Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år 2003."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för PO-Skåne år Sammanfattning av bakgrund för reformen personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade. Psykiatriutredningen behandlade frågan om stöd och samordning kring psykiskt funktionshindrade i två betänkanden dels Stöd och samordning kring psykiskt störda SOU 1991:88, dels i huvudbetänkandet Välfärd och valfrihet- service, stöd och vård för psykiskt störda SOU 1992:73. där man föreslog rätt enligt LSS för allvarligt psykiskt störda att erhålla personligt stöd genom personligt ombud. Enligt psykiatriutredningen är ett klart definierat personligt stöd - ett personligt ombud - nödvändigt för att de långvarigt psykiskt störda skall kunna garanteras goda levnadsförhållanden när de bor ute i samhället. Regeringen och senare Riksdagen instämde i Psykiatriutredningens bedömning att det behövs ett utvecklat personligt stöd till personer med långvarig och allvarlig psykisk störning. Detta stöd bör kunna utformas på olika sätt i förhållande till dels den enskildes önskan och behov, dels de lokala förutsättningarna. En sådan möjlighet är att i enlighet med Psykiatriutredningen förslag inrätta funktionen personligt ombud med ett klart definierat ansvar för att individens behov uppmärksammas och för att insatserna samordnas. Hemsida: 1

2 Riksdagen beslöt att avsätta 24 miljoner kronor till en treårig ( ) försöksverksamhet med personliga ombud. Socialstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera försöken tillsammans med kommunförbundet, landstingsförbundet samt representanter för RSMH och IFS. De båda utvärderarna docent Lars Hansson och universitetsadjunkt Tommy Björkman inom institutionen för klinisk neurovetenskap i Lund summerade sina slutsatser i några punkter i sin rapport Funktionen personligt ombud har organisatoriskt med framgång kunnat implementeras på ett flertal olika sätt inom ramen för det svenska stödsystemet och kunnat nå ut till en grupp långvarigt psykiskt funktionshindrade. 2 Klienterna har en bättre social, psykologisk och psykiatrisk situation efter 18 månader av deltagande i ombudsverksamhet. 3 Klienterna gör själva värderingen att de fått en bättre vård- och stödsituation under uppföljningsperioden jämfört med tidigare. 4 Klienternas utnyttjande av framförallt psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård har minskat under uppföljningsperioden. Ombudens arbete tycks ha minskat behovet av framförallt inläggningar på sjukhus men även vad gäller psykiatrisk dagvård. 5 Ombuden har varit framgångsrika i att hjälpa sina klienter till insatser enligt Lag om stöd och service LSS. Mot bakgrund av utvärderingen och att behovet av personligt stöd varierar kraftigt inom målgruppen både vad gäller omfattning och innehåll diskuterar man en vidareutveckling av funktionen - en enhetsmodell skulle inte passa för alla klienter. En mer optimal lösning skulle vara att inrätta dels en basmodell med ett innehåll som motsvarar det som utvecklats inom de tio försöksverksamheterna dels en intensiv modell för personer som löper störst risk för en marginaliserad livssituation. Denna modell bör efter närmare försök knytas till psykiatriska behandlings- och rehabiliteringsverksamheter. De båda utvärderarna numera professor Lars Hansson och universitetslektor Tommy Björkman inom Institutionen för Omvårdnad vid Lund Universitet har på Socialstyrelsens uppdrag genomfört en fortsatt uppföljning av hur det gått för de klienter som fick stöd från personliga ombud under försöksverksamheten sexårsuppföljningen. Rapporten är ännu ej publicerad av Socialstyrelsen men Socialstyrelsen har publicerat följande preliminära resultat i sin årsrapport år Hemsida: 2

3 6-årsuppföljning av försöksverksamheterna En fördjupningsstudie som avser en 6-årsuppföljning av de försöksverksamheter som startades i samband med utvärderingen av psykiatrireformen avslutas under senhösten Huvudsyftet med studien har varit att undersöka om de positiva resultat som uppnåddes i försöksverksamheterna är stabila. De preliminära slutsatserna från uppföljningen visar att resultaten inte bara är bestående utan har dessutom förstärkts i flera avseenden t ex - slutenvårdskonsumtionen har fortsatt att minska - de upplevda psykiatriska symtom har minskat (visar sig först vid sexårsuppföljningen) - andelen klienter med daglig sysselsättning har ökat - klienternas livskvalitet har ökat och - den fysiska och psykiska hälsan förbättrats - tillgången till olika former av sociala relationer och nätverk har ökat. Studien finansieras helt av Socialstyrelsen. Publicering i början av Socialstyrelsen redovisade sin samlade bedömning av försöksverksamheten till Regeringen i maj 1999 i rapporten Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform. Riksdagen beslöt våren 1999 att verksamheten personligt ombud till psykiskt sjuka/funktionshindrade skall permanentas och göras landsomfattande samtidigt som man anslog 90 miljoner kronor för vartdera åren och uppdrog åt regeringen att verkställa reformen. Regeringen uppdrog i regeringsskrivelse åt Socialstyrelsen att samordna en nationell uppbyggnad och utveckling av verksamhet med personliga ombud till psykiskt funktionshindrade samtidigt som man preciserade anslagen härför till 30 miljoner kronor för år 2000, 60 miljoner kronor för år 2001 och 90 miljoner kronor för Socialstyrelsen skall tillsamman med länsstyrelserna fördela medel till kommunerna. Härigenom fick reformen personligt stöd till psykiskt sjuka/funktionshindrade sin utformning och omfattning för de närmaste åren. Det blev ingen rättighet för individen som psykiatriutredningen föreslagit och inte heller någon skyldighet för kommunerna att erbjuda personligt stöd genom personligt ombud. Verksamheten blev emellertid ett tydligt primärkommunalt ansvar. Verksamheten blev frivillig för kommuner med möjlighet att söka statsbidrag till kostnader för löner inkl lönebikostnader (25 200:- kr/månad och ombud) men där övriga kostnader får finansieras genom kommunal budgetering. Omfattningen av statsbidraget för år Hemsida: 3

4 2002 beräknas täcka högst en tredjedel av lönekostnaderna för det med ledning av hittillsvarande erfarenheter uppskattade behovet av personligt stöd genom personliga ombud. Socialstyrelsen informerade kommunerna m fl. om reformen i Meddelande nr 14:2000 i november I en lägesrapport över reformen till regeringen i november år 2000 påpekade Socialstyrelsen att relativt få kommuner visat ett spontant intresse för reformen men att en del kommuner visat ett positivt men avvaktande intresse. Socialstyrelsens bedömning är därför att det kommer att dröja till våren 2002 innan verksamheter med personliga ombud mer allmänt kommer igång. I en lägesrapport avseende 2001 konstaterar Socialstyrelsen att 82 % av kommunerna ansökt om att få starta verksamhet, att ett femtontal verksamheter startats under hösten 2001 och att en del gamla verksamheter fyllt på med nya ombud, att kommunerna är huvudmän för samtliga verksamheter, att ett tjugotal kommuner valt att upphandla verksamheten, att verksamheterna oftast placeras direkt under socialnämnden men att man eftersträvar en fristående ställning vad avser lokaler, att uppbyggnaden och förankringen av ombudsverksamheterna kommer att pågå större delen av Det verkliga behovet av personligt stöd speglas inte i kommunernas ansökningshandlingar utan de har anpassat ansökningarna till statsbidragssystemets regler och omfattning. I en lägesrapport år 2002 konstateras att en femtedel av de planerade verksamheterna inte kommit igång under år 2001 men att 80 verksamheter startat den 1 augusti 2002 omfattande 213 kommuner med sammanlagt 203 ombud anställda och ca 1200 klienter aktuella. 90 % av verksamheterna drivs i kommunal regi. Verksamheter drivna på entreprenad framför allt i storstadsregionerna. De flesta ombuden har en vårdutbildning och skötarutbildning utgör den dominerande utbildningen. De försenade verksamhetsstarterna har lett till att det har ackumulerats medel hos länsstyrelserna och kommunerna har därför fått en frist fram till årsskiftet 2003 för att söka nya statsbidrag. Socialstyrelsen bedriver tillsammans med länsstyrelserna olika uppföljningsstudier och utbildning för ombud och ledningsgrupper. I en lägesrapport år 2003 Uppdrag att implementera, utveckla och utvärdera verksamheter med personligt ombud till personer med psykiska funktionshinder, Lägerapport 1 december 2003 (Finn i sin helhet på PO-Skånes hemsida redovisas läget på nationell nivå rörande implementeringen av reformen Hemsida: 4

5 samt resultat från en del uppföljningsstudier och utbildningssatsningar. Där konstateras bl. a att 235 kommuner (81%) hade verksamhet med personligt ombud i september Det är framför allt i Skåne län och Västra Götalands län som en stor andel av kommunerna inte har inrättat någon verksamhet (51 respektive 47 %). Huvuddelen ca 90 procent drivs i kommunal regi. Medfinansiering sker i ca 10 procent av verksamheterna och då främst från landstingen. Ombuden arbetar i huvudsak kontorstid måndag till fredag. Ombuden utbildning domineras av mentalskötare/motsvarande, undersköterska/ motsvarande samt annan utbildning. Endast en liten dela av ombuden har högskoleutbildningar. 90 procent av ombuden har tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen. Flera kommuner har valt att avveckla verksamheter som nyligen byggt upp och andra har hotat med avveckling. Nerläggning drabbar de klienter som finns i verksamheterna hårt. Socialstyrelsen gör bedömningen att frivilligheten i det kommunala åtagandet att inrätta ombudsverksamheter och frånvaron av lagstiftning hotar flera verksamheter. Länsstyrelsen i Skåne län informerade länets kommuner m fl. om reformen första gången vid en konferens den 16 oktober 2000 och därmed startade reformens genomförande i Skåne. Skånes andel av statsbidraget räckte till bidrag till totalt 37 ombud. Vid årsskiftet 2004 fanns det 34 inrättade personliga ombud. 16 av Skånes 33 kommuner hade fortfarande inte inrättat några personliga ombud. 2 Bildande av den ideella föreningen Personligt ombud i Skåne -PO-Skåne och utvecklingen RSMH och IFS i Skåne tog initiativ till en organisation för fristående personliga ombud där brukarnas och de anhörigas erfarenheter skulle kunna komma verksamheten tillgodo. PO-Skåne bildades den 22 juni 2000 av representanter för samtliga RSMHföreningar och IFS-föreningar i Skåne. Formen blev en ideell förening med namnet Personligt ombud i Skåne - PO-Skåne och med föreningarna som medlemmar. Till ordförande för det första årets verksamhet utsågs Harald Wilhelmsson. Bakgrunden var de erfarenheter rörande personligt stöd via fristående personliga Hemsida: 5

6 ombud som utvecklats under den försöksverksamhet som letts av RSMH-Skåne och som pågått åren i kommunerna Lund, Landskrona, Helsingborg och Lomma. Brukares och anhörigas erfarenheter var mycket positiva till verksamheten och det bedömdes särskilt viktigt att få möjligheter att fortsätta att utveckla ett fristående alternativ där erfarenheter från brukare och anhöriga successivt kunde tas tillvara. Genom att kommunerna nu av regeringen gjorts huvudansvariga för den fortsatta verksamheten och att därmed en finansiering direkt från staten till de fristående organisationernas verksamheter med personliga ombud upphörde fanns risk att det fristående alternativet som funnits under försöksperioden och som beskrivits som framgångsrikt i utvärderingen skulle försvinna. Det fanns även en önskan att underlätta och påskynda reformens genomförande genom att dels ställa erfarenheten till förfogande dels erbjuda kommunerna att i avtalssamverkan etablera funktionen fristående personligt stöd genom personligt ombud. I föreningens stadgar anges att föreningen syfte är..att ge personligt stöd åt psykiskt funktionshindrade genom personliga ombud. Ett personligt ombud har ett ansvar att ge stöd och personlig rådgivning och tillsammans med den psykiskt funktionshindrade ansvara för att olika samhällsinsatser samordnas. Föreningen står öppen för att ha huvudmannaskap för andra liknande verksamheter. Harald Wilhelmsson utsågs av föreningsstämman till föreningens ordförande. Styrelsen består av sex ledamöter med sex suppleanter. Vid styrelsens konstituerande möte utsågs till sekreterare Maths Jesperson och som ekonomiansvarig Lars Bogren. Maths Jesperson ersattes vid årsmötet 2002 av Eva Ohlin som sekreterare. Senare har även en arbetsgrupp för ansökan om bidrag från fonder och stiftelser utsetts samt en arbetsgrupp för rekrytering och urval vid nyanställning av personliga ombud. Revisorer är Bo Liljeberg med Malte Persson som suppleant. Som auktoriserad revisor av föreningen ekonomi anlitas Per Olof Lodin, Revision AB, Lund. Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har hållit sex protokollförda möten under hösten år 2000, 11 under år 2001, 10 under 2002 och 11 under 2003 Årsmöte har hållits under april 2001 och ett extra årsmöte under december 2001 samt ordinarie årsmöten i april år 2002 och Fr. o m 1 augusti 2000 övertog PO-Skåne den verksamhet med personliga ombud som bedrivits sedan 1995 från RSMH-Skåne. I samband härmed fick PO-Skåne tillstånd från Allmänna Arvsfonden att fortsätta verksamheten så länge de återstå- Hemsida: 6

7 ende medlen av anslaget fanns kvar. PO-Skåne skrev i samband härmed avtal med Sonja Miiros och anställde Lennart Nylander fr. o m 1 augusti PO-Skåne ansökte hos Allmänna Arvsfonden om medel för ett halvt års ytterligare verksamhet men på grund av formella skäl - Arvsfonden kan bara bevilja medel till föreningar som existerat under minst ett år - kunde fonden inte behandla ansökan. RSMH-riks och IFS-riks förklarade sig då villiga att ansöka om medel från Allmänna Arvsfonden för fortsatt verksamhet inom PO-Skåne. Ansökan från RSMHriks och IFS-riks tillstyrktes av fonden i november och Regeringen beviljade till fortsatt verksamhet inom PO-Skåne i december. För att kunna återuppta verksamheten så fort som möjligt förskotterade RSMH-riks kronor till PO-Skåne den 30 november Härigenom kunde lön utbetalas till Lennart Nylander som fortsatte sin verksamhet som ett privat initiativ utan formellt anställningsförhållande mellan den 15 oktober och 30 november. Även Sonja Miiros har i form av privat initiativ som först i efterhand har kunnat ersättas fortsatt sin verksamhet med några av sina klienter framför allt de klienter där ett alltför hastigt avslut av stödet skulle kunna leda till allvarliga problem. Den 16 januari 2001 erhöll PO-Skåne ytterligare kronor av anslaget och har därmed fått resurser att för kortare tid anställa ytterligare ett ombud. Problematiken hos de personer som är aktuella för personligt stöd är mångfacetterad och långsiktig och det är därför direkt olämpligt att etablera ett kortvarigt stöd som sedan upphör när den finansiella situationen efter ett halvt år åter kan vara akut. Etablerandet av ytterligare ett ombud fick därför ske i kommuner där arvsfondens finansiering kan komma att avlösas av en långsiktig finansiering i avtalssamverkan mellan kommunerna och PO-Skåne. PO-Skåne har även ansökt om ett tillfälligt bidrag från Region Skåne men de ansåg inte trots starka rationella skäl - personligt stöd genom personligt ombud har en kraftigt avlastande effekt på psykiatrisk vård - att de kunde lämna bidrag till en verksamhet som regeringen tydligt förklarat skall vara ett primärkommunalt ansvar. Det har efterhand blivit uppenbart att PO-Skåne inte skulle kunna finansiera sin verksamhet på annat sätt än genom avtal med kommuner. Direkta bidrag från staten, bidrag från de sjukvårdsansvariga eller avtalssamverkan med de sjukvårdsansvariga förefaller stängda för den närmaste framtiden även om ett sådant engagemang från de sjukvårdsansvariga förekommer på andra håll i landet. PO-Skåne skrev i början av augusti blev till samtliga kommuner i Skåne och in- Hemsida: 7

8 formerade om verksamheten samt erbjöd dels att komma till kommunen för att informera om PO-Skånes verksamhet och erfarenheter dels att i avtalssamverkan svara för funktionen personligt stöd genom personligt ombud i en från myndigheter och vårdansvariga fristående form. Efterhand utvecklades kontakter med många kommuner. I några fall ledde det vidare till mer konkreta diskussioner om avtalssamverkan. Trots stora finansiella svårigheter kunde verksamheten fortsätta inom Lund, och Landskrona kommuner som tidigare. Vid årsskiftet hade 8 klienter i Lund och 7 i Landskrona personligt stöd genom PO-Skånes personliga ombud. I Helsingborg är verksamheten avvecklad sedan 15 oktober förutom de klienter som Sonja Miiros själv bedömt inte kunna avvecklas på ett humanitärt acceptabelt sätt på den korta tid som stod till buds efter att Arvsfondens pengar tagit slut och kommunens representant förklarat att de f n inte hade någon möjlighet att fortsätta finansiera verksamheten i samverkan med PO-Skåne. Inom Lomma kommun har PO-Skåne fr. o m 15 oktober avvecklat kontakten med de klienter som var aktuella. 3 Under 2003 har PO-Skåne arbetat med följande uppdrag. från kommuner inom Skåne: 1 Lunds kommun. Avtal rörande två ombud fr. o m 1 februari år Avtalet gällde t o m I ett tilläggsavtal har avtalstiden förlängts t o m Ett ombud som tidigare varit anställd som ombud i Lund började 1 februari Ett ombud började sin anställning 1 april Under 2003 har två ombud arbetat i Lund. 2 Helsingborg stad. -Avtal rörande 1,0 ombud fr. o m 1 september december år Nytt avtal omfattande sammanlagt tre ombud tecknades Ett ombud fortsatte sin verksamhet under hela året. Ett ombud började sin verksamhet 15 augusti Ett ombud började sin verksamhet 1 september Under 2003 har tre ombud arbetat i Helsingborg. 3 Lomma kommun -Avtal rörande 0,5 ombud fr. o m 1 november december Hemsida: 8

9 -Nytt avtal rörande 0,5 ombud fr. o m 1 januari år Under 2003 har verksamheten omfattat 0,5 ombud. 4 Malmö stad. -Avtal rörande 8 ombud med successiv start fr. o m 1 januari - 1 maj Ett ombud förberedde anställningen av övriga ombud under januari Ett ombud började 1 februari Tre ombud började 1 mars Två ombud började 1 april Två ombud började 1 maj Under 2003 har verksamheten i utökats med fyra ombud till totalt 12. -Ett ombud började 1 september. -Ett ombud började 1 oktober. -Ett ombud började 1 november -Ett ombud började 1 januari Härutöver har ett ombud varit halvtidsanställt Två av de nyanställda ombud skall bara arbeta med psykiskt funktionshindrade som är hemlösa. 5 Osby och Bromölla kommuner. Avtal rörande ett ombud för båda kommunerna fr. o m 1 januari Ett ombud började 1 januari Ystad kommun Avtal rörande ett ombud fr. o m 1 januari Ett ombud började 1 januari Trelleborgs kommun Avtal rörande ett ombud fr. o m ??? -Ett ombud började 22 april Hässleholms kommun. Avtal rörande ett ombud fr. o m Ett ombudet började Totalt antal anställda var den 31 december personliga ombud samt en verksamhetschef heltid. Härutöver var en person anställd för administrativa uppgifter 10 timmar/vecka, en person skötte bokföring mm enligt avtal, en person arbetade med att genomföra förändringar av hemsida och en auktoriserad revisor. Genom ett särkskilt avtal med Solrosdata HB har PO-Skåne tillgång till ett inter- Hemsida: 9

10 netbaserat informationssystem för uppföljning av verksamhet och resursutnyttjande. 4 Beskrivning av PO-Skånes verksamhet inom de olika kommunerna under 2002, bilaga 1-6. Se 5 PO-Skånes ekonomiska redovisning för år 2002 och revisorernas berättelse framgår av bilaga 7. 6 Redovisning av PO-Skånes utveckling under år Starta upp och få igång ett fungerande styrelsearbete, ledning och administration. Genom den förändring som genomfördes fr. o m november år 2001 där ordförandeskapet och verksamhetsansvaret skildes åt uppnåddes en möjlighet att utveckla PO-Skåne. Lars Bogren har fungerat som ordförande även under 2003 och Harald Wilhelmsson har varit anställd som verksamhetschef fr. o m 1 november april 2002 med halv lön och därefter med hel lön under 2002 och I takt med volymförändringarna inom PO-Skåne har det varit nödvändigt att förändra personaladministration och lönesystem, kontoplan och bokföring samt rutiner för utbetalning av löner och övriga utgifter. Fr. o m svarar Eva Bergström Miles för dels personaladministration, dels utbetalningar av löner och andra utgifter, back up för bokföring och en del andra administrativa uppgifter. Fr. o m november 2003 svarar Berglin Konsult HB genom Lennart Berglin för bokföring och bokslut mm. Genom förändring av kontoplan och bokföring i juli 2002 har PO-Skåne nu fått ett redovisningssystem som uppfyller våra krav och som gör det möjligt att följa kostnaderna per kostnadsslag, per ombud, per avtalsområde och totalt med en mycket snabb rapportering, Huvuddelen av konteringsarbetet har genom förtryckta blanketter kunnat föras ner till respektive ombud. Löner och räkningar betalas via internet genom Nordea en lösning som är kostnadseffektiv och säker. Delegationsreglerna har omarbetats och godkänts av styrelsen under 2002 och har därefter fungerat utan problem under Hemsida: 10

11 Förändringarna har genomförts av verksamhetschefen i samarbete med ordförande och föreningens auktoriserade revisor PO Lodin som aktivt bidragit till att förändringarna blev effektiva och säkra. Sedan våren 2001 har ett utvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Solrosdata HB Pontus Bergendahl med syfte att skapa ett internetbaserat system för kommunikation mellan ledning och ombud och mellan ombud och ombud. Systemet har testkörts under 2002 och fr. o m sommaren varit en del av driften. Under 2003 har systemet använts för klientregistrering, tidrapportering, och åtgärdsrapportering och CAN rapportering. Det är nu möjligt att följa ombudens rapporterade tider per klient och per arbetsuppgift och ombuden kan själva se hur de disponerar sin tid i diagramform. Arbete pågår med att börja använda dels ett dokumentstödssystem som stöd för ombuden och dels ett diskussionssystem. Systemet utgör en väsentlig del PO-Skånes utveckling till ett kunskapsbaserat företag inom tjänstesektorn. Under 2003 har ordföranden avtalat med Pontus Bergendahl om ett permanent utnyttjande av System PO-Skåne för samtliga ombud inom PO-Skåne. Samtliga förändringar har godkänts av föreningens styrelse. Under senare delen av 2003 började belastningen på verksamhetschefen att bli alltför hög som en följd av volymökningen och sammanlagt fem nyanställningar under hösten I de alternativa scenarier för år 2004 som utvecklades framgick att belastningen på PO-Skånes ledning skulle fortsätta att vara alltför hög under Styrelsen beslöt därför att godkänna verksamhetschefens förslag om att fr. o m anställa en arbetsledare och tillika samordnare för verksamheten i Malmö stad som omfattade 12 ombud. Anställningen utformades som en provanställning och erfarenheterna skulle summeras efter fem månader. Arbetsledare skulle även ha vissa uppgifter som avsåg hela PO-Skåne. Ordföranden och Verksamhetschefen har i samarbete med auktoriserade revisorn P O Lodin under 2002 gått igenom och förändrat regler för attesträtt och delegation. Reglerna har därefter godkänts av styrelsen och tillämpats under hela 2003 med undantag för att Eva Bergström Miles övertagit ansvaret för utbetalningar från PO-Skånes konto fr. o m En grupp på tre personer från styrelsen har tillsammans med verksamhetschefen arbetat med rekrytering och urval vid nyanställningar. Fr. o m 1 januari 2003 har antalet styrelseledamöter minskats till två och gruppen har dessutom kompletterats Hemsida: 11

12 med ett personligt ombud. Gruppen som under 2003 arbetat med rekrytering och urval har genom de många nyanställningarna kommit att belastas hårt under året. Sammanfattningsvis har PO-Skåne under året fortsatt uppbyggnaden av ett företag med en fungerande ledning och administration och där de lösningar som valts för ledning, revision, löner, bokföring, och administration i övrigt bedöms kunna rymma en förutsedd volymökning under 2004 med marginella förändringar. Nya avtal har under året tecknats med följande handledare: 1 Psykiater Göran Ögander och socionom Birgitta Bemark fr. o m för handledning av ombud från Lund, Lomma, Ystad och Trelleborg. 2 Psykolog Per Revstedt fr. o m för handledning av ombud från Helsingborg, Hässleholm och Osby/Bromölla. 3 Psykolog Dan Anders Palmquist för handledning av ombuden i Malmö stad. Styrelsearbetet har även utvecklats och stabiliserats under året. Det gäller främst ordföradefunktionen samt medverkan i rekrytering och urval vid nyanställning. 2 Säkerställa och utveckla rollen som personligt ombud. För att säkerställa och utveckla rollen som ombud hos våra nyanställda har PO- Skåne dels utvecklat en företagspolicy som förankrats i styrelsen dels genomfört en introduktion av alla ombud dels genomfört ett rullande utbildningsprogram under året, dels har samtliga ombud deltagit i den utbildning som arrangerats av Socialstyrelsen/Länsstyrelsen dels haft regelbunden handledning för ombuden dels utvecklat olika interna stödjande nätverk och dels ett eget internetbaserat informationssystem. 3 Utveckla ett fungerande stöd till ombuden. Ombudens viktigaste stöd har under året varit dels en fungerande styrelse, en tillgänglig och fungerande ledning av PO-Skåne, kollegialt stöd i olika nätverk, regelbunden handledning, utbildning och litteraturstöd samt telefoner, telesvar portabel dator och internetuppkoppling. Telefunktionen har utvecklats genom avtal med Vodafone som medger gratis samtal via mobiltelefoner mellan ombud och att klienter kan ringa för lokaltaxa från vanlig telefon till ombudens mobiltelefoner. Successivt har System PO-Skåne kommit att betyda alltmer som stöd för ombudens verksamhet genom att det medger för ombuden att följa upp hur de disponerar sin tid och utvecklar sin egen verksamhet. 4 Extern information PO-Skånes hemsida har fyllt en viktig funktion i den utåtriktade informationen Hemsida: 12

13 under året. Hemsidan har haft besökare från maj t o m december vilket i är mycket nöjda med. Hemsidan har successivt uppdaterats och förnyats under året. Stanislaw Nalepa har påtagit sig ansvaret för att successivt verkställa alla förändringar av hemsidan. Hemsidan har aktivt använts i arbetet med att rekrytera nya ombud och där visat sig fungera bra. PO-Skåne har distribuerat ett stort antal broschyrer och även utvecklat en broschyr speciellt för blivande klienter. Broschyrerna har översatts till fyra andra språk för att bättre kunna nå ut till det stora antalet personer med olika etniskt ursprung. Ombudens visitkort har använts i stor utsträckning i det dagliga arbetet. Muntlig information har skett vid en mängd tillfällen till främst handläggare hos myndigheter och personal inom vården men även till ett ganska stort antal gode män och förvaltare, politiker samt till personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder. Verksamhetschef och ombud har medverkat med information vid lokala föreningsmöten inom RSMH och Schizofreniförbundet. I maj arrangerade PO-Skåne tillsammans med vuxenskolan en utvecklingsdag för representanter för PO-Skånes styrelse, alla lokalföreningar inom RSMH och IFS, IFS-Skåne och RSMH-Skåne, personliga ombud och klienter samt universitetslektor Tommy Björkman. Dagen har dokumenterats i rapporten Hörbydagen 11 juni 2003 Information har även skett via lokalpressen genom reportage och artiklar framför allt vid uppstart av nya verksamheter. I några fall har verksamhetschefen medverkat i TV s nyhetsprogram under året. Även styrelsemedlemmar har medverkat till att informera om verksamheten medverkat med artiklar och insändare i lokalpressen 7 Sammanfattande bedömning inför framtiden. PO-Skånes verksamhet har under 2003 liksom under 2002 varit avtalsfinansierad. Organisationen har under året fortsatt utvecklingen till ett stabilt kunskapsbaserat tjänsteföretag med vid årets slut 22 personer anställda och med kapacitet att utan större genomgripande förändringar kunna utökas under det kommande år till i vart fall trettio anställda. Under året har PO-Skåne mot bakgrund av den snabba volymökningen befunnit sig i konstant utveckling och förändring. Ett första ske av utveckling och förändring är nu avklarat och vi har kommit in i ett skede där den mer långsiktiga kvalitetsutvecklingen står i fokus.. Föreningen ha idag en stabil och fungerande styrelse, en fungerande ledning och en effektiv och modern administration. Hemsida: 13

14 PO-Skåne har även under 2003 fortsatt utvecklingen av en genomtänkt företagspolicy som är förankrad i styrelsen och som ligger till grund för både avtalen med kommunerna och ombudens arbete. Stabiliteten i företaget ligger i dels avtalen med kommunerna dels avtalen med våra ombud och handledare. Avgörande för PO-Skånes framtid är dock att vi lyckats/lyckas med att rekrytera personliga ombud med den kompetens och kunnande som verksamheten behöver samt att ombuden har förmåga att med empati och entusiasm stödja våra klienter. Självklart behöver PO-Skåne även kompetenta handledare och en kunnig ledning med förmåga att leda företaget i den snabba utvecklingsprocess som vi genomgår för att vi skall kunna motsvara förväntningar från avtalspartner och huvudmännen RSMH och IFS. PO-Skåne har försökt motsvara den etniska mångfald som finns inom Skåne och då främst i Malmö genom rekrytering av ombud med olika språklig och etnisk kompetens samt genom att översätta broschyrer till fyra skilda språk - arabiska, persiska, somaliska och engelska - förutom svenska. PO-Skåne har under 2003 fortsatt att utveckla ett nödvändigt eget kapital och en likviditet. Mot bakgrund av att vi är en icke vinstgivande ideell förening har PO- Skåne ett tillfredsställande eget kapital och en tillfredsställande likviditet. De personliga ombuden har under 2003 fått en fortsättning på grundläggande utbildning och inskolning i rollen som personliga ombud och ombuden delar företagets ideologi och värderingar. Verksamheten har under året utvecklats till ca 11 klienter per ombud vid årsskiftet vilket får anses vara högt med hänsyn till att en del ombud endast varit anställde några få månader och endast två ombud arbetat som personliga ombud ett helt år. PO-Skåne har under året utvecklat ett stöd till de personliga ombuden bestående av -En fungerande och tillgänglig ledning. -Ombuden har grupperats i olika nätverk för intern kommunikation och för att kommunicera med PO-Skånes ledning. Ombuden deltar även i ett nätverk som omfattar alla Skånes ombud. -Regelbunden handledning i grupper och vid behov individuellt. -Litteraturstöd -Rullande internt utbildningsprogram. -Internetbaserat informationssystem. Ombuden har härigenom kunnat utveckla en stabil, kvalitativt god och volym- Hemsida: 14

15 mässigt tillfredsställande verksamhet. PO-Skåne har under 2003 fortsatt att stabilisera sig inom Skåne som ett icke vinstgivande, brukar- och anhörigstyrt modernt kunskaps- och tjänsteföretag som bedriver verksamhet med personligt stöd till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade efter avtal med respektive kommun. Harald Wilhelmsson Hemsida: 15

Verksamhetsplan för PO-Skåne år 2004. 1 Inledning

Verksamhetsplan för PO-Skåne år 2004. 1 Inledning Verksamhetsplan för PO-Skåne år 2004. 1 Inledning PO-Skåne befinner sig mitt i en uppbyggnadsfas som kan komma sträcka sig över ytterligare några år. Verksamheten är beroende av avtal med kommuner om att

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Ett uppdrag växer fram

Ett uppdrag växer fram Ett uppdrag växer fram Den 2 juni 1994 slog riksdagen fast att människor som har psykiska funktionshinder vill, kan och skall leva i samhället. Beslutet hade föregåtts av en längre tids utredande, först

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-12-16. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.15 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Ida Andersson (C), tjg ers för Håkan Andersson

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015

Redovisning av verksamhet med personliga ombud verksamhetsår 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-01-07 SN-2016/192.181 1 (3) HANDLÄGGARE Titti Frisk Hagström titti.frisk-hagstrom@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder

Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder Sammanfattning Försäkringskassan föreslår att det i varje län skapas en länsövergripande organisation

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Personligt ombud för psykiskt funktionshindrade

Personligt ombud för psykiskt funktionshindrade Personligt ombud för psykiskt funktionshindrade En undersökning av tillfredsställelse med personligt ombud förmedlat av PO-Skåne En utvärdering av Tommy Björkman, Lunds universitet på uppdrag av PO-Skåne

Läs mer

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Uppföljning av verksamheten med personligt ombud Hässleholm 1 september 2014 Projektledare Birgitta Greitz, Socialstyrelsen Verksamhet med personligt ombud Tio försöksverksamheter Utvärderingen av försöksverksamheterna

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.

Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. Föredrag vid The 11th Community Mental Health (CMH)Conference Lund 3-4 juni 2013. Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne. . Några viktiga beslut av Sveriges Riksdag för allvarligt

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 10 juni 2013 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013

Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 2013 r)r).(11. r rine, Fristående personfiga om ud DrIr ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 214 1 Sida 1 Verksamhetsberättelse PO-verksamheten Eslöv 213 Inledning Under året lämnade Anne Levenius tjänsten som ombud

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 för IFS, Intresseföreningen för Schizofreni i Lund organisationsnummer 845 002-0105 Redovisad vid årsmötet den 26 februari 2013 Vårt verksamhetsområde omfattar följande kommuner:

Läs mer

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005

stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2005 Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning A VDELNINGEN B IDRAG & V UXENSTÖD T JÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2006-03-07 DNR 502-73/2006 SDN 2006-03-30 Handläggare: Ann-Charlotte Modigh och Kerstin Larsson Tfn:

Läs mer

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening.

Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med respektive lokal förening. Inventering (Husesyn) rörande situationen för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga i respektive kommun.

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 31 maj 2010 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014

Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2014 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-12-10 SN-2014/4111.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Socialnämnden Redovisning av

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne

FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne FÖRENINGSSTADGAR PO-Skåne 1 Stadgarna är våra regler som vi måste följa. De talar om hur man skall göra i olika situationer. De skall vara en hjälp i arbetet för att få en bra och stark organisation. I

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. 10. Uppföljning. 1. Organisation. 2. Styrande dokument. 3. Uppdrag. 4. Systemfel och Brister. 5. Avgränsningar i uppdraget

Innehållsförteckning. 10. Uppföljning. 1. Organisation. 2. Styrande dokument. 3. Uppdrag. 4. Systemfel och Brister. 5. Avgränsningar i uppdraget Verksamhetsbeskrivning From 2016 Innehållsförteckning 1. Organisation 2. Styrande dokument 3. Uppdrag 4. Systemfel och Brister 5. Avgränsningar i uppdraget 6. Arbetsmetod 7. Målgrupp 8. Första kontakten

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Halva styrkan av Personligt Ombud är borta patienten blir lidande

Halva styrkan av Personligt Ombud är borta patienten blir lidande Halva styrkan av Personligt Ombud är borta patienten blir lidande När behovet är som störst i Stockholm läggs halva verksamheten med Personligt Ombud ned. Ändå fyller den en ibland avgörande funktion i

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011 Socialstyrelsen 2012-04-11 Dnr 5.2-1807/2011 :2% 1(8) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman socialst elsen.se yq JZ Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005.

Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-02-08 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2005. Arbets-/handlingsplan för verksamheten Verksamheten använder

Läs mer

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor:

Samordningsförbund i Luleå kommun Bilagor: Kommunfullmäktige 2006-11-27 227 525 Kommunstyrelsen 2006-11-13 208 512 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 212 461 Socialnämnden, Länsarbetsnämnden, Försäkringskassan, Norrbottens läns landsting

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 18.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30

YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 YTTRANDE SÖDERTÄLJE KOMMUN 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 Stockholm LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016

VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG 2016 I VALBEREDNINGEN HAR INGÅTT FÖLJANDE LEDAMÖTER Bo Lidefalk, ordförande Kristianstad Jan Malm Carolyn Månsson Eslöv Jens Hansen Ystad Camilla Rosenqvist Den av

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning

Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning Meddelandeblad Nr 5/2011 Juni 2011 Mottagare: Länsstyrelserna Samtliga kommuner, samtliga nämnder inom socialtjänst och kommunstyrelsen Samtliga landsting/regioner, psykiatriska kliniker och primärvårdsområden

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland

PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Ledningsstaben 2014-04-24 DN PS140036-1 Ylva Berger, Utvecklare 070-662 60 52 Driftnämnden för Psykiatrin i Halland PRIO-satsningen 2014 inom Psykiatrin Halland

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Ansökan 2014 Personligt ombud

Ansökan 2014 Personligt ombud SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/5217.719 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Ansökan 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer