Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planen mot kränkande behandling och diskriminering"

Transkript

1 Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret

2 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Vår plan grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planen. Denna plan upprättas varje läsår och ställer krav på att vi ska förebygga och förhindra trakasserier, kränkande behandling och mobbning samt en skyldighet att utreda när det kommit till personalens kännedom att en elev blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling eller mobbning. Mitt uppdrag som rektor är att tillsammans med elever, personal och föräldrar upprätta en plan för att skapa en trygg och jämställd verksamhet. Denna plan utgår från skollag och diskrimineringslag samt kommunens vision Människan i fokus. Ansvarsfördelningen mellan rektor och personal vid Torslunda skola tydliggörs i planen. Diskrimineringsgrunder Alla barn och elever ska ha samma rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Alla barn och elever har rätt att vistas i våra verksamheter utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Definitioner Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån diskrimineringsgrunderna. Direkt diskriminering är när någon missgynnas i förhållande till andra och detta har ett samband med diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering när skolan har rutiner eller bestämmelser som verkar neutrala men som i praktiken missgynnar en elev med visst kön, religion o.s.v. Trakasserier är en behandling som kränker individens värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuellt trakasseri är en form av trakasseri som är av sexuell natur. Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna. Annan kränkande behandling kan vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Kränkningarna kan vara fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad med nedsättande ord) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sociala medier) Mobbning: En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt försöker tillfoga en annan skada eller obehag och detta sker under en längre tid. I Torslunda skola använder vi det verktyg som finns på DO:s hemsida

3 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6 grundskola Ansvariga för planen Rektor Linnéa Danielsson. Vår vision Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt och jämlikt sätt. Vi ger ett gott bemötande och en god service. Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang. Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål. Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och kompetenser. Planen gäller från Planen gäller till Elevernas delaktighet Eleverna är delaktiga genom klassråd, elevråd, trivselenkäter samt de överenskommelse dokument som upprättas med elever och vårdnadshavare vid starten av varje läsår. Vårdnadshavarnas delaktighet Vid föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal kan vårdnadshavare bidra till att utforma planen. De verkar dessutom som goda förebilder. Personalens delaktighet Pedagogerna kartlägger klimatet mellan eleverna. Pedagogerna diskuterar, analyserar, upprättar, reviderar och genomför planen. Planen förankras med all personal och fritidshemmet för att få en samsyn och gemensamt arbetssätt för att skapa en jämställd och trygg skola. Förankring av planen Planen läggs ut på skolans hemsida samt i skoltidningen. Planen finns väl synlig i varje klassrum. Vid starten av varje läsår har vi genomgång av planen med eleverna samt nyanställd personal. Studenter och vikarier får också information om planen. Utvärdering Beskrivning hur fjolårets plan har utvärderats Personal från varje arbetslag har gått igenom planen, reviderat och tillfört aktuella händelser och diskuterat hur vi ska arbeta vidare under detta året. Vi har tagit med svar från våra enkäter och synpunkter från föräldramöte, föräldraråd och utvecklingssamtal. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, pedagoger, föräldrar och elever på skolan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kartläggningen visade att planen är ett fungerande verktyg i vardagen. Vi hade under läsåret ett fåtal incidenter varav en allvarlig där en elev upplevde sig kränkt. Planen fungerade mycket väl som handlingsplan i den uppkomna situationen. Både rektor och personal upplevde en styrka i att planen var tydlig och blev ett stöd i den utredning som gjordes i det aktuella ärendet.

4 Årets plan ska utvärderas senast Beskrivning hur årets plan ska utvärderas Vid personalmöte vid skolstart börjar vi gemensamt utvärderingen av föregående års plan. Elever ska tillfrågas på klassråd och elevråd om skolans klimat och trygghet. Därefter träffas arbetslaget för att sammanställa det vi kommit fram till. Vid behov ska planen kunna revideras under pågående läsår. Planen ska vara ett aktuellt verktyg i skolans arbete med att skapa en jämställd och trygg verksamhet fri från kränkningar, trakasserier, mobbing och diskriminering. Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor och pedagoger på skolan. Främjande insatser Namn Främja likabehandling i bemötande av alla på skolan. Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Mål och uppföljning Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir kränkta i något avseende. Vi sätter fokus på bemötande och attityder mellan vuxna-barn, barn-vuxna, barn-barn. Insats Vi arbetar kontinuerligt med kamratstödjare och fadderverksamhet samt vid behov "kompisprat" i mindre grupper. Vi sätter fokus på ett bra bemötande, språkbruk och trevlig attityd där det är nolltolerans mot verbala kränkningar. Vi arbetar under året med mänskliga och demokratiska rättigheter. I det arbetet kommer vi på ett naturligt sätt in på alla diskrimineringsgrunderna. Vi ser filmer och läser om barn i andra kulturer. I samband med t.ex. Fair Trade vecka samt Skoljoggen (årets springslant doneras till SOS barnbyar) uppmärksammas frågor om rättvisa, solidaritet och globala frågor. Barnkonventionen repeteras och vi genomför värderingsövningar. Vi arbetar för en jämställd verksamhet och alla vuxna på skolan är viktiga förebilder. Arbetet fortsätter under hela läsåret. Kompetensutveckling genom litteraturstudier och föreläsningar. Genomgång av Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Socialstyrelsen råd och riktlinjer när ett barn far illa. Information om kartläggningsmaterialet Barns behov i centrum /BBiC. Fortbildning omkring bemötande, jämställdhet mm. Ansvarig All personal på skolan. Datum när det ska vara klart Arbetet pågår under hela läsåret.

5 Kartläggning Kartläggningsmetoder - Elevenkäter och kamratstödjarrapporter. - Mentorssamtal och utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. - Klassråd och elevråd. - Incidentrapportering. - Samtal på föräldramöten och föräldraråd. - Dagliga observationer i elevgrupperna i skola och på fritids, inomhus och utomhus. - Diskussioner i arbetslagen. - Rapport från trygghetsgruppen och elevhälsoteamet. Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Hur eleverna har involverats i kartläggningen Eleverna har deltagit genom att besvarat enkäter som sammanställts av pedagogerna på skolan. Eleverna har även deltagit genom att framföra sina åsikter i diskussioner i klasserna samt i "kompispratgrupperna" och i kamratstödjargruppen. Dessutom har frågorna diskuterats på klassråd och elevråd. Vi har tidiga utvecklingssamtal som ger en bra bild av klimatet på skolan i inledningen av terminen. Hur personalen har involverats i kartläggningen Arbetslaget tog fram enkäterna. Vid varje arbetslagsmöte diskuteras klimatet på skolan och däremellan när behov uppstår. På klasskonferenserna lyfts frågor som rör elever tillsammans med rektor och elevhälsan. Rektor lyfter alla ansvar i arbetet mot kränkningar och diskriminering på gemensam APT/Arbetsplatsträff i början av läsåret. Resultat och analys - Matsal, omklädningsrum och bussresor upplevs som påfrestande p.g.a hög ljudnivå. - Några elever känner ängslan inför andra skolkamrater. - Några elever har en tråkig och nonchalant attityd mot både vuxna och andra barn. - Vi har haft enstaka incidenter där en elev har missbrukat förtroendet att använda sin mobiltelefon under skoltid och då använt den på ett olämpligt sätt.

6 Förebyggande åtgärder Namn Att motverka förekomsten av negativa grupperingar och utanförskap. Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder. Mål och uppföljning Det ska inte förekomma några negativa grupperingar eller utanförskap på skolan. Uppföljning sker genom kontinuerliga observationer av eleverna samt diskussioner i kamratstödjargruppen, klassråd och elevråd. Vi har även enkäter om trivsel och trygghet inför utvecklingssamtalen. Åtgärd Vi genomför enkäter inför utvecklingssamtalen. Vi har "kompisprat" i mindre grupper vid behov. Vi har återkommande samtal i mentorsgrupper och i elevrådet. Vi har fadderverksamhet där yngre och äldre elever får mötas och lära känna varandra vilket är en viktig förebyggande åtgärd för att skapa vi-känsla och gemenskap. Faddrar och fadderbarn träffas i olika aktiviteter och på temadagar under hela läsåret. Motivera åtgärd Se mål. Ansvarig Enkät: Trygghetsgruppen. "Kompisprat" i mindre grupper: Kamratstödjargruppens ledare och pedagogerna. Mentorssamtal: Mentorerna. Fadderverksamhet: Pedagogerna Datum när det ska vara klart Vi genomför dessa åtgärder under läsåret 2014/2015

7 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och all form av kränkande behandling på vår skola. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Rastvärd, matvärd, personal i omklädningsrum för god uppsikt över alla platser där eleverna befinner sig på lektionsfri tid. Enkäter samt kontinuerliga samtal med eleverna. Kamratstödjargruppen uppmärksammar incidenter och rapporterar till vuxna. En god kontakt mellan skola och vårdnadshavare. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Barn och föräldrar kan vända sig till någon i personalgruppen som de har förtroende för. Föräldrar kan även vända sig direkt till trygghetsgruppen och rektor. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever - Personal samtalar med berörda elever. - Vårdnadshavarna kontaktas och informeras. - Rektor informeras om ärendet och vidtar åtgärder. - Elevhälsan och trygghetsgruppen kontaktas för eventuella insatser enligt rektorns beslut. - Ärendet överlåts till rektor och huvudman. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Rektor informeras och är ansvarig för att händelsen utreds. Rutiner för uppföljning När en händelse har utretts dokumenteras utredningen och ett uppföljningsdatum bestäms. Ansvarig är rektor. Rutiner för dokumentation - Berörd personal dokumenterar händelsen i incidentpärmen. - Trygghetsgruppen dokumenterar sitt arbete. - Rektor blir informerad och dokumenterar. - Elevhälsogruppen för minnesanteckningar på sina möten. - Plan för utveckling av sociala förmågor upprättas i samråd med elev och föräldrar. Dessa diarieförs på skolexpeditionen. - Skadeanmälan görs på särskild blankett. - Vid eventuell anmälan till socialtjänsten görs dokumentation enligt BBIC. Ansvarsförhållande All personal har anmälningsplikt. Rektor har skyldighet att anmäla till huvudman om ett barn anser sig kränkt. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra framtida kränkningar. Tillsammans formar vi verksamheten efter grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Vårt värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde. Vi arbetar ständigt och målmedvetet för att skapa en skola där alla elever känner sig trygga och har möjlighet att lära och utvecklas. Torslunda skola Linnéa Danielsson, rektor

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3

2015 års plan. för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Örkenedskolan. Fritidshem Åk F-3 2015 års plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Örkenedskolan Fritidshem Åk F-3 Planen gäller från 2015-02-01 Planen gäller till 2016-01-31 Ansvariga för planen Rektor Ann-Christin

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet, Stockholms plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Läsår 2014/2015 1/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer