Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Paragrafer Håkan Brynielsson Charlotte G Alidzanovic Leif Larsson

2 49 71 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Inbjudningar - Ett strandskydd flera perspektiv - Föreningsstämma Energikontor Sydost Samarbetsavtal med Fryshuset 72 D 2013/ ; 2013/ Manifesta avsiktsförklaring m fl frågor Landstinget i Jönköpings län översände den 15 januari i år, på bl a uppdrag av regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, ett Letter of Intent till International Foundation of Manifesta (IFM) i Amsterdam. De tre länen har därmed i samförstånd inom Smålandsbegreppet, inklusive Öland, åtagit sig att stödja utvecklingen inför att ansöka om 2018 års värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta The European Biennal of Contemporary Art. En arbetsgrupp med representanter för de tre länen har utarbetat en avsiktsförklaring för att bekräfta samverkan mellan de tre länen samt skapa de bästa förutsättningarna för processen. Avsiktsförklaringen berör frågor som finansiering, styrning av projektet och att reglera ansvar och åtaganden mellan de tre regionerna. Avsiktsförklaringen gäller förutsatt att erforderliga beslut om att ansöka om värdskap fattas i alla tre län. Följande frågor är i övrigt relevanta för att en ansökan skall kunna lämnas in. 1. Kulturrådet är positiv till att finansiera Manifesta. Det muntliga beskedet och deras ekonomiska åtaganden måste dock bekräftas i ett beslut. Av beslutet bör det framgå att man har för avsikt att fullfölja sina åtaganden även kommande år, om beslutet av formella skäl inte kan omfatta hela projektperioden. 2. Det är, som vi tidigare konstaterat, svårt att finansiera Manifesta med medel från regionala fonden (ERUF-medel). Det kan eventuellt vara möjligt att söka medel från regionala fonden i ett senare skede för begränsade aktiviteter som kan utgöra ett separat projekt som går att koppla till Manifestaprojektet. Eventuellt beslut om det kan dock tidigaste ske i slutet av året eller mera sannolikt först i början av Kan vi nyttja våra så kallade 1:1-medel? Så borde vara möjligt. Men, Manifesta måste presentera en indikativ budget/kalkyl över vilka insatser som skall göras och kostnaderna för dessa. Vi måste även få till stånd en överenskommelse med Manifesta som är anpassad till vårt regelverk av dessa medel. Vi kan t ex endast i undantagsfall förskottera våra 1:1-medel.

3 50 4. Kan vi betala ut våra anslag till en utländsk stiftelse? Enligt Therese Magnusson på Regionförbundet södra Småland skall detta vara möjligt. Det finns nämligen inget i förordningen som varken styrker eller avfärdar möjligheten för regionförbunden att betala ut sitt anslag till en utländsk mottagare, enligt Charlotte Werner jurist på enheten för regional tillväxt på Näringsdepartementet. Det viktigaste är att det i organisationen, i detta fall stiftelsen, finns en öppenhet för granskning och revision. Gör det så? Under den därpå följande diskussionen framförs önskemål om att Landstinget i Jönköpings län, som har samordningsansvaret för vår ansökan om och till Manifesta, skall bjuda in till ett möte mellan de politiska ledningarna i de tre länen, innan vi måste fatta beslut om att skicka in en eventuell ansökan. Håkan Brynielsson får i uppdrag att meddela ansvariga tjänstemän på Landstinget i Jönköpings län detta. Extra sammanträde med arbetsutskottet Föreslås att ett extra sammanträde med arbetsutskottet hålls den 2 juni 2014 kl kring frågan om avsiktsförklaring avseende Manifesta. beslutar föreslå att styrelsen bifaller förslaget till avsiktsförklaring förutsatt att ovan nämnda frågor klaras ut och att beslut om att ansöka om värdskap fattas i alla tre län samt att i övrigt ta rapporten till protokollet. beslutar därutöver om ett extra sammanträde den 2 juni 2014 om denna fråga. 73 Inbjudan - möte om Ölands Historiska Museum Länsstyrelsen Kalmar län har bjudit in till möte den 19 maj 2014 för att diskutera vilka möjligheter och vilka behov som finns av ett öländskt historiskt museum. Föreslås att Linda Fleetwood (V) deltar i mötet. Från regionförbundets kansli deltar Maria Agestam. beslutar att Linda Fleetwood (V) deltar i mötet om Ölands Historiska Museum den 19 maj 2014.

4 51 74 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Befolkning och välfärd Charlotte G Alidzanovic redogör för RUSens mål och indikatorer avseende området Befolkning och välfärd. För att uppnå målet att öka inflyttningen till länet genomförs, tillsammans med länets kommuner, projektet Befolkning i balans. Inom projektet pågår bland annat insatser för gemensamma traineesystem, studentmedarbetare och praktikplatser inom offentlig sektor. Inom området Befolkning och välfärd arbetar man även med mål som En mer jämlik och jämställd offentlig organisation, Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden, Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga, Bättre integrerad arbetsmarknad samt Kalmar län skall erbjuda goda förutsättningar för äldre att leva och bo. Inom området Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga genomfördes under 2012 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten, som genomfördes i elva av länets tolv kommuner, presenterades under Enkäten belyser ungas önskan om mer inflytande, ungdomsarbetslösheten, hur man upplever utanförskap, användande av alkohol och droger samt otryggheten i kollektivtrafiken. tar informationen till protokollet för information till styrelsen. 75 D 2014/ Remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Regeringens proposition en sammanhållen svensk klimat- och energipolitik Klimat (prop 2008/09:162) redogör för den långsiktiga prioriteringen att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt för visionen att Sverige 2050 skall ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta skall ses som ett steg på vägen mot visionen för Utredningen Fossilfrihet på väg har haft i uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för att reducera transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen i linje med visionen 2050 och prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta Att analysera begreppet fossiloberoende fordonsflotta har också ingått i uppgiften.

5 52 Regionförbundet i Kalmar län konstaterar i sitt yttrande att de nationella målen för 2030 respektive 2050 är mindre ambitiösa än länets mål om en fossilbränslefri region redan år 2030 och om klimatneutrala samhällsbetalda resor redan år Samtidigt menar man att det naturligtvis är så att det regionala arbetet är beroende av nationella och internationella beslut och regionförbundet vill därför se en ambitiös nationell politik. Föreslås att arbetsutskottet godkänner yttrande över Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg samt föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. Yttrande skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 19 maj Regionförbundet i Kalmar län är inte remissinstans. beslutar att godkänna yttrande över Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) samt föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 76 D 2013/ Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som skall hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per Ett förslag till strategi har remissbehandlats under vintern och för arbetsutskottets behandling föreligger nu en slutlig version, av vilken bland annat framgår att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i de tre sydostlänen. Strategin kommer att vara ett viktigt verktyg i länets miljömålsarbete i syfte att begränsa vår klimatpåverkan via minskad fossilbränsleanvändning. Strategin och handlingsplanen utgör därför ett betydande planeringsunderlag för länsstyrelsens energi- och klimatarbete. Kalmar läns klimatkommission uppmanar de olika aktörerna att anta strategin och handlingsplanen som sin egen och vara beredda att genomföra densamma i de delar där var och en berörs.

6 53 Regionförbundets styrelse yttrade sig i september 2013 ( 113) över förslaget till strategi och ställde sig då positiv till att anta det slutliga dokumentet som delmål och riktlinje för det fortsatta arbetet för en fossilbränslefri region. Det nya regionala strukturfondsprogrammet för åren möjliggör projektstöd till strategiskt viktiga insatser för att utveckla biogas som fordonsbränsle. Det bör finnas större möjlighet att visa på insatsernas strategiska vikt i en större gemensam ansökan, jämfört med om partnerskapet skall ta ställning till flera separata ansökningar. Det kan därför vara lämpligt att undersöka intresset för en sådan ansökan. Föreslås att anta strategins mål för Kalmar län som delmål i arbetet för en fossilbränslefri region, anta strategin som riktlinje för det fortsatta biogasarbetet inom fossilbränslefri region, uppmana länets kommuner, landsting och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i sin egen organisation, samt uppdra åt kansliet att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond föreslår styrelsen besluta att anta strategins mål för Kalmar län som delmål i arbetet för en fossilbränslefri region anta strategin som riktlinje för det fortsatta biogasarbetet inom fossilbränslefri region uppmana länets kommuner, landstinget och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i sin egen organisation, samt uppdra åt kansliet att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond 77 D 2013/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Kommunalt veto mot olje- och gasutvinning Miljöpartiet De Gröna har den 18 december 2013 kommit in med skrivelse avseende förslag att tillskriva regeringen om att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. Mot bakgrund av undersökningstillstånd enligt minerallagen för olja och gasformiga kolväten på Öland med syfte att provborra efter fossil gas, något som länsstyrelsen och de båda Ölandskommunerna avvisat, önskar Miljöpartiet att

7 54 regionförbundets styrelse tillskriver regeringen i fråga om vikten av att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. har 20/14 bedömt att frågan är en kommunal angelägenhet och har därför beslutat att lämna skrivelsen till primärkommunala nämnden för synpunkter. Primärkommunala nämnden har vid sitt sammanträde den 20 mars 2014 ( 14) behandlat frågan. Primärkommunala nämnden anser att det är viktigt att kommunerna har möjlighet att yttra sig i frågan, men att det kan handla om fler områden än just olje- och gasutvinning. Kommunerna har idag veto när det gäller uranbrytning och vindkraft, men inga direkta möjligheter att säg nej till olje- och gasutvinning. Denna typ av prospektering och utvinning regleras av minerallagen. Riksdagen avslog i mars 2013 en motion om att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto vid olje- och gasprospektering eller utvinning. Region Gotland beslutade i december 2013 att skriva till regeringen med önskemål om att införa ett kommunalt veto mot oljeborrning. Föreslås, i enlighet med primärkommunala nämndens förslag, 14/14, att regionförbundet tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting om att organisationen bör verka för att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto mot olje- och gasutvinning. föreslår styrelsen besluta att regionförbundet tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting om att organisationen bör verka för att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto mot olje- och gasutvinning. 78 D 2012/ Regional transportplan för Kalmar län Regeringen har den 3 april 2014 fastställt nationella transportplanen samt de ekonomiska ramarna för länens regionala transportplaner. Senast den 31 maj 2014 skall planeringsansvarig organisation i respektive län fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut skall därefter lämnas till regeringskansliet. De fastställda ramarna skiljer sig mot de vi fick inför att planerna togs fram Trafikverket ger följande förklaring: Trafikverket har efter överenskommelse med Näringsdepartementet justerat länsplaneramarna för åren med hänsyn till hur mycket av planerna som genomförts åren Tidigare har en informell justering gjorts

8 55 inom Trafikverket Syd och Kalmar län, som har lånat av andra län. Från och med nu görs justeringarna nationellt. Detta blir tydligare och rättvist för alla. Under 2013 har Kalmar län belastats med en felaktig bokföring, som kommer att återföras Detta är orsaken till att Kalmar län har fått en något lägre ram för åren Dessa medel föreslås användas för att återbetala kvarstående lån till andra län. På så sätt kan den post som avsatts för återbetalning i remissversionen av planen tas bort. I regeringens fastställda ramar ingår driftbidraget till flyget, vilket medför att den siffertabell som finns på sidan 19 i vår regionala plan inte går att jämföra direkt mot regeringens ramar. Driftstödet till flyg är, enligt regeringsbeslut den 22 mars 2012, 52,3 Mkr. Beloppet skall fördelas med en tiondel per år under åren I dagsläget vet vi inte om driftbidraget kommer att förändras med anledning av att linjetrafiken på Oskarshamns flygplats har upphört eller att passagerarantalet på Kalmar flygplats har ökat. När det gäller driftbidrag till flyget kan regionförbundet själv bestämma hur det skall användas inom ramen för vad som är tillåtet i en regional transportplan. Specifikation Total Mkr Fastställd av regeringen rev inkl driftstöd till flyg Regional planeringsram INKL driftstöd till flyg Skillnad Eftersom vi inte behöver ta upp återbetalning av lån på 50 mkr, medför det i praktiken att ramen ökar med 45 Mkr. Kansliet föreslår att de nya pengarna används på följande sätt Objekt Förändring Större investeringar på väg Anslaget för Nytt objekt i ökar från 25 till 41 Mkr Mindre investeringar på väg Kollektivtrafik regionala stråk Anslaget för trafiksäkerhet och framkomlighet ökar från 66 till 78 Mkr, utspritt över hela planperioden Anslaget ökar från 69 till 72 Mkr samt omfördelas i tid de 3 första åren

9 56 Cykelåtgärder utanför tätort Anslaget ökar från 77 till 91 Mkr för att på ett något bättre sätt uppfylla förväntningarna på den cykelplan som är på väg att tas fram Nationell plan Den nationella planen följer i stort det förslag som Trafikverket remitterade i juni I tabellen nedan visas vad som skall byggas i Kalmar län samt på hela E22, Södra stambanan och Kust till kustbanan öster om Alvesta. Järnvägssträcka/ Vägnummer Objekt Kust till kust Trekanten, mötesstation x Kust till kust Skruv, mötesspår x Södra stambanan Flackarp-Arlöv, fler spår x E22 Trafikplats Ideon x E22 Förbifart Rinkabyholm x Södra stambanan ERTMS x Södra stambanan Händelö, kombiterminal (Norrköping) Södra stambanan Lund-Flackarp, fyra spår x Södra stambanan Ostlänken, Järna-Linköping x E22 Hurva-Vä x E22 Förbi Söderköping x E22 Trafikplats Lund S x E22 Gladhammar-Verkebäck x E22 Lösen-Jämjö x E22 Fjälkinge-Gualöv x x Kansliet kommer att uppdatera den regionala planen med information om den fastställda nationella planen. föreslår styrelsen besluta att fastställa regionala transportplanen enligt redovisning.

10 57 79 D 2014/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Omprioritera i länstrafiken Miljöpartiet De Gröna har den 19 mars 2014 inkommit med skrivelse Omprioritera i länstrafiken med anledning av kommunstyrelsens i Oskarshamns kommun beslut kring nedläggning av Oskarshamns flygplats innevarande år. Med anledning av detta vill Miljöpartiet omprioritera länstrafikpolitiska medel som kopplats till flygplatsen i Oskarshamn till åtgärder inom kollektivtrafikområdet. Enligt regionförbundets svar på skrivelsen är det i dagsläget osäkert hur stort anslaget är till den regionala transportplanen för åren I avvaktan på att Trafikverket utreder vilka belopp som är tillgängliga för Kalmar län föreslår kansliet att denna fråga behandlas i ärendet som rör fastställande av den regionala transportplanen. Se 78/14. beslutar att frågan behandlas i ärendet som rör fastställande av den regionala transportplanen ( 78/14) och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. 80 D 2014/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby Miljöpartiet De Gröna har den 19 mars 2014 inkommit med skrivelse Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby. I skrivelsen föreslår Miljöpartiet att Regionförbundet i Kalmar län tillskriver Telia för dialog gällande kapacitetsbristerna i Gamleby som en del av hämskon för utvecklingen i lokalsamhället och dess utbildare och näringsliv. Av förslaget till svar på Miljöpartiets skrivelse framgår att trots den teoretiska beräkningen av tillgång till bredband på 60 Mbit/s, vilket kräver tekniken VDSL, visar praktisk tillämpning att täckningen har mindre utbredning. Detta kan bero på långa kopparledningar och för att höja kapaciteten krävs med största sannolikhet fiber. Västerviks kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Telia där det bland annat står: Telia avser att prioritera Västerviks kommun för att på kommersiella grunder bygga ut fibernät och ansluta fastigheter inom Västerviks kommun till fibernätet samt Västerviks kommun avser att genom sitt stadsnätsbolag vara en aktiv samarbetspart i utbyggnad av bredband. Föreslås att Miljöpartiets skrivelse skickas till Västerviks kommun för vidare diskussion med Telia. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

11 58 Vid diskussion föreslås att kansliet får i uppdrag att vid styrelsens sammanträde den 5 juni 2014 presentera mobiltelefontäckningen i länet. föreslår styrelsen besluta att vidarebefordra Miljöpartiet De Grönas skrivelse Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby till Västerviks kommun för vidare diskussion med Telia. beslutar vidare att ge kansliet i uppdrag att vid styrelsens sammanträde den 5 juni 2014 presentera mobiltelefontäckningen i länet. 81 D 2013/ Skrivelser avseende färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn Skrivelser avseende färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn har inkommit från Oskarshamns och Borgholms kommuner dels den 12 juli 2013, dels den 7 mars I juli 2013 skrev Oskarshamn och Borgholms kommuner att man ville inleda en dialog om färjetrafiken och i mars 2014 föreslår socialdemokraterna Peter Wretlund, Oskarshamns kommun och Ilko Corkovic, Borgholms kommun att regionförbundet skall göra en förstudie om åretrunttrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn. Representanter för Oskarshamns och Borgholms kommuner samt regionförbundet har diskuterat färjetrafiken, tagit del av statistik från resandet sommaren 2013 samt tittat på hur färjetrafik bedrivs på andra håll i Sverige. Av svar på de båda skrivelserna framgår att färjetrafik har bedrivits mellan Oskarshamn och Byxelkrok under mycket lång tid, både före och efter Ölandsbrons tillkomst. Underlaget för färjetrafiken utgörs av besökare, och utanför besöksperioden finns det i princip inget underlag för färjetrafik. Färjetrafiken har fått en fortsatt tillfällig lösning för sommaren 2014 genom att de två kommunerna fortsätter att stödja trafiken. Därmed ges rådrum inför 2015 och framåt. För att få en långsiktig stabil färjetrafik föreslår de tre parter som fört samtal under året följande: Färjeresenärerna 2014 kartläggs bland annat med avseende på mål för resan samt start- och slutdestination. Med denna kunskap som underlag gör de två kommunerna en upphandling av en funktionell trafik. Därmed får man dels ett mått på marknadens intresse, dels en realistisk uppfattning om eventuellt behov av offentligt stöd. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

12 59 föreslår styrelsen besluta att besvara de båda skrivelserna i enlighet med redovisat förslag. 82 D 2014/ Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, 2014 Mörbylånga kommun har upprättat förslag till översiktsplan för kommunen som skall ersätta den nu gällande översiktsplanen, antagen den 18 juni Översiktsplanen har tre huvuddelar: Översiktsplanen inleds med visioner och strategier fram till år 2025 som utgår från människan i fokus samt en betraktelse av Mörbylånga i regionen och i världen. Nästa del av översiktsplanen behandlar fyra geografiska delområden: sydöland, mellersta kommundelen, norra kommundelen samt havs- och kustområden. Den geografiska delen beskriver ingående de olika kommundelarna, olika karaktärer, bebyggelse och boende, landskap, infrastruktur, verksamheter, fritid m m. Kommunens många radbyar beskrivs tillsammans med det skydd som finns för dem i form av riksintressen för både kulturmiljövård och naturvård, Natura 2000 samt även riksintresse för yrkesfisket samt naturreservat och djurskyddsområden. I den geografiska delen finns även riktlinjer för den framtida utvecklingen av bebyggelse och bostäder, infrastruktur, verksamheter, skolor, fritidsområden, vattenområden mm. Den tredje delen innehåller planeringsförutsättningar som varit utgångspunkt för ÖP-arbetet. Inom de sex områden som redovisas lyfter kommunen fram sina egna kommunala mål men även regionala, nationella och EU:s mål. De sex områden som beskrivs är Landskap; kultur, natur och upplevelse; Infrastruktur och kommunikation; Boende och service; Delaktighet och säkerhet; Klimat och energi; Verksamheter och areella näringar Regionförbundet i Kalmar län lämnar synpunkter på översiktsplanen med utgångspunkt från den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS. Regionförbundet menar i sitt yttrande att förslaget till Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun är mycket väl genomarbetad. Särskilt föredömligt tycker regionförbundet det är att översiktsplanen lyfter fram mål från olika nivåer att förhålla sig till: EU:s mål, nationella mål, regionala mål samt sina egna kommunala mål. Översiktsplanen ger en god genomlysning av kommunens intentioner, dels genom den geografiska delen, dels genom delen med planeringsförutsättningar. Yttrande över översiktsplanen skulle varit Mörbylånga kommun tillhanda den 27 april 2014 men regionförbundet har fått uppskov att komma in med yttrande till den 9 maj 2014.

13 60 beslutar att godkänna yttrande över Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 83 D 2013/ Marknadsplan för internationell marknadsföring avseende besöksnäringen i Kalmar län Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) 2012 anses den som en bransch med stor potential där målet är att utveckla näringen på ett hållbart sätt där man tar tillvara natur- och kulturmiljöer och minskar resandets negativa påverkan. Detta kan göras genom att stärka arbetet med marknadsföring samt utveckling av attraktivitet och utbud i länet. För den internationella marknadsföringen är målet att öka antalet gästnätter och turismintäkter genom att arbeta med export. På initiativ av Svensk Turism, i dialog med näringens olika aktörer, har en samlad strategi för näringen vuxit fram. Målet är att, med fokus på hållbarhet, fram till 2020 skall svensk besöksnäring fördubblas, besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring, resmålet Sverige vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären, näringen omsätta 500 miljarder kronor, samt Sverige erbjuda 35 exportmogna destinationer Arbetet med att marknadsföra besöksnäringen i Kalmar län internationellt sker i samverkan mellan regionförbundet och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen koncentreras kring de fem starka destinationerna Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar. Avsändare vid den internationella marknadsföringen är hemsidorna visitsmaland.se och oland.se. På dessa sidor kan de utländska turisterna hitta hela länets utbud av boende, aktiviteter och evenemang på engelska och tyska. I första hand koordineras arbetet i en marknadsgrupp som består av representanter från de fem destinationerna och en representant från länsturismgruppen. Sammankallande är turismsamordnaren på regionförbundet. Avrapportering sker efter varje möte till turismansvariga i länets kommuner och dialog förs även vid mötena med länsturismgruppen. Det är de turismansvarigas ansvar att förankra det regionala samarbetet lokalt, samt informera och ha kontakt med näringslivet i respektive kommun.

14 61 De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet inriktas primärt mot Tyskland, Danmark och Holland. Sekundära marknader under perioden är Norge och önskemålet är att även påbörja insatser i Polen. Marknadsföringen sker under fyra teman: Barn och familj Natur och äventyr Kultur och design Det goda livet Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen under namnet Småland och Öland. Under 2013 lanserades den nya IT-plattformen för Småland och Öland där länens samtliga kommuner finns med. Den internationella marknadsföringen koncentreras till att översätta webbsidorna till engelska, tyska och i framtiden även danska, samt att lyfta länets exportmogna produkter. För aktiviteterna i marknadsplanen finns en budget på 3,5 miljoner kronor per år. Regionförbundet i Kalmar län svarar för 1,75 miljoner kronor och resterande fördelas på kommunerna och destinationerna enligt följande: Öland kr Kalmar kr Västervik kr Glasriket kr Vimmerby kr Oskarshamn kr Mönsterås kr Hultsfred kr Torsås kr Högsby kr En del av insatserna i marknadsplanen genomförs tillsammans med VisitSweden Fantastic Natural Playground där avtal gjorts t o m 2016 (information arbetsutskottet 171/13). Under 2015 är det budgeterat för insatser på den tyska marknaden, 1,5 miljoner kronor den danska marknaden, kronor den holländska marknaden, kronor övriga insatser kronor 2013 kom arbetet igång sent på grund av att beslut om vilka medel som skulle sättas in i projektet från respektive kommun försenades samt att upphandlingen av samarbetspartners var klar först i slutet av augusti. Det innebär att de medel som inte nyttjats under 2013 istället fördelas på 2014 och 2015.

15 62 föreslår styrelsen besluta att anta förslag till marknadsplan för , samt att anta förslag till budget för internationell marknadsföring år Regionförbundet i Kalmar län bildar Näringslivsråd Inom ramen för Regionförbundets i Kalmar län näringslivsarbete bildas ett Näringslivsråd bestående av en näringslivsföreträdare per kommun. Regionförbundet har tidigare haft ett näringslivsråd bestående av representanter från de regionala näringslivsorganisationerna, Handelskammaren, LRF, Företagarna m fl. Efter ett gemensamt beslut lades rådet ner för ett antal år sedan. Syftet med rådet är att ha ett gemensamt forum där politik och näringsliv möts för att diskutera, lyssna in och stämma av de aktuella regionala frågor som är viktiga för näringslivets utveckling. Rådet kommer att ledas av regionförbundets ordförande. Deltar gör även Ulf Nilsson (S), kontaktpolitiker för näringslivsfrågor. De personer som kommer att sitta i Näringslivsrådet har valts ut i dialog med näringslivsansvarig i respektive kommun. Deltagarna, som sitter under ett år med eventuell förlängning om man så vill, är följande Borgholms kommun Magnus Lagerlöf, Ekerum Emmaboda kommun Thomas Magnusson, ABM Broakulla Hultsfreds kommun Sören Stensbäck, Körners Mekaniska Högsby kommun Lotta Berggren, Shelter Kalmar kommun Annelie Sjöstedt, Electra Mönsterås kommun Anders Tegnemo, Mönsterås Metall Mörbylånga kommun Anna Tingsfors, Alpacha Nybro kommun Christian Johansson, Deloitte Oskarshamns kommun Ingela Palmqvist, Pilgrimmer Torsås kommun Lena Ovesson, Spring Systems Vimmerby kommun Klas Steensrum, Frödinge Mejeri Västerviks kommun Cathrine Bäck, Plastomer tar informationen med godkännande till protokollet.

16 63 85 D 2013/ De gröna näringarna slutsatser av framtidsstudien och konferensen den 25 april 2014 Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län samt LRF Sydost har under året genomfört en gemensam framtidsstudie för att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur de kan stärkas på bästa sätt. Studien rymmer fyra delrapporter som pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ger underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län. Framtidsstudien är den första i sitt slag inom näringen i Sverige. Den baseras på faktainsamling, enkäter, djupintervjuer och workshops m m med berörda aktörer. Rapporterna presenterades på en välbesökt konferens i Kalmar den 25 april Avsikten är att regionförbundet, länsstyrelsen och LRF nu skall gå vidare med förslag på konkreta åtgärder för ett fortsatt arbete med att utveckla de gröna näringarna. Två förslag presenterades på konferensen, nämligen att länsstyrelsen, LRF och regionförbundet tillsammans med branschen tar fram en Livsmedelsstrategi för Kalmar län, samt att Ölands Skördefest skall utvecklas till den självklara mötesplatsen för näringslivet och offentlig sektor där livsmedelssektorns framtidsfrågor står i fokus. En mötesplats där diskussioner förs om hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelser genom en sund, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion ett land som kombinerar ett ökat ansvar för lokal och global matproduktion med miljö och upplevelser beslutar föreslå att styrelsen bifaller redovisat förslag till åtgärder, samt att återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet i övrigt skall läggas upp. 86 Inbjudan till Smart Housing Smålands bostadsprototyp Smart Housing Småland visar under Almedalsveckan den 29 juni-6 juli 2014 sin första bostadsprototyp. Bostadsprototypen, med en bostadsyta på 48 kvadratmeter, är resultatet av en serie workshopar där hustillverkare, forskare och arkitekter har deltagit. Lars Blomberg (M) har bjudits in till Smart Housings invigningen av bostadsprototypen den 30 juni 2014 men det är i skrivande stund osäkert om han kan närvara. I det fall Lars Blomberg inte kan närvara kommer annan representant för regionförbundet att delta.

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott 39 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 19 mars 2014, kl 09.00-12.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B

Regionförbundet i Kalmar Län 2015. Den tyska marknaden... 6 PR och kommunikation Kampanj Kampanj IKEA Övriga insatser B2B Regionförbundet i Kalmar Län 2015 Marknadsplan Internationell marknadsföring i Kalmar län Bakgrund... 2 Nationella strategin Besöksnäringens betydelse Arbetssätt och ansvarsfördelning Samverkanspartners

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Torsdagen den 5 juni 2014, kl Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll Styrelsen. Torsdagen den 5 juni 2014, kl Beslutande Lars Blomberg ordförande 46 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Hotell Skansen Torsdagen den 5 juni 2014, kl 09.00-15.15 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande Catarina

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll 2013-03-12 Styrelse

Protokoll 2013-03-12 Styrelse 21 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Glasverandan, KalmarSalen, Kalmar Tisdagen den 12 mars 2013, kl 14.00-14.30 Beslutande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014

Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Lista över ärenden till kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag den 14 maj 2014 Ärende 2 Dnr 2014/000001 Aktuella kommundirektörsfrågor Föredragande: Jan Lagerqvist, kommundirektör Under ärendet informeras

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22

Presidium Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö 11-22 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rune Backlunds tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordf. Per Hansson (FP), Jeanette Söderström (S) Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör,

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017

Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Reviderad Kollektivtrafikstrategi 2050 efter remiss Redovisning 3 maj 2017 Restidsmål 2050 Stockholmsregionen Malmö-/Köpenhamns- Göteborgsregionen Interregionala resor regionen Kollektivtrafiken som strukturbildare

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande 33 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen

Protokoll 2009-10-23 Styrelsen 112 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Stabygården, Högsby Fredagen den 23 oktober 2009, kl 10.00-11.15 ande Leif Larsson ordförande Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Monica Bengtsson

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2010-03-24 1 (23) 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Onsdag den 24 mars 2010, kl.09.00-11.45 Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Charlotta

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Närvarande: Johan Assarsson, projektledare Jonas Rastad, Region Skåne (via video i Malmö) Peter

Läs mer

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden

Anslag Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 09:00-11:45, ajournering 09:45-10:00 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Frida Bergvall (S) Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C), Jeanette Söderström (S), Ann-Marie Hedlund (FP) ersätter Per Hansson (FP) Berry Lilja (S), Elin

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 3 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets arbetsutskott SKI, Stockholm Onsdag den 24 januari 2007, kl 09.00-11.25 Leif Larsson, ordförande Akko Karlsson, vice ordförande Eddie Forsman,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25

Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-04-25 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 april 2014.

Läs mer

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Håkan Brynielsson Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län Regionala handlingsplaner Färdig RUS Länsuppdraget Löpande utvärdering OECD-rapport

Läs mer

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03

Kalmar län 2030. Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Kalmar län 2030 Hur reser vi 2030? Vad löser vi med infrastrukturplanerna 2010-2021? Helena Ervenius 2008-10-03 Fosilbränslefri regionförstoring 2030 Tågpendling Cykelparkering Pendlarparkering Attityder

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-03-10 28 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Hemön, kl 13.00-15.45 Beslutande Tommy Pettersson s ordförande Bernt Ekström s ledamot Åsa Olsson v ledamot Leif Andersson c ledamot Siv Samuelsson

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Science Park, Jönköping Anders Hulusjö, Kd, Carina Johansson, C, Anders Karlsson, S, Ilan de Basso, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002

Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon med utblick 2002 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med utblick 2002 EnergiTing Sydost 2017 i Ljungby Hannele Johansson, Energikontor Sydost, Projektledare Biogas Sydost Innehåll Bakgrund

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Finnvedens Samordningsförbund Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 Organ Finnvedens Samordningsförbund, Styrelsen Plats och tid Vrigstad Wärdshus, Vrigstad kl 10.20 11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Björn Jonasson, Gnosjö kommun, ordförande Britt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017

Företagsklimatet i Kalmar kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2017-05-17 13:30-14:15 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Hotel Tylösand, lokal Gessle, Halmstad Olof Björkmarker (S) (ordförande) Joakim Pohlman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00

Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00 42 Organ Plats och tid Stadshotellet i Västervik Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00 ande Tomas Kronståhl ordförande Ann-Marie Fagerström 47-55 Lars Rosander Stihna Johansson-Evertsson Dzenita

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer