Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott"

Transkript

1 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona Jeansson Björn Holgersson Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Paragrafer Håkan Brynielsson Charlotte G Alidzanovic Leif Larsson

2 49 71 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Inbjudningar - Ett strandskydd flera perspektiv - Föreningsstämma Energikontor Sydost Samarbetsavtal med Fryshuset 72 D 2013/ ; 2013/ Manifesta avsiktsförklaring m fl frågor Landstinget i Jönköpings län översände den 15 januari i år, på bl a uppdrag av regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, ett Letter of Intent till International Foundation of Manifesta (IFM) i Amsterdam. De tre länen har därmed i samförstånd inom Smålandsbegreppet, inklusive Öland, åtagit sig att stödja utvecklingen inför att ansöka om 2018 års värdskap för den tolfte upplagan av Manifesta The European Biennal of Contemporary Art. En arbetsgrupp med representanter för de tre länen har utarbetat en avsiktsförklaring för att bekräfta samverkan mellan de tre länen samt skapa de bästa förutsättningarna för processen. Avsiktsförklaringen berör frågor som finansiering, styrning av projektet och att reglera ansvar och åtaganden mellan de tre regionerna. Avsiktsförklaringen gäller förutsatt att erforderliga beslut om att ansöka om värdskap fattas i alla tre län. Följande frågor är i övrigt relevanta för att en ansökan skall kunna lämnas in. 1. Kulturrådet är positiv till att finansiera Manifesta. Det muntliga beskedet och deras ekonomiska åtaganden måste dock bekräftas i ett beslut. Av beslutet bör det framgå att man har för avsikt att fullfölja sina åtaganden även kommande år, om beslutet av formella skäl inte kan omfatta hela projektperioden. 2. Det är, som vi tidigare konstaterat, svårt att finansiera Manifesta med medel från regionala fonden (ERUF-medel). Det kan eventuellt vara möjligt att söka medel från regionala fonden i ett senare skede för begränsade aktiviteter som kan utgöra ett separat projekt som går att koppla till Manifestaprojektet. Eventuellt beslut om det kan dock tidigaste ske i slutet av året eller mera sannolikt först i början av Kan vi nyttja våra så kallade 1:1-medel? Så borde vara möjligt. Men, Manifesta måste presentera en indikativ budget/kalkyl över vilka insatser som skall göras och kostnaderna för dessa. Vi måste även få till stånd en överenskommelse med Manifesta som är anpassad till vårt regelverk av dessa medel. Vi kan t ex endast i undantagsfall förskottera våra 1:1-medel.

3 50 4. Kan vi betala ut våra anslag till en utländsk stiftelse? Enligt Therese Magnusson på Regionförbundet södra Småland skall detta vara möjligt. Det finns nämligen inget i förordningen som varken styrker eller avfärdar möjligheten för regionförbunden att betala ut sitt anslag till en utländsk mottagare, enligt Charlotte Werner jurist på enheten för regional tillväxt på Näringsdepartementet. Det viktigaste är att det i organisationen, i detta fall stiftelsen, finns en öppenhet för granskning och revision. Gör det så? Under den därpå följande diskussionen framförs önskemål om att Landstinget i Jönköpings län, som har samordningsansvaret för vår ansökan om och till Manifesta, skall bjuda in till ett möte mellan de politiska ledningarna i de tre länen, innan vi måste fatta beslut om att skicka in en eventuell ansökan. Håkan Brynielsson får i uppdrag att meddela ansvariga tjänstemän på Landstinget i Jönköpings län detta. Extra sammanträde med arbetsutskottet Föreslås att ett extra sammanträde med arbetsutskottet hålls den 2 juni 2014 kl kring frågan om avsiktsförklaring avseende Manifesta. beslutar föreslå att styrelsen bifaller förslaget till avsiktsförklaring förutsatt att ovan nämnda frågor klaras ut och att beslut om att ansöka om värdskap fattas i alla tre län samt att i övrigt ta rapporten till protokollet. beslutar därutöver om ett extra sammanträde den 2 juni 2014 om denna fråga. 73 Inbjudan - möte om Ölands Historiska Museum Länsstyrelsen Kalmar län har bjudit in till möte den 19 maj 2014 för att diskutera vilka möjligheter och vilka behov som finns av ett öländskt historiskt museum. Föreslås att Linda Fleetwood (V) deltar i mötet. Från regionförbundets kansli deltar Maria Agestam. beslutar att Linda Fleetwood (V) deltar i mötet om Ölands Historiska Museum den 19 maj 2014.

4 51 74 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Befolkning och välfärd Charlotte G Alidzanovic redogör för RUSens mål och indikatorer avseende området Befolkning och välfärd. För att uppnå målet att öka inflyttningen till länet genomförs, tillsammans med länets kommuner, projektet Befolkning i balans. Inom projektet pågår bland annat insatser för gemensamma traineesystem, studentmedarbetare och praktikplatser inom offentlig sektor. Inom området Befolkning och välfärd arbetar man även med mål som En mer jämlik och jämställd offentlig organisation, Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden, Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga, Bättre integrerad arbetsmarknad samt Kalmar län skall erbjuda goda förutsättningar för äldre att leva och bo. Inom området Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga genomfördes under 2012 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten, som genomfördes i elva av länets tolv kommuner, presenterades under Enkäten belyser ungas önskan om mer inflytande, ungdomsarbetslösheten, hur man upplever utanförskap, användande av alkohol och droger samt otryggheten i kollektivtrafiken. tar informationen till protokollet för information till styrelsen. 75 D 2014/ Remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) Regeringens proposition en sammanhållen svensk klimat- och energipolitik Klimat (prop 2008/09:162) redogör för den långsiktiga prioriteringen att Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt för visionen att Sverige 2050 skall ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta skall ses som ett steg på vägen mot visionen för Utredningen Fossilfrihet på väg har haft i uppdrag att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för att reducera transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen i linje med visionen 2050 och prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta Att analysera begreppet fossiloberoende fordonsflotta har också ingått i uppgiften.

5 52 Regionförbundet i Kalmar län konstaterar i sitt yttrande att de nationella målen för 2030 respektive 2050 är mindre ambitiösa än länets mål om en fossilbränslefri region redan år 2030 och om klimatneutrala samhällsbetalda resor redan år Samtidigt menar man att det naturligtvis är så att det regionala arbetet är beroende av nationella och internationella beslut och regionförbundet vill därför se en ambitiös nationell politik. Föreslås att arbetsutskottet godkänner yttrande över Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg samt föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. Yttrande skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 19 maj Regionförbundet i Kalmar län är inte remissinstans. beslutar att godkänna yttrande över Näringsdepartementets remiss Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) samt föreslår att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att sända in yttrandet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 76 D 2013/ Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är avsedd att utgöra ett verktyg som skall hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende transportsektor per Ett förslag till strategi har remissbehandlats under vintern och för arbetsutskottets behandling föreligger nu en slutlig version, av vilken bland annat framgår att det finns såväl en stor potential som en god investeringsvilja i de tre sydostlänen. Strategin kommer att vara ett viktigt verktyg i länets miljömålsarbete i syfte att begränsa vår klimatpåverkan via minskad fossilbränsleanvändning. Strategin och handlingsplanen utgör därför ett betydande planeringsunderlag för länsstyrelsens energi- och klimatarbete. Kalmar läns klimatkommission uppmanar de olika aktörerna att anta strategin och handlingsplanen som sin egen och vara beredda att genomföra densamma i de delar där var och en berörs.

6 53 Regionförbundets styrelse yttrade sig i september 2013 ( 113) över förslaget till strategi och ställde sig då positiv till att anta det slutliga dokumentet som delmål och riktlinje för det fortsatta arbetet för en fossilbränslefri region. Det nya regionala strukturfondsprogrammet för åren möjliggör projektstöd till strategiskt viktiga insatser för att utveckla biogas som fordonsbränsle. Det bör finnas större möjlighet att visa på insatsernas strategiska vikt i en större gemensam ansökan, jämfört med om partnerskapet skall ta ställning till flera separata ansökningar. Det kan därför vara lämpligt att undersöka intresset för en sådan ansökan. Föreslås att anta strategins mål för Kalmar län som delmål i arbetet för en fossilbränslefri region, anta strategin som riktlinje för det fortsatta biogasarbetet inom fossilbränslefri region, uppmana länets kommuner, landsting och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i sin egen organisation, samt uppdra åt kansliet att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond föreslår styrelsen besluta att anta strategins mål för Kalmar län som delmål i arbetet för en fossilbränslefri region anta strategin som riktlinje för det fortsatta biogasarbetet inom fossilbränslefri region uppmana länets kommuner, landstinget och andra aktörer att, på motsvarande sätt, anta strategin i sin egen organisation, samt uppdra åt kansliet att undersöka intresset för en länsgemensam biogasansökan till EU:s regionala fond 77 D 2013/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Kommunalt veto mot olje- och gasutvinning Miljöpartiet De Gröna har den 18 december 2013 kommit in med skrivelse avseende förslag att tillskriva regeringen om att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. Mot bakgrund av undersökningstillstånd enligt minerallagen för olja och gasformiga kolväten på Öland med syfte att provborra efter fossil gas, något som länsstyrelsen och de båda Ölandskommunerna avvisat, önskar Miljöpartiet att

7 54 regionförbundets styrelse tillskriver regeringen i fråga om vikten av att kommunerna måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. har 20/14 bedömt att frågan är en kommunal angelägenhet och har därför beslutat att lämna skrivelsen till primärkommunala nämnden för synpunkter. Primärkommunala nämnden har vid sitt sammanträde den 20 mars 2014 ( 14) behandlat frågan. Primärkommunala nämnden anser att det är viktigt att kommunerna har möjlighet att yttra sig i frågan, men att det kan handla om fler områden än just olje- och gasutvinning. Kommunerna har idag veto när det gäller uranbrytning och vindkraft, men inga direkta möjligheter att säg nej till olje- och gasutvinning. Denna typ av prospektering och utvinning regleras av minerallagen. Riksdagen avslog i mars 2013 en motion om att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto vid olje- och gasprospektering eller utvinning. Region Gotland beslutade i december 2013 att skriva till regeringen med önskemål om att införa ett kommunalt veto mot oljeborrning. Föreslås, i enlighet med primärkommunala nämndens förslag, 14/14, att regionförbundet tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting om att organisationen bör verka för att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto mot olje- och gasutvinning. föreslår styrelsen besluta att regionförbundet tillskriver Sveriges Kommuner och Landsting om att organisationen bör verka för att kommunerna skall ges möjlighet att lägga in veto mot olje- och gasutvinning. 78 D 2012/ Regional transportplan för Kalmar län Regeringen har den 3 april 2014 fastställt nationella transportplanen samt de ekonomiska ramarna för länens regionala transportplaner. Senast den 31 maj 2014 skall planeringsansvarig organisation i respektive län fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut skall därefter lämnas till regeringskansliet. De fastställda ramarna skiljer sig mot de vi fick inför att planerna togs fram Trafikverket ger följande förklaring: Trafikverket har efter överenskommelse med Näringsdepartementet justerat länsplaneramarna för åren med hänsyn till hur mycket av planerna som genomförts åren Tidigare har en informell justering gjorts

8 55 inom Trafikverket Syd och Kalmar län, som har lånat av andra län. Från och med nu görs justeringarna nationellt. Detta blir tydligare och rättvist för alla. Under 2013 har Kalmar län belastats med en felaktig bokföring, som kommer att återföras Detta är orsaken till att Kalmar län har fått en något lägre ram för åren Dessa medel föreslås användas för att återbetala kvarstående lån till andra län. På så sätt kan den post som avsatts för återbetalning i remissversionen av planen tas bort. I regeringens fastställda ramar ingår driftbidraget till flyget, vilket medför att den siffertabell som finns på sidan 19 i vår regionala plan inte går att jämföra direkt mot regeringens ramar. Driftstödet till flyg är, enligt regeringsbeslut den 22 mars 2012, 52,3 Mkr. Beloppet skall fördelas med en tiondel per år under åren I dagsläget vet vi inte om driftbidraget kommer att förändras med anledning av att linjetrafiken på Oskarshamns flygplats har upphört eller att passagerarantalet på Kalmar flygplats har ökat. När det gäller driftbidrag till flyget kan regionförbundet själv bestämma hur det skall användas inom ramen för vad som är tillåtet i en regional transportplan. Specifikation Total Mkr Fastställd av regeringen rev inkl driftstöd till flyg Regional planeringsram INKL driftstöd till flyg Skillnad Eftersom vi inte behöver ta upp återbetalning av lån på 50 mkr, medför det i praktiken att ramen ökar med 45 Mkr. Kansliet föreslår att de nya pengarna används på följande sätt Objekt Förändring Större investeringar på väg Anslaget för Nytt objekt i ökar från 25 till 41 Mkr Mindre investeringar på väg Kollektivtrafik regionala stråk Anslaget för trafiksäkerhet och framkomlighet ökar från 66 till 78 Mkr, utspritt över hela planperioden Anslaget ökar från 69 till 72 Mkr samt omfördelas i tid de 3 första åren

9 56 Cykelåtgärder utanför tätort Anslaget ökar från 77 till 91 Mkr för att på ett något bättre sätt uppfylla förväntningarna på den cykelplan som är på väg att tas fram Nationell plan Den nationella planen följer i stort det förslag som Trafikverket remitterade i juni I tabellen nedan visas vad som skall byggas i Kalmar län samt på hela E22, Södra stambanan och Kust till kustbanan öster om Alvesta. Järnvägssträcka/ Vägnummer Objekt Kust till kust Trekanten, mötesstation x Kust till kust Skruv, mötesspår x Södra stambanan Flackarp-Arlöv, fler spår x E22 Trafikplats Ideon x E22 Förbifart Rinkabyholm x Södra stambanan ERTMS x Södra stambanan Händelö, kombiterminal (Norrköping) Södra stambanan Lund-Flackarp, fyra spår x Södra stambanan Ostlänken, Järna-Linköping x E22 Hurva-Vä x E22 Förbi Söderköping x E22 Trafikplats Lund S x E22 Gladhammar-Verkebäck x E22 Lösen-Jämjö x E22 Fjälkinge-Gualöv x x Kansliet kommer att uppdatera den regionala planen med information om den fastställda nationella planen. föreslår styrelsen besluta att fastställa regionala transportplanen enligt redovisning.

10 57 79 D 2014/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Omprioritera i länstrafiken Miljöpartiet De Gröna har den 19 mars 2014 inkommit med skrivelse Omprioritera i länstrafiken med anledning av kommunstyrelsens i Oskarshamns kommun beslut kring nedläggning av Oskarshamns flygplats innevarande år. Med anledning av detta vill Miljöpartiet omprioritera länstrafikpolitiska medel som kopplats till flygplatsen i Oskarshamn till åtgärder inom kollektivtrafikområdet. Enligt regionförbundets svar på skrivelsen är det i dagsläget osäkert hur stort anslaget är till den regionala transportplanen för åren I avvaktan på att Trafikverket utreder vilka belopp som är tillgängliga för Kalmar län föreslår kansliet att denna fråga behandlas i ärendet som rör fastställande av den regionala transportplanen. Se 78/14. beslutar att frågan behandlas i ärendet som rör fastställande av den regionala transportplanen ( 78/14) och lägger därmed skrivelsen till handlingarna. 80 D 2014/ Skrivelse från Miljöpartiet De Gröna Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby Miljöpartiet De Gröna har den 19 mars 2014 inkommit med skrivelse Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby. I skrivelsen föreslår Miljöpartiet att Regionförbundet i Kalmar län tillskriver Telia för dialog gällande kapacitetsbristerna i Gamleby som en del av hämskon för utvecklingen i lokalsamhället och dess utbildare och näringsliv. Av förslaget till svar på Miljöpartiets skrivelse framgår att trots den teoretiska beräkningen av tillgång till bredband på 60 Mbit/s, vilket kräver tekniken VDSL, visar praktisk tillämpning att täckningen har mindre utbredning. Detta kan bero på långa kopparledningar och för att höja kapaciteten krävs med största sannolikhet fiber. Västerviks kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Telia där det bland annat står: Telia avser att prioritera Västerviks kommun för att på kommersiella grunder bygga ut fibernät och ansluta fastigheter inom Västerviks kommun till fibernätet samt Västerviks kommun avser att genom sitt stadsnätsbolag vara en aktiv samarbetspart i utbyggnad av bredband. Föreslås att Miljöpartiets skrivelse skickas till Västerviks kommun för vidare diskussion med Telia. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

11 58 Vid diskussion föreslås att kansliet får i uppdrag att vid styrelsens sammanträde den 5 juni 2014 presentera mobiltelefontäckningen i länet. föreslår styrelsen besluta att vidarebefordra Miljöpartiet De Grönas skrivelse Tillgänglighet i Telias fasta nät Gamleby till Västerviks kommun för vidare diskussion med Telia. beslutar vidare att ge kansliet i uppdrag att vid styrelsens sammanträde den 5 juni 2014 presentera mobiltelefontäckningen i länet. 81 D 2013/ Skrivelser avseende färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn Skrivelser avseende färjetrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn har inkommit från Oskarshamns och Borgholms kommuner dels den 12 juli 2013, dels den 7 mars I juli 2013 skrev Oskarshamn och Borgholms kommuner att man ville inleda en dialog om färjetrafiken och i mars 2014 föreslår socialdemokraterna Peter Wretlund, Oskarshamns kommun och Ilko Corkovic, Borgholms kommun att regionförbundet skall göra en förstudie om åretrunttrafik mellan Byxelkrok och Oskarshamn. Representanter för Oskarshamns och Borgholms kommuner samt regionförbundet har diskuterat färjetrafiken, tagit del av statistik från resandet sommaren 2013 samt tittat på hur färjetrafik bedrivs på andra håll i Sverige. Av svar på de båda skrivelserna framgår att färjetrafik har bedrivits mellan Oskarshamn och Byxelkrok under mycket lång tid, både före och efter Ölandsbrons tillkomst. Underlaget för färjetrafiken utgörs av besökare, och utanför besöksperioden finns det i princip inget underlag för färjetrafik. Färjetrafiken har fått en fortsatt tillfällig lösning för sommaren 2014 genom att de två kommunerna fortsätter att stödja trafiken. Därmed ges rådrum inför 2015 och framåt. För att få en långsiktig stabil färjetrafik föreslår de tre parter som fört samtal under året följande: Färjeresenärerna 2014 kartläggs bland annat med avseende på mål för resan samt start- och slutdestination. Med denna kunskap som underlag gör de två kommunerna en upphandling av en funktionell trafik. Därmed får man dels ett mått på marknadens intresse, dels en realistisk uppfattning om eventuellt behov av offentligt stöd. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv.

12 59 föreslår styrelsen besluta att besvara de båda skrivelserna i enlighet med redovisat förslag. 82 D 2014/ Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, 2014 Mörbylånga kommun har upprättat förslag till översiktsplan för kommunen som skall ersätta den nu gällande översiktsplanen, antagen den 18 juni Översiktsplanen har tre huvuddelar: Översiktsplanen inleds med visioner och strategier fram till år 2025 som utgår från människan i fokus samt en betraktelse av Mörbylånga i regionen och i världen. Nästa del av översiktsplanen behandlar fyra geografiska delområden: sydöland, mellersta kommundelen, norra kommundelen samt havs- och kustområden. Den geografiska delen beskriver ingående de olika kommundelarna, olika karaktärer, bebyggelse och boende, landskap, infrastruktur, verksamheter, fritid m m. Kommunens många radbyar beskrivs tillsammans med det skydd som finns för dem i form av riksintressen för både kulturmiljövård och naturvård, Natura 2000 samt även riksintresse för yrkesfisket samt naturreservat och djurskyddsområden. I den geografiska delen finns även riktlinjer för den framtida utvecklingen av bebyggelse och bostäder, infrastruktur, verksamheter, skolor, fritidsområden, vattenområden mm. Den tredje delen innehåller planeringsförutsättningar som varit utgångspunkt för ÖP-arbetet. Inom de sex områden som redovisas lyfter kommunen fram sina egna kommunala mål men även regionala, nationella och EU:s mål. De sex områden som beskrivs är Landskap; kultur, natur och upplevelse; Infrastruktur och kommunikation; Boende och service; Delaktighet och säkerhet; Klimat och energi; Verksamheter och areella näringar Regionförbundet i Kalmar län lämnar synpunkter på översiktsplanen med utgångspunkt från den Regionala Utvecklingsstrategin, RUS. Regionförbundet menar i sitt yttrande att förslaget till Översiktsplan 2014 för Mörbylånga kommun är mycket väl genomarbetad. Särskilt föredömligt tycker regionförbundet det är att översiktsplanen lyfter fram mål från olika nivåer att förhålla sig till: EU:s mål, nationella mål, regionala mål samt sina egna kommunala mål. Översiktsplanen ger en god genomlysning av kommunens intentioner, dels genom den geografiska delen, dels genom delen med planeringsförutsättningar. Yttrande över översiktsplanen skulle varit Mörbylånga kommun tillhanda den 27 april 2014 men regionförbundet har fått uppskov att komma in med yttrande till den 9 maj 2014.

13 60 beslutar att godkänna yttrande över Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 83 D 2013/ Marknadsplan för internationell marknadsföring avseende besöksnäringen i Kalmar län Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) 2012 anses den som en bransch med stor potential där målet är att utveckla näringen på ett hållbart sätt där man tar tillvara natur- och kulturmiljöer och minskar resandets negativa påverkan. Detta kan göras genom att stärka arbetet med marknadsföring samt utveckling av attraktivitet och utbud i länet. För den internationella marknadsföringen är målet att öka antalet gästnätter och turismintäkter genom att arbeta med export. På initiativ av Svensk Turism, i dialog med näringens olika aktörer, har en samlad strategi för näringen vuxit fram. Målet är att, med fokus på hållbarhet, fram till 2020 skall svensk besöksnäring fördubblas, besöksnäringen vara Sveriges nya basnäring, resmålet Sverige vara ett naturligt förstahandsval för den globala resenären, näringen omsätta 500 miljarder kronor, samt Sverige erbjuda 35 exportmogna destinationer Arbetet med att marknadsföra besöksnäringen i Kalmar län internationellt sker i samverkan mellan regionförbundet och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen koncentreras kring de fem starka destinationerna Vimmerby, Västervik, Glasriket, Öland och Kalmar. Avsändare vid den internationella marknadsföringen är hemsidorna visitsmaland.se och oland.se. På dessa sidor kan de utländska turisterna hitta hela länets utbud av boende, aktiviteter och evenemang på engelska och tyska. I första hand koordineras arbetet i en marknadsgrupp som består av representanter från de fem destinationerna och en representant från länsturismgruppen. Sammankallande är turismsamordnaren på regionförbundet. Avrapportering sker efter varje möte till turismansvariga i länets kommuner och dialog förs även vid mötena med länsturismgruppen. Det är de turismansvarigas ansvar att förankra det regionala samarbetet lokalt, samt informera och ha kontakt med näringslivet i respektive kommun.

14 61 De gemensamma internationella marknadsföringsinsatserna i länet inriktas primärt mot Tyskland, Danmark och Holland. Sekundära marknader under perioden är Norge och önskemålet är att även påbörja insatser i Polen. Marknadsföringen sker under fyra teman: Barn och familj Natur och äventyr Kultur och design Det goda livet Mycket av den internationella marknadsföringen genomförs tillsammans med de andra Smålandslänen under namnet Småland och Öland. Under 2013 lanserades den nya IT-plattformen för Småland och Öland där länens samtliga kommuner finns med. Den internationella marknadsföringen koncentreras till att översätta webbsidorna till engelska, tyska och i framtiden även danska, samt att lyfta länets exportmogna produkter. För aktiviteterna i marknadsplanen finns en budget på 3,5 miljoner kronor per år. Regionförbundet i Kalmar län svarar för 1,75 miljoner kronor och resterande fördelas på kommunerna och destinationerna enligt följande: Öland kr Kalmar kr Västervik kr Glasriket kr Vimmerby kr Oskarshamn kr Mönsterås kr Hultsfred kr Torsås kr Högsby kr En del av insatserna i marknadsplanen genomförs tillsammans med VisitSweden Fantastic Natural Playground där avtal gjorts t o m 2016 (information arbetsutskottet 171/13). Under 2015 är det budgeterat för insatser på den tyska marknaden, 1,5 miljoner kronor den danska marknaden, kronor den holländska marknaden, kronor övriga insatser kronor 2013 kom arbetet igång sent på grund av att beslut om vilka medel som skulle sättas in i projektet från respektive kommun försenades samt att upphandlingen av samarbetspartners var klar först i slutet av augusti. Det innebär att de medel som inte nyttjats under 2013 istället fördelas på 2014 och 2015.

15 62 föreslår styrelsen besluta att anta förslag till marknadsplan för , samt att anta förslag till budget för internationell marknadsföring år Regionförbundet i Kalmar län bildar Näringslivsråd Inom ramen för Regionförbundets i Kalmar län näringslivsarbete bildas ett Näringslivsråd bestående av en näringslivsföreträdare per kommun. Regionförbundet har tidigare haft ett näringslivsråd bestående av representanter från de regionala näringslivsorganisationerna, Handelskammaren, LRF, Företagarna m fl. Efter ett gemensamt beslut lades rådet ner för ett antal år sedan. Syftet med rådet är att ha ett gemensamt forum där politik och näringsliv möts för att diskutera, lyssna in och stämma av de aktuella regionala frågor som är viktiga för näringslivets utveckling. Rådet kommer att ledas av regionförbundets ordförande. Deltar gör även Ulf Nilsson (S), kontaktpolitiker för näringslivsfrågor. De personer som kommer att sitta i Näringslivsrådet har valts ut i dialog med näringslivsansvarig i respektive kommun. Deltagarna, som sitter under ett år med eventuell förlängning om man så vill, är följande Borgholms kommun Magnus Lagerlöf, Ekerum Emmaboda kommun Thomas Magnusson, ABM Broakulla Hultsfreds kommun Sören Stensbäck, Körners Mekaniska Högsby kommun Lotta Berggren, Shelter Kalmar kommun Annelie Sjöstedt, Electra Mönsterås kommun Anders Tegnemo, Mönsterås Metall Mörbylånga kommun Anna Tingsfors, Alpacha Nybro kommun Christian Johansson, Deloitte Oskarshamns kommun Ingela Palmqvist, Pilgrimmer Torsås kommun Lena Ovesson, Spring Systems Vimmerby kommun Klas Steensrum, Frödinge Mejeri Västerviks kommun Cathrine Bäck, Plastomer tar informationen med godkännande till protokollet.

16 63 85 D 2013/ De gröna näringarna slutsatser av framtidsstudien och konferensen den 25 april 2014 Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län samt LRF Sydost har under året genomfört en gemensam framtidsstudie för att få svar på vilka utmaningar och möjligheter som länets gröna näringar står inför och hur de kan stärkas på bästa sätt. Studien rymmer fyra delrapporter som pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv och ger underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län. Framtidsstudien är den första i sitt slag inom näringen i Sverige. Den baseras på faktainsamling, enkäter, djupintervjuer och workshops m m med berörda aktörer. Rapporterna presenterades på en välbesökt konferens i Kalmar den 25 april Avsikten är att regionförbundet, länsstyrelsen och LRF nu skall gå vidare med förslag på konkreta åtgärder för ett fortsatt arbete med att utveckla de gröna näringarna. Två förslag presenterades på konferensen, nämligen att länsstyrelsen, LRF och regionförbundet tillsammans med branschen tar fram en Livsmedelsstrategi för Kalmar län, samt att Ölands Skördefest skall utvecklas till den självklara mötesplatsen för näringslivet och offentlig sektor där livsmedelssektorns framtidsfrågor står i fokus. En mötesplats där diskussioner förs om hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelser genom en sund, innovativ och hållbar livsmedelsproduktion ett land som kombinerar ett ökat ansvar för lokal och global matproduktion med miljö och upplevelser beslutar föreslå att styrelsen bifaller redovisat förslag till åtgärder, samt att återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet i övrigt skall läggas upp. 86 Inbjudan till Smart Housing Smålands bostadsprototyp Smart Housing Småland visar under Almedalsveckan den 29 juni-6 juli 2014 sin första bostadsprototyp. Bostadsprototypen, med en bostadsyta på 48 kvadratmeter, är resultatet av en serie workshopar där hustillverkare, forskare och arkitekter har deltagit. Lars Blomberg (M) har bjudits in till Smart Housings invigningen av bostadsprototypen den 30 juni 2014 men det är i skrivande stund osäkert om han kan närvara. I det fall Lars Blomberg inte kan närvara kommer annan representant för regionförbundet att delta.

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN!

Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Bakgrund och syfte för Klimatdialogerna - ÖKA TAKTEN! Klimatsamverkan Kalmar län Energiomställning (HINDRA) Klimatanpassning (LINDRA) Hållbar tillväxt Klimatkommissionens uppgifter: - Öka takten (för att

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Protokoll 2014-01-23 Arbetsutskott

Protokoll 2014-01-23 Arbetsutskott 1 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 23 januari 2014, kl 09.00-14.10 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-20 Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, kl 08.30 10.00 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst )ej närvaro Claes

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen 322, Högdalen onsdagen den 12 mars 2003 kl 18,30-21,25 Paragrafer 1-22 Närvarande

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer