Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår:

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg a för planen Byskolans trygghetsteam Rektor Personal Forum för samråd Vår vision Byskolan präglas av respekt för människors olikheter. Byskolan ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Elevernas delaktighet Eleverna har klassvis lämnat synpunkter på planen. Läsårets aktiviteter i vilka eleverna varit delaktiga, har kontinuerligt utvärderats. I början av läsåret ansvarar pedagogen för att planen diskuteras i klassen på klassråd samt utvärderas med eleverna under slutet av vårterminen. Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldramöte, utvecklingssamtal och på forum för samråd har planen presenterats och vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna synpunkter. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Föräldrar till elever i förskoleklassen eller nytillkomna elever får information om kompisrådet och erhåller deras häfte om kamratskap och mobbing samt information om skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Personalens delaktighet Varje läsår inleds med att Plan mot kränkande behandling gås igenom och revideras på personalmöten. Skoladministratören informerar vikarierande personal och tar emot underskrift för delaktighet av Plan mot kränkande behandling. Förankring av planen Förankring av planen sker genom föräldramöte, skolans hemsida, forum för samråd, klassråd, elevråd och personalmöte.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen togs upp i klasserna, kompisrådet och i Byskolans trygghetsteam. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kartläggningen i maj 2014 visade att inte någon elev kände sig diskriminerad på grund av sitt kön ej heller känner sig retad på grund av sexuell läggning. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal. Kartläggningen i maj 2014 visar, att 1 elev i år F-2, inga elever i 3-5 på skolan upplever sig retade på grund av sin etnicitet. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost av religiösa skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det 1 elev i år F-2 och 3 elever i år 3-5 som upplever sig retade för sjukdom/funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna har. Kartläggningen i maj 2014 visar att ingen elev på Byskolan känner sig retad för sin ålder. Däremot visar enkätsvaren att 9 elever i år F-2 och 2 elever i år 3-5 har blivit retade av andra elever som inte är i samma ålder. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. Kartläggning i maj 2014 visar att i år F-2 att 42 % av eleverna upplever att det inte är arbetsro i klassrummet. Och i år 3-5 var det också många som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet ca 37 %. Ca 34 % av eleverna kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK-undersökningen (Lunds ungdomsenkät) visar att eleverna (årskurs 5 8) upplever att de har lite inflytande på planeringen av undervisningen. Det finns också några elever som inte tycker att flickor och pojkar behandlas lika. Skolbarnsomsorgens verksamhet har ej kartlagts eller följts upp separat och detta ska införas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas

4 Vi kommer att under hösten 2014 göra trivselenkäten i klasserna samt i skolbarnsomsorgen. Utifrån analysen av dessa kommer vi att arbeta med resultatet på såväl organisation, grupp och individnivå. Byskolans trygghetsteam sätter sedan nya mål. Under våren gör vi en uppföljning på arbetet som har gjorts under hösten. Vi kommer att använda oss av det som kommit upp i Byskolans trygghetsteam som träffas varje månad. Under våren tittar vi på vad åk 5 svarar på Lunken och den sammanställning som skolsköterskan gör efter hälsosamtalen som sker på våren med förskoleklassbarnen och åk 4. Varje klass utvärderar verksamheten sent på våren och föregående års arbete tas upp på forum för samråd. Skolbarnsomsorgen ska utvärdera deras verksamhet med enkät/intervjuer under hösten. för att årets plan utvärderas Byskolans trygghetsteam

5 Främjande insatser KÖN Områden som berörs av insatsen Kön All verksamhet på Byskolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön. Insats All personal på Byskolan har i uppgift att agera kraftfullt mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. %c3%a4fte%20om%20kamratsskap%20och%20mobbing.pdf ok%20om%20spr%c3%a5kbruk%20p%c3%a5%20byskolan%20pdf.pdf ok%20om%20tjejer%20och%20kilar.pdf Vid varje Apt (arbetsplatsträff) tas genusfrågor upp till diskussion (en ggr/mån) under punkten Jämställdhet/Likabehandling. Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för genusfrågor. All personal, Rektor KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck Könsöverskridande identitet eller annat uttryck definieras som att man inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat

6 kön. (Ur National encyklopedin) Insats Tillåtande klimat på skolan. Utbildning i sex och samlevnad som ska mynna ut i en handlingsplan under läsåret All personal, Rektor ETISK TILHÖRIGHET Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Inte någon elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Insats Personalen ska vara mer lyhörd för och observant på situationer, som elever med annat hemland som bakgrund kan hamna i, på Byskolan. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring etnisk eller kulturell tillhörighet. All personal, Rektor RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING Områden som berörs av insatsen

7 Religion eller annan trosuppfattning Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska i möjligaste mån underlätta för den enskilde eleven att följa sin tro. Insats Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring religion eller annan trosuppfattning. All personal, rektor FUNKTIONSNEDSÄTTNING Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Alla barn/elever på Byskolan ska uppleva att de har lika rättigheter under sin vistelse på skolan. Insats Arbeta för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Kartlägga och åtgärda fysiska hinder för elever med funktionsnedsättning innan de kommer till skolan. Öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning bland elever och personal genom aktiviteter. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring funktionsnedsättning. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan Till varje klass under HT. All personal på skolan, skolhälsovården, Rektor

8 SEXUELL LÄGGNING Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Byskolan ska arbeta för förståelse för olika sexuella läggningar. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av familjebild eller sexuell läggning. Insats Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för olika sexuella läggningar. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring sexuell läggning. Sex och samlevnadsutbildning som ska mynna ut i en handlingsplan under läsåret Alla personal, Rektor ÅLDER Områden som berörs av insatsen Ålder Eleverna på Byskolan ska få ökat ansvar med stigande ålder/mognad. Alla elever/barn ska känna sig trygga när elever/barn i varierad ålder umgås under skoldagen. Insats Byskolan har ett välfungerande rastvakts schema som upprättas vid varje läsårsstart. Byskolan har ett faddersystem. På första skoldagen hälsas de nya förskoleklassbarnen välkomna till skolan och de får en blomma av sina blivande faddrar i år 3. Faddrarna följer sina fadderbarn tills de lämnar Byskolan. All personal, byskolans ledningsgrupp och rektor

9 KRÄNKANDE BEHANDLING Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Alla elever/barn på Byskolan ska känna sig sedda och trygga. Alla elever/barn ska veta vart de vänder sig om det är någon som blir utsatt. Insats Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga/veta var och hur man agerar när någon blir utsatt. (Läsår ) All personal, Kompisrådet och Rektor

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi kartlägger om det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på Byskolan och hur våra elever upplever den fysiska och psykosociala miljön. Detta gör vi som grund för att alla barnen på Byskolan ska ha det bra och trivas här. Kartläggningen går till så här: - spontana uppfångade samtal under rast verksamhet och lektionstid - enkät till elever och personal utvärdering sker efter utförd kartläggning (Ansvar: BTT) - samtal om trivsel och kamratskap på samtliga utvecklingssamtal, dvs. två ggr/läsår (Ansvar: arbetslaget) - varje elev får enskilda hälsosamtal med skolsköterskan under läsåret i år 2 och i år 4 (Ansvar: skolsköterskan) - F-klassens barn kallas tillsammans med sina föräldrar till skolsköterskan för uppföljande samtal ( Ansvar: skolsköterskan ) - Byskolans trygghetsteam sammanställer och kartlägger den information som elever, föräldrar och skolpersonal förmedlat en ggr/termin - klassråd varje vecka i alla klasser - BTT granskar ev. upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier en gång i månaden eller vid behov. - Kompisrådet delar ut en enkät till samtliga barn på skolan på höstterminen. Resultatet från denna enkät är grunden till läsårets arbete i kompisrådet Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen De besvarar enkät under hösten (både för skolverksamheten och för skolbarnsomsorgen ), elever i åk 5 svarar på LUNKEN på vårterminen och skolsköterskan har enskilda hälsosamtal under läsåret i åk 2 och 4 samt under utv. samtal. Under vårterminen har f-klassbarnen tillsammans med sina föräldrar uppföljningssamtal med skolsköterskan. Hur personalen har involverats i kartläggningen Det finns en stående punkt på arbetsplatsmötena 1 gång i månaden. Resultat och analys Kartläggningen i maj 2014 visade att inte någon elev kände sig diskriminerad på grund av sitt kön. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal.

11 Kartläggningen i maj 2014 visar, att 1 elev i år F-2, inga elever i 3-5 på skolan upplever sig retade på grund av sin etnicitet. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost av religiösa skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost pga. allergi eller av andra skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det 1 elev i år F-2 och 3 elever i år 3-5 som upplever sig retade för sjukdom/funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna har. Kartläggningen i maj 2014 tyder inte på att någon elev känner sig retad på grund av sexuell läggning. Ej heller tyder spontant uppfångade samtal på detta fram till Kartläggningen i maj 2014 visar att ingen elev på Byskolan känner sig retad för sin ålder. Däremot visar enkätsvaren att 9 elever i år F-2 och 2 elever i år 3-5 har blivit retade av andra elever som inte är i samma ålder. Kartläggningen i maj 2014 tyder inte på att någon elev känner sig retad på grund av sexuell läggning. Ej heller tyder spontant uppfångade samtal på detta fram till och med den Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. I samtal med elever och deras föräldrar så uppkommer det att elever kränker varandra via sociala medier och sms efter skoltid.

12 Förebyggande åtgärder Byskolans kompisråd Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett viktigt led i trygghetsarbetet är elevmedverkan. På Byskolan finns 3 elever/klass från år 3-6 med i kompisrådet. Kompisrådet uppgift är att vara extra ögon/öron på rasterna (bl.a. att vara med i lekar bland de yngre barnen). De ska inte ersätta rastvakterna utan komplettera dem. Det är viktigt att ha regelbundna samtal med dessa elever. Det sker när kompisrådet träffas var 14:e dag. Alla elever ska känna till Kompisrådets brevlåda, vilka elever som är kamratstödjare samt få och känna till Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning. Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning delas ut till samtliga elever i år F samt till nyinflyttade elever på skolan. Kompisrådet tillsammans med vuxna ur Byskolans trygghetsteam(btt) informerar om Byskolans kompisråd, Kompisrådets brevlåda och om Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning i samtliga klasser varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet och BTT) Fotografier på Kompisrådets medlemmar sätts upp vid skolans entréer varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet) Åtgärd Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga/veta var och hur man agerar när någon blir utsatt på skolan eller via sociala medier eller sms. (Läsår ) Kompisrådet gör trygghetsvandringar och diskuterar dessa med samtliga klasser. Motivera åtgärd Kartläggning VT 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. Kompisrådet, BTT

13 Hälsorådet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Hälsorådets jobbar med hälso-, rast- och matfrågor. Målet är att eleverna ska kunna påverka sin skolvardag på Byskolan. Hälsorådet träffas var 14:e dag. Hälsorådet består av elever från respektive årskurs samt 2 pedagoger. Åtgärd Klassråden tar upp frågor som rör Hälsorådets uppgifter och för fram dessa där. Utifrån det som framkommer arbetar gruppen aktivt för att se till de åtgärder som eleverna tagit fram åtgärdas. Motivera åtgärd Viktigt att eleverna kan vara med och påverka sin vardag och att de kan få vara delaktiga i beslut för förbättringar. Hälsorådet Åldersblandade aktiviteter Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Byskolan har ett fungerande faddersystem. Då eleverna börjar på Byskolan vid 6-års ålder delas de in i fadderbarnsgrupper och varje grupp får en faddergrupp från år 3. År 3 är både faddrar och fadderbarn. Under läsåret planeras olika aktiviteter som genomförs i faddergrupperna. Alla elever/barn ska känna sig trygga när elever/barn i varierad ålder umgås under skoldagen. Åtgärd Fadderverksamhet sker kontinuerligt under läsåret. Hela skolan vandrar. Gemensam

14 matematikdag årligen i åldersblandade grupper. Elevens val Miljörådet har uppstart och avslut av Grön Flagg arbete gemensamt. Motivera åtgärd För att elever ska känna sig trygga med varandra på skolan. Kunna ta hjälp och få stöd av andra elever än de som går i sin egen klass. Mentorer och respektive råd BTT ( Byskolans trygghetsteam) Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Byskolans trygghetsteam träffas en gång i månaden eller oftare vid behov. Teamet diskuterar förebyggande arbete och arbetar med aktuella händelser. Alla elever på Byskolan ska känna till vilka vuxna som ingår i Byskolans trygghetsteam. Byskolans trygghetsteam sammanställer och kartlägger den information som elever, kompisråd, föräldrar och skolpersonal förmedlat en ggr/termin BTT granskar ev. upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier. Aktuella händelser rapporteras omgående till nämnden. Eleverna/barnen ska inte behöva uppleva att någon vuxen kränker och/eller trakasserar elev/-er. Åtgärd Misstänker man att det rör sig om kränkande behandling trakasserier/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever som barnet anser ställer till med bekymmer, samt andra som funnits i närheten och några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP ( LösningsInriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpsykolog, skolpersonal och BTT). Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. (Ansvar: skolpersonal och BTT) BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden. Löpande. Byskolans arbetsgång

15 1. En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. 2. Rapportera kränkningen till Rektor (inom 24 tim). 3. Kontakta föräldrarna. 4. Fyll snarast i åtgärds/dokumentationsblankett gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier 5. Om så bedöms kontaktas polismyndighet och arbetsmiljöverket. Motivera åtgärd Kartläggningen 2014 visar att det finns 7st elever i år F-2 och 3st elever i år 3-5 som upplever att någon vuxen är dum mot dem. Kartläggningen behöver fördjupas för att utreda om det rör sig om kränkande behandling/trakasserier. (Ansvar: Rektor, Byskolans pedagoger/kompisrådet, klassråd) Rektor, Byskolans pedagoger och kompisrådet KOMET Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett avtal av skolans personal har utbildats i KOMET-programmet (KOmmunikationsMETod) som är grundat av psykolog Martin Forster och går ut på att skapa arbetsro, positivt klimat i klassrummet, minska beteendeproblem och öka positiva beteenden hos elever. Se: Åtgärd Klasserna arbetar med KOMETS metoder. Hur man tilltalar varandra så att mottagaren inte blir illa berörd. Förändra den allmänna attityden hur man är mot varandra till att bli mer positiv. Arbetsron Motivera åtgärd Skolan bör redovisa särskilda åtgärder för att skapa en fysisk och psykosocial studiemiljö som

16 lämpar sig för alla elever. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Kartläggning visar att i år F-2 att 42 % av eleverna upplever att det inte är arbetsro i klassrummet. Och i år 3-5 var det också många som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet ca 37 %. Ca 34 % av eleverna kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK-undersökningen (Lunds ungdomsenkät) visar att eleverna (årskurs 5 och 8) upplever att de har lite inflytande på planeringen av undervisningen. Byskolans pedagoger

17 Rutiner för akuta situationer Policy På Byskolan ska inga elever/barn utsättas för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering 1. Skolpersonalen får information om misstänkt kränkning, trakasserier/diskriminering från elever, föräldrar eller annan personal. Fyll i rapport "handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasserier". 2. Skolpersonalen intervjuar det barn som upplever att livet i skolan är besvärligt, så att det här barnet känner sig säker på att deras oro tas på allvar Viktigt att elevens upplevelser kommer fram. Om det är ett vanligt bråk arbetar personalen vidare enl. Åtgärder vid elevens dåliga uppförande. OBS! Vid samtalet ska eleven själv berätta. Åtgärder vid elevers uppförande som inte bedöms vara kränkande behandling eller trakasserier/diskriminering 1. Direkt tillsägelse (gäller alla vuxna). 2. Allvarssamtal (samtal med eleven i enrum). 3. Medlingssamtal (samtal med alla inblandade). 4. Vid behov kopplas Kompisrådet in (Kompisrådet). 5. Vid behov informeras vårdnadshavare. 6. Möte med berörda, (EK). 7. Anmälan till socionom/socialtjänsten. 8. Informera Barn och skolnämnd Lund Öster. 9. Avstängning enl. skollag Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Pedagoger i skola och på fritidshem Kompisrådet BTT Skolsköterska Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Misstänker man att det rör sig om kränkande behandling trakasserier/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever som barnet anser ställer till med bekymmer, samt andra som funnits i närheten och några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP ( LösningsInriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpersonal och BTT). 1. Berörda föräldrar informeras inom 24 timmar.

18 2. Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. 3. BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden. Löpande. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om anställd/vuxen kränker eller trakasserar/diskriminerar elev Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: 1. alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier 2. påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på 3. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldighet och ansvar i skolvardagen 4. ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar ses över varje år i samband med att Likabehandlingsplanen uppdateras. Rutiner för dokumentation Fyll i rapport "handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasserier". Fylls i av ansvarig vuxen. Som ansvarig räknas den som får kännedom om/ser/eller griper in i konflikt/kränkning. Ansvarsförhållande Rektor har yttersta ansvaret för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. BTT ( byskolans trygghetsteam ) ansvarar för att utreda kränkningar och trakasserier mellan elever. BTT ansvarar också för att fastställda rutiner följs och utvärderas varje år.

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 141205 Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjötoftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Förskolan Folkasbos plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9

2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 2015 Öjeskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 3-9 År 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015

Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Broängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 samt fritidshem Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem Läsår: 2016/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HÖGHAMMARGYMNASIETS OCH UTANHEDS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolorna Höghammargymnasiet och Utanhed, rektorsområde 1 och 2 Läsår:

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie skola www.katrineholm.se Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skolbarnomsorg, Förskoleklass,

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17

Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Tofthagaskolans likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 16/17 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Ansvariga för planen Arbetslaget

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Opalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd. Opalen Ansvariga för planen Pedagogerna på Opalen Vår vision Vår vision är att föräldrar

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbymalmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen åk 7-9 Ansvariga för planen

Läs mer

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Vemdalens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 augusti 2016 1 Förskolan Solens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Sara Wallin,

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Överlida skola 3-6 och fritidshem Verksamhetsformer

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Hedeskoga fritidshem a för planen Rektor Jim Priest Pedagog Maria teresa Håkansson

Läs mer

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Åkersskolan och Åkersskolans fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Grundsärskola F-7 och fritidshem Läsår Vt-2015/Ht-2015 1/8

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Vätterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg, förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling

Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Treälvsskolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundskola f-9 och fritidshem Vår vision På Treälvsskolan accepterar vi inte kränkande behandling eller mobbing. Inget barn, ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå 15 juni 2016 1 Stjärnans/ Ankomstens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola Reviderad: 2016-06-15 av Marina Tålsgård a

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling TINGBERGSSKOLAN F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-08-11 DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskola, förskoleklass

Läs mer

Laxå september 2016

Laxå september 2016 Laxå september 2016 Innehållsförteckning Förskolan Saltängens plan mot diskriminering och kränkande behandling... 3 Grunduppgifter... 3 Lagtext... 4 Begrepp... 5 Diskriminering... 5 Trakasserier... 5 Kränkande

Läs mer

Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 1 (13) Lärande Knappekullaskolan Skolenhet 1 och 2 Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skolenhet 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie skola - läsåret 2015/2016 Bie skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. Läsår 2015/2016 a för planen Rektor Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norreportskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Ansvariga för planen: Rektor Petra Larsson Vår vision: En skola

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Höga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, årskurs 1-6, fritids. Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31

Lillåns förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Lillåns förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2015-04-24 till 2016-10-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen 1-5 år Ansvariga

Läs mer