Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40"

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen (57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Anne-Marie Karlsson (c) Bo Ivgren (m), tjänstgörande ersättare Jan Birgersson (m) Nils Lage Holmbom, tjänstgörande ersättare 171 Jane Schultzberg (m) Nils Gunnar Gyhlenius (m) Staffan Modig (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Monica Westberg (s) Mauritz Lindroth (s) Ingvar H Johansson (s), tjänstgörande ersättare för (sol) Ray Idermark (m), icke tjänstgörande ersättare Ove Ekström (c), icke tjänstgörande ersättare Bo Ivgren (m), icke tjänstgörande ersättare Uno Arfvidsson (fp), icke tjänstgörande ersättare Birgitta Karlsson (kd), icke tjänstgörande ersättare Göte Axelsson (s), icke tjänstgörande ersättare Marie-Louise Erkas (s), icke tjänstgörande ersättare Chefsekonom Ove Ohlsson Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Mauritz Lindroth Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Mauritz Lindroth

2 Kommunstyrelsen (57) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

3 Kommunstyrelsen (57) Innehållsförteckning: Sid Verksamhetsplan Ändrad avgift för tillstånd att hålla orm...33 Slutredovisning av investeringsobjekt...34 Sammanträdestider Riktlinjer för namnsättning...36 Val av ledamöter till grundskolenämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd...37 Begäran om att få överföra medel från investeringsbudget till driftbudget - skolstyrelsen...38 Uppföljning av skolstyrelsens ekonomiska situation, BUF 3/ Detaljplan för området Bällstalund - utställning...41 Söderhall 5:1 m fl fastigheter - förfrågan om planläggning av golfbana...43 Utställning av förslag till Stockholms översiktsplan...44 Utvärdering av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar...45 Grafisk profil för Vallentuna kommun...47 Angående Markim - Orkestas kandidatur till UNESCO:s Världsarvslista...48 Utdelande av förtjänsttecken till förtroendevalda...50 Utdelande av förtjänsttecken till tjänstemän...51 Upphandling av personal- och lönesystem...52 Kommunens revisorers granskning av skolstyrelsens delårsrapport...54 Områdesbestämmelser för Centrala grönområdet mellan Täby kyrkby och Gribbylund- Löttingelund i Täby kommun...55 Anmälningar...56

4 Kommunstyrelsen (57) Verksamhetsplan KS 171 AU 174, 177 Dnr Underlag för budgetberedningens behandling Verksamhetsplan består bl a av nämnders och styrelsers protokoll och förslag till verksamhetsplan, samt kommunledningskontorets behandling av ärendet och förslag till beslut. Budgetberedningen inleder beredningen av verksamhetsplanen genom att tillsammans med representanter för samtliga nämnder och styrelser, gå igenom respektives förslag till verksamhetsplan. Därefter följer själva behandlingen av ärendet samt ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Inför budgetberedningens arbete den september 1997 med verksamhetsplanen för perioden föreligger kommunstabens redogörelse för vilka förutsättningar som gäller. En reviderad skrivelse daterad föreligger vid budgetberedningens sammanträde Budgetberedningens beslut: Redogörelsen får ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet. 1 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 20 mkr för perioden. Budgetberedningens förslag: Exploateringsplanen godkänns. Enligt budgetberedningens förslag.

5 Kommunstyrelsen (57) 2 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTATEN- HETER Kommunstyrelsens förslag till VP föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 139. Driftplan kommunstyrelsen exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF varav räddningstjänst Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsens oförutsedda Fackliga företrädare Räddningstjänst IT-strateg Utredning kök 300 Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För information För äldreomsorgsombudsman Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. Investeringsplan kommunstyrelsen exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag:

6 Kommunstyrelsen (57) 1. Diarie/ärendehanteringssystem Ombyggnad centralarkivet Nytt personaladministrativt system Hyreskostnader för Torghuset får belasta KSof. Eventuella arrendeintäkter skall tillfalla kommunstyrelsen. Enligt budgetberedningens förslag. 3 KOMMUNSTYRELSENS RESULTATENHE- TER Kommunstyrelsens förslag till VP för styrelsens resultatenheter föreligger enligt protokoll , 139. Driftplan kommunstyrelsens resultatenheter (tkr) Ram enl KF TUNAHÄLSAN RECEPTIONEN IT-SERVICE Budgetberedningens förslag: Beträffande Tunahälsan så uppdrar budgetberedningen åt kommunstaben att till KSAU redovisa alternativa lösningar för företagshälsovård fr o m Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan kommunstyrelsens resultatenheter

7 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: IT-utrustning Enligt arbetsutskottets förslag. 4 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL RESULTATEN- HETER Tekniska nämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 36. Driftplan tekniska nämnden exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Varav övr bostadspol åtgärder Nämndförslag Varav övr bostadspol åtgärder Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Varav övr bostadspol åtgärder Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Till skötsel av Björkby naturvårdsområde Till parkeringspl för besökare till Tärnan 50

8 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. Investeringsplan tekniska nämnden exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Tvärleden/Stockholmsvägen Överg Stockholmsv-Karlbergsv Roslagsbanan/väg 268 (utredn) GC-väg Okvista industriomr Banvägen Upprustning Vallentuna centrum Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För trafiksäkerhetsåtgärder Bällstavägens norra utfart samt utfarten från Kvarnbadet/kyrkan Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. 5 TEKNISKA NÄMNDENS RESULTATENHE- TER Tekniska nämndens förslag till VP för resultatenheterna föreligger enligt nämndens protokoll , 36.

9 Kommunstyrelsen (57) Driftplan tekniska nämndens resultatenheter Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Ytterligare 1 mkr/år till TuFa för bättre planerat underhåll. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) TUFA FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: TUFA STÄD Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: VATTEN- OCH AVLOPP Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: AVFALLSHANTERING Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag..

10 Kommunstyrelsen (57) Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Ytterligare 1 mkr/år till TuFa för bättre planerat underhåll Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan tekniska nämndens resultatenheter Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): 4 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): 3 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder enligt nämndens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) TUFA FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Gymnasiet, rivn målarverkst Gruppbostäder Västanberga o o o 3. Torghuset, ombyggnad Transportbil Ventilationsåtgärder VATTEN- OCH AVLOPP Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram

11 Kommunstyrelsen (57) Budgetberedningens förslag: Kårsta vattenverk Huvudavloppsnätet Pumpstnr Lindholmen-Kårsta Granitvägen-Marmorvägen Huvudavloppsledn Väsbyvägen Va-anläggn, årstidsvägarna (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 4 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 71. Driftplan byggnadsnämnden Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): 150 tkr/år avsätts för att anställa en fysisk planerare. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande.

12 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): För att anställa en fysisk planerare kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 7 FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 43. Driftplan fritidsnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: Skrivelsen om badhus i fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning utgår eftersom inga medel är anvisade för detta ändamål.

13 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan fritidsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): I mkr avsätts 1999 för projektering av simhall. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Vallentuna IP, 5 omklädn.rum Vallentuna IP, styrketräningslokal Nyanskaffning mindre lastbil Fritidsnämnden får i uppdrag att till nästa planeringsomgång presentera en noggrannare kostnadsberäkning för utbyggnaden med fem omklädningsrum efter samråd med tekniska kontoret. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): I mkr avsätts 1999 för projektering av simhall Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag.

14 Kommunstyrelsen (57) (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 8 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 37. Driftplan kulturnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Kulturnämndens anslag utökas med 450 tkr/år. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Staffan Modig (fp): För kulturmiljövårdsprogrammet Staffan Modig (fp): Till mediaanslaget Hans Strandin (s): Till biblioteket Till studieförbunden

15 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins och Staffan Modigs förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan kulturnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Ny server Stöldsystem Självbetjäning Enligt budgetberedningens förslag. 9 BARNOMSORGSNÄMNDEN Barnomsorgsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens arbetsutskotts förslag , 94. Driftplan barnomsorgsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Barnomsorgsnämndens tillförs ytterligare 500 tkr/år utöver ram. Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 2 mkr år 1998, 3,0 mkr år 1999 och 4 mkr år 2000 utöver ram. Birgitta Almlöf och Anne-Marie Karlsson avslår Hans Strandins yrkande.

16 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämndens anslag utökas med Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan barnomsorgsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Ytterligare 500 tkr tillförs investeringarna under punkt 9 nedan. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag:

17 Kommunstyrelsen (57) 1. Ombyggnation av kök Kvalitetshöjning utemiljön Allergianpassning verksamhet Tillbyggn av avd vid Karby daghem Ombyggn av avd vid Kragstalund Allergianpassat daghem Mörbyv Datorutrustn f barn m behov av särsk stöd 8. Inventarier/utrustning Inventarier, smärre ombyggn mm Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och samordna ombyggnaden vid Karby daghem med Karbyskolans ombyggnad. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Till inventarier, smärre ombyggn mm tillförs ytterligare Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 10 SKOLSTYRELSEN Skolstyrelsens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 51. Vid sammanträdet presenterades reviderat förslag till investeringsplan daterad

18 Kommunstyrelsen (57) Driftplan skolstyrelsen Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 9 mkr/år utöver ram. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr/år utöver ram. Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) Ram enl KF varav arbetsmarknadsåtgärder Nämndförslag varav arbetsmarknadsåtgärder Budgetberedningens förslag: varav arbetsmarknadsåtgärder Sedan möjligheterna i Avtal 2000 klarlagts och sedan kostnadsutvecklingen med anledning av lärarlöneförhandlingarna klarnat, får ställning tas till eventuellt behov av extra kompensation för kostnadsökningar samt om utrymme finns att tillgodose ett sådant behov. Budgetberedningen förutsätter att skolstyrelsen prioriterar arbetet med utvecklingen av nya arbetsrutiner inom skolan och tar tillvara de kvalitets- och effektivitetsvinster som Avtal 2000 ger underlag för. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Skolstyrelsens ramar utökas med Staffan Modig (fp): Till läromedelsanskaffning

19 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins och Staffan Modigs förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan skolstyrelsen (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Karlbergsskolan om- och tillbyggnad Karbyskolan ombyggnad av kök lokalöversyn Ekeby/Hammarbacksskolan Lovisedalsskolan Bällstabergsskolan Nyanskaffning inventarier IT-utrustning/inventarier Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen är medveten om att det finns lokalproblem, främst i södra Vallentuna. Omprioriteringar/förändringar av investeringar kan bli nödvändiga. Skolstyrelsen får därför i uppdrag att senast februari 1998 återkomma med förslag till ev omprioriteringar av investeringsbudgeten 1998 och ev förändringar av investeringsbudgeten för 1999 och Enligt budgetberedningens förslag samt ordförandens tilläggsförslag.

20 Kommunstyrelsen (57) 11 SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 44. Driftplan socialnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Socialnämndens ramar tillförs ytterligare 3 mkr år 1998, 5 mkr år 1999 och 5 mkr år Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Socialnämnden ramar tillförs ytterligare 2 mkr år 1998, 4 mkr år 1999 och 4 mkr år Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) Ram enl KF varav socialbidrag *) Nämndförslag Avvikelse mot ram varav socialbidrag Budgetberedningens förslag: varav socialbidrag Ordförandens förslag: varav socialbidrag *) Tendensen är att socialbidragen kommer att sjunka något under planeringsperioden. Eventuellt överskjutande medel får föras över till äldreomsorgen. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Enligt ordförandens förslag.

21 Kommunstyrelsen (57) Investeringsplan socialnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Väsbygårdens ombygg kök och rest *) Korallen, omb rehab och dagv Gruppbostäder LSS Gruppbostäder Uthamra **) Svedjan, ombyggnad ***) Trapphusboende, psykiskt störda Diverse utrustning m m *) Budgetberedningen har i kommunstyrelsens budget avsatt 300 tkr för en utredning om kommunens kök. **) Investeringsanslag för gruppbostäder i Uthamra anvisas ej Förutsättningen är att hyresavtal i stället kan tecknas med tilltänkt exploatör. ***) Investeringsanslag för ombyggnad av Svedjan ligger kvar Frågan om ombyggnation utreds snarast sedan en eventuell möjlighet att lokalisera verksamheten till annan lokal först undersökts. Enligt budgetberedningens förslag. 12 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 49.

22 Kommunstyrelsen (57) Driftplan miljö- och hälsoskyddsnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Enligt budgetberedningens förslag. 13 PERSONALMÅL Kommunledningskontoret redovisar förslag till Personalmål, handlingsplan för Arbetsmiljöåtgärder (IK 98) samt Jämställdhetsplan. Budgetberedningens förslag: Förslagen godkänns. Enligt budgetberedningens förslag. 15 VA-TAXA 1998 Tekniska nämndens förslag föreligger vid budgetberedningens sammanträde. Den rörliga avgiften föreslås höjas med 2 kronor till 18:60 kronor per kubikmeter. Den fasta avgiften föreslås höjas 2,5 gånger. Budgetberedningens beslut: Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande i avvaktan på ytterligare underlag från tekniska kontoret.

23 Kommunstyrelsen (57) Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Fasta taxan skall vara oförändrad. I stället höjs rörliga avgiften så att samma kostnadstäckning uppnås som i tekniska nämndens förslag, d v s en höjning från 16,60 kr/m 3 till 20,00 kr/m 3. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Va-taxan höjs enligt tekniska nämndens förslag. Enligt ordförandens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 15 RENHÅLLNINGSTAXA Vid kommunstyrelsen sammanträde föreligger förslag till renhållningstaxa för 1998 från tekniska kontoret, daterat Förslaget innebär en kostnadsökning för ett villaabonnemang med ca 20 % eller från 1033 kr/år till ca 1260 kr/år inkl moms. Kommunstyrelsens beslut: Återremitteras till tekniska nämnden för beslut i kommunfullmäktige den 15 december. 16 BARNOMSORGSTAXA Barnomsorgsnämnden har överlämnat förslag till barnomsorgstaxa för Förslaget innebär oförändrad taxa jämfört med Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad enligt (s)-förslag i barnomsorgsnämnden inom oförändrad intäktsram. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Taxan fastställs enligt barnomsorgsnämndens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag.

24 Kommunstyrelsen (57) Budgetberedningens förslag: Taxan fastställs enligt barnomsorgsnämndens förslag, se bilaga. Taxan innebär oförändrad nivå. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa enligt (s)-förslag i barnomsorgsnämnden inom oförändrad intäktsram. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 17 SKOLBARNOMSORGSTAXA Skolstyrelsen har överlämnat förslag till skolbarnomsorgstaxa för Förslaget innebär en uppräkning med 2 % på 1997 års taxa. Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa samordnad med barnomsorgstaxan inom oförändrad intäktsram. Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m): Skolstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barnomsorgsnämnden presentera förslag till samordnad taxa för barn- och skolbarnomsorg belyst med ekonomiska konsekvenser. Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m): Avslag på skolstyrelsens förslag om 2 % höjning. Taxan skall vara oförändrad. Budgetberedningens förslag:

25 Kommunstyrelsen (57) Taxan skall vara oförändrad. Ingen uppräkning görs på 1997 års taxa. Skolstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barnomsorgsnämnden presentera förslag till samordnad taxa för barn- och skolbarnomsorg belyst med ekonomiska konsekvenser. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa samordnad med barnomsorgstaxan inom oförändrad intäktsram. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 18 HEMVÅRDSTAXA Budgetberedningens förslag: Oförändrad taxa enligt socialnämndens förslag. Enligt budgetberedningens förslag.

26 Kommunstyrelsen (57) 19 SÄRSKILT RESERVERADE MEDEL (tkr) Budgetberedningens förslag varav för verksamhetsutrymme för IT-kostnader, stadsnät o växel för gymnasienämnd Enligt budgetberedningens förslag. 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN Yrkanden i budgetberedningen: Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): 0 mkr år 1998, 3 mkr år 1999 och 6 mkr år Hans Strandin (s): 3 mkr år 1999 och 2000 avsätts. Budgetberedningens förslag: (tkr) Budgetberedningens förslag (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 3 mkr år 1999 och år 2000 vardera avsätts. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

27 Kommunstyrelsen (57) 21 KOMMUNSTYRELSENS ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN (tkr) Budgetberedningens förslag Enligt budgetberedningens förslag. 22 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, INVESTER- INGSPLAN (tkr) Budgetberedningens förslag Enligt budgetberedningens förslag. 23 UTDEBITERING 1998 Budgetberedningens förslag: Utdebiteringen för 1998 fastställs till 17:60 per skattekrona. Enligt budgetberedningens förslag.

28 Kommunstyrelsen (57) 24 RAMAR FÖR UPPLÅNING Budgetberedningens förslag: 1 Långfristig upplåning 50 mkr 2 Kortfristig upplåning 75 mkr Enligt budgetberedningens förslag. 25 RÄNTENETT0 Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Räntenettot ökas med 1 mkr till -6 mkr per år. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Räntenettot fastställs till -5 mkr per år enligt sammandrag Budgetberedningens förslag: Räntenettot fastställs till -5 mkr per år enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Räntenettot ökas med 1 mkr till -6 mkr per år. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

29 Kommunstyrelsen (57) 26 UPPRÄKNING FÖR KOSTNADSÖKNINGAR Budgetberedningens förslag: Nämnderna får generell kompensation 2 % Kapitalkostnader uppräknas 0 % % Personalomkostnadspålägg 38 % Resultatenheternas interndebitering 2 % Enligt budgetberedningens förslag. 27 RESULTATPROGNOS Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Det statliga bidraget prognostiseras till 109 mkr år 1999 mkr och till 116 mkr år Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Enligt kommunstabens förslag , d v s 102 mkr år 1999 och 103 mkr år Budgetberedningens förslag: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Resultatplan fastställs enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Det statliga bidraget prognostiseras till 109 mkr år 1999 mkr och till 116 mkr år 2000.

30 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

31 Kommunstyrelsen (57) 28 FINANSIERINGSPLAN Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Amorteringarna ökas till 12 mkr år 1999 och Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Amorteringar görs med 10 mkr per år enligt kommunstabens förslag. Budgetberedningens förslag: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Finansieringsplan fastställs enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka av kommunens tillgångar som går att realisera, t ex fastigheter, bolag, bostadsrätter m m. Hans Strandin (s): Amorteringarna ökas till 12 mkr år 1999 och Avslag på Staffan Modigs förslag. Enligt budgetberedningens förslag samt Staffan Modigs tilläggsförslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

32 Kommunstyrelsen (57) 29 KOMMUNPLAN Budgetberedningens förslag: Kommunledningskontoret får i uppdrag att sammanställa Kommunplan efter kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplanen. Enligt budgetberedningens förslag. 30 UPPDRAG TILL NÄMNDER/- FÖRVALTNINGAR Budgetberedningens förslag: Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att senast 28 november 1997 inkomma med detaljbudget på verksamhetsnivå för Detaljbudgeten skall lämnas till kommunledningskontoret, ekonomiservice. Detaljbudgeten skall rymmas inom de av kommunfullmäktige fastställda drift- och investeringsbeloppen. Enligt budgetberedningens förslag.

33 Kommunstyrelsen (57) Ändrad avgift för tillstånd att hålla orm KS 172 AU 187 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att taxa enligt hälsoskyddslagen skall ha följande lydelse: 2 AVGIFTER Avgifter tas ut för C Prövning av ansökan enligt 3 i lokala hälsoskyddsföreskrifter att inom område med detaljplan hålla - nötkreatur, höns, get, får eller svin 1050 kr - pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1050 kr - upp till fem ogiftiga ormar mindre än 2,5 m längd som vuxen 250 kr - orm i andra fall 1050 kr Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige antager miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrade avgifter för tillstånd att hålla orm. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen (57) Slutredovisning av investeringsobjekt KS 173 AU 180 Dnr Tekniska nämnden Tekniska nämnden överlämnar en sammanställning av följande slut redovisade investeringsobjekt till kommunfullmäktige för godkännande: - Ombyggnad av Polishuset - Ombyggnad av Tunahuset - Ombyggnad av Hjälmstaskolan, LMH - Ombyggnad av badet, Hjälmstaskolan - Om- och tillbyggnad av Vallentuna ridcenter - Om- och tillbyggnad av Blåsippans daghem - Ombyggnad av Gymnasiet etapp 3 och 4 - Om- och tillbyggnad av Lovisedalsskolan - Paviljong Gustav Vasa- och Karbyskolan - Tillbyggnad av Väsbygården - Ventilationsinstallation Ormstaskolan För de elva objekten har totalt anslagits kronor. Förbrukade medel uppgår till kronor. Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande redovisning. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag.

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer