Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688"

Transkript

1 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i saksgangen i sak om tap av advokatbevilling. Her konkluderte Diciplinnämnden med at advokaten skulle meddeles advarsel og bot (varning og straffavgift), men kom til at det ikke var grunnlag for tap av bevilling. Justitiekanslern brakte spørsmålet om tap av bevilling inn for domstolene. Som første og eneste rettsinstans i saker om tap av bevilling, kom Högsta Domstolen til at advokaten skulle miste bevillingen.] Högsta Domstolen - NJA 1994 s. 688 En advokat, som låtit upprätta fakturor med felaktigt innehåll, har ansetts ha förfarit oredligt och har på grund därav uteslutits ur Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfunds styrelse upptog d 3 sept 1993 utan anmälan disciplinärende mot advokaten F.S. och hänsköt det till samfundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden (ledamöterna E., B., v.d.e. och L.) fattade d 20 april 1994 följande beslut: Advokatsamfundet har d 9 dec 1992 mottagit en utredning utförd av advokat U.E. dagtecknad d 2 dec 1992 avseende utbetalning av provisioner m m från en konkursgäldenär, Ciconia Fastighets AB. Utredningen återges nedan i valda delar. "INLEDNING Genom beslut d 5 juni 1992 förordnade Malmö TR undertecknad, advokat U.E., till förvaltare såvitt avser att utreda och vidtaga eventuella åtgärder med anledning av de provisioner, som konkursgäldenären utbetalat i samband med förvärv och avyttring av fastigheter. Ciconia Fastighets AB, fortsättningsvis kallat Ciconia, försattes i konkurs d 19 sept Bolaget var moderbolag i en koncern omfattande ca 70 bolag, varav 17 aktiebolag, 2 handelsbolag och resterande kommanditbolag. Samtliga bolag, utom ett tiotal, är numera försatta i konkurs. Ciconias verksamhet har varit köp och försäljning samt förvaltning av fastigheter. Bolaget startade sin verksamhet i mars Enligt kompanjonsavtal d 10 febr 1988 fördelade sig bolagets aktier enligt följande. Förvaltnings AB Gamlestaden, FABG 18% J.O. HB 36% L.H. HB 18% D.A. HB 18% H.S. HB 10% 1

2 I styrelsen som sammanträdde första gången d 2 mars 1988 ingick: J.O., VD L.H. D.A. H.S., vilka var initiativtagare till bildande av Ciconia, L.R., advokat i Malmö, ordförande (utsedd av J.O.) C.W., representant för FABG C.L., suppleant, representant för FABG Styrelsen hade ovannämnda sammansättning fram till d 9 okt 1990, dock att C.L. under våren 1990 ersattes av B.S.. Enligt aktieägarförteckning per d 31 dec 1988 fördelade sig aktierna i Ciconia enligt följande: FABG 32% J.O. HB/Bubo Konsult HB 30% L.H. HB/L.H. 15% D.A. HB/D.A. 15% H.S. HB/Acluita Fastigh Förv KB 8% Ovannämnda ägarförhållande bestod fram till d 9 okt 1990, då FABG blev ägare till samtliga aktier. Enligt anställningsavtal d 16 febr 1988 anställdes J.O. som verkställande direktör i Ciconia från d 29 febr Enligt punkt 2 i avtalet gällde följande: 'Vid utövandet av befattningen fastställes J.O:s behörighet, befogenhet och skyldighet av gällande lag och författning. Därjämte skall J.O. fullfölja styrelsens beslut därest dessa icke strider mot lag.' I övrigt innehåller avtalet inte några bestämmelser om tjänstens utövande. Inköp av fastigheter har netto efter försäljningar gjorts under 1988 för 536 miljoner kr och under 1989 för miljoner kr såldes netto för 161 miljoner kr. Enligt koncernbalansräkning per d 31 dec 1990 uppgick koncernens fastighetsinnehav till miljoner kr. Alla köp och försäljningar av fastigheter har föredragits i styrelsen. PROVISIONER Provisionsutbetalningarna har gjorts av Ciconia både vid köp och försäljningar av fastigheter. Enligt bilaga... uppgår provisionsutbetalningarna vid köp av fastigheter till kr 2

3 och vid försäljningar av fastigheter till kr. Merparten av provisionsutbetalningarna har skett till en snäv grupp personer som J.O. kände sedan tidigare. Närmare genomgång har enligt nedan gjorts av följande provisionsutbetalningar: 1. F.S./Finestigo AB :- 1. F.S., Finestigo AB 3 miljoner kr. F.S. och dennes bolag Finestigo AB har av Ciconia mottagit 3 miljoner kr (såsom arvode kr och såsom provisionsersättning kr) vid Ciconias förvärv av fastigheten Lund Smörkärnan 1 (CC House). Fastigheten köptes av Alfa-Laval AB för kr att tillträdas d 1 juni Enligt styrelseprotokoll d 14 april meddelar J.O. att Alfa- Laval vill sälja fastigheten för kr samt beslutade styrelsen att bifalla investeringen. Enligt S.S., fastighetschef för Alfa-Laval, var det allmänt känt att fastigheten var till salu. Alfa-Laval hade utsänt anbudsunderlag till ett 20-tal tänkbara intressenter. F.S. biträdde Ciconia vid förhandlingarna med Alfa-Laval. Enligt J.O. berättade F.S. för J.O. att fastigheten var till salu, men enligt F.S. var det J.O. som kontaktade honom med begäran om biträde sedan J.O. fått vetskap om att Alfa-Laval skulle sälja fastigheten. Ersättningen till F.S. om 3 miljoner kr har fakturerats och betalts enligt följande: a) X.X:s Advokatbyrå AB faktura d 1 juni 1988 Arvode juridisk konsultation :- b) Finestigo AB faktura d 1 juni 1988 Provisionsersättn Smörkärnan :- c) Finestigo AB faktura d 23 nov 1988 Anvisn provision Tågarp 19:180 m fl (Saab-fabriken) :- d) Finestigo AB faktura d 13 febr 1989 Anvisn provision Parabolen Fastigheter AB :- e) Finestigo AB 3

4 faktura d 2 maj 1989 Anvisn provision Antilopen :- f) Finestigo AB faktura d 2 maj 1989 Anvisn provision Antilopen : :- Enligt såväl J.O. som F.S. hänför sig ersättningen om 3 miljoner kr till Ciconias förvärv av Smörkärnan 1. Fakturorna under c)-f) ovan har sålunda upprättats för skens skull. Enligt J.O. har detta skett på önskemål av F.S. medan F.S. hävdar att det skett på J.O:s begäran. Enligt styrelseprotokoll d 11 maj har Ciconia förvärvat aktierna i skalbolaget X.X:s Advokatbyrå AB innehållande obeskattat eget kapital om kr och beskattat kapital om kr, tillsammans kr för en köpeskilling om kr (innebärande 75 % för obeskattat kapital och 100 % för beskattat). J.O. har tillsammans med F.S. samt D.A. och L.H. ingått i styrelsen för bolaget DE LA FRÄCKT AB, Enligt uppgift har bolaget sysslat med jakt och viltvård. Omsättning för 1989 uppgick till ca kr. Bolaget registrerades MISSTANKE OM BROTT Som ovan framgår under punkt 1 F.S./Finestigo AB sidan... har F.S. såsom ställföreträdare för och ägare av Finestigo AB upprättat fyra fakturor om tillhopa kr rörande anvisningsprovisioner för skens skull på sätt närmare angivits under ifrågakomna avsnitt. Alternativt skall han anses ha lämnat osann uppgift i fakturorna om annat än egna angelägenheter. Åtgärderna, som måste anses inneburit fara i bevishänseende, har skett i samråd med J.O.. På grund av det anförda föreligger skälig anledning till misstanke om osant intygande enligt 15 kap 11 BrB. Förutsättningarna för en mäklares rätt till provision är i huvudsak följande. 1. Det skall föreligga ett mäklaruppdrag av en part. 2. Mäklaren skall ha anvisat uppdragsgivaren medkontrahent. 3. Avtal mellan uppdragsgivaren och den anvisade medkontrahenten skall -som direkt eller indirekt följd av mäklarens verksamhet - ha kommit till stånd. Som framgår ovan av utredningen har vid vissa av affärerna anmärkningsvärt höga provisioner utbetalats och merparten av dem hänför sig till köp av fastigheter. Bl a har F.S. erhållit 'provision' om kr avseende Lund Smörkärnan 1, vilket utgör 3,6 % av köpeskillingen om 81 miljoner kr. Vid försäljningar till belopp av ifrågakomna storleksordning torde man ej tillämpa provisionssats överstigande 1 %. Härtill kommer att det enligt F.S. var J.O. som först kontaktade honom om affären. Om detta är riktigt innebär det att 4

5 rätt till provision över huvud taget ej förelåg, då det inte var F.S. som anvisat medkontrahenten. F.S. skulle under sådana förhållanden erhållit 3 miljoner kr i ersättning för att han biträtt vid affären. Om så är fallet måste ifrågasättas om inte J.O. genom avtalet om ersättningen till F.S. åsidosatt sina skyldigheter gentemot Ciconia på ett sådant sätt som kan föranleda ansvar för trolöshet mot huvudman. Med hänsyn till det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit vid utredningen, bl a att utbetalningarna skett till en relativt snäv grupp av personer och i vissa fall till stora belopp, kan finnas skäl att närmare utreda omständigheterna kring ifrågakomna provisionsutbetalningar." Advokatsamfundet har i skrivelse d 13 april 1993 förelagt F.S. att yttra sig över det ovan nämnda. Han har ombetts att särskilt redogöra för/kommentera följande punkter: 1 Ägareförhållandena i Finestigo AB. 2 F.S:s relationer till J.O.. 3 Storleken av de provisioner som utbetalats. 4 Anledning till att förmedlingsuppdragen avseende fastigheter inte handlagts inom advokatbyrån. 5 Uppgiften i utredningen att F.S. skulle ha tillstått att han upprättat vissa fakturor för skens skull. 6 Uppgiften att F.S. - till en klient - skulle ha sålt aktierna i X.X:s Advokatbyrå. F.S. har d 26 april 1993 avgivit yttrande varvid han har hänfört sig till punkterna i samfundets ovan återgivna skrivelse och han har därvid anfört följande. 1. F.S. 100 %. 2. F.S. har bistått J.O. med affärsjuridisk rådgivning sedan början av 1980-talet i mer eller mindre omfattning beroende på de olika anställningar J.O. innehaft. Under åren ingick de i samma jaktlag tillsammans med större delen av Ciconias styrelse samt advokaten C-J.L ,9 miljoner kr. 4. F.S. ansåg att förmedlingsuppdraget föll utanför advokatbyråns normala verksamhet och eftersom det var fråga om en mycket stor och viktig affär för Ciconia med stora provisioner ville han till varje pris undvika att han på något vis utnyttjat sin titel för att genomföra affären för Ciconias räkning. Däremot har advokatbyrån fakturerat för vad F.S. kallar direkt juridiskt arbete såsom upprättande av avtalsutkast samt granskning av avtal. Denna fakturering uppgick till kr. 5. F.S. har definitivt inte upprättat några fakturor för skens skull. U.E. kontaktade honom någon gång under hösten 1992 för en allmän diskussion kring mellanhavanden mellan Finestigo AB och Ciconia Fastighets AB. Vid deras samtal bekräftade F.S. det skriftliga 5

6 ostridiga innehållet i Finestigo AB:s fakturor samt att arbetet med undantag av själva anvisningsprovisionen avsåg det enda förmedlingsuppdrag han har haft för Ciconias räkning, nämligen förvärvet av Alfa Lavals kontorsfastighet i Lund, Smörkärnan 1. Härefter har U.E. presenterat en ytterst ensidig och osaklig utredning och genom att helt bortse från F.S:s synpunkter har slutsatsen dragits att F.S. gjort sig skyldig till osant intygande. Denna olyckliga utredning har nu lett till att han idag står åtalad för osant intygande och bokföringsbrott i sin egenskap av ställföreträdare för Finestigo AB. F.S. erhöll under våren 1988 ett mäklaruppdrag av Ciconia Fastighets AB innebärande att Finestigo AB erhöll 3 miljoner kr i provision förutsatt att utbetalningen uppdelades på två år i enlighet med Ciconias direktiv och dels att F.S. var bolaget behjälplig med förädling av fastigheten tills sista utbetalningen verkställts. Förutsättningen för provisionen var att han underskred den angivna limiten 90 miljoner kr. Fastigheten förvärvades för 81 miljoner kr. Sedan muntligt avtal träffats med Alfa Laval om förvärvet ombads F.S. att utföra vissa juridiska tjänster såsom upprättande av avtalsutkast m m och de gjorde då den uppgörelsen att kr av provisionsbeloppet skulle utgöra ersättning för juridiskt arbete att faktureras via advokatbyrån. Provisionsbeloppet samt sättet att fakturera har godkänts i Ciconias styrelse och bekräftats till F.S. av flera av Ciconias styrelsemedlemmar som F.S. träffade, bl a under olika jaktövningar. Allting har redovisats helt öppet och för F.S. har det stått helt klart att Ciconia har haft fullständiga möjligheter via sin koncernbidragsrätt att fördela kostnader inom koncernen. Innan fakturorna skickades har F.S. via deras ekonomiavdelning förvissat sig om att det varit korrekt att debitera provision å de fastighetsaffärer som angavs i respektive faktura. Förvisso har F.S. inte utfört det arbete som angavs på vissa av fakturorna men förhållandet har varit helt klart för Ciconias styrelse och övriga inblandade. 6. Det enda juridiska uppdrag F.S. innehaft för Ciconia var det juridiska arbete som utfördes i samband med förvärvet av Smörkärnan 1. Detta arbete slutfördes och slutfakturerades under perioden maj - juni Några andra juridiska uppdrag har F.S. icke innehaft för Ciconia Fastighets AB:s räkning. När F.S. sålde aktierna i advokatbyrån till Ciconia Fastighets AB uppfattade han definitivt inte Ciconia som en klient till advokatbyrån. Affären sköttes dessutom helt och hållet av Ciconias styrelsemedlem advokaten L.R. som upprättade alla handlingar och svarade för registreringar mm. För att det hela skulle gå korrekt tillväga har F.S. icke förhandlat med någon annan än advokat L.R. i denna delen. Det skulle härjämte antecknas att disciplinnämnden tagit del av Malmö TR:s dom d 17 mars 1994, se bilaga, (här utesluten; red:s anm) vari åtal i förevarande sak mot F.S. för osant intygande och bokföringsbrott ogillats. Åklagaren har enligt inhämtad uppgift inte överklagat domen. F.S. har vitsordat att de faktiska uppgifter som redovisas i TR:ns dom är riktiga såvitt angår honom. F.S. har inställt sig personligen vid disciplinnämndens sammanträde d 23 mars 1994 och har sammanfattningsvis anfört bl a följande. F.S. ansåg det vara helt klart att han skulle handlägga förmedlingen av fastigheterna till Ciconia AB utanför advokatverksamheten. Uppdraget var rent prestationsrelaterat och avvek helt från den ordinarie advokatverksamheten. Om 6

7 fastigheten inte förmedlades till bolaget fick han inte någon betalning för uppdraget. I ett senare led fick F.S. betalt endast under förutsättning att förädlingen av fastigheten gav ett lyckat resultat. F.S. förde aldrig någon tidsredovisning och han tillämpade inte de principer som gäller för advokats arvodesdebitering. F.S. utställde fyra fakturor för Finestigo AB rörande mäklarprovision till Ciconia AB om sammanlagt kr för förmedling och försäljning av fastigheter. Han medverkade aldrig vid dessa förmedlingar och fakturorna är följaktligen oriktiga. F.S. brydde sig aldrig om ändamålet med faktureringen som tillkom efter önskemål från VD för Ciconia AB. Nämnden gör följande bedömning. Nämnden finner att det mäklaruppdrag som F.S. erhållit från Ciconia AB beträffande fastigheten Smörkärnan 1 i Lund liksom det efterföljande uppdraget att anskaffa hyresgäster till fastigheten varit uppdrag i advokatverksamheten. F.S. har vidgått att han genom Finestigo AB åren 1988 och 1989 utställt fyra fakturor i vilka angivits fel objekt för den avtalade provisionen. Genom att upprätta fakturor med oriktigt innehåll har F.S. allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat. I ärendet har å andra sidan ej framkommit annat än vad F.S. uppgivit, nämligen att fakturorna avfattats efter anvisning från Ciconias verkställande direktör eller ekonomichef och att Ciconias styrelse i dess helhet varit införstådd med innehållet i fakturorna och godkänt detta. Nämnden finner att omständigheterna är sådana att påföljden kan stanna vid varning i förening med högsta straffavgift. På grund av vad som förevarit tilldelar således nämnden F.S. varning jämlikt 8 kap 7 2 och 3 st RB och förpliktar honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med kr. Det som i övrigt har förekommit i ärendet föranleder ingen åtgärd. Ledamöterna H., W. och Y. var skiljaktiga och anförde: Enligt vår mening är F.S:s förevarande handlande att hänföra till advokatverksamhet. Vi gör följande bedömning. F.S. har för sitt bolag Finestigo AB utställt fyra fakturor avseende mäklarprovision till Ciconia AB om tillhopa kr för förmedling respektive försäljning av ett antal fastigheter och ett fastighetsbolag. F.S. har vidgått att han inte medverkat vid dessa transaktioner och att fakturorna således är oriktiga. Han har härtill upplyst att han inte intresserat sig för syftet med faktureringen, som tillkommit på begäran av VD för Ciconia AB. Vi finner att F.S. genom utställandet av de oriktiga fakturorna förfarit oredligt. Omständigheterna därvidlag är försvårande då det rör sig om betydande belopp och F.S. inte kunnat lämna någon nöjaktig förklaring till faktureringen. 7

8 F.S. har utanför sin advokatverksamhet handlagt förevarande fastighetsförmedling. Detta har varit ägnat att undandraga honom samfundets disciplinära tillsyn och arvodesprövning. Vi finner även detta förhållande utgöra en försvårande omständighet. På grund av det anförda skall F.S. uteslutas ur advokatsamfundet. Samfundets generalsekreterare, advokaten Z., lät till disciplinnämndens protokoll anteckna sin anslutning till minoritetens mening. Justitiekanslern anförde besvär och yrkade att HD skulle förordna om uteslutning av F.S. ur advokatsamfundet. F.S. (ombud advokaten L.L.) bestred yrkandet. Disciplinnämnden lämnades av HD tillfälle att inkomma med skriftlig förklaring i målet och att närvara vid muntligt förhör inför HD. Nämnden sade sig emellertid skriftligen inte ha något ytterligare att tillföra saken och avstod därför från att begagna sig av de erbjudna möjligheterna. Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket Justitiekanslern företräddes av byråchefen B.W. och F.S. inställde sig personligen åtföljd av L.L. såsom ombud. HD fattade följande slutliga beslut: Skäl. I 8 kap 7 1 st RB föreskrivs att en advokat, som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt, skall uteslutas ur advokatsamfundet. Är omständigheterna mildrande, får i stället varning tilldelas honom. Om en advokat annars åsidosätter sina plikter som advokat, får enligt andra stycket i samma paragraf varning eller erinran meddelas honom. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får han även i detta fall uteslutas ur samfundet. Som grund för sitt yrkande att F.S. skall uteslutas ur advokatsamfundet har Justitiekanslern gjort gällande att F.S. har förfarit oredligt i den mening som avses i 8 kap 7 1 st RB och att omständigheterna inte är mildrande. Vad som avses med oredligt förfarande har kommenterats endast kortfattat i lagstiftningens förarbeten. Det framhålls där (NJA II 1943 s 86 f) att förfarandet i vissa fall kan vara sådant att straffrättsligt ansvar inträder men att ett ingripande i disciplinär väg kan vara påkallat även då straff inte kan ådömas. Oredlighet kan påtalas, sägs det vidare, även om den faller utanför advokatverksamheten, såsom då advokaten i egna angelägenheter gör sig skyldig till bedrägligt eller svikligt förfarande. Viss ledning kan hämtas i förarbetenas uttalanden beträffande de fall som omfattas av 8 kap 7 2 st, dvs fall då en advokat "annars" åsidosätter sina plikter som advokat. Härunder faller enligt förarbetena varje förhållande från advokatens sida som inte kan anses överensstämma med god advokatsed, såsom vårdslöshet eller försummelse som ombud i rättegång eller debitering av oskäligt arvode. För att ett förfarande skall kunna bedömas som oredligt måste det alltså vara av mer graverande karaktär. Av intresse är också de vägledande regler om god advokatsed som har utfärdats av advokatsamfundets styrelse. Reglerna innehåller i 1 en bestämmelse om att en advokat inte 8

9 får främja orätt. I en kommentar till bestämmelsen sägs bl a att en advokat inte får medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges osant innehåll. Ett uttalande med samma innebörd finns i Holger Wiklunds verk God advokatsed (s 172). Det är utrett att F.S. genom Finestigo AB har låtit upprätta fyra fakturor med felaktigt innehåll. Av fakturorna är två utställda på Ciconia Fastighets AB och daterade d 23 nov 1988 respektive d 13 febr De andra fakturorna är utställda på KB Antilopen 20 respektive KB Antilopen 23 och är bägge daterade d 2 maj Fakturorna är felaktiga dels genom att det anges att de avser anvisningsprovision, dels genom att de upptar namn på fastigheter som Finestigo inte har haft någon befattning med. Av F.S:s uppgifter, som får godtas, framgår att fakturorna upprättades efter anvisningar från Ciconias verkställande direktör J.O.. F.S. hade emellertid vid samtliga tillfällen klart för sig att fakturorna var oriktiga. F.S:s uppgifter ger vidare vid handen att han medvetet underlät att ta reda på skälen till att fakturorna skulle utformas på det sätt som skedde. Det viktiga var, enligt hans utsaga, att få garantier för att Finestigo skulle erhålla de belopp som angavs i fakturorna från Ciconia. Att en advokat som upprättat handlingar med felaktigt innehåll gör sig skyldig till ett klart brott mot god advokatsed framgår av vad som tidigare har anförts. Det bör också beaktas att fakturorna skulle utgöra verifikationer såväl i Finestigos som i Ciconias och de båda kommanditbolagens rörelser. Genom att låta upprätta verifikationer med felaktigt innehåll har F.S. åsidosatt bestämmelserna i 5 bokföringslagen. Sammantagna är omständigheterna sådana att F.S. får anses ha handlat oredligt. Vid denna bedömning saknas anledning att pröva huruvida handlandet har varit hänförligt till F.S:s advokatverksamhet eller ej. Med hänsyn bl a till att fakturorna har avsett ej obetydliga belopp och till att de upprättats vid skilda tillfällen kan omständigheterna inte anses mildrande. F.S. skall således uteslutas ur advokatsamfundet. HD:s avgörande. Med ändring av disciplinnämndens beslut förordnar HD att F.S. skall uteslutas ur Sveriges advokatsamfund. HD:s beslut meddelades d 8 dec 1994 (nr SÖ 287). 9

10 [Kommentar fra Advokatlovutvalgets sekretariat: Vi har tatt inn denne avgjørelsen i materialet for å belyse forskjeller i domstolenes kompetanse når spørsmål om tap av bevilling overprøves. Her konkluderte Diciplinnämnden med at advokaten skulle miste bevillingen. Högsta Domstolen kom til at det ikke var grunnlag for tap av bevilling. I stedet idømte Högsta Domstolen advokaten en advarsel og bot (straffavgift). I en tilsvarende sak etter gjeldende norsk rett, ville den norske domstolen bare ha kompetanse til å oppheve vedtaket om tap av bevilling. Alternative sanksjoner måtte eventuelt ha blitt vurdert i ny sak i Tilsynsrådet/disiplinærorganene.] Högsta domstolen - NJA 1998 s. 888 Sedan Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd beslutat att utesluta en advokat ur samfundet samt beslutet överklagats, har disciplinnämnden i HD åberopat omständigheter som inte haft något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. Dessa omständigheter har inte beaktats vid HD:s prövning. (Jfr 1972 C 438 och 1991 s 293 samt RÅ 1980 ref 108) U.H. riktade i skrivelse som inkom till Sveriges advokatsamfund d 13 maj 1996 anmärkningar mot advokaten H.L.. Sedan advokatsamfundets styrelse hänskjutit ärendet till disciplinnämnden meddelade denna beslut i ärendet d 13 febr Nämnden fann däri på anmälan av U.H. såsom företrädare för dödsboet efter konstnär E.H. i vilket dödsbo H.L. varit boutredningsman, samt efter hörande av H.L. personligen, att han allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat genom att han tillgodogjort sig, i relation till dödsboets storlek, betydande arvodesbelopp utan att underrätta delägarna i dödsboet, att han i strid med bestämmelserna i?ab och samfundets bokföringsreglemente underlåtit att avge redovisning till dödsboet, att han försummat att hålla U.H. underättad om vad som förekommit vid utförandet av uppdraget samt att han underlåtit att efterkomma styrelsens uppmaning om att till samfundet avge yttrande över innehållet i U.H:s anmälningsskrift. På grund härav tilldelade nämnden H.L. varning samt förpliktade honom att till advokatsamfundet utge straffavgift med kr. Den 21 mars 1997 förordnade samfundets styrelse med stöd av 46 3 st i samfundets stadgar om granskning av H.L:s bokföring. Granskningen utfördes under våren 1997, varefter styrelsen hänsköt ärendet till disciplinnämnden för förnyad prövning. Disciplinnämnden (ledamöterna Peyron, ordf, Ek, vice ordf, von der Esch, Hammar, Hök, Larsson och Widman) meddelade d 27 juni 1997 beslut i ärendet, vilket beslut - efter en inledning motsvarande i allt väsentligt den i det föregående lämnade redogörelsen för bakgrunden -hade följande lydelse: Vid granskningen iakttogs att H.L. i skilda hänseenden försummat att följa bokföringslagen och samfundets bokföringsreglemente. Vad granskarna funnit särskilt anmärkningsvärt var att dödsboets bankkonton syntes ha använts för löpande uttag i rörelsen, vilka uttag senare intagits i kostnadsräkningar, där de benämnts som a 10

11 contoarvoden. Granskarna noterade vidare att de inte kunnat återfinna ett flertal uttag i bokföringen samt att arvodesräkningar inte tillställts klienten. H.L. har i skriftligt yttrande d 17 juni 1997 anfört bl a följande. De debiterade arvodesbeloppen står i paritet med de tidsnoteringar som förts i boet och till den information/överenskommelse om debiteringsnorm som gjorts med företrädare för boet. Handhavandet av klientmedel har skett med boets medel stående på särskilda bankkonton. Bankkontot har redovisats i bokföringen tillsammans med andra konton för klienter. Boets medel har endast använts till utgifter för boet samt upplupna arvoden. Godkänd revisor har numera utsetts i advokatrörelsen. H.L. har på nämndens anmodan inställt sig personligen vid sammanträde d 19 juni 1997 varvid han anfört i huvudsak följande. Han vidgår att han tillgodogjort sig klientmedel utan att som intäkter i advokatrörelsen bokföra transaktionerna. Han anser sig ha kunnat göra dessa uttag då han haft en motfordran på dödsboet. Kostnadsräkningar har inte utfärdats förrän efter det att han tillgodogjort sig arvodesbelopp ur dödsboet och då först vid årsskiftet 1996/1997. Han har inte någon förklaring till varför granskarna inte kunnat återfinna ett flertal av uttagen i bokföringen. Enligt H.L:s uppfattning har kontokuranter direkt från banken tillställts U.H., som därigenom kunnat följa uttagen, Under den tid som bokföringsgranskningen avsåg anlitade han inte revisor. Utredningen i ärendet visar att H.L. obehörigen tillgodogjort sig klientmedel. Härigenom har han förfarit oredligt. Med undanröjande av beslutet d 13 febr 1997 varigenom H.L. tilldelats varning och förpliktats utge straffavgift beslutar disciplinnämnden att jämlikt 8 kap 7 1 st RB utesluta H.L. ur advokatsamfundet. Nämnden förordnar att beslutet genast skall verkställas. Nämnden förordnade vidare att av H.L. inbetald straffavgift om kr skulle återbetalas till honom. H.L. (ombud advokaten H.F.. och jur kand J.H.) överklagade och yrkade att HD skulle upphäva disciplinnämndens beslut om uteslutning av honom ur advokatsamfundet eller, i andra hand, med upphävande av beslutet tilldela honom varning, eventuellt förenad med straffavgift. Disciplinnämnden avstyrkte bifall till H.L:s yrkanden och åberopade visst nytt material, som inte prövats av disciplinnämnden. Målet avgjordes efter föredragning av handlingarna och muntligt förhör, vid vilket H.L. inställde sig personligen åtföljd av advokaten F. såsom ombud biträdd av jur K.H. och disciplinnämnden företräddes av generalsekreteraren i advokatsamfundet, advokaten L.B.. HD (JustR:n Magnusson, Munck, Westlander referent, Regner och Blomstrand) fattade följande slutliga beslut: Skäl. HD har hållit muntlig förhandling, vid vilken H.L. har hörts på nytt och som vittnen har hörts, på begäran av H.L. auktoriserade revisorn R.R. samt på begäran av disciplinnämnden U.H. och auktoriserade revisorn I-L.L.. Disciplinnämnden har i HD gjort gällande att H.L. även i annat avseende än som upptagits i det överklagade beslutet brustit i redovisningsskyldighet och förfarit oredligt beträffande 11

12 anförtrodda medel. Nämnden har därvid åberopat nytt skriftligt material med upplysning att nämnden fått kännedom om detta först efter sin prövning av ärendet. Det är fråga om H.L:s handlande i egenskap av förordnad god man för arvingar i ett dödsbo. H.L. har invänt att det som disciplinnämnden sålunda åberopat inte hänför sig till eller ingår i underlaget för det beslut som överklagats och inte skall påverka HD:s bedömning. De av disciplinnämnden först i HD åberopade omständigheterna har inte något samband med de förhållanden som legat till grund för det överklagade beslutet. HD finner därför att de inte skall beaktas vid prövningen av detta (jfr NJA 1972 C 438 och 1991 s 293 samt RÅ 1990 ref 108). Vad gäller H.L:s befattning med E.H.:s dödsbo har disciplinnämnden i huvudsak åberopat att H.L. under åren 1994 och 1995 dels i strid med 4 i advokatsamfundets bokföringsreglemente fortlöpande tillgodogjort sig med hänsyn till boets förhållanden betydande arvodesbelopp utan att vid varje tillfälle i vederbörlig ordning debitera dödsboet genom tillställd räkning, dels underlåtit att som intäkt i advokatrörelsen bokföra arvoden som han tagit ut från dödsboets bankkonto, tre belopp på tillhopa drygt kr under år 1994 och elva belopp på tillhopa drygt kr under år 1995, vilka belopp han inte redovisat i sina självdeklarationer för de angivna åren. Disciplinnämnden har vidare gjort gällande att H.L. under den aktuella tiden varit illikvid och av allt att döma även insolvent. H.L. har vidgått att han gjort uttag a conto från dödsboets bankkonto utan att dessförinnan tillställa dödsboet några räkningar. Han har framhållit att dödsboet ändock fick kännedom om uttagen genom att det vid varje årsskifte fick en kontokurant från banken rörande transaktionerna på kontot. Han hade dessutom kommit överens med U.H. om att han fortlöpande skulle få göra uttag från hankkontot efter en taxa om 1200 kr i timmen. Han gjorde inga större uttag än vad han varje gång hade täckning för i sitt "tidlager". Han upprättade redovisningsräkningar men tillställde inte dödsboet dessa eftersom han hade uppfattningen att boet inte hade några dödsbodelägare till följd av att E.H. hade testamenterat bort all sin egendom som legat och de legala arvingarna hade godkänt testamentet. Med ledning av kontokuranter som han erhöll från banken avseende transaktionerna på dödsboets bankkonto upprättade han vid årsskiftet 1996/1997 två kostnadsräkningar avseende sina uttag under år 1994 och år I dessa lämnade han inte någon redogörelse för det arbete som han utfört utan angav endast gjorda uttag till belopp och datum. Av misstag kom han inte att i rätt tid bokföra alla gjorda uttag som inkomst i sin rörelse. Vissa uttag kom härigenom inte, som bort ske, att deklareras som intäkt för åren 1994 och Beloppen bokfördes emellertid under senare år och de var bokförda då han hördes om saken vid disciplinnämndens sammanträde i ärendet i juni Han redovisade även beloppen i sina självdeklarationer som inkomst för de år under vilka de kom att bokföras. Han varken är eller har varit illikvid eller insolvent. Han anlitade under den aktuella tiden inte revisor men gör det numera och får därigenom hjälp med att sköta sin bokföring. Av den skriftliga utredning som har förebragts i ärendet framgår bl a att dödsboet i juni 1994, då H.L. fick i uppdrag av U.H. att ta sig an dödsboutredningen, hade bankmedel och aktier till ett värde av drygt kr. Enligt det av H.L. i ärendet upprättade tidkortet för tiden d 2 juni 1994-d 10 febr 1997 utförde han arbete för dödsboet under närmare 75 timmar. Det framgår av tidkortet att arbetet omfattade bl a upprättande av bouppteckning och bildande av en stiftelse. Enligt kostnadsräkningarna för åren 1994 och 1995 gjorde H.L. från dödsboets 12

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z.

Advokat A har i egenskap av konkursförvaltare handlagt sammanlagt sex konkurser med anknytning till Y och Z. Advokaten borde i egenskap av konkursförvaltare ha hört Tillsynsmyndigheten i konkurser innan förlikning ingicks i återvinningstvist. Vidare borde beställning och leverans av en tjänst, som mottagits av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2003 Ö 2549-03 KLAGANDE EH Offentlig försvarare och ombud: advokaten JH MOTPART Riksåklagaren SAKEN Näringsförbud ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet

Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet Reglemente rörande förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet utfärdat av Sveriges advokatsamfunds styrelse i juni 1994 Med stöd av 35 andra stycket

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15

Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 Dnr 2013-1017 2015-02-19 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan avser ett yttrande

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2014 Ö 3190-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm MOTPART LO SAKEN Entledigande av konkursförvaltare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Å har i yttrande den 22 november 2007 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bl.a. följande.

Å har i yttrande den 22 november 2007 tillbakavisat anmärkningarna och vidare anfört bl.a. följande. 1 Advokat har inlåtit sig i affärsförbindelser med klient och förvärvat aktier i klientbolag direkt från klienten, som även var klientbolagets enda aktieägare. Varning. Bakgrund A och hennes man B startade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 maj 2004 T 3445-02 KLAGANDE Skatteverket, 171 94 SOLNA MOTPART SÅ Ombud, tillika biträde enligt rättshjälpslagen: CGH SAKEN Företrädaransvar

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 7 Målnummer: 6003-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-23 Rubrik: Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2014 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anna Romell Stenmark Advokatfirman Lindahl KB Box 1203 751 42 Uppsala MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07

Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 Länsrätten i Stockholms län, rotel 335 Dom 2007-06-28, mål nr 7189-07 Domslut Med ändring av Revisorsnämndens beslut bifaller länsrätten A-sons överklagande på så sätt att han meddelas en varning. Det

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 maj 2014 Ö 5644-12 KLAGANDE K-JH Ombud: Advokat RE MOTPART CDC construction & services AB:s konkursbo, 556331-0423 Adress hos konkursförvaltaren

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2003 ref. 91 Målnummer: 8141-00 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2003-12-19 Rubrik: Fråga om anmälningsskyldighet enligt 40 a uppbördslagen (numera 5 kap. 7 skattebetalningslagen)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2013 B 4967-12 KLAGANDE 1. ACLE Ombud och offentlig försvarare: Advokat LB 2. JE Ombud och offentlig försvarare: Advokat RE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2012 Ö 5134-10 KLAGANDE Skatteverket HK Rättsavdelningen 171 94 Solna Ombud: Verksjurist MW MOTPART MK Ombud: BÅ SAKEN Utmätning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3

http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/referat_visa.jsp?trafflopnroa=3 Sida 1 av 6 H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 871 (NJA 2005:94) Målnummer: Ö4504-04 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-12-08 Rubrik: Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

I stämningsansökan som inkom till tingsrätten den 17 juni 1999 yrkade makarna L. att tingsrätten skulle förplikta makarna H. att solidariskt till

I stämningsansökan som inkom till tingsrätten den 17 juni 1999 yrkade makarna L. att tingsrätten skulle förplikta makarna H. att solidariskt till Page 1 of 6 NJA I sid 2004:862 Referenser Rättspraxis i litteraturen (Nummer i NJA 2004:96) Skälig acceptfrist? 3 avtalslagen. Gävle tingsrätt L.L. och B.L. (i fortsättningen benämnda makarna L.) förde

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB

Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Disciplinnämnden Beslut 2010:1 vid Nordic Growth Market NGM AB 2010-08-05 Styrelsen för Nordic Growth Market NGM AB Fråga om Servage AB brutit mot reglerna i noteringsavtalet, m.m. DISCIPLINNÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 december 2014 Ö 208-14 KLAGANDE MJ Ombud: Advokat AG MOTPART SH Ombud: Advokat HU SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea

Läs mer

BESLUT. Kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även fråga om hans straffrättsliga ansvar

BESLUT. Kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även fråga om hans straffrättsliga ansvar BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Mats Melin Datum 2007-02-23 Dnr 3981-2005 Sid 1 (6) Kritik mot en rådman för underlåten handläggning av fyra tvistemål; även fråga om hans straffrättsliga ansvar Anmälan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2007 Ö 2852-06 KLAGANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 Obestånd P340 405 09 Göteborg MOTPARTER 1. ACB 2. Kronofogdemyndigheten 171

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

AVD X. FÖRHÅLLANDET TILL ADVOKAT- SAMFUNDET

AVD X. FÖRHÅLLANDET TILL ADVOKAT- SAMFUNDET AVD X. FÖRHÅLLANDET TILL ADVOKAT- SAMFUNDET 42 KAP. UPPGIFTSSKYLDIGHET Enligt RB 8:6 första stycket är en advokat skyldig att lämna advokatsamfundets styrelse de uppgifter som erfordras för styrelsens

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisorslag; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:883 Utkom från trycket den 7 december 2001 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 37/12 Mål nr B 40/12 Sammanfattning En arbetsgivare har hävt ett anställningsavtal och åberopat avtalslagens ogiltighetsregler. Fråga om interimistiskt förordnande enligt 35 andra

Läs mer

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

KLAGANDE MOTPART SAKEN ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 mars 2015 Ö 3938-14 KLAGANDE Kronofogdemyndigheten 106 65 Stockholm Ombud: Jur.kand. JZ MOTPART JH SAKEN Ersättning till konkursförvaltare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer