Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling"

Transkript

1 Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Gäller år

2 Vision Bäckagårdsskolan ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som bygger på positiv förstärkning där alla känner lust att lära och dit alla går med glädje. På vår skola ska alla elever och vuxna känna sig trygga. Trygghet innebär - Alla känner sig sedda och bekräftade - Alla vågar vara sig själva - Alla elever vet att de kan vända sig till vilken vuxen som helst på skolan. - Alla vårdnadshavare vet vilken vuxen de ska vända sig till om de känner oro för sitt barns situation i skolan. - Vi arbetar aktivt med att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandlingar. Personal som får kännedom om att en elev upplever sig utsatt ska anmäla detta till rektor som i sin tur anmäler vidare till huvudmannen.

3 Definitioner Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Trakasserier Trakasserier är uppträdanden som kränker en elevs värdighet och som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Kränkande behandling Kränkande behandling är när någon eller några kränker grundreglerna för alla människors lika värde. Exempel på kränkande behandling kan vara att mobba, retas, frysa ut någon eller på andra sätt behandlar någon illa. Kränkningar utförs av och drabbar såväl elever som vuxna. Trakasserier och kränkningar kan vara: - fysiska (t.ex. slag och knuffar) - verbala (t.ex. hot eller skällsord som bög, hora etc.) - psykosociala (t.ex. utfrysning eller ryktesspridning) - texter och bilder (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, mms, sms och meddelande på olika webbsidor) Mobbning är när en individ upprepade gånger och över tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra individer. Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt. (Dan Olvéus, professor i psykologi vid Universitetet i Bergen). Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

4 Planens syfte Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling regleras i Skollagen (2010:800). Lagarnas syfte är att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lagarna stärker barn- och elevskyddet i verksamheten och innefattar även ett direktiv om handlingsplikt. Barn och elever har rätt till en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att aktivt främja barns och elevers lika möjligheter och rättigheter måste varje verksamhet ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen ska revideras årligen. På Bäckagårdsskolan gör vi detta sent på vårterminen och sammanfattar där innevarande läsårs likabehandlingsarbete samt beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten planerar att genomföra under kommande läsår. All personal i verksamheten är delaktiga och ansvarar för att planen är ett levande verktyg. Inför varje läsår har pedagogerna en genomgång av planen tillsammans med eleverna på skolan. För vårdnadshavare finns den aktuella planen på skolans hemsida. Sedan 1 januari 2009 har skyddet utvidgats till att även omfatta ett skydd mot diskriminering och trakasserier i skolan som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.

5 Bäckagårdsskolans förebyggande arbete På organisationsnivå - Det finns alltid vuxna till hands för eleverna både inne och ute. - Enkäter genomförs varje läsår av elever och föräldrar med fokus på trivsel, trygghet och inflytande. - Sociogram görs av alla elever på skolan vid två tillfällen per läsår. - Skolan har gemensamma trivsel- och ordningsregler. - En gång per läsår genomförs en Likabehandlingsdag för hela skolan. - Klassråd och elevråd hålls en gång per månad. - Kartläggningskonferenser hålls vid två tillfällen per läsår. - Det finns möjlighet för pedagoger på skolan att konsultera specialpedagog och psykolog från Kärnhuset vid behov. - Elevhälsoteamet har möten en eftermiddag varannan vecka. - Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator samt vid vissa tillfällen även psykolog från Kärnhuset. - Regelbundna möten med representanter från skola och fritids genomförs. - All personal har ansvar att ingripa vid konflikter och kränkande behandling. - Med syfte att skapa en trygg övergång mellan förskola och skola arbetar vi med en överlämningsplan. - Med syfte att skapa en trygg övergång mellan årskurs 5 och 6 arbetar vi med en överlämningsplan. - Minst en gång per läsår har skolan föräldramöten för alla årskurser. Vid behov tätare. - Öppet hus ett par gånger per läsår där aktuell verksamhet delges föräldrar. På gruppnivå - Vi strävar efter att elever inte utsätts för att välja/väljas bort vid bildandet av lag eller dylikt därför styr pedagogerna gruppindelningar. - Genomförande av projektdagar med fadderverksamhet och trivselfrämjande aktiviteter för hela skolan. - Vid behov har vi gruppsamtal i olika konstellationer med olika handledare. På individnivå - Utvecklingssamtal en gång per termin. - Hälsosamtal med skolsköterska i förskoleklass, årskurs 2 och i årskurs 4. - Upprättande av åtgärdsprogram vid behov. - Tillgång till skolsköterska och kurator för elev- och föräldrasamtal. - Dokumentation av frånvaro.

6 Likabehandlingsarbete, läsåret 2011/2012 Vi har på olika sätt arbetat aktivt för att motverka kränkande behandling på skolan. I vår årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling finns en tydlig arbetsgång beskriven. Vi genomför sociogram två gånger per läsår, en gång varje termin. Detta för att snabbare upptäcka eventuellt utanförskap eller mobbning. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med faddergrupper för att främja en sammanhållen skola. På vårterminen 2012, fick elever och föräldrar besvara enkäter. Föräldraenkäterna hade fokus på nöjdhet, trygghet, trivsel, graden av information, delaktighet och personalens engagemang i skola och på fritidshemmen. Elevernas enkät hade fokus på elevinflytande och trygghet. Under läsåret genomfördes även två sociogram bland eleverna i alla årskurser. Analysen av sociogrammen visar att alla barn på skolan har någon de känner sig trygga tillsammans med. På vårterminen hade vi, den 10 maj, en Likabehandlingsdag på hela skolan. Målet för dagen var att - få elever, personal och föräldrar delaktiga i likabehandlingsarbetet - arbetet skulle utmynna i en nulägesanalys till den årliga planen i syfte att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling På Likabehandlingsdagen arbetade barnen i grupper om cirka 20 barn. Det var åtta grupper med elever blandat från årskurserna F 5, med två ledare per grupp. Alla grupper arbetade på fyra olika stationer. På förmiddagen var det dels arbete med vår Årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling och dels arbete med hur vi skapar en Vi-känsla på skolan. På stationen med vår årliga plan gick vi igenom begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Eleverna fick rita och beskriva någon händelse som de sett, hört talas om eller själva varit med om. Dessa teckningar la de i en hemlig låda. På stationen om Vi-känsla inledde vi med att titta på Alfons Åberg och odjuret. Efter filmen ställde vi öppna frågor till eleverna om filmen. Därefter fick de svara på frågor tillsammans med sina faddrar eller fadderbarn: 1. Vad kan du göra för att vi ska få en laganda på skolan? 2. Ibland är det så att man inte är rädd om skolans material? Varför är det så? 3. Ibland får någon inte vara med. Vad kan du göra åt det? 4. Hur får man en skola där alla är snälla mot varandra? Denna station avslutades sedan med en värderingsövning. På en station fick eleverna en bilduppgift. Den startade genom att vi gick igenom ord som vi tycker har med gemenskap och laganda att göra. Det kunde vara ord som glad, love, förlåt, kompis, vänner. Alla ord skrevs på tavlan.

7 Därefter fick eleverna välja ett av orden. De fick skriva och rita fantasifullt med bara det ord de valt. De fick välja på att arbeta ensamma eller tillsammans med någon. På en station hade vi lekar. Lekarna var lite olika i olika grupper, beroende på vad eleverna ville göra. Det kunde vara: - Spela kula - Långhopprep - Hämta uppdrag ur en hemlig påse - Tillsammans fallskärmen, med boll eller ballong med lite sand i - Olika samarbetslekar såsom att ställa sig i bokstavsordning, längdordning, åldersordning och så vidare. Dagen avslutades med en utvärdering. Nedan några elevkommentarer om dagen: - Dagen har varit rolig - Vi har lärt oss om mobbning - Vi har lekt lekar med lakan och ballonger - Jag har lärt mig hur skolans handlingsplan ser ut - Jag har lärt mig att man kan bli polisanmäld - Det var tråkigt att det regnade när vi var ute - En slog sig när vi hoppade rep - Bilden var rolig - Mina faddar är jätteroliga - Idag har vi spelat fotboll med femmorna! Enkätsvar och planerade åtgärder Elever Genom elevernas enkätsvar framgår att majoriteten av eleverna tycker om att gå till skolan. Vi kan se att ju äldre eleverna blir desto fler är det som uppger att de inte i lika hög grad tycker om att gå till skolan. De flesta upplever att det är god sammahållning i klasserna. Det finns klasser där vi behöver arbeta mer med sammanhållningen genom gruppstärkande samarbetsövningar och gemensamma utflykter. De flesta elever har någon att vara med på rasterna. För att stärka de elever som uppger att de är ensamma på rasten startar vi till nästa läsår (2012/13) upp planerade rastaktiviteter tre dagar per vecka. Vilka rastaktiviteter det är de olika dagarna får eleverna information om i förväg. Ett fåtal elever uppger att de inte vet var de kan få hjälp om något händer på rasten men de flesta vet var de kan få hjälp. Några elever uppger att det finns tillfällen då de känner sig otrygga på skolan. Det kan t ex handla om när brandlarmet går, tillfällen då kamrater är arga och bråkar, provtillfällen, när kamrater skrattar åt en eller i matsalen eller i skogen. För att förebygga otrygghet när brandlarmet går har vi haft extra utrymningsövningar där särskilt otrygga elever har fått vara med och starta brandlarmet. Vi arbetar aktivt med hur vi är och vill vara mot varandra genom samtal, drama och teater. Eleverna upplever att de flesta vuxna lyssnar på vad de har att säga och att de i hög grad får lov att vara med och planera hur de lär sig inom olika arbetsområden.

8 Ju äldre eleverna blir desto mer upplever de att de inte får lov att vara med och bestämma. Inför kommande arbetsområden får vi se till att eleverna blir mer delaktiga och att vi utgår från deras kunskaper och erfarenheter. Flertalet elever vet inte vad som står i deras skriftliga omdömen eller vilka överenskommelser de har i sina IUPer. De flesta elever uppger att de varit med och bestämt eller påverkat överenskommelserna i IUPen. För att förbättra detta kommer vi arbeta med bedömning för lärande och till det ta hjälp av vår verksamhetsutvecklare. Eleverna har uppgett vad som är bra med Bäckagårdsskolan och vad som kan förbättras. Här kommer några utdrag: BRA! - Att det finns fotbollsplaner 3 st - Att vi har kulle på vintern - Att det är roliga raster - Att vi har en egen bildlärare och bildsal - Att vi har snälla lärare - Att vi lär oss saker - Att vi har en rolig skog KAN BLI BÄTTRE - Bättre mat - Inget bråk - De äldre barnen ska lyssna på oss - Nya bollar - Nya tallrikar ta bort de giftiga - Att vi ska vara ännu snällare mot varandra - Fler vuxna ute på rasterna - Lugnare i matsalen - Roligare på fritids - Mer teknik och att vi får bygga saker - Att vi pratar i en vänligare ton till varandra - Inte skräpa ner

9 Föräldrar skola Merparten av föräldrarna upplever att deras barn i hög grad trivs på skolan. Några kommentarer från föräldrar i frågan om trivsel är: fantastiska lärare, skoldagen är trygg, inspirerande och utvecklande, viss skoltrötthet, sex år på samma skola är ganska lång tid. Ett fåtal föräldrar upplever att deras barn inte trivs i så hög grad på skolan och uppger då att de upplever att deras barn inte har så många vänner på skolan. De allra flesta föräldrar upplever att de känner högt förtroende för skolan. Det någon kan känna som osäkert är omklädning inför och efter idrott och rasterna. Vi har till nästa läsår (12-13) stärkt upp vid idrottslektionerna så det vid de flesta idrottstillfällen är två pedagoger med för att bland annat trygga vid ombyten. På rasterna till nästa läsår är vi fler vuxna ute och vi inför även planerade rastaktiviteter. Någon förälder är orolig för att högpresterande elever inte får tillräcklig utmaning. I förskoleklassen upplevde någon förälder att uppföljningen av kunskapsutvecklingen var bristfällig. Det åtgärdas bland annat genom att förskoleklassen tydligt följer upp och dokumenterar elevernas språk- och läsutveckling med hjälp av God läsutveckling eller Språket lyfter, som sedan följer med upp i åk 1. Majoriteten av föräldrarna upplever att de kan vara med och påverka sina barns skolgång i hög grad, men svaren visar också att vi behöver arbeta mer med att involvera föräldrarna i större utsträckning än idag. Ett sätt att göra det på är genom Forum för samråd som vi startar upp läsåret Merparten av föräldrarna har inget intresse av att kunna påverka barnens skolgång i högre grad. De som vill kunna påverka i högre grad uppger att det kan handla om att hjälpa till att ordna gemensamma aktiviteter. De flesta föräldrar är väl insatta i sina barns kunskapsutveckling och skolans redskap för dokumentering av kunskapsutvecklingen är Unikum. Majoriteten av föräldrarna är nöjda med att följa barnens kunskapsutveckling på Unikum. Dock anser flera att Unikum inte är till hjälp därför att; det är ganska allmänna ordalag, få nyanser, känns ibland opersonligt att det används bedömningsmatriser, skulle önska mer personliga omdömen, lätt att glömma bort att gå in att läsa, svårt att hitta, rörigt, krångligt. De föräldrar som är positiva är det därför att; bra med denna ytterligare kommunikationskanal, bra för man får veta om barnet når upp till de krav som ställs, ger oss insikt i barnets nivå och engagemang, intressant med lärarens feedback och kommentarer, levande dokument med kontinuerlig information, kan följa uppsatta mål, ser tydligt och klart hur eleven ligger till, vi föräldrar måste bli bättre på att gå in på Unikum.

10 Föräldrar fritids Övervägande delen av föräldrarna tycker det känns tryggt att lämna sina barn på fritids. Ett fåtal tycker det känns mindre tryggt. Några kommentarer var: högt barnantal, stor kompetens hos personalen, bättre återkoppling om hur dagen varit önskas, lokalerna känns inte anpassade. De flesta föräldrar upplever att deras barn trivs på fritids. Någon förälder uppger att deras barn trivs i mindre utsträckning. Några kommentarer var: trivs bättre där nu än tidigare, barnet vill helst bli hämtat före mellanmålet, upplever personalen som sträng, fantastisk personal, älskar fritids! Alla föräldrar uppger att deras barn blir väl bemötta av personalen på fritids. Kommentarer var: ibland upplevs personalen som stressad, bättre morgonrutiner önskas för att alla barn ska bli sedda och mötta på morgonen, alltid ett leende och god morgon, ibland vet inte personalen var barnet är när man hämtar. Till läsåret har vi sett över våra rutiner kring var barnen är på eftermiddagarna. Lilla fritids kommer arbeta mer i mindre grupper och senare på eftermiddagen, när det börjar blir mörkt och det är mindre med personal och färre barn kvar kommer det bara vara tillåtet för barnen att vara på en del av skolgården. Ibland kan föräldrar uppleva att barnen i för hög utsträckning får vara med och påverka verksamheten på fritids, att det kan vara bra att bryta vissa lekar. Många föräldrar upplever att barnen får vara med och påverka verksamheten på fritids och att det blivit bättre struktur på verksamheten. Övervägande delen av föräldrarna uppger att de tycker verksamheten är lärorik och stimulerande för deras barn. Förslag på förbättringar var: teater, uppträdanden, fler styrda aktiviteter och utflykter. Många föräldrar uppger även att de tycker att det blivit mer stimulerande verksamhet på fritids, att de upplever ett större engagemang hos personalen. Kommunikationen mellan hemmet och fritids uppger många föräldrar att de tycker har blivit bättre, att det är bra med informationsbreven som kommer en gång i månaden på Fronter. Flera föräldrar uppger att de träffar fel personal när de hämtar sitt barn och att den personalen då inte vet hur dagen varit för barnet, att det inte varit någon överlämning. Andra kommentarer var: den skriftliga infon, brev i väskan och månadsbrev på Fronter har varit glasklar, blivit bättre, ibland dålig framförhållning inför aktiviteter. Någon förälder uppger att de missat lappar i väskan och att de önskar information via mail. Önskemål eller förslag om verksamheten på fritids från föräldrar: vara ute mycket, viktigt att utflykter och aktiviteter fortsätter, bättre lokaler, trångt i kapphallen, snickarverkstad, mekanik, scouter, strövare, mer idrott och musik.

11 Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling eller diskriminering Så här gör vi om något händer 1. Kontakta en lärare eller annan vuxen så fort som möjligt. 2. Läraren pratar med den som blivit utsatt för en kränkande behandling och gör en första bedömning. Alla uppgifter om kränkande behandling/mobbning utreds noggrant. Åtgärderna dokumenteras. Bäckagårdsskolan ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som bygger på positiv förstärkning där alla känner lust att lära och dit alla går med glädje. På vår skola ska alla elever och vuxna känna sig trygga. Om läraren misstänker att det handlar om kränkande behandling 3. Pedagogen samtalar, dels med den som blivit utsatt, dels med den/de som kränker. OBS! Viktigt att dokumentera vad som framkommer. 4. Informera pedagoger och kontakta de inblandades vårdnadshavare. 5. Informera elevhälsoteamet för att tillsammans upprätta en handlingsplan. 6. Uppföljningssamtal inom 1 vecka med alla inblandade. Se till att den som blivit kränkt får ett eget samtal. 7. Återkoppling till elevhälsoteamet. 8. Fortsätter kränkningen, anmälan till polis/socialtjänst. Om det vid första bedömningen framkommer att det inte är fråga om kränkning utan en konflikt av annat slag. 1. Utred vad som hänt. Sätt upp mål. 2. Kontakta vid behov vårdnadshavare. Dokumentera 3. All dokumentation lämnas till elevhälsoteamet för arkivering. Kränkning vuxen-elev Rektor kopplas in och leder utredningen. Eleven erbjuds samtalsstöd. På nästa sida illustreras handlingsplanen.

12 Så här gör vi om något händer - sammanställning Vid vissa kränkningar kan anmälan ske till socialtjänst eller polis. Rektor beslutar om detta. Kontakta lärare/vuxen så fort som möjligt. Läraren pratar med den som blivit utsatt och gör en första bedömning. Dokumentera! Kränkning Annat Läraren samtalar med den kränkta och den/de som kränker. Dokumentera! Utred vad som har hänt. Sätt upp mål. Kontakta vid behov vårdnadshavare. Dokumentera! Informera berörda pedagoger. Kontakta de inblandades vårdnadshavare. Kränkning vuxen elev Rektor kopplas in och leder utredningen. Eleven erbjuds samtalsstöd. Informera elevhälsoteam för att upprätta en handlingsplan. Uppföljningssamtal med alla inblandade inom en vecka. Återkoppling till elevhälsoteam.

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 14/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Breviksskolan 14/15 1 (12) BREVIKSSKOLAN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vision för Breviksskolan 14/15 På Breviksskolan ska alla barn och elever kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett

Läs mer

MORUPS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN

MORUPS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN MORUPS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2010/2011 1 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av kränkande behandling Till dig som är barn Till

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN mot diskriminering och kränkande behandling FAGERHULTS SKOLA 2014-2015 Innehållsförteckning Vision s. 2 Vad säger lagen s. 2 Utvärdering av likabehandlingsplanen 13/14 s. 2 Främjande

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola, förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola är den lilla skolan med det stora hjärtat Skolans vision är att elever, föräldrar och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. samt plan mot diskriminering och kränkande behandling. De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN samt plan mot diskriminering och kränkande behandling De Geergymnasiet läsåret 2015-2016 2 (10) Elevhälsoteamet 2015/2016 Rektor (IM/Särskolan) Cathrine Conrad Rektor (SA/HU) Mattias

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde 2013-11-18 1 (7) Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde Handlingsprogram för att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering Inledning Den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer