SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan Paus klockan Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör för Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik Johansson M Anders Lindahl M Bengt Ferm M Ann Iberius-Orrvik M Rolf Skarin tjänstgör för Mia Magné C Mikael Larsson C Leif Sternfeldt C Ulla-Maj Persson C Pontus Johansson C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Malin Västerteg MBP Henry Sandahl MBP Ylva Höglund MBP Lennart Svensson klockan , MBP - FP Sofia Sjöstrand FP Johan Lepp tjänstgör för Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson MP Veronica Trépagny tjänstgör för Thomas Larsson KD Elise Arnell KD Per-Olof Hermansson S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S AnnSofi Tureson S Bo Petersson klockan S Owe Eglinger tjänstgör för Bo Petersson klockan , S Anita Lomander S Christopher Thorsson S Gunnar Nilsson S Sonia Danella Smith S David Berglund S Tuula Vähäniemi S Ulf Dahlberg, klockan , S Owe Eglinger tjänstgör för Ulf Dahlberg, klockan S Ulla Lätt S Efkan Üstündag S Rebecca Berglund S Thord Harrysson tjänstgör för Pauli Kuitunen

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(44) S V V V V MOD MOD SD SD SD SD SD C Björn Andersson tjänstgör för Marie Lindqvist Karin Jageby Arthur Thiry Eivor Hellman Max Beatrix Wiberg Jan-Ola Gustafsson Lars-Åke Marmander tjänstgör för Camilla Lennartsson Natalia E Henriksson Mattias Krantz Tommy Blomster Inga-Maj Krüger Christina Wall Eva-Karin Torhem Arnell Övriga närvarande M FP KD KD S V SD Ej tjänstgörande ersättare Jannicke Wichne Amanda Westlander Lars-Inge Andersson Rut-Marie Piirainen Owe Eglinger Elisa Brånin Sara Lindwall Övriga M Erik Arnell, ordförande, Marks Bostads AB, 46 FP Bernt Spetz, ordförande, Marks Fastighets AB, 46 MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB, 46 S Mai Andersson, revisor 55 Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Magnus Hjelmgren, VD, Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB, 44, 46 Karin Hydén, ekonomichef 44, 50 Lars Jerrestrand förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen 44 Martin Svenhed, redovisningschef 46 Utses att justera Mikael Larsson (C) och AnnSofi Tureson (S) ersättare Peter Landgren (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 maj 2015, klockan

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(44) Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Mikael Larsson AnnSofi Tureson

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(44) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(44) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 40 Meddelanden 41 Remiss av nya motioner 42 Anmälan av nya medborgarförslag 43 Kommunens lokalanvändning 44 Uppföljning av åtgärder i energiplan Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen 47 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen Årsredovisning 2014 för Marks kommun presentation 50 Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 samt utökning av investeringsanslag Överföring och disposition av nämndernas budgetavvikelser Värdesäkring av pensionsreserven Avsättning till resultatutjämningsreserv Revisionsberättelse för år Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun Årsredovisning 2014 för Marks kommun 57 Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse 58 Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser 59 Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Holger Meyers stipendium

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(44) Entledigande och fyllnadsval av suppleant i Marks Bostads AB (MP) 62 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) 63 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) 64 Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) 65

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(44) 40/2015 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) - Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) - Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) Följande ärende utgår från ärendelistan: - Ärende 6, Kommunchefen har ordet Ärendet Ordföranden förslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) - Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) - Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) Ordföranden föreslår att följande ärende utgår från ärendelistan: - Ärende 6, Kommunchefen har ordet Beslutsgång Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(44) 41/2015 Meddelanden a) Dnr Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL, OF och IFO b) Dnr Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt LSS c) Dnr Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL d) Dnr Skrivelse om kommunens planerade flytt från Kinnaström till Rydal daterad från Samlade aktörer i Kinna Centrum. e) Dnr Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad f) Dnr Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad g) Dnr Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(44) 42/2015 Remiss av nya motioner Enligt 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Inkomna motioner under perioden Dnr Motion om införande av voteringsapp Dnr Motion om demokratilyft Dnr Motion om behov av administrativ avlastning för ledande tjänstemän. Remiss till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(44) 43/2015 Anmälan av nya medborgarförslag s beslut Medborgarförslag om att alla kommunens rännstensbrunnar sugs rent, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att kommunen bygger en utomhusskatepark, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga cykelväg längs väg 156 från Hällingsjö till Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga en hinderbana i Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-park vid Kunskapens Hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anställningsavtal skall ange att svenska lagar och regler skall följas, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att kommunen bygger en ute-basketplan, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de medbogarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 5 kap. 25 kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(44) Dnr Medborgarförslag om att alla kommunens rännstensbrunnar sugs rent, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr Medborgarförslag om att kommunen bygger en utomhusskatepark, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr Medborgarförslag om att anlägga cykelväg längs väg 156 från Hällingsjö till Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr Medborgarförslag om att anlägga en hinderbana i Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-park vid Kunskapens Hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr Medborgarförslag om att anställningsavtal skall ange att svenska lagar och regler skall följas, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut. Dnr Medborgarförslag om att kommunen bygger en ute-basketplan, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Förslagen antas. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(44) 44/2015 Dnr Kommunens lokalanvändning s beslut De av kommunfullmäktige , 169 beslutade upplånings- och borgensramarna för Marks Fastighets AB utökas till 40 mnkr för Marks kommun går därigenom i borgen för bolagets låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och med kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Utökade upplånings- och borgensramar för 2016 och framöver på 33,5 mnkr hanteras i kommande budgetprocess. Reservation Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Tommy Blomster (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Lars-Åke Marmander (MOD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet. Ärendet Kommunen hyr idag stor yta för administrativ personal i Kinnaström. Samtidigt finns oanvända lokaler i kommunhuset, Rydalfastigheten och andra fastigheter som ägs av kommunen. Hyresavtalet för Kinnaström löper ut och ska sägas upp senast för att inte förlängas. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 53. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 34, där följande beslutades: Kommunen ingår avtal med Marks Fastighets AB om att hyra kontorslokaler i Rydalsfastigheten. Avtalet ska innehålla villkor om att Marks Fastighets AB ska säkerställa inomhusmiljön. Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 34, där följande föreslås: De av kommunfullmäktige , 169 beslutade upplånings- och borgensramarna för Marks Fastighets AB utökas till 40 mnkr för Marks kommun går därigenom i borgen för bolagets låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(44) ränta och med trkostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp. Utökade upplånings- och borgensramar för 2016 och framöver på 33,5 mnkr hanteras i kommande budgetprocess. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist, ekonomichef Karin Hydén, verkställande direktör Marks fastighets AB Magnus Hjelmgren och förvaltningschef teknikoch serviceförvaltningen Lars Jerrestrand redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Henry Sandahl (MBP) med instämmande av Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmander (MOD), yrkar avslag. Leif Sternfeldt (S), Lo Göthberg Larsson (MP), Arthur Thiry (V) och Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag och Henry Sandahl (MBP), Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmanders (MOD) avslagsförslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Henry Sandahl (MBP), Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmanders (MOD) avslagsförslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Tommy Blomster (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Lars-Åke Marmander (MOD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(44) 45/2015 Dnr Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014 s beslut Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns. Uppföljningen av energiplanen ligger till grund för förslag till nya åtgärder för att minska energiförbrukningen. Ärendet antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 54. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 35, där följande föreslås: Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns. Uppföljningen av energiplanen ligger till grund för förslag till nya åtgärder för att minska energiförbrukningen. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(44) 46/2015 Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2014 Ärendet Årsredovisningar för 2014 för kommunens bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB har upprättats. Dagens sammanträde Årsredovisningarna kommenteras av företrädare för respektive bolag. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Marks Bostads AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Erik Arnell (M) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Marks Fastighets AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Bernt Spetz (FP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Mark Kraftvärme AB Ordförande Lars-Olof Sandberg (MP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Spinnerskan i Mark AB Redovisningschef Martin Svenhed kommenterar Spinnerskan i Marks verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(44) 47/2015 Dnr Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen s beslut Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs. Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden Den av kommunfullmäktige , 169 beslutade upplånings- och borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust kronor och avsättning till fritt eget kapital kronor. Aktiekapitalet ska minska med kronor Minskningen sker genom indragning av aktier utan återbetalning nummer till och med Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. ändras till: I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraftvärme AB kan lösa lån på kronor utan kostnad för Mark Kraftvärme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier ändras till: I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(44) Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Mark Kraftvärme AB med nedanstående villkor: Bolaget ska utge aktier med kvotvärde 1000 kronor. Bolagets aktiekapital ökar med kronor från kronor till kronor. Emissionskurs ska vara kronor per aktie. Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor Bolaget ska utge aktier med kvotvärde 100 kronor Bolagets aktiekapital ökar med kronor från kronor till kronor Emissionskurs ska vara kronor per aktie Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Ärendet Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har beslutat om förslag till plan för Spinnerskankoncernens långsiktiga konsolidering. Planen utgår ifrån koncernbolagens befintliga verksamhet och omfattar alltså inte någon genomlysning av bolagens verksamhet med syfte att förbättra lönsamheten. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 63. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 44, där följande föreslås: Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs. Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden Den av kommunfullmäktige , 169 beslutade upplånings- och

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(44) borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust kronor och avsättning till fritt eget kapital kronor. Aktiekapitalet ska minska med kronor Minskningen sker genom indragning av aktier utan återbetalning nummer till och med Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. ändras till: I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraftvärme AB kan lösa lån på kronor utan kostnad för Mark Kraftvärme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande: 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 6 I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier ändras till: I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Mark Kraftvärme AB med nedanstående villkor: Bolaget ska utge aktier med kvotvärde 1000 kronor. Bolagets aktiekapital ökar med kronor från kronor till kronor. Emissionskurs ska vara kronor per aktie. Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor Bolaget ska utge aktier med kvotvärde 100 kronor

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(44) Bolagets aktiekapital ökar med kronor från kronor till kronor Emissionskurs ska vara kronor per aktie Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskaps år. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(44) 48/2015 Dnr Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB s beslut Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att ansamlad förlust kronor balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Att fastställa nedanstående styrdokument: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Vision och mål för Marks kf kommun Revidering av Marks kf kommuns styrsystem Budget kf Revidering avseende kf bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Ärendet Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(44) Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolaget årsredovisning: fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt suppleant Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. har fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015, 64. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, 46, där följande föreslås: Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att ansamlad förlust kronor balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(44) respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC. Att fastställa nedanstående styrdokument: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Vision och mål för Marks kf kommun Revidering av Marks kf kommuns styrsystem Budget kf Revidering avseende kf bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(44) 49/2015 Dnr Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen s beslut Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserad vinst och årets vinst sammantaget kronor delas kronor, 2,62 kronor per aktie ut till aktieägaren och kronor balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde , 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Ärendet Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: fastställande av resultat- och balansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Kommunstyrelsen 2014-06-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna 13.30-18.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson, kl 13.30-17.25 90-93 samt 95-97 föredragningsdel M Pär-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll.

Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 2 Kf 78 Kallelse Till detta sammanträde har utfärdats kallelse enligt bilaga 27 till detta protokoll. 3 Kf 79 04/66 Inkomna handlingar Kommunrevisionens revisionsrapport Granskning av kvalitet i redovisningsmaterial

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer