VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011"

Transkript

1 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Sidan 1 av 10

2 Ordföranden sammanfattar året Skogens år 2011 uppmärksammades bland annat genom bildandet av en skogsgrupp som snabbt blev en av Stockholms Naturskyddsförenings mest aktiva grupper. Genom intensivt inventeringsarbete och med ett starkt engagemang har gruppen satt fokus på Stockholms stads markinnehav utanför kommunen och visat på de biologiska skatter som finns i stockholmarnas närhet. I dagarna släpps fältrapporten från inventeringen av Hemfosa i Haningen kommun, och förhoppningsvis kan den bidra till att öka kännedomen och kunskapen om de gröna värdena i Stockholmstrakten. För naturskogen är av högsta betydelse - inte bara för dess invånare i form av däggdjur, spindlar, fåglar, mossor, lavar med flera utan även för stockholmarnas och hitresta turisters behov av rekreation och friluftsliv. Under året har även en ny kemikaliegrupp bildats, med inspiration från Stefan Jarls film Underkastelsen om de kemikalier som omger oss hela tiden och inte sällan finns i våra egna hem. Våra lokala grupper har som vanligt gjort en ovärderlig insats och vi tackar alla aktiva och engagerade i AntiScampigruppen/Räkgruppen, Handla Miljövänligtgruppen, Energigruppen, Grönområdesgruppen och Natursnokarna för allt arbete under året. Klimatgruppen sorterar numera under Länsförbundet men gruppen har fortsatt en stark förankring i kretsen. Även Cykelgruppen har under året flyttats över till Länsförbundet för att möta behovet av en regional, snarare än lokal, förankring av frågor kring cykelplaner och cykelstråk. Utöver engagemanget i våra lokala grupper har föreningens medlemmar under året som vanligt haft möjlighet att ta del av ett brett utbud av exkursioner och seminarier. Tack alla för en fantastisk insats 2011! Anna Nilsson Ordförande Stockholms Naturskyddsförening Sidan 2 av 10

3 Allmänt om föreningen och styrelsearbetet Styrelsen Stockholmskretsens styrelse bestod under år 2011 av följande ledamöter: Anna Nilsson Ordförande Carl Welinder Vice ordförande, tf kassör april-november 2011 Pernilla Helgesson Kassör från november 2011, redaktör programbladet Beatrice Sundberg Sekreterare Jenny Blomberg Pressansvarig Anders Tranberg Redaktör enyhetsbrevet Linda Silfverberg Redaktör Facebook Fredrik Norrman Anders Ekström Avgick i augusti 2011 Åsa Österlund Suppleant Åse Ahlstrand Suppleant Sandra Olofsson Suppleant Föreningsstämma och styrelsemöten Årsstämma hölls den 22 mars Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsantal Medlemsantalet i Stockholms Naturskyddsförening uppgick per den 31 december 2011 till ca personer. Vid ingången av året vad medlemsantalet personer, vilket innebär att antalet medlemmar ökat något. Ekonomi Resultat- och balansräkning för 2011 återfinns i bilaga 1 till denna verksamhetsberättelse. Under våren var Carl Welinder tillförordnad kassör med uppgift att ta fram kompletterande resultatoch balansräkning för 2010 enligt beslut på årsmötet samt att ta fram en ny kontoplan inför överföring av kretsens bokföring till Swedbanks e-bokföringssystem. Kompletterad resultat- och balansräkning antogs av styrelsen den 23 november 2011, bilaga 2. Sedan november 2011 är Pernilla Helgesson ny ordinarie kassör. Bokföringen sköts nu i Swedbanks e-bokföringssystem och efter årsskiftet har föreningen även bytt bank från Nordea till Swedbank för att förenkla administrationen och samordningen med bokföringen. Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden har betalats ut till en föreläsare från Stockholms stad och till det band som spelade under Havskampanjen. Föreningen har under året beviljats projektmedel från riksföreningen om totalt kronor, varav kronor för en klimatfestivalen i Kärrtorp och kronor för en studiecirkel i klimatkommunikation. Föreningsutveckling Föreningens lokala grupper har haft fortsatt aktivitet under Två nya grupper har bildats, Skogsgruppen och Kemikaliegruppen. Cykelgruppen däremot sorterar numera under Länsförbundet vilket Klimatgruppen även gör sedan tidigare. I december genomfördes en relativt välbesökt träff för personer som är intresserade av att veta mer om hur det är att vara aktiv i föreningen. Konferenser och seminarier som anordnats av läns- och riksföreningarna har erbjudits styrelsen och aktiva inom de lokala grupperna varvid föreningen bekostat deltagaravgiften. Föreningen samarbetar även fortsatt Sidan 3 av 10

4 med Studiefrämjandet, som kan hjälpa till med praktiska detaljer runt arrangemang som kretsen anordnar, såsom tillgång till bil, lokal eller lån av utrustning. Våra aktiviteter skrivs in i deras aktivitetskalender. Kretsen har även en volontärlista där personer som inte vill engagera sig i en lokal grupp kan anmäla sig att delta i enskilda evenemang. Styrelsen ser för närvarande på hur man kan utveckla och öka samarbetet med volontärer. Aktiviteter Opinionsbildning och politisk påverkan Vi har varit synliga i olika media under året, framförallt i lokalpress men även i riksmedia. Bland mycket annat deltog Beatrice Sundberg i SVT:s Gomorron Sverige i ett inslag avseende sophantering och Anders Tranberg publicerade tillsammans med Monica Attebrant ett debattinlägg i Svenska Dagbladet angående Rågsveds friområde. Ett flertal remissyttranden har gjorts under året, bland annat har Grönområdesgruppen yttrat sig avseende olika exploateringsprojekt och föreningen har skrivit ett yttrande över Stockholms miljöprogram. Programbladet Två programblad med information om programpunkter och aktuella händelser har getts ut i samarbete med Söderortskretsen och distribuerats till våra medlemmar genom inbladning i Sveriges Natur. Redaktörer för programbladet har varit Pernilla Helgesson och Monika Attebrant. Susanne Abelin och Annika Moberg ansvarade för layouten. Alla aktiviteter har även funnits på kretsens hemsida. Kretsen har under året haft ca 35 st programpunkter i programbladet, Natursnoksaktiviteterna ej inräknade. Antalet deltagare har varierat stort. Utöver detta har en rad andra aktiviteter genomförts genom styrelsens och de lokala gruppernas försorg. Övriga aktiviteter (i urval) Havskampanjen Föreningen mottog Naturskyddsföreningens Havskampanj och fartyget Shamrock när de anlände till Stockholm efter en segelturné längs Sveriges kust. Skogen som klassrum Skogen som klassrum är fortbildning för lärare för att ge dem verktyg för att ha matte, svenska och andra ämnen utomhus som Riksföreningen initierat. Det blir även ett sätt att få ut lärare och elever i naturen, vilket förhoppningsvis ger dem en bevarandekänsla. Anna Krusic och Åse Ahlstrand har jobbat med detta från föreningens sida under året. Älvsjöskogens dag och Solbergaskogens dag Föreningen var representerad på Älvsjöskogens dag och Solbergaskogens dag av bland andra Anders Tranberg och Sandra Olofsson som arrangerade informationsbord, namninsamling, tipsrunda och gissa fågellätestävling. Kommunikation Hemsidan Hemsidan utvecklas vidare och har under året hållits uppdaterad med bilder från föreningsaktiviteter och information till medlemmar och deltagare på våra aktiviteter. Adressen är Sidan 4 av 10

5 Anna Krusic har varit webbredaktör under året i likhet med föregående år. e-nyhetsbrevet Redaktör för e-nyhetsbrevet har varit Anders Tranberg. Kretsens e-nyhetsbrev med information om föreningens egna, samt i mån av utrymme även andra, aktuella aktiviteter, hade som vanligt ett antal utskick under året. Arbetet med att gå över till en ny layout enligt riksföreningens mall pågår alltjämt. Liksom Naturskyddsföreningens övriga e-nyhetsbrev, är föreningens nyhetsbrev tillgängligt även för prenumeranter som inte är medlemmar i Naturskyddsföreningen. Facebook Stockholms Naturskyddsförening skapade en sida för medlemmar och intresserade på siten Facebook hösten Tanken är att sidan skall fungera som en ytterligare länk mellan föreningen och medlemmarna samt även för nyrekrytering. Sidan kan även sprida vårt namn och vårt arbete till de som inte självmant söker upp oss, genom att folk kan se om deras vänner går med i vår sida eller på annat sätt interagerar med vår sida. På facebooksidan läggs aktiviteter, foton och annan information upp. Det handlar ofta om våra egna aktiviteter, men kan likväl vara tips och länkar till tidningar som skriver om vårt arbete eller där vi är omnämnda. Under året har föreningen arrangerat en fototävling på temat Urban Natur på Facebook, vilket ytterligare ökade intresset för siten. I skrivande stund har siten nära 450 fans. Välkomstbrev till nya medlemmar Ett välkomstbrev till nya medlemmar trycks av Riksföreningen och distribueras tillsammans med Riksföreningens välkomstmaterial. Lokala grupper aktiva och engagerade medlemmar Grönområdesgruppen Vive-Ann Nåhls är sammankallande i arbetsgruppen. Grönområdesgruppen har under året fortsatt att bevaka stadens olika planärenden där expansion och förtätning medfört intrång i grönområden, grönstråk och tätortsnära skogar. Detta görs bl a genom att besöka Stadsbyggnadskontoret för att hålla sig ajour med de nya planer och markanvisningar som staden tar fram i för sin expansion. Gruppens medlemmar satsar ofta på att besöka de områden som på ett eller annat sätt är hotade av exploatering för att på ort och ställe skapa sig en bild av vilka värden som är knutna till platsen. Gruppen har också aktivt, tillsammans med andra föreningar, försökt uppmärksamma stadens ansvariga på den hårda framfart som utmärker hanteringen av träd och buskar på stadens egna marker. Grönområdesgruppen har under året förberett remissyttranden i olika planärenden för Stockholms Naturskyddsförening, ofta i samarbete med Söderorts Naturskyddsförening: Samrådsyttrande från Stockholms- och Söderorts Naturskyddsförening över Program för Albanoområdet i stadsdelen Norra Djurgården Remissvar från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening (föreningarna) på förslag till detaljplan för området vid korsningen Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelarna Farsta och Hökarängen Utställningsyttrande från Stockholms- och Söderorts Naturskyddsförening (föreningarna) över förslag till detaljplan för område Björketorpsvägen (del av Grimsta 1:5 i stadsdelarna Beckomberga och Norra Ängby. Sidan 5 av 10

6 Remiss på samrådsförslag över Arkiktektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning Stockholms Naturskyddsförening Remiss till detaljplan för Diktsamlingen 1, i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1: Remiss från Stockholms Naturskyddsförening på förslag till dp för Farsta 2:1 i stadsdelen Farsta, Dp Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening - Bryggvägen m.m. i stadsdelen Gröndal Remiss angående samrådsförslaget för Program för sambandet Högdalen-Farsta. Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar Remiss från Stockholms Naturskyddsförening angående förslag till detaljplan för omrpåden vid Grycksbovägen, Ensekedevägen m.fl. Dp Gruppen är även aktiv i Älvsjö miljöråd där Anders Tranberg representerar Stockholms Naturskyddsförening. Älvsjö miljöråd har under året bl.a. arbetat med följande: Anordnat Älvsjöskogens dag och varit delaktig i Solbergsaskogens dag 4 sep. Uppskattningsvis personer besökte de två skogarna och Älvsjö miljöråds föreningar exponerades väl. Träffat stadsdelsnämndsdirektören för diskussion om lokala miljöproblem Guidat Älvsjöpolisen med anledning av otillåten genomfartstrafik av tunga lastbilar på Älvsjövägen. Kontaktat stadsdelsförvaltningen i Älvsjö om felavverkade träd. Bedrivit opinionsarbete kring Älvsjövägen, bullerplank, sänkt hastighet m.m. Drivit frågan om hundrastområden i kommunen ej förenligt med jaktvårdslagsstiftningen enligt miljörådet och många experter. Skogsgruppen Under 2011 gjorde skogsgruppen fältbesök i Hemfosa, Haninge kommun. Anledningen till att Hemfosaskogen valdes ut var att Stockholms stad hade anmält flera avverkningar i området och vi kände till att området hyser en tjäderstam. Vid inventeringarna användes digitalkameror för dokumentation samt hjälpmedel som kartor, GPS, måttband, anteckningsblock, lupp och kikare. Våra fältbesök den 1 maj, 8 maj, 7 juni, 11 juni, 11 oktober och 11 december varade mellan 8-12 timmar, och vi fokuserade främst på de avverkningsanmälningar som står på tur, men vi tittade även på de hyggen som redan avverkats. Fältbesöket den 7 juni gjordes tillsammans med Naturskyddsföreningens skogsnätverk under ledning av Malin Sahlin (Skogshandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli) och Olli Manninen. Den 22 augusti gjordes en utflykt till Tyresö Strand, där vi besökte en fin nyckelbiotop av tall, grillade korv samt badade i havet. Den 17 september deltog Skogsgruppen i Stockholmskretsens visning av Nackareservatets pärlor, samt arrangerade korvgrillning under densamma. Den 15 oktober ledde Skogsgruppen en skogsvandring i Hemfosa, som lockade 16 deltagare. Vandringen blev strapatsrik men ändå mycket uppskattad, då deltagarna plockade sina korgar rågade med fin matsvamp. Sidan 6 av 10

7 Den 11 december besökte vi Hemfosa där vi knöt kontakter med Hemfosa-nätverket som visade oss till nya biotoper, mycket fina. Under året har vi sammanställt en skogsrapport som i text och bild redogör för vilka naturvärden som kartlagts i Hemfosa. Naturvärdena utgörs i form av signalarter/rödlistade arter/indikatorarter, strukturer/nyckelelement samt olika naturmiljöer. Även rekreationsvärden har noterats vid fältbesöken. Energigruppen Bertil Nyman har varit kontaktman för gruppen. Gruppen har haft sju protokollförda möten. Gruppen har haft fyra aktiva medlemmar under året. Dialog fortgår fortfarande med Stockholms Stads Exploateringskontor och Ångströmlaboratoriet i Uppsala om marina strömkraftverk i samband med Slussens totala ombyggnad. Vid samrådsförfarandet om Vattenverksamhet i Slussenområdet i mars skrev vi förslag om att utnyttja Nils Ericson-kanalen för strömkraftverk i energigruppens namn. Gruppen har varit representerad av Laura på Rikskonferensen. Bertil deltog i ett seminarium om NNE-byggnader ordnad av SVR. Gruppen har svarat på en remiss om Ändrade regler om energihushållning i Boverkets Byggregler, BBR. Vi ansåg att kraven var för lågt ställda. Gruppen har skrivit remissförslag till kretsen avseende Stockholms Miljöprogram avseende kap 3, Hållbar energianvändning. Gruppen var klart positiv till de skärpta krav som Stockholms Stad nu har föreslagit. Liknande tankegångar utvecklade Svante Axelsson m.fl. i en tidningsledare i SvD den 3 december. Gruppen har studerat en doktorsavhandling om passiva hus från Lunds Universitet. Avhandlingen visar att husen fungerar bra samt att de boende är nöjda. Bertil har skrivit en motion till SKB om att företaget bör gå med i SABO:s s.k. Energijakt. Detta beslutades senare. Gruppen har bevakat frågan om vattenmätare i samråd med Hyresgästföreningen. Frågan löstes senare på ett lyckligt sätt mellan parterna på marknaden. Gruppen har diskuterat Per Lidéns förslag om Varudistributionssystem i kulvertar i städer och beslutat att avstyrka förslaget. Gruppen har haft på förslag om en Studiecirkel om energibesparingar i Programbladet för hösten. Intresset för denna var dock tyvärr svagt. Bland övriga frågor som har diskuterats och bearbetats på olika sätt kan nämnas: kompostering, spårbilar, diskussion med organisationen Klimataktion om en av Naturskyddsföreningens rapporter, beslutat att föreslå en idékväll om energieffektivisering i bostäder under våren i nästa nummer av Programbladet, studerat vertikala vindkraftverk på NCC:s huvudkontor och på en hockeyarena i Gävle samt förnyat presentationen av energigruppen i Programbladet m.m. Anti Scampi-gruppen Under året har gruppen träffats 18 gånger för möten och olika aktiviteter. Eftersom temat för miljövänliga veckan var fisk och skaldjur har gruppen under året haft samarbete med Handla miljövänligt gruppen i Stockholms Naturskyddsförening och med Riksföreningen och Handla miljövänligt nätverket. Miljövänliga veckan innebar också att frågan lyftes på webben (Antiscampi på facebook och youtube bl a), och i media. Aktionsgruppen mot jätteräkor beslöt därför att byta namn till Anti Scampi-gruppen. Havsnätverkets kampanjresa med segelfartyget Shamrock under sommaren tog upp räkfrågan Sidan 7 av 10

8 i sitt kampanjmaterial, vilket innebar att gruppen deltog i planeringen och också vid finalen på Stadsgårdskajen. Vi har ordnat två föredrag under året, annonserade som programpunkter för medlemmar o övriga; Mageswari Sangaralingam från Malaysia berättade om situationen vad gäller räkodlingar i Malaysia och Amanda och Louise presenterade sitt trainee-projekt en butiksundersökning av vilka butiker i Sverige som säljer jätteräkor. Som uppföljning av första butiksundersökningen, skickades brev till både de butiker som inte sålde jätteräkor för att tacka dem och till de som sålde för att upplysa om konsekvenserna av räkodlingar. Butiksundersökningen återupprepades under hösten Ca 150 butiker besöktes, de flesta i Stockholm. COOP lät bli att sälja jätteräkor under en period i samband med Miljövänliga veckan hänvisande till rapporten och filmen I grumliga vatten. Coop sa att de ville kolla om det låg något i kritiken (märken som COOP säljer lyftes som ohållbar odling). Gruppen har också samverkat med NGOs i produktionsländerna genom nätverket Conscientious Objectors främst genom att studera och kritisera de kriterier för certifiering av jätteräkor som internationella WWF har arbetat med att ta fram liksom Fairtrade UK. Gudrun besökte bl.a. Fairtrade i Bonn och London tillsammans med Khushi Kabir från Bangladesh. Vi har också träffat flera av NGO representanterna från Syd när de besökt riks i Stockholm. Vi har då bl.a. gjort butiksbesök och utflykt till skärgården. Utbildningsmaterial om Mangrove och jätteräkor har tagits fram för Fritidsresors guideutbildning samt för deras hemsida ett projekt som utvecklats utifrån kontakterna med reseföretagen som togs i samband med förra årets enkät utskickad till dem i samband med minnesdagen av Tsunamikatastrofen.. Bland annat deltog Gudrun i en resa i Europa tillsammans med Kushi Kabir och träffade Fairtrade m.fl. Cykelgruppen Tack för att du cyklar Deltagare från cykelgruppen har hjälp till med utdelning av goodiebags vid tullarna som Stockholmsstads satsning på ökad cyklism. Stort tack till alla som hjälpte till. Projektet med cykel och köpcentrum Deltagare har också hjälp till i projektet gällande cykelparkeringar där det ingått fotografering av cykelparkering och att upplysa köpcentrumansvariga om vikten att satsa på bra cykelparkering i närheten av entrén. Stort tack för ni som hjälpte till att fotografera. Möte med statstjänsteman på Stockholmsstad angående cykelbanor Erik Beckman och Cécile Everett träffade Linda Kummel på trafikkontoret Stockholmsstad. Erik och Cécile pratade om förbättringar som cykelparkeringar utanför köpcentrum och centrala punkter som vid T-bana och busstationer. Bilderna som Peter Thidholm har tagit under sina cykelturer visades och Linda ville använda dem som illustrationer för vidare cykelplanering. Bilderna illustrerade bland annat alla de obefintliga cykelbanorna som låg under drivor av snö vintern 2010/2011. Hyrcykelseminarium i Helsingborg - Dörr till dörrlösningar för att inspirera från bilism till cyklism Det har varit ett seminarium i Helsingborg om bikesharing och dörr till dörr lösningar som Cécile Everett har deltagit på. Där kom det fram många intressanta lösningar som går att använda som inspiration för kommuner som inte beslutat att införa hyrcykelsystem. Sidan 8 av 10

9 Cykelgruppen har under året även ordnat cykelmekarkurs samt representerat föreningen på SthlmVELO. Handla Miljövänligtgruppen Handla Miljövänligtgruppen fortsatte att driva 2010 års kampanj Gröna Gaffeln även under våren 2011 och vi lyckades få ett 40-tal restauranger i Stockholm att lyfta fram sina vegetariska rätter på menyn. I våras deltog vi i Naturskyddsföreningens butiksundersökning där utbudet av miljömärkt fisk kontrollerades och senare under året i undersökningen av vilken fisk/skaldjur som serveras på sushirestauranger. Under hösten har flera gruppmedlemmar hjälpt till med Räkgruppens butiksundersökning av jätteräkor. Miljövänliga dagen - klädbytardagen i april blev en succé med över 600 besökare. Vi arrangerade dagen tillsammans med bl a Studiefrämjandet, Dress off dress on och Medveten konsumtion. Vi deltog också i Studiefrämjandets ekologiska julmarknad den 27 november och sålde böcker, handdukar, presentkort på naturvandringar m m samt värvade medlemmar. Under Miljövänliga veckan affischerade vi på bibliotek och anslagstavlor. Vi stod i butiker i Liljeholmen och Fältöversten och informerade om miljömärkningen av fisk. Cirka ex av kampanjbroschyren Fixa fina fisken delades ut. Vi har också skrivit insändare i lokaltidningarna och mejlat till krögare som serverar rödlistad fisk och jätteräkor. Efter Miljövänliga veckan har vi fortsatt att stå i butik eftersom Ica Maxi-butiken i Lindhagen ville ha vår hjälp med att informera om miljöproblemen med jätteräkor. Butiken har efter det bestämt sig för att inte längre sälja jätteräkor. Gruppen har under året tagit på sig flera föreläsningar där man vill ha medverkan från Naturskyddsföreningen. Vi har varit på Påhlmansgymnasiet och föreläst för eleverna och också deltagit i en jury som bedömt elevernas projektarbeten samt föreläst på Stockholms Miljöförvaltning om hållbar konsumtion. Gruppen har startat en Facebooksida för de aktiva medlemmarna där vi informerar varandra och lägger ut aktiviteter. Flera gruppmedlemmar är kontaktpersoner för Bra miljövalsmärkningen av Willys butiker. Kemikaliegruppen Pernilla Helgesson har varit kontaktperson för gruppen Gruppen startades den 20 september och har haft 3 möten. Gruppen har haft fem aktiva medlemmar under hösten. En kemikalievandring bland hudvårdsprodukter har genomförts med Åsa Österlund i spetsen. Gruppen har varit representerad på Höstkonferensen och på Kemikalieinspektionens Forum. En del av gruppen har börjat se över hur vi ska kunna informera nyblivna och blivande mammor om hur de ska förhålla sig till kemikalier. Natursnokarna Natursnokarna är Stockholms Naturskyddsförenings barn- och familjeverksamhet i form av utomhusaktiviteter där lek på ett naturligt sätt blandas med lite naturkunskap. Verksamheten leds av Anna Krusic och har under året haft ca 10 aktiviteter. Utöver detta finns en lokal Natursnoksgrupp i Gröndal som leds av Eva Lindberg. Sidan 9 av 10

10 Styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening i februari 2012 Anna Nilsson Carl Welinder Pernilla Helgesson Beatrice Sundberg Linda Silfverberg Anders Tranberg Fredrik Norrman Jenny Blomberg Åsa Österlund Sidan 10 av 10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sidan 1 av 15 Ordföranden sammanfattar året År 2013 var ett ovanligt händelserikt år för Stockholmskretsen och vi har vuxit ytterligare i medlemsantal.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Umeå Verksamhetsplan för 2014 Inledning Styrelsen för kretsen började under 2012 ett delvis annat sätt att arbeta genom att: identifiera verksamhetsområden som kan anses vara viktiga för Umeåkretsen klarlägga

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 1(13) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2008 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Jordbruksverket Projektnamn: Miljömålen till näringen Diarienummer:

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens förtroendeuppdrag Göteborgs FN-förening är en mötesplats och ett ideellt forum där lokala och globala FNrelaterade frågor tydliggörs genom samtal och informationsspridning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Skåne 2014

Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Skåne 2014 Verksamhetsberättelse för Naturskyddsföreningen i Skåne 2014 Verksamhetsberättelsen redovisar vad länsförbundet genomfört under föregående verksamhetsår. Några noteringar från 2014: Rekord i medlemsantal

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010

Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010 Redovisning 2010 Malmö Fairtrade City Upprättad av: Karin Wallin och Emma Börjesson Layout: Maria Nikanorsson Foto: Malin Sarvik, Thomas Stålbrand och Stefan Thörnkvist Datum: 2011-02-17 Malmö Fairtrade

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1

VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 VIKTIGA PAPPER - RÅM 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hej och välkommen 4 Programmet 6 Programmet för RÅM 2014 6 Programmet med förklaringar 7 Årsmöteshandlingar 8 Styrelsens förslag på mötesordning 9 Mötesordning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer