Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Byskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg Läsår:

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-3, Grundskola 4-6 samt Skolbarnsomsorg a för planen Byskolans trygghetsteam Rektor Personal Forum för samråd Vår vision Byskolan präglas av respekt för människors olikheter. Byskolan ska vara en trygg miljö för alla, fri från diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Elevernas delaktighet Eleverna har klassvis lämnat synpunkter på planen. Läsårets aktiviteter i vilka eleverna varit delaktiga, har kontinuerligt utvärderats. I början av läsåret ansvarar pedagogen för att planen diskuteras i klassen på klassråd samt utvärderas med eleverna under slutet av vårterminen. Vårdnadshavarnas delaktighet På föräldramöte, utvecklingssamtal och på forum för samråd har planen presenterats och vårdnadshavare har haft möjlighet att lämna synpunkter. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. Föräldrar till elever i förskoleklassen eller nytillkomna elever får information om kompisrådet och erhåller deras häfte om kamratskap och mobbing samt information om skolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Personalens delaktighet Varje läsår inleds med att Plan mot kränkande behandling gås igenom och revideras på personalmöten. Skoladministratören informerar vikarierande personal och tar emot underskrift för delaktighet av Plan mot kränkande behandling. Förankring av planen Förankring av planen sker genom föräldramöte, skolans hemsida, forum för samråd, klassråd, elevråd och personalmöte.

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Utvärderingen av planen togs upp i klasserna, kompisrådet och i Byskolans trygghetsteam. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Rektor, personal och elever. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Kartläggningen i maj 2014 visade att inte någon elev kände sig diskriminerad på grund av sitt kön ej heller känner sig retad på grund av sexuell läggning. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal. Kartläggningen i maj 2014 visar, att 1 elev i år F-2, inga elever i 3-5 på skolan upplever sig retade på grund av sin etnicitet. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost av religiösa skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det 1 elev i år F-2 och 3 elever i år 3-5 som upplever sig retade för sjukdom/funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna har. Kartläggningen i maj 2014 visar att ingen elev på Byskolan känner sig retad för sin ålder. Däremot visar enkätsvaren att 9 elever i år F-2 och 2 elever i år 3-5 har blivit retade av andra elever som inte är i samma ålder. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. Kartläggning i maj 2014 visar att i år F-2 att 42 % av eleverna upplever att det inte är arbetsro i klassrummet. Och i år 3-5 var det också många som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet ca 37 %. Ca 34 % av eleverna kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK-undersökningen (Lunds ungdomsenkät) visar att eleverna (årskurs 5 8) upplever att de har lite inflytande på planeringen av undervisningen. Det finns också några elever som inte tycker att flickor och pojkar behandlas lika. Skolbarnsomsorgens verksamhet har ej kartlagts eller följts upp separat och detta ska införas. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas

4 Vi kommer att under hösten 2014 göra trivselenkäten i klasserna samt i skolbarnsomsorgen. Utifrån analysen av dessa kommer vi att arbeta med resultatet på såväl organisation, grupp och individnivå. Byskolans trygghetsteam sätter sedan nya mål. Under våren gör vi en uppföljning på arbetet som har gjorts under hösten. Vi kommer att använda oss av det som kommit upp i Byskolans trygghetsteam som träffas varje månad. Under våren tittar vi på vad åk 5 svarar på Lunken och den sammanställning som skolsköterskan gör efter hälsosamtalen som sker på våren med förskoleklassbarnen och åk 4. Varje klass utvärderar verksamheten sent på våren och föregående års arbete tas upp på forum för samråd. Skolbarnsomsorgen ska utvärdera deras verksamhet med enkät/intervjuer under hösten. för att årets plan utvärderas Byskolans trygghetsteam

5 Främjande insatser KÖN Områden som berörs av insatsen Kön All verksamhet på Byskolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av kön. Insats All personal på Byskolan har i uppgift att agera kraftfullt mot nedsättande sexualiserat språkbruk. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. %c3%a4fte%20om%20kamratsskap%20och%20mobbing.pdf ok%20om%20spr%c3%a5kbruk%20p%c3%a5%20byskolan%20pdf.pdf ok%20om%20tjejer%20och%20kilar.pdf Vid varje Apt (arbetsplatsträff) tas genusfrågor upp till diskussion (en ggr/mån) under punkten Jämställdhet/Likabehandling. Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för genusfrågor. All personal, Rektor KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK Områden som berörs av insatsen Könsidentitet eller könsuttryck Könsöverskridande identitet eller annat uttryck definieras som att man inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat

6 kön. (Ur National encyklopedin) Insats Tillåtande klimat på skolan. Utbildning i sex och samlevnad som ska mynna ut i en handlingsplan under läsåret All personal, Rektor ETISK TILHÖRIGHET Områden som berörs av insatsen Etnisk tillhörighet På vår skola ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Inte någon elev ska bli utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet. Insats Personalen ska vara mer lyhörd för och observant på situationer, som elever med annat hemland som bakgrund kan hamna i, på Byskolan. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring etnisk eller kulturell tillhörighet. All personal, Rektor RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING Områden som berörs av insatsen

7 Religion eller annan trosuppfattning Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolan ska i möjligaste mån underlätta för den enskilde eleven att följa sin tro. Insats Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring religion eller annan trosuppfattning. All personal, rektor FUNKTIONSNEDSÄTTNING Områden som berörs av insatsen Funktionsnedsättning Alla barn/elever på Byskolan ska uppleva att de har lika rättigheter under sin vistelse på skolan. Insats Arbeta för att alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Kartlägga och åtgärda fysiska hinder för elever med funktionsnedsättning innan de kommer till skolan. Öka förståelsen för personer med funktionsnedsättning bland elever och personal genom aktiviteter. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring funktionsnedsättning. Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan Till varje klass under HT. All personal på skolan, skolhälsovården, Rektor

8 SEXUELL LÄGGNING Områden som berörs av insatsen Sexuell läggning Byskolan ska arbeta för förståelse för olika sexuella läggningar. Inte någon elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkande behandling på grund av familjebild eller sexuell läggning. Insats Inom varje arbetslag ska det ske ett arbete för att öka elevernas förståelse för olika sexuella läggningar. Byskolans personal ska agera kraftfullt mot nedsättande språkbruk kring sexuell läggning. Sex och samlevnadsutbildning som ska mynna ut i en handlingsplan under läsåret Alla personal, Rektor ÅLDER Områden som berörs av insatsen Ålder Eleverna på Byskolan ska få ökat ansvar med stigande ålder/mognad. Alla elever/barn ska känna sig trygga när elever/barn i varierad ålder umgås under skoldagen. Insats Byskolan har ett välfungerande rastvakts schema som upprättas vid varje läsårsstart. Byskolan har ett faddersystem. På första skoldagen hälsas de nya förskoleklassbarnen välkomna till skolan och de får en blomma av sina blivande faddrar i år 3. Faddrarna följer sina fadderbarn tills de lämnar Byskolan. All personal, byskolans ledningsgrupp och rektor

9 KRÄNKANDE BEHANDLING Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling Alla elever/barn på Byskolan ska känna sig sedda och trygga. Alla elever/barn ska veta vart de vänder sig om det är någon som blir utsatt. Insats Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga/veta var och hur man agerar när någon blir utsatt. (Läsår ) All personal, Kompisrådet och Rektor

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Vi kartlägger om det förekommer diskriminering eller kränkande behandling på Byskolan och hur våra elever upplever den fysiska och psykosociala miljön. Detta gör vi som grund för att alla barnen på Byskolan ska ha det bra och trivas här. Kartläggningen går till så här: - spontana uppfångade samtal under rast verksamhet och lektionstid - enkät till elever och personal utvärdering sker efter utförd kartläggning (Ansvar: BTT) - samtal om trivsel och kamratskap på samtliga utvecklingssamtal, dvs. två ggr/läsår (Ansvar: arbetslaget) - varje elev får enskilda hälsosamtal med skolsköterskan under läsåret i år 2 och i år 4 (Ansvar: skolsköterskan) - F-klassens barn kallas tillsammans med sina föräldrar till skolsköterskan för uppföljande samtal ( Ansvar: skolsköterskan ) - Byskolans trygghetsteam sammanställer och kartlägger den information som elever, föräldrar och skolpersonal förmedlat en ggr/termin - klassråd varje vecka i alla klasser - BTT granskar ev. upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier en gång i månaden eller vid behov. - Kompisrådet delar ut en enkät till samtliga barn på skolan på höstterminen. Resultatet från denna enkät är grunden till läsårets arbete i kompisrådet Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen De besvarar enkät under hösten (både för skolverksamheten och för skolbarnsomsorgen ), elever i åk 5 svarar på LUNKEN på vårterminen och skolsköterskan har enskilda hälsosamtal under läsåret i åk 2 och 4 samt under utv. samtal. Under vårterminen har f-klassbarnen tillsammans med sina föräldrar uppföljningssamtal med skolsköterskan. Hur personalen har involverats i kartläggningen Det finns en stående punkt på arbetsplatsmötena 1 gång i månaden. Resultat och analys Kartläggningen i maj 2014 visade att inte någon elev kände sig diskriminerad på grund av sitt kön. Detta ligger i linje med insamlad information från spontant uppfångade samtal.

11 Kartläggningen i maj 2014 visar, att 1 elev i år F-2, inga elever i 3-5 på skolan upplever sig retade på grund av sin etnicitet. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost av religiösa skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det finns 3 elever i år F-2 och 1 elev i år 3-5 som upplever sig retade på grund av att de äter specialkost. Av kartläggningen framgår ej om eleverna äter specialkost pga. allergi eller av andra skäl. Kartläggningen i maj 2014 visar att det 1 elev i år F-2 och 3 elever i år 3-5 som upplever sig retade för sjukdom/funktionshinder. Av kartläggningen framgår inte vilken sjukdom/funktionshinder som eleverna har. Kartläggningen i maj 2014 tyder inte på att någon elev känner sig retad på grund av sexuell läggning. Ej heller tyder spontant uppfångade samtal på detta fram till Kartläggningen i maj 2014 visar att ingen elev på Byskolan känner sig retad för sin ålder. Däremot visar enkätsvaren att 9 elever i år F-2 och 2 elever i år 3-5 har blivit retade av andra elever som inte är i samma ålder. Kartläggningen i maj 2014 tyder inte på att någon elev känner sig retad på grund av sexuell läggning. Ej heller tyder spontant uppfångade samtal på detta fram till och med den Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning i maj 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. I samtal med elever och deras föräldrar så uppkommer det att elever kränker varandra via sociala medier och sms efter skoltid.

12 Förebyggande åtgärder Byskolans kompisråd Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett viktigt led i trygghetsarbetet är elevmedverkan. På Byskolan finns 3 elever/klass från år 3-6 med i kompisrådet. Kompisrådet uppgift är att vara extra ögon/öron på rasterna (bl.a. att vara med i lekar bland de yngre barnen). De ska inte ersätta rastvakterna utan komplettera dem. Det är viktigt att ha regelbundna samtal med dessa elever. Det sker när kompisrådet träffas var 14:e dag. Alla elever ska känna till Kompisrådets brevlåda, vilka elever som är kamratstödjare samt få och känna till Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning. Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning delas ut till samtliga elever i år F samt till nyinflyttade elever på skolan. Kompisrådet tillsammans med vuxna ur Byskolans trygghetsteam(btt) informerar om Byskolans kompisråd, Kompisrådets brevlåda och om Kompisrådets häfte om kamratskap och mobbning i samtliga klasser varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet och BTT) Fotografier på Kompisrådets medlemmar sätts upp vid skolans entréer varje hösttermin. (Ansvar: Kompisrådet) Åtgärd Kompisrådet lämnar ut Kompisrådets bok om språkbruk på Byskolan och häftet om Flickor och Pojkar på Byskolan - lika men ändå olika, till varje klass under HT. Kompisrådet ska arbeta för att alla elever/barn ska våga/veta var och hur man agerar när någon blir utsatt på skolan eller via sociala medier eller sms. (Läsår ) Kompisrådet gör trygghetsvandringar och diskuterar dessa med samtliga klasser. Motivera åtgärd Kartläggning VT 2014 visar att elever (ca 21 %) på Byskolan i år F-2 upplever att andra barn är dumma mot dem. Många har sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 44 %. Kartläggning 2014 visar att elever (ca 15 %) på Byskolan i år 3-5 upplever också att andra barn är dumma mot dem. Även här har många sett andra blivit retade men vågar inte säga ifrån, ca 27 %. Kompisrådet, BTT

13 Hälsorådet Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning och Funktionsnedsättning Hälsorådets jobbar med hälso-, rast- och matfrågor. Målet är att eleverna ska kunna påverka sin skolvardag på Byskolan. Hälsorådet träffas var 14:e dag. Hälsorådet består av elever från respektive årskurs samt 2 pedagoger. Åtgärd Klassråden tar upp frågor som rör Hälsorådets uppgifter och för fram dessa där. Utifrån det som framkommer arbetar gruppen aktivt för att se till de åtgärder som eleverna tagit fram åtgärdas. Motivera åtgärd Viktigt att eleverna kan vara med och påverka sin vardag och att de kan få vara delaktiga i beslut för förbättringar. Hälsorådet Åldersblandade aktiviteter Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling och Ålder Byskolan har ett fungerande faddersystem. Då eleverna börjar på Byskolan vid 6-års ålder delas de in i fadderbarnsgrupper och varje grupp får en faddergrupp från år 3. År 3 är både faddrar och fadderbarn. Under läsåret planeras olika aktiviteter som genomförs i faddergrupperna. Alla elever/barn ska känna sig trygga när elever/barn i varierad ålder umgås under skoldagen. Åtgärd Fadderverksamhet sker kontinuerligt under läsåret. Hela skolan vandrar. Gemensam

14 matematikdag årligen i åldersblandade grupper. Elevens val Miljörådet har uppstart och avslut av Grön Flagg arbete gemensamt. Motivera åtgärd För att elever ska känna sig trygga med varandra på skolan. Kunna ta hjälp och få stöd av andra elever än de som går i sin egen klass. Mentorer och respektive råd BTT ( Byskolans trygghetsteam) Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Byskolans trygghetsteam träffas en gång i månaden eller oftare vid behov. Teamet diskuterar förebyggande arbete och arbetar med aktuella händelser. Alla elever på Byskolan ska känna till vilka vuxna som ingår i Byskolans trygghetsteam. Byskolans trygghetsteam sammanställer och kartlägger den information som elever, kompisråd, föräldrar och skolpersonal förmedlat en ggr/termin BTT granskar ev. upprättade handlingsplaner för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier. Aktuella händelser rapporteras omgående till nämnden. Eleverna/barnen ska inte behöva uppleva att någon vuxen kränker och/eller trakasserar elev/-er. Åtgärd Misstänker man att det rör sig om kränkande behandling trakasserier/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever som barnet anser ställer till med bekymmer, samt andra som funnits i närheten och några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP ( LösningsInriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpsykolog, skolpersonal och BTT). Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. (Ansvar: skolpersonal och BTT) BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden. Löpande. Byskolans arbetsgång

15 1. En anställd som upplever att en kollega eller annan vuxen kränker en elev ska omedelbart prata med den som agerat tvivelaktigt. 2. Rapportera kränkningen till Rektor (inom 24 tim). 3. Kontakta föräldrarna. 4. Fyll snarast i åtgärds/dokumentationsblankett gällande misstanke om kränkande behandling/trakasserier 5. Om så bedöms kontaktas polismyndighet och arbetsmiljöverket. Motivera åtgärd Kartläggningen 2014 visar att det finns 7st elever i år F-2 och 3st elever i år 3-5 som upplever att någon vuxen är dum mot dem. Kartläggningen behöver fördjupas för att utreda om det rör sig om kränkande behandling/trakasserier. (Ansvar: Rektor, Byskolans pedagoger/kompisrådet, klassråd) Rektor, Byskolans pedagoger och kompisrådet KOMET Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder Ett avtal av skolans personal har utbildats i KOMET-programmet (KOmmunikationsMETod) som är grundat av psykolog Martin Forster och går ut på att skapa arbetsro, positivt klimat i klassrummet, minska beteendeproblem och öka positiva beteenden hos elever. Se: Åtgärd Klasserna arbetar med KOMETS metoder. Hur man tilltalar varandra så att mottagaren inte blir illa berörd. Förändra den allmänna attityden hur man är mot varandra till att bli mer positiv. Arbetsron Motivera åtgärd Skolan bör redovisa särskilda åtgärder för att skapa en fysisk och psykosocial studiemiljö som

16 lämpar sig för alla elever. (Ur Handledning för likabehandling 2008) Kartläggning visar att i år F-2 att 42 % av eleverna upplever att det inte är arbetsro i klassrummet. Och i år 3-5 var det också många som upplevde att det inte var arbetsro i klassrummet ca 37 %. Ca 34 % av eleverna kände sig inte trygga på lektionerna i Gula byggnaden. LUNK-undersökningen (Lunds ungdomsenkät) visar att eleverna (årskurs 5 och 8) upplever att de har lite inflytande på planeringen av undervisningen. Byskolans pedagoger

17 Rutiner för akuta situationer Policy På Byskolan ska inga elever/barn utsättas för trakasserier, diskriminering eller kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Arbetsgång vid misstanke om kränkande behandling, trakasserier och/eller diskriminering 1. Skolpersonalen får information om misstänkt kränkning, trakasserier/diskriminering från elever, föräldrar eller annan personal. Fyll i rapport "handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasserier". 2. Skolpersonalen intervjuar det barn som upplever att livet i skolan är besvärligt, så att det här barnet känner sig säker på att deras oro tas på allvar Viktigt att elevens upplevelser kommer fram. Om det är ett vanligt bråk arbetar personalen vidare enl. Åtgärder vid elevens dåliga uppförande. OBS! Vid samtalet ska eleven själv berätta. Åtgärder vid elevers uppförande som inte bedöms vara kränkande behandling eller trakasserier/diskriminering 1. Direkt tillsägelse (gäller alla vuxna). 2. Allvarssamtal (samtal med eleven i enrum). 3. Medlingssamtal (samtal med alla inblandade). 4. Vid behov kopplas Kompisrådet in (Kompisrådet). 5. Vid behov informeras vårdnadshavare. 6. Möte med berörda, (EK). 7. Anmälan till socionom/socialtjänsten. 8. Informera Barn och skolnämnd Lund Öster. 9. Avstängning enl. skollag Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Pedagoger i skola och på fritidshem Kompisrådet BTT Skolsköterska Rektor Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever Misstänker man att det rör sig om kränkande behandling trakasserier/diskriminering kopplas BTT in och fortsätter att utreda fallet. Vid behov sätts supportergrupp in enligt LIP-metoden. En supportergrupp består av elever som barnet anser ställer till med bekymmer, samt andra som funnits i närheten och några vänner. Metoden med supportergrupper är evidensbaserad och utarbetad av Sue Young, Hull, England. Detta beskrivs i boken Nya lösningar mot mobbning.(2010) LIP ( LösningsInriktad Pedagogik) (Ansvar: skolpersonal och BTT). 1. Berörda föräldrar informeras inom 24 timmar.

18 2. Åtgärder vidtas för att kort- och långsiktigt häva situationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs. 3. BTT redovisar antal rapporter i skyddsrondsprotokollet. Antalet rapporter delges nämnden. Löpande. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om anställd/vuxen kränker eller trakasserar/diskriminerar elev Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning: 1. alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier 2. påtala fel, komma med konstruktiv kritik och i yttersta fall, genom aktivt handlande ingripa mot sådant som strider mot den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på 3. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldighet och ansvar i skolvardagen 4. ingripa om en kollega uppträder kränkande mot en elev eller motverkar en elevs rättigheter Rutiner för uppföljning Åtgärderna för att utreda och åtgärda kränkningar ses över varje år i samband med att Likabehandlingsplanen uppdateras. Rutiner för dokumentation Fyll i rapport "handlingsplan för utredning/dokumentation gällande misstanke om kränkande behandling och trakasserier". Fylls i av ansvarig vuxen. Som ansvarig räknas den som får kännedom om/ser/eller griper in i konflikt/kränkning. Ansvarsförhållande Rektor har yttersta ansvaret för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. BTT ( byskolans trygghetsteam ) ansvarar för att utreda kränkningar och trakasserier mellan elever. BTT ansvarar också för att fastställda rutiner följs och utvärderas varje år.

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola a för planen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling Friskolan Metis plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola år F-9. Ansvariga för planen Rektor: Dan Jakobsson Personalrepresentant:

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-6 och Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyckelknippan Förskole AB 2015/2016 1 Nyckelknippans plan mot diskriminering och kränkande behandling En plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolan 7-9 plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller 2015-01-01-2016-01-01 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan I Gudhem Ansvariga för planen Claes Hagman Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer