VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011"

Transkript

1 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Sidan 1 av 10

2 Ordföranden sammanfattar året Skogens år 2011 uppmärksammades bland annat genom bildandet av en skogsgrupp som snabbt blev en av Stockholms Naturskyddsförenings mest aktiva grupper. Genom intensivt inventeringsarbete och med ett starkt engagemang har gruppen satt fokus på Stockholms stads markinnehav utanför kommunen och visat på de biologiska skatter som finns i stockholmarnas närhet. I dagarna släpps fältrapporten från inventeringen av Hemfosa i Haningen kommun, och förhoppningsvis kan den bidra till att öka kännedomen och kunskapen om de gröna värdena i Stockholmstrakten. För naturskogen är av högsta betydelse - inte bara för dess invånare i form av däggdjur, spindlar, fåglar, mossor, lavar med flera utan även för stockholmarnas och hitresta turisters behov av rekreation och friluftsliv. Under året har även en ny kemikaliegrupp bildats, med inspiration från Stefan Jarls film Underkastelsen om de kemikalier som omger oss hela tiden och inte sällan finns i våra egna hem. Våra lokala grupper har som vanligt gjort en ovärderlig insats och vi tackar alla aktiva och engagerade i AntiScampigruppen/Räkgruppen, Handla Miljövänligtgruppen, Energigruppen, Grönområdesgruppen och Natursnokarna för allt arbete under året. Klimatgruppen sorterar numera under Länsförbundet men gruppen har fortsatt en stark förankring i kretsen. Även Cykelgruppen har under året flyttats över till Länsförbundet för att möta behovet av en regional, snarare än lokal, förankring av frågor kring cykelplaner och cykelstråk. Utöver engagemanget i våra lokala grupper har föreningens medlemmar under året som vanligt haft möjlighet att ta del av ett brett utbud av exkursioner och seminarier. Tack alla för en fantastisk insats 2011! Anna Nilsson Ordförande Stockholms Naturskyddsförening Sidan 2 av 10

3 Allmänt om föreningen och styrelsearbetet Styrelsen Stockholmskretsens styrelse bestod under år 2011 av följande ledamöter: Anna Nilsson Ordförande Carl Welinder Vice ordförande, tf kassör april-november 2011 Pernilla Helgesson Kassör från november 2011, redaktör programbladet Beatrice Sundberg Sekreterare Jenny Blomberg Pressansvarig Anders Tranberg Redaktör enyhetsbrevet Linda Silfverberg Redaktör Facebook Fredrik Norrman Anders Ekström Avgick i augusti 2011 Åsa Österlund Suppleant Åse Ahlstrand Suppleant Sandra Olofsson Suppleant Föreningsstämma och styrelsemöten Årsstämma hölls den 22 mars Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsantal Medlemsantalet i Stockholms Naturskyddsförening uppgick per den 31 december 2011 till ca personer. Vid ingången av året vad medlemsantalet personer, vilket innebär att antalet medlemmar ökat något. Ekonomi Resultat- och balansräkning för 2011 återfinns i bilaga 1 till denna verksamhetsberättelse. Under våren var Carl Welinder tillförordnad kassör med uppgift att ta fram kompletterande resultatoch balansräkning för 2010 enligt beslut på årsmötet samt att ta fram en ny kontoplan inför överföring av kretsens bokföring till Swedbanks e-bokföringssystem. Kompletterad resultat- och balansräkning antogs av styrelsen den 23 november 2011, bilaga 2. Sedan november 2011 är Pernilla Helgesson ny ordinarie kassör. Bokföringen sköts nu i Swedbanks e-bokföringssystem och efter årsskiftet har föreningen även bytt bank från Nordea till Swedbank för att förenkla administrationen och samordningen med bokföringen. Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden har betalats ut till en föreläsare från Stockholms stad och till det band som spelade under Havskampanjen. Föreningen har under året beviljats projektmedel från riksföreningen om totalt kronor, varav kronor för en klimatfestivalen i Kärrtorp och kronor för en studiecirkel i klimatkommunikation. Föreningsutveckling Föreningens lokala grupper har haft fortsatt aktivitet under Två nya grupper har bildats, Skogsgruppen och Kemikaliegruppen. Cykelgruppen däremot sorterar numera under Länsförbundet vilket Klimatgruppen även gör sedan tidigare. I december genomfördes en relativt välbesökt träff för personer som är intresserade av att veta mer om hur det är att vara aktiv i föreningen. Konferenser och seminarier som anordnats av läns- och riksföreningarna har erbjudits styrelsen och aktiva inom de lokala grupperna varvid föreningen bekostat deltagaravgiften. Föreningen samarbetar även fortsatt Sidan 3 av 10

4 med Studiefrämjandet, som kan hjälpa till med praktiska detaljer runt arrangemang som kretsen anordnar, såsom tillgång till bil, lokal eller lån av utrustning. Våra aktiviteter skrivs in i deras aktivitetskalender. Kretsen har även en volontärlista där personer som inte vill engagera sig i en lokal grupp kan anmäla sig att delta i enskilda evenemang. Styrelsen ser för närvarande på hur man kan utveckla och öka samarbetet med volontärer. Aktiviteter Opinionsbildning och politisk påverkan Vi har varit synliga i olika media under året, framförallt i lokalpress men även i riksmedia. Bland mycket annat deltog Beatrice Sundberg i SVT:s Gomorron Sverige i ett inslag avseende sophantering och Anders Tranberg publicerade tillsammans med Monica Attebrant ett debattinlägg i Svenska Dagbladet angående Rågsveds friområde. Ett flertal remissyttranden har gjorts under året, bland annat har Grönområdesgruppen yttrat sig avseende olika exploateringsprojekt och föreningen har skrivit ett yttrande över Stockholms miljöprogram. Programbladet Två programblad med information om programpunkter och aktuella händelser har getts ut i samarbete med Söderortskretsen och distribuerats till våra medlemmar genom inbladning i Sveriges Natur. Redaktörer för programbladet har varit Pernilla Helgesson och Monika Attebrant. Susanne Abelin och Annika Moberg ansvarade för layouten. Alla aktiviteter har även funnits på kretsens hemsida. Kretsen har under året haft ca 35 st programpunkter i programbladet, Natursnoksaktiviteterna ej inräknade. Antalet deltagare har varierat stort. Utöver detta har en rad andra aktiviteter genomförts genom styrelsens och de lokala gruppernas försorg. Övriga aktiviteter (i urval) Havskampanjen Föreningen mottog Naturskyddsföreningens Havskampanj och fartyget Shamrock när de anlände till Stockholm efter en segelturné längs Sveriges kust. Skogen som klassrum Skogen som klassrum är fortbildning för lärare för att ge dem verktyg för att ha matte, svenska och andra ämnen utomhus som Riksföreningen initierat. Det blir även ett sätt att få ut lärare och elever i naturen, vilket förhoppningsvis ger dem en bevarandekänsla. Anna Krusic och Åse Ahlstrand har jobbat med detta från föreningens sida under året. Älvsjöskogens dag och Solbergaskogens dag Föreningen var representerad på Älvsjöskogens dag och Solbergaskogens dag av bland andra Anders Tranberg och Sandra Olofsson som arrangerade informationsbord, namninsamling, tipsrunda och gissa fågellätestävling. Kommunikation Hemsidan Hemsidan utvecklas vidare och har under året hållits uppdaterad med bilder från föreningsaktiviteter och information till medlemmar och deltagare på våra aktiviteter. Adressen är Sidan 4 av 10

5 Anna Krusic har varit webbredaktör under året i likhet med föregående år. e-nyhetsbrevet Redaktör för e-nyhetsbrevet har varit Anders Tranberg. Kretsens e-nyhetsbrev med information om föreningens egna, samt i mån av utrymme även andra, aktuella aktiviteter, hade som vanligt ett antal utskick under året. Arbetet med att gå över till en ny layout enligt riksföreningens mall pågår alltjämt. Liksom Naturskyddsföreningens övriga e-nyhetsbrev, är föreningens nyhetsbrev tillgängligt även för prenumeranter som inte är medlemmar i Naturskyddsföreningen. Facebook Stockholms Naturskyddsförening skapade en sida för medlemmar och intresserade på siten Facebook hösten Tanken är att sidan skall fungera som en ytterligare länk mellan föreningen och medlemmarna samt även för nyrekrytering. Sidan kan även sprida vårt namn och vårt arbete till de som inte självmant söker upp oss, genom att folk kan se om deras vänner går med i vår sida eller på annat sätt interagerar med vår sida. På facebooksidan läggs aktiviteter, foton och annan information upp. Det handlar ofta om våra egna aktiviteter, men kan likväl vara tips och länkar till tidningar som skriver om vårt arbete eller där vi är omnämnda. Under året har föreningen arrangerat en fototävling på temat Urban Natur på Facebook, vilket ytterligare ökade intresset för siten. I skrivande stund har siten nära 450 fans. Välkomstbrev till nya medlemmar Ett välkomstbrev till nya medlemmar trycks av Riksföreningen och distribueras tillsammans med Riksföreningens välkomstmaterial. Lokala grupper aktiva och engagerade medlemmar Grönområdesgruppen Vive-Ann Nåhls är sammankallande i arbetsgruppen. Grönområdesgruppen har under året fortsatt att bevaka stadens olika planärenden där expansion och förtätning medfört intrång i grönområden, grönstråk och tätortsnära skogar. Detta görs bl a genom att besöka Stadsbyggnadskontoret för att hålla sig ajour med de nya planer och markanvisningar som staden tar fram i för sin expansion. Gruppens medlemmar satsar ofta på att besöka de områden som på ett eller annat sätt är hotade av exploatering för att på ort och ställe skapa sig en bild av vilka värden som är knutna till platsen. Gruppen har också aktivt, tillsammans med andra föreningar, försökt uppmärksamma stadens ansvariga på den hårda framfart som utmärker hanteringen av träd och buskar på stadens egna marker. Grönområdesgruppen har under året förberett remissyttranden i olika planärenden för Stockholms Naturskyddsförening, ofta i samarbete med Söderorts Naturskyddsförening: Samrådsyttrande från Stockholms- och Söderorts Naturskyddsförening över Program för Albanoområdet i stadsdelen Norra Djurgården Remissvar från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening (föreningarna) på förslag till detaljplan för området vid korsningen Pepparvägen/Munstycksvägen i stadsdelarna Farsta och Hökarängen Utställningsyttrande från Stockholms- och Söderorts Naturskyddsförening (föreningarna) över förslag till detaljplan för område Björketorpsvägen (del av Grimsta 1:5 i stadsdelarna Beckomberga och Norra Ängby. Sidan 5 av 10

6 Remiss på samrådsförslag över Arkiktektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning Stockholms Naturskyddsförening Remiss till detaljplan för Diktsamlingen 1, i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening över förslag till detaljplan för del av fastigheten Älvsjö 1: Remiss från Stockholms Naturskyddsförening på förslag till dp för Farsta 2:1 i stadsdelen Farsta, Dp Remiss från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening - Bryggvägen m.m. i stadsdelen Gröndal Remiss angående samrådsförslaget för Program för sambandet Högdalen-Farsta. Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar Remiss från Stockholms Naturskyddsförening angående förslag till detaljplan för omrpåden vid Grycksbovägen, Ensekedevägen m.fl. Dp Gruppen är även aktiv i Älvsjö miljöråd där Anders Tranberg representerar Stockholms Naturskyddsförening. Älvsjö miljöråd har under året bl.a. arbetat med följande: Anordnat Älvsjöskogens dag och varit delaktig i Solbergsaskogens dag 4 sep. Uppskattningsvis personer besökte de två skogarna och Älvsjö miljöråds föreningar exponerades väl. Träffat stadsdelsnämndsdirektören för diskussion om lokala miljöproblem Guidat Älvsjöpolisen med anledning av otillåten genomfartstrafik av tunga lastbilar på Älvsjövägen. Kontaktat stadsdelsförvaltningen i Älvsjö om felavverkade träd. Bedrivit opinionsarbete kring Älvsjövägen, bullerplank, sänkt hastighet m.m. Drivit frågan om hundrastområden i kommunen ej förenligt med jaktvårdslagsstiftningen enligt miljörådet och många experter. Skogsgruppen Under 2011 gjorde skogsgruppen fältbesök i Hemfosa, Haninge kommun. Anledningen till att Hemfosaskogen valdes ut var att Stockholms stad hade anmält flera avverkningar i området och vi kände till att området hyser en tjäderstam. Vid inventeringarna användes digitalkameror för dokumentation samt hjälpmedel som kartor, GPS, måttband, anteckningsblock, lupp och kikare. Våra fältbesök den 1 maj, 8 maj, 7 juni, 11 juni, 11 oktober och 11 december varade mellan 8-12 timmar, och vi fokuserade främst på de avverkningsanmälningar som står på tur, men vi tittade även på de hyggen som redan avverkats. Fältbesöket den 7 juni gjordes tillsammans med Naturskyddsföreningens skogsnätverk under ledning av Malin Sahlin (Skogshandläggare på Naturskyddsföreningens rikskansli) och Olli Manninen. Den 22 augusti gjordes en utflykt till Tyresö Strand, där vi besökte en fin nyckelbiotop av tall, grillade korv samt badade i havet. Den 17 september deltog Skogsgruppen i Stockholmskretsens visning av Nackareservatets pärlor, samt arrangerade korvgrillning under densamma. Den 15 oktober ledde Skogsgruppen en skogsvandring i Hemfosa, som lockade 16 deltagare. Vandringen blev strapatsrik men ändå mycket uppskattad, då deltagarna plockade sina korgar rågade med fin matsvamp. Sidan 6 av 10

7 Den 11 december besökte vi Hemfosa där vi knöt kontakter med Hemfosa-nätverket som visade oss till nya biotoper, mycket fina. Under året har vi sammanställt en skogsrapport som i text och bild redogör för vilka naturvärden som kartlagts i Hemfosa. Naturvärdena utgörs i form av signalarter/rödlistade arter/indikatorarter, strukturer/nyckelelement samt olika naturmiljöer. Även rekreationsvärden har noterats vid fältbesöken. Energigruppen Bertil Nyman har varit kontaktman för gruppen. Gruppen har haft sju protokollförda möten. Gruppen har haft fyra aktiva medlemmar under året. Dialog fortgår fortfarande med Stockholms Stads Exploateringskontor och Ångströmlaboratoriet i Uppsala om marina strömkraftverk i samband med Slussens totala ombyggnad. Vid samrådsförfarandet om Vattenverksamhet i Slussenområdet i mars skrev vi förslag om att utnyttja Nils Ericson-kanalen för strömkraftverk i energigruppens namn. Gruppen har varit representerad av Laura på Rikskonferensen. Bertil deltog i ett seminarium om NNE-byggnader ordnad av SVR. Gruppen har svarat på en remiss om Ändrade regler om energihushållning i Boverkets Byggregler, BBR. Vi ansåg att kraven var för lågt ställda. Gruppen har skrivit remissförslag till kretsen avseende Stockholms Miljöprogram avseende kap 3, Hållbar energianvändning. Gruppen var klart positiv till de skärpta krav som Stockholms Stad nu har föreslagit. Liknande tankegångar utvecklade Svante Axelsson m.fl. i en tidningsledare i SvD den 3 december. Gruppen har studerat en doktorsavhandling om passiva hus från Lunds Universitet. Avhandlingen visar att husen fungerar bra samt att de boende är nöjda. Bertil har skrivit en motion till SKB om att företaget bör gå med i SABO:s s.k. Energijakt. Detta beslutades senare. Gruppen har bevakat frågan om vattenmätare i samråd med Hyresgästföreningen. Frågan löstes senare på ett lyckligt sätt mellan parterna på marknaden. Gruppen har diskuterat Per Lidéns förslag om Varudistributionssystem i kulvertar i städer och beslutat att avstyrka förslaget. Gruppen har haft på förslag om en Studiecirkel om energibesparingar i Programbladet för hösten. Intresset för denna var dock tyvärr svagt. Bland övriga frågor som har diskuterats och bearbetats på olika sätt kan nämnas: kompostering, spårbilar, diskussion med organisationen Klimataktion om en av Naturskyddsföreningens rapporter, beslutat att föreslå en idékväll om energieffektivisering i bostäder under våren i nästa nummer av Programbladet, studerat vertikala vindkraftverk på NCC:s huvudkontor och på en hockeyarena i Gävle samt förnyat presentationen av energigruppen i Programbladet m.m. Anti Scampi-gruppen Under året har gruppen träffats 18 gånger för möten och olika aktiviteter. Eftersom temat för miljövänliga veckan var fisk och skaldjur har gruppen under året haft samarbete med Handla miljövänligt gruppen i Stockholms Naturskyddsförening och med Riksföreningen och Handla miljövänligt nätverket. Miljövänliga veckan innebar också att frågan lyftes på webben (Antiscampi på facebook och youtube bl a), och i media. Aktionsgruppen mot jätteräkor beslöt därför att byta namn till Anti Scampi-gruppen. Havsnätverkets kampanjresa med segelfartyget Shamrock under sommaren tog upp räkfrågan Sidan 7 av 10

8 i sitt kampanjmaterial, vilket innebar att gruppen deltog i planeringen och också vid finalen på Stadsgårdskajen. Vi har ordnat två föredrag under året, annonserade som programpunkter för medlemmar o övriga; Mageswari Sangaralingam från Malaysia berättade om situationen vad gäller räkodlingar i Malaysia och Amanda och Louise presenterade sitt trainee-projekt en butiksundersökning av vilka butiker i Sverige som säljer jätteräkor. Som uppföljning av första butiksundersökningen, skickades brev till både de butiker som inte sålde jätteräkor för att tacka dem och till de som sålde för att upplysa om konsekvenserna av räkodlingar. Butiksundersökningen återupprepades under hösten Ca 150 butiker besöktes, de flesta i Stockholm. COOP lät bli att sälja jätteräkor under en period i samband med Miljövänliga veckan hänvisande till rapporten och filmen I grumliga vatten. Coop sa att de ville kolla om det låg något i kritiken (märken som COOP säljer lyftes som ohållbar odling). Gruppen har också samverkat med NGOs i produktionsländerna genom nätverket Conscientious Objectors främst genom att studera och kritisera de kriterier för certifiering av jätteräkor som internationella WWF har arbetat med att ta fram liksom Fairtrade UK. Gudrun besökte bl.a. Fairtrade i Bonn och London tillsammans med Khushi Kabir från Bangladesh. Vi har också träffat flera av NGO representanterna från Syd när de besökt riks i Stockholm. Vi har då bl.a. gjort butiksbesök och utflykt till skärgården. Utbildningsmaterial om Mangrove och jätteräkor har tagits fram för Fritidsresors guideutbildning samt för deras hemsida ett projekt som utvecklats utifrån kontakterna med reseföretagen som togs i samband med förra årets enkät utskickad till dem i samband med minnesdagen av Tsunamikatastrofen.. Bland annat deltog Gudrun i en resa i Europa tillsammans med Kushi Kabir och träffade Fairtrade m.fl. Cykelgruppen Tack för att du cyklar Deltagare från cykelgruppen har hjälp till med utdelning av goodiebags vid tullarna som Stockholmsstads satsning på ökad cyklism. Stort tack till alla som hjälpte till. Projektet med cykel och köpcentrum Deltagare har också hjälp till i projektet gällande cykelparkeringar där det ingått fotografering av cykelparkering och att upplysa köpcentrumansvariga om vikten att satsa på bra cykelparkering i närheten av entrén. Stort tack för ni som hjälpte till att fotografera. Möte med statstjänsteman på Stockholmsstad angående cykelbanor Erik Beckman och Cécile Everett träffade Linda Kummel på trafikkontoret Stockholmsstad. Erik och Cécile pratade om förbättringar som cykelparkeringar utanför köpcentrum och centrala punkter som vid T-bana och busstationer. Bilderna som Peter Thidholm har tagit under sina cykelturer visades och Linda ville använda dem som illustrationer för vidare cykelplanering. Bilderna illustrerade bland annat alla de obefintliga cykelbanorna som låg under drivor av snö vintern 2010/2011. Hyrcykelseminarium i Helsingborg - Dörr till dörrlösningar för att inspirera från bilism till cyklism Det har varit ett seminarium i Helsingborg om bikesharing och dörr till dörr lösningar som Cécile Everett har deltagit på. Där kom det fram många intressanta lösningar som går att använda som inspiration för kommuner som inte beslutat att införa hyrcykelsystem. Sidan 8 av 10

9 Cykelgruppen har under året även ordnat cykelmekarkurs samt representerat föreningen på SthlmVELO. Handla Miljövänligtgruppen Handla Miljövänligtgruppen fortsatte att driva 2010 års kampanj Gröna Gaffeln även under våren 2011 och vi lyckades få ett 40-tal restauranger i Stockholm att lyfta fram sina vegetariska rätter på menyn. I våras deltog vi i Naturskyddsföreningens butiksundersökning där utbudet av miljömärkt fisk kontrollerades och senare under året i undersökningen av vilken fisk/skaldjur som serveras på sushirestauranger. Under hösten har flera gruppmedlemmar hjälpt till med Räkgruppens butiksundersökning av jätteräkor. Miljövänliga dagen - klädbytardagen i april blev en succé med över 600 besökare. Vi arrangerade dagen tillsammans med bl a Studiefrämjandet, Dress off dress on och Medveten konsumtion. Vi deltog också i Studiefrämjandets ekologiska julmarknad den 27 november och sålde böcker, handdukar, presentkort på naturvandringar m m samt värvade medlemmar. Under Miljövänliga veckan affischerade vi på bibliotek och anslagstavlor. Vi stod i butiker i Liljeholmen och Fältöversten och informerade om miljömärkningen av fisk. Cirka ex av kampanjbroschyren Fixa fina fisken delades ut. Vi har också skrivit insändare i lokaltidningarna och mejlat till krögare som serverar rödlistad fisk och jätteräkor. Efter Miljövänliga veckan har vi fortsatt att stå i butik eftersom Ica Maxi-butiken i Lindhagen ville ha vår hjälp med att informera om miljöproblemen med jätteräkor. Butiken har efter det bestämt sig för att inte längre sälja jätteräkor. Gruppen har under året tagit på sig flera föreläsningar där man vill ha medverkan från Naturskyddsföreningen. Vi har varit på Påhlmansgymnasiet och föreläst för eleverna och också deltagit i en jury som bedömt elevernas projektarbeten samt föreläst på Stockholms Miljöförvaltning om hållbar konsumtion. Gruppen har startat en Facebooksida för de aktiva medlemmarna där vi informerar varandra och lägger ut aktiviteter. Flera gruppmedlemmar är kontaktpersoner för Bra miljövalsmärkningen av Willys butiker. Kemikaliegruppen Pernilla Helgesson har varit kontaktperson för gruppen Gruppen startades den 20 september och har haft 3 möten. Gruppen har haft fem aktiva medlemmar under hösten. En kemikalievandring bland hudvårdsprodukter har genomförts med Åsa Österlund i spetsen. Gruppen har varit representerad på Höstkonferensen och på Kemikalieinspektionens Forum. En del av gruppen har börjat se över hur vi ska kunna informera nyblivna och blivande mammor om hur de ska förhålla sig till kemikalier. Natursnokarna Natursnokarna är Stockholms Naturskyddsförenings barn- och familjeverksamhet i form av utomhusaktiviteter där lek på ett naturligt sätt blandas med lite naturkunskap. Verksamheten leds av Anna Krusic och har under året haft ca 10 aktiviteter. Utöver detta finns en lokal Natursnoksgrupp i Gröndal som leds av Eva Lindberg. Sidan 9 av 10

10 Styrelsen för Stockholms Naturskyddsförening i februari 2012 Anna Nilsson Carl Welinder Pernilla Helgesson Beatrice Sundberg Linda Silfverberg Anders Tranberg Fredrik Norrman Jenny Blomberg Åsa Österlund Sidan 10 av 10

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2012

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2012 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2012 1 Organisation Medlemmar och föreningsutveckling Fler aktiva medlemmar genom medlemsträffar Medlemsantalet påverkar de ekonomiska men framförallt de

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2013

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2013 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2013 1 Prioriterade områden Prioriterade områden för Stockholms Naturskyddsförening under år 2013 kommer att vara klimatfrågan, Förbifart Stockholm och grönområdesfrågor.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Foto: Monica Thelin Sidan 1 av 12 Ordföranden sammanfattar året På årsmötet i mars 2012 fick jag förtroendet att bli vald till ny ordförande för

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2015

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2015 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2015 Innehåll Verksamhetsidé... 2 Målbild... 2 Fokusområden... 2 Trafik... 2 Hållbar konsumtion... 2 Grönområden... 3 Energi... 3 Giftfri miljö... 4 Andra

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2016

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2016 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2016 Innehåll Verksamhetsidé... 2 Målbild... 2 Fokusområden... 2 Trafik... 2 Hållbar konsumtion... 3 Grönområden... 3 Energi... 4 Giftfri miljö... 4 Andra

Läs mer

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2014

Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2014 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Prioriterade områden En viktig fråga för Stockholms Naturskyddsförening under 2014 kommer att vara det kommande valet. Andra prioriterade områden kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 201 5 Styrelsens sammansättning Mats Djupsjöbacka Peter Lugnegård Ingegerd Saarinen Torgny Forsgren Marie Persson Bygdsiljum Umeå Åsele Lycksele Tärna Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Stockholms Naturskyddsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sidan 1 av 15 Ordföranden sammanfattar året År 2013 var ett ovanligt händelserikt år för Stockholmskretsen och vi har vuxit ytterligare i medlemsantal.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsberättelsen avser verksamhetsåret 2013. Styrelsen Styrelsen som valdes på årsmöte 9 mars 2013 har bestått av 11 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. /han 1 (6)

Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. /han 1 (6) Sundsvall Ånge VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 (6) Innehållsförteckning Styrelsen sid. 3 Skrivelser sid. 4 Programverksamheten sid. 4 Handla miljövänligt sid. 4-5 Ekonomi sid. 5-6 2 (6) NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Medlemmar Kretsen hade den 31 december totalt 7 910 medlemmar (varav 3 106 familjemedlemmar och 4 791 fullbetalande medlemmar). Det totala medlemsantalet har ökat med 1 142 jämfört

Läs mer

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets!

Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Kära medlem i Naturskyddsföreningens Örebrokrets! Vi samkör i höst med Hopajolas/Länsstyrelsens månadens reservat, samt Karlskogakretsen. Info om höstprogrammet hittar du här, och på vår facebooksida.

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse med bokslut

Verksamhetsberättelse med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden Verksamhetsåret 2015-01-01-2015-12-31 Under 2015 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier; att påverka

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 17/2-10 Närvarande: Andreas ( 80-81) Jenny ( 80-81) Karin ( 80-81) Kamil ( 80-81) 80 Öppnande av möte Vice ordförande öppnar mötet. 81 Årsmöteshandlingar och kallelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Under året har styrelsemöten hållits enligt följande: Arbetsmöte i Stockholm den 15 februari Telefonmöten 1 gång per månad med undantag för juli och december. Telefonmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Magnus Ljung, ordförande Dolores Wallgren, sekreterare Lars-Åke Eckervald, kassör Birgitta Halvorsen Inger Johanzon Tor Leijgård

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Vi ser tillbaks på ännu ett spännande år 2014 ännu ett år med många aktiviteter i vår krets. Trots att styrelsenes arbete gått lite upp och ner har ändå de mest aktiva grupperna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Haninge 2012-01-19. Närvarande: Eva-Lotta Öhman, Monna Hagelberg, Ingvar Olsson, Birgitta Wollmer, Daniel Midelf och Jan Erik Olsson.

Haninge 2012-01-19. Närvarande: Eva-Lotta Öhman, Monna Hagelberg, Ingvar Olsson, Birgitta Wollmer, Daniel Midelf och Jan Erik Olsson. 120119 Haninge 2012-01-19 Styrelsemöte för Handens Villaägarförening Närvarande: Eva-Lotta Öhman, Monna Hagelberg, Ingvar Olsson, Birgitta Wollmer, Daniel Midelf och Jan Erik Olsson. 1. Inledning & tidigare

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009

Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Verksamhetsberättelse för Seniornet Södermalm 2009 Styrelsen för Seniornet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen valdes vid årsmötet den 2 april 2009. 1. STYRELSE

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 1 Naturskyddsföreningen i Jönköpings län Verksamhetsberättelse för år 2013 Länsförbundets årsstämma 27 april vid Ädelfors folkhögskola Länsförbundets ordförande Henrik Svensson hälsade välkommen till den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård.

Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Protokoll fört vid Ljustorps Hembygdsförenings Årsmöte den 16 mars 2014 kl. 18.00 i Ljustorps Hembygdsgård. Mötesdeltagare: ca; 18 st. 1 Årsmötet öppnades. 2 Fastställdes att kallelsen till mötet gjorts

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2015

Berättelse över verksamheten 2015 STF Södertörn Berättelse över verksamheten 2015 Styrelsen för STF Södertörn lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2015. Årsmöte Ordinarie årsmöte för STF Södertörn hölls den 18 februari 2015 på

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 48 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 49 Höstschema Förra veckan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

med Luleå Svampklubb som ansvarig utgivare.

med Luleå Svampklubb som ansvarig utgivare. Verksamhetsberättelse 2015 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Maten och miljön #1/2017

Maten och miljön #1/2017 Maten och miljön #1/2017 NYHETSBREV SPECIAL FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 16 MARS 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SMMI, VERKSAMHETSÅRET 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2016 läggs

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan till Earth Hour Kära trossamfund, Årets Earth Hour blev en enorm framgång. Den

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Verksamhetsberättelse med bokslut Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden Verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31

Verksamhetsberättelse med bokslut Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden Verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetsberättelse med bokslut Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden Verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Under 2014 har vi drivit verksamheten utifrån Naturskyddsföreningens tre strategier; att påverka

Läs mer

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi.

Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Närvarande: Klas Rosenkvist, Elsa Sohlberg, Hilda Bergström, Salomon Abresparr, Carin Fröjd, Lovisa Nilsson, Patrick Scott Rossi. Utom styrelsen: Jenny Luukkonen ( 17) Ej närvarande: Jakob Andrén Bilagor:

Läs mer

!"#" , ' " ''$ $.$ %&'#"#!/# (($ %&' +!)00-/) "" " $+ %! 7%%78 ( +!)00-/) #$% &! '''! ($ %&' )*+,+-)) (!000*-"" ()*+! (($2 3"!/)-!" 4(% ##/*!-!

!# , '  ''$ $.$ %&'##!/# (($ %&' +!)00-/)   $+ %! 7%%78 ( +!)00-/) #$% &! '''! ($ %&' )*+,+-)) (!000*- ()*+! (($2 3!/)-! 4(% ##/*!-! $ %&'#""#"# ($ %&' )*+,+-))! (!000*-"" $2 '''! ''!! ()*+! (($2 3"!/)-!" 4(% ##/*!-!"!"#" ''$ $.$ %&'#"#!/# "" " (($ %&' +!)00-/) ('%1$' # #$% &! ( +!)00-/) %5$5.&%$26' 5 7%%78, ' " $+ %! -., ' +,))-0*

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner

Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Information från Bestorps Byalag www.bestorp.se April 2014 Nummer 13 Passa på att gå på Miljöföreläsningarna i Eklunda Den 9 april 19.00 får vi besök av Mika Liffner Mika Liffner ska i denna föreläsning/filmvisning

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF

Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden, WWF Inbjudan till Earth Hour Kära kommun, Årets Earth Hour blev en framgång. Den 28 mars 2009

Läs mer

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Naturskyddsföreningen Jönköpings länsförbund ÅRSBERÄTTELSE för år 2005. Medlemsutveckling Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar: Krets Medlemsantal Medlemsantal Ordförande 2005

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015

Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Foto: Alina Zienowicz/Wikimedia Commons Maten #2 och miljön 2015 2 NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION PUBLICERAT DEN 17 APRIL 2015 Två maxade SMMI-månader sedan sist Mars och april har varit

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2007 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Sedan starten, men framför allt under det senaste året, har föreningen

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT

GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT GRÖNPLAN FÖR GISLAVEDS TÄTORT Skala 1: 20 000 (i A3) 1 Grönplan för Gislaveds tätort på uppdrag av Gislaveds kommun, första utgåva augusti 2007. Foto, kartor, text och layout av Linda Kjellström FÖRORD

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Kallmora Byförening. Foto: Helena Nyman

Verksamhetsberättelse för 2013 Kallmora Byförening. Foto: Helena Nyman Verksamhetsberättelse för 2013 Kallmora Byförening Foto: Helena Nyman Årsmöte den 16 februari 2014 Styrelsen har under året bestått av: Bitte Nohrin Jernberg, ordförande Gunnel Nordin, ordinarie ledamot

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Närvaro enligt separat närvarolista. 48 personer deltog. Eva Renström från Radio Dalarna var på plats och intervjuade

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: 2014-05-19, 9.00-12.00 Plats: Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Ej närvarande styrelseledamöter Övriga deltagare Ordförande Justerare Sekreterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer