SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003"

Transkript

1 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl ) Ansvarsfrihet Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan är en gemensam debatt om följande betänkanden: - A5-0072/2003 av Sørensen för budgetkontrollutskottet om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen avseende genomförandet av budgeten för den sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden budgetåret 2001 (KOM(2002) 211 C5-0190/ /2087(DEC)); - A5-0109/2003 av Casaca för budgetkontrollutskottet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionernas allmänna budget för budgetåret 2001, avsnitt III kommissionen (SEK(2002) 403 C5-0239/ /2101(DEC)); - A5-0101/2003 av Avilés Perea för budgetkontrollutskottet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2001: 1. Avsnitt II Rådet (SEK(2002) 405 C5-0243/ /2103(DEC)) 2. Avsnitt IV Domstolen (SEK(2002) 405 C5-0244/ /2104(DEC)) 3. Avsnitt V Revisionsrätten (SEK(2002) 405 C5-0245/ /2105(DEC)) 4. Avsnitt VI Ekonomiska och sociala kommittén (SEK(2002) 405 C5-0246/ /2106(DEC)) 5. Avsnitt VII Regionkommittén (SEK(2002) 405 C5-0247/ /2107(DEC)) 6. Avsnitt VIII Ombudsmannen (SEK(2002) 405 C5-0248/ /2108(DEC)) - A5-0082/2003 av Staes för budgetkontrollutskottet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionernas allmänna budget för budgetåret 2001 (Avsnitt I Europaparlamentet) (SEK(2002) 405 C5-0242/ /2102(DEC)) - A5-0079/2003 av Blak för budgetkontrollutskottet: 1. om beviljande av ansvarsfrihet för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2001 (C5-0601/ /2186(DEC)) 1 Inkomna dokument debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (inkomna resolutionsförslag): se protokollet. 2. om beviljande av ansvarsfrihet för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2001 (C5-0597/ /2187(DEC)) 3. om beviljande av ansvarsfrihet för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2001 (C5-0596/ /2188(DEC)) - A5-0068/2003 av Langenhagen för budgetkontrollutskottet om beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) för budgetåret 2001 (C5-0556/ /2185(DEC)) - A5-0074/2003 av Blak för budgetkontrollutskottet om att skjuta upp beslutet om beviljande av ansvarsfrihet för: - Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2001 (C5-0102/ /2046(DEC)) - Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2001 (C5-0098/ /2044(DEC)) - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001 (C5-0100/ /2045(DEC)) - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2001 (C5-0096/ /2043(DEC)) - Europeiska centrumet for övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2001 (C5-0094/ /2042(DEC)) Sørensen (ELDR), föredragande. (DA) Herr talman! Även om revisionsrätten riktar skarp och direkt kritik mot kommissionens interna kontroll- och övervakningssystem, så anser jag att vi skall föreslå Europaparlamentet att man skall bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av den sjätte, sjunde och åttonde utvecklingsfonden för år Jag har i mitt betänkande fokuserat på en del grundläggande begrepp inom den aktuella utvecklingspolitiken och försökt undersöka om dessa begrepp ger upphov till särskilda krav eller innebär särskilda problem i samband med kontrollen av pengarnas användning. Jag vill i detta sammanhang framhäva en del olika punkter: Äganderätt: Äganderätten har stor betydelse om vi vill uppnå en effektiv förvaltning av utvecklingsbiståndet. Poängen är att legitima krav från givare, en politik för avhjälpande av fattigdom, miljöhänsyn osv., kan strida mot nationella och lokala prioriteringar. Budgetstöd: Budgetstöd är ett begrepp som också fångat mitt intresse under arbetet med betänkandet. Enligt min uppfattning finns det i princip ingen anledning inte heller ur kontrollsynpunkt att undvika budgetstöd. Men kommissionen skall på ett tillfredsställande sätt kunna garantera att det i fortsättningen inte råder något tvivel

2 om när och under vilka omständigheter budgetstöd är en effektiv form av bistånd. Decentralisering: Den mycket omdiskuterade decentralisering som kommissionen inlett går ut på att fler beslut skall fattas on the spot, och inte vare sig här eller i Bryssel. Jag stöder principen men kommissionen skall kunna garantera att man inte bara exporterar huvudkontorets nuvarande problem med förfarandena för revision till delegationerna. Underutnyttjande: Genomförandet av utbetalningarna från fonderna går för långsamt. Är det acceptabelt att vi för år 2001 hade ett belopp om totalt ca 8,5 miljarder euro utestående för förpliktelser och projekt som ännu inte genomförts? Jag tycker dessutom att det är betänkligt att genomförandet av de tre fonder som gällde räkenskapsåret 2001 har pågått i 16 respektive 11 och 4 år. Jag tycker även att det är svårbegripligt och byråkratiskt att genomförandet i administrativt hänseende skall behöva ske via tre fonder samtidigt. Jag förväntar mig att kommissionen snarast lägger fram en realistisk plan för att öka tempot för genomförandet och för att förenkla administrationen av fonderna. Generaldirektörernas förklaring: Om detta dokument skall kunna tillmätas någon betydelse, så förväntar jag mig att det av nästa års förklaring tydligt framgår vad som menas med a reasonable assurance. Det bör fastställas en gräns för dels hur många förbehåll som kan göras, och dels när dessa förbehåll skall få konsekvenser. Gemenskapens yttre förbindelser är för närvarande fördelade på inte mindre än sex olika tjänster. Detta förhållande skulle ha utvärderats år 2002, men vi har ännu inte sett något resultat av dessa utvärderingar. Vi väntar fortfarande. Efter den finansiella revisionen framför revisionsrätten skarp kritik mot kommissionens interna kontrollsystem och övervakningsmekanismer. Det är beklagligt, ja rentav anmärkningsvärt, eftersom vi därmed inte kan bedöma om vi får value for money. Slutligen med avseende på budgeten: Det gäller nu för kommissionen att fastställa konkreta handlingsplaner och tidsramar för att äntligen kunna föra in utvecklingsfonderna i den allmänna budgeten. Det är fullständigt oacceptabelt att skattebetalarnas pengar inte används så effektivt som möjligt. Detta beror inte på den så ofta utskällda kommissionen utan på regeringarna i en del av våra medlemsstater. Mitt betänkande angående utvecklingsfonderna utgör bara en del av förfarandet i samband med beviljande av ansvarsfrihet. Detta förfarande innebär en möjlighet för Europaparlamentet att testa kommissionens förmåga att administrera Europeiska unionens skattekronor. I detta sammanhang kan det förundra mig att man kan se en avmattning i kommissionens reformtempo inom vissa områden. När det gäller en hel del av de siffror vi skall ta ställning till är det en förutsättning att vi har ett tillförlitligt räkenskapssystem. Det har vi inte i dag. Den nuvarande kommissionen bildades efter Santerkommissionen, som hade kört fast. Man kan fråga sig om den här kommissionen är på väg åt samma håll. När det gäller de punkter som jag intresserat mig för har kommissionen haft både tillfälle, tid och möjlighet att reformera Europeiska unionen i administrativt hänseende. Det återstår mycket övrigt att önska och jag måste säga att Prodis förhoppning om ytterligare fem år som kommissionens ordförande tyder på en överdriven optimism. Om arbetet var gjort, om reformerna hade genomförts och om man visat vilja och förmåga att städa upp bland gamla och dåliga administrativa rutiner, då hade det funnits anledning att önska lycka till, men så tycks det inte förhålla sig i dag. (Applåder) Casaca (PSE), föredragande. (PT) Herr talman, fru kommissionär, fru ordförande för budgetkontrollutskottet, kära Helmut, kära socialistiska kolleger och kolleger från övriga politiska grupper som har arbetat med oss! Jag anser att vi kan vara nöjda med det arbete vi har gjort hittills i detta ansvarsfrihetsförfarande för budgeten 2001, som fick ett brett stöd i budgetkontrollutskottet och som bara lämnade de utanför som utifrån ideologiska fördomar mot de europeiska institutionerna ser detta arbete mer som ett medel att bekämpa en förstärkning av dessa än som ett instrument för att korrigera deras misstag. Vi har en syntes av frågor och rekommendationer som utgör ett verkligt arbetsprogram vilket jag är säker på, även om det inte är perfekt, kommer att leda till betydande framsteg mot ett bättre budgetgenomförande. Låt mig därför ägna mer uppmärksamhet åt det arbete som väntar oss än att upprepa vad som ligger bakom oss. En modernisering och korrigering av gemenskapens redovisningssystem är vår första prioritering. Denna modernisering måste ske av såväl målen på medellång och lång sikt som när det gäller att skyndsamt och omedelbart rätta till dess största anakronismer. Efter de redan vidtagna åtgärderna när det gäller säkerhet och okränkbarhet för uppgifterna är det viktigt att avskaffa de olika och motsägelsefulla redovisningssystemen som äventyrar samordningen och samstämmigheten, vilket erkändes av direktören för GD Budget i sin senaste årsrapport, när det gäller uppgifterna i bokföringen och ersätta dem med ett gemensamt begripligt, tillförlitligt och öppet system som alla budgetaktörer kan konsultera, ha tillgång till, förstå och använda. Det är särskilt viktigt att snabbt få bort de mekanismer som tillåter att 20 procent av de medel som återvinns på grund av oegentligheter i EUGFJ:s garantidel försvinner utan att ens lämna några spår eller noteringar i gemenskapens räkenskaper, med belopp och för ändamål som kommissionen inte känner till och än mindre har kontrollen över. Vi har sedan det största och svåraste problemet att korrigera, nämligen det systematiska underutnyttjandet av budgetmedel, vilken under 2001 översteg 15 miljarder euro, en enorm summa som i sig

3 överstiger hela budgetens värde i flera av de nuvarande medlemsstaterna. Vi skulle här vilja återupprepa att den oansvarighet som ofta råder på detta område i gemenskapens institutioner, vilken alltid lägger skulden på andra, måste upphöra. Det är kommissionens uppgift att föreslå den rättsliga ramen för programmen för budgetgenomförandet. Det är kommissionens uppgift att lägga budgetförslagen såväl på årlig basis som när det gäller budgetplanen. Det är alltså kommissionen som skall försäkra att budgetprogrammen är realistiska och möjliga att genomföra. Om lagstiftnings- och budgetmyndigheten vill lägga fram förslag för kommissionen som den anser vara ogenomförbara, skall kommissionen bara använda sin initiativrätt och förkasta att de lagfästs. När det gäller de flesta gemenskapsmedlen finns det förvisso en medbeslutandebehörighet med strukturer på nationella, regionala eller andra nivåer. Men om det råder problem med genomförandet från förvaltningspartnerna, måste kommissionen öppet och i tid offentliggöra dessa så att lämpliga korrigeringsåtgärder kan vidtas. Det är inte acceptabelt att kommissionen, inför djupt mediokra budgetresultat som omfattar nästan alla partner utanför gemenskapen i förvaltningen av programmen, fortsätter att hävda att det inte är dess ansvar och att den inte är skyldig att göra något. Vi ägnar på detta område särskild uppmärksamhet åt programmet för strukturellt stöd till jordbruket i anslutningsländerna (Sapardprogrammet). Vi noterar med stor glädje och förväntning de garantier vi har fått av kommissionsledamot Franz Fischler om att han helt kommer att prioritera utförandet av detta program. Vi kommer att vara uppmärksamma på resultaten. För vår del anser vi också att vi måste bedriva de största ansträngningar för att göra våra kolleger medvetna om det nödvändiga i de interparlamentariska delegationernas sammanhang att påskynda genomförandet av detta program. Slutligen skulle jag vilja uppmärksamma behovet av att vidta brådskande åtgärder när det gäller kommissionens förbindelser med de företag med vilka man har kontraktsförbindelser. Det är djupt beklagligt att kommissionen inte ens har förmågan att beräkna antalet kontrakt med företag genom vilka man genomför en betydande andel av sin egen budget, och således är man än mindre kapabel att fastställa en lämplig mekanism för efterhandskontroller, inte bara av lagligheten och korrektheten, utan också av öppenheten och effektiviteten i dessa kontrakt. Det är symptomatiskt när det gäller Eurostat, ett organ som detta parlament har ägnat sin uppmärksamhet i det färska betänkandet från vår kollega Herbert Bösch, att man redan har bedömt det inte vara möjligt att slutföra en revision inom de planerade tidsfristerna av dessa kontrakt de senaste åren, eftersom de uppgår till mer än Den så kallade utläggningen, det vill säga att lägga ut gemenskapstjänster på organ utanför kommissionen, är utan tvivel en politik som inte bara bör bibehållas utan också i många fall utvecklas. Men denna utläggning behöver en mer fungerande och konsekvent övervakning, och inte bara en formell. Godkännandet av detta betänkande kommer därför snarare än att uppnå ett mål, vara en utgångspunkt. Jag hoppas i detta arbete kunna fortsätta det samarbete jag hittills har haft med kommissionens avdelningar, särskilt med generaldirektoraten för budget och jordbruk, vilka jag här vill tacka offentligt. Jag räknar också med att kunna samarbeta med hela budgetkontrollutskottet. (Applåder) Avilés Perea (PPE-DE), föredragande. (ES) Herr talman, fru kommissionär! Jag kommer att tala om andra institutioner, däribland rådet, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén och ombudsmannen. När det gäller rådet är det första gången parlamentet beviljar ansvarsfrihet. Hittills hade man inte nekat det men det fanns en gentlemen s agreement som innebar att parlamentet inte uttalade sig om ansvarsfriheten. Nu, då konventet avslutar sitt arbete, finns det dock ett förslag att utrikes- och försvarspolitiken, som nu hanteras av rådet, snart skall hanteras av kommissionen. Från det ögonblicket kommer även detta område att omfattas av beviljande av ansvarsfrihet, på samma sätt som andra institutioner som enbart ligger under kommissionen. Därför har budgetkontrollutskottet tyckt att det var lämpligt att redan detta år innefatta beviljande av ansvarsfrihet för rådet, med de nyanser jag kommer att sammanfatta nedan. Det är en tillfredsställelse för utskottet att se att samarbete och en förbättring till nästa år är ett av rådets mål, samt att man skall reda ut de skillnader som förekommit mellan de fasta tillgångarna och de bokförda. Vi anser att rådet borde tillämpa kommissionens interna kriterier för att reformera personalpolitiken, dvs. att personalens kvalifikationer och längden på anställningen i vissa befattningar på hög nivå, och således med stort ansvar i rådet, borde vara desamma som kommissionens för personal som inte stannar länge och för yrkeskategorier. Vi kan för närvarande inte tillräckligt om utrikes- och försvarspolitiken. Som jag sade tidigare har rådet hittills behandlats på ett speciellt sätt. Vi anser att rådet borde vara effektivare och öppnare. Vi beviljar domstolen ansvarsfrihet med några anmärkningar som jag kortfattat kommer att nämna. Vi konstaterar att det skett betydande förbättringar i förvaltningen av fasta tillgångar och i den presentation av inventarier som vi begärt. Vi ser också lösningen på alla de problem med fasta tillgångar som det talades om i Palais och för domstolens alla kringliggande fastigheter. Det fanns många luckor i informationen om dessa processer, men de är lösta nu och vi gläds åt det.

4 Vi ser också med tillfredsställelse att man ökat antalet handlagda mål. Arbetet i domstolen går dock fortfarande sakta, vilket får oss att tänka att den kanske saknar tillräckliga medel. Vi skulle vilja känna till den exakta situationen och vad denna institution begär i syfte att bidra till lösningen av svårigheterna. Även revisionsrätten beviljas ansvarsfrihet och vi är glada över det offentliga framläggandet av nämnda domstols rapport. Den gjordes lägligt i november för Europaparlamentet och media, vilket är ett öppet och tydligt sätt att agera. Vi inbjuder revisionsrätten att fortsätta på detta sätt. Även om förseningar ibland på grund av svårigheter med översättningar uppstår så är det bra om presentationen görs så fort som möjligt. Vi gläder oss också åt det arbete som gjorts för att revisionsförklaringen skall vara ett instrument som gör det möjligt att få reda på de förbättringar som gjorts i förvaltningen och i tillsynen. Vi anser att detta arbete bör fortsätta eftersom det är ett av de bästa sätten att få reda på institutionernas aktuella situation. Vi vet också att revisionsrätten har personalproblem. Personalen där måste vara mycket kvalificerad och stannar inte länge kanske på grund av personlig eller yrkesmässig karriär och vi borde fundera över hur vi löser detta problem så att personalen blir mer stabil och underlättar domstolens arbete. Man borde också tänka på om man inte ibland borde ta till temporära kontrakt eller någon form av upphandling. Vi gläder oss också åt förbättringarna avseende den information om arbetet som revisionsrätten ger. Mycket kortfattat skall jag tala om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vars förvaltning vi också godkänner. Alla de problem som fanns tidigare har lösts, vilket gläder oss mycket. Kommittén har redovisat sina räkenskaper och hela förvaltningen på ett tydligt sätt och i motsats till vad som skett tidigare har vi ingenting emot att bevilja ansvarsfrihet i år. Tyvärr kan jag inte säga detsamma om regionkommittén vilken inte kan beviljas ansvarsfrihet här i parlamentet. Därför ber vi att det skjuts upp. Efter tidsfristen för rapportering, efter det att vi med hjälp av ett frågeformulär begärt ett antal upplysningar som till övriga institutioner har vi fått en revisionsrapport för år 2001 som uppvisar rätt så allvarliga brister avseende allt som har med betalningar och uppvisande av kvitton att göra, för resor, traktamenten och andra ersättningar. Även om regionkommittén sänt oss sina ändrade regler vid ett senare datum anser vi att det är lämpligare att skjuta upp beviljandet av ansvarsfrihet till oktober och under tiden utarbeta en rapport som gör det möjligt för oss att få en större och tydligare inblick i regionkommitténs räkenskaper. När det gäller ombudsmannen vill jag uppmärksamma hans ypperliga samarbete med utskottet för framställningar i detta parlament och det goda arbete han utför, trots de knappa resurser som står till hans förfogande. Naturligtvis beviljas han också ansvarsfrihet. (Applåder) Staes (Verts/ALE), föredragande. (NL) Herr talman, kolleger! Först och främst vill jag uttrycka mitt uppriktiga tack för det mycket goda samarbetet, inte bara med kollegerna utan framför allt med generalsekreteraren och hans avdelningar. Jag kan berätta för er att vi redan före jul fick svar på vår frågelista och att svaren på de frågorna har bidragit till att vi har kunnat innefatta dem helt och hållet i resolutionen. Jag tror att det är en av de första gångerna det har kunnat ske så tidigt och för den sakens skull vill jag uttala mitt uppriktiga tack. Jag har betraktat mitt betänkande som ett slags verksamhetsberättelse för Europaparlamentet år Jag börjar genast med den viktigaste nyheten. Jag rekommenderar er alla att bevilja generalsekreteraren ansvarsfrihet för det arbete han har uträttat år Mitt betänkande innefattar 120 punkter. Det är alltså omöjligt att gå in på alla punkter i närmare detalj och därför vill jag endast kommentera ett antal aspekter. I första hand personalpolitiken. Jag vill gå in närmare på jämställdhetspolitiken och kvinnornas möjligheter att bli befordrade till högre tjänster i denna kammare. Parlamentet har uttalat sig om det ett flertal gånger, men det är fortfarande en ömmande punkt. I mitt betänkande säger jag, tillsammans med budgetkontrollutskottet, att den här målsättningen egentligen inte har uppnåtts. Endast 22 procent av tjänstemännen i den högsta kategorin är kvinnor. Tre av de nyligen utnämnda generaldirektörerna och i kategori A befordrades år 2001 endast 14,3 procent kvinnor jämfört med 30,8 procent män. Därför anser jag att vi måste stödja positivt diskriminerande åtgärder. Då meriterna är desamma måste tjänster inom ledningen systematiskt gå till kvinnor, tills en balans har uppnåtts. En annan ömmande punkt är utnämningen av höga tjänstemän. Jag rekommenderar att frångå gängse praxis enligt vilken geografiskt och politiskt avvägda paket sammanställs. Jag anser att det inte är bra. Vi måste gå mot en utnämningspolicy enligt vilken vi baserar oss på kriterier rörande kvalifikationer, förtjänster och kompetens. Ett annat viktigt kapitel i mitt betänkande rör fastighetspolitiken. I första hand har vi det faktum att vi måste arbeta på tre arbetsplatser. I det förra ansvarsfrihetsbetänkandet ombads byrån och generaldirektören att publicera en studie om det. Den studien finns nu tillgänglig och av den framgår att arbetet på tre olika orter årligen kostar 169 miljoner euro, 120 miljoner euro för infrastrukturen, 40 miljoner euro för extra personal och tjänsteresor och 9 miljoner för diverse andra kostnader dagar går förlorade till följd av tjänsteresor till Strasbourg. Det kostar skattebetalarna närmare 4 miljoner euro. Det behöver knappast nämnas att detta leder till problem med vår framtoning. Varje gång vi tar emot en grupp

5 besökare måste vi förklara det igen. Det leder inte bara till problem med framtoningen utan också till en förlust av tid och pengar. Det ligger utom vår inrådan. Därav rekommendationen till kollegerna som är aktiva i konventet att ta up det här i konventet och se till att man i förberedelserna av förslaget till grundlag granskar om det eventuellt går att ändra artikel 289 i EG-fördraget. Jag vet att det här fortfarande är ett problem av stor vikt, för ett sådant förslag måste fortfarande vidarebefordras till regeringskonferensen och för ett antal medlemsstater gäller fortfarande ett veto. Vi är skyldiga oss själva att göra ett försök. En annan del av fastighetspolitiken beträffar torget ovanför Luxemburgstationen i Bryssel. Där har den belgiska staten ett antal skyldigheter och borde egentligen stå för kostnaderna. Vid två tillfällen har skrivelser skickats till den belgiska premiärministern, men han svarar inte. Därför manar jag den belgiska regeringen att omedelbart fullgöra sina skyldigheter och betala oss dessa 4,74 miljoner euro. Så har jag också ägnat ett stycke åt byggnaden D4-D5. Herr talman! Ni är ansvarig vice talman för fastighetspolitiken och jag säger det här helt öppet: jag anser att ni och förvaltningen har styrt in på en förträfflig väg. Jag tror att ni har gjort allt för att utföra det här byggnadsprojektet i enlighet med de rätta reglerna. Inte desto mindre anser jag och det kan ni läsa i mitt betänkande att vissa saker har gått snett, inte på parlamentets sida utan på belgisk sida. Vi ställdes inför fullbordade faktum, utan att vi rådfrågades. Det faktum att den belgiska staten vid ett tillfälle uppgav att marken var gratis men att den ändå har hamnat i privata projektutvecklares händer har ytterligare försvårat vår uppgift och det beklagar jag. Slutligen, herr talman, vill jag också säga något om miljöpolitiken. Den är ett viktigt element. Jag beskriver de många bra åtgärder som ni har vidtagit med avseende på byggnaden D4-D5. Viktiga ansträngningar har gjorts för att snart använda förnybar energi, för att installera solpaneler och sådana saker. Jag anser att vi måste utarbeta en verklig klimatpolitisk plan för vår institution så att vi i Europaparlamentet också kan bidra till att Kyotonormerna efterlevs. Förra fredagen presenterade kommissionen en studie som visar att Europa skulle leva upp till Kyotonormen till 18 procent om alla offentliga byggnader i Europeiska unionen använde förnybar energi. Låt oss föregå med gott exempel, låt vårt parlament ta även det här steget och utarbeta en fullödig klimatpolitisk plan för Europaparlamentet. (Applåder) Blak (GUE/NGL), föredragande. (DA) Herr talman! Först vill jag säga några ord till kommissionen angående ansvarsfriskrivningen. Jag rekommenderar att ansvarsfriskrivningen i år genomförs i tid. Alla vet att det är problem med kommissionens räkenskaps- och datorsystem. Det framgår av revisionsrättens rapporter. Det är ingen hemlighet att kommissionen borde ha åtgärdat problemet för länge sedan. Jag tror att kommissionen nu har insett att situationen är allvarlig och man har inlett ett mycket omfattande reformarbete. Det har inte någon betydelse om vi skjuter på beviljandet av ansvarsfrihet till oktober. Det skulle vara mycket effektivare att låta externa experter utvärdera reformförslaget samtidigt som Europaparlamentet fortlöpande ser till att kommissionen följer sin tidsplan. Kommissionen bör också beviljas ansvarsfrihet i tid på grund av sina medgivanden när det gäller Eurostatärendet. Eurostat är en skandal och har varit det i många år. Eurostat har ingått kontrakt med firmor som har fuskat och sysslat med bedrägerier. Kommissionen har nu insett detta och efter påtryckningar från Europaparlamentet brutit alla kontrakt med de aktuella firmorna. Detta tycker jag är värt en eloge. Det förekommer mycket sällan att en institution som kommissionen erkänner ett fel, men det har skett i det här fallet. Detta sänder nu sent omsider en signal till andra firmor om att man inte ostraffat kan lura till sig kontrakt genom Europeiska unionens institutioner. Eurostatärendet hade aldrig avslöjats om det inte vore för en anställd inom Eurostat. Jag vill gärna framhålla Dorte Schmidt-Brown och hennes oerhörda yrkesmässiga och personliga integritet. Jag hoppas att kommissionen kommer fram till en lösning så att hon får upprättelse. Det skulle få andra anställda i kommissionen att inse att det är allvarligt menat när man säger att man inte tolererar fusk och bedrägeri. Jag har rekommenderat att man beviljar ansvarsfrihet åt tre organ: Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor, Europeiska byrån för återuppbyggnad och Cedefop (Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning). Övriga organ får vänta ett tag till. Det blev först nyligen helt klart att ytterligare fem organ skall beviljas ansvarsfrihet. Vi måste få tid att syna dem närmare innan vi beviljar ansvarsfrihet. Därför föreligger av tekniska skäl ett förslag om anstånd, som jag vill rekommendera. Det finns en del problem som gäller allmänt för alla organen. Först och främst anser jag att kommissionen bör slå till bromsarna och utföra en kostnadsintäktsanalys avseende alla typer av organ och samspelet mellan dessa. Kanske har man inrättat ett organ som senare visar sig ha spelat ut sin roll. Eventuellt kan man slå ihop några av organen. Vi skall fortlöpande utvärdera om det innebär en fördel att ha ett organ, och inte bara ha organen för att alla medlemsstater skall ha var sin baby. Flera organ har en mycket omfattande administration, vilket inte nödvändigtvis behöver bero på dem själva, eftersom organen ofta påtvingas administrativa bördor som vore bättre lämpade för en administration av kommissionens storlek. Det finns därför anledning att överväga olika lösningar. Organen skulle kunna åläggas fler uppgifter. Det vore kanske värt att överväga om en del av kommissionens uppgifter skulle kunna överföras till organen, exempelvis när det

6 gäller frågor rörande utbildning och hälsa. Vi bör undvika överlappningar mellan kommissionens och organens arbete, och noga överväga om det finns behov av att inrätta ännu fler genomförandeorgan. Kan vi inte lika gärna fördela arbetsuppgifterna på de organ vi redan har? Nu skall organen även genomföra den nya budgetförordningen, vilket redan gjorts vid Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet i Wien. Det innebär bl.a. att organen nu själva skall ansvara för ekonomistyrningen, och att det inte längre kommer att finnas någon oberoende extern förhandskontroll av organen. Vi har accepterat detta som en del av den nya budgetförordningen, men det oroar mig att det kan komma att innebära en brist när det gäller kontrollen. Kommissionens interna revisionstjänst har inga som helst resurser att kontrollera de enskilda transaktionerna. Revisionsrätten gör mycket få stickprovskontroller, vilket innebär att vi är oerhört beroende av att det interna kontrollsystemet inom organen fungerar som det skall. Byrån för återuppbyggnad har generellt sett klarat sig bra, men tyvärr har det förekommit ett mycket omfattande bedrägeri inom energisektorn. Ingen av de anställda vid byrån var inblandade i bedrägeriet, men byrån ansvarar ju när allt kommer omkring för kontrollen av de EU-medel som används. Jag har uppmanat kommissionen att lägga fram förslag avseende ett stegvist borttagande av framtida EU-medel till energisektorn i Kosovo, om den nuvarande situationen inte förändras. Det är ytterst beklagligt att byrån har ingått flera underhandsavtal om åtaganden utan att ta hänsyn till upphandlingsbestämmelserna. Det är emellertid kommissionen som har tvingat organen att underteckna avtalen. Det är inte olagligt att underteckna direkta kontrakt, men det bör endast ske i särskilda fall, och då helt öppet. Jag skulle kunna nämna två exempel, men jag vill inte göra det här av hänsyn till dem som har anledning att rodna. Man har underlåtit att följa bestämmelserna när det gäller flera av de kontrakt som undertecknades under Jag vill understryka för kommissionsledamoten att detta är någonting som inte får hända igen. I så fall kommer det att uppstå problem. Vi skall se till att organen följer upphandlingsbestämmelserna. Jag är väl medveten om att bestämmelserna kan förefalla mycket byråkratiska och besvärliga och detta får vi givetvis titta på. Men så länge bestämmelserna finns så måste de följas. (Applåder) Talmannen. Tack så väldigt mycket herr Blak för ert samarbete. Era kolleger vet särskilt de i budgetkontrollutskottet att varje sekund i kammaren kostar nästan 10 euro. Därför antar jag att ni uppskattar den tid ni har till förfogande Langenhagen (PPE-DE), föredragande. (DE) Herr talman, fru kommissionär! Befogad kritik skall framföras klart och tydligt. I budgetkontrollutskottet har vi årligen i uppgift att granska och utvärdera kommissionens räkenskaper. Europeiska revisionsrättens årsrapport ger oss de avgörande hållpunkterna. Även inför beviljandet av ansvarsfrihet 2001 var vi kritiska på vissa punkter och formulerade denna kritik tydligt. Detaljerna kring detta överlåter jag dock till mina kolleger som har behandlat respektive institutioner i sina betänkanden. Låt mig ta upp en i det stora hela glädjande fråga: Som föredragande för Europeiska gemenskapernas enskilda budget för Europeiska kol- och stålgemenskapen kan jag utan större tvekan rekommendera beviljande av ansvarsfrihet. Jag beklagar nästan att EKSG i överensstämmelse med fördraget löpte ut efter 50 år i juli förra året, för här har vi ett exempel på att det mycket väl går att lägga fram en stabil och korrekt budget. När Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman föreslog en sammanslagning av kol- och stålindustrierna i Frankrike, Tyskland, Italien och Beneluxländerna bara fem år efter krigsslutet var detta både en vision och ett risktagande. Med ett fredligt Europa som det stora målet för ögonen var Europeiska kol- och stålgemenskapen det första steget i riktning mot ett enande av Europas stater. Ett lyckat experiment kan vi konstatera 50 år senare. Och inte minst i dag vill jag lyfta fram den fredsbevarande tanken och förståelsen olika folk emellan. Redan från start hade kol- och stålgemenskapen vid sidan av det industripolitiska även en stark socialpolitisk sida som vi inte skall underskatta. Hundratusentals koloch stålarbetare fick anpassningsstöd för att klara av strukturförändringen. Jag vill också nämna den forskningspolitiska sidan, t.ex. till stöd för innovativa produkttekniker eller för att utveckla miljövänliga lösningar. Nyttan av de anslagna medlen uppskattas till tio gånger insatsen, och det är faktiskt inte så illa. Låt mig uttrycka det så här efter mina djupgående efterforskningar: Utan kol- och stålgemenskapens framgångshistoria skulle ett och annat säkert ha förlöpt annorlunda i Europa och inte på långa vägar lika positivt. Jag har i betänkandet undersökt vilka åtgärder som krävs i samband med att kol- och stålgemenskapens verksamhet läggs ned. Framför allt vill jag lyfta fram det exemplariska samarbetet och den aktiva beredskapen både från revisionsrätten och kommissionen att överlämna begärd information. Låt mig ta upp några punkter som jag menar ändå bör genomföras: Med tanke på kol- och stålgemenskapens framgångsrika historia bör dess värv för det första framställas i en publikation, och då en riktig publikation värd namnet. Varför inte nämna framgångarna vid namn och föra dem vidare i skrift till kommande generationer? För det andra anser jag det nödvändigt att få löpande information från kommissionen om hur personalen tas till vara efter detta denna personal med ovärderliga specialkunskaper som vi inte får kasta bort eller gömma

7 undan. Även i frågan om ännu inte genomförda åtaganden det finns några sådana fram till 2027 som handlar om bidrag till tjänstemannalån och ett åtagande som rör Eurotunneln fram till 2017 behöver vi givetvis detaljerad information även efter att kol- och stålfördraget har löpt ut, och vi behöver information om annuleringen av alla bidrag ur reserven, som vi i framtiden uppenbarligen inte kommer att behöva längre. Man talar om vilande medel. Jag upprepar: Europeiska kol- och stålgemenskapen var en modell för fred och framsteg i Europa. Även när fördraget nu har löpt ut skall andan leva kvar. Det är glädjande att en forskningsfond kommer att ge ett viktigt bidrag till gruvsektorn även när kol- och stålgemenskapen har avvecklats, som även de nya medlemsstaterna kommer att ta del av, med glädje. Jag kan dock lova att budgetkontrollutskottet även fortsättningsvis kommer att hålla ögonen öppna på detta område. (Applåder) Schreyer, kommissionen. (DE) Herr talman, ärade ledamöter! I förfarandet vid beslut om ansvarsfrihet skall kommissionen och övriga organ och institutioner inför det fritt valda Europaparlamentet redovisa hur gemenskapens budgetmedel har används. Parlamentet kontrollerar detta på unionsmedborgarnas vägnar. Under 2001 betalades 79,4 miljarder euro ur budgeten. Till detta kommer utgifterna från Europeiska utvecklingsfonden och kol- och stålgemenskapen. Jag vill ta tillfället i akt och tacka huvudföredragande Casaca för det grundliga och intensiva arbetet. På kommissionens vägnar vill jag också tacka föredragandena Staes, Avilés Perea, Blak, Sørensenoch Langenhagen för deras grundliga och samvetsgranna arbete. Dessutom vill jag visa min respekt för budgetkontrollutskottets ordförande Theato och hennes prestationer under denna svåra process och tacka alla ledamöter i budgetkontrollutskottet för deras intensiva arbete. Slutligen har föredragandena och utskottet förutom flera hundra sidor årsredovisningshandlingar arbetat sig igenom revisionsrättens årsberättelse och hundratals sidor svar på de 267 frågor som ställdes till kommissionen, och utskottet har genomfört utfrågningar av åtta kommissionsledamöter. EU:s budget omfattar ju ett brett spektrum av utgiftsprogram, från säljfrämjande åtgärder för mjölkprodukter via slaktpremier för nöt, stöd för biodling, omstruktureringsåtgärder i fiskesektorn, utbytesprogram för ungdomar och stöd för bioteknisk forskning till främjandet av skolutbildning för flickor i Afghanistan eller livsmedelsstöd i södra Afrika. För allt detta finns olika regler. Varje område har olika aktörer som förvaltar programmen och hanterar medlen ekonomiskt och är utsatta för olika felrisker. I revisionsrättens och parlamentets kontrollarbete har man gjort rättvisa åt hela spektrumet av mångfaldiga uppgifter. Jag skall dock koncentrera mig på några punkter som har spelat störst roll under förfarandet för ansvarsfrihet, nämligen reglerna för redovisning och revisionssystemet, avtalen med Europeiska gemenskapernas statistikkontor och frågan om siffrorna för genomförandet av budgeten. Med avseende på redovisningen har revisionsrätten konstaterat att även budgetredovisning 2001 speglar inkomster och utgifter verklighetstroget, och detta har också på nytt tagits upp i Casacas betänkande. I betänkandet efterlyser man återigen reformer av beräkningen av tillgångar. I Casacas betänkande behandlas den förestående reformen i detalj. Vi har i budgetkontrollutskottet haft möjlighet att mycket ingående diskutera reformidéerna och de konkreta åtgärderna i reformen. Detta är ett projekt som omfattar alla avdelningar och alla organ. På några punkter är vi redan nu en förebild i fråga om att offentliggöra redovisningen, nämligen att vi varje månad publicerar siffrorna för den kassabaserade inkomst- och utgiftsredovisningen på Internet. Jag nämner detta därför att kommissionens förslag att ålägga aktiebolag att offentliggöra kvartalsrapporter har utlöst en livlig diskussion om rimligheten i ett sådant krav. Kommissionen själv publicerar sina budgetsiffror varje månad. Inte heller när det gäller vissa element i inkomstberäkningen behöver vi skämmas i jämförelse med medlemsstaterna. Räcker då detta? Nej, det räcker inte. Av bokföringssystemet måste framgå om en betalning är en slutlig betalning eller en förskottsbetalning som kan krävas tillbaka om ett program inte går bra. I redovisningssystemet måste det göras en inmatning i aktiva och passiva så snart t.ex. ett åtagande har gjorts och inte först när betalningen är ett faktum. Vi behöver en periodanpassad bokföring. Och de avdelningar som förvaltar medlen skall ha direkt inblick i kontoställningen för sina program. Detta är en förutsättning för att bokföringen skall bli bra. Givetvis är detta en utmaning för det IT-system som skall ligga till grund. Självklart skall kommissionen med nöje följa budgetkontrollutskottets uppmaning att kvartalsvis rapportera om reformåtgärderna. Vi har också sagt ja till att följa föredragande Casacas förslag att dra igång ett pilotprojekt i syfte att se till att betalningsmottagarna alltid underrättas skriftligt redan så snart utanordnaren har genomfört betalningsuppdraget och därmed skapa större öppenhet. Låt mig dock påminna om att endast 20 procent av budgeten förvaltas av kommissionen och att den största delen av budgeten i praktiken även kassamässigt är kvar i medlemsstaternas statskassor. Kommissionens räkenskaper kontrolleras varje år av Europeiska revisionsrätten. Ändå kommer vi att för revisionsrätten lägga fram parlamentets krav på en särskild extern granskning. För reformen kommer vi också att lägga de standarder till grund som fastslogs av

8 International Federation of Accountance 2000 och Jag vill dock passa på att göra en principiell kommentar. I Old Europe för att nu avgränsa detta har det hittills varit så, även för Europeiska unionen, att de huvudsakliga bestämmelserna för redovisningen har slagits fast och kommer att slås fast av offentlig rätt och inte enbart av standarderna enligt en sådan organisation. Frågan är principiellt om man bör frångå denna praxis. Jag menar att vi bör hålla fast vid att de offentliga lagstiftarna även är med och beslutar om vilka principer som skall tillämpas för redovisningen av den offentliga budgeten. Vi har givetvis även den stora fördelen att som oberoende offentlig myndighet ha Europeiska revisionsrätten som en extern granskare av räkenskaperna. I en tid då skandaler som t.ex. Enronskandalen i Förenta staterna leder till att den offentliga kontrollmyndigheten stärks gentemot privata ekonomiska kontroller är det en klar fördel att ha en oberoende offentlig räkenskapsgranskare. Kommissionen har som svar på frågorna från er huvudföredragande lovat att preliminärt ställa in alla betalningar till Eurogramme och se över alla avtal som har slutits med Eurogramme. I samtliga fall där detta inte är förbundet med ytterligare kostnader kommer avtalsförhållandet att avslutas. Kommissionen uppmanas dessutom att innan juli i år se över alla avtal som har slutits av Europeiska gemenskapernas statistikkontor sedan 1999: närmare bestämt avtal. Detta är omöjligt till i juli. Men eftersom vi vill följa parlamentets uppmaning måste vi hitta en praktiskt genomförbar lösning, t.ex. i form av stickprov. Kommissionen skall på något av de närmaste sammanträdena för budgetkontrollutskottet lägga fram en översikt över avtalen och föreslå hur kontrollerna skall gå vidare. Skeendet i Eurogramme eller Eurostat har även visat att samarbetet med OLAF måste ges en tydligare grund när det handlar om information. OLAF är och förblir den som behärskar informationen från sina undersökningar, och OLAF:s oberoende skall självklart respekteras i alla åtgärder. Det har dock visat sig att vi samtidigt måste se till att OLAF:s kunskaper når de medelhanterande enheterna i tid så att åtgärderna för att skydda budgeten mot bedrägerier också kan vidtas i ett tidigt skede. Låt mig kort kommentera Sapardprogrammet i samband med genomförandet av budgetmedlen. För Sapardprogrammets del har kommissionen lovat budgetkontrollutskottet och parlamentet att ge ett förbättrat genomförande av programmet högsta prioritet. Min kollega Fischler har redan delvis vidtagit de åtgärder som budgetkontrollutskottet fått löfte om. Så här dagen innan kammaren skall rösta om utvidgningsfördragen krävs det all ansträngning för att se till att föranslutningsstöden äntligen blir verksamma för landsbygdens utveckling även lokalt på plats. Fru Langenhagen! Ett stort tack för det mycket positiva betänkandet och den mycket positiva beskrivningen av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Den efterlysta rapporten om låneverksamheten har ni framför er, och ert förslag att på alla officiella språk lägga fram en publikation om arbetet i kol- och stålgemenskapen sedan grundandet 1952 kommer sannolikt inte att kunna förverkligas innan årsskiftet, eftersom enheterna redan har åtagit sig andra uppgifter. Jag ger er dock helt rätt i att erfarenheterna och informationen om denna viktiga del av den gemensamma europeiska historien bör bli tillgänglig i alla medlemsstater och att vi bör visa hur idén om ett ekonomiskt samarbete förvandlades till ett äkta fredsprojekt. Detta bör verkligen inte tillåtas att falla i glömska, och vi skall se över hur vi kan ta till oss idén och finna en möjlig väg. Herr Blak! Kontrollen av byråerna omfattar numera ett mycket brett spektrum av olika verksamhetsområden, och därför har det arbete som kommissionen vill tacka er för varit mycket omfattande. Den nya budgetordningen säger att grundandet av en ny byrå skall föregås av en lönsamhetsberäkning, och jag välkomnar att parlamentet vill se en strikt tillämpning av denna princip. För de befintliga byråerna är lönsamhetskontroller i samband med utvärderingen fortfarande det bästa sättet, givetvis även i syfte att undvika dubbla strukturer. Detta är en synpunkt som har stor betydelse i utnyttjandet av knappa budgetmedel. När det gäller det externa politiska området i byrån för återuppbyggnad delar kommissionen inte åsikten att det finns tillräckliga skäl för att granska förvaltningen. Vi kommer dock givetvis att kontrollera de händelser ni har tagit upp och informera er om resultatet. I fråga om utrikespolitiken har ju kommissionen på det hela taget respekterat parlamentets önskemål och avslutat decentraliseringen av uppgifter till byråerna för tekniskt bistånd. Av de 126 byråerna för information och tekniskt bistånd som fanns i september 2000 fanns 12 kvar i slutet av Detta bevisar att vi har följt den väg som parlamentet önskade. Denna väg åtföljdes av en väsentlig förändring i förvaltningen av programmen för odlingsstöd, nämligen den lokala bestämmanderätten. Detta rör även Europeiska utvecklingsfonden som Sørensenär föredragande för, och även i detta fall vill jag uttrycka min respekt för grundligheten i betänkandet. Budgetkontrollutskottet pekar särskilt på att medarbetarna i delegationerna skall ha tillräcklig utbildning för att verkligen klara av de ledande uppgifter som de förväntas klara upprättade kommissionen en ny handbok för detta, och nu har det gemensamma systemet för information inom Relex införts för den ekonomiska hanteringen av externa program med den sköna förkortningen CRIS. Varje delegation skall nu lägga fram en revisionsplan som skall säkerställa en tillräckligt god kontroll över stödprogrammen. I vitboken om reform av kommissionen listade kommissionen under 2000 alla åtgärder som krävs för den totala reformen. 87 av de 96 åtgärderna har redan vidtagits. Kommissionen har skrivit en utförlig rapport om detta. En huvudprincip i reformen är en tydlig

9 ansvarsfördelning i hanteringen av de gemensamma finanserna. Generaldirektörerna skall nu årligen redovisa hur kontrollstandarderna har tillämpats. Vilken offentlig förvaltning kräver av sina inrättningar att rapporter som även visar upp svagheterna skall offentliggöras? Vilken förvaltning kontrollerar sedan med full insyn för allmänheten om de nödvändiga åtgärderna för att förbättra den ekonomiska förvaltningen verkligen har vidtagits? Jag menar att själva öppenheten är en viktig del av reformen. Den nya budgetordningen trädde i kraft den 1 januari Denna omfattande reform är resultatet av kommissionens och parlamentets gemensamma arbete under åren 2001 och 2002, och jag vill i sammanhanget även nämna rådet. Reformeringen av redovisningen är i full gång och skall vara avslutad senast i slutet av Kommissionen kommer att lämna efter sig en funktion som är reformerad både på djupet och bredden och förberedd för de nya utmaningar som följer med utvidgningen. Budgetkontrollutskottet och parlamentet har alltid stöttat och hjälpt kommissionen, och i och med processen om beviljande av ansvarsfrihet har parlamentet ökat takten ytterligare för reformen. (Applåder) Swoboda (PSE), föredragande av yttrandet från utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik. (DE) Herr talman, fru kommissionär! Även från en utrikespolitisk synpunkt kan man godkänna beviljandet av ansvarsfrihet. Jag vill alldeles särskilt tacka kollegan Casaca för det goda samarbetet. Ni har rätt, fru kommissionär! Genom decentraliseringen och stärkandet av delegationen har en stor reformprocess ägt rum vad gäller utvecklingen av utgifterna för utrikespolitiken. Decentraliseringen är alltigenom framgångsrik. Detta har jag själv kunnat se på många olika punkter. Jag skall ändå ta upp tre problem och så att säga i enlighet med en fredligt förebyggande strategi understryka att vi kommer att ta itu med dessa problem alldeles särskilt. Det första är Palestina. Här kommer olika argument till uttryck som hittills inte har visat sig vara hållbara, och det är bra att parlamentet har tillsatt en arbetsgrupp som skall se över detta. För om man, som jag, absolut förespråkar stöd för Palestina är det nödvändigt att övertyga sig om att allt går korrekt till. Den nye finansministern och den nye premiärministern i den palestinska myndigheten är ett gott tecken, men vi kommer att observera saken mycket noga. Det andra är KEDO-programmet. Inte minst just nu är detta förstås ett problematiskt men ändå mycket viktigt program. Kommissionen har gett oss ett svar för 2001 som vi visserligen har noterat men som givetvis inte är tillfredsställande, och framför allt kommer vi att titta närmare på 2002 och följande år för att undersöka om det kan garanteras att våra medel verkligen används för fredsnyttan. Detta är helt avgörande för utvecklingen i Korea och Nordkorea. Det tredje programmet är förberedelsestöden. Ni nämnde särskilt Sapard. Jag tror dock att det finns brister även i andra program. Med tanke på att Bulgarien och Rumänien kvarstår efter anslutningen och att Turkiet liksom några länder på Balkan, t.ex. Kroatien, med all sannolikhet kommer att tillkomma, kan vi inte nöja oss med att enbart ändra Sapard. Vi måste strukturera förberedelsestöden och göra dem mer flexibla för att lyckas. Icke desto mindre stöder vi beviljandet av ansvarsfrihet för 2001, dock med anmärkningen att vi kommer att följa framför allt dessa tre områden med stor uppmärksamhet kommande månader. (Applåder) Jöns (PSE), föredragande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor. (DE) Herr talman, fru kommissionär, ärade kolleger! Som föredragande av yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor vill jag helt enkelt inleda med ett par allmänna kommentarer till strukturfonderna var allt annat än ett bra år för strukturfonderna. Utan omsvep kan vi konstatera att de viktigaste målen för reformeringen av strukturfonderna från 1999 inte har nåtts. För det första blev det, precis som i den förra reformen, stora förseningar även denna gång i övergången från den gamla programplaneringsperioden till den nya. För det andra har tillstånds- och förvaltningsförfarandena faktiskt inte blivit enklare vilket var de ursprungliga planerna. För det tredje slog satsningen fel att decentralisera den löpande förvaltningen av stödmedlen och samtidigt förstärka kontrollen. Situationen är högst alarmerande. Medlemsstaterna har inte på långa vägar utnyttjat alla de pengar som ställts till deras förfogande. Detta gäller såväl tiden från 1994 till 1999 som för den nya strukturfondsperioden. Under 2001 togs endast hälften ut av de medel som medlemsstaterna ursprungligen siktade på. Vi alla vet vad detta innebär. Därför måste nästa reformering av strukturfonderna, som ju inte längre kommer att beröra 15, utan 25 stater, återigen följa de principer som vi egentligen ville genomföra redan i samband med den förra reformen. Detta är för det första att koncentrera sig på några få tydliga prioriteringar, för det andra att förenkla förvaltningen av medlen och för de tredje en starkare koppling mellan prestation och tilldelning av medel, vilket jag gång på gång har krävt utan framgång. Det fjärde kravet bör därmed bli att i framtiden undvika abrupta övergångar mellan de olika programplaneringsperioderna. Därmed kommer jag in på Europeiska socialfonden som sådan. Låt mig undanröja allt tvivel om att utskottet för

10 sysselsättning och sociala frågor ser med stor oro på de delvis graverande fall av misskötsel i fråga om hur medlemsstaterna nyttjar socialfondsbidragen och att vi, fru kommissionär, i detta fall helt stöder kommissionen i alla sina undersökningar och kontroller. Ibland får man verkligen en känsla av att vissa medlemsstater inte ens har försökt att egentligen förbättra sig. Som föredragande för den senaste reformeringen av Europeiska socialfonden blir jag bestört av att läsa vad revisionsrätten skriver i sin särskilda rapport om nyttjandet av det så kallade sociala riskkapitalet, ett instrument som kammaren införde speciellt för att ålägga medlemsstaterna att ställa en skälig del av medlen till förfogande i form av så kallade bidrag till ickestatliga organisationer och lokala partnerskap. Revisionsrätten konstaterar nämligen att medlemsstaterna knappast har utnyttjat instrumentet alls. I två fall har det över huvud taget inte utnyttjats, nämligen av Tyskland och Österrike. Jag har verkligen ingen som helst förståelse för detta. Å andra sidan måste kommissionen också fråga sig varför man inte informerade oss om den ohållbara situationen tidigare. Detta handlar nämligen otvetydigt om enskilda medlemsstaters brott mot förordningen om socialfonden. Därför uppmanar jag kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna omedelbart utarbeta en för alla sidor acceptabel lösning. Kommissionen kommer i eftermiddag att lägga fram sitt förslag till sysselsättningsdirektiv för oss. För första gången får vi då sysselsättningsdirektiv för tre år. Därmed finns det äntligen en chans att göra Europeiska socialfonden vårt enda arbetsmarknadspolitiska instrument på EU-nivå till en verklig del av sysselsättningsstrategin, eftersom vi inte längre kommer att ha olika löptider. Nu har vi för första gången en chans att stämma av och förena sysselsättningsstrategin och åtgärderna inom ramen för socialfonden för att minska arbetslösheten och... (Talmannen fråntog talaren ordet.) (Applåder) Avilés Perea (PPE-DE), föredragande av yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. (ES) Herr talman! Kvinnoutskottet uttryckte och jag tackar föredraganden, Casaca, för att ha tagit med dem i betänkandet ett antal beaktanden, som jag kommer att uppmärksamma. Å ena sidan är vi nöjda med det arbete kommissionen gjort under år 2001 för att integrera aspekten lika möjligheter mellan kvinnor och män i unionens politikområden och särskilt i de nya områdena som internationell handel, offentlig upphandling, asyl- och miljöpolitik. Det är ett bra sätt att arbeta för att nå målet för lika möjligheter som, som ni alla vet, finns med i fördraget som ett av de mål som måste uppfyllas i alla gemenskapens verksamheter. Jag måste därför, precis som andra kolleger har gjort, påvisa de problem som uppstått i förvaltningen av strukturfonder. Jag har ansvarat för ett initiativbetänkande om uppfyllandet av jämlikhetsmålen i strukturfonderna, eftersom det är ett oerhört viktigt program som tyvärr inte genomförs på korrekt sätt och som lämnar så betydande aspekter som lika möjligheter utanför. Vi hoppas att man i framtiden kommer att anta fler initiativ och att förfarandena förenklas så att dessa fonder skall användas på rätt sätt för att uppnå detta mål. Vi tycker också att det är oacceptabelt att man bara avsatt 6 procent av de 15 procent som Europeiska socialfonden fastställt av de totala kostnaderna till att främja kvinnors sysselsättning. Även om 15 procent inte är särskilt mycket är det faktum att man inte ens nått hälften av det något som måste korrigeras i framtiden, eftersom ett av de viktigaste verktygen för integrering av kvinnor och män, för jämlikheten, alltid är sysselsättning. Vi är också glada över utvecklingen av Daphneprogrammet som avslutades i slutet av 2002 och vars nya etapp satt igång. Vi har tagit upp ett antal beaktanden om förlängningen av Daphneprogrammet. Vi hoppas att de kommer att beaktas i kommissionens rapport och i den nya etappen i detta program, som är så viktigt för att bekämpa våldet mot kvinnor och som gett så bra resultat. Jag lyckönskar kommissionen till det. Slutligen skulle vi vilja att det arbete som görs för att destinera en del av budgeten till gemenskapsprogrammen för jämlikhet mellan kvinnor och män tydligt skall stå i kommissionens slutliga ekonomiska förvaltning. Vi hoppas att det beaktas under nästa budgetår Theato (PPE-DE). (DE) Herr talman, ärade kolleger! Ni har hört nyheten: budgetkontrollutskottet föreslår ansvarsfrihet för budget 2001 för alla institutioner utom för Regionkommittén som först måste fullgöra sina uppgifter till i höst, dvs. att kommittén måste åtgärda och göra en omfattande revision av inkonsekvenserna i redovisningen av resor och dagtraktamenten m.m. På samma sätt föreslås att ansvarsfriheten skjuts upp för fem byråer som får bidrag ur EU:s budget tills dokumenten om deras inrättande har anpassats till den nya budgetförordningen. Men låt mig först tacka alla föredragande för deras samvetsgranna och ansvarsfulla arbete, utskottets ledamöter för ett konstruktivt samarbete och inte minst utskottets sekretariat för ett fantastiskt stöd. I förfarandet vid beslut om ansvarsfrihet för 2001 har vi kommit in på okänd mark, eftersom bestämmelser har trätt i kraft som inte alltid är så tydliga och som kan orsaka problem. Den första frågan rör omröstningen på sammanträdet i april. Budgetkontrollutskottet har två möjligheter: antingen det första förslaget, nämligen att bevilja ansvarsfrihet, eller det andra förslaget, nämligen att skjuta upp beslutet om ett beviljande. Om plenum i det

11 andra fallet skulle avvisa förslaget, gäller ansvarsfriheten som beviljad. Detta är en implicit röst som ur min synvinkel allt annat än respekterar ansvarsfrihetens betydelse. Vad blir kvar av ett ursprungligen strikt bindande beslut om det urvattnas genom att anpassas till ett sådant indirekt beslut om beviljande av ansvarsfrihet? Är bokslutet i så fall fortfarande korrekt nu när vi i motsats till tidigare skall göra bokslut för varje rapport om ansvarsfrihet, vilket kan ifrågasättas? Hur som helst skall all ansvarsfrihet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. I går kväll underkastade sig budgetkontrollutskottet ännu en ny bestämmelse. Samtliga ändringsförslag som lämnats in för plenum skulle kontrolleras. Hur detta skall gå till förklaras ingenstans. Vi gick alltså praktiskt till väga och noterade utskottets förra röst för de förslag som lämnats in på nytt medan vi röstade om de nya förslagen det var endast ett fåtal. En sak blir tydlig plenum och partigrupperna styr skeendet. Utskottet kan endast komma med förslag, inte ge instruktioner. Jag menar att denna nya bestämmelse gör beviljandet av ansvarsfrihet mer komplicerat. Utan nämnda förnyelser skulle jag möjligen ha röstat för att skjuta upp Casacas betänkande, eftersom föredraganden klart och detaljerat har förtecknat kommissionens felhandlingar, vilka även övriga föredragande har tagit ställning till. Detta gäller framför allt bokföring och redovisning, där personalbesluten har varit tveksamma och reformer genomförts för sent och halvhjärtat, trots upprepade påstötningar från revisionsrätten. När jag trots allt detta väljer att rösta för ansvarsfrihet, så beror det på att jag inte har velat låta det hela bero på det scenario jag inledningsvis beskrev. Kommissionen skall inte uppfatta detta som en frisedel, utan grundligt, snabbt och på ett öppet sätt följa upp våra krav. Det är inte mycket tid fram till nästa förfarande vid beviljande av ansvarsfrihet som vi inleder i november. Vi kommer att kräva positiva resultat innan dess för att kritiken inte skall upprepas tillsammans med strängare villkor. Låt mig nämna dessa punkter: Eurostatförfarandet är ännu ej avslutat, och detta trots att åtgärderna har inletts och att utskottet kräver att alternativet att låta bokföring och reformer utföras av externa sakkunniga skall ses över. Detta bör diskuteras i en utfrågning. Motsvarande förslag kommer återigen att läggas fram i utvidgad form i dag. Jag ber om ett godkännande för detta. Än en gång, tack till alla som har medverkat i detta omfattande arbete! Kuhne (PSE). (DE) Herr talman! Efter att föredragandena har gett kommissionen en minnesbeta skall jag koncentrera mig på de politiska aspekterna av beviljandet av ansvarsfrihet. Det finns i kammaren uppenbarligen olika måttstockar och politiska sätt att utnyttja förfarandet för beviljandet av ansvarsfrihet. Vår måttstock lyder som följer: För samtliga områden där tydliga åtaganden har gjorts för att åtgärda fastställda brister och där det inte finns allvarliga felhanteringar, skall ansvarsfrihet beviljas. Så vitt jag vet är det också så att föredragandena har lagt fram många oemotståndliga förslag till att fullgöra dessa skyldigheter. Jag menar att detta är ett klokt tillvägagångssätt. För oss existerar alltså alltid båda möjligheterna när vi går in i en process om ansvarsfrihet. Enligt arbetsordningen finns både möjligheten att skjuta upp beslut om ansvarsfrihet och möjligheten att bevilja ansvarsfrihet. Jag menar dock att vi också bör vara tydliga med att erfarenheten efter fyra år visar att delar av kammaren och då menar jag de självutnämnda EUskeptikerna permanent försöker reducera förfarandet till ett enda alternativ, nämligen att samla så många röster som möjligt för att skjuta skarpt på kommissionen vem vet, en dag kanske den faller. Detta är knappast vad vi menar med taking into account. Båda möjligheterna finns alltid och inte bara den ena. För att ta bokföringssystemet som exempel: Vi har alltid utgått från att det enligt revisionsrättens konstateranden finns brister som skall åtgärdas. För mer långtgående påståenden som i ett eller annat land med stor hänförelse har spridits via tryckalster som förvånande nog fortfarande kallas tidningar, har vi krävt mer utvecklade bevis, vilket vi aldrig har fått. Detta konstaterande är viktigt. Casaca har som huvudföredragande ställt tydliga villkor. Dessa har diskuterats i bred enighet med företrädarna för olika partigrupper och också accepterats av kommissionen. Detsamma har vi glädjande nog återigen fått höra av Schreyer i dag, och därmed stöder även vi beviljandet av ansvarsfrihet. Vi har upplevt hur man under 2002 systematiskt har försökt koppla ihop en personalkonflikt inom kommissionen med ryktet om eventuella förekomster av bedrägerier i bokföringssystemet. Som sådan hade denna personalfråga heller inte varit särskilt lämpad att slå vågor i pressen. Jag säger det igen: försöket att göra denna koppling misslyckades. Det har aldrig bevisats att ett sådant samband skulle ha funnits, och till syvende och sist är och förblir detta endast en konflikt bland personalen. Men en personalkonflikt är inget skäl att vägra ansvarsfrihet, inte i något system med ett liknande förfarande för beslut om ansvarsfrihet. Tvärtom: ju mer hysteriskt man försökte driva personalkonflikten vidare i slutet, desto mer insåg till och med vissa journalister att det inte fanns någon annan botten i historien. Framför allt insåg parlamentsledamöterna, när ett dokument som flera månader tidigare hade delats ut i kammaren en vecka före omröstningen i utskottet plötsligt beskrevs som senaste nytt i en tidning, att detta i grund och botten endast var ett försök att använda tidningen som ett verktyg. Jag menar att det var riktigt att inte lyssna till detta utan visa att även de självutnämnda EUskeptikerna reduceras till kärntruppen när de väl skall rösta om det som egentliga står på deras dagordning.

12 (Applåder) Mulder (ELDR). (NL) Herr talman! Även jag vill tacka föredragandena för deras arbete och gratulera dem till resultatet, framför allt Casaca som i år har åtagit sig ansvarsfriheten för kommissionen. Det anmärkningsvärda med den här diskussionen är att vi inför de förestående europeiska valen nästa år återigen har en kommission som inte har fått någon positiv revisionsförklaring av Europeiska revisionsrätten. Trots det kommer min grupp att ansluta sig till dem som vill bevilja ansvarsfrihet. Vilka anledningar har vi att göra det trots den där negativa eller bristfälliga revisionsförklaringen? För det första framgår det i många av revisionsrättens rapporter att det går bättre med kommissionens förvaltning. För det andra har en budgetförordning antagits. Vi anser att förordningen måste få tid och möjlighet att vidareutvecklas och vi ger kommissionen tid att göra det. Vårt tredje argument för att bevilja ansvarsfrihet är att det skulle göra ett utomordentligt dåligt intryck på de nya medlemsstaterna om vi inte gjorde det i den tid vi befinner oss i, inför utvidgningen, nämligen att vi egentligen skickade hem kommissionen. Det gick alltså inte heller för sig. Vårt sista argument för att bevilja ansvarsfrihet är att vi beaktar kommissionens hållning gentemot parlamentet som oerhört positiv under de senaste åren. Förfrågningar har besvarats i tid och på ett adekvat sätt och även reaktionerna på parlamentets initiativbetänkanden var positiva och således yrkar vi på att bevilja ansvarsfrihet. Den stora frågan för oss är alltid: vad måste kommissionen göra för att få en positiv revisionsförklaring? Det uppger inte revisionsrätten i sina rapporter. Varje år är det som framgår i rapporten en överraskning och gång efter annan läggs en hel lista fram med saker som har gått snett. Jag anser att det vore bra om kommissionen kunde inleda en diskussion med revisionsrätten och sedan meddela parlamentet vilka kriterier och vilket tidsschema de måste hålla sig till för att få en positiv revisionsförklaring. Några ord om jordbruket, herr talman. Den nuvarande jordbrukspolitikens mest påfallande kännetecken är att vi inte längre baserar oss på prisstöd utan på inkomststöd IACS-systemet. Det tråkiga är att det tillämpas på olika sätt i olika länder i Europa. Det är oacceptabelt. I ett förenat Europa måste det finnas lika system. Av den anledningen vill jag än en gång uppmärksamma kommissionen på ett initiativbetänkande som jag själv råkar vara upphovsman till, men som har godkänts av kammaren i vilket vi visar på att kommissionen, om administrationerna av jordbruksutgifterna i de berörda nya och gamla medlemsstaterna inte är i ordning, måste upphäva förskottsbetalningarna mycket oftare tills systemet är i ordning istället för att kontrollera och ålägga straffavgifter i efterhand Seppänen (GUE/NGL). (FI) Herr talman! I den här diskussionen har ledamöterna av Europaparlamentet speciellt stor anledning till självkritik. Som tidigare ledamot av budgetkontrollutskottet är jag själv också skyldig. Utgående från revisionsrättens rapport har jag inte dragit de rätta slutsatserna om bokföringssystemets svagheter. Jag trodde inte att kommissionens bokföring kunde vara så uselt organiserad i den här budgetekonomin som omsluter nästan 100 miljarder euro. När man bedömer det här i efterskott har vi parlamentsledamöter fått all relevant information av revisionsrätten, på basis av vilken vi borde ha reagerat tidigare på svagheterna i systemet. Vi har inte varit vår uppgift vuxna. Vi är skyldiga till en svag kontroll, kommissionen själv till ett svagt system. Problemen består inte av enskilda oegentligheter, utan de finns i själva systemet, bokföringssystemet. Problemen kunde uppdagas tack vare kommissionens förre chefsrevisor Martha Andreasens agerande. Det var Andreasen som berättade för oss att kejsaren saknade kläder, att kommissionens bokföringssystem är fullständigt ruttet och att man snabbt måste få det i skick. Tack vare henne talar vi nu om verkliga problem, vilka vi tidigare har sett genom fingrarna med. Som belöning avsattes hon från sin tjänst. I det avseendet har det skett en oegentlighet. Kommissionen har begått ett misstag genom att försvara tjänstemän som borde ha avskedats på grund av fullständig inkompetens när det gäller bokföring. I stället avskedades Andreasen. Vi politiker ser inte problemen om de är för nära eller tillräckligt stora. Vi såg inte bristerna i kommissionens bokföringssystem i tid, men när vi nu ser dem måste vi rätta till problemen. Vi måste även återställa Andreasens förlorade anseende. Vi skall inte enbart rädda socialdemokratiska och gröna kommissionsledamöter med socialdemokratiska och gröna röster i Europaparlamentet. Som parlamentsledamöter har vi anledning att skämmas över vår egen roll. I betänkandet av utskottet för budgetkontroll räknar man upp flera oegentligheter, vilka ger en dyster bild av såväl kommissionens bokföringssystem som av oss. Om vår verksamhet krävde ansvarsfrihet skulle jag rösta emot Rühle (Verts/ALE). (DE) Herr talman! Mitt tack riktar sig framför allt till Gruppen De gröna och alla föredragande och är ingen artighetsfloskel. I motsats till Seppänen anser jag nämligen att utskottet har utfört sitt arbete grundligt och redan tidigare har bemödat sig om att upptäcka alla problem i tid. Redan innan Andreassen gjorde rubriker genomförde vi en utfrågning i utskottet på temat bokföringssystem och diskuterade detta med kommissionens interna revisionskommitté och revisionsrätten. Jag vill också särskilt betona att de enskilda föredragandena, särskilt Casaca, har arbetat hårt för att i år granska alla detaljer och lägga fram ett mycket kritiskt

13 betänkande. Ett betänkande som inte ryggar för att nämna problemen men samtidigt klargör att kommissionen gör ansträngningar för att lösa problemen. Därför kommer även vår grupp att stödja rekommendationen att bevilja ansvarsfrihet. I motsats till vissa EU-motståndare menar vi inte att rekommendationen att bevilja ansvarsfrihet innebär en urvattning, utan vårt beslut vilar på en grundlig genomgång och en kritisk uppfattning. Vi stöder också avvaktan med att bevilja ansvarsfrihet för Regionkommittén, eftersom kommittén fortfarande inte har nått en tillfredsställande lösning på de ständigt återkommande problemen med omkostnaderna, vilka äntligen måste lösas. Vår särskilda uppmärksamhet gäller dock Sapard. Sapard är ju ett viktigt program som skall förbereda anslutningsländerna inför de framtida bidragen på landsbygdsområdet. Och under 2001 genomfördes Sapard dessvärre endast till 9 procent. De enorma svårigheterna kring betalningsflödet i Sapardprogrammet är ingen tillfällighet. Programmet är avsett att förbereda jordbruket och landsbygdsområdena inför anslutningen, dels genom åtgärder för att modernisera jordbruken och näringen i landsbygden, dels genom att skapa den nödvändiga infrastrukturen och ge tillräcklig information om landsbygdsutvecklingen. Vidare bör befolkningen på landsbygden delta aktivt i idéerna kring och planeringen av denna utveckling som vi redan finansierar genom den så kallade andra pelaren och Leaderprogrammet i medlemsstaterna. Så har det tyvärr inte varit. Under anslutningsförhandlingarna prioriterade kommissionen entydigt genomförandet av det gemensamma regelverket. Kommissionen utnyttjade Sapard som ett slags träningsprogram för förvaltningen i anslutningsländerna och en testballong för genomförandet av regelverket. Förvaltningskostnaderna för programmet har blivit enorma och försenat ackrediteringen av byråerna alldeles för mycket. I fallet Slovenien har uppbyggnaden av förvaltningen av Sapard t.ex. tagit mer pengar i anspråk än vad som någonsin tillhandahålls för Sloveniens del. I stället för att alltså skapa uppbrottsstämning på landsbygden i kandidatländerna och partnerskap mellan regering och icke-statliga organisationer har förväntningarna lett till en bitter besvikelse nästan överallt, och de negativa erfarenheterna av Sapard har tyvärr utnyttjats av dem som mobiliserar mot en EUanslutning. Kommissionen har nu meddelat att det kommer att genomföras en konferens om Sapards och Leaders framtid redan nu i vår i de nya medlemsstaterna, och att Sapardförordningarna eventuellt kommer att ändras. Vi menar att detta är nödvändigt och stöder detta. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma ännu en fråga. Jag menar att det finns modiga kvinnor i kommissionen, och nu menar jag avsiktligen inte Andreassen, utan modiga kvinnor i kommissionen som har placerat frågan om Eurostat på föredragningslistan och som har gått den interna vägen för att lösa problemet. Jag hoppas att ett sådant modigt arbete i framtiden uppskattas, erkänns och stöds bättre av Europaparlamentet och kommissionen än EU-motståndarnas falska rubriker, de falska rubrikerna om Andreassen som inte minst EU-motståndarna utnyttjar. (Applåder) Camre (UEN). (DA) Herr talman! Jag vill ge en eloge till föredragandena av de sju betänkanden vi behandlar i dag. I dessa betänkanden fokuserar man oupphörligen på de stora problem det innebär att förvalta de ansenliga summor som skattebetalarna i de 15 medlemsstaterna betalar till Europeiska unionen. En del av räkenskaperna är vi ganska nöjda med, men tyvärr avser dessa i huvudsak de mindre eller små enheterna, så som rådet, domstolen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, ombudsmannen, Europaparlamentet och koloch stålgemenskapen. Vi kan emellertid konstatera att situationen fortfarande inte på något sätt är tillfredsställande på de stora områdena som kommissionen ansvarar för. I Casacas utmärkta betänkande betonas att den ekonomiska rapporten som helhet är laglig och riktig såvitt avser inkomsterna, åtagandena och de administrativa utgifter men att man ännu inte kan ge någon sådan försäkran när det gäller alla de andra betalningarna. Det framgår också att man under de senaste sex åren gjort mycket få framsteg när det gäller att ta hänsyn till revisionsrättens synpunkter på redovisningssystemet. Man understryker att kommissionen i samband med avslutandet av räkenskaperna för 2001 åsidosatte budgetförordningen. Man kan läsa sida upp och sida ner med tungt vägande argument, som borde få oss att ta ställning på ett helt annat och mer djupgående sätt än vi gör. Det förekommer fortfarande allt för mycket regelrätt fusk och bedrägeri och när en hederlig manlig eller kvinnlig tjänsteman väljer att avslöja det, blir personen ifråga avskedad och ofta förnedrad detta gäller vare sig man heter Dorte Schmidt-Brown eller Marta Andreasen. Man påstår att personen i fråga inte är riktigt normal och de ansvariga blir befordrade. Lägg noga märke till att kommissionsledamoten med ansvar för budgeten, Michaele Schreyer, i dag avstod från att besvara Freddy Blaks önskemål om upprättelse för Dorte Schmidt- Brown. Jag stöder Freddy Blak i hans kommentarer. Schreyer har möjlighet att begära ordet igen och lämna Freddy Blak svar på hans uttryckliga önskemål. Jag anser att man i Europaparlamentet saknar vilja att ta itu med den helt oacceptabla ekonomiska förvaltning vi nu kan bevittna när det gäller en stor del av Europeiska unionens medel. Europeiska unionen bildades inte i går. Europeiska unionen är inte en sammanslutning av instabila utvecklingsländer. Europeiska unionens medlemsstater har till övervägande del nationella förvaltningar, som arbetar på ett långt mer ansvarsfullt och tillfredsställande sätt än Europeiska unionen. Inom Europeiska unionens nuvarande förvaltning är i själva verket ansvar ett flytande begrepp. Kommissionen har

14 uppenbart inte läget under kontroll när det gäller generaldirektörerna och deras ämbetsmän, och oavsett hur många gånger Europaparlamentet påtalar fel och brister blir dessa inte åtgärdade på ett effektivt sätt. Den rådande mentaliteten tycks vara att vi, eftersom det inte är våra egna pengar, kan undandra oss det ansvar för budgeten som nationella ämbetsmän och politiker tvingas ta i nationalstaterna. Europeiska unionen säger sig stå för ökad demokrati och större öppenhet, dvs. en europeisk union för medborgarna. I själva verket representerar Europeiska unionen det rakt motsatta. Ju större inflytande Europeiska unionen får desto sämre blir det med demokratin, öppenheten och ansvaret. Medborgarna befinner sig i alla fall för långt från Europeiska unionen för att kunna upptäcka hur det förhåller sig. Europaparlamentet gör inte Europeiska unionen en tjänst genom att år efter år blunda för det faktum att de reformer som visemannagruppen efterfrågade 1999 ännu inte genomförts. Majoriteten i Europaparlamentet kommer säkerligen att rösta för samtliga budgetar, eftersom man inte vågar ställa medborgarna inför det faktum att Europeiska unionens förvaltning inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kommissionen kan därför ta kritiken med ro. Det händer ingenting, även om reformerna uteblir år efter år. Men vi sänder fel budskap, när vi godkänner samtliga redovisningar. Vi visar ett bristande ansvar när vi säger till våra väljare att detta är acceptabelt det är det nämligen inte alls! En del av oss kommer därför att rösta emot betänkandena som gäller kommissionen, utvecklingsfonderna och organen, men vi kommer att rösta för de betänkanden i vilka man rekommenderar anstånd med beviljande av ansvarsfrihet. Till sist vill jag återigen tacka föredragandena för det utmärkta arbete de presterat tillsammans med sina assistenter när det gäller de föreliggande betänkandena Titford (EDD). (EN) Herr talman! Det är mycket lätt att förlora kontakten med verkligheten i den förfinade atmosfären i denna kammare. I detta sammanhang gäller verkligheten andra människors pengar, som tas ifrån dem med motiveringen att parlamentet anser sig ha rätt att bestämma hur de skall användas. Människor erbjuder sig inte frivilligt att betala skatt och i sista hand krävs pengarna in under hot om tvångsåtgärder. Medborgare kan förlora sin egendom, sitt levebröd, ruineras och till och med dömas till fängelse om de inte betalar. Allt detta lägger ett speciellt ansvar på oss, ett speciellt förtroende, och vi måste fråga oss om vi kan se våra väljare i ögonen och säga ja: alla dessa pengar har använts och redovisats på vederbörligt sätt. För egen del måste jag fråga mig själv om jag personligen skulle kunna rättfärdiga att någon sätts i fängelse för att de inte har betalat skatter som denna gemenskap har använt. Jag kan inte med gott samvete säga att jag skulle kunna göra det och, uppriktigt sagt, det är det som är provet. Mot denna bakgrund kan jag inte förstå hur någon kan gå med på ansvarsfrihet för dessa räkenskaper. Man har inte bestått provet. Vi har inte fullgjort vårt ansvar gentemot medborgarna i våra medlemsstater att se till att pengarna har använts på vederbörligt sätt. Vi har inte någon rätt att bevilja ansvarsfrihet Dell'Alba (NI). (FR) Herr talman, kära kolleger! Nu har vi äntligen nått slutet av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som än en gång har låtit tala mycket om sig och gett upphov till mycket skriverier. Synd bara att vi i slutfasen är så få här för att tala om det. Processen har gett upphov till mycket skriverier och har som alla år i år tyvärr med en mer uttalad illvilja gett spridning åt dåliga rykten i allmänhet och i synnerhet misskrediterat Jean-Paul Mingasson, som alla här har känt och respekterat. Jag vill här offentligt hedra honom, eftersom han har behandlats orättvist och då alla de anklagelser som riktats mot honom och Generaldirektoratet för budget som vi i många år har haft ett solidariskt samarbete med har visat sig vara ogrundade. Visst har de stött på ett antal problem och svårigheter, och de har vi precis som alla andra år behandlat i samband med att ansvarsfrihet skall beviljas, men detta bör inte ge vissa kolleger anledning att gå ut i pressen med ofta ogrundade anklagelser, kolleger som inte tycks vara här nu. Jag vill särskilt berömma Paulo Casaca, María Antonia Avilés Perea, Bart Staes och de andra föredragandena för det viktiga arbete som de har utfört och som gör att vi i dag kan bevilja ansvarsfrihet med välavvägda och gedigna underlag, samtidigt som vi självklart ber kommissionen att lösa ett antal frågor, framför allt frågan om förseningar. Dessa förseningar ligger uppenbart i sakens natur en reform genomförs inte på en dag men det var kanske oförsiktigt att i början av mandatperioden säga att allt kommer att göras mycket snabbt. Det här tar tid, vilket vi kan konstatera med reformeringen av tjänsteföreskrifterna och särskilt reformeringen av redovisningssystemet. Vi har sett detsamma med budgetförordningen, som gav upphov till en svår förhandling som lyckligtvis fördes i hamn. Fru kommissionär! Jag hoppas att denna reform kommer att fullbordas innan den nuvarande kommissionen ger plats åt den följande, och det ber jag er om i Prodikommissionens eget intresse. Reformeringen av redovisningssystemet som har varit föremål för omfattande kritik, och i vissa fall givetvis välgrundad kritik är viktig, eftersom detta system bland annat är upphovet till ett mycket allvarligt problem, nämligen de utestående åtagandena, som skapar stora svårigheter för oss som institution men också som union i förhållande till omvärlden. Därför har vi krävt en tidsplan eller åtminstone en uppföljningsplan med punkter som vi skall kunna förverkliga, det är jag säker på. Och ni skulle regelbundet kunna redogöra för resultaten av arbetet med att genomföra planen. Med denna reform tror jag att ni kan påskynda saker och ting. Vi har kommit förbi ett svårt hinder.

15 Också inför denna uppgift har vi förtroende för er. Utför den effektivt det som står på spel är nämligen ert arbete under dessa fem år och det förtroende vi kommer att visa för er alldeles strax, att döma av de inlägg vi hittills har hört och bortsett från ett antal marginella negativa röster. De italienska radikalerna kommer under alla omständigheter att rösta för att ansvarsfrihet beviljas ORDFÖRANDESKAP: D. MARTIN Vice talman Avilés Perea (PPE-DE). (ES) Herr talman! Jag kommer, precis som mina kolleger, att insistera på det som sagts om det arbete som gjorts i rapporterna under året. Och därför vill jag också förmedla mina gratulationer till föredragandena av huvudbetänkandet, Casaca, samt övriga föredragande Staes och Langenhagen, som gjort ett utmärkt arbete, inom sina respektive områden. Jag har personligen kunnat se hur föredragandena, som är skyldiga att kontrollera förvaltningen i de olika områdena, utsätts både för externa påtryckningar och av de politiska grupperna i syfte att vårt arbete skall gå i en viss riktning. Det är nödvändigt att avskärma sig från dessa påtryckningar för att kunna göra ett noggrant och objektivt arbete, vilket jag tycker att de olika föredragandena lyckats göra i år. Mycket stora problem har uppstått. Särskilt i Casacas betänkande har det förekommit problem med räkenskaperna i Sapard- och Eurostatprogrammen. Därför har föredraganden varit tvungen att anstränga sig extra för att finna effektiva lösningar för framtiden, genom att bevilja ansvarsfrihet för kommissionens kontroll. Jag anser att det har krävt ett betydande arbete som Casaca har genomfört på ett ypperligt sätt och därför insisterar jag på att vi bör gratulera honom. Även de andra föredragandena har utsatts för externa påtryckningar. Vi har under året utsatts för påtryckningar genom pressens nyheter, som ibland var sanna, ibland manipulerade, som har försökt påverka vårt arbete. Fru kommissionär! Jag tycker inte om att bli påverkad i detta arbete, jag vill ha egna kriterier, göra egna studier, noggrant analysera det som sker och därför vill jag tacka kommissionen, som samarbetat enormt för att tydliggöra alla dessa frågor, i syfte att parlamentet skall kunna ha en egen uppfattning då det avger sin ståndpunkt. Det är den linje jag arbetat efter och därför kommer min grupp att bevilja kommissionen ansvarsfrihet detta år. I de olika betänkandena har vi följt samma kriterium eftersom vi anser att det är ett ansvarsfullt arbete för parlamentet och i vilket man måste göra en mycket noggrann analys. Vi försvarar de europeiska medborgarnas intressen men framför allt måste vi tänka på konsekvenserna av det som beslutas i detta parlament. Därför måste ansvar och noggrannhet då arbetet genomförs krävas. Det är mitt arbetssätt och jag tror att det är samma sak för de andra föredragandena. Vi har haft turen att kunna räkna med vår ordförandes ledning, som under hela tiden tagit stort ansvar och jag tror att slutresultatet kommer att vara tillfredsställande. Detta trots att det, som alla utskottets ledamöter vet, varit ett särskilt komplicerat och svårt år Bösch (PSE). (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Vi talar om tidsspannet för reformen och hur denna skall värderas. Tidsspannet löper förstås fortfarande, och därför är det också berättigat att tilldela kommissionen en lagerkrans i förväg. När vi återförvisar miljardtals euro till medlemsstaterna därför att vi inte klarar av att utnyttja programmen full ut, då har detta inget att göra med att vi är särskilt sparsamma, utan det brister helt enkelt i genomförandet av den politik som vi har enats om. Fru kommissionär! Detta är dock inte enbart en fråga för medlemsstaterna, utan när miljöorganisationer från ett år till ett annat fråntas sin bidragsstatus mer eller mindre motvilligt då har även detta med ett underutnyttjande av den europeiska budgeten att göra. Och inte heller att projektansökningar tvingas vänta flera år på de europeiska skattebetalarnas pengar har med sparsamhet och god förvaltning att göra. Fru kommissionär! Ni nämnde Eurostat. Detta är inte en fråga om OLAF OLAF har bevisligen informerat kommissionen. Men att kommissionens generalsekreterare inte vet var Solves Miras kontor ligger är ett problem för den interna reformen av kommissionen. Här får ni vara uppmärksam de kommande åren. OLAF gör ett mycket ordentligt arbete. Det föreligger redan två anmälningar i Luxemburg. Vi måste insistera på att Luxemburg fullgör sina skyldigheter att behandla anmälningar som rör skyddet av de europeiska skattebetalarna och i slutändan leder detta till åtal. Vi har ett mycket sorgligt fall som redan har ett par år på nacken PerryLux-affären som Luxemburg hittills inte har tagit tag i. Jag vill nu verkligen uppmana Luxemburg att ta skyddet av de europeiska skattebetalarnas intressen på större allvar än vad som hittills har varit fallet. Man kan inte å ena sidan dra nytta av att tusentals EU-tjänstemän har sitt säte i Luxemburg och å andra dra sig undan ansvaret att företräda de europeiska skattebetalarnas intressen. Vi har tagit upp en fråga som rör byråerna och detta vill jag rikta till kollegan Blak. Vet ni vad super user är? Och därmed är vi tillbaka på reformen igen, fru kommissionär! Det är personer som gör det möjligt för en och samma person att fullgöra uppgifterna som förvaltare av medlen, som utanordnare, styrekonom och revisor. Var och en som har att göra med revision vet att detta redan på förhand öppnar alla dörrar för missbruk av medlen. Sådana saker förekommer i våra byråer. Detta bör åtgärdas. Freddy Blak har med all rätt tagit upp detta i sina betänkanden. Jag vill redan i dag uppmana er alla att göra ett negativt ställningstagande

16 till ansvarsfrihet för byråer där detta förekommer även nästa år. En sista punkt: Vi har beslutat oss för att skjuta upp ansvarsfriheten för Regionkommittén. De senaste nyheterna från Regionkommittén stärker detta. Det är ofattbart att man uppenbarligen försöker bestraffa den som kommer med den dåliga nyheten, nämligen styrekonomen, för det som har inträffat. Detta är fel. Andra talare kommer att ta upp detta. Jag kan bara varna Regionkommittén och dess generalsekreterare för att fortsätta på samma väg, för vi kommer inte att tveka att vidta lämpliga åtgärder. (Applåder) Meijer (GUE/NGL). (NL) Herr talman! Jag har inte tillräckligt med tid för att vederlägga herr Kuhnes och fru Avilés kritik. Fyra år efter Paul van Buitenens avslöjanden, som bidrog till att den förra Europeiska kommissionen avgick, undermineras fortfarande tillförlitligheten till kontona av ett undermåligt automatiserat redovisningssystem. Det systemet består av olika icke-integrerade delar, och kan inte synliggöra fel och oegentligheter. Tjänstemän som samlar in kunskap om dessa tillkortakommanden och vill bidra till snabba lösningar belönas inte för det, de bestraffas. I flera år har lösningar skjutits på framtiden och först efter 2005 kommer vi att få reda på om någonting verkligen blir löst. Medlemsstater står inte under tryck av de många fördragsbrottsförfarandena till följd av att regler inte efterlevs, för de har inte lett till många granskningar och böter. Ett jämförbart tillvägagångssätt i en medlemsstat eller en del av den medlemsstaten skulle antagligen inte leda till ett godkännande av årsredovisningen där. Varför skulle vi då godkänna ett sådant dokument om Europeiska kommissionen innan problemen är lösta? Jag anser att det vore en felaktig signal att bevilja kommissionen ansvarsfrihet Van Dam (EDD). (NL) Herr talman, fru kommissionär! Europeiska kommissionens genomförande av budgeten brister på alla plan sedan flera år tillbaka. När kommissionen tillträdde 1999 gav den högtidliga löften om bättring. Men i dag, fyra år senare, är en positiv revisionsförklaring från revisionsrätten ännu inte i sikte! Än en gång får vi nöja oss med utfästelsen att kommissionsledamoten verkligen kommer att göra allt för att förbättra situationen och hennes löfte om att det 2005 kommer att finnas ett modernt redovisningssystem. Konkreta utfästelser om 2003 och 2004 får vi inte höra. Inte heller när vi uttryckligen bad fru Schreyer om att inom kort ta itu med akuta problem. Att skjuta upp beviljandet av ansvarsfrihet ligger således nära till hands. Kollega Casacas betänkande ger ett överflöd av anknytningspunkter för det. Då får vi se om kommissionen verkligen gör några framsteg det kommande halvåret. Kommissionens bristande förvaltning fläckar alla europeiska institutioners rykte. Trots det tycks majoriteten här i kammaren välja att låta sig tyglas. Ligger det i väljarnas, i skattebetalarnas intresse? Vi är övertygade om motsatsen. Slutligen frågan från den interna revisorn, Andreasen. Den interna promemorian från revisorn och moderniseringsplanerna visar att det verkligen finns grund för hennes kritik. Således är det rimligt att kommissionen lämnar skyttegraven, medger att den har fel och upphör med disciplinförfarandet istället för att straffa budbäraren från Regionkommittén Bayona de Perogordo (PPE-DE). (ES) Herr talman! Först av allt vill jag gratulera föredragandena. Jag har bevittnat deras arbete och samordning med alla ledamöter i budgetkontrollutskottet. Jag gratulerar dem samtidigt som jag kommer att hålla mig till Casacas betänkande, vars positiva karaktär jag stöder på grund av följande skäl. För det första på grund av kommissionens överlag positiva attityd i samarbetet då detta betänkande utarbetades och i svaren på alla frågor som ställts. Men också eftersom detta beviljande, eller detta betänkande, har föregåtts av en analys, inte bara av revisionsrättens slutsatser utan också av de frågor som ställts i frågeformuläret, kommissionens svar samt de arbetsdokument som framställts av några av ledamöterna i utskottet. Det handlar dock om ett beviljande med viss tillsyn. Det följs av en massa rekommendationer som kommissionen inte bör bortse från. Jag är säker på att den inte kommer att göra det och att kommissionen kommer att samarbeta. Bland dessa nämner jag kortfattat de följande. För det första att försöka bli av med reservationerna avseende räkenskapernas tillförlitlighet. Förmodligen med den lösning Mulder föreslår som nyligen nämnts i en öppen och konstruktiv dialog med revisionsrätten. Men kommissionen bör också vara medveten om vilket den utan tvivel är den djupa oro budgetkontrollutskottet och jag är säker på att även denna kammare känner över bristerna i räkenskapssystemet samt nödvändigheten att göra rätt i vald räkenskapsmetod. Därför har vi lagt fram ett ändringsförslag i kammaren, i syfte att en revision följs av en utfrågning så att vi som så småningom skall bedöma dessa räkenskaper skall kunna uttrycka våra åsikter om den. Å andra sidan skulle jag också vilja mana till försiktighet vid utformandet av de verkställande organen, behovet att sätta gränser för underutnyttjande av anslagen, särskilt när det gäller strukturfonderna, och uppfyllandet av målen i Sapardprogrammet, i synnerhet i dess positiva aspekter att skapa administrativa stödstrukturer i de länder som inom kort skall införlivas i vårt område van Hulten (PSE). (EN) Herr talman! Jag gratulerar föredragandena, i synnerhet min vän, Casaca, som har

17 gjort ett fullständigt enastående arbete. Jag gratulerar även kommissionen och all personal vid kommissionen som har arbetat så hårt för att erhålla ett positivt beslut från parlamentet under mycket besvärliga omständigheter. Under de senaste dagarna har euroskeptiker många av dem på den yttersta vänstern och den yttersta högern talat om för oss att vi inte bör bevilja ansvarsfrihet då det fortfarande finns alltför många farhågor kring redovisningssystemet. Jag delar de farhågorna, men kommissionen har gjort enastående framsteg under de senaste månaderna. Den alarmistiska och i sak ofta felaktiga rapporteringen i vissa tidningar gör inte rättvisa åt de ansträngningar som görs för att ställa saker och ting till rätta. Beträffande rådet kan jag bara understryka föredragandens, Avilés Perea, kommentarer att det är hög tid att rådet som nu spelar en alltmer operativ roll ställs till svars för hur det använder skattebetalarnas pengar. Det skulle vara bra om konventet kunde göra några framsteg i denna fråga. Tills vidare är det emellertid ett viktigt genombrott att få med rådet i betänkandet om beviljande av ansvarsfrihet för första gången som vi gör i dag. Avilés Perea och Bösch har redan talat om Regionkommittén. Situationen där kan endast beskrivas som alarmerande. För två veckor sedan var Regionkommitténs internrevisor inbjuden att delta i ett möte i vårt utskott för att förklara åsiktsskillnaderna mellan honom och direktören för finansavdelningen i den institutionen i fråga om den ekonomiska förvaltningen där. Internrevisorn sade tre saker. För det första, att den bild som direktören för finansavdelningen och generalsekreteraren tecknade av Regionkommitténs ekonomiska situation var ofullständig. För det andra, att Regionkommittén inte tillämpade reglerna för reseersättningar och andra finansiella bestämmelser korrekt. För det tredje, och det är det mest chockerande, sade han att hans framträdande inför utskottet var ett rop på hjälp. Den högsta tjänstemannen med ansvar för ekonomistyrning vid Regionkommittén ropar på hjälp! Under de omständigheterna har vi inte något annat alternativ än att bordlägga frågan om ansvarsfrihet för Regionkommittén medan revisionsrätten genomför en undersökning för att fastställa problemens karaktär. Sedan mötet i vårt utskott för två veckor sedan har jag gjort ytterligare förfrågningar och fått fram nya uppgifter om oegentligheter som påstås ha ägt rum inom den institutionen. I ett fall lär en högt uppsatt medlem av Regionkommittén ha organiserat fingerade sammanträden omedelbart före officiella möten för att kunna göra anspråk på ytterligare dagtraktamenten till ett belopp av inte mindre än euro. En annan, sedermera bortgången, medlem av Regionkommittén lär ha sysslat med bedrägerier med flygbiljetter i storleksordningen euro. Det finns flera sådana fall. Det som kanske är mest oroande till och med mer oroande än allt det här är dock det faktum att internrevisionen tycks vara utsatt för starka påtryckningar och till och med hotelser i avsikt att avskräcka dem från att utöva sin verksamhet på ett fritt och opartiskt sätt. Mot bakgrund av det allvarliga i dessa påståenden, vilka jag bedömer som tillförlitliga, har jag beslutat att hänskjuta detta fall till byrån för bedrägeribekämpning, dvs. OLAF. Jag hoppas och förväntar mig att OLAF omedelbart kommer att inleda en undersökning för att komma till klarhet om allt det här. Till sist vill jag uttrycka mitt fulla stöd för betänkandet av Staes om ansvarsfrihet för Europaparlamentet. Jag hoppas att konventet kommer att ta det till sig och att detta parlaments presidium nu kommer att upphäva sitt löjliga beslut att bygga två nya mötesrum i Strasbourg. Vi behöver dem inte Stauner (PPE-DE). (DE) Herr talman! I artikel 41 i den av oss alla mycket uppskattade stadgan om Europeiska unionens grundläggande rättigheter förankras rätten till god förvaltning. Man kan faktiskt tycka att en partiobunden, rättvis förvaltning som tillvaratar medborgarnas intresse borde vara en självklarhet även i Europa! Principer som sparsamhet, effektivitet, ärlighet och pålitlighet är ju hett efterfrågade just när det gäller genomförandet av budgeten. Men faktum är följande: För åttonde gången i rad har Europeiska revisionsrätten vägrat ge kommissionen en så kallad revisionsförklaring, dvs. intyget på att de europeiska skattebetalarnas pengar har hanterats noggrant och sparsamt. De brister i bokföringen som våren 2002 kom i dagen tack vare en modig topptjänsteman i kommissionen får håret att resa sig även på bokförande lekmän. Under tio års tid har kommissionen låtit bli att granska kassan. På EU:s statistikbyrå Eurostat står uppenbarligen gynnanden och misskötsel med massiva följder för budgeten på dagordningen. Kommissionen menar ändå inte att det är nödvändigt med kännbara konsekvenser. I stället fryser man ut tjänstemän som vägrar dölja de missförhållanden de ser och vidtar disciplinära åtgärder mot dem. På så sätt, menar jag med särskild adress till kommissionsledamoten, skall kommissionen inte sköta sina uppgifter! Om parlamentet som kontrollerande myndighet godtar detta, då har även parlamentet misslyckats med sin uppgift. Detta säger jag tydligt därför att jag är en övertygad europé och vill att Europa skall ha en framtid och vinna medborgarnas förtroende därute. I genomförandet av den egna budgeten menar jag att parlamentet skall agera särskilt förebildligt. Det lämnar helt enkelt en viss eftersmak om vi alltid beviljar ansvarsfrihet för oss själva och vår generalsekreterare. Egentligen bör, menar jag, detta skötas av en annan institution.

18 Men nu till detaljerna i parlamentets betänkande. De brister som beskrivs är i allt väsentligt kända sedan gammalt. Det behöver bli bättre på punkter som öppenhet i beslut som rör personalen och en oklanderlig hantering av uppdragsgivningen. Detta krav i betänkandet stöder jag uttryckligen på min partigrupps vägnar. Jag förstår dock inte alltid besluten om köp och uppförande av byggnader, särskilt i sätet i Bryssel. Vad gäller ansvarsfrihet för de tre byråerna är det med all rätt vi ger uttryck för vår oro över att kolliderande uppgifter och dubbelarbete inte har uteslutits inom byråerna. Mycket otillfredsställande är också anpassningen av uppgifterna till de krav som följer med EU-utvidgningen. Den släpphänta tilldelningen av konsultuppdrag i den så kallade Kosovobyrån, i ett fall med ett arvode på drygt euro i månaden, kom tydligen till efter påtryckningar från kommissionen, en ohälsosam påtryckning som jag menar kastar ett generellt tvivelaktigt ljus över kommissionens kontakter med byråerna. Jag undrar över huvud taget om det är nödvändigt att byråer skjuter upp som svampar i jorden i Europa. Måste varje medlemsstat verkligen ha minst en sådan inrättning? Har vi råd med dessa inrättningar och behöver vi dem verkligen? Jag menar att kommissionen på så sätt drar sig undan ansvaret samtidigt som kommissionen alltid griper in godtyckligt i vissa enskilda fall. Detta ger byråernas arbete dåligt rykte, och därför bör parlamentet beslutsamt driva en politik som vill externalisera, dvs. externt lägga ut kommissionens uppgifter, vilket är vad rådet och kommissionen propagerar inför framtiden! Morgan (PSE). (EN) Herr talman! Budgetkontrollutskottet har slutligen beslutat rekommendera att kommissionen beviljas ansvarsfrihet. I detta förfarande har vi alla varit medvetna om de väldokumenterade bristerna i redovisningssystemet, som påpekades redan Detta har varit en viktig källa till oro för utskottets samtliga ledamöter. Vi kan inte stoppa huvudet i sanden, utan måste ta itu med problemen rakt på sak och i detta betänkande har Casaca gjort ett mycket gott arbete. Reformeringen av redovisningssystemet är oundgänglig. Vi har tidtabeller, vi har detaljer om hur det går med reformeringen av redovisningssystemet, men vi måste sätta in detta i ett sammanhang. Vi begär av kommissionen att den skall införa ett system som inte ett enda land inom Europeiska unionen hittills har lyckats genomföra, det vill säga införandet av ett fullständigt redovisningssystem med periodisering. Vi måste hålla det sammanhanget i minnet. Vi har begärt en hel del av kommissionen i det här betänkandet, och europeiska socialister har varit ledande när det gäller att ställa ytterst stränga mål för kommissionen. Som framkom i utskottet förra veckan har nästan samtliga europaparlamentariker i budgetkontrollutskottet låtit sig påverkas av kommissionens tydliga ansträngningar att uppfylla våra krav. Det ironiska är att vi har fått höra så mycket från högern och högerpressen genom hela detta förfarande för ansvarsfrihet, men ändå kunde de inte få ihop mer än tre futtiga röster i utskottet när det kom till kritan. Inte ens personer som företräder sådana partier som Independence Party i Förenade kungariket, personer som till exempel Camre och Titford, som är så högröstade i sin kritik, lyckades de få att ställa upp för omröstningen. Det visar att deras invändningar är grundade på ideologi och inte på fakta. Detta är något som vi bör tänka på. Målet för de flesta i budgetkontrollutskottet är att införa effektiva kontroller. För ett par veckor sedan var vi tvungna att göra en politisk bedömning av om vårt stöd för kommissionen skulle underlätta eller försvåra framtida reformer. Vi kom fram till att ett bordläggande av frågan om ansvarsfrihet i själva verket skulle bevara systemet. Vi är intresserade av resultat. Om vi nu går över till frågan om parlamentets ansvarsfrihet så måste vi vara på det klara över att vi i parlamentet inte kan kasta sten på kommissionen och begära, till exempel, en viss insynsnivå av dem, om vi inte är beredda att ställa samma krav på oss själva. Jag vill gratulera generalsekreteraren och Europaparlamentets talman för det sätt på vilket de har skött administrationen under de senaste tre åren. De respekterar finansförordningen fullt ut. Det kommer att bli intressant att se hur det decentraliserade systemet fungerar nästa år. Men vi kan inte klandra kommissionen för att den slösar med skattebetalarnas pengar när vi med eller mot vår vilja gör av med pengar på saker som uppriktigt sagt är fullständigt bortkastade. Varje månad lämnar tusentals assistenter och tjänstemän Bryssel och reser över 600 kilometer för att arbeta här i Strasbourg. Vi har kommit fram till att över arbetsdagar går till spillo bara på resor varje år 3,9 miljoner euro! Vi bör även lägga märke till hur detta diskriminerar deltidsarbetande, som till allra största delen brukar vara kvinnor. Det är fullständigt onödigt att använda 173 miljoner euro varje år för att respektera historiska fördrag. I ett vidare perspektiv har jag kommit fram till att vi lägger ned över 1 miljon euro varje år för möten som hålls utanför parlamentets säten. Vi har även sett en ökning av de penningbelopp som används för gula veckor, som uppgår till euro. Högersidan måste lyssna. De röstar mot alla dessa punkter om insyn inom parlamentet, och de är uppriktigt sagt bara en samling hycklare! Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Herr talman! Det är alltid ett stort nöje att komma efter en av kommissionens främsta försvarare. Jag undra vad människor på åhörarläktaren anser om att mellan 5 och 8 procent av de europeiska skattebetalarnas pengar från 2001 års budget på 98 miljarder pund sterling som kontrollerades av kommissionen har försvunnit genom bedrägeri, dålig

19 förvaltning eller slöseri. Vad de anser om överskottet på 15 miljarder euro, pengar som inte kunde användas på grund av ineffektiv programplanering. Om de särskilda problem som vi fann när vi diskuterade de här sakerna jag tänker särskilt på Eurocost. Om de läckta e- postmeddelanden och promemorior inom kommissionen som visar hur illa det faktiskt stod till med räkenskaperna Om löftena vi fick om hur saker och ting skull bli bättre till 2005 men naturligtvis glömmer några ledamöter att det faktiskt är räkenskaperna för 2001 som vi håller på med och exakt hur de redovisades. Om ett redovisningssystem från 1960-talets offentliga sektor i akut behov av reformering och att kommissionen ändå inte kunde vidta någon annan åtgärd än att suspendera en av dem som hade kallats in för att genomföra reformen. Den enda förnuftiga utvägen för oss är att bordlägga frågan om ansvarsfrihet och vi behöver mycket mera djupgående undersökningar av reformerna av redovisningssystemet än de som har förts fram hittills. Morgan sade att hon och hennes grupp tar itu med problemen rakt på sak. Vad de i själva verket gör är att hålla upp mattan för kommissionen så att den kan sopa sina problem under den. Den socialdemokratiska gruppen borde skämmas över den ståndpunkt den har intagit under de senaste månaderna, för man visste hela tiden att man skulle gå med på att bevilja ansvarsfrihet oavsett hur dåliga räkenskaperna för 2001 skulle visa sig vara. Man kommer att få betala för det i de europeiska valen Maes (Verts/ALE). (NL) Herr talman! Den 1 april firade vi att Cotonouavtalet träder i kraft och att den nionde utvecklingsfonden kan påbörjas. I dag står vi emellertid inför att bevilja ansvarsfrihet för genomförandet av den sjunde, den åttonde och till och med den sjätte utvecklingsfonden och därvid framgår framför allt att mycket av pengarna inte har använts och att fonden alltså är underutnyttjad. Kommissionen är en av de största förvaltarna av utvecklingsbistånd i världen. Inte mindre än 10 procent av biståndspengarna i världen förvaltas av kommissionen. Således insisterar vi på att man lyssnar noga på de behjärtansvärda anmärkningar som framkommit i både utskottet för utveckling och samarbete och budgetkontrollutskottet. Många fel har gjorts och det finns en brist på mätbara indikatorer. Därtill brister det i samordningen med medlemsstaterna, vilket gör att samordningen mellan kommissionen och medlemsstaterna i praktiken ofta är obefintlig. Rådet inriktar sig inte på handlingsprogram, utan sysselsätter sig med 50 förvaltningskommittéer som måste möjliggöra en mikroförvaltning av enskilda projekt. Hård kritik har riktats mot vårt eget sätt att utöva kontroll. Endast legaliteten kontrolleras, samtidigt som många skattebetalare frågar sig om vi verkligen kan presentera resultat av vårt utvecklingsarbete. Jag instämmer alltså med budgetkontrollutskottets önskan om att innefatta Europeiska utvecklingsfonden i budgeten. Jag vill emellertid återkomma till något som jag anser vara mycket farligt, närmare bestämt riskerna med direkt budgetstöd. Det är en tilltagande tendens, och jag förstår att det vid första anblicken ser ut att vara mycket enklare. Redan nu uppgår det direkta budgetstödet till miljoner euro och vi vet ju att det är förenat med stora risker som föredraganden redogör klart och tydligt för. Till att börja med har vi risken för substitution. Om vi inom ramen för fattigdomsbekämpningen vill att 35 procent av medlen går till hälsa och social infrastruktur, framför allt undervisning, så kan vi fastställa att länderna har det desto lättare att spendera sina pengar på att köpa vapen. Jag vill peka på Ugandas och Rwandas exempel, som kommissionen antagligen känner till som länder där allt går rätt och riktigt till. Men behöver bara se till vad de länderna gör i Demokratiska republiken Kongo för att se hur de gör sig medskyldiga till plundring av naturtillgångar. Och till de länderna ger vi budgetstöd! Vi ser för lite till villkoren, för de villkoren är enligt betänkandet med rätta anser jag dåligt och otillräckligt stipulerade. Vi har att göra med bristande kontroll av förvaltningen och användningen, för att inte tala om möjligheterna till korruption som detta tillåter och döljer. Det är de bestående tillsynsproblemen. Kort sagt, jag skulle vilja yrka på, fru kommissionsledamot, att Europeiska utvecklingsfonden och pengarna som utskottet för utveckling och samarbete förvaltar inte enbart testas med avseende på laglighet, utan också på de erhållna resultaten i samband med de prioriteringar som vi alla delar, nämligen att utrota fattigdom Schreyer, kommissionen. (DE) Herr talman, ärade ledamöter! Jag vill tacka för en engagerad debatt. Jag har inte möjlighet att svara på allt men skall ta upp några punkter, t.ex. i ert inlägg, fru Maes. Jag hoppas att konventet ser till att Europeiska utvecklingsfonden i fortsättningen inte kommer att ha en separat budget med egna och ofta problematiska regler, som ju har varit en av orsakerna till det dåliga genomförandet. Jag hoppas att konventet tar steget fullt ut och stryker dessa extra fonder i författningen för att i stället infoga utvecklingsstödet i den europeiska budgeten. Jag vill säga följande till Heaton-Harris: Utgifterna för det europeiska budgetåret 2001 var inte 98 miljarder euro, utan 79 miljarder euro. Att budgeten var relativt låg och underutnyttjades har ju spelat en stor roll i debatten. Låt mig ta upp en fråga ur Casacas inlägg: De medel som medlemsstaterna kan hålla inne ifall jordbruksutgifterna dras in, hamnar i medlemsstaternas budgetar. Medlemsstaterna kan därmed göra som de vill med dessa 20 procent som de har rätt hålla inne för förvaltningskostnaderna. Medlemsstaterna bär ju förvaltningskostnaderna för respektive paying agency,

20 varför detta så att säga blir ett bidrag till dessa förvaltningskostnader. Rörande Blaks framställning: I fråga om den f.d. projektansvarige för Dotcom-projektet kan jag meddela att frågan just nu återigen undersöks av vice talman Neil Kinnock. Frågan om i vilken utsträckning skyddet för tjänstemannastatus enligt artikel 24 respekteras, är under granskning. Angående Camre: Herr Camre! Ni framför beskyllningar mot medarbetare i kommissionen som jag måste tillbakavisa. Låt mig återigen understryka följande: Om det finns misstanke om oegentligheter och särskilt om det finns misstanke om bedrägerier är man skyldig att underrätta OLAF. OLAF vidtar då åtgärder för att utreda frågan. Vi har inte bara OLAF jag skulle i dagarna kunna lägga fram en rapport om OLAF utan vi har även kommissionens interna revisionskommitté, och i varje generaldirektorat har vi inrättat kontrollkapaciteter. Det som Bösch nämnde, nämligen att någon i personalstyrkan samtidigt hanterar medlen och är styrekonom är inte längre tillåtet enligt den nya budgetförordningen, utan dessa funktioner skall vara åtskilda. Detta gäller numera givetvis även byråerna, som de senaste veckorna ju har anpassats till den nya budgetförordningen liksom motsvarande dokument om deras grundande. Rörande bokföringssystemet vill jag återigen påpeka att kommissionen 2000 beställde en undersökning för att se över bokföringen. När vi fått resultaten ändrade generaldirektören och jag på nytt förslagen till översyn av budgetförordningen och infogade nya regler för bokföringen. Detta skedde Låt mig återigen tacka Dell'Alba för hans ord om Mingasson. Mingasson har verkligen gjort mycket gott för kommissionen och framför allt alltid arbetat för att göra Europaparlamentet mer delaktigt i budgetproceduren. Mycket av den mjuka lagstiftning som vi de senaste åren har infört på området och som gör det möjligt för parlamentet att bli mer delaktigt, har vi hans engagemang att tacka för offentliggjorde kommissionen också ett arbetsdokument om reformeringen av revisionsförfarandet. Under flera månaders tid utfördes dock inte det nödvändiga arbetet, och detta på grund av en situation som ni alla känner till. Det har nu gjorts stora ansträngningar för att ta igen den förlorade tiden. Budgetkontrollutskottet har ju också välkomnat reformidéerna och framför allt vår vägledning den stegvisa planen eller den konkreta listan över åtgärder. Stauners beskyllningar att kassan inte skulle ha granskats på tio år är helt enkelt felaktiga! Europeiska revisionsrätten granskar bokföringen årligen. Detta utgör så att säga en elementär del av revisionsrättens kontroller. Revisionsrätten har ju också på nytt påpekat detta för budgetkontrollutskottet. Det är inte acceptabelt att mer eller mindre ignorera Europeiska revisionsrättens arbete. Dagens debatt har varit mycket engagerande, precis som hela reformprocessen har varit mycket intensiv och hela proceduren för att bevilja ansvarsfrihet har genomförts mycket intensivt, engagerat och grundligt av Europaparlamentet. Reformen är ju också mycket omfattande, och det kritiska stödet från Europaparlamentet är absolut nödvändigt för genomförandet. Jag vill rikta ett hjärtligt tack till Europaparlamentet och framför allt budgetkontrollutskottet för dess kritiska men intensiva stöd. (Applåder) Blak (GUE/NGL). (DA) Herr talman! För kommissionsledamoten vill jag framhålla att kommissionen är ett kollegium och det skulle hedrat kommissionen om man i dag hade framfört en ursäkt till Dorte Schmidt-Brown. När man kan lovprisa Jean-Paul Mingasson på det sätt man gjorde, så skulle man också kunna ge en eloge åt en medarbetare som verkligen förtjänar det. Jag tycker att kommissionen borde kunna säga till Dorte Schmidt-Brown att hon har gjort en bra insats och på kommissionens vägnar be om ursäkt för den dåliga behandling hon utsatts för Morgan (PSE). (EN) Herr talman! Angående en ordningsfråga, undrade jag om Schreyer anser det realistiskt att förvänta sig att ett fullständigt redovisningssystem med periodisering skall vara infört Självfallet hoppas vi att det kommer att vara fallet, men det tog fyra år för Världsbanken. Kan kommissionsledamoten förklara hur hon skall bära sig åt för att hålla en mycket snäv tidtabell? Schreyer, kommissionen. (DE) Herr talman! Detta är en mycket tät och ambitiös tidsplan, men vi har ju enligt budgetförordningen som ju har omarbetats helt med stöd av Europaparlamentet och nu har trätt i kraft den rättsliga skyldigheten att genomföra reformen till Vi har uttryckligen åtagit oss detta gentemot parlamentet och budgetutskottet. Vi kommer därför att göra allt för att förverkliga detta och hålla er kontinuerligt informerade. Jag tror att vi genom stora ansträngningar också kan lyckas genomföra denna reform. Prodikommissionen har som ambition att verkligen slutföra detta till utgången av Van Dam (EDD). (NL) Herr talman! Jag vill helt kort gå in på det faktum att den socialdemokratiska gruppens talare knappast har sagt något om ansvarsfrihetens innehåll utan bara har försökt stena de som följer den här processen kritiskt. Höjden var att bli stämplad som hycklare av fru Morgan. Jag fäster inget som helst avseende vid den här förolämpningen Talmannen. Jag förklarar härmed debatten avslutad.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Europeiska revisionsrättens rapporter

Europeiska revisionsrättens rapporter 9 Europeiska revisionsrättens rapporter . 9 Europeiska revisionsrättens rapporter för verksamhetsåret 1995 9.1 Bakgrund Regeringen aviserade i prop. 1994/95:40 att riksdagen kommer att informeras om hur

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

10 Revision av EU-medel

10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10.1 Bakgrund Regeringen skall varje år informera riksdagen om hur regeringen agerar med anledning av Europeiska revisionsrättens rapporter (prop. 1994/95:40,

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 2011/2231(DEC) 7.3.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 Förslag till betänkande (PE473.979v01-00) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD)

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 10.9.2008 2008/2026(BUD) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Budgetkontrollutskottet 2010/0803(NLE) 1.3.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nomineringen av Jan Kinšt till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C7-0015/2010 2010/0803(NLE))

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 13 januari 2004. om reformen av kommissionen. Del A. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Budgetkontrollutskottet. 13 januari 2004. om reformen av kommissionen. Del A. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetkontrollutskottet 2004 13 januari 2004 ARBETSDOKUMENT om reformen av kommissionen Del A Budgetkontrollutskottet Föredragande: Gianfranco Dell'Alba DT\520032.doc PE 338.173

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.9.2011 KOM(2011) 537 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Utvärdering

Läs mer

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-4

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-4 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 31.1.2012 2011/2230(DEC) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-4 Véronique Mathieu (PE478.345v01-00) Ansvarsfrihet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 23.1.2015 2014/2129(DEC) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 10 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET 2012-2013

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 10 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET 2012-2013 EUROPAPARLAMENTET 2012-2013 ANTAGNA TEXTER DEL 2 från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 486.812 SV Förenade i mångfalden SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

1. Antagande av den preliminära dagordningen. Lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av listan över A-punkter

1. Antagande av den preliminära dagordningen. Lagstiftande verksamhet 2. (ev.) Godkännande av listan över A-punkter Annotering REV 2 2011-11-21 rev. 2011-11-24 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 30 november i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 16 november

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Europaparlamentet 2014 2019 Utskottet för framställningar 27.1.2016 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1759/2013, ingiven av Thierry Paquet, belgisk medborgare, om de frivilliga brandkårernas

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer