KVALITETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande rektor samt vice VD

2 1. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN :1 SYFTE :2 METODER FÖR GRANSKNING - UTVÄRDERINGSVERKTYG :2:A ENKÄT - KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN :2:B EN UTVÄRDERINGS ENKÄT BETYG PÅ SKOLAN :2:C EN FÖRÄLDRAENKÄT :2:D PEDAGOGISKA SAMTAL KRING KVALITÉN I SKOLAN FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE :1 ELEVANTAL :2 MATERIELLA RESURSER :3 PERSONALTÄTHET :4 ARBETSORGANISATION SAMT LEDNINGSORGANISATION :5 ANSTÄLLDAS UTBILDNING SAMT ÄMNESKOMPETENS :6 ANSTÄLLDA LÄRARE UNDER LÄSÅRET 2008/ ANALYS AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN OCH ARBETET I VERKSAMHETEN SAMT ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING... 5 SYFTE :1 ELEVANPASSADE ARBETSSÄTT SAMT ARBETSFORMER :2 INDIVIDUELL STUDIEPLAN SAMT INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN :3 KOMPETENSUTVECKLING :4 ÄMNESINTEGRERING :5 SAMVERKAN MED UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SAMT ARBETSLIVET :6 INTERNATIONELLA KONTAKTER :7 FÖRÄLDRASAMVERKAN SAMT INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR :8 INDIVIDUELLA VAL :9 ELEVINFLYTANDE :10 ARBETMILJÖ FÖR ELEVERNA :11 SÄRSKILT STÖD :12 STÖD ATT FORMULERA STUDIEMÅL :13 STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING :14 ANALYS AV RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DE NATIONELLA MÅLEN OCH ARBETET I VERKSAMHETEN, UTIFRÅN ENKÄTEN BETYG PÅ SKOLAN :15 EN ANALYS SAMT FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER KRING IUP-TIDEN FRÅN ELEVERNA :16 RESULTAT OCH ANALYS AV FÖRÄLDRAENKÄTEN ANALYS AV FÖRÄLDRAENKÄTEN SAMT ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET :17 KVALITATIV INTERVJU :18 BETYG SAMMANSTÄLLNING : 19 SWOT ANALYS SAMT RESULTAT AV PSYKOLOGIGYMNASIETS ELEVENKÄTSVAR :20 ANALYS AV ELEVENKÄT - KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN ANALYS AV ELEVENKÄTEN ÅTGÄRDER LIKABEHANDLINGSPLANEN VID PSYKOLOGIGYMNASIET :1 DEFINITIONER SAMT UTGÅNGSPUNKTER :2 MÅL :3 FÖREBYGGANDE PEDAGOGISKA METODER KRÄVS I ETT ARBETE KRING LAGEN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING :4 DIREKT ANTIMOBBINGPLAN FÖR VAD SOM SKA GÖRAS DÅ KRÄNKNING INTRÄFFAT :5 ÖVRIGA VIKTIGA FÖRHÅLLNINGSSÄTT: :6:A UPPFÖLJNING OCH UPPDATERING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN VIA DE UPPSATTA MÅLEN :6:B UPPFÖLJNING OCH UPPDATERING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN VIA ELEVENKÄTEN SAMMANFATTANDE UTVECKLINGSOMRÅDEN INFÖR LÄSÅRET 2009/ RESULTAT OCH ANALYS FRÅN ENKÄT OM PERSONALENS ARBETSMILJÖ

3 Kvalitetsarbete vid Psykologigymnasiet 2008/2009 Att granska och förbättra kvalitén i vår skola 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 1:1 Syfte Kvalitetsredovisningens syfte är att komma fram till en bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts och vilka åtgärder man avser att vidta om de inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen ska ses som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten. Härmed är det viktigt med att dokumentera följande kvalitetsutveckling som ska ligga till grund för årets systematiska och strukturerade kvalitetsarbete: Mål (nationella samt skolans egna) Roll och resursfördelning Genomförande av verksamheten > Granskning (betyg, enkäter, samtal) Resultat Analys och bedömning Kvalitetsredovisning > Dialog -> Utvecklingsåtgärder 1:2 Metoder för granskning - Utvärderingsverktyg Samtliga resultat av skolans utvärderingar kommer löpande att presenteras och analyseras i denna kvalitetsredovisning. 1:2:a Enkät - Kommunförbundet Stockholms Län En komprimerad elevenkät utformad av Kommunförbundet Stockholms Län, en elevenkät som mäter följande kvalitetskriterier: Trygghet/Trivsel Lärande Inflytande Helhetsomdöme Resultatet presenteras även i procentform i tabelldiagram, se bilaga 1. I utvärderingen samt i vår diskussion utgår vi från följande frågor: Vad behöver åtgärdas och utvecklas utifrån resultaten från utvärderingen? Vad fungerar bar och hur ska det säkras? Uppföljning samt ansvarsfördelning. 1:2:b En utvärderings enkät Betyg på skolan Psykologigymnasiet har utformat en utvärderings enkät för att se huruvida skolans uppsatta mål når fram till den enskilda eleven. 1:2:c En Föräldraenkät Föräldrarna har fått svara på enkät kring deras uppfattning kring skolan, se resultat nedan i denna redovisning. 3

4 1:2:d Pedagogiska samtal kring kvalitén i skolan Under konferenser på våren har samtliga lärare analyserat elevenkäterna och kommit fram till åtgärder som ska förbättra verksamheten. 2. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Nedan beskrivna förutsättningar har betydelse för skolans måluppfyllelse. 2:1 Elevantal 127 stycken varav 19 är pojkar samt 108 flickor. Både Åk 1 samt Åk 2 består av två klasser (sammanlagt fyra klasser på skolan). 2:2 Materiella resurser Eleverna har läromedel, egna böcker, i samtliga ämnen. Eleverna har tillgång till ett litet skolbibliotek. Varje klass har sex datorer samt en projektor, så att man kan visa powerpoint, filmer samt Internet. Avtal har tecknats med Swedish Film AB för licensierade filmvisningar. 2:3 Personaltäthet En lärare per klass och lektion, alltid lärarledd undervisning. Totalt 6 heltidstjänster uppdelat på 8 stycken lärare. 1 anställd ekonom på 50%. 1 skolläkare; på konsult uppdrag. 1 rektor på 50% tjänst. 1 biträdande rektor på 50% tjänst. 2:4 Arbetsorganisation samt ledningsorganisation Rektor samt biträdande rektor i ledningen är anställa ca 50% som lärare respektive 50% som ledare/rektorer. Denna organisatoriska form har till syftet att rektorerna som verksamhets samt pedagogiska ledare ska få en god kontakt med elever samt lärare och därmed se helheten även inifrån organisationen och det lärande perspektivet. 2:5 Anställdas utbildning samt ämneskompetens Målet för Psykologigymnasiet är att ha 100% behöriga lärare för att säkerställa kvaliteten i undervisningen och i skolan. Detta läsår är 7 av 8 lärare examinerade gymnasielärare, 88% av lärarna är därmed behöriga. Den icke behöriga läraren har 7 poäng kvar att läsa av 180 poäng för att bli behörig. 2:6 Anställda lärare under läsåret 2008/2009 Stefan Norrthon, undervisar i teater, utbildad skådespelare och examinerad lärare. Jonas Hellström, behörig lärare i historia och religion. Sidiri Ekenryd, rektor samt behörig lärare i samhällskunskap samt psykologi. Sidiri har även sökt till rektorsutbildningen, vilken troligen startar till vt Kristina Kindmark, behörig lärare i engelska och historia. Jeanette Lundqvist, behörig lärare och DISA utbildad. Helena Dohns, behörig lärare i samhällskunskap och geografi. 4

5 Daniel Koroly, lärare i matematik och idrott och hälsa (har 7 poäng kvar att läsa av 180 poäng för att bli behörig). Ingrid Tonström, behörig lärare i svenska och engelska. 3. Analys av resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen och arbetet i verksamheten samt åtgärder för förbättring Syfte Rektorns ansvar (enligt Lpf 94) är att upprätta en lokal arbetsplan samt att utvärdera verksamheten och se till att dess resultat stämmer överens med de nationella lagar och riksgiltiga mål som ligger till grund för svensk gymnasieutbildning. Detta skall även redovisas i denna årliga kvalitetsredovisning. Vid psykologigymnasiet har vi en utarbetad arbetsplan som återges i skolans verksamhetsberättelse. I denna återges bland annat psykologigymnasiets: 1. Arbetsformer, kopplat till Lpf Arbetssätt, kopplat till Lpf Likabehandlingsplan enligt lagen 2006:67, förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling. 4. Rektors samt biträdande rektors uppdrag, fastställda mål kopplat till Lpf 94. 3:1 Elevanpassade arbetssätt samt arbetsformer Uppsatt mål: Undervisningens arbetssätt och arbetsformer ska variera för att möta varje enskild elevs behov och förutsättningar: a) Detta sker bland annat genom att varje elev som börjar på skolan får genomgå ett test för att kunna utläsa vilken inlärningsstil den enskilda eleven har, vad eleven har lätt för respektive vad hon har för behov att få extra stöd och träning med. b) Skolans undervisning och arbetssätt kommer att skifta för att på så sätt kunna möta olika behov under skolgången. Bland annat genom den ämnesintegrerade metoden Storyline. Vidare pedagogiska verktyg som; forumspel, rollspel och värderingsövningar, där elever som redan är duktiga, eller för elever som behöver träna sig i att verbalisera sina kunskaper får goda chanser till det med hjälp av dessa pedagogiska verktyg. Enskilt och självständigt arbete kommer även att vara ett naturligt inslag på skolan. Vad som gjorts under läsåret : Samtliga mål ovan har uppnåtts. Se vidare under rubriken ämnesintegrering. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: 5

6 Fortsätta med samtliga varierande arbetssätt samt ge lärarna ännu mer extern och intern utbildning i dessa arbetssätt. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:2 Individuell studieplan samt individuell utvecklingsplan Uppsatt mål: Det ska ske kontinuerlig dialog och revidering av elevens individuella studieplan. Detta sker kontinuerligt på IUP-tiden som sker en gång i veckan mellan elev och mentor i en timme. Här planerar eleven sitt arbete och reviderar vid behov sin individuella utvecklingsplan i dialog med sin huvudmentor och övriga lärare. Utöver IUP-tiden sker det även en gång per termin utvecklingssamtal mellan huvudmentorn, eleven och hennes föräldrar, då ytterligare dialog och revidering sker. Vid behov görs åtgärdsprogram eller anpassad studiegång i form av reducerad studiegång (dock får max 10% av kurserna reduceras, dvs 250p) i samråd med biträdande rektor, elevkoordinatorn. Uppsatta åtgärder under : Under läsåret ska skolan byta namn på basgruppsmötet till IUP tid, för att på detta sätt fokusera på elevernas individuella utveckling. Nyanställda lärare ska få intern utbildning av IUP. Tydligare krav på mentorerna på att de ska ge feedback till varje enskild elev i deras IUP minst var fjortonde dag. Vidare ska elevernas IUP tryckas upp i bokform för enklare användning. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna har fått två omdömeskort med deras individuella utvecklingsrapport samt två utvecklingssamtal med mentor och förälder. Vidare har varje elev haft ett samtal per termin med varje lärare med fokus på elevens utveckling i respektive ämne. Eleverna är positivare till utformningen av IUP boken i bokform. Dock är det endast 11% av eleverna som uppfattar IUP tiden som meningsfull. Namnet på tiden har bytts så att den nu kallas IUP tid för att fokusera på individen. Nyanställda har fått intern introduktion av IUP. Läsåret började även med en coachningsutbildning med samliga lärare då vi fick en kurs av konsulter på hur lärarna kan ha ett coachande förhållningssätt då de leder eleverna i sin individuella utveckling. Lärarna har skrivit feedback till elevens IUP bok varje vecka. Dock upplever endast 47% av eleverna att de får feedback av läraren i sin IUP bok. Att arbeta vidare med samt åtgärda under : Syftet med IUP är att eleven på ett metakognitivt sätt ska få tillfälle att en gång i veckan reflektera över sin egen utveckling. Ett förslag på åtgärd från lärarna för att förbättra IUP boken är att utöka boken med exempelvis tomma blad, vilka eleven kan använda som en mindre variant av portfolio. På dessa blad kan eleven skriva ner någon händelse, rita något eller klistra in bilder från exempelvis ett projekt. På detta sätt bli boken mer levande. Vidare ska en gemensam lärarpärm sammanställas där samtliga lärare kan lägga in och plocka goda idéer från varandra, exempel på material är samarbets- tillits- och värderingsövningar samt kill- och tjejgruppsmaterial. Ett verktyg för målformulering är att lära ut modellen SMART 6

7 till eleverna. Ytterligare åtgärd är att eleverna ska lära sig att coacha varandra. Vidare ska det ske intern fortbildning av följande material: IUP med skriftliga omdömen, om allmänna råd, IUP och utvecklingssamtal i praktiken, Individuella utvecklingsplaner utifrån utvecklingssamtal och portfolio, utgivet av Fortbildning AB. En annan åtgärd är att lärarna endast svara i elevens IUP bok var fjortonde dag (villket var tanken från början), för att minska arbetsbelastningen. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:3 Kompetensutveckling Uppsatt mål: Lärare och annan personal ska kontinuerligt få kompetensutveckling för att fortsätta kunna vara professionella och kunna utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Vad som gjorts under läsåret : En kurs i kreativitet och lysande idéer till forskning, genom Nobelmuseet. Rektor samt biträdande rektor har under vt 2009 gått denna utbildning. Denna utbildning syftar till att vi på skolan ska kunna arbeta med kreativitet och forskning. Samtliga lärare på skolan har i början av läsåret varit med i en utbildning kring ett coachande förhållningssätt som ledare. Detta för att förbättra ledarskapet som lärare. Samtliga lärare har under våren fått intern utbildning i hur man med olika pedagogikiska metoder kan diskutera med eleverna utanförskap samt diskriminering, utifrån filmen En lektion i diskriminering. Intern kompetensutveckling av lärarna i följande pedagogiska arbetssätt; IUP, värderingsövningar, forumspel samt det ämnesintegrerade arbetssättet Storyline. Rektor och biträdande har gått på två föreläsningar i hälsa samt kommunikation och relationer, genom 4good. Rektor och biträdande rektor har gått en kurs i Professionell betygssättning och bedömning, genom Lärarfortbildningar. En lärare samt rektor har deltagit i en föreläsning kring meditationens inverkan på elevens skolresultat samt stressnivå. Biträdande rektor,elevkoordinatorn, har genomgått följande kompetensutveckling: Regelbundna nätverksmöten i Solna kommun: Kontaktpoliser-en direkt länk mellan skolan och polisen, räddningstjänst, socialförvaltningen, ungdomar och droger. Praktisk konflikthantering, Socialstyrelsen, förebyggande arbete i skolan om sexuell hälsa riktat till ungdomar och män som har sex med män. Rättigheter vs skyldigheter, en grundutbildning om missbruk i en arbetsgrupp. RFSL, sexuell hälsa. Fortsatt utbildning i DISA, en KBT förebyggande metod för förebyggande elevhälsa mot nedstämdhet och stress. Administrativ vidareutbildning i systemet SchoolSoft. Rektor och biträdande rektor har gått en kurs kring: Sekretess, dokumentation och samverkan inom elevhälsan. Rektor har gått en kurs på Lava angående mänskliga rättigheter och fattigdom i världen. Historia och religionsläraren har gått en kurs: Till samtal om islam, fred och identitet, islam och svenskhet i ett mångkulturellt Sverige, genom ABF. Samhällskunskapsläraren har gått kurs i EU-fördjupning med fokus på upplevelsepedagogik, riksdagens/regeringens fortbildningsdag för samhällskunskapslärare. 7

8 Rektor, biträdande rektor samt teaterläraren gick på en improvisationsteater utbildning med Keith Johnstone. Svenskläraren har gått en fortbildning i moderna språk. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år. Kompetensutveckling Kristina Kindmark. Kurs i engelsk litteratur samt en kurs i naturkunskap. Helena Dohns. Psykosocialtarbete (behandlingsmodeller m.m.), psykologi, globalkunskap som globalisering, rättvise- och fattigdomsfrågor, drama och upplevelsepedagogik, "tavelpedagogik". Ingrid Tonström. Dramakurs, forumspel eller liknande. En kortare datakurs. Bokmässan i Göteborg workshops och aktuella föreläsningar i svenska. Stefan Norrthon. Kurs att skriva egen dramatik. Intern kompetensutveckling i varandras ämnen, en dags workshop där samtliga lärare gör en timmes workshop i sitt eget ämne och bjuder in resten av kollegiet. Det är viktigt att förstå varandras ämne för att kunna ämnesintegrera. Ytterliggare intern utbildning av skolans lärare i Psykologigymnasiets uppsatta arbetssätt i de inlevelsepedagogiska metoderna. Jeanette Lundqvist, elevkoordinator, ska gå SYV kurs genom Lärarfortbildning. Rektor har sökt till rektorsutbildningen, men denna är ej längre tillgänglig att söka då utbildningen är under omvandling. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:4 Ämnesintegrering Uppsatt mål: Samverkan mellan lärare i olika ämnen och kunskapsområden kommer att vara en naturlig del i verksamheten. Detta arbete ska genomsyras av den holistiska kunskapssynen, framförallt under de två veckor i mitten av varje termin som uteslutande kommer att ägnas till ämnesintegrerade projekt. Exempel på ämnesintegrerade projekt på Psykologigymnasiet kommer att vara Storyline, infärgning, fallstudier och rollspel för att ge eleverna ett sammanhang i sina studier. Uppsatta åtgärder under : Fler pedagogiska konferenser, en timme i veckan för att säkerställa att de ämnesintegrerade projekten prioriteras och får den tid som krävs för detta gedigna och tidskrävande samarbete. Uppföljning, vad som gjorts under läsåret : Under ht 2008 genomförde skolan ett Storylineprojekt vid namn Birka Paradise. I detta projekt samverkade samtliga ämnen i två veckor. Under detta Storyline var temat Genus och likabehandling. Under vt 2009 genomförde skolan två mini Storyline som gick under det gemensamma namnet Livsviktigt, en vecka kring ANT (förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och tobak). Samt en vecka med temat Sexuell hälsa och kärlek. Infärgning samt samverkan mellan ämnena på Psykologigymnasiet sker kontinuerligt även under de så kallade traditionella veckorna. Ledningen har lagt in mer gemensam pedagogisk planeringstid under konferenserna. 8

9 Att arbeta vidare med samt åtgärda till : Ytterligare en timme gemensam schemalagd konferens timme i veckan tillägnad gemensam didaktisk och pedagogik planering för lärarnas ämnesintegrerade undervisning. Ansvar: Rektor samt lärare. 3:5 Samverkan med universitet och högskolor samt arbetslivet Uppsatt mål: Samverkan med universitet och högskolor samt arbetslivet kommer att vara en del av elevernas utbildning då syftet är att verklighetsanpassa utbildningen för eleverna och förbereda dem för arbetslivet och inspireras till fortsatt utbildning. Vi önskar att ha ett samarbete med psykologiska institutionen på Stockholms universitet samt både offentliga och privata arbetsplatser som bedriver arbete med människor, så som till exempel socionomer, läkare, mentalskötare, poliser, terapeuter och psykologer. Ett ytterligare mål är att eleven ska få en känsla för det så kallade deliberativa samhället. Planen för detta arbete är att Psykologigymnasiet ska ha ett nära amarbete med äldreomsorgen samt förskola och grundskolan i Solna, där eleverna får i uppgift att på olika sätt delta med yngre barn och äldre. Vidare ska eleven utveckla en solidarisk inställning till sin omvärld och utveckla sin sociala kompetens genom bland annat aktivt välgörenhets arbete, som exempelvis i samarbete med Rädda Barnen och Amnesty international. Uppsatta åtgärder under : Att eleverna som går i årskurs två under två veckor ska få göra en praktik på en arbetsplats samtidigt som de utför en studie samt observation. Arbetsplatser inom äldreomsorgen samt i förskola och skola, även andra arbetsplatser vars huvudsyfte att arbeta med människor önskas det ett samarbete med. Ytterligare samverkans partner inom högre utbildningar. Uppföljning, hur gick det under ? När det gäller praktikplats för en så kort tid fann vi att det var svårigheter att hitta samarbetspartners då vi är en så liten enhet. Besök på SACO-mässan för att se på vidare utbildningar. Föreläsning Drömtåget där föreläsaren fokuserade på att du själv styr ditt liv. Föreläsningar av en psykolog med inriktning på hypnos där eleverna erbjöds en kurs på tio gånger med fördjupning i ämnet. Självförsvarsutbildning där eleverna erbjöds en vidareutbildning under hela terminen. Föreläsning av en kriminolog från polishögskolan. Föreläsning av en polisaspirant från polishögskolan. Föreläsning av en socionom från socialförvaltningen. Föreläsning av en kurator och barnmorska från Solna ungdomsmottagning. 9

10 Vi har varit på studiebesök på Södertörns tingsrätt för att se arbetet där. Samarbete med Solnas ungdomscafé har pågått. Vi har haft samarbete med en kvinnlig doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, hon föreläste kring vetenskaplig forskning och metod kring en studie i socialpsykologi, våra elever deltog även i en enkätundersökning i samband med detta. Detta gav våra elever en bra förberedelse för hur de ska strukturera sin egen vetenskapliga studie under projekt 100 p (examensarbetet) i årskurs två. Samarbete med lärarhögskolan där vfu studenter har gjort enkätundersökningar på eleverna, bland annat kring studiehjälpen på skolan. Att arbeta vidare med samt åtgärda under : Ytterligare samverkans partner inom högre utbildningar. Föreläsare från utbildningar och näringslivet. Ansvar: Rektor, biträdande rektor samt lärare. 3:6 Internationella kontakter Uppsatta mål: Eleverna ska uppmuntras till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen. Psykologigymnasiet är särskilt intresserade av att ha ett utbyte med skolor i Estland, Lettland och Litauen. Uppsatta åtgärder under : Utforma konkreta programmålsresor för utbildningen vid Psykologigymnasiet. Söka EU bidrag får programmålsresorna. Uppföljning, hur gick det under ? Skolan har ej ansökt om pengar för eventuella programmålsresor. Två klasser på skolan är med i organisationen PLAN och de har genom detta ett fadderbarn i Afrika respektive Asien som de har kontinuerlig kontakt med. Under vt09 har två lärare från en indisk skola varit här i två dagar, The orchid school, där vi bytte erfarenheter kring arbetssätt och arbetsformer. Att arbeta vidare med samt åtgärda till : Målsättningen är att utveckla samarbetet med den indiska skolan och att åka till Indien för att besöka deras skola. Utforma konkreta programmålsresor för utbildningen vid Psykologigymnasiet. Söka EU bidrag får programmålsresorna. Ansvar: Rektor samt lärare, Jonas Hellström samt Kristina Kindmark. 10

11 Vid Psykologigymnasiet är Biträdande rektor, Jeanette Lundqvist, elevkoordinator vilket innebär att hon är samordnare och projektledare i elevens skolsituation, nedan följer viktiga arbetsområden i detta arbete. 3:7 Föräldrasamverkan samt information till föräldrar Uppsatt mål: Föräldrarna till ungdomarna på Psykologigymnasiet ska erbjudas information på en speciell länk på Psykologigymnasiets hemsida, där de får kontinuerlig information om verksamheten varje vecka. Vidare är föräldrarna alltid varmt välkomna till verksamheten och speciellt inbjudan till föräldramöten, utvecklingssamtal samt slutvernissage varje termin. Utöver detta är ett aktivt föräldranätverk ett mål för verksamheten. Uppsatta åtgärder under : Rektor samt biträdande rektor har haft ett möte med föräldranärverket under läsåret, på två av dessa möten var även elever med. Föräldranätverkets fokus har blivit att engagera sig i en musikgrupp som ska skapas på Psykologigymnasiet samt att vara delaktiga i basgruppernas (klassernas) klassresa och stötta eleverna i detta. Föräldrarna har blivit inbjudna till två utvecklingssamtal med sin tonåring under läsåret som har hållits med aktuell mentor. Föräldrarna har fått aktuell utvecklingsrapport kring deras tonåring i form av ett skriftligt omdömen två gånger under läsåret. Föräldrarna har fått fyra nyhetsbrev vilka beskriver verksamheten under läsåret. Föräldrarna har blivit inbjudna till två slutvernissage där eleverna har gjort olika workshop för att visa sina föräldrar vad de lärt sig varje termin. Till nästa läsår ska vi anlita Shoolsoft, ett företag som erbjuder en Internet baserad tjänst, för att föräldrarna ska kunna få ännu mer direkt information kring sin tonåring, gällande frånvaro, betyg samt omdömen och dylikt. Uppföljning, hur gick det under ? Rektor samt biträdande rektor har haft ett möte med föräldranätverket under läsåret, på detta möte var även elever med. De kom två föräldrar och sex elever. Skolan och föräldrarna anser att det är för få föräldrar för att kunna driva ett nätverk. Föräldrarna har blivit inbjudna till två utvecklingssamtal med sin tonåring under läsåret som har hållits med aktuell mentor. Föräldrarna har fått aktuell utvecklingsrapport kring deras tonåring i form av ett skriftligt omdömen två gånger under läsåret. Föräldrarna har fått nyheter via Schoolsoft som beskriver verksamheten under läsåret. Föräldrarna har blivit inbjudna till ett slutvernissage där eleverna har gjort olika workshop för att visa sina föräldrar vad de lärt sig under terminen. Schoolsoft har varit ett välfungerande verktyg för vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan både sjukanmäla och följa elevens utveckling på ett enkelt sätt. Att arbeta vidare med samt åtgärda under : Vi vill arbeta för ett mer aktivt föräldranätverk. Vi kommer att informera om det vid skolstart och på föräldramöten. 11

12 Ansvar: Rektor samt biträdande rektor. 3:8 Individuella val Uppsatt mål: Att utbildningen organiseras så att den kan anpassas efter elevernas önskemål om kurser, 300 poäng valbart då de valt att gå samhällsprogrammet. Uppsatta åtgärder under : Att göra en intresseenkät och en presentation av IV-kurser för alla elever i åk 2 för att förbereda skolan inför IV-valen. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna i årskurs två fick starta vt-09 med ett såkallat SYV-projekt. Vid fyra lektionstillfällen fick eleverna i mindre grupper ta reda på utbildningar som de var intresserade av att studera vidare på. Allt från intagningspoäng, meritpoäng och vilka kurser som är viktiga att få med sig från gymnasieutbildningen. Därefter presenterade eleverna informationen för varandra. Eleverna fick sedan skriva vilka kurser de önskade och från den listan gjordes sedan IV-val på 300 poäng. Följande kurser valde eleverna: Engelska c, 100p Matematik C, 100p Litterär gestaltning, 100p Idrott och hälsa, 50p Religion, 50p Filosofi, 50p Rättskunskap, 50p Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Fortsatt arbete med intresseenkät och en presentation av IV-kurser för alla elever i årskurs två för att förbereda skolan inför IV-valen. Ansvar: Biträdande rektor samt lärare. 3:9 Elevinflytande Uppsatt mål: Elevinflytande genom elevråd och elevrådsrepresentanter som kontinuerligt blir inbjudna till ledningsgruppen. Vidare ett elev- och lärarforum där diskussion kring skolans visioner och mål bearbetas gemensamt. Elevrådet kommer att inneha ett eget kontor där de kan arbeta med skolfrågor, uppdatera elevrådets hemsida och sin egen skoltidning. Uppsatta åtgärder under : Arbeta för att eleverna ska ha ett aktivt elevråd samt en skoltidning eller gemensam länk på hemsidan. 12

13 Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna har haft två elevråd per år samt att de träffat ledningen vid två tillfällen för diskussion. Eleverna har tillgång till kunskapsbanken där de kan ha sina elevrådsmöten ostört. Elevinflytande och diskussion kring deras syn på skolan sker på klassrådsmöten som sker på IUP-tiden en gång i månaden, det går sedan vidare till elevrådsmötet som sedan går vidare till möte med ledningsgruppen. Vi har startat en ny hemsida där elever kan blogga om skolans aktiviteter. Någon skoltidning har ännu inte startat. Vi har en cafégrupp som tar lite extra ansvar för att café Freud kan sälja bl a glass, frukt, kaffe. Vi har skyddsänglar som skall ha ett extra vakande öga över trivseln i klassen. Vi har en studentgrupp som har ansvar för allt som har med studenten att göra. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Fortsatt arbete för ett aktivt elevråd. Vi skall låta eleverna planera och strukturera deras ansvarsområden i både elevråd och skyddsängelgruppen, dammänglar för ordning i skolans miljö. Planera in tid på IUP-tiden där skyddsänglar håller i samarbetsövningar. Fortsatt arbete för att få igång en skoltidning alternativ en väggtidning en gång i månaden. Ansvar: Biträdande rektor samt svenska och samhällsläraren. 3:10 Arbetmiljö för eleverna Uppsatt mål: En god arbetsmiljö för eleverna där de får tillgång till den tekniska utrustning de behöver för att förvärva nya kunskaper. Datorer, bibliotek samt bra och uppdaterat läromedel. Uppsatta åtgärder under : Att köpa in fler datorer så att varje klass har sju datorer. Uppföljning, hur gick det under ? Materiella resurser: Eleverna har läromedel, egna böcker, i samtliga ämnen. Varje klass har sju datorer samt en projektor, så läraren och eleverna kan visa powerpoint, filmer samt Internet. Eleverna har tillgång till ett litet skolbibliotek. Avtal har tecknats med Swedish Film AB för licensierade filmvisningar. Eleverna har fått en IUP-bok istället för en pärm med lösa papper, det har skapat mycket bättre resultat i elevernas individuella utveckling. 13

14 Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Vi fortsätter att arbeta vidare som vi gjort detta år. Ansvar: Biträdande rektor. 3:11 Särskilt stöd Uppsatt mål: Särskilt stöd till de elever som behöver undervisning, elevvårds- och syvverksamhet. Uppsatta åtgärder under Elever med dyslexi ska fortsätta få extra lång tid vid prov, teknisk utrustning samt individuella samtal och stöd vid behov. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna har haft tillgång till studiehjälp en gång i veckan, en och en halv timme. Elever med dyslexi har fått extra lång tid vid prov, teknisk utrustning samt individuella samtal och stöd vid behov. Elever vid behov av samtal har haft ett eller flera samtal med biträdande rektor/elevkoordinator som vid behov slussar vidare till ungdomsmottagningar eller BUP beroende på elevens livssituationen. Elever som behöver särskild stöd för att planera sina studier har regelbundna möten med biträdande rektor/elevkoordinator. Elever vid särskilt stöd när det gäller syv-verksamheten såsom t ex vid reducerat program, IV-program eller byte av skola har haft regelbundna möten med biträdande rektor/elevkoordinator. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Vi fortsätter att arbeta vidare som vi gjort detta år. Ansvar: Biträdande rektor samt lärare. 3:12 Stöd att formulera studiemål Uppsatt mål: Eleverna ska få en utförlig introduktion inför studiernas början i ämnen och kurser och få stöd för att formulera sina mål för sina studier. Detta sker i början av varje termin genom skolans kontinuerliga kickoffer, i workshopmodell: där en workshop till exempel behandlar studieteknik och en annan introducerar IUP samt respektive ämnen. 14

15 Uppsatta åtgärder under Eleverna ska med handledning av mentor arbeta tydligare med sin IUP en gång i veckan. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna arbetar med handledning av mentor med sin IUP en gång i veckan. Eleverna planerar sin studievecka i detalj varje vecka i IUP-boken. Eleven får feedback från mentor i sin IUP-bok varje eller varannan vecka, beroende på mentor. Eleverna får en utförlig introduktion i början av ämnet och kursen. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Eleverna ska med handledning av mentor arbeta tydligare med sin IUP en gång i veckan Eleverna ska planera sin studievecka i detalj varje vecka i IUP-boken. Eleven skall få feedback från mentor i sin IUP-bok varannan vecka. Eleverna skall få en utförlig introduktion i början av ämnet och kursen. Eleverna skall under varje nytt moment dvs kontinuerligt under hela kursen få tillfälle att jobba med mål och kriterier. Där de då får förståelse för vad som förväntas av dem för att nå sina studiemål. Eleverna skall någon gång i månaden efter de arbetat med sin IUP, (individuella utvecklingsplan) para ihop sig med en annan elev och därefter coacha varandra gällande IUP. Ansvar: Biträdande rektor samt mentorerna. 3:13 Studie och yrkesvägledning Uppsatt mål: Eleverna ska få vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildning och yrke. Uppsatta åtgärder under Eleverna ska i åk 2 ha ett projekt då de ska hitta sitt drömjobb och forska kring olika utbildningar för att nå dit, med handledning av biträdande rektor. Vi ska ha iv-val för åk 3 samt syvverksamhet i åk 2 och 3. Uppföljning, hur gick det under ? Eleverna i årskurs två fick starta vt-09 med ett såkallat SYV-projekt. Vid fyra lektionstillfällen fick eleverna i mindre grupper ta reda på utbildningar som de var intresserade av att studera vidare på. Allt från intagningspoäng, meritpoäng och vilka kurser som är viktiga att få med sig från gymnasieutbildningen. Därefter presenterade eleverna informationen för varandra. Eleverna fick prova att göra högskoleprovet för att se en annan väg att ta sig in på högskolan. 15

16 Besök på SACO-mässan för att se på vidare utbildningar. Vi har bjudit in olika föreläsare som arbetar inom olika yrkeskategorier. Föreläsning Drömtåget där föreläsaren fokuserade på att du själv styr ditt liv. Föreläsning av en psykolog med inriktning på hypnos där eleverna erbjöds en kurs på tio gånger med fördjupning i ämnet. Självförsvarsutbildning där eleverna erbjöds en vidareutbildning under hela terminen. Föreläsning av en kriminolog från polishögskolan. Föreläsning av en polisaspirant från polishögskolan. Föreläsning av en socionom från socialförvaltningen. Föreläsning av en kurator och barnmorska från Solna ungdomsmottagning. Vi har varit på studiebesök på Södertörns tingsrätt för att se arbetet där. Vi har haft samarbete med en kvinnlig doktorand vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Att arbeta vidare med samt åtgärda till nästa år: Vi fortsätter att arbeta vidare som vi gjort detta år. Eleverna i årskurs tre skall under våren 10 få SYV-projekt, (del två) där eleverna får repetition av SYV-projekt, (del ett) och t ex besöka högskolor, hjälp att söka in till högskolor etc. Ansvar: Biträdande rektor. 3:14 Analys av resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen och arbetet i verksamheten, utifrån enkäten Betyg på skolan Nedan följer påståenden, där eleven ringat in vad hon tycker från en skala 1-5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. Antal personer/elever med i denna enkät: 70% av 127 elever. ELEVENKÄT För kvalité i din skola, Betyg på skolan 1. Upplever du att någon är mobbad på Psykologigymnasiet (Mobbad enligt svenska ordlistan: plågad av kamrater, förföljd, utfryst, utstött)?: Här svarar 13% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 2. Har du känt dig mobbad på Psykologigymnasiet (Mobbad enligt svenska ordlistan: plågad av kamrater, förföljd, utfryst, utstött)? : Här svarar 5 % av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 3. Tycker du att IUP tiden känns meningsfull? Här svarar 11% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 16

17 4. Tycker du att din mentor ger feedback till dig genom din IUP bok? Här svarar 47% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 5. Tycker du att dina lärare har förmåga att skapa arbetsro i undervisningen? Här svarar 60% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 6. Jag tar ansvar för mina studier (ex: läser läxor hemma och gör prov, etc i tid): Här svarar 44% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 7. Jag tar ansvar för att det är en god stämning i klassrummet: Här svarar 66% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 8. Jag tycker att Schoolsoft är ett bra redskap i min utbildning: Här svarar 75% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. Vad behöver åtgärdas och utvecklas utifrån resultaten på elevenkäten Betyg på skolan? Vi har valt ut att arbeta med samt åtgärda vår återkoppling till eleverna i deras IUP bok samt fortsätta med återkopplingen via SchoolSoft. Att arbeta vidare med IUP tiden så att den ska kännas meningsfull för eleverna, då detta är den viktigaste tiden för metakognitiv reflektion kring elevens egen utbildning. Vidare att arbeta med arbetsron samt fortsatt arbete i enlighet med skolans likabehandlingsplan kring mobbing och annan kränkande behandling. För övrig analys och åtgärder kring dessa frågor läs löpande i denna kvalitetsredovisning. Uppföljning samt ansvarsfördelning: Ytterst ansvarig för uppföljning kring dessa frågor är rektor, biträdande rektor. Vi ska göra en ny mätning med samma enkät nästa läsår och jämföra resultaten över tid. Ansvar för att det bli skillnad till det bättre ligger även på mentorerna, lärarna. 3:15 En analys samt förslag på åtgärder kring IUP-tiden från eleverna Följande är en klass reflektion och diskussion utifrån kvalitetsundersökningen VT-09 vid Psykologigymnasiet. Frågeställningen: vad uppfattar du är syftet med IUP-tiden? Tycker du att det uppnås? Resultatet av elevernas självreflektion samt diskussion med varandra: SYFTET? Utvecklas som individer Utvecklas i grupp Få tid och tillfälle att prata om klassen och förbättra UPPNÅTTS? Nej, eftersom det är tråkiga lektioner och väldigt utdragna. Många tycker att det är tråkigt och då går det ju inte. ibland Vi försöker, ja ibland 17

18 saker Att ni som mentorer ska få en inblick i vad vi som elever tycker och tänker för lärarnas skull Ett forum för kritik, både från lärarna och från eleverna Reflektera IUP-boken I början var det segt men feedback från mentorerna gjorde att det blev lättare. Man utvecklades. delvis Ja det uppnås, men vi har det för ofta. Då förlorar stunden i värde. Ja, om du använder boken som du ska. Konkreta förslag för att förbättra IUP-tiden och få den meningsfull för alla: Värderingsövningar som ett alternativ Fikastund och som ett mer informellt forum, öka sammanhållningen Läxhjälpstillfälle få klart skolarbete som måste göras Endast ha IUP-tid varannan vecka eller en gång i månaden Eller dela upp så att ena veckan är det klassråd och andra mer IUP-arbete Eller ha ett kortare tillfälle på måndag och ett avslutande på fredagen Missat något? Ni är fria att fylla på här om ni kommer på fler förslag på förbättringar. 3:16 Resultat och analys av Föräldraenkäten Nedan följer påståenden, där föräldern ringat in vad hon tycker från en skala 1-5, där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. Antal personer med i denna enkät: 28 föräldrar. Här svarar 75% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 1. Jag känner till Psykologigymnasiets pedagogiska modell. Här svarar 61% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 2. Jag vet vad mitt barn behöver göra för att nå kunskapsmålen. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 3. Mitt barn får den hjälp och det stöd han/hon behöver i skolan för att nå kunskapsmålen. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 4. Utvecklingssamtalet har resulterat i en konkret och användbar utvecklingsplan för mitt barn. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 5. Skolan tränar mitt barn att samspela med andra. Här svarar 71% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 6. Skolans arbetssätt med ämnesövergripande projekt hjälper mitt barn att lära och förstå nya saker. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 7. Mitt barn trivs i skolan. Här svarar 97% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 8. Mitt barn känner sig trygg i skolan. Här svarar 89% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 18

19 9. SchoolSoft är ett bra verktyg i mitt barns utbildning. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 10. Skolan har tydliga förhållningssätt och spelregler om önskvärt beteende och ordning och reda. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 11. Alla vuxna i skolan arbetar aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 12. Kulturen i skolan präglas av ett respektfullt förhållningssätt. Här svarar 86% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 13. Pedagogerna agerar om någon elev inte lever upp till det önskvärda förhållningssätten. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 14. Skolans lärmiljö är trygg och trivsam. Här svarar 64% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 15. Det finns material och den utrustning i skolan som verksamheten kräver. Här svarar 79% av eleverna att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 16. Jag är nöjd med ordningen i skolan. Här svarar 79% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak 17. Jag känner förtroende för mitt barns mentor. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 18. Jag har förtroende för Psykologigymnasiets ledning. Här svarar 82% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 19. Jag är nöjd med mitt barns skola. Här svarar 85% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak 20. Skolan förbereder mitt barn väl inför fortsatta studier och framtida arbetsliv. Här svarar 96% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. 21. Jag rekommenderar gärna mitt barns skola till andra. Här svarar 86% att detta instämmer helt samt instämmer i huvudsak. Skriftliga kommentarer från föräldrar vt 2009 Tack för alla lärare som tar hand om mitt barn. Mer arbetsro på lektionerna. Välorganiserad organisation. Bra med läxhjälp och befintliga hjälpmedel. Goda kunskaper hos lärarna. Trevlig miljö på skolan. Bra stämning. Lagom stor skola. 19

20 Analys av föräldraenkäten samt åtgärder för läsåret Överlag är föräldrarna väldigt nöjda med sitt barns utbildning vid Psykologigymnasiet (se resultat ovan), exempelvis menar 96% att skolan väl förbereder dem för fortsatta studier samt arbetslivet vidare anser 97% att deras barn trivs i skolan. 64% anser att lärmiljön är trygg och trivsam, till nästa år ska vi engagera samtliga lärare samt elever för att den gemensamma miljön ska bli mer välstädad och ordnad. 3:17 Kvalitativ intervju En sammanfattande bild av hur eleverna generellt trivs samt studieresultat från de samtal mentor har med den enskilda eleven samt föräldrar under utvecklingssamtalen. Majoriteten av föräldrarna uppger att de är mycket nöjda med skolan och att de tydligt märker att deras tonåring trivs och mår bra i skolan. En annan förälder nämnde att det är så bra med en liten skola då anonymiteten minskar och tryggheten på så sätt ökar. Någon enstaka förälder nämnde att baksidan med en liten skola är att alla i skolan kommer så nära varandra att det kan bli slitningar. 3:18 Betyg sammanställning Nedan följer statistik på elevernas studieresultat: Sammanställning på samtliga betyg för eleverna vid Psykologigymnasiet, vt 2009: Sammanställning G: 237 st (33%): VG: 303 st (42%): MVG: 105 st (15%): IG: 61 st (8%): Saknas: 15 st (2%): Totalt: 721 st Resultat från nationella provet i Svenska B, vt 2009, åk 2 (totalt 49 elever som deltog): IG = 0 G = 20 VG = 23 MVG = 6 Resultat från nationella provet i Engelska A på Psykologigymnasiet, åk 1, vårterminen 2009: Speaking: G: 2 (3%) VG: 24 (41%) MVG: 33 (56%) 20

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet

Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Likabehandlingsplan för Mönsteråsgymnasiet Fastställd 090514 På Mönsteråsgymnasiet visar alla varandra ömsesidig respekt. Vi tar hänsyn så att alla trivs på sin arbetsplats. Här har alla elever och all

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition

Likabehandlingsplan. Bakgrund. Snösätraskolan. Definition Snösätraskolan 2012 Likabehandlingsplan Bakgrund Denna likabehandlingsplan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål

Läs mer

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation

Innehållsförteckning. Vision. Främjande arbete. Kartläggning av verksamhet. Förebyggande arbete. Rutiner, åtgärder vid akut situation Innehållsförteckning Vision Främjande arbete Kartläggning av verksamhet Förebyggande arbete Rutiner, åtgärder vid akut situation Hur gör vi planen känd? Utvärdering och uppföljning Vision En liten skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Åsö grundskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-08-14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) På sfi ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal och studerande på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttermalungsskolas och Blomsterbäcksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan, Grundskolans fritidshem Syrenen, Nyponrosen och Polstjärnan,

Läs mer

Ämnesområde Likabehandlingsplan

Ämnesområde Likabehandlingsplan Ämnesområde Likabehandlingsplan Syftet med planen är: Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan och fritidshemmet ska vara fria från diskriminering, trakasserier

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Sverigefinska skolan i Stockholm. Fakta och begrepp om diskriminering och kränkande behandling

Sverigefinska skolan i Stockholm. Fakta och begrepp om diskriminering och kränkande behandling 1 Sverigefinska skolan i Stockholm Plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2015-2016 Skollagen (2010:800) 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling. (bilaga) Skollagen (2010:800) 6

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB

LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB LÄRLINGSGYMNASIET I SVERIGE AB Skolenhet Håby Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Texten behandlar hur gymnasiet arbetar för att motverka och agera utifrån verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Tjällmo skola och fritids plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen Rektor är ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Carina

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

DOKUMENTATION AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-13 SAMT ARBETSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2013-14 VID

DOKUMENTATION AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-13 SAMT ARBETSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2013-14 VID DOKUMENTATION AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012-13 SAMT ARBETSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2013-14 VID PSYKOLOGIGYMNASIET Beslut samt ansvariga för denna dokumentation:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN Lagens ändamål: 1 Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Målsättning, vision och kärnvärden

Målsättning, vision och kärnvärden Målsättning, vision och kärnvärden På Skanör Falsterbo Montessoriskola är visionen att utbilda morgondagens världsmedborgare. All personal på skolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012

Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 Likabehandlingsplan / Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jaktstigen 21 s förskola. 2011/2012 1 Flera dokument som beskriver arbetet på förskolan: Kvalitetsredovisning Lokal arbetsplan

Läs mer

SYSTEMATSIKT KVALITETSARBETE 2011-2012 SAMT ARBETSPLAN OCH PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2012-2013 VID

SYSTEMATSIKT KVALITETSARBETE 2011-2012 SAMT ARBETSPLAN OCH PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2012-2013 VID DOKUMENTATION AV SYSTEMATSIKT KVALITETSARBETE 2011-2012 SAMT ARBETSPLAN OCH PLANEN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LÄSÅRET 2012-2013 VID PSYKOLOGIGYMNASIET Beslut samt ansvariga för denna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer