Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688"

Transkript

1 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i saksgangen i sak om tap av advokatbevilling. Her konkluderte Diciplinnämnden med at advokaten skulle meddeles advarsel og bot (varning og straffavgift), men kom til at det ikke var grunnlag for tap av bevilling. Justitiekanslern brakte spørsmålet om tap av bevilling inn for domstolene. Som første og eneste rettsinstans i saker om tap av bevilling, kom Högsta Domstolen til at advokaten skulle miste bevillingen.] Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688 En advokat, som låtit upprätta fakturor med felaktigt innehåll, har ansetts ha förfarit oredligt och har på grund därav uteslutits ur Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfunds styrelse upptog d 3 sept 1993 utan anmälan disciplinärende mot advokaten F.S. och hänsköt det till samfundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden (ledamöterna E., B., v.d.e. och L.) fattade d 20 april 1994 följande beslut: Advokatsamfundet har d 9 dec 1992 mottagit en utredning utförd av advokat U.E. dagtecknad d 2 dec 1992 avseende utbetalning av provisioner m m från en konkursgäldenär, Ciconia Fastighets AB. Utredningen återges nedan i valda delar. "INLEDNING Genom beslut d 5 juni 1992 förordnade Malmö TR undertecknad, advokat U.E., till förvaltare såvitt avser att utreda och vidtaga eventuella åtgärder med anledning av de provisioner, som konkursgäldenären utbetalat i samband med förvärv och avyttring av fastigheter. Ciconia Fastighets AB, fortsättningsvis kallat Ciconia, försattes i konkurs d 19 sept Bolaget var moderbolag i en koncern omfattande ca 70 bolag, varav 17 aktiebolag, 2 handelsbolag och resterande kommanditbolag. Samtliga bolag, utom ett tiotal, är numera försatta i konkurs. Ciconias verksamhet har varit köp och försäljning samt förvaltning av fastigheter. Bolaget startade sin verksamhet i mars Enligt kompanjonsavtal d 10 febr 1988 fördelade sig bolagets aktier enligt följande. Förvaltnings AB Gamlestaden, FABG 18% J.O. HB 36% L.H. HB 18% D.A. HB 18% H.S. HB 10% 1

2 I styrelsen som sammanträdde första gången d 2 mars 1988 ingick: J.O., VD L.H. D.A. H.S., vilka var initiativtagare till bildande av Ciconia, L.R., advokat i Malmö, ordförande (utsedd av J.O.) C.W., representant för FABG C.L., suppleant, representant för FABG Styrelsen hade ovannämnda sammansättning fram till d 9 okt 1990, dock att C.L. under våren 1990 ersattes av B.S.. Enligt aktieägarförteckning per d 31 dec 1988 fördelade sig aktierna i Ciconia enligt följande: FABG 32% J.O. HB/Bubo Konsult HB 30% L.H. HB/L.H. 15% D.A. HB/D.A. 15% H.S. HB/Acluita Fastigh Förv KB 8% Ovannämnda ägarförhållande bestod fram till d 9 okt 1990, då FABG blev ägare till samtliga aktier. Enligt anställningsavtal d 16 febr 1988 anställdes J.O. som verkställande direktör i Ciconia från d 29 febr Enligt punkt 2 i avtalet gällde följande: 'Vid utövandet av befattningen fastställes J.O:s behörighet, befogenhet och skyldighet av gällande lag och författning. Därjämte skall J.O. fullfölja styrelsens beslut därest dessa icke strider mot lag.' I övrigt innehåller avtalet inte några bestämmelser om tjänstens utövande. Inköp av fastigheter har netto efter försäljningar gjorts under 1988 för 536 miljoner kr och under 1989 för miljoner kr såldes netto för 161 miljoner kr. Enligt koncernbalansräkning per d 31 dec 1990 uppgick koncernens fastighetsinnehav till miljoner kr. Alla köp och försäljningar av fastigheter har föredragits i styrelsen. PROVISIONER Provisionsutbetalningarna har gjorts av Ciconia både vid köp och försäljningar av fastigheter. Enligt bilaga... uppgår provisionsutbetalningarna vid köp av fastigheter till kr 2

3 och vid försäljningar av fastigheter till kr. Merparten av provisionsutbetalningarna har skett till en snäv grupp personer som J.O. kände sedan tidigare. Närmare genomgång har enligt nedan gjorts av följande provisionsutbetalningar: 1. F.S./Finestigo AB :- 1. F.S., Finestigo AB 3 miljoner kr. F.S. och dennes bolag Finestigo AB har av Ciconia mottagit 3 miljoner kr (såsom arvode kr och såsom provisionsersättning kr) vid Ciconias förvärv av fastigheten Lund Smörkärnan 1 (CC House). Fastigheten köptes av Alfa-Laval AB för kr att tillträdas d 1 juni Enligt styrelseprotokoll d 14 april meddelar J.O. att Alfa- Laval vill sälja fastigheten för kr samt beslutade styrelsen att bifalla investeringen. Enligt S.S., fastighetschef för Alfa-Laval, var det allmänt känt att fastigheten var till salu. Alfa-Laval hade utsänt anbudsunderlag till ett 20-tal tänkbara intressenter. F.S. biträdde Ciconia vid förhandlingarna med Alfa-Laval. Enligt J.O. berättade F.S. för J.O. att fastigheten var till salu, men enligt F.S. var det J.O. som kontaktade honom med begäran om biträde sedan J.O. fått vetskap om att Alfa-Laval skulle sälja fastigheten. Ersättningen till F.S. om 3 miljoner kr har fakturerats och betalts enligt följande: a) X.X:s Advokatbyrå AB faktura d 1 juni 1988 Arvode juridisk konsultation :- b) Finestigo AB faktura d 1 juni 1988 Provisionsersättn Smörkärnan :- c) Finestigo AB faktura d 23 nov 1988 Anvisn provision Tågarp 19:180 m fl (Saab-fabriken) :- d) Finestigo AB faktura d 13 febr 1989 Anvisn provision Parabolen Fastigheter AB :- e) Finestigo AB 3

4 faktura d 2 maj 1989 Anvisn provision Antilopen :- f) Finestigo AB faktura d 2 maj 1989 Anvisn provision Antilopen : :- Enligt såväl J.O. som F.S. hänför sig ersättningen om 3 miljoner kr till Ciconias förvärv av Smörkärnan 1. Fakturorna under c)-f) ovan har sålunda upprättats för skens skull. Enligt J.O. har detta skett på önskemål av F.S. medan F.S. hävdar att det skett på J.O:s begäran. Enligt styrelseprotokoll d 11 maj har Ciconia förvärvat aktierna i skalbolaget X.X:s Advokatbyrå AB innehållande obeskattat eget kapital om kr och beskattat kapital om kr, tillsammans kr för en köpeskilling om kr (innebärande 75 % för obeskattat kapital och 100 % för beskattat). J.O. har tillsammans med F.S. samt D.A. och L.H. ingått i styrelsen för bolaget DE LA FRÄCKT AB, Enligt uppgift har bolaget sysslat med jakt och viltvård. Omsättning för 1989 uppgick till ca kr. Bolaget registrerades MISSTANKE OM BROTT Som ovan framgår under punkt 1 F.S./Finestigo AB sidan... har F.S. såsom ställföreträdare för och ägare av Finestigo AB upprättat fyra fakturor om tillhopa kr rörande anvisningsprovisioner för skens skull på sätt närmare angivits under ifrågakomna avsnitt. Alternativt skall han anses ha lämnat osann uppgift i fakturorna om annat än egna angelägenheter. Åtgärderna, som måste anses inneburit fara i bevishänseende, har skett i samråd med J.O.. På grund av det anförda föreligger skälig anledning till misstanke om osant intygande enligt 15 kap 11 BrB. Förutsättningarna för en mäklares rätt till provision är i huvudsak följande. 1. Det skall föreligga ett mäklaruppdrag av en part. 2. Mäklaren skall ha anvisat uppdragsgivaren medkontrahent. 3. Avtal mellan uppdragsgivaren och den anvisade medkontrahenten skall -som direkt eller indirekt följd av mäklarens verksamhet - ha kommit till stånd. Som framgår ovan av utredningen har vid vissa av affärerna anmärkningsvärt höga provisioner utbetalats och merparten av dem hänför sig till köp av fastigheter. Bl a har F.S. erhållit 'provision' om kr avseende Lund Smörkärnan 1, vilket utgör 3,6 % av köpeskillingen om 81 miljoner kr. Vid försäljningar till belopp av ifrågakomna storleksordning torde man ej tillämpa provisionssats överstigande 1 %. Härtill kommer att det enligt F.S. var J.O. som först kontaktade honom om affären. Om detta är riktigt innebär det att 4

5 rätt till provision över huvud taget ej förelåg, då det inte var F.S. som anvisat medkontrahenten. F.S. skulle under sådana förhållanden erhållit 3 miljoner kr i ersättning för att han biträtt vid affären. Om så är fallet måste ifrågasättas om inte J.O. genom avtalet om ersättningen till F.S. åsidosatt sina skyldigheter gentemot Ciconia på ett sådant sätt som kan föranleda ansvar för trolöshet mot huvudman. Med hänsyn till det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit vid utredningen, bl a att utbetalningarna skett till en relativt snäv grupp av personer och i vissa fall till stora belopp, kan finnas skäl att närmare utreda omständigheterna kring ifrågakomna provisionsutbetalningar." Advokatsamfundet har i skrivelse d 13 april 1993 förelagt F.S. att yttra sig över det ovan nämnda. Han har ombetts att särskilt redogöra för/kommentera följande punkter: 1 Ägareförhållandena i Finestigo AB. 2 F.S:s relationer till J.O.. 3 Storleken av de provisioner som utbetalats. 4 Anledning till att förmedlingsuppdragen avseende fastigheter inte handlagts inom advokatbyrån. 5 Uppgiften i utredningen att F.S. skulle ha tillstått att han upprättat vissa fakturor för skens skull. 6 Uppgiften att F.S. - till en klient - skulle ha sålt aktierna i X.X:s Advokatbyrå. F.S. har d 26 april 1993 avgivit yttrande varvid han har hänfört sig till punkterna i samfundets ovan återgivna skrivelse och han har därvid anfört följande. 1. F.S. 100 %. 2. F.S. har bistått J.O. med affärsjuridisk rådgivning sedan början av 1980-talet i mer eller mindre omfattning beroende på de olika anställningar J.O. innehaft. Under åren ingick de i samma jaktlag tillsammans med större delen av Ciconias styrelse samt advokaten C-J.L ,9 miljoner kr. 4. F.S. ansåg att förmedlingsuppdraget föll utanför advokatbyråns normala verksamhet och eftersom det var fråga om en mycket stor och viktig affär för Ciconia med stora provisioner ville han till varje pris undvika att han på något vis utnyttjat sin titel för att genomföra affären för Ciconias räkning. Däremot har advokatbyrån fakturerat för vad F.S. kallar direkt juridiskt arbete såsom upprättande av avtalsutkast samt granskning av avtal. Denna fakturering uppgick till kr. 5. F.S. har definitivt inte upprättat några fakturor för skens skull. U.E. kontaktade honom någon gång under hösten 1992 för en allmän diskussion kring mellanhavanden mellan Finestigo AB och Ciconia Fastighets AB. Vid deras samtal bekräftade F.S. det skriftliga 5

6 ostridiga innehållet i Finestigo AB:s fakturor samt att arbetet med undantag av själva anvisningsprovisionen avsåg det enda förmedlingsuppdrag han har haft för Ciconias räkning, nämligen förvärvet av Alfa Lavals kontorsfastighet i Lund, Smörkärnan 1. Härefter har U.E. presenterat en ytterst ensidig och osaklig utredning och genom att helt bortse från F.S:s synpunkter har slutsatsen dragits att F.S. gjort sig skyldig till osant intygande. Denna olyckliga utredning har nu lett till att han idag står åtalad för osant intygande och bokföringsbrott i sin egenskap av ställföreträdare för Finestigo AB. F.S. erhöll under våren 1988 ett mäklaruppdrag av Ciconia Fastighets AB innebärande att Finestigo AB erhöll 3 miljoner kr i provision förutsatt att utbetalningen uppdelades på två år i enlighet med Ciconias direktiv och dels att F.S. var bolaget behjälplig med förädling av fastigheten tills sista utbetalningen verkställts. Förutsättningen för provisionen var att han underskred den angivna limiten 90 miljoner kr. Fastigheten förvärvades för 81 miljoner kr. Sedan muntligt avtal träffats med Alfa Laval om förvärvet ombads F.S. att utföra vissa juridiska tjänster såsom upprättande av avtalsutkast m m och de gjorde då den uppgörelsen att kr av provisionsbeloppet skulle utgöra ersättning för juridiskt arbete att faktureras via advokatbyrån. Provisionsbeloppet samt sättet att fakturera har godkänts i Ciconias styrelse och bekräftats till F.S. av flera av Ciconias styrelsemedlemmar som F.S. träffade, bl a under olika jaktövningar. Allting har redovisats helt öppet och för F.S. har det stått helt klart att Ciconia har haft fullständiga möjligheter via sin koncernbidragsrätt att fördela kostnader inom koncernen. Innan fakturorna skickades har F.S. via deras ekonomiavdelning förvissat sig om att det varit korrekt att debitera provision å de fastighetsaffärer som angavs i respektive faktura. Förvisso har F.S. inte utfört det arbete som angavs på vissa av fakturorna men förhållandet har varit helt klart för Ciconias styrelse och övriga inblandade. 6. Det enda juridiska uppdrag F.S. innehaft för Ciconia var det juridiska arbete som utfördes i samband med förvärvet av Smörkärnan 1. Detta arbete slutfördes och slutfakturerades under perioden maj - juni Några andra juridiska uppdrag har F.S. icke innehaft för Ciconia Fastighets AB:s räkning. När F.S. sålde aktierna i advokatbyrån till Ciconia Fastighets AB uppfattade han definitivt inte Ciconia som en klient till advokatbyrån. Affären sköttes dessutom helt och hållet av Ciconias styrelsemedlem advokaten L.R. som upprättade alla handlingar och svarade för registreringar mm. För att det hela skulle gå korrekt tillväga har F.S. icke förhandlat med någon annan än advokat L.R. i denna delen. Det skulle härjämte antecknas att disciplinnämnden tagit del av Malmö TR:s dom d 17 mars 1994, se bilaga, (här utesluten; red:s anm) vari åtal i förevarande sak mot F.S. för osant intygande och bokföringsbrott ogillats. Åklagaren har enligt inhämtad uppgift inte överklagat domen. F.S. har vitsordat att de faktiska uppgifter som redovisas i TR:ns dom är riktiga såvitt angår honom. F.S. har inställt sig personligen vid disciplinnämndens sammanträde d 23 mars 1994 och har sammanfattningsvis anfört bl a följande. F.S. ansåg det vara helt klart att han skulle handlägga förmedlingen av fastigheterna till Ciconia AB utanför advokatverksamheten. Uppdraget var rent prestationsrelaterat och avvek helt från den ordinarie advokatverksamheten. Om 6

7 fastigheten inte förmedlades till bolaget fick han inte någon betalning för uppdraget. I ett senare led fick F.S. betalt endast under förutsättning att förädlingen av fastigheten gav ett lyckat resultat. F.S. förde aldrig någon tidsredovisning och han tillämpade inte de principer som gäller för advokats arvodesdebitering. F.S. utställde fyra fakturor för Finestigo AB rörande mäklarprovision till Ciconia AB om sammanlagt kr för förmedling och försäljning av fastigheter. Han medverkade aldrig vid dessa förmedlingar och fakturorna är följaktligen oriktiga. F.S. brydde sig aldrig om ändamålet med faktureringen som tillkom efter önskemål från VD för Ciconia AB. Nämnden gör följande bedömning. Nämnden finner att det mäklaruppdrag som F.S. erhållit från Ciconia AB beträffande fastigheten Smörkärnan 1 i Lund liksom det efterföljande uppdraget att anskaffa hyresgäster till fastigheten varit uppdrag i advokatverksamheten. F.S. har vidgått att han genom Finestigo AB åren 1988 och 1989 utställt fyra fakturor i vilka angivits fel objekt för den avtalade provisionen. Genom att upprätta fakturor med oriktigt innehåll har F.S. allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. I ärendet har å andra sidan ej framkommit annat än vad F.S. uppgivit, nämligen att fakturorna avfattats efter anvisning från Ciconias verkställande direktör eller ekonomichef och att Ciconias styrelse i dess helhet varit införstådd med innehållet i fakturorna och godkänt detta. Nämnden finner att omständigheterna är sådana att påföljden kan stanna vid varning i förening med högsta straffavgift. På grund av vad som förevarit tilldelar således nämnden F.S. varning jämlikt 8 kap 7 2 och 3 st RB och förpliktar honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med kr. Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. Ledamöterna H., W. och Y. var skiljaktiga och anförde: Enligt vår mening är F.S:s förevarande handlande att hänföra till advokatverksamhet. Vi gör följande bedömning. F.S. har för sitt bolag Finestigo AB utställt fyra fakturor avseende mäklarprovision till Ciconia AB om tillhopa kr för förmedling respektive försäljning av ett antal fastigheter och ett fastighetsbolag. F.S. har vidgått att han inte medverkat vid dessa transaktioner och att fakturorna således är oriktiga. Han har härtill upplyst att han inte intresserat sig för syftet med faktureringen, som tillkommit på begäran av VD för Ciconia AB. Vi finner att F.S. genom utställandet av de oriktiga fakturorna förfarit oredligt. Omständigheterna därvidlag är försvårande då det rör sig om betydande belopp och F.S. inte kunnat lämna någon nöjaktig förklaring till faktureringen. 7

8 F.S. har utanför sin advokatverksamhet handlagt förevarande fastighetsförmedling. Detta har varit ägnat att undandraga honom samfundets disciplinära tillsyn och arvodesprövning. Vi finner även detta förhållande utgöra en försvårande omständighet. På grund av det anförda skall F.S. uteslutas ur advokatsamfundet. Samfundets generalsekreterare, advokaten Z., lät till disciplinnämndens protokoll anteckna sin anslutning till minoritetens mening. Justitiekanslern anförde besvär och yrkade att HD skulle förordna om uteslutning av F.S. ur advokatsamfundet. F.S. (ombud advokaten L.L.) bestred yrkandet. Disciplinnämnden lämnades av HD tillfälle att inkomma med skriftlig förklaring i målet och att närvara vid muntligt förhör inför HD. Nämnden sade sig emellertid skriftligen inte ha något ytterligare att tillföra saken och avstod därför från att begagna sig av de erbjudna möjligheterna. Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket Justitiekanslern företräddes av byråchefen B.W. och F.S. inställde sig personligen åtföljd av L.L. såsom ombud. HD fattade följande slutliga beslut: Skäl. I 8 kap 7 1 st RB föreskrivs att en advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna mildrande, får i stället varning tilldelas honom. Om en advokat annars åsidosätter sina plikter som advokat, får enligt andra stycket i samma paragraf varning eller erinran meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får han även i detta fall uteslutas ur samfundet. Som grund för sitt yrkande att F.S. skall uteslutas ur advokatsamfundet har Justitiekanslern gjort gällande att F.S. har förfarit oredligt i den mening som avses i 8 kap 7 1 st RB och att omständigheterna inte är mildrande. Vad som avses med oredligt förfarande har kommenterats endast kortfattat i lagstiftningens förarbeten. Det framhålls där (NJA II 1943 s 86 f) att förfarandet i vissa fall kan vara sådant att straffrättsligt ansvar inträder men att ett ingripande i disciplinär väg kan vara påkallat även då straff inte kan ådömas. Oredlighet kan påtalas, sägs det vidare, även om den faller utanför advokatverksamheten, såsom då advokaten i egna angelägenheter gör sig skyldig till bedrägligt eller svikligt förfarande. Viss ledning kan hämtas i förarbetenas uttalanden beträffande de fall som omfattas av 8 kap 7 2 st, dvs fall då en advokat "annars" åsidosätter sina plikter som advokat. Härunder faller enligt förarbetena varje förhållande från advokatens sida som inte kan anses överensstämma med god advokatsed, såsom vårdslöshet eller försummelse som ombud i rättegång eller debitering av oskäligt arvode. För att ett förfarande skall kunna bedömas som oredligt måste det alltså vara av mer graverande karaktär. Av intresse är också de vägledande regler om god advokatsed som har utfärdats av advokatsamfundets styrelse. Reglerna innehåller i 1 en bestämmelse om att en advokat inte 8

9 får främja orätt. I en kommentar till bestämmelsen sägs bl a att en advokat inte får medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges osant innehåll. Ett uttalande med samma innebörd finns i Holger Wiklunds verk God advokatsed (s 172). Det är utrett att F.S. genom Finestigo AB har låtit upprätta fyra fakturor med felaktigt innehåll. Av fakturorna är två utställda på Ciconia Fastighets AB och daterade d 23 nov 1988 respektive d 13 febr De andra fakturorna är utställda på KB Antilopen 20 respektive KB Antilopen 23 och är bägge daterade d 2 maj Fakturorna är felaktiga dels genom att det anges att de avser anvisningsprovision, dels genom att de upptar namn på fastigheter som Finestigo inte har haft någon befattning med. Av F.S:s uppgifter, som får godtas, framgår att fakturorna upprättades efter anvisningar från Ciconias verkställande direktör J.O.. F.S. hade emellertid vid samtliga tillfällen klart för sig att fakturorna var oriktiga. F.S:s uppgifter ger vidare vid handen att han medvetet underlät att ta reda på skälen till att fakturorna skulle utformas på det sätt som skedde. Det viktiga var, enligt hans utsaga, att få garantier för att Finestigo skulle erhålla de belopp som angavs i fakturorna från Ciconia. Att en advokat som upprättat handlingar med felaktigt innehåll gör sig skyldig till ett klart brott mot god advokatsed framgår av vad som tidigare har anförts. Det bör också beaktas att fakturorna skulle utgöra verifikationer såväl i Finestigos som i Ciconias och de båda kommanditbolagens rörelser. Genom att låta upprätta verifikationer med felaktigt innehåll har F.S. åsidosatt bestämmelserna i 5 bokföringslagen. Sammantagna är omständigheterna sådana att F.S. får anses ha handlat oredligt. Vid denna bedömning saknas anledning att pröva huruvida handlandet har varit hänförligt till F.S:s advokatverksamhet eller ej. Med hänsyn bl a till att fakturorna har avsett ej obetydliga belopp och till att de upprättats vid skilda tillfällen kan omständigheterna inte anses mildrande. F.S. skall således uteslutas ur advokatsamfundet. HD:s avgörande. Med ändring av disciplinnämndens beslut förordnar HD att F.S. skall uteslutas ur Sveriges advokatsamfund. HD:s beslut meddelades d 8 dec 1994 (nr SÖ 287). 9

10 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i domstolenes kompetanse når spørsmål om tap av bevilling overprøves. Her konkluderte Diciplinnämnden med at advokaten skulle miste bevillingen. Högsta Domstolen kom til at det ikke var grunnlag for tap av bevilling. I stedet idømte Högsta Domstolen advokaten en advarsel og bot (straffavgift). I en tilsvarende sak etter gjeldende norsk rett, ville den norske domstolen bare ha kompetanse til å oppheve vedtaket om tap av bevilling. Alternative sanksjoner måtte eventuelt ha blitt vurdert i ny sak i Tilsynsrådet/disiplinærorganene.] Högsta domstolen - NJA 1998 s. 888 Sedan Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutat att utesluta en advokat ur samfundet samt beslutet överklagats, har disciplinnämnden i HD åberopat omständigheter som inte haft något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. Dessa omständigheter har inte beaktats vid HD:s prövning. (Jfr 1972 C 438 och 1991 s 293 samt RÅ 1980 ref 108) U.H. riktade i skrivelse som inkom till Sveriges advokatsamfund d 13 maj 1996 anmärkningar mot advokaten H.L.. Sedan advokatsamfundets styrelse hänskjutit ärendet till disciplinnämnden meddelade denna beslut i ärendet d 13 febr Nämnden fann däri på anmälan av U.H. såsom företrädare för dödsboet efter konstnär E.H. i vilket dödsbo H.L. varit boutredningsman, samt efter hörande av H.L. personligen, att han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat genom att han tillgodogjort sig, i relation till dödsboets storlek, betydande arvodesbelopp utan att underrätta delägarna i dödsboet, att han i strid med bestämmelserna i?ab och samfundets bokföringsreglemente underlåtit att avge redovisning till dödsboet, att han försummat att hålla U.H. underättad om vad som förekommit vid utförandet av uppdraget samt att han underlåtit att efterkomma styrelsens uppmaning om att till samfundet avge yttrande över innehållet i U.H:s anmälningsskrift. På grund härav tilldelade nämnden H.L. varning samt förpliktade honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med kr. Den 21 mars 1997 förordnade samfundets styrelse med stöd av 46 3 st i samfundets stadgar om granskning av H.L:s bokföring. Granskningen utfördes under våren 1997, varefter styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden för förnyad prövning. Disciplinnämnden (ledamöterna Peyron, ordf, Ek, vice ordf, von der Esch, Hammar, Hök, Larsson och Widman) meddelade d 27 juni 1997 beslut i ärendet, vilket beslut - efter en inledning motsvarande i allt väsentligt den i det föregående lämnade redogörelsen för bakgrunden -hade följande lydelse: Vid granskningen iakttogs att H.L. i skilda hänseenden försummat att följa bokföringslagen och samfundets bokföringsreglemente. Vad granskarna funnit särskilt anmärkningsvärt var att dödsboets bankkonton syntes ha använts för löpande uttag i rörelsen, vilka uttag senare intagits i kostnadsräkningar, där de benämnts som a 10

11 contoarvoden. Granskarna noterade vidare att de inte kunnat återfinna ett flertal uttag i bokföringen samt att arvodesräkningar inte tillställts klienten. H.L. har i skriftligt yttrande d 17 juni 1997 anfört bl a följande. De debiterade arvodesbeloppen står i paritet med de tidsnoteringar som förts i boet och till den information/överenskommelse om debiteringsnorm som gjorts med företrädare för boet. Handhavandet av klientmedel har skett med boets medel stående på särskilda bankkonton. Bankkontot har redovisats i bokföringen tillsammans med andra konton för klienter. Boets medel har endast använts till utgifter för boet samt upplupna arvoden. Godkänd revisor har numera utsetts i advokatrörelsen. H.L. har på nämndens anmodan inställt sig personligen vid sammanträde d 19 juni 1997 varvid han anfört i huvudsak följande. Han vidgår att han tillgodogjort sig klientmedel utan att som intäkter i advokatrörelsen bokföra transaktionerna. Han anser sig ha kunnat göra dessa uttag då han haft en motfordran på dödsboet. Kostnadsräkningar har inte utfärdats förrän efter det att han tillgodogjort sig arvodesbelopp ur dödsboet och då först vid årsskiftet 1996/1997. Han har inte någon förklaring till varför granskarna inte kunnat återfinna ett flertal av uttagen i bokföringen. Enligt H.L:s uppfattning har kontokuranter direkt från banken tillställts U.H., som därigenom kunnat följa uttagen, Under den tid som bokföringsgranskningen avsåg anlitade han inte revisor. Utredningen i ärendet visar att H.L. obehörigen tillgodogjort sig klientmedel. Härigenom har han förfarit oredligt. Med undanröjande av beslutet d 13 febr 1997 varigenom H.L. tilldelats varning och förpliktats utge straffavgift beslutar disciplinnämnden att jämlikt 8 kap 7 1 st RB utesluta H.L. ur advokatsamfundet. Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas. Nämnden förordnade vidare att av H.L. inbetald straffavgift om kr skulle återbetalas till honom. H.L. (ombud advokaten H.F.. och jur kand J.H.) överklagade och yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut om uteslutning av honom ur advokatsamfundet eller, i andra hand, med upphävande av beslutet tilldela honom varning, eventuellt förenad med straffavgift. Disciplinnämnden avstyrkte bifall till H.L:s yrkanden och åberopade visst nytt material, som inte prövats av disciplinnämnden. Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket H.L. inställde sig personligen åtföljd av advokaten F. såsom ombud biträdd av jur K.H. och disciplinnämnden företräddes av generalsekreteraren i advokatsamfundet, advokaten L.B.. HD (JustR:n Magnusson, Munck, Westlander referent, Regner och Blomstrand) fattade följande slutliga beslut: Skäl. HD har hållit muntlig förhandling, vid vilken H.L. har hörts på nytt och som vittnen har hörts, på begäran av H.L. auktoriserade revisorn R.R. samt på begäran av disciplinnämnden U.H. och auktoriserade revisorn I-L.L.. Disciplinnämnden har i HD gjort gällande att H.L. även i annat avseende än som upptagits i det överklagade beslutet brustit i redovisningsskyldighet och förfarit oredligt beträffande 11

12 anförtrodda medel. Nämnden har därvid åberopat nytt skriftligt material med upplysning att nämnden fått kännedom om detta först efter sin prövning av ärendet. Det är fråga om H.L:s handlande i egenskap av förordnad god man för arvingar i ett dödsbo. H.L. har invänt att det som disciplinnämnden sålunda åberopat inte hänför sig till eller ingår i underlaget för det beslut som överklagats och inte skall påverka HD:s bedömning. De av disciplinnämnden först i HD åberopade omständigheterna har inte något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. HD finner därför att de inte skall beaktas vid prövningen av detta (jfr NJA 1972 C 438 och 1991 s 293 samt RÅ 1990 ref 108). Vad gäller H.L:s befattning med E.H.:s dödsbo har disciplinnämnden i huvudsak åberopat att H.L. under åren 1994 och 1995 dels i strid med 4 i advokatsamfundets bokföringsreglemente fortlöpande tillgodogjort sig med hänsyn till boets förhållanden betydande arvodesbelopp utan att vid varje tillfälle i vederbörlig ordning debitera dödsboet genom tillställd räkning, dels underlåtit att som intäkt i advokatrörelsen bokföra arvoden som han tagit ut från dödsboets bankkonto, tre belopp på tillhopa drygt kr under år 1994 och elva belopp på tillhopa drygt kr under år 1995, vilka belopp han inte redovisat i sina självdeklarationer för de angivna åren. Disciplinnämnden har vidare gjort gällande att H.L. under den aktuella tiden varit illikvid och av allt att döma även insolvent. H.L. har vidgått att han gjort uttag a conto från dödsboets bankkonto utan att dessförinnan tillställa dödsboet några räkningar. Han har framhållit att dödsboet ändock fick kännedom om uttagen genom att det vid varje årsskifte fick en kontokurant från banken rörande transaktionerna på kontot. Han hade dessutom kommit överens med U.H. om att han fortlöpande skulle få göra uttag från hankkontot efter en taxa om 1200 kr i timmen. Han gjorde inga större uttag än vad han varje gång hade täckning för i sitt "tidlager". Han upprättade redovisningsräkningar men tillställde inte dödsboet dessa eftersom han hade uppfattningen att boet inte hade några dödsbodelägare till följd av att E.H. hade testamenterat bort all sin egendom som legat och de legala arvingarna hade godkänt testamentet. Med ledning av kontokuranter som han erhöll från banken avseende transaktionerna på dödsboets bankkonto upprättade han vid årsskiftet 1996/1997 två kostnadsräkningar avseende sina uttag under år 1994 och år I dessa lämnade han inte någon redogörelse för det arbete som han utfört utan angav endast gjorda uttag till belopp och datum. Av misstag kom han inte att i rätt tid bokföra alla gjorda uttag som inkomst i sin rörelse. Vissa uttag kom härigenom inte, som bort ske, att deklareras som intäkt för åren 1994 och Beloppen bokfördes emellertid under senare år och de var bokförda då han hördes om saken vid disciplinnämndens sammanträde i ärendet i juni Han redovisade även beloppen i sina självdeklarationer som inkomst för de år under vilka de kom att bokföras. Han varken är eller har varit illikvid eller insolvent. Han anlitade under den aktuella tiden inte revisor men gör det numera och får därigenom hjälp med att sköta sin bokföring. Av den skriftliga utredning som har förebragts i ärendet framgår bl a att dödsboet i juni 1994, då H.L. fick i uppdrag av U.H. att ta sig an dödsboutredningen, hade bankmedel och aktier till ett värde av drygt kr. Enligt det av H.L. i ärendet upprättade tidkortet för tiden d 2 juni 1994-d 10 febr 1997 utförde han arbete för dödsboet under närmare 75 timmar. Det framgår av tidkortet att arbetet omfattade bl a upprättande av bouppteckning och bildande av en stiftelse. Enligt kostnadsräkningarna för åren 1994 och 1995 gjorde H.L. från dödsboets 12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] 8 KAP. Om advokater. 1. För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z.

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z. Advokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört Tillsynsmyndigheten i konkurser innan förlikning ingicks i återvinningstvist. Vidare borde beställning och leverans av en tjänst, som mottagits av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 oktober 2009 Ö 5288-08 KLAGANDE N.B.S. Snickeri Bygg & Fastighetsservice AB i likvidation, 556204-4288 Box 5873 102 40 Stockholm Likvidator:

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

meddelat i Stockholm den 18 februari 2003 Ö 1437-98 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE

meddelat i Stockholm den 18 februari 2003 Ö 1437-98 HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 februari 2003 Ö 1437-98 KLAGANDE Dödsboet efter S. W. Ställföreträdare: advokaten B. W. MOTPART Riksskatteverket, 171 94 SOLNA SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 november 2003 Ö 1162-02 KLAGANDE CC Ombud: advokaten CML MOTPART Dödsboet efter BH Dödsbodelägare: AMW Ombud: jur. kand. HW SAKEN Förordnande

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 339 (NJA 2001:49) Målnummer: Ö64-01 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-05-23 Rubrik: Det har inte ansetts strida mot Europakonventionen att lägga en skattemyndighets

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. HFD 2016 ref. 29 Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen. 67 kap. 11 inkomstskattelagen (1999:1229),

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 december 2014 Ö 5505-13 KLAGANDE LW MOTPART Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg SAKEN Arvode till konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1995 s. 548 (NJA 1995:81) Målnummer: Ö4624-94 Avdelning: Domsnummer: SÖ150-95 Avgörandedatum: 1995-09-26 Rubrik: Fråga om utgångspunkten för sexmånaderstiden enligt 2

Läs mer

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd.

Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Byråjäv? Biträdande jurists övergång från en advokatbyrå till en annan har inte medfört hinder för advokat att biträda i tvist. Ingen åtgärd. Bakgrund X har varit ombud för Bolag I i tvist mot Bolag II.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2003 s. 99 (NJA 2003:14) Målnummer: Ö1006-01 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2003-03-13 Rubrik: Fråga dels om en konkursförvaltare varit skyldig att enligt 7

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 mars 2010 Ö 3554-08 KLAGANDE BI MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGADE

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 922 (NJA 2014:78) Målnummer: Ö3190-14 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-18 Rubrik: Ett uppdrag som företagsrekonstruktör har ansetts inte medföra

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 113/03 Mål nr B 101/03 Sammanfattning En tidigare anställd hos en stiftelse för talan mot stiftelsen och yrkar skadestånd under påstående att stiftelsen brutit mot överenskommelser

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2005 Ö 4504-03 KLAGANDE 1. Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, 969633-9994 Box 55555 102 04 Stockholm 2. JF Servanda Handelsbolag,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2004 T 261-03 KLAGANDE PB Ombud: advokaten JL MOTPART Svenska Röda Korsets Centralstyrelse, 802002-8711, Box 17563, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 december 2015 T 6412-13 KLAGANDE Merger & Acquisition Svenska AB, 556062-1848 Box 2109 403 12 Göteborg Ombud: Advokat PT MOTPART Söderport

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, mäklarens agerande och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2016 Ö 6170-15 KLAGANDE LZ MOTPART Tillsynsmyndigheten i konkurser Kronofogdemyndigheten 405 16 Göteborg SAKEN Arvode till

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND SvERIGEs ADVOKATSAMFUND Ändringar av Sveriges advokatsamfunds stadgar i anledning av inrättandet av Konsumenttvistnämnden Advokatsamfundet har som redovisats ovan fattat beslut om ändring av stadgarna.

Läs mer

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen. Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 november 2010 T 5072-06 KÄRANDE PM SVARANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Skadestånd DOMSLUT Högsta domstolen fastställer

Läs mer

I ärendet upplystes att kyrkorådets ordförande till följd av beslutet tog kontakt med C, vilken är avtalssekreterare vid D.

I ärendet upplystes att kyrkorådets ordförande till följd av beslutet tog kontakt med C, vilken är avtalssekreterare vid D. Befogenhetsprövning: En församling har beslutat om skriftlig varning till kyrkoherden. Fråga om varningen, liksom en senare utfärdad erinran ska föregås av befogenhetsprövning. 31 kap. 14 kyrkoordningen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 85/12 Mål nr B 71/12 Sammanfattning En revisor som varit anställd hos ett revisionsbolag har också varit delägare i revisionsbolagets moderbolag. Som delägare var revisorn bunden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2004 Ö 1918-03 KLAGANDE RGP Dental Inc., 22 Burnside Street, 02809 BRISTOL R1, USA Ombud: advokaten HS MOTPART SunDesign

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Dnr D 16

Dnr D 16 Dnr 2014-1348 2016-04-01 D 16 D 16 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av anmälan och övriga handlingar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokaten Christer Sackemark Mäster Samuelsgatan 1 111

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 109/03 Mål nr B 1/03 Sammanfattning Part som överklagat tingsrättens dom har i Arbetsdomstolen utvidgat sitt yrkande om lön till att avse även lönebelopp som förfallit i tiden efter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B KLAGANDE BS. Ombud: Advokat PS Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 november 2016 B 5650-14 KLAGANDE BS Ombud: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 595/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 595/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 18 2013-03-20 Va 595/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART 1. T W 2. M W Karlshamns kommun Ombud: Va-chefen P H SAKEN Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 februari 2016 Ö 3300-15 KLAGANDE JU SAKEN Avvisande av ombud ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2015-06-11

Läs mer

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser ett yttrande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2003 Ö 4510-01 KLAGANDE Riksskatteverket, 171 94 SOLNA MOTPARTER 1. Café Trubaduren Bellman Kommanditbolag, 916845-9981, c/o

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 oktober 2016 Ö 180-16 KLAGANDE ML SAKEN Inträde i Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds styrelse,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2009 s. 823 (NJA 2009:83) Målnummer: Ö314-09 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2009-12-04 Rubrik: Konkursförvaltares utlägg för kreditupplysning avseende gäldenärsbolaget

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Stadgar för Sveriges advokatsamfund Stadgar för Sveriges advokatsamfund Ändamål och organisation 1. Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund, varom förmäles i 8 kap. 1 rättegångsbalken. Samfundet har till ändamål att till

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer