Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår:

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg a för planen Byskolans trygghetsteam Rektor Personal Forum för samråd Vår vision Byskolan präglas av respekt för människors olikheter. Byskolan ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Elevernas delaktighet Eleverna har klassvis lämnat synpunkter på planen. Läsårets aktiviteter i vilka eleverna varit delaktiga, har kontinuerligt utvärderats. I början av läsåret ansvarar pedagogen för att planen diskuteras i klassen på klassråd samt utvärderas med eleverna under slutet av vårterminen. Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldramöte, utvecklingssamtal och på forum för samråd har planen presenterats och vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna synpunkter. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Föräldrar till elever i förskoleklassen eller nytillkomna elever får information om kompisrådet och erhåller deras häfte om kamratskap och mobbing samt information om skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Personalens delaktighet Varje läsår inleds med att Plan mot kränkande behandling gås igenom och revideras på personalmöten. Skoladministratören informerar vikarierande personal och tar emot underskrift för delaktighet av Plan mot kränkande behandling. Förankring av planen Förankring av planen sker genom föräldramöte, skolans hemsida, forum för samråd, klassråd, elevråd och personalmöte.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen togs upp i klasserna, kompisrådet och i Byskolans trygghetsteam. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kartläggningen i maj 2014 visade att inte någon elev kände sig diskriminerad på grund av sitt kön ej heller känner sig retad på grund av sexuell läggning. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal. Kartläggningen i maj 2014 visar, att 1 elev i år F-2, inga elever i 3-5 på skolan upplever sig retade på grund av sin etnicitet. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost av religiösa skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det 1 elev i år F-2 och 3 elever i år 3-5 som upplever sig retade för sjukdom/funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna har. Kartläggningen i maj 2014 visar att ingen elev på Byskolan känner sig retad för sin ålder. Däremot visar enkätsvaren att 9 elever i år F-2 och 2 elever i år 3-5 har blivit retade av andra elever som inte är i samma ålder. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. Kartläggning i maj 2014 visar att i år F-2 att 42 % av eleverna upplever att det inte är arbetsro i klassrummet. Och i år 3-5 var det också många som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet ca 37 %. Ca 34 % av eleverna kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK-undersökningen (Lunds ungdomsenkät) visar att eleverna (årskurs 5 8) upplever att de har lite inflytande på planeringen av undervisningen. Det finns också några elever som inte tycker att flickor och pojkar behandlas lika. Skolbarnsomsorgens verksamhet har ej kartlagts eller följts upp separat och detta ska införas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas

4 Vi kommer att under hösten 2014 göra trivselenkäten i klasserna samt i skolbarnsomsorgen. Utifrån analysen av dessa kommer vi att arbeta med resultatet på såväl organisation, grupp och individnivå. Byskolans trygghetsteam sätter sedan nya mål. Under våren gör vi en uppföljning på arbetet som har gjorts under hösten. Vi kommer att använda oss av det som kommit upp i Byskolans trygghetsteam som träffas varje månad. Under våren tittar vi på vad åk 5 svarar på Lunken och den sammanställning som skolsköterskan gör efter hälsosamtalen som sker på våren med förskoleklassbarnen och åk 4. Varje klass utvärderar verksamheten sent på våren och föregående års arbete tas upp på forum för samråd. Skolbarnsomsorgen ska utvärdera deras verksamhet med enkät/intervjuer under hösten. för att årets plan utvärderas Byskolans trygghetsteam

5 Främjande insatser KÖN Områden som berörs av insatsen Kön All verksamhet på Byskolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön. Insats All personal på Byskolan har i uppgift att agera kraftfullt mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. %c3%a4fte%20om%20kamratsskap%20och%20mobbing.pdf ok%20om%20spr%c3%a5kbruk%20p%c3%a5%20byskolan%20pdf.pdf ok%20om%20tjejer%20och%20kilar.pdf Vid varje Apt (arbetsplatsträff) tas genusfrågor upp till diskussion (en ggr/mån) under punkten Jämställdhet/Likabehandling. Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för genusfrågor. All personal, Rektor KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck Könsöverskridande identitet eller annat uttryck definieras som att man inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat

6 kön. (Ur National encyklopedin) Insats Tillåtande klimat på skolan. Utbildning i sex och samlevnad som ska mynna ut i en handlingsplan under läsåret All personal, Rektor ETISK TILHÖRIGHET Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Inte någon elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Insats Personalen ska vara mer lyhörd för och observant på situationer, som elever med annat hemland som bakgrund kan hamna i, på Byskolan. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring etnisk eller kulturell tillhörighet. All personal, Rektor RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING Områden som berörs av insatsen

7 Religion eller annan trosuppfattning Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska i möjligaste mån underlätta för den enskilde eleven att följa sin tro. Insats Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring religion eller annan trosuppfattning. All personal, rektor FUNKTIONSNEDSÄTTNING Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Alla barn/elever på Byskolan ska uppleva att de har lika rättigheter under sin vistelse på skolan. Insats Arbeta för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Kartlägga och åtgärda fysiska hinder för elever med funktionsnedsättning innan de kommer till skolan. Öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning bland elever och personal genom aktiviteter. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring funktionsnedsättning. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan Till varje klass under HT. All personal på skolan, skolhälsovården, Rektor

8 SEXUELL LÄGGNING Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Byskolan ska arbeta för förståelse för olika sexuella läggningar. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av familjebild eller sexuell läggning. Insats Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för olika sexuella läggningar. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring sexuell läggning. Sex och samlevnadsutbildning som ska mynna ut i en handlingsplan under läsåret Alla personal, Rektor ÅLDER Områden som berörs av insatsen Ålder Eleverna på Byskolan ska få ökat ansvar med stigande ålder/mognad. Alla elever/barn ska känna sig trygga när elever/barn i varierad ålder umgås under skoldagen. Insats Byskolan har ett välfungerande rastvakts schema som upprättas vid varje läsårsstart. Byskolan har ett faddersystem. På första skoldagen hälsas de nya förskoleklassbarnen välkomna till skolan och de får en blomma av sina blivande faddrar i år 3. Faddrarna följer sina fadderbarn tills de lämnar Byskolan. All personal, byskolans ledningsgrupp och rektor

9 KRÄNKANDE BEHANDLING Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Alla elever/barn på Byskolan ska känna sig sedda och trygga. Alla elever/barn ska veta vart de vänder sig om det är någon som blir utsatt. Insats Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga/veta var och hur man agerar när någon blir utsatt. (Läsår ) All personal, Kompisrådet och Rektor

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi kartlägger om det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på Byskolan och hur våra elever upplever den fysiska och psykosociala miljön. Detta gör vi som grund för att alla barnen på Byskolan ska ha det bra och trivas här. Kartläggningen går till så här: - spontana uppfångade samtal under rast verksamhet och lektionstid - enkät till elever och personal utvärdering sker efter utförd kartläggning (Ansvar: BTT) - samtal om trivsel och kamratskap på samtliga utvecklingssamtal, dvs. två ggr/läsår (Ansvar: arbetslaget) - varje elev får enskilda hälsosamtal med skolsköterskan under läsåret i år 2 och i år 4 (Ansvar: skolsköterskan) - F-klassens barn kallas tillsammans med sina föräldrar till skolsköterskan för uppföljande samtal ( Ansvar: skolsköterskan ) - Byskolans trygghetsteam sammanställer och kartlägger den information som elever, föräldrar och skolpersonal förmedlat en ggr/termin - klassråd varje vecka i alla klasser - BTT granskar ev. upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier en gång i månaden eller vid behov. - Kompisrådet delar ut en enkät till samtliga barn på skolan på höstterminen. Resultatet från denna enkät är grunden till läsårets arbete i kompisrådet Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen De besvarar enkät under hösten (både för skolverksamheten och för skolbarnsomsorgen ), elever i åk 5 svarar på LUNKEN på vårterminen och skolsköterskan har enskilda hälsosamtal under läsåret i åk 2 och 4 samt under utv. samtal. Under vårterminen har f-klassbarnen tillsammans med sina föräldrar uppföljningssamtal med skolsköterskan. Hur personalen har involverats i kartläggningen Det finns en stående punkt på arbetsplatsmötena 1 gång i månaden. Resultat och analys Kartläggningen i maj 2014 visade att inte någon elev kände sig diskriminerad på grund av sitt kön. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal.

11 Kartläggningen i maj 2014 visar, att 1 elev i år F-2, inga elever i 3-5 på skolan upplever sig retade på grund av sin etnicitet. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost av religiösa skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost pga. allergi eller av andra skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det 1 elev i år F-2 och 3 elever i år 3-5 som upplever sig retade för sjukdom/funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna har. Kartläggningen i maj 2014 tyder inte på att någon elev känner sig retad på grund av sexuell läggning. Ej heller tyder spontant uppfångade samtal på detta fram till Kartläggningen i maj 2014 visar att ingen elev på Byskolan känner sig retad för sin ålder. Däremot visar enkätsvaren att 9 elever i år F-2 och 2 elever i år 3-5 har blivit retade av andra elever som inte är i samma ålder. Kartläggningen i maj 2014 tyder inte på att någon elev känner sig retad på grund av sexuell läggning. Ej heller tyder spontant uppfångade samtal på detta fram till och med den Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. I samtal med elever och deras föräldrar så uppkommer det att elever kränker varandra via sociala medier och sms efter skoltid.

12 Förebyggande åtgärder Byskolans kompisråd Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett viktigt led i trygghetsarbetet är elevmedverkan. På Byskolan finns 3 elever/klass från år 3-6 med i kompisrådet. Kompisrådet uppgift är att vara extra ögon/öron på rasterna (bl.a. att vara med i lekar bland de yngre barnen). De ska inte ersätta rastvakterna utan komplettera dem. Det är viktigt att ha regelbundna samtal med dessa elever. Det sker när kompisrådet träffas var 14:e dag. Alla elever ska känna till Kompisrådets brevlåda, vilka elever som är kamratstödjare samt få och känna till Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning. Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning delas ut till samtliga elever i år F samt till nyinflyttade elever på skolan. Kompisrådet tillsammans med vuxna ur Byskolans trygghetsteam(btt) informerar om Byskolans kompisråd, Kompisrådets brevlåda och om Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning i samtliga klasser varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet och BTT) Fotografier på Kompisrådets medlemmar sätts upp vid skolans entréer varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet) Åtgärd Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga/veta var och hur man agerar när någon blir utsatt på skolan eller via sociala medier eller sms. (Läsår ) Kompisrådet gör trygghetsvandringar och diskuterar dessa med samtliga klasser. Motivera åtgärd Kartläggning VT 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. Kompisrådet, BTT

13 Hälsorådet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Hälsorådets jobbar med hälso-, rast- och matfrågor. Målet är att eleverna ska kunna påverka sin skolvardag på Byskolan. Hälsorådet träffas var 14:e dag. Hälsorådet består av elever från respektive årskurs samt 2 pedagoger. Åtgärd Klassråden tar upp frågor som rör Hälsorådets uppgifter och för fram dessa där. Utifrån det som framkommer arbetar gruppen aktivt för att se till de åtgärder som eleverna tagit fram åtgärdas. Motivera åtgärd Viktigt att eleverna kan vara med och påverka sin vardag och att de kan få vara delaktiga i beslut för förbättringar. Hälsorådet Åldersblandade aktiviteter Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Byskolan har ett fungerande faddersystem. Då eleverna börjar på Byskolan vid 6-års ålder delas de in i fadderbarnsgrupper och varje grupp får en faddergrupp från år 3. År 3 är både faddrar och fadderbarn. Under läsåret planeras olika aktiviteter som genomförs i faddergrupperna. Alla elever/barn ska känna sig trygga när elever/barn i varierad ålder umgås under skoldagen. Åtgärd Fadderverksamhet sker kontinuerligt under läsåret. Hela skolan vandrar. Gemensam

14 matematikdag årligen i åldersblandade grupper. Elevens val Miljörådet har uppstart och avslut av Grön Flagg arbete gemensamt. Motivera åtgärd För att elever ska känna sig trygga med varandra på skolan. Kunna ta hjälp och få stöd av andra elever än de som går i sin egen klass. Mentorer och respektive råd BTT ( Byskolans trygghetsteam) Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Byskolans trygghetsteam träffas en gång i månaden eller oftare vid behov. Teamet diskuterar förebyggande arbete och arbetar med aktuella händelser. Alla elever på Byskolan ska känna till vilka vuxna som ingår i Byskolans trygghetsteam. Byskolans trygghetsteam sammanställer och kartlägger den information som elever, kompisråd, föräldrar och skolpersonal förmedlat en ggr/termin BTT granskar ev. upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier. Aktuella händelser rapporteras omgående till nämnden. Eleverna/barnen ska inte behöva uppleva att någon vuxen kränker och/eller trakasserar elev/-er. Åtgärd Misstänker man att det rör sig om kränkande behandling trakasserier/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever som barnet anser ställer till med bekymmer, samt andra som funnits i närheten och några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP ( LösningsInriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpsykolog, skolpersonal och BTT). Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. (Ansvar: skolpersonal och BTT) BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden. Löpande. Byskolans arbetsgång

15 1. En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. 2. Rapportera kränkningen till Rektor (inom 24 tim). 3. Kontakta föräldrarna. 4. Fyll snarast i åtgärds/dokumentationsblankett gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier 5. Om så bedöms kontaktas polismyndighet och arbetsmiljöverket. Motivera åtgärd Kartläggningen 2014 visar att det finns 7st elever i år F-2 och 3st elever i år 3-5 som upplever att någon vuxen är dum mot dem. Kartläggningen behöver fördjupas för att utreda om det rör sig om kränkande behandling/trakasserier. (Ansvar: Rektor, Byskolans pedagoger/kompisrådet, klassråd) Rektor, Byskolans pedagoger och kompisrådet KOMET Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett avtal av skolans personal har utbildats i KOMET-programmet (KOmmunikationsMETod) som är grundat av psykolog Martin Forster och går ut på att skapa arbetsro, positivt klimat i klassrummet, minska beteendeproblem och öka positiva beteenden hos elever. Se: Åtgärd Klasserna arbetar med KOMETS metoder. Hur man tilltalar varandra så att mottagaren inte blir illa berörd. Förändra den allmänna attityden hur man är mot varandra till att bli mer positiv. Arbetsron Motivera åtgärd Skolan bör redovisa särskilda åtgärder för att skapa en fysisk och psykosocial studiemiljö som

16 lämpar sig för alla elever. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Kartläggning visar att i år F-2 att 42 % av eleverna upplever att det inte är arbetsro i klassrummet. Och i år 3-5 var det också många som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet ca 37 %. Ca 34 % av eleverna kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK-undersökningen (Lunds ungdomsenkät) visar att eleverna (årskurs 5 och 8) upplever att de har lite inflytande på planeringen av undervisningen. Byskolans pedagoger

17 Rutiner för akuta situationer Policy På Byskolan ska inga elever/barn utsättas för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering 1. Skolpersonalen får information om misstänkt kränkning, trakasserier/diskriminering från elever, föräldrar eller annan personal. Fyll i rapport "handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasserier". 2. Skolpersonalen intervjuar det barn som upplever att livet i skolan är besvärligt, så att det här barnet känner sig säker på att deras oro tas på allvar Viktigt att elevens upplevelser kommer fram. Om det är ett vanligt bråk arbetar personalen vidare enl. Åtgärder vid elevens dåliga uppförande. OBS! Vid samtalet ska eleven själv berätta. Åtgärder vid elevers uppförande som inte bedöms vara kränkande behandling eller trakasserier/diskriminering 1. Direkt tillsägelse (gäller alla vuxna). 2. Allvarssamtal (samtal med eleven i enrum). 3. Medlingssamtal (samtal med alla inblandade). 4. Vid behov kopplas Kompisrådet in (Kompisrådet). 5. Vid behov informeras vårdnadshavare. 6. Möte med berörda, (EK). 7. Anmälan till socionom/socialtjänsten. 8. Informera Barn och skolnämnd Lund Öster. 9. Avstängning enl. skollag Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Pedagoger i skola och på fritidshem Kompisrådet BTT Skolsköterska Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Misstänker man att det rör sig om kränkande behandling trakasserier/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever som barnet anser ställer till med bekymmer, samt andra som funnits i närheten och några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP ( LösningsInriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpersonal och BTT). 1. Berörda föräldrar informeras inom 24 timmar.

18 2. Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. 3. BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden. Löpande. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om anställd/vuxen kränker eller trakasserar/diskriminerar elev Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: 1. alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier 2. påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på 3. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldighet och ansvar i skolvardagen 4. ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar ses över varje år i samband med att Likabehandlingsplanen uppdateras. Rutiner för dokumentation Fyll i rapport "handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasserier". Fylls i av ansvarig vuxen. Som ansvarig räknas den som får kännedom om/ser/eller griper in i konflikt/kränkning. Ansvarsförhållande Rektor har yttersta ansvaret för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. BTT ( byskolans trygghetsteam ) ansvarar för att utreda kränkningar och trakasserier mellan elever. BTT ansvarar också för att fastställda rutiner följs och utvärderas varje år.

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014

Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Plan för diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 2013-08-24 1 Innehållsförteckning Del 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/2014 Bakgrund 3 Ansvarfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15

20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 20140826 LOVISELUNDSSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ATT MOTVERKA ALLA FORMER AV KRÄNKANDE BEHANDLING 2014/15 Grunduppgifter Följande verksamheter omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola, Särskola

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Stenbocksskolan/Skolområde Syd År 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Planen avser läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-06-13 Vision: På Stenbocksskolan ska alla känna sig trygga och

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer