c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket"

Transkript

1 c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

2 I rrnehåan-sftlrt e ckrrlng Inledntng Gerknäs gårds arklv Sesta gårds arklv Kiala gårds arkiv Frugårds arklv Olkkala gårds arkiv Notsþ gårds arklv Register över brevshrlvare Topograflskt regfster s.2 s.5 s.l I s.16 s.l8 s.26 s.3l s.4l s.63

3 2 Gårdsarkiv i Helsingfors unlversitetsblblioteks handskriftssamlingar Bland de arkiv, som donerats och deponerats i HelsÍngfors universitetsbibliotek fínns sju herrgårdsarkiv. De utgör samtidigt oftast släktarkiv och Ínnehåller handlingar av privat karaktär. I gårdsarkíven ingår ofta handlingar från andra gårdar och ekonomiska företag som slåikterna bedrivit och de har anlänt till biblioteket och förtecknats vid olika tidpunkt. Arkivmässigt representerar de således också olíka perioder och i t.ex. Notsjö gård åir förteckningen uppgjord handling för handling i kronologisk ordning medan de andra gårdarna är förtecknade mera tematiskt. Herrgårdarna ligger i Nylands och Tavastehus län utom Mon Repos som finns utanför Viborg. Mon Repos arkiv ingår inte i denna förteckníng eftersom arkivet består av släkten Nicolayrs privata korrespondens och gårdens ekonomi berörs inte. Avsikten med denna översiktsförteckning är atl ge forskare utanför Helsingfors en bild av de gårdsarkiv som förvaras på universitetsbiblioteket. Handlingarna är tillgängliga för forskarna i universitetsbibliotekets läsesal och de skickas inte som fjärrlån. Största delen av handlingarna är skrivna på svenska men för några arkív finns en finsk översättning av arkivförteckningen att tillgå på biblioteket. Gerknåis (Kirkniemi) Gerknäs herrgård i lojo socken är gammalt frälse med säterirättigheter från och med 1500-talet, som indrogs Till gården anslöts âr t844 Kythä i Osusniemi vilket är frälse sedan år 1561 och senare också flera andra hemman. Agare: Jakob Henriksson Hästesko Lbb6-62, hans änka Kristina Horn, som år var gift med riksrådet Klas Tott 1b6B-96, Hans Tott 1b9z-1600, hans bror Henriks åinka Sierid Vasa , hans son Ake Tott krigsmarskalk ' Klas Tott krigsmarskalk , friherre Lorentz Creutz amiral 160Z-68, friherre Herman Fleming af libelitz generalguvernör , friherre Herman Fleming lagman L674-t7L8, friherre Herman FlemÍng överste LTI}-A1, friherre I(arl Johan Falkenberg hovjunkare , friherre l(arl Cederström lagman ' greve Augustin Ehrensvärd krigsmarskalk L, friherre Otto Ernst Boije landshövding 1762-zs, hans svåger friherre Bengt Axel Boije kapten och Alexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant l771ralexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant I777-L804, hans änka Eva Gustava , greve l(arl Johan Adlercreutz general riksråd L807-L2, Gustav Vilhelm Conradi landshövding , hans svåger Karl Ulrik von Christiernsson och hans åinka Vilhebnina Chartotta Sofia -L862, Karl Gustav von Christiernsson lantbruksråd Sesta (Seesta) Sesta i Nastola socken blev berömd som Göran Magnus Sprengportens hemgård. Den bildades på 1600-talet som ett rusthålt. llgare: Didrik von Essen överste L675-78, dennes arvingar Fromhold von Essen överstelöjtnant 1695 till sin däd L722, Otto Magnus von Essen kornett död 1738' hans åinka Vendela Eleonora Torwigge -L743, änkans andra man Lorentz Glansenstierna överstelöjtnant och änkan -1782, hennes svåger greve Göran Magnus von Sprengporten generalguvernör L782-90, Riksens ståinders bank , carl Gustav Ehrnrooth generalmajor 1?gl-1g12, Gustav Adolf

4 Ehrnrooth generalmajor hans änka Johanna Christina von platen , Carl Albert Ehrnrooth protokollsekreterare 1g6g-Z8. Kiala (Iüiafa) KíaIa i Borgå socken är ett frälsesäteri. Agare: Thomas Adtercreutz kornett 1?88-96, greve Karl Johan Adlercreutz general riksråd , Johan Henrik linderth brukspatron tg15- (köpet stupade på adelsprivilegierna och gården övertogs först av amíral Karl Olof gronstedt och sedan överste Henrik Thomas Adlercreutz som pantsatte den åt Linderth år 1820) och dennas änka Johanna samt dennes systerdotter Augusta Elisabeth Brandt, köpman Brants änka -1862, Johan Gustaf Ferdinand Brandt ' friherre Axel Gustaf Mellin 18?6-83, I(arI Axel Lewin fabrikör , Karl Oskar Leonard Lewin fabrikör Frugård (Alítalo) Frugård i Mäntsälål socken bildades på 1650-talet av nio hemman, som år 1606 donerats åt Gertrud von Ungern. Såiterirättigheter innehade gården från och med år 1654' de indrogs 1681 och gården omvandlades till säterirusthåll. Köptes till arvegods år På 1860-talet anslöts Arola frälsehemman och på 1910-talet hälften av Sahari frälsehemman. Bägge hemmanen hade år 1606 donerats åt Gertrud von Ungern. Av gården åtskiljdes år 1780-Bb Ulriksdal och Andersberg. llgare: Johan Nordberg förvaltare t70g-12, hans son Karl Fredrik Nordenberg adlad Nordenskiöld överste I72l-79, Adolf Gustav NordenskÍöld överste 1ZB0-182t, hans änka Hedvig Eleonora -1833, Nils Gustav Nordenskiöld riksråd , NÍls Otto Nordenskiöld hovrättsnotarie 1 gg7-t Olkkala (Olkkala) Olkkala herrgård i VictÍs socken åtnjöt säterirättigheter från och med år Den indrogs 1682 men Henrik Ekestubbe fick njuta den under sin livstid. Efter hans död 1694 omvandlade gården till ett såiterírusthåll. Ar 1?68 anstöts Heikkilä' år 1786 Taara och år 1801 Siiri hemman alla i Maikkala by tíll gården. De var Henrik Ekestubbes köpefrälse från och med 1640 och blev augmenthenman till gården. Agare:Esko Maununpoika 153g-48, Bengt Bengtsson 1b4g, simon Eriksson Ekestubbe länsman , Bertil Simonsson Ekestubbe länsman 156g-g4, Lars Bertilsson Ekestubbe underlagman , Henrik Larsson adlad Ekestubbe major L627'60, hans arvingar -t662, Henrik Ekestubbe ryttmåistare 1663-g4 och dennes arvingar, I(arl Ekestubbe kornett L729-56, I(arl Fredrik Ekestubbe överstelöjtnant L757-84, KarI Johan Ekestubbe lagman 1zg5-g6, Joackim von Glan hovrättsråd L787, Joackim Johan von Glan sekreterare 1ZBB-1810, hans dotter kamrersänkan Kristina Lovisa Arnkihl , Johan Gadolin professor ' hans svåger Gustav Gabriel af Hällström professor dennes arvingar Notsj,ö (Nuutajärvt) I Urjala socken ligger Notsjö, ett frälsesäteri som bildades av fyra tilt Carl Beck donerade hemman år 1606 och åtnjöt säterifrihet från och med âr På 1830-talet anslöts Kinola till gården oeh på 1880-talet Valajärvi enstaka 3

5 fråilsegods samt Anttila och Pietilä frälsehemman i väkkärä by, som hade donerats åt Carl Beck år Ägare: Carl Beck , hans änka Cecilia Hufvudsköld , I(arl Bäck introd. Båick i Finland hans änka Ebba Ramsay död 166?, Hans Johan Bäek överstelöjtnant död 1701 hans änka Elisabeth Grass död, L224, Henrik Johan Bäck fänrik död 1753, dennes arvingar till 1757, hans systerdottersson Henrik Agricola borgmästare dtjd L781, hans svåger Jakob Wilhelm de Pont kapten L782-97, Johan Furuhjelm kapten rtgz-lbao, otto wilhelm Furuhjelm hovrättsråd , Johan Agapetus Törngren arkiater

6 Gerknåis gård 5 Gerknåis gård är belägen Í Lojo socken på ett näs mellan Lojo sjö och tillsjön. Gården nämns första gången år 1455 men den har varit frälsegods ända sedan 1300-talet. Flera betydelsefulla personer har sammanlänkats med gården och området har ägts av bl.a. marskalkarna Ake Tott, Claes Tott, Augustin Ehrensvärd och C.G.E. Mannerheim. Huvudbyggnaden uppfördes åren L746-LBL4. Både huvudbyggnaden och förvaltarens bostad har skyddats år Som störst omfattade gården ca 2000 hektar och år 19g2 omfattade den 740 hektar. Arkivet behandlar huvudsakligen perioden från 1920-talet till år Spridda handlíngar ingår från slutet av 1800-talet, främst oiíka kontrakt. Huvudvikten ligger vid marskalk Mannerheims tid (194S-S1) samt tiden då General Gustaf Mannerheims stiftelse åigde gården ( ). Arkivet behandlar lantbruket och fråimst boskapsskötsel. Till gården hörde ända till år 1945 en privat skola, Gerknäs lägre folkskola, vilkas handlingar i viss mån har bevarats. Gerknäs gårds arkiv deponerades i HelsÍngfors universitetsbibliotek av bergsrådet Aarne Aarnio i juli 1992 och förtecknandet bekostades av Mannerheim-Stiftelsen. Arkivet förtecknades efter allmänna arkivschemat. Den äldre delen av Gerknäs gårds arkiv finns på rìksarkivet i Helsingfors. Det innehåller handlingar från 1300-talet till början av 1900-talet. Gårdens dåvarande ägare, C.G. von Christiernsson donerade åren 1Bg4 och l89g handlingar dit.

7 6 Gerknäs gårds arkiv Colt.4l4 Förteckningar Kartotek över arbetsfolk Protokoll Signum Coll.414:BaL Mannerheim-Stif tetsens Gerknäs kommittêprotokoll Coll.414:Ca1 Avsända handlingar Avsända handlingar Skattedeklarationer (gallrade) Förvaltarens månadsrapporter Anlåinda handllngar Coll.414:DaL Coll.414:Db1 CoIl.414:Dc1 Anlända handlingar Bokförlng Coll.414:Ea1 I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok 194L-I L Coll.414:Gal Coll.Al4zGa2 Coll.414:Ga3 CoII.4L4zGa4 Coll.414:Ga5 CoIl.414:Ga6 Coll.414:Ga7 Coll.414:Ga8 Coll.414:Ga9 Coll.414:Gal0 Coll.414:Ga11 ColI.AIAtGaI2 Coll.414:Ga13 Coll.414:Ga14 Coll.414:Ga15 Coll.414:Ga16 Coll.AL4:GaI7 Coll.414:Ga18 Coll.414:Ga19 Coll.Al4zGa20 Coll.Al4:Ga2I CoII.Al4zGa22 Coll.AL4:Ga23 Coll.A 4zGa24 ColI.AI4:Ga25 Coll.AL4:Ga26 Coll.A 4zGa27 Coll.Al4:Ga28

8 7 I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok I II I II I II L r I L s Coll.414:Ga29 Coll.414:Ga30 Coll.414:Ga31 CnlI.AI4:Ga32 Coll.414:Ga33 Coll.414:Ga34 Coll.414:Ga35 Coll.414:Ga36 Coll.414:Ga37 Coll.414:Ga38 Coll.414:Ga39 Coll.414:Ga40 Coll.AlAtGa I Cn.ll.414zGa42 Coll.414:Ga43 Coll.AI4:Ga44 Coll.414:Ga45 Coll.414:Ga46 Cnll.414:Ga47 Coll.414:Ga48 Kvitton (gallrade) Huvudböcker Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Övrlga räkenskapshandllngar Diverse räkenskaper från otika år Handlingar förtecknade enligt innehåll Boskapsskötsel Intyg Stamböcker Provmjölknings- och dagböcker Provmjölknings- och dagböcker Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap ladugårdsbok, kalvhäfte Ladugårdsbok Mjölkningslängder, hönsgården s t927-l Coll.414:Gcl Coll.414zGe2 Coll.414:Gc3 Coll.414:Gc4 Coll.414:Gc5 Coll.414 Gc6 Coll.414:Gdl Coll.414:Ha1 Coll.Al4:lfa2 Cotl.414:Ha3 Coll.414:Ha4 Coll.414:Ha5 Coll.414:Ha6 Coll. t4:ha7 Coll.414:Ha8 Coll.414:Ha9 Coll.414:Ha10 Coll.414:Ha11

9 Kontrollresultat I Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok (Gerknäs gård) (Gerknäs gård (Gerknäs gård) (Gerknåis gård) (Gerknäs gård) (Gerknåis gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) L926-L l94i t L943-L I t L Coll.414:Hab1 Coll.414:Hab2 CoIl.414:Hab3 Coll.414:Hab4 Coll.414:Hab5 Coll.414:Hab6 Coll.414:Hab7 Coll.414:Hab8 Co11.414:Hab9 Co11.414:Hab10 Coll.414:Hab11 Coll.414:Hab12 Coll.414:Hab13 Coll.414:Hab14 Coll.414:Hab15 Coll.414:Hab16 Coll.414:Hab17 Coll.414:Hab18 Coll.414:Hab19 Coll.414:Hab20 Cotl.414:Hab21 CoII.AI4:Hab22 Co11.414:Hab23 ColI.AL4:Hab24 Coll.414:Hab25 Coll.414:Hab26 Coll.414zHab27 Coll.414:Hab28 CoIl.414:Hab29 Coll.414:Hab30 Coll.414:Hab31 Coll.414 Hab32 Coll.414:Hab33 Coll.414:Hab34 CoIl.414:Hab35 Coll.414:Hab36 Coll.414:Hab37 Coll.414:Hab38 Coll.414:Hab39 Coll.414:Hab40 Coll.414:Hab41 Coll.AL4:Hab42 Coll.414:Hab43 CoIl.4L4zHab44 Coll.414:Hab45 Coll.414:Hab46 ColI.AL4:Hab47 Coll.414:Hab48

10 Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) tadugårdsbok Ladugårdsbok Mjölkningskontobok Ladugårdsbok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Odlingar Coll.414:Hab49 Coll.414:Hab50 Coll.414:Hab51 Coll.414:Hab52 Coll.414:Hab53 Coll.414:Hab54 Cott.414:Hab55 Coll.414:Hab56 Coll.414:Hab57 Coll.414:Hab58 Coll.414:Hab59 Coll.414:Hab60 Coll.414:Hab61 Coll.414:Hab62 Coll.414:Hab63 Coll.414:Hab64 Coll.414:Hab65 I Diverse handlingar Arbetsdagböcker Coll.414:FIbl DagsverkslÍsta Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Skogsvård Arsberåittelser Byggnader, reparationsarbeten Försäkringar, pensionsförsäkringar s L L L t Coll.414:FIba1 Coll.414:FIba2 Coll.414:FIba3 Coll.414:Hba4 Coll.414:FIba5 Coll.414:FIba6 CoIl.414:FIba7 Coll.414:FIba8 Coll.414:Flbag Coll.414:FIba10 Coll.414:Hba11 Coll.414:Hba12 Coll.414:Hba13 Coll.414:Hba14 Coll.414:FIba15 Coll.414:FIba16 Coll.414:FIba17 Coll.414:FIba18 Coll.414:FIba19 Coll.414:FIba2O Coll.414:FIba21 ColI.AL4ttlba22 Coll.414:FIba23 Coll.414:Hcl Coll.414:Hdl Co11.414:Hel Coll.414:Hfl

11 Andra försäkringar Arbetare, löneutbetalnlngar ColI.AL4z}jf.2 10 Löne- och arbetsintyg Lönelistor Lönelistor Lönekort Lönekort Lönelistor 1-14 Lönelistor Lönelistor Lönelistor 4L-62 Lönelistor Lönelistor Lönelistor Iönelistor Lönelistor Lönelistor LTT-L?L Lönelistor I22-I32 Lönelistor I33-t47 Lönelistor Lönelistor L64-L75 Lönelistor I76-L87 Lönelistor Iönelistor Iönelistor 208-2L3 Iönelistor 2L4-2I7 Uno Donners kartong Kontrakt Gerknäs privata lägre folkskola Priser och utmärkelser Diverse handlingar Inventariebok Lagerbok Kartor och rltnlngar I(artor Kartor I(artor Ritningar: växthus Ritningar: ekonomibyggnader Ritningar: huvudbyggnaden Planer och promemorlor Diverse planer och promemorior s CoIl.414:Hgal Coll.414:Hga2 Coll.414:Hga3 Coll.414:Hga4 Coll.414:Hga5 Coll.414:Hgb1 Coll.414:Hgb2 Coll.414:Hgb3 Coll.414:Hgb4 Coll.414:Hgb5 Coll.414:Hgb6 Coll.414:Hgb7 Coll.414:Hgb8 Coll.414:Hgb9 Coll.414:Hgb10 Co11.414:Hgb11 Coll.414:Hgb12 Coll.414:Hgb13 Coll.414:Hgb14 Coll.414:Hgb15 Coll.414:Hgb16 Colt. 14:Hgb17 Coll.414:Hgb18 Coll.414:Hgb19 Coll.414:Hi1 Coll.414:Hk1 Coll.414:Hl1 Coll.414:Hm1 Coll.414:Hm2 Coll.414:Hm3 Coll.414:Hm4 Coll.414:Ia1 Coll.AL4z\a2 Coll.414:Ia3 Coll.414:Ib1 Coll.AL4 lb2 Coll.414:Ib3 Coll.414:Ma1

12 Sesta gård 11 Arkivet inköptes år 1873 till universitetsbiblioteket av herr Palen i Nurmijärvi, som köpt dem på en auktion efter hovrådet O. Furuhjelm. Handlingarna är inbundna i numrerade häften. På beståillningen anges arkivets narnn, kollektionsnummer samt kartongens nummer. Göran Magnus Sprengporten - rltningar, biographlca, uppsatser, anteckningar Fragment av teckningar, trädgårdsritning, plan till byggning, planritningar och verser, lugnet på Sesta, belägenheten på norra allêen på sesta L9/ värderìng av sesta gård. Göran Magnus Sprengportens dikter. Meritförteckning I3/Z ITT4. Diverse anteckningar bl.a. början av en anhållan om att få återkomma till Finland. Kvitton, skuldsedel 1ZB6-BG. Sprengporten: Resan till Ryssland. Gören Magnus sprengporten: Anmåirkningar vid min sons journal, Mina tidsfördriv i Kiev uti åtskiiliga åimnen, Samling av mina lediga stunder vid skottåret det 50:e av min levnad, En kort utsikt av det svenska Finland betraktat till sitt civila, så väi som till sitt politiska tillstånd av en våilment lantman (fragm.), porttrait Tiree de lhistoire des conspirations par M. Duponts du Tortre, Något om Gibraltar, Reflexions dún ami qui aime son prince et sa patrie, dikter och anteckningar (franska), Försök till en plan för unge herr baronens studier. Signum: Co11.450:1 (handling 1-81) Handlingar kejsarinnan Elisabets manisfest LB/B LTAZ,Zst (ryska), säkerhetsbrev för köpmannen pirman Tim från Eura församling 1Bl9 1742, edsformulär och kungörelse av Keith rs/g t242, Elisabeths manifest 7 /Lr L742, Göran Magnus sprengporten: En finsk officers brev till sin våln i stockholm skrivne efter regentförändringen 1glg 1772, Mina tankar vid närvarande förändring av regeringssättet år 1773, fragment av Valhalla ordens protokoll l7gb, Memorial om passevolansen till riksdagen, ej föredraget, Memorial om storskiftet 22/ Handlingar rörande AnJalaförbundet, krlget, etc. Ett häfte med avskrifter av handlingar rörande Anjalaförbundet, ett häfte med översättníngar till ryska eller ryska referat av handlingar rörande Anjalaförbundet. brev som berör förhållandena i Finland 1788, utkast till manifest "Det är noggsamt bekant..." utkast till ny regeringsform överlåimnad av finska armêen till kejsarinnan, anonyn skrivelse eventuellt von Törne, utkast till finska armêens kungörelse på riksdagen 1788, översättningar till ryskarjåigerhorns memorial

13 L2 oktober L788, utkast till utförande av finska nationens konfederation i avseende på Finlands sjålvständighet undertecknad J.A. Jägerhorn 24/IL 1788, Reflexions sur la piece ci joint, init; som den tidpunkt.., init; De skakningar som övergått.., init; Att sedan svenska och finska nationen..., not undertecknad av Jägerhorn 2r/L2 1788, andra handlingar om planerna på en finsk konfederation, ett häfte med avskrivna ryska rapporter lz8g, anfailsplaner lzgg mm. Protokoll víd 1789 års riksdag 23/g-24/4, Sprengporten: Rörande sveriges inre förhållanden, dialog skriven efter Gustav III:s död. Coll.450:1 (handling 1-81) Handlingar rörande krþet och Borgå lantdag Diverse handlingar Coll.450:2 (handling ) Handlingar rörande militären Spreng rorten: Militaire Scala, Ia Finlande considerêe sous ses rapports politíque et militaires, Memoire (fragm), Fragment d'un project pour une deffence nationale en Finlande. Jägerhorns spionverksamhet i l(arelen Sammandrag över Karelens försvarsberedskap 1776, militärstaten i Finland LTB7, Ktingspors pro memoria om lantvärnet 1802, Llste sur les troupes FÍnnoises qui doivent toujours exister en êtat complet, promemorior om formationernas storlek, rusthållarnas skyldigheter, roteringen. J.F. Aminoff: Tal tiii kejsaren på finska militärens vägnar 1910, Remarques sur lrordonnance du I octobre LBL2, concernant les officiers de lancienne armêe de Finlande. G.w. Ladau: Betänkande om formationer av första finska sjöekipaget Jägerhorns spionkarta över Nyslott LZZ6. Handlingar rörande frågan om det ösfllgaste Ftnlands avsklgande från övrlga Ftnland 1826-tBZz R.H. Rehbinders och carl lvallêens memorial och uflåtanden samt övriga handlingar. Coll.450:lfol Coll.450:2 (handling ) Handlingar rörande Lantmäteri, hemmantal och skiften Promemoria om lantmíitartaxan 1804, sammandrag av lantmåitarförfattningen samt handtingar om lantmáteriet Ì Finland samt lantmäteritaxan. utdrag av häradsräkenskaper som visar antalet hemman i Norra fögderiet i l(arelen lz5g, promemoria om detníngsgrunder vid storskiften, om krono och skattehemman samt en skrivelse om åkervidden i Vasa län IBBB. Handlingar rörande handel, lndustrt och bergsbruk Handlingar som berör saltinförsel i Helsingfors 1g09, senatens framställning om stapelfrihet åt vissa städer, intyg om Grönstrands

14 garveri i Helsingfors Fredrik Grönstrand: tankar till fabrikernas upphjälpande utí det nyligen erövrade Finland. utdrag ur en avhandling "Reflexioner över Finlands slöjder och handel år 1822". 13 C.O. Bremer; Relation om jåirnbruk 1909, promemoria om möjligheterna att i Finland få tackjärn om förbud mot Ínförsel från sverige genomförs, handlingar om import från sverige 1g0g-1g2g, promemoria om järnbruken i Fintand 1a90, övriga handlingar om bergsbruk Coll.450:2 (handlíng ) Handlingar rörande postväsendet Handlingar som berör organisationen av postgången i Finland, speciellt postgången till sverige samt hur posten kan utvecklas, odaterade samt promemorior om posteljonernas anställning, assurering av postförsändelser och om posthus. Handlingar rörande þrkan och undervlsnlngen Avskrift av reskript rörande prästerskapet 2/ , tillsättningen av pastoratet i savitaipale 1295 och kyrkoherdeämbetet Í Föglö 1824, promemoria om en akademi i Borgå 1g09 och om skolorna i Finland 1830 samt om biskopsstiften i Finland. Diverse handlingar sprenportens redovisning för beviljande av medet üll understöd av den fattiga befolkningen. C.F. Tengström: Promemoria om organisationen av ett nytt sjötullväsen i Finland Stadgeförslag om gåistgiverierna i Borgå 1g09. Friedrich Mattens skrivelse 5/6 lg09 om tullförvaltare Borg. Alexander I:s skrivelse om införandet av ryska mynt i Finland l7/r ukas till greve steinheil om uflänningars inresa till Finland. LL/z I.I. sneckenström: projekt om lagskipningens förbättrande samt om inråittandet av en ekonomi- och stallstat. lg0g? Promemoria om beräknandet av tjänstemännens löner. reskript till greve N.I. soltikoff om det franska infallet Lgrz. LB/z Order till armêen i Vilna Lg/6IBLZ. Fullmakt för protokollssekreteraren vid justitiedepartementet Jabel. Undet. L3/7 I8L7. Resolution om överstetöjtnant Barcks ansökan om att beklä en tjänst med lägre värdighet gt/l21g12. Instruktion rörande myntförhåltandet 19/6 1g19. Edsformulär. Författningsenliga avgifter för gåvor. Handlingar rörande teaterdirektör wildners ansökan om rätt att Coll.450:3 (handling L7r-266)

15 t4 uppföra skådespel i Helsingfors LBZZ. Robert Brehmer: VÍrrig inlaga till kejsaren 26/t lg2g. Generalguvernörens skrivelse till senaten om beviljande av ett lån på rubel åt landshövding Wallêen,29/!!-1l /n 1æ1. Antydan till guvernörerna var det är tillåtet för judar att bo. r5/r G.W. ladau biographlca Pråistbetyg, handlingar om anställandet av Ladau, permissionsanhållan, personlig ekonomi och inkomster från översteboståillet i Raseborg , skulder. CoIl.450:3 (handling ) Brev För breven anges signum med kollektionsnummer+kartongens nurnmer+handlingens nummer. En stor del av breven är avskrifter och koncept. Mottagare: Alexander I Tavastehus stad 1819? Mottagare: Officerskåren i Finland (baron Aminoff) Alexander I 1gl10 lgtl Mottagare: C.G. Armfelt G.M. Sprengporten 5 st. s.a. l7gg G.W. Ladau 21 st. s.a Mottagare: hertig Carl prosten tüidên tz92 Mottagare: Elmêen Backman 2 st. 1ZBB Mottagare: Gustav III C.G. Armfelt 6 st. l7gg Mottagare: Hamilton G.M. Sprengporten 1ZBB Mottagare: Hastfer Güntzell 3 st. 1ZSB Mottagare: Klick Baer 2 st. 1ZBS Mottagare: Kottzoube G.M. Sprengporten 1806 Mottagare: G.W. Ladau A. Ehrenström l81z Fedor Norring 1822 Reuterskiöld 1815 Zakrewsky LB2Z Mottagare: Meyerfeldt G.M. Sprengporten IZBB Coll.450:3:205 Coll.450:3:206 Coll.450: 1 : 47, ColI.450: 1 :49, Cott , Coll.450 :3 :208, Coll.450:1 48 Coll.450:3: Coll.450:3:231 Coll.450:1:49 Coll.450: 1 : 47, CÃ11.450: 1 :48 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:3:233 Coll.450:2:155 Coll.450:3:234 Coll.450:3:235 Coll.450:1:49

16 15 Mottagare: Napoleon baron de Linsingen 1801 Mottagare: R.H. Rehbinder G.W. tadau 10 st. s.a. I8L2-I827 Mottagare: Mottagare: Scheffer G.M. Sprengporten 1779 G.M. Sprengporten Alexander I 1809 C.G. Armfeldt 13 st Elmêen 4 st v. Fiandt 4 st Glansenstierna 2 st Hamilton 1788 Hastfer 6 st Ieckeln 1788 J.A. Jägerhorn 13 st C.H. Klick 2 st Klick + Wilh. von Törne 2 st Montgomery 1788 Mussin-Puschkin 2 st. 1ZBB Rautenfeld 1788 B.V. Stackelberg 1226 v. Törne 2 st Vilh. von Törne? Klick 2 st. 1ZB8 greve llt/ittgenstein Mottagarez A. Zakr ewsky G.W. ladau 4 st. s.a Mottagare: okänd Joh. Sparre 1776 G.M. Sprengporten s.a. Tiesenhausen 2 st. 1Z8B CoIl.450:3:237 Coll.450: Coll.450:3:248 Coll.450:3:249 Coll.450 :3 :260-25I, Coll. 450: 1 : 49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450: 1 :49, Coll.450:3:254 Coll.450:1:49 Coll.450:3:256, Coll.450: 1 :49 Coll.450: Coll.450:3:259, Coll.450: 1 :49 Coll.450:3:260 Coll.450:3:260, Coll.450: I :49 ColI.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:3:261 Coll.450:1:49 Coll.450:3:260,Coll.450: 1 :49 CoLI.450:32262 Coll.450 3:236, Coll.450:3: Coll.450:3:266 Coll.450:3:267 Coll.450:1:49

17 16 Kiala gård och fami[en Edelfelt Coll.3?B Arkivet har tidigare varit uppdelat i tre olika samlingar men i samband med förteckningsarbetet 1994 förenades handlíngarna med samma proveniens titl ett arkiv. I korrespondensen har personerna identifierats så noggrannt som möjligt. Som självständiga arkivbildare inom arkivet förekommer: arkítekten Carl Albert Edelfelt ( $), hans hustru Alexandra (född Brandt, l8gg-1901) och deras tre barn, målaren Albert Edelfelt ( s), lärarinnan AdelaÍde (Annie) Edetfett ( ) samt låirarinnan och författaren Berta Edelfelt ( ). Ytterligare förekommer Albert Edelfelts son Erik Edelfelt ( ). Via sin mor härstammade Albert Edelfelt från släkten Brandt i Borgå och också deras handlingar ingår i arkivet. En central gestalt blir Alexandra Edelfelts mor Augusta Brandt (född Streng ) samt systern Gustava Elisabeth (Mintu) Brandt. Alexandra Edelfelts brors, Gustav Brandts hustru Fanny samt deras barn Ada, Adde, John, Karin, Mintu och Thyra Brandt är de släktingar som huvudsakligen förekommer i brewåixlingen. I arkivet finns följande smeknamn: Atte = Albert Edelfelt, BlÍs, Bliss = Berta Edelfelt, Sancu, Sandra, Sassa = Alexandra Edelfelt Edelfelt, Albert Gustav Aristides ( ), Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Augusta Alexandra ( ) Ankomna brev, brevkoncept Edelfelt, Alexandra Elisabeth Adelaide (Annie, ) Ankonna brev. Edelfe1t, Berta Carolina ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Carl Albert ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Albert Johan Erik (1BBB-1910) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Augusta Elisabeth ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Gustava Elisabeth (Mintu) Ankomna brev. ColI CoIl Coll CoIl CoII CoIl CoIl CoII CoIl CoII CoII CoIl Co

18 L7 Brandt, Fanny (född Pomell) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Karin Ankomna brev. övriga brev. Albert Edelfelts handlingar: Artiklar, uilåtanden, pro memorior, nanuskript, tal, föredrag, dikter. skolbetyg oeh diverse andra intyg. Handlingar som berör ekonomi och egendom. Diverse andra handlingar. Diplom over franska hederslegionen. Kondoleanser med anledning av Albert Edelfelts död Alexandra Edelfelts handlíngar: Tal, dikter, verser och diverse andra skrivelser, dädsannons Betatning av Albert Edelfelts målning 1886, minnesböcker och dagböcker från åren 1g4z-1ggg. Annie Edelfelts handlíngar: opublicerade artiklar om kvinnans ställning, aforismer, dopattest, dikt och minnesböcker 2st. inteckningshandlíngar för Haiko gård Annie och Berta Edelfelts testamenten och bouppteckning. Friherrinnan Hahns dagbok carl Hallenborgs "Minnesteckning över Elof Gustav Edelfelt". Berta Edelfelts handlingar: Manuskript för boken "Sophie Mannerheim'f Opublicerade verk och artiklar. Manuskript till artikel om Albert Edelfelts liv, dikter essèer, utdrag ur Emilie Björkstêns brewåixlíng. samlat forskníngsmaterial för biografin om sophie Mannerheim. Hedersdiplom, yrjö Hirns tal vid Berta Edelfelts grav Handlingar om upphovsmannarätt 1gg1-33. Tidningsurklipp. carl Albert Edelfelts handlíngar: inbjudan till Ellen Edelfelts dop 1859, mertiförteckning, skissbok från en uilandsresa 1g52-Sg, aktiebrev till bolaget för Thölö parkanläggning 1g52. Handlingar som berör Kiala gård RitnÍngar, tjänstehandlingar, protokoll, dombrev, skattehandlingar, brewäxlíng och diverse andra handlingar. Varia Ada Brandts och Vllhelmlna Brandts handlingar. Kuvert CoII Coll ColI cæ ,l2 Coll CoIl CoIl CoII CoIl ColI CoII CoII ColI Co Cotl Co

19 Frugård, släkten Nordensklölds arkiv 18 Frugårds-arkivet i Helsingfors universitetsbibliotek omfattar inalles 52 pärmar octt 2 foliopärmar. Det består av handlíngar som tillhört släkten Nordenskiötd och som under århundradens lopp har förvarats på Frugård i Mäntsälåi kommun. När släkten förlorade gården, som såldes âr L9I2, flyttade Erik Nordenskiöld arkivet till Stockholm. Hans son Erik Otto Nordenskiöld testamenterade största delen av det år 1g8? åt Helsingfors universitetsbibliotek. Den värdefullaste delen inköptes till universitetsbiblioteket år Arkivet var packat i stora lådor dil det anlände från Sverige till Hetsingfors. En del av handlingarna var oordnade och en del hade placerats knippvís i kuvert. De i knippen förvarade handlingarnas ordning bibehölls, i rnån av möjlighet, liksom också rubrikerna. En del av arkivet var i dåligt skick och måste konseryeras. I arkivet från Frugård ingår handlingar från 1600-talet till och med lglo-talet. Stäkten Nordenskiöld ägde ett trettiotal gårdar och i arkivet ingår flera olika familjemedlemmars handlingar. Dessutom finns det också några handlingar, som inte tillhört någon medlem av släkten Nordenskiöld. Breven utgör en mycket viktíg del av materialet och de har förtecknats i särskilda grupper enligt varje enskild arkivbildare. I arkivet ingår också handlingar som belyser Nordenskiöldarnas privata och allmänna företag, pro memorior, planer, kalkyler, kartor mm. Bland de handlíngar som berör egendomarna finns bl.a. köpebrev, utslag från rättegångar och bokföring. Frugård-arkivet är indelat i tre huvudgrupper. Den första gruppen består av släkten Norberg-Nordenberg-Nordenskiö1d-Nordenskjöld, deras gemålers ocli barns handlingar. Medlemrnarna i släkten har ordnats i grupper i rakt nedstigande led så att efter varje person följer hans gemål och sedan barnen med respektive äkta hätfter. Den första arkivbildaren var släktens stamfar Johan Erik Norberg eller Nordberg. Han flyttade ât 1692 till Finland som Fabian Wredes förvaltare och skaffade sig en stor fast förmögenhet. Hans söner använde narnnet Nordenberg tilts två av dem adlades år lzel under namnet Nordenskiöld. En släktgren använde namnet Nordenskjöld. Arkivets andra huvudgrupp ansluter sig till släktens fasta förmögenhet och sågföretag. Det fanns inga orsaker att splittra upp dem enligt ägare. Den tredje huvudgruppen består av övrigt material och innehåller främst handlingar av personer utanför slåikten, men i den ingår också tryckt material som inte ha kunnat placeras i någon annan grupp. Faståin Frugård-arkivet delvis var ordnat var det svårt att placera in vissa handlingar i sitt arkivsammanhang. Förväxlingar kan ha skett, specíellt i andra och tredje generationens handlìngar. Anders Johan, Carl Fredrik och Magnus Otto Nordenberg hade alla utbildat sig titl fortifikationsofficerare och deras handstilar var likartade, i s mnerhet under äldre dagar. Samma problem gällde Ulrik och August Nordenskiöld. De som använder arkivet måste beakta detta i sin forskning och korrigera fel som uppkommit vid förtecknandet. Johan Erlksson Nordberg ( ) Brev L2 st Förvaltare Nils Matms handlingar, anteckningsbok , råbrev mm wredes kopiebok Coll.372.l

20 1684. Inventarieförteckningar 2 st. Fabian \tvredes brev till landshövdíngen 1692 (kop.). Handlingar om byn NummÍs råar mm Reduktionen och säterirättigheter stiderby såiteri L Köpebrev för Frugård 1?06-9, Hintzeby 1?10 samt övriga köpebrev. Råkarta över Frugård rzo4, inventarieförteckning 1214 samt bokföring Erik Bruces förteckning över boskap och underlydande på Peippola, Nummis, Savijåirvi, Esbo och Mustiala gårdar. ErÍk Broserius promemoria 1Z0g med Norbergs anmärkningar. Gruvprojekt på osmankatlio och säxjärvi Lzog-2ï. Handlingar daterade år 1?33. Erik Norbergs anteckningsbok. stanislaus Mink von Weinsheu; Dreyfaehe Kunst-Schnur 1692 (tryckt). på pärmens Ínre sida Norbergs "Memoriale" Tiärp IZLà. 19 Anders Johan Nordenberg, adl. Nordenskiöld (1696-tZ68) Brev L725-60, 14 st. Ovriga handlingar 1Z1Z-S3, dikter och tänkespråk, bl.a. "Anmärkningar över Nålrwarande sällsammma Tid". Co Magnus Otto Nordenberg ( ) Tryckta och handskrivna texter om diverse orika ämnen, speciellt teologi och ockultism. Kartor och utkast till ekonomiska företag på Fagerö. Ekonomiska handlingar t , tjänstehandlingar, speciellt rörande Tavastehus' kapitulation. Anna catharina Nordenbergs almanacka från år L748. Carl Fredrlk Nordenberg adl. Nordenskiöld ( ) Brev ,290 st., brevkoncept 83 st. Diverse skrifter om naturvetenskapliga ämnen, gravitation, elektricitet, kometer etc. Promemoria från riksdagen 1256, votum i sekreta utskottet storskiftet 2.J.L756. Texter om ekonomiska åimnen med ritníngar på bl.a. krutmagasin, väderkvarnar, torkrum. Religiösa och filosofiska skrifter. Handlingar rörande 1243-års gränsdragning vid Kymmene älv med kartor över gråinstrakterna. Meritförteckningar, ansökan om pension, brevutkast om armêen, kvitton över leveranser till sveaborg, inventarieförteckning från Tavastehus Militåira byggnadsritningar 4 st. släktutredningar och diverse handlingar rörande privailivet. Dagbok med bl.a. uppgifter om reparationer av sågarna på Fagerö och Nummis. Bokföring LZ 42-49, IZ 60-ZZ, LZZ 6-Z g, LZ Grundritningar och profiler... av Sven Rinman, Apparater och maskiner planerade till Fagerö. l(arta och ett brev av Magnus Otto Nordenberg Co Co Co co lf c f Bokföring , r73g-40, handlingar rörande förmögenheten på L7AÛ-talet, arvsskiften LTZS och IZBB, storskiftet på Frugård. Co

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Skävisunds säteri. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Skävisunds säteri. 2017-01-04 Historik Handlingar omfattar tiden 1642-1898 Skävisund, berustat säteri nummer 34 Skäfwesund 3 mantal eller Skjedvi 2 mantal och Skredesta

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Vallentuna Folkrörelsearkiv 2015-12-02

Vallentuna Folkrörelsearkiv 2015-12-02 Vallentuna Folkrörelsearkiv 2015-12-02 Handlingar rörande Grana by i Vallentuna socken Nedanstående handlingar totalt inlämnades 1797 Utdrag ur laga ting Vallentuna Härad 1797 Anteckningar angående köp

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Welanders släktarkiv.

Welanders släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Welanders släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1802-1938. Familjen Welanders släktarkiv sänktes som gåva till Örebro stadsarkiv (lev. 116/99, 53/01)

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA

SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA SLÄKTEN MIKONHEIKKI PARAKKA Familj 1 Henrik Mickelsson, Nybyggare i Mikonheikki, Jukkasjärvi sn., nämnd 1684-1717 [dombok, mtl]. Henrik Mickelssons ursprung är obekant, men enligt domboken för Jukkasjärvi

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik.

FÄ=Fryksände, GM=Gräsmark, GS=Gunnarskog, MS=Mangskog, RS=Ransäter, ÖF=Östra Fågelvik, ÖM=Östmark, ÖÄ=Östra Ämtervik. II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 Personförteckning i Olov Bergqvist släktforskning per tisdag 30 oktober 2012 s. 1 (5) 1585 Henrik Henriksson Laaininen Far t III-2 1570 Anders Olsson Far t III-3 1570 Simon

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18

46 von Johnstone. Ätten Johnstones vapen. Gunnar Tonnquists släktbok 46. Flenshult i Kalstorp. 46_v johnstone.docx Sidan 1 2010-08-18 Gunnar Tonnquists släktbok 46 46 von Johnstone Ätten Johnstones vapen 46 von Johnstone 1 Släktträd Bergman Drake - Johnstone 2 von Johnstone 3 James Johnstone... 3 Fredrik Richard von Johnstone... 3 Fredrik

Läs mer

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet.

Nilsbygget??????? Horveryds Västragård. Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. Nilsbygget??????? Horveryds Västragård Sida 201 År Boende Korpral Per Axel Johan Nilsson Gräns (1834-1923). Flyttade 1887 till Bäckarydet. 1892 Grenadjär Klaes Emil Gustavsson Gräns. Flyttade hit från

Läs mer

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell.

CEDERSCHIÖLD. häst) och hans 2:a hustru Katarina Poppelman (halvsyster till Gunnars mf fm mf mm Margareta Samuelsdotter). Se även stamtabell. Sönerna till borgmästaren i Gävle Peter Hansson Hellsing kallade sig Gavelius. Sonsonen Petrus Gavelius (1625-1697) var assessor vid Göta hovrätt och adlades Cederschiöld. Den nu fortlevande grenen härstammar

Läs mer

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet

185 meter historia. en utställning om de la gardieska arkivet 185 meter historia en utställning om de la gardieska arkivet Samlaren och hans samling Jacob Gustaf Pontusson De la Gardie (1768-1842) var hans namn: greve, politiker och generalmajor, ett av tidens tunga

Läs mer

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm

Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm Kapitel VIII Skepparsläkten Norman från Torekov i Skåne av Ulf Lekholm 091019 Släktöversikt Av bevarade noteringar i kyrkböcker från 1700-talet går det att utläsa att skepparsläkten Norman från Torekov

Läs mer

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna

ARKIV: P. A. Persson i Liatorp. Serierubrik: Kopieböcker. Signum: B1. Löpnr Volym Tid Anmärkning Inbundna Kopieböcker B Inbundna 3 4 90 maj 907 juni 907 februari 9 februari 9 april 93 april 93 september 94 Utgående handlingar B Kuvert 3 4 906 93 januari 908 908 908 Diverse anteckningar, utgående handlingar

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse.

STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. 1 STORA SOLÖ. 1 mantal frälse. NIKOLAI SOCKEN. 1734 1911. En gård från 1734-1833 GÅRD 1 och GÅRD 2 Från 1833 1940. ½ mantal vardera. 2 S:t Solö. 1734 1753. 1734 Pehr???-son h. Maria s. Pähr Pehrsson h

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E) 1). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt.

Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. kontakt: forskargruppen@telia.com www.håtuna-håbo-tibble.se TORPET KURN, FICK SENARE NAMNET KARLSLUND Torpet var ett Alby torp fram till 1920-30 talet då det friköptes från Aske och Lewenhaupt. Inger Löfstedt

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5

Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Kyle Stamtabell för sedermera adliga ätten nr 5 Tabell 1 Herman Kyle (Glotzow) (7:2730). Död mellan 1405 och 1407. Nämnd 1394 som markägare i östra Småland Johan Kyle (7:2722). Död tidigast 1490. Se tabell

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Josefina Skomars anor

Josefina Skomars anor 1 Proband Skomars, Anna Josefina. Född 7/8 1879 i Norrnäs (Närpes Kb 1897-1906 p2/190). Död 12/10 1949 i Övermark. (Far I:1, Mor I:2) med Anderson, Anders Severin. Snickare. Född 17/3 1876 i Övermark.

Läs mer

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla

Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Johan Wilhelm Ekdedahl Stamtavla Tabell 1 Johan Wilhelm Ekedahl (4:588). Handlande. Född 13 feb 1828 i Ekelsjö, Bringetofta (F). Döpt 15 feb 1828. Flyttade 1842 från Ekelsjö, Bringetofta (F) till Malmbäck

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2013-09-30 Sida 1 Philip Oterdahl. Handlande. Död 1753. Tabell 1 Gift med Johanna Christina Böker. Ägare Särö säteri. Död 1786. Anders Philipson Oterdahl. Grosshandlare. Född 1726 i Domkyrkoförs I Gbg

Läs mer

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling

Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Stora Halängen och Konrad och Arne Beurling Egna minnen och uppgifter från internet och berättelser. Sammanställt av Håkan Hultman Våren 2010 Mangårdsbyggnaden på Stora Halängen 1906 Byggd på 1870-talet

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Ätten von Fersens viktiga resurser i 1700-talets Sverige: äktenskap, släktband och vänskap

Ätten von Fersens viktiga resurser i 1700-talets Sverige: äktenskap, släktband och vänskap Fil. lic. Johanna Ilmakunnas Forskarna vid historiska institutionen PB 4 FI-00014 Helsingfors universitet Finland johanna.ilmakunnas@helsinki.fi Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala 2009 Sessionen

Läs mer

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I

Proband. I:1 f. I:2 m. II:3 mf. Generation I Proband Margit Irene Nordfjell Bygdén. Född 1917-05-11 i Jonstorp, Lycksele (AC) (Lycksele AII:1c 1900-20 s.476 b.1/6). (Far I:1, s ) Generation I I:1 f Axel Ludvig Bygdén. Född 1885-05-04 i Kyrkbyn, Lycksele

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2014-05-31 Anor från Östergötland Sida 1 Proband Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Riksantikvarie i Stockholm. Född 1842 i Maria Magdalena (AB). Gift 1867 i Skeppsholm (AB) med Elin Maria Charlotta Martin.

Läs mer

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga.

Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. Ängstugan nr 512 Rotegårdar var Bro, Långudden, Oppeby och Jursta i Ludgo 1678-1705 Daniel Jönsson Broman och hustru Karin Olofsdotter. År 1679 uppges de vara utfattiga. 1700 Mantalslängden uppger soldat

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden

KILINGE 1:3. Kilinge efter nybyggnaden KILINGE 1:3 Kilinge efter nybyggnaden 1908-1910. Hit kom Anders Olsson, född 1795 i Boberg och hustrun Johanna Nilsdotter, född 1799 i Restad, från Boberg 1824. De fick 2 barn Maja Lena född 1822 och Olof

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Emilie Secher 1891-1976

Emilie Secher 1891-1976 Emilie Secher 1891-1976 Foto från omkring 1946 Skolhemmets mångåriga föreståndarinna Emilie Secher var född på Hovgården i Hovs församling i Östergötland den 25 oktober 1891. Båda hennes föräldrar var

Läs mer

Ebbes kvarn under Stensholm

Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm Ebbes kvarn under Stensholm: Kartposition N: 6407680 O: 1410380 och torp kartposition N: 6407650 O: 1410290. Varför kvarnen kom att heta Ebbes Kvarn är ett spörsmål som forskare

Läs mer

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken

Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken Soldater vid Mon soldattorp, ST 1056 i Näshulta socken 1 (12) Innehåll Olof Fröjd (Olsson)...2 Erik Jöransson...3 Bengt Moberg...4 Gustaf Moberg...5 Lars Moberg...6 Per (Peter) Moberg...7 Erik Modig...8

Läs mer

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST

Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Från Gunnar Tonnquists släktbok, del 1 TÅNNKVIST Tabell 1 Jean Påvelsson. Död 1801 i Grönahög (P) [disbyt ]. Gift med Kjerstin Svensdotter. Petter Jeansson Stomberg. Född 1770 i Grönahög (P) Död 1852 i

Läs mer

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp

2. Omkr 1705 Erik Matsson Anders 1705 Född i Båtstorp. 3. Omkr 1706 Erik Larsson Erik 1706 Född i Båtstorp BÅTSTORP Första gången Båtstorp nämns i skrift är på 1520-talet då det ingår i arvet efter Birgitta Tordsdotter (Bonde) i Smedby. Från början har det varit ett torp (=nyodling) och det mantalssattes ganska

Läs mer

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26

Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Johanna Charlotta Kraft 1856-12-26 Elsa Elvira Kraft 1908 1985 Svea Linnea Kraft 1909 1953 Elis Georg Kraft 1915 1980 Carl Georg Kraft 1881 1922 Johanna Charlotta Kraft 1856 Jan (Johan) Erik Kraft 1825

Läs mer

Antavla för Friman, Daga Eleonora

Antavla för Friman, Daga Eleonora Antavla för Friman, Daga Eleonora Generation 1 1. Friman, Daga Eleonora. Daga Eleonora föddes 1912-08-27 i Gösslunda (R) 1a. Hon är dotter till Friman, Frans Adolf och Berg, Gärda Kristina. Generation

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

18/ Sida 1. Generation I. Generation II

18/ Sida 1. Generation I. Generation II 18/11 2012 Sida 1 0:1 Renström, Olga Cecilia (307:345). Sömmerska. Född 22/10 1908 i Knappa, Ölserud (S). Död 11/12 1953 i Knappa, Ölserud (S). (Far 1:2, Mor 1:3) Generation I 1:2 Far Renström, Olof Peter

Läs mer

GUSTAF MAURITZ ARMFELT

GUSTAF MAURITZ ARMFELT GUSTAF MAURITZ ARMFELT EFTER ARMFELTS EFTERLEMNADE PAPPER SAMT ANDRA HANDSKBIFNA OCH TRYCKTA KÄLLOR AF ELOF TEGNÉR ANDBA UPPLAGAN. I. ARMFELT OCH GUSTAF III. STOCKHOLM, F. & G. BEIJERS FÖRLAG Innehåll.

Läs mer

Förteckning över museets A-serie, arkiv från staden Hudiksvall

Förteckning över museets A-serie, arkiv från staden Hudiksvall Förteckning över museets A-serie, arkiv från staden Hudiksvall A1 A2 A3 Läroverksadjunkten fil.dr Östmans, Otto Fredrik Daniel arkiv (klisterböcker spr år sekelskiftet 1900) Fiskarfamiljerna Hellströms

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Mina föräldrar och mormor och farmor

Mina föräldrar och mormor och farmor 1 Mina föräldrar och mormor och farmor Här länk till familjeträd i Ancestry Mormor Amanda Gustafva Linna Kankaanranta b.13/3 1862 d. 1945 Från vänster till höger:. Mormor Amanda,farmor Wilhelmina Anttila,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt

Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Linköping 2010-12-12 1 Fagerstedtgrenen - Isak Peter Nilsson Fagerstedt Det var mitt efternamn som gjorde att jag påbörjade min släktforskning år 1994. Från flera håll hade jag hört att namnet Fagerstedt

Läs mer

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet

Sakajärvi. Källa: Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia av Jöran Grapenson. Till 200-års minnet Sakajärvi Jag har själv aldrig besökt byn Sakajärvi, men jag har ändå mina rötter i byn. Några av mina anfäder och anmödrar har bott och verkat i byn, under årens gång. Saka är lapska, med saka menas ett

Läs mer

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler

Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Anfäder Astrid Viktoria Laura Leffler Astrid Viktoria Laura Leffler. Född 1899-09-16 Finnby, Rimbo församling (Uppland) 1). Död 1962-10-23 Rävsta, Angarns församling (Uppland) 2). Far: I:1 Robert Jansson

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad.

Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Den Öhlén-ska släkthistorien i Sättna, Medelpad. Hemmansägare Nils Pehrsson Öhlen (Född 15/8, 1826 i Östanå. Död 21/12, 1887) Brita Christina Andersdotter (Född 3/11, 1833 i Överkovland. Död 1/12, 1912)

Läs mer

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar

Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d och Aili Pehrsdotter f. 1691, d Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä, f. 1701, d. 1755 och Aili Pehrsdotter f. 1691, d. 1769 Magdalena Olofsdotter Myckeläs föräldrar Olof Larsson Myckelä f. 1701, d. 10/12 1755 Aili Pehrsdotter, f. 1691, d. 1769 Vigsel

Läs mer

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp

Torpvandring. Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten. Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00. Utsikt från Backstugan Ånstorp Torpvandring Backstugan Ånstorp, Lilla Multna, Kina och Gammelbråten Lördagen den 21 augusti 2010 kl. 13.00 Utsikt från Backstugan Ånstorp Lerbäcks hembygdsförening Torpinventeringskommittén Bertil Engdahl

Läs mer

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth

17. Joaquim von Oriola, 1772-1846 Sophie von Oriola, f. zur Lippe-Weissenfeld, 1827- Sophie Amalie von Oriola, f.murray, 1787-1862 Elisabeth 13. MURRAYSKA PORTRÄTTSAMLINGEN 1. Antoinette Murray, 1769-1838 Georg Reiche, 1795-1863 Mathilde Reiche, f. Murray, 1807-97 August Murray, 1796-1865 Charlotte Murray, f. Post, 1806-38 Sophie Oesterley,

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

Anfäder Hildur Maria Jonsson

Anfäder Hildur Maria Jonsson Anfäder Hildur Maria Jonsson Hildur Maria Jonsson. 1. Född 1895-03-04 Nordmaling (AC) 1). Död 1967-10-26 Vadstena (E). Far: I:1 Lars Daniel Jonsson. Mor: I:2 Augusta Eriksdotter. Äktenskap med Oskar Herman

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Skogsfinnarnas uppgång och fall

Skogsfinnarnas uppgång och fall Skogsfinnarnas uppgång och fall Kurs vid Mälardalens Högskola. Falun HT 2009. Även genomförd som studiecirkel i Los. Projektarbete av Roland Jansson och Tommy Hallqvist Inledning Orsaken till att vi ville

Läs mer

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2)

Proband Elsa Maria Karlsson. Född i Ekeby (T). Död i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Elsa Maria Karlsson. Född 1886-04-18 i Ekeby (T). Död 1974-06-19 i Ekeby (T). (Far I:1, Mor I:2) Gift med Carl Leonard Olofsson.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2009-02-27 Sida 1 Tabell 1 Sveno Jonae. Född 1592 i Almundsryd (G) (VS Hmin p 337-341). Gift med Agatha Stensdotter. Född 1594 (VS Hmin p 337-341). Far: Steno Magni. Jonas Svensson. Död 1677 (VS

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv

Johan Ulrik Bjurbergs arkiv Handskrift 47 Johan Ulrik Bjurbergs arkiv 13/9 1851-23/3 1931 FORSKNINGSARKIVET Umeå universitet Oktober 1996 901 74 UMEÅ Tel. 090-166571 Fax. 090-166643 WWW http://www.foark.umu.se E-post Forsknings.Arkivet.foark.umu.se

Läs mer

Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken

Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken Soldater vid Åstorp soldattorp, ST 1052 i Näshulta socken 1 (14) Innehåll Axel Otto Brostedt...4 Anders (Wiberg) /Jernberg (Ersson)...5 Samuel Jernberg (Samuelsson)...6 Gustaf Adolf Kruse...7 Karl Anders

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer