c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket"

Transkript

1 c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

2 I rrnehåan-sftlrt e ckrrlng Inledntng Gerknäs gårds arklv Sesta gårds arklv Kiala gårds arkiv Frugårds arklv Olkkala gårds arkiv Notsþ gårds arklv Register över brevshrlvare Topograflskt regfster s.2 s.5 s.l I s.16 s.l8 s.26 s.3l s.4l s.63

3 2 Gårdsarkiv i Helsingfors unlversitetsblblioteks handskriftssamlingar Bland de arkiv, som donerats och deponerats i HelsÍngfors universitetsbibliotek fínns sju herrgårdsarkiv. De utgör samtidigt oftast släktarkiv och Ínnehåller handlingar av privat karaktär. I gårdsarkíven ingår ofta handlingar från andra gårdar och ekonomiska företag som slåikterna bedrivit och de har anlänt till biblioteket och förtecknats vid olika tidpunkt. Arkivmässigt representerar de således också olíka perioder och i t.ex. Notsjö gård åir förteckningen uppgjord handling för handling i kronologisk ordning medan de andra gårdarna är förtecknade mera tematiskt. Herrgårdarna ligger i Nylands och Tavastehus län utom Mon Repos som finns utanför Viborg. Mon Repos arkiv ingår inte i denna förteckníng eftersom arkivet består av släkten Nicolayrs privata korrespondens och gårdens ekonomi berörs inte. Avsikten med denna översiktsförteckning är atl ge forskare utanför Helsingfors en bild av de gårdsarkiv som förvaras på universitetsbiblioteket. Handlingarna är tillgängliga för forskarna i universitetsbibliotekets läsesal och de skickas inte som fjärrlån. Största delen av handlingarna är skrivna på svenska men för några arkív finns en finsk översättning av arkivförteckningen att tillgå på biblioteket. Gerknåis (Kirkniemi) Gerknäs herrgård i lojo socken är gammalt frälse med säterirättigheter från och med 1500-talet, som indrogs Till gården anslöts âr t844 Kythä i Osusniemi vilket är frälse sedan år 1561 och senare också flera andra hemman. Agare: Jakob Henriksson Hästesko Lbb6-62, hans änka Kristina Horn, som år var gift med riksrådet Klas Tott 1b6B-96, Hans Tott 1b9z-1600, hans bror Henriks åinka Sierid Vasa , hans son Ake Tott krigsmarskalk ' Klas Tott krigsmarskalk , friherre Lorentz Creutz amiral 160Z-68, friherre Herman Fleming af libelitz generalguvernör , friherre Herman Fleming lagman L674-t7L8, friherre Herman FlemÍng överste LTI}-A1, friherre I(arl Johan Falkenberg hovjunkare , friherre l(arl Cederström lagman ' greve Augustin Ehrensvärd krigsmarskalk L, friherre Otto Ernst Boije landshövding 1762-zs, hans svåger friherre Bengt Axel Boije kapten och Alexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant l771ralexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant I777-L804, hans änka Eva Gustava , greve l(arl Johan Adlercreutz general riksråd L807-L2, Gustav Vilhelm Conradi landshövding , hans svåger Karl Ulrik von Christiernsson och hans åinka Vilhebnina Chartotta Sofia -L862, Karl Gustav von Christiernsson lantbruksråd Sesta (Seesta) Sesta i Nastola socken blev berömd som Göran Magnus Sprengportens hemgård. Den bildades på 1600-talet som ett rusthålt. llgare: Didrik von Essen överste L675-78, dennes arvingar Fromhold von Essen överstelöjtnant 1695 till sin däd L722, Otto Magnus von Essen kornett död 1738' hans åinka Vendela Eleonora Torwigge -L743, änkans andra man Lorentz Glansenstierna överstelöjtnant och änkan -1782, hennes svåger greve Göran Magnus von Sprengporten generalguvernör L782-90, Riksens ståinders bank , carl Gustav Ehrnrooth generalmajor 1?gl-1g12, Gustav Adolf

4 Ehrnrooth generalmajor hans änka Johanna Christina von platen , Carl Albert Ehrnrooth protokollsekreterare 1g6g-Z8. Kiala (Iüiafa) KíaIa i Borgå socken är ett frälsesäteri. Agare: Thomas Adtercreutz kornett 1?88-96, greve Karl Johan Adlercreutz general riksråd , Johan Henrik linderth brukspatron tg15- (köpet stupade på adelsprivilegierna och gården övertogs först av amíral Karl Olof gronstedt och sedan överste Henrik Thomas Adlercreutz som pantsatte den åt Linderth år 1820) och dennas änka Johanna samt dennes systerdotter Augusta Elisabeth Brandt, köpman Brants änka -1862, Johan Gustaf Ferdinand Brandt ' friherre Axel Gustaf Mellin 18?6-83, I(arI Axel Lewin fabrikör , Karl Oskar Leonard Lewin fabrikör Frugård (Alítalo) Frugård i Mäntsälål socken bildades på 1650-talet av nio hemman, som år 1606 donerats åt Gertrud von Ungern. Såiterirättigheter innehade gården från och med år 1654' de indrogs 1681 och gården omvandlades till säterirusthåll. Köptes till arvegods år På 1860-talet anslöts Arola frälsehemman och på 1910-talet hälften av Sahari frälsehemman. Bägge hemmanen hade år 1606 donerats åt Gertrud von Ungern. Av gården åtskiljdes år 1780-Bb Ulriksdal och Andersberg. llgare: Johan Nordberg förvaltare t70g-12, hans son Karl Fredrik Nordenberg adlad Nordenskiöld överste I72l-79, Adolf Gustav NordenskÍöld överste 1ZB0-182t, hans änka Hedvig Eleonora -1833, Nils Gustav Nordenskiöld riksråd , NÍls Otto Nordenskiöld hovrättsnotarie 1 gg7-t Olkkala (Olkkala) Olkkala herrgård i VictÍs socken åtnjöt säterirättigheter från och med år Den indrogs 1682 men Henrik Ekestubbe fick njuta den under sin livstid. Efter hans död 1694 omvandlade gården till ett såiterírusthåll. Ar 1?68 anstöts Heikkilä' år 1786 Taara och år 1801 Siiri hemman alla i Maikkala by tíll gården. De var Henrik Ekestubbes köpefrälse från och med 1640 och blev augmenthenman till gården. Agare:Esko Maununpoika 153g-48, Bengt Bengtsson 1b4g, simon Eriksson Ekestubbe länsman , Bertil Simonsson Ekestubbe länsman 156g-g4, Lars Bertilsson Ekestubbe underlagman , Henrik Larsson adlad Ekestubbe major L627'60, hans arvingar -t662, Henrik Ekestubbe ryttmåistare 1663-g4 och dennes arvingar, I(arl Ekestubbe kornett L729-56, I(arl Fredrik Ekestubbe överstelöjtnant L757-84, KarI Johan Ekestubbe lagman 1zg5-g6, Joackim von Glan hovrättsråd L787, Joackim Johan von Glan sekreterare 1ZBB-1810, hans dotter kamrersänkan Kristina Lovisa Arnkihl , Johan Gadolin professor ' hans svåger Gustav Gabriel af Hällström professor dennes arvingar Notsj,ö (Nuutajärvt) I Urjala socken ligger Notsjö, ett frälsesäteri som bildades av fyra tilt Carl Beck donerade hemman år 1606 och åtnjöt säterifrihet från och med âr På 1830-talet anslöts Kinola till gården oeh på 1880-talet Valajärvi enstaka 3

5 fråilsegods samt Anttila och Pietilä frälsehemman i väkkärä by, som hade donerats åt Carl Beck år Ägare: Carl Beck , hans änka Cecilia Hufvudsköld , I(arl Bäck introd. Båick i Finland hans änka Ebba Ramsay död 166?, Hans Johan Bäek överstelöjtnant död 1701 hans änka Elisabeth Grass död, L224, Henrik Johan Bäck fänrik död 1753, dennes arvingar till 1757, hans systerdottersson Henrik Agricola borgmästare dtjd L781, hans svåger Jakob Wilhelm de Pont kapten L782-97, Johan Furuhjelm kapten rtgz-lbao, otto wilhelm Furuhjelm hovrättsråd , Johan Agapetus Törngren arkiater

6 Gerknåis gård 5 Gerknåis gård är belägen Í Lojo socken på ett näs mellan Lojo sjö och tillsjön. Gården nämns första gången år 1455 men den har varit frälsegods ända sedan 1300-talet. Flera betydelsefulla personer har sammanlänkats med gården och området har ägts av bl.a. marskalkarna Ake Tott, Claes Tott, Augustin Ehrensvärd och C.G.E. Mannerheim. Huvudbyggnaden uppfördes åren L746-LBL4. Både huvudbyggnaden och förvaltarens bostad har skyddats år Som störst omfattade gården ca 2000 hektar och år 19g2 omfattade den 740 hektar. Arkivet behandlar huvudsakligen perioden från 1920-talet till år Spridda handlíngar ingår från slutet av 1800-talet, främst oiíka kontrakt. Huvudvikten ligger vid marskalk Mannerheims tid (194S-S1) samt tiden då General Gustaf Mannerheims stiftelse åigde gården ( ). Arkivet behandlar lantbruket och fråimst boskapsskötsel. Till gården hörde ända till år 1945 en privat skola, Gerknäs lägre folkskola, vilkas handlingar i viss mån har bevarats. Gerknäs gårds arkiv deponerades i HelsÍngfors universitetsbibliotek av bergsrådet Aarne Aarnio i juli 1992 och förtecknandet bekostades av Mannerheim-Stiftelsen. Arkivet förtecknades efter allmänna arkivschemat. Den äldre delen av Gerknäs gårds arkiv finns på rìksarkivet i Helsingfors. Det innehåller handlingar från 1300-talet till början av 1900-talet. Gårdens dåvarande ägare, C.G. von Christiernsson donerade åren 1Bg4 och l89g handlingar dit.

7 6 Gerknäs gårds arkiv Colt.4l4 Förteckningar Kartotek över arbetsfolk Protokoll Signum Coll.414:BaL Mannerheim-Stif tetsens Gerknäs kommittêprotokoll Coll.414:Ca1 Avsända handlingar Avsända handlingar Skattedeklarationer (gallrade) Förvaltarens månadsrapporter Anlåinda handllngar Coll.414:DaL Coll.414:Db1 CoIl.414:Dc1 Anlända handlingar Bokförlng Coll.414:Ea1 I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok 194L-I L Coll.414:Gal Coll.Al4zGa2 Coll.414:Ga3 CoII.4L4zGa4 Coll.414:Ga5 CoIl.414:Ga6 Coll.414:Ga7 Coll.414:Ga8 Coll.414:Ga9 Coll.414:Gal0 Coll.414:Ga11 ColI.AIAtGaI2 Coll.414:Ga13 Coll.414:Ga14 Coll.414:Ga15 Coll.414:Ga16 Coll.AL4:GaI7 Coll.414:Ga18 Coll.414:Ga19 Coll.Al4zGa20 Coll.Al4:Ga2I CoII.Al4zGa22 Coll.AL4:Ga23 Coll.A 4zGa24 ColI.AI4:Ga25 Coll.AL4:Ga26 Coll.A 4zGa27 Coll.Al4:Ga28

8 7 I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok I II I II I II L r I L s Coll.414:Ga29 Coll.414:Ga30 Coll.414:Ga31 CnlI.AI4:Ga32 Coll.414:Ga33 Coll.414:Ga34 Coll.414:Ga35 Coll.414:Ga36 Coll.414:Ga37 Coll.414:Ga38 Coll.414:Ga39 Coll.414:Ga40 Coll.AlAtGa I Cn.ll.414zGa42 Coll.414:Ga43 Coll.AI4:Ga44 Coll.414:Ga45 Coll.414:Ga46 Cnll.414:Ga47 Coll.414:Ga48 Kvitton (gallrade) Huvudböcker Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Övrlga räkenskapshandllngar Diverse räkenskaper från otika år Handlingar förtecknade enligt innehåll Boskapsskötsel Intyg Stamböcker Provmjölknings- och dagböcker Provmjölknings- och dagböcker Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap ladugårdsbok, kalvhäfte Ladugårdsbok Mjölkningslängder, hönsgården s t927-l Coll.414:Gcl Coll.414zGe2 Coll.414:Gc3 Coll.414:Gc4 Coll.414:Gc5 Coll.414 Gc6 Coll.414:Gdl Coll.414:Ha1 Coll.Al4:lfa2 Cotl.414:Ha3 Coll.414:Ha4 Coll.414:Ha5 Coll.414:Ha6 Coll. t4:ha7 Coll.414:Ha8 Coll.414:Ha9 Coll.414:Ha10 Coll.414:Ha11

9 Kontrollresultat I Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok (Gerknäs gård) (Gerknäs gård (Gerknäs gård) (Gerknåis gård) (Gerknäs gård) (Gerknåis gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) L926-L l94i t L943-L I t L Coll.414:Hab1 Coll.414:Hab2 CoIl.414:Hab3 Coll.414:Hab4 Coll.414:Hab5 Coll.414:Hab6 Coll.414:Hab7 Coll.414:Hab8 Co11.414:Hab9 Co11.414:Hab10 Coll.414:Hab11 Coll.414:Hab12 Coll.414:Hab13 Coll.414:Hab14 Coll.414:Hab15 Coll.414:Hab16 Coll.414:Hab17 Coll.414:Hab18 Coll.414:Hab19 Coll.414:Hab20 Cotl.414:Hab21 CoII.AI4:Hab22 Co11.414:Hab23 ColI.AL4:Hab24 Coll.414:Hab25 Coll.414:Hab26 Coll.414zHab27 Coll.414:Hab28 CoIl.414:Hab29 Coll.414:Hab30 Coll.414:Hab31 Coll.414 Hab32 Coll.414:Hab33 Coll.414:Hab34 CoIl.414:Hab35 Coll.414:Hab36 Coll.414:Hab37 Coll.414:Hab38 Coll.414:Hab39 Coll.414:Hab40 Coll.414:Hab41 Coll.AL4:Hab42 Coll.414:Hab43 CoIl.4L4zHab44 Coll.414:Hab45 Coll.414:Hab46 ColI.AL4:Hab47 Coll.414:Hab48

10 Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) tadugårdsbok Ladugårdsbok Mjölkningskontobok Ladugårdsbok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Odlingar Coll.414:Hab49 Coll.414:Hab50 Coll.414:Hab51 Coll.414:Hab52 Coll.414:Hab53 Coll.414:Hab54 Cott.414:Hab55 Coll.414:Hab56 Coll.414:Hab57 Coll.414:Hab58 Coll.414:Hab59 Coll.414:Hab60 Coll.414:Hab61 Coll.414:Hab62 Coll.414:Hab63 Coll.414:Hab64 Coll.414:Hab65 I Diverse handlingar Arbetsdagböcker Coll.414:FIbl DagsverkslÍsta Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Skogsvård Arsberåittelser Byggnader, reparationsarbeten Försäkringar, pensionsförsäkringar s L L L t Coll.414:FIba1 Coll.414:FIba2 Coll.414:FIba3 Coll.414:Hba4 Coll.414:FIba5 Coll.414:FIba6 CoIl.414:FIba7 Coll.414:FIba8 Coll.414:Flbag Coll.414:FIba10 Coll.414:Hba11 Coll.414:Hba12 Coll.414:Hba13 Coll.414:Hba14 Coll.414:FIba15 Coll.414:FIba16 Coll.414:FIba17 Coll.414:FIba18 Coll.414:FIba19 Coll.414:FIba2O Coll.414:FIba21 ColI.AL4ttlba22 Coll.414:FIba23 Coll.414:Hcl Coll.414:Hdl Co11.414:Hel Coll.414:Hfl

11 Andra försäkringar Arbetare, löneutbetalnlngar ColI.AL4z}jf.2 10 Löne- och arbetsintyg Lönelistor Lönelistor Lönekort Lönekort Lönelistor 1-14 Lönelistor Lönelistor Lönelistor 4L-62 Lönelistor Lönelistor Lönelistor Iönelistor Lönelistor Lönelistor LTT-L?L Lönelistor I22-I32 Lönelistor I33-t47 Lönelistor Lönelistor L64-L75 Lönelistor I76-L87 Lönelistor Iönelistor Iönelistor 208-2L3 Iönelistor 2L4-2I7 Uno Donners kartong Kontrakt Gerknäs privata lägre folkskola Priser och utmärkelser Diverse handlingar Inventariebok Lagerbok Kartor och rltnlngar I(artor Kartor I(artor Ritningar: växthus Ritningar: ekonomibyggnader Ritningar: huvudbyggnaden Planer och promemorlor Diverse planer och promemorior s CoIl.414:Hgal Coll.414:Hga2 Coll.414:Hga3 Coll.414:Hga4 Coll.414:Hga5 Coll.414:Hgb1 Coll.414:Hgb2 Coll.414:Hgb3 Coll.414:Hgb4 Coll.414:Hgb5 Coll.414:Hgb6 Coll.414:Hgb7 Coll.414:Hgb8 Coll.414:Hgb9 Coll.414:Hgb10 Co11.414:Hgb11 Coll.414:Hgb12 Coll.414:Hgb13 Coll.414:Hgb14 Coll.414:Hgb15 Coll.414:Hgb16 Colt. 14:Hgb17 Coll.414:Hgb18 Coll.414:Hgb19 Coll.414:Hi1 Coll.414:Hk1 Coll.414:Hl1 Coll.414:Hm1 Coll.414:Hm2 Coll.414:Hm3 Coll.414:Hm4 Coll.414:Ia1 Coll.AL4z\a2 Coll.414:Ia3 Coll.414:Ib1 Coll.AL4 lb2 Coll.414:Ib3 Coll.414:Ma1

12 Sesta gård 11 Arkivet inköptes år 1873 till universitetsbiblioteket av herr Palen i Nurmijärvi, som köpt dem på en auktion efter hovrådet O. Furuhjelm. Handlingarna är inbundna i numrerade häften. På beståillningen anges arkivets narnn, kollektionsnummer samt kartongens nummer. Göran Magnus Sprengporten - rltningar, biographlca, uppsatser, anteckningar Fragment av teckningar, trädgårdsritning, plan till byggning, planritningar och verser, lugnet på Sesta, belägenheten på norra allêen på sesta L9/ värderìng av sesta gård. Göran Magnus Sprengportens dikter. Meritförteckning I3/Z ITT4. Diverse anteckningar bl.a. början av en anhållan om att få återkomma till Finland. Kvitton, skuldsedel 1ZB6-BG. Sprengporten: Resan till Ryssland. Gören Magnus sprengporten: Anmåirkningar vid min sons journal, Mina tidsfördriv i Kiev uti åtskiiliga åimnen, Samling av mina lediga stunder vid skottåret det 50:e av min levnad, En kort utsikt av det svenska Finland betraktat till sitt civila, så väi som till sitt politiska tillstånd av en våilment lantman (fragm.), porttrait Tiree de lhistoire des conspirations par M. Duponts du Tortre, Något om Gibraltar, Reflexions dún ami qui aime son prince et sa patrie, dikter och anteckningar (franska), Försök till en plan för unge herr baronens studier. Signum: Co11.450:1 (handling 1-81) Handlingar kejsarinnan Elisabets manisfest LB/B LTAZ,Zst (ryska), säkerhetsbrev för köpmannen pirman Tim från Eura församling 1Bl9 1742, edsformulär och kungörelse av Keith rs/g t242, Elisabeths manifest 7 /Lr L742, Göran Magnus sprengporten: En finsk officers brev till sin våln i stockholm skrivne efter regentförändringen 1glg 1772, Mina tankar vid närvarande förändring av regeringssättet år 1773, fragment av Valhalla ordens protokoll l7gb, Memorial om passevolansen till riksdagen, ej föredraget, Memorial om storskiftet 22/ Handlingar rörande AnJalaförbundet, krlget, etc. Ett häfte med avskrifter av handlingar rörande Anjalaförbundet, ett häfte med översättníngar till ryska eller ryska referat av handlingar rörande Anjalaförbundet. brev som berör förhållandena i Finland 1788, utkast till manifest "Det är noggsamt bekant..." utkast till ny regeringsform överlåimnad av finska armêen till kejsarinnan, anonyn skrivelse eventuellt von Törne, utkast till finska armêens kungörelse på riksdagen 1788, översättningar till ryskarjåigerhorns memorial

13 L2 oktober L788, utkast till utförande av finska nationens konfederation i avseende på Finlands sjålvständighet undertecknad J.A. Jägerhorn 24/IL 1788, Reflexions sur la piece ci joint, init; som den tidpunkt.., init; De skakningar som övergått.., init; Att sedan svenska och finska nationen..., not undertecknad av Jägerhorn 2r/L2 1788, andra handlingar om planerna på en finsk konfederation, ett häfte med avskrivna ryska rapporter lz8g, anfailsplaner lzgg mm. Protokoll víd 1789 års riksdag 23/g-24/4, Sprengporten: Rörande sveriges inre förhållanden, dialog skriven efter Gustav III:s död. Coll.450:1 (handling 1-81) Handlingar rörande krþet och Borgå lantdag Diverse handlingar Coll.450:2 (handling ) Handlingar rörande militären Spreng rorten: Militaire Scala, Ia Finlande considerêe sous ses rapports politíque et militaires, Memoire (fragm), Fragment d'un project pour une deffence nationale en Finlande. Jägerhorns spionverksamhet i l(arelen Sammandrag över Karelens försvarsberedskap 1776, militärstaten i Finland LTB7, Ktingspors pro memoria om lantvärnet 1802, Llste sur les troupes FÍnnoises qui doivent toujours exister en êtat complet, promemorior om formationernas storlek, rusthållarnas skyldigheter, roteringen. J.F. Aminoff: Tal tiii kejsaren på finska militärens vägnar 1910, Remarques sur lrordonnance du I octobre LBL2, concernant les officiers de lancienne armêe de Finlande. G.w. Ladau: Betänkande om formationer av första finska sjöekipaget Jägerhorns spionkarta över Nyslott LZZ6. Handlingar rörande frågan om det ösfllgaste Ftnlands avsklgande från övrlga Ftnland 1826-tBZz R.H. Rehbinders och carl lvallêens memorial och uflåtanden samt övriga handlingar. Coll.450:lfol Coll.450:2 (handling ) Handlingar rörande Lantmäteri, hemmantal och skiften Promemoria om lantmíitartaxan 1804, sammandrag av lantmåitarförfattningen samt handtingar om lantmáteriet Ì Finland samt lantmäteritaxan. utdrag av häradsräkenskaper som visar antalet hemman i Norra fögderiet i l(arelen lz5g, promemoria om detníngsgrunder vid storskiften, om krono och skattehemman samt en skrivelse om åkervidden i Vasa län IBBB. Handlingar rörande handel, lndustrt och bergsbruk Handlingar som berör saltinförsel i Helsingfors 1g09, senatens framställning om stapelfrihet åt vissa städer, intyg om Grönstrands

14 garveri i Helsingfors Fredrik Grönstrand: tankar till fabrikernas upphjälpande utí det nyligen erövrade Finland. utdrag ur en avhandling "Reflexioner över Finlands slöjder och handel år 1822". 13 C.O. Bremer; Relation om jåirnbruk 1909, promemoria om möjligheterna att i Finland få tackjärn om förbud mot Ínförsel från sverige genomförs, handlingar om import från sverige 1g0g-1g2g, promemoria om järnbruken i Fintand 1a90, övriga handlingar om bergsbruk Coll.450:2 (handlíng ) Handlingar rörande postväsendet Handlingar som berör organisationen av postgången i Finland, speciellt postgången till sverige samt hur posten kan utvecklas, odaterade samt promemorior om posteljonernas anställning, assurering av postförsändelser och om posthus. Handlingar rörande þrkan och undervlsnlngen Avskrift av reskript rörande prästerskapet 2/ , tillsättningen av pastoratet i savitaipale 1295 och kyrkoherdeämbetet Í Föglö 1824, promemoria om en akademi i Borgå 1g09 och om skolorna i Finland 1830 samt om biskopsstiften i Finland. Diverse handlingar sprenportens redovisning för beviljande av medet üll understöd av den fattiga befolkningen. C.F. Tengström: Promemoria om organisationen av ett nytt sjötullväsen i Finland Stadgeförslag om gåistgiverierna i Borgå 1g09. Friedrich Mattens skrivelse 5/6 lg09 om tullförvaltare Borg. Alexander I:s skrivelse om införandet av ryska mynt i Finland l7/r ukas till greve steinheil om uflänningars inresa till Finland. LL/z I.I. sneckenström: projekt om lagskipningens förbättrande samt om inråittandet av en ekonomi- och stallstat. lg0g? Promemoria om beräknandet av tjänstemännens löner. reskript till greve N.I. soltikoff om det franska infallet Lgrz. LB/z Order till armêen i Vilna Lg/6IBLZ. Fullmakt för protokollssekreteraren vid justitiedepartementet Jabel. Undet. L3/7 I8L7. Resolution om överstetöjtnant Barcks ansökan om att beklä en tjänst med lägre värdighet gt/l21g12. Instruktion rörande myntförhåltandet 19/6 1g19. Edsformulär. Författningsenliga avgifter för gåvor. Handlingar rörande teaterdirektör wildners ansökan om rätt att Coll.450:3 (handling L7r-266)

15 t4 uppföra skådespel i Helsingfors LBZZ. Robert Brehmer: VÍrrig inlaga till kejsaren 26/t lg2g. Generalguvernörens skrivelse till senaten om beviljande av ett lån på rubel åt landshövding Wallêen,29/!!-1l /n 1æ1. Antydan till guvernörerna var det är tillåtet för judar att bo. r5/r G.W. ladau biographlca Pråistbetyg, handlingar om anställandet av Ladau, permissionsanhållan, personlig ekonomi och inkomster från översteboståillet i Raseborg , skulder. CoIl.450:3 (handling ) Brev För breven anges signum med kollektionsnummer+kartongens nurnmer+handlingens nummer. En stor del av breven är avskrifter och koncept. Mottagare: Alexander I Tavastehus stad 1819? Mottagare: Officerskåren i Finland (baron Aminoff) Alexander I 1gl10 lgtl Mottagare: C.G. Armfelt G.M. Sprengporten 5 st. s.a. l7gg G.W. Ladau 21 st. s.a Mottagare: hertig Carl prosten tüidên tz92 Mottagare: Elmêen Backman 2 st. 1ZBB Mottagare: Gustav III C.G. Armfelt 6 st. l7gg Mottagare: Hamilton G.M. Sprengporten 1ZBB Mottagare: Hastfer Güntzell 3 st. 1ZSB Mottagare: Klick Baer 2 st. 1ZBS Mottagare: Kottzoube G.M. Sprengporten 1806 Mottagare: G.W. Ladau A. Ehrenström l81z Fedor Norring 1822 Reuterskiöld 1815 Zakrewsky LB2Z Mottagare: Meyerfeldt G.M. Sprengporten IZBB Coll.450:3:205 Coll.450:3:206 Coll.450: 1 : 47, ColI.450: 1 :49, Cott , Coll.450 :3 :208, Coll.450:1 48 Coll.450:3: Coll.450:3:231 Coll.450:1:49 Coll.450: 1 : 47, CÃ11.450: 1 :48 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:3:233 Coll.450:2:155 Coll.450:3:234 Coll.450:3:235 Coll.450:1:49

16 15 Mottagare: Napoleon baron de Linsingen 1801 Mottagare: R.H. Rehbinder G.W. tadau 10 st. s.a. I8L2-I827 Mottagare: Mottagare: Scheffer G.M. Sprengporten 1779 G.M. Sprengporten Alexander I 1809 C.G. Armfeldt 13 st Elmêen 4 st v. Fiandt 4 st Glansenstierna 2 st Hamilton 1788 Hastfer 6 st Ieckeln 1788 J.A. Jägerhorn 13 st C.H. Klick 2 st Klick + Wilh. von Törne 2 st Montgomery 1788 Mussin-Puschkin 2 st. 1ZBB Rautenfeld 1788 B.V. Stackelberg 1226 v. Törne 2 st Vilh. von Törne? Klick 2 st. 1ZB8 greve llt/ittgenstein Mottagarez A. Zakr ewsky G.W. ladau 4 st. s.a Mottagare: okänd Joh. Sparre 1776 G.M. Sprengporten s.a. Tiesenhausen 2 st. 1Z8B CoIl.450:3:237 Coll.450: Coll.450:3:248 Coll.450:3:249 Coll.450 :3 :260-25I, Coll. 450: 1 : 49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450: 1 :49, Coll.450:3:254 Coll.450:1:49 Coll.450:3:256, Coll.450: 1 :49 Coll.450: Coll.450:3:259, Coll.450: 1 :49 Coll.450:3:260 Coll.450:3:260, Coll.450: I :49 ColI.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:3:261 Coll.450:1:49 Coll.450:3:260,Coll.450: 1 :49 CoLI.450:32262 Coll.450 3:236, Coll.450:3: Coll.450:3:266 Coll.450:3:267 Coll.450:1:49

17 16 Kiala gård och fami[en Edelfelt Coll.3?B Arkivet har tidigare varit uppdelat i tre olika samlingar men i samband med förteckningsarbetet 1994 förenades handlíngarna med samma proveniens titl ett arkiv. I korrespondensen har personerna identifierats så noggrannt som möjligt. Som självständiga arkivbildare inom arkivet förekommer: arkítekten Carl Albert Edelfelt ( $), hans hustru Alexandra (född Brandt, l8gg-1901) och deras tre barn, målaren Albert Edelfelt ( s), lärarinnan AdelaÍde (Annie) Edetfett ( ) samt låirarinnan och författaren Berta Edelfelt ( ). Ytterligare förekommer Albert Edelfelts son Erik Edelfelt ( ). Via sin mor härstammade Albert Edelfelt från släkten Brandt i Borgå och också deras handlingar ingår i arkivet. En central gestalt blir Alexandra Edelfelts mor Augusta Brandt (född Streng ) samt systern Gustava Elisabeth (Mintu) Brandt. Alexandra Edelfelts brors, Gustav Brandts hustru Fanny samt deras barn Ada, Adde, John, Karin, Mintu och Thyra Brandt är de släktingar som huvudsakligen förekommer i brewåixlingen. I arkivet finns följande smeknamn: Atte = Albert Edelfelt, BlÍs, Bliss = Berta Edelfelt, Sancu, Sandra, Sassa = Alexandra Edelfelt Edelfelt, Albert Gustav Aristides ( ), Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Augusta Alexandra ( ) Ankomna brev, brevkoncept Edelfelt, Alexandra Elisabeth Adelaide (Annie, ) Ankonna brev. Edelfe1t, Berta Carolina ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Carl Albert ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Albert Johan Erik (1BBB-1910) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Augusta Elisabeth ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Gustava Elisabeth (Mintu) Ankomna brev. ColI CoIl Coll CoIl CoII CoIl CoIl CoII CoIl CoII CoII CoIl Co

18 L7 Brandt, Fanny (född Pomell) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Karin Ankomna brev. övriga brev. Albert Edelfelts handlingar: Artiklar, uilåtanden, pro memorior, nanuskript, tal, föredrag, dikter. skolbetyg oeh diverse andra intyg. Handlingar som berör ekonomi och egendom. Diverse andra handlingar. Diplom over franska hederslegionen. Kondoleanser med anledning av Albert Edelfelts död Alexandra Edelfelts handlíngar: Tal, dikter, verser och diverse andra skrivelser, dädsannons Betatning av Albert Edelfelts målning 1886, minnesböcker och dagböcker från åren 1g4z-1ggg. Annie Edelfelts handlíngar: opublicerade artiklar om kvinnans ställning, aforismer, dopattest, dikt och minnesböcker 2st. inteckningshandlíngar för Haiko gård Annie och Berta Edelfelts testamenten och bouppteckning. Friherrinnan Hahns dagbok carl Hallenborgs "Minnesteckning över Elof Gustav Edelfelt". Berta Edelfelts handlingar: Manuskript för boken "Sophie Mannerheim'f Opublicerade verk och artiklar. Manuskript till artikel om Albert Edelfelts liv, dikter essèer, utdrag ur Emilie Björkstêns brewåixlíng. samlat forskníngsmaterial för biografin om sophie Mannerheim. Hedersdiplom, yrjö Hirns tal vid Berta Edelfelts grav Handlingar om upphovsmannarätt 1gg1-33. Tidningsurklipp. carl Albert Edelfelts handlíngar: inbjudan till Ellen Edelfelts dop 1859, mertiförteckning, skissbok från en uilandsresa 1g52-Sg, aktiebrev till bolaget för Thölö parkanläggning 1g52. Handlingar som berör Kiala gård RitnÍngar, tjänstehandlingar, protokoll, dombrev, skattehandlingar, brewäxlíng och diverse andra handlingar. Varia Ada Brandts och Vllhelmlna Brandts handlingar. Kuvert CoII Coll ColI cæ ,l2 Coll CoIl CoIl CoII CoIl ColI CoII CoII ColI Co Cotl Co

19 Frugård, släkten Nordensklölds arkiv 18 Frugårds-arkivet i Helsingfors universitetsbibliotek omfattar inalles 52 pärmar octt 2 foliopärmar. Det består av handlíngar som tillhört släkten Nordenskiötd och som under århundradens lopp har förvarats på Frugård i Mäntsälåi kommun. När släkten förlorade gården, som såldes âr L9I2, flyttade Erik Nordenskiöld arkivet till Stockholm. Hans son Erik Otto Nordenskiöld testamenterade största delen av det år 1g8? åt Helsingfors universitetsbibliotek. Den värdefullaste delen inköptes till universitetsbiblioteket år Arkivet var packat i stora lådor dil det anlände från Sverige till Hetsingfors. En del av handlingarna var oordnade och en del hade placerats knippvís i kuvert. De i knippen förvarade handlingarnas ordning bibehölls, i rnån av möjlighet, liksom också rubrikerna. En del av arkivet var i dåligt skick och måste konseryeras. I arkivet från Frugård ingår handlingar från 1600-talet till och med lglo-talet. Stäkten Nordenskiöld ägde ett trettiotal gårdar och i arkivet ingår flera olika familjemedlemmars handlingar. Dessutom finns det också några handlingar, som inte tillhört någon medlem av släkten Nordenskiöld. Breven utgör en mycket viktíg del av materialet och de har förtecknats i särskilda grupper enligt varje enskild arkivbildare. I arkivet ingår också handlingar som belyser Nordenskiöldarnas privata och allmänna företag, pro memorior, planer, kalkyler, kartor mm. Bland de handlíngar som berör egendomarna finns bl.a. köpebrev, utslag från rättegångar och bokföring. Frugård-arkivet är indelat i tre huvudgrupper. Den första gruppen består av släkten Norberg-Nordenberg-Nordenskiö1d-Nordenskjöld, deras gemålers ocli barns handlingar. Medlemrnarna i släkten har ordnats i grupper i rakt nedstigande led så att efter varje person följer hans gemål och sedan barnen med respektive äkta hätfter. Den första arkivbildaren var släktens stamfar Johan Erik Norberg eller Nordberg. Han flyttade ât 1692 till Finland som Fabian Wredes förvaltare och skaffade sig en stor fast förmögenhet. Hans söner använde narnnet Nordenberg tilts två av dem adlades år lzel under namnet Nordenskiöld. En släktgren använde namnet Nordenskjöld. Arkivets andra huvudgrupp ansluter sig till släktens fasta förmögenhet och sågföretag. Det fanns inga orsaker att splittra upp dem enligt ägare. Den tredje huvudgruppen består av övrigt material och innehåller främst handlingar av personer utanför slåikten, men i den ingår också tryckt material som inte ha kunnat placeras i någon annan grupp. Faståin Frugård-arkivet delvis var ordnat var det svårt att placera in vissa handlingar i sitt arkivsammanhang. Förväxlingar kan ha skett, specíellt i andra och tredje generationens handlìngar. Anders Johan, Carl Fredrik och Magnus Otto Nordenberg hade alla utbildat sig titl fortifikationsofficerare och deras handstilar var likartade, i s mnerhet under äldre dagar. Samma problem gällde Ulrik och August Nordenskiöld. De som använder arkivet måste beakta detta i sin forskning och korrigera fel som uppkommit vid förtecknandet. Johan Erlksson Nordberg ( ) Brev L2 st Förvaltare Nils Matms handlingar, anteckningsbok , råbrev mm wredes kopiebok Coll.372.l

20 1684. Inventarieförteckningar 2 st. Fabian \tvredes brev till landshövdíngen 1692 (kop.). Handlingar om byn NummÍs råar mm Reduktionen och säterirättigheter stiderby såiteri L Köpebrev för Frugård 1?06-9, Hintzeby 1?10 samt övriga köpebrev. Råkarta över Frugård rzo4, inventarieförteckning 1214 samt bokföring Erik Bruces förteckning över boskap och underlydande på Peippola, Nummis, Savijåirvi, Esbo och Mustiala gårdar. ErÍk Broserius promemoria 1Z0g med Norbergs anmärkningar. Gruvprojekt på osmankatlio och säxjärvi Lzog-2ï. Handlingar daterade år 1?33. Erik Norbergs anteckningsbok. stanislaus Mink von Weinsheu; Dreyfaehe Kunst-Schnur 1692 (tryckt). på pärmens Ínre sida Norbergs "Memoriale" Tiärp IZLà. 19 Anders Johan Nordenberg, adl. Nordenskiöld (1696-tZ68) Brev L725-60, 14 st. Ovriga handlingar 1Z1Z-S3, dikter och tänkespråk, bl.a. "Anmärkningar över Nålrwarande sällsammma Tid". Co Magnus Otto Nordenberg ( ) Tryckta och handskrivna texter om diverse orika ämnen, speciellt teologi och ockultism. Kartor och utkast till ekonomiska företag på Fagerö. Ekonomiska handlingar t , tjänstehandlingar, speciellt rörande Tavastehus' kapitulation. Anna catharina Nordenbergs almanacka från år L748. Carl Fredrlk Nordenberg adl. Nordenskiöld ( ) Brev ,290 st., brevkoncept 83 st. Diverse skrifter om naturvetenskapliga ämnen, gravitation, elektricitet, kometer etc. Promemoria från riksdagen 1256, votum i sekreta utskottet storskiftet 2.J.L756. Texter om ekonomiska åimnen med ritníngar på bl.a. krutmagasin, väderkvarnar, torkrum. Religiösa och filosofiska skrifter. Handlingar rörande 1243-års gränsdragning vid Kymmene älv med kartor över gråinstrakterna. Meritförteckningar, ansökan om pension, brevutkast om armêen, kvitton över leveranser till sveaborg, inventarieförteckning från Tavastehus Militåira byggnadsritningar 4 st. släktutredningar och diverse handlingar rörande privailivet. Dagbok med bl.a. uppgifter om reparationer av sågarna på Fagerö och Nummis. Bokföring LZ 42-49, IZ 60-ZZ, LZZ 6-Z g, LZ Grundritningar och profiler... av Sven Rinman, Apparater och maskiner planerade till Fagerö. l(arta och ett brev av Magnus Otto Nordenberg Co Co Co co lf c f Bokföring , r73g-40, handlingar rörande förmögenheten på L7AÛ-talet, arvsskiften LTZS och IZBB, storskiftet på Frugård. Co

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö -

FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN. vid Linnéuniversitetet - Växjö - FÖRTECKNING ÖVER HUSEBYARKIVEN vid Linnéuniversitetet - Växjö - av Niclas Rosenbalck Växjö, 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: 1 8 Serie A Fastighetshandlingar 9 A I Faste- och vittnesbrev 10 A II

Läs mer

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Mars 2009 2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Detta är ett utsnitt ur den karta Carta marina som framställdes av Olaus Magnus 1539. Kartan anses vara den första något så

Läs mer

Hur hittar jag mitt torp i arkiven?

Hur hittar jag mitt torp i arkiven? LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 2 Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning Gunilla Lundberg Ehnström Andra reviderade upplagan, nätversion, 2008 (första upplagan

Läs mer

Brevens bruksarkiv 1766---:-1920

Brevens bruksarkiv 1766---:-1920 Brevens bruksarkiv 1766---:-1920 A v Fil. kand. Brittmarie Lundh l. Inledning Underlaget för denna uppsats om Brevens bruks arkiv utgöres dels av själva ordnings- och förteckningsarbetet, dels av en uppsats

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52

Denlillasocknen i Det Stora Swerige Folket i Döderhult på 1600-talet Gunnar Källenius har skrivit en bok om Döderhults. Februari 2000 Nr 52 Februari 2000 Nr 52 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET Vad är nu detta? frågar sig säkert mången medlem, som bor långt från Oskarshamn. Tror han verkligen att

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv

Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv Riddarhuset i ett europeiskt perspektiv Ibland kan det vara nyttigt att fundera över sådant som ter sig som självklart. För svenska ättemedlemmar är det självklart att det finns ett pampigt Riddarhus i

Läs mer

ALBERT EDELFELT OCH RYSSLAND

ALBERT EDELFELT OCH RYSSLAND Dessa texter har tidigare publicerats i boken Albert Edelfelt och Ryssland. Brev från åren 1875 1905, utg. Rainer Knapas & Maria Vainio, SSLS 668, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors &

Läs mer

Leufsta Bruksarkiv. En vägledning. Johan Arnman

Leufsta Bruksarkiv. En vägledning. Johan Arnman Leufsta Bruksarkiv En vägledning Johan Arnman Institutionen för ABM Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 Magisterexamensarbete, 15 högskolepoäng, 2012, nr 117 Författare/Author Johan Arnman Svensk

Läs mer

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 2 Aktstycket Aktstycket 3 Omslaget Tidningen Vi fyller 100 år Konsumentbladet Till detta nummer av Aktstycket har vi lånat omslagsbilden från tidningen

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5.

Femte roten, tomt 24. Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70. Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla. Södra Hamngatan 29. Tomt 5. Tomt 5.24 1 Femte roten, tomt 24 Kvarteret Frimuraren Andra roten 1637 57v Andra roten 1657h 70 Sunnan Stora Hamnen, västan Östra Lilla Hamnen Södra Hamngatan 29 Kan det höra till ett tomtkomplex, som

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814

Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814 Olof Elfbrinks köp av Mackmyra Bruk år 1814 Av Tage Klingberg, april 2014. Ulrika och Olof Elfbrink. Målningar från 1830-talet. Foto: Elin Pellpers Mackmyra Bruk, 818 32 Valbo, Sweden Tel: +46-26-13 32

Läs mer

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register

http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Register Historiska notiser http://user.tninet.se/~gek102c/byn.html Sida 1 av 6 Register Nr 1 Vånafjärdens by. Nr 2 Nr 3 Nr 4 del 1 Nr 4 del 2 Nr 4 del 3 Nr 5 Följande citat är hämtat från Buraeus karta över Vånafjärdens

Läs mer

Karl Xl stakade ut riktlinjerna, ty han "såge helst" att "nationellt" folk bosatte sig i Skåne, så att landet blev uppfyllt av svenskar.

Karl Xl stakade ut riktlinjerna, ty han såge helst att nationellt folk bosatte sig i Skåne, så att landet blev uppfyllt av svenskar. Gustaf Otto Stenbock 1658-1664 Gustaf Persson Banér 1664-1669 Augustin Leijonschöld 1670-1675 Magnus Durell 1670-1675 Fabian von Fersen 1676-1677 Göran Sperling 1677-1679 Johan GylIenstierna 1679-1680

Läs mer

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria

Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Studier i släkten Utfalls/von Utfalls äldre personhistoria Amiralen Johan von Utfall får symbolisera släkten som den ende jag kan få fram en bild på. Han får här stå för sjöfarten som var en central del

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

Fortsättning på sidan 4

Fortsättning på sidan 4 Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 4 år 2001 Dambergsgatan 1 "Ring så öppnar vi" Presstopp! Den 19/1 "slår vi upp portarna"

Läs mer

THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid

THROUGH 2010. Välkomna till Ovesholm. Förvaltningsberättelsen. Årets stipendiatberättelser. Våra donatorer. Cora, Kristian och Astrid THROUGH 2010 Välkomna till Ovesholm Förvaltningsberättelsen Årets stipendiatberättelser Cora, Kristian och Astrid Våra donatorer Redaktör n har ordet Det drar ihop sig till stort släktmöte igen, denna

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund

Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund Årgång 16 Nummer 31 Hösten 2012 Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund Om bland annat: Pettson och Findus, Axel Oxenstierna,

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

Mikael Agricolas staty avtäcktes i Wiborg

Mikael Agricolas staty avtäcktes i Wiborg Torsdagen den 7 januari 2010 Wiborgs Nyheter 1 Redaktionsbyrån var fordomsdags: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 36 Redaktionstid kl. 8 12, 7 12. Kontor och expedition: Salakkalahtig. 9. Telefon 3 24 kl. 9

Läs mer

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g GENERATION - II sidan Tabell - II: 3-4... 1 Tabell - II: 5-6... 1 GENERATION - I Tabell - I: 3-4... 2 GENERATION I Tabell I: 3-4... 3 GENERATION II Tabell II:

Läs mer