SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept"

Transkript

1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 juni resp 30 sept för förskoleklass- grundskola grundsärskola år 2012/13. Resultatuppföljning på sid 1 samt på separata blanketter, senast 30 juni: Skola Norrskolan Separata blanketter: Bedömning i grundskolans alla ämnen åk 1-5, betyg i åk 6-9 (åk 6-9 ifylls av bu-kansliet) Resultat nationella prov åk 3, åk 6 och åk 9 (åk 9 ifylls av bu-kansliet) RESULTAT kommentar senast 30 juni 2.2 Undervisningens resultat i förhållande till nationella kunskapsmål Se Måluppfyllelse - Måluppfyllelsen har redovisats i separat dokument. Rektor gör en individuell uppföljning av varje elev. Rektor träffar teamen vid läsårsstart för att diskutera varje elevs kunskapsutveckling stödbehov mm Analys Resultat åk 1-5 Bd fortsatt bra måluppfyllese 100%. Under året har vi arbetat med att kvalitetsäkra bedömningen. En - under läsåret har undervisningen i engelska utvecklats och elevernas resultat har förbättrats. Måluppfyllelsen ligger på 91% jämfört med förra läsårets 86%. Idh ojämn måluppfyllelse. I de fall eleverna inte förväntas nå målen för ämnet, beror det till största delen på att de inte är simkunniga. Den bristande simkunnigheten leder till att måluppfyllelsen är betydligt sämre detta läsår 87% jämfört med 98%. Elever som inte kan simma, erbjuds extra simträning i åk 3. Ma- en måluppfyllelse på 87% vilket är samma nivå som föregående läsår. Mu har en fortsatt hög måluppfyllelse dvs 100% Sv en ökad måluppfyllelse. Förra läsåret 87% och detta läsår 90% Sva en ökad måluppfyllelse. Förra läsåret 30% och detta läsår 54%. Sl en måluppfyllelse på 91% jämfört med förra årets 98%. Tk en ökad måluppfyllelse 98% jämfört med förra årets 94%. Lågstadiet: No Då vi numera har ämnesdelat på mellanstadiet finns ingen direkt att jämföra med. För lågstadiet en måluppfyllelse på 98% detta läsår. So - Då vi numera har ämnesdelat på mellanstadiet finns ingen direkt att jämföra med. För lågstadiet en måluppfyllelse på 98 % detta läsår. Mellanstadiet: Bi en måluppfyllelse på 96% Fy en måluppfyllelse på 93% Ke en måluppfyllelse på 92% 1 (5)

2 Ge en måluppfyllelse på 95% Hi en måluppfyllelse på 95%. Re en måluppfyllelse på 97% Sh en måluppfyllelse på 98% Åtgärder för ökad måluppfyllelse Trivsel: Varje termin gör vi en trivselenkät med eleverna. 97% anger att de trivs på vår skola. Målet är givetvis 100%, men resultatet får ändå anses som bra. Under året har vi startat en mer långsiktig fadderverksamhet, där vi kopplat ihop F-3, 1-4 och 2-5. Tanken är att, när det är fullt utbyggt, skall eleverna ha kontakt med varandra i tre år. Vi kan se vissa ringar på vattnet under raster där eleverna kan ta kontakt med sina faddrar/fadderbarn. Vi har till viss del kopplat ihop fadderverksamheten med friluftsverksamheten, som nu fått mer fokus i Lgr 11. Överlag är utvärderingen positiv, men som alltid blir det barnsjukdomar. Vi kommer att utveckla arbetet nästa läsår. Ett fördjupat värdegrundarbete, i samarbete med Naturskolan, har också startats upp. I det arbetet deltar bla kurator och specialpedagoger. När elever och personal (AHA-enkät) uppger att de trivs på arbetsplatsen är det en god grund för att båda kategorierna gör ett bra arbete. Språkbruk Ett av våra fokusområden har varit arbete för att förbättra elevernas språkbruk. Vi jobbar aktivt förebyggande och kan, av utfallet på trivselenkäten och utav det vi själva hör, säga att språkbruket förbättrats. Framförallt har eleverna lärt sig vilka ord och uttryck som kan uppfattas kränkande. Elever med annan språkbakgrund Under våren har vi tagit emot ett antal nyanlända, vilket gjort att vi fördjupat arbetet i svenska som andra språk. I Tranås finns ej förberedelseklass. Efter sportlovet startade ett samarbete, liknade förberedelseklass mellan Junkaremålsskolan och Norrskolan. Eleverna undervisades två förmiddagar på Junkaremålen och två på Norrskolan. På fredagar var man kvar på sin skola. Under resterade tid var eleverna med i sina klasser, ibland hos Sva-lärare eller ibland med studiehandledning på sitt modersmål. Denna modell kommer att ligga till grund när den kommun-övergripande förberedelseklassen startar till hösten. Under läsåret har vi utvecklat och stärkt arbetet för elever i behov av studiehandledning på modersmålet. De modersmål vi arbetet med är somaliska, arabiska, thai, polska och bosniska. Under våren har vi haft en somalisk studiehandledare på ca 80%, vilket kommer att fortsätta under hösten. Vi planerar även för en fortsättning av studiehandledning på de andra språken. Kompetensutveckling i sv/sva På Norrskolan har vi under året haft en studiecirkel i genrepedagogik. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt och en pedagogisk struktur som gynnat elevernas måluppfyllelse. Det kan vi särskilt se på femmornas resultat främst i Sv/Sva. Femmorna har arbetat efter denna modell i ca tre år. Lärare har under årens lopp deltagit i Veronica Gröntes kompetensutveckling Pennvässaren och hennes skrivpedagogik, vilket påverkat vårt pedagogiska arbete. Barbro Westlunds föreläsning och hennes bok Att undervisa i läsförståelse är också en grundpelare för vårt arbete främst i svenska. 2 (5)

3 Övergripande Teamen har, i samarbete med specialpedagogerna, utarbetat handlingsplaner för elever med såväl sociala behov som omsorgsbehov. Det kan röra sig om elever med koncentrationssvårigheter, hörsel- eller synnedsättning eller diabetes. I de fall eleven har fritidshemsplats sker arbetet i samråd med aktuell personal där. För att tillgodose elever med omfattande omsorgsbehov, har vi elevassistenter. Dessa kan täcka flera elever och finns också med som extra trygghet i årskurserna. Detta läsår har vi, för första året, haft tillgång till utbildad speciallärare med inriktning svenska. Detta tillsammans med att ämnesansvariga lärare, två sva-lärare och två specialpedgoger utvecklat sitt arbete har lett till ökad måluppfyllelse för eleverna. Till nästa läsår kommer vi att ha en resurs lågstadielärare med djupa kunskaper i bla matematikinlärning, att, i samarbete med ämnesansvarig lärare, arbeta med elever i behov av extra stöd i matematik. De två specialpedagogerna lägger de två första läsårsveckorna på att lära känna eleverna i de nya F-klasserna. Detta har visat sig vara ett framgångskoncept, vilket vi fortsätter med för tredje året i rad nästa läsår. På vårterminen gör specialpedagogerna ett språkscreen på samtaliga elever i F-klassen. Utfallet av detta ger ett bra underlag inför arbetet i åk 1. Såväl speciallärarens som specialpedagogernas insatser styrs till största delen av de åtgärder som föreslagits efter utredningar och/eller beslutats i elevens åtgärdsprogram. Vi har utvecklat arbetet med att ge vissa elever förstärkt stöd periodvis och andra elever kontinuerlig förstärkning. Allt utifrån individuella behov. Viktigt är att elever i behov av extra utmaningar, också får det. Vi har haft fokus på detta under flera år och fortsätter arbetet. Det är också angeläget att vi alltid har höga förväntningar på våra elever. Vi har gått vidare med att erbjuda eleverna alternativa verktyg, där eleverna kan arbeta med olika program eller appar efter behov. Arbetet är alltid lärarstyrt och det är läraren som erbjuder lämpligt digitalt program. Under året har vi arbetat hårt med att kvalitetssäkra bedömningen i ämnena. Dialog runt bedömning är en process som behöver pågå kontinuerligt. Den dialogen blir aldrig, och skall heller inte bli, färdig. Elevhälsoarbetet pågår som förut med regelbundna träffar med 2-3 veckors mellanrum. I EHT-mötena deltar, förutom rektor, speciallärare, specialpedagoger, skolsköterska och kurator. Vid enstaka tillfällen deltar psykolog. Samarbetet med BUP i Nässjö har utvecklats och fungerar ganska bra. Det som är helt oacceptabelt är den långa väntetiden som är gällande de psykologutredningar som skall genomföras av Smedjans personal. Rapport senast 30 sept: SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2012/13 skall sändas in till Bu-kansliet senast 30 sept 1. INLEDNING 1.1 Presentation av skolan Norrskolan är en av kommunens kommunala, centrala skolor. Elevantalet har legat runt 315 för förskoleklass/skola och av dessa har ca 180 fritidshemsplats. Elevantalet har ökat flera år i rad, beroende på inflyttning från andra delar av kommunen, andra kommuner och andra länder. Vår verksamhetsidé utgår från våra styrdokument. Vår organisation utgår från en teamtanke där ett antal pedagoger jobbar runt ett antal elever i en årskurs när det gäller skolan och en eller flera årskurser då det gäller fritidshemmet. Teamet har ett gemensamt ansvar för det pedagogiska arbetet. Under raster och schemabrytande aktiviteter arbetar elever och personal i arbetslag dvs F-1, 2-3 och 4-5 inom skolan och F-1 och 2-5 inom fritidshemmet. Inom skolan finns ämnesansvariga i varje team. Alla team har ansvariga i matematik och svenska/sva. Vissa team har utvecklat tanken vidare oftast i samhällsorienterade ämnen, naturorienterade ämnen och teknik. Under flera år har Norrskolan arbetat med NTA., ett kompetensutvecklande program främst inom No och Teknik. Måluppfyllelsen i No har på Norrskolan varit god under flera år. 3 (5)

4 Värdegrundsarbete och elevinflytande är alltid aktuella områden på Norrskolan. För grundskolan har bedömningsarbetet, samt ett antal utvecklingsområden i sv/sva och ma legat i fokus det aktuella läsåret. En utökning av studiehandledning på elevens modersmål har skett. Personalen har analyserat elevernas kunskapsutveckling under läsåret. Analysen ligger nu till grund för det pedagogiska arbete som skall planeras inför hösten. Analysen har gjorts på individnivå och gruppnivå och enhetsnivå 1.2 Skolans arbete med systematiskt kvalitetsarbete (beskrivning av processen; rutiner, system, underlag) Se bilaga 2. MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN 2.1 Normer och värden: inkl. uppföljning av likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling och elevers medverkan däri. Mål-process-analys-åtgärder/förbättningsområden Under läsåret har vi utökat vårt värdegrundarbete. Vi ser att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Vi planerar, till hösten, att arbeta klass/årskursvis redan från starten. I början av ett arbete t.ex gällande elevernas språkbruk, blir eleverna medvetna om ord och uttryck som kan upplevas kränkande. Det innebar att eleverna i början tyckte att dessa ord och uttryck blivit allt vanligare. När vi nu arbetat under lite längre tid kan vi se att användningen av dessa ord och uttryck minskat, vilket eleverna också upplever. 2.3 Elevernas ansvar och inflytande: Mål-process-analys-åtgärder/förbättningsområden Elevernas inflytande sker formellt vid klassråd- elevråd och BU-råd. Elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Med de yngsta handlar det t.ex om att vara veckans värd, en bra kompis osv. Vi arbetar från början med att eleverna skall känna att med inflytande följer ansvar. Ju äldre eleverna blir ju mer inflytande och ansvar har de för lektionernas innehåll och upplägg. I t.ex ämnet Idrott och Hälsa får de äldre eleverna vara med och planera och genomföra aktiviteter, uppvärmningar och komma med förslag på lekar samt ibland regler och regeländringar. Det är dock helt klart att det är ämnesansvarig lärare som har sista ordet i detta. Vid ämnet Elevens val utformas verksamheten i mycket stor utsträckning efter elevernas önskemål. På Norrskolan är Elevens val oftast organiserat på heldagar. 2.4 Skola och hem: Mål-process-analys-åtgärder/förbättrings-områden inkl. redovisning av elevers frånvaro, grundskola resp gymnasieskola över 20 %: Elevernas närvaro är hög, frånvaron är låg. I de fåtal fall frånvaron har legat på 20% och däröver har detta rapporterats till nämnden. Frånvaron har varit sjukdomsrelaterad. From våren har vi förbättrat vårt säkerhetsarbete gällande elever som ej är frånvaroanmälda. Personal har kollat upp närvaron i klasserna vid dagens start och samtal hem har oftast kunnat ske första halvtimmen. Under loven har samma rutin gällt för fritidshemmet. Så snart som möjligt har vi tagit kontakt med hemmet för att få frånvaron verifierad. I övrigt sker dialog med föräldrarna/vårdnadshavarna vid behov. Skolan bjuder in till minst ett utvecklingssamtal per termin. Med de yngsta elevernas föräldrar/vårdnadshavare kan det bli daglig kontakt när de lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet. 2.5 Bedömning och betyg: Mål-process-analys-åtgärder/förbättningsområden. Målsättningen är att alla elever skall mötas på den nivå de befinner sig för att sedan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi har inte nått ända fram, men lärarna arbetar oförtrutet med detta, och det har inneburit att måluppfyllelsen ökat i vissa ämnen. I övrigt se analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse. 4 (5)

5 3. Fortsatt systematiskt kvalitetsarbete, enhetens förbättringsområden Vi behöver utveckla vårt värdegrundsarbete än mer. När eleverna kommer upp i åk 4/5 arbetar vi även med kunskap om sociala medier. I detta ämne har vi kompetens utifrån och vi inbjuder också till ett föräldramöte. Detta genomför vi vartannat år, vilket gör att alla elever fått viss kunskap i detta ämne innan övergången till åk 6. Värdergrundsarbetet, liksom mycket av det andra arbetet, sker både inom förskoleklass, skola och på fritidshemmet. Norrskolan är en enhet med tre olika verksamheter (F-klass, grundskola och fritidshem) med nära samarbete. Vi kommer att arbeta med fokusområden inom svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Fokusområdena kommer att fastställas vid den analys av elevernas resultat som sker vid läsårsstart. Se punkt 1.1 I Engelska vet vi att vi kommer att arbeta med att utveckla skrivandet. I år har vi arbetat mycket med det muntliga och lektionerna i engelska sker på engelska. När det gäller det sistnämnda tycket eleverna att det kändes lite svårt i början, men nu går det bättre. 4. För fristående skola Sammanställning av klagomålshantering (inkommer kontinuerligt för kommunens skolor) Underskrift av rektor Norrskolan Ann Andersson Rektor 5 (5)

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer