Kvalitetsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund

2

3 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning 6 3 Verksamhetens förutsättningar 7 4 Arbetet i verksamheten Normer och värden Kunskaper - Utveckling och lärande Elevernas ansvar och inflytande Betyg och bedömning Arbetet i verksamheten - Skolans utvecklingsarbete 14 6 Elever i behov av särskilt stöd 15 7 Elever med annat modersmål än svenska 19 8 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling 20 9 Livsstil och hälsa Jämställdhet Analys och bedömning av måluppfyllelse som helhet 24 3

4

5 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen Resultat och analys är grundat på gemensamma reflektioner i arbetslagen, observationer i den dagliga verksamheten, samtal med elever och föräldrar under utvecklingssamtal samt elevernas IUP (individuella utvecklingsplanen). All personal på skolan bidrar till underlaget. I slutet av höstterminen utvärderar vi vår verksamhet i Lärande samtal. Där samlar vi in intryck, observationer och erfarenheter från året som gått. Eleverna fyller i trivselenkäter och resultaten används sedan som underlag för vidare samtal kring hur vi på bästa sätt kan hjälpa barnen att nå målen. 5

6 2 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning Överlämnande mellan olika år: Samarbete mellan personal, elevgrupper och fritidshem gör att barn och personal känner varandra. De vuxna på skolan går in i många olika grupper och årskurser. Alla barn angår alla vuxna på skolan, det gör att barnen känner sig trygg med all personal och gör på så sätt övergångarna smidigare. Barnen känner till alla lokaler och hur verksamheterna ser ut där. Det gör övergångarna smidiga. Viktigt att personalen har bra kunskaper om eleverna och vad de har för svårigheter. Mycket tid bör läggas i början av läsåret för att få elevkännedom. Eftersom all personal arbetar med alla barn så har det varit av vikt att delge personal kunskap om det funnits svårigheter kring vissa barn. När personalen samarbetar i klassrum, kapprum, matsal, ute på raster och till och från olika aktiviteter så har vi sett att det hjälpt barnen på bästa sätt. Utveckla arbetet med internationalisering och globalisering: Brattbergsskolan har skaffat fadderbarn i Indien. Vi har stora samlingar i matsalen där barnen uppträder med sång och musik. Under de samlingarna samlar vi in pengarna från de olika klasserna och läser brev eller annan information från våra fadderbarn. År 3 och 4 har även skaffat sig vänklasser Afrika och Indien. De brevväxlar med varandra kontinuerligt. En kollega och SO-lärare från Gäddgårdsskolan har varit hos i år 4 och berättat om sitt arbete på FN i Geneve. Utveckla och fördjupa vårt arbete med värdegrunden: Värdegrundsarbetet pågår hela tiden. All personal tycker att arbetet med vår värdegrund är viktigt. Brattbergsskolan är också numer en Friendsskola. Personal, elever och kompisstödjare har fått utbildning från Friends. 6

7 3 Verksamhetens förutsättningar Ansvarsområden och verksamhet Grundskolan Söder är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med undervisning på Gäddgårdsskolan år F-9, Brattbergsskolan år F-4 och Götlunda skola F-6. Till samtliga skolor hör även fritidshem. Styrning Förskoleklassernas, fritidshemmens och skolornas verksamhet styrs ytterst av nationella mål, som formuleras av regeringen och riksdag. De nationella målen finns i skollagen och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmen Lpo 94 samt i kursplanerna och timplanerna för grundskolan. Varje skolenhet har en lokal arbetsplan, som revideras varje år. Av arbetsplanen framgår hur uppdraget förverkligas d.v.s. hur skolledarna och pedagogerna på bästa sätt bidrar till barns/elevers utveckling och lärande. Lärare har att, utifrån uppdraget, formulera och fördjupa förståelsen av vardagliga problem och dilemman kring barn och elevers utveckling samt utforma verksamheten så att de når de nationella målen. Ledning Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna. För varje skola finns kontaktpolitiker utsedda. Barn- och utbildningsförvaltningen med sitt kontor är nämndens verkställande organisation för de verksamheter som skolplanen omfattar. Förvaltningen leds av skolchef och biträdande skolchef. Barn- och utbildningskontoret ansvarar för övergripandeplanering, utveckling, uppföljning, utvärdering och samordning inom nämnda verksamheter. Grundskolan Söder har en skolledning med två årsarbetare, en rektor och en biträdande rektor. Personal På Brattbergsskolan arbetar 21 personal. Kompetensutveckling All personal har arbetat med olika teman. Personalen går olika utbildningar i teknik inom NTA, som står för Naturvetenskap och Teknik för alla. NTA är en kommunal satsning i alla grundskolans alla årskurser. Under senare delen av höstterminen har all personal börjat på PIM, en datautbildning i praktisk IT- och mediekompetens. All personal har utbildning i Rexnet. Elever F-4 Antal elever Fritidshem Fskl år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 Sa Brattbergsskolan

8 4 Arbetet i verksamheten 4.1 Normer och värden Mål Skolan ska sträva efter att varje elev Utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstagande grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handlar också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Arbetet Alla barn angår all personal. Barnen är alla vuxnas ansvar. Vid varje termins start arbetar alla klasser med temaarbete mot kränkande ord och handlingar. Vid varje läsårs start får föräldrarna ta del av en skriftlig information som undertecknas för godkännande. En information, där vi tydliggör att inget barn på Brattbergsskolan ska bli utsatt för kränkande behandling. Alla föräldrar informeras om vikten av ett gemensamt arbete mellan skola och hem mot kränkande ord och handlingar. Vi arbetar kontinuerligt med social- och emotionell träning. Vi använder oss av Birgitta Kimbers material Livsviktigt. Vi arbetar också med Friends. Alla vuxna på skolan har ett gemensamt förhållningssätt där ingen låter ett kränkande ord eller handling passera utan åtgärd. All personal stöttar varandra i detta arbete. Alla klasser arbetar med social och emotionell träning varje vecka. På utvecklingssamtal varje termin talar personal, barn och föräldrar om våra sociala mål. Vi ger tid till samtal för att lösa problem samt uppföljning vid behov. Vi lyssnar aktivt på alla inblandade. Barnen får hjälp med att lösa sina konflikter. Personalen finns alltid ute på rasterna. Barnen uttryckte på elevrådet att de på rasterna saknade vuxna i den delen av skolgården som ligger i skogen. Personalen kom överens om att en personal hela tiden skulle cirkulera i skogen. Barnen upplever att det är tryggt på rasterna. Regler kring vad som ska gälla i olika bollspel har diskuterats i elevrådet och förankrats i klasserna. Detta har också hjälpt barnen att vara trygga på skolan. Att barnens stopptekniker finns anslagna på skolan så att alla kan se dem, har gjort att diskussioner kring vad man får göra när man blir arg har lyfts. Barnen är medvetna om att det är tillåtet 8

9 att bli arg men det är aldrig tillåtet att kränka någon annan vare sig i ord, blickar eller handling. Resultat Enkäten visar på att barnen känner sig trygga på Brattbergsskolan. Det visar på att vårt arbete med värdegrunden har gett gott resultat. Analys Vi tycker att vi har ett mycket bra arbetssätt med värdegrunden. Vårt arbete ger goda resultat och vi tänker därför fortsätta arbeta på detta sätt. Det är vår övertygelse att trygga barn har mycket större förutsättning att lära sig saker. Åtgärder för förbättring Till nästa år ska personalen ordna med översättningar på vår skriftliga information till hemmen gällande kränkande ord och handlingar. 4.2 Kunskaper - Utveckling och lärande Arbetet För att eleverna ska uppnå sina mål och få en positiv attityd till ämnet så är det viktigt att all personal har diskuterat fram en gemensam kunskapssyn och intar ett gemensamt förhållningssätt. På Brattbergsskolan tror vi att alla elever kan lära sig. Eleverna lär genom delaktighet och genom att vara aktiva. Vi tror att eleverna hittar en inre drivkraft för inlärning. All personal arbetar för att eleverna ska få känna att de kan lyckas i sitt skolarbete och i det sociala samspelet. På skolan finns ett stort specialpedagogiskt engagemang hos personalen, vilket bidrar till att vi snabbt kan fånga upp elever med behov av särskilt stöd. Det är viktigt att eleverna får insikt om sin egen delaktighet i sitt lärande. Det är viktigt att eleverna är förtrogna med sina egna mål. Vi arbetar med målen återkommande och på olika sätt. Vi försöker göra så att målen blir överskådliga och lätt tillgängliga för elever, personal och föräldrar. Vi vill få igång en lärprocess hos varje elev, en process där eleven vill vara med och lära sig. Genom att tidigt upptäcka de barn som kan vara i riskzonen så hoppas vi att ingen ska hinna misslyckas och känna att de inte vill vara med i sin egen lärprocess. Personalen har under vårterminen haft en studiecirkel Matematik utifrån våra mål med en specialpedagog från stödteamet Fyren. Under studiecirkeln har diskuterats hur man kan arbeta med matematik på olika sätt för att få barnen att nå målen i matematik. Vi lärde oss arbeta med Lokal 9

10 pedagogisk planering. Vi började också bygga upp en Matteverkstad fylld med laborativt material. Personalen har skaffat sig olika modeller för skriv- och läsinlärning för att eleverna ska kunna finna sitt sätt att lära. Vi vill fånga upp eleverna innan de hinner misslyckas i sin läsinlärning. När vi upptäcker barn som har svårigheter i sin läsutveckling så sätts det omedelbart fokus på läsinlärningen. Alla klasser har inplanerade läspass där barnen läser böcker som de själva väljer. Det ger en lustfylld läsning. Vi har ett inbjudande bibliotek där barnen kan välja fritt bland böcker. Det är inplanerade boklån varje vecka i år 1 och 2. Från år 3 och 4 har eleverna fri tillgång till biblioteket. Det är viktigt att eleverna får insikt om sin egen delaktighet i sitt lärande. Vi tycker att eleverna ska vara förtrogna med sina egna mål. Vi arbetar med målen återkommande och på olika sätt. Vi försöker göra så att målen blir överskådliga och lätt tillgängliga för elever, personal och föräldrar. Automatisk ordavkodning Grundskolan år Antal elever i år Antal elever i år Antal elever i år Antal elever år i 4: Screening alla elever På god På god På god På god i år 4 Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Säkra väg Osäkra Andel elever i % Samtliga elever deltog i screening av automatiserad läsförmåga/ ordavkodning, som är ett av flera sätt att bedöma läsförmågan. Ordavkodningen säger ingenting om läsförståelsen, men att ha en automatiserad ord avkodning, d.v.s. att själva avläsningen går av sig självt är ett av de viktigaste redskapen för skolarbetet. Nationella prov för år 3 Mål: Alla elever skall uppnå målen i Andel i % som uppnått målen svenska, matematik och engelska i år 9 Läsåret 08/09 Antal elever totalt Läsåret 08/09 SVENSKA 100% 36 MATEMATIK 98% 36 Andel i % som uppnått målen Läsåret 09/10 Antal elever totalt Läsåret 09/10 Arbetet ger goda resultat. Vi får barnen att vilja vara med och lära sig. Barnen skriver nya mål i sina utvecklingsplaner. Vi arbetar i våra klasser så att eleverna blir delaktiga i planering av verksamheten. Vi ser då elever som känner meningsfullhet och vill lära mer. 10

11 Mål: Alla elever skall uppnå målen i svenska och matematik i år 3 Skolverkets diagnoserial för år Antal elever totalt 2 Andel i % som kommit så långt i år 2, att man kan förutsäga att de når målen i år 5 Andel i % som kommit så långt i år 2, att man kan förutsäga att de når målen i år 5 Antal elever totalt Läsåret 08/09 Läsåret 08/09 SVENSKA 100% 28 MATEMATIK 100% 28 Läsåret 09/10 Läsåret 09/10 Samtliga elever i årskurs 2 genomförde diagnoserna i svenska och matematik i april Matematikdiagnosen var en ny för detta år och därför träffades kommunens åk 2 lärare efter att diagnosen genomförts och utvärderade både resultat och utförande. I åk 2 kommer de allra flesta eleverna i årskurs 2 att nå målen för åk 3, som diagnoserna visar på i nuläget. Bedömning Med utgångspunkt i läroplanen och skolplanens mål bedömer vi resultatet på målområdet kunskaper som bra. Lärdomar Att det är viktigt att direkt ta tag i när en elev visar svagheter. Att sätta in stödresurser, men också att få med föräldrarna till att stötta eleven hemma. Åtgärder för förbättring Förbättra samarbetet med hemmen för att eleverna behöver ett stort stöd hemifrån. Kontinuerligt stöd från personal med specialpedagogiska kunskaper Arbeta mer utifrån Lokal pedagogisk planering. 11

12 4.3 Elevernas ansvar och inflytande Mål Skolan ska sträv efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, successivt utöver att allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan och, har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbete i demokratiska former. Arbetet Personalen arbetar för att alla elever ska känna delaktighet, så att skolan på så vis ska bli meningsfull för varje barn. En plats där man lär sig hur demokrati fungerar. En plats där eleverna lär sig diskutera och uttrycka sina åsikter samt lära sig lyssna och respektera vad andra tycker. I skolan lär vi barnen vilka skyldigheter och rättigheter de har i ett demokratiskt samhälle. Personalen lyssnar aktivt på varje barn och är goda förebilder. Vi ger ansvar utifrån barnens förutsättningar. Vi visar på hur eleverna är delaktiga i ett socialt sammanhang och hur olika handlingar ger olika resultat. Vi arbetar med individuella utvecklingsplaner där eleverna är med och samtalar kring sin egen lärprocess. Vi har klassråd varje vecka, kompisstödjarmöte år 3 och 4, mat- och hälsoråd och elevråd. Eleverna uttrycker att de känner sig trygga i skolan och att de vuxna lyssnar på dem. De vet också vilka regler som finns på skolan. I arbetet med att eleven får vara med och bestämma vilka regler vi ska ha på skolan så tycker de flesta att de får vara med och bestämma. Det är ju viktigt att visa hur demokratiska processer går till. Åtgärder för förbättringar: Personalen behöver föra diskussioner i klasserna kring hur en demokratisk process går till. Det är även viktigt att diskutera i klasserna kring kunskapsmålen utifrån Hur ska vi lära oss detta? 12

13 4.4 Betyg och bedömning Mål att sträva mot Skolan skall sträva mot att varje elev Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Läraren skall genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn, med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevernas kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Arbetet Personalen utvärderar och bedömer elevernas kunskapsutveckling och redovisar skriftligt på Rexnet, där alla föräldrar kan ta del av sitt barns kunskapsutveckling. Personalen har utvecklingssamtal med varje elev minst en gång per termin där föräldrarna informeras muntligt. Det blir fler möten med föräldrar och barn om åtgärdsprogram upprättas. Bedömningen har diskuterats i arbetslagen och personalen känner sig mer och mer trygga i arbetet med skriftliga omdömen. Personalen fokuserar på framåtsyftande utvecklingssamtal. 13

14 5 Arbetet i verksamheten - Skolans utvecklingsarbete LÄRGRUPP 1 Strävansmål i kursplanen för matematik: Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkande och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer. Personalgruppen har under en längre period uttryckt ett behov av att förändra arbetet med matematik. Man ville gör den begriplig och tillgänglig för alla barn. Man ville att alla barn skulle ges en möjlighet att klara målen i matematik. Man ville visa på att matematik är till för alla. Under våren startades en studiecirkel för all personal. Specialpedagog Lillie Bäckwall från stödteamet Fyren höll i den och underlag för kursen var boken Förstå och använda tal av Alistair McIntosh. Under tiden för studiecirkeln började också uppbyggnaden av vår Matteverkstad som innehåller konkreta och laborativa material. Lärgrupp 2 Strävansmål i kursplanen för svenska som andra språk: Skolan skall i sin undervisning i svenska som andraspråk sträva efter att eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och vill, vågar och kan uttrycka i många olika sammanhang. Samt genom skrivandet erövra ett medel för tänkande och lärande, kontakt och påverkan. En grupp på skolan har tillsammans med Britt Lundberg arbetat med SVA man försöker dra upp riktlinjer för hur arbetet med SVA ska se ut på skolan. Arbetet pågår fortfarande. Lärgrupp 3 LPO 94 En likvärdig utbildning: Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet. Under höstterminen startade på skolan en studiecirkel i Genuspedagogik. Personalen hade uttryckt ett behov av att lära mer för att förstå vad arbete med genus och jämställdhet innebär. Man kände en osäkerhet för vad det står för. Skolan bjöd in kommunens genuspedagog som har hållit i studiecirkeln under hösten. 14

15 6 Elever i behov av särskilt stöd Lpo 94 Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen, organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar.. Arbetet Eftersom Brattbergsskolan är en liten enhet F-4 har vi goda möjligheter att tillsammans prata om och direkt ta tag i de eventuella svårigheter som uppstår. Personalen på Brattbergsskolan arbetar utifrån att alla bär ett gemensamt ansvar för barnen under hela deras skoldag och vistelse på fritidshem. Det gör också att vi kan se barnen i ett vidgat perspektiv, då vi finns med både under skoltid och på fritidhemmet. Resursarbetslaget Lärkan är integrerat i hela skolans verksamhet. Det gör att arbetet runt de barn som är i behov av särskilt stöd underlättas då det finns ett nära samarbete. Vi har bra kartläggningsstrategier för att tidigt fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Klassläraren skriver en pedagogisk kartläggning, för att beskriva hur barnets situation ser ut under hela skoldagen. I den pedagogiska kartläggningen finns också en beskrivning av barnets situation under vistelsen på fritidshemmet. Därefter har klassläraren tillsammans med föräldrarna ett framtidsmöte, där man skriver hur nuläget ser ut runt barnet och vilka tankar man har om framtiden. Här skrivs också in hur barnet själv ser på sin situation, och vilka tankar som finns inför framtiden. Utifrån detta skrivs tillsammans med föräldrarna ett åtgärdsprogram, som följs upp med avstämningar och utvärderingar. När vi skriver åtgärdsprogram söker vi samförståndslösningar med föräldrarna, och involverar eleven så långt som möjligt. I en del fall är skolans specialpedagog med under de möten klassläraren har tillsammans med föräldrar och barn. Ibland är också specialpedagogen med under utvecklingssamtalen. Barn som är i behov av särskilt stöd får det av sin klasslärare i första hand. Lärkan har också möjlighet att schemalägga tid för eleven enskilt eller i mindre grupp. Någon från resursgruppen kan också gå in i klass och ge extra stöd runt den eller de barn som behöver det. Under skoldagen går också personal från fritidshemmet in och arbetar i klass, för att stärka upp extra runt de barn som är i behov av stöd. I resursarbetslaget finns en per- 15

16 son speciellt avsatt att arbeta med läs- och skriv, samt att ge extra stöd till de barn som har svenska som andra språk. Vi kan ta kontakt med kommunens stödteam Fyren för rådgivning, handledning och vid utredningar. Vi har möjlighet att få låna pedagogiska hjälpmedel från Fyren. Talpedagogen i kommunens resursteam Fyren kommer till skolan vid två tillfällen under veckan. Då får de barn som är i behov av särskilt stöd i sin tal- och språkutveckling möjlighet att arbeta enskilt med talpedagogen. Om resursbehovet är stort runt en elev kan vi ha möten tillsammans med föräldrar, rektor, biträdande rektor, skolpsykolog och kommunens talpedagog. Behöver vi ytterligare stöd för att kunna gå vidare tar biträdande rektor kontakt med t.ex. Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), Habiliteringen (HAB), samt logopeden från logopedmottagningen i Västerås, efter att remiss skrivits. Vi har överlämnandesamtal tillsammans med skolsköterskan och berörd personal från förskolorna då barnen skall börja i förskoleklass Linden eller Björken på Brattbergsskolan. Vi har också överlämnandesamtal då barnen i år 4 på Brattbergsskolan skall börja vid Gäddgårdsskolan i år 5. Analys Eftersom vi arbetar utifrån att alla bär ett gemensamt ansvar för barnen under hela deras dag har vi möjlighet att tidigt uppmärksamma om något barn är i behov av särskilt stöd. Resursarbetslaget Lärkan är integrerat i hela skolans verksamhet. Det underlättar arbetet runt de barn som är i behov av särskilt stöd då det finns ett nära samarbete med mentorerna. Lärkan lägger extra tid i år 1 för att hjälpa de elever som kommer igång sent med sin läs- och skrivutveckling. För att underlätta för skriv- och lässvaga barn använder vi oss av t.ex. AlphaSmart, Daisybandspelare och talförstärkare i undervisningen. Vi lyfter fram barnens styrkor och möter dem där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Eftersom inlärningsstilarna är många skapar vi en god miljö för att tillgodose detta. Vi konkretiserar och experimenterar mycket i matematik för att barnen verkligen skall förstå och kunna använda sina matematikkunskaper. Då barnen fått enskild tid hos Lärkan är planen att ge ett tillfälligt stöd, för att de så småningom skall kunna vara och fungera i sin ursprungliga klass. Vi följer så långt det går barnens schema då vi arbetar enskilt eller i liten grupp. Vi vill undvika att barnen skall känna att de rycks ut ur ett sammanhang. Barnen behöver också få ha kvar sin klasstillhörighet. 16

17 För de barn som är i behov av extra stöd är föräldrarna särskilt viktiga, för att få skolarbetet att gå framåt. Tillsammans kan vi ge bra förutsättningar för barnens utveckling och en skola för alla! Bedömning och måluppfyllelse Eftersom vi varit färre resurspersoner under höstterminen på Lärkan har vi inte kunnat ha den verksamhet vi förut haft i det vi kallar för Lugna rummet. Där har vi tidigare kunnat ta emot barn som behövt extra stöd tillfälligt, eller bara känt att det är skönt att få sitta mera ostört och arbeta. Vi har från Lärkans sida under ht-09 fått gjort flera bedömningar än tidigare, utifrån vem eller vilka som mest behövt få särskilt stöd för att nå målen. Det har påverkat det förebyggande arbetet i Lugna rummet och att ligga steget före. Mer förebyggande arbete skulle kanske innebära färre åtgärdsprogram. Vid bedömningen av måluppfyllelsen har samarbetet med klasslärare och föräldrar gjort att barnen i stort lyckats nå både kortsiktiga och långsiktiga i åtgärdsprogrammen. Då vi haft funderingar och frågor runt barn som av någon anledning haft större svårigheter har vi tagit kontakt med stödteamet Fyren efter samråd med föräldrarna. Tester har då gjorts av skolpsykologen. Läs- och skrivutredningar har specialpedagogen vid Fyren gjort då barn haft svårigheter och inte riktigt lyckats nå målen. Slutsatser och lärdomar Det är viktigt att ha avstämningsmöten under senare delen av vårterminen, för att få så smidiga övergångar inom skolan som möjligt. Där kan man få möjlighet att diskutera och reflektera runt de elever som har åtgärdsprogram, eller om det skulle finnas andra funderingar runt något barn. Det underlättar vid höstterminens start och bidrar till att vi snabbare kan komma igång med det fortsatta arbetet runt de barn som är i behov av särskilt stöd då det redan finns en handlingsplan utarbetad. Under vt. 09 gjorde vi nationellt prov för år 3 för första gången. Det vi fått att fundera över är hur vi skall arbeta vidare runt de barn som inte lyckats vid provtillfällena. Vi behöver göra en handlingsplan för hur vi skall arbeta vidare, förutom det som vi tidigare skrivit in i gällande åtgärdsprogram. Lärdom Vi har sett att arbetet runt de barn som har åtgärdsprogram fungerat bäst då vi haft möjlighet att tillsammans med klassläraren, fritidspersonalen och i vissa fall även talpedagogen få sitta tillsammans och fundera och reflektera. Det ger oss möjlighet att arbeta utifrån en helhetsbild av bar- 17

18 net/barnen. Vi har sedan pratat med föräldrarna om vad vår skola kan göra för att stötta barnen på bästa sätt Åtgärder till förbättring Vårt samarbete med Gäddgårdsskolan kan både utökas och förbättras. Det gynnar eleverna som lämnar Brattbergsskolan och börjar år 5 vid Gäddgårdsskolan. Vi tror också att det skulle vara bra för de lärare som tar emot eleverna från Brattbergskolan. De har då en förförståelse och beredskap att möta de elever som är i behov av särskilt stöd. Avstämningsmöten under senare delen av vårterminen. Lägga upp en handlingsplan för hur vår skola skall möta nyanlända barn som kommer till oss som inte alls har några kunskaper i svenska, samt se över hur SVA-undervisningen skall se ut. 18

19 7 Elever med annat modersmål än svenska Lpo 94 En likvärdig utbildning, s 4 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Normerna för likvärdigheten anges som genom de nationella målen. Skolans uppdrag, s 5 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Kunskaper/Riktlinjer, s 12 Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språkoch kommunikationsutveckling. Arbetet På Brattbergsskolan har det under året gått ett antal barn med annat modersmål än svenska. Undervisningen i svenska som andra språk anpassas till hur långt var och en har kommit i sin språkutveckling. Åtgärdsprogram skrivs för eleverna. Analys Det vi gör varje dag med ett stort engagemang har gjort att resultaten blivit bra. Genom att bedöma elevernas resultat av arbetet i skolan och hemma, ser det riktigt bra ut för våra elever på Brattbergsskolan. Målen för utbildningen presenteras på utvecklingssamtalen. Förutsättningarna för dessa elever har varit goda, med tid och anpassad pedagogik för att utveckla sin svenska. Slutsatser och lärdomar Arbetet med att skapa en trygg lärmiljö för eleverna med annat modersmål än svenska har lyckats på Brattbergsskolan. Variationerna i arbetssätten är stora. 19

20 8 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Årets insatser som berör respektive diskrimineringsgrund Diskrimineringsgrund Främjande insatser Kön Tjej- och pojkgrupper Könsöverskridande identitet Etnisk tillhörighet Vi stödjer på alla sätt det barn som kommer från ett annat land. Religion och annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Ålder Pedagogiska och andra hjälpmedel, Vi ser till att anpassa hela skolmiljön, oberoende av vad en elev har för funktionshinder, så att alla elever i möjligaste mån har samma förutsättningar. Årets insatser som berör de riskfaktorer, som identifierats i kartläggningen Riskfaktorer Förebyggande insatser Bråk på skolgården och i skogspartiet. kartläggning av utsatta Översyn av rastvärdsschemat samt ställen. Skolan har en likabehandlingsplan som vi följer. Vi arbetar aktivt på skolan med förhållningssätt och attityder och tar direkt kontakt med hemmen om vi upptäcker kränkande behandling eller ett ovårdat språkbruk bland eleverna. I vår likabehandlingsplan finns de rutiner vi följer om oacceptabelt beteende sker på skolan, både vid enstaka fall och vid fall som anses som mobbning. I likabehandlingsplanen tas exempel upp på vad som är oacceptabelt beteende samt var kränkningar sker på skolan om det sker, vilket elever och personal tillsammans tagit fram exempel på. Det finns kompisstödjare och ett mobbningsteam (trygghetsteam), som under året utbildats av organisationen mot mobbning, Friends. Trygghetsteamet från hela södra skolområdet har träffats flertalet tillfällen per termin, för att stötta varandra och för att utbyta idéer. Eleverna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, bl. a genom klassråd, elevråd, mat- och hälsoråd och miljöråd. Analys och bedömning av insatser Brattbergsskolans värdegrund är ett mycket viktigt dokument för oss. Det har utarbetats i samråd med elever och föräldrar och visar på vilket syn- 20

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning för Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2012-2013 Innehållsförteckning 1. Presentation av skolan 1.1. Vision 1.2. Organisation 1.3. Rektors uppdrag 2. Skolans kvalitetsarbete 2.1. Skolans

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6

KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN. Förskoleklass skolår 6 KVALITETSREDOVISNING TINGVALLASKOLAN 2009 Förskoleklass skolår 6 Anneli Hultin Januari 2010 Inledning Nationella styrdokument Verksamheten i grundskola, grundsärskola och fritidshem regleras av olika styrdokument

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer