Kvalitetsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 4 Arbetet i verksamheten Normer och värden Kunskaper - Utveckling och lärande Elevernas ansvar och inflytande Betyg och bedömning Arbetet i verksamheten - Skolans utvecklingsarbete 14 6 Elever i behov av särskilt stöd 15 7 Elever med annat modersmål än svenska 19 8 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 20 9 Livsstil och hälsa Jämställdhet Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet 24 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Resultat och analys är grundat på gemensamma reflektioner i arbetslagen, observationer i den dagliga verksamheten, samtal med elever och föräldrar under utvecklingssamtal samt elevernas IUP (individuella utvecklingsplanen). All personal på skolan bidrar till underlaget. I slutet av höstterminen utvärderar vi vår verksamhet i Lärande samtal. Där samlar vi in intryck, observationer och erfarenheter från året som gått. Eleverna fyller i trivselenkäter och resultaten används sedan som underlag för vidare samtal kring hur vi på bästa sätt kan hjälpa barnen att nå målen. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Överlämnande mellan olika år: Samarbete mellan personal, elevgrupper och fritidshem gör att barn och personal känner varandra. De vuxna på skolan går in i många olika grupper och årskurser. Alla barn angår alla vuxna på skolan, det gör att barnen känner sig trygg med all personal och gör på så sätt övergångarna smidigare. Barnen känner till alla lokaler och hur verksamheterna ser ut där. Det gör övergångarna smidiga. Viktigt att personalen har bra kunskaper om eleverna och vad de har för svårigheter. Mycket tid bör läggas i början av läsåret för att få elevkännedom. Eftersom all personal arbetar med alla barn så har det varit av vikt att delge personal kunskap om det funnits svårigheter kring vissa barn. När personalen samarbetar i klassrum, kapprum, matsal, ute på raster och till och från olika aktiviteter så har vi sett att det hjälpt barnen på bästa sätt. Utveckla arbetet med internationalisering och globalisering: Brattbergsskolan har skaffat fadderbarn i Indien. Vi har stora samlingar i matsalen där barnen uppträder med sång och musik. Under de samlingarna samlar vi in pengarna från de olika klasserna och läser brev eller annan information från våra fadderbarn. År 3 och 4 har även skaffat sig vänklasser Afrika och Indien. De brevväxlar med varandra kontinuerligt. En kollega och SO-lärare från Gäddgårdsskolan har varit hos i år 4 och berättat om sitt arbete på FN i Geneve. Utveckla och fördjupa vårt arbete med värdegrunden: Värdegrundsarbetet pågår hela tiden. All personal tycker att arbetet med vår värdegrund är viktigt. Brattbergsskolan är också numer en Friendsskola. Personal, elever och kompisstödjare har fått utbildning från Friends. 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Grundskolan Söder är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning på Gäddgårdsskolan år F-9, Brattbergsskolan år F-4 och Götlunda skola F-6. Till samtliga skolor hör även fritidshem. Styrning Förskoleklassernas, fritidshemmens och skolornas verksamhet styrs ytterst av nationella mål, som formuleras av regeringen och riksdag. De nationella målen finns i skollagen och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen Lpo 94 samt i kursplanerna och timplanerna för grundskolan. Varje skolenhet har en lokal arbetsplan, som revideras varje år. Av arbetsplanen framgår hur uppdraget förverkligas d.v.s. hur skolledarna och pedagogerna på bästa sätt bidrar till barns/elevers utveckling och lärande. Lärare har att, utifrån uppdraget, formulera och fördjupa förståelsen av vardagliga problem och dilemman kring barn och elevers utveckling samt utforma verksamheten så att de når de nationella målen. Ledning Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna. För varje skola finns kontaktpolitiker utsedda. Barn- och utbildningsförvaltningen med sitt kontor är nämndens verkställande organisation för de verksamheter som skolplanen omfattar. Förvaltningen leds av skolchef och biträdande skolchef. Barn- och utbildningskontoret ansvarar för övergripandeplanering, utveckling, uppföljning, utvärdering och samordning inom nämnda verksamheter. Grundskolan Söder har en skolledning med två årsarbetare, en rektor och en biträdande rektor. Personal På Brattbergsskolan arbetar 21 personal. Kompetensutveckling All personal har arbetat med olika teman. Personalen går olika utbildningar i teknik inom NTA, som står för Naturvetenskap och Teknik för alla. NTA är en kommunal satsning i alla grundskolans alla årskurser. Under senare delen av höstterminen har all personal börjat på PIM, en datautbildning i praktisk IT- och mediekompetens. All personal har utbildning i Rexnet. Elever F-4 Antal elever Fritidshem Fskl år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 Sa Brattbergsskolan

8 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Skolan ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Arbetet Alla barn angår all personal. Barnen är alla vuxnas ansvar. Vid varje termins start arbetar alla klasser med temaarbete mot kränkande ord och handlingar. Vid varje läsårs start får föräldrarna ta del av en skriftlig information som undertecknas för godkännande. En information, där vi tydliggör att inget barn på Brattbergsskolan ska bli utsatt för kränkande behandling. Alla föräldrar informeras om vikten av ett gemensamt arbete mellan skola och hem mot kränkande ord och handlingar. Vi arbetar kontinuerligt med social- och emotionell träning. Vi använder oss av Birgitta Kimbers material Livsviktigt. Vi arbetar också med Friends. Alla vuxna på skolan har ett gemensamt förhållningssätt där ingen låter ett kränkande ord eller handling passera utan åtgärd. All personal stöttar varandra i detta arbete. Alla klasser arbetar med social och emotionell träning varje vecka. På utvecklingssamtal varje termin talar personal, barn och föräldrar om våra sociala mål. Vi ger tid till samtal för att lösa problem samt uppföljning vid behov. Vi lyssnar aktivt på alla inblandade. Barnen får hjälp med att lösa sina konflikter. Personalen finns alltid ute på rasterna. Barnen uttryckte på elevrådet att de på rasterna saknade vuxna i den delen av skolgården som ligger i skogen. Personalen kom överens om att en personal hela tiden skulle cirkulera i skogen. Barnen upplever att det är tryggt på rasterna. Regler kring vad som ska gälla i olika bollspel har diskuterats i elevrådet och förankrats i klasserna. Detta har också hjälpt barnen att vara trygga på skolan. Att barnens stopptekniker finns anslagna på skolan så att alla kan se dem, har gjort att diskussioner kring vad man får göra när man blir arg har lyfts. Barnen är medvetna om att det är tillåtet 8

9 att bli arg men det är aldrig tillåtet att kränka någon annan vare sig i ord, blickar eller handling. Resultat Enkäten visar på att barnen känner sig trygga på Brattbergsskolan. Det visar på att vårt arbete med värdegrunden har gett gott resultat. Analys Vi tycker att vi har ett mycket bra arbetssätt med värdegrunden. Vårt arbete ger goda resultat och vi tänker därför fortsätta arbeta på detta sätt. Det är vår övertygelse att trygga barn har mycket större förutsättning att lära sig saker. Åtgärder för förbättring Till nästa år ska personalen ordna med översättningar på vår skriftliga information till hemmen gällande kränkande ord och handlingar. 4.2 Kunskaper - Utveckling och lärande Arbetet För att eleverna ska uppnå sina mål och få en positiv attityd till ämnet så är det viktigt att all personal har diskuterat fram en gemensam kunskapssyn och intar ett gemensamt förhållningssätt. På Brattbergsskolan tror vi att alla elever kan lära sig. Eleverna lär genom delaktighet och genom att vara aktiva. Vi tror att eleverna hittar en inre drivkraft för inlärning. All personal arbetar för att eleverna ska få känna att de kan lyckas i sitt skolarbete och i det sociala samspelet. På skolan finns ett stort specialpedagogiskt engagemang hos personalen, vilket bidrar till att vi snabbt kan fånga upp elever med behov av särskilt stöd. Det är viktigt att eleverna får insikt om sin egen delaktighet i sitt lärande. Det är viktigt att eleverna är förtrogna med sina egna mål. Vi arbetar med målen återkommande och på olika sätt. Vi försöker göra så att målen blir överskådliga och lätt tillgängliga för elever, personal och föräldrar. Vi vill få igång en lärprocess hos varje elev, en process där eleven vill vara med och lära sig. Genom att tidigt upptäcka de barn som kan vara i riskzonen så hoppas vi att ingen ska hinna misslyckas och känna att de inte vill vara med i sin egen lärprocess. Personalen har under vårterminen haft en studiecirkel Matematik utifrån våra mål med en specialpedagog från stödteamet Fyren. Under studiecirkeln har diskuterats hur man kan arbeta med matematik på olika sätt för att få barnen att nå målen i matematik. Vi lärde oss arbeta med Lokal 9

10 pedagogisk planering. Vi började också bygga upp en Matteverkstad fylld med laborativt material. Personalen har skaffat sig olika modeller för skriv- och läsinlärning för att eleverna ska kunna finna sitt sätt att lära. Vi vill fånga upp eleverna innan de hinner misslyckas i sin läsinlärning. När vi upptäcker barn som har svårigheter i sin läsutveckling så sätts det omedelbart fokus på läsinlärningen. Alla klasser har inplanerade läspass där barnen läser böcker som de själva väljer. Det ger en lustfylld läsning. Vi har ett inbjudande bibliotek där barnen kan välja fritt bland böcker. Det är inplanerade boklån varje vecka i år 1 och 2. Från år 3 och 4 har eleverna fri tillgång till biblioteket. Det är viktigt att eleverna får insikt om sin egen delaktighet i sitt lärande. Vi tycker att eleverna ska vara förtrogna med sina egna mål. Vi arbetar med målen återkommande och på olika sätt. Vi försöker göra så att målen blir överskådliga och lätt tillgängliga för elever, personal och föräldrar. Automatisk ordavkodning Grundskolan år Antal elever i år Antal elever i år Antal elever i år Antal elever år i 4: Screening alla elever På god På god På god På god i år 4 Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Andel elever i % Samtliga elever deltog i screening av automatiserad läsförmåga/ ordavkodning, som är ett av flera sätt att bedöma läsförmågan. Ordavkodningen säger ingenting om läsförståelsen, men att ha en automatiserad ord avkodning, d.v.s. att själva avläsningen går av sig självt är ett av de viktigaste redskapen för skolarbetet. Nationella prov för år 3 Mål: Alla elever skall uppnå målen i Andel i % som uppnått målen svenska, matematik och engelska i år 9 Läsåret 08/09 Antal elever totalt Läsåret 08/09 SVENSKA 100% 36 MATEMATIK 98% 36 Andel i % som uppnått målen Läsåret 09/10 Antal elever totalt Läsåret 09/10 Arbetet ger goda resultat. Vi får barnen att vilja vara med och lära sig. Barnen skriver nya mål i sina utvecklingsplaner. Vi arbetar i våra klasser så att eleverna blir delaktiga i planering av verksamheten. Vi ser då elever som känner meningsfullhet och vill lära mer. 10

11 Mål: Alla elever skall uppnå målen i svenska och matematik i år 3 Skolverkets diagnoserial för år Antal elever totalt 2 Andel i % som kommit så långt i år 2, att man kan förutsäga att de når målen i år 5 Andel i % som kommit så långt i år 2, att man kan förutsäga att de når målen i år 5 Antal elever totalt Läsåret 08/09 Läsåret 08/09 SVENSKA 100% 28 MATEMATIK 100% 28 Läsåret 09/10 Läsåret 09/10 Samtliga elever i årskurs 2 genomförde diagnoserna i svenska och matematik i april Matematikdiagnosen var en ny för detta år och därför träffades kommunens åk 2 lärare efter att diagnosen genomförts och utvärderade både resultat och utförande. I åk 2 kommer de allra flesta eleverna i årskurs 2 att nå målen för åk 3, som diagnoserna visar på i nuläget. Bedömning Med utgångspunkt i läroplanen och skolplanens mål bedömer vi resultatet på målområdet kunskaper som bra. Lärdomar Att det är viktigt att direkt ta tag i när en elev visar svagheter. Att sätta in stödresurser, men också att få med föräldrarna till att stötta eleven hemma. Åtgärder för förbättring Förbättra samarbetet med hemmen för att eleverna behöver ett stort stöd hemifrån. Kontinuerligt stöd från personal med specialpedagogiska kunskaper Arbeta mer utifrån Lokal pedagogisk planering. 11

12 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträv efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Arbetet Personalen arbetar för att alla elever ska känna delaktighet, så att skolan på så vis ska bli meningsfull för varje barn. En plats där man lär sig hur demokrati fungerar. En plats där eleverna lär sig diskutera och uttrycka sina åsikter samt lära sig lyssna och respektera vad andra tycker. I skolan lär vi barnen vilka skyldigheter och rättigheter de har i ett demokratiskt samhälle. Personalen lyssnar aktivt på varje barn och är goda förebilder. Vi ger ansvar utifrån barnens förutsättningar. Vi visar på hur eleverna är delaktiga i ett socialt sammanhang och hur olika handlingar ger olika resultat. Vi arbetar med individuella utvecklingsplaner där eleverna är med och samtalar kring sin egen lärprocess. Vi har klassråd varje vecka, kompisstödjarmöte år 3 och 4, mat- och hälsoråd och elevråd. Eleverna uttrycker att de känner sig trygga i skolan och att de vuxna lyssnar på dem. De vet också vilka regler som finns på skolan. I arbetet med att eleven får vara med och bestämma vilka regler vi ska ha på skolan så tycker de flesta att de får vara med och bestämma. Det är ju viktigt att visa hur demokratiska processer går till. Åtgärder för förbättringar: Personalen behöver föra diskussioner i klasserna kring hur en demokratisk process går till. Det är även viktigt att diskutera i klasserna kring kunskapsmålen utifrån Hur ska vi lära oss detta? 12

13 4.4 Betyg och bedömning Mål att sträva mot Skolan skall sträva mot att varje elev Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Arbetet Personalen utvärderar och bedömer elevernas kunskapsutveckling och redovisar skriftligt på Rexnet, där alla föräldrar kan ta del av sitt barns kunskapsutveckling. Personalen har utvecklingssamtal med varje elev minst en gång per termin där föräldrarna informeras muntligt. Det blir fler möten med föräldrar och barn om åtgärdsprogram upprättas. Bedömningen har diskuterats i arbetslagen och personalen känner sig mer och mer trygga i arbetet med skriftliga omdömen. Personalen fokuserar på framåtsyftande utvecklingssamtal. 13

14 5 Arbetet i verksamheten - Skolans utvecklingsarbete LÄRGRUPP 1 Strävansmål i kursplanen för matematik: Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkande och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. Personalgruppen har under en längre period uttryckt ett behov av att förändra arbetet med matematik. Man ville gör den begriplig och tillgänglig för alla barn. Man ville att alla barn skulle ges en möjlighet att klara målen i matematik. Man ville visa på att matematik är till för alla. Under våren startades en studiecirkel för all personal. Specialpedagog Lillie Bäckwall från stödteamet Fyren höll i den och underlag för kursen var boken Förstå och använda tal av Alistair McIntosh. Under tiden för studiecirkeln började också uppbyggnaden av vår Matteverkstad som innehåller konkreta och laborativa material. Lärgrupp 2 Strävansmål i kursplanen för svenska som andra språk: Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka i många olika sammanhang. Samt genom skrivandet erövra ett medel för tänkande och lärande, kontakt och påverkan. En grupp på skolan har tillsammans med Britt Lundberg arbetat med SVA man försöker dra upp riktlinjer för hur arbetet med SVA ska se ut på skolan. Arbetet pågår fortfarande. Lärgrupp 3 LPO 94 En likvärdig utbildning: Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. Under höstterminen startade på skolan en studiecirkel i Genuspedagogik. Personalen hade uttryckt ett behov av att lära mer för att förstå vad arbete med genus och jämställdhet innebär. Man kände en osäkerhet för vad det står för. Skolan bjöd in kommunens genuspedagog som har hållit i studiecirkeln under hösten. 14

15 6 Elever i behov av särskilt stöd Lpo 94 Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen, organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar.. Arbetet Eftersom Brattbergsskolan är en liten enhet F-4 har vi goda möjligheter att tillsammans prata om och direkt ta tag i de eventuella svårigheter som uppstår. Personalen på Brattbergsskolan arbetar utifrån att alla bär ett gemensamt ansvar för barnen under hela deras skoldag och vistelse på fritidshem. Det gör också att vi kan se barnen i ett vidgat perspektiv, då vi finns med både under skoltid och på fritidhemmet. Resursarbetslaget Lärkan är integrerat i hela skolans verksamhet. Det gör att arbetet runt de barn som är i behov av särskilt stöd underlättas då det finns ett nära samarbete. Vi har bra kartläggningsstrategier för att tidigt fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Klassläraren skriver en pedagogisk kartläggning, för att beskriva hur barnets situation ser ut under hela skoldagen. I den pedagogiska kartläggningen finns också en beskrivning av barnets situation under vistelsen på fritidshemmet. Därefter har klassläraren tillsammans med föräldrarna ett framtidsmöte, där man skriver hur nuläget ser ut runt barnet och vilka tankar man har om framtiden. Här skrivs också in hur barnet själv ser på sin situation, och vilka tankar som finns inför framtiden. Utifrån detta skrivs tillsammans med föräldrarna ett åtgärdsprogram, som följs upp med avstämningar och utvärderingar. När vi skriver åtgärdsprogram söker vi samförståndslösningar med föräldrarna, och involverar eleven så långt som möjligt. I en del fall är skolans specialpedagog med under de möten klassläraren har tillsammans med föräldrar och barn. Ibland är också specialpedagogen med under utvecklingssamtalen. Barn som är i behov av särskilt stöd får det av sin klasslärare i första hand. Lärkan har också möjlighet att schemalägga tid för eleven enskilt eller i mindre grupp. Någon från resursgruppen kan också gå in i klass och ge extra stöd runt den eller de barn som behöver det. Under skoldagen går också personal från fritidshemmet in och arbetar i klass, för att stärka upp extra runt de barn som är i behov av stöd. I resursarbetslaget finns en per- 15

16 son speciellt avsatt att arbeta med läs- och skriv, samt att ge extra stöd till de barn som har svenska som andra språk. Vi kan ta kontakt med kommunens stödteam Fyren för rådgivning, handledning och vid utredningar. Vi har möjlighet att få låna pedagogiska hjälpmedel från Fyren. Talpedagogen i kommunens resursteam Fyren kommer till skolan vid två tillfällen under veckan. Då får de barn som är i behov av särskilt stöd i sin tal- och språkutveckling möjlighet att arbeta enskilt med talpedagogen. Om resursbehovet är stort runt en elev kan vi ha möten tillsammans med föräldrar, rektor, biträdande rektor, skolpsykolog och kommunens talpedagog. Behöver vi ytterligare stöd för att kunna gå vidare tar biträdande rektor kontakt med t.ex. Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), Habiliteringen (HAB), samt logopeden från logopedmottagningen i Västerås, efter att remiss skrivits. Vi har överlämnandesamtal tillsammans med skolsköterskan och berörd personal från förskolorna då barnen skall börja i förskoleklass Linden eller Björken på Brattbergsskolan. Vi har också överlämnandesamtal då barnen i år 4 på Brattbergsskolan skall börja vid Gäddgårdsskolan i år 5. Analys Eftersom vi arbetar utifrån att alla bär ett gemensamt ansvar för barnen under hela deras dag har vi möjlighet att tidigt uppmärksamma om något barn är i behov av särskilt stöd. Resursarbetslaget Lärkan är integrerat i hela skolans verksamhet. Det underlättar arbetet runt de barn som är i behov av särskilt stöd då det finns ett nära samarbete med mentorerna. Lärkan lägger extra tid i år 1 för att hjälpa de elever som kommer igång sent med sin läs- och skrivutveckling. För att underlätta för skriv- och lässvaga barn använder vi oss av t.ex. AlphaSmart, Daisybandspelare och talförstärkare i undervisningen. Vi lyfter fram barnens styrkor och möter dem där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Eftersom inlärningsstilarna är många skapar vi en god miljö för att tillgodose detta. Vi konkretiserar och experimenterar mycket i matematik för att barnen verkligen skall förstå och kunna använda sina matematikkunskaper. Då barnen fått enskild tid hos Lärkan är planen att ge ett tillfälligt stöd, för att de så småningom skall kunna vara och fungera i sin ursprungliga klass. Vi följer så långt det går barnens schema då vi arbetar enskilt eller i liten grupp. Vi vill undvika att barnen skall känna att de rycks ut ur ett sammanhang. Barnen behöver också få ha kvar sin klasstillhörighet. 16

17 För de barn som är i behov av extra stöd är föräldrarna särskilt viktiga, för att få skolarbetet att gå framåt. Tillsammans kan vi ge bra förutsättningar för barnens utveckling och en skola för alla! Bedömning och måluppfyllelse Eftersom vi varit färre resurspersoner under höstterminen på Lärkan har vi inte kunnat ha den verksamhet vi förut haft i det vi kallar för Lugna rummet. Där har vi tidigare kunnat ta emot barn som behövt extra stöd tillfälligt, eller bara känt att det är skönt att få sitta mera ostört och arbeta. Vi har från Lärkans sida under ht-09 fått gjort flera bedömningar än tidigare, utifrån vem eller vilka som mest behövt få särskilt stöd för att nå målen. Det har påverkat det förebyggande arbetet i Lugna rummet och att ligga steget före. Mer förebyggande arbete skulle kanske innebära färre åtgärdsprogram. Vid bedömningen av måluppfyllelsen har samarbetet med klasslärare och föräldrar gjort att barnen i stort lyckats nå både kortsiktiga och långsiktiga i åtgärdsprogrammen. Då vi haft funderingar och frågor runt barn som av någon anledning haft större svårigheter har vi tagit kontakt med stödteamet Fyren efter samråd med föräldrarna. Tester har då gjorts av skolpsykologen. Läs- och skrivutredningar har specialpedagogen vid Fyren gjort då barn haft svårigheter och inte riktigt lyckats nå målen. Slutsatser och lärdomar Det är viktigt att ha avstämningsmöten under senare delen av vårterminen, för att få så smidiga övergångar inom skolan som möjligt. Där kan man få möjlighet att diskutera och reflektera runt de elever som har åtgärdsprogram, eller om det skulle finnas andra funderingar runt något barn. Det underlättar vid höstterminens start och bidrar till att vi snabbare kan komma igång med det fortsatta arbetet runt de barn som är i behov av särskilt stöd då det redan finns en handlingsplan utarbetad. Under vt. 09 gjorde vi nationellt prov för år 3 för första gången. Det vi fått att fundera över är hur vi skall arbeta vidare runt de barn som inte lyckats vid provtillfällena. Vi behöver göra en handlingsplan för hur vi skall arbeta vidare, förutom det som vi tidigare skrivit in i gällande åtgärdsprogram. Lärdom Vi har sett att arbetet runt de barn som har åtgärdsprogram fungerat bäst då vi haft möjlighet att tillsammans med klassläraren, fritidspersonalen och i vissa fall även talpedagogen få sitta tillsammans och fundera och reflektera. Det ger oss möjlighet att arbeta utifrån en helhetsbild av bar- 17

18 net/barnen. Vi har sedan pratat med föräldrarna om vad vår skola kan göra för att stötta barnen på bästa sätt Åtgärder till förbättring Vårt samarbete med Gäddgårdsskolan kan både utökas och förbättras. Det gynnar eleverna som lämnar Brattbergsskolan och börjar år 5 vid Gäddgårdsskolan. Vi tror också att det skulle vara bra för de lärare som tar emot eleverna från Brattbergskolan. De har då en förförståelse och beredskap att möta de elever som är i behov av särskilt stöd. Avstämningsmöten under senare delen av vårterminen. Lägga upp en handlingsplan för hur vår skola skall möta nyanlända barn som kommer till oss som inte alls har några kunskaper i svenska, samt se över hur SVA-undervisningen skall se ut. 18

19 7 Elever med annat modersmål än svenska Lpo 94 En likvärdig utbildning, s 4 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Normerna för likvärdigheten anges som genom de nationella målen. Skolans uppdrag, s 5 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Kunskaper/Riktlinjer, s 12 Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språkoch kommunikationsutveckling. Arbetet På Brattbergsskolan har det under året gått ett antal barn med annat modersmål än svenska. Undervisningen i svenska som andra språk anpassas till hur långt var och en har kommit i sin språkutveckling. Åtgärdsprogram skrivs för eleverna. Analys Det vi gör varje dag med ett stort engagemang har gjort att resultaten blivit bra. Genom att bedöma elevernas resultat av arbetet i skolan och hemma, ser det riktigt bra ut för våra elever på Brattbergsskolan. Målen för utbildningen presenteras på utvecklingssamtalen. Förutsättningarna för dessa elever har varit goda, med tid och anpassad pedagogik för att utveckla sin svenska. Slutsatser och lärdomar Arbetet med att skapa en trygg lärmiljö för eleverna med annat modersmål än svenska har lyckats på Brattbergsskolan. Variationerna i arbetssätten är stora. 19

20 8 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Årets insatser som berör respektive diskrimineringsgrund Diskrimineringsgrund Främjande insatser Kön Tjej- och pojkgrupper Könsöverskridande identitet Etnisk tillhörighet Vi stödjer på alla sätt det barn som kommer från ett annat land. Religion och annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Pedagogiska och andra hjälpmedel, Vi ser till att anpassa hela skolmiljön, oberoende av vad en elev har för funktionshinder, så att alla elever i möjligaste mån har samma förutsättningar. Årets insatser som berör de riskfaktorer, som identifierats i kartläggningen Riskfaktorer Förebyggande insatser Bråk på skolgården och i skogspartiet. kartläggning av utsatta Översyn av rastvärdsschemat samt ställen. Skolan har en likabehandlingsplan som vi följer. Vi arbetar aktivt på skolan med förhållningssätt och attityder och tar direkt kontakt med hemmen om vi upptäcker kränkande behandling eller ett ovårdat språkbruk bland eleverna. I vår likabehandlingsplan finns de rutiner vi följer om oacceptabelt beteende sker på skolan, både vid enstaka fall och vid fall som anses som mobbning. I likabehandlingsplanen tas exempel upp på vad som är oacceptabelt beteende samt var kränkningar sker på skolan om det sker, vilket elever och personal tillsammans tagit fram exempel på. Det finns kompisstödjare och ett mobbningsteam (trygghetsteam), som under året utbildats av organisationen mot mobbning, Friends. Trygghetsteamet från hela södra skolområdet har träffats flertalet tillfällen per termin, för att stötta varandra och för att utbyta idéer. Eleverna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, bl. a genom klassråd, elevråd, mat- och hälsoråd och miljöråd. Analys och bedömning av insatser Brattbergsskolans värdegrund är ett mycket viktigt dokument för oss. Det har utarbetats i samråd med elever och föräldrar och visar på vilket syn- 20

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Brattbergsskolan Grundskola F-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Åsa Cekr 2011-05-18 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010. Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5

Kvalitetsredovisning 2010. Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5 Kvalitetsredovisning 2010 Götlunda skola Grundskola årskurs 1-5 1 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 3 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 4 3 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Ladubacksskolan Grundskola årskurs 1-5 Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Tina Persson 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2011-12 Valåsskolan Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Vårt val av problem/område

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Lyckeskolan Grundskolan åk 6-9 Grundsärskolan åk 7-9 Läsåret 2014/2015 Innehåll Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande...

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer