Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2010/2015 om kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2010/2015 om 250 000 000 kronor"

Transkript

1 Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2010/2015 om kronor

2 INNEHåLLSFöRTECKNING Sammanfattning 1 Riskfaktorer 3 Ansvariga för prospektet 7 Obligationslånet i korthet 8 Analys och riskbedömning 9 Finansiell översikt 10 Marknadsöversikt 14 Bolaget och verksamheten 16 Handlingar införlivade genom hänvisning 26 Skattefrågor i Sverige 27 Villkor för obligationslånet 28 Adresser 36 Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning av Bolagets ansökan om inregistrering av obligationerna ( Obligationerna ) emitterade under Bolagets obligationslån om SEK med 7,00 procents årlig ränta, lån nr. 1 ( Obligationslånet ) på Privatobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( Nasdaq OMX Stockholm ). Referenser till Sagax eller Koncernen avser i detta Prospekt AB Sagax (publ) och dess dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget och referenser till Bolaget avser endast moderbolaget AB Sagax (publ) (Styrelsen, Aktier och Bolagets aktieägare avser moderbolaget AB Sagax (publ) styrelse, aktier och aktieägare). E. Öhman J:or Fondkommission AB har i samband med inregistreringen av Obligationerna agerat finansiell rådgivare till Bolaget. Detta Prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och sådan registrering inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga. Detta Prospekt har upprättats för att möjliggöra inregistrering av Obligationerna till handel på Privatobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm och utgör inte till någon del ett erbjudande från Bolaget om teckning eller förvärv av Obligationerna. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller försäljning kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot regler i sådant land. Innehavare av Prospektet eller Obligationer emitterade inom Obligationslånet måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.sagax.se) respektive webbplatser. Papperskopior kan erhållas från Bolaget. Prospektet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning, innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av Styrelsen och är baserade på Styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i Obligationerna är förenade med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Obligationerna uppmanas därför att noggrant studera Prospektet och speciellt avsnittet Riskfaktorer. Siffrorna i detta Prospekt har i vissa fall avrundats varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Med SEK avses svenska kronor och med EUR avses euro. Tvist rörande detta Prospekt ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Omslag: Fastigheten Ansatie 4 ( ) i Helsingfors, Finland. Fastigheten förvärvades under det första kvartalet Fastigheten omfattar kvadratmeter och är i sin helhet uthyrd till transport- och logistikföretaget DSV. Prospekt avseende inregistrering av obligationslån

3 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning ska enbart uppfattas som en introduktion till Prospektet avseende inregistrering av Obligationslånet. Endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med de övriga delarna av Prospektet kan något civilrättsligt ansvar åläggas de personer som är ansvariga för sammanfattningen. Ett beslut att investera i Obligationslånet ska därför baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive de handlingar som är införlivade genom hänvisning. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet om processen inte förs på det svenska språket. Villkoren för Obligationslånet framgår av avsnittet Villkor för Obligationslånet. Begrepp och termer som definierats i det avsnittet eller på annan plats i Prospektet används med samma innebörd i denna sammanfattning såvida inte annat uttryckligen framgår av sammanfattningen nedan. Emittent: AB Sagax (publ), ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med organisationsnummer Verksamhet: Sagax är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax primära investeringsfokus är Stockholmsregionen som utgör 45 procent av hyresvärdet. Sagax investerar i fastigheter vilka uppfyller kraven på starka kassaflöden, god avkastning och balanserad risk. Per 31 mars 2010 ägde Sagax 116 fastigheter med en uthyrningsbar area om kvadratmeter. Sagax fastighetsbestånd är indelat i marknadsområdena Stockholm, Svealand, Östra Götaland, Västra Götaland och Utland. Obligationerna: Obligationerna är skuldförbindelser såsom definierade i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och har givits ut av Bolaget i enlighet med villkoren som återfinns i avsnittet Villkor för Obligationslånet. Obligationerna utgör icke efterställda skuldförbindelser och är inte säkerställda. ISIN-kod: SE Inregistrering vid Nasdaq Ansökan om inregistrering av Obligationerna på Privatobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm OMX Stockholm: kommer att göras i samband med Finansinspektionens godkännande av detta Prospekt. Lånebelopp: Obligationslånets sammanlagda belopp uppgår till kronor. Utgivningsdag: 20 maj Valör, nominellt belopp och Obligationslånet representeras av Obligationer, vardera med ett nominellt belopp om tiotusen handelspost: (10 000) kronor. Ränta: Obligationslånet löper med en årlig ränta om 7,00 procent. Räntebetalningsdag: 15 januari årligen (första gången den 15 januari 2011 och sista gången på Inlösendagen). Inlösendag: 20 maj Agent: E. Öhman J:or Fondkommission AB. Förtida inlösen på begäran av Bolaget kan välja att tidigast den 21 maj 2012 förtidslösa samtliga (men inte färre än samtliga) Obligationer. Bolaget ska meddela obligationsinnehavarna om en sådan inlösen senast 30 dagar men tidigast Bolaget: 60 dagar före inlösen äger rum. Förtida inlösen ska ske till ett belopp motsvarande Obligationernas nominella belopp multiplicerat med: 104,00 procent om förtida inlösen sker under perioden från den 21 maj 2012 till och med den 20 maj 2013, 102,50 procent om förtida inlösen sker under perioden från den 21 maj 2013 till och med den 20 maj 2014, och 101,00 procent om förtida inlösen sker under perioden från den 21 maj 2014 till och med Inlösendagen. Därutöver ska Bolaget erlägga upplupen ränta fram till Inlösendagen. Förtida inlösen vid ägarskifte: Om någon ovillkorligen är bunden att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden kan varje enskild innehavare av Obligationer begära förtida inlösen av dennes samtliga Obligationer till ett belopp motsvarande nominellt belopp jämte upplupen ränta fram till Inlösendagen. Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 1

4 Särskilda åtaganden: Så länge som det finns någon Obligation utestående, åtar sig Bolaget bland annat att: Aktier inte lämna utdelning på sina stamaktier eller återköpa stamaktier. Bolaget får inte sätta ned aktiekapitalet eller annat bundet eget kapital med återbetalning till innehavare av stamaktier eller genomföra andra liknande överföringar till stamaktieinnehavarna. Bolaget ska vidare tillse att inga av Bolagets icke-helägda dotterbolag genomför liknande åtgärder. Bolaget får dock vidta ovan nämnda åtgärder om Koncernens soliditet (Koncernens egna kapital dividerat med Koncernens totala tillgångar ( Soliditeten )) uppgår till mer än 20 procent före och som ett resultat av sådan åtgärd. Verksamhet inte materiellt förändra sin verksamhet från den som beskrivs i bolagsordning per Utgivningsdagen och att inte sälja eller på annat sätt överföra tillgångar som är av väsentlig betydelse för Bolagets verksamhet på annat än marknadsmässiga villkor till personer som är oberoende i förhållande till Bolaget. Finansiering inte ställa säkerhet för av Bolaget, eller något av dess dotterföretag, emitterade överlåtbara värdepapper eller penningmarknadsinstrument och att inte emittera sådana värdepapper eller instrument med villkor som efterställer Obligationerna vid en konkurs eller likvidation av det emitterande bolaget, och inte ta upp ny finansiering eller ställa garantier om inte Soliditeten överstiger 15 procent före och efter sådan åtgärd. Bolaget får dock utan ovan angivna restriktioner vid var tid ta upp ny finansiering för att (i) refinansiera befintlig finansiering och befintliga skulder samt (ii) finansiera återköp av preferensaktier under förutsättning att sådan finansiering är efterställd Obligationerna. Euroclear-registrering: Emissionsinstitut: Skattemässiga överväganden: Tillämplig lag: Riskfaktorer: Finansiell rapportering under Obligationernas löptid offentliggöra kvartalsrapporter upprättade i enlighet med samma typ av redovisningsprinciper som Bolaget tillämpat under de senaste två åren. Obligationerna är anslutna till Euroclear Sweden AB:s ( Euroclear ) kontobaserade system. Detta innebär att obligationsinnehaven registreras på respektive innehavares VP-konto eller depå. Utbetalning av ränta och nominellt belopp görs av Euroclear. E. Öhman J:or Fondkommission AB. De skattemässiga konsekvenserna av investeringar i Obligationslånet beskrivs översiktligt i avsnittet Skattefrågor i Sverige. Obligationslånet regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister eller anspråk i anledning av Obligationslånet ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Ett antal riskfaktorer påverkar och kan komma att påverka Sagax verksamhet liksom Bolagets förmåga att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Obligationerna. Riskfaktorer beträffande Sagax verksamhet hänför sig bland annat till kreditrisk, risker avseende Sagax fastigheter inklusive miljörisker samt Sagax finansiering och organisation. Riskfaktorer relaterade till Obligationslånet hänför sig till bland annat kreditrisk, ränterisk, likviditetsrisk, förmånsrätt och Bolagets rätt till förtida inlösen av Obligationerna. Vissa riskfaktorer är hänförliga till omständigheter utanför Sagax kontroll såsom stabiliteten i system för clearing och avveckling av handel med Obligationerna, att det finns en effektiv sekundärmarknad för Obligationerna samt den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden Denna sammanfattning av vissa riskfaktorer är endast en begränsad och kortfattad uppräkning av vissa riskfaktorer och utgör inte en fullständig redogörelse av riskfaktorer som är hänförliga till Sagax och Obligationerna. Under avsnittet Riskfaktorer anges mer utförligt ett antal riskfaktorer, dessa bör potentiella investerare noggrant överväga tillsammans med övrig information i detta Prospekt innan beslut fattas om förvärv av Obligationer. 2 Prospekt avseende inregistrering av obligationslån

5 RISKFAKTORER Investeringar i företagsobligationer är alltid förenat med ett visst mått av risktagande. Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Sagax resultat och finansiella ställning samt Obligationerna. I detta avsnitt redovisas och diskuteras ett antal riskfaktorer, både generella risker hänförliga till Sagax verksamhet samt huvudsakliga risker förenade med Obligationslånet i egenskap av finansiellt instrument. Riskbeskrivningen syftar till att beskriva de risker som är förknippade med Sagax verksamhet och därmed även Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Potentiella investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta Prospekt innan beslut fattas om förvärv av Obligationer. En investerare måste härutöver, ensam eller tillsammans med sina finansiella och andra rådgivare, beakta en allmän omvärldsanalys, övrig information i Prospektet samt generell information om fastighetsmarknaden och fastighetsbolag utifrån sina personliga omständigheter. En investerare bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma riskfaktorerna samt tillräcklig finansiell styrka för att kunna bära dessa risker. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller som för tillfället inte anses vara betydande skulle också kunna påverka Sagax framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning och därmed även Bolagets möjligheter att infria sina åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Risker relaterade till Sagax Hyresintäkter och hyresutveckling Sagax intäkter påverkas av den långsiktiga efterfrågan på lager- och industrilokaler, fastigheternas uthyrningsgrad och erhållen hyresnivå. Hyresmarknaden för lager- och industrilokaler i Stockholmsregionen, som är Sagax största enskilda marknad och svarade för cirka 42 procent av Bolagets hyresintäkter per 30 juni 2010, karaktäriseras av relativt låg volatilitet och begränsad omflyttning. Sagax har en lång genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen (8,9 år per 30 juni 2010), vilket begränsar Bolagets exponering mot avflyttningar. Beroendet av enskilda hyresgäster minskar i takt med att Sagax förvärvar fastigheter. Hyresnivårisk är hänförlig till utvecklingen av aktuella marknadshyror. En långsiktigt negativ utveckling av de aktuella marknadshyrorna kan komma att påverka Sagax negativt. Hyreskontrakt med löptid längre än tre år är normalt helt eller delvis bundna till konsumentprisindex (KPI), det vill säga helt eller delvis inflationsjusterade. Kreditrisk Sagax primära motpartsrisk ligger i att hyresgästerna inte kan fullgöra sina betalningar enligt hyresavtalen. I samband med förvärv och uthyrningar värderas motpartsrisken och avtalen kompletteras vid behov med säkerheter i form av depositioner, bankgarantier, moderbolagsborgen eller liknande. Sagax bedömer att Sagax hyresgäster med ett fåtal undantag har god finansiell ställning. Fastighetsförvärv Fastighetsförvärv är en del av Sagax löpande verksamhet och är till sin natur förenat med viss osäkerhet. Vid förvärv av fastigheter utgör riskerna bland annat framtida bortfall av hyresgäster, miljöförhållanden samt tekniska brister. Det är därför av stor vikt att rätt kompetens för fastighetsförvärv finns i organisationen samt att extern kompetens anlitas när så krävs. Sagax bedömer att Sagax har adekvat kompetens för att genomföra förvärv och att integrera dessa i förvaltningsverksamheten. Fastigheternas värdeförändring Sagax är exponerat mot förändringar av fastighetsportföljens marknadsvärde. För att bedöma av fastigheternas marknadsvärde använder Sagax uteslutande externa värderingsföretag. Sagax bedömer att användandet av välrenommerade externa värderingsföretag skapar de bästa långsiktiga förutsättningarna för rättvisande och trovärdiga bedömningar av fastigheternas marknadsvärden. Sagax redovisar sitt fastighetsinnehav till verkligt värde enligt redovisningsstandarden IAS 40 Förvaltningsfastigheter, vilket innebär att fastigheternas koncernmässiga bokförda värde motsvarar deras bedömda marknadsvärde. Detta innebär att sjunkande marknadsvärden på Sagax fastigheter kommer att inverka negativt på Sagax resultat- och balansräkning. Sjunkande marknadsvärden kan inträffa bland annat till följd av försvagad konjunktur, stigande ränteläge eller till följd av fastighetsspecifika omständigheter som bland annat avflyttningar av hyresgäster, försämrad teknisk standard eller olyckor med materiella skador som följd. Drift- och underhållskostnader Hyresförhållandet för lager- och industrifastigheter karaktäriseras ofta av att hyresgästerna har ett relativt omfattande drift- och underhållsansvar. De driftskostnader som är av störst betydelse är fastigheternas el- och uppvärmningskostnader. Huvuddelen av dessa kostnader debiteras hyresgästerna direkt eller vidaredebiteras av Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 3

6 Sagax till självkostnad. Sagax exponering mot driftkostnadsförändringar är således relativt begränsad. Vid eventuella vakanser påverkas Sagax resultat inte bara av förlorade hyresintäkter utan även av kostnader för till exempel energi vilka tidigare täckts av hyresgäster. Finansiering Sagax finansiering består primärt av eget kapital och räntebärande skulder. De räntebärande skulderna är upptagna direkt av Bolagets fastighetsägande dotterföretag. Sagax saknar koncernexterna skulder och borgensåtaganden (proprieborgen). Detta innebär att det inte finns någon kontraktuell skyldighet från Bolagets sida att tillskjuta ytterligare kapital till dotterföretagen. Ovanstående innebär att de finansiella riskerna i Sagax primärt är hänförliga till dotterföretagen. Sagax har en relativt lång genomsnittlig återstående löptid på räntebärande skulder (3,8 år per 30 juni 2010) och behovet av refinansiering är därför begränsat under de närmaste åren. Det finns dock ingen garanti att framtida refinansiering kommer att kunna ske på skäliga villkor. Sagax långfristiga finansiering utgörs av bilaterala kreditfaciliteter samt en syndikerbar kreditfacilitet. Motparter i dessa faciliteter är svenska och utländska affärsbanker. I vissa fall löper faciliteterna med särskilda åtaganden om upprätthållande av exempelvis räntetäckningsgrad. Detta innebär att kreditgivare kan ges rätt att kunna påkalla återbetalning av lämnade krediter i förtid eller att kunna begära ändrade villkor för det fall dessa särskilda åtaganden inte uppfyllts av låntagaren. Sagax har i stor utsträckning avtalat bort krav på finansiella åtaganden (covenants) vid ingående av finansieringsavtal. Det är Sagax bedömning att faciliteterna har marknadsmässiga villkor. Ränterisk Räntekostnader är Sagax största löpande kostnad. Ränterisk definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar Sagax finansieringskostnad. Ränterisken är hänförlig till utvecklingen av aktuella räntenivåer. Per 30 juni 2010 uppgick de räntebärande skulderna till MSEK. Beräknat på Koncernens räntebärande skulder per 30 juni 2010 skulle en höjning av marknadsräntorna med 1,0 procentenhet ha ökat Sagax räntekostnader med 16,1 MSEK. Den genomsnittliga räntebindningstiden med hänsyn tagen till Sagax derivatavtal uppgick vid denna tidpunkt till 4,7 år. Detta innebär att Sagax förvaltningsresultat endast i begränsad utsträckning påverkas vid förändringar av det allmänna ränteläget. Valutarisk Sagax äger elva fastigheter i Finland och fyra fastigheter i Tyskland, vilket medför en exponering mot SEK/EUR-kursen. Fastigheterna är finansierade med eget kapital och banklån. Banklånen avseende de finska och tyska fastigheterna är denominerade i euro. Den 30 juni 2010 uppgick räntebärande skulder i euro till motsvarande MSEK. Marknadsvärdet på fastigheterna i Finland, Tyskland och Danmark uppgick vid samma tidpunkt till MSEK. Sagax nettoexponering, inklusive övriga värden i balansräkningen, mot SEK/EUR-kursen uppgick till 420 MSEK. Organisatorisk risk Sagax har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare. Sagax framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Sagax skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa nyckelpersoner skulle lämna sin anställning. Sagax har träffat anställningsavtal med medarbetare på villkor som bedöms vara marknadsmässiga. Operationella risker Sagax kan inom ramen för den löpande verksamheten komma att åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner, bristande kontroll eller oegentligheter. Ändamålsenliga administrativa system, god intern kontroll, kompetensutveckling och tillgång till pålitliga värderings- och riskmodeller är en god grund för att minska de operationella riskerna. Sagax investerade därför under i nya administrativa system. Miljörisk Utgångspunkten för ansvaret avseende föroreningar och andra miljöskador är enligt gällande miljölagstiftning att verksamhetsutövaren bär ansvaret. Sagax bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Emellertid kan det finnas hyresgäster som bedriver verksamhet som kräver särskilt tillstånd enligt miljöbalken, det vill säga är verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta efterbehandling av en fastighet är dock den som förvärvat fastigheten och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna ansvarig. Det innebär att krav under vissa förutsättningar kan riktas mot Sagax för marksanering eller efterbehandling avseende förekomst av eller misstanke om förorening i mark, vattenområden eller grundvatten i syfte att ställa fastigheten i sådant skick som erfordras enligt miljöbalken. Sådant krav kan komma att påverka Sagax negativt. Det är därför angeläget att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren samarbetar kring frågor om en verksamhets miljöpåverkan. Sagax genomför regelmässigt miljöanalyser av de fastigheter som Sagax överväger att förvärva. För närvarande har inga väsentliga miljökrav riktats mot Sagax. 4 Prospekt avseende inregistrering av obligationslån

7 Känslighetsanalys per 30 juni 2010 Nedan redovisas Sagax exponering för väsentliga risker i Sagax verksamhet. Känslighetsanalys per 30 JUNI 2010 Förändring Effekt på förvaltningsresultat, MSEK Ekonomisk uthyrningsgrad +/ 1 % +/ 6,6 Hyresintäkter +/ 1 % +/ 6,3 Fastighetskostnader +/ 1 % /+ 0,8 Upplåningskostnader vid nuvarande räntebindning och förändrat ränteläge 1 +/ 1 %-enhet /+ 16,1 Upplåningskostnad vid förändring av genomsnittlig räntenivå 2 +/ 1 %-enhet /+ 54,0 Förändring av valutakursen SEK/EUR +/ 10 % +/ 9,5 Ändrad hyresnivå vid kontraktsförfall / 10 % +/ 0,4 Förändring Effekt på resultat före skatt, MSEK Förändring av fastighetsportföljens marknadsvärde +/ 1 % 69,3 Förändring av valutakursen 3 +/ 10 % 31,6 1) Hänsyn tagen till finansiella derivat. 2) Hänsyn ej tagen till finansiella derivat. 3) Sagax nettoexponering mot valutakursen SEK/EUR består utöver intäkter och kostnader i euro även av tillgångar och skulder bokförda i euro. Angiven resultateffekt avser den totala resultatpåverkan som uppstår vid en förändring av valutakursen SEK/EUR. Skatter och ändrad lagstiftning Förändring av lagstiftning avseende bolagsskatt, fastighetsskatt och övriga skatter, exempelvis förändrade möjligheter till skattemässiga avskrivningar, kan komma att påverka Sagax resultat. Sagax har ackumulerade skattemässiga underskott. Ägarförändringar, som innebär att det bestämmande inflytandet över Bolaget förändras, kan innebära begränsningar (helt eller delvis) av möjligheten att utnyttja dessa underskott. Möjligheterna att utnyttja underskotten kan även komma att påverkas av ändrad lagstiftning eller rättspraxis. Koncernens underskottsavdrag vid utgången av 2009 uppgick till 727,8 MSEK. Sagax betalar fastighetsskatt för alla fastigheter utom tre och har i de flesta hyreskontrakt avtalat att denna kostnad ska överföras på hyresgästerna. Även ändrad lagstiftning eller rättspraxis, exempelvis hyres-, förvärvs- och miljölagstiftningen, kan få negativa konsekvenser för Sagax. Påverkan från större aktieägare Per 30 juni 2010, ägde David Mindus via bolag aktier i Sagax motsvarande cirka 8,5 procent av aktiekapitalet och 25,7 procent av rösterna. M2 Capital Management AB ägde cirka 6,0 procent av aktiekapitalet och 14,2 procent av rösterna och Familjen Salén ägde via bolag cirka 2,6 procent av aktiekapitalet och 7,8 procent av rösterna. LF Fastighetsfond ägde cirka 1,3 procent av aktiekapitalet och 4,0 procent av rösterna. Dessa innehav innebär att nämnda ägare har stort inflytande i Bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelse. Nämnda aktieägare kan också ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Sagax förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande. Risker relaterade till Obligationslånet Obligationslån kan innehålla element som medför särskilda risker för potentiella investerare. Obligationerna löper med en, relativt sett, hög ränta vilket är att se som en kompensation för den, relativt sett, högre risk som en investerare bär jämfört med en investering i exempelvis en statsobligation som löper med lägre ränta. Kreditrisk Om Bolagets finansiella ställning försämras är det sannolikt att kreditrisken förknippad med Obligationslånet kommer att öka, då risken ökar för att Bolaget inte kan infria sina åtaganden i enlighet med Obligationslånets villkor. Bolagets finansiella ställning påverkas av ett flertal riskfaktorer, av vilka ett antal har diskuterats ovan. En ökad kreditrisk kan medföra att marknaden prissätter Obligationerna med en högre riskpremie, vilket skulle påverka Obligationernas värde negativt. En annan aspekt av kreditrisken är att en försämrad finansiell ställning kan medföra att Bolagets kreditvärdighet minskar och att Bolagets möjligheter till skuldrefinansiering vid slutet av Obligationslånets löptid försämras. Ränterisk Obligationernas värde är beroende av ett flertal faktorer, av vilka en av de mest betydelsefulla över tiden är nivån på den generella marknadsräntan. En höjning av den allmänna räntenivån kan medföra att värdet på Obligationerna minskar. Den allmänna räntenivån är till stor del beroende av både den svenska och internationella ekonomiska utvecklingen och ligger utanför Bolagets kontroll. Likviditetsrisk Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Privatobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm i samband med att Finansinspektionen godkänner detta Prospekt. Bolaget kan dock inte garantera att en likvid handel i Obligationerna uppstår. För obligationslån existerar generellt en fungerande marknadsstyrd andrahandsmarknad. För lån med mer komplexa strukturer kan det vid inregistreringstillfället saknas etablerad marknad för handel och det kan förekomma att andrahandsmarknad aldrig uppstår. Detta kan medföra att innehavare inte kan sälja sina Obligationer vid önskad tidpunkt eller till kurser med en avkastning jämförbar med liknande placeringar som har en existerande och fungerande andrahandsmarknad. Bristande likviditet i marknaden kan ha en negativ inverkan på marknadsvärdet av Obligationerna. Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 5

8 Clearing och avveckling i Euroclears kontobaserade system Obligationerna är anslutna och kommer fortsättningsvis att vara anslutna till Euroclears kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper har givits ut eller kommer att ges ut. Clearing och avveckling vid handel med Obligationerna sker i Euroclears kontobaserade system liksom utbetalning av ränta och inlösen av kapitalbelopp. Investerarna är därför beroende av funktionaliteten i Euroclears kontobaserade system. Förmånsrätt Sagax ämnar söka en för Sagax ändamålsenlig och förmånlig finansiering. Detta innebär att upptagande av banklån med pantsättning av fastigheter kan komma att genomföras i takt med att fastigheternas färdigställandegrad möjliggör en sådan finansiering, vilken normalt utgör en prioriterad fordring på Bolaget. Obligationslånet utgör en oprioriterad förpliktelse för Bolaget. Detta innebär att innehavare av Obligationer, i händelse av Bolagets likvidation, företags rekonstruktion eller konkurs, normalt erhåller betalning först efter det att eventuella prioriterade fordringshavare, normalt sett med förmånsrätt till vissa tillgångar, har fått fullt betalt. Varje investerare bör vara medveten om att det finns en risk att den som investerar i Obligationer kan förlora hela, eller delar av, sin placering om Bolaget blir försatt i konkurs, genomför en företagsrekonstruktion eller likvideras. Ändrad lagstiftning Detta Prospekt samt villkoren för Obligationslånet är baserade på svensk rätt som gäller på datumet för detta Prospekt. Någon försäkran kan inte ges om inverkan av någon eventuell framtida lagändring eller ändring av administrativ praxis. Risk vid eventuell förtida inlösen Bolaget har enligt villkoren för Obligationslånet möjlighet att, i förtid, återköpa samtliga utestående Obligationer. Sker detta ska ett särskilt tilläggsbelopp erläggas. Det finns en risk att marknadsvärdet på Obligationerna är högre än det värde Bolaget har rätt att inlösa Obligationerna till. En förtida inlösen kan dock aldrig ske till en lägre kurs än nominellt 100 procent. 6 Prospekt avseende inregistrering av obligationslån

9 ANSVARIGA FÖR PROSPEKTET Den 20 maj 2010 emitterade Bolaget det Obligationslån som avses i detta Prospekt. Prospektet är upprättat med anledning av att Bolaget kommer att ansöka om inregistrering av Obligationerna på Privatobligationslistan vid Nasdaq OMX Stockholm och i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen om handel med finansiella instrument och i Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Bolaget ansvarar för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolaget har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Prospektet som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som har offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att Bolagets styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm 10 september 2010 AB SAGAX (PUBL) Styrelsen Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 7

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR

FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR FASTPARTNER AB (PUBL) PROSPEKT AVSEENDE INREGISTRERING AV OBLIGATIONSLÅN 2014/2018 OM HÖGST 500 000 000 KRONOR 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av FastPartner AB (publ)

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om högst 500 000 000 kronor samt av obligationslån 2012/2015, obligationslån nr 2, om högst 500 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

Registreringsdokument juni 2009

Registreringsdokument juni 2009 Registreringsdokument juni 2009 definitioner Med Sagax, Koncernen, Bolaget avses, om inte annat framgår av sammanhanget, AB Sagax (publ), organisationsnummer 556520-0028 inklusive dotterföretag. Med Remium

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2012/2015 om 250 000 000 SEK 10 oktober 2012 Arrangör Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fastighets

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER. årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER Obligationslån SEK 2011/2021 med 6,5 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning Obligationslån EUR 2011/2021 med 6,0 procents årlig ränta med kvartalsvis utbetalning

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III

ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III FASTIGHETER Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission III Att äga och förvalta fastigheter kräver

Läs mer

Wallenstam AB (publ)

Wallenstam AB (publ) Wallenstam AB (publ) Prospekt avseende obligationslån om 500 000 000 SEK med ISIN-kod: SE0006964524 19 maj 2015 Arrangör: Swedbank 1 Viktig information Med anledning av Wallenstam AB:s (publ) ( Bolaget

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2014/2019, serie nr 1, om högst 200 000 000 kronor DistIT AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av DistIT AB (publ),

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV STAMAKTIER AV SERIE B I KLÖVERN AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV STAMAKTIER AV SERIE B I KLÖVERN AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV STAMAKTIER AV SERIE B I KLÖVERN AB (PUBL) Viktig information Referenser till Klövern eller Bolaget i detta prospekt avser Klövern AB (publ), organisationsnummer 556482-5833. Vid

Läs mer

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II

Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon II Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (Publ) Emission II Att äga och förvalta fastigheter kräver en väl fungerande

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier i Catena AB (publ) Oktober 2013

Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier i Catena AB (publ) Oktober 2013 Prospekt avseende upptagande till handel av stamaktier i Catena AB (publ) Oktober 2013 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Catena i enlighet med lagen (1991:980) om handel

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KLÖVERN AB (PUBL) Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Retail Distributor Viktig information Referenser till Klövern eller Bolaget i detta prospekt avser

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i Concent Hyresfastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Generellt Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Concent Hyresfastigheter AB (publ) ( Concent Hyresfastigheter

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) Swedbank Markets VILLKOR I SAMMANDRAG Emissionskurs Emissionskursen i erbjudandet förväntas komma att fastställas inom intervallet 30 34 kronor

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Viktig information VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Real Holding i Sverige AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Heimstaden AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Heimstaden AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Heimstaden AB (publ) Sole Manager and Bookrunner VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Heimstaden AB (publ) med

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I xxx INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT 1 viktig information till investerare VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier A group of retail assets Sweden AB (publ) Sole manager and bookrunner. Retail selling agents

Inbjudan till teckning av preferensaktier A group of retail assets Sweden AB (publ) Sole manager and bookrunner. Retail selling agents Inbjudan till teckning av preferensaktier A group of retail assets Sweden AB (publ) Sole manager and bookrunner Retail selling agents Viktig information och definitioner Referenser till Agora eller Bolaget

Läs mer