man har under 2006 satsat på att stödja verksamheter som sysslar med missbruk, hemlöshet och flyktingfrågor. Att tillvarata de äldre församlingsmedlemmarnas livserfarenhet är en viktig del i projektsamarbetet Seniorer som drivs med stöd av Respekt. På våren anordnas en seniorfest och man organiserar utflykter och pilgrimsresor för de äldre. Man har även en volontärbaserad telefonoch besökskontakt med församlingens seniorer. Ordförande är Elisabeth Johansson. Jönköpings dekanat Caritas Linköping Caritas Linköping har under många år varit engagerad inom Caritas Sveriges Asiensektor, Indien, och bidragit med stöd till ett barnhem i södra Indien. Under åren deltog Caritas Linköping i projektet Inkomstbringande program för kastlösa kvinnor genom ekonomiskt stöd till organisationen Blossom Trust i södra Indien. Blossom Trust hjälper övergivna och HIV-smittade barn och kvinnor genom barnhemsverksamhet. Man bedriver även yrkesutbildning för kvinnor och lantbrukskooperativ. Från och med år 2004 deltog Caritas Linköping i projektet med syfte att förvandla lantbrukskooperativet till en självbärande enhet. Detta projekt blev fullföljt under hösten Under resten av år 2006 ägnade sig Caritas Linköping åt direkt hjälp till Blossom Trusts barnhem Dayspring Home i Virundhanagar i södra Indien. Under 2006 har Anna Cocozza varit ordförande och nyutsedd ordförande är Jussi Tranesjö. Malmö dekanat Caritas Malmö Caritas Malmö bedriver karitativt och socialt arbete i Vår Frälsares församling och Maria i Rosengårds församling. De lokala aktiviteterna består av en väntjänst med besöksverksamhet i begränsad omfattning, kyrkkaffe under ett par söndagar, besök i fängelsekyrkan, öppet hus tillsammans med Elisabethsystrarna i samband med Elisabethdagen, månadsbidrag till sjukhuskyrkan, månatliga bidrag till behövande i och utanför församlingen. Caritas Malmö har under 2006 fortsatt att ge ekonomiskt bidrag till Heikima Secondary School i Tanzania. Man ger även bidrag till ett barnhem på Filippinerna och till invånarna i en bergsby på södra Filippinerna där Fader Nazario C.P regelbundet rapporterar om sitt arbete och redovisar vad pengarna går till. Caritas Sveriges arbete i Libanon har även fått ett ekonomiskt stöd. Ordförande är Bodil Brolin. Malmö dekanat Johannes döparens församling, Landskrona Församlingen i Landskrona skickar pengar till missionen i Madagaskar där man även stödjer leprasjuka i regionen. Malmö dekanat S:t Tomas församling i Lund Församlingen i Lund stödjer Barmhärtighetssystrarnas arbete med föräldralösa och aidssjuka barn i Sydafrika. Norrlands dekanat Caritas Norrbotten Föreningen har informerat om Caritas verksamhet genom att tillsammans med andra biståndsorganisationer organisera en temavecka på Luleås gymnasieskola. George Joseph, Caritas Sverige, besökte församlingen i maj 2006 och informerade om arbetet mot trafficking. Man hade i anslutning till detta en diskussion med konfirmander och vuxna. En skolklass från Sandenskolan i Boden gjorde under våren en studieresa till Sri Lanka. Caritas Norrbotten gav ett bidrag på kr för inköp av skolmaterial som skolklassen delade ut i en skola. Elever och lärare från Sandenskolan besökte församlingen efter hemkomsten och berättade om resan. Föreningen har bidragit med kr till ett återuppbyggnadsprojekt efter kriget i Libanon. Liksom tidigare år har kyrkluncher, loppmarknad och lotteri anordnats inom församlingen. Under 2006 har Birgit Offermans varit ordförande och nyutsedd ordförande är Riitta Söderström. CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

15 Norrlands dekanat Caritas Sankt Olof, Sundsvall År 2006 fortsatte Caritas Sankt Olof sitt arbete för asylsökande. Den hjälp som Caritas kunnat erbjuda är rådgivning, andlig vägledning, ekonomiskt stöd, tolkning, hembesök, kontaktarbete med myndigheter, advokater, vårdenheter, skolor och andra hjälporganisationer. Man har gjort regelbundna besök vid flyktingförläggningen i Ånge. Caritas Sankt Olof har ett intensivt samarbete med asylkommittén och Svenska kyrkan. Caritas Sankt Olof har varit med och planerat ett seminarium i projektet, Aktörer i ny asylprocess, som genomfördes tillsammans med FARR, Asylkommittén och Broderskapsrörelsen. Seminariets målgrupp var myndighetspersoner, som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med asylsökande. Medlemmar i Caritas Sankt Olof deltar regelbundet i en handledningsgrupp för medmänniskor, som engagerar sig i asylfrågor. Gruppen leds av Nancy Kostet. Caritas Sankt Olof har två fadderbarn genom SOSbarnbyar, en pojke i Burundi och en flicka i Moçambique. En av styrelsemedlemmarna deltar i ett projekt som gör kläder till ett barnhem i Lettland i samarbete med Bosvedjans kyrka och Hoppets Stjärna. Caritas Sankt Olof har serverat kyrkkaffe eller Caritaslunch vissa söndagar efter högmässan och man deltog genom att sälja kaffe och bröd under Hela Världens Mat- och kulturmarknad den 16 september Genom att ordna kyrkkaffe, luncher, serveringar och basarer skapas tillfällen till sociala kontakter samtidigt som det ger intäkter till verksamheten. Caritas Sankt Olof strävar efter att få in yngre medlemmar i styrelsen. Ordförande är Gunilla Månsson. Norrlands dekanat Caritas Umeå Caritas Umeå har serverat soppluncher och anordnat Caritaskafé. Den 18 november arrangerades en kulturfest och knytkalas med sång och musik. Andra och tredje advent höll Caritasgruppen i den sedvanliga bröd- och julkortsförsäljningen. Caritas Umeå stödjer även Deepti Foundations som drivs av Missionary Society of Saint Thomas the Apostle (MST). Hiv- och aidsdrabbade barn och familjer får hjälp till skolgång och mat. Organisationen har under hösten 2006 öppnat ett vårdhem och Caritas Umeå bidrar med hjälp till hyran. Ordförande är Birgit Petterson. Stockholms dekanat Domkyrkoförsamlingen, Stockholm En Caritasgrupp har bildats som sorterar under domprosten och församlingsrådet. Gruppens uppdrag är att bereda social-karitativa frågor i församlingen samt att organisera och utveckla det socialkaritativa arbetet. Man rapporterar till församlingsrådet. Just nu undersöker man möjligheten att hjälpa till med en volontärbaserad besöksverksamhet på äldreboenden i södra Stockholm. Några socialdistrikt visar stort intresse för detta och det finns även en möjlighet att samverka med socialdistrikten kring utbildning av volontärer. Man håller på att strukturera upp och prioritera fram en lista på volontäruppdrag som församlingen kan engageras i samtidigt som man aktivt går in för att rekrytera volontärer. Diakon Manuel Pizarro har en mottagning för asylsökande. Serafimsystrarna i samarbete med volontärer bedriver hembesöksverksamhet till församlingens äldre. Bengt Malmgren deltar i ett samarbetsprojekt på Söder (Söderandan) där man tillsammans med andra kyrkor och föreningar i samverkan med polis och socialtjänst finns ute på Medborgarplatsen på fredagkvällar för att tillhandahålla varm dryck, smörgåsar och samtal med ungdomar och hemlösa. På tisdageftermiddagar erbjuds flyktingfamiljer en social gemenskap i Saba Asfahas öppethusverksamhet. Den kommunala dagverksamheten Café Emma i Hökarängen har med stöd av bland annat Gudrun Edvardssons volontärverksamhet kunnat hålla öppet på helger. Verksamheten är nu av kommunen nedläggningshotad. I samarbete med Fryshuset och Hela Människan har Domkyrkoförsamlingen medverkat i projektet De bortglömda barnen (barn till missbrukande föräldrar). Stockholms dekanat S:t Eugenia församling, Stockholm S:ta Eugenia församling har en lång tradition när det gäller beredskapen att hjälpa människor i nöd. En lördag i månaden samlas det så kallade Eugeniateamet för att dela ut varm choklad och bullar till de prostituerade på Malmskillnadsgatan. Församlingen har besöksgrupper för de äldre. S:t Eugenia ger även ekonomiskt stöd och hjälp till fattiga flyk- 14 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

16 tingfamiljer. Vid behov kan man erbjuda hemlösa övernattning. Jesuit Refugee Service, (JRS) gör besök på flyktingförvaret i Märsta. Församlingen har ingen egen Caritasgrupp utan stödjer människor i nöd genom det så kallade Katastrofkontot. Målsättningen är att förmedla humanitär hjälp vid katastrofer och att stödja långsiktiga utvecklingsprojekt. Insatserna försöker också spegla församlingens många nationaliteter. Genom hjälp till självhjälp ges människor möjlighet att återupprätta sitt människovärde och av egen kraft förbättra sin livssituation. Hjälpen går bland annat till föräldralösa barn i Zimbabwe, återanpassning av gatubarn på Filippinerna, handikappade barn i Kaunas, Litauen, förskolor i Gambia, utbildning för Dumagat-barnen på Filippinerna, vidareutbildning för lärare i Vilnius, Litauen, ekologiskt jordbruk i Gambia, landsbygdsutveckling och barnbespisning i Cusco, Peru, stöd till äldre flyktningar i Armenien, och återuppbyggnad i Kosovo och Östtimor. Ordförande för Katastrofkontot är Inger Miesenberger. Stockholms dekanat Caritas S:t Lars i Uppsala Varannan söndag gör medlemmar ur Caritasgruppen besök på Migrationsverkets förvar i Märsta. Man besöker även äldreboendet Fröja. Tre kyrkluncher arrangeras per termin och vinsterna har mestadels gått till värmestugan Grottan för hemlösa. Vinsten från den sista kyrklunchen våren 2006 går till Birgittasystrarna i Betlehem. Annandag jul bjöd Caritas S:t Lars in till internationellt knytkalas till förmån för Grottan. Caritas Sveriges årsmöte 2006 ägde rum i Uppsala och Caritas S:t Lars deltog i planeringen och genomförandet av mötet. Vid Kulturnatten den 9 september ställde Caritas S:t Lars upp med caféverksamhet och konstutställning. Caritas Sveriges 60-årsdag den 8 oktober firades vid kyrkkaffet med försäljning av Caritas litografier av tio kända svenska konstnärer. Litografierna såldes även vid julbasaren 2006 vilket gav ett stort bidrag till Caritas Sverige. Styrelsen ordförande är Marianne Abrahamsson. Stockholms dekanat Heliga korsets församling, Eskilstuna Eskilstuna församling har en liten Caritasgrupp som två gånger per år vid advent och påsk arrangerar luncher till förmån för Birgittasystrarna i Tallin, Serafimersystrarna i Vitryssland och en katolsk församling i Kazakstan. Mässa och kyrkkaffe särskilt riktat till församlingens pensionärer anordnas två gånger per år. Stockholms dekanat S:t Annas församling, Nyköping Församlingen i Nyköping har under flera år skickat pengar och gåvor till ett projekt i Sri Lanka. Örebro dekanat Caritas Falun Caritasgruppen i Falun består av åtta personer. Varje år anordnas 6-8 Caritasluncher och en julmarknad. Caritas Falun har även två fadderbarn i Indien och stödjer med insamlade medel Caritas Sveriges stamprojekt i Indien. Insamlingsresultat per år brukar vara cirka kronor. Örebro dekanat Vår frus församling, Västerås Vinsten till julmarknaderna i Köping och Västerås går till projekt Indien. Missioner Kroatiska missionen Kroatiska missionen anordnar i Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Uppsala och Stockholm kyrkkaffe med hembakt som säljs till förmån för missionens Caritas. Under året men främst under faste- och adventstiden ger missionens medlemmar frivilliga gåvor som redovisas på kroatiska missionens caritaskonto kronor har under 2006 samlats in och man stödjer olika mindre lokala projekt i Kroatien och Bosnien Hercegovina. Ansökan kommer alltid från kyrkoherden på plats och det kan vara alltifrån ambulansreparationer till bidrag för en barnoperation. Det kroatiska missionsrådet väljer tillsammans med generalvikarie Msgr Stjepan Biletic ut vilka som behöver stöd och varje år redovisas i en broschyr vad som kommit in och hur man har kunnat hjälpa. CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

17 Kommunikation Det ska inte alltid behöva sägas att Caritas arbetar utifrån den katolska socialläran men det ska märkas. Vi vill hålla oss till ett språk som motsvarar vår identitet. Vi är katolska kyrkan och katolikernas biståndsorganisation i Sverige och i våra insamlingskampanjer ska det kännas och synas har varit ett år av krishantering. Under våren 2006 fick kommunikationsansvarig nästan helt ägna sig åt kontakten med media i samband med Sidas utredningar. Det har varit särskilt viktigt att alla på kansliet arbetar för att kommunicera Caritas Sverige och dess verksamhet med saklighet och konsekvens. Allt vi gör och säger förmedlar budskap om organisationen och vår kapacitet att klara av de utmaningar vi är mitt inne i och står inför. Det har varit viktigt att tänka på i alla våra möten med omvärlden men även internt. Mötet och samtalet är och måste i framtiden vara en prioriterad kanal för att utveckla kommunikationen mellan Caritas Sverige och medlemsorganisationerna. Tjänsten som kommunikationsansvarig var under några månader vakant men under senhösten 2006 rekryterades en ny kommunikations- och insamlingsansvarig. Som tidigare nämnts påbörjades ett nära samarbete mellan biståndsavdelningen och kommunikationsavdelningen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med projektinformation och biståndsteamet bidrog aktivt i förberedelserna av adventskampanjen och fastekampanjen. Under 2006 har två nummer av Caritas-nytt kommit ut. Insamling Det mest påtagliga beviset på om människor ger sitt stöd till Caritas är att de är fortsatt villiga att ge Caritas bidrag. Den villigheten att ge såg Caritas under 2006 då det samlades in ca 3,8 miljoner kronor. Detta skedde genom fyra olika aktioner, de traditionella fasteoch adventskampanjerna, Biskop Williams 60-årsinsamling, samt katastrofinsatsen för humanitärt stöd till krisen i Libanon under sommaren Löpande har organisationen även fått bidrag genom autogiro och enskilda gåvor. Caritas tackar alla generösa gåvogivare! Caritas framtida kommunikations- och insamlingsarbete är ett av de områden som ingår i styrelsens strategiarbete för framtiden. 16 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

18 Styrelsen Under kalenderåret 2006 har styrelsen haft följande möten: 27 januari, 9 mars, 8 maj, 9 juni, 7 oktober, 13 december. Styrelsen har sedan årsmötet 2006 haft följande sammansättning: Ordförande: Biskop William Kenny CP (fram till 25 oktober 2006). Gustaf von Essen (fr o m 1 november 2006). Övriga ledamöter Gun Holmertz, Cecil de Rozario, Reinhold Fahlbeck, Erik Janzon, Maries Artamendi-Probell, Ingrid Leo Suppleanter Kjell Sundberg, Samuel Seffo, Lennart Cervall, Ewa Bernéus Ekenberg Ständigt adjungerad Sr Madeleine Fredell OP, Justitia et Pax CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

19 Årsredovisning Caritas Sverige är katolska kyrkans biståndsorganisation i Sverige. Caritas Sverige är medlem i det världsvida biståndsnätverket Caritas Internationalis, en konfederation av 162 självständiga nationella Caritasorganisationer som är verksamma i över 200 länder och territorier. Caritas Sverige är också medlem i Caritas Europa, en region inom Caritas Internationalis, med 45 europeiska medlemmar. Inom Caritas Europa har Caritas Sverige flera strategiska samarbeten med andra europeiska systerorganisationer. Caritas Sverige är en riksorganisation som styrs av årsmötet som väljer styrelse. Medlemmarna är katolska organisationer, församlingar och kongregationer i Sverige. De internationella biståndsinsatserna drivs av Caritas Sverige genom samarbete med lokala organisationer. Syftet är att därmed stärka det lokala civila samhället. Därför har Caritas Sverige endast undantagsvis haft fältbaserad personal. Biståndsinsatserna riktar sig till de mest behövande grupperna med syfte att bidra till utveckling med långsiktiga och varaktiga förändringar för målgruppen med hjälp till självhjälp som en viktig princip. I katastrofsituationer bidrar Caritas Sverige också till insatser för den drabbade delen av befolkningen. Biståndsinsatserna finansieras dels genom egna medel via insamlingar, dels med stöd av externa finansiärer som Sida/SMR och EU. I Sverigearbetet arbetar Caritas Sverige med utbildning och stöd till grupper och organisationer med social verksamhet. Tillsammans med Amnesty International, Rädda Barnen och Svenska kyrkan driver Caritas Sverige Rådgivningsbyrån för Flyktingar och Asylsökande som är baserad i Stockholm. Väsentliga händelser under 2006 Under 2006 har organisationen genomgått en stor omorganisation som resulterade i att organisationen reducerade sin verksamhet markant. En tillförordnad generalsekreterare tillsattes från maj 2006 och arbetade till och med februari Organisationen hade vuxit för fort och efter en intern utredning konstaterades att den interna kontrollen inte riktigt hade fungerat i alla regioner. I slutet av 2005 fattade styrelsen beslut om att en stor omorganisation var nödvändig och kommunicerade det till de största finansiärerna. Tillsammans kom de överens om att ytterligare utredningar skulle göras och övergripande åtgärder var nödvändiga. Allt detta ledde i praktiken till följande: Caritas Sverige fick inte söka nya projektmedel innan de gamla projekten var slutrapporterade. Katolska stiftet och Sida/SMR finansierade till största del den administrativa omorganiseringen under Styrelsens arbete och roll sattes i fokus genom utbildningar i styrelsearbete och styrelsens övergripande ansvar diskuterades. Detta gjordes för att underlätta arbetet med att fatta genomtänkta och relevanta beslut. Styrelsen tillsatte en internkontrollfunktion för att följa upp kansliets ekonomiska situation. En kommunikationsansvarig anställdes för att komma till rätta med vår förankring hos medlemmarna och förbättra kommunikationen i båda riktningarna. På grund av minskade administrativa intäkter blev organisationen tvungen att minska personalstyrkan från 19 till 9 anställda. Samarbetet med Caritas internationella nätverk förstärktes för att undvika att våra samarbetspartners i Syd skulle bli lidande av situationen. Caritas Schweiz övertog Latinamerika- och Bosnienprogrammen under 2006 och kommer eventuellt att överta andra program under En konsult anlitades för att förstärka samordningsgruppens ledarfunktion och arbetssätt. En arbetspsykolog anlitades för den kvarvarande personalen när de behövde hjälp. Kansliet flyttade till mindre lokaler. Arbetet med att revidera administrativa och projektadministrativa rutiner påbörjades och den interna kontrollen skärptes. Detta arbete pågick delvis under 2006 och kommer att fortsätta under Två handböcker ska produceras, en projektadministrativ handbok och en ekonomihandbok. Organisationen fick en ny ordförande den 1 november Under våren 2007 kommer omorganisationen att vara fullbordad. Styrelsens strategiarbete kommer under hösten 2007 att lägga grunden för hur organisationens arbete ska bedrivas framöver. 18 CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2006

20 Resultaträkning 2006 Not Verksamhetsintäkter Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster 0 0 Årets resultat 0 0 Nyckeltal Administrationskostnader/totala intäkter 23% 9% Insamlingskostnader/medel från allmänheten 7% 8% Utbetalning till ändamålet/totala intäkter 76% 92% CARITAS SVERIGE ÅRSREDOVISNING

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsredovisning 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Årsredovisning för Brottsofferjourernas Riksförbund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning

Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning 1(10) Stiftelsen Svensk Stålbyggnadsforskning Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer