Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15"

Transkript

1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem

2 Inledning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen. Skolan och förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet; en Likabehandlingsplan enligt 3:e kapitlet 16 i diskrimineringslagen och en Plan mot kränkande behandling enligt 6:e kapitlet 8 skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling. Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Planen ska också visa hur verksamheten förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det räcker inte med att arbeta utifrån ett individperspektiv och betrakta problemet som en fråga om enskilda individers attityder och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. Det innebär bland annat en regelbunden kartläggning och granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar till exempel om att arbetet är långsiktigt och att såväl lärare som elever är engagerade. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och utvecklas. Definitioner Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2012). Kränkande behandling är handlingar som nedvärderar ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn)

3 psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbcommunities). OBS! Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening. Personal behöver ibland tillrättavisa barn/elever för att skapa en god miljö för hela verksamheten. En befogad tillrättavisning är alltså inte en kränkning i lagens mening, även om barnet/eleven ifråga kan uppleva tillsägelsen som kränkande. Trakasserier är en kränkande handling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskriminering är när förskola/skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund. Diskriminering kan förekomma genom skolans regler, traditioner, undervisning, läroböcker etc. Med indirekt diskriminering menas att förskola/skolan missgynnar någon genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att barn och elever ska värderas lika. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika. Diskrimineringsgrunder De kategorier av personer eller de karakteristiska som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Kön Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. Könsöverskridande identitet eller uttryck Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Skolan ska förebygga och

4 Etnisk tillhörighet förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har ett ansvar för att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. Religion och annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Skolan och förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas rättigheter. Ålder Elever får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder när det gäller åldersindelning i skolverksamhet. Ledningsdeklaration Västerfärnebo skola ska vara en öppen och trygg skola där alla elever blir sedda ska göra allt som står i sin makt för att alla elever ska nå kunskapsmålen vill ha ett nära samarbete med alla sina elever och deras vårdnadshavare

5 Visionen är: att alla elever ska känna sig trygga och glada när de är i skolan att varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och nå sina mål Utvärdering av förra läsårets (-13/14) mål och åtgärder på Fritids Barnen ska uppleva trygghet utomhus på fritids A) Skolgården behöver begränsas B) Inga fritidsbarn i skogen efter (vid höst och vinter eventuellt tidigare pga. mörkret) Delar av målet är uppnått, skolgården är delvis inhägnad. Skolgården kommer att inhägnas när skolgården byggs om. VI väntar på ombyggnad från Sala kommun. Inga barn efter i skogen efter mörkret har varit bra för fritids, men vi har stramat åt det ytterligare eftersom vi vill ha kontroll på var eleverna är. Inga barn i skogen efter alla, from v 45 gäller inga barn i skogen efter Susanne L-P All personal på fritids Barnen ska visa hänsyn mot varandra A) Ha diskussioner om vad ordet hänsyn betyder B) Visa kortare film-klipp som är kopplade till begreppet hänsyn En gång/vecka har vi haft en längre samling där vi lyssnade in hur veckan varit. Vi arbetar med att visa hänsyn i alla vardagliga situationer, vänta på sin tur på mellanmål, använda leksaker/saker i

6 turordning, vara schyssta kompisar, pratat om att alla är olika och klarar olika saker. De äldre barnen ska vara goda förebilder för de yngre. Vi har ej tittat på någon film som handlar om ämnet eftersom vi inte har haft någon TV att titta på. Vi ska köpa en TV till fritids. Vi har inte kommit så långt som vi hade tänkt i vårt målarbete, vi har haft stor sjukfrånvaro och många vikarier. Fritids har även bytt lokaler och det har tagit en stor del av personalens tid och kraft. Vi känner nu stor nyfikenhet och glädje fram mot detta läsår nu när flytten är klar och vi fått nya fina lokaler. All fritidspersonal Utvärdering av förra läsårets (-13/14) mål och åtgärder i F-6 Öka vårdnadshavares inflytande och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan. Alla kände till den enligt enkätundersökningen i år. 2/73 vårdnadshavare svarade att de inte ansåg att vi följde den. A) Starta en diskussion med vårdnadshavare genom att bjuda in intresserade vårdnadshavare till läsårets första Forum för samråd, då Likabehandlingsplanen står på agendan. Vid höstens föräldramöte inbjöds intresserade föräldrar att vara med vid första forum för samråd för att kunna vara delaktiga i de fokusområden som likabehandlingsplanen skulle innehålla. Vid föräldramötet kunde föräldrarna ta del av ett första utkast av likabehandlingsplanen. Klassrepresentanterna som kom till forum för samråd bidrog med idéer som vi skrev in i likabehandlingsplanen och senare genomförde. Det var till exempel åtgärder som rastvaktande sexor och en presentation av likabehandlingsplanens mål och vision i skolkatalogen. B) Presentera Likabehandlingsplanen vid föräldramöte, utvecklingssamtal och genom att skicka ut den till alla vårdnadshavare. Vid utvecklingssamtalen fanns likabehandlingsplanen framme. Alla mentorer har skickat hem likabehandlingsplanen via mejl/pappersform. C) Likabehandlingsplanen läggs ut på hemsidan när den har varit på remiss i Forum för samråd. Vi har i dagsläget ingen aktuell hemsida på grund av beslut på kommunalnivå och därför har inte likabehandlingsplanen lagts ut på hemsidan. D) Skriva in Likabehandlingsplanens mål och vision i skolkatalogen. (Den med telefon nr och klasslistor som delas ut varje läsår). Målet är nått.

7 A) Susanne L-P och Annika Axelsson B) Mentorer och klasslärare C) Sofia Klåvus D) Monika Sandin och Annika Axelsson Öka elevernas inflytande och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan Enligt enkätsvaren har 62/79 eleverna har kännedom om likabehandlingsplanen. De flesta som inte känner till likabehandlingsplanen är de yngsta eleverna på skolan. Mentorerna har presenterat likabehandlingsplanen i form av en power-point för eleverna för att öka elevernas kännedom om likabehandlingsplanen. Vi har misslyckats att ge eleverna inflytande över likabehandlingsplanen, men gett eleverna möjlighet att påverka vilka regler vi ska ha i t.ex. klassrummen. A) Diskutera i klassråd och elevråd hur de tycker att det ska kunna bli mer rättvist mellan killar och tjejer i skolan. Lärare har fångat upp elevers upplevelser av att vi vuxna har behandlat tjejer och killar olika vid tillsägelser. Tjejerna upplevde att de fick fler tillsägelser och att vuxna var mer toleranta mot killarna. B) Låta frivilliga från åk 6 vara rastvakter vissa raster. Åtgärden är genomförd med gott resultat. A) Klasslärare i klassråden B) Karin Eklund-Stridsberg genom elevrådets arbete Alla elever upplever arbetsro och trygghet i skolan Elever vände sig till idrottsläraren under läsåret och önskade komplettering av duschdraperier så att alla elever skulle ha möjlighet att duscha utan att känna sig iakttagna. Duschdraperier köptes in och sitter uppe, vilket har gett positiva upplevelser och bidragit till en trygghet i omklädningsrummen.

8 A) Köpa in fler hörselskydd. Hörselskydd köptes in under hösten och har använts till viss del i klassrummen. B) Försöka hitta samarbetsformer mellan årskurserna. Vi har haft olika fadderverksamheter under året, till exempel Världsboksdagen. Läsgrupperna i årskurs 4-6 har genomförts under året. C) För att få en lugn start på dagen öppnas klassrummen kl varje morgon så att elever kan gå in för att läsa tyst (gäller åk 3-6). I årskurs 3-4 har inte många valt att gå in och läsa. I årskurs 5-6 har de gått in, men det är inte många som valt att läsa utan att suttit och pratat istället. Vi fortsätter att erbjuda den möjligheten även nästa år med en vuxen som sitter med i klassrummet för att arbetsro ska infinna sig. D) Dagens schema presenteras med bildstöd på tavlan. Alla klasslärare gör detta varje dag. E) Regler för samvaron i klassrummet tas fram i början av läsåret tillsammans med eleverna. Alla klasslärare gör detta tillsammans med eleverna inför det nya läsåret. F) Förstärka goda beteenden hos eleverna med tecken. T ex tummen upp och musselapplåd. Lärare använder oftare tummen upp än musselapplåder till eleverna, men ännu oftare muntligt. G) Vi har nolltolerans för fula ord och kränkande uttryck. Vad är fula ord? Vilka ord upplevs kränkande? Detta måste diskuteras tillsammans med eleverna. Det finns elever med ett oacceptabelt språkbruk, men vi vuxna reagerar och agerar så mycket som vi orkar. H) Alltid använda reflexväst då man rastvaktar. Vi använder reflexväst när vi är ute och är rastvärdar. Det gör även sexorna när de är rastvärdar. A) Annika Axelsson B) Undervisande lärare C) Undervisande lärare D) Undervisande lärare E) Klasslärare F) Undervisande lärare G) All personal på skolan H) Alla som rastvaktar

9 Samverkan med elever Eleverna har under våren svarat på en enkät och fyllt i en barometer. Detta har skett som en del av kartläggningen inför höstens arbete. Eleverna blir, under kommande läsår, delaktiga i arbetet med Likabehandlingsplanen genom att delta i diskussioner om värdeladdade ord, vad respekt är och brainstorming om rastaktiviteter. Planen är att använda elevernas synpunkter för att verkligen rikta in arbetet mot det som eleverna upplever som viktigt. I nästa års barometer vill vi få med en frågeställning kring vad gör DU för att öka trygghet och trivsel. Sammanfattat resultat av kartläggningen Enkäter är genomförda, både med elever och vårdnadshavare. Resultatet av dessa har lett oss till följande slutsatser: Toaletterna behöver fräschas upp. Vi behöver jobba med att stävja slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap ( någon har sett till att jag inte får vara med ). Vi behöver öka tryggheten vid bussen. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a etnisk tillhörighet. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a kön, Vi behöver jobba med hur man uttrycker sig i skrift till varandra. Vi har fått stor & positiv respons på symbolerna hjärtat, handen och örat och vi vill därför fortsätta det arbetet. Arbetslagets reflektioner i samband med utvärderingen i juni: Vi behöver bli bättre på att kommunicera målet (att alla elever ska känna sig trygga) och på att nå ut med information om VAD VI GÖR för att nå målet. Vi behöver bli bättre på att betona för eleverna att OLIKA ARBETSPASS KRÄVER OLIKA GRAD AV LUGN OCH RO Hur får vi till elevernas inflytande över fokusområden i Likabehandlingsplanen? Vi vill öka tryggheten vid bussen. I nästa års barometer vill vi vara tydligare med att barometern är tänkt för att fånga upp BÅDE elevens OCH VH:s upplevelser och synpunkter. I nästa års barometer vill vi få med en frågeställning kring vad gör DU för att öka trygghet och trivsel

10 Arbetslagets reflektioner i samband med skolstarten i augusti: Vi behöver jobba för ökad tolerans för människor med invandrarbakgrund. Vi behöver tillmötesgå tjejernas önskemål om egen toalett med ett skåp där det förvaras bindor o dyl. Vi behöver jobba vidare med språkbruket bland våra elever. Vi behöver fortsatt handledning utifrån en handfull elever med viss beteendeproblematik Vi behöver begränsa skolans område. Efter ombyggnationen (som ännu inte är helt slutförd) har skolans område blivit vidsträckt. Barnen kan vistas på olika ytor och är ibland helt/delvis dolda av byggnader. Detta gör att det är svårt att ha uppsikt över alla barn på raster och fritidstid. Vi behöver utveckla former för rastaktiviteter och inspirera eleverna kring detta. Föräldraenkäten Enkäter är genomförda, både med elever och vårdnadshavare. Resultatet av dessa har lett oss till följande slutsatser: Toaletterna behöver fräschas upp. Vi behöver jobba med att stävja slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap ( någon har sett till att jag inte får vara med ). Vi behöver öka tryggheten vid bussen. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a etnisk tillhörighet. Vi behöver jobba med kränkningar/diskriminering p g a kön. Vi behöver jobba med hur man uttrycker sig i skrift till varandra. Vi har fått stor & positiv respons på symbolerna hjärtat, handen och örat och vi vill därför fortsätta det arbetet. Alla VH känner till vår Likabehandlingsplan och vi vill därför fortsätta arbetet riktat till VH på samma sätt som tidigare. 2 av 79 VH tycker inte att planen har följts. Mål och åtgärder i F-6 Skolans olika miljöer är trygga och trivsamma att vistas i. A) Begränsa skolans område för att öka tryggheten.

11 B) Öka tryggheten vid bussen genom att införa bussvakter. C) Endast nödvändig fordonstrafik på skolans område, men aldrig på rasttid. D) Toaletterna behöver fräschas upp. E) Vi behöver tillmötesgå tjejernas önskemål om egen toalett med ett skåp där det förvaras bindor o dyl. A) Vaktmästaren avgränsar i skogen, vid kullen och bakom B-längan med band. B) Åtgärden genomförd i augusti. C) Skyddsombudet meddelar våra raster till berörda så att de vet vilka tider de ska undvika. D) Vaktmästaren ansvarar för underhåll av toaletterna. Hämta idéer från elevrådet på hur vi kan göra toaletterna trivsammare (Karin ansvarar). E) Annika Axelsson & Ann-Marie Forsberg ansvarar. Alla på skolan använder ett vårdat språk. Informera vårdnadshavare och föra en dialog med eleverna om värdeladdade ord. Syftet är att ta reda på vilka uttryck eleverna upplever som fula. Gå via klassråden, vidare till elevrådet och tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. När vi har nått en överenskommelse kring detta jobbar vi vidare genom att: Markera varje gång eleverna använder svordomar/andra fula uttryck. Använda oss av åtgärdstrappan.

12 Alla vuxna på skolan ansvarar för detta. Alla på skolan möts av respekt, oavsett etnisk tillhörighet A) Föra en dialog med eleverna om vad respekt är för att ta reda på vad detta innebär för eleverna. Gå via klassråden, vidare till elevrådet och tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. När vi har nått en överenskommelse kring detta jobbar vi vidare i enlighet med åtgärdstrappan. B) Samverkan med skola i Nepal. C) Plocka in någon extern aktör som kan berätta om att komma från ett annat land/om mänskliga rättigheter. A) Klasslärarna, elevrådsansvarig samt alla vuxna på skolan. B) Britt har kontakten. C) Annika undersöker om Röda Korset skulle kunna hjälpa oss med detta, tex genom att delta på FN-dagen den 24/10. Susanne undersöker om Roger Haddad har möjlighet att besöka oss. Alla på skolan möts av respekt, oavsett kön. A) Föra en dialog med eleverna om vad respekt är för att ta reda på vad detta innebär för eleverna. Gå via klassråden, vidare till elevrådet och tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. När vi har nått en överenskommelse kring detta jobbar vi vidare i enlighet med åtgärdstrappan. B) Använda böcker (som tar upp genus på olika sätt) som utgångspunkt för diskussioner med våra elever. Vi önskar att Eva (bibliotekarie) hjälper oss med att välja ut lämpliga böcker. C) Göra besök i varandras klassrum för att observera våra olika sätt att bemöta eleverna utifrån kön. Hur säger vi till pojkar och flickor, är det någon skillnad? D) Göra egenobservationer av oss själva under en avgränsad tid (en vecka) och sedan diskutera våra observationer vid ett konferenstillfälle. Hur säger vi till pojkar och flickor, är det någon skillnad? A) Klasslärarna, elevrådsansvarig samt alla vuxna på skolan. B) Alla som undervisar i svenska. C) Alla undervisande lärare ska få minst ett sådant besök under läsåret. Samordnas på konferenstid.

13 D) Samordnas på konferenstid under höstterminen. Vår skola är fri från slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap Angående språkbruket hänvisar vi till ovanstående mål gällande detta (mål 2). A) Vi vill fortsätta arbetet med symbolerna hjärtat, handen och örat. Använda symbolerna när vi diskuterar hur vi ska vara mot varandra med eleverna. B) Göra må-bra-figurer med eleverna. Vad får dig att må bra? C) Forumspel med eleverna. Gärna i miljöer där det händer, som en rundvandring på skolan där olika scenarier spelas upp. De vuxna spelar först för att visa eleverna hur det går till och sedan kan elever ta över och spela olika roller. D) Läraren ansvarar för gruppindelningar i undervisningen. E) Pedagogerna tar hjälp via handledning utifrån elever med viss beteendeproblematik. F) Utveckla former för rastaktiviteter och inspirera eleverna kring detta. Föra en dialog med eleverna och vårdnadshavarna om rastaktiviteter för att ta reda på vad eleverna vill ha och vilket material som behövs. Gå via klassråd och Forum för samråd, vidare till elevråd och sedan tillbaka till arbetslaget för sammanfattning. A) Alla vuxna på skolan ansvarar. B) Varje klass gör detta någon gång under höstterminen. Klasslärarna ansvarar. C) Genomförs under temadag/fn-dagen. D) Undervisande lärare ansvarar. E) Elevhälsoteamet ansvarar. F) : klasslärare, elevrådsansvarig, rektor, vaktmästare. Samordnas på konferenstid under hösten. Alla känner till vilket arbete som görs för att vår skola ska bli öppen & trygg. (likabehandlingsplan, symboler, regler, åtgärdstrappa, elevhälsoteam) A) Allt det som finns nämnt ovan ska finnas presenterat på Schoolsoft innan läsåret är slut. B) Likabehandlingsplanen, åtgärdstrappan och elevhälsoteamet presenteras i samband med FN-dagen/temadag under hösten. C) Åtgärdstrappan, regler och symboler tar klasslärarna upp med eleverna i början av varje termin samt vid behov. D) Vid höstens första Forum för samråd (22/9) får vårdnadshavarna möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i Likabehandlingsplanen. E) När Likabehandlingsplanen är klar mejlas den till samtliga vårdnadshavare.

14 F) Utarbeta en light-variant av Likabehandlingsplanen så att den blir lättare att ta till sig för både elever och vuxna. G) Utarbeta ett bildstöd med Likabehandlingsplanen i korta ord, så att vi lättare kan koppla den till saker som händer på skolan när vi pratar med eleverna. A) Anna Berglind ansvarar B) Arbetslaget tillsammans med Elevhälsoteamet planerar dagen C) Klasslärarna ansvarar D) Rektor ansvarar E) Klasslärarna ansvarar F) Annika Axelsson ansvarar G) Anna Berglind ansvarar Alla elever upplever arbetsro på lektionerna A) Via samtal med eleverna göra dem medvetna om hur arbetsro kan se ut vid olika tillfällen. B) Hjälpa eleverna genom att påpeka när det ÄR arbetsro. C) Skapa korta tillfällen för avspänning då och då. D) Hörlurar för att skapa möjlighet att skärma av sig när man jobbar med tex ipad. Hörselskydd för de elever som behöver ha det helt tyst och möjlighet att lyssna på musik för de elever som upplever detta som ett bra sätt att få arbetsro. A) Undervisande lärare ansvarar B) Undervisande lärare ansvarar C) Undervisande lärare ansvarar D) Undervisande lärare ansvarar Öka vårdnadshavares inflytande och kännedom om likabehandlingsarbetet på skolan A) Starta en diskussion med vårdnadshavare genom att bjuda in intresserade vårdnadshavare till läsårets första Forum för samråd, då Likabehandlingsplanen står på agendan. B) Presentera Likabehandlingsplanen vid föräldramöte, utvecklingssamtal och genom att skicka ut den till alla vårdnadshavare. C) Likabehandlingsplanen läggs ut i Schoolsoft när den har varit på remiss i Forum för samråd.

15 D) Skriva in Likabehandlingsplanens mål och vision i skolkatalogen. (Den med telefon nr och klasslistor som delas ut varje läsår). E) I nästa års barometer vill vi vara tydligare med att barometern är tänkt för att fånga upp BÅDE elevens OCH VH:s upplevelser och synpunkter. A) Rektor B) Rektor och klasslärare C) Anna Berglind D) Monika Sandin och Annika Axelsson E) Anna Berglind och Annika Axelsson Nya mål och åtgärder på Fritids Alla på skolan använder ett vårdat språk Ha samarbete med skolan om vilka ord som är ok att använda, samma regler på fritids som i skolan gällande detta. Fritids använder också Åtgärdstrappan All personal på fritids har samma förhållningssätt angående vårdat språk All Personal på fritids Vår skola är fri från slagsmål från slagsmål, fula ord, elaka blickar och utanförskap Använda oss av symbolerna hjärtat, handen och örat även på fritids. Eleverna får göra skyltar med symbolerna till korridoren och till stora rummet på fritids. Diskutera med eleverna hur symbolerna kan användas på fritids. Ta hjälp och extra förstärk av symbolerna vid diskussioner med eleverna.

16 All personal på fritids Alla elever känner trygghet både inomhus och utomhus Genomföra en enkät om trygghet och trivsel en gång/termin, i oktober och i april. Utifrån den se hur läget är på fritids nu, vad vi behöver fokusera extra på. Fortsätta arbetet med begränsningar på skolgården och tydligheten med var barnen kan leka under fritidstid. De äldre barnen har ansvarskompisar för eleverna i fsk-klass/åk 1. Prata med de äldre vad det kan innebära att ha en ansvarskompis. All Personal på fritids Gemensamt för alla fritids tre mål är att vi lyfter något av mål och åtgärder på en av veckans samlingar. Främjande arbete Rastvakts-schema med fotografier på vem/vilka som rastvaktar på de olika rasterna under skoltid. Idrottsläraren använder en del av sin arbetstid till att möta eleverna och tillbringa tid i omklädningsrummen inför och efter idrottslektioner. De yngre eleverna har en fadder. De äldre eleverna har fadderbarn. Åk 3 är både faddrar och fadderbarn. Alla elever ingår tillsammans med sin fadder/sitt fadderbarn i en större faddergrupp. På skolan är de 88 eleverna indelade i 10 faddergrupper. Alla elever har bestämda platser i matsalen. Rutiner för direkta åtgärder vid kränkande behandling Åtgärdstrappa 1. Elev säger till elev 2. Vuxen säger till elev 3. Mentor ringer vårdnadshavare 4. Skolan kallar till ett möte där vårdnadshavare, personal och ibland rektor ingår 5. Rektor ansvarar för att andra instanser kopplas in i fallet

17 Rutiner för rapport till rektor Alla dokumenterade fall mailas utan dröjsmål till rektor/förskolechef. Allvarliga händelser kan kräva omedelbar information till rektor. Skador anmäls i Flexsite. Ev. polisanmälan görs av rektor/förskolechef. Rutiner för rapport från rektor till huvudman Händelser som leder till skriftlig dokumentation och inkommer till förskolechef eller rektor, återrapporteras löpande till förvaltningschefen. Återrapporteringen sker igenom ett epostmeddelande med standardiserad rubrik och lagras i en sekretessbelagd digital mapp. Ordförande, vice ordförande och oppositionsledare delges materialet i samband med ordförandeberedningen inför varje sammanträde. Ordförande avgör om något skall rapporteras vid nämndsammanträde. Hur planen görs känd för alla I Forum för Samråd, den 22 september 2014 diskuteras Likabehandlingsarbetet på skolan. Alla vårdnadshavare på föräldramötet inbjuds att delta vid detta tillfälle. I klassråd diskuteras planen. I elevråd diskuteras planen. Planen mejlas/skickas i pappersform till vårdnadshavare som önskar, då den färdigställts. Tidsplan för uppföljning av likabehandlingsarbetet Aug-sept Gå igenom planen i hela personalgruppen: Repetera/skriv de nya målen och de planerade åtgärderna. Rektors ansvar. Klassföreståndarna går igenom planen, alt. broschyren med eleverna. Klassföreståndarnas ansvar. Sept Nov Feb Mars April Planen skickas in till förvaltningen 30/9. Rektors ansvar. Konferens med terminsavstämning. Är vi på rätt väg? Rektors ansvar tillsammans med specialläraren. Konferens kring likabehandlingsfrågor. Rektors ansvar. Enkätundersökning/intervjuer med elever och vårdnadshavare Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind, Annika Axelsson och klassföreståndare. Konferens med utvärdering av det likabehandlingsarbete vi gjort, utifrån föregående års mål och de åtgärder vi genomfört. Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind och Annika Axelsson. Fortsatt kartläggningsarbete/nulägesbeskrivning och analys av enkätsvar, intervjuer, elevråd mm. All personal ansvarig.

18 Maj Juni-sept Konferens med diskussioner utifrån kartläggningsresultatet. Sätta upp nya mål och planera åtgärder för att uppnå de nya målen. Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind och Annika Axelsson Sammanställning av likabehandlingsplanen. Rektors ansvar tillsammans med Anna Berglind och Annika Axelsson.

19

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 /Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kra nkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS

Likabehandlingsplan/Plan mot kra nkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS Likabehandlingsplan/Plan mot kra nkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2014-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA 2013 12 15 INNEHÅLL 3 (28) RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (28) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord]

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (24) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 5 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 12 SAMVERKAN

Läs mer

Likabehandlingsplan. Salbo förskola 14 01 08

Likabehandlingsplan. Salbo förskola 14 01 08 Salbo förskola 14 01 08 2 (30) INLEDNING 3 (30) INNEHÅLL RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (30) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan ÅKRASKOLAN

Likabehandlingsplan ÅKRASKOLAN ÅKRASKOLAN 2014-2015 3 (22) Åkraskolan läsåret 2014-2015 INNEHÅLL INLEDNING. 4 DEFINITIONER 5 DISKRIMINERINGSGRUNDER.. 7 LEDNINGSDEKLARATION.. 9 VISION 9 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE LÄSÅR. 10 SAMVERKAN

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan ÅKRA FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan ÅKRA FÖRSKOLA ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) INNEHÅLL INLEDNING... 4 DEFINITIONER... 5 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION... 10 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 11 Mål föregående år enligt senaste planen...

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan för Särskolans enheter och fritids

Likabehandlingsplan för Särskolans enheter och fritids för Särskolans enheter och fritids 2011-2012 3 (26) 5 (26) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER....

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäddans förskola Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan KILBO FÖRSKOLA 2014 10 23

Likabehandlingsplan KILBO FÖRSKOLA 2014 10 23 KILBO FÖRSKOLA 2014 10 23 3 (30) Innehåll INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 8 LEDNINGSDEKLARATION... 10 VISION... 11 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 12 Mål föregående år enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan RANSTA SKOLA OCH FRITIDSHEM 2013-11-20

Likabehandlingsplan RANSTA SKOLA OCH FRITIDSHEM 2013-11-20 Likabehandlingsplan RANSTA SKOLA OCH FRITIDSHEM 2013-11-20 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 5 LEDNINGSDEKLARATION... 7 VISION... 7 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 8 Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem

Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Långsättersskolans likabehandlingsplan Grundskola och fritidshem Vision: Miljön på Långsättersskolan ska präglas av trygghet, glädje, kreativitet, ansvar och samarbete. Allas lika värde och omsorg om den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola

JÄRPÅS SKOLENHET. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Järpås skola JÄRPÅS SKOLENHET Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Järpås skola Bakgrund Alla skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling och

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 4 Kön... 4 Könsöverskridande identitet eller uttryck... 4 Etnisk tillhörighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Ransta skola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Ransta skola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Ransta skola Ransta rektorsområdes devis är LUST Via Lekfullt lärande sker Utveckling i kunskaper och Social kompetens. Detta leder till Trygghet.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Västerfärnebo skola f-6 och fritidshem Datum: 120619 2 (28) INLEDNING 3 (28) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION...

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Bergmanska Förskolan

Bergmanska Förskolan Bergmanska Förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

3 (26) Likabehandlingsplan

3 (26) Likabehandlingsplan 3 (26) 4 (26) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER... 13 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. För: Vallaskolan F-6

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. För: Vallaskolan F-6 /Plan mot kränkande behandling För: Vallaskolan F-6 Datum: 19 september 2012 2 (30) INLEDNING 3 (30) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan VALLASKOLAN 7-9

Likabehandlingsplan VALLASKOLAN 7-9 Likabehandlingsplan 2014 VALLASKOLAN 7-9 3 (28) INNEHÅLL INLEDNING... 4 DEFINITIONER... 5 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 SKOLANS VISION... 9 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 10 Mål

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Sanda skola. Läsåret Reviderad Jessica Nilsson, rektor Sanda skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Sanda skola. Läsåret Reviderad Jessica Nilsson, rektor Sanda skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sanda skola Läsåret 2015-2016 Reviderad 2015-09-22 Jessica Nilsson, rektor Sanda skola Inledning Vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

SSP Svenska skolan i Paris

SSP Svenska skolan i Paris SSP Svenska skolan i Paris Likabehandlingsplan för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2014-15 1 Likabehandlingsplanen på Svenska Skolan i Paris Gäller förskolan,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Montessoriförskolan 88an

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Montessoriförskolan 88an Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan 88an Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola 2013/14

Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola 2013/14 Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola 2013/14 Likabehandlingsplan för Jonsereds förskola Inledning På förskolan accepterar vi inga former av kränkande behandling. Uppdraget att motverka kränkande

Läs mer