TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄRNSJÖ SKOLA. Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2014-2015"

Transkript

1 TÄRNSJÖ SKOLA Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Fastställd 17 sept 2014 Rektor har fastställt

2 Inledning Tärnsjö skola arbetar aktivt mot all diskriminering, trakasserier, annan kränkande behandling och mobbning för ett positivt klimat som får alla barn/elever och vuxna att känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till sin arbetsplats. Mål mot kränkande behandling. Målet med skolans plan mot kränkande behandling är att alla barn/elever och vuxna känner sig trygga, har arbetsro och är respekterade i skolans värld. Ingen individ ska utsättas för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Vad säger lagen om diskriminering och likabehandling i Skollagen? Inget barn/elev eller vuxen ska utsättas för kränkande behandling/diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: 1. Etnicitet 2. Funktionshinder 3. Kön 4. Könsöverskridande identitet 5. Religion eller annan trosuppfattning 6. Sexuell läggning 7. Ålder Vad säger läroplanen: Lgr 11 Värden som förskolan och skolan ska gestalta och förmedla: Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värden, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, elever, och personal. Skollagen (2010:800) 6 kap, och diskrimineringslagen 2008:567. Fns konvention om barns rättigheter Arbetsmiljölagen Socialtjänstlagen Brottsbalken Vår policy All personal på skolan reagerar omedelbart på diskriminering och kränkande behandling. All personal har ansvar att rapportera till Trygghetsteamet och rektor vid mobbningsliknande behandling av elev. Först klasslärare sedan trygghetsteamet ansvarar för att utreda och samtala med berörda parter.

3 Trygghetsteamet ansvarar för att samtala med de elever som kommer upp i trygghetsenkäten om elever som inte sägs ha det bra och därefter med den som utövat kränkningen. Vårdnadshavare kontaktas av klasslärare eller trygghetsteamet. Avgörs från fall till fall samma dag. Trygghetsteamet ansvarar för dokumentation, utvärdering och uppföljning (finns i elevmappen). Om personal kränker elev eller om elev kränker personal har kollegor skyldighet att informera rektor. Rektor informerar skolchef. Rektor ansvarar för utredning. Förekommer kränkande behandling eller mobbning bland personal har var och en skyldighet att omgående informera rektor för vidare agerande och åtgärder. Rektor tar stöd av personalenheten. Främjande insatser För att främja goda relationer, likabehandling och förståelse för olikheter arbetar vi så här: Faddersystem där barnen lär känna äldre/yngre elever ökar tryggheten Vid varje höstterminsstart arbetar vi med värdegrunden, samarbetsövningar Vi har stormöten där barnen redovisar/uppträder för varandra vilket skapar en vi-känsla som förebygger. Vi löser konflikter barnen emellan genom att involvera barnen och lyssna till dem. En konfliktlösning kan pågå under längre tid, med såväl akut samtal som uppföljande samtal. Förebyggande arbete Vi arbetar kommunövergripande med att göra Tommy modellens screening på våra elever 1 gång varje läsår så att orosfaktorer observeras regelbundet Våra rastpedagoger har västar på sig då de syns bättre för barnen och tryggheten ökar Vi genomför trivselenkät två gånger/ läsår Då våra äldre elever reser till hemkunskap och musik har vi medföljande vuxen på bussen vilket ökar tryggheten. I elevrådet berättar eleverna om otrygga områden på skolgården eller i skolan så vi bättre kan ordna verksamheten. Vi genomför föräldraenkät för att få syn på skolan ur föräldrars perspektiv.

4 I klass arbetar klassläraren med förebyggande arbete (värdegrunden, samarbetsövningar m.m.). Tärnsjö Skolas Trygghetsteam Läsår För att stärka barnets trygghet och motverka kränkande behandling/mobbning har vi ett trygghetsteam på skolan med särskilt ansvar för dessa frågor. Följande personal ingår: Eva Larsson, klasslärare Åsa Larsson, specialpedagog Christina Johansson, klasslärare Jenny Essén Johansson, klasslärare Monika Wahlstedt, rektor Åtgärder vid Tärnsjö skolas i händelse av kränkande behandling /mobbning /trakasserier Så snart skolans personal får kännedom om att kränkande behandling/mobbning förekommer tas det upp i trygghetsteamet som ansvarar för att utreda vad som har hänt. Det sker omgående. Samtal med den kränkte/mobbade. Samtal med kränkaren/kränkarna, mobbaren/mobbarna. Rektor informeras enligt skollagen 2010: Vårdnadshavarna till den kränkte/mobbade informeras. Vårdnadshavarna till kränkaren/kränkarna, mobbaren/mobbarna kontaktas och delges det som hänt och hur vi arbetar vidare. Uppföljningssamtal sker med den kränkte/mobbade inom två veckor och därefter vid behov. Uppföljningssamtal med kränkaren/kränkarna, mobbaren/mobbarna sker enligt samma modell. Alla samtal dokumenteras som elevhälsohandling. Om kränkande behandlingen/mobbningen inte upphör: Personal gör anmälan till Tärnsjö skolas elevhälsoteam, där rektor ingår. Förnyade samtal med föräldrar och elever. Kontakt kan tas med och/eller anmälan görs till berörd myndighet och stödfunktion t.ex. Socialtjänsten. Definitioner Diskriminering av individer eller grupper innebär ett svek mot principen om likabehandling. Skolan måste genom sin organisation, regler, grupperingar, schemaläggning m.m. medvetet medverka till att diskriminerande effekter inte uppstår. Man kan skilja på direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering sker genom att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön, funktionshinder etc. Indirekt diskriminering sker genom att alla behandlas lika. Det sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men i praktiken missgynnar en elev

5 med ett visst kön, könsöverskridande identitet, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier kan vara att t ex bli kallas bög, dampunge, CP eller hora. Trakasserierna kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera och äga rum i alla miljöer. De kan yttra sig fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Även klotter och elaka/falska sms, mms, twitter, blogg och kan vara en form av trakasserier. Annan kränkande behandlig. Ibland kan en elev bli diskriminerad eller trakasserad utan att det har att göra med de sju diskrimineringsgrunderna. Då kallas det för annan kränkande behandling. Mobbning är när någon upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra elever. Det är också mobbning när parterna inte är jämnstarka utan när den ena parten upprepade gånger är i underläge och blir kränkt/trakasserad. Mobbning är svårt att upptäcka, den sker mest när den vuxne inte ser det. Det mobbade barnet kan sällan berätta vad det är utsatt för, det känns plågsamt att prata om det arbetsplats. Följande punkter behöver inte tyda på att ett barn är utsatt men det är viktigt att vara uppmärksam och känna igen signaler tex. Vill inte gå till skolan. Har ofta ont i magen/huvudet. Vill inte berätta om skolan. Har inga kamrater. Kommer hem med smutsiga och sönderrivna kläder. Har blåmärken. Verkar ledset och nedstämt. Om du får veta att ditt barn upplever sig kränkt eller om ditt barn utsätter något annat barn: 1. Prata med ditt barn om det som händer. 2. Ta kontakt med skolan för att arbeta tillsammans för att skapa förändring. 3. Håll kontakt med skolan ge återkoppling på hur barnet upplever situationen. 4. Uppmuntra barnet när mobbningen har upphört.

6 Vem gör vad? Rektor Aktivitet Innehåll Uppföljning/ Utvärdering Likabehandling Yttersta ansvar för arbetet mot alla Genom medarbetarsamtal. former av kränkande behandling. Förebyggande arbete Plan mot kränkande behandling Fortbildning Uppföljning och utvärdering av skolans förebyggande arbete mot likabehandling tillsammans med Trygghetsteamet. Revidera vt och aktualisera ht likabehandlingsplanen samt ansvara för att planen revideras. Tydliggör innehållet i likabehandlingsplanen. Vara lyhörd för fortbildningsbehov bland personal för att främja likabehandling. Gemensamma möten mellan Trygghetsteam och skolledning. Skolledningen och Trygghetsteamet avsätter tid under höstterminen för att utveckla arbetet. Trygghetsteamet och rektor redogör på ett APT. Skolmiljön Kartläggning Göra skolmiljön tillgänglig och säker för alla elever detta gäller både den fysiska miljön och den sociala lärandemiljön. Undersöka trivsel och nöjdhet hos elever, föräldrar och medarbetare. Upprustning av lekredskap och röjning av växter. Trygghetsvandring med elevrådet. Resultaten från trivselenkäterna, en gång per termin. Organisation Schema för rastvakter. Det finns alltid rastvakter ute på raster. Rastvakter är väl synliga med reflexvästar. Rastvaktsscheman som sitter i elevernas kapprum.

7 Trygghetsteamet Aktivitet Innehåll Uppföljning/Utvärdering Trygghetsteam Teamet har regelbundna träffar. Schemalagda möten 1 gång/månad. Sociogram Elevernas sociala mönster kartläggs. Trygghetsteamet samlar in, sammanställer och återför resultatet av sociogrammen till berörd medarbetare 2 gånger/läsår. Rektor informeras för vidare analys och fastställande av förbättringsområden. Praktisk-estetiska ämneslärare tar även del av sociogrammet. Lärare gör gruppindelningar som gynnar alla t.ex. arbetsplatser i klassrummet, grupparbeten, matplatser m.m. Trivselenkät Kompetensutveck. Allvarssamtal/ Mobbningssamtal Tips och förslag till lekar/trygghetsövningar Faddersystem Utvärdering av året som gick. Elevernas trivsel på skolan kartläggs samt frekvensen av om mobbning har ökat eller minskat. Trygghetsenkäten genomförs i början av okt och i början av mars. Inventering av behov i kompetensutveckling och kurser som ligger i linje med ny forskning och det föränderliga samhället. Personal utför allvarssamtal enligt Formulär för allvarssamtal. Bilaga 3. Trygghetsteamet utför mobbningssamtal. Mallar för samtalen finns i trygghetspärmen. För att personal ska kunna tillämpa dessa i sina grupper ska det finnas, böcker och en pärm i samanträdesrummet med samarbetsövningar. Faddersystem enligt följande: Åk 1 - åk 4 Åk 2 åk 5 Åk 3 åk 6 Klasslärarna ansvarar för att para ihop fadderbarnen. Sammanställning och analys av året som gick- utifrån ev. händelser utifrån SKL enkät för år 5 Överföring till rektor i samtal i maj. Enkäten sammanställs. Trygghetsteamet återkopplar till berörda medarbetare och skolledning för vidare analys och fastställande av förbättringsområden och enskilda samtal med elever. Utvärdering sker i slutet av varje läsår. Uppföljning görs enligt modell. Bilaga 2. Två aktiviteter i september som planeras av berörda lärare. Sedan använda faddersystemet i samband med t.ex. 1:a och sista veckan (aktivitetsveckan) vid varje läsår, läsprojektet, redovisningar, julpyssel m.m.

8 Personal Aktivitet Innehåll Uppföljning/Utvärdering Ansvarig lärare arbetar med att stärka Ansvarig personal utvärderar individen och gruppen genom att kontinuerligt arbetet i form av kontinuerligt i de olika ämnena utifrån samtal med eleverna, ett genusperspektiv arbeta bl.a. med diskussion i arbetslag samt etiska samtal, samarbetsövningar och analyserar resultat från värdegrundsfrågor (aug. sept. större sociogram och trivselenkät. tryck ). Relationsfrämjande insatser Plan mot kränkande behandling All personal känner till och arbetar aktivt med Tärnsjö skolas plan mot kränkande behandling. Vid skolstart varje nytt läsår aktualiseras planen. Allvarssamtal Trivselenkäten Dagliga rutiner Lunch Ordningsregler Aktivitetsvecka Allvarssamtal genomförs med inblandade parter. Utvärdera trivsel, det sociala klimatet, arbetsmiljön och ansvarstagandet för det egna lärandet. Trygghet skapas för eleven under den samlade skoldagen. Exempelvis klassrumsregler, fasta platser i skolmatsalen. En personal/klass äter i skolmatsalen under lunchtid för att skapa lugn och ro i skolmatsalen. All personal ansvarar för att skolans ordningsregler Bil. 4) följs av samtliga elever och vuxna på skolan. I början och i slutet av varje läsår för att stärka samhörighet och vi-känsla på skolan. Genomförs i alla klasser 2 gånger/läsår. Ansvarig lärare analyserar resultatet och lägger upp sitt fortsatta arbete med de relationsfrämjande insatserna. Kontinuerliga diskussioner i klassrummet under bland annat klassrådet. Trivselenkäten, diskussion och utvärdering i klassrådet och i klassrummet. Skolans ordningsregler är förankrade i klasserna, arbetslagen APT möte och föräldrarådet. Utvärderingen sker i klassrummet och i arbetslaget.

9 Elever Aktivitet Innehåll Uppföljning/Utvärdering Ordningsregler Avtalas mellan barn/elev, föräldrar och skolan. Detta kontrakt gäller förhållningssätt, värderingar, normer och relationer. Ordningsreglerna förankras under aktivitetsveckan i samtliga klasser av ansvarig lärare/pedagog. Ordningsreglerna finns väl synliga i alla klassrum Vid skolstart och när ny elev kommer till skolan. Plan mot kränkande behandling Förebyggande arbete mot all kränkande behandling på skolan. Planen finns i skolans trygghetspärm som står i alla klassrum. Startar upp varje termin med en aktivitetsvecka med mycket aktiviteter och samarbetsövningar. Planen gås igenom. Elevrådet diskuterar och arbetar kring planen under elevrådsträffarna. Faddersystem Faddersystem enligt följande: Åk 1 - åk 4 Åk 2 åk 5 Åk 3 åk 6 Klasslärarna ansvarar för att para ihop fadderbarnen. Två aktiviteter i september som planeras av berörda lärare. Sedan använda faddersystemet i samband med t.ex. 1:a och sista veckan (aktivitetsveckan) vid varje läsår, läsprojektet, redovisningar, julpyssel m.m. Elevhälsoteam Aktivitet Innehåll Uppföljning/Utvärdering Tärnsjö skolas elevhälsoteam Rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog ingår i EHM. EHM kontaktas om kränkningen/mobbningen inte upphör. Förnyade samtal med föräldrar och elever görs. Kontakt tas med och/eller anmälan görs vid behov till Socialtjänsten Polisanmälan kan komma i fråga om så krävs. Återkoppling görs med berörda parter.

10 Bilaga:1 Vi har tillsammans med vårt barn noga tagit del av och diskuterat Tärnsjö skola handlingsplan mot alla former av diskriminering och kränkande behandling. Datum:. Klass... Elevens namn Vårdnadshavare.. Vårdnadshavare Vi är intresserade av FRÅGOR SOM UPPSTÅTT HOS ER DÅ NI LÄST DETTA DOKUMENT. Skriv gärna ner dessa frågor här så kan vi bli ännu tydligare i framtiden. Talongen lämnas till klasslärare efter påskrift. 12

11 Schema för Bilaga: 2 Tillsägelse-Allvarssamtal-Mobbningssamtal Tillsägelse All personal på Tärnsjö skola har skyldighet att reagera och säga till vid tendenser till kränkningar mellan elever, var den än dyker upp. Allvarssamtal Personalen tar första allvarssamtalet med eleven/eleverna. Om ett andra samtal behövs, bör annan personal och/eller Trygghetsteamet medverka vid samtalet. Dokumentera samtalen. Mobbningssamtal Om inte Allvarssamtalen leder fram till en lösning, genomför Trygghetsteamet ett mobbningssamtal enligt Tärnsjö skolas modell. Skolledningen och berörda vårdnadshavare informeras om gjorda insatser.

12 bilaga nr:3 Formulär för Allvarssamtal Datum: Samtal med Närvarande medarbetare: Inblandade elever: Vem har uppmärksammat problemet: Händelse/ärende: Elevens berättelse: Åtgärd/överreskommelse: Uppföljningsdatum: Ev.vidare åtgärd: Underskrift: Ärendet avslutas:

13 Ordningsregler för Tärnsjö skola Bilaga:4 Gemensamt skapar vi den miljö vi arbetar i. Därför måste alla i skolan, i samarbete med hemmen, hjälpas åt att skapa en trivsam miljö, där alla kan känna samhörighet och trygghet. 1. Du har skolplikt. Skolplikt gör att du har rätt till arbetsro. Alla ska göra sitt bästa i skolarbetet. 2. Du får inte lämna skolans område utan lärares tillåtelse. Vi ansvarar för Dig på skoltid. 3. Alla ska känna sig trygga med Dig i skolan. 4. Lämna värdeföremål hemma. 5. Störande föremål får skolpersonalen beslagta enligt lag. Vid brott mot dessa regler vidtas dessa påföljder. 1. Samtal med eleven. 2. Klassföreståndare tar kontakt med hemmet. 3. Samtal med eleven och förälder. 4. Samtal med eleven, förälder och rektor. (Ur Skollagens 5 kapitel 5 ) Ordningsregler Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler.

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer