Med kameran i fickan är framtiden i sikte En undersökning av några gymnasieungdomars användande av mobilkameraalbumet som visuellt medium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med kameran i fickan är framtiden i sikte En undersökning av några gymnasieungdomars användande av mobilkameraalbumet som visuellt medium"

Transkript

1 Lärande och samhälle KSM Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Med kameran i fickan är framtiden i sikte En undersökning av några gymnasieungdomars användande av mobilkameraalbumet som visuellt medium With the camera in your pocket the future is in sight An investigation of some High school students use of mobile camera album as a visual medium Sara A. Lindberg Lärarutbildningen, 270 högskolepoäng Bild och visuellt lärande Slutseminarium Examinator: Handledare: Pär Ange Widén handledare Handledare: Ann-Mari Edström

2 Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att undersöka betydelsen av mobilkameraalbumet som visuellt medium. Med relevans för mitt framtida yrke väljer jag att rikta in mig på gymnasieungdomar. Lärare behöver bli bättre på att använda vardagsbilder i undervisningen och inhämta mer kunskap om elevernas visuella kultur och hur man kan diskutera och problematisera den i undervisningen. I egenskap av bildlärare vill jag vidga utrymmet för ungdomars visuella kultur i skolan. Jag har ett intresse för hur mina blivande elever ser på bilder och bildkommunikation, visuella identiteter och visuella kommunikationsredskap, det är detta intresse som ligger till grund för uppsatsen. Jag tror att det är i kombinationen av elevernas tekniska skicklighet och visuella kunskap, och lärarens bildpedagogiska och metaskickliga kompetens som ny kunskap kan utvecklas. Utifrån mina frågeställningar, hur gymnasieungdomar använder mobilkameran samt kameraalbumet, vilket innehåll som finns i kameraalbumet och vilken innebörd ungdomarna ger mobilkameraalbumet och dess bilder, har jag valt kvalitativa samtalsintervjuer för insamling av empirin och valt att arbeta utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Eftersom jag inte har ett direkt kontaktnät till gymnasieskolor vände jag mig till familj, vänner och kollegor, för att på så sätt komma i kontakt med gymnasieelever. Respondenterna uppgår till totalt nio, sex tjejer och tre killar. Samtliga intervjuer har genomförts via Skype, en internetbaserad kommunikationstjänst som möjliggör videosamtal över avstånd. Gymnasieungdomarna i min studie visar bland annat att sociala medier blir en naturlig knutpunkt där man delar med sig av sina bilder. De visar även att bilder från kameraalbumet introduceras vid interaktion ansikte till ansikte och att det sker i större utsträckning. Gymnasieleverna använder kameraalbumets innehåll till att inkludera och exkludera artefakter som de förknippar med sig själva. Minnesbilden blir skev när ungdomarna beskriver hur de undermedvetet filtrerar sin vardag. Gymnasieungdomarna i min studie beskriver även hur bilderna används för att skapa gemenskap, både online och offline, samt för att minnas och förstå sig själva. Nyckelord: Visuellt medium, vardagsbilder, mobilkameraalbum, visuell kultur, gymnasieungdomar

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställning Teoretiskt ramverk Teoretiska utgångspunkter Mobilen som kommunikationsverktyg Mobilkameraalbumet och den fotografiska bilden Bildens funktion i social interaktion Metod Intervjumetod Förberedelser Urval Genomförande av intervjuer Etiska överväganden Bearbetning av det empiriska materialet Resultat och teoretisk tolkning Redskap för kommunikation En komplex reservplan Att spara och vara delaktig Kameraalbumet och den fotografiska bilden Vardagsbilder och innehåll Fotografiska bilder och minnet Kodsystem Social interaktion Sociala medier och andra användningsområden Face-to-Face Oskrivna regler Privat eller offentlig? Sinnesvärlden... 33

4 5. Slutdiskussion Avslutande reflektion Förslag på vidare forskning Referenslista Bilagor Intervjuguide Förslag på vidare forskning

5 1. Inledning Hösten 2013, under kursen Min värld i Bilder på bildlärarprogrammet, gjorde jag en miniundersökning bland högstadieeleverna på min partnerskola, då undersökte jag hur eleverna använde kameraalbumet och i vilka sociala medier bilderna cirkulerade. Jag inspirerades av Sherry Turkles (2011) texter om teknologin och hur vi förhåller oss till dessa, samt Karin Beckers (2011) texter om amatörfotografi. Det var intressant att se vilka föreställningar om det vanliga eller det ordinära var, och om det var ointressant eller betydelselöst. Miniundersökningen ledde mig vidare till andra intressanta frågeställningar, det väckte mitt intresse för fotoalbumet och bildskapande processer med hjälp av mobiltelefonen, hur en person använder dessa i sociala sammanhang och ungdomars visuella kultur. Mobilen är vardagsteknik som vi förlitar oss på, vi söker efter matställen, ringer och smsar, håller oss uppdaterade på sociala medier, tar bilder på konserter och maten vi äter. Vi bär ständigt med oss mobilen i fickan, därmed är vi ständigt uppkopplade. När mobilerna fick en portabel kameralins dokumenterar vi mer av vår vardag, vi lärde oss snabbt att ta hand om våra virituella liv. Internet visar i sin tur precis hur vi behöver det. Som Turkle skrev, vi blev förälskade i det tekniken gjorde enkelt för oss att använda (Turkle, 2011:163). Övergången från modernitet till postmodernitet präglas av en ökande visualisering av vardagslivet, som är framdriven av nya synlighetsteknologier (Mirzoeff, 2010:3). En av de frågor som ställs inom visual studies är vad denna förändring inneburit, vad den innebär och vad den kommer innebära för människans subjektiva handlande och tänkande (Mirzoeff, 2010). De funktioner som en smartphone erbjuder kan bli till hjälpmedel i undervisningen och t.ex. användas när skolan inte kan erbjuda tillräckligt många digitalkameror. På så sätt blir frågor kring gymnasieungdomarnas mobila användande intressanta, hur interaktionen mellan människa och teknik ser ut och vilka utmaningar, dilemman och krav det må ställa på undervisning och lärande. Artisten Timbuktu skrev en låt Annie Leibovitz (2014) som har varit något av en följeslagare för mig: Jag hade kameran i fickan, min framtid i sikte Med tusen självporträtt som inte visa vart jag ville När man ser tillbaka, ser man ju bara glädje Vi passa aldrig på att fota sorgerna längs vägen Vi kan framkalla bilder och framkalla minnet Men ingen Hasselblad i världen fångar hela bilden 2

6 Precis som texten ovan antyder må en bild säga mer än tusen ord, men bilden visar inte nödvändigtvis hela verkligheten. Semesterkort skildrar familjen, här skapas rituella ögonblick av tystnad, tagning, nu agerar vi som en riktig familj. Det perfekta ljuset ska hittas, kläderna ska ordnas och leenden frystes fast. På vinden finns kartonger med analoga foton från julen 1997, i tålmodig väntan på att ordnas och klistras in i album med ambitiösa undertexter. Trots att ingen lyft på locket sedan flytten för ett par år sedan är det inget man gör sig av med. Oavsett om fotoalbumet finns i skolådan på vinden eller i kameraalbumet på telefonen, ordnas och sorteras bilderna och blir till betydelsebärande artefakter. Fotograferandet handlar både om vad som visualiseras, vilken funktion bilderna har för användaren, hur man väljer att visa dessa bilder och vilken betydelse detta får. Becker (2011) förklarar att det finns en etablerad vardagsfotokultur som jag vill återknyta till gymnasieungdomars bildspråk, identitet och visuella kultur. Det blir i egenskap av bildlärare extra intressant att se hur och om, gymnasieungdomar i subjektiv interaktion söker mening och kunskap, gemenskap och bekräftelse eller bara underhållning med hjälp av visuell teknologi. Det är genom detta visuella kommunikationstekniska redskap som jag vill undersöka hur gymnasieungdomar iscensätter representationer av sig själv. I egenskap av bildlärare vill jag vidga utrymmet för ungdomars visuella kultur i skolan. Jag har ett intresse för hur mina blivande elever ser på bilder och bildkommunikation, visuella identiteter och visuella kommunikationsredskap, det är detta intresse som ligger till grund för uppsatsen Syfte och Frågeställning Syftet är att undersöka betydelsen av mobilkameraalbumet som visuellt medium i gymnasieungdomars vardag. Utifrån studiens syfte utvecklades sedan uppsatsens tre huvudfrågor: 1. Hur använder gymnasieungdomar mobilkameran samt kameraalbumet? 2. Vilket innehåll finns i kameraalbumet? 3. Vilken innebörd ger gymnasieungdomarna mobilkameraalbumet och dess bilder? 3

7 2. Teori För att underlätta för både dig som läsare och för mig själv, har jag valt att dela in teorikapitlet i fyra utgångspunkter. Kapitlet inleds med teoretiska utgångspunkter, under 2.2 presenterar jag bakgrund, tidigare forskning och teori kring mobilen som redskap för kommunikation, följt av mobilkameraalbumet och den fotografiska bilden och avslutningsvis presenterar jag teori om bildens funktion i social interaktion. 2.1 Teoretiska utgångspunkter Baserat på uppsatsens syfte och frågeställningar har studien inspirerats av ett kulturanalytiskt perspektiv. Det finns många litterära verk med utgångspunkt i kulturanalyser, men enligt Billy Ehn och Orvar Löfgren (2012) missar vi en hel del intressanta utgångspunkter. De beskriver i Kulturanalytiska verktyg att vi missar intressanta vardagsbestyr för att de verkar vara så obetydliga och formlösa. Alla småsaker som man inte ser som livsavgörande, det man knappt lägger märke till medan det pågår, som snabbt glöms bort. Det är sådant som inte direkt burkar vara ett samtalsämne på festen eller i fikarummet på jobbet. Men vad händer när man till exempel står och väntar på bussen, besöker toaletten eller försjunker i dagdrömmar och vad är poängen med att studera det? Det är en kulturanalytisk uppgift att försöka ta reda på hur det kan gå till och hur det kan beskrivas. Det ligger en inbäddad insikt om att vi aldrig fullt ut kan frigöra oss själva från våra kulturella, historiska och sociala premisser när vi tolkar ett material (Gripsrud, 2011). Självreflektion och vikten av att vara medveten om sin egen bakgrund och position i tolkningsförfarandet är av stor vikt när man gör kvalitativa undersökningar. När Brian Fay (1996) pratar om perspektivismen så menar han att det inte finns någon definitiv sanning för att alla teorier i grund och botten bygger på individers syn på vår omvärld. Jag är väl medveten om att det också finns en risk att man förblindas när man är delaktig i den kultur man studerar (Ehn & Löfgren, 2012). Medveten om att förkunskaper har sina för och nackdelar försöker jag angripa forskningsfrågan med så fördomsfria och öppna sinnen som möjligt. 4

8 2.2 Mobilen som kommunikationsverktyg Digitala kameror, kameramobiler, fotobloggar och andra multifunktionella verktyg brukas för att främja användningen av bilder som ett önskat formspråk för den nya generationens användare. Dagens identitetsskapande processer är betydligt mer komplexa än de tidigare varit. Med hjälp av medier har betingelserna för kommunikation förändrats genom historien (Jansson, 2009). Det betyder att det har blivit allt lättare att skicka budskap över stora avstånd och det har blivit lättare att lagra och sortera olika slags innehåll. Jansson (2009) beskriver hur man kan kommunicera med sig själv, t.ex. genom att läsa dagböcker. Detta kallar han för interpersonell kommunikation. Kommunikation är inte bara en process mellan två personer i tid och rum. Låt oss säga att du skriver brev till dig själv och öppnar dessa först 10 år senare. Innebär då inte själva nedtecknande av våra tankar att det äger rum en kommunikationsprocess som överbrygger tid och rum? (Jansson, 2009:16) En liknande funktion kan då foton, kom-ihåg lappar och andra dokument som vi sparar eller lagrar ha. Det innebär ett vertikalt lagrande av kommunikation i tiden. Vi använder den tillgängliga tekniken för att bättre minnas och förstå vilka vi är och vilka vi känner gemenskap med. Det handlar om hur människors tankar och erfarenheter länkas samman genom att antingen sprida eller utbyta budskap i rummet, eller genom att skapa delade kommunikativa samlingar (bild och text) eller ritualer (handlingar) som ger sammanhållning över tid (Jansson, 2009:22). Karin Beckers (2002) forskning kring amatörfotografi och vardagsfotografiet är båda exempel på studier som berör min uppsats på många punkter. Becker (2002) menar att vi har vant oss vid det privata vardagsfotografiets språk och därför kan vi skilja ett vardagsfotografi från en annan kategori av bilder. Fotografiet som fält är väldigt populärt bland forskare och det finns många forskare som har undersökt hur vi tolkar bilder. Patricia Holland (2000) är en av dem som problematiserat tolkningsförfarandet vid vardagsfotografier, i hennes fall genom familjefotografier. Holland (2000) återknyter i sin bok Family Snaps till hur bilderna i ett familjealbum frambringar minnen baserade på såväl faktiska erfarenheter, praktiska minnen samt på konstruerade fiktiva minnen. Hon menar att vi fyller ett mellanrum i vår längtan efter att ordna minnena från vårt förflutna i kronologiska och sammanhängande berättelser. Beckers (2002) förklaring på detta är följande: 5

9 Bilderna fungerar som ett band bakåt till människans förflutna, som bekräftelse av vem man är och var man hör hemma / /. Bilderna ger emellertid inte någon omedelbar tillgång till ett äkta förflutet, utan är i allra högsta grad medierade minnen, byggstenar i människors konstruktioner av individuella och kollektiva identiteter (2002:173) Hanna Stelmaszewska, Bob Fields och Anna Blandfords är studenter vid Middlesex University och vid University Collage i London. De har gjort flera artiklar tillsammans, varav två som är mer intressanta för min studie: The Roles of Time, Place, Value and Relationships in Collocated Photo Sharing with Camera Phones (2008) samt User experience of camera phones in social contexts (2009). I den första artikeln analyserar författarna hur foton på mobilen används för att upprätthålla relationer med familj och vänner. Syftet är att undersöka vilket socialt beteende som uppmanar att dela bilder, då med frågeställningar som hur, när och med vem man delar bilderna med. I deras andra artikel vinklar författarna studien så att fokus ligger på hur tekniken kan utvecklas och förbättras för användaren. Millennieskiftets tekniska framfart har gjort att kameran har i större utsträckning blivit ett medium för att visa upp sitt vardagsliv hellre än enbart ceremoniella ögonblick. Delvis en teknisk utveckling som styrs av marknadskrafterna och man bör inte bortse från de eventuella följderna inom det sociala och kulturella. José van Dijck (2008) förklarar hur kognitionsvetenskap och sociokulturella transmissioner i kombination med tekniska förändringar, har påverkat bilders roll som kommunikationsmedel. Van Dijck menar att man kan se en förändring, framförallt i den yngre generationen och hur de använder bilder som ett instrument för social interaktion och för att skapa gemenskap. Social interaktion refererar till den interaktion som sker mellan individer som oftast förmedlas av eller i förekomsten av tekniska produkter. Under senare år har man sett stora förändringar i balansen mellan de olika sociala användningsområdena: from family to individual use, from memory tools to communication devices and from sharing (memory) objects to sharing experiences (van Dijck, 2008:61). En del av denna förändring återspeglas i hur populär ny teknik är. I form av hårdvara, ger den vika för multifunktionsenheter som kombinerar kamerafunktionen med MP3-spelare, funktion, kalender, GPS funktioner, bildredigering och omedelbart kunna dela allt med resten av världen. Den moderna kameratelefonen tillåter helt nya användningsritualer, t.ex. att ta en bild under en livekonsert och omedelbart dela den vidare till sina vänner. Van Dijck (2008) menar att dessa nya digitala verktyg påverkar avesvärt hur människor umgås och interagerar med varandra, och i förlängningen, hur de ser på sina relationer. I samma essä frågar sig José van Dijck om möjligheten till bildmanipulation har 6

10 blivit en integrerad del av den självbiografiska hågkomsten. Intresset för tekniken och användaren har ökat på senare tid, författarna Kindberg, Spasojevic, Fleck och Sellen (2004) är några som djupdykt i området. Deras studie How and Why People Use Camera Phones inriktar de sig på användningen av tekniken och värdet av kameramobiler, samt hur man kan utveckla tekniken för att höja dess värde för användaren. Genom att använda kombinerade metoder av intervjuer och diskussioner kring specifika bilder, undersökte de vad människors intentioner var när de tog bilden och när de delade den. Sherry Turkle (2011) beskriver hur tekniken tar över våra liv och beskriver vad tekniken gör med vår samtid. När kommunikation medialiseras innebär det att vi som enskilda individer får svårare att tänka oss en tillvaro utan tidningar, mobiltelefoner och internet. Utan dem skulle vi riskera att hamna i utanförskap eftersom vi inte skulle kunna vara en del av samhället genom att cirkulera dess gemensamma kunskaper och erfarenheter. Turkle menar att ju mer vi använder tekniken, ser till att den får en central roll för vår överlevnad, ju mer kopplar vi tekniken till vår identitet. Det i sin tur kan ge upphov till känslor som att vi inte är samma person eller att vi inte kan leva utan tekniken. People love their new technologies of connection (Turkle, 2011:152). Allt för ofta händer det att ett samtal ansikte mot ansikte blir avbrutet av ingående samtal, sms eller notifikationer från t.ex. Instagram eller Snapchat. Och allt för ofta får det som händer i verkliga livet vänta, till fördel för det virituella livet som krävde uppmärksamheten. Numera, när man kan ta med sig mobiltelefonen överallt, glider man lättare in och ut ur sitt virituella liv som Turkle (2011) kallar det. Hon förklarar det såhär: so, for example, mobile connections help adolescents deal with difficulties of separation. When you leave home with a cell phone, you are not as cut off as before (Turkle, 2011:243) och menar att det blir lättare att hantera de spänningar som uppstår i vardagen för att man inte behöver vänta med att ta hand om sitt virituella liv tills man kommer hem. Anna Dahlgren (2013) tar ett steg ifrån hårdvaran och fokuserar på bilders och närmare bestämt fotoalbumets funktion. Hon menar att fotoalbumet ordnar, klassificerar, presenterar och konstruerar olika innehåll. Hon belyser hur fotoalbumet styr seendepraktiker och tolkning, och hur de reflekterar och konstruerar föreställningar och uppfattningar i relation till historiska, sociala och kulturella omständigheter (Dahlgren, 2013:8). Precis som Jansson (2008) ville beskriva lagrandet av kommunikation i tiden vill Dahlgren (2013) belysa hur bilder, fotoalbumet, gör just detta genom att vara ett medium för att samla, ordna, ställa ut och betrakta bilder. Hon menar att därför är det en kommunikationsteknologi som är nära förbunden med sociala och kulturella apsekter. Dahlgren ser fotoalbumet som en 7

11 representationsform som likt andra medier utgörs av en särskild form och kombination av modaliteter. Denna synvinkel menar hon betonar fotoalbumets mediala karaktär i betydelsen mellanmänsklig förmedling. Utvecklingen av så kallade nya medier sägs ske i växelspel och dialog med äldre medier, när nya medier träder fram är de inte tydligt definierade, och att deras slutgiltiga betydelse och funktion formas över tid (Dahlgren, 2013:52). Det Dahlgren är klar med är att fotoalbumet är ett medium i den meningen att det kommunicerar ett budskap genom fotografiska bilder. Hon beskriver att en effekt av den fotografiska bildens särskilda relation till tid, alltså det mätbara exponeringsögonblicket, tillskrevs även albumet och dess bilder i allt högre grad en tidsaspekt. Dahlgrens utgångspunkt blir särskilt intressant när min studie riktar in sig på det mobila kameraalbumet med alla dess funktioner. 2.3 Mobilkameraalbumet och den fotografiska bilden Dahlgren (2013) diskuterar hur fotoalbum kan vara ett kommunikationsverktyg. Förr ansåg man även att albumet hade pedagogiska och sociala funktioner då betraktaren kunde träna sig att se: urskilja och särskilja, utseende och släktdrag, därmed skapades en känsla av gemenskap. Till detta kom föreställningen om seendet som ett utvecklingsbart eller bildningsbart verktyg för kunskapsinhämtning. Dahlgren poängterar även att albumet fyllde flera olika funktioner på såväl individuell som samhällelig nivå. Även då hon pratar om analoga fotoalbum från slutet av 1880-talet, är hennes perspektiv mer än tillämpligt för samtidens digitala mobila album. Dahlgren (2013) menar även att när fotografier och fotoalbum används för att minnas och bevara i en konkret betydelse, framträder den fotografiska bildens dualitet särskilt tydligt. Personliga fotografier är inte skapade för att avkodas av en stor, heterogen grupp människor och har därför inte den instrumentella bildens breda kod, en enkelt greppbar bildtext (Dahlgren, 2013:244). Hon menar att den fotografiska bilden både är ett diskursivt, kontextberoende språk och på samma gång en kulturell kod eller ett dokument (Dahlgren, 2013:230). Även Thompson (2005) förklarar detta och menar att olika kategorier av bilder anger kulturellt sätt ett system av koder som påverkar hur och vad man ser i bilden. Han fortsätter med att förklara att kodsystemen inte är självständiga utan påverkas av varandra och andra faktorer som påverkar den position som betraktaren finner sig i för stunden (Thompson, 2005:20). Karin Becker (2002) behandlar vardagsfotografier och beskriver hur det har kommit att utgöra stoffet för en betydande del av de bilder som vi mer eller mindre dagligen tar del av och använder till att skapa mening kring. Förmågan att föreställa sig själv som bild har blivit 8

12 en del av vår visuella kultur (Becker, 2002:20). Hon förklarar att med det privata vardagsfotografiet har vi möjligheten att känna igen oss direkt och att bildens motiv refererar till något som redan är en del av våra liv. Alltså har vi inte bara förmågan att kunna spegla oss som oss själva i de bilder vi ser, utan vi kan också tänka oss själva som bild. Becker (2002) beskriver även att amatörfotografins främsta motiv är att avbilda livet som vi ser det. Även om amatörfotografier oftast tas under förutsägbara ögonblick i samband med familjemiddagar, julafton, utomlandssemestern eller födelsedagar, så har bilderna en viss ovisshet över sig, som att de inte varit medvetna om att kameran varit där. Vi omformar ordinära händelser till att uppfattas som unika, spektakulära och roliga händelser. Det är en ikonisk form för hur amatörfotografier ser ut menar Becker (2002) och har varit en del av den visuella kulturen sedan handkameran först äntrade den Europeiska marknaden. Den här typen av bild menar Becker (2002) är väl etablerad hos betraktaren och identifierar den med en privat hemmaatmosfär. Med dessa bilder, hur ointressanta de än må verka vara, menar Becker (2002) att man kan följa en enskild människas utveckling. Över tid kopplas bilderna till förändring och i den användningskontexten förvandlas amatörfotografens fotoalbum till en visuell livskrönika. Sedan fotografiet uppfanns har det alltid och oupplösligt varit förknippat med hågkomsten. Batchen (2004) är en som menar att fotografier gör att man minns familj, älskade vänner, speciella stunder, resor och andra evenemang. Det talar över tid och plats och på så sätt skapar fotografiet ett känslomässigt band mellan bilden och betraktaren. Men genom sina texter erbjuder Batchen (2004) även nya perspektiv, han menar att när vi tittar i våra fotoalbum så är det en kombination av vårt eget minne inom oss, alltså historier som andra har berättat kring fotografiet och vad bilden i sig denoterar, som återskapar ett minne hos oss. Även van Dijck (2008) har ett annat sätt att se på fotoalbumets bilder. När bilden blir ett visuellt språk minskar värdet hos enskilda bilder, medan den allmänna betydelsen av visuell kommunikation ökar. Van Dijck menar att vi använder bilderna inte för att fixera ett minne utan för att ständigt ompröva våra tidigare liv och reflektera över vad som har varit, vad som är och vad som kommer att bli (van Dijck, 2008:72). Ett par år innan den digitala revolutionen skrev Susan Sontag (2001) att när vi samlar på fotografiska bilder så samlar vi på världen. It is mainly a social rite, a defence against anxiety, and a tool of power (Sontag, 2001:8). På samma sätt som fotografiet hjälper oss att fånga och emballera vår omvärld, så inbjuder fotografiet också till att samla och paketera bilderna i sig. Sontag (2001) menar att den fotografiska bilden kan förvränga verkligheten. 9

13 Hon menar samtidigt att det förutsättet också att det som visas på bilden existerar eller har existerat. På samma sätt som fotografiet kan ge individen en föreställd äganderätt till ett overkligt förflutet, på liknande vis kan det hjälpa människor att erövra områden de finner sig osäkra i (Sontag, 2001). I glance at my watch to sense the time; I glans at my BlackBerry to get a sense of my life (Turkle, 2011:163). Genom föregående citat förklarar en av Turkles (2011) informanter på ett slagkraftigt sätt precis hur bilderna, och i förlängningen även mobilen, är verktyg för identitetsskapande. 2.4 Bildens funktion i social interaktion I enlighet med Dahlgren (2013) och Jansson (2009) beskriver Wærn, Petterson och Svensson (2004) hur bilder används som ett kommunikationsmedel och belyser hur bilder kan ha en stor betydelse i kommunikationen mellan människor. Bilder är en del av det mänskliga språket och ingår i vårt vardagsliv, ofta på mer avgörande sätt än text (Wærn, Petterson, Svensson (2004:07). Främst tänker jag på sociala medier som Instagram eller Facebook där bild har fått en mer ledande roll än text. Vi talar inte med varandra bara i ord utan allt oftare gör vi det med bilder. Istället för att bilden ska komplettera ordet är det ordet som ska komplettera bilden. I vid bemärkelse kommunicerar vi dagligen genom bildmaterial, både fotoalbum, skyltar på toalettdörrar och bilder i klädeskataloger. Om bilden används i så stor grad som ett kommunikationsmedel borde åskådningsförmågan bildas i högre utsträckning. Anna Dahlgren (2013) förklarar att på tidigt 1800-tal fanns det en föreställning om att fotoalbumet hade pedagogiska, sociala och instrumentella funktioner (2013:130). Man ansåg redan då att seendet var ett utvecklingsbart eller bildningsbart verktyg för kunskapsinhämtning. Betraktandet, seendet var alltså inte givet av naturen, utan behövdes tränas och utvecklas. Det skulle betyda att det kommunikationssätt som bl.a. Jansson (2009) och Wærn, Petterson, Svensson (2004) förespråkar, kan utvecklas och förfinas, för att bättre förstå bilden man tittar på, och bildens innehåll. Dahlgren (2013) fortsätter med att beskriva hur man i 1800-talets fotoalbum blandade motiven friskt, där kunde man se kungligheter och borgare, skådespelare och mördare, hundar och konstverk, antika tempel och järnvägsbroar i samma album. Det är inte olikt från en mix av bilder som man kan finna i ett digitalt, eller mobilt, fotoalbum. Dahlgren (2013) berättar även hur 1900-talets album beskrevs som en nostalgiskt tillbakablickande uttrycksform. Dahlgren (2013) beskriver även att bilder kan ha en mycket stor betydelse, åtminstone för att locka fram minnen och påverka oss känslomässigt. En bild kan framkalla en våg av minnen 10

14 som sträcker sig bortom själva motivet; vilka personer som var där, på vilken plats bilden är tagen och vad som hände ögonblicket innan eller efter fotot var taget (Dahlgren, 2013:277). Vad Dahlgren (2013) pratar om är hela grunden till ett fotoalbum, digitalt eller analogt. Jag vill kort lyfta in Pierre Bourdieu (1990) som förklarar att alla vardagens aktiviteter och artefakter bidrar till att klassificera vilka vi är. Alltså om vi har körkort eller inte, om vi läser Nyheter24 eller Sydsvenskan, om våra fritidsintressen är balett eller hockey, så menar Bourdieu att det uttrycker något om vår identitet (Bourdieu, 1990:48). Utifrån Bourdieus (1990) teorier kan vi förklara varför man väljer att spara bilder i sitt kameraalbum som daterar bakåt i tiden, t.ex. från när man tog körkortet eller när man träffade sin hockeyidol. Bourdieu (1990) menar att det är för att påminna sig själv om vilka artefakter som är knutna till ens identitet. För att fortsätta på Dahlgrens (2013) spår om fotoalbumet citerar jag Fotografiet handlar om det förgångna, det som inte längre är nåbart. En konsekvens av detta är att fotoalbumet inte är en dokumentation av ett levt liv och inte heller speglar människors vardagsliv (Dahlgren, 2013:132). Hon menar här att de bilder från olika fotoalbum som hon tagit del av inte speglar verkligheten, människornas vardag. Dahlgren pratar om 1800-talets fotoalbum, men jag tycker det går lika bra att tillämpa på 2000-talets digitala fotoalbum. Janson (2009) plockade tidigt upp den tråden och menar att bilder på en gång är konstgjorda och verkliga. Då menar han att de finns på båda sidor gränsen (Jansson, 2009:37). I samband med teknikens möjligheter att manipulera bilderna kan man förstå Janssons farhågor att konstgjorda bilder flätas samman med verkliga och fördunklar bilden av vem man är och hur man lever. Jansson (2009) pratar även om något som han kallar individualiseringsprocessen. Vilket innebär att man är reflexiv (själv-tolkning) och betyder att man försöker förstå både sig själv och andra för att därigenom kunna se det mellanrum som skiljer jaget från omgivningen (Jansson, 2009:39). Varje människa behöver kommunikation för att komma närmare andra människor, men också för att i lika hög grad vara annorlunda, för att skapa distans och mellanrum i det sociala livet. Ingen vill vara en identisk kopia av någon annan. Baserat på Janssons (2009) teorier är bilderna vi sparar i kameraalbumet av högsta vikt när vi ska försöka definiera vem vi är och vem vi inte är. Hammarén & Johansson (2009:54) beskriver det så tydligt hur individer med hjälp av teknik bygger en identitet, fäster sig vid fotografier och omvandlar deras drömmar om status och individualitet till ett slags verklighet. Den verklighet vi lever idag har gett upphov till nya former av offentlighet, men det innebär inte att den traditionella samtidiga närvarons offentlighet har försvunnit. José van 11

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Att lära av förändringar

Att lära av förändringar Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Att lära av förändringar - en studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen To learn from changes a study of employees

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva

Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva Att skräddarsy sig själv En kvalitativ studie om ungdomars självframställan på sociala nätverk och dess påverkan på deras syn på sig själva SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Spindeln mellan teknik och människa

Spindeln mellan teknik och människa Spindeln mellan teknik och människa En studie om hur interaktionsdesigner beskriver sitt yrke Felix Kjäll & Ali Mohamed Pedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik Multimedia: pedagogik teknik

Läs mer

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT En kvalitativ studie av elevers erfarenhet i gymnasiet Växjö, 2012-08-05 15hp Pedagogik/2UV06L Handledare: Mattias Lundin, Linnéuniversitetet Institutionen

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet?

Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet? Ökar surfplattor afatikers digitala delaktighet? Jeanette Holmlund Institutionen för informatik Beteendevetenskap med inrikting mot IT-miljöer Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2013.03 Abstract

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting

Sociala medier. när kunden själv får välja. Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander. Handledare: Leif Rytting Sociala medier när kunden själv får välja Författare: Carl Johan Hederström, Victor Riddez och Johan Welander Marknadsföringsprogrammet Handledare: Leif Rytting Ämne: Marknadsföring Nivå och termin: Kandidatuppsats,

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?

Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då? Rapport nr: 2014vt01196 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i Idrott och hälsa 15 hp Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare

Läs mer

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat

pengarna är ju så att säga BLODET I KROPPEN, utan pengar funkar väldigt lite annat Niklas Lindau Magisterutbildning i socialt arbete Institutionen för socialvetenskap Vetenskapsteori, metod och uppsats 20 hp, SAA93, 2012 Avancerad nivå Handledare: Lupita Svensson Examinator: Kenneth

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer