Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år Sammanfattning av bakgrund för reformen personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade. Psykiatriutredningen behandlade frågan om stöd och samordning kring psykiskt funktionshindrade i två betänkanden dels Stöd och samordning kring psykiskt störda SOU 1991:88, dels i huvudbetänkandet Välfärd och valfrihet- service, stöd och vård för psykiskt störda SOU 1992:73. där man föreslog rätt enligt LSS för allvarligt psykiskt störda att erhålla personligt stöd genom personligt ombud. Enligt psykiatriutredningen är ett klart definierat personligt stöd - ett personligt ombud - nödvändigt för att de långvarigt psykiskt störda skall kunna garanteras goda levnadsförhållanden när de bor ute i samhället. Regeringen och senare Riksdagen instämde i Psykiatriutredningens bedömning att det behövs ett utvecklat personligt stöd till personer med långvarig och allvarlig psykisk störning. Detta stöd bör kunna utformas på olika sätt i förhållande till dels den enskildes önskan och behov, dels de lokala förutsättningarna. En sådan möjlighet är att i enlighet med Psykiatriutredningen förslag inrätta funktionen personligt ombud med ett klart definierat ansvar för att individens behov uppmärksammas och för att insatserna samordnas. Hemsida: 1

2 Riksdagen beslöt att avsätta 24 miljoner kronor till en treårig ( ) försöksverksamhet med personliga ombud. Socialstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera försöken tillsammans med kommunförbundet, landstingsförbundet samt representanter för RSMH och IFS. De båda utvärderarna docent Lars Hansson och universitetsadjunkt Tommy Björkman inom institutionen för klinisk neurovetenskap i Lund summerade sina slutsatser i några punkter i sin rapport Funktionen personligt ombud har organisatoriskt med framgång kunnat implementeras på ett flertal olika sätt inom ramen för det svenska stödsystemet och kunnat nå ut till en grupp långvarigt psykiskt funktionshindrade. 2 Klienterna har en bättre social, psykologisk och psykiatrisk situation efter 18 månader av deltagande i ombudsverksamhet. 3 Klienterna gör själva värderingen att de fått en bättre vård- och stödsituation under uppföljningsperioden jämfört med tidigare. 4 Klienternas utnyttjande av framförallt psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård har minskat under uppföljningsperioden. Ombudens arbete tycks ha minskat behovet av framförallt inläggningar på sjukhus men även vad gäller psykiatrisk dagvård. 5 Ombuden har varit framgångsrika i att hjälpa sina klienter till insatser enligt Lag om stöd och service LSS. Mot bakgrund av utvärderingen och att behovet av personligt stöd varierar kraftigt inom målgruppen både vad gäller omfattning och innehåll diskuterar man en vidareutveckling av funktionen - en enhetsmodell skulle inte passa för alla klienter. En mer optimal lösning skulle vara att inrätta dels en basmodell med ett innehåll som motsvarar det som utvecklats inom de tio försöksverksamheterna dels en intensiv modell för personer som löper störst risk för en marginaliserad livssituation. Denna modell bör efter närmare försök knytas till psykiatriska behandlings- och rehabiliteringsverksamheter. De båda utvärderarna numera professor Lars Hansson och universitetslektor Tommy Björkman inom Institutionen för Omvårdnad vid Lund Universitet har på Socialstyrelsens uppdrag genomfört en fortsatt uppföljning av hur det gått för de klienter som fick stöd från personliga ombud under försöksverksamheten sexårsuppföljningen. Rapporten är ännu ej publicerad av Socialstyrelsen men Socialstyrelsen har publicerat följande preliminära resultat i sin årsrapport år Hemsida: 2

3 6-årsuppföljning av försöksverksamheterna En fördjupningsstudie som avser en 6-årsuppföljning av de försöksverksamheter som startades i samband med utvärderingen av psykiatrireformen avslutas under senhösten Huvudsyftet med studien har varit att undersöka om de positiva resultat som uppnåddes i försöksverksamheterna är stabila. De preliminära slutsatserna från uppföljningen visar att resultaten inte bara är bestående utan har dessutom förstärkts i flera avseenden t ex - slutenvårdskonsumtionen har fortsatt att minska - de upplevda psykiatriska symtom har minskat (visar sig först vid sexårsuppföljningen) - andelen klienter med daglig sysselsättning har ökat - klienternas livskvalitet har ökat och - den fysiska och psykiska hälsan förbättrats - tillgången till olika former av sociala relationer och nätverk har ökat. Studien finansieras helt av Socialstyrelsen. Publicering i början av Socialstyrelsen redovisade sin samlade bedömning av försöksverksamheten till Regeringen i maj 1999 i rapporten Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform. Riksdagen beslöt våren 1999 att verksamheten personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade skall permanentas och göras landsomfattande samtidigt som man anslog 90 miljoner kronor för vartdera åren och uppdrog åt regeringen att verkställa reformen. Regeringen uppdrog i regeringsskrivelse åt Socialstyrelsen att samordna en nationell uppbyggnad och utveckling av verksamhet med personliga ombud till psykiskt funktionshindrade samtidigt som man preciserade anslagen härför till 30 miljoner kronor för år 2000, 60 miljoner kronor för år 2001 och 90 miljoner kronor för Socialstyrelsen skall tillsamman med länsstyrelserna fördela medel till kommunerna. Härigenom fick reformen personligt stöd till psykiskt sjuka/funktionshindrade sin utformning och omfattning för de närmaste åren. Det blev ingen rättighet för individen som psykiatriutredningen föreslagit och inte heller någon skyldighet för kommunerna att erbjuda personligt stöd genom personligt ombud. Verksamheten blev emellertid ett tydligt primärkommunalt ansvar. Verksamheten blev frivillig för kommuner med möjlighet att söka statsbidrag till kostnader för löner inkl lönebikostnader (25 200:- kr/månad och ombud) men där övriga kostnader får finansieras genom kommunal budgetering. Omfattningen av statsbidraget för år Hemsida: 3

4 2002 beräknas täcka högst en tredjedel av lönekostnaderna för det med ledning av hittillsvarande erfarenheter uppskattade behovet av personligt stöd genom personliga ombud. Socialstyrelsen informerade kommunerna m fl. om reformen i Meddelande nr 14:2000 i november I en lägesrapport över reformen till regeringen i november år 2000 påpekade Socialstyrelsen att relativt få kommuner visat ett spontant intresse för reformen men att en del kommuner visat ett positivt men avvaktande intresse. Socialstyrelsens bedömning är därför att det kommer att dröja till våren 2002 innan verksamheter med personliga ombud mer allmänt kommer igång. I en lägesrapport avseende 2001 konstaterar Socialstyrelsen att 82 % av kommunerna ansökt om att få starta verksamhet, att ett femtontal verksamheter startats under hösten 2001 och att en del gamla verksamheter fyllt på med nya ombud, att kommunerna är huvudmän för samtliga verksamheter, att ett tjugotal kommuner valt att upphandla verksamheten, att verksamheterna oftast placeras direkt under socialnämnden men att man eftersträvar en fristående ställning vad avser lokaler, att uppbyggnaden och förankringen av ombudsverksamheterna kommer att pågå större delen av Det verkliga behovet av personligt stöd speglas inte i kommunernas ansökningshandlingar utan de har anpassat ansökningarna till statsbidragssystemets regler och omfattning. I en lägesrapport år 2002 konstateras att en femtedel av de planerade verksamheterna inte kommit igång under år 2001 men att 80 verksamheter startat den 1 augusti 2002 omfattande 213 kommuner med sammanlagt 203 ombud anställda och ca 1200 klienter aktuella. 90 % av verksamheterna drivs i kommunal regi. Verksamheter drivna på entreprenad framför allt i storstadsregionerna. De flesta ombuden har en vårdutbildning och skötarutbildning utgör den dominerande utbildningen. De försenade verksamhetsstarterna har lett till att det har ackumulerats medel hos länsstyrelserna och kommunerna har därför fått en frist fram till årsskiftet 2003 för att söka nya statsbidrag. Socialstyrelsen bedriver tillsammans med länsstyrelserna olika uppföljningsstudier och utbildning för ombud och ledningsgrupper. I en lägesrapport år 2003 Uppdrag att implementera, utveckla och utvärdera verksamheter med personligt ombud till personer med psykiska funktionshinder, Lägerapport 1 december 2003 (Finn i sin helhet på PO-Skånes hemsida redovisas läget på nationell nivå rörande implementeringen av reformen Hemsida: 4

5 samt resultat från en del uppföljningsstudier och utbildningssatsningar. Där konstateras bl. a att 235 kommuner (81%) hade verksamhet med personligt ombud i september Det är framför allt i Skåne län och Västra Götalands län som en stor andel av kommunerna inte har inrättat någon verksamhet (51 respektive 47 %). Huvuddelen ca 90 procent drivs i kommunal regi. Medfinansiering sker i ca 10 procent av verksamheterna och då främst från landstingen. Ombuden arbetar i huvudsak kontorstid måndag till fredag. Ombuden utbildning domineras av mentalskötare/motsvarande, undersköterska/ motsvarande samt annan utbildning. Endast en liten dela av ombuden har högskoleutbildningar. 90 procent av ombuden har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Flera kommuner har valt att avveckla verksamheter som nyligen byggt upp och andra har hotat med avveckling. Nerläggning drabbar de klienter som finns i verksamheterna hårt. Socialstyrelsen gör bedömningen att frivilligheten i det kommunala åtagandet att inrätta ombudsverksamheter och frånvaron av lagstiftning hotar flera verksamheter. Länsstyrelsen i Skåne län informerade länets kommuner m fl. om reformen första gången vid en konferens den 16 oktober 2000 och därmed startade reformens genomförande i Skåne. Skånes andel av statsbidraget räckte till bidrag till totalt 37 ombud. Vid årsskiftet 2004 fanns det 34 inrättade personliga ombud. 16 av Skånes 33 kommuner hade fortfarande inte inrättat några personliga ombud. 2 Bildande av den ideella föreningen Personligt ombud i Skåne -PO-Skåne och utvecklingen RSMH och IFS i Skåne tog initiativ till en organisation för fristående personliga ombud där brukarnas och de anhörigas erfarenheter skulle kunna komma verksamheten tillgodo. PO-Skåne bildades den 22 juni 2000 av representanter för samtliga RSMHföreningar och IFS-föreningar i Skåne. Formen blev en ideell förening med namnet Personligt ombud i Skåne - PO-Skåne och med föreningarna som medlemmar. Till ordförande för det första årets verksamhet utsågs Harald Wilhelmsson. Bakgrunden var de erfarenheter rörande personligt stöd via fristående personliga Hemsida: 5

6 ombud som utvecklats under den försöksverksamhet som letts av RSMH-Skåne och som pågått åren i kommunerna Lund, Landskrona, Helsingborg och Lomma. Brukares och anhörigas erfarenheter var mycket positiva till verksamheten och det bedömdes särskilt viktigt att få möjligheter att fortsätta att utveckla ett fristående alternativ där erfarenheter från brukare och anhöriga successivt kunde tas tillvara. Genom att kommunerna nu av regeringen gjorts huvudansvariga för den fortsatta verksamheten och att därmed en finansiering direkt från staten till de fristående organisationernas verksamheter med personliga ombud upphörde fanns risk att det fristående alternativet som funnits under försöksperioden och som beskrivits som framgångsrikt i utvärderingen skulle försvinna. Det fanns även en önskan att underlätta och påskynda reformens genomförande genom att dels ställa erfarenheten till förfogande dels erbjuda kommunerna att i avtalssamverkan etablera funktionen fristående personligt stöd genom personligt ombud. I föreningens stadgar anges att föreningen syfte är..att ge personligt stöd åt psykiskt funktionshindrade genom personliga ombud. Ett personligt ombud har ett ansvar att ge stöd och personlig rådgivning och tillsammans med den psykiskt funktionshindrade ansvara för att olika samhällsinsatser samordnas. Föreningen står öppen för att ha huvudmannaskap för andra liknande verksamheter. Harald Wilhelmsson utsågs av föreningsstämman till föreningens ordförande. Styrelsen består av sex ledamöter med sex suppleanter. Vid styrelsens konstituerande möte utsågs till sekreterare Maths Jesperson och som ekonomiansvarig Lars Bogren. Maths Jesperson ersattes vid årsmötet 2002 av Eva Ohlin som sekreterare. Senare har även en arbetsgrupp för ansökan om bidrag från fonder och stiftelser utsetts samt en arbetsgrupp för rekrytering och urval vid nyanställning av personliga ombud. Revisorer är Bo Liljeberg med Malte Persson som suppleant. Som auktoriserad revisor av föreningen ekonomi anlitas Per Olof Lodin, Revision AB, Lund. Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten under hösten år 2000, 11 under år 2001, 10 under 2002 och 11 under 2003 Årsmöte har hållits under april 2001 och ett extra årsmöte under december 2001 samt ordinarie årsmöten i april år 2002 och Fr. o m 1 augusti 2000 övertog PO-Skåne den verksamhet med personliga ombud som bedrivits sedan 1995 från RSMH-Skåne. I samband härmed fick PO-Skåne tillstånd från Allmänna Arvsfonden att fortsätta verksamheten så länge de återstå- Hemsida: 6

7 ende medlen av anslaget fanns kvar. PO-Skåne skrev i samband härmed avtal med Sonja Miiros och anställde Lennart Nylander fr. o m 1 augusti PO-Skåne ansökte hos Allmänna Arvsfonden om medel för ett halvt års ytterligare verksamhet men på grund av formella skäl - Arvsfonden kan bara bevilja medel till föreningar som existerat under minst ett år - kunde fonden inte behandla ansökan. RSMH-riks och IFS-riks förklarade sig då villiga att ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden för fortsatt verksamhet inom PO-Skåne. Ansökan från RSMHriks och IFS-riks tillstyrktes av fonden i november och Regeringen beviljade till fortsatt verksamhet inom PO-Skåne i december. För att kunna återuppta verksamheten så fort som möjligt förskotterade RSMH-riks kronor till PO-Skåne den 30 november Härigenom kunde lön utbetalas till Lennart Nylander som fortsatte sin verksamhet som ett privat initiativ utan formellt anställningsförhållande mellan den 15 oktober och 30 november. Även Sonja Miiros har i form av privat initiativ som först i efterhand har kunnat ersättas fortsatt sin verksamhet med några av sina klienter framför allt de klienter där ett alltför hastigt avslut av stödet skulle kunna leda till allvarliga problem. Den 16 januari 2001 erhöll PO-Skåne ytterligare kronor av anslaget och har därmed fått resurser att för kortare tid anställa ytterligare ett ombud. Problematiken hos de personer som är aktuella för personligt stöd är mångfacetterad och långsiktig och det är därför direkt olämpligt att etablera ett kortvarigt stöd som sedan upphör när den finansiella situationen efter ett halvt år åter kan vara akut. Etablerandet av ytterligare ett ombud fick därför ske i kommuner där arvsfondens finansiering kan komma att avlösas av en långsiktig finansiering i avtalssamverkan mellan kommunerna och PO-Skåne. PO-Skåne har även ansökt om ett tillfälligt bidrag från Region Skåne men de ansåg inte trots starka rationella skäl - personligt stöd genom personligt ombud har en kraftigt avlastande effekt på psykiatrisk vård - att de kunde lämna bidrag till en verksamhet som regeringen tydligt förklarat skall vara ett primärkommunalt ansvar. Det har efterhand blivit uppenbart att PO-Skåne inte skulle kunna finansiera sin verksamhet på annat sätt än genom avtal med kommuner. Direkta bidrag från staten, bidrag från de sjukvårdsansvariga eller avtalssamverkan med de sjukvårdsansvariga förefaller stängda för den närmaste framtiden även om ett sådant engagemang från de sjukvårdsansvariga förekommer på andra håll i landet. PO-Skåne skrev i början av augusti blev till samtliga kommuner i Skåne och in- Hemsida: 7

8 formerade om verksamheten samt erbjöd dels att komma till kommunen för att informera om PO-Skånes verksamhet och erfarenheter dels att i avtalssamverkan svara för funktionen personligt stöd genom personligt ombud i en från myndigheter och vårdansvariga fristående form. Efterhand utvecklades kontakter med många kommuner. I några fall ledde det vidare till mer konkreta diskussioner om avtalssamverkan. Trots stora finansiella svårigheter kunde verksamheten fortsätta inom Lund, och Landskrona kommuner som tidigare. Vid årsskiftet hade 8 klienter i Lund och 7 i Landskrona personligt stöd genom PO-Skånes personliga ombud. I Helsingborg är verksamheten avvecklad sedan 15 oktober förutom de klienter som Sonja Miiros själv bedömt inte kunna avvecklas på ett humanitärt acceptabelt sätt på den korta tid som stod till buds efter att Arvsfondens pengar tagit slut och kommunens representant förklarat att de f n inte hade någon möjlighet att fortsätta finansiera verksamheten i samverkan med PO-Skåne. Inom Lomma kommun har PO-Skåne fr. o m 15 oktober avvecklat kontakten med de klienter som var aktuella. 3 Under 2003 har PO-Skåne arbetat med följande uppdrag. från kommuner inom Skåne: 1 Lunds kommun. Avtal rörande två ombud fr. o m 1 februari år Avtalet gällde t o m I ett tilläggsavtal har avtalstiden förlängts t o m Ett ombud som tidigare varit anställd som ombud i Lund började 1 februari Ett ombud började sin anställning 1 april Under 2003 har två ombud arbetat i Lund. 2 Helsingborg stad. -Avtal rörande 1,0 ombud fr. o m 1 september december år Nytt avtal omfattande sammanlagt tre ombud tecknades Ett ombud fortsatte sin verksamhet under hela året. Ett ombud började sin verksamhet 15 augusti Ett ombud började sin verksamhet 1 september Under 2003 har tre ombud arbetat i Helsingborg. 3 Lomma kommun -Avtal rörande 0,5 ombud fr. o m 1 november december Hemsida: 8

9 -Nytt avtal rörande 0,5 ombud fr. o m 1 januari år Under 2003 har verksamheten omfattat 0,5 ombud. 4 Malmö stad. -Avtal rörande 8 ombud med successiv start fr. o m 1 januari - 1 maj Ett ombud förberedde anställningen av övriga ombud under januari Ett ombud började 1 februari Tre ombud började 1 mars Två ombud började 1 april Två ombud började 1 maj Under 2003 har verksamheten i utökats med fyra ombud till totalt 12. -Ett ombud började 1 september. -Ett ombud började 1 oktober. -Ett ombud började 1 november -Ett ombud började 1 januari Härutöver har ett ombud varit halvtidsanställt Två av de nyanställda ombud skall bara arbeta med psykiskt funktionshindrade som är hemlösa. 5 Osby och Bromölla kommuner. Avtal rörande ett ombud för båda kommunerna fr. o m 1 januari Ett ombud började 1 januari Ystad kommun Avtal rörande ett ombud fr. o m 1 januari Ett ombud började 1 januari Trelleborgs kommun Avtal rörande ett ombud fr. o m ??? -Ett ombud började 22 april Hässleholms kommun. Avtal rörande ett ombud fr. o m Ett ombudet började Totalt antal anställda var den 31 december personliga ombud samt en verksamhetschef heltid. Härutöver var en person anställd för administrativa uppgifter 10 timmar/vecka, en person skötte bokföring mm enligt avtal, en person arbetade med att genomföra förändringar av hemsida och en auktoriserad revisor. Genom ett särkskilt avtal med Solrosdata HB har PO-Skåne tillgång till ett inter- Hemsida: 9

10 netbaserat informationssystem för uppföljning av verksamhet och resursutnyttjande. 4 Beskrivning av PO-Skånes verksamhet inom de olika kommunerna under 2002, bilaga 1-6. Se 5 PO-Skånes ekonomiska redovisning för år 2002 och revisorernas berättelse framgår av bilaga 7. 6 Redovisning av PO-Skånes utveckling under år Starta upp och få igång ett fungerande styrelsearbete, ledning och administration. Genom den förändring som genomfördes fr. o m november år 2001 där ordförandeskapet och verksamhetsansvaret skildes åt uppnåddes en möjlighet att utveckla PO-Skåne. Lars Bogren har fungerat som ordförande även under 2003 och Harald Wilhelmsson har varit anställd som verksamhetschef fr. o m 1 november april 2002 med halv lön och därefter med hel lön under 2002 och I takt med volymförändringarna inom PO-Skåne har det varit nödvändigt att förändra personaladministration och lönesystem, kontoplan och bokföring samt rutiner för utbetalning av löner och övriga utgifter. Fr. o m svarar Eva Bergström Miles för dels personaladministration, dels utbetalningar av löner och andra utgifter, back up för bokföring och en del andra administrativa uppgifter. Fr. o m november 2003 svarar Berglin Konsult HB genom Lennart Berglin för bokföring och bokslut mm. Genom förändring av kontoplan och bokföring i juli 2002 har PO-Skåne nu fått ett redovisningssystem som uppfyller våra krav och som gör det möjligt att följa kostnaderna per kostnadsslag, per ombud, per avtalsområde och totalt med en mycket snabb rapportering, Huvuddelen av konteringsarbetet har genom förtryckta blanketter kunnat föras ner till respektive ombud. Löner och räkningar betalas via internet genom Nordea en lösning som är kostnadseffektiv och säker. Delegationsreglerna har omarbetats och godkänts av styrelsen under 2002 och har därefter fungerat utan problem under Hemsida: 10

11 Förändringarna har genomförts av verksamhetschefen i samarbete med ordförande och föreningens auktoriserade revisor PO Lodin som aktivt bidragit till att förändringarna blev effektiva och säkra. Sedan våren 2001 har ett utvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Solrosdata HB Pontus Bergendahl med syfte att skapa ett internetbaserat system för kommunikation mellan ledning och ombud och mellan ombud och ombud. Systemet har testkörts under 2002 och fr. o m sommaren varit en del av driften. Under 2003 har systemet använts för klientregistrering, tidrapportering, och åtgärdsrapportering och CAN rapportering. Det är nu möjligt att följa ombudens rapporterade tider per klient och per arbetsuppgift och ombuden kan själva se hur de disponerar sin tid i diagramform. Arbete pågår med att börja använda dels ett dokumentstödssystem som stöd för ombuden och dels ett diskussionssystem. Systemet utgör en väsentlig del PO-Skånes utveckling till ett kunskapsbaserat företag inom tjänstesektorn. Under 2003 har ordföranden avtalat med Pontus Bergendahl om ett permanent utnyttjande av System PO-Skåne för samtliga ombud inom PO-Skåne. Samtliga förändringar har godkänts av föreningens styrelse. Under senare delen av 2003 började belastningen på verksamhetschefen att bli alltför hög som en följd av volymökningen och sammanlagt fem nyanställningar under hösten I de alternativa scenarier för år 2004 som utvecklades framgick att belastningen på PO-Skånes ledning skulle fortsätta att vara alltför hög under Styrelsen beslöt därför att godkänna verksamhetschefens förslag om att fr. o m anställa en arbetsledare och tillika samordnare för verksamheten i Malmö stad som omfattade 12 ombud. Anställningen utformades som en provanställning och erfarenheterna skulle summeras efter fem månader. Arbetsledare skulle även ha vissa uppgifter som avsåg hela PO-Skåne. Ordföranden och Verksamhetschefen har i samarbete med auktoriserade revisorn P O Lodin under 2002 gått igenom och förändrat regler för attesträtt och delegation. Reglerna har därefter godkänts av styrelsen och tillämpats under hela 2003 med undantag för att Eva Bergström Miles övertagit ansvaret för utbetalningar från PO-Skånes konto fr. o m En grupp på tre personer från styrelsen har tillsammans med verksamhetschefen arbetat med rekrytering och urval vid nyanställningar. Fr. o m 1 januari 2003 har antalet styrelseledamöter minskats till två och gruppen har dessutom kompletterats Hemsida: 11

12 med ett personligt ombud. Gruppen som under 2003 arbetat med rekrytering och urval har genom de många nyanställningarna kommit att belastas hårt under året. Sammanfattningsvis har PO-Skåne under året fortsatt uppbyggnaden av ett företag med en fungerande ledning och administration och där de lösningar som valts för ledning, revision, löner, bokföring, och administration i övrigt bedöms kunna rymma en förutsedd volymökning under 2004 med marginella förändringar. Nya avtal har under året tecknats med följande handledare: 1 Psykiater Göran Ögander och socionom Birgitta Bemark fr. o m för handledning av ombud från Lund, Lomma, Ystad och Trelleborg. 2 Psykolog Per Revstedt fr. o m för handledning av ombud från Helsingborg, Hässleholm och Osby/Bromölla. 3 Psykolog Dan Anders Palmquist för handledning av ombuden i Malmö stad. Styrelsearbetet har även utvecklats och stabiliserats under året. Det gäller främst ordföradefunktionen samt medverkan i rekrytering och urval vid nyanställning. 2 Säkerställa och utveckla rollen som personligt ombud. För att säkerställa och utveckla rollen som ombud hos våra nyanställda har PO- Skåne dels utvecklat en företagspolicy som förankrats i styrelsen dels genomfört en introduktion av alla ombud dels genomfört ett rullande utbildningsprogram under året, dels har samtliga ombud deltagit i den utbildning som arrangerats av Socialstyrelsen/Länsstyrelsen dels haft regelbunden handledning för ombuden dels utvecklat olika interna stödjande nätverk och dels ett eget internetbaserat informationssystem. 3 Utveckla ett fungerande stöd till ombuden. Ombudens viktigaste stöd har under året varit dels en fungerande styrelse, en tillgänglig och fungerande ledning av PO-Skåne, kollegialt stöd i olika nätverk, regelbunden handledning, utbildning och litteraturstöd samt telefoner, telesvar portabel dator och internetuppkoppling. Telefunktionen har utvecklats genom avtal med Vodafone som medger gratis samtal via mobiltelefoner mellan ombud och att klienter kan ringa för lokaltaxa från vanlig telefon till ombudens mobiltelefoner. Successivt har System PO-Skåne kommit att betyda alltmer som stöd för ombudens verksamhet genom att det medger för ombuden att följa upp hur de disponerar sin tid och utvecklar sin egen verksamhet. 4 Extern information PO-Skånes hemsida har fyllt en viktig funktion i den utåtriktade informationen Hemsida: 12

13 under året. Hemsidan har haft besökare från maj t o m december vilket i är mycket nöjda med. Hemsidan har successivt uppdaterats och förnyats under året. Stanislaw Nalepa har påtagit sig ansvaret för att successivt verkställa alla förändringar av hemsidan. Hemsidan har aktivt använts i arbetet med att rekrytera nya ombud och där visat sig fungera bra. PO-Skåne har distribuerat ett stort antal broschyrer och även utvecklat en broschyr speciellt för blivande klienter. Broschyrerna har översatts till fyra andra språk för att bättre kunna nå ut till det stora antalet personer med olika etniskt ursprung. Ombudens visitkort har använts i stor utsträckning i det dagliga arbetet. Muntlig information har skett vid en mängd tillfällen till främst handläggare hos myndigheter och personal inom vården men även till ett ganska stort antal gode män och förvaltare, politiker samt till personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder. Verksamhetschef och ombud har medverkat med information vid lokala föreningsmöten inom RSMH och Schizofreniförbundet. I maj arrangerade PO-Skåne tillsammans med vuxenskolan en utvecklingsdag för representanter för PO-Skånes styrelse, alla lokalföreningar inom RSMH och IFS, IFS-Skåne och RSMH-Skåne, personliga ombud och klienter samt universitetslektor Tommy Björkman. Dagen har dokumenterats i rapporten Hörbydagen 11 juni 2003 Information har även skett via lokalpressen genom reportage och artiklar framför allt vid uppstart av nya verksamheter. I några fall har verksamhetschefen medverkat i TV s nyhetsprogram under året. Även styrelsemedlemmar har medverkat till att informera om verksamheten medverkat med artiklar och insändare i lokalpressen 7 Sammanfattande bedömning inför framtiden. PO-Skånes verksamhet har under 2003 liksom under 2002 varit avtalsfinansierad. Organisationen har under året fortsatt utvecklingen till ett stabilt kunskapsbaserat tjänsteföretag med vid årets slut 22 personer anställda och med kapacitet att utan större genomgripande förändringar kunna utökas under det kommande år till i vart fall trettio anställda. Under året har PO-Skåne mot bakgrund av den snabba volymökningen befunnit sig i konstant utveckling och förändring. Ett första ske av utveckling och förändring är nu avklarat och vi har kommit in i ett skede där den mer långsiktiga kvalitetsutvecklingen står i fokus.. Föreningen ha idag en stabil och fungerande styrelse, en fungerande ledning och en effektiv och modern administration. Hemsida: 13

14 PO-Skåne har även under 2003 fortsatt utvecklingen av en genomtänkt företagspolicy som är förankrad i styrelsen och som ligger till grund för både avtalen med kommunerna och ombudens arbete. Stabiliteten i företaget ligger i dels avtalen med kommunerna dels avtalen med våra ombud och handledare. Avgörande för PO-Skånes framtid är dock att vi lyckats/lyckas med att rekrytera personliga ombud med den kompetens och kunnande som verksamheten behöver samt att ombuden har förmåga att med empati och entusiasm stödja våra klienter. Självklart behöver PO-Skåne även kompetenta handledare och en kunnig ledning med förmåga att leda företaget i den snabba utvecklingsprocess som vi genomgår för att vi skall kunna motsvara förväntningar från avtalspartner och huvudmännen RSMH och IFS. PO-Skåne har försökt motsvara den etniska mångfald som finns inom Skåne och då främst i Malmö genom rekrytering av ombud med olika språklig och etnisk kompetens samt genom att översätta broschyrer till fyra skilda språk - arabiska, persiska, somaliska och engelska - förutom svenska. PO-Skåne har under 2003 fortsatt att utveckla ett nödvändigt eget kapital och en likviditet. Mot bakgrund av att vi är en icke vinstgivande ideell förening har PO- Skåne ett tillfredsställande eget kapital och en tillfredsställande likviditet. De personliga ombuden har under 2003 fått en fortsättning på grundläggande utbildning och inskolning i rollen som personliga ombud och ombuden delar företagets ideologi och värderingar. Verksamheten har under året utvecklats till ca 11 klienter per ombud vid årsskiftet vilket får anses vara högt med hänsyn till att en del ombud endast varit anställde några få månader och endast två ombud arbetat som personliga ombud ett helt år. PO-Skåne har under året utvecklat ett stöd till de personliga ombuden bestående av -En fungerande och tillgänglig ledning. -Ombuden har grupperats i olika nätverk för intern kommunikation och för att kommunicera med PO-Skånes ledning. Ombuden deltar även i ett nätverk som omfattar alla Skånes ombud. -Regelbunden handledning i grupper och vid behov individuellt. -Litteraturstöd -Rullande internt utbildningsprogram. -Internetbaserat informationssystem. Ombuden har härigenom kunnat utveckla en stabil, kvalitativt god och volym- Hemsida: 14

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Mångfaldens mekanismer. Att arbeta som personligt ombud i storstad

Mångfaldens mekanismer. Att arbeta som personligt ombud i storstad Mångfaldens mekanismer Att arbeta som personligt ombud i storstad Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Samverkan i vård och omsorg

Samverkan i vård och omsorg Samverkan i vård och omsorg Delrapport 2 från utvärdering av försöksverksamhet i Västerbottens län Rafael Lindqvist Ulrica Nylén December 2000 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INLEDNING 5 Bakgrund 5 Några

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer