Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40"

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen (57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Anne-Marie Karlsson (c) Bo Ivgren (m), tjänstgörande ersättare Jan Birgersson (m) Nils Lage Holmbom, tjänstgörande ersättare 171 Jane Schultzberg (m) Nils Gunnar Gyhlenius (m) Staffan Modig (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Monica Westberg (s) Mauritz Lindroth (s) Ingvar H Johansson (s), tjänstgörande ersättare för (sol) Ray Idermark (m), icke tjänstgörande ersättare Ove Ekström (c), icke tjänstgörande ersättare Bo Ivgren (m), icke tjänstgörande ersättare Uno Arfvidsson (fp), icke tjänstgörande ersättare Birgitta Karlsson (kd), icke tjänstgörande ersättare Göte Axelsson (s), icke tjänstgörande ersättare Marie-Louise Erkas (s), icke tjänstgörande ersättare Chefsekonom Ove Ohlsson Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Mauritz Lindroth Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Mauritz Lindroth

2 Kommunstyrelsen (57) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

3 Kommunstyrelsen (57) Innehållsförteckning: Sid Verksamhetsplan Ändrad avgift för tillstånd att hålla orm...33 Slutredovisning av investeringsobjekt...34 Sammanträdestider Riktlinjer för namnsättning...36 Val av ledamöter till grundskolenämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd...37 Begäran om att få överföra medel från investeringsbudget till driftbudget - skolstyrelsen...38 Uppföljning av skolstyrelsens ekonomiska situation, BUF 3/ Detaljplan för området Bällstalund - utställning...41 Söderhall 5:1 m fl fastigheter - förfrågan om planläggning av golfbana...43 Utställning av förslag till Stockholms översiktsplan...44 Utvärdering av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar...45 Grafisk profil för Vallentuna kommun...47 Angående Markim - Orkestas kandidatur till UNESCO:s Världsarvslista...48 Utdelande av förtjänsttecken till förtroendevalda...50 Utdelande av förtjänsttecken till tjänstemän...51 Upphandling av personal- och lönesystem...52 Kommunens revisorers granskning av skolstyrelsens delårsrapport...54 Områdesbestämmelser för Centrala grönområdet mellan Täby kyrkby och Gribbylund- Löttingelund i Täby kommun...55 Anmälningar...56

4 Kommunstyrelsen (57) Verksamhetsplan KS 171 AU 174, 177 Dnr Underlag för budgetberedningens behandling Verksamhetsplan består bl a av nämnders och styrelsers protokoll och förslag till verksamhetsplan, samt kommunledningskontorets behandling av ärendet och förslag till beslut. Budgetberedningen inleder beredningen av verksamhetsplanen genom att tillsammans med representanter för samtliga nämnder och styrelser, gå igenom respektives förslag till verksamhetsplan. Därefter följer själva behandlingen av ärendet samt ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Inför budgetberedningens arbete den september 1997 med verksamhetsplanen för perioden föreligger kommunstabens redogörelse för vilka förutsättningar som gäller. En reviderad skrivelse daterad föreligger vid budgetberedningens sammanträde Budgetberedningens beslut: Redogörelsen får ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet. 1 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 20 mkr för perioden. Budgetberedningens förslag: Exploateringsplanen godkänns. Enligt budgetberedningens förslag.

5 Kommunstyrelsen (57) 2 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTATEN- HETER Kommunstyrelsens förslag till VP föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 139. Driftplan kommunstyrelsen exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF varav räddningstjänst Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsens oförutsedda Fackliga företrädare Räddningstjänst IT-strateg Utredning kök 300 Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För information För äldreomsorgsombudsman Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. Investeringsplan kommunstyrelsen exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag:

6 Kommunstyrelsen (57) 1. Diarie/ärendehanteringssystem Ombyggnad centralarkivet Nytt personaladministrativt system Hyreskostnader för Torghuset får belasta KSof. Eventuella arrendeintäkter skall tillfalla kommunstyrelsen. Enligt budgetberedningens förslag. 3 KOMMUNSTYRELSENS RESULTATENHE- TER Kommunstyrelsens förslag till VP för styrelsens resultatenheter föreligger enligt protokoll , 139. Driftplan kommunstyrelsens resultatenheter (tkr) Ram enl KF TUNAHÄLSAN RECEPTIONEN IT-SERVICE Budgetberedningens förslag: Beträffande Tunahälsan så uppdrar budgetberedningen åt kommunstaben att till KSAU redovisa alternativa lösningar för företagshälsovård fr o m Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan kommunstyrelsens resultatenheter

7 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: IT-utrustning Enligt arbetsutskottets förslag. 4 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL RESULTATEN- HETER Tekniska nämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 36. Driftplan tekniska nämnden exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Varav övr bostadspol åtgärder Nämndförslag Varav övr bostadspol åtgärder Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Varav övr bostadspol åtgärder Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Till skötsel av Björkby naturvårdsområde Till parkeringspl för besökare till Tärnan 50

8 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. Investeringsplan tekniska nämnden exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Tvärleden/Stockholmsvägen Överg Stockholmsv-Karlbergsv Roslagsbanan/väg 268 (utredn) GC-väg Okvista industriomr Banvägen Upprustning Vallentuna centrum Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För trafiksäkerhetsåtgärder Bällstavägens norra utfart samt utfarten från Kvarnbadet/kyrkan Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. 5 TEKNISKA NÄMNDENS RESULTATENHE- TER Tekniska nämndens förslag till VP för resultatenheterna föreligger enligt nämndens protokoll , 36.

9 Kommunstyrelsen (57) Driftplan tekniska nämndens resultatenheter Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Ytterligare 1 mkr/år till TuFa för bättre planerat underhåll. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) TUFA FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: TUFA STÄD Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: VATTEN- OCH AVLOPP Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: AVFALLSHANTERING Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag..

10 Kommunstyrelsen (57) Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Ytterligare 1 mkr/år till TuFa för bättre planerat underhåll Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan tekniska nämndens resultatenheter Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): 4 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): 3 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder enligt nämndens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) TUFA FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Gymnasiet, rivn målarverkst Gruppbostäder Västanberga o o o 3. Torghuset, ombyggnad Transportbil Ventilationsåtgärder VATTEN- OCH AVLOPP Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram

11 Kommunstyrelsen (57) Budgetberedningens förslag: Kårsta vattenverk Huvudavloppsnätet Pumpstnr Lindholmen-Kårsta Granitvägen-Marmorvägen Huvudavloppsledn Väsbyvägen Va-anläggn, årstidsvägarna (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 4 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 71. Driftplan byggnadsnämnden Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): 150 tkr/år avsätts för att anställa en fysisk planerare. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande.

12 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): För att anställa en fysisk planerare kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 7 FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 43. Driftplan fritidsnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: Skrivelsen om badhus i fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning utgår eftersom inga medel är anvisade för detta ändamål.

13 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan fritidsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): I mkr avsätts 1999 för projektering av simhall. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Vallentuna IP, 5 omklädn.rum Vallentuna IP, styrketräningslokal Nyanskaffning mindre lastbil Fritidsnämnden får i uppdrag att till nästa planeringsomgång presentera en noggrannare kostnadsberäkning för utbyggnaden med fem omklädningsrum efter samråd med tekniska kontoret. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): I mkr avsätts 1999 för projektering av simhall Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag.

14 Kommunstyrelsen (57) (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 8 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 37. Driftplan kulturnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Kulturnämndens anslag utökas med 450 tkr/år. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Staffan Modig (fp): För kulturmiljövårdsprogrammet Staffan Modig (fp): Till mediaanslaget Hans Strandin (s): Till biblioteket Till studieförbunden

15 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins och Staffan Modigs förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan kulturnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Ny server Stöldsystem Självbetjäning Enligt budgetberedningens förslag. 9 BARNOMSORGSNÄMNDEN Barnomsorgsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens arbetsutskotts förslag , 94. Driftplan barnomsorgsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Barnomsorgsnämndens tillförs ytterligare 500 tkr/år utöver ram. Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 2 mkr år 1998, 3,0 mkr år 1999 och 4 mkr år 2000 utöver ram. Birgitta Almlöf och Anne-Marie Karlsson avslår Hans Strandins yrkande.

16 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämndens anslag utökas med Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan barnomsorgsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Ytterligare 500 tkr tillförs investeringarna under punkt 9 nedan. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag:

17 Kommunstyrelsen (57) 1. Ombyggnation av kök Kvalitetshöjning utemiljön Allergianpassning verksamhet Tillbyggn av avd vid Karby daghem Ombyggn av avd vid Kragstalund Allergianpassat daghem Mörbyv Datorutrustn f barn m behov av särsk stöd 8. Inventarier/utrustning Inventarier, smärre ombyggn mm Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och samordna ombyggnaden vid Karby daghem med Karbyskolans ombyggnad. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Till inventarier, smärre ombyggn mm tillförs ytterligare Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 10 SKOLSTYRELSEN Skolstyrelsens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 51. Vid sammanträdet presenterades reviderat förslag till investeringsplan daterad

18 Kommunstyrelsen (57) Driftplan skolstyrelsen Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 9 mkr/år utöver ram. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr/år utöver ram. Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) Ram enl KF varav arbetsmarknadsåtgärder Nämndförslag varav arbetsmarknadsåtgärder Budgetberedningens förslag: varav arbetsmarknadsåtgärder Sedan möjligheterna i Avtal 2000 klarlagts och sedan kostnadsutvecklingen med anledning av lärarlöneförhandlingarna klarnat, får ställning tas till eventuellt behov av extra kompensation för kostnadsökningar samt om utrymme finns att tillgodose ett sådant behov. Budgetberedningen förutsätter att skolstyrelsen prioriterar arbetet med utvecklingen av nya arbetsrutiner inom skolan och tar tillvara de kvalitets- och effektivitetsvinster som Avtal 2000 ger underlag för. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Skolstyrelsens ramar utökas med Staffan Modig (fp): Till läromedelsanskaffning

19 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins och Staffan Modigs förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan skolstyrelsen (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Karlbergsskolan om- och tillbyggnad Karbyskolan ombyggnad av kök lokalöversyn Ekeby/Hammarbacksskolan Lovisedalsskolan Bällstabergsskolan Nyanskaffning inventarier IT-utrustning/inventarier Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen är medveten om att det finns lokalproblem, främst i södra Vallentuna. Omprioriteringar/förändringar av investeringar kan bli nödvändiga. Skolstyrelsen får därför i uppdrag att senast februari 1998 återkomma med förslag till ev omprioriteringar av investeringsbudgeten 1998 och ev förändringar av investeringsbudgeten för 1999 och Enligt budgetberedningens förslag samt ordförandens tilläggsförslag.

20 Kommunstyrelsen (57) 11 SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 44. Driftplan socialnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Socialnämndens ramar tillförs ytterligare 3 mkr år 1998, 5 mkr år 1999 och 5 mkr år Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Socialnämnden ramar tillförs ytterligare 2 mkr år 1998, 4 mkr år 1999 och 4 mkr år Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) Ram enl KF varav socialbidrag *) Nämndförslag Avvikelse mot ram varav socialbidrag Budgetberedningens förslag: varav socialbidrag Ordförandens förslag: varav socialbidrag *) Tendensen är att socialbidragen kommer att sjunka något under planeringsperioden. Eventuellt överskjutande medel får föras över till äldreomsorgen. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Enligt ordförandens förslag.

21 Kommunstyrelsen (57) Investeringsplan socialnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Väsbygårdens ombygg kök och rest *) Korallen, omb rehab och dagv Gruppbostäder LSS Gruppbostäder Uthamra **) Svedjan, ombyggnad ***) Trapphusboende, psykiskt störda Diverse utrustning m m *) Budgetberedningen har i kommunstyrelsens budget avsatt 300 tkr för en utredning om kommunens kök. **) Investeringsanslag för gruppbostäder i Uthamra anvisas ej Förutsättningen är att hyresavtal i stället kan tecknas med tilltänkt exploatör. ***) Investeringsanslag för ombyggnad av Svedjan ligger kvar Frågan om ombyggnation utreds snarast sedan en eventuell möjlighet att lokalisera verksamheten till annan lokal först undersökts. Enligt budgetberedningens förslag. 12 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 49.

22 Kommunstyrelsen (57) Driftplan miljö- och hälsoskyddsnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Enligt budgetberedningens förslag. 13 PERSONALMÅL Kommunledningskontoret redovisar förslag till Personalmål, handlingsplan för Arbetsmiljöåtgärder (IK 98) samt Jämställdhetsplan. Budgetberedningens förslag: Förslagen godkänns. Enligt budgetberedningens förslag. 15 VA-TAXA 1998 Tekniska nämndens förslag föreligger vid budgetberedningens sammanträde. Den rörliga avgiften föreslås höjas med 2 kronor till 18:60 kronor per kubikmeter. Den fasta avgiften föreslås höjas 2,5 gånger. Budgetberedningens beslut: Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande i avvaktan på ytterligare underlag från tekniska kontoret.

23 Kommunstyrelsen (57) Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Fasta taxan skall vara oförändrad. I stället höjs rörliga avgiften så att samma kostnadstäckning uppnås som i tekniska nämndens förslag, d v s en höjning från 16,60 kr/m 3 till 20,00 kr/m 3. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Va-taxan höjs enligt tekniska nämndens förslag. Enligt ordförandens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 15 RENHÅLLNINGSTAXA Vid kommunstyrelsen sammanträde föreligger förslag till renhållningstaxa för 1998 från tekniska kontoret, daterat Förslaget innebär en kostnadsökning för ett villaabonnemang med ca 20 % eller från 1033 kr/år till ca 1260 kr/år inkl moms. Kommunstyrelsens beslut: Återremitteras till tekniska nämnden för beslut i kommunfullmäktige den 15 december. 16 BARNOMSORGSTAXA Barnomsorgsnämnden har överlämnat förslag till barnomsorgstaxa för Förslaget innebär oförändrad taxa jämfört med Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad enligt (s)-förslag i barnomsorgsnämnden inom oförändrad intäktsram. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Taxan fastställs enligt barnomsorgsnämndens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag.

24 Kommunstyrelsen (57) Budgetberedningens förslag: Taxan fastställs enligt barnomsorgsnämndens förslag, se bilaga. Taxan innebär oförändrad nivå. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa enligt (s)-förslag i barnomsorgsnämnden inom oförändrad intäktsram. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 17 SKOLBARNOMSORGSTAXA Skolstyrelsen har överlämnat förslag till skolbarnomsorgstaxa för Förslaget innebär en uppräkning med 2 % på 1997 års taxa. Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa samordnad med barnomsorgstaxan inom oförändrad intäktsram. Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m): Skolstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barnomsorgsnämnden presentera förslag till samordnad taxa för barn- och skolbarnomsorg belyst med ekonomiska konsekvenser. Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m): Avslag på skolstyrelsens förslag om 2 % höjning. Taxan skall vara oförändrad. Budgetberedningens förslag:

25 Kommunstyrelsen (57) Taxan skall vara oförändrad. Ingen uppräkning görs på 1997 års taxa. Skolstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barnomsorgsnämnden presentera förslag till samordnad taxa för barn- och skolbarnomsorg belyst med ekonomiska konsekvenser. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa samordnad med barnomsorgstaxan inom oförändrad intäktsram. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 18 HEMVÅRDSTAXA Budgetberedningens förslag: Oförändrad taxa enligt socialnämndens förslag. Enligt budgetberedningens förslag.

26 Kommunstyrelsen (57) 19 SÄRSKILT RESERVERADE MEDEL (tkr) Budgetberedningens förslag varav för verksamhetsutrymme för IT-kostnader, stadsnät o växel för gymnasienämnd Enligt budgetberedningens förslag. 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN Yrkanden i budgetberedningen: Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): 0 mkr år 1998, 3 mkr år 1999 och 6 mkr år Hans Strandin (s): 3 mkr år 1999 och 2000 avsätts. Budgetberedningens förslag: (tkr) Budgetberedningens förslag (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 3 mkr år 1999 och år 2000 vardera avsätts. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

27 Kommunstyrelsen (57) 21 KOMMUNSTYRELSENS ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN (tkr) Budgetberedningens förslag Enligt budgetberedningens förslag. 22 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, INVESTER- INGSPLAN (tkr) Budgetberedningens förslag Enligt budgetberedningens förslag. 23 UTDEBITERING 1998 Budgetberedningens förslag: Utdebiteringen för 1998 fastställs till 17:60 per skattekrona. Enligt budgetberedningens förslag.

28 Kommunstyrelsen (57) 24 RAMAR FÖR UPPLÅNING Budgetberedningens förslag: 1 Långfristig upplåning 50 mkr 2 Kortfristig upplåning 75 mkr Enligt budgetberedningens förslag. 25 RÄNTENETT0 Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Räntenettot ökas med 1 mkr till -6 mkr per år. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Räntenettot fastställs till -5 mkr per år enligt sammandrag Budgetberedningens förslag: Räntenettot fastställs till -5 mkr per år enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Räntenettot ökas med 1 mkr till -6 mkr per år. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

29 Kommunstyrelsen (57) 26 UPPRÄKNING FÖR KOSTNADSÖKNINGAR Budgetberedningens förslag: Nämnderna får generell kompensation 2 % Kapitalkostnader uppräknas 0 % % Personalomkostnadspålägg 38 % Resultatenheternas interndebitering 2 % Enligt budgetberedningens förslag. 27 RESULTATPROGNOS Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Det statliga bidraget prognostiseras till 109 mkr år 1999 mkr och till 116 mkr år Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Enligt kommunstabens förslag , d v s 102 mkr år 1999 och 103 mkr år Budgetberedningens förslag: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Resultatplan fastställs enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Det statliga bidraget prognostiseras till 109 mkr år 1999 mkr och till 116 mkr år 2000.

30 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

31 Kommunstyrelsen (57) 28 FINANSIERINGSPLAN Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Amorteringarna ökas till 12 mkr år 1999 och Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Amorteringar görs med 10 mkr per år enligt kommunstabens förslag. Budgetberedningens förslag: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Finansieringsplan fastställs enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka av kommunens tillgångar som går att realisera, t ex fastigheter, bolag, bostadsrätter m m. Hans Strandin (s): Amorteringarna ökas till 12 mkr år 1999 och Avslag på Staffan Modigs förslag. Enligt budgetberedningens förslag samt Staffan Modigs tilläggsförslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

32 Kommunstyrelsen (57) 29 KOMMUNPLAN Budgetberedningens förslag: Kommunledningskontoret får i uppdrag att sammanställa Kommunplan efter kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplanen. Enligt budgetberedningens förslag. 30 UPPDRAG TILL NÄMNDER/- FÖRVALTNINGAR Budgetberedningens förslag: Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att senast 28 november 1997 inkomma med detaljbudget på verksamhetsnivå för Detaljbudgeten skall lämnas till kommunledningskontoret, ekonomiservice. Detaljbudgeten skall rymmas inom de av kommunfullmäktige fastställda drift- och investeringsbeloppen. Enligt budgetberedningens förslag.

33 Kommunstyrelsen (57) Ändrad avgift för tillstånd att hålla orm KS 172 AU 187 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att taxa enligt hälsoskyddslagen skall ha följande lydelse: 2 AVGIFTER Avgifter tas ut för C Prövning av ansökan enligt 3 i lokala hälsoskyddsföreskrifter att inom område med detaljplan hålla - nötkreatur, höns, get, får eller svin 1050 kr - pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1050 kr - upp till fem ogiftiga ormar mindre än 2,5 m längd som vuxen 250 kr - orm i andra fall 1050 kr Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige antager miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrade avgifter för tillstånd att hålla orm. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen (57) Slutredovisning av investeringsobjekt KS 173 AU 180 Dnr Tekniska nämnden Tekniska nämnden överlämnar en sammanställning av följande slut redovisade investeringsobjekt till kommunfullmäktige för godkännande: - Ombyggnad av Polishuset - Ombyggnad av Tunahuset - Ombyggnad av Hjälmstaskolan, LMH - Ombyggnad av badet, Hjälmstaskolan - Om- och tillbyggnad av Vallentuna ridcenter - Om- och tillbyggnad av Blåsippans daghem - Ombyggnad av Gymnasiet etapp 3 och 4 - Om- och tillbyggnad av Lovisedalsskolan - Paviljong Gustav Vasa- och Karbyskolan - Tillbyggnad av Väsbygården - Ventilationsinstallation Ormstaskolan För de elva objekten har totalt anslagits kronor. Förbrukade medel uppgår till kronor. Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande redovisning. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag.

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl 16.00-22.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl 16.00-22.30 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-10-28 1(76) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ingrid Ullman, kulturchef. Vallentuna bibliotek, Vallentuna 27 april 2002. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 23 april 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 23 april 2002 kl 19.00-20.00 Jane Schultzberg (m) ordförande Lars-Bertil

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Linnéa Nyman (s) och Lars Rundgren (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-12-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 18 december 2000, kl 19.00-19.50

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna. Gunnel Orselius-Dahl Socialnämndens arbetsutskott 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna

Granbyrummet, Tuna torg 1, 1 tr, Vallentuna Måndag 10 december 2001 kl 19.00-20.00. Förskoleförvaltningen, Vallentuna Interimistisk barn- och ungdomsnämnd 10 december 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 2001-12-25 Justeringens plats Sekreterare Ordförande Granbyrummet,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 27 mars 2001 kl 19.00-21.10 Erik Sköldeberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer