KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande rektor samt vice VD

2 1. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN :1 SYFTE :2 METODER FÖR GRANSKNING - UTVÄRDERINGSVERKTYG :2:A ENKÄT - KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN :2:B EN UTVÄRDERINGS ENKÄT BETYG PÅ SKOLAN :2:C EN FÖRÄLDRAENKÄT :2:D PEDAGOGISKA SAMTAL KRING KVALITÉN I SKOLAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE :1 ELEVANTAL :2 MATERIELLA RESURSER :3 PERSONALTÄTHET :4 ARBETSORGANISATION SAMT LEDNINGSORGANISATION :5 ANSTÄLLDAS UTBILDNING SAMT ÄMNESKOMPETENS :6 ANSTÄLLDA LÄRARE UNDER LÄSÅRET 2008/ ANALYS AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN OCH ARBETET I VERKSAMHETEN SAMT ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING... 5 SYFTE :1 ELEVANPASSADE ARBETSSÄTT SAMT ARBETSFORMER :2 INDIVIDUELL STUDIEPLAN SAMT INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN :3 KOMPETENSUTVECKLING :4 ÄMNESINTEGRERING :5 SAMVERKAN MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SAMT ARBETSLIVET :6 INTERNATIONELLA KONTAKTER :7 FÖRÄLDRASAMVERKAN SAMT INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR :8 INDIVIDUELLA VAL :9 ELEVINFLYTANDE :10 ARBETMILJÖ FÖR ELEVERNA :11 SÄRSKILT STÖD :12 STÖD ATT FORMULERA STUDIEMÅL :13 STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING :14 ANALYS AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN OCH ARBETET I VERKSAMHETEN, UTIFRÅN ENKÄTEN BETYG PÅ SKOLAN :15 EN ANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER KRING IUP-TIDEN FRÅN ELEVERNA :16 RESULTAT OCH ANALYS AV FÖRÄLDRAENKÄTEN ANALYS AV FÖRÄLDRAENKÄTEN SAMT ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET :17 KVALITATIV INTERVJU :18 BETYG SAMMANSTÄLLNING : 19 SWOT ANALYS SAMT RESULTAT AV PSYKOLOGIGYMNASIETS ELEVENKÄTSVAR :20 ANALYS AV ELEVENKÄT - KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN ANALYS AV ELEVENKÄTEN ÅTGÄRDER LIKABEHANDLINGSPLANEN VID PSYKOLOGIGYMNASIET :1 DEFINITIONER SAMT UTGÅNGSPUNKTER :2 MÅL :3 FÖREBYGGANDE PEDAGOGISKA METODER KRÄVS I ETT ARBETE KRING LAGEN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING :4 DIREKT ANTIMOBBINGPLAN FÖR VAD SOM SKA GÖRAS DÅ KRÄNKNING INTRÄFFAT :5 ÖVRIGA VIKTIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT: :6:A UPPFÖLJNING OCH UPPDATERING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN VIA DE UPPSATTA MÅLEN :6:B UPPFÖLJNING OCH UPPDATERING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN VIA ELEVENKÄTEN SAMMANFATTANDE UTVECKLINGSOMRÅDEN INFÖR LÄSÅRET 2009/ RESULTAT OCH ANALYS FRÅN ENKÄT OM PERSONALENS ARBETSMILJÖ

3 Kvalitetsarbete vid Psykologigymnasiet 2008/2009 Att granska och förbättra kvalitén i vår skola 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 1:1 Syfte Kvalitetsredovisningens syfte är att komma fram till en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts och vilka åtgärder man avser att vidta om de inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen ska ses som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Härmed är det viktigt med att dokumentera följande kvalitetsutveckling som ska ligga till grund för årets systematiska och strukturerade kvalitetsarbete: Mål (nationella samt skolans egna) Roll och resursfördelning Genomförande av verksamheten > Granskning (betyg, enkäter, samtal) Resultat Analys och bedömning Kvalitetsredovisning > Dialog -> Utvecklingsåtgärder 1:2 Metoder för granskning - Utvärderingsverktyg Samtliga resultat av skolans utvärderingar kommer löpande att presenteras och analyseras i denna kvalitetsredovisning. 1:2:a Enkät - Kommunförbundet Stockholms Län En komprimerad elevenkät utformad av Kommunförbundet Stockholms Län, en elevenkät som mäter följande kvalitetskriterier: Trygghet/Trivsel Lärande Inflytande Helhetsomdöme Resultatet presenteras även i procentform i tabelldiagram, se bilaga 1. I utvärderingen samt i vår diskussion utgår vi från följande frågor: Vad behöver åtgärdas och utvecklas utifrån resultaten från utvärderingen? Vad fungerar bar och hur ska det säkras? Uppföljning samt ansvarsfördelning. 1:2:b En utvärderings enkät Betyg på skolan Psykologigymnasiet har utformat en utvärderings enkät för att se huruvida skolans uppsatta mål når fram till den enskilda eleven. 1:2:c En Föräldraenkät Föräldrarna har fått svara på enkät kring deras uppfattning kring skolan, se resultat nedan i denna redovisning. 3

4 1:2:d Pedagogiska samtal kring kvalitén i skolan Under konferenser på våren har samtliga lärare analyserat elevenkäterna och kommit fram till åtgärder som ska förbättra verksamheten. 2. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Nedan beskrivna förutsättningar har betydelse för skolans måluppfyllelse. 2:1 Elevantal 127 stycken varav 19 är pojkar samt 108 flickor. Både Åk 1 samt Åk 2 består av två klasser (sammanlagt fyra klasser på skolan). 2:2 Materiella resurser Eleverna har läromedel, egna böcker, i samtliga ämnen. Eleverna har tillgång till ett litet skolbibliotek. Varje klass har sex datorer samt en projektor, så att man kan visa powerpoint, filmer samt Internet. Avtal har tecknats med Swedish Film AB för licensierade filmvisningar. 2:3 Personaltäthet En lärare per klass och lektion, alltid lärarledd undervisning. Totalt 6 heltidstjänster uppdelat på 8 stycken lärare. 1 anställd ekonom på 50%. 1 skolläkare; på konsult uppdrag. 1 rektor på 50% tjänst. 1 biträdande rektor på 50% tjänst. 2:4 Arbetsorganisation samt ledningsorganisation Rektor samt biträdande rektor i ledningen är anställa ca 50% som lärare respektive 50% som ledare/rektorer. Denna organisatoriska form har till syftet att rektorerna som verksamhets samt pedagogiska ledare ska få en god kontakt med elever samt lärare och därmed se helheten även inifrån organisationen och det lärande perspektivet. 2:5 Anställdas utbildning samt ämneskompetens Målet för Psykologigymnasiet är att ha 100% behöriga lärare för att säkerställa kvaliteten i undervisningen och i skolan. Detta läsår är 7 av 8 lärare examinerade gymnasielärare, 88% av lärarna är därmed behöriga. Den icke behöriga läraren har 7 poäng kvar att läsa av 180 poäng för att bli behörig. 2:6 Anställda lärare under läsåret 2008/2009 Stefan Norrthon, undervisar i teater, utbildad skådespelare och examinerad lärare. Jonas Hellström, behörig lärare i historia och religion. Sidiri Ekenryd, rektor samt behörig lärare i samhällskunskap samt psykologi. Sidiri har även sökt till rektorsutbildningen, vilken troligen startar till vt Kristina Kindmark, behörig lärare i engelska och historia. Jeanette Lundqvist, behörig lärare och DISA utbildad. Helena Dohns, behörig lärare i samhällskunskap och geografi. 4

5 Daniel Koroly, lärare i matematik och idrott och hälsa (har 7 poäng kvar att läsa av 180 poäng för att bli behörig). Ingrid Tonström, behörig lärare i svenska och engelska. 3. Analys av resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen och arbetet i verksamheten samt åtgärder för förbättring Syfte Rektorns ansvar (enligt Lpf 94) är att upprätta en lokal arbetsplan samt att utvärdera verksamheten och se till att dess resultat stämmer överens med de nationella lagar och riksgiltiga mål som ligger till grund för svensk gymnasieutbildning. Detta skall även redovisas i denna årliga kvalitetsredovisning. Vid psykologigymnasiet har vi en utarbetad arbetsplan som återges i skolans verksamhetsberättelse. I denna återges bland annat psykologigymnasiets: 1. Arbetsformer, kopplat till Lpf Arbetssätt, kopplat till Lpf Likabehandlingsplan enligt lagen 2006:67, förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling. 4. Rektors samt biträdande rektors uppdrag, fastställda mål kopplat till Lpf 94. 3:1 Elevanpassade arbetssätt samt arbetsformer Uppsatt mål: Undervisningens arbetssätt och arbetsformer ska variera för att möta varje enskild elevs behov och förutsättningar: a) Detta sker bland annat genom att varje elev som börjar på skolan får genomgå ett test för att kunna utläsa vilken inlärningsstil den enskilda eleven har, vad eleven har lätt för respektive vad hon har för behov att få extra stöd och träning med. b) Skolans undervisning och arbetssätt kommer att skifta för att på så sätt kunna möta olika behov under skolgången. Bland annat genom den ämnesintegrerade metoden Storyline. Vidare pedagogiska verktyg som; forumspel, rollspel och värderingsövningar, där elever som redan är duktiga, eller för elever som behöver träna sig i att verbalisera sina kunskaper får goda chanser till det med hjälp av dessa pedagogiska verktyg. Enskilt och självständigt arbete kommer även att vara ett naturligt inslag på skolan. Vad som gjorts under läsåret : Samtliga mål ovan har uppnåtts. Se vidare under rubriken ämnesintegrering. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: 5

6 Fortsätta med samtliga varierande arbetssätt samt ge lärarna ännu mer extern och intern utbildning i dessa arbetssätt. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:2 Individuell studieplan samt individuell utvecklingsplan Uppsatt mål: Det ska ske kontinuerlig dialog och revidering av elevens individuella studieplan. Detta sker kontinuerligt på IUP-tiden som sker en gång i veckan mellan elev och mentor i en timme. Här planerar eleven sitt arbete och reviderar vid behov sin individuella utvecklingsplan i dialog med sin huvudmentor och övriga lärare. Utöver IUP-tiden sker det även en gång per termin utvecklingssamtal mellan huvudmentorn, eleven och hennes föräldrar, då ytterligare dialog och revidering sker. Vid behov görs åtgärdsprogram eller anpassad studiegång i form av reducerad studiegång (dock får max 10% av kurserna reduceras, dvs 250p) i samråd med biträdande rektor, elevkoordinatorn. Uppsatta åtgärder under : Under läsåret ska skolan byta namn på basgruppsmötet till IUP tid, för att på detta sätt fokusera på elevernas individuella utveckling. Nyanställda lärare ska få intern utbildning av IUP. Tydligare krav på mentorerna på att de ska ge feedback till varje enskild elev i deras IUP minst var fjortonde dag. Vidare ska elevernas IUP tryckas upp i bokform för enklare användning. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna har fått två omdömeskort med deras individuella utvecklingsrapport samt två utvecklingssamtal med mentor och förälder. Vidare har varje elev haft ett samtal per termin med varje lärare med fokus på elevens utveckling i respektive ämne. Eleverna är positivare till utformningen av IUP boken i bokform. Dock är det endast 11% av eleverna som uppfattar IUP tiden som meningsfull. Namnet på tiden har bytts så att den nu kallas IUP tid för att fokusera på individen. Nyanställda har fått intern introduktion av IUP. Läsåret började även med en coachningsutbildning med samliga lärare då vi fick en kurs av konsulter på hur lärarna kan ha ett coachande förhållningssätt då de leder eleverna i sin individuella utveckling. Lärarna har skrivit feedback till elevens IUP bok varje vecka. Dock upplever endast 47% av eleverna att de får feedback av läraren i sin IUP bok. Att arbeta vidare med samt åtgärda under : Syftet med IUP är att eleven på ett metakognitivt sätt ska få tillfälle att en gång i veckan reflektera över sin egen utveckling. Ett förslag på åtgärd från lärarna för att förbättra IUP boken är att utöka boken med exempelvis tomma blad, vilka eleven kan använda som en mindre variant av portfolio. På dessa blad kan eleven skriva ner någon händelse, rita något eller klistra in bilder från exempelvis ett projekt. På detta sätt bli boken mer levande. Vidare ska en gemensam lärarpärm sammanställas där samtliga lärare kan lägga in och plocka goda idéer från varandra, exempel på material är samarbets- tillits- och värderingsövningar samt kill- och tjejgruppsmaterial. Ett verktyg för målformulering är att lära ut modellen SMART 6

7 till eleverna. Ytterligare åtgärd är att eleverna ska lära sig att coacha varandra. Vidare ska det ske intern fortbildning av följande material: IUP med skriftliga omdömen, om allmänna råd, IUP och utvecklingssamtal i praktiken, Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal och portfolio, utgivet av Fortbildning AB. En annan åtgärd är att lärarna endast svara i elevens IUP bok var fjortonde dag (villket var tanken från början), för att minska arbetsbelastningen. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:3 Kompetensutveckling Uppsatt mål: Lärare och annan personal ska kontinuerligt få kompetensutveckling för att fortsätta kunna vara professionella och kunna utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Vad som gjorts under läsåret : En kurs i kreativitet och lysande idéer till forskning, genom Nobelmuseet. Rektor samt biträdande rektor har under vt 2009 gått denna utbildning. Denna utbildning syftar till att vi på skolan ska kunna arbeta med kreativitet och forskning. Samtliga lärare på skolan har i början av läsåret varit med i en utbildning kring ett coachande förhållningssätt som ledare. Detta för att förbättra ledarskapet som lärare. Samtliga lärare har under våren fått intern utbildning i hur man med olika pedagogikiska metoder kan diskutera med eleverna utanförskap samt diskriminering, utifrån filmen En lektion i diskriminering. Intern kompetensutveckling av lärarna i följande pedagogiska arbetssätt; IUP, värderingsövningar, forumspel samt det ämnesintegrerade arbetssättet Storyline. Rektor och biträdande har gått på två föreläsningar i hälsa samt kommunikation och relationer, genom 4good. Rektor och biträdande rektor har gått en kurs i Professionell betygssättning och bedömning, genom Lärarfortbildningar. En lärare samt rektor har deltagit i en föreläsning kring meditationens inverkan på elevens skolresultat samt stressnivå. Biträdande rektor,elevkoordinatorn, har genomgått följande kompetensutveckling: Regelbundna nätverksmöten i Solna kommun: Kontaktpoliser-en direkt länk mellan skolan och polisen, räddningstjänst, socialförvaltningen, ungdomar och droger. Praktisk konflikthantering, Socialstyrelsen, förebyggande arbete i skolan om sexuell hälsa riktat till ungdomar och män som har sex med män. Rättigheter vs skyldigheter, en grundutbildning om missbruk i en arbetsgrupp. RFSL, sexuell hälsa. Fortsatt utbildning i DISA, en KBT förebyggande metod för förebyggande elevhälsa mot nedstämdhet och stress. Administrativ vidareutbildning i systemet SchoolSoft. Rektor och biträdande rektor har gått en kurs kring: Sekretess, dokumentation och samverkan inom elevhälsan. Rektor har gått en kurs på Lava angående mänskliga rättigheter och fattigdom i världen. Historia och religionsläraren har gått en kurs: Till samtal om islam, fred och identitet, islam och svenskhet i ett mångkulturellt Sverige, genom ABF. Samhällskunskapsläraren har gått kurs i EU-fördjupning med fokus på upplevelsepedagogik, riksdagens/regeringens fortbildningsdag för samhällskunskapslärare. 7

8 Rektor, biträdande rektor samt teaterläraren gick på en improvisationsteater utbildning med Keith Johnstone. Svenskläraren har gått en fortbildning i moderna språk. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år. Kompetensutveckling Kristina Kindmark. Kurs i engelsk litteratur samt en kurs i naturkunskap. Helena Dohns. Psykosocialtarbete (behandlingsmodeller m.m.), psykologi, globalkunskap som globalisering, rättvise- och fattigdomsfrågor, drama och upplevelsepedagogik, "tavelpedagogik". Ingrid Tonström. Dramakurs, forumspel eller liknande. En kortare datakurs. Bokmässan i Göteborg workshops och aktuella föreläsningar i svenska. Stefan Norrthon. Kurs att skriva egen dramatik. Intern kompetensutveckling i varandras ämnen, en dags workshop där samtliga lärare gör en timmes workshop i sitt eget ämne och bjuder in resten av kollegiet. Det är viktigt att förstå varandras ämne för att kunna ämnesintegrera. Ytterliggare intern utbildning av skolans lärare i Psykologigymnasiets uppsatta arbetssätt i de inlevelsepedagogiska metoderna. Jeanette Lundqvist, elevkoordinator, ska gå SYV kurs genom Lärarfortbildning. Rektor har sökt till rektorsutbildningen, men denna är ej längre tillgänglig att söka då utbildningen är under omvandling. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:4 Ämnesintegrering Uppsatt mål: Samverkan mellan lärare i olika ämnen och kunskapsområden kommer att vara en naturlig del i verksamheten. Detta arbete ska genomsyras av den holistiska kunskapssynen, framförallt under de två veckor i mitten av varje termin som uteslutande kommer att ägnas till ämnesintegrerade projekt. Exempel på ämnesintegrerade projekt på Psykologigymnasiet kommer att vara Storyline, infärgning, fallstudier och rollspel för att ge eleverna ett sammanhang i sina studier. Uppsatta åtgärder under : Fler pedagogiska konferenser, en timme i veckan för att säkerställa att de ämnesintegrerade projekten prioriteras och får den tid som krävs för detta gedigna och tidskrävande samarbete. Uppföljning, vad som gjorts under läsåret : Under ht 2008 genomförde skolan ett Storylineprojekt vid namn Birka Paradise. I detta projekt samverkade samtliga ämnen i två veckor. Under detta Storyline var temat Genus och likabehandling. Under vt 2009 genomförde skolan två mini Storyline som gick under det gemensamma namnet Livsviktigt, en vecka kring ANT (förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och tobak). Samt en vecka med temat Sexuell hälsa och kärlek. Infärgning samt samverkan mellan ämnena på Psykologigymnasiet sker kontinuerligt även under de så kallade traditionella veckorna. Ledningen har lagt in mer gemensam pedagogisk planeringstid under konferenserna. 8

9 Att arbeta vidare med samt åtgärda till : Ytterligare en timme gemensam schemalagd konferens timme i veckan tillägnad gemensam didaktisk och pedagogik planering för lärarnas ämnesintegrerade undervisning. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:5 Samverkan med universitet och högskolor samt arbetslivet Uppsatt mål: Samverkan med universitet och högskolor samt arbetslivet kommer att vara en del av elevernas utbildning då syftet är att verklighetsanpassa utbildningen för eleverna och förbereda dem för arbetslivet och inspireras till fortsatt utbildning. Vi önskar att ha ett samarbete med psykologiska institutionen på Stockholms universitet samt både offentliga och privata arbetsplatser som bedriver arbete med människor, så som till exempel socionomer, läkare, mentalskötare, poliser, terapeuter och psykologer. Ett ytterligare mål är att eleven ska få en känsla för det så kallade deliberativa samhället. Planen för detta arbete är att Psykologigymnasiet ska ha ett nära amarbete med äldreomsorgen samt förskola och grundskolan i Solna, där eleverna får i uppgift att på olika sätt delta med yngre barn och äldre. Vidare ska eleven utveckla en solidarisk inställning till sin omvärld och utveckla sin sociala kompetens genom bland annat aktivt välgörenhets arbete, som exempelvis i samarbete med Rädda Barnen och Amnesty international. Uppsatta åtgärder under : Att eleverna som går i årskurs två under två veckor ska få göra en praktik på en arbetsplats samtidigt som de utför en studie samt observation. Arbetsplatser inom äldreomsorgen samt i förskola och skola, även andra arbetsplatser vars huvudsyfte att arbeta med människor önskas det ett samarbete med. Ytterligare samverkans partner inom högre utbildningar. Uppföljning, hur gick det under ? När det gäller praktikplats för en så kort tid fann vi att det var svårigheter att hitta samarbetspartners då vi är en så liten enhet. Besök på SACO-mässan för att se på vidare utbildningar. Föreläsning Drömtåget där föreläsaren fokuserade på att du själv styr ditt liv. Föreläsningar av en psykolog med inriktning på hypnos där eleverna erbjöds en kurs på tio gånger med fördjupning i ämnet. Självförsvarsutbildning där eleverna erbjöds en vidareutbildning under hela terminen. Föreläsning av en kriminolog från polishögskolan. Föreläsning av en polisaspirant från polishögskolan. Föreläsning av en socionom från socialförvaltningen. Föreläsning av en kurator och barnmorska från Solna ungdomsmottagning. 9

10 Vi har varit på studiebesök på Södertörns tingsrätt för att se arbetet där. Samarbete med Solnas ungdomscafé har pågått. Vi har haft samarbete med en kvinnlig doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, hon föreläste kring vetenskaplig forskning och metod kring en studie i socialpsykologi, våra elever deltog även i en enkätundersökning i samband med detta. Detta gav våra elever en bra förberedelse för hur de ska strukturera sin egen vetenskapliga studie under projekt 100 p (examensarbetet) i årskurs två. Samarbete med lärarhögskolan där vfu studenter har gjort enkätundersökningar på eleverna, bland annat kring studiehjälpen på skolan. Att arbeta vidare med samt åtgärda under : Ytterligare samverkans partner inom högre utbildningar. Föreläsare från utbildningar och näringslivet. Ansvar: Rektor, biträdande rektor samt lärare. 3:6 Internationella kontakter Uppsatta mål: Eleverna ska uppmuntras till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen. Psykologigymnasiet är särskilt intresserade av att ha ett utbyte med skolor i Estland, Lettland och Litauen. Uppsatta åtgärder under : Utforma konkreta programmålsresor för utbildningen vid Psykologigymnasiet. Söka EU bidrag får programmålsresorna. Uppföljning, hur gick det under ? Skolan har ej ansökt om pengar för eventuella programmålsresor. Två klasser på skolan är med i organisationen PLAN och de har genom detta ett fadderbarn i Afrika respektive Asien som de har kontinuerlig kontakt med. Under vt09 har två lärare från en indisk skola varit här i två dagar, The orchid school, där vi bytte erfarenheter kring arbetssätt och arbetsformer. Att arbeta vidare med samt åtgärda till : Målsättningen är att utveckla samarbetet med den indiska skolan och att åka till Indien för att besöka deras skola. Utforma konkreta programmålsresor för utbildningen vid Psykologigymnasiet. Söka EU bidrag får programmålsresorna. Ansvar: Rektor samt lärare, Jonas Hellström samt Kristina Kindmark. 10

11 Vid Psykologigymnasiet är Biträdande rektor, Jeanette Lundqvist, elevkoordinator vilket innebär att hon är samordnare och projektledare i elevens skolsituation, nedan följer viktiga arbetsområden i detta arbete. 3:7 Föräldrasamverkan samt information till föräldrar Uppsatt mål: Föräldrarna till ungdomarna på Psykologigymnasiet ska erbjudas information på en speciell länk på Psykologigymnasiets hemsida, där de får kontinuerlig information om verksamheten varje vecka. Vidare är föräldrarna alltid varmt välkomna till verksamheten och speciellt inbjudan till föräldramöten, utvecklingssamtal samt slutvernissage varje termin. Utöver detta är ett aktivt föräldranätverk ett mål för verksamheten. Uppsatta åtgärder under : Rektor samt biträdande rektor har haft ett möte med föräldranärverket under läsåret, på två av dessa möten var även elever med. Föräldranätverkets fokus har blivit att engagera sig i en musikgrupp som ska skapas på Psykologigymnasiet samt att vara delaktiga i basgruppernas (klassernas) klassresa och stötta eleverna i detta. Föräldrarna har blivit inbjudna till två utvecklingssamtal med sin tonåring under läsåret som har hållits med aktuell mentor. Föräldrarna har fått aktuell utvecklingsrapport kring deras tonåring i form av ett skriftligt omdömen två gånger under läsåret. Föräldrarna har fått fyra nyhetsbrev vilka beskriver verksamheten under läsåret. Föräldrarna har blivit inbjudna till två slutvernissage där eleverna har gjort olika workshop för att visa sina föräldrar vad de lärt sig varje termin. Till nästa läsår ska vi anlita Shoolsoft, ett företag som erbjuder en Internet baserad tjänst, för att föräldrarna ska kunna få ännu mer direkt information kring sin tonåring, gällande frånvaro, betyg samt omdömen och dylikt. Uppföljning, hur gick det under ? Rektor samt biträdande rektor har haft ett möte med föräldranätverket under läsåret, på detta möte var även elever med. De kom två föräldrar och sex elever. Skolan och föräldrarna anser att det är för få föräldrar för att kunna driva ett nätverk. Föräldrarna har blivit inbjudna till två utvecklingssamtal med sin tonåring under läsåret som har hållits med aktuell mentor. Föräldrarna har fått aktuell utvecklingsrapport kring deras tonåring i form av ett skriftligt omdömen två gånger under läsåret. Föräldrarna har fått nyheter via Schoolsoft som beskriver verksamheten under läsåret. Föräldrarna har blivit inbjudna till ett slutvernissage där eleverna har gjort olika workshop för att visa sina föräldrar vad de lärt sig under terminen. Schoolsoft har varit ett välfungerande verktyg för vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan både sjukanmäla och följa elevens utveckling på ett enkelt sätt. Att arbeta vidare med samt åtgärda under : Vi vill arbeta för ett mer aktivt föräldranätverk. Vi kommer att informera om det vid skolstart och på föräldramöten. 11

12 Ansvar: Rektor samt biträdande rektor. 3:8 Individuella val Uppsatt mål: Att utbildningen organiseras så att den kan anpassas efter elevernas önskemål om kurser, 300 poäng valbart då de valt att gå samhällsprogrammet. Uppsatta åtgärder under : Att göra en intresseenkät och en presentation av IV-kurser för alla elever i åk 2 för att förbereda skolan inför IV-valen. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna i årskurs två fick starta vt-09 med ett såkallat SYV-projekt. Vid fyra lektionstillfällen fick eleverna i mindre grupper ta reda på utbildningar som de var intresserade av att studera vidare på. Allt från intagningspoäng, meritpoäng och vilka kurser som är viktiga att få med sig från gymnasieutbildningen. Därefter presenterade eleverna informationen för varandra. Eleverna fick sedan skriva vilka kurser de önskade och från den listan gjordes sedan IV-val på 300 poäng. Följande kurser valde eleverna: Engelska c, 100p Matematik C, 100p Litterär gestaltning, 100p Idrott och hälsa, 50p Religion, 50p Filosofi, 50p Rättskunskap, 50p Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Fortsatt arbete med intresseenkät och en presentation av IV-kurser för alla elever i årskurs två för att förbereda skolan inför IV-valen. Ansvar: Biträdande rektor samt lärare. 3:9 Elevinflytande Uppsatt mål: Elevinflytande genom elevråd och elevrådsrepresentanter som kontinuerligt blir inbjudna till ledningsgruppen. Vidare ett elev- och lärarforum där diskussion kring skolans visioner och mål bearbetas gemensamt. Elevrådet kommer att inneha ett eget kontor där de kan arbeta med skolfrågor, uppdatera elevrådets hemsida och sin egen skoltidning. Uppsatta åtgärder under : Arbeta för att eleverna ska ha ett aktivt elevråd samt en skoltidning eller gemensam länk på hemsidan. 12

13 Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna har haft två elevråd per år samt att de träffat ledningen vid två tillfällen för diskussion. Eleverna har tillgång till kunskapsbanken där de kan ha sina elevrådsmöten ostört. Elevinflytande och diskussion kring deras syn på skolan sker på klassrådsmöten som sker på IUP-tiden en gång i månaden, det går sedan vidare till elevrådsmötet som sedan går vidare till möte med ledningsgruppen. Vi har startat en ny hemsida där elever kan blogga om skolans aktiviteter. Någon skoltidning har ännu inte startat. Vi har en cafégrupp som tar lite extra ansvar för att café Freud kan sälja bl a glass, frukt, kaffe. Vi har skyddsänglar som skall ha ett extra vakande öga över trivseln i klassen. Vi har en studentgrupp som har ansvar för allt som har med studenten att göra. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Fortsatt arbete för ett aktivt elevråd. Vi skall låta eleverna planera och strukturera deras ansvarsområden i både elevråd och skyddsängelgruppen, dammänglar för ordning i skolans miljö. Planera in tid på IUP-tiden där skyddsänglar håller i samarbetsövningar. Fortsatt arbete för att få igång en skoltidning alternativ en väggtidning en gång i månaden. Ansvar: Biträdande rektor samt svenska och samhällsläraren. 3:10 Arbetmiljö för eleverna Uppsatt mål: En god arbetsmiljö för eleverna där de får tillgång till den tekniska utrustning de behöver för att förvärva nya kunskaper. Datorer, bibliotek samt bra och uppdaterat läromedel. Uppsatta åtgärder under : Att köpa in fler datorer så att varje klass har sju datorer. Uppföljning, hur gick det under ? Materiella resurser: Eleverna har läromedel, egna böcker, i samtliga ämnen. Varje klass har sju datorer samt en projektor, så läraren och eleverna kan visa powerpoint, filmer samt Internet. Eleverna har tillgång till ett litet skolbibliotek. Avtal har tecknats med Swedish Film AB för licensierade filmvisningar. Eleverna har fått en IUP-bok istället för en pärm med lösa papper, det har skapat mycket bättre resultat i elevernas individuella utveckling. 13

14 Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Vi fortsätter att arbeta vidare som vi gjort detta år. Ansvar: Biträdande rektor. 3:11 Särskilt stöd Uppsatt mål: Särskilt stöd till de elever som behöver undervisning, elevvårds- och syvverksamhet. Uppsatta åtgärder under Elever med dyslexi ska fortsätta få extra lång tid vid prov, teknisk utrustning samt individuella samtal och stöd vid behov. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna har haft tillgång till studiehjälp en gång i veckan, en och en halv timme. Elever med dyslexi har fått extra lång tid vid prov, teknisk utrustning samt individuella samtal och stöd vid behov. Elever vid behov av samtal har haft ett eller flera samtal med biträdande rektor/elevkoordinator som vid behov slussar vidare till ungdomsmottagningar eller BUP beroende på elevens livssituationen. Elever som behöver särskild stöd för att planera sina studier har regelbundna möten med biträdande rektor/elevkoordinator. Elever vid särskilt stöd när det gäller syv-verksamheten såsom t ex vid reducerat program, IV-program eller byte av skola har haft regelbundna möten med biträdande rektor/elevkoordinator. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Vi fortsätter att arbeta vidare som vi gjort detta år. Ansvar: Biträdande rektor samt lärare. 3:12 Stöd att formulera studiemål Uppsatt mål: Eleverna ska få en utförlig introduktion inför studiernas början i ämnen och kurser och få stöd för att formulera sina mål för sina studier. Detta sker i början av varje termin genom skolans kontinuerliga kickoffer, i workshopmodell: där en workshop till exempel behandlar studieteknik och en annan introducerar IUP samt respektive ämnen. 14

15 Uppsatta åtgärder under Eleverna ska med handledning av mentor arbeta tydligare med sin IUP en gång i veckan. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna arbetar med handledning av mentor med sin IUP en gång i veckan. Eleverna planerar sin studievecka i detalj varje vecka i IUP-boken. Eleven får feedback från mentor i sin IUP-bok varje eller varannan vecka, beroende på mentor. Eleverna får en utförlig introduktion i början av ämnet och kursen. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Eleverna ska med handledning av mentor arbeta tydligare med sin IUP en gång i veckan Eleverna ska planera sin studievecka i detalj varje vecka i IUP-boken. Eleven skall få feedback från mentor i sin IUP-bok varannan vecka. Eleverna skall få en utförlig introduktion i början av ämnet och kursen. Eleverna skall under varje nytt moment dvs kontinuerligt under hela kursen få tillfälle att jobba med mål och kriterier. Där de då får förståelse för vad som förväntas av dem för att nå sina studiemål. Eleverna skall någon gång i månaden efter de arbetat med sin IUP, (individuella utvecklingsplan) para ihop sig med en annan elev och därefter coacha varandra gällande IUP. Ansvar: Biträdande rektor samt mentorerna. 3:13 Studie och yrkesvägledning Uppsatt mål: Eleverna ska få vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke. Uppsatta åtgärder under Eleverna ska i åk 2 ha ett projekt då de ska hitta sitt drömjobb och forska kring olika utbildningar för att nå dit, med handledning av biträdande rektor. Vi ska ha iv-val för åk 3 samt syvverksamhet i åk 2 och 3. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna i årskurs två fick starta vt-09 med ett såkallat SYV-projekt. Vid fyra lektionstillfällen fick eleverna i mindre grupper ta reda på utbildningar som de var intresserade av att studera vidare på. Allt från intagningspoäng, meritpoäng och vilka kurser som är viktiga att få med sig från gymnasieutbildningen. Därefter presenterade eleverna informationen för varandra. Eleverna fick prova att göra högskoleprovet för att se en annan väg att ta sig in på högskolan. 15

16 Besök på SACO-mässan för att se på vidare utbildningar. Vi har bjudit in olika föreläsare som arbetar inom olika yrkeskategorier. Föreläsning Drömtåget där föreläsaren fokuserade på att du själv styr ditt liv. Föreläsning av en psykolog med inriktning på hypnos där eleverna erbjöds en kurs på tio gånger med fördjupning i ämnet. Självförsvarsutbildning där eleverna erbjöds en vidareutbildning under hela terminen. Föreläsning av en kriminolog från polishögskolan. Föreläsning av en polisaspirant från polishögskolan. Föreläsning av en socionom från socialförvaltningen. Föreläsning av en kurator och barnmorska från Solna ungdomsmottagning. Vi har varit på studiebesök på Södertörns tingsrätt för att se arbetet där. Vi har haft samarbete med en kvinnlig doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Vi fortsätter att arbeta vidare som vi gjort detta år. Eleverna i årskurs tre skall under våren 10 få SYV-projekt, (del två) där eleverna får repetition av SYV-projekt, (del ett) och t ex besöka högskolor, hjälp att söka in till högskolor etc. Ansvar: Biträdande rektor. 3:14 Analys av resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen och arbetet i verksamheten, utifrån enkäten Betyg på skolan Nedan följer påståenden, där eleven ringat in vad hon tycker från en skala 1-5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. Antal personer/elever med i denna enkät: 70% av 127 elever. ELEVENKÄT För kvalité i din skola, Betyg på skolan 1. Upplever du att någon är mobbad på Psykologigymnasiet (Mobbad enligt svenska ordlistan: plågad av kamrater, förföljd, utfryst, utstött)?: Här svarar 13% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 2. Har du känt dig mobbad på Psykologigymnasiet (Mobbad enligt svenska ordlistan: plågad av kamrater, förföljd, utfryst, utstött)? : Här svarar 5 % av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 3. Tycker du att IUP tiden känns meningsfull? Här svarar 11% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 16

17 4. Tycker du att din mentor ger feedback till dig genom din IUP bok? Här svarar 47% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 5. Tycker du att dina lärare har förmåga att skapa arbetsro i undervisningen? Här svarar 60% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 6. Jag tar ansvar för mina studier (ex: läser läxor hemma och gör prov, etc i tid): Här svarar 44% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 7. Jag tar ansvar för att det är en god stämning i klassrummet: Här svarar 66% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 8. Jag tycker att Schoolsoft är ett bra redskap i min utbildning: Här svarar 75% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. Vad behöver åtgärdas och utvecklas utifrån resultaten på elevenkäten Betyg på skolan? Vi har valt ut att arbeta med samt åtgärda vår återkoppling till eleverna i deras IUP bok samt fortsätta med återkopplingen via SchoolSoft. Att arbeta vidare med IUP tiden så att den ska kännas meningsfull för eleverna, då detta är den viktigaste tiden för metakognitiv reflektion kring elevens egen utbildning. Vidare att arbeta med arbetsron samt fortsatt arbete i enlighet med skolans likabehandlingsplan kring mobbing och annan kränkande behandling. För övrig analys och åtgärder kring dessa frågor läs löpande i denna kvalitetsredovisning. Uppföljning samt ansvarsfördelning: Ytterst ansvarig för uppföljning kring dessa frågor är rektor, biträdande rektor. Vi ska göra en ny mätning med samma enkät nästa läsår och jämföra resultaten över tid. Ansvar för att det bli skillnad till det bättre ligger även på mentorerna, lärarna. 3:15 En analys samt förslag på åtgärder kring IUP-tiden från eleverna Följande är en klass reflektion och diskussion utifrån kvalitetsundersökningen VT-09 vid Psykologigymnasiet. Frågeställningen: vad uppfattar du är syftet med IUP-tiden? Tycker du att det uppnås? Resultatet av elevernas självreflektion samt diskussion med varandra: SYFTET? Utvecklas som individer Utvecklas i grupp Få tid och tillfälle att prata om klassen och förbättra UPPNÅTTS? Nej, eftersom det är tråkiga lektioner och väldigt utdragna. Många tycker att det är tråkigt och då går det ju inte. ibland Vi försöker, ja ibland 17

18 saker Att ni som mentorer ska få en inblick i vad vi som elever tycker och tänker för lärarnas skull Ett forum för kritik, både från lärarna och från eleverna Reflektera IUP-boken I början var det segt men feedback från mentorerna gjorde att det blev lättare. Man utvecklades. delvis Ja det uppnås, men vi har det för ofta. Då förlorar stunden i värde. Ja, om du använder boken som du ska. Konkreta förslag för att förbättra IUP-tiden och få den meningsfull för alla: Värderingsövningar som ett alternativ Fikastund och som ett mer informellt forum, öka sammanhållningen Läxhjälpstillfälle få klart skolarbete som måste göras Endast ha IUP-tid varannan vecka eller en gång i månaden Eller dela upp så att ena veckan är det klassråd och andra mer IUP-arbete Eller ha ett kortare tillfälle på måndag och ett avslutande på fredagen Missat något? Ni är fria att fylla på här om ni kommer på fler förslag på förbättringar. 3:16 Resultat och analys av Föräldraenkäten Nedan följer påståenden, där föräldern ringat in vad hon tycker från en skala 1-5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. Antal personer med i denna enkät: 28 föräldrar. Här svarar 75% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 1. Jag känner till Psykologigymnasiets pedagogiska modell. Här svarar 61% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 2. Jag vet vad mitt barn behöver göra för att nå kunskapsmålen. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 3. Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver i skolan för att nå kunskapsmålen. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 4. Utvecklingssamtalet har resulterat i en konkret och användbar utvecklingsplan för mitt barn. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 5. Skolan tränar mitt barn att samspela med andra. Här svarar 71% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 6. Skolans arbetssätt med ämnesövergripande projekt hjälper mitt barn att lära och förstå nya saker. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 7. Mitt barn trivs i skolan. Här svarar 97% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 8. Mitt barn känner sig trygg i skolan. Här svarar 89% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 18

19 9. SchoolSoft är ett bra verktyg i mitt barns utbildning. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 10. Skolan har tydliga förhållningssätt och spelregler om önskvärt beteende och ordning och reda. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 11. Alla vuxna i skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 12. Kulturen i skolan präglas av ett respektfullt förhållningssätt. Här svarar 86% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 13. Pedagogerna agerar om någon elev inte lever upp till det önskvärda förhållningssätten. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 14. Skolans lärmiljö är trygg och trivsam. Här svarar 64% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 15. Det finns material och den utrustning i skolan som verksamheten kräver. Här svarar 79% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 16. Jag är nöjd med ordningen i skolan. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak 17. Jag känner förtroende för mitt barns mentor. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 18. Jag har förtroende för Psykologigymnasiets ledning. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 19. Jag är nöjd med mitt barns skola. Här svarar 85% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak 20. Skolan förbereder mitt barn väl inför fortsatta studier och framtida arbetsliv. Här svarar 96% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 21. Jag rekommenderar gärna mitt barns skola till andra. Här svarar 86% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. Skriftliga kommentarer från föräldrar vt 2009 Tack för alla lärare som tar hand om mitt barn. Mer arbetsro på lektionerna. Välorganiserad organisation. Bra med läxhjälp och befintliga hjälpmedel. Goda kunskaper hos lärarna. Trevlig miljö på skolan. Bra stämning. Lagom stor skola. 19

20 Analys av föräldraenkäten samt åtgärder för läsåret Överlag är föräldrarna väldigt nöjda med sitt barns utbildning vid Psykologigymnasiet (se resultat ovan), exempelvis menar 96% att skolan väl förbereder dem för fortsatta studier samt arbetslivet vidare anser 97% att deras barn trivs i skolan. 64% anser att lärmiljön är trygg och trivsam, till nästa år ska vi engagera samtliga lärare samt elever för att den gemensamma miljön ska bli mer välstädad och ordnad. 3:17 Kvalitativ intervju En sammanfattande bild av hur eleverna generellt trivs samt studieresultat från de samtal mentor har med den enskilda eleven samt föräldrar under utvecklingssamtalen. Majoriteten av föräldrarna uppger att de är mycket nöjda med skolan och att de tydligt märker att deras tonåring trivs och mår bra i skolan. En annan förälder nämnde att det är så bra med en liten skola då anonymiteten minskar och tryggheten på så sätt ökar. Någon enstaka förälder nämnde att baksidan med en liten skola är att alla i skolan kommer så nära varandra att det kan bli slitningar. 3:18 Betyg sammanställning Nedan följer statistik på elevernas studieresultat: Sammanställning på samtliga betyg för eleverna vid Psykologigymnasiet, vt 2009: Sammanställning G: 237 st (33%): VG: 303 st (42%): MVG: 105 st (15%): IG: 61 st (8%): Saknas: 15 st (2%): Totalt: 721 st Resultat från nationella provet i Svenska B, vt 2009, åk 2 (totalt 49 elever som deltog): IG = 0 G = 20 VG = 23 MVG = 6 Resultat från nationella provet i Engelska A på Psykologigymnasiet, åk 1, vårterminen 2009: Speaking: G: 2 (3%) VG: 24 (41%) MVG: 33 (56%) 20

SYSTEMATSIKT KVALITETSARBETE 2011-2012 SAMT ARBETSPLAN OCH PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2012-2013 VID

SYSTEMATSIKT KVALITETSARBETE 2011-2012 SAMT ARBETSPLAN OCH PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2012-2013 VID DOKUMENTATION AV SYSTEMATSIKT KVALITETSARBETE 2011-2012 SAMT ARBETSPLAN OCH PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2012-2013 VID PSYKOLOGIGYMNASIET Beslut samt ansvariga för denna

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka

Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013. YBC Young Business Creatives Nacka Anna Frändestam, Ekerö Ann-Christine Nygren, Sollentuna Vecka 41-42, 2013 YBC Young Business Creatives Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 OBSERVATIONENS METOD 6 SAMMANFATTNING 6 Sammanfattande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-2014

Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-09-21 Kvalitetsrapport 2013-2014 Klara Södra Gymnasium Södermalm/Stockholm 2014-09-21 Innehållsförteckning Klara Södra Gymnasium... 1 Södermalm/Stockholm 2014-09-21Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm

Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Innehållsförteckning 1. Inledning...7 2. Styrelse och ledning...8 3. Målsättning för Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 4. Kvalitetsarbete på Wilhelm Haglunds Gymnasium...9 5. Beskrivning av Wilhelm Haglunds

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer