Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688"

Transkript

1 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i saksgangen i sak om tap av advokatbevilling. Her konkluderte Diciplinnämnden med at advokaten skulle meddeles advarsel og bot (varning og straffavgift), men kom til at det ikke var grunnlag for tap av bevilling. Justitiekanslern brakte spørsmålet om tap av bevilling inn for domstolene. Som første og eneste rettsinstans i saker om tap av bevilling, kom Högsta Domstolen til at advokaten skulle miste bevillingen.] Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688 En advokat, som låtit upprätta fakturor med felaktigt innehåll, har ansetts ha förfarit oredligt och har på grund därav uteslutits ur Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfunds styrelse upptog d 3 sept 1993 utan anmälan disciplinärende mot advokaten F.S. och hänsköt det till samfundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden (ledamöterna E., B., v.d.e. och L.) fattade d 20 april 1994 följande beslut: Advokatsamfundet har d 9 dec 1992 mottagit en utredning utförd av advokat U.E. dagtecknad d 2 dec 1992 avseende utbetalning av provisioner m m från en konkursgäldenär, Ciconia Fastighets AB. Utredningen återges nedan i valda delar. "INLEDNING Genom beslut d 5 juni 1992 förordnade Malmö TR undertecknad, advokat U.E., till förvaltare såvitt avser att utreda och vidtaga eventuella åtgärder med anledning av de provisioner, som konkursgäldenären utbetalat i samband med förvärv och avyttring av fastigheter. Ciconia Fastighets AB, fortsättningsvis kallat Ciconia, försattes i konkurs d 19 sept Bolaget var moderbolag i en koncern omfattande ca 70 bolag, varav 17 aktiebolag, 2 handelsbolag och resterande kommanditbolag. Samtliga bolag, utom ett tiotal, är numera försatta i konkurs. Ciconias verksamhet har varit köp och försäljning samt förvaltning av fastigheter. Bolaget startade sin verksamhet i mars Enligt kompanjonsavtal d 10 febr 1988 fördelade sig bolagets aktier enligt följande. Förvaltnings AB Gamlestaden, FABG 18% J.O. HB 36% L.H. HB 18% D.A. HB 18% H.S. HB 10% 1

2 I styrelsen som sammanträdde första gången d 2 mars 1988 ingick: J.O., VD L.H. D.A. H.S., vilka var initiativtagare till bildande av Ciconia, L.R., advokat i Malmö, ordförande (utsedd av J.O.) C.W., representant för FABG C.L., suppleant, representant för FABG Styrelsen hade ovannämnda sammansättning fram till d 9 okt 1990, dock att C.L. under våren 1990 ersattes av B.S.. Enligt aktieägarförteckning per d 31 dec 1988 fördelade sig aktierna i Ciconia enligt följande: FABG 32% J.O. HB/Bubo Konsult HB 30% L.H. HB/L.H. 15% D.A. HB/D.A. 15% H.S. HB/Acluita Fastigh Förv KB 8% Ovannämnda ägarförhållande bestod fram till d 9 okt 1990, då FABG blev ägare till samtliga aktier. Enligt anställningsavtal d 16 febr 1988 anställdes J.O. som verkställande direktör i Ciconia från d 29 febr Enligt punkt 2 i avtalet gällde följande: 'Vid utövandet av befattningen fastställes J.O:s behörighet, befogenhet och skyldighet av gällande lag och författning. Därjämte skall J.O. fullfölja styrelsens beslut därest dessa icke strider mot lag.' I övrigt innehåller avtalet inte några bestämmelser om tjänstens utövande. Inköp av fastigheter har netto efter försäljningar gjorts under 1988 för 536 miljoner kr och under 1989 för miljoner kr såldes netto för 161 miljoner kr. Enligt koncernbalansräkning per d 31 dec 1990 uppgick koncernens fastighetsinnehav till miljoner kr. Alla köp och försäljningar av fastigheter har föredragits i styrelsen. PROVISIONER Provisionsutbetalningarna har gjorts av Ciconia både vid köp och försäljningar av fastigheter. Enligt bilaga... uppgår provisionsutbetalningarna vid köp av fastigheter till kr 2

3 och vid försäljningar av fastigheter till kr. Merparten av provisionsutbetalningarna har skett till en snäv grupp personer som J.O. kände sedan tidigare. Närmare genomgång har enligt nedan gjorts av följande provisionsutbetalningar: 1. F.S./Finestigo AB :- 1. F.S., Finestigo AB 3 miljoner kr. F.S. och dennes bolag Finestigo AB har av Ciconia mottagit 3 miljoner kr (såsom arvode kr och såsom provisionsersättning kr) vid Ciconias förvärv av fastigheten Lund Smörkärnan 1 (CC House). Fastigheten köptes av Alfa-Laval AB för kr att tillträdas d 1 juni Enligt styrelseprotokoll d 14 april meddelar J.O. att Alfa- Laval vill sälja fastigheten för kr samt beslutade styrelsen att bifalla investeringen. Enligt S.S., fastighetschef för Alfa-Laval, var det allmänt känt att fastigheten var till salu. Alfa-Laval hade utsänt anbudsunderlag till ett 20-tal tänkbara intressenter. F.S. biträdde Ciconia vid förhandlingarna med Alfa-Laval. Enligt J.O. berättade F.S. för J.O. att fastigheten var till salu, men enligt F.S. var det J.O. som kontaktade honom med begäran om biträde sedan J.O. fått vetskap om att Alfa-Laval skulle sälja fastigheten. Ersättningen till F.S. om 3 miljoner kr har fakturerats och betalts enligt följande: a) X.X:s Advokatbyrå AB faktura d 1 juni 1988 Arvode juridisk konsultation :- b) Finestigo AB faktura d 1 juni 1988 Provisionsersättn Smörkärnan :- c) Finestigo AB faktura d 23 nov 1988 Anvisn provision Tågarp 19:180 m fl (Saab-fabriken) :- d) Finestigo AB faktura d 13 febr 1989 Anvisn provision Parabolen Fastigheter AB :- e) Finestigo AB 3

4 faktura d 2 maj 1989 Anvisn provision Antilopen :- f) Finestigo AB faktura d 2 maj 1989 Anvisn provision Antilopen : :- Enligt såväl J.O. som F.S. hänför sig ersättningen om 3 miljoner kr till Ciconias förvärv av Smörkärnan 1. Fakturorna under c)-f) ovan har sålunda upprättats för skens skull. Enligt J.O. har detta skett på önskemål av F.S. medan F.S. hävdar att det skett på J.O:s begäran. Enligt styrelseprotokoll d 11 maj har Ciconia förvärvat aktierna i skalbolaget X.X:s Advokatbyrå AB innehållande obeskattat eget kapital om kr och beskattat kapital om kr, tillsammans kr för en köpeskilling om kr (innebärande 75 % för obeskattat kapital och 100 % för beskattat). J.O. har tillsammans med F.S. samt D.A. och L.H. ingått i styrelsen för bolaget DE LA FRÄCKT AB, Enligt uppgift har bolaget sysslat med jakt och viltvård. Omsättning för 1989 uppgick till ca kr. Bolaget registrerades MISSTANKE OM BROTT Som ovan framgår under punkt 1 F.S./Finestigo AB sidan... har F.S. såsom ställföreträdare för och ägare av Finestigo AB upprättat fyra fakturor om tillhopa kr rörande anvisningsprovisioner för skens skull på sätt närmare angivits under ifrågakomna avsnitt. Alternativt skall han anses ha lämnat osann uppgift i fakturorna om annat än egna angelägenheter. Åtgärderna, som måste anses inneburit fara i bevishänseende, har skett i samråd med J.O.. På grund av det anförda föreligger skälig anledning till misstanke om osant intygande enligt 15 kap 11 BrB. Förutsättningarna för en mäklares rätt till provision är i huvudsak följande. 1. Det skall föreligga ett mäklaruppdrag av en part. 2. Mäklaren skall ha anvisat uppdragsgivaren medkontrahent. 3. Avtal mellan uppdragsgivaren och den anvisade medkontrahenten skall -som direkt eller indirekt följd av mäklarens verksamhet - ha kommit till stånd. Som framgår ovan av utredningen har vid vissa av affärerna anmärkningsvärt höga provisioner utbetalats och merparten av dem hänför sig till köp av fastigheter. Bl a har F.S. erhållit 'provision' om kr avseende Lund Smörkärnan 1, vilket utgör 3,6 % av köpeskillingen om 81 miljoner kr. Vid försäljningar till belopp av ifrågakomna storleksordning torde man ej tillämpa provisionssats överstigande 1 %. Härtill kommer att det enligt F.S. var J.O. som först kontaktade honom om affären. Om detta är riktigt innebär det att 4

5 rätt till provision över huvud taget ej förelåg, då det inte var F.S. som anvisat medkontrahenten. F.S. skulle under sådana förhållanden erhållit 3 miljoner kr i ersättning för att han biträtt vid affären. Om så är fallet måste ifrågasättas om inte J.O. genom avtalet om ersättningen till F.S. åsidosatt sina skyldigheter gentemot Ciconia på ett sådant sätt som kan föranleda ansvar för trolöshet mot huvudman. Med hänsyn till det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit vid utredningen, bl a att utbetalningarna skett till en relativt snäv grupp av personer och i vissa fall till stora belopp, kan finnas skäl att närmare utreda omständigheterna kring ifrågakomna provisionsutbetalningar." Advokatsamfundet har i skrivelse d 13 april 1993 förelagt F.S. att yttra sig över det ovan nämnda. Han har ombetts att särskilt redogöra för/kommentera följande punkter: 1 Ägareförhållandena i Finestigo AB. 2 F.S:s relationer till J.O.. 3 Storleken av de provisioner som utbetalats. 4 Anledning till att förmedlingsuppdragen avseende fastigheter inte handlagts inom advokatbyrån. 5 Uppgiften i utredningen att F.S. skulle ha tillstått att han upprättat vissa fakturor för skens skull. 6 Uppgiften att F.S. - till en klient - skulle ha sålt aktierna i X.X:s Advokatbyrå. F.S. har d 26 april 1993 avgivit yttrande varvid han har hänfört sig till punkterna i samfundets ovan återgivna skrivelse och han har därvid anfört följande. 1. F.S. 100 %. 2. F.S. har bistått J.O. med affärsjuridisk rådgivning sedan början av 1980-talet i mer eller mindre omfattning beroende på de olika anställningar J.O. innehaft. Under åren ingick de i samma jaktlag tillsammans med större delen av Ciconias styrelse samt advokaten C-J.L ,9 miljoner kr. 4. F.S. ansåg att förmedlingsuppdraget föll utanför advokatbyråns normala verksamhet och eftersom det var fråga om en mycket stor och viktig affär för Ciconia med stora provisioner ville han till varje pris undvika att han på något vis utnyttjat sin titel för att genomföra affären för Ciconias räkning. Däremot har advokatbyrån fakturerat för vad F.S. kallar direkt juridiskt arbete såsom upprättande av avtalsutkast samt granskning av avtal. Denna fakturering uppgick till kr. 5. F.S. har definitivt inte upprättat några fakturor för skens skull. U.E. kontaktade honom någon gång under hösten 1992 för en allmän diskussion kring mellanhavanden mellan Finestigo AB och Ciconia Fastighets AB. Vid deras samtal bekräftade F.S. det skriftliga 5

6 ostridiga innehållet i Finestigo AB:s fakturor samt att arbetet med undantag av själva anvisningsprovisionen avsåg det enda förmedlingsuppdrag han har haft för Ciconias räkning, nämligen förvärvet av Alfa Lavals kontorsfastighet i Lund, Smörkärnan 1. Härefter har U.E. presenterat en ytterst ensidig och osaklig utredning och genom att helt bortse från F.S:s synpunkter har slutsatsen dragits att F.S. gjort sig skyldig till osant intygande. Denna olyckliga utredning har nu lett till att han idag står åtalad för osant intygande och bokföringsbrott i sin egenskap av ställföreträdare för Finestigo AB. F.S. erhöll under våren 1988 ett mäklaruppdrag av Ciconia Fastighets AB innebärande att Finestigo AB erhöll 3 miljoner kr i provision förutsatt att utbetalningen uppdelades på två år i enlighet med Ciconias direktiv och dels att F.S. var bolaget behjälplig med förädling av fastigheten tills sista utbetalningen verkställts. Förutsättningen för provisionen var att han underskred den angivna limiten 90 miljoner kr. Fastigheten förvärvades för 81 miljoner kr. Sedan muntligt avtal träffats med Alfa Laval om förvärvet ombads F.S. att utföra vissa juridiska tjänster såsom upprättande av avtalsutkast m m och de gjorde då den uppgörelsen att kr av provisionsbeloppet skulle utgöra ersättning för juridiskt arbete att faktureras via advokatbyrån. Provisionsbeloppet samt sättet att fakturera har godkänts i Ciconias styrelse och bekräftats till F.S. av flera av Ciconias styrelsemedlemmar som F.S. träffade, bl a under olika jaktövningar. Allting har redovisats helt öppet och för F.S. har det stått helt klart att Ciconia har haft fullständiga möjligheter via sin koncernbidragsrätt att fördela kostnader inom koncernen. Innan fakturorna skickades har F.S. via deras ekonomiavdelning förvissat sig om att det varit korrekt att debitera provision å de fastighetsaffärer som angavs i respektive faktura. Förvisso har F.S. inte utfört det arbete som angavs på vissa av fakturorna men förhållandet har varit helt klart för Ciconias styrelse och övriga inblandade. 6. Det enda juridiska uppdrag F.S. innehaft för Ciconia var det juridiska arbete som utfördes i samband med förvärvet av Smörkärnan 1. Detta arbete slutfördes och slutfakturerades under perioden maj - juni Några andra juridiska uppdrag har F.S. icke innehaft för Ciconia Fastighets AB:s räkning. När F.S. sålde aktierna i advokatbyrån till Ciconia Fastighets AB uppfattade han definitivt inte Ciconia som en klient till advokatbyrån. Affären sköttes dessutom helt och hållet av Ciconias styrelsemedlem advokaten L.R. som upprättade alla handlingar och svarade för registreringar mm. För att det hela skulle gå korrekt tillväga har F.S. icke förhandlat med någon annan än advokat L.R. i denna delen. Det skulle härjämte antecknas att disciplinnämnden tagit del av Malmö TR:s dom d 17 mars 1994, se bilaga, (här utesluten; red:s anm) vari åtal i förevarande sak mot F.S. för osant intygande och bokföringsbrott ogillats. Åklagaren har enligt inhämtad uppgift inte överklagat domen. F.S. har vitsordat att de faktiska uppgifter som redovisas i TR:ns dom är riktiga såvitt angår honom. F.S. har inställt sig personligen vid disciplinnämndens sammanträde d 23 mars 1994 och har sammanfattningsvis anfört bl a följande. F.S. ansåg det vara helt klart att han skulle handlägga förmedlingen av fastigheterna till Ciconia AB utanför advokatverksamheten. Uppdraget var rent prestationsrelaterat och avvek helt från den ordinarie advokatverksamheten. Om 6

7 fastigheten inte förmedlades till bolaget fick han inte någon betalning för uppdraget. I ett senare led fick F.S. betalt endast under förutsättning att förädlingen av fastigheten gav ett lyckat resultat. F.S. förde aldrig någon tidsredovisning och han tillämpade inte de principer som gäller för advokats arvodesdebitering. F.S. utställde fyra fakturor för Finestigo AB rörande mäklarprovision till Ciconia AB om sammanlagt kr för förmedling och försäljning av fastigheter. Han medverkade aldrig vid dessa förmedlingar och fakturorna är följaktligen oriktiga. F.S. brydde sig aldrig om ändamålet med faktureringen som tillkom efter önskemål från VD för Ciconia AB. Nämnden gör följande bedömning. Nämnden finner att det mäklaruppdrag som F.S. erhållit från Ciconia AB beträffande fastigheten Smörkärnan 1 i Lund liksom det efterföljande uppdraget att anskaffa hyresgäster till fastigheten varit uppdrag i advokatverksamheten. F.S. har vidgått att han genom Finestigo AB åren 1988 och 1989 utställt fyra fakturor i vilka angivits fel objekt för den avtalade provisionen. Genom att upprätta fakturor med oriktigt innehåll har F.S. allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. I ärendet har å andra sidan ej framkommit annat än vad F.S. uppgivit, nämligen att fakturorna avfattats efter anvisning från Ciconias verkställande direktör eller ekonomichef och att Ciconias styrelse i dess helhet varit införstådd med innehållet i fakturorna och godkänt detta. Nämnden finner att omständigheterna är sådana att påföljden kan stanna vid varning i förening med högsta straffavgift. På grund av vad som förevarit tilldelar således nämnden F.S. varning jämlikt 8 kap 7 2 och 3 st RB och förpliktar honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med kr. Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. Ledamöterna H., W. och Y. var skiljaktiga och anförde: Enligt vår mening är F.S:s förevarande handlande att hänföra till advokatverksamhet. Vi gör följande bedömning. F.S. har för sitt bolag Finestigo AB utställt fyra fakturor avseende mäklarprovision till Ciconia AB om tillhopa kr för förmedling respektive försäljning av ett antal fastigheter och ett fastighetsbolag. F.S. har vidgått att han inte medverkat vid dessa transaktioner och att fakturorna således är oriktiga. Han har härtill upplyst att han inte intresserat sig för syftet med faktureringen, som tillkommit på begäran av VD för Ciconia AB. Vi finner att F.S. genom utställandet av de oriktiga fakturorna förfarit oredligt. Omständigheterna därvidlag är försvårande då det rör sig om betydande belopp och F.S. inte kunnat lämna någon nöjaktig förklaring till faktureringen. 7

8 F.S. har utanför sin advokatverksamhet handlagt förevarande fastighetsförmedling. Detta har varit ägnat att undandraga honom samfundets disciplinära tillsyn och arvodesprövning. Vi finner även detta förhållande utgöra en försvårande omständighet. På grund av det anförda skall F.S. uteslutas ur advokatsamfundet. Samfundets generalsekreterare, advokaten Z., lät till disciplinnämndens protokoll anteckna sin anslutning till minoritetens mening. Justitiekanslern anförde besvär och yrkade att HD skulle förordna om uteslutning av F.S. ur advokatsamfundet. F.S. (ombud advokaten L.L.) bestred yrkandet. Disciplinnämnden lämnades av HD tillfälle att inkomma med skriftlig förklaring i målet och att närvara vid muntligt förhör inför HD. Nämnden sade sig emellertid skriftligen inte ha något ytterligare att tillföra saken och avstod därför från att begagna sig av de erbjudna möjligheterna. Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket Justitiekanslern företräddes av byråchefen B.W. och F.S. inställde sig personligen åtföljd av L.L. såsom ombud. HD fattade följande slutliga beslut: Skäl. I 8 kap 7 1 st RB föreskrivs att en advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna mildrande, får i stället varning tilldelas honom. Om en advokat annars åsidosätter sina plikter som advokat, får enligt andra stycket i samma paragraf varning eller erinran meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får han även i detta fall uteslutas ur samfundet. Som grund för sitt yrkande att F.S. skall uteslutas ur advokatsamfundet har Justitiekanslern gjort gällande att F.S. har förfarit oredligt i den mening som avses i 8 kap 7 1 st RB och att omständigheterna inte är mildrande. Vad som avses med oredligt förfarande har kommenterats endast kortfattat i lagstiftningens förarbeten. Det framhålls där (NJA II 1943 s 86 f) att förfarandet i vissa fall kan vara sådant att straffrättsligt ansvar inträder men att ett ingripande i disciplinär väg kan vara påkallat även då straff inte kan ådömas. Oredlighet kan påtalas, sägs det vidare, även om den faller utanför advokatverksamheten, såsom då advokaten i egna angelägenheter gör sig skyldig till bedrägligt eller svikligt förfarande. Viss ledning kan hämtas i förarbetenas uttalanden beträffande de fall som omfattas av 8 kap 7 2 st, dvs fall då en advokat "annars" åsidosätter sina plikter som advokat. Härunder faller enligt förarbetena varje förhållande från advokatens sida som inte kan anses överensstämma med god advokatsed, såsom vårdslöshet eller försummelse som ombud i rättegång eller debitering av oskäligt arvode. För att ett förfarande skall kunna bedömas som oredligt måste det alltså vara av mer graverande karaktär. Av intresse är också de vägledande regler om god advokatsed som har utfärdats av advokatsamfundets styrelse. Reglerna innehåller i 1 en bestämmelse om att en advokat inte 8

9 får främja orätt. I en kommentar till bestämmelsen sägs bl a att en advokat inte får medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges osant innehåll. Ett uttalande med samma innebörd finns i Holger Wiklunds verk God advokatsed (s 172). Det är utrett att F.S. genom Finestigo AB har låtit upprätta fyra fakturor med felaktigt innehåll. Av fakturorna är två utställda på Ciconia Fastighets AB och daterade d 23 nov 1988 respektive d 13 febr De andra fakturorna är utställda på KB Antilopen 20 respektive KB Antilopen 23 och är bägge daterade d 2 maj Fakturorna är felaktiga dels genom att det anges att de avser anvisningsprovision, dels genom att de upptar namn på fastigheter som Finestigo inte har haft någon befattning med. Av F.S:s uppgifter, som får godtas, framgår att fakturorna upprättades efter anvisningar från Ciconias verkställande direktör J.O.. F.S. hade emellertid vid samtliga tillfällen klart för sig att fakturorna var oriktiga. F.S:s uppgifter ger vidare vid handen att han medvetet underlät att ta reda på skälen till att fakturorna skulle utformas på det sätt som skedde. Det viktiga var, enligt hans utsaga, att få garantier för att Finestigo skulle erhålla de belopp som angavs i fakturorna från Ciconia. Att en advokat som upprättat handlingar med felaktigt innehåll gör sig skyldig till ett klart brott mot god advokatsed framgår av vad som tidigare har anförts. Det bör också beaktas att fakturorna skulle utgöra verifikationer såväl i Finestigos som i Ciconias och de båda kommanditbolagens rörelser. Genom att låta upprätta verifikationer med felaktigt innehåll har F.S. åsidosatt bestämmelserna i 5 bokföringslagen. Sammantagna är omständigheterna sådana att F.S. får anses ha handlat oredligt. Vid denna bedömning saknas anledning att pröva huruvida handlandet har varit hänförligt till F.S:s advokatverksamhet eller ej. Med hänsyn bl a till att fakturorna har avsett ej obetydliga belopp och till att de upprättats vid skilda tillfällen kan omständigheterna inte anses mildrande. F.S. skall således uteslutas ur advokatsamfundet. HD:s avgörande. Med ändring av disciplinnämndens beslut förordnar HD att F.S. skall uteslutas ur Sveriges advokatsamfund. HD:s beslut meddelades d 8 dec 1994 (nr SÖ 287). 9

10 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i domstolenes kompetanse når spørsmål om tap av bevilling overprøves. Her konkluderte Diciplinnämnden med at advokaten skulle miste bevillingen. Högsta Domstolen kom til at det ikke var grunnlag for tap av bevilling. I stedet idømte Högsta Domstolen advokaten en advarsel og bot (straffavgift). I en tilsvarende sak etter gjeldende norsk rett, ville den norske domstolen bare ha kompetanse til å oppheve vedtaket om tap av bevilling. Alternative sanksjoner måtte eventuelt ha blitt vurdert i ny sak i Tilsynsrådet/disiplinærorganene.] Högsta domstolen - NJA 1998 s. 888 Sedan Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutat att utesluta en advokat ur samfundet samt beslutet överklagats, har disciplinnämnden i HD åberopat omständigheter som inte haft något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. Dessa omständigheter har inte beaktats vid HD:s prövning. (Jfr 1972 C 438 och 1991 s 293 samt RÅ 1980 ref 108) U.H. riktade i skrivelse som inkom till Sveriges advokatsamfund d 13 maj 1996 anmärkningar mot advokaten H.L.. Sedan advokatsamfundets styrelse hänskjutit ärendet till disciplinnämnden meddelade denna beslut i ärendet d 13 febr Nämnden fann däri på anmälan av U.H. såsom företrädare för dödsboet efter konstnär E.H. i vilket dödsbo H.L. varit boutredningsman, samt efter hörande av H.L. personligen, att han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat genom att han tillgodogjort sig, i relation till dödsboets storlek, betydande arvodesbelopp utan att underrätta delägarna i dödsboet, att han i strid med bestämmelserna i?ab och samfundets bokföringsreglemente underlåtit att avge redovisning till dödsboet, att han försummat att hålla U.H. underättad om vad som förekommit vid utförandet av uppdraget samt att han underlåtit att efterkomma styrelsens uppmaning om att till samfundet avge yttrande över innehållet i U.H:s anmälningsskrift. På grund härav tilldelade nämnden H.L. varning samt förpliktade honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med kr. Den 21 mars 1997 förordnade samfundets styrelse med stöd av 46 3 st i samfundets stadgar om granskning av H.L:s bokföring. Granskningen utfördes under våren 1997, varefter styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden för förnyad prövning. Disciplinnämnden (ledamöterna Peyron, ordf, Ek, vice ordf, von der Esch, Hammar, Hök, Larsson och Widman) meddelade d 27 juni 1997 beslut i ärendet, vilket beslut - efter en inledning motsvarande i allt väsentligt den i det föregående lämnade redogörelsen för bakgrunden -hade följande lydelse: Vid granskningen iakttogs att H.L. i skilda hänseenden försummat att följa bokföringslagen och samfundets bokföringsreglemente. Vad granskarna funnit särskilt anmärkningsvärt var att dödsboets bankkonton syntes ha använts för löpande uttag i rörelsen, vilka uttag senare intagits i kostnadsräkningar, där de benämnts som a 10

11 contoarvoden. Granskarna noterade vidare att de inte kunnat återfinna ett flertal uttag i bokföringen samt att arvodesräkningar inte tillställts klienten. H.L. har i skriftligt yttrande d 17 juni 1997 anfört bl a följande. De debiterade arvodesbeloppen står i paritet med de tidsnoteringar som förts i boet och till den information/överenskommelse om debiteringsnorm som gjorts med företrädare för boet. Handhavandet av klientmedel har skett med boets medel stående på särskilda bankkonton. Bankkontot har redovisats i bokföringen tillsammans med andra konton för klienter. Boets medel har endast använts till utgifter för boet samt upplupna arvoden. Godkänd revisor har numera utsetts i advokatrörelsen. H.L. har på nämndens anmodan inställt sig personligen vid sammanträde d 19 juni 1997 varvid han anfört i huvudsak följande. Han vidgår att han tillgodogjort sig klientmedel utan att som intäkter i advokatrörelsen bokföra transaktionerna. Han anser sig ha kunnat göra dessa uttag då han haft en motfordran på dödsboet. Kostnadsräkningar har inte utfärdats förrän efter det att han tillgodogjort sig arvodesbelopp ur dödsboet och då först vid årsskiftet 1996/1997. Han har inte någon förklaring till varför granskarna inte kunnat återfinna ett flertal av uttagen i bokföringen. Enligt H.L:s uppfattning har kontokuranter direkt från banken tillställts U.H., som därigenom kunnat följa uttagen, Under den tid som bokföringsgranskningen avsåg anlitade han inte revisor. Utredningen i ärendet visar att H.L. obehörigen tillgodogjort sig klientmedel. Härigenom har han förfarit oredligt. Med undanröjande av beslutet d 13 febr 1997 varigenom H.L. tilldelats varning och förpliktats utge straffavgift beslutar disciplinnämnden att jämlikt 8 kap 7 1 st RB utesluta H.L. ur advokatsamfundet. Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas. Nämnden förordnade vidare att av H.L. inbetald straffavgift om kr skulle återbetalas till honom. H.L. (ombud advokaten H.F.. och jur kand J.H.) överklagade och yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut om uteslutning av honom ur advokatsamfundet eller, i andra hand, med upphävande av beslutet tilldela honom varning, eventuellt förenad med straffavgift. Disciplinnämnden avstyrkte bifall till H.L:s yrkanden och åberopade visst nytt material, som inte prövats av disciplinnämnden. Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket H.L. inställde sig personligen åtföljd av advokaten F. såsom ombud biträdd av jur K.H. och disciplinnämnden företräddes av generalsekreteraren i advokatsamfundet, advokaten L.B.. HD (JustR:n Magnusson, Munck, Westlander referent, Regner och Blomstrand) fattade följande slutliga beslut: Skäl. HD har hållit muntlig förhandling, vid vilken H.L. har hörts på nytt och som vittnen har hörts, på begäran av H.L. auktoriserade revisorn R.R. samt på begäran av disciplinnämnden U.H. och auktoriserade revisorn I-L.L.. Disciplinnämnden har i HD gjort gällande att H.L. även i annat avseende än som upptagits i det överklagade beslutet brustit i redovisningsskyldighet och förfarit oredligt beträffande 11

12 anförtrodda medel. Nämnden har därvid åberopat nytt skriftligt material med upplysning att nämnden fått kännedom om detta först efter sin prövning av ärendet. Det är fråga om H.L:s handlande i egenskap av förordnad god man för arvingar i ett dödsbo. H.L. har invänt att det som disciplinnämnden sålunda åberopat inte hänför sig till eller ingår i underlaget för det beslut som överklagats och inte skall påverka HD:s bedömning. De av disciplinnämnden först i HD åberopade omständigheterna har inte något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. HD finner därför att de inte skall beaktas vid prövningen av detta (jfr NJA 1972 C 438 och 1991 s 293 samt RÅ 1990 ref 108). Vad gäller H.L:s befattning med E.H.:s dödsbo har disciplinnämnden i huvudsak åberopat att H.L. under åren 1994 och 1995 dels i strid med 4 i advokatsamfundets bokföringsreglemente fortlöpande tillgodogjort sig med hänsyn till boets förhållanden betydande arvodesbelopp utan att vid varje tillfälle i vederbörlig ordning debitera dödsboet genom tillställd räkning, dels underlåtit att som intäkt i advokatrörelsen bokföra arvoden som han tagit ut från dödsboets bankkonto, tre belopp på tillhopa drygt kr under år 1994 och elva belopp på tillhopa drygt kr under år 1995, vilka belopp han inte redovisat i sina självdeklarationer för de angivna åren. Disciplinnämnden har vidare gjort gällande att H.L. under den aktuella tiden varit illikvid och av allt att döma även insolvent. H.L. har vidgått att han gjort uttag a conto från dödsboets bankkonto utan att dessförinnan tillställa dödsboet några räkningar. Han har framhållit att dödsboet ändock fick kännedom om uttagen genom att det vid varje årsskifte fick en kontokurant från banken rörande transaktionerna på kontot. Han hade dessutom kommit överens med U.H. om att han fortlöpande skulle få göra uttag från hankkontot efter en taxa om 1200 kr i timmen. Han gjorde inga större uttag än vad han varje gång hade täckning för i sitt "tidlager". Han upprättade redovisningsräkningar men tillställde inte dödsboet dessa eftersom han hade uppfattningen att boet inte hade några dödsbodelägare till följd av att E.H. hade testamenterat bort all sin egendom som legat och de legala arvingarna hade godkänt testamentet. Med ledning av kontokuranter som han erhöll från banken avseende transaktionerna på dödsboets bankkonto upprättade han vid årsskiftet 1996/1997 två kostnadsräkningar avseende sina uttag under år 1994 och år I dessa lämnade han inte någon redogörelse för det arbete som han utfört utan angav endast gjorda uttag till belopp och datum. Av misstag kom han inte att i rätt tid bokföra alla gjorda uttag som inkomst i sin rörelse. Vissa uttag kom härigenom inte, som bort ske, att deklareras som intäkt för åren 1994 och Beloppen bokfördes emellertid under senare år och de var bokförda då han hördes om saken vid disciplinnämndens sammanträde i ärendet i juni Han redovisade även beloppen i sina självdeklarationer som inkomst för de år under vilka de kom att bokföras. Han varken är eller har varit illikvid eller insolvent. Han anlitade under den aktuella tiden inte revisor men gör det numera och får därigenom hjälp med att sköta sin bokföring. Av den skriftliga utredning som har förebragts i ärendet framgår bl a att dödsboet i juni 1994, då H.L. fick i uppdrag av U.H. att ta sig an dödsboutredningen, hade bankmedel och aktier till ett värde av drygt kr. Enligt det av H.L. i ärendet upprättade tidkortet för tiden d 2 juni 1994-d 10 febr 1997 utförde han arbete för dödsboet under närmare 75 timmar. Det framgår av tidkortet att arbetet omfattade bl a upprättande av bouppteckning och bildande av en stiftelse. Enligt kostnadsräkningarna för åren 1994 och 1995 gjorde H.L. från dödsboets 12

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07

Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 Dnr 2000-1391 2007-03-22 D 11/07 LR: dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 (ref) D 11/07 1. Bakgrund Dåvarande Skattemyndigheten i W-stad (i det följande Skatteverket) har utfört skatterevision hos en av Sveriges

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om advokatens tystnadsplikt Under senare tid har en rad frågor som berör advokatens

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN

AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN AVD. VI. FÖRHÅLLANDET TILL TREDJE MAN 31 KAP. HÄNSYN TILL TREDJE MANS INTRESSE Benämningen tredje man begagnas här såsom beteckning för varje person, som inte är klient eller klientens motpart i en aktuell

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) Målnummer: T4984-98 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-03-13 Rubrik: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets

Läs mer

Advokat på fel sida om lagen

Advokat på fel sida om lagen ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Juridicum Advokat på fel sida om lagen Dilemmat när lojalitetsplikten möter straffrättsskipningen Självständigt juridiskt arbete, 15

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1990 s. 343 (NJA 1990:57) Målnummer: Ö82-88 Avdelning: Domsnummer: SÖ269-90 Avgörandedatum: 1990-06-20 Rubrik: Ett aktiebolag, som var dotterbolag till ett annat aktiebolag,

Läs mer

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED Advokatväsendet har i flertalet kulturländer sedan långt tillbaka varit föremål för rättslig reglering. Den ledande grundtanken

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas.

Ert datum. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Svarsskrivelse Sida 1 (16) Datum Rättsavdelningen 2012-04-25 ÅM 2012/0754 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2012-01-27 B 2535-11 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MA./.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

NJA I sid 2000:380 (Nummer i NJA 2000:60) 2000-07-13

NJA I sid 2000:380 (Nummer i NJA 2000:60) 2000-07-13 Page 1 of 9 NJA I sid 2000:380 (Nummer i NJA 2000:60) 2000-07-13 Rättspraxis i litteraturen En biträdande jurist vid en advokatbyrå har gjort sig skyldig till bedrägeri mot en utomstående. Fråga om handlandet

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer

Advokatetik. En praxisgenomgång. Claes Peyron

Advokatetik. En praxisgenomgång. Claes Peyron Advokatetik En praxisgenomgång Claes Peyron sveriges advokatsamfund 2010 2010 claes peyron redaktör: magnus andersson grafisk form: christer lythell, tidningsmakarna ab tryck: danagårds grafiska ab, ödeshög

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 61

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 61 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 61 Målnummer: 665-04 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-06-14 Rubrik: Lagrum: Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II). 5 kap. 5, 7 och 12 kap. 3 skattebetalningslagen

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 484 (NJA 1993:88)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 484 (NJA 1993:88) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 1993 s. 484 (NJA 1993:88) Målnummer: T262-90 Avdelning: Domsnummer: DT510-93 Avgörandedatum: 1993-09-27 Rubrik: I mål om personlig betalningsskyldighet för styrelseledamöter

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 892 (NJA 2014:76)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 892 (NJA 2014:76) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2014 s. 892 (NJA 2014:76) Målnummer: T2674-13 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2014-12-12 Rubrik: Tillämpning av de aktiebolagsrättsliga kapitalbristreglerna.

Läs mer

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket om godkände revisorn A-sons revisioner av tre aktiebolag som i beslutet benämns maskinbolaget,

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer