Allmän avtalsrätt. ! Den som utsätts för avtalsbrott måste begränsa skadeverkningarna - netigation of! harm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmän avtalsrätt. ! Den som utsätts för avtalsbrott måste begränsa skadeverkningarna - netigation of! harm"

Transkript

1 Allmän avtalsrätt Lösningsschema 1. Finns avtalsbundenhet? a. Culpa in Contrahendo? b. Ogiltighet? 2. Avtalets innehåll! -Tolkning! -Jämkning 3. Avtalsbrott? 4. Påföljder! - Skadestånd (Det positiva kontraktsintresset skall ersättas, man har alltid rätt till! skadestånd förutsatt att adekvat kausalitet föreligger mellan avtalsbrottet och! skadan - skall vara en normal och förutsebar konsekvens av avtalsbrottet)! - Fullgörelse (in natura dvs avhjälpande/omleverans etc. - får inte vara onödigt! betungande)! - Hävning (avtalsbrottet måste vara väsentligt, se rambergs bok för exempel - vi ska! kunna det inför tentan.) - Vid entreprenad-/konsultavtal har hävning endast effekt för! framtiden.! - Prisavdrag (mellanskillnaden mellan det man har betalat och marknadspriset för! det man faktiskt har fått, prisavdrag för consulting är oftast hela arvodet, man har! alltid rätt till prisavdrag.)! - Innehållanderätt! Den som utsätts för avtalsbrott måste begränsa skadeverkningarna - netigation of! harm Tentatips Allt handlar om att Christina måste fatta att vi har förstått huvudreglerna. Jävligt bittert att kasta sig in på undantagen och missa huvudreglerna. Vad är huvudmeningen med den här rättsregeln Typiska frågor Avtalsingående! Det bollas avtalsförslag mellan parterna, har dom kommit så långt att avtal har! slutits - gå inte in i anbud-accept modellen för lätt, är dom bara på! förhandlingsstadiet eller har dom nått point of no return. In contrahendo vs. In! contractu! Brukar kompletteras med Culpa in Contrahendo! Har dom slutit ett avtal. Nej, det har dom inte. Kan dom då vinna något på culpa in! contrahendo. Fullmakter! Det relevanta är ställningsfullmakter (det är assvårt att ge ett säkert svar på en! sådan fråga) - den som skriver tentan vill höra att det är skitsvåra grejer och att det! finns grejer som både talar för och emot fullmakten. Svaret skall vara av

2 ! problematiserande karaktär. Handelsbruk, hur tredjeman har uppfattat saken och! om man kan lägga huvudmannen till last hur han har organiserat sin verksamhet.! Obehörig vinst kan även vara en del av fullmaktsfrågan. Någon har inte fullmakt att! utföra en tjänst men gör det. Någon tjänar på något som inte är avtalat.! Tredje man kan inte få ersättning för falsus procurator 25 AvtL, i så fall kan han! få på obehörig vinst. 3:e man får ersättning för obehörig vinst då huvudmannen har! fått diesel för att huvudmannens fullmäktige tagit emot den.! Om den fullmäktige ljuger kan tredje man dock få för 25 AvtL.! Brukar kompletteras med avtalstolkning Ogiltighetsförklaring/jämkning av avtal! Man kommer alltid in på 36 AvtL, det kan vara lite kul att åberopa dom andra! (typ ocker och svek - är snyggt på tentan, ger exempel på vad som är oskäligt) -! säg att dom ger stöd till 36 oskälighet.! Kan komma en extra fråga på 32 AvtL om misstag.! När man befinner sig i 36 AvtL så måste man yttra att den handlar om 3 helt olika! saker (huvudregeler) 1.! Oskälighet i sig - Ett avtal är väldigt sälla oskälig i sig. 2.! Oskälighet vid ingåendet (stöd dig på som kommer innan 36 AvtL) 3.!! Oskälighet vid ändrade förhållanden. Vardera part bär risken för ändrade!! förhållande = mening som måste vara med för att man skall få poäng. Är!! extremt jävla svårt att rucka på den huvudprincipen!! Kan vara flera av dessa punkter tillsammans t.ex ! Gör sedan sammanvägning Culpa in contrahendo! Skall delas upp i två frågor. 1. Är det oacceptabelt beteende 2. Om det är svinaktigt! beteende, hur mycket skall det kosta - den skada som motparten har lidit pga det! svinaktiga beteendet - ofta förknippad med kostnader som mandrar på sig från det! att motparten vet att han inte vill avtal till dess att han yttrar att han inte vill det.! På tentan skall man komma fram till att man i princip aldrig kan få pengar för culpa! in contrahendo pga bevisbörda. 0 poäng enbart för statement att det är svårt att få! ersättning, måste finnas en väg dit.! Huvudregeln är att culpa in contrahendo finns. Avtalstolkning!! Det viktiga är att man skall ta hänsyn till väldigt många olika faktorer och!! väga samman dem.!! Ordalydelsen är en väldigt viktigt tolkningsgrund, men det finns flertalet andra!! faktorer som är viktiga (t.ex. det som ahr sagt innan/efter avtalet ingicks, vad!! som är syftet och ändamålet med avtalet och vad som gäller enligt dispositiv!! rätt, standard avtal (battle of forms, betungande/överraskande etc. - när jag

3 !! ser på det här avtalet så tycker jag att det ser betungande ut, jag har inte så!! bra koll på vad som gäller i branschen och måste kolla upp det för att ge ett!! säkert svar, dock så vet jag att det är vanligt med ställningsfullmakt när man!! handlar med bilar. = tentasvar)). Gå allt efter den mall som christina har!! använt sig av under seminarier!! Force Majeure vs Hardship!! Force Majeure = Dröjsmåls friskrivning - friskrivningarna kan tolkas väldigt!! fritt. En ömsesidig klausul är inte bättre en ensidig för köparen. Köparen!! kan ju enbart komma i dröjsmål då det gäller dröjsmål.!! Hardship = Betydligt bättre för köparen, då den är oerhört mycket mojsigare -!! handlar om oförutsedda händelser som rubbar avtalsbalansen väsentligt. Kommer inte frågor om påföljder. Svaret behöver inte mynna ut i att man kommer fram till vem som vinner, så länge man behandlar de relevanta rättsfrågorna. Citat från föreläsningar/seminarier Hänvisning till standardavtalet skedde nära inpå avtalsslutet och innan arbetsprestationerna utfördes, passiviteten bli därmed bindande. Resonera så på tentamen. Christina hälsar: Lycka till med fullmakt på tentan, det är helknasigt. Svar på tentan: Fullmakt är svårbedömt, fullmaktsrätten är under utveckling - jag har därför inte ett givet svar på frågan. Det är bättre att vara tjatig på tentan, om det är två olika yrkanden som prövas med samma grunder så skall man nämna grunderna två gånger. VAR INTE LAT! Skriv för en icke-jurist, utgå från huvudregeln och förklara hellre för mycket än för lite på tentan Avtal Avtalsuppkomst 1. Förhandlingsstadiet (In contrahendo) - Som ett krogragg / att vara fri 2. (Letter of Intent) - Som att förlova sig 3. Avtalsbundenhet (In contractu) - Som att vara gift / hamna i fängelse 4. Tidens slut eller Fullgörelse eller Avtalsbrott/Påföljder Erbjudande till obegränsad krets bindande Re intregra-bestämmelsen = 39 AvtL Bundenhet kan inte inträffa successivt (man kan inte vara halvgravid), däremot kan avtalsinnehållet utvecklas och växa fram successivt. (ex. 45 KöpL, om parterna inte har avtalat om pris fylls avtalet ut med skäligt pris )

4 Passivitet kan ge upphov till bundenhet (undantag från HR om avtalsfrihet) - ju mer illojal passiviteten är desto större är sannolikheten att man blir bunden. se t.ex. NJA 2006 s. 638, 4, 6 och 9 AvtL.. Avtalsbundenhet tillkommer genom en samstämmig partsvilja (viljeprincipen) som kommer till uttryck (förklaringsprincipen) och där parterna litar på varandra (tillitsprincipen). Due diligence = Undesökning av objektet Signing Closing Dissens Öppen = Parterna är medvetna om att de har lämnar icke-identiska förhandlingsförslag Dold = Parterna inte har insett att det har förelegat oenighet. Trots dissens går det dock inte att unscramble the eggs - giltighetsprincipen Culpa in contrahendo se NJA 1990 s. 745 Steg 1 Har någon betett sig svinaktigt? Steg 2 Har motparten dragit på sig kostnader till följd av svinaktigt beteende. Ogiltighet av helt/delvis fullgjort avtal 1. Restitution (förpliktelserna skall återgå) - analogi 64 KöpL 2. Ersättning - analogi 65 KöpL 3. Skadestånd pga klandervärt beteende - SkL 2:2 Battle of forms Vanliga standardavtal vinner oftast företräde (speciellt om det är handelsbruk eller är ett sk agreed document (dvs bransch-standradavtal)). Huvudregeln är att det sist tillkomna villkoret står över det först tillkomna. Om inget avtal står över det andra blir istället dispositiv lagstiftning tillämplig, i slutändan är en helhetsbedömning det mest relevanta. Avtalstolkning Norminriktad analys = Dispositivrätt, handelsbruk, partsbruk, sedvänja agerar gap-filler, avtalet tolkas så att det medför det minst betungande resultatet för den förpliktiade (minimiregeln, den som vill ändra en klausul står ansvaret för det, ex. villkor som strider mot dispositivrätt). Ändamålsinriktad analys = Ganska flummigt, parternas ändamål/syfte med avtalet bestämmer innehållet. Systeminriktad analys = Enskilda avtalsbestämmelser tolkas så att de harmoniserar med övriga avtalsbestämmelser.

5 Illojalitetsanalys = Den part som känt till att motparten har uppfattat avtalet på ett annat sätt än han själv blir bunden av motpartens uppfattning Omständigheter före/efter avtalstidpunkten = Påverkar avtalsbedömningen Skälighetsinriktad analys = Öppen kontroll, Fastställer avtalsinnehåll A, kosntaterar att A är oskäligt och bör vara B. Dold Kontroll, Fastställer avtalsinnehåll B (genom avtalstolkning). Oklarhetsregeln = Finns inte, kan dock nyttjas vid B2C se 10 AvtalsvillkorsL för konsumenter Soppmetoden - memorera för AB på avtalstolkningsfrågor på tentamen se NJA1992 s. 439 Skjut med hagelbössan och inte salongsgeväret. - Avtalets ordalydelse - Avtalets ändamål/syfte (det mest relevanta vid avtalstolkning) - Avtalets systematiska uppbyggnad - Dispositiv rätt - Handelsbruk - Illojalitet - Partagerande före/efter avtalstidpunkten - Skälighetshänsyn Faktorer för objektiv avtalstolkning (C. Ramberg) Dispositiv rätt (lagar/principer) Ordalydelsen Avtalspreliminärer (det som har sagts/gjorts in contrahendo) Efterföljande agerande (det som har sagts/gjorts in contractu) Passivitet (illojal) Ändamål & Syfte Följande kriterier är viktiga enligt HD - Avtalspreliminärer - Omständighet vid sidan av avtalstexten (konkludent handlande/passivitet) - Ordalydelse - Rättslig bakgrund (dispositiv lag, handelsbruk, skälighet) - Ändamålet med avtalet - Avtalets sammanhang Den som hävdar något som frångår dispositiv rätt, handelsbruk etc bär bevisbördan. 36 AvtL oskälighetsbedömning! Ekvivalensprincipen - Det är tillåtet att göra en god affär, så länge den inte är! oskäligt god, det är dock svårt att hävda att ett pris är oskäligt högt, det måste! oftast styrkas av Alltid oskäliga avtalsvillkor: a) friskrivning vid personskada b) begränsning av konsumentens rätt vid avtalsbrott c) haltande bundenhet av kvalificerat slag d) ensidigt föverkande av förskott e) oproportionerlig ersättning för utebliven betalning f) ensidig rätt till godtycklig uppsägning

6 g) uppsägning av avtal med obestämd varaktighet utan rimligt varsel h) automatisk förlängning av avtal med bestämd varatighet i) bundenhet utan insyn i avtalsvillkoren j) ensidig villkorsändring utan angivet skäl k) ensidig ändring av egenskap hos vara eller tjänst utan giltigt skäl l) pris fastställs eller höjs vid leverans utan rätt för konsument att frånträda avtalet m)ensamrätt för näringsidkaren vid tillämpning och tolkning n) begränsning av befogenhet för representant; villkor om iakttagande av formkrav o) ensidig fullgörelseplikt p) rätt att företa överlåtelse som kan inskränka konsumentens säkerhet q) konsumentens rätt att gå till domstol inskränkning, tillgång till bevismedel inskränks orättmätigt, bevisbördan läggs oriktigt på konsumenten r) illojalt handlande 36 AvtL är även tillämplig på B2B, analogi 2 AVLN - skall dock nyttjas restriktivt Offentlig-/näringsrättsliga skyldigheter kan få betydelse när man skall jämka ett civilrättsligt avtal med 36 som grund - se kreditprövning NJA 1999 s. 304 och 408 Forcemajuere (ensidig befrielseklausul) vs. Hardship (ömsesidig klausul)! Rekvisit (samtliga 5 måste vara uppfyllda): Rubbad balans, Utifrån kommande,! Oförberett (ej i beräkningen), Går ej att förebygga eller ersätta, Avtalets! riskfördelning (är svåraste!kriteriet att förstå) Friskrivningar Från allt skadeståndsansvar = ok Från grov vårdslöshet och uppsåt ok (Förutsättningsläran) Skall tillämpas ytterst restriktivt (aldrig vid kontraktsbrott). Ramberg menar på att 36 AvtL går före förutsättningsläran, Hellner menar på att förutsättningsläran går före 36 AvtL. Huvudregeln är att man själv står risken för ändrade förhållanden. På tentafrågor så förlorar den som påstår sig inte vara bunden av avtalet. Förutsätter att 1. Det har förelegat en förutsättning 2. Att förutsättningen har varit synbar för medkontrahenten 3. Att förutsättningen varit tillräckligt väsentlig så att den inverkat bestämmande på förutsättningskontrahentens vilja att ingå avtalet på överenskommna villkor 4. Det är skäligt att lägga risken för förutsättningsfelet på den andra parten. Pactum turpe Rättsläget är relativt oklart Avtal om svarta pengar är inte pactum turpe, men abortavtal är det. Påföljder vid avtalsbrott a) rätt att innehålla sin egen prestation = detentionsrätt b) fullgörelse c) prisavdrag d) hävning (avtalsbrottet måste vara väsentligt

7 e) skadestånd Utgångspunkten är att den som har drabbats av avtalsbrottet får bestämma påföljd och skall sättas i samma ekonomiska läge som om avtalet hade fullföljts. Avbeställning Subtraktionsmetoden = Får ersättningen för de kostnader man har haft Additionsmetoden = Får ersättning för kostnader + vinst Condictio indebiti Betalningsmisstag, betalningen skall återgå! Undantag: Mottagaren är i god tro och har inrättat sig därefter.! Banker har svårt att häva condictio indebiti då man beaktar partsförhållandet. Negotiorum gestio Tjänster utan uppdrag Huvudregeln är att en person inte kan binda annan än sig själv - vid nödsituationer gäller dock inte detta. Hittelön Skall betalas till den som upphittar borttappad egendom Obehörig vinst Gäller då varken ersättning på avtalsrättslig grund eller utomobligatoriskt skadestånd kan utgå Rekvisit 1. Det ska föreligga ett berikande (vinstargument). 2. Berikandet skall vara obehörigt (obehörighetsargumentet) 3. Berikandet ska ha skett på någon annans bekostnad (skadeargumentet) 4. Den berikade parten ska inte ha befogad ansvarsfrihetsgrund. Fullmakt AvtL gäller ej vid fullmäktiges agerande - praxis. Behörighet = Vad den fullmäktige kan göra (vid ställningsfullmakt framgår detta av sedvänja - som tredjeman oftast inte har någon koll på) Befogenhet = Vad den fullmäktige får göra Då det varken framgår av sedvänja eller praxis att en anställd i samma ställning skulle kunna ingå avtal av en helt annan art så ligger risken på motparten, huvudmannen blir alltså inte bunden. Det är aldrig relevant i mellanmansrätt huruvida kunden är konsument eller näringsidkare. Det krävs mycket för att tolerans/kombinationsfullmakt skall komma till.! Toleransfullmakt = Likartade handlingar som godkänns En ställningsfullmakten är väldigt liten, vid mer omfattande rättshandlingar krävs oftast en skriftlig fullmakt.

8 Avtalsförhållanden 3:e man Köpavtal Huvudman Fullmäktige Anställnings-/Sysslomanna-/Uppdragsavtal Huvudman Om avtal inte uppstår så kan 3:e man få skadestånd av fullmäktige - 25 AvtL 3:e man binds aldrig av något avtal. Om avtal som strider mot befogenheten kommer till stånd så kan huvudmannen få skadestånd av fullmäktige på kontraktsrättsliga grunder & 18 kap. HB om huvudmannen kan visa på faktisk ekonomisk skada. Falsus Procurator = 3:e man kan endast få skadestånd från fullmäktige i det fall det rör sig om felaktig 18 AvtL. Olika typer av fullmakt 18-fullmakt - Meddelande från Huvudman till Fullmäktigen om fullmakt Självständig fullmakt - Meddelande från Huvudman till 3:e man om fullmakt Ställningsfullmakt - Meddelande (indirekt / genom sedvänja) från arbetsgivare till 3:e man om fullmakt Toleransfullmakt - Meddelande (genom att man tolererar fullmäktiges agerande) från huvudman till 3:e man. Kombinationsfullmakt - Meddelande (genom en helhetsbild) från huvudman till 3:e man. Återkalla fullmakt Genom meddelande till 3:e man På samma sätt som fullmakten gavs.

9 Köprätt Lösningsschema - Köprätt Strukturera svaret enligt följande: 1. Föreligger ett avtal 2. Vad är skyldigheterna 3. Föreligger ett avtalsbrott 4. Vad är påföljderna Vid skadestånd 1. Man har rätt till skadestånd 27 1 st. 2. UNDANTAG: Kontrollansvar - om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han skälingen inte kunda förväntas räkna med vi köpet och var följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit st. = Force Majeure st. - om felet beror på säljaren så har köparen rätt till skadestånd - men inte för indirekt förlust st. Köparen har alltid rätt till ersättning om dröjsmålet beror på försummelse är en helvetiskt sjuk som vi måste lära oss: a. Första meningen = Det positiva kontraktsintresset b. 2 st. Man har rätt till indirekt förlust! Säljarens dröjsmål 22 (skadestånd) 27 Skadestånd - (dock inte kontrollansvar eller 67 2 st - men inte om försummelse) 28 är en egen väg till skadestånd, är inte kopplad till 27 - Köparen har rätt till skadestånd för de kostnader han har haft pga att säljaren inte meddelade om dröjsmålet.! ex. köparen råkar ut för force majeure men meddelar inte det - blir ändå! skadeståndsskyldig 29 - Köparen måste reklamera felet för att ha rätt till skadeståndsskyldighet 67 - Indirekt/direkt-förlust, ok att stoppa en fabrik om det kostar mindre än att sätta in en ersättningsmaskin för att hindra att fabriken stoppas = blir då en direkt förlust istället för en indirekt förlust 70 - Skadebegränsning och jämkning Säljarens fel 30 - (skadestånd) 40 - Skadestånd- dock inte kontrollansvar st., 28 är tillämplig och indirekt förlust 67 2 st. gäller inte. - stora skillnaden mot dröjsmål är särskilt utfäst - garanti 32 - Reklamation 67 - som innan 70 - som innan Vid dröjsmål är det väldigt ofta pga av försummelse Att slippa skadeståndsansvarighet vid fel pga kontrollansvar är i princip omöjligt. Man kan aldrig slippa skadeståndsansvar pga kontrollansvar - kommer du till den slutsatsen på en tenta så har du nog hamnat fel. Särskild utfästelse - En garanti Jag vill ha zinkfri olja. Det har jag. Lovar du att den är zinkfri. Jaaaa = särskild utfästelse = skadestånd pga allmän avtalsrättslig princip

10 Vid produktskada så skall man inte tillämpa 40 KöpL - utan SkadeståndsL eller AvtalsL Reklamation 1. Hur omfattande är undersökningen? - Måste man undersöka? 2. Starttidpunkten för reklamationen, när börjar reklamationsfristen? - borde eller faktisk kännedom 3. Vad är skälig tid? 4. Kontrareklamation? - Har säljaren börjar diskutera kring reklamation 5. Grov vårdslöhet och tro & heder, kände säljaren till felet? Tentatips - Köprätt Vilken avtalstyp? - 65% sannolikhet Köpavtal, Vilken sorts köp är det? KöpL KKöpL CISG Annan typ av avtal: 1. Kredit. (KKrL (B2C) vs. Avtalet(B2B)) - 5% sannolikhet 2. Tjänster (KTjL (B2C)) - 27 sannolikhet! Immateriella tjänster! Förvaring 3. Kommission/Agentur - 2% sannolikhet Köp Vilket avtalsbrott? Fel vs. Dröjsmål - välj rätt tunnel i KöpL Reklamationsfrågor älskar alla som skriver tenta (har man påtalat avtalsbrottet i tid) - extra skojigt vid fel. Påföljder Vissa elaka examinatorer, gillar att testa oss på att vi kan Skadestånds Sen brukar vissa twista till det med avbeställningsrätt (man får alltid avbeställa, är dyrt för näringsidkare, billigt för konsumenter) Kan komma en till twist om firskrivning (trots att det kommer på allmän avtalsrätt - svara då likadant) Köprätt Allmänt Formalavtal = Formkrav Konsensualavtal = Överensstämmande viljeförklaringar Optionsavtal = Avtal om att i framtiden få köpa en viss produkt. Specieköp = Om det bara finns en specifik eller uppmärkt vara. Genusköp = Om det finns ett flertal identiska varor till salu.

11 Detentionsrätt (KöpL 49 1 st., KKL 36 ) = Rätt att hålla inne sin prestation tills dess att motparten presterar. Retentionsrätt = Rätt att hålla inne annans egendom tills dess att betalning sker Samtidighetsprincipen = Man behöver inte betala innan man får varan. Resultatförpliktelse - Förpliktelse definierad genom resultat Omsorgsförpliktelse - Förpliktelse om att eftersträva ett visst resultat. Inom köprätten så är huvudregeln att parternas förpliktelser är resultatförpliktelser.! Vad skall presteras? KöpL 17-20! Vilken kvantitet skall presteras? KöpL 17! Var skall prestationen ske? 6-7 KöpL! När skall prestationen ske? 9 KöpL! Vem skall prestera?! Påföljder vid avtalsbrott! Kan finnas rätt att kräva att motparten rättar sin prestation! Kan finnas rätt att kräva fullgörelse av avtalet 23 KöpL! Kan finnas rätt att häva avtalet 25 KöpL! Kan finnas rätt till ersättning för att motparten inte fullgjort sin prestation 27 KöpL Vid internationella köp är huvudregeln ärr det är köparens nationella lagstiftning som är tillämplig. Bevisbörda Den som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden har bevisbördan för sitt påstående. Indirekt bestämmning av priset KöpL 46 kan tillämpas analogt vid konsumentköp Faktura 47 KöpL Köparen är bunden av det pris som står i fakturan, förutsatt att denne inte reklamerar till säljaren att han inte godkänner priset. - skall inte tillämpas analogt på konsumentköp Transport Köparen har bevisbördan när det gäller att visa på att en vara varit felaktig innan transport, det räcker dock med att det kan presumeras vara så att fel förelåg innan transporten. Fritt levererad = risken övergår först då varan har kommit fram till köparen Incoterms reglerar/definierar riskövergång i en skala! Säljaren gör inte ett skit! EXW = Säljaren skall ställa varan till köparens förfogande på angiven leveransplats,! risken går över på köparen när varan har avlämnats.!! Säljaren överlämnar varan till transportör:! FCA = Säljaren skall avlämna varan på den plats som anges med klausulen.

12 ! FAS = Varan skall levereras till lastningshamn, risken övergår när varan placeras! vid fartygets sida.! FOB = Varan skall leveras till lastningshamn, risken övergår när varan är på fartyget! FOB additional service = FOB + säljaren fixar transport åt köparen! FOB stowed = FOB + säljaren skall lasta varorna på fartyget! När man inte har preciserat vem som står för lastningskostnaderna så är det! customs of the port som gäller! Säljaren ombesörjer transport! CFR används vid sjötransport, risken övergår när varan är på fartyget! CPT används vid alla transporter, risken övergår när varan avlämnas till fraktförare! som utsetts för transport! Säljare åtar sig att ombesörja transport och försäkring fram till den överenskomna! orten.! CIF används endast vid sjöstransport - säljaren skall teckna försäkringen, men! riskövergång sker när varorna är på fartyget.! CIF landed = CIF + varorna skall lassas av i destinationshamnen.! CIP är som CPT fast säljaren skall teckna försäkring.! I CFR och CIF är det relevant att bestämma vem som skall stå för! avlastningskostnad. liner terms är vanligt, då slipper köparen betala.! Säljaren står för i princip allt! DAF, DES, DEQ, DDU och DDP.! DDP = Risken övergår först när varan har anlänt till destinationsorten.!! Fraktifritt = CPT/CFR Incoterms = Handelsbruk. Begreppet avlämnande Är det nav som köprätten snurrar kring, används vid ett flertal situationer.! Säljarens dröjsmål, 22 KöpL! Risken för varan, fråga om när risken övergår från säljaren till köparen, 13 1 st! KöpL. - enligt vad parterna har avtalat om eller 6-7 KöpL! Tidpunkten för felbedömningen, 21 1 st. KöpL som hänvisar till 13 1 st.! När parternas prestationer skall utväxlas, 10 1 st och 49 KöpL! Fördelning av kostnader och intäkter 11 och 79 KöpL Vid hämtningsköp - När köparen har tagit emot varan, 6 KöpL Vid transportköp - Inom samma ort (är det område där säljaren vanligen utför transporter - skall vara ett och samma tätortsområde typ hela stockholm och inte bara stockholms kommun) Varan är avlämnad när den överlämnas till köparen. 7 1 st.!! När varan överlämnas till den förste transportör som åtagit sig transporten!! från avsändningsorten eller om säljaren själv utför transporten, när varan!! överlämnas till köparen st. KKL 6 - Varan är avlämnad när den kommit i köparens besittning

13 Tidpunkten för avlämnandet, 9 KKL 8 2 st. RIsken för varan och riskens övergång 12 Risken för varan innebär att stå ansvaret för att varan skadas eller förstörs av olyckshändelse som inte beror på motparten KköpL 8 1 st 13 1 st, risken övergår när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 och st, vid köparens dröjsmål övergår risken när varan är klar att avlämnas 13 3 st, köparen skall hämta varan på annan plats än hos säljaren KköpL, 8 2 st, risken övergår när varan avlämnas, dock KköpL 20 2 st Huvudregeln inom civilrätten är att den som innehar föremålet står risken för föremålet. Fel Faktiska fel En avvikelse gentemot vad man har avtalat om föreligger, man beställer en röd bil men får en grå Rättsliga fel När tredje man har äganderätt/panträtt/etc. i varan KöpL Hemulansvar Det räcker med att tredje man yrkar på att han har äganderätt för att fel skall föreligga. Immaterialrättsliga fel CISG art Säljaren skall avlämna varan utan dolda immaterialrättsliga baggage. Rådighetsfel = Köparen kan inte nyttja varan på grund av föreskrift eller beslut från myndighet - finns inte i KöpL/KKL, dock i JB Dock bör det betraktas i ljuset av 17 KöpL - då det är en avvikelse från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Farliga Varor KKL 18 - Förbjudet att sälja varor i strid med 27 och 36 Produktsäkerhetslagen Varan får inte säljas av dess användning medför påtaglig risk för hälsa, liv etc. Produktansvar CISG täcker endast egendomsskador - art. 5 KöpL 67 1 st. 2 p. - ersätttning för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan KKL Säljaren ansvarar för skada, gäller även ifall det handlar om skada för köparens familjemedlem. Konsumenter kan få ersättning på 3 sätt KKL, PAL (självrisk 3500:-), SKL Köparens undersökning av varan Undersökning av varan före köpet, 20 2 st

14 Undersökning av varan efter avlämnandet, 31 1 st (enlighet med god affärssed) KköpL innehåller ej regler om köparens undersökning av varan Köparen får inte åberopa sådan fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet, 20 1 st NJA 1996 s. 598 (Rune E. vs. Bengt R) Fråga om undersökningsplikt Om säljaren lämnar lugnande besked så minskar undersökningsskyldigheten i samband med att man tittar på varan före köpet. Undersökningsplikt Före köpet Ingen plikt att undersöka varan, men om man tittar på den så triggar man en undersökningsplikt, fel som man borde ha upptäckt får man inte komma dragandes med. Efter köpet Plikt att undersöka varan och reklamera fel. Befintligt skick - om man uttryckligen säger att den säljs i befintligt skick så kan man aldrig åberopa fel, 19 3 st. KöpL handlar om det fall då man snubblar över begreppet befintligt skick eller att det smygs med i avtalet - om säljaren uttryckligen säger att han säljer den i befintligt skick och inte vill bära felansvar så kan man aldrig åberopa fel i varan! Observera att jag inte bär något felansvar = gör 19 3 st. oanvändbar Tidpunkten för felbedömningen Riskövergången, varans avlämnande, 21 1 st, KköpL 20 1 st Säljarens ansvar efter riskövergången, 21 2 st,! KköpL 20 3 st KköpL 20 2 st, köparens dröjsmål med att avhämta varan varvid varan försämras på grund av sin egen beskaffenhet KköpL 20 a - presumtionsregel vad gäller fel som visar sig inom sex månader efter varans avlämnande. Detta gäller inte om felet är oförenligt med varans eller felets art. Reklamation enligt köplagen Reklamation, meddelande om att en part vill rikta en köprättslig påföljd mot andra parten Neutral - särskild reklamation Neutral reklamation finns endast vid fel, 32 1 st, vilket innebär att köparen meddelar säljaren att varan är felaktig. Särskild reklamation innebär att en part anger vilken påföljd han avser att rikta mot andra parten Särskild reklamation vid dröjsmål, 23 3 st (fullgörelse), 29 (hävning, skadestånd), 52 3 st, 53 3 st (fullgörelse) och 59 (hävning, skadestånd) Särskild reklamation vid fel, 35 (avhjälpande och omleverans) och 39 2 st (hävning) Befarade avtalsbrott KöpL 61-63, CISG

15 KöpL tillämpas analogt på konsument förhållanden Stoppningsrätten Motpart får inställa fullgörelse då denne kan ha befogad misstanke om att man inte kommer fullgöra sin del av en västenlig del av avtalet- kass formulering men du fattar. Hävning på grund av befarat avtalsbrott 62 KöpL, 72 CISG stränga krav för att få häva - det skall stå klart att avtalsbrott föreligger, samma krav som när fullbordat avtalsbrott föreligger motparten kan häva hävningen genom att fullgöra avtalet man behöver inte meddela om hävning ifall motparten meddelar att denne inte tänker fullgöra avtalet - 72 CISG, gäller även för köp i sverige - trots att det inte är reglerat Hävning vid successiva leveranser Dröjsmål eller felaktig delleverans kan ge köpare rätt att häva köpet i fråga om delleveransen st. KöpL, 25 för försening, 39 för fel Köparen kan även häva hela avtalet ifall denne har fog för att tro att kommande delleveranser kommer innefatta samma avtalsbrott st. KöpL Proratering Om köparen godtar partiell fullgörelse och säljaren kan göra det så skall han leverera den del som inte har drabbats av hindret. - Gäller det flera kunder så skall säljaren leverera proportionerligt till var och en av dem = proateringsprincipen t.ex. skall leverera 300 varor men får bara fram 200, skall då leverera ⅔ till varje köpare Konkurs Konkursboet blir part i avtalet st. Motpart får häva avtalet ifall konkursboet inom skälig tid inte meddelar att det vill inträda avtalet eller för den delen inte fullgör sina förpliktelser Skadestånd I SKL förutsätts att motparten varit vårdslös I PAL förutsätts inte vårdslöshet I KöpL är ansvaret strängt - men begränsas till vad som rimligen kan förutses - adekvat kausalitet. Skadeståndsförutsättningar Köplagen innehåller kontrollansvar, 27 1 st och 57 1 och 2 st och culpaansvar, 27 4 st, 40 3 st och 57 4 st och garantiansvar (särskilt utfäst), 40 3 st Kontrollansvaret = Såväl säljaren som köparen antas kunna kontrollera fullgörelsen av prestationerna. Ansvarsfrihet uppnås endast om det föreligger händelser utom kontroll - force majeuere

16 Ansvaret bygger på principer som återfinns i 79 CISG: Rekvisit för ansvarsfrihet 1. Ett hinder skall föreligga (hinderrekvisit) 2. Utom den prestationskyldige partens kontroll (kontrollrekvisit) 3. Som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet (oförutsebarhetsrekvisit) 4. Att han inte skäligen kunde ha undvikit och övervunnit hindret och dess följder. (aktivitetsrekvisit) I praktiken så gör man en samlad bedömning av omständigheterna. Beräkning av avbeställningsersättning enligt KöpL och CISG 52 2 st- KöpL - avser endast tillverknings- och anskaffningsköp som skall tillgodose köparens särskilda intresse. skadestånd beräknas med tillämpning av KöpL. Beräknas enligt: Additionsmetoden - Man adderar alla säljarens utgifter Subtraktionsmetoden - Man tar det avtalade priset - de kostnader som säljaren har sparat på avbeställnignen Syftet med det positiva kontraktsintresset skall uppfyllas. PAL Om slutkunden vänder sin reklamation till detaljisten så får detaljisten regressa tillbaka till den som står för felet. - KKL Om slutkunden väljer att nyttja PAL så får han vända sig till vem han vill i säljledet, men alla som står innan tillverkare/importör har rätt att hänvisa till tillverkaren/importören som har primärt ansvar. - Slutkunden får stå för självrisk på 3500:- Vid PAL så måste man gå längs säljledet, om t.ex. en importör inte kan göra de gentemot tillverkaren så kan han utomkontraktuellt kräva skadestånd längre bak i ledet - kräver dock vårdslöshet. PAL ger strikt ansvar.

17 Övrig Speciell avtalsrätt Tentatips - Övrig Speciell avtalsrätt Förvaring Kan vara fråga om dröjsmål eller fel, men ge er tusan på att det kommer en fråga om presumtionsansvar. Kommission Kommission och handelsagentur är extremt lika - handlar om ett långvarigt samarbetsavtal. Det är avtalsavslutandet som är mest intressant, det är reglerna om hur vi skall göra slut som är mest relevanta i KommL - främst reglerna om uppsägningstid och avgångsvederlag. Är avtalet tillsvidare, tidsbestämt eller t.ex. 1 år i taget med 6 månaders uppsägningstid. Hur lång är den avtalade tiden? Man måste varsla sin motpart lång tid i förväg om att man kommer säga upp avtalet. Det finns tvingande regler i KommL och HandelsAL, ju länge man har varit ihop desto längre blir uppsägningstiden (lagens längsta uppsägningstid är 6 mån) - reglerna är tvingande vid avtalets ingång, men inte när man väl väljer att avsluta avtalet. Handelsagenten eller kommissionären är den skyddsvärda och kommitenten den onda. Om agenten säger upp avtalet får han inte avgånsvederlag En agent förmedlar kunder till huvudmannen En återförsäljare köper varor av huvudmannen och säljer vidare till kunden. En kommissionär agerar i eget namn, men äganderätten går direkt från kommitenten till kunden. NJA 1998 s 390 (U-J Ädelstenar AB i likvidation vs. Posten) - Viktigt, bra på tentan - Det här måste ni komma ihåg Fråga om man kan friskriva sig från dolus och grov culpa. Man kan inte friskriva sig från uppsåt och grov vårdslöshet. = Skadeståndsrättslig princip + sjölagen. Har motparten en försäkring hos annan part så får man friskriva sig. DEN HÄR PRINCIPEN FINNS INTE - TILLÄMPA 36 AvtL Tenta Det här bör bedömms enligt 36 AvtL där graden av klandervärt beteende är en omständighet av flera som är relevant för oskälighetsbedömningen NJA 2010 s 629 (IF skadeförsäkring AB vs. Temarör i Stockholm) - tenta? Fråga om vite är att se som tak eller golv HD konstaterar att det beror på omständigheterna för varje specifik situation. Den reella effekten blir dock att att man ser viten som skadestånd.

18 En vitesklausul som syftar till att straffa motparten (skada den ekonomiskt) är oskälig - enligt Ramberg den yngre. Om man vill regressa något, så skall man innan man betalar den ursprungliga avgiften/ skadeståndet höra med sina egna avtalsparter (dvs i de fall skadeståndsskyldigheten beror på ens egna avtalspart - i bakomliggande led - krånglig meningsuppbyggnad FTW) = princip som är fastslagen av HD i det här rättsfallet. NJA 2002 s. 644 (EL vs NA) - Det är en konsumenrättsligprincip att få avbeställa. - Godtagbara/icke-godtagbara skäl är gällande Fråga om betalningsskyldighet vid avhoppad kurs / avbeställningsrätt Har konsumenten avbeställningsrätt? - Analogi KTjL, KöpL, KKöpL Om man saknar lämpligt skäl att avbeställa så måste man ersätta den uteblivna vinsten. Om man hade kunnat hitta en ersättare så skall de kostnadsminskningar/vinst som man får in avräknas på skadeståndet Arbete på annans egendom KTjL - Är tvingande till konsumentens förmån - 1 och 3! Dra inte analogier från KTjL, endast ok ifall det är överensstämmande med KöpL Farans övergång Risken för att föremålet för tjänsten går förlorat pga olyckshändelse ligger på ägaren - företaget har dock presumtionsansvar. Faran för tjänsten ligger på näringsidkaren medans den utförs - ett hustak som håller på att byggas och som blåser av skall näringsidkaren stå för Om konsumenten själv skall stå för eget material så står han faran för det. Dessa regler gäller även för kommersiella avtal. Skadeståndsskyldighet Presumtionsansvar för skada på egendom som tillhör konsumenten och som är i näringsidkarens besittning eller under dennes kontroll (t.ex. möbler i hus som repareras) 2. Skadeståndsansvar föreligger vid försummelse gäller även ren förmögenhetsskada 3. Gäller inte produktansvar - PAL lär dock vara tillämplig För kommersiella avtal gäller allmänna skadeståndsrättsliga regler. Sakrätt Samma regler för konsument som kommersiell Beställaren är skyddad mot företagets borgenärer på så sätt att han äger fastigheten som arbetet utförs - det som tillförs blir tillbehör till fastigheten. Samma princip gäller vid lösa saker iom att beställaren de facto äger föremålet Näringsidkaren är å sin sida inte skyddad mot beställarens borgenärer. - har dock retentionsrätt när det gäller lösa saker.

19 Hyra Hyra = Vederlag utgår Lån = Vederlag utgår inte Allmänt Sale and lease back = Säljer varan till ett företag som hyr ut den till en under en viss tid, vid avtalsslutet får man köpa tillbaka varan. Finansiell leasing = Alternativ till att ta lån för att köpa varan Det saknas lagstiftning för hyra av lös egendom - finns dock ett lagförslag för konsumentförhållanden - där stadgas att KKrL är tillämplig för finansiell leasing I övrigt så får man dra analogier från KöpL och 12 JB Avtalets ingående - analogi från kommissionslagen kan dras Hyresavtal är oftast varaktiga, inte momentana Är antingen tidsbestämt eller om inget är avtalat så gäller det tillsvidare Uthyrarens ansvar Ansvaret över den uthyrda varans beskaffenhet vid hyrestidens början kan bedömas analogt från KöpL - i första hand är dock det som har avtalats avgörande Om föremålet som skall hyras ut skadas utan att det beror på hyrestagaren så skall uthyraren avhjälpa felet eller eventuellt ställa annan egendom till förfogande för hyrestagaren - förutsatt att avtalet fortgår, det normala är att det förfaller Hyrestagarens skyldigheter Skall betala hyran, är inget pris bestämt så kan KöpL tillämpas analogt Har en vårdplikt - skall stå för löpande utgifter för att egendomen inte skall skadas - regleras till stor del av avtal Om hyrestagaren lägger ned kostnader som hindrar värdeförlust eller höjer egendomens värde så skall denne får ersättning för det Hyrestagaren får inte överlåta hyresrätten utan uthyrarens samtycke. Otillåten överlåtelse av hyresrätten kan betraktas på 3 sätt: 1. Kontraktsbrott 2. Överlåtelsen är ändock tillåten men hyrestagaren har kvar sina skyldigheter 3. Tillåtelsen är tillåten och även skyldigheterna övergår Hyrestagaren får inte pantsätta hyresrätten eller överlåta den utan samtycke Vid hyrestidens slut så skall hyrestagaren återställa egendomen Faran Faran ligger på uthyraren, hyrestagaren behöver inte betala hyra ifall egendomen går förlorad

20 Ändrade förhållanden Uppsägning i förtid vid leasing - dra analogi från KommL 26 Uthyrarens kontraktsbrott - analogi KöpL Hyrestidens början - skall avlämna föremålet i tid, hyrestagaren kan vid dröjsmål kräva fullgörande - eller häva ifall avtalsbrottet är väsentligt, gällande fel så är påföljderna prisavdrag, hävning och avhjälpande, omleverans vid generiskt gods samt skadeståndsskyldighet. Under hyrestiden - Kan inte ta varan från hyrestagaren. Hyrestagarens kontraktsbrott Dröjsmål med betalning Hyran skall betalas i efterskott, misslyckas hyrestagaren med att göra detta så skall dröjsmålsränta betalas. Vårdplikt - Sanktioneras med skadestånd, hyrestagaren har ett presumtionsansvar Normalt slitage behöver man inte återställa, egendomen skall dock vara i gott skick Överträdelse av rättsliga förpliktelser - Hävning och skadestånd Återställande - Får betala hyra för den tid som överskrider den avtalade tiden, ev skadeståndsskyldighet Påföljderna Hävning - egendomen skall återställas Sakrättsliga frågor Uthyraren är skyddad mot tredje man genom sin äganderätt (separationsrätt), om hyrestagaren nyttjar egendomen på så sätt att den blir tillbehör till fast egendom så bär dock uthyraren en särskild risk. I det fall hyrestagaren olovligen pantsätter egendomen så blir panträtten ogiltig Hyrestagaren har inget skydd gentemot tredje man. Kommission KommL gäller endast lös egendom Immateriella tjänster Skilj mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag o Personliga uppdrag = uppdraget ska utföras av en viss specifik person, med ev. möjlighet till medhjälp och överlåtelse (om avtalat av uppdraget) o Företagsuppdrag = uppdrag där det inte är specificerat vilken person som ska utföra uppdraget. Typiskt för sådana uppdrag som är av något mindre vikt. Är inte lagreglerat, KommL ger viss ledning kan kan tillämpas analogt HB 18:9 är direkt tillämplig - rör preskription = 1 år Uppdragstagarens skyldigheter

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet

Ds 2010:24. Hyra av lös sak. Justitiedepartementet Ds 2010:24 Hyra av lös sak Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare

SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare Reviderad april 2005 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

C-UPPSATS. Immateriella tjänster

C-UPPSATS. Immateriella tjänster C-UPPSATS 2008:129 Immateriella tjänster - en övergripande bild av områdets regelverk Emma Bergwall Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Äktenskapsförordet i ljuset av allmän avtalsrätt Elin Törnbladh

Äktenskapsförordet i ljuset av allmän avtalsrätt Elin Törnbladh JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Äktenskapsförordet i ljuset av allmän avtalsrätt Elin Törnbladh Examensarbete med praktik i Civilrätt, avtalsrätt 30 hp Examinator: Christina Ramberg Stockholm,

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Konsumentskydd enligt KköpL 16. Säljarens felansvar. Linn Åström 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Konsumentskydd enligt KköpL 16 Säljarens felansvar Linn Åström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Sammanfattning

Läs mer

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning

Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Juridiska institutionen Höstterminen 2001 Överlåtelse och pantsättning av framtida anspråk på betalning samt något om pantsättning och överlåtelse av pensionsrättigheter.

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Avtalstolkning. De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse. Sandra Ramke. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Avtalstolkning De olika tolkningsmetoderna och deras inbördes betydelse Sandra Ramke Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och

Läs mer

C-UPPSATS. Hur reglerar köplagstiftningen civilköp? Pauline Ahlnér Magdalena Jonsson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Hur reglerar köplagstiftningen civilköp? Pauline Ahlnér Magdalena Jonsson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:249 Hur reglerar köplagstiftningen civilköp? Pauline Ahlnér Magdalena Jonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Avtal, enkelt bolag eller samägande?

Avtal, enkelt bolag eller samägande? Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Avtal, enkelt bolag eller samägande? En rättsdogmatisk studie med utgångspunkt i en pågående tvist Författare: Charlotte

Läs mer

EXAMENSARBETE HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ 2004:005 SHU EXAMENSARBETE FASTIGHETSKÖPET HELENA JÖNSSON RENÉE LINESTEDT Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet

Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Umeå Universitet Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, ht 2006 Handledare: Anders Bergman Äganderättsförbehållens ändamålsenlighet Sara Hellsten Innehållsförteckning

Läs mer

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 JOHANNES MARSZALEK Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 875 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning*

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Återvinning i konkurs

Återvinning i konkurs Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Vårterminen 2006 Återvinning i konkurs Författare: Karin Lundström Handledare: Annina Persson

Läs mer

Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området

Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Elsa Nikolai Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Ola

Läs mer

Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar

Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Erik Löfwall Kontraktsbrott vid aktieförvärv - Särskilt om säljarens felansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Torsten Sandström Ämnesområde: Associationsrätt

Läs mer

Begreppet förtäckt värdeöverföring

Begreppet förtäckt värdeöverföring Begreppet förtäckt värdeöverföring Särskilt om rekvisitet rent affärsmässig karaktär för bolaget Av professor BERT LEHRBERG Aktiebolagslagens begrepp förtäckt värdeöverföring underkastas i denna uppsats

Läs mer

C-UPPSATS. Osanna fakturor

C-UPPSATS. Osanna fakturor C-UPPSATS 2010:258 Osanna fakturor Undersökningsplikt vid beställning av tjänst mellan företag Sara Bäckström Marika Sieppi Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklarens ansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Montan Fastighetsmäklarens ansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt-Åke Jönsson Ämnesområde Civilrätt Termin VT 1998 3.1 Lagstiftningens framväxt...

Läs mer

Kreditöverlåtelser - En jämförelse mellan svensk och engelsk rätt med särskild hänsyn till kreditsäkerheter

Kreditöverlåtelser - En jämförelse mellan svensk och engelsk rätt med särskild hänsyn till kreditsäkerheter JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Claes Arenander Kreditöverlåtelser - En jämförelse mellan svensk och engelsk rätt med särskild hänsyn till kreditsäkerheter Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare:

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Konsumentskyddets gränser. en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725

Konsumentskyddets gränser. en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725 Konsumentskyddets gränser en utvidgad rättsfallsanalys av NJA 2012 s 725 2 Innehållsförteckning Förkortningar. 5 1. Inledning. 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte och problematik 8 1.3 Avgränsning... 8 1.4 Metod

Läs mer

Godtrosförvärv av lösöre

Godtrosförvärv av lösöre UMEÅ UNIVERSITET 2008-01-28 Juridiska institutionen Juristprogrammet Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Thorsten Lundmark Godtrosförvärv av lösöre - En analys ur ett e-handelsperspektiv Fredrik

Läs mer

Realisation av pantsatta aktier

Realisation av pantsatta aktier Juridiska institutionen Vårterminen 2011 Examensarbete med praktik, 30 högskolepoäng Civilrätt, särskilt obligationsrätt Realisation av pantsatta aktier Tidpunkt, form och värdering. En analys av gällande

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer