Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september

2 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013, kll8.30 Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: l. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. -Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar av inkomna ärenden. -Rapportering av förekomsten av ej verkställda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS- andra kvartalet Beslut från socialnämnden , SN 107 om att nämnden inte kommer att ldara sin budgetram för Beslut från fullmäktige i Kinda kommun om att bevilja ITSAM:s direktion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och att godkänna årsredovisningen. 5. Kommundialog angående ANDT-projektet (alkohol, narkotika, doping och tobak) - redovisning av kartläggning och förbättringsområden. Fredrik Löfgren, ANDT-samordnare i länsstyrelsen i Kalmar län Mats Anders berg, Linneuniversitetet K Granskningsrapport från revisorerna- Förutsättningar för eleverna att nå målen. Roland Ilemark, revisor Kl Allmänhetens frågestund. 2

3 8. Aterredovisning från nämnder: Barn- och utbildningsnämnden - ordförande Magnus Gustafsson (M) Socialnänmden- ordförande Elisabeth Lago Nilsson KD) Överförmyndarnämnden - ordförande Leif Carlson (M) 9. Ledamöternas frågestund. 10. Motion orn förändring i grundskolan. 11. Motion- En helt avgiftsfri skola tack! 12. Motion om Vimmerby som den goda arbetsplatsen. 13. Motion angående badplats i Frödinge. 14. Motion gällande öppethållande av storebro bibliotek. 15. Medborgarförslag om att sluta använda coole- and chillsystemet. 16. Medborgarförslag om att bygga en simhall i Vimmerby. 17. Medborgarförslag om nattöppet cafe. 18. Medborgarförslag om att anordna evenemang. 19. Medborgarförslag angående fritidsalctiviteter för ungdomar. 20. Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun- revidering. 21. Iordningställande av exploateringsområden, Krönsmon och Östra Ceos, Vimmerby- redovisning och finansiering. 3

4 22. Utökad undervisningstid i matematik i årskurserna 1-3- begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden. 23. VA-taxa för Vimmerby kommun- revidering. 24. Nya bolagsordningar för Vimmerby kommun Förvaltnings AB och dotterbolag samt nytt ägardirektiv för Vimmerby Gatuproduktion AB. 25. Ändring i skuldebrev mellan Vimmerby Turistbyrå AB och Vimmerby besöksnäring ekonomisk förening - ombud och instruktion till ombud med anledning av ändring i skuldebrevet. 26. skatteverkets beslut om nedläggning avservicekontor-svar på uppdrag från kommunfullmäktige. 27. Valkretsindelning vid 2014 års landstingsval. 28. Valdistriktsindelning vid valen Bemyndigande att undertedrna från kommunfullmäktige utgående handlingar under mandatperioden Motion att skapa fler trygga boenden-för beredning. 31. Motion om motionshantering - för beredning. 32. Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på Skvalmon generellt och Tjänstemannagatan specifikt i Storebro -för beredning. 33. Begäran om entledigande från Krister T orenfalt (C). 34. Begäran om entledigande från Tom Angeling (S) 35. Begäran om entledigande från Mats Hagman (S). 4

5 36. Inkomna handlingar. Handlingarna firms tillgängliga på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokolletjusteras den 7 oktober 2013 på administrativa avdelningen, stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 18 september 2013 LEIF LARSSON Ordförande l.--;--,~~/?~~,... _.. Therese Jigsved Kanslijurist Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Administratör Liselott Frejd 0492 l Registrator Marize Viderström: 0492 l Kanslijurist Therese Jigsved: 0492 l E-post: 5

6

7 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen PSI OFÖRUTSEDDA BEHOV Dnr 17/2013/041 id Redovisning av anslag till oförutsedda behov. 98 EXTRAORDINÄRA KOSTNADER 980 Anslag till oförutsedda behov MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Verk 9801 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel t o m ,00 K varvarande anslag ,00 MEDEL ATT DISPONERAS AV KOMMUNSTYRELSEN Verk 9802 Anslag enligt budget ,00 Anslagna medel tom ,0 K varvarande anslag ,00 VIMMERBY KOMMUN Ekonomiavdelningen Patrik Simonsson Controller 7

8 8

9 ., -.,.. ' -' ' :ZD!3-D1 ~si ' " - -~--- J-- - ':J3Dj ){)! 7 ~'a - C-~- -l(;..., 7 "-', 7 Rapportering om förekomsten. av~ivjrj!sfattda gynnande beslut och domar enligt SoL och LSS Till X kommunfullmäktige kommunens revisorer Rapporteringen för år 2013 kvartal l X2 3 4 Ansvarig nämnd socialnämnden äldre och funktionshindrade Underskrift av ansvarig chef ' \~O; G'"'u_~ ~U<o~ Mana Bergsten ' 0 My:ndighetschef <J:> Kön K v Tidpunkt för beslut Tid för utebliven verkställighet Lagrum Typ av bistånd Skäl till dröjsmål Verkställighets- (Anges inte till kommunfullmäktige) datum LSS Korttidsvistelse. K v SoL Särskilt boende, inriktning demens K v SoL Särskilt boende, inriktning demens Man SoL Särskilt boende, inriktning demens Man SoL Särskilt boende, inriktning demens Man K v SoL SoL Korttidsplats Korttidsplats

10 Vimmerby kommun ~~ Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (32) Sammanträdesdatum SN 107 Diarienummer 1/2013 Kod042 Budgetuppföljning efter åtta månader 2013 samt verksamhetsmått för socialnämnden- underlag till delårsbokslut Socialnämndens beslut l. Socialnämnden lägger uppföljningen av sin driftsbudget och investeringsbudget efter åtta månader samt av verksamhetsmåtten till handlingarna. 2. Socialnämnden godkänner föreslagen budgetomföring från verksamhet 7801 (ordinärt boende) till verksamhet 7701 (vård- och omsorgs boende). 3. Socialnämnden påtalar till konnnunfullmäktige att nämnden inte kommer att klarasin budgetram för 2013, trots vidtagna åtgärder. 4. Socialnämnden påtalar till kommunfullmäktige att driften för Villekulla 2 inte finns med i budgetramen för 2013 och att det inte finns möjligheter till omfördelning inom ramen för att finansiera denna enhet. Denna o finansierade driftkostnad är en del i socialnämndens budgetunderskott. Ärende Socialnämnden får del av en budgetuppföljning för nämndens verksamhetsområde med avräkning t.o.m. sista augusti Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Fördelat per verksamhet på två budgetpositioner ser prognosen ut enligt följande: 75- Individ och familjeomsorg Förvaltningsövergripande verksamhet 77 - Verksamhetsområde äldreomsorg 78- Verksamhetsområde äldreomsorg 79 - Verksamhetsområde funktionshinder 80 - Verksamhetsmmåde hälso- och sjukvård TOTALT tkr netto l Controller Cathrin Landholm redovisar de största orsakerna till avvikelsema mot budget, vilka dessa orsaker är framgår av underlaget. Protokolljusterare 10

11 ~fi!!'3 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (32) Sammanträdesdatum Socialnämndens har beslutat om följande åtgärder 2012 och 2013 för att komma till rätta med sitt budgetunderskott: Inriktning mot förebyggande och tidiga insatser. säkerställa bemanning och kompetens, inte anlita bemanningsforetag, Utveckla arbetet med familjehem. Utveckla ett utökat kvalificerat behandlande stöd och förebyggande arbete på hemmaplan inom barn och familj. Analys genom KPB (Kostnad Per Brukare). Minskat från 20 till! O platser i dagverksamhet for personer med demenssjukdom. Inköpsservice upphör som biståndsinsats under våren Trygghetsplatser-ökad flexibilitet for anhöriga som vårdar. Hyreskontrakt som upphör Planeting av bemanning utifrån resursfördelning. Omfördelning av medel inom LSS-verksarnheten. Rollatorer för utomhusbruk blir egenvårdsprodukt A v gift för elrullstol med 25 O kronor per kvartal. Ta initiativ till att Granen, solgläntan och Frödala ska vara trygghetsboenden. Påtala behovet av att redan nu titta på tomter for kommande byggnationer inom hela socialnämndens verksamhetsområde. Ett arbetsmaterial om strategier och åtgärder har påbörjats som nämnden arbetar vidare med vid dagens sammanträde. Beslutsunderlag Uppföljning efter 8 månader for socialnämnden med konunentarer, av controller Cathtin Landholm. Id Förslag till ombudgetering. Id , Verksamhetsmått till och med augusti Id Kommunfullmäktige, KF 131, Budget 2013 för gruppbostaden Villekulla 2. Id L Beslutet lämnas till Kommunfullmäktige Socialförvaltningen Diatiet Protokolljusterare ~estyrkninu '---~

12 KINDA KOMMUN Kommunfullmäktige :\~r:~~-r=-~- =~T(6 f.j~;~-:r~t~ l - :-: ~,)s - - i l KF 62 / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum i j ----, "' l ~J;(f0/,; t1y3 '.. i j(,!/{3(/i~~--~jdnrono/13 ÅrsredöV:isniii'!il'ör kommunalförbundet ITSAM Sida 13 (17) 107 Bakgrund Årsredovisning med revisionsberättelse föreligger för kommunalförbundet ITSAM. Samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar ska behandla årsredovisningen. Beslutsunderlag Årsredovisning Jäv Anders Ljung (C) och Sigvard Olsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för verksamhetsåret Beslutsexpediering Kommunalförbundet Itsam Samtliga Itsam-kommuner Akten

13 n 13

14 VIMMERBY KOMMUN Kansliavdelning TJG Å TERREDOVISINING Diarienummer: 24/2013/006 Id: (2) Till nämnderna Nämndernas återredovisning till kommunfullmäktige 2013 Enligt 3 kap 15 kommunallagen (KL) skall nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Uppföljningen är till för att ge fullmäktige möjlighet att styra den kommunala verksamheten och för att man skall kunna utläsa resultaten i förhållande till de politiska besluten. Enligt arbetsordningen for fullmäktige skall varje nämnd lämna redovisning till fullmäktige två gånger per år. Redovisning skall ske under sammanträdena i februari, mars, september och oktober enligt fullmäktiges arbetsordning. Fullmäktiges ordförande fastställer vid årets början en turordningsplan för nämndernas återredovisning. Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort ärenden som fullmäktige har lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status. Information skall även lämnas om ärenden som nämnden kan förutse inför kommande period. Utsänt register över fullmäktiges uppdrag till nämnderna utgör grund för återredovisningen och uppdragen skall kommenteras. Redovisning bör göras både skriftlig och muntlig och i först hand är det ordföranden som lämnar redovisning vid sammanträdet. Efter redovisningen kan ledamöterna ställa frågor. Planera att den muntliga återredovisningen beräknas ta l O minuter. Skriftlig redovisning lämnas till kansliavdelningen två veckor innan sammanträdet om önskemål finns att det skall skickas ut med kungörelsen. Annars vill vi ha den slaiftliga redovisningen mailad till kansliavdelningen senast kl på sammanträdesdagen för nedladdning på Plenisalens dator. Efter sammanträdet rensas datorn. LEIF LARSSON Kommunfullmäktiges ordförande genom Therese Jigsved Kanslijurist Postadress Besöksadress Telefon stadshuset Slångågatan VIMMERBY Fax Organisationsnummer ~ ~ InneharF-skattebevis Bankgiro PlusGiro E-post W ebbplats

15 Turordningsplan för nämndernas återredovisning till fullmäktige 2 Fullmäktiges sammanträde den 25 februari Barn- och utbildningsnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Socialnämnden - Överförmyndamämnden Fullmäktiges sammanträde den 25 mars Kommunstyrelsen -Teknik- och servicenämnden -Miljö- och byggnämnden Fullmäktiges sammanträde den 30 september Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Överförmyndarnämnden Fullmäktiges sammanträde den 28 oktober Kommunstyrelsen - Miljö- och byggnämnden - Kultur- och fritidsnämnden 15

16

17 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 213 Dnr 184/2012 Kod 109 Motion om förändring i grundskolan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige besluta att avslå motionen om förändring i grundskolan. Reservationer Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars J o hans son (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons och Peter Högbergs yrkande. Sammanfattning Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) har genom motion väckt frågan om förändring i grundskolan. Vimmerby har idag två grundskolor, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Många upplever att skolorna bidrar till segregation och motsättningar mellan elever och socialdemokraterna vill ändra på det. Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) vill att det skapas ett renodlat lågstadium för elever mellan år 1-6 och ett högstadium för år 7-9. Då skulle elever från hela kommunen blandas och de olika årskurserna skulle kunna utveckla sina specifika behov i undervisningen och på så sätt nå bättre resultat. Kenneth Björklund (S) och Kjell Btilow (S) yrkar att Vimmerby kommun utreder möjligheten att skapa en högstadieskola respektive en lågstadieskola i Vimmerby stad. Ärendet Motionen om förändring i grundskolan har remitterats till brun- och utbildningsnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast Barn- och utbildningsnämnden avstyrker motionen. I sitt yttrande tar barn- och utbildningsnämnden fram ett flertal nackdelru ur ekonomisk synpunkt, verksamhetssynpunkt och valfrihetssynpunkt med att skapa en F-6- Protokolljusterare

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) " Kommunstyrelsen skola och en högstadieskola i Vimmerby tätort och anser att fördelarna är obefintliga. Förvaltningen delar inte bilden att det idag finns motsättningar mellan de två högstadieskolornas elevgrupper. Ur ekonomisk synpunkt skulle det hmebära stora ombyggnadskostnader, oavsett vilken av skolorna som skulle bli F-6-skola eller högstadieskola. För de yngre barnen behövs förutom lokaler för undervisning även lokaler för fritidshemsverksamhet De yngre eleverna har ofta egna kapprum och hemklassrum där i princip all undervisning äger rum. För högstadieeleverna krävs en rad av olika specialsalar för praktiskt estetiska ämnen, men också för de naturvetenskapliga änmena. Från verksamhetssynpunkt framförs att omorganisationen som genomförts med sammanslagning av fyra skolområden till två skolområden genomfördes av flera skäl. Eleverna har rätt tilllikvärdig utbildning och barn- och utbildningsnämnden anser att det är möjligt nu med den organisation som råder. Rektorerna arbetar i rektorsteam för utbyte av erfarenheter och ökad professionalltet Med en stor F-6-skola inne i Vimmerby stad med över 650 elever skulle kontrasten bli stor för ett antal elever vid byte av skola inför årskurs 7. Troligtvis skulle möjligheterna till samarbete mellan de olika skolornas pedagoger minska på grund av att man inte tillhör ett och samma skolområde. Astrid Lindgrens skola har lägre resultat än Vimarskolan och det är ett faktum som inte går att säga emot. På Astrid Lindgrens skola finns elever som inte gått så många år i svensk skola, vilket drar ner resultaten. På en större skola ökar risken för konflikter mellan svenskfödda elever och elever som har sitt ursprung i andra delar av världen. Men den främsta anledningen till ökade konflikter är att anonymiteten blir större när skolan blir större. Ur valfrihetssynpunkt skulle en sammanslagning av skolorna medföra att Vimmerby kommun inte har någon valfrihet vad gäller högstadium. Sedan 1990-talet har vi i Sverige haft möjlighet att välja skola och det är något som börjar finnas på agendan hos barnfamiljer. Diskussioner har fö1is om inte de båda högstadieskolorna skulle profilera sig och därigenom ge eleverna möjlighet att välja på olika inriktningar. Den tanken finns fortfarande, men skulle gå förlorad om kommunen endast har en högstadieskola. Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsförvaltningens FÖSAM och samtliga arbetstagarorganisationer ställer sig bakom synpunktema att avstyrka motionen. Protokolljusterare /

19 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 4) Kommunstyrelsen Kjell BUlow (S), Mustafa Badran (S) och Pia Young (V) reserverade sig mot beslutet till fö1mån för Kjell Biilow yrkande om att bifalla motionen. Ungdomsrådet skriver i sitt yttrande att det i dagsläget fungerar bra och att det inte är nödvändigt med en högstadieskola respektive en lågstadieskola. Ungdomsrådet håller med om att det varit motsättningar mellan de båda skoloma, men i dagsläget är det lugnt enligt elever och lärare. De tror inte heller att det skulle vara bra att behöva byta skola när man går från lågstadiet till högstadiet. Bedömning Samtliga remissinstanser avstyrker motionen. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om förändring i grundskolan. Helen Nilsson (S) och Peter Högberg (S) yrkar bifall till motionen med motiveringen att det rör sig om en utredning. PerÅke Svensson (C) yrkar avslag på motionen. Beslutsgång Ordföranden flnner att två förslag föreligger. Han ställer förslagen mot varandra och flnner att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följ ande beslutsgång: Ja-röst för att avslå motionen. Nej-röst för att bifalla motionen. Omröstningsresultat Resultatet blir 5 ja-röster mot 4 nej-röster. Därmed föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslår motionen. Protokolljusterare PerÅke Svensson(C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ja Nej Ja /~ Utdrags bestyr/~ ~\l ~ <.J.I h: /[f tl _r j' ~~~ ~~' ~v\ l

20 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4( 4) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Ja Göran Gustafsson (KD) J a Lis-Astrid Andersson (S) Nej Peter Högberg (S) Nej Lars Johansson (V) Nej Micael Glennfalk (M) Ja Beslutsunderlag Motion väckt av Ke1meth Björklund (S) och Kjell Btilow (S), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 124. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från barn- och utbildningsnämnden , BUN 106. Yttrande från ungdomsrådet , Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsb estyr~ f ~t111;}

21 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsefårvallnlngen /?~~ 0 7&'1' r "'/ Löp'nr itj/,{j, /6/6 Motion om förändring i grundskolan I Vimmerby stad har vi idag två grundskolor, Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. De båda grundskoloma har olika förutsättningar och olika resultat. Det har säkert flera orsaker. Många upplever idag att skoloma bidrar till segregation och motsättningar. Vid ett flertal tillfållen har det uppstått bråk och andra incidenter som kan häröras till motsättningar mellan elever på de båda skolorna. Vi socialdemokrater tycker att detta är oacceptabelt oavsett i hur stor eller liten omfattning det finns motsättningar. Vi vill hitta nya vägar för att hindra att motsättningarna eskalerar. Vi tror att en väg är att skapa en grundskola där elever år 1-6 går och en där elever i år 7-9 går. Då blandas elever från hela kommunen och det blir genast svårare att se "vi och dom" som ett omedelbart hot. V år förhoppning är att ett renodlat lågstadium och ett högstadium även kan leda till att de olika årskurserna kan utveckla sina specifika behov i undervisningen och på så sätt nå bättre resultat. Vi yrkar på Att Vimmerby kommun utreder möjligheterna att skapa en högstadie- respektive en lågstadieskola i Vimmerby stad. För Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 21

22 r 22

23 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 212 Dnr 176/2012 Kod 109 Motion - En helt avgiftsfri skola, tack! Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen 2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Sammanfattning Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att införa en helt avgiftsfri skola. Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållanden. I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. F ör många barn är det viktigt att kunna smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet kan därför innebära lidande for barn. Skolan borde vara en fredad zon där barn vistas på lika villkor. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri. Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och kristdemokraterna vill att Vimmerby kommun ska bli en kommun med helt avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar skall kunna delta i det som skolan anordnar. Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) yrkar att fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Protokolljusterare Ärendet Motionen om en helt avgiftsfri skola remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast Ä ven kultur- och fritidsnämnden har fått motionep.-för-.yttrande. l l /\

24 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen och tar på sig att göra en översyn av avgifterna inom de olika skolformerna i kommunen. A v bam- och utbildningsnämndens yttrande framgår vidare att enligt skollagen ska utbildning inom förskoleldass, grundskola, grundsärskola vara avgiftsfri för elever. Men 10 kap 11 skollagen säger också att det får förekomma "enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmatmens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten". Inom gymnasieskolan får huvudmannen besluta om att elever ska hålla sig med enstaka egna hj älpmedel. Inom vuxenutbildningen får huvudmannen besluta om att elever själva skaffar och betalar för till exempelläromedel och skrivmaterial. I Vimmerby kommun kan det förekomma avgifter som elev/vårdnadshavare själva bekostar; liftkort på friluftsdag vid vald aktivitet, fickpengar på studieresor, fadderbarnspeng, frukt till fruktstund och frivillig matsäck. Det är viktigt att varje rektor tar upp denna fråga med sin personal. En låg summa vid flera tillfållen kan totalt sett medföra en stor kostnad för en flerbarnsfamilj. Socialnämnden ställer sig bakom motionen. A v yttrandet framgår att socialnämnden ser problem med att skolan inte är helt avgiftsfri då det kan innebära att barn från familjer som lever under knappa ekonomiska förhållanden kan komma att fara illa av att inte kunna delta i de aktiviteter som deras kamrater kan. Att inte smälta in i gruppen och vara med som alla andra är alltid jobbigt för ett barn som kanske måste hitta på en ursäkt varför man inte har möjlighet att delta, fast man egentligen vill vara med. Därför ställer sig socialnämnden bakom motionen om att Vimmerby kommun skall bli en kommun med en helt avgiftsfri skola. Ungdomsrådet håller med motionen om en avgiftsfri skola, men tror dessvärre att man inte kan få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby. Alla friluftsdagar och andra saker som skolan anordnar kan man inte förutse. Men man skulle kunna komma fram med något bidrag som kan ansöka om inom kommunen. Protokolljusterare m 01 24

25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(4) Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom motionen om avgiftsfri skola. Motionen rör inte direkt kultur- och fritidsnämndens verksamhet, men kultur- och fritidsnämnden samverkar med skolan genom till exempel kulturgarantin, kulturskolan och vissa fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsnämndens har även verksamhetsansvar för barnkonventionsarbetet där barnfattigdom är en viktig fråga. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är till stor del avgiftsfri. Allaktivitetshuset Fabriken erbjuder aktiviteter, ibland tillsammans med skolan, som är gratis eller tilllåg kostnad. Ambitionen är att om en avgift måste tas ut ska deltagarna veta det i god tid och gruppen ska ges möjlighet att arbeta in pengarna. Vad gäller kulturskolan så framför kultur- och fritidsnämnden att kulturskolans skolverksamhet inom kulturgarantin är avgiftsfri. Bedömning Samtliga remissinstanser ställer sig positiva till motionen och barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolans verksamheter vill ta uppdraget att göra en översyn av avgifterna inom sina verksamheter. Uppdraget att göra en översyn av avgifterna gäller skolans verksamheter, men inte kulturskolans verksamhet. Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa musik- och kulturskola och kulturskolan i Vimmerby utsågs i maj 2013 till plats 24 av 290, vilket är mycket positivt. De kriterier somligger till grund för undersökningen är resurser, avgifter och andel elever. En kommun med stora resurser kan hamna långt ner på listan på grund av höga avgifter. Rankningen är en indikation på att Vimmerby kommun har relativt låga avgifter inom kulturskolan. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Beslutsunderlag Motion väckt av Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 126. Protokolljusterare Utd ragsbes,~ r-) l ~. ') ( il Il l "'- \...I~Ct;f 14:::-f!-\

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 4(4) Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från barn- och utbildningsnämnden , BUN 105. Yttrande från socialnämnden , SN 56. Yttrande från ungdomsrådet Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 123. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdrags b estyr~~ ~&. (7(

27 Kristdemokraterna Kommunfullmäktige Vimmerby kommun Motion VIMMERBY f<:ommun l<ornmunstyre!seforvaltntngen En helt avgiftsfri skola, tack! Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållande i vårt land. I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. I varje sådan familj finns minst ett barn men det kan fmnas flera. Många andra familjer kan ha en vuxen som är sjukskriven och en arbetslös och de lever också på marginalen varje vecka. Familjer som inte har råd med det mest basala till sina barn: glasögon, gym p askor, en cykel eller en ny vinterjacka. För många barn är det viktigt att smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet, och inte kunna hänga med på det kompisarna tar för givet, kan därför innebära ett lidande för barn. Därför borde åtminstone skolan vara en fredad zon, där barn vistas på lika villkor, utan att riskera att utmärka sig negativt på grund av familjens ekonomiska hemsituation. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri! Skolan måste själv stå för alla sina kostnader. Idag är det så att när skolan till exempel planerar studieresor till Kalmar förväntas det att eleverna ska betala sin lunch själva. Ibland kan det handla om liftkort om man ska åka skidor på en friluftsdag. Men det handlar också om insamlingar till fadderbarn eller den lussevaka som skolan varje år anordnar för eleverna i årskurs nio. En del av eleverna som vet att deras familj inte har råd med den där hundralappen till mat väljer att "sjukskriva sig" och inte följa med på studieresan. Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och vi är övertygade om att även Vimmerby kommun skulle kunna sälla sig till den skaran! Skolan måste vara till för alla barn och ungdomar, alla ska kunna delta i det som skolan anordnar. En skola för alla! Kristdemokraternas fullmäktigegrupp föreslår kommunfullmäktige besluta Att ge barn och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Vimmerby !f&-~ < Elisabeth Lago Nilsson 'tf'v CUuflU~~~\ -' Gudrun BrunegårdJ. 27 )~~~~~ Torbjörn Sandberg

28 n 28

29 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen KS 211 Dnr 124/20 12 Kod 109 Motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och en attraktiv arbetsgivare. Sammanfattning Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) har genom motion väckt frågan om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. De anser att Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. De vill att en bred arbetsgrupp tillsätts som tar fram förslag till hur den goda arbetsplatsen ska se ut och att en strategi tas fram för hur varje medarbetare ska utvecklas med tidsplanering och kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet Ärendet Under våren 2012 väckte Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C) en motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. Vimmerby kommun har en stor andel arbetstagare som snart ska gå i pension och ersättas av yngre personal. Motionärerna vill att Vimmerby kommun grundligt förebereder sig för denna omställning och även ser till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför. De skriver att personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. De tycker också att det är viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. De föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby ska bli "Den goda arbetsplatsen" utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området Protokolljusterare

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01

Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Arende ~jl VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) 2012-04-03 KS 150 Dnr 105/2012 Kod 706 Avgift för förskriven elrullstol från och med 2012-07-01 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

14 A. skatteverkets beslut om nedläggning av servicekontoret- svar på uppdrag om konsekvenser.

14 A. skatteverkets beslut om nedläggning av servicekontoret- svar på uppdrag om konsekvenser. Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TJG KUNGÖRELSE 2012-12-12 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde -extra ärende Tid Måndag 17 december 2012, kl. 18:30. Plats

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Medborgarförslag - Frukt till lunchen

Medborgarförslag - Frukt till lunchen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 35(50) Ks 62 Dnr 2014-000036 Medborgarförslag - Frukt till lunchen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer