BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl i. Handlingar till årsmötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet."

Transkript

1 BOKBLADET Nummer VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista samt underlag för genomförande av ny drivingrange och revidering av stadgar PROGRAM Information och diskussion Kaffe och bulle Extra årsmöte Med vänlig hälsning! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande 1

2 Ordföranden har ordet! Syftet med det extra medlemsmötet Styrelsen har utlyst detta extra medlemsmöte för att underställa medlemmarna frågan om en ny drivingrange i kvalitetsnivå med golfanläggningen i övrigt för att tillgodose medlemmarna, gäster och sponsorer träningsmöjligheter motsvarande dagens förväntningar. Markägaren Malmö Stad har bekräftat att behövlig extra areal kan läggas till arrendet, Svedala kommun har beslutat att medverka i en nödvändig detaljplaneprocess och Länsstyrelsen har gett klartecken vid miljöprövningen. Medlemmarna har därmed nu möjlighet att själva fatta ett beslut om att realisera denna förbättring av vår golfanläggning Bakgrund Frågan om en ny drivingrange har varit föremål för diskussioner i många år. Nuvarande range är klubbens akilleshäl i jämförelse med vår anläggning i övrigt. I takt med att det allmänna marknadsklimatet hårdnat i GolfSverige har range-frågan fått ökad betydelse och därmed ökad fokus för styrelsen. I styrelsens uppgifter ligger nämligen ett ansvar för att inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt värna om och förstärka klubbens attraktionskraft bland medlemmar, gäster och tävlingsarrangörer. Det räcker inte att erbjuda bra banor för spel. För en golfklubb med de ambitioner som Bokskogen vill stå för - är en bra drivingrange med tillhörande studio, utbildnings- och träningsfaciliteter ett måste. Vår nuvarande range fyller ur många aspekter inte detta behov idag. För det dagliga sällskapsspelet är detta kanske inte alltid en märkbar brist. Men för den för klubbens framtid viktiga junior- och tävlingsträningen är det ett måste. För den potentielle nye medlemmen, gästen eller tävlingsarrangören, som idag har en uppsjö av klubbalternativ att välja mellan, kan range-frågan bli av avgörande betydelse för klubb-valet. Styrelsen, den verkställande klubbledningen och personalen får frekvent bevis för detta i kontakter med omvärlden. Det bör ligga, inte bara i styrelsens utan i alla medlemmars intresse även de som personligen inte saknar en bättre range för sitt dagliga spel att säkra klubbens attraktionskraft i alla nu nämnda avseenden och därmed värdet på sitt eget medlemskap. Styrelsens och klubbledningens ansträngningar under senare tid att få fram realistiska range-alternativ kan genom rapporteringen i media inte ha undgått många medlemmar. Styrelsen har försökt balansera den många gånger felaktiga och vinklade mediapresentationen genom information på medlemsmöten och övriga kommunikationskanaler. Vårt tidigare prioriterade alternativ har stupat på ett politiskt beslut i Malmö Stad i egenskap av markägare. De två alternativ som styrelsen nu valt att underställa medlemmarna tillgodoser enligt styrelsens bedömning på bästa sätt range-behovet balanserat mot erforderliga ingrepp. Placering av rangen Alternativet som styrelsen arbetat fram under hösten vinter är att förlägga rangen över 18 green och vidare in i skogen bakom de nuvarande utslagsplatserna och att man då slår mot det befintliga range området. Detta får då konsekvenser för 18 hålet och greenen flyttas då till utslagsområdet för 1:an GB och blir då ett par 4 på knappt 400 meter. Nytt tee för 1:an får anläggas närmare tee området för 1 NB. Detta alternativ ger plats till ca 24 utslagsplatser varav 6-8 under tak och en studio med två platser. Det innebär även att utslagsområdet kommer betydligt närmare klubbhuset vilket då kommer att öka användandet av rangen och därmed intäkterna. En annan fråga som ventilerats tidigare är att byta de båda 1:orna vilket är fullt realistiskt och som inte ger någon ökad investering men en mer logisk slinga framför allt när man ska vidare till teena på hål 2 för respektive bana En annan konsekvens är att GB blir en par 71 bana. Det finns dock olika möjligheter att behålla par 72. Exempelvis kan vi förlänga 17 GB till ett par 5 hål genom att flytta teena bakåt och passa på att samtidigt förbättra 2:an NB genom att lägga om dammarna.. Styrelsen har ännu inte närmare analyserat dessa förändringar men de är realistiskt alternativ som kan utvecklas och presenteras för beslut vid senare tillfälle. Alternativ placering av rangen Under vårmötet 2011 presenterades en skiss av den tänkta rangen och en diskussion vidtog om vi bör ändra på vårt 18 hål eller ej. Flera tyckte att detta är ett klassiskt hål för Bokskogen GK och även ett signum, detta trots att medlemsenkäten gav besked om att 18 hålet är det minst uppskattade på GB främst bland männen. Diskussionen föranledde Styrelsen att starta ett arbete med att ta fram en alternativ range placering som innebar att 18 hålets nuvarande sträckning kunde behållas. Detta uppnås genom att flytta befintliga utslagsplatser längre bak genom utnyttjande av den tillkommande arendearealen och för att få tillräckligt många utslagsplatser förlägga dessa i två alternativt tre etager. Båda range-alternativen är utställda i klubbhuset och jag hoppas att många tagit tillfället i akt att närmare bekanta sig med de båda alternativen. Båda alternativen möjliggör en studio för väder- och klimatskyddad träning under den kalla årstiden med modern träningsutrustning. Ett bibehållande av en god ekonomi är prioriterat av styrelsen. Oavsett vilket alternativ medlemsmötet fastställer, så anser styrelsen att ett genomförande måste villkoras av att detta inte vid någon tid finner att detta skulle äventyra ekonomin. Skulle en oväntad försämring inträffa, så vill styrelsen ha möjlighet att avbryta eller skjuta på anläggandet. Styrelsens förslag innefattar två alternativa finansieringsupplägg. Ett med ökad kapitalinsats och lägre ökning av årlig utdebitering och ett utan ökad kapitalinsats med högre årlig utdebitering. Myndighetsbeslut Malmö kommun har tagit beslut om att upplåta ca m2 för att möjliggöra en utbyggnad av rangen. Dagens arrendeavtal med Malmö löper ut 2014 och har varit gällande sedan Ett nytt arrende avtal måste skrivas och det för en period om 25 år, dvs tom Malmö kommun vill då även höja arrendet för den mark klubben arrenderar vilket troligtvis kommer att innebära en dubblering vilket då blir in nivå med det som gäller i arrendeavtalet med Skabersjö, även detta från och med Svedala kommun sagt ja till att göra en detaljplan för området enligt en så kallad förenklad planprocess innebärande att ärendet tar ca 6 månader innan detaljplan finns för området till en kostnad på ca 150 tkr. Vid ett bifall på medlemsmötet innebär det att arbetet kan startas med ett genomförande av ny range i början av Länsstyrelsen har gett bifall till miljö-prövningen enligt 12 kap. 6 i miljöbalken. Arbetet med Lag VM för funktionshindrade är i full gång inför denna stora tävling som sker hos oss nästa sommar. I samband med VM spelas ju också Swedish Invitational, det blir en vecka med internationell fägring på Bokskogens GK. Hela arrangemanget görs tillsammans med FIFH Malmö och Svenska Golfförbundet. Arrangemanget kommer att samla deltagare på upp till 50 nationer. Jag har tidigare skrivit om jubileumsåret 2013 och vi har nu även inhämtat erfarenheterna från Ljunghusen GK 75-års jubileum. Projektet har startat och finns upplagt på hemsidan och arbetar i nuläget med två fokus, jubileums boken och evenemanget under För jubileumsboken finns det flera som kommer att kunna hjälpa till med historiebeskrivningen, anekdoter mm och alla ni som känner att ni kan bidraga hör av er till Thomas eller skriv ner det ni har i tankarna och skicka in detta. Det vi efterlyser är en redaktör för denna bok och vi ser gärna att någon med denna kompetens hör av sig för att hjälpa till. Jag ser fram emot detta extra årsmöte och ett positivt beslut på styrelsens förslag i frågan om en ny drivingrange samt att beslut tas om att fullfölja markupplåtelsen från med Malmö kommun och detaljplanearbetet med Svedala kommun. Viktigt är att beslut tas om en range som har förutsättningar att motsvara kraven långt in i framtiden. Detta för att fortsätta utveckla vår klubb och dess varumärke, golfen som idrott och dess träningsmöjligheter samt att få en närhet till klubbhusområdet med en standard och kvalitet som motsvarar dagens krav och förväntningar. Detta ska säkerställa klubbens goda position i regionen och golf Sverige. Ha en fortsatt bra säsong, medverka gärna i kommittéernas aktiviteter och njut av den underbara miljö vi har runt vår klubb och våra banor. Peter Rodenstam, ordförande 3

3 Kallelse till extra årsmöte i Bokskogens Golfklubb 1. Mötets öppnande. Föredragningslista: 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Information om 2 alternativ för ny drivingrange 8. Styrelsens förslag a. Anläggandet av ny drivingrange b. Utökning av arrendeareal och genomförande av detaljplan c. Val av drivingrange alternativ d. Val av finansierings alternativ e. Revidering av klubbens stadgar 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande 7. Information om anläggandet av ny drivingrange Bakgrund Förutsättningar och behov Bokskogens Golfklubb attraherar medlemmar från främst Svedala och Malmö kommuner, men även från andra kringliggande kommuner. Våra medlemmars ålder spänner över en vid ålderskurva, från 4 till över 90 år. Gäster kommer från när och fjärran för att utnyttja våra banor med kringhörande faciliteter. Vår ungdomsverksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren och engagerar f.n. ca 250 ungdomar med aktiviteter året om. Vår Headpros breddning av träningsmöjligheter genom bl.a. golflyftet har gjort att klubben varje vecka har ca 400 medlemmar i träning. Vi anordnar under sommarlovsperioden i samarbete med Svedala kommun Prova på kurser för ungdomar i Svedala kommun. Sedan 2007 har vi ett samarbete med FIFH (Föreningen Idrott för Funktions Hindrade) i Malmö och har under två tillfällen arrangerat Swedish Invitational för funktionshindrade med golfare från hela världen. Under augusti 2011 ska det första officiella VM för funktionshindrade golfare spelas på Bokskogen. Funktionshindrades tillgänglighet till golfspel är en viktig fråga som vi driver tillsammans med FIFH. Den idrottsliga verksamheten på Bokskogen har under de senaste åren vuxit och fått tydligare strategier bl.a. genom junior och elit kommittéernas verksamhetsplaner och redan har många framgångar infriats. Styrelsens uppfattning - som kontinuerligt bekräftas av både medlemmar och gäster - är att klubbens utbud av övningsområden måste förbättras och då främst drivingrangen. Skälen för detta kan mot ovan redovisad bakgrund sammanfattas på följande sätt: Bokskogens GK måste ytterligare förstärka idrottsverksamheten inom klubben fortsätta att i en alltmer hårdnande konkurrens - både med andra klubbar men även med andra aktiviteter vidmakthålla sin attraktionskraft samt även inte minst bereda sina medlemmar ändamålsenliga träningsmöjligheter vilket med tydlighet framkom i medlemsenkäten. Genomförande Sammanfattning Klubbens styrelse, BUG och verkställande ledning har i samråd med Peter Chamberlain tagit fram två alternativa förslag till ny range. Anledningen till att det är två förslag är önskemål från medlemmar. Alternativet som innebär ombyggnation av befintlig range med utslagsplatser i etager benämns 1a respektive 1b och förslaget som innebär ombyggnation av18:e hålet benämnes fortsättningsvis för alternativ 2. Anläggandet av en ny drivingrange kan påbörjas efter det att detaljplanen fastställts av Svedala kommun, kostnaden för upprättandet av detaljplanen är 150 tkr. Alternativ 1a och 1b Under jan-mars 2012 kan träden i det utökade markområdet att tas ner. I området finns en del träd som kan återanvändas ut på våra banor och denna möjlighet kommer att utnyttjas. Markarbeten inleds efter vintern för att möjliggöra byggandet av etagerna. De befintliga utslagsplatserna behålls under säsongen Under hösten 2012 fram till våren 2013 färdigställs etage byggandet inkl. studio. Staket, mattor, bollautomater mm sätts på plats under våren Rangen beräknas kunna tas i bruk under sommaren Alternativ 2 Under jan-mars 2012 kan träden i det utökade markområdet att tas ner. I området finns en del träd som kan återanvändas ut på våra banor och denna möjlighet kommer att utnyttjas. Efter säsongen 2012 kommer anläggandet av ny green för 18 och nya tee för 1:an GB att påbörjas med målsättningen att de ska tas i bruk i början av säsongen Under hösten 2012 påbörjas byggandet av den nya rangen vilket inleds med markarbeten för att områdets topografi ska anpassas. Staket, mattor, bollautomater mm sätts på plats under våren Parallellt med detta byggs studion om så beslutas och rangen beräknas kunna tas i bruk under sommaren Skogsavverkning Avverkningen sker under jan-mars 2012 och Malmö kommun kommer att ansvara för skogsavverkningen inklusive att de transporterar bort stammar, trädkronor och sly. Träd i ridån mot befintlig 18 green kommer att viss utsträckning behållas beroende på vilket alternativ som ska genomföras. Klubben och BUG kommer att i största möjliga utsträckning att ta till vara så många träd som möjligt och dessa kan återplanteras längs det nya staketet mot 18:e hålet eller på lämplig plats ute på banan, ex.vis skulle lärkträden på 2:an NB kunna ersättas. Markentreprenad Alla stubbar inom området kommer att tas upp och transporteras bort till en deponi. Volymmässigt så är det cirka m 3 jordmassor som behöver flyttas inom området för att få den topografi som planerats. I alternativ 1a och 1b är det mycket jordmassor som flyttas ut mot stigen i skogen för att bredda ut nivån på kullen Rangeområdet Inom området kommer några målgreener att anläggas. Området kommer även att få en bevattningsanläggning. Utslagsområdet Kommer att var ca 6 meter brett varav gången bakom mattorna är 3 meter bred och området där mattorna ligger 3 meter brett och totalt kommer det att finnas plats för ca platser beroende på alternativen. I alternativ 1a och 1b är det mellan utlagsplaster. I alternativ 2 blir det 27 utslagsplatser. I alternativ 2 kommer det att framför mattorna finnas en kort slänt och sedan ett ca 6 meter brett gräsbevuxet utslagsområde. I alternativ 1 är det belagd yta och en ramp man kan fälla upp på natten på övervåningarna I båda alternativen finns en planerad grästee, den är 25 meter bredare i alternativ 2 Säkerhet Staket kommer att byggas runt drivingrangens med stakethöjder mellan 2-15 meter. Detta för att mini- 4 5

4 Alternativ 2 ny drivingrange och nytt hål 18 Utslag nya range alt 1A mera riskerna med att golfbollar kommer utanför rangeområdet. I den mån det är möjligt kommer existerande nät att återanvändas. Det skiljer mycket på kostnaden för nät i de olika alternativen. I de två 1a och 1b alternativen måste nätet vara mycket högre på båda sidor av utslagsplatserna beroende på höjden man slår ut ifrån. Tillgänglighet Till skillnad från nuvarande drivingrange som är svårtillgänglig för äldre och personer med funktionsnedsättning kommer den nya drivingrangen att vara lättillgänglig i alternativ 2. För alternativ 1a och 1b med etager är det mer komplicerat med gångstigar med tanke på säkerheten mellan de olika etagerna. Gångstigarna är planerade på sidan mot skogen DNA studio En studio kommer att placeras i området för att på så vis bli en helhet med klubbens övriga byggnader. Studion och taket över ca 4 utslagsplatser kommer att smälta in i området genom att fasaden ska ha träpanel som målas i färg som väl passar in i naturen samt ha ett sedumtak (grästäkt tak, alt 2). Byggnaden kommer att vara på ca 100 m2 och innehålla två utslagsplatser, en mindre verkstad för att kunna justera golfklubbor, custom fitting, samt ett kontor/mötesrum. Vidare kommer det att finnas en till två toaletter, varav minst en ska vara anpassad för funktionshindrade personer. Studion kommer att anslutas till klubbens övriga byggnader vad gäller vatten, avlopp och elförsörjning. Studion ingår inte i styrelsens förslag till beslut vid detta extra medlemsmöte utan ett förslag kommer att underställas senare medlemsmöte, troligen under Investeringen Sammanfattning Detaljplaneringen från Svedala Kommun är beräknad till en kostnad på kr. Denna kostnad är lika för alla alternativen. Klubben har tagit in prisuppgifter från bygg- och anläggningsentreprenörer samt från utrustningsleverantörer för allt som krävs för att bygga. För de delar av genomförandet som kräver manuella insatser kommer det att finnas möjlighet för klubben att med egen personal och/eller med hjälp av medlemmar att genomföra delar, moment för att på så vis få Utslag ny range alt 2 6 7

5 ner kostnaden på investeringen. Detta kan röra sig om dränering, bevattning och delar av byggnationen av studion. Vidare kan en del av det befintliga nätet mot 18:e hålet återanvändas. I skrivande stund är det dock svårt att sätta en siffra på hur stor denna besparing det kan bli. Investeringen för att bygga drivingrangen är på 2,9 Mkr för alternativet 1a i 2 våningar och 3,5 Mkr för 1b i 3 etager 3,5 Mkr för alternativet 2 över 18:e green Kostnader för studion är inte med i ovannämnda siffror (bortsett från en grundplatta) då studion som sagts ovan - kommer att bli föremål för separat beslut av senare medlemsmöte. Kostnad för en studio skiljer sig åt för de olika alternativen Alt 1a och 1b har en kalkyl på: 1,6 Mkr Alt 2 har en kalkyl på: 1,2 Mkr Alternativ 1a och 1b Skogsavverkningen Malmö kommun ska ha ersättning för att skogen avverkas i förtid och detta belopp uppgår till knappt 15 tkr. Markentreprenad, målgreener och modulering stubbrytning och deponering förflyttning av jordmassor dränering återanvändning av jordmassor Materialkostnaden för att anlägga, målgreener, chippinggreen inkl bevattning dränering, modulering range mm genomförs till stor del med egen personal till en kostnad på ca 425 tkr. Utrustning till rangeområdet Klubben har tagit in 2 offerter och omfattar utslagsmattor, bollautomater, tvätt för bollar, bollar, belysning mm och uppgår till 350 tkr. Säkerhet - staket Staket runt längs med rangen på en höjd mellan 2 15 meter. Byter ut stora delar av nuvarande, behåller nätstolpar, måste vara högt mot 18e, då rangen är i 2 eller 3 etager, kostar 750 Tkr El och vatten Förberedelse för el och vatten, 50 tkr. Ny grästee Grästee ny 30 m djup och 35 m bred, 130 tkr. Vegetation vid rangen Nya träd planteras, stora träd flyttas utmed staket och rangeplatsen, 250 Tkr Arkitektarvode Utrdning, pres matrial, byggritningar, platsbesök, gps inmätning höjden, 230 tkr. Utslagsplattor under tak och Grundplatta studio Göra en grundplatta för framtida studio samt 4 utslagsplatser under tak, 500 Tkr Oförutsedda utgifter 100 tkr I alternativ 1b är det ökade kostnader i följande områden: Modellera range + 25 Tkr Staket Tkr Stomme studio Tkr Arkitektarvode + 10 Tkr Totalt för alternativ 1a - 2,9Mkr Totalt för alternativ 1b 3,5 Mkr Alternativ 2 Skogsavverkningen Malmö kommun ska ha ersättning för att skogen avverkas i förtid och detta belopp uppgår till knappt 15 tkr. Markentreprenad, målgreener och modulering stubbrytning och deponering förflyttning av jordmassor dränering återanvändning av jordmassor Materialkostnaden för att anlägga, målgreener, chippinggreen inkl bevattning dränering, modulering range mm genomförs till stor del med egen personal till en kostnad på ca 375 tkr. Utrustning till rangeområdet Klubben har tagit in 2 offerter och omfattar utslagsmattor, bollautomater, tvätt för bollar, bollar, belysning mm och uppgår till 350 tkr. Säkerhet - staket Staket runt längs med rangen på en höjd mellan 2 12 meter. Byter ut stora delar av nuvarande, behåller nätstolpar kostar 600 tkr El och vatten Förberedelse för el och vatten, 50 tkr. Ny grästee Grästee ny 30 m djup och 60 m bred 230 tkr. Vegetation vid rangen Nya träd planteras, stora träd flyttas utmed staket och rangeplatsen, 300 tkr Arkitektarvode Utredning, byggritningar, platsbesök, 125 tkr. Utslagsplatser under tak och grundplatta studio Göra en grundplatta för framtida studio samt 4 utslagsplatser under tak, 300 tkr Ny chipgreen bakom range Göra en ny chip och puttgreen bakom rangeutslagsplatsen, 200 tkr Ny green 18e hålet Göra en ny green med greenområde för nytt 18e hål, 275 tkr Ny fairway och spelyta nya 18e hålet Göra en modulering spelyta, plantering mm fram till nya greenområdet, görs med egen personal, 350 tkr Ny grästee 1:an Göra en ny tee för hål 1, flyttas fram 150 tkr Oförutsedda utgifter 100 tkr Totalt för alternativ 2-3,5 Mkr Intäkter kostnader Sammanfattning Intäkter och kostnader för klubbens resultaträkning påverkas och intäkterna bedöms öka med 100 tkr/ år och kostnaderna med tkr/år vilket ger ett totalt underskott på tkr/år. Detta motsvarar en medlemsavgiftshöjning på 100 kr per år för medlemskategorin med fritt spel Nuvarande drivingrange För klubbens befintliga range har vi årliga intäkter på ca 100 tkr för bollar, inga avskrivningar och en minimal underhållskostnad. Ny drivingrange Intäkter av rangebollar uppskattas till minst 200 tkr/år och detta baseras på jämförelser med andra klubbar där rangen har en lättillgänglig placering likande den som planeras, nettoökning blir minst 100 tkr. Kostnaderna för den nya drivingrangen består av följande: drift och underhåll, klippning, el mm, ca 50 tkr/år avskrivning av investeringen på 2,9 respektive 3,5 Mkr under 20 år ger 145 respektive 175 tkr/år ränta på investeringen beräknad på 4 % ger en årlig kostnad på ca tkr. Finansiering - likviditet Styrelsen har diskuterat denna punkt ingående med tanke på att klubben i dagsläget ej har en egen kassa som täcker hela investeringsbeloppet på 2,9 3,5 Mkr. En fördel är att utgifterna för investeringen fördelar sig över flera år enligt följande: tkr Alt 1a Alt 1b Alt Tillåter klubbens likviditet så kan investeringen göras med ett färdigställande till 2013 men det visar även att man kan senare-lägga delar av investeringen allt för att inte äventyra klubbens likviditet. Det som kan skjutas mellan åren är ex.vis målgreener. För att finansiera hela beloppet har styrelsen diskuterat flera olika scenarier och bland dessa kan nämnas: höja medlemslånen en extra utdebitering till medlemmarna lån i banken För att minska sårbarheten ur likviditets synvinkel i ett scenario med fortsatt medlemstapp är alternativet med höjda medlemslån att föredra ur klubbens synvinkel. Samtal med klubbens bank har genomförts och det var en positiv återkoppling om att kunna ta upp lån under några år, tills det att klubbens kassa så medger återbetalning. Diskussion om ett bindande lånelöfte sker efter att besluten om bifall tagits. 8 9

6 8a. Anläggandet av ny drivingrange Styrelsen förslår: att klubbens extra medlemsmöte tar beslut om att klubben ska anlägga en ny drivingrange 8b. Utökning av arrendeareal och genomförande av detaljplan Styrelsen föreslår: att klubbens extra medlemsmöte beslutar om att ge klubbens styrelse mandat att under hösten 2011 slutföra förhandlingen om ett utökat arrendeavtal med Malmö kommun gällande till år att klubbens extra medlemsmöte beslutar om att ge klubbens styrelse mandat att genomföra detaljplanearbetet med Svedala kommun under andra halvåret 2011 till en kostnad på ca.150 tkr. 8c. Val av drivingrange alternativ Styrelsen föreslår: att klubbens extra medlemsmöte tar ställning till vilket av de två alternativa förslagen som ska genomföras att drivingrange projektet enligt presentationen ska genomföras i sin helhet att styrelsen får mandat att genomföra detta antingen som ett sammanhållet projekt eller att det genomförs i etapper 8d. Val av finansierings alternativ För finansiering av ny drivingrange föreslår styrelsen det extramedlemsmötet två alternativ men förordar alternativ ett (1). Nuvarande lydelser 8 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Medlemsmöten, med minst två månaders mellanrum mellan mötena och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av Golfklubbens stadgar skall insändas till SGF. SGF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga. 8 Styrelsens förslag Ökat medlemslån med kr samt en medlemsavgiftshöjning på 50 kr from 2012 En medlemsavgiftshöjning på 100 kr from 2012 Övriga eventuella förändringar av medlemsavgifter kommer att presenteras till höstmötet Genomförandet av anläggningen av en ny drivinrange är villkorat av att samtliga erforderliga myndighetsbeslut föreligger med laga kraft. Styrelsen förbehåller sig vidare rätten att avbryta eller i tid förskjuta anläggningsarbetena om utvecklingen av klubbens ekonomi skulle föranleda det. Finansieringsalternativen är baserade på antagande att medlems- och greenfee situationen inte drastiskt försämras och att styrelsen kan tidsmässigt förskjuta anläggningsarbetena om om och i den utsträckning klubbens ekonomi så föranleder. 8e. Revidering av klubbens stadgar Styrelsen föreslår de ändringar i Golfklubbens stadgar som redovisas i nedan. Förslaget är föranlett av SGFs motsvarande ändringar i normalstadgar för anslutna golfklubbar och är enbart en anpassning till den nya lydelsen av normalstadgarna. Enligt stadgarna förutsätter ändringar i klubbens stadgar beslut på två på varandra följande medlemsmöten. Om förslaget antages på det extra medlemsmötet kommer det därför att också föreläggas ordinarie Höstmötet för godkännande. Föreslagna lydelser 8 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Medlemsmöten, med minst två månaders mellanrum mellan mötena och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av Golfklubbens stadgar skall insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. Ny paragraf (Infogandet av den nya 10 innebär omnumrering av efterföljande (+1)) 12 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör därefter vid närmast infallande årsskifte under förutsättning att utträdesanmälan kommer styrelsen tillhanda senast den 30 november. I annat fall upphör medlemskapet först vid det efterföljande årsskiftet såvida ej utträdesanmäld medlem till klubben erlägger en av styrelsen fastställd administrativ avgift. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 24 EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran ÅLIGGANDEN När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfklubbens fasta egendom ska fattas av Medlemsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Medlemsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 13 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Golfklubben. Av 17 följer att erlagda medlemsavgifter ej återbetalas liksom tidpunkt för återbetalning av i förekommande fall erlagd kapitalinsats. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 25 EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt medlemsmöte när (i) en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. (ii) antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 28 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 30 (iii) det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. När styrelsen mottagit begäran ÅLIGGANDEN När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för överordnade och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet

BOKBLADET VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET. Handlingar Årsmötet BOKBLADET Nummer 1 2012 VÄLKOMMEN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Lördagen den 31 mars 2012 KL. 09.30 I KLUBBHUSET Handlingar Årsmötet PROGRAM 09.00 Kaffe och bulle 09.30 Årsmöte 10.30 Information

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus

Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) Organisationsnummer: 556046-9669

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer