NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer"

Transkript

1 TILLÄGGSPROSPEKT NR. 1 MED FI DIARIENUMMER DEN 27 JULI 2015 TILL PROSPEKT DATERAT DEN 2 JULI 2015 NORDEA BANK FINLAND Abp Tillägg till Prospekt för Kreditobligationer Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till Prospektet daterat den 2 juli 2015 avseende Nordea Bank Finland Abp:s ( NBF ) Prospekt för Kreditobligationer ( Prospektet ) (med Finansinspektionens diarienummer ). Detta Tilläggsprospekt, som är en del av Prospektet, är ett tillägg till Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet och andra tilläggsprospekt till Prospektet. Tilläggsprospektet upprättas då NBF publicerat delårsrapport för perioden januari juni 2015 (som finns att tillgå på Nordeas hemsida, (www.nordea.com). Detta Tilläggsprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och är upprättad i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Tilläggsprospektet skall läsas tillsammans med Prospektet. De definitioner som används i Prospektet är tillämpliga även i detta Tilläggsprospekt. För det fall det finns diskrepans mellan detta Tilläggsprospekt och Prospektet eller andra dokument som införlivats genom hänvisning i Prospektet skall Tilläggsprospektet äga företräde. Investerare som innan publiceringen av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper som omfattas av Prospektet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt, innebärande att sista dag för återkallelse är innan slutet av arbetsdagen den 29 juli ÄNDRINGAR TILL PROSPEKTET NBF:s rapport för perioden januari - juni 2014 NBF har den 16 juli 2015 publicerat sin rapport för perioden januari juni 2015 ( NBF:s Delårsrapport januari juni 2015 ). NBF:s Delårsrapport januari - juni 2015 är en oreviderad delårsrapport. Viss, finansiell information i sammandrag, utan väsentliga ändringar, har hämtats från NBF:s Delårsrapport januari - juni 2015 och redovisas i Bilaga 1 och denna bilaga utgör en del av detta Tilläggsprospekt och Prospektet. På sidan 69 i Prospektet så infogas Bilaga 1 under avsnittet FINANSIELL INFORMATION, NORDEA BANK FINLAND ABP.

2 Under avsnittet, på sidan 72, Kreditvärdighetsbetyg ersätts tabellen med följande tabell: Moody s NBF Icke efterställda Instrument (1) Negative outlook. Standard & Poor s Aa3 AA- (1) AA- Fitch Ratings Under avsnittet, på sidan 73 i Prospektet, INFORMATION SOM INFÖRLIVATS I PROSPEKTET GENOM HÄNVISNING infogas följande: På sidan 73 i Prospektet, första stycket infogas direkt efter meningen: Årsboksluten har granskats av revisor : NBF:s rapport för perioden januari - juni 2015 har inte granskats av revisor. På sidan 73 i Prospektet, första stycket, direkt efter punkten 2. infogas följande: 3. NBF:s rapport för perioden januari juni 2015 (återfinns på sidorna 7-28 i NBF:s Delårsrapport januari juni 2015). (a) resultaträkning för NBF på sidan 7, (b) balansräkning för NBF på sidan 9, samt (c) kassaflödesanalys för NBF på sidan 12. NBF:s utveckling under senare tid Under avsnittet, på sidan 68, NBF:s utveckling under senare tid så stryks sista stycket på denna sida och ersätts med följande stycke: Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni 2015, vilket är datumet för NBF:s senast publicerade oreviderade delårsrapport. Under avsnittet, på sidan 68, NBF:s utveckling under senare tid infogas följande i slutet: Kreditvärdighetsbetyg Den 17 juni 2015 avslutade Moody s sin kreditgranskning av sex nordiska banker och deras dotterbolag. Moody s började granska kreditvärdighetsbetyget i mars 2015 efter Moody s publicering av en reviderad metod avseende banker och ändrat antagande om statligt stöd för vissa banker. Som ett resultat av det bekräftade Moody s den 23 juni 2015 NBAB:s långfristinga kreditvärdighetsbetyg Aa3 med stabila utsikter. Det långfristiga kreditbetyget bekräftades också för NBF. Förenkling av Nordeas legala struktur NBAB har inlett förberedelser och en dialog med myndigheterna i de nordiska länderna om att förenkla Nordeas legala struktur genom att omvandla de norska, danska och finska dotterbolagen till filialer. Diskussionerna med myndigheterna har inletts, och processen väntas ta cirka två år. Förändringar i legal struktur förutsätter godkännande och ett tillfredsställande resultat av diskussionerna med myndigheterna i varje land. Ett beslut om en ny legal struktur kräver även godkännande av NBAB:s aktieägare på en bolagsstämma.

3 UPPDATERING AV SAMMANFATTNINGEN TILL PROSPEKTET Sammanfattningen av Prospektet är uppdaterad, vad gäller punkten B. 12, i enlighet med Bilaga 2 till detta Tilläggsprospekt. Fotnoter utvisar tillägg och/eller ändringar i sammanfattningen.

4 Bilaga 1 Nedanstående tabeller visar viss, utvald, finansiell information i sammandrag som, utan väsentliga ändringar, hämtats från Nordeakoncernens oreviderade delårsrapport för det delår som slutar den 30 juni Nedanstående tabeller ska läsas tillsammans med NBF:s Delårsrapport 2015 och noterna till dessa. Delårsrapporten för andra kvartalet 2015 har inte granskats av PricewaterhouseCoopers Oy. Resultaträkning, NBF Miljoner EUR H Rörelseintäkter Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Avgifts- och provisionsintäkter Avgifts- och provisionskostnader Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Andelar i intresseföretags resultat... 2 Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster netto Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till: Aktieägare i Nordea Bank AB (publ) Minoritetsintressen... - Summa

5 Balansräkning, NBF (Miljoner EUR) H Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Utlåning till centralbanker Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Pantsatta finansiella instrument Aktier och andelar Derivatinstrument Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer Aktier och andelar i intresseföretag. 39 Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Förvaltningsfastigheter... 1 Uppskjutna skattefordringar Aktuella skattefordringar... 1 Pensionstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Derivatinstrument Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjutna skatteskulder Avsättningar Pensionsförpliktelser Efterställda skulder Summa skulder Eget kapital Minoritetsintressen... - Aktiekapital Överkursfond Övriga reserver Balanserade vinstmedel Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Kreditlöften Övriga åtaganden

6 Kassaflödesanalys, NBF (Miljoner EUR) H Den löpande verksamheten Rörelseresultat Rörelseresultat för perioden från överförda Baltiska rörelser - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Emission/amortering av efterställda skulder... 4 Utbetald utdelning Andra ändringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferens Likvida medel vid periodens slut Förändring

7 SAMMANFATTNING AV PROSPEKTET Bilaga 2 Sammanfattningar består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och emittenter. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för denna typ av värdepapper och emittenter, kan det finnas luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuella typer av värdepapper och för NBF, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. Ord och uttryck som definieras i de allmänna villkor eller slutliga villkor som gäller för respektive Kreditobligation eller på andra ställen i detta Prospekt har samma betydelse i denna sammanfattning. AVSNITT A INLEDNING OCH VARNINGAR A.1 Inledning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Varje beslut om att investera i MTN ska baseras på en bedömning från investerarens sida av Prospektet i dess helhet, inklusive dokument införlivade genom hänvisning, eventuella tillägg till Prospektet samt tillämpliga Slutliga Villkor. Om yrkande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdets nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i MTN. A.2 Samtycke NBF samtycker till att Prospektet används i samband med ett erbjudande avseende MTN i enlighet med följande villkor: (i) (ii) (iii) (iv) samtycket gäller endast för erbjudanden som kräver att prospekt upprättas; samtycket gäller endast under giltighetstiden för detta Prospekt; samtycket berör endast användning av Prospektet för erbjudanden i Sverige och Norge; och de enda finansiella mellanhänder som får använda Prospektet för erbjudanden är Emissionsinstituten samt övriga finansiella mellanhänder som har ingått distributionsavtal med NBF och som anger på sin hemsida att de har samtycke att använda Prospektet

8 ( Finansiell Mellanhand ). När en Finansiell Mellanhand lämnar anbud till investerare ska den Finansiella Mellanhanden underrätta investerare om anbudsvillkoren för anbudet, i samband med att anbudet lämnas. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Emittentens registrerade firma och handelsbeteckning B.2 Emittentens säte, bolagsform, lag under vilken emittenten bedriver sin verksamhet, och land för registrering: Nordea Bank Finland Abp NBF NBF har sitt säte i Helsingfors, Finland på adressen Alexandersgatan 36 B, FIN Nordea, Helsingfors, Finland. NBF är ett aktiebolag enligt den finska aktiebolagslagen. NBF är registrerat i handelsregistret med registreringsnummer Den huvudsakliga lagstiftningen som reglerar NBF:s verksamhet är den finska aktiebolagslagen och den finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform. B.4b Kända trender: Ej tillämpligt. Det finns inte några för NBF kända tydliga trender som påverkar NBF eller de marknader som NBF verkar på. B.5 Koncernbeskrivning: NBF har sedan 1998 varit en del av Nordeakoncernen, vilken bildades till följd av samgåendet mellan Merita och Nordbanken. Nordea Bank AB (publ) ( NBAB ) är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordeakoncernen erbjuder finansiella tjänster på den nordiska marknaden (Danmark, Finland, Norge och Sverige), med ytterligare verksamhet i Ryssland, de baltiska länderna och Luxemburg, samt filialer i ett antal andra länder. De tre största dotterbolagen till Nordea Bank är Nordea Bank Danmark A/S i Danmark, NBF i Finland och Nordea Bank Norge ASA i Norge. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. B.9 Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat B.10 Eventuella anmärk-ningar i revisionsberättelsen: Ej tillämpligt. NBF gör inte någon resultatprognos eller resultatuppskattning i Prospektet. Ej tillämpligt. Det finns inte några anmärkningar för NBF i dess revisionsberättelser.

9 B.12 Utvald central finansiell information Tabellen nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som utan väsentliga ändringar har hämtats från och måste läsas tillsammans med NBF:s reviderade redovisning för det år som slutar den 31 december 2014, samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill samt NBF:s oreviderade delårsrapport för perioden januari juni NBF utvald central finansiell information. Koncernen 31 DEC DEC H (Miljoner EUR) Resultaträkning Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Summa rörelseintäkter Summa rörelsekostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat Balansräkning Summa tillgångar Summa skulder Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från -593 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Förändring Inga väsentligt negativa förändringar vad gäller NBF:s framtidsutsikter har inträffat sedan den den 31 december 2014, vilket är datumet för dess senaste publicerade reviderade årsredovisning. Inga väsentliga förändringar vad gäller NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden har inträffat sedan den 30 juni 2015, 1 Genom Tillägget daterat 27 juli 2015 har utvald nyckelinformation för sexmånadersperioden som slutar den 30 juni 2015 lagts till.

10 vilket är datumet för NBF:s senast publicerade oreviderade delårsrapport 2. B.13 Nyligen inträffade händelser: Ej tillämpligt för NBF. Det har inte nyligen förekommit några särskilda händelser för NBF som väsentligen påverkar bedömningen av NBF:s solvens sedan publiceringen av NBF:s reviderade årsredovisning för året som avslutades den 31 december Genom Tillägget daterat 27juli 2015 har datumet, sedan vilket det inte inträffat någon betydande förändring av NBF:s finansiella ställning eller ställning på marknaden, uppdaterats till 30 juni 2015 vilket är datumet för senast publicerade oreviderade rapport.

11 B.14 Koncernberoende: B.15 Emittentens huvudsakliga verksamhet: Ej tillämpligt. NBF är inte beroende av andra enheter inom Nordeakoncernen. NBF bedriver bankverksamhet i Finland som en del av Nordeakoncernen och dess verksamhet är helt integrerad i Nordeakoncernens verksamhet. Nordeakoncernens organisationsstruktur är byggd kring tre huvudsakliga affärsområden: Retail Banking, Wholesale Banking och Wealth Management. Utöver dessa affärsområden innehåller Nordeakoncernens organisation följande två koncernfunktioner: Group Corporate Centre och Group Risk Management. B.16 Personer med direkt eller indirekt ägande/ kontroll: Ej tillämpligt. Såvitt NBF känner till är inte Nordeakoncernen direkt eller indirekt ägd eller kontrollerad av någon enstaka person eller grupp av personer som agerar tillsammans. NBF är ett helägt dotterbolag till NBAB. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Beskrivning av värdepapprens typ och klass: Former för MTN: Samtliga MTN är i registrerad form, vilket innebär att inga fysiska värdepapper har eller kommer att ges ut. Emission i serier: MTN har utfärdats i serier (var och en benämnd som en Serie ) och MTN i varje Serie har identiska villkor (förutom pris, lånedatum och räntestartdatum, som kan men inte behöver vara identiska) vad gäller valuta, valörer, ränta, förfallodag eller annat. Ytterligare trancher av MTN (var och en benämnd som en Tranch ) kan emitteras som en del av en befintlig Serie. Under detta Prospekt kommer inte några nya Serier ges ut utan lån kommer upptas som ytterligare Trancher under befintliga Serier. Serienummer: Serienumret för respektive MTN anges i tabellen nedan. ISIN-nummer: ISIN-nummer för varje serie av MTN anges i tabellen nedan. Clearing: MTN clearas via Euroclear Sweden AB eller Verdipapirsentralen ASA ( VPS ) såsom närmare anges i tabellen nedan. MTN/Serienummer ISIN Clearing Kreditobligation nr 3587 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3588 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3589 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3590 SE Euroclear Sweden AB

12 Kreditobligation nr 3591 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3592 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3667 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3668 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3669 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3710 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3711 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3786 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3872 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3873 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3874 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3875 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3876 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3906 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3910 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 3920 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 4727 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 4809 SE Euroclear Sweden AB Kreditobligation nr 5513 NO Verdipapirsentralen ASA Kreditobligation nr 5514 NO Verdipapirsentralen ASA Kreditobligation nr 5515 NO Verdipapirsentralen ASA Kreditobligation nr 5516 NO Verdipapirsentralen ASA Kreditobligation nr 5517 NO Verdipapirsentralen ASA C.2 Valuta Valutan för Kreditobligationerna är SEK, förutom för Kreditobligationer med nr 4727 och 4809 för vilka valutan är EUR, samt för Kreditobligationer med nr 5513, 5514, 5515, 5515 och 5517 för vilka valutan är NOK. C.5 Eventuella inskränkningar i rätten till överlåtelse MTN har inte och kommer inte att registreras under United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) och får inte erbjudas eller säljas inom USA eller till, för räkning för eller till förmån för, personer bosatta i USA förutom i vissa transaktioner som är undantagna från registreringskraven i Securities Act.

13 Vidare får MTN under Prospektet ej heller erbjudas eller säljas i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i annat land där begränsningar för erbjudande och försäljning föreligger. Prospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inklusive rangordning och begränsningar av sådana rättigheter Status: MTN utgör icke-säkerställda och icke-efterställda förpliktelser för NBF och rangordnas pari passu utan någon preferens mellan sig själva och minst pari passu gentemot alla övriga av NBF:s nuvarande och framtida utestående icke-säkerställda och ickeefterställda förpliktelser. Lagstiftning: MTN ges ut i enlighet med svensk eller norsk rätt, i enlighet med vad som anges i tabellen nedan. Valörer: MTN är utställda i valörerna SEK , NOK eller i EUR enligt vad som anges i tabellen nedan. MTN/Serienummer Lagstiftning Valör Kreditobligation nr 3587 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3588 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3589 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3590 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3591 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3592 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3667 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3668 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3669 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3710 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3711 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3786 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3872 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3873 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3874 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3875 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3876 Svensk lag SEK

14 Kreditobligation nr 3906 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3910 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 3920 Svensk lag SEK Kreditobligation nr 4727 Svensk lag EUR Kreditobligation nr 4809 Svensk lag EUR Kreditobligation nr 5513 Norsk lag NOK Kreditobligation nr 5514 Norsk lag NOK Kreditobligation nr 5515 Norsk lag NOK Kreditobligation nr 5516 Norsk lag NOK Kreditobligation nr 5517 Norsk lag NOK Åtagande att inte ställa säkerhet (negative pledge): NBF ger inget negative pledge åtagande, vilket innebär att NBF är fritt att ställa säkerhet eller pantsätta tillgångar till andra borgenärer. Uppsägningsgrunder: Det finns inga uppsägningsgrunder för fordringshavare. NBF kan dock ha rätt att säga upp MTN i förtid. C.11 Upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av hur investeringens värde påverkas av de underliggande instrumenten MTN har börsregistrerats för handel på NASDAQ Stockholm AB:s obligationslista. Det underliggande för respektive MTN utgörs av kreditrisken hos referensbolag och av referensbolagen utgivna skuldförbindelser och risken för att kredithändelser inträffar i förhållande till dessa. Generellt gäller att återbetalning sker på återbetalningsdagen med nominellt belopp, förutsatt att kredithändelse inte har inträffat. Vid inträffad kredithändelse kan rätten till avkastning eller återbetalning helt bortfalla vid första kredithändelsen eller alternativt reduceras och varje efterföljande kredithändelse reducerar sedan avkastningen eller alternativt återbetalningsbeloppet. För det fall att kredithändelse inträffar i förhållande till referensbolaget eller referensbolagen kan således lånets kapitalbelopp sättas ner och lånet inlösas till ett justerat återbetalningsbelopp. Inlösen kan därvid komma att ske innan den ordinarie återbetalningsdagen. Den slutliga återbetalningsdagen kan också komma att flyttas fram. Det justerade återbetalningsbeloppet bestäms utifrån en marknadsvärdering av en eller flera av referensbolagets eller referensbolagens s.k. referenskrediter som väljs ut av NBF. Marknadsvärderingen och fastställandet av återbetalningsbeloppet skall i första hand ske på basis av ett auktionsförfarande för referenskrediter eller, under vissa på förhand angivna förutsättningar,

15 på basis av ett anbudsförfarande. En nedskrivning av kapitalbeloppet innebär att investeraren förlorar rätten till återbetalning av den nedskrivna delen av kapitalbeloppet och investerare riskerar således att förlora hela eller delar av det investerade beloppet i händelse av en kredithändelse för minst ett av referensbolagen. C.16 Stängningseller förfallodag Återbetalningsdag för respektive MTN framgår av tabellen nedan (under förutsättning att detta är en Bankdag). Den ordinarie återbetalningsdagen kan vara förbehållen en förtida återbetalning eller en förskjuten återbetalningsdag. MTN/Serienummer Återbetalningsdag Kreditobligation nr april 2017 Kreditobligation nr april 2017 Kreditobligation nr april 2017 Kreditobligation nr april 2017 Kreditobligation nr april 2017 Kreditobligation nr april 2017 Kreditobligation nr juli 2017 Kreditobligation nr juli 2017 Kreditobligation nr juli 2017 Kreditobligation nr oktober 2017 Kreditobligation nr oktober 2017 Kreditobligation nr januari 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr juli 2018 Kreditobligation nr juli 2018 Kreditobligation nr juli 2018

16 Kreditobligation nr januari 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 Kreditobligation nr april 2018 C.17 Avräkningsförfarande: Avräkning av MTN sker med återbetalningsbeloppet på återbetalningsdagen, med förbehåll för att en kredithändelse inträffat, i vilket fall återbetalning kan ske med ett justerat återbetalningsbelopp i förtid eller på en förskjuten återbetalningsdag. Avräkning av MTN för vilka svensk lag tillämpas skall ske i enlighet med Euroclear Sweden AB:s regler. Avräkning av MTN för vilka norsk lag tillämpas skall ske i enlighet med Verdipapirsentralen ASA (VPS):s regler. C.18 Avkastning: Avkastningen som skall betalas till investerarna fastställs med referens till om en kredithändelse inträffar i det eller de underliggande referensbolagen eller under av referensbolag utgiven skuldförbindelse. Inträffandet av en kredithändelse kan påverka hur och om ränta belöper på MTN. C.19 Lösenpris eller sista noterade pris för det underliggande: C.20 Typ av underliggande: Ej tillämpligt. Inget lösenpris eller slutvärde noteras för det underliggande, som består av kreditrisken hos ett eller flera referensbolag och deras skuldförbindelser. Det underliggande utgörs av kreditrisken hos ett eller flera referensbolag och för skuldförbindelser utgivna av referensbolagen. AVSNITT D - RISKER D.2 Risker specifika för NBF Vid förvärv av MTN påtar sig investerarna risken att NBF kan bli insolvent eller på annat sätt bli oförmögen att betala förfallna belopp hänförliga till MTN. Det finns ett stort antal faktorer som var för sig eller tillsammans kan leda till att NBF blir oförmögen att betala förfallna belopp hänförliga till MTN. Det är inte möjligt att identifiera alla sådana faktorer eller fastställa vilka faktorer som är mest troliga att inträffa, eftersom den relevanta NBF kan vara ovetande om alla relevanta faktorer sant att vissa faktorer som denne för närvarande inte anser vara relevanta kan komma att bli relevanta till följd av händelser som inträffar och som befinner sig utanför NBF:s kontroll. NBF har i Prospektet identifierat ett antal faktorer som avsevärt skulle kunna inverka negativt på dess verksamhet och förmåga att under MTN betala förfallna belopp.

17 Risker med anknytning till aktuella makroekonomiska förhållanden Nordeakoncernens resultat påverkas på ett betydande sätt av det allmänna ekonomiska läget i de länder där den bedriver verksamhet, i synnerhet på de nordiska marknaderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige). En negativ utveckling för ekonomin och marknadsförhållanden där koncernen bedriver verksamhet kan negativt påverka koncernens verksamhet, finansiella tillstånd och verksamhetsresultat och de åtgärder som Nordeakoncernen vidtar kan visa sig otillräckliga för att minska kredit-, marknads- och likviditetsrisker. Även den europeiska ekonomiska krisen har och kan, trots den senaste periodens stabilisering, få en påverkan på den globala ekonomin och på ett betydande sätt negativt påverka Nordeakoncernens förmåga att få tillgång till kapital och likviditet på ekonomiska villkor som Nordeakoncernen kan acceptera. Risker med anknytning till Nordeakoncernens kreditportfölj Nordeakoncernen är exponerad för motparters kreditrisker, förlikningsrisker och överlåtelserisker i förhållande till transaktioner som genomförs inom sektorn för finansiella tjänster och denna sektors handel med finansiella instrument. Även negativa ändringar i kreditvärdigheten hos Nordeakoncernens låntagare och motparter, eller en minskning i värdet för säkerheter, kommer sannolikt påverka Nordeakoncernens återhämtningsmöjligheter och värdet av dess tillgångar, vilket kan kräva en ökning av företagets enskilda regler och eventuellt i de kollektiva reglerna för dåliga lån. Om motparterna inte klarar att fullgöra sina åtaganden kan detta på ett betydande sätt negativt påverka Nordeakoncernens verksamhet, ekonomiska läge och verksamhetsresultat. Risker med anknytning till marknadsexponering Värdet på finansiella instrument som ägs av Nordeakoncernen är känsliga för volatiliteten i, och korrelationer mellan, olika marknadsvariabler, bland annat räntor, kreditspridningar, aktiepriser och utländska valutakurser. Nedskrivningar eller avskrivningar som kostnadsförts kan på ett betydande sätt negativt påverka Nordeakoncernens verksamhet, ekonomiska läge och verksamhetsresultat, medan finansmarknadens resultat och volatila marknadsförhållanden kan resultera i en betydande minskning i Nordeakoncernens handels- och investeringsinkomster, eller leda till en handelsförlust. Nordeakoncernen är utsatt för strukturella marknadsrisker Nordeakoncernen är utsatt för strukturell ränteinkomstrisk när det råder ett missförhållande mellan perioder då räntesatser förändras, volymer eller referensräntor för sina tillgångar, skulder och derivat. Nordeakoncernen är även utsatt för valutakonverteringsrisk som uppstår genom företagets svenska och norska bankverksamheter när den sammanställer koncernens konsoliderade årsredovisning i sin funktionella valuta, euron. Om ett missförhållande råder under en viss period, vid ändringar i räntan, eller om valutariskexponeringen

18 inte hedgas tillräckligt, kan det på ett betydande sätt få en negativ påverkan för Nordeakoncernens ekonomiska läge och verksamhetsresultat. Risker med anknytning till likviditets- och kapitalkrav En betydande andel av Nordeakoncernens likviditets- och finansieringskrav uppfylls genom insättningar från kunder, samt även en kontinuerlig tillgång till marknader för storskaliga lån, bland annat utfärdandet av långfristiga skuldebrev, t.ex. säkerställda obligationer. Turbulens på de globala finansmarknaderna och ekonomin kan negativt påverka Nordeakoncernens likviditet och villigheten hos vissa motparter och kunder att göra affärer med Nordeakoncernen. Nordeakoncernens finansieringskostnader och dess tillgång till skuldkapitalmarknader påverkas på ett betydande sätt av dess kreditbetyg. En sänkning av kreditbetyget kan negativt påverka Nordeakoncernens tillgång till likviditet och dess konkurrensläge, och därför på ett betydande sätt negativt påverka företagets verksamhet, ekonomiska tillstånd och verksamhetsresultat. Andra risker med anknytning till Nordeakoncernens verksamhet För att Nordeakoncernens verksamhet ska fungera måste den kunna genomföra ett stort antal komplexa transaktioner på olika marknader i många valutor. Transaktioner genomförs genom många olika enheter. Trots att Nordeakoncernen har implementerat riskkontroller och vidtagit andra åtgärder för att minska exponeringen och/eller förlusterna, finns det en risk för att sådana procedurer inte kommer att vara effektiva i att hantera de olika verksamhetsrisker som Nordeakoncernen står inför, eller att Nordeakoncernens rykte skadas genom förekomsten av operationell risk. Nordeakoncernens resultat bygger till stor del på dess anställdas höga kompetens och yrkesskicklighet. Nordeakoncernens fortsatta förmåga att konkurrera effektivt och implementera sin strategi är beroende av förmågan att dra till sig nya anställda och att behålla och motivera befintliga anställda. Risker med anknytning till lagar och regulatoriska krav på området där Nordeakoncernen bedriver sin verksamhet Nordeakoncernen måste följa ett stort antal regler, inklusive skatteregler, och kontrolleras av olika myndigheter, såväl som lagar och bestämmelser, administrativa påbud och policyer i de olika jurisdiktioner som företaget verkar, vilka alla kan ändras. Detta kan vid var tid för förändring innebära betydande utgifter. D.6 Risker specifika för MTN och riskvarning Det finns även risker med de MTN som erbjuds under Prospektet, vilka potentiella investerare noga skall beakta så att de är införstådda i dessa risker innan ett investeringsbeslut fattas med avseende på MTN, bland annat följande: Produktens komplexitet Avkastningsstrukturen för MTN är ibland komplex och kan innehålla matematiska formler eller samband som, för en investerare, kan vara svåra att

19 förstå och jämföra med andra investeringsalternativ. Noteras bör att relationen mellan avkastning och risk kan vara svår att utvärdera. MTN vars kapitalbelopp inte är garanterat Kapitalbeloppet för de MTN som erbjuds under Prospektet är inte garanterat. Det finns därmed ingen garanti för att det belopp som en investerare får tillbaka vid inlösen av MTN kommer att överstiga eller vara lika med kapitalbeloppet. Prissättning av strukturerade MTN Prissättningen av strukturerade MTN bestäms vanligen av NBF, och inte utifrån förhandlade villkor. Det kan därför uppstå en intressekonflikt mellan NBF och investerarna, i det att NBF kan påverka prissättningen och försöker generera en vinst eller undvika en förlust i relation till de underliggande Referenstillgångarna. NBF har ingen skyldighet att agera i innehavarnas intresse. Kreditobligationer En investering i kreditobligationer (Credit Linked Notes) för, utöver kreditrisken mot NBF, med sig en exponering mot kreditrisken hos ett specifikt referensbolag eller korg av referensbolag. En reduktion av kreditvärdigheten hos ett referensbolag kan ha en väsentlig negativ effekt på marknadsvärdet för de relevanta MTN och betalningarna av kapitalbeloppet och upplupen ränta. Om en kredithändelse inträffar kan NBF:s skyldighet att betala kapitalbeloppet ersättas av en skyldighet att betala andra belopp beräknade med referens till värdet hos referensbolaget. Eftersom inga av referensbolagen bidrog till framställandet av Prospektet, så finns ingen garanti för att alla väsentliga händelser eller informationer som relaterar till finansiell värdeutveckling eller kreditvärdigheten hos referensbolagen har offentliggjorts vid den tidpunkt då MTN emitterades. Övriga risker förenade med MTN kan ha att göra med bland annat ränteförändringar, valutaförändringar, om NBF har rätt att inlösa lånen i förtid, komplexiteten av de finansiella instrumenten, svängningar hos relevanta index, andra Referenstillgångar eller den finansiella marknaden och om återbetalning av återbetalningsbeloppet är beroende av andra förhållanden än NBF:s kreditvärdighet. Det finns också vissa risker rörande MTN i allmänhet, såsom modifikationer och undantag, risken för kvarhållande i enlighet med Rådets Sparandedirektiv (2003/48/EG) och lagändringar. Vissa av de förekommande riskerna är hänförliga till omständigheter utanför NBF:s kontroll såsom förekomsten av en effektiv sekundärmarknad, stabiliteten i det aktuella systemet för clearing och avveckling samt den ekonomiska situationen och utvecklingen av densamma i Norden och i omvärlden i stort.

20 E.2b Motiv till erbjudandet och användning av intäkterna: Denna sammanfattning av vissa risker är endast en kortfattad redogörelse för vissa viktiga risker och utgör inte en fullständig redogörelse för riskfaktorer som är hänförliga till MTN. Investeraren bör noggrant granska och överväga de risker liksom övrig information som beskrivs i Prospektet. En investering i relativt komplexa värdepapper, såsom MTN, för med sig en högre risk än att investera i mindre komplexa värdepapper. Speciellt, i en del fall, kan investerare förlora värdet av hela sin investering eller delar därav, från fall till fall. AVSNITT E - ERBJUDANDE De lån som upptas inom ramen för Prospektet utgör en del av NBF:s och Nordeakoncernens långfristiga finansiering och kommer, om inget annat anges, att användas för att finansiera NBF:s och Nordeakoncernens dagliga affärsverksamhet men kan även komma att användas för andra ändamål. E.3 Beskrivning av erbjudandets former och villkor MTN kan erbjudas på marknaden till institutionella professionella investerare och till så kallade retailkunder (vilka primärt omfattar mindre och medelstora företag samt privatkunder) genom offentliga erbjudanden eller till en begränsad krets investerare. MTN kan komma att erbjudas av ett eller flera Emissionsinstitut som agerar tillsammans i ett syndikat eller genom en eller flera banker i en så kallad försäljningsgrupp. Priser och volymer samt villkor för leverans och betalning av sålunda erbjudna MTN bestäms genom överenskommelse vid varje sådan emission. E.4 Relevanta intressen/intres sekonflikter för erbjudandet: E.7 Beräknade kostnader Ej tillämpligt. Förutom den ersättning som betalas till eventuella Finansiella Mellanhänder med anledning av deras deltagande i MTN- Programmet och/eller denna emission, så känner NBF inte till att någon inblandad person har något intresse av betydelse för emissionen. I samband med utgivningen av strukturerade MTN har NBF, arrangören och/eller distributören kostnader för bland annat produktion, distribution, licenser, börsnotering och riskhantering. För att täcka kostnaderna tar NBF ut courtage och provision enligt vad som anges nedan. Storleken på provisionen kan variera och påverkas av förändringar i räntenivå och priset på de finansiella instrument som ingår i produkten. Investerare bör vara uppmärksamma på att olika marknadsaktörer har olika förutsättningar att påverka priset på de finansiella instrument som ingår i produkterna. För Kreditobligation nr 3910 uppgår arrangörsarvodet till maximalt 1,2 procent per år av MTN:s pris. Arrangörsarvodet beräknas på likviddagen och tas ut som en engångskostnad. Courtage tillkommer med 1 procent på sammanlagt tecknat belopp. För Kreditobligation 3920 inkluderas arrangörsarvodet i priset och

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2014:3 FI Inledande informationstext Dessa slutliga villkor

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET Offentliggjort den 31 oktober 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities Swedbank Begäran om godkännande

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2015-07-17 Viktig Information Detta prospekt ( Grundprospektet ) avser Skandinaviska Enskilda

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 105 under Castellum AB (publ):s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 5 juni 2015. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 28 maj 2014. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ)

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) SKANSKA Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Medium Term Notes om åtta miljarder (8 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS054 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 10 juni 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida och är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande.

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea SEK Securities

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS059 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB SEK Securities Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 juni 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet är offentliggjort på SSABs hemsida den 19 juni 2013. MTN-PROGRAM

Läs mer