c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket"

Transkript

1 c,ä.nosarkiv Handskriftsamlingen Nationalbiblioteket

2 I rrnehåan-sftlrt e ckrrlng Inledntng Gerknäs gårds arklv Sesta gårds arklv Kiala gårds arkiv Frugårds arklv Olkkala gårds arkiv Notsþ gårds arklv Register över brevshrlvare Topograflskt regfster s.2 s.5 s.l I s.16 s.l8 s.26 s.3l s.4l s.63

3 2 Gårdsarkiv i Helsingfors unlversitetsblblioteks handskriftssamlingar Bland de arkiv, som donerats och deponerats i HelsÍngfors universitetsbibliotek fínns sju herrgårdsarkiv. De utgör samtidigt oftast släktarkiv och Ínnehåller handlingar av privat karaktär. I gårdsarkíven ingår ofta handlingar från andra gårdar och ekonomiska företag som slåikterna bedrivit och de har anlänt till biblioteket och förtecknats vid olika tidpunkt. Arkivmässigt representerar de således också olíka perioder och i t.ex. Notsjö gård åir förteckningen uppgjord handling för handling i kronologisk ordning medan de andra gårdarna är förtecknade mera tematiskt. Herrgårdarna ligger i Nylands och Tavastehus län utom Mon Repos som finns utanför Viborg. Mon Repos arkiv ingår inte i denna förteckníng eftersom arkivet består av släkten Nicolayrs privata korrespondens och gårdens ekonomi berörs inte. Avsikten med denna översiktsförteckning är atl ge forskare utanför Helsingfors en bild av de gårdsarkiv som förvaras på universitetsbiblioteket. Handlingarna är tillgängliga för forskarna i universitetsbibliotekets läsesal och de skickas inte som fjärrlån. Största delen av handlingarna är skrivna på svenska men för några arkív finns en finsk översättning av arkivförteckningen att tillgå på biblioteket. Gerknåis (Kirkniemi) Gerknäs herrgård i lojo socken är gammalt frälse med säterirättigheter från och med 1500-talet, som indrogs Till gården anslöts âr t844 Kythä i Osusniemi vilket är frälse sedan år 1561 och senare också flera andra hemman. Agare: Jakob Henriksson Hästesko Lbb6-62, hans änka Kristina Horn, som år var gift med riksrådet Klas Tott 1b6B-96, Hans Tott 1b9z-1600, hans bror Henriks åinka Sierid Vasa , hans son Ake Tott krigsmarskalk ' Klas Tott krigsmarskalk , friherre Lorentz Creutz amiral 160Z-68, friherre Herman Fleming af libelitz generalguvernör , friherre Herman Fleming lagman L674-t7L8, friherre Herman FlemÍng överste LTI}-A1, friherre I(arl Johan Falkenberg hovjunkare , friherre l(arl Cederström lagman ' greve Augustin Ehrensvärd krigsmarskalk L, friherre Otto Ernst Boije landshövding 1762-zs, hans svåger friherre Bengt Axel Boije kapten och Alexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant l771ralexander Magnus Forbes af Lund överstelöjtnant I777-L804, hans änka Eva Gustava , greve l(arl Johan Adlercreutz general riksråd L807-L2, Gustav Vilhelm Conradi landshövding , hans svåger Karl Ulrik von Christiernsson och hans åinka Vilhebnina Chartotta Sofia -L862, Karl Gustav von Christiernsson lantbruksråd Sesta (Seesta) Sesta i Nastola socken blev berömd som Göran Magnus Sprengportens hemgård. Den bildades på 1600-talet som ett rusthålt. llgare: Didrik von Essen överste L675-78, dennes arvingar Fromhold von Essen överstelöjtnant 1695 till sin däd L722, Otto Magnus von Essen kornett död 1738' hans åinka Vendela Eleonora Torwigge -L743, änkans andra man Lorentz Glansenstierna överstelöjtnant och änkan -1782, hennes svåger greve Göran Magnus von Sprengporten generalguvernör L782-90, Riksens ståinders bank , carl Gustav Ehrnrooth generalmajor 1?gl-1g12, Gustav Adolf

4 Ehrnrooth generalmajor hans änka Johanna Christina von platen , Carl Albert Ehrnrooth protokollsekreterare 1g6g-Z8. Kiala (Iüiafa) KíaIa i Borgå socken är ett frälsesäteri. Agare: Thomas Adtercreutz kornett 1?88-96, greve Karl Johan Adlercreutz general riksråd , Johan Henrik linderth brukspatron tg15- (köpet stupade på adelsprivilegierna och gården övertogs först av amíral Karl Olof gronstedt och sedan överste Henrik Thomas Adlercreutz som pantsatte den åt Linderth år 1820) och dennas änka Johanna samt dennes systerdotter Augusta Elisabeth Brandt, köpman Brants änka -1862, Johan Gustaf Ferdinand Brandt ' friherre Axel Gustaf Mellin 18?6-83, I(arI Axel Lewin fabrikör , Karl Oskar Leonard Lewin fabrikör Frugård (Alítalo) Frugård i Mäntsälål socken bildades på 1650-talet av nio hemman, som år 1606 donerats åt Gertrud von Ungern. Såiterirättigheter innehade gården från och med år 1654' de indrogs 1681 och gården omvandlades till säterirusthåll. Köptes till arvegods år På 1860-talet anslöts Arola frälsehemman och på 1910-talet hälften av Sahari frälsehemman. Bägge hemmanen hade år 1606 donerats åt Gertrud von Ungern. Av gården åtskiljdes år 1780-Bb Ulriksdal och Andersberg. llgare: Johan Nordberg förvaltare t70g-12, hans son Karl Fredrik Nordenberg adlad Nordenskiöld överste I72l-79, Adolf Gustav NordenskÍöld överste 1ZB0-182t, hans änka Hedvig Eleonora -1833, Nils Gustav Nordenskiöld riksråd , NÍls Otto Nordenskiöld hovrättsnotarie 1 gg7-t Olkkala (Olkkala) Olkkala herrgård i VictÍs socken åtnjöt säterirättigheter från och med år Den indrogs 1682 men Henrik Ekestubbe fick njuta den under sin livstid. Efter hans död 1694 omvandlade gården till ett såiterírusthåll. Ar 1?68 anstöts Heikkilä' år 1786 Taara och år 1801 Siiri hemman alla i Maikkala by tíll gården. De var Henrik Ekestubbes köpefrälse från och med 1640 och blev augmenthenman till gården. Agare:Esko Maununpoika 153g-48, Bengt Bengtsson 1b4g, simon Eriksson Ekestubbe länsman , Bertil Simonsson Ekestubbe länsman 156g-g4, Lars Bertilsson Ekestubbe underlagman , Henrik Larsson adlad Ekestubbe major L627'60, hans arvingar -t662, Henrik Ekestubbe ryttmåistare 1663-g4 och dennes arvingar, I(arl Ekestubbe kornett L729-56, I(arl Fredrik Ekestubbe överstelöjtnant L757-84, KarI Johan Ekestubbe lagman 1zg5-g6, Joackim von Glan hovrättsråd L787, Joackim Johan von Glan sekreterare 1ZBB-1810, hans dotter kamrersänkan Kristina Lovisa Arnkihl , Johan Gadolin professor ' hans svåger Gustav Gabriel af Hällström professor dennes arvingar Notsj,ö (Nuutajärvt) I Urjala socken ligger Notsjö, ett frälsesäteri som bildades av fyra tilt Carl Beck donerade hemman år 1606 och åtnjöt säterifrihet från och med âr På 1830-talet anslöts Kinola till gården oeh på 1880-talet Valajärvi enstaka 3

5 fråilsegods samt Anttila och Pietilä frälsehemman i väkkärä by, som hade donerats åt Carl Beck år Ägare: Carl Beck , hans änka Cecilia Hufvudsköld , I(arl Bäck introd. Båick i Finland hans änka Ebba Ramsay död 166?, Hans Johan Bäek överstelöjtnant död 1701 hans änka Elisabeth Grass död, L224, Henrik Johan Bäck fänrik död 1753, dennes arvingar till 1757, hans systerdottersson Henrik Agricola borgmästare dtjd L781, hans svåger Jakob Wilhelm de Pont kapten L782-97, Johan Furuhjelm kapten rtgz-lbao, otto wilhelm Furuhjelm hovrättsråd , Johan Agapetus Törngren arkiater

6 Gerknåis gård 5 Gerknåis gård är belägen Í Lojo socken på ett näs mellan Lojo sjö och tillsjön. Gården nämns första gången år 1455 men den har varit frälsegods ända sedan 1300-talet. Flera betydelsefulla personer har sammanlänkats med gården och området har ägts av bl.a. marskalkarna Ake Tott, Claes Tott, Augustin Ehrensvärd och C.G.E. Mannerheim. Huvudbyggnaden uppfördes åren L746-LBL4. Både huvudbyggnaden och förvaltarens bostad har skyddats år Som störst omfattade gården ca 2000 hektar och år 19g2 omfattade den 740 hektar. Arkivet behandlar huvudsakligen perioden från 1920-talet till år Spridda handlíngar ingår från slutet av 1800-talet, främst oiíka kontrakt. Huvudvikten ligger vid marskalk Mannerheims tid (194S-S1) samt tiden då General Gustaf Mannerheims stiftelse åigde gården ( ). Arkivet behandlar lantbruket och fråimst boskapsskötsel. Till gården hörde ända till år 1945 en privat skola, Gerknäs lägre folkskola, vilkas handlingar i viss mån har bevarats. Gerknäs gårds arkiv deponerades i HelsÍngfors universitetsbibliotek av bergsrådet Aarne Aarnio i juli 1992 och förtecknandet bekostades av Mannerheim-Stiftelsen. Arkivet förtecknades efter allmänna arkivschemat. Den äldre delen av Gerknäs gårds arkiv finns på rìksarkivet i Helsingfors. Det innehåller handlingar från 1300-talet till början av 1900-talet. Gårdens dåvarande ägare, C.G. von Christiernsson donerade åren 1Bg4 och l89g handlingar dit.

7 6 Gerknäs gårds arkiv Colt.4l4 Förteckningar Kartotek över arbetsfolk Protokoll Signum Coll.414:BaL Mannerheim-Stif tetsens Gerknäs kommittêprotokoll Coll.414:Ca1 Avsända handlingar Avsända handlingar Skattedeklarationer (gallrade) Förvaltarens månadsrapporter Anlåinda handllngar Coll.414:DaL Coll.414:Db1 CoIl.414:Dc1 Anlända handlingar Bokförlng Coll.414:Ea1 I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok 194L-I L Coll.414:Gal Coll.Al4zGa2 Coll.414:Ga3 CoII.4L4zGa4 Coll.414:Ga5 CoIl.414:Ga6 Coll.414:Ga7 Coll.414:Ga8 Coll.414:Ga9 Coll.414:Gal0 Coll.414:Ga11 ColI.AIAtGaI2 Coll.414:Ga13 Coll.414:Ga14 Coll.414:Ga15 Coll.414:Ga16 Coll.AL4:GaI7 Coll.414:Ga18 Coll.414:Ga19 Coll.Al4zGa20 Coll.Al4:Ga2I CoII.Al4zGa22 Coll.AL4:Ga23 Coll.A 4zGa24 ColI.AI4:Ga25 Coll.AL4:Ga26 Coll.A 4zGa27 Coll.Al4:Ga28

8 7 I(assabok I(assabok I(assabok I(assabok I II I II I II L r I L s Coll.414:Ga29 Coll.414:Ga30 Coll.414:Ga31 CnlI.AI4:Ga32 Coll.414:Ga33 Coll.414:Ga34 Coll.414:Ga35 Coll.414:Ga36 Coll.414:Ga37 Coll.414:Ga38 Coll.414:Ga39 Coll.414:Ga40 Coll.AlAtGa I Cn.ll.414zGa42 Coll.414:Ga43 Coll.AI4:Ga44 Coll.414:Ga45 Coll.414:Ga46 Cnll.414:Ga47 Coll.414:Ga48 Kvitton (gallrade) Huvudböcker Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Huvudbok Övrlga räkenskapshandllngar Diverse räkenskaper från otika år Handlingar förtecknade enligt innehåll Boskapsskötsel Intyg Stamböcker Provmjölknings- och dagböcker Provmjölknings- och dagböcker Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap Uppföljning av boskap ladugårdsbok, kalvhäfte Ladugårdsbok Mjölkningslängder, hönsgården s t927-l Coll.414:Gcl Coll.414zGe2 Coll.414:Gc3 Coll.414:Gc4 Coll.414:Gc5 Coll.414 Gc6 Coll.414:Gdl Coll.414:Ha1 Coll.Al4:lfa2 Cotl.414:Ha3 Coll.414:Ha4 Coll.414:Ha5 Coll.414:Ha6 Coll. t4:ha7 Coll.414:Ha8 Coll.414:Ha9 Coll.414:Ha10 Coll.414:Ha11

9 Kontrollresultat I Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok Kontrollbok (Gerknäs gård) (Gerknäs gård (Gerknäs gård) (Gerknåis gård) (Gerknäs gård) (Gerknåis gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknåis gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Gerknäs gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) L926-L l94i t L943-L I t L Coll.414:Hab1 Coll.414:Hab2 CoIl.414:Hab3 Coll.414:Hab4 Coll.414:Hab5 Coll.414:Hab6 Coll.414:Hab7 Coll.414:Hab8 Co11.414:Hab9 Co11.414:Hab10 Coll.414:Hab11 Coll.414:Hab12 Coll.414:Hab13 Coll.414:Hab14 Coll.414:Hab15 Coll.414:Hab16 Coll.414:Hab17 Coll.414:Hab18 Coll.414:Hab19 Coll.414:Hab20 Cotl.414:Hab21 CoII.AI4:Hab22 Co11.414:Hab23 ColI.AL4:Hab24 Coll.414:Hab25 Coll.414:Hab26 Coll.414zHab27 Coll.414:Hab28 CoIl.414:Hab29 Coll.414:Hab30 Coll.414:Hab31 Coll.414 Hab32 Coll.414:Hab33 Coll.414:Hab34 CoIl.414:Hab35 Coll.414:Hab36 Coll.414:Hab37 Coll.414:Hab38 Coll.414:Hab39 Coll.414:Hab40 Coll.414:Hab41 Coll.AL4:Hab42 Coll.414:Hab43 CoIl.4L4zHab44 Coll.414:Hab45 Coll.414:Hab46 ColI.AL4:Hab47 Coll.414:Hab48

10 Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) Kontrollbok (Osuniemi gård) tadugårdsbok Ladugårdsbok Mjölkningskontobok Ladugårdsbok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Stambok Odlingar Coll.414:Hab49 Coll.414:Hab50 Coll.414:Hab51 Coll.414:Hab52 Coll.414:Hab53 Coll.414:Hab54 Cott.414:Hab55 Coll.414:Hab56 Coll.414:Hab57 Coll.414:Hab58 Coll.414:Hab59 Coll.414:Hab60 Coll.414:Hab61 Coll.414:Hab62 Coll.414:Hab63 Coll.414:Hab64 Coll.414:Hab65 I Diverse handlingar Arbetsdagböcker Coll.414:FIbl DagsverkslÍsta Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal VäxtodlÍngen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Växtodlingen samt arbetsjournal Våixtodlingen samt arbetsjournal Skogsvård Arsberåittelser Byggnader, reparationsarbeten Försäkringar, pensionsförsäkringar s L L L t Coll.414:FIba1 Coll.414:FIba2 Coll.414:FIba3 Coll.414:Hba4 Coll.414:FIba5 Coll.414:FIba6 CoIl.414:FIba7 Coll.414:FIba8 Coll.414:Flbag Coll.414:FIba10 Coll.414:Hba11 Coll.414:Hba12 Coll.414:Hba13 Coll.414:Hba14 Coll.414:FIba15 Coll.414:FIba16 Coll.414:FIba17 Coll.414:FIba18 Coll.414:FIba19 Coll.414:FIba2O Coll.414:FIba21 ColI.AL4ttlba22 Coll.414:FIba23 Coll.414:Hcl Coll.414:Hdl Co11.414:Hel Coll.414:Hfl

11 Andra försäkringar Arbetare, löneutbetalnlngar ColI.AL4z}jf.2 10 Löne- och arbetsintyg Lönelistor Lönelistor Lönekort Lönekort Lönelistor 1-14 Lönelistor Lönelistor Lönelistor 4L-62 Lönelistor Lönelistor Lönelistor Iönelistor Lönelistor Lönelistor LTT-L?L Lönelistor I22-I32 Lönelistor I33-t47 Lönelistor Lönelistor L64-L75 Lönelistor I76-L87 Lönelistor Iönelistor Iönelistor 208-2L3 Iönelistor 2L4-2I7 Uno Donners kartong Kontrakt Gerknäs privata lägre folkskola Priser och utmärkelser Diverse handlingar Inventariebok Lagerbok Kartor och rltnlngar I(artor Kartor I(artor Ritningar: växthus Ritningar: ekonomibyggnader Ritningar: huvudbyggnaden Planer och promemorlor Diverse planer och promemorior s CoIl.414:Hgal Coll.414:Hga2 Coll.414:Hga3 Coll.414:Hga4 Coll.414:Hga5 Coll.414:Hgb1 Coll.414:Hgb2 Coll.414:Hgb3 Coll.414:Hgb4 Coll.414:Hgb5 Coll.414:Hgb6 Coll.414:Hgb7 Coll.414:Hgb8 Coll.414:Hgb9 Coll.414:Hgb10 Co11.414:Hgb11 Coll.414:Hgb12 Coll.414:Hgb13 Coll.414:Hgb14 Coll.414:Hgb15 Coll.414:Hgb16 Colt. 14:Hgb17 Coll.414:Hgb18 Coll.414:Hgb19 Coll.414:Hi1 Coll.414:Hk1 Coll.414:Hl1 Coll.414:Hm1 Coll.414:Hm2 Coll.414:Hm3 Coll.414:Hm4 Coll.414:Ia1 Coll.AL4z\a2 Coll.414:Ia3 Coll.414:Ib1 Coll.AL4 lb2 Coll.414:Ib3 Coll.414:Ma1

12 Sesta gård 11 Arkivet inköptes år 1873 till universitetsbiblioteket av herr Palen i Nurmijärvi, som köpt dem på en auktion efter hovrådet O. Furuhjelm. Handlingarna är inbundna i numrerade häften. På beståillningen anges arkivets narnn, kollektionsnummer samt kartongens nummer. Göran Magnus Sprengporten - rltningar, biographlca, uppsatser, anteckningar Fragment av teckningar, trädgårdsritning, plan till byggning, planritningar och verser, lugnet på Sesta, belägenheten på norra allêen på sesta L9/ värderìng av sesta gård. Göran Magnus Sprengportens dikter. Meritförteckning I3/Z ITT4. Diverse anteckningar bl.a. början av en anhållan om att få återkomma till Finland. Kvitton, skuldsedel 1ZB6-BG. Sprengporten: Resan till Ryssland. Gören Magnus sprengporten: Anmåirkningar vid min sons journal, Mina tidsfördriv i Kiev uti åtskiiliga åimnen, Samling av mina lediga stunder vid skottåret det 50:e av min levnad, En kort utsikt av det svenska Finland betraktat till sitt civila, så väi som till sitt politiska tillstånd av en våilment lantman (fragm.), porttrait Tiree de lhistoire des conspirations par M. Duponts du Tortre, Något om Gibraltar, Reflexions dún ami qui aime son prince et sa patrie, dikter och anteckningar (franska), Försök till en plan för unge herr baronens studier. Signum: Co11.450:1 (handling 1-81) Handlingar kejsarinnan Elisabets manisfest LB/B LTAZ,Zst (ryska), säkerhetsbrev för köpmannen pirman Tim från Eura församling 1Bl9 1742, edsformulär och kungörelse av Keith rs/g t242, Elisabeths manifest 7 /Lr L742, Göran Magnus sprengporten: En finsk officers brev till sin våln i stockholm skrivne efter regentförändringen 1glg 1772, Mina tankar vid närvarande förändring av regeringssättet år 1773, fragment av Valhalla ordens protokoll l7gb, Memorial om passevolansen till riksdagen, ej föredraget, Memorial om storskiftet 22/ Handlingar rörande AnJalaförbundet, krlget, etc. Ett häfte med avskrifter av handlingar rörande Anjalaförbundet, ett häfte med översättníngar till ryska eller ryska referat av handlingar rörande Anjalaförbundet. brev som berör förhållandena i Finland 1788, utkast till manifest "Det är noggsamt bekant..." utkast till ny regeringsform överlåimnad av finska armêen till kejsarinnan, anonyn skrivelse eventuellt von Törne, utkast till finska armêens kungörelse på riksdagen 1788, översättningar till ryskarjåigerhorns memorial

13 L2 oktober L788, utkast till utförande av finska nationens konfederation i avseende på Finlands sjålvständighet undertecknad J.A. Jägerhorn 24/IL 1788, Reflexions sur la piece ci joint, init; som den tidpunkt.., init; De skakningar som övergått.., init; Att sedan svenska och finska nationen..., not undertecknad av Jägerhorn 2r/L2 1788, andra handlingar om planerna på en finsk konfederation, ett häfte med avskrivna ryska rapporter lz8g, anfailsplaner lzgg mm. Protokoll víd 1789 års riksdag 23/g-24/4, Sprengporten: Rörande sveriges inre förhållanden, dialog skriven efter Gustav III:s död. Coll.450:1 (handling 1-81) Handlingar rörande krþet och Borgå lantdag Diverse handlingar Coll.450:2 (handling ) Handlingar rörande militären Spreng rorten: Militaire Scala, Ia Finlande considerêe sous ses rapports politíque et militaires, Memoire (fragm), Fragment d'un project pour une deffence nationale en Finlande. Jägerhorns spionverksamhet i l(arelen Sammandrag över Karelens försvarsberedskap 1776, militärstaten i Finland LTB7, Ktingspors pro memoria om lantvärnet 1802, Llste sur les troupes FÍnnoises qui doivent toujours exister en êtat complet, promemorior om formationernas storlek, rusthållarnas skyldigheter, roteringen. J.F. Aminoff: Tal tiii kejsaren på finska militärens vägnar 1910, Remarques sur lrordonnance du I octobre LBL2, concernant les officiers de lancienne armêe de Finlande. G.w. Ladau: Betänkande om formationer av första finska sjöekipaget Jägerhorns spionkarta över Nyslott LZZ6. Handlingar rörande frågan om det ösfllgaste Ftnlands avsklgande från övrlga Ftnland 1826-tBZz R.H. Rehbinders och carl lvallêens memorial och uflåtanden samt övriga handlingar. Coll.450:lfol Coll.450:2 (handling ) Handlingar rörande Lantmäteri, hemmantal och skiften Promemoria om lantmíitartaxan 1804, sammandrag av lantmåitarförfattningen samt handtingar om lantmáteriet Ì Finland samt lantmäteritaxan. utdrag av häradsräkenskaper som visar antalet hemman i Norra fögderiet i l(arelen lz5g, promemoria om detníngsgrunder vid storskiften, om krono och skattehemman samt en skrivelse om åkervidden i Vasa län IBBB. Handlingar rörande handel, lndustrt och bergsbruk Handlingar som berör saltinförsel i Helsingfors 1g09, senatens framställning om stapelfrihet åt vissa städer, intyg om Grönstrands

14 garveri i Helsingfors Fredrik Grönstrand: tankar till fabrikernas upphjälpande utí det nyligen erövrade Finland. utdrag ur en avhandling "Reflexioner över Finlands slöjder och handel år 1822". 13 C.O. Bremer; Relation om jåirnbruk 1909, promemoria om möjligheterna att i Finland få tackjärn om förbud mot Ínförsel från sverige genomförs, handlingar om import från sverige 1g0g-1g2g, promemoria om järnbruken i Fintand 1a90, övriga handlingar om bergsbruk Coll.450:2 (handlíng ) Handlingar rörande postväsendet Handlingar som berör organisationen av postgången i Finland, speciellt postgången till sverige samt hur posten kan utvecklas, odaterade samt promemorior om posteljonernas anställning, assurering av postförsändelser och om posthus. Handlingar rörande þrkan och undervlsnlngen Avskrift av reskript rörande prästerskapet 2/ , tillsättningen av pastoratet i savitaipale 1295 och kyrkoherdeämbetet Í Föglö 1824, promemoria om en akademi i Borgå 1g09 och om skolorna i Finland 1830 samt om biskopsstiften i Finland. Diverse handlingar sprenportens redovisning för beviljande av medet üll understöd av den fattiga befolkningen. C.F. Tengström: Promemoria om organisationen av ett nytt sjötullväsen i Finland Stadgeförslag om gåistgiverierna i Borgå 1g09. Friedrich Mattens skrivelse 5/6 lg09 om tullförvaltare Borg. Alexander I:s skrivelse om införandet av ryska mynt i Finland l7/r ukas till greve steinheil om uflänningars inresa till Finland. LL/z I.I. sneckenström: projekt om lagskipningens förbättrande samt om inråittandet av en ekonomi- och stallstat. lg0g? Promemoria om beräknandet av tjänstemännens löner. reskript till greve N.I. soltikoff om det franska infallet Lgrz. LB/z Order till armêen i Vilna Lg/6IBLZ. Fullmakt för protokollssekreteraren vid justitiedepartementet Jabel. Undet. L3/7 I8L7. Resolution om överstetöjtnant Barcks ansökan om att beklä en tjänst med lägre värdighet gt/l21g12. Instruktion rörande myntförhåltandet 19/6 1g19. Edsformulär. Författningsenliga avgifter för gåvor. Handlingar rörande teaterdirektör wildners ansökan om rätt att Coll.450:3 (handling L7r-266)

15 t4 uppföra skådespel i Helsingfors LBZZ. Robert Brehmer: VÍrrig inlaga till kejsaren 26/t lg2g. Generalguvernörens skrivelse till senaten om beviljande av ett lån på rubel åt landshövding Wallêen,29/!!-1l /n 1æ1. Antydan till guvernörerna var det är tillåtet för judar att bo. r5/r G.W. ladau biographlca Pråistbetyg, handlingar om anställandet av Ladau, permissionsanhållan, personlig ekonomi och inkomster från översteboståillet i Raseborg , skulder. CoIl.450:3 (handling ) Brev För breven anges signum med kollektionsnummer+kartongens nurnmer+handlingens nummer. En stor del av breven är avskrifter och koncept. Mottagare: Alexander I Tavastehus stad 1819? Mottagare: Officerskåren i Finland (baron Aminoff) Alexander I 1gl10 lgtl Mottagare: C.G. Armfelt G.M. Sprengporten 5 st. s.a. l7gg G.W. Ladau 21 st. s.a Mottagare: hertig Carl prosten tüidên tz92 Mottagare: Elmêen Backman 2 st. 1ZBB Mottagare: Gustav III C.G. Armfelt 6 st. l7gg Mottagare: Hamilton G.M. Sprengporten 1ZBB Mottagare: Hastfer Güntzell 3 st. 1ZSB Mottagare: Klick Baer 2 st. 1ZBS Mottagare: Kottzoube G.M. Sprengporten 1806 Mottagare: G.W. Ladau A. Ehrenström l81z Fedor Norring 1822 Reuterskiöld 1815 Zakrewsky LB2Z Mottagare: Meyerfeldt G.M. Sprengporten IZBB Coll.450:3:205 Coll.450:3:206 Coll.450: 1 : 47, ColI.450: 1 :49, Cott , Coll.450 :3 :208, Coll.450:1 48 Coll.450:3: Coll.450:3:231 Coll.450:1:49 Coll.450: 1 : 47, CÃ11.450: 1 :48 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:3:233 Coll.450:2:155 Coll.450:3:234 Coll.450:3:235 Coll.450:1:49

16 15 Mottagare: Napoleon baron de Linsingen 1801 Mottagare: R.H. Rehbinder G.W. tadau 10 st. s.a. I8L2-I827 Mottagare: Mottagare: Scheffer G.M. Sprengporten 1779 G.M. Sprengporten Alexander I 1809 C.G. Armfeldt 13 st Elmêen 4 st v. Fiandt 4 st Glansenstierna 2 st Hamilton 1788 Hastfer 6 st Ieckeln 1788 J.A. Jägerhorn 13 st C.H. Klick 2 st Klick + Wilh. von Törne 2 st Montgomery 1788 Mussin-Puschkin 2 st. 1ZBB Rautenfeld 1788 B.V. Stackelberg 1226 v. Törne 2 st Vilh. von Törne? Klick 2 st. 1ZB8 greve llt/ittgenstein Mottagarez A. Zakr ewsky G.W. ladau 4 st. s.a Mottagare: okänd Joh. Sparre 1776 G.M. Sprengporten s.a. Tiesenhausen 2 st. 1Z8B CoIl.450:3:237 Coll.450: Coll.450:3:248 Coll.450:3:249 Coll.450 :3 :260-25I, Coll. 450: 1 : 49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450: 1 :49, Coll.450:3:254 Coll.450:1:49 Coll.450:3:256, Coll.450: 1 :49 Coll.450: Coll.450:3:259, Coll.450: 1 :49 Coll.450:3:260 Coll.450:3:260, Coll.450: I :49 ColI.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:1:49 Coll.450:3:261 Coll.450:1:49 Coll.450:3:260,Coll.450: 1 :49 CoLI.450:32262 Coll.450 3:236, Coll.450:3: Coll.450:3:266 Coll.450:3:267 Coll.450:1:49

17 16 Kiala gård och fami[en Edelfelt Coll.3?B Arkivet har tidigare varit uppdelat i tre olika samlingar men i samband med förteckningsarbetet 1994 förenades handlíngarna med samma proveniens titl ett arkiv. I korrespondensen har personerna identifierats så noggrannt som möjligt. Som självständiga arkivbildare inom arkivet förekommer: arkítekten Carl Albert Edelfelt ( $), hans hustru Alexandra (född Brandt, l8gg-1901) och deras tre barn, målaren Albert Edelfelt ( s), lärarinnan AdelaÍde (Annie) Edetfett ( ) samt låirarinnan och författaren Berta Edelfelt ( ). Ytterligare förekommer Albert Edelfelts son Erik Edelfelt ( ). Via sin mor härstammade Albert Edelfelt från släkten Brandt i Borgå och också deras handlingar ingår i arkivet. En central gestalt blir Alexandra Edelfelts mor Augusta Brandt (född Streng ) samt systern Gustava Elisabeth (Mintu) Brandt. Alexandra Edelfelts brors, Gustav Brandts hustru Fanny samt deras barn Ada, Adde, John, Karin, Mintu och Thyra Brandt är de släktingar som huvudsakligen förekommer i brewåixlingen. I arkivet finns följande smeknamn: Atte = Albert Edelfelt, BlÍs, Bliss = Berta Edelfelt, Sancu, Sandra, Sassa = Alexandra Edelfelt Edelfelt, Albert Gustav Aristides ( ), Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Augusta Alexandra ( ) Ankomna brev, brevkoncept Edelfelt, Alexandra Elisabeth Adelaide (Annie, ) Ankonna brev. Edelfe1t, Berta Carolina ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Carl Albert ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Edelfelt, Albert Johan Erik (1BBB-1910) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Augusta Elisabeth ( ) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Gustava Elisabeth (Mintu) Ankomna brev. ColI CoIl Coll CoIl CoII CoIl CoIl CoII CoIl CoII CoII CoIl Co

18 L7 Brandt, Fanny (född Pomell) Ankomna brev, brevkoncept. Brandt, Karin Ankomna brev. övriga brev. Albert Edelfelts handlingar: Artiklar, uilåtanden, pro memorior, nanuskript, tal, föredrag, dikter. skolbetyg oeh diverse andra intyg. Handlingar som berör ekonomi och egendom. Diverse andra handlingar. Diplom over franska hederslegionen. Kondoleanser med anledning av Albert Edelfelts död Alexandra Edelfelts handlíngar: Tal, dikter, verser och diverse andra skrivelser, dädsannons Betatning av Albert Edelfelts målning 1886, minnesböcker och dagböcker från åren 1g4z-1ggg. Annie Edelfelts handlíngar: opublicerade artiklar om kvinnans ställning, aforismer, dopattest, dikt och minnesböcker 2st. inteckningshandlíngar för Haiko gård Annie och Berta Edelfelts testamenten och bouppteckning. Friherrinnan Hahns dagbok carl Hallenborgs "Minnesteckning över Elof Gustav Edelfelt". Berta Edelfelts handlingar: Manuskript för boken "Sophie Mannerheim'f Opublicerade verk och artiklar. Manuskript till artikel om Albert Edelfelts liv, dikter essèer, utdrag ur Emilie Björkstêns brewåixlíng. samlat forskníngsmaterial för biografin om sophie Mannerheim. Hedersdiplom, yrjö Hirns tal vid Berta Edelfelts grav Handlingar om upphovsmannarätt 1gg1-33. Tidningsurklipp. carl Albert Edelfelts handlíngar: inbjudan till Ellen Edelfelts dop 1859, mertiförteckning, skissbok från en uilandsresa 1g52-Sg, aktiebrev till bolaget för Thölö parkanläggning 1g52. Handlingar som berör Kiala gård RitnÍngar, tjänstehandlingar, protokoll, dombrev, skattehandlingar, brewäxlíng och diverse andra handlingar. Varia Ada Brandts och Vllhelmlna Brandts handlingar. Kuvert CoII Coll ColI cæ ,l2 Coll CoIl CoIl CoII CoIl ColI CoII CoII ColI Co Cotl Co

19 Frugård, släkten Nordensklölds arkiv 18 Frugårds-arkivet i Helsingfors universitetsbibliotek omfattar inalles 52 pärmar octt 2 foliopärmar. Det består av handlíngar som tillhört släkten Nordenskiötd och som under århundradens lopp har förvarats på Frugård i Mäntsälåi kommun. När släkten förlorade gården, som såldes âr L9I2, flyttade Erik Nordenskiöld arkivet till Stockholm. Hans son Erik Otto Nordenskiöld testamenterade största delen av det år 1g8? åt Helsingfors universitetsbibliotek. Den värdefullaste delen inköptes till universitetsbiblioteket år Arkivet var packat i stora lådor dil det anlände från Sverige till Hetsingfors. En del av handlingarna var oordnade och en del hade placerats knippvís i kuvert. De i knippen förvarade handlingarnas ordning bibehölls, i rnån av möjlighet, liksom också rubrikerna. En del av arkivet var i dåligt skick och måste konseryeras. I arkivet från Frugård ingår handlingar från 1600-talet till och med lglo-talet. Stäkten Nordenskiöld ägde ett trettiotal gårdar och i arkivet ingår flera olika familjemedlemmars handlingar. Dessutom finns det också några handlingar, som inte tillhört någon medlem av släkten Nordenskiöld. Breven utgör en mycket viktíg del av materialet och de har förtecknats i särskilda grupper enligt varje enskild arkivbildare. I arkivet ingår också handlingar som belyser Nordenskiöldarnas privata och allmänna företag, pro memorior, planer, kalkyler, kartor mm. Bland de handlíngar som berör egendomarna finns bl.a. köpebrev, utslag från rättegångar och bokföring. Frugård-arkivet är indelat i tre huvudgrupper. Den första gruppen består av släkten Norberg-Nordenberg-Nordenskiö1d-Nordenskjöld, deras gemålers ocli barns handlingar. Medlemrnarna i släkten har ordnats i grupper i rakt nedstigande led så att efter varje person följer hans gemål och sedan barnen med respektive äkta hätfter. Den första arkivbildaren var släktens stamfar Johan Erik Norberg eller Nordberg. Han flyttade ât 1692 till Finland som Fabian Wredes förvaltare och skaffade sig en stor fast förmögenhet. Hans söner använde narnnet Nordenberg tilts två av dem adlades år lzel under namnet Nordenskiöld. En släktgren använde namnet Nordenskjöld. Arkivets andra huvudgrupp ansluter sig till släktens fasta förmögenhet och sågföretag. Det fanns inga orsaker att splittra upp dem enligt ägare. Den tredje huvudgruppen består av övrigt material och innehåller främst handlingar av personer utanför slåikten, men i den ingår också tryckt material som inte ha kunnat placeras i någon annan grupp. Faståin Frugård-arkivet delvis var ordnat var det svårt att placera in vissa handlingar i sitt arkivsammanhang. Förväxlingar kan ha skett, specíellt i andra och tredje generationens handlìngar. Anders Johan, Carl Fredrik och Magnus Otto Nordenberg hade alla utbildat sig titl fortifikationsofficerare och deras handstilar var likartade, i s mnerhet under äldre dagar. Samma problem gällde Ulrik och August Nordenskiöld. De som använder arkivet måste beakta detta i sin forskning och korrigera fel som uppkommit vid förtecknandet. Johan Erlksson Nordberg ( ) Brev L2 st Förvaltare Nils Matms handlingar, anteckningsbok , råbrev mm wredes kopiebok Coll.372.l

20 1684. Inventarieförteckningar 2 st. Fabian \tvredes brev till landshövdíngen 1692 (kop.). Handlingar om byn NummÍs råar mm Reduktionen och säterirättigheter stiderby såiteri L Köpebrev för Frugård 1?06-9, Hintzeby 1?10 samt övriga köpebrev. Råkarta över Frugård rzo4, inventarieförteckning 1214 samt bokföring Erik Bruces förteckning över boskap och underlydande på Peippola, Nummis, Savijåirvi, Esbo och Mustiala gårdar. ErÍk Broserius promemoria 1Z0g med Norbergs anmärkningar. Gruvprojekt på osmankatlio och säxjärvi Lzog-2ï. Handlingar daterade år 1?33. Erik Norbergs anteckningsbok. stanislaus Mink von Weinsheu; Dreyfaehe Kunst-Schnur 1692 (tryckt). på pärmens Ínre sida Norbergs "Memoriale" Tiärp IZLà. 19 Anders Johan Nordenberg, adl. Nordenskiöld (1696-tZ68) Brev L725-60, 14 st. Ovriga handlingar 1Z1Z-S3, dikter och tänkespråk, bl.a. "Anmärkningar över Nålrwarande sällsammma Tid". Co Magnus Otto Nordenberg ( ) Tryckta och handskrivna texter om diverse orika ämnen, speciellt teologi och ockultism. Kartor och utkast till ekonomiska företag på Fagerö. Ekonomiska handlingar t , tjänstehandlingar, speciellt rörande Tavastehus' kapitulation. Anna catharina Nordenbergs almanacka från år L748. Carl Fredrlk Nordenberg adl. Nordenskiöld ( ) Brev ,290 st., brevkoncept 83 st. Diverse skrifter om naturvetenskapliga ämnen, gravitation, elektricitet, kometer etc. Promemoria från riksdagen 1256, votum i sekreta utskottet storskiftet 2.J.L756. Texter om ekonomiska åimnen med ritníngar på bl.a. krutmagasin, väderkvarnar, torkrum. Religiösa och filosofiska skrifter. Handlingar rörande 1243-års gränsdragning vid Kymmene älv med kartor över gråinstrakterna. Meritförteckningar, ansökan om pension, brevutkast om armêen, kvitton över leveranser till sveaborg, inventarieförteckning från Tavastehus Militåira byggnadsritningar 4 st. släktutredningar och diverse handlingar rörande privailivet. Dagbok med bl.a. uppgifter om reparationer av sågarna på Fagerö och Nummis. Bokföring LZ 42-49, IZ 60-ZZ, LZZ 6-Z g, LZ Grundritningar och profiler... av Sven Rinman, Apparater och maskiner planerade till Fagerö. l(arta och ett brev av Magnus Otto Nordenberg Co Co Co co lf c f Bokföring , r73g-40, handlingar rörande förmögenheten på L7AÛ-talet, arvsskiften LTZS och IZBB, storskiftet på Frugård. Co

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986)

Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881 1986) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv.

Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Claes-Elis och Elsa Ljungs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1846-2007 Claes-Elis Ljung född 18 september 1900 och död 22 februari 1974 framgångsrik

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999)

Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Handskrift 63. Biskop Stig Hellstens arkiv (1913-1999) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Stig Hellsten föddes i Uppsala 1913 som son till majoren Nils Hellsten och

Läs mer

Göran Bergmans släktarkiv.

Göran Bergmans släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Göran Bergmans släktarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1804-1985. Göran Bergman har vid flera tillfällen levererat sina släktforskningshandlingar

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets

WIBY 1. Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets WIBY 1 Arkivn:r Akttvp Datum Från/efter Till Avs.FastiQhet Tillk. Fasighet NoterinQar FörklarinQar 1 102 Överenskommels Mellan Greta Lisa Andersdotter och Kronoskattefastighets delning Lund eom 1821-05-25

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Kartan i datorn berättar historien

Kartan i datorn berättar historien bengt-olof käck Kartan i datorn berättar historien Kartorna visar hur marken använts och hur byar och hemman växt fram från 1600-talet till idag. Nu skannas den nationella kartskatten, över 50 miljoner

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf.

L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. L 1:1k:1-7 L a g e r l ö f, Selma (1858-1940) förf. Brev och juridiska dokument efter Konow, Ulf von (1882-1960) advokat Brev till Selma Lagerlöf: 61 st. från 16 brevskrivare (varav 1 är oidentifierade

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8

Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 nytt_original_0914 06-09-14 11.30 Sida 3 Innehåll Att dokumentera och känna till sin egen historia 4 Komma i gång en introduktion 7 Intervjuteknik 8 Mitt liv min barndom 10 min ungdom 22 mitt vuxenliv

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Handlingsslag. Arkivläggs akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: Journal-/dagboksblad för överförmyndarens löpande tjänsteanteckningar i t. Registrering. Register enligt 9 förmynderskapsförordningen. Diarium. Akt

Läs mer

BRUKSANOR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. Fiholms kungsgård, Rytterne i Västmanland

BRUKSANOR. Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta. Fiholms kungsgård, Rytterne i Västmanland BRUKSANOR Medlemstidskrift för Sällskapet Släktforskarne, Fagersta # 66 År 2010 Årgång 18 Fiholms kungsgård, Rytterne i Västmanland Här föddes Nils Reuterholm den 16 september 1676 Se vidare på sid. 4

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång

Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforska i Danmark hur kommer jag igång Släktforskning är din egen danmarkshistoria. Det är inte säkert att du härstammar från kungar och riddare, men det betyder inte att dina förfäder är en tråkig,

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR

FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR Tal 1 (7) Rådgivare till direktionen Juha Tarkka FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR Finlands Bank grundades av kejsar Alexander den förste drygt två år efter att det nya storfurstendömet Finland hade

Läs mer

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar.

Anmärkningar. Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade minnesanteckningar. Kallelser A 1 1961 1961 Serien i arkivkartong. Ingår i volym B1:1. Kallelse å vittne. Göta Hovrätt IB avdelningen Jönköping. Minnesanteckningar A 2 Serien i arkivkartong. Ingår i volym G2:1. Diverse odaterade

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 2015 Muu Mnro vvvv om sättande asia i kraft av överenskommelsen om ändring av den nordiska konventionen om arv, testamente

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet? Välkommen! Sidan 3 1 Vem äger de kungliga slotten? 2 Varför kallas de kungliga? 3 Vad är ett kungahus? 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900

Bild 3. Ihre kvarn c:a 1900 Årsvis summering av Eriks liv ============================== 1902 John Erik föds 13/1 och döps 5/3. Dopet förrättas i Österåkers kyrka av komministern E.J. Östman. Faddrar var inspektor Lars Gottfrid Östman

Läs mer

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1.

Anmärkningar. Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. Ämnesordnade handlingar Seriesignum: F 1 Odaterad. Bertil Bärgströms (?) samlade dikter. Ingår i volym F1:1. Odaterad. Anteckningsbok/citatbok. Ingår i volym F1:1. 1920 1925 Dikter, prosa, kupletter med

Läs mer

Markussönerna i Granberga

Markussönerna i Granberga Markussönerna i Granberga Granberga ligger ungefär 15 km norr om nuvarande Karlskoga tätort, I mitten av 1500-talet var detta fortfarande obruten bygd och det var glest mellan gårdarna. Jöns Nilsson 1

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer