Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Paragrafer Håkan Brynielsson Charlotte G Alidzanovic Leif Larsson

2 49 71 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Inbjudningar - Ett strandskydd flera perspektiv - Föreningsstämma Energikontor Sydost Samarbetsavtal med Fryshuset 72 D 2013/ ; 2013/ Manifesta avsiktsförklaring m fl frågor Landstinget i Jönköpings län översände den 15 januari i år, på bl a uppdrag av regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, ett Letter of Intent till International Foundation of Manifesta (IFM) i Amsterdam. De tre länen har därmed i samförstånd inom Smålandsbegreppet, inklusive Öland, åtagit sig att stödja utvecklingen inför att ansöka om 2018 års värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta The European Biennal of Contemporary Art. En arbetsgrupp med representanter för de tre länen har utarbetat en avsiktsförklaring för att bekräfta samverkan mellan de tre länen samt skapa de bästa förutsättningarna för processen. Avsiktsförklaringen berör frågor som finansiering, styrning av projektet och att reglera ansvar och åtaganden mellan de tre regionerna. Avsiktsförklaringen gäller förutsatt att erforderliga beslut om att ansöka om värdskap fattas i alla tre län. Följande frågor är i övrigt relevanta för att en ansökan skall kunna lämnas in. 1. Kulturrådet är positiv till att finansiera Manifesta. Det muntliga beskedet och deras ekonomiska åtaganden måste dock bekräftas i ett beslut. Av beslutet bör det framgå att man har för avsikt att fullfölja sina åtaganden även kommande år, om beslutet av formella skäl inte kan omfatta hela projektperioden. 2. Det är, som vi tidigare konstaterat, svårt att finansiera Manifesta med medel från regionala fonden (ERUF-medel). Det kan eventuellt vara möjligt att söka medel från regionala fonden i ett senare skede för begränsade aktiviteter som kan utgöra ett separat projekt som går att koppla till Manifestaprojektet. Eventuellt beslut om det kan dock tidigaste ske i slutet av året eller mera sannolikt först i början av Kan vi nyttja våra så kallade 1:1-medel? Så borde vara möjligt. Men, Manifesta måste presentera en indikativ budget/kalkyl över vilka insatser som skall göras och kostnaderna för dessa. Vi måste även få till stånd en överenskommelse med Manifesta som är anpassad till vårt regelverk av dessa medel. Vi kan t ex endast i undantagsfall förskottera våra 1:1-medel.

3 50 4. Kan vi betala ut våra anslag till en utländsk stiftelse? Enligt Therese Magnusson på Regionförbundet södra Småland skall detta vara möjligt. Det finns nämligen inget i förordningen som varken styrker eller avfärdar möjligheten för regionförbunden att betala ut sitt anslag till en utländsk mottagare, enligt Charlotte Werner jurist på enheten för regional tillväxt på Näringsdepartementet. Det viktigaste är att det i organisationen, i detta fall stiftelsen, finns en öppenhet för granskning och revision. Gör det så? Under den därpå följande diskussionen framförs önskemål om att Landstinget i Jönköpings län, som har samordningsansvaret för vår ansökan om och till Manifesta, skall bjuda in till ett möte mellan de politiska ledningarna i de tre länen, innan vi måste fatta beslut om att skicka in en eventuell ansökan. Håkan Brynielsson får i uppdrag att meddela ansvariga tjänstemän på Landstinget i Jönköpings län detta. Extra sammanträde med arbetsutskottet Föreslås att ett extra sammanträde med arbetsutskottet hålls den 2 juni 2014 kl kring frågan om avsiktsförklaring avseende Manifesta. beslutar föreslå att styrelsen bifaller förslaget till avsiktsförklaring förutsatt att ovan nämnda frågor klaras ut och att beslut om att ansöka om värdskap fattas i alla tre län samt att i övrigt ta rapporten till protokollet. beslutar därutöver om ett extra sammanträde den 2 juni 2014 om denna fråga. 73 Inbjudan - möte om Ölands Historiska Museum Länsstyrelsen Kalmar län har bjudit in till möte den 19 maj 2014 för att diskutera vilka möjligheter och vilka behov som finns av ett öländskt historiskt museum. Föreslås att Linda Fleetwood (V) deltar i mötet. Från regionförbundets kansli deltar Maria Agestam. beslutar att Linda Fleetwood (V) deltar i mötet om Ölands Historiska Museum den 19 maj 2014.

4 51 74 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Befolkning och välfärd Charlotte G Alidzanovic redogör för RUSens mål och indikatorer avseende området Befolkning och välfärd. För att uppnå målet att öka inflyttningen till länet genomförs, tillsammans med länets kommuner, projektet Befolkning i balans. Inom projektet pågår bland annat insatser för gemensamma traineesystem, studentmedarbetare och praktikplatser inom offentlig sektor. Inom området Befolkning och välfärd arbetar man även med mål som En mer jämlik och jämställd offentlig organisation, Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden, Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga, Bättre integrerad arbetsmarknad samt Kalmar län skall erbjuda goda förutsättningar för äldre att leva och bo. Inom området Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga genomfördes under 2012 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten, som genomfördes i elva av länets tolv kommuner, presenterades under Enkäten belyser ungas önskan om mer inflytande, ungdomsarbetslösheten, hur man upplever utanförskap, användande av alkohol och droger samt otryggheten i kollektivtrafiken. tar informationen till protokollet för information till styrelsen. 75 D 2014/ Remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Regeringens proposition en sammanhållen svensk klimat- och energipolitik Klimat (prop 2008/09:162) redogör för den långsiktiga prioriteringen att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt för visionen att Sverige 2050 skall ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta skall ses som ett steg på vägen mot visionen för Utredningen Fossilfrihet på väg har haft i uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för att reducera transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen i linje med visionen 2050 och prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta Att analysera begreppet fossiloberoende fordonsflotta har också ingått i uppgiften.

5 52 Regionförbundet i Kalmar län konstaterar i sitt yttrande att de nationella målen för 2030 respektive 2050 är mindre ambitiösa än länets mål om en fossilbränslefri region redan år 2030 och om klimatneutrala samhällsbetalda resor redan år Samtidigt menar man att det naturligtvis är så att det regionala arbetet är beroende av nationella och internationella beslut och regionförbundet vill därför se en ambitiös nationell politik. Föreslås att arbetsutskottet godkänner yttrande över Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg samt föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. Yttrande skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 19 maj Regionförbundet i Kalmar län är inte remissinstans. beslutar att godkänna yttrande över Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) samt föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 76 D 2013/ Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som skall hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per Ett förslag till strategi har remissbehandlats under vintern och för arbetsutskottets behandling föreligger nu en slutlig version, av vilken bland annat framgår att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i de tre sydostlänen. Strategin kommer att vara ett viktigt verktyg i länets miljömålsarbete i syfte att begränsa vår klimatpåverkan via minskad fossilbränsleanvändning. Strategin och handlingsplanen utgör därför ett betydande planeringsunderlag för länsstyrelsens energi- och klimatarbete. Kalmar läns klimatkommission uppmanar de olika aktörerna att anta strategin och handlingsplanen som sin egen och vara beredda att genomföra densamma i de delar där var och en berörs.

6 53 Regionförbundets styrelse yttrade sig i september 2013 ( 113) över förslaget till strategi och ställde sig då positiv till att anta det slutliga dokumentet som delmål och riktlinje för det fortsatta arbetet för en fossilbränslefri region. Det nya regionala strukturfondsprogrammet för åren möjliggör projektstöd till strategiskt viktiga insatser för att utveckla biogas som fordonsbränsle. Det bör finnas större möjlighet att visa på insatsernas strategiska vikt i en större gemensam ansökan, jämfört med om partnerskapet skall ta ställning till flera separata ansökningar. Det kan därför vara lämpligt att undersöka intresset för en sådan ansökan. Föreslås att anta strategins mål för Kalmar län som delmål i arbetet för en fossilbränslefri region, anta strategin som riktlinje för det fortsatta biogasarbetet inom fossilbränslefri region, uppmana länets kommuner, landsting och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i sin egen organisation, samt uppdra åt kansliet att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond föreslår styrelsen besluta att anta strategins mål för Kalmar län som delmål i arbetet för en fossilbränslefri region anta strategin som riktlinje för det fortsatta biogasarbetet inom fossilbränslefri region uppmana länets kommuner, landstinget och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i sin egen organisation, samt uppdra åt kansliet att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond 77 D 2013/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Kommunalt veto mot olje- och gasutvinning Miljöpartiet De Gröna har den 18 december 2013 kommit in med skrivelse avseende förslag att tillskriva regeringen om att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. Mot bakgrund av undersökningstillstånd enligt minerallagen för olja och gasformiga kolväten på Öland med syfte att provborra efter fossil gas, något som länsstyrelsen och de båda Ölandskommunerna avvisat, önskar Miljöpartiet att

7 54 regionförbundets styrelse tillskriver regeringen i fråga om vikten av att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. har 20/14 bedömt att frågan är en kommunal angelägenhet och har därför beslutat att lämna skrivelsen till primärkommunala nämnden för synpunkter. Primärkommunala nämnden har vid sitt sammanträde den 20 mars 2014 ( 14) behandlat frågan. Primärkommunala nämnden anser att det är viktigt att kommunerna har möjlighet att yttra sig i frågan, men att det kan handla om fler områden än just olje- och gasutvinning. Kommunerna har idag veto när det gäller uranbrytning och vindkraft, men inga direkta möjligheter att säg nej till olje- och gasutvinning. Denna typ av prospektering och utvinning regleras av minerallagen. Riksdagen avslog i mars 2013 en motion om att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto vid olje- och gasprospektering eller utvinning. Region Gotland beslutade i december 2013 att skriva till regeringen med önskemål om att införa ett kommunalt veto mot oljeborrning. Föreslås, i enlighet med primärkommunala nämndens förslag, 14/14, att regionförbundet tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting om att organisationen bör verka för att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto mot olje- och gasutvinning. föreslår styrelsen besluta att regionförbundet tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting om att organisationen bör verka för att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto mot olje- och gasutvinning. 78 D 2012/ Regional transportplan för Kalmar län Regeringen har den 3 april 2014 fastställt nationella transportplanen samt de ekonomiska ramarna för länens regionala transportplaner. Senast den 31 maj 2014 skall planeringsansvarig organisation i respektive län fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut skall därefter lämnas till regeringskansliet. De fastställda ramarna skiljer sig mot de vi fick inför att planerna togs fram Trafikverket ger följande förklaring: Trafikverket har efter överenskommelse med Näringsdepartementet justerat länsplaneramarna för åren med hänsyn till hur mycket av planerna som genomförts åren Tidigare har en informell justering gjorts

8 55 inom Trafikverket Syd och Kalmar län, som har lånat av andra län. Från och med nu görs justeringarna nationellt. Detta blir tydligare och rättvist för alla. Under 2013 har Kalmar län belastats med en felaktig bokföring, som kommer att återföras Detta är orsaken till att Kalmar län har fått en något lägre ram för åren Dessa medel föreslås användas för att återbetala kvarstående lån till andra län. På så sätt kan den post som avsatts för återbetalning i remissversionen av planen tas bort. I regeringens fastställda ramar ingår driftbidraget till flyget, vilket medför att den siffertabell som finns på sidan 19 i vår regionala plan inte går att jämföra direkt mot regeringens ramar. Driftstödet till flyg är, enligt regeringsbeslut den 22 mars 2012, 52,3 Mkr. Beloppet skall fördelas med en tiondel per år under åren I dagsläget vet vi inte om driftbidraget kommer att förändras med anledning av att linjetrafiken på Oskarshamns flygplats har upphört eller att passagerarantalet på Kalmar flygplats har ökat. När det gäller driftbidrag till flyget kan regionförbundet själv bestämma hur det skall användas inom ramen för vad som är tillåtet i en regional transportplan. Specifikation Total Mkr Fastställd av regeringen rev inkl driftstöd till flyg Regional planeringsram INKL driftstöd till flyg Skillnad Eftersom vi inte behöver ta upp återbetalning av lån på 50 mkr, medför det i praktiken att ramen ökar med 45 Mkr. Kansliet föreslår att de nya pengarna används på följande sätt Objekt Förändring Större investeringar på väg Anslaget för Nytt objekt i ökar från 25 till 41 Mkr Mindre investeringar på väg Kollektivtrafik regionala stråk Anslaget för trafiksäkerhet och framkomlighet ökar från 66 till 78 Mkr, utspritt över hela planperioden Anslaget ökar från 69 till 72 Mkr samt omfördelas i tid de 3 första åren

9 56 Cykelåtgärder utanför tätort Anslaget ökar från 77 till 91 Mkr för att på ett något bättre sätt uppfylla förväntningarna på den cykelplan som är på väg att tas fram Nationell plan Den nationella planen följer i stort det förslag som Trafikverket remitterade i juni I tabellen nedan visas vad som skall byggas i Kalmar län samt på hela E22, Södra stambanan och Kust till kustbanan öster om Alvesta. Järnvägssträcka/ Vägnummer Objekt Kust till kust Trekanten, mötesstation x Kust till kust Skruv, mötesspår x Södra stambanan Flackarp-Arlöv, fler spår x E22 Trafikplats Ideon x E22 Förbifart Rinkabyholm x Södra stambanan ERTMS x Södra stambanan Händelö, kombiterminal (Norrköping) Södra stambanan Lund-Flackarp, fyra spår x Södra stambanan Ostlänken, Järna-Linköping x E22 Hurva-Vä x E22 Förbi Söderköping x E22 Trafikplats Lund S x E22 Gladhammar-Verkebäck x E22 Lösen-Jämjö x E22 Fjälkinge-Gualöv x x Kansliet kommer att uppdatera den regionala planen med information om den fastställda nationella planen. föreslår styrelsen besluta att fastställa regionala transportplanen enligt redovisning.

10 57 79 D 2014/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Omprioritera i länstrafiken Miljöpartiet De Gröna har den 19 mars 2014 inkommit med skrivelse Omprioritera i länstrafiken med anledning av kommunstyrelsens i Oskarshamns kommun beslut kring nedläggning av Oskarshamns flygplats innevarande år. Med anledning av detta vill Miljöpartiet omprioritera länstrafikpolitiska medel som kopplats till flygplatsen i Oskarshamn till åtgärder inom kollektivtrafikområdet. Enligt regionförbundets svar på skrivelsen är det i dagsläget osäkert hur stort anslaget är till den regionala transportplanen för åren I avvaktan på att Trafikverket utreder vilka belopp som är tillgängliga för Kalmar län föreslår kansliet att denna fråga behandlas i ärendet som rör fastställande av den regionala transportplanen. Se 78/14. beslutar att frågan behandlas i ärendet som rör fastställande av den regionala transportplanen ( 78/14) och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. 80 D 2014/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby Miljöpartiet De Gröna har den 19 mars 2014 inkommit med skrivelse Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby. I skrivelsen föreslår Miljöpartiet att Regionförbundet i Kalmar län tillskriver Telia för dialog gällande kapacitetsbristerna i Gamleby som en del av hämskon för utvecklingen i lokalsamhället och dess utbildare och näringsliv. Av förslaget till svar på Miljöpartiets skrivelse framgår att trots den teoretiska beräkningen av tillgång till bredband på 60 Mbit/s, vilket kräver tekniken VDSL, visar praktisk tillämpning att täckningen har mindre utbredning. Detta kan bero på långa kopparledningar och för att höja kapaciteten krävs med största sannolikhet fiber. Västerviks kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Telia där det bland annat står: Telia avser att prioritera Västerviks kommun för att på kommersiella grunder bygga ut fibernät och ansluta fastigheter inom Västerviks kommun till fibernätet samt Västerviks kommun avser att genom sitt stadsnätsbolag vara en aktiv samarbetspart i utbyggnad av bredband. Föreslås att Miljöpartiets skrivelse skickas till Västerviks kommun för vidare diskussion med Telia. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

11 58 Vid diskussion föreslås att kansliet får i uppdrag att vid styrelsens sammanträde den 5 juni 2014 presentera mobiltelefontäckningen i länet. föreslår styrelsen besluta att vidarebefordra Miljöpartiet De Grönas skrivelse Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby till Västerviks kommun för vidare diskussion med Telia. beslutar vidare att ge kansliet i uppdrag att vid styrelsens sammanträde den 5 juni 2014 presentera mobiltelefontäckningen i länet. 81 D 2013/ Skrivelser avseende färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn Skrivelser avseende färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn har inkommit från Oskarshamns och Borgholms kommuner dels den 12 juli 2013, dels den 7 mars I juli 2013 skrev Oskarshamn och Borgholms kommuner att man ville inleda en dialog om färjetrafiken och i mars 2014 föreslår socialdemokraterna Peter Wretlund, Oskarshamns kommun och Ilko Corkovic, Borgholms kommun att regionförbundet skall göra en förstudie om åretrunttrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn. Representanter för Oskarshamns och Borgholms kommuner samt regionförbundet har diskuterat färjetrafiken, tagit del av statistik från resandet sommaren 2013 samt tittat på hur färjetrafik bedrivs på andra håll i Sverige. Av svar på de båda skrivelserna framgår att färjetrafik har bedrivits mellan Oskarshamn och Byxelkrok under mycket lång tid, både före och efter Ölandsbrons tillkomst. Underlaget för färjetrafiken utgörs av besökare, och utanför besöksperioden finns det i princip inget underlag för färjetrafik. Färjetrafiken har fått en fortsatt tillfällig lösning för sommaren 2014 genom att de två kommunerna fortsätter att stödja trafiken. Därmed ges rådrum inför 2015 och framåt. För att få en långsiktig stabil färjetrafik föreslår de tre parter som fört samtal under året följande: Färjeresenärerna 2014 kartläggs bland annat med avseende på mål för resan samt start- och slutdestination. Med denna kunskap som underlag gör de två kommunerna en upphandling av en funktionell trafik. Därmed får man dels ett mått på marknadens intresse, dels en realistisk uppfattning om eventuellt behov av offentligt stöd. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

12 59 föreslår styrelsen besluta att besvara de båda skrivelserna i enlighet med redovisat förslag. 82 D 2014/ Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, 2014 Mörbylånga kommun har upprättat förslag till översiktsplan för kommunen som skall ersätta den nu gällande översiktsplanen, antagen den 18 juni Översiktsplanen har tre huvuddelar: Översiktsplanen inleds med visioner och strategier fram till år 2025 som utgår från människan i fokus samt en betraktelse av Mörbylånga i regionen och i världen. Nästa del av översiktsplanen behandlar fyra geografiska delområden: sydöland, mellersta kommundelen, norra kommundelen samt havs- och kustområden. Den geografiska delen beskriver ingående de olika kommundelarna, olika karaktärer, bebyggelse och boende, landskap, infrastruktur, verksamheter, fritid m m. Kommunens många radbyar beskrivs tillsammans med det skydd som finns för dem i form av riksintressen för både kulturmiljövård och naturvård, Natura 2000 samt även riksintresse för yrkesfisket samt naturreservat och djurskyddsområden. I den geografiska delen finns även riktlinjer för den framtida utvecklingen av bebyggelse och bostäder, infrastruktur, verksamheter, skolor, fritidsområden, vattenområden mm. Den tredje delen innehåller planeringsförutsättningar som varit utgångspunkt för ÖP-arbetet. Inom de sex områden som redovisas lyfter kommunen fram sina egna kommunala mål men även regionala, nationella och EU:s mål. De sex områden som beskrivs är Landskap; kultur, natur och upplevelse; Infrastruktur och kommunikation; Boende och service; Delaktighet och säkerhet; Klimat och energi; Verksamheter och areella näringar Regionförbundet i Kalmar län lämnar synpunkter på översiktsplanen med utgångspunkt från den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS. Regionförbundet menar i sitt yttrande att förslaget till Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun är mycket väl genomarbetad. Särskilt föredömligt tycker regionförbundet det är att översiktsplanen lyfter fram mål från olika nivåer att förhålla sig till: EU:s mål, nationella mål, regionala mål samt sina egna kommunala mål. Översiktsplanen ger en god genomlysning av kommunens intentioner, dels genom den geografiska delen, dels genom delen med planeringsförutsättningar. Yttrande över översiktsplanen skulle varit Mörbylånga kommun tillhanda den 27 april 2014 men regionförbundet har fått uppskov att komma in med yttrande till den 9 maj 2014.

13 60 beslutar att godkänna yttrande över Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 83 D 2013/ Marknadsplan för internationell marknadsföring avseende besöksnäringen i Kalmar län Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) 2012 anses den som en bransch med stor potential där målet är att utveckla näringen på ett hållbart sätt där man tar tillvara natur- och kulturmiljöer och minskar resandets negativa påverkan. Detta kan göras genom att stärka arbetet med marknadsföring samt utveckling av attraktivitet och utbud i länet. För den internationella marknadsföringen är målet att öka antalet gästnätter och turismintäkter genom att arbeta med export. På initiativ av Svensk Turism, i dialog med näringens olika aktörer, har en samlad strategi för näringen vuxit fram. Målet är att, med fokus på hållbarhet, fram till 2020 skall svensk besöksnäring fördubblas, besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring, resmålet Sverige vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären, näringen omsätta 500 miljarder kronor, samt Sverige erbjuda 35 exportmogna destinationer Arbetet med att marknadsföra besöksnäringen i Kalmar län internationellt sker i samverkan mellan regionförbundet och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen koncentreras kring de fem starka destinationerna Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar. Avsändare vid den internationella marknadsföringen är hemsidorna visitsmaland.se och oland.se. På dessa sidor kan de utländska turisterna hitta hela länets utbud av boende, aktiviteter och evenemang på engelska och tyska. I första hand koordineras arbetet i en marknadsgrupp som består av representanter från de fem destinationerna och en representant från länsturismgruppen. Sammankallande är turismsamordnaren på regionförbundet. Avrapportering sker efter varje möte till turismansvariga i länets kommuner och dialog förs även vid mötena med länsturismgruppen. Det är de turismansvarigas ansvar att förankra det regionala samarbetet lokalt, samt informera och ha kontakt med näringslivet i respektive kommun.

14 61 De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet inriktas primärt mot Tyskland, Danmark och Holland. Sekundära marknader under perioden är Norge och önskemålet är att även påbörja insatser i Polen. Marknadsföringen sker under fyra teman: Barn och familj Natur och äventyr Kultur och design Det goda livet Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen under namnet Småland och Öland. Under 2013 lanserades den nya IT-plattformen för Småland och Öland där länens samtliga kommuner finns med. Den internationella marknadsföringen koncentreras till att översätta webbsidorna till engelska, tyska och i framtiden även danska, samt att lyfta länets exportmogna produkter. För aktiviteterna i marknadsplanen finns en budget på 3,5 miljoner kronor per år. Regionförbundet i Kalmar län svarar för 1,75 miljoner kronor och resterande fördelas på kommunerna och destinationerna enligt följande: Öland kr Kalmar kr Västervik kr Glasriket kr Vimmerby kr Oskarshamn kr Mönsterås kr Hultsfred kr Torsås kr Högsby kr En del av insatserna i marknadsplanen genomförs tillsammans med VisitSweden Fantastic Natural Playground där avtal gjorts t o m 2016 (information arbetsutskottet 171/13). Under 2015 är det budgeterat för insatser på den tyska marknaden, 1,5 miljoner kronor den danska marknaden, kronor den holländska marknaden, kronor övriga insatser kronor 2013 kom arbetet igång sent på grund av att beslut om vilka medel som skulle sättas in i projektet från respektive kommun försenades samt att upphandlingen av samarbetspartners var klar först i slutet av augusti. Det innebär att de medel som inte nyttjats under 2013 istället fördelas på 2014 och 2015.

15 62 föreslår styrelsen besluta att anta förslag till marknadsplan för , samt att anta förslag till budget för internationell marknadsföring år Regionförbundet i Kalmar län bildar Näringslivsråd Inom ramen för Regionförbundets i Kalmar län näringslivsarbete bildas ett Näringslivsråd bestående av en näringslivsföreträdare per kommun. Regionförbundet har tidigare haft ett näringslivsråd bestående av representanter från de regionala näringslivsorganisationerna, Handelskammaren, LRF, Företagarna m fl. Efter ett gemensamt beslut lades rådet ner för ett antal år sedan. Syftet med rådet är att ha ett gemensamt forum där politik och näringsliv möts för att diskutera, lyssna in och stämma av de aktuella regionala frågor som är viktiga för näringslivets utveckling. Rådet kommer att ledas av regionförbundets ordförande. Deltar gör även Ulf Nilsson (S), kontaktpolitiker för näringslivsfrågor. De personer som kommer att sitta i Näringslivsrådet har valts ut i dialog med näringslivsansvarig i respektive kommun. Deltagarna, som sitter under ett år med eventuell förlängning om man så vill, är följande Borgholms kommun Magnus Lagerlöf, Ekerum Emmaboda kommun Thomas Magnusson, ABM Broakulla Hultsfreds kommun Sören Stensbäck, Körners Mekaniska Högsby kommun Lotta Berggren, Shelter Kalmar kommun Annelie Sjöstedt, Electra Mönsterås kommun Anders Tegnemo, Mönsterås Metall Mörbylånga kommun Anna Tingsfors, Alpacha Nybro kommun Christian Johansson, Deloitte Oskarshamns kommun Ingela Palmqvist, Pilgrimmer Torsås kommun Lena Ovesson, Spring Systems Vimmerby kommun Klas Steensrum, Frödinge Mejeri Västerviks kommun Cathrine Bäck, Plastomer tar informationen med godkännande till protokollet.

16 63 85 D 2013/ De gröna näringarna slutsatser av framtidsstudien och konferensen den 25 april 2014 Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län samt LRF Sydost har under året genomfört en gemensam framtidsstudie för att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur de kan stärkas på bästa sätt. Studien rymmer fyra delrapporter som pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ger underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län. Framtidsstudien är den första i sitt slag inom näringen i Sverige. Den baseras på faktainsamling, enkäter, djupintervjuer och workshops m m med berörda aktörer. Rapporterna presenterades på en välbesökt konferens i Kalmar den 25 april Avsikten är att regionförbundet, länsstyrelsen och LRF nu skall gå vidare med förslag på konkreta åtgärder för ett fortsatt arbete med att utveckla de gröna näringarna. Två förslag presenterades på konferensen, nämligen att länsstyrelsen, LRF och regionförbundet tillsammans med branschen tar fram en Livsmedelsstrategi för Kalmar län, samt att Ölands Skördefest skall utvecklas till den självklara mötesplatsen för näringslivet och offentlig sektor där livsmedelssektorns framtidsfrågor står i fokus. En mötesplats där diskussioner förs om hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelser genom en sund, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion ett land som kombinerar ett ökat ansvar för lokal och global matproduktion med miljö och upplevelser beslutar föreslå att styrelsen bifaller redovisat förslag till åtgärder, samt att återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet i övrigt skall läggas upp. 86 Inbjudan till Smart Housing Smålands bostadsprototyp Smart Housing Småland visar under Almedalsveckan den 29 juni-6 juli 2014 sin första bostadsprototyp. Bostadsprototypen, med en bostadsyta på 48 kvadratmeter, är resultatet av en serie workshopar där hustillverkare, forskare och arkitekter har deltagit. Lars Blomberg (M) har bjudits in till Smart Housings invigningen av bostadsprototypen den 30 juni 2014 men det är i skrivande stund osäkert om han kan närvara. I det fall Lars Blomberg inte kan närvara kommer annan representant för regionförbundet att delta.

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län Senast uppdaterad 2015-05-12/cg Växande värde UTKAST Livsmedelsstrategi för Kalmar län Innehåll Förord?... 3 Inledning... 3 Analys... 4 Mål och framgångsfaktorer... 5 Strategier... 7 Åtgärder (regional

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer