Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl 16.00-20.40"

Transkript

1 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen (57) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 27 oktober 1997 kl Birgitta Almlöf (m), ordförande Anne-Marie Karlsson (c) Bo Ivgren (m), tjänstgörande ersättare Jan Birgersson (m) Nils Lage Holmbom, tjänstgörande ersättare 171 Jane Schultzberg (m) Nils Gunnar Gyhlenius (m) Staffan Modig (fp) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Monica Westberg (s) Mauritz Lindroth (s) Ingvar H Johansson (s), tjänstgörande ersättare för (sol) Ray Idermark (m), icke tjänstgörande ersättare Ove Ekström (c), icke tjänstgörande ersättare Bo Ivgren (m), icke tjänstgörande ersättare Uno Arfvidsson (fp), icke tjänstgörande ersättare Birgitta Karlsson (kd), icke tjänstgörande ersättare Göte Axelsson (s), icke tjänstgörande ersättare Marie-Louise Erkas (s), icke tjänstgörande ersättare Chefsekonom Ove Ohlsson Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels Mauritz Lindroth Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Anna Liss-Daniels Paragrafer Ordförande Birgitta Almlöf Justerande Mauritz Lindroth

2 Kommunstyrelsen (57) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

3 Kommunstyrelsen (57) Innehållsförteckning: Sid Verksamhetsplan Ändrad avgift för tillstånd att hålla orm...33 Slutredovisning av investeringsobjekt...34 Sammanträdestider Riktlinjer för namnsättning...36 Val av ledamöter till grundskolenämnd och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd...37 Begäran om att få överföra medel från investeringsbudget till driftbudget - skolstyrelsen...38 Uppföljning av skolstyrelsens ekonomiska situation, BUF 3/ Detaljplan för området Bällstalund - utställning...41 Söderhall 5:1 m fl fastigheter - förfrågan om planläggning av golfbana...43 Utställning av förslag till Stockholms översiktsplan...44 Utvärdering av arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar...45 Grafisk profil för Vallentuna kommun...47 Angående Markim - Orkestas kandidatur till UNESCO:s Världsarvslista...48 Utdelande av förtjänsttecken till förtroendevalda...50 Utdelande av förtjänsttecken till tjänstemän...51 Upphandling av personal- och lönesystem...52 Kommunens revisorers granskning av skolstyrelsens delårsrapport...54 Områdesbestämmelser för Centrala grönområdet mellan Täby kyrkby och Gribbylund- Löttingelund i Täby kommun...55 Anmälningar...56

4 Kommunstyrelsen (57) Verksamhetsplan KS 171 AU 174, 177 Dnr Underlag för budgetberedningens behandling Verksamhetsplan består bl a av nämnders och styrelsers protokoll och förslag till verksamhetsplan, samt kommunledningskontorets behandling av ärendet och förslag till beslut. Budgetberedningen inleder beredningen av verksamhetsplanen genom att tillsammans med representanter för samtliga nämnder och styrelser, gå igenom respektives förslag till verksamhetsplan. Därefter följer själva behandlingen av ärendet samt ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Inför budgetberedningens arbete den september 1997 med verksamhetsplanen för perioden föreligger kommunstabens redogörelse för vilka förutsättningar som gäller. En reviderad skrivelse daterad föreligger vid budgetberedningens sammanträde Budgetberedningens beslut: Redogörelsen får ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet. 1 EXPLOATERINGSPLAN Kommunledningskontoret har, efter samråd med stadsarkitekten och tekniska chefen, upprättat förslag till exploateringsplan Förslaget innebär att exploateringsverksamheten medför ett nettoöverskott om ca 20 mkr för perioden. Budgetberedningens förslag: Exploateringsplanen godkänns. Enligt budgetberedningens förslag.

5 Kommunstyrelsen (57) 2 KOMMUNSTYRELSEN EXKL RESULTATEN- HETER Kommunstyrelsens förslag till VP föreligger enligt kommunstyrelsens protokoll , 139. Driftplan kommunstyrelsen exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF varav räddningstjänst Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Kommunstyrelsens oförutsedda Fackliga företrädare Räddningstjänst IT-strateg Utredning kök 300 Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För information För äldreomsorgsombudsman Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. Investeringsplan kommunstyrelsen exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag:

6 Kommunstyrelsen (57) 1. Diarie/ärendehanteringssystem Ombyggnad centralarkivet Nytt personaladministrativt system Hyreskostnader för Torghuset får belasta KSof. Eventuella arrendeintäkter skall tillfalla kommunstyrelsen. Enligt budgetberedningens förslag. 3 KOMMUNSTYRELSENS RESULTATENHE- TER Kommunstyrelsens förslag till VP för styrelsens resultatenheter föreligger enligt protokoll , 139. Driftplan kommunstyrelsens resultatenheter (tkr) Ram enl KF TUNAHÄLSAN RECEPTIONEN IT-SERVICE Budgetberedningens förslag: Beträffande Tunahälsan så uppdrar budgetberedningen åt kommunstaben att till KSAU redovisa alternativa lösningar för företagshälsovård fr o m Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan kommunstyrelsens resultatenheter

7 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: IT-utrustning Enligt arbetsutskottets förslag. 4 TEKNISKA NÄMNDEN EXKL RESULTATEN- HETER Tekniska nämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 36. Driftplan tekniska nämnden exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Varav övr bostadspol åtgärder Nämndförslag Varav övr bostadspol åtgärder Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Varav övr bostadspol åtgärder Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Till skötsel av Björkby naturvårdsområde Till parkeringspl för besökare till Tärnan 50

8 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. Investeringsplan tekniska nämnden exkl resultatenheter (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Tvärleden/Stockholmsvägen Överg Stockholmsv-Karlbergsv Roslagsbanan/väg 268 (utredn) GC-väg Okvista industriomr Banvägen Upprustning Vallentuna centrum Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): För trafiksäkerhetsåtgärder Bällstavägens norra utfart samt utfarten från Kvarnbadet/kyrkan Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Staffan Modigs förslag. 5 TEKNISKA NÄMNDENS RESULTATENHE- TER Tekniska nämndens förslag till VP för resultatenheterna föreligger enligt nämndens protokoll , 36.

9 Kommunstyrelsen (57) Driftplan tekniska nämndens resultatenheter Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Ytterligare 1 mkr/år till TuFa för bättre planerat underhåll. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) TUFA FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: TUFA STÄD Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: VATTEN- OCH AVLOPP Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: AVFALLSHANTERING Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag..

10 Kommunstyrelsen (57) Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Ytterligare 1 mkr/år till TuFa för bättre planerat underhåll Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan tekniska nämndens resultatenheter Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): 4 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): 3 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder enligt nämndens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) TUFA FASTIGHETER Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Gymnasiet, rivn målarverkst Gruppbostäder Västanberga o o o 3. Torghuset, ombyggnad Transportbil Ventilationsåtgärder VATTEN- OCH AVLOPP Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram

11 Kommunstyrelsen (57) Budgetberedningens förslag: Kårsta vattenverk Huvudavloppsnätet Pumpstnr Lindholmen-Kårsta Granitvägen-Marmorvägen Huvudavloppsledn Väsbyvägen Va-anläggn, årstidsvägarna (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 4 mkr/år avsätts till ventilationsåtgärder Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 6 BYGGNADSNÄMNDEN Byggnadsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 71. Driftplan byggnadsnämnden Yrkanden i budgetberedningen Hans Strandin (s): 150 tkr/år avsätts för att anställa en fysisk planerare. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande.

12 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): För att anställa en fysisk planerare kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 7 FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 43. Driftplan fritidsnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Budgetberedningens förslag: Skrivelsen om badhus i fritidsnämndens verksamhetsbeskrivning utgår eftersom inga medel är anvisade för detta ändamål.

13 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Investeringsplan fritidsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): I mkr avsätts 1999 för projektering av simhall. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Vallentuna IP, 5 omklädn.rum Vallentuna IP, styrketräningslokal Nyanskaffning mindre lastbil Fritidsnämnden får i uppdrag att till nästa planeringsomgång presentera en noggrannare kostnadsberäkning för utbyggnaden med fem omklädningsrum efter samråd med tekniska kontoret. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): I mkr avsätts 1999 för projektering av simhall Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag.

14 Kommunstyrelsen (57) (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 8 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 37. Driftplan kulturnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Kulturnämndens anslag utökas med 450 tkr/år. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s) och Staffan Modig (fp): För kulturmiljövårdsprogrammet Staffan Modig (fp): Till mediaanslaget Hans Strandin (s): Till biblioteket Till studieförbunden

15 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins och Staffan Modigs förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan kulturnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Ny server Stöldsystem Självbetjäning Enligt budgetberedningens förslag. 9 BARNOMSORGSNÄMNDEN Barnomsorgsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens arbetsutskotts förslag , 94. Driftplan barnomsorgsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Barnomsorgsnämndens tillförs ytterligare 500 tkr/år utöver ram. Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämnden tillförs ytterligare 2 mkr år 1998, 3,0 mkr år 1999 och 4 mkr år 2000 utöver ram. Birgitta Almlöf och Anne-Marie Karlsson avslår Hans Strandins yrkande.

16 Kommunstyrelsen (57) (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Barnomsorgsnämndens anslag utökas med Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan barnomsorgsnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Ytterligare 500 tkr tillförs investeringarna under punkt 9 nedan. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Avslag på Hans Strandins yrkande. (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag:

17 Kommunstyrelsen (57) 1. Ombyggnation av kök Kvalitetshöjning utemiljön Allergianpassning verksamhet Tillbyggn av avd vid Karby daghem Ombyggn av avd vid Kragstalund Allergianpassat daghem Mörbyv Datorutrustn f barn m behov av särsk stöd 8. Inventarier/utrustning Inventarier, smärre ombyggn mm Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och samordna ombyggnaden vid Karby daghem med Karbyskolans ombyggnad. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Till inventarier, smärre ombyggn mm tillförs ytterligare Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 10 SKOLSTYRELSEN Skolstyrelsens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 51. Vid sammanträdet presenterades reviderat förslag till investeringsplan daterad

18 Kommunstyrelsen (57) Driftplan skolstyrelsen Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 9 mkr/år utöver ram. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Skolstyrelsen tillförs ytterligare 3 mkr/år utöver ram. Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) Ram enl KF varav arbetsmarknadsåtgärder Nämndförslag varav arbetsmarknadsåtgärder Budgetberedningens förslag: varav arbetsmarknadsåtgärder Sedan möjligheterna i Avtal 2000 klarlagts och sedan kostnadsutvecklingen med anledning av lärarlöneförhandlingarna klarnat, får ställning tas till eventuellt behov av extra kompensation för kostnadsökningar samt om utrymme finns att tillgodose ett sådant behov. Budgetberedningen förutsätter att skolstyrelsen prioriterar arbetet med utvecklingen av nya arbetsrutiner inom skolan och tar tillvara de kvalitets- och effektivitetsvinster som Avtal 2000 ger underlag för. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Skolstyrelsens ramar utökas med Staffan Modig (fp): Till läromedelsanskaffning

19 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins och Staffan Modigs förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Investeringsplan skolstyrelsen (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Karlbergsskolan om- och tillbyggnad Karbyskolan ombyggnad av kök lokalöversyn Ekeby/Hammarbacksskolan Lovisedalsskolan Bällstabergsskolan Nyanskaffning inventarier IT-utrustning/inventarier Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen är medveten om att det finns lokalproblem, främst i södra Vallentuna. Omprioriteringar/förändringar av investeringar kan bli nödvändiga. Skolstyrelsen får därför i uppdrag att senast februari 1998 återkomma med förslag till ev omprioriteringar av investeringsbudgeten 1998 och ev förändringar av investeringsbudgeten för 1999 och Enligt budgetberedningens förslag samt ordförandens tilläggsförslag.

20 Kommunstyrelsen (57) 11 SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens förslag , 44. Driftplan socialnämnden Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Socialnämndens ramar tillförs ytterligare 3 mkr år 1998, 5 mkr år 1999 och 5 mkr år Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Socialnämnden ramar tillförs ytterligare 2 mkr år 1998, 4 mkr år 1999 och 4 mkr år Avslag på Hans Strandins förslag. (tkr) Ram enl KF varav socialbidrag *) Nämndförslag Avvikelse mot ram varav socialbidrag Budgetberedningens förslag: varav socialbidrag Ordförandens förslag: varav socialbidrag *) Tendensen är att socialbidragen kommer att sjunka något under planeringsperioden. Eventuellt överskjutande medel får föras över till äldreomsorgen. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Enligt ordförandens förslag.

21 Kommunstyrelsen (57) Investeringsplan socialnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Väsbygårdens ombygg kök och rest *) Korallen, omb rehab och dagv Gruppbostäder LSS Gruppbostäder Uthamra **) Svedjan, ombyggnad ***) Trapphusboende, psykiskt störda Diverse utrustning m m *) Budgetberedningen har i kommunstyrelsens budget avsatt 300 tkr för en utredning om kommunens kök. **) Investeringsanslag för gruppbostäder i Uthamra anvisas ej Förutsättningen är att hyresavtal i stället kan tecknas med tilltänkt exploatör. ***) Investeringsanslag för ombyggnad av Svedjan ligger kvar Frågan om ombyggnation utreds snarast sedan en eventuell möjlighet att lokalisera verksamheten till annan lokal först undersökts. Enligt budgetberedningens förslag. 12 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till VP föreligger enligt nämndens protokoll , 49.

22 Kommunstyrelsen (57) Driftplan miljö- och hälsoskyddsnämnden (tkr) Ram enl KF Nämndförslag Avvikelse mot ram Budgetberedningens förslag: Enligt budgetberedningens förslag. 13 PERSONALMÅL Kommunledningskontoret redovisar förslag till Personalmål, handlingsplan för Arbetsmiljöåtgärder (IK 98) samt Jämställdhetsplan. Budgetberedningens förslag: Förslagen godkänns. Enligt budgetberedningens förslag. 15 VA-TAXA 1998 Tekniska nämndens förslag föreligger vid budgetberedningens sammanträde. Den rörliga avgiften föreslås höjas med 2 kronor till 18:60 kronor per kubikmeter. Den fasta avgiften föreslås höjas 2,5 gånger. Budgetberedningens beslut: Förslaget överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande i avvaktan på ytterligare underlag från tekniska kontoret.

23 Kommunstyrelsen (57) Ordförandens förslag i kommunstyrelsen: Fasta taxan skall vara oförändrad. I stället höjs rörliga avgiften så att samma kostnadstäckning uppnås som i tekniska nämndens förslag, d v s en höjning från 16,60 kr/m 3 till 20,00 kr/m 3. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Va-taxan höjs enligt tekniska nämndens förslag. Enligt ordförandens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. 15 RENHÅLLNINGSTAXA Vid kommunstyrelsen sammanträde föreligger förslag till renhållningstaxa för 1998 från tekniska kontoret, daterat Förslaget innebär en kostnadsökning för ett villaabonnemang med ca 20 % eller från 1033 kr/år till ca 1260 kr/år inkl moms. Kommunstyrelsens beslut: Återremitteras till tekniska nämnden för beslut i kommunfullmäktige den 15 december. 16 BARNOMSORGSTAXA Barnomsorgsnämnden har överlämnat förslag till barnomsorgstaxa för Förslaget innebär oförändrad taxa jämfört med Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad enligt (s)-förslag i barnomsorgsnämnden inom oförändrad intäktsram. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Taxan fastställs enligt barnomsorgsnämndens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag.

24 Kommunstyrelsen (57) Budgetberedningens förslag: Taxan fastställs enligt barnomsorgsnämndens förslag, se bilaga. Taxan innebär oförändrad nivå. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa enligt (s)-förslag i barnomsorgsnämnden inom oförändrad intäktsram. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 17 SKOLBARNOMSORGSTAXA Skolstyrelsen har överlämnat förslag till skolbarnomsorgstaxa för Förslaget innebär en uppräkning med 2 % på 1997 års taxa. Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa samordnad med barnomsorgstaxan inom oförändrad intäktsram. Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m): Skolstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barnomsorgsnämnden presentera förslag till samordnad taxa för barn- och skolbarnomsorg belyst med ekonomiska konsekvenser. Anne-Marie Karlsson (c) och Birgitta Almlöf (m): Avslag på skolstyrelsens förslag om 2 % höjning. Taxan skall vara oförändrad. Budgetberedningens förslag:

25 Kommunstyrelsen (57) Taxan skall vara oförändrad. Ingen uppräkning görs på 1997 års taxa. Skolstyrelsen får i uppdrag att i samråd med barnomsorgsnämnden presentera förslag till samordnad taxa för barn- och skolbarnomsorg belyst med ekonomiska konsekvenser. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Inkomstrelaterad taxa samordnad med barnomsorgstaxan inom oförändrad intäktsram. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. 18 HEMVÅRDSTAXA Budgetberedningens förslag: Oförändrad taxa enligt socialnämndens förslag. Enligt budgetberedningens förslag.

26 Kommunstyrelsen (57) 19 SÄRSKILT RESERVERADE MEDEL (tkr) Budgetberedningens förslag varav för verksamhetsutrymme för IT-kostnader, stadsnät o växel för gymnasienämnd Enligt budgetberedningens förslag. 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN Yrkanden i budgetberedningen: Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): 0 mkr år 1998, 3 mkr år 1999 och 6 mkr år Hans Strandin (s): 3 mkr år 1999 och 2000 avsätts. Budgetberedningens förslag: (tkr) Budgetberedningens förslag (s) reserverar sig till förmån för eget förslag. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): 3 mkr år 1999 och år 2000 vardera avsätts. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

27 Kommunstyrelsen (57) 21 KOMMUNSTYRELSENS ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, DRIFTPLAN (tkr) Budgetberedningens förslag Enligt budgetberedningens förslag. 22 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER, INVESTER- INGSPLAN (tkr) Budgetberedningens förslag Enligt budgetberedningens förslag. 23 UTDEBITERING 1998 Budgetberedningens förslag: Utdebiteringen för 1998 fastställs till 17:60 per skattekrona. Enligt budgetberedningens förslag.

28 Kommunstyrelsen (57) 24 RAMAR FÖR UPPLÅNING Budgetberedningens förslag: 1 Långfristig upplåning 50 mkr 2 Kortfristig upplåning 75 mkr Enligt budgetberedningens förslag. 25 RÄNTENETT0 Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Räntenettot ökas med 1 mkr till -6 mkr per år. Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Räntenettot fastställs till -5 mkr per år enligt sammandrag Budgetberedningens förslag: Räntenettot fastställs till -5 mkr per år enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Räntenettot ökas med 1 mkr till -6 mkr per år. Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

29 Kommunstyrelsen (57) 26 UPPRÄKNING FÖR KOSTNADSÖKNINGAR Budgetberedningens förslag: Nämnderna får generell kompensation 2 % Kapitalkostnader uppräknas 0 % % Personalomkostnadspålägg 38 % Resultatenheternas interndebitering 2 % Enligt budgetberedningens förslag. 27 RESULTATPROGNOS Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Det statliga bidraget prognostiseras till 109 mkr år 1999 mkr och till 116 mkr år Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Enligt kommunstabens förslag , d v s 102 mkr år 1999 och 103 mkr år Budgetberedningens förslag: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Resultatplan fastställs enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Hans Strandin (s): Det statliga bidraget prognostiseras till 109 mkr år 1999 mkr och till 116 mkr år 2000.

30 Kommunstyrelsen (57) Enligt budgetberedningens förslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

31 Kommunstyrelsen (57) 28 FINANSIERINGSPLAN Yrkanden i budgetberedningen: Hans Strandin (s): Amorteringarna ökas till 12 mkr år 1999 och Birgitta Almlöf (m) och Anne-Marie Karlsson (c): Amorteringar görs med 10 mkr per år enligt kommunstabens förslag. Budgetberedningens förslag: Enligt Birgitta Almlöfs och Anne-Marie Karlssons förslag. Finansieringsplan fastställs enligt bilagda sammandrag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.. Yrkanden i kommunstyrelsen Staffan Modig (fp): Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka av kommunens tillgångar som går att realisera, t ex fastigheter, bolag, bostadsrätter m m. Hans Strandin (s): Amorteringarna ökas till 12 mkr år 1999 och Avslag på Staffan Modigs förslag. Enligt budgetberedningens förslag samt Staffan Modigs tilläggsförslag. Avslag på Hans Strandins förslag. (s) reserverar sig till förmån för eget förslag.

32 Kommunstyrelsen (57) 29 KOMMUNPLAN Budgetberedningens förslag: Kommunledningskontoret får i uppdrag att sammanställa Kommunplan efter kommunfullmäktiges behandling av verksamhetsplanen. Enligt budgetberedningens förslag. 30 UPPDRAG TILL NÄMNDER/- FÖRVALTNINGAR Budgetberedningens förslag: Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att senast 28 november 1997 inkomma med detaljbudget på verksamhetsnivå för Detaljbudgeten skall lämnas till kommunledningskontoret, ekonomiservice. Detaljbudgeten skall rymmas inom de av kommunfullmäktige fastställda drift- och investeringsbeloppen. Enligt budgetberedningens förslag.

33 Kommunstyrelsen (57) Ändrad avgift för tillstånd att hålla orm KS 172 AU 187 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att taxa enligt hälsoskyddslagen skall ha följande lydelse: 2 AVGIFTER Avgifter tas ut för C Prövning av ansökan enligt 3 i lokala hälsoskyddsföreskrifter att inom område med detaljplan hålla - nötkreatur, höns, get, får eller svin 1050 kr - pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 1050 kr - upp till fem ogiftiga ormar mindre än 2,5 m längd som vuxen 250 kr - orm i andra fall 1050 kr Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige antager miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ändrade avgifter för tillstånd att hålla orm. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen (57) Slutredovisning av investeringsobjekt KS 173 AU 180 Dnr Tekniska nämnden Tekniska nämnden överlämnar en sammanställning av följande slut redovisade investeringsobjekt till kommunfullmäktige för godkännande: - Ombyggnad av Polishuset - Ombyggnad av Tunahuset - Ombyggnad av Hjälmstaskolan, LMH - Ombyggnad av badet, Hjälmstaskolan - Om- och tillbyggnad av Vallentuna ridcenter - Om- och tillbyggnad av Blåsippans daghem - Ombyggnad av Gymnasiet etapp 3 och 4 - Om- och tillbyggnad av Lovisedalsskolan - Paviljong Gustav Vasa- och Karbyskolan - Tillbyggnad av Väsbygården - Ventilationsinstallation Ormstaskolan För de elva objekten har totalt anslagits kronor. Förbrukade medel uppgår till kronor. Kommunstabens förslag: Kommunfullmäktige godkänner föreliggande redovisning. Arbetsutskottets förslag: Enligt kommunstabens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag.

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 1 december 1997 kl 18.00 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-12-01 1(5) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Ove Larsson (s) och Ove Hahn (m) Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunfullmäktige 2000-09-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 september 2000, kl 19.00-20.00

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 3 december 2002 Socialnämnden 3 december 2002 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården. Allévägen, Vallentuna Tisdag den 3 december 2002 kl 18.30-19.30

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 8 september 1997. Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1997-09-08 1(25) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Bergström (s) och Gunnel Orselius-Dahl (fp) Kommunfullmäktige 2000-11-20 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 20 november 2000, kl 16.00-20.15.

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden Socialnämnden 2000-12-05 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Väsbygården, Allévägen, Vallentuna Tisdagen den 5 december 2000 kl 18.30-19.15

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden

Barnomsorgsförvaltningen, Vallentuna. Elisabeth Fagerlund (c) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barnomsorgsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Barnomsorgsnämnden 1998-01-20 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 1998-02-03 Justeringens plats Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl 16.00-22.30

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 28 oktober 1996 kl 16.00-22.30 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-10-28 1(76) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Chef kansliservice Anna Liss-Daniels. Elvi Hellström och Nils Lage Holmbom AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-02-05 1(23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna, måndagen den

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels. Monica Westberg och Sten Lindblom. Bengt-Olof Andersson

Se bifogad närvarolista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Anna Liss-Daniels. Monica Westberg och Sten Lindblom. Bengt-Olof Andersson AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-12-16 1(27) Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 december 1996 kl 19.00-20.15 Under en ajournering av sammanträdet delade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 11 november 1996 kl 13.00-20.30. Sammanträdet ajournerades för middag 18.00-19.00 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1996-11-11 1(61) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna L Utbildningsämndens arbetsutskott 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Kragstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 08.15 09.20 Elisabeth

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen, Vallentuna. Nils Lage Holmbom (m) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Förskolenämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Förskolenämnden 1999-02-09 1 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera senast 23 februari 1999 Justeringens plats Angarnsrummet, Kommunalhuset, Tuna

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 2000-09-26 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 26 september kl 19.00-21.20 Lars Rundgren (m), ordförande Erik Sköldeberg (kd)

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl Handikapprådet 2008-11-28 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 27 november kl. 19.00 ande Politiskt valda ledamöter Marie-Louise Löwenbeck Maj Birgersson

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1999-06-07 1(50) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl Utbildnings- och arbetsmarknads 2 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 september 2003 kl 19.00-19.55 Beslutande Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2006-08-07 1 (12) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2006-08-07 kl. 14.00-14.45. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Richard Knafl (s) ersättare Milot Sköld (s) ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Richard Knafl (s) ersättare Milot Sköld (s) ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1999-03-09 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag 9 mars 1999 kl 18 30-20

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden 2010-02-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerande Bällstarummet, Tuna

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare

Lilian Glav (fp), ersättare Birgitta Karlsson (kd), ersättare. Anne Saaristo, socialchef Nina Thompson, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2007-04-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna torsdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsen 2001-03-12 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2001 kl

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 1997-08-25 1(44) Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 augusti 1997 kl 18.00-20.

VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 1997-08-25 1(44) Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 augusti 1997 kl 18.00-20. AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1997-08-25 1(44) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen

Läs mer