Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013, kll8.30 Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. -Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Rapportering av förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS- andra kvartalet Beslut från socialnämnden , SN 107 om att nämnden inte kommer att ldara sin budgetram för Beslut från fullmäktige i Kinda kommun om att bevilja ITSAM:s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och att godkänna årsredovisningen. 5. Kommundialog angående ANDT-projektet (alkohol, narkotika, doping och tobak) - redovisning av kartläggning och förbättringsområden. Fredrik Löfgren, ANDT-samordnare i länsstyrelsen i Kalmar län Mats Anders berg, Linneuniversitetet K Granskningsrapport från revisorerna- Förutsättningar för eleverna att nå målen. Roland Ilemark, revisor Kl Allmänhetens frågestund. 2

3 8. Aterredovisning från nämnder: Barn- och utbildningsnämnden - ordförande Magnus Gustafsson (M) Socialnänmden- ordförande Elisabeth Lago Nilsson KD) Överförmyndarnämnden - ordförande Leif Carlson (M) 9. Ledamöternas frågestund. 10. Motion orn förändring i grundskolan. 11. Motion- En helt avgiftsfri skola tack! 12. Motion om Vimmerby som den goda arbetsplatsen. 13. Motion angående badplats i Frödinge. 14. Motion gällande öppethållande av storebro bibliotek. 15. Medborgarförslag om att sluta använda coole- and chillsystemet. 16. Medborgarförslag om att bygga en simhall i Vimmerby. 17. Medborgarförslag om nattöppet cafe. 18. Medborgarförslag om att anordna evenemang. 19. Medborgarförslag angående fritidsalctiviteter för ungdomar. 20. Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun- revidering. 21. Iordningställande av exploateringsområden, Krönsmon och Östra Ceos, Vimmerby- redovisning och finansiering. 3

4 22. Utökad undervisningstid i matematik i årskurserna 1-3- begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden. 23. VA-taxa för Vimmerby kommun- revidering. 24. Nya bolagsordningar för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dotterbolag samt nytt ägardirektiv för Vimmerby Gatuproduktion AB. 25. Ändring i skuldebrev mellan Vimmerby Turistbyrå AB och Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening - ombud och instruktion till ombud med anledning av ändring i skuldebrevet. 26. skatteverkets beslut om nedläggning avservicekontor-svar på uppdrag från kommunfullmäktige. 27. Valkretsindelning vid 2014 års landstingsval. 28. Valdistriktsindelning vid valen Bemyndigande att undertedrna från kommunfullmäktige utgående handlingar under mandatperioden Motion att skapa fler trygga boenden-för beredning. 31. Motion om motionshantering - för beredning. 32. Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Skvalmon generellt och Tjänstemannagatan specifikt i Storebro -för beredning. 33. Begäran om entledigande från Krister T orenfalt (C). 34. Begäran om entledigande från Tom Angeling (S) 35. Begäran om entledigande från Mats Hagman (S). 4

5 36. Inkomna handlingar. Handlingarna firms tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokolletjusteras den 7 oktober 2013 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 18 september 2013 LEIF LARSSON Ordförande l.--;--,~~/?~~,... _.. Therese Jigsved Kanslijurist Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Administratör Liselott Frejd 0492 l Registrator Marize Viderström: 0492 l Kanslijurist Therese Jigsved: 0492 l E-post: 5

6

7 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen PSI OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 17/2013/041 id Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 9801 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,00 K varvarande anslag ,00 MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel tom ,0 K varvarande anslag ,00 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen Patrik Simonsson Controller 7

8 8

9 ., -.,.. ' -' ' :ZD!3-D1 ~si ' " - -~--- J-- - ':J3Dj ){)! 7 ~'a - C-~- -l(;..., 7 "-', 7 Rapportering om förekomsten. av~ivjrj!sfattda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS Till X kommunfullmäktige kommunens revisorer Rapporteringen för år 2013 kvartal l X2 3 4 Ansvarig nämnd socialnämnden äldre och funktionshindrade Underskrift av ansvarig chef ' \~O; G'"'u_~ ~U<o~ Mana Bergsten ' 0 My:ndighetschef <J:> Kön K v Tidpunkt för beslut Tid för utebliven verkställighet Lagrum Typ av bistånd Skäl till dröjsmål Verkställighets- (Anges inte till kommunfullmäktige) datum LSS Korttidsvistelse. K v SoL Särskilt boende, inriktning demens K v SoL Särskilt boende, inriktning demens Man SoL Särskilt boende, inriktning demens Man SoL Särskilt boende, inriktning demens Man K v SoL SoL Korttidsplats Korttidsplats

10 Vimmerby kommun ~~ Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (32) Sammanträdesdatum SN 107 Diarienummer 1/2013 Kod042 Budgetuppföljning efter åtta månader 2013 samt verksamhetsmått för socialnämnden- underlag till delårsbokslut Socialnämndens beslut l. Socialnämnden lägger uppföljningen av sin driftsbudget och investeringsbudget efter åtta månader samt av verksamhetsmåtten till handlingarna. 2. Socialnämnden godkänner föreslagen budgetomföring från verksamhet 7801 (ordinärt boende) till verksamhet 7701 (vård- och omsorgs boende). 3. Socialnämnden påtalar till konnnunfullmäktige att nämnden inte kommer att klarasin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder. 4. Socialnämnden påtalar till kommunfullmäktige att driften för Villekulla 2 inte finns med i budgetramen för 2013 och att det inte finns möjligheter till omfördelning inom ramen för att finansiera denna enhet. Denna o finansierade driftkostnad är en del i socialnämndens budgetunderskott. Ärende Socialnämnden får del av en budgetuppföljning för nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista augusti Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande: 75- Individ och familjeomsorg Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78- Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsmmåde hälso- och sjukvård TOTALT tkr netto l Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelsema mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget. Protokolljusterare 10

11 ~fi!!'3 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (32) Sammanträdesdatum Socialnämndens har beslutat om följande åtgärder 2012 och 2013 för att komma till rätta med sitt budgetunderskott: Inriktning mot förebyggande och tidiga insatser. säkerställa bemanning och kompetens, inte anlita bemanningsforetag, Utveckla arbetet med familjehem. Utveckla ett utökat kvalificerat behandlande stöd och förebyggande arbete på hemmaplan inom barn och familj. Analys genom KPB (Kostnad Per Brukare). Minskat från 20 till! O platser i dagverksamhet for personer med demenssjukdom. Inköpsservice upphör som biståndsinsats under våren Trygghetsplatser-ökad flexibilitet for anhöriga som vårdar. Hyreskontrakt som upphör Planeting av bemanning utifrån resursfördelning. Omfördelning av medel inom LSS-verksarnheten. Rollatorer för utomhusbruk blir egenvårdsprodukt A v gift för elrullstol med 25 O kronor per kvartal. Ta initiativ till att Granen, solgläntan och Frödala ska vara trygghetsboenden. Påtala behovet av att redan nu titta på tomter for kommande byggnationer inom hela socialnämndens verksamhetsområde. Ett arbetsmaterial om strategier och åtgärder har påbörjats som nämnden arbetar vidare med vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Uppföljning efter 8 månader for socialnämnden med konunentarer, av controller Cathtin Landholm. Id Förslag till ombudgetering. Id , Verksamhetsmått till och med augusti Id Kommunfullmäktige, KF 131, Budget 2013 för gruppbostaden Villekulla 2. Id L Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diatiet Protokolljusterare ~estyrkninu '---~

12 KINDA KOMMUN Kommunfullmäktige :\~r:~~-r=-~- =~T(6 f.j~;~-:r~t~ l - :-: ~,)s - - i l KF 62 / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum i j ----, "' l ~J;(f0/,; t1y3 '.. i j(,!/{3(/i~~--~jdnrono/13 ÅrsredöV:isniii'!il'ör kommunalförbundet ITSAM Sida 13 (17) 107 Bakgrund Årsredovisning med revisionsberättelse föreligger för kommunalförbundet ITSAM. Samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar ska behandla årsredovisningen. Beslutsunderlag Årsredovisning Jäv Anders Ljung (C) och Sigvard Olsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret Beslutsexpediering Kommunalförbundet Itsam Samtliga Itsam-kommuner Akten

13 n 13

14 VIMMERBY KOMMUN Kansliavdelning TJG Å TERREDOVISINING Diarienummer: 24/2013/006 Id: (2) Till nämnderna Nämndernas återredovisning till kommunfullmäktige 2013 Enligt 3 kap 15 kommunallagen (KL) skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksamheten och för att man skall kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska besluten. Enligt arbetsordningen for fullmäktige skall varje nämnd lämna redovisning till fullmäktige två gånger per år. Redovisning skall ske under sammanträdena i februari, mars, september och oktober enligt fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges ordförande fastställer vid årets början en turordningsplan för nämndernas återredovisning. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort ärenden som fullmäktige har lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status. Information skall även lämnas om ärenden som nämnden kan förutse inför kommande period. Utsänt register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna utgör grund för återredovisningen och uppdragen skall kommenteras. Redovisning bör göras både skriftlig och muntlig och i först hand är det ordföranden som lämnar redovisning vid sammanträdet. Efter redovisningen kan ledamöterna ställa frågor. Planera att den muntliga återredovisningen beräknas ta l O minuter. Skriftlig redovisning lämnas till kansliavdelningen två veckor innan sammanträdet om önskemål finns att det skall skickas ut med kungörelsen. Annars vill vi ha den slaiftliga redovisningen mailad till kansliavdelningen senast kl på sammanträdesdagen för nedladdning på Plenisalens dator. Efter sammanträdet rensas datorn. LEIF LARSSON Kommunfullmäktiges ordförande genom Therese Jigsved Kanslijurist Postadress Besöksadress Telefon stadshuset Slångågatan VIMMERBY Fax Organisationsnummer ~ ~ InneharF-skattebevis Bankgiro PlusGiro E-post W ebbplats

15 Turordningsplan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2 Fullmäktiges sammanträde den 25 februari Barn- och utbildningsnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Socialnämnden - Överförmyndamämnden Fullmäktiges sammanträde den 25 mars Kommunstyrelsen -Teknik- och servicenämnden -Miljö- och byggnämnden Fullmäktiges sammanträde den 30 september Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Överförmyndarnämnden Fullmäktiges sammanträde den 28 oktober Kommunstyrelsen - Miljö- och byggnämnden - Kultur- och fritidsnämnden 15

16

17 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 213 Dnr 184/2012 Kod 109 Motion om förändring i grundskolan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta att avslå motionen om förändring i grundskolan. Reservationer Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars J o hans son (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons och Peter Högbergs yrkande. Sammanfattning Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) har genom motion väckt frågan om förändring i grundskolan. Vimmerby har idag två grundskolor, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Många upplever att skolorna bidrar till segregation och motsättningar mellan elever och socialdemokraterna vill ändra på det. Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) vill att det skapas ett renodlat lågstadium för elever mellan år 1-6 och ett högstadium för år 7-9. Då skulle elever från hela kommunen blandas och de olika årskurserna skulle kunna utveckla sina specifika behov i undervisningen och på så sätt nå bättre resultat. Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) yrkar att Vimmerby kommun utreder möjligheten att skapa en högstadieskola respektive en lågstadieskola i Vimmerby stad. Ärendet Motionen om förändring i grundskolan har remitterats till brun- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen. I sitt yttrande tar barn- och utbildningsnämnden fram ett flertal nackdelru ur ekonomisk synpunkt, verksamhetssynpunkt och valfrihetssynpunkt med att skapa en F-6- Protokolljusterare

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) " Kommunstyrelsen skola och en högstadieskola i Vimmerby tätort och anser att fördelarna är obefintliga. Förvaltningen delar inte bilden att det idag finns motsättningar mellan de två högstadieskolornas elevgrupper. Ur ekonomisk synpunkt skulle det hmebära stora ombyggnadskostnader, oavsett vilken av skolorna som skulle bli F-6-skola eller högstadieskola. För de yngre barnen behövs förutom lokaler för undervisning även lokaler för fritidshemsverksamhet De yngre eleverna har ofta egna kapprum och hemklassrum där i princip all undervisning äger rum. För högstadieeleverna krävs en rad av olika specialsalar för praktiskt estetiska ämnen, men också för de naturvetenskapliga änmena. Från verksamhetssynpunkt framförs att omorganisationen som genomförts med sammanslagning av fyra skolområden till två skolområden genomfördes av flera skäl. Eleverna har rätt tilllikvärdig utbildning och barn- och utbildningsnämnden anser att det är möjligt nu med den organisation som råder. Rektorerna arbetar i rektorsteam för utbyte av erfarenheter och ökad professionalltet Med en stor F-6-skola inne i Vimmerby stad med över 650 elever skulle kontrasten bli stor för ett antal elever vid byte av skola inför årskurs 7. Troligtvis skulle möjligheterna till samarbete mellan de olika skolornas pedagoger minska på grund av att man inte tillhör ett och samma skolområde. Astrid Lindgrens skola har lägre resultat än Vimarskolan och det är ett faktum som inte går att säga emot. På Astrid Lindgrens skola finns elever som inte gått så många år i svensk skola, vilket drar ner resultaten. På en större skola ökar risken för konflikter mellan svenskfödda elever och elever som har sitt ursprung i andra delar av världen. Men den främsta anledningen till ökade konflikter är att anonymiteten blir större när skolan blir större. Ur valfrihetssynpunkt skulle en sammanslagning av skolorna medföra att Vimmerby kommun inte har någon valfrihet vad gäller högstadium. Sedan 1990-talet har vi i Sverige haft möjlighet att välja skola och det är något som börjar finnas på agendan hos barnfamiljer. Diskussioner har fö1is om inte de båda högstadieskolorna skulle profilera sig och därigenom ge eleverna möjlighet att välja på olika inriktningar. Den tanken finns fortfarande, men skulle gå förlorad om kommunen endast har en högstadieskola. Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsförvaltningens FÖSAM och samtliga arbetstagarorganisationer ställer sig bakom synpunktema att avstyrka motionen. Protokolljusterare /

19 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 4) Kommunstyrelsen Kjell BUlow (S), Mustafa Badran (S) och Pia Young (V) reserverade sig mot beslutet till fö1mån för Kjell Biilow yrkande om att bifalla motionen. Ungdomsrådet skriver i sitt yttrande att det i dagsläget fungerar bra och att det inte är nödvändigt med en högstadieskola respektive en lågstadieskola. Ungdomsrådet håller med om att det varit motsättningar mellan de båda skoloma, men i dagsläget är det lugnt enligt elever och lärare. De tror inte heller att det skulle vara bra att behöva byta skola när man går från lågstadiet till högstadiet. Bedömning Samtliga remissinstanser avstyrker motionen. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om förändring i grundskolan. Helen Nilsson (S) och Peter Högberg (S) yrkar bifall till motionen med motiveringen att det rör sig om en utredning. PerÅke Svensson (C) yrkar avslag på motionen. Beslutsgång Ordföranden flnner att två förslag föreligger. Han ställer förslagen mot varandra och flnner att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följ ande beslutsgång: Ja-röst för att avslå motionen. Nej-röst för att bifalla motionen. Omröstningsresultat Resultatet blir 5 ja-röster mot 4 nej-röster. Därmed föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen. Protokolljusterare PerÅke Svensson(C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ja Nej Ja /~ Utdrags bestyr/~ ~\l ~ <.J.I h: /[f tl _r j' ~~~ ~~' ~v\ l

20 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4( 4) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Ja Göran Gustafsson (KD) J a Lis-Astrid Andersson (S) Nej Peter Högberg (S) Nej Lars Johansson (V) Nej Micael Glennfalk (M) Ja Beslutsunderlag Motion väckt av Ke1meth Björklund (S) och Kjell Btilow (S), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 124. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från barn- och utbildningsnämnden , BUN 106. Yttrande från ungdomsrådet , Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsb estyr~ f ~t111;}

21 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsefårvallnlngen /?~~ 0 7&'1' r "'/ Löp'nr itj/,{j, /6/6 Motion om förändring i grundskolan I Vimmerby stad har vi idag två grundskolor, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. De båda grundskoloma har olika förutsättningar och olika resultat. Det har säkert flera orsaker. Många upplever idag att skoloma bidrar till segregation och motsättningar. Vid ett flertal tillfållen har det uppstått bråk och andra incidenter som kan häröras till motsättningar mellan elever på de båda skolorna. Vi socialdemokrater tycker att detta är oacceptabelt oavsett i hur stor eller liten omfattning det finns motsättningar. Vi vill hitta nya vägar för att hindra att motsättningarna eskalerar. Vi tror att en väg är att skapa en grundskola där elever år 1-6 går och en där elever i år 7-9 går. Då blandas elever från hela kommunen och det blir genast svårare att se "vi och dom" som ett omedelbart hot. V år förhoppning är att ett renodlat lågstadium och ett högstadium även kan leda till att de olika årskurserna kan utveckla sina specifika behov i undervisningen och på så sätt nå bättre resultat. Vi yrkar på Att Vimmerby kommun utreder möjligheterna att skapa en högstadie- respektive en lågstadieskola i Vimmerby stad. För Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 21

22 r 22

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 212 Dnr 176/2012 Kod 109 Motion - En helt avgiftsfri skola, tack! Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen 2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Sammanfattning Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att införa en helt avgiftsfri skola. Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållanden. I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. F ör många barn är det viktigt att kunna smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet kan därför innebära lidande for barn. Skolan borde vara en fredad zon där barn vistas på lika villkor. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri. Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och kristdemokraterna vill att Vimmerby kommun ska bli en kommun med helt avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar skall kunna delta i det som skolan anordnar. Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) yrkar att fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Protokolljusterare Ärendet Motionen om en helt avgiftsfri skola remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast Ä ven kultur- och fritidsnämnden har fått motionep.-för-.yttrande. l l /\

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och tar på sig att göra en översyn av avgifterna inom de olika skolformerna i kommunen. A v bam- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att enligt skollagen ska utbildning inom förskoleldass, grundskola, grundsärskola vara avgiftsfri för elever. Men 10 kap 11 skollagen säger också att det får förekomma "enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmatmens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten". Inom gymnasieskolan får huvudmannen besluta om att elever ska hålla sig med enstaka egna hj älpmedel. Inom vuxenutbildningen får huvudmannen besluta om att elever själva skaffar och betalar för till exempelläromedel och skrivmaterial. I Vimmerby kommun kan det förekomma avgifter som elev/vårdnadshavare själva bekostar; liftkort på friluftsdag vid vald aktivitet, fickpengar på studieresor, fadderbarnspeng, frukt till fruktstund och frivillig matsäck. Det är viktigt att varje rektor tar upp denna fråga med sin personal. En låg summa vid flera tillfållen kan totalt sett medföra en stor kostnad för en flerbarnsfamilj. Socialnämnden ställer sig bakom motionen. A v yttrandet framgår att socialnämnden ser problem med att skolan inte är helt avgiftsfri då det kan innebära att barn från familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden kan komma att fara illa av att inte kunna delta i de aktiviteter som deras kamrater kan. Att inte smälta in i gruppen och vara med som alla andra är alltid jobbigt för ett barn som kanske måste hitta på en ursäkt varför man inte har möjlighet att delta, fast man egentligen vill vara med. Därför ställer sig socialnämnden bakom motionen om att Vimmerby kommun skall bli en kommun med en helt avgiftsfri skola. Ungdomsrådet håller med motionen om en avgiftsfri skola, men tror dessvärre att man inte kan få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby. Alla friluftsdagar och andra saker som skolan anordnar kan man inte förutse. Men man skulle kunna komma fram med något bidrag som kan ansöka om inom kommunen. Protokolljusterare m 01 24

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(4) Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom motionen om avgiftsfri skola. Motionen rör inte direkt kultur- och fritidsnämndens verksamhet, men kultur- och fritidsnämnden samverkar med skolan genom till exempel kulturgarantin, kulturskolan och vissa fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämndens har även verksamhetsansvar för barnkonventionsarbetet där barnfattigdom är en viktig fråga. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är till stor del avgiftsfri. Allaktivitetshuset Fabriken erbjuder aktiviteter, ibland tillsammans med skolan, som är gratis eller tilllåg kostnad. Ambitionen är att om en avgift måste tas ut ska deltagarna veta det i god tid och gruppen ska ges möjlighet att arbeta in pengarna. Vad gäller kulturskolan så framför kultur- och fritidsnämnden att kulturskolans skolverksamhet inom kulturgarantin är avgiftsfri. Bedömning Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till motionen och barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolans verksamheter vill ta uppdraget att göra en översyn av avgifterna inom sina verksamheter. Uppdraget att göra en översyn av avgifterna gäller skolans verksamheter, men inte kulturskolans verksamhet. Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa musik- och kulturskola och kulturskolan i Vimmerby utsågs i maj 2013 till plats 24 av 290, vilket är mycket positivt. De kriterier somligger till grund för undersökningen är resurser, avgifter och andel elever. En kommun med stora resurser kan hamna långt ner på listan på grund av höga avgifter. Rankningen är en indikation på att Vimmerby kommun har relativt låga avgifter inom kulturskolan. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Beslutsunderlag Motion väckt av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 126. Protokolljusterare Utd ragsbes,~ r-) l ~. ') ( il Il l "'- \...I~Ct;f 14:::-f!-\

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 4(4) Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från barn- och utbildningsnämnden , BUN 105. Yttrande från socialnämnden , SN 56. Yttrande från ungdomsrådet Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 123. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdrags b estyr~~ ~&. (7(

27 Kristdemokraterna Kommunfullmäktige Vimmerby kommun Motion VIMMERBY f<:ommun l<ornmunstyre!seforvaltntngen En helt avgiftsfri skola, tack! Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållande i vårt land. I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. I varje sådan familj finns minst ett barn men det kan fmnas flera. Många andra familjer kan ha en vuxen som är sjukskriven och en arbetslös och de lever också på marginalen varje vecka. Familjer som inte har råd med det mest basala till sina barn: glasögon, gym p askor, en cykel eller en ny vinterjacka. För många barn är det viktigt att smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet, och inte kunna hänga med på det kompisarna tar för givet, kan därför innebära ett lidande för barn. Därför borde åtminstone skolan vara en fredad zon, där barn vistas på lika villkor, utan att riskera att utmärka sig negativt på grund av familjens ekonomiska hemsituation. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri! Skolan måste själv stå för alla sina kostnader. Idag är det så att när skolan till exempel planerar studieresor till Kalmar förväntas det att eleverna ska betala sin lunch själva. Ibland kan det handla om liftkort om man ska åka skidor på en friluftsdag. Men det handlar också om insamlingar till fadderbarn eller den lussevaka som skolan varje år anordnar för eleverna i årskurs nio. En del av eleverna som vet att deras familj inte har råd med den där hundralappen till mat väljer att "sjukskriva sig" och inte följa med på studieresan. Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och vi är övertygade om att även Vimmerby kommun skulle kunna sälla sig till den skaran! Skolan måste vara till för alla barn och ungdomar, alla ska kunna delta i det som skolan anordnar. En skola för alla! Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår kommunfullmäktige besluta Att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Vimmerby !f&-~ < Elisabeth Lago Nilsson 'tf'v CUuflU~~~\ -' Gudrun BrunegårdJ. 27 )~~~~~ Torbjörn Sandberg

28 n 28

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 211 Dnr 124/20 12 Kod 109 Motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och en attraktiv arbetsgivare. Sammanfattning Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) har genom motion väckt frågan om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. De anser att Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. De vill att en bred arbetsgrupp tillsätts som tar fram förslag till hur den goda arbetsplatsen ska se ut och att en strategi tas fram för hur varje medarbetare ska utvecklas med tidsplanering och kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet Ärendet Under våren 2012 väckte Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C) en motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. Vimmerby kommun har en stor andel arbetstagare som snart ska gå i pension och ersättas av yngre personal. Motionärerna vill att Vimmerby kommun grundligt förebereder sig för denna omställning och även ser till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför. De skriver att personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. De tycker också att det är viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. De föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby ska bli "Den goda arbetsplatsen" utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området Protokolljusterare

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 23 april 2012 Vimmerby kommun www.vimmerby.se I(ommunstyrelseförvaltningen, kansli avdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-04-11 1(3) Kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden

5 Reviderad boendeplan för vård- och omsorgsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-01-21 Tid 2014-01-21, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Information om brukarundersökningen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer