Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling. Skolsta Förskola"

Transkript

1 Likabehandlingsplan plan mot kränkande behandling Skolsta Förskola Regelverk Diskriminering & Trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap.14a (Se vidare sista sidan) Inledning På Skolsta förskola är ord som medkänsla, respekt, självförtroende ord som skall genomsyra vår verksamhet. Orden har till syfte att verka som ett rättesnöre för hur vi skall behandla varandra i vardagen. Förskolans vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Våra harmoniska barn mår bra, har ro i själen, råg i ryggen, glimten i ögat och ryggsäcken fylld med:

2 Planens giltighetstid Uppföljning av tidigare åtgärder Mål och åtgärder kring likabehandlingsplan finns i vår verksamhetsplan för Vår uppföljning gäller enbart de smartmål som berör förskolan. Slutmål Alla barn ska känna trygghet i vår förskola SMART mål 1 Minst 95 % av föräldrarna i förskolan ska i enkäten våren 2010 ange att barnet känner sig trygg och trivs på förskola Utvärderas: våren 2010 Utvärdering: Vårt resultat från den kommungemensamma enkäten uppger att vi nått målet. 97 % av föräldrarna har uppgett att deras barn känner sig tryggt och trivs i förskolan. Enkätresultaten går ej att utläsa på respektive förskola därmed är detta ett sammanslaget resultat. SMART mål % av personal ska i enkäten 2010 ange att de känner till innebörden i Likabehandlingsplanen Utvärderas: Våren 2010 Utvärdering: Vårt resultat från den kommungemensamma enkäten uppger att vi inte nått målen. 89 % av personalen uppger i enkäten att de känner till innebörden i likabehandlingsplanen. En förklaring till detta kan vara att vi har fler nyanställda under terminen och informationen har ej nått fram. SMART mål 4 90 % av föräldrarna ska i enkäten våren 2010 ange att de känner till innebörden i förskolans Likabehandlingsplan Utvärderas: Våren 2010 Utvärdering: Vårt resultat från enkäterna uppger att vi inte nått målen. 72 % av föräldrarna uppger att de känner till innebörden i förskolans likabehandlingsplan. Informationsbroschyr har delats ut till samtliga. Vi kan konstatera att föräldraråd och föräldramöte ej nått ut med information ut i den utsträckning vi önskat. SMART mål 5 Rutiner kring dokumentation av likabehandlingsärenden skapas. Utvärdering: Rutiner har utarbetats. Dessa implementeras och tas i bruk ht 2010.

3 Delaktighet och samverkan i framtagande av planen: Föräldrar har genom föräldrarådet diskuterat likabehandlingsplanen. Samtliga barn över 3 år har besvarat en trivselenkät. Samtal kring svaren har sedan förts med barnen. Diskussioner kring resultatet har vidare förts av arbetslag och reflektioner kring områden som måste förbättras har förts. Personalen har varit med i utformandet av barnenkäten samt hållit i de uppföljande samtalen. Föräldrar och personal har sedan getts möjligheter att lämna synpunkter på ett förslag till likabehandlingsplan. Förskolan har tillsammans diskuterat mål och åtgärder i vår likabehandlingsplan. Främjande och förebyggande arbete: I förskolan arbetar vi förebyggande med att aktivt delta i barnens aktiviteter, observera och vägleda barnen vid konflikter. Alla som arbetar i förskolan skall stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) Samtal både enskilt och i grupp om känslor, kamratskap och olikheter sker dagligen. Barnen får tidigt lära sig att samarbeta genom att lösa olika uppgifter tillsammans. Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas. Lpfö 98 Förskolan genomsyras av ett genustänk där alla blir bemötta med respekt. Genom att varje individ visas och visar respekt, får jag-, ansvars- och solidaritetskänsla växa. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Lpfö 98. All personal ska vara lyhörd för alla barn.

4 SKOLSTAANDAN skola/förskolas gemensamma värdegrund Egenvärde Jämställdhet Tolerans Solidaritet Ansvar Respekt Demokrati Det här betyder ordet för mig: Jag är fantastisk, unik och värdefull Jag låter alla få samma chans Jag visar hänsyn till alla även om hon/han inte ser ut, är eller tycker som jag Jag delar med mig och hjälper andra Jag står för mina handlingar, tar hand om miljön, mitt arbete och människorna omkring mig Jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad Jag har möjlighet att framföra min åsikt och påverka beslut Så här vill vi på Skolstaskolan att det ska synas i handling: - Vi berömmer och uppskattar varandra så att alla tycker om sig själva och känner sig betydelsefulla - Vi leker alla tillsammans - Vi får den hjälp vi behöver utifrån vårt behov - Vi uppmuntras att pröva nya saker som bryter könsrollsmönster - Vi uppskattar olikheter - Vi får vara som vi är och tycka som vi vill så länge vi inte kränker andra - Vi tar hand om varandra - Vi försöker dela med oss om vi kan - Vi är rädda om kamrater, skolan, material och saker som vi gemensamt skapat - Vi städar och plockar undan - Vi tar ansvar för vårt lärande - Vi håller tider och lämnar tillbaka saker där vi lånat dem - Vi väntar på vår tur och lyssnar på varandra - Vi ger var och en den arbetsro hon/han behöver - Vi visar mod och agerar direkt mot hot, våld, kränkningar och mobbning så att alla kan känna sig trygga - Vi använder ett vårdat språk, både med kropp och i tal - Vi arbetar i klassråd, elevråd och i den för elever och vuxna gemensamma ledningsgruppen - Vi låter alla, oavsett åsikt, få komma till tals och bli lyssnade på - Tillsammans arbetar vi, barn, föräldrar och personal, med kvalitetsarbetet på skolan - Vi följer demokratiskt fattade beslut

5 Arbetet med vår värdegrund innefattar främjande och förebyggande åtgärder inom samtliga diskrimineringsgrunder: Kön Etnisk tillhörighet Religion och annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Kränkande behandling Viktigt i det förebyggande arbetet är också: Likabehandlingsplanen aktualiseras och förankras på arbetsplatsträffar, föräldramöten och föräldraråd samt lokala styrelsen. Samtal om förskolans värdegrund förekommer regelbundet. Regelbundna aktiviteter kring värdegrundsarbete. Barnens och personalens utvärdering av veckan som gått. Regelbunden enkät/intervju kring trivselfrågor för barnen. Vid utvecklingssamtalen varje termin diskuteras barnets trivsel med respektive vårdnadshavare. Barnprat sker i arbetslagen Arbetsmetodik vi använder oss av: Rollspel Litteratur Dagliga samtal Värdegrundsarbete Barnobservationer Barnintervjuer Arbetslagsmöte Föräldrasamtal Konflikthantering genom samtal i små och stora grupper Grupp/individstärkande aktiviteter och lekar Trygghetsövningar Vuxna är ständigt närvarande i barns lek. Den vuxne styr medvetet gruppkonstellationen vid organiserade lekar och rutiner.

6 Direkta åtgärder Kartläggning/Behandlingsgång Vi vuxna skall vara förebilder för barnen och lägga grunden och stärka barnens identitet, självkänsla, självkännedom och självförtroende. Barnen uppmanas att berätta för vuxna om de själva eller någon annan behandlas kränkande/diskriminerande av en kamrat eller vuxen. Vårt förhållningssätt mot barnen präglas av gemensamma och av alla kända riktlinjer. All personal skall på något sätt ingripa om man hör eller ser något som är kränkande Vi informerar varandra om vad som har hänt och hur man har agerat. Den ansvarige pedagogen ansvarar för uppföljning och dokumentation. Vi har kontinuerlig dialog med föräldrarna om vårt arbete med värdegrundsfrågor och vi informerar berörda föräldrar vid incidenter. Vid upprepad problematik följer uppföljningssamtal med berörda barn och dess vårdnadshavare. Vi vågar vara starka och ärliga och säger vad vi tycker. Vi uppmuntrar positivt beteende. Vi uppmuntrar och stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vår verksamhet präglas av omsorg om individen och syftar till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas. Kartläggning Varje läsår skickas det ut en kommungemensam föräldraenkät kring trivsel och trygghet. Utifrån de svar barn och föräldrarna ger, sätter personalen upp mål för förbättringsområden som finns. Under våren har vi genomfört en enkät för barn 3-5 år, gällande trivsel och trygghet på förskolan. Barn har svarat på 12 frågor gällande kamrater, vuxna och olika rutinsituationer som uppstår på förskolan. Enkätresultatet påvisar positiva upplevelser. Några problemområden har dock kunnat identifieras. Vissa barn upplever orosmoment vid vilan och efterlyser mer respekt för att man behöver vila. Likaså upplever ett fåtal barn det jobbigt i samlingen och vid kösituationer. Dessutom upplever några att det ibland blir stökiga situationer i hallen vid påklädning. Vårt fadderbarn ger oss möjlighet till viss inblick i annan etnisk och religiös tillhörighet. När det gäller jämställdhet har personalen fått fortbildning genom vår inspirationspedagog. Även föräldrar har fått information om ämnet på föräldramöten och kommunens gemensamma föräldraråd. Mål & Åtgärder Mål Fler barn känner trygghet och lugn på vilan (12 % av barnen anger i

7 trivselenkäten att de ej känner ro i samband med vilan). Åtgärd Samtal med barnen om vikten av att vila, 2 vilor, lugn musik och likvärdigt förhållningssätt. Klart Ansvarig Samtliga Mål Samtliga barn känner att den ges talutrymme och känner glädje på våra samlingar (12 % av barnen anger i trivselenkäten att de känner sig störda på samlingen). Åtgärd Genuint intresse att lyssna. Lyfta de tysta. En medveten fördelning av talutrymmet. Klart Ansvarig Samtliga Mål Fler barn känner lugn i hallen och vid kösituationer. (8 % av barnen anger i trivselenkäten att de upplever oro vid påklädning i hall). Åtgärd Skapa välfungerande rutiner såsom få barn i hallen åt gången och alltid en vuxen i hallen. Klart Ansvarig Samtliga Mål Fler känner glädje när de kommer till förskolan på morgonen. (11 % av barnen anger i trivselenkäten att de upplever det svårt att skiljas från förälder på morgonen). Åtgärd Öppen famn och ett glatt mottagande. Se det enskilda barnet. Vägleda barnet in i gruppen/aktiviteten. Klart Ansvarig Samtliga Mål Åtgärd Tydliga dokumentationsrutiner kring kränkande behandling/likabehandlingsärenden Nya blanketter för dokumentation av kränkande behandling /likabehandlingsärenden implementeras och tas i bruk.

8 Klart Ansvarig Likabehandlingsteamet och ledningsgruppen Rutiner för akuta situationer All personal är skyldig att omgående handla och verka för en miljö som överensstämmer med läroplanerna och rektorsområdets värdegrund All personal är skyldig att genast uppmärksamma om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling förekommer All personal är skyldig att omedelbart rapportera till biträdande rektor om man misstänker att upprepande kränkningar/mobbning förekommer. All personal är skyldig att stoppa alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Presentation av planen Förankring av likabehandlingsplanen sker vid termins början för de äldsta barnen på förskolan samt på förskolans föräldramöte och i föräldrarådet. Planen presenteras även på förskolans hemsida och som en förkortad version i Skolans bok. Utvärdering & Uppföljning Utvärdering och uppföljning sker senast 1 maj Ansvarig: Skolledning och likabehandlingsteam. Likabehandlingsplanen följs årligen upp och diskuteras på gemensam arbetsplatsträff, i förskolans föräldraråd och i Lokala styrelsen. Nya mål Enköping Btr. Rektor

9 Diskrimineringsgrunder o Kön menas den biologiska könstillhörigheten. o Könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet. o Etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. o Religion eller annan trosuppfattning o Funktionshinder menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsbegränsningar av en persons funktionsförmåga. o Sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. o Ålder att inte särbehandlas p g a ålder Definitioner & Begrepp Likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund. Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnande har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk mening. Direkt diskriminering innebär att ett barn behandlas sämre än andra barn. Indirekt diskriminering det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn p g a diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. Det kan utföras i verksamhet eller ex via telefon och internet. Det kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Det kan uttryckas genom att retas, mobbas, starta ryktesspridning, förlöjligande, frysa ut någon, fysisk våld, knuffas eller att rycka någon i håret. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Repressalier personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling p g a att barnen eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.

10 Diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap (Utdrag) Målinriktat arbete 14 En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (1985:1100), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Närmare föreskrifter om utbildningsanordnarens skyldigheter finns i 15 och 16. Att förebygga och förhindra trakasserier 15 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev eller student som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. Likabehandlingsplan 16 En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Skollagen kap. 14 a (Utdrag från några paragrafer) Ansvar för personalen 5 Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Lag (2008:571). Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Lag (2008:571). Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Lag (2008:571). Skadestånd 12 Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7-11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa. Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort. Lag (2008:571).

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13

2013-2014. Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 2013-2014 Årlig plan mot kränkande behandling och plan för likabehandling. Bildningsförvaltningen Västerlanda förskola Okt -13 Innehållsförteckning Syfte 3 Barn som far illa 3 Lagrum 4 Definitioner 10

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på rektorsenhet 1, läsåret 2014-15 Årlig plan för arbete med plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckadalsgymnasiets El- och energiprogrammet

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015 Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling vt 2014/vt 2015 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1. Uppföljning av föregående plan 4 2. Medverkan av barn och föräldrar 5 3. Främjande arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer