Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15"

Transkript

1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem

2 Inledning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen. Skolan och förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet; en Likabehandlingsplan enligt 3:e kapitlet 16 i diskrimineringslagen och en Plan mot kränkande behandling enligt 6:e kapitlet 8 skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling. Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Planen ska också visa hur verksamheten förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det räcker inte med att arbeta utifrån ett individperspektiv och betrakta problemet som en fråga om enskilda individers attityder och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. Det innebär bland annat en regelbunden kartläggning och granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar till exempel om att arbetet är långsiktigt och att såväl lärare som elever är engagerade. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och utvecklas. Definitioner Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2012). Kränkande behandling är handlingar som nedvärderar ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn)

3 psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbcommunities). OBS! Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening. Personal behöver ibland tillrättavisa barn/elever för att skapa en god miljö för hela verksamheten. En befogad tillrättavisning är alltså inte en kränkning i lagens mening, även om barnet/eleven ifråga kan uppleva tillsägelsen som kränkande. Trakasserier är en kränkande handling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskriminering är när förskola/skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund. Diskriminering kan förekomma genom skolans regler, traditioner, undervisning, läroböcker etc. Med indirekt diskriminering menas att förskola/skolan missgynnar någon genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att barn och elever ska värderas lika. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika. Diskrimineringsgrunder De kategorier av personer eller de karakteristiska som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Könsöverskridande identitet eller uttryck Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Skolan ska förebygga och

4 Etnisk tillhörighet förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har ett ansvar för att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Religion och annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Skolan och förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas rättigheter. Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder när det gäller åldersindelning i skolverksamhet. Ledningsdeklaration Västerfärnebo skola ska vara en öppen och trygg skola där alla elever blir sedda ska göra allt som står i sin makt för att alla elever ska nå kunskapsmålen vill ha ett nära samarbete med alla sina elever och deras vårdnadshavare

5 Visionen är: att alla elever ska känna sig trygga och glada när de är i skolan att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och nå sina mål Utvärdering av förra läsårets (-13/14) mål och åtgärder på Fritids Barnen ska uppleva trygghet utomhus på fritids A) Skolgården behöver begränsas B) Inga fritidsbarn i skogen efter (vid höst och vinter eventuellt tidigare pga. mörkret) Delar av målet är uppnått, skolgården är delvis inhägnad. Skolgården kommer att inhägnas när skolgården byggs om. VI väntar på ombyggnad från Sala kommun. Inga barn efter i skogen efter mörkret har varit bra för fritids, men vi har stramat åt det ytterligare eftersom vi vill ha kontroll på var eleverna är. Inga barn i skogen efter alla, from v 45 gäller inga barn i skogen efter Susanne L-P All personal på fritids Barnen ska visa hänsyn mot varandra A) Ha diskussioner om vad ordet hänsyn betyder B) Visa kortare film-klipp som är kopplade till begreppet hänsyn En gång/vecka har vi haft en längre samling där vi lyssnade in hur veckan varit. Vi arbetar med att visa hänsyn i alla vardagliga situationer, vänta på sin tur på mellanmål, använda leksaker/saker i

6 turordning, vara schyssta kompisar, pratat om att alla är olika och klarar olika saker. De äldre barnen ska vara goda förebilder för de yngre. Vi har ej tittat på någon film som handlar om ämnet eftersom vi inte har haft någon TV att titta på. Vi ska köpa en TV till fritids. Vi har inte kommit så långt som vi hade tänkt i vårt målarbete, vi har haft stor sjukfrånvaro och många vikarier. Fritids har även bytt lokaler och det har tagit en stor del av personalens tid och kraft. Vi känner nu stor nyfikenhet och glädje fram mot detta läsår nu när flytten är klar och vi fått nya fina lokaler. All fritidspersonal Utvärdering av förra läsårets (-13/14) mål och åtgärder i F-6 Öka vårdnadshavares inflytande och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan. Alla kände till den enligt enkätundersökningen i år. 2/73 vårdnadshavare svarade att de inte ansåg att vi följde den. A) Starta en diskussion med vårdnadshavare genom att bjuda in intresserade vårdnadshavare till läsårets första Forum för samråd, då Likabehandlingsplanen står på agendan. Vid höstens föräldramöte inbjöds intresserade föräldrar att vara med vid första forum för samråd för att kunna vara delaktiga i de fokusområden som likabehandlingsplanen skulle innehålla. Vid föräldramötet kunde föräldrarna ta del av ett första utkast av likabehandlingsplanen. Klassrepresentanterna som kom till forum för samråd bidrog med idéer som vi skrev in i likabehandlingsplanen och senare genomförde. Det var till exempel åtgärder som rastvaktande sexor och en presentation av likabehandlingsplanens mål och vision i skolkatalogen. B) Presentera Likabehandlingsplanen vid föräldramöte, utvecklingssamtal och genom att skicka ut den till alla vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalen fanns likabehandlingsplanen framme. Alla mentorer har skickat hem likabehandlingsplanen via mejl/pappersform. C) Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan när den har varit på remiss i Forum för samråd. Vi har i dagsläget ingen aktuell hemsida på grund av beslut på kommunalnivå och därför har inte likabehandlingsplanen lagts ut på hemsidan. D) Skriva in Likabehandlingsplanens mål och vision i skolkatalogen. (Den med telefon nr och klasslistor som delas ut varje läsår). Målet är nått.

7 A) Susanne L-P och Annika Axelsson B) Mentorer och klasslärare C) Sofia Klåvus D) Monika Sandin och Annika Axelsson Öka elevernas inflytande och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan Enligt enkätsvaren har 62/79 eleverna har kännedom om likabehandlingsplanen. De flesta som inte känner till likabehandlingsplanen är de yngsta eleverna på skolan. Mentorerna har presenterat likabehandlingsplanen i form av en power-point för eleverna för att öka elevernas kännedom om likabehandlingsplanen. Vi har misslyckats att ge eleverna inflytande över likabehandlingsplanen, men gett eleverna möjlighet att påverka vilka regler vi ska ha i t.ex. klassrummen. A) Diskutera i klassråd och elevråd hur de tycker att det ska kunna bli mer rättvist mellan killar och tjejer i skolan. Lärare har fångat upp elevers upplevelser av att vi vuxna har behandlat tjejer och killar olika vid tillsägelser. Tjejerna upplevde att de fick fler tillsägelser och att vuxna var mer toleranta mot killarna. B) Låta frivilliga från åk 6 vara rastvakter vissa raster. Åtgärden är genomförd med gott resultat. A) Klasslärare i klassråden B) Karin Eklund-Stridsberg genom elevrådets arbete Alla elever upplever arbetsro och trygghet i skolan Elever vände sig till idrottsläraren under läsåret och önskade komplettering av duschdraperier så att alla elever skulle ha möjlighet att duscha utan att känna sig iakttagna. Duschdraperier köptes in och sitter uppe, vilket har gett positiva upplevelser och bidragit till en trygghet i omklädningsrummen.

8 A) Köpa in fler hörselskydd. Hörselskydd köptes in under hösten och har använts till viss del i klassrummen. B) Försöka hitta samarbetsformer mellan årskurserna. Vi har haft olika fadderverksamheter under året, till exempel Världsboksdagen. Läsgrupperna i årskurs 4-6 har genomförts under året. C) För att få en lugn start på dagen öppnas klassrummen kl varje morgon så att elever kan gå in för att läsa tyst (gäller åk 3-6). I årskurs 3-4 har inte många valt att gå in och läsa. I årskurs 5-6 har de gått in, men det är inte många som valt att läsa utan att suttit och pratat istället. Vi fortsätter att erbjuda den möjligheten även nästa år med en vuxen som sitter med i klassrummet för att arbetsro ska infinna sig. D) Dagens schema presenteras med bildstöd på tavlan. Alla klasslärare gör detta varje dag. E) Regler för samvaron i klassrummet tas fram i början av läsåret tillsammans med eleverna. Alla klasslärare gör detta tillsammans med eleverna inför det nya läsåret. F) Förstärka goda beteenden hos eleverna med tecken. T ex tummen upp och musselapplåd. Lärare använder oftare tummen upp än musselapplåder till eleverna, men ännu oftare muntligt. G) Vi har nolltolerans för fula ord och kränkande uttryck. Vad är fula ord? Vilka ord upplevs kränkande? Detta måste diskuteras tillsammans med eleverna. Det finns elever med ett oacceptabelt språkbruk, men vi vuxna reagerar och agerar så mycket som vi orkar. H) Alltid använda reflexväst då man rastvaktar. Vi använder reflexväst när vi är ute och är rastvärdar. Det gör även sexorna när de är rastvärdar. A) Annika Axelsson B) Undervisande lärare C) Undervisande lärare D) Undervisande lärare E) Klasslärare F) Undervisande lärare G) All personal på skolan H) Alla som rastvaktar

9 Samverkan med elever Eleverna har under våren svarat på en enkät och fyllt i en barometer. Detta har skett som en del av kartläggningen inför höstens arbete. Eleverna blir, under kommande läsår, delaktiga i arbetet med Likabehandlingsplanen genom att delta i diskussioner om värdeladdade ord, vad respekt är och brainstorming om rastaktiviteter. Planen är att använda elevernas synpunkter för att verkligen rikta in arbetet mot det som eleverna upplever som viktigt. I nästa års barometer vill vi få med en frågeställning kring vad gör DU för att öka trygghet och trivsel. Sammanfattat resultat av kartläggningen Enkäter är genomförda, både med elever och vårdnadshavare. Resultatet av dessa har lett oss till följande slutsatser: Toaletterna behöver fräschas upp. Vi behöver jobba med att stävja slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap ( någon har sett till att jag inte får vara med ). Vi behöver öka tryggheten vid bussen. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a etnisk tillhörighet. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a kön, Vi behöver jobba med hur man uttrycker sig i skrift till varandra. Vi har fått stor & positiv respons på symbolerna hjärtat, handen och örat och vi vill därför fortsätta det arbetet. Arbetslagets reflektioner i samband med utvärderingen i juni: Vi behöver bli bättre på att kommunicera målet (att alla elever ska känna sig trygga) och på att nå ut med information om VAD VI GÖR för att nå målet. Vi behöver bli bättre på att betona för eleverna att OLIKA ARBETSPASS KRÄVER OLIKA GRAD AV LUGN OCH RO Hur får vi till elevernas inflytande över fokusområden i Likabehandlingsplanen? Vi vill öka tryggheten vid bussen. I nästa års barometer vill vi vara tydligare med att barometern är tänkt för att fånga upp BÅDE elevens OCH VH:s upplevelser och synpunkter. I nästa års barometer vill vi få med en frågeställning kring vad gör DU för att öka trygghet och trivsel

10 Arbetslagets reflektioner i samband med skolstarten i augusti: Vi behöver jobba för ökad tolerans för människor med invandrarbakgrund. Vi behöver tillmötesgå tjejernas önskemål om egen toalett med ett skåp där det förvaras bindor o dyl. Vi behöver jobba vidare med språkbruket bland våra elever. Vi behöver fortsatt handledning utifrån en handfull elever med viss beteendeproblematik Vi behöver begränsa skolans område. Efter ombyggnationen (som ännu inte är helt slutförd) har skolans område blivit vidsträckt. Barnen kan vistas på olika ytor och är ibland helt/delvis dolda av byggnader. Detta gör att det är svårt att ha uppsikt över alla barn på raster och fritidstid. Vi behöver utveckla former för rastaktiviteter och inspirera eleverna kring detta. Föräldraenkäten Enkäter är genomförda, både med elever och vårdnadshavare. Resultatet av dessa har lett oss till följande slutsatser: Toaletterna behöver fräschas upp. Vi behöver jobba med att stävja slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap ( någon har sett till att jag inte får vara med ). Vi behöver öka tryggheten vid bussen. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a etnisk tillhörighet. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a kön. Vi behöver jobba med hur man uttrycker sig i skrift till varandra. Vi har fått stor & positiv respons på symbolerna hjärtat, handen och örat och vi vill därför fortsätta det arbetet. Alla VH känner till vår Likabehandlingsplan och vi vill därför fortsätta arbetet riktat till VH på samma sätt som tidigare. 2 av 79 VH tycker inte att planen har följts. Mål och åtgärder i F-6 Skolans olika miljöer är trygga och trivsamma att vistas i. A) Begränsa skolans område för att öka tryggheten.

11 B) Öka tryggheten vid bussen genom att införa bussvakter. C) Endast nödvändig fordonstrafik på skolans område, men aldrig på rasttid. D) Toaletterna behöver fräschas upp. E) Vi behöver tillmötesgå tjejernas önskemål om egen toalett med ett skåp där det förvaras bindor o dyl. A) Vaktmästaren avgränsar i skogen, vid kullen och bakom B-längan med band. B) Åtgärden genomförd i augusti. C) Skyddsombudet meddelar våra raster till berörda så att de vet vilka tider de ska undvika. D) Vaktmästaren ansvarar för underhåll av toaletterna. Hämta idéer från elevrådet på hur vi kan göra toaletterna trivsammare (Karin ansvarar). E) Annika Axelsson & Ann-Marie Forsberg ansvarar. Alla på skolan använder ett vårdat språk. Informera vårdnadshavare och föra en dialog med eleverna om värdeladdade ord. Syftet är att ta reda på vilka uttryck eleverna upplever som fula. Gå via klassråden, vidare till elevrådet och tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. När vi har nått en överenskommelse kring detta jobbar vi vidare genom att: Markera varje gång eleverna använder svordomar/andra fula uttryck. Använda oss av åtgärdstrappan.

12 Alla vuxna på skolan ansvarar för detta. Alla på skolan möts av respekt, oavsett etnisk tillhörighet A) Föra en dialog med eleverna om vad respekt är för att ta reda på vad detta innebär för eleverna. Gå via klassråden, vidare till elevrådet och tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. När vi har nått en överenskommelse kring detta jobbar vi vidare i enlighet med åtgärdstrappan. B) Samverkan med skola i Nepal. C) Plocka in någon extern aktör som kan berätta om att komma från ett annat land/om mänskliga rättigheter. A) Klasslärarna, elevrådsansvarig samt alla vuxna på skolan. B) Britt har kontakten. C) Annika undersöker om Röda Korset skulle kunna hjälpa oss med detta, tex genom att delta på FN-dagen den 24/10. Susanne undersöker om Roger Haddad har möjlighet att besöka oss. Alla på skolan möts av respekt, oavsett kön. A) Föra en dialog med eleverna om vad respekt är för att ta reda på vad detta innebär för eleverna. Gå via klassråden, vidare till elevrådet och tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. När vi har nått en överenskommelse kring detta jobbar vi vidare i enlighet med åtgärdstrappan. B) Använda böcker (som tar upp genus på olika sätt) som utgångspunkt för diskussioner med våra elever. Vi önskar att Eva (bibliotekarie) hjälper oss med att välja ut lämpliga böcker. C) Göra besök i varandras klassrum för att observera våra olika sätt att bemöta eleverna utifrån kön. Hur säger vi till pojkar och flickor, är det någon skillnad? D) Göra egenobservationer av oss själva under en avgränsad tid (en vecka) och sedan diskutera våra observationer vid ett konferenstillfälle. Hur säger vi till pojkar och flickor, är det någon skillnad? A) Klasslärarna, elevrådsansvarig samt alla vuxna på skolan. B) Alla som undervisar i svenska. C) Alla undervisande lärare ska få minst ett sådant besök under läsåret. Samordnas på konferenstid.

13 D) Samordnas på konferenstid under höstterminen. Vår skola är fri från slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap Angående språkbruket hänvisar vi till ovanstående mål gällande detta (mål 2). A) Vi vill fortsätta arbetet med symbolerna hjärtat, handen och örat. Använda symbolerna när vi diskuterar hur vi ska vara mot varandra med eleverna. B) Göra må-bra-figurer med eleverna. Vad får dig att må bra? C) Forumspel med eleverna. Gärna i miljöer där det händer, som en rundvandring på skolan där olika scenarier spelas upp. De vuxna spelar först för att visa eleverna hur det går till och sedan kan elever ta över och spela olika roller. D) Läraren ansvarar för gruppindelningar i undervisningen. E) Pedagogerna tar hjälp via handledning utifrån elever med viss beteendeproblematik. F) Utveckla former för rastaktiviteter och inspirera eleverna kring detta. Föra en dialog med eleverna och vårdnadshavarna om rastaktiviteter för att ta reda på vad eleverna vill ha och vilket material som behövs. Gå via klassråd och Forum för samråd, vidare till elevråd och sedan tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. A) Alla vuxna på skolan ansvarar. B) Varje klass gör detta någon gång under höstterminen. Klasslärarna ansvarar. C) Genomförs under temadag/fn-dagen. D) Undervisande lärare ansvarar. E) Elevhälsoteamet ansvarar. F) : klasslärare, elevrådsansvarig, rektor, vaktmästare. Samordnas på konferenstid under hösten. Alla känner till vilket arbete som görs för att vår skola ska bli öppen & trygg. (likabehandlingsplan, symboler, regler, åtgärdstrappa, elevhälsoteam) A) Allt det som finns nämnt ovan ska finnas presenterat på Schoolsoft innan läsåret är slut. B) Likabehandlingsplanen, åtgärdstrappan och elevhälsoteamet presenteras i samband med FN-dagen/temadag under hösten. C) Åtgärdstrappan, regler och symboler tar klasslärarna upp med eleverna i början av varje termin samt vid behov. D) Vid höstens första Forum för samråd (22/9) får vårdnadshavarna möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i Likabehandlingsplanen. E) När Likabehandlingsplanen är klar mejlas den till samtliga vårdnadshavare.

14 F) Utarbeta en light-variant av Likabehandlingsplanen så att den blir lättare att ta till sig för både elever och vuxna. G) Utarbeta ett bildstöd med Likabehandlingsplanen i korta ord, så att vi lättare kan koppla den till saker som händer på skolan när vi pratar med eleverna. A) Anna Berglind ansvarar B) Arbetslaget tillsammans med Elevhälsoteamet planerar dagen C) Klasslärarna ansvarar D) Rektor ansvarar E) Klasslärarna ansvarar F) Annika Axelsson ansvarar G) Anna Berglind ansvarar Alla elever upplever arbetsro på lektionerna A) Via samtal med eleverna göra dem medvetna om hur arbetsro kan se ut vid olika tillfällen. B) Hjälpa eleverna genom att påpeka när det ÄR arbetsro. C) Skapa korta tillfällen för avspänning då och då. D) Hörlurar för att skapa möjlighet att skärma av sig när man jobbar med tex ipad. Hörselskydd för de elever som behöver ha det helt tyst och möjlighet att lyssna på musik för de elever som upplever detta som ett bra sätt att få arbetsro. A) Undervisande lärare ansvarar B) Undervisande lärare ansvarar C) Undervisande lärare ansvarar D) Undervisande lärare ansvarar Öka vårdnadshavares inflytande och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan A) Starta en diskussion med vårdnadshavare genom att bjuda in intresserade vårdnadshavare till läsårets första Forum för samråd, då Likabehandlingsplanen står på agendan. B) Presentera Likabehandlingsplanen vid föräldramöte, utvecklingssamtal och genom att skicka ut den till alla vårdnadshavare. C) Likabehandlingsplanen läggs ut i Schoolsoft när den har varit på remiss i Forum för samråd.

15 D) Skriva in Likabehandlingsplanens mål och vision i skolkatalogen. (Den med telefon nr och klasslistor som delas ut varje läsår). E) I nästa års barometer vill vi vara tydligare med att barometern är tänkt för att fånga upp BÅDE elevens OCH VH:s upplevelser och synpunkter. A) Rektor B) Rektor och klasslärare C) Anna Berglind D) Monika Sandin och Annika Axelsson E) Anna Berglind och Annika Axelsson Nya mål och åtgärder på Fritids Alla på skolan använder ett vårdat språk Ha samarbete med skolan om vilka ord som är ok att använda, samma regler på fritids som i skolan gällande detta. Fritids använder också Åtgärdstrappan All personal på fritids har samma förhållningssätt angående vårdat språk All Personal på fritids Vår skola är fri från slagsmål från slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap Använda oss av symbolerna hjärtat, handen och örat även på fritids. Eleverna får göra skyltar med symbolerna till korridoren och till stora rummet på fritids. Diskutera med eleverna hur symbolerna kan användas på fritids. Ta hjälp och extra förstärk av symbolerna vid diskussioner med eleverna.

16 All personal på fritids Alla elever känner trygghet både inomhus och utomhus Genomföra en enkät om trygghet och trivsel en gång/termin, i oktober och i april. Utifrån den se hur läget är på fritids nu, vad vi behöver fokusera extra på. Fortsätta arbetet med begränsningar på skolgården och tydligheten med var barnen kan leka under fritidstid. De äldre barnen har ansvarskompisar för eleverna i fsk-klass/åk 1. Prata med de äldre vad det kan innebära att ha en ansvarskompis. All Personal på fritids Gemensamt för alla fritids tre mål är att vi lyfter något av mål och åtgärder på en av veckans samlingar. Främjande arbete Rastvakts-schema med fotografier på vem/vilka som rastvaktar på de olika rasterna under skoltid. Idrottsläraren använder en del av sin arbetstid till att möta eleverna och tillbringa tid i omklädningsrummen inför och efter idrottslektioner. De yngre eleverna har en fadder. De äldre eleverna har fadderbarn. Åk 3 är både faddrar och fadderbarn. Alla elever ingår tillsammans med sin fadder/sitt fadderbarn i en större faddergrupp. På skolan är de 88 eleverna indelade i 10 faddergrupper. Alla elever har bestämda platser i matsalen. Rutiner för direkta åtgärder vid kränkande behandling Åtgärdstrappa 1. Elev säger till elev 2. Vuxen säger till elev 3. Mentor ringer vårdnadshavare 4. Skolan kallar till ett möte där vårdnadshavare, personal och ibland rektor ingår 5. Rektor ansvarar för att andra instanser kopplas in i fallet

17 Rutiner för rapport till rektor Alla dokumenterade fall mailas utan dröjsmål till rektor/förskolechef. Allvarliga händelser kan kräva omedelbar information till rektor. Skador anmäls i Flexsite. Ev. polisanmälan görs av rektor/förskolechef. Rutiner för rapport från rektor till huvudman Händelser som leder till skriftlig dokumentation och inkommer till förskolechef eller rektor, återrapporteras löpande till förvaltningschefen. Återrapporteringen sker igenom ett epostmeddelande med standardiserad rubrik och lagras i en sekretessbelagd digital mapp. Ordförande, vice ordförande och oppositionsledare delges materialet i samband med ordförandeberedningen inför varje sammanträde. Ordförande avgör om något skall rapporteras vid nämndsammanträde. Hur planen görs känd för alla I Forum för Samråd, den 22 september 2014 diskuteras Likabehandlingsarbetet på skolan. Alla vårdnadshavare på föräldramötet inbjuds att delta vid detta tillfälle. I klassråd diskuteras planen. I elevråd diskuteras planen. Planen mejlas/skickas i pappersform till vårdnadshavare som önskar, då den färdigställts. Tidsplan för uppföljning av likabehandlingsarbetet Aug-sept Gå igenom planen i hela personalgruppen: Repetera/skriv de nya målen och de planerade åtgärderna. Rektors ansvar. Klassföreståndarna går igenom planen, alt. broschyren med eleverna. Klassföreståndarnas ansvar. Sept Nov Feb Mars April Planen skickas in till förvaltningen 30/9. Rektors ansvar. Konferens med terminsavstämning. Är vi på rätt väg? Rektors ansvar tillsammans med specialläraren. Konferens kring likabehandlingsfrågor. Rektors ansvar. Enkätundersökning/intervjuer med elever och vårdnadshavare Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind, Annika Axelsson och klassföreståndare. Konferens med utvärdering av det likabehandlingsarbete vi gjort, utifrån föregående års mål och de åtgärder vi genomfört. Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind och Annika Axelsson. Fortsatt kartläggningsarbete/nulägesbeskrivning och analys av enkätsvar, intervjuer, elevråd mm. All personal ansvarig.

18 Maj Juni-sept Konferens med diskussioner utifrån kartläggningsresultatet. Sätta upp nya mål och planera åtgärder för att uppnå de nya målen. Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind och Annika Axelsson Sammanställning av likabehandlingsplanen. Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind och Annika Axelsson.

19

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 /Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Salbo förskola 14 01 08

Likabehandlingsplan. Salbo förskola 14 01 08 Salbo förskola 14 01 08 2 (30) INLEDNING 3 (30) INNEHÅLL RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (30) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision Inflytande och delaktighet Kartläggning, uppföljning

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01

LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 Utbildningsförvaltningen Los skola LOKAL ARBETSPLAN 2014-09-01 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING utifrån diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) Mål Det goda mötet,

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen StoraVargen 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. För: Vallaskolan 7-9. Datum: september 20102-september 2013. Vallaskolan

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. För: Vallaskolan 7-9. Datum: september 20102-september 2013. Vallaskolan /Plan mot kränkande behandling För: Vallaskolan 7-9 Datum: september 20102-september 2013 Vallaskolan INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 3 ANSVARSFÖRDELNING..9 LEDNINGSDEKLARATION...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Östervåla skola 7-9. Beslutad av: Johan Mattsson, rektor Upprättad 20141017 1 (14)

PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Östervåla skola 7-9. Beslutad av: Johan Mattsson, rektor Upprättad 20141017 1 (14) HEBY100 v 1.0 2005-11-28 1 (14) Datum 20141017 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PLAN FÖR LIKABEHANDLING MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Östervåla skola 7-9 Beslutad av: Johan Mattsson, rektor

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

2012-11-01 2013-10-31 Enbacka skola Likabehandlingsplan Förenklad version SÄTERS KOMMUN

2012-11-01 2013-10-31 Enbacka skola Likabehandlingsplan Förenklad version SÄTERS KOMMUN 2012-11-01 2013-10-31 Enbacka skola Likabehandlingsplan Förenklad version SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN... 1 VISION...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Varekils skola/ Fritidshem 2014 1. Vision 2. Nu gällande plan 2:1 Giltighetstid 2:2 Uppföljning av fjolårets åtgärder 2:3 Ansvar 3. Samverkan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117

Likabehandlingsplan. Banafjälskolan 2012-2013. förskolan. Version: 20120117 Banafjälskolan förskolan 2012-2013 Version: 20120117 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Vår vision på Banafjälskolan... 3 2. Bakgrund... 4 3. Främjande och förebyggande arbete... 4 3.1 Planerade

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Åkerö skola 7-9 2014 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling "Likabehandlingsplan" Åkerö skola 7-9 2014 LEKSANDS KOMMUN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Tigern 2014-2015 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och gäller under läsåret 2014-2015

Läs mer

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling

LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN. mot diskriminering och kränkande behandling LOKAL LIKABEHANDLINGSPLAN mot diskriminering och kränkande behandling FAGERHULTS SKOLA 2014-2015 Innehållsförteckning Vision s. 2 Vad säger lagen s. 2 Utvärdering av likabehandlingsplanen 13/14 s. 2 Främjande

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015

Luleå maj 2014. Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 Vintergatans likabehandlingsplan 2014-2015 1 Vintergatans likabehandlingsplan Bakgrund Förskolan har skyldighet att varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet. Likabehandlingsplan enligt 3

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan

Likabehandlingsplan. Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2012-2013 LIKABEHANDLINGSPLAN Bakgrund Alla som verkar inom skolan, vuxna som elever, har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats och från och

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling för Nils Månssons Friskola Innehåll Denna plan baseras på... Begrepp och definitioner Vision / Policy Främjande arbete Kartläggning och Nulägesanalys

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HÄGGVIKS GYMNASIUMS LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Rev. HT 2014 Innehållsförteckning Sid: 1. Inledning 4 2. Vision 5 2.1 Elevernas delaktighet

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer