BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl i. Handlingar till årsmötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet."

Transkript

1 BOKBLADET Nummer VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista samt underlag för genomförande av ny drivingrange och revidering av stadgar PROGRAM Information och diskussion Kaffe och bulle Extra årsmöte Med vänlig hälsning! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande 1

2 Ordföranden har ordet! Syftet med det extra medlemsmötet Styrelsen har utlyst detta extra medlemsmöte för att underställa medlemmarna frågan om en ny drivingrange i kvalitetsnivå med golfanläggningen i övrigt för att tillgodose medlemmarna, gäster och sponsorer träningsmöjligheter motsvarande dagens förväntningar. Markägaren Malmö Stad har bekräftat att behövlig extra areal kan läggas till arrendet, Svedala kommun har beslutat att medverka i en nödvändig detaljplaneprocess och Länsstyrelsen har gett klartecken vid miljöprövningen. Medlemmarna har därmed nu möjlighet att själva fatta ett beslut om att realisera denna förbättring av vår golfanläggning Bakgrund Frågan om en ny drivingrange har varit föremål för diskussioner i många år. Nuvarande range är klubbens akilleshäl i jämförelse med vår anläggning i övrigt. I takt med att det allmänna marknadsklimatet hårdnat i GolfSverige har range-frågan fått ökad betydelse och därmed ökad fokus för styrelsen. I styrelsens uppgifter ligger nämligen ett ansvar för att inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt värna om och förstärka klubbens attraktionskraft bland medlemmar, gäster och tävlingsarrangörer. Det räcker inte att erbjuda bra banor för spel. För en golfklubb med de ambitioner som Bokskogen vill stå för - är en bra drivingrange med tillhörande studio, utbildnings- och träningsfaciliteter ett måste. Vår nuvarande range fyller ur många aspekter inte detta behov idag. För det dagliga sällskapsspelet är detta kanske inte alltid en märkbar brist. Men för den för klubbens framtid viktiga junior- och tävlingsträningen är det ett måste. För den potentielle nye medlemmen, gästen eller tävlingsarrangören, som idag har en uppsjö av klubbalternativ att välja mellan, kan range-frågan bli av avgörande betydelse för klubb-valet. Styrelsen, den verkställande klubbledningen och personalen får frekvent bevis för detta i kontakter med omvärlden. Det bör ligga, inte bara i styrelsens utan i alla medlemmars intresse även de som personligen inte saknar en bättre range för sitt dagliga spel att säkra klubbens attraktionskraft i alla nu nämnda avseenden och därmed värdet på sitt eget medlemskap. Styrelsens och klubbledningens ansträngningar under senare tid att få fram realistiska range-alternativ kan genom rapporteringen i media inte ha undgått många medlemmar. Styrelsen har försökt balansera den många gånger felaktiga och vinklade mediapresentationen genom information på medlemsmöten och övriga kommunikationskanaler. Vårt tidigare prioriterade alternativ har stupat på ett politiskt beslut i Malmö Stad i egenskap av markägare. De två alternativ som styrelsen nu valt att underställa medlemmarna tillgodoser enligt styrelsens bedömning på bästa sätt range-behovet balanserat mot erforderliga ingrepp. Placering av rangen Alternativet som styrelsen arbetat fram under hösten vinter är att förlägga rangen över 18 green och vidare in i skogen bakom de nuvarande utslagsplatserna och att man då slår mot det befintliga range området. Detta får då konsekvenser för 18 hålet och greenen flyttas då till utslagsområdet för 1:an GB och blir då ett par 4 på knappt 400 meter. Nytt tee för 1:an får anläggas närmare tee området för 1 NB. Detta alternativ ger plats till ca 24 utslagsplatser varav 6-8 under tak och en studio med två platser. Det innebär även att utslagsområdet kommer betydligt närmare klubbhuset vilket då kommer att öka användandet av rangen och därmed intäkterna. En annan fråga som ventilerats tidigare är att byta de båda 1:orna vilket är fullt realistiskt och som inte ger någon ökad investering men en mer logisk slinga framför allt när man ska vidare till teena på hål 2 för respektive bana En annan konsekvens är att GB blir en par 71 bana. Det finns dock olika möjligheter att behålla par 72. Exempelvis kan vi förlänga 17 GB till ett par 5 hål genom att flytta teena bakåt och passa på att samtidigt förbättra 2:an NB genom att lägga om dammarna.. Styrelsen har ännu inte närmare analyserat dessa förändringar men de är realistiskt alternativ som kan utvecklas och presenteras för beslut vid senare tillfälle. Alternativ placering av rangen Under vårmötet 2011 presenterades en skiss av den tänkta rangen och en diskussion vidtog om vi bör ändra på vårt 18 hål eller ej. Flera tyckte att detta är ett klassiskt hål för Bokskogen GK och även ett signum, detta trots att medlemsenkäten gav besked om att 18 hålet är det minst uppskattade på GB främst bland männen. Diskussionen föranledde Styrelsen att starta ett arbete med att ta fram en alternativ range placering som innebar att 18 hålets nuvarande sträckning kunde behållas. Detta uppnås genom att flytta befintliga utslagsplatser längre bak genom utnyttjande av den tillkommande arendearealen och för att få tillräckligt många utslagsplatser förlägga dessa i två alternativt tre etager. Båda range-alternativen är utställda i klubbhuset och jag hoppas att många tagit tillfället i akt att närmare bekanta sig med de båda alternativen. Båda alternativen möjliggör en studio för väder- och klimatskyddad träning under den kalla årstiden med modern träningsutrustning. Ett bibehållande av en god ekonomi är prioriterat av styrelsen. Oavsett vilket alternativ medlemsmötet fastställer, så anser styrelsen att ett genomförande måste villkoras av att detta inte vid någon tid finner att detta skulle äventyra ekonomin. Skulle en oväntad försämring inträffa, så vill styrelsen ha möjlighet att avbryta eller skjuta på anläggandet. Styrelsens förslag innefattar två alternativa finansieringsupplägg. Ett med ökad kapitalinsats och lägre ökning av årlig utdebitering och ett utan ökad kapitalinsats med högre årlig utdebitering. Myndighetsbeslut Malmö kommun har tagit beslut om att upplåta ca m2 för att möjliggöra en utbyggnad av rangen. Dagens arrendeavtal med Malmö löper ut 2014 och har varit gällande sedan Ett nytt arrende avtal måste skrivas och det för en period om 25 år, dvs tom Malmö kommun vill då även höja arrendet för den mark klubben arrenderar vilket troligtvis kommer att innebära en dubblering vilket då blir in nivå med det som gäller i arrendeavtalet med Skabersjö, även detta från och med Svedala kommun sagt ja till att göra en detaljplan för området enligt en så kallad förenklad planprocess innebärande att ärendet tar ca 6 månader innan detaljplan finns för området till en kostnad på ca 150 tkr. Vid ett bifall på medlemsmötet innebär det att arbetet kan startas med ett genomförande av ny range i början av Länsstyrelsen har gett bifall till miljö-prövningen enligt 12 kap. 6 i miljöbalken. Arbetet med Lag VM för funktionshindrade är i full gång inför denna stora tävling som sker hos oss nästa sommar. I samband med VM spelas ju också Swedish Invitational, det blir en vecka med internationell fägring på Bokskogens GK. Hela arrangemanget görs tillsammans med FIFH Malmö och Svenska Golfförbundet. Arrangemanget kommer att samla deltagare på upp till 50 nationer. Jag har tidigare skrivit om jubileumsåret 2013 och vi har nu även inhämtat erfarenheterna från Ljunghusen GK 75-års jubileum. Projektet har startat och finns upplagt på hemsidan och arbetar i nuläget med två fokus, jubileums boken och evenemanget under För jubileumsboken finns det flera som kommer att kunna hjälpa till med historiebeskrivningen, anekdoter mm och alla ni som känner att ni kan bidraga hör av er till Thomas eller skriv ner det ni har i tankarna och skicka in detta. Det vi efterlyser är en redaktör för denna bok och vi ser gärna att någon med denna kompetens hör av sig för att hjälpa till. Jag ser fram emot detta extra årsmöte och ett positivt beslut på styrelsens förslag i frågan om en ny drivingrange samt att beslut tas om att fullfölja markupplåtelsen från med Malmö kommun och detaljplanearbetet med Svedala kommun. Viktigt är att beslut tas om en range som har förutsättningar att motsvara kraven långt in i framtiden. Detta för att fortsätta utveckla vår klubb och dess varumärke, golfen som idrott och dess träningsmöjligheter samt att få en närhet till klubbhusområdet med en standard och kvalitet som motsvarar dagens krav och förväntningar. Detta ska säkerställa klubbens goda position i regionen och golf Sverige. Ha en fortsatt bra säsong, medverka gärna i kommittéernas aktiviteter och njut av den underbara miljö vi har runt vår klubb och våra banor. Peter Rodenstam, ordförande 3

3 Kallelse till extra årsmöte i Bokskogens Golfklubb 1. Mötets öppnande. Föredragningslista: 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Information om 2 alternativ för ny drivingrange 8. Styrelsens förslag a. Anläggandet av ny drivingrange b. Utökning av arrendeareal och genomförande av detaljplan c. Val av drivingrange alternativ d. Val av finansierings alternativ e. Revidering av klubbens stadgar 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande 7. Information om anläggandet av ny drivingrange Bakgrund Förutsättningar och behov Bokskogens Golfklubb attraherar medlemmar från främst Svedala och Malmö kommuner, men även från andra kringliggande kommuner. Våra medlemmars ålder spänner över en vid ålderskurva, från 4 till över 90 år. Gäster kommer från när och fjärran för att utnyttja våra banor med kringhörande faciliteter. Vår ungdomsverksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren och engagerar f.n. ca 250 ungdomar med aktiviteter året om. Vår Headpros breddning av träningsmöjligheter genom bl.a. golflyftet har gjort att klubben varje vecka har ca 400 medlemmar i träning. Vi anordnar under sommarlovsperioden i samarbete med Svedala kommun Prova på kurser för ungdomar i Svedala kommun. Sedan 2007 har vi ett samarbete med FIFH (Föreningen Idrott för Funktions Hindrade) i Malmö och har under två tillfällen arrangerat Swedish Invitational för funktionshindrade med golfare från hela världen. Under augusti 2011 ska det första officiella VM för funktionshindrade golfare spelas på Bokskogen. Funktionshindrades tillgänglighet till golfspel är en viktig fråga som vi driver tillsammans med FIFH. Den idrottsliga verksamheten på Bokskogen har under de senaste åren vuxit och fått tydligare strategier bl.a. genom junior och elit kommittéernas verksamhetsplaner och redan har många framgångar infriats. Styrelsens uppfattning - som kontinuerligt bekräftas av både medlemmar och gäster - är att klubbens utbud av övningsområden måste förbättras och då främst drivingrangen. Skälen för detta kan mot ovan redovisad bakgrund sammanfattas på följande sätt: Bokskogens GK måste ytterligare förstärka idrottsverksamheten inom klubben fortsätta att i en alltmer hårdnande konkurrens - både med andra klubbar men även med andra aktiviteter vidmakthålla sin attraktionskraft samt även inte minst bereda sina medlemmar ändamålsenliga träningsmöjligheter vilket med tydlighet framkom i medlemsenkäten. Genomförande Sammanfattning Klubbens styrelse, BUG och verkställande ledning har i samråd med Peter Chamberlain tagit fram två alternativa förslag till ny range. Anledningen till att det är två förslag är önskemål från medlemmar. Alternativet som innebär ombyggnation av befintlig range med utslagsplatser i etager benämns 1a respektive 1b och förslaget som innebär ombyggnation av18:e hålet benämnes fortsättningsvis för alternativ 2. Anläggandet av en ny drivingrange kan påbörjas efter det att detaljplanen fastställts av Svedala kommun, kostnaden för upprättandet av detaljplanen är 150 tkr. Alternativ 1a och 1b Under jan-mars 2012 kan träden i det utökade markområdet att tas ner. I området finns en del träd som kan återanvändas ut på våra banor och denna möjlighet kommer att utnyttjas. Markarbeten inleds efter vintern för att möjliggöra byggandet av etagerna. De befintliga utslagsplatserna behålls under säsongen Under hösten 2012 fram till våren 2013 färdigställs etage byggandet inkl. studio. Staket, mattor, bollautomater mm sätts på plats under våren Rangen beräknas kunna tas i bruk under sommaren Alternativ 2 Under jan-mars 2012 kan träden i det utökade markområdet att tas ner. I området finns en del träd som kan återanvändas ut på våra banor och denna möjlighet kommer att utnyttjas. Efter säsongen 2012 kommer anläggandet av ny green för 18 och nya tee för 1:an GB att påbörjas med målsättningen att de ska tas i bruk i början av säsongen Under hösten 2012 påbörjas byggandet av den nya rangen vilket inleds med markarbeten för att områdets topografi ska anpassas. Staket, mattor, bollautomater mm sätts på plats under våren Parallellt med detta byggs studion om så beslutas och rangen beräknas kunna tas i bruk under sommaren Skogsavverkning Avverkningen sker under jan-mars 2012 och Malmö kommun kommer att ansvara för skogsavverkningen inklusive att de transporterar bort stammar, trädkronor och sly. Träd i ridån mot befintlig 18 green kommer att viss utsträckning behållas beroende på vilket alternativ som ska genomföras. Klubben och BUG kommer att i största möjliga utsträckning att ta till vara så många träd som möjligt och dessa kan återplanteras längs det nya staketet mot 18:e hålet eller på lämplig plats ute på banan, ex.vis skulle lärkträden på 2:an NB kunna ersättas. Markentreprenad Alla stubbar inom området kommer att tas upp och transporteras bort till en deponi. Volymmässigt så är det cirka m 3 jordmassor som behöver flyttas inom området för att få den topografi som planerats. I alternativ 1a och 1b är det mycket jordmassor som flyttas ut mot stigen i skogen för att bredda ut nivån på kullen Rangeområdet Inom området kommer några målgreener att anläggas. Området kommer även att få en bevattningsanläggning. Utslagsområdet Kommer att var ca 6 meter brett varav gången bakom mattorna är 3 meter bred och området där mattorna ligger 3 meter brett och totalt kommer det att finnas plats för ca platser beroende på alternativen. I alternativ 1a och 1b är det mellan utlagsplaster. I alternativ 2 blir det 27 utslagsplatser. I alternativ 2 kommer det att framför mattorna finnas en kort slänt och sedan ett ca 6 meter brett gräsbevuxet utslagsområde. I alternativ 1 är det belagd yta och en ramp man kan fälla upp på natten på övervåningarna I båda alternativen finns en planerad grästee, den är 25 meter bredare i alternativ 2 Säkerhet Staket kommer att byggas runt drivingrangens med stakethöjder mellan 2-15 meter. Detta för att mini- 4 5

4 Alternativ 2 ny drivingrange och nytt hål 18 Utslag nya range alt 1A mera riskerna med att golfbollar kommer utanför rangeområdet. I den mån det är möjligt kommer existerande nät att återanvändas. Det skiljer mycket på kostnaden för nät i de olika alternativen. I de två 1a och 1b alternativen måste nätet vara mycket högre på båda sidor av utslagsplatserna beroende på höjden man slår ut ifrån. Tillgänglighet Till skillnad från nuvarande drivingrange som är svårtillgänglig för äldre och personer med funktionsnedsättning kommer den nya drivingrangen att vara lättillgänglig i alternativ 2. För alternativ 1a och 1b med etager är det mer komplicerat med gångstigar med tanke på säkerheten mellan de olika etagerna. Gångstigarna är planerade på sidan mot skogen DNA studio En studio kommer att placeras i området för att på så vis bli en helhet med klubbens övriga byggnader. Studion och taket över ca 4 utslagsplatser kommer att smälta in i området genom att fasaden ska ha träpanel som målas i färg som väl passar in i naturen samt ha ett sedumtak (grästäkt tak, alt 2). Byggnaden kommer att vara på ca 100 m2 och innehålla två utslagsplatser, en mindre verkstad för att kunna justera golfklubbor, custom fitting, samt ett kontor/mötesrum. Vidare kommer det att finnas en till två toaletter, varav minst en ska vara anpassad för funktionshindrade personer. Studion kommer att anslutas till klubbens övriga byggnader vad gäller vatten, avlopp och elförsörjning. Studion ingår inte i styrelsens förslag till beslut vid detta extra medlemsmöte utan ett förslag kommer att underställas senare medlemsmöte, troligen under Investeringen Sammanfattning Detaljplaneringen från Svedala Kommun är beräknad till en kostnad på kr. Denna kostnad är lika för alla alternativen. Klubben har tagit in prisuppgifter från bygg- och anläggningsentreprenörer samt från utrustningsleverantörer för allt som krävs för att bygga. För de delar av genomförandet som kräver manuella insatser kommer det att finnas möjlighet för klubben att med egen personal och/eller med hjälp av medlemmar att genomföra delar, moment för att på så vis få Utslag ny range alt 2 6 7

5 ner kostnaden på investeringen. Detta kan röra sig om dränering, bevattning och delar av byggnationen av studion. Vidare kan en del av det befintliga nätet mot 18:e hålet återanvändas. I skrivande stund är det dock svårt att sätta en siffra på hur stor denna besparing det kan bli. Investeringen för att bygga drivingrangen är på 2,9 Mkr för alternativet 1a i 2 våningar och 3,5 Mkr för 1b i 3 etager 3,5 Mkr för alternativet 2 över 18:e green Kostnader för studion är inte med i ovannämnda siffror (bortsett från en grundplatta) då studion som sagts ovan - kommer att bli föremål för separat beslut av senare medlemsmöte. Kostnad för en studio skiljer sig åt för de olika alternativen Alt 1a och 1b har en kalkyl på: 1,6 Mkr Alt 2 har en kalkyl på: 1,2 Mkr Alternativ 1a och 1b Skogsavverkningen Malmö kommun ska ha ersättning för att skogen avverkas i förtid och detta belopp uppgår till knappt 15 tkr. Markentreprenad, målgreener och modulering stubbrytning och deponering förflyttning av jordmassor dränering återanvändning av jordmassor Materialkostnaden för att anlägga, målgreener, chippinggreen inkl bevattning dränering, modulering range mm genomförs till stor del med egen personal till en kostnad på ca 425 tkr. Utrustning till rangeområdet Klubben har tagit in 2 offerter och omfattar utslagsmattor, bollautomater, tvätt för bollar, bollar, belysning mm och uppgår till 350 tkr. Säkerhet - staket Staket runt längs med rangen på en höjd mellan 2 15 meter. Byter ut stora delar av nuvarande, behåller nätstolpar, måste vara högt mot 18e, då rangen är i 2 eller 3 etager, kostar 750 Tkr El och vatten Förberedelse för el och vatten, 50 tkr. Ny grästee Grästee ny 30 m djup och 35 m bred, 130 tkr. Vegetation vid rangen Nya träd planteras, stora träd flyttas utmed staket och rangeplatsen, 250 Tkr Arkitektarvode Utrdning, pres matrial, byggritningar, platsbesök, gps inmätning höjden, 230 tkr. Utslagsplattor under tak och Grundplatta studio Göra en grundplatta för framtida studio samt 4 utslagsplatser under tak, 500 Tkr Oförutsedda utgifter 100 tkr I alternativ 1b är det ökade kostnader i följande områden: Modellera range + 25 Tkr Staket Tkr Stomme studio Tkr Arkitektarvode + 10 Tkr Totalt för alternativ 1a - 2,9Mkr Totalt för alternativ 1b 3,5 Mkr Alternativ 2 Skogsavverkningen Malmö kommun ska ha ersättning för att skogen avverkas i förtid och detta belopp uppgår till knappt 15 tkr. Markentreprenad, målgreener och modulering stubbrytning och deponering förflyttning av jordmassor dränering återanvändning av jordmassor Materialkostnaden för att anlägga, målgreener, chippinggreen inkl bevattning dränering, modulering range mm genomförs till stor del med egen personal till en kostnad på ca 375 tkr. Utrustning till rangeområdet Klubben har tagit in 2 offerter och omfattar utslagsmattor, bollautomater, tvätt för bollar, bollar, belysning mm och uppgår till 350 tkr. Säkerhet - staket Staket runt längs med rangen på en höjd mellan 2 12 meter. Byter ut stora delar av nuvarande, behåller nätstolpar kostar 600 tkr El och vatten Förberedelse för el och vatten, 50 tkr. Ny grästee Grästee ny 30 m djup och 60 m bred 230 tkr. Vegetation vid rangen Nya träd planteras, stora träd flyttas utmed staket och rangeplatsen, 300 tkr Arkitektarvode Utredning, byggritningar, platsbesök, 125 tkr. Utslagsplatser under tak och grundplatta studio Göra en grundplatta för framtida studio samt 4 utslagsplatser under tak, 300 tkr Ny chipgreen bakom range Göra en ny chip och puttgreen bakom rangeutslagsplatsen, 200 tkr Ny green 18e hålet Göra en ny green med greenområde för nytt 18e hål, 275 tkr Ny fairway och spelyta nya 18e hålet Göra en modulering spelyta, plantering mm fram till nya greenområdet, görs med egen personal, 350 tkr Ny grästee 1:an Göra en ny tee för hål 1, flyttas fram 150 tkr Oförutsedda utgifter 100 tkr Totalt för alternativ 2-3,5 Mkr Intäkter kostnader Sammanfattning Intäkter och kostnader för klubbens resultaträkning påverkas och intäkterna bedöms öka med 100 tkr/ år och kostnaderna med tkr/år vilket ger ett totalt underskott på tkr/år. Detta motsvarar en medlemsavgiftshöjning på 100 kr per år för medlemskategorin med fritt spel Nuvarande drivingrange För klubbens befintliga range har vi årliga intäkter på ca 100 tkr för bollar, inga avskrivningar och en minimal underhållskostnad. Ny drivingrange Intäkter av rangebollar uppskattas till minst 200 tkr/år och detta baseras på jämförelser med andra klubbar där rangen har en lättillgänglig placering likande den som planeras, nettoökning blir minst 100 tkr. Kostnaderna för den nya drivingrangen består av följande: drift och underhåll, klippning, el mm, ca 50 tkr/år avskrivning av investeringen på 2,9 respektive 3,5 Mkr under 20 år ger 145 respektive 175 tkr/år ränta på investeringen beräknad på 4 % ger en årlig kostnad på ca tkr. Finansiering - likviditet Styrelsen har diskuterat denna punkt ingående med tanke på att klubben i dagsläget ej har en egen kassa som täcker hela investeringsbeloppet på 2,9 3,5 Mkr. En fördel är att utgifterna för investeringen fördelar sig över flera år enligt följande: tkr Alt 1a Alt 1b Alt Tillåter klubbens likviditet så kan investeringen göras med ett färdigställande till 2013 men det visar även att man kan senare-lägga delar av investeringen allt för att inte äventyra klubbens likviditet. Det som kan skjutas mellan åren är ex.vis målgreener. För att finansiera hela beloppet har styrelsen diskuterat flera olika scenarier och bland dessa kan nämnas: höja medlemslånen en extra utdebitering till medlemmarna lån i banken För att minska sårbarheten ur likviditets synvinkel i ett scenario med fortsatt medlemstapp är alternativet med höjda medlemslån att föredra ur klubbens synvinkel. Samtal med klubbens bank har genomförts och det var en positiv återkoppling om att kunna ta upp lån under några år, tills det att klubbens kassa så medger återbetalning. Diskussion om ett bindande lånelöfte sker efter att besluten om bifall tagits. 8 9

6 8a. Anläggandet av ny drivingrange Styrelsen förslår: att klubbens extra medlemsmöte tar beslut om att klubben ska anlägga en ny drivingrange 8b. Utökning av arrendeareal och genomförande av detaljplan Styrelsen föreslår: att klubbens extra medlemsmöte beslutar om att ge klubbens styrelse mandat att under hösten 2011 slutföra förhandlingen om ett utökat arrendeavtal med Malmö kommun gällande till år att klubbens extra medlemsmöte beslutar om att ge klubbens styrelse mandat att genomföra detaljplanearbetet med Svedala kommun under andra halvåret 2011 till en kostnad på ca.150 tkr. 8c. Val av drivingrange alternativ Styrelsen föreslår: att klubbens extra medlemsmöte tar ställning till vilket av de två alternativa förslagen som ska genomföras att drivingrange projektet enligt presentationen ska genomföras i sin helhet att styrelsen får mandat att genomföra detta antingen som ett sammanhållet projekt eller att det genomförs i etapper 8d. Val av finansierings alternativ För finansiering av ny drivingrange föreslår styrelsen det extramedlemsmötet två alternativ men förordar alternativ ett (1). Nuvarande lydelser 8 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Medlemsmöten, med minst två månaders mellanrum mellan mötena och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av Golfklubbens stadgar skall insändas till SGF. SGF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga. 8 Styrelsens förslag Ökat medlemslån med kr samt en medlemsavgiftshöjning på 50 kr from 2012 En medlemsavgiftshöjning på 100 kr from 2012 Övriga eventuella förändringar av medlemsavgifter kommer att presenteras till höstmötet Genomförandet av anläggningen av en ny drivinrange är villkorat av att samtliga erforderliga myndighetsbeslut föreligger med laga kraft. Styrelsen förbehåller sig vidare rätten att avbryta eller i tid förskjuta anläggningsarbetena om utvecklingen av klubbens ekonomi skulle föranleda det. Finansieringsalternativen är baserade på antagande att medlems- och greenfee situationen inte drastiskt försämras och att styrelsen kan tidsmässigt förskjuta anläggningsarbetena om om och i den utsträckning klubbens ekonomi så föranleder. 8e. Revidering av klubbens stadgar Styrelsen föreslår de ändringar i Golfklubbens stadgar som redovisas i nedan. Förslaget är föranlett av SGFs motsvarande ändringar i normalstadgar för anslutna golfklubbar och är enbart en anpassning till den nya lydelsen av normalstadgarna. Enligt stadgarna förutsätter ändringar i klubbens stadgar beslut på två på varandra följande medlemsmöten. Om förslaget antages på det extra medlemsmötet kommer det därför att också föreläggas ordinarie Höstmötet för godkännande. Föreslagna lydelser 8 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Medlemsmöten, med minst två månaders mellanrum mellan mötena och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av Golfklubbens stadgar skall insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. Ny paragraf (Infogandet av den nya 10 innebär omnumrering av efterföljande (+1)) 12 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör därefter vid närmast infallande årsskifte under förutsättning att utträdesanmälan kommer styrelsen tillhanda senast den 30 november. I annat fall upphör medlemskapet först vid det efterföljande årsskiftet såvida ej utträdesanmäld medlem till klubben erlägger en av styrelsen fastställd administrativ avgift. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 24 EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran ÅLIGGANDEN När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfklubbens fasta egendom ska fattas av Medlemsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Medlemsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 13 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Golfklubben. Av 17 följer att erlagda medlemsavgifter ej återbetalas liksom tidpunkt för återbetalning av i förekommande fall erlagd kapitalinsats. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 25 EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt medlemsmöte när (i) en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. (ii) antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 28 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 30 (iii) det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. När styrelsen mottagit begäran ÅLIGGANDEN När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för överordnade och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

Stadgar för Västerås Golfklubb

Stadgar för Västerås Golfklubb 1 Stadgar för Västerås Golfklubb VGK är en ideell förening, stiftad den 21 augusti 1931 och med hemort i Västerås. VGK invaldes som medlem i SGF den 5 april 1934 som 16:e klubb Stadgarna fastställda 10

Läs mer

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 1 ÄNDAMÅL Ljunghusens Golfklubb, som är bildad den 8 juli 1932, har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa

Läs mer

STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB STADGAR FÖR KALLFORS GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Sammansättning 3 Tillhörighet mm 4 Beslutande organ 5 Firmateckning

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014

Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014 Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014 1 2 Extra årsmöte GKS 16 mars 2014 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31.

som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31. STADGAR för EKSJÖ Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1938-06-13 och med hemort i Eksjö kommun. Stadgarna fastställda 2012-01-31. IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör. Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av årsmötet

Läs mer

Stadgar för Österlens GK

Stadgar för Österlens GK Stadgar för Österlens GK som är en ideell förening, stiftad den 11 november 1945, med hemort i Simrishamns kommun. Stadgarna är senast fastställda 3 november 2013. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott

Läs mer

Stadgar för Hälla golfklubb (Som bygger på SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB)

Stadgar för Hälla golfklubb (Som bygger på SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB) Stadgar för Hälla golfklubb (Som bygger på SVENSKA GOLFFÖRBUNDETS NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB) Hälla Golfklubb som är en ideell förening, stiftad 2001-12-14 och med hemort Västerås. Stadgarna fastställda

Läs mer

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING... 2

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING... 2 STADGAR FÖR RYDÖ GOLFKLUBB IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING... 2 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 ÄNDAMÅL... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 TILLHÖRIGHET M. M.... 3 4 BESLUTANDE

Läs mer

STADGAR FÖR SOLLERÖ GOLFKLUBB

STADGAR FÖR SOLLERÖ GOLFKLUBB STADGAR FÖR SOLLERÖ GOLFKLUBB STADGAR För Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14:4004-28 och med hemort på Sollerön. Stadgar från Svenska Golfförbundet fastställdes vid Årsmöte 2012.03.18

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Särö Golf Club

Stadgar för Särö Golf Club Särö Golf Club, som är en ideell förening med hemort i Särö, är stiftad den 2 november 1981. Stadgarna är fastställda av årsmöte 1983-03-24 med ändring vid årsmöte 1983-11-16, ord. allmänt vårmöte 1986-03-17,

Läs mer

STADGAR. för Alingsås Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1985-02-05 med hemort i Alingsås. STADGAR 2014-04-27 Sida 1(11)

STADGAR. för Alingsås Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1985-02-05 med hemort i Alingsås. STADGAR 2014-04-27 Sida 1(11) STADGAR för Alingsås Golfklubb som är en ideell förening stiftad 1985-02-05 med hemort i Alingsås. STADGAR 2014-04-27 Sida 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERSAMHETSIDÉ 3 VÅR VERKSAMHETSIDÉ.

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

för Haverdals Golfklubb, som är en ideell förening, bildad 1988 och med hemort i Haverdal.

för Haverdals Golfklubb, som är en ideell förening, bildad 1988 och med hemort i Haverdal. STADGAR för Haverdals Golfklubb, som är en ideell förening, bildad 1988 och med hemort i Haverdal. Stadgarna fastställda 1989-01-14 Stadgarna ändrade 1990-11-28 1993-02-13 1997-02-08 2000-02-12 2005-03-06

Läs mer

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg.

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgar För, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgarna fastställda 26 april 1962 Stadgarna ändrade 24 november 1994 Stadgarna ändrade 5 december 2000 Stadgarna

Läs mer

för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. 3 december 1992 7 december 2000 21 mars 2002 22 mars 2004

för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. 3 december 1992 7 december 2000 21 mars 2002 22 mars 2004 Sidan 1 av (11) 1.1 S T A D G A R för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. Stadgarna fastställda av årsmötet den 29 februari 1984 Stadgarna ändrade 4 december

Läs mer

STADGAR. Fastställda vid höstårsmöte MORA GOLFKLUBB ORG.NR

STADGAR. Fastställda vid höstårsmöte MORA GOLFKLUBB ORG.NR STADGAR Fastställda vid höstårsmöte 2012-10-29 MORA GOLFKLUBB ORG.NR. 884401-1596 Mora Golfklubb org.nr 884401-1596 Stadgar 2012-10-29 Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö.

som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö. STADGAR FÖR TYRESÖ GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 18 april 1994 och med hemort i Tyresö. KLUBBEN HAR FÖLJANDE INRIKTNING OCH MÅL FÖR IDROTTEN Definition Idrott är fysisk aktivitet som

Läs mer

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden... 16. * REVISION 24 Revision... 16

* VALBEREDNING 23 Sammansättning, åligganden... 16. * REVISION 24 Revision... 16 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 4 2 Sammansättning... 4 3 Tillhörighet m m... 4 4 Beslutande organ... 5 5 Firmateckning...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB STADGAR FÖR BOSJÖKLOSTER GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 5 februari 1974 och med hemort i Höör. Stadgarna är reviderade och fastställda dels av vårmötet den 10 februari 1990, dels av årsmötet

Läs mer

HÄSSLEGÅRDENS GOLFKLUBB STADGAR OCH IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

HÄSSLEGÅRDENS GOLFKLUBB STADGAR OCH IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 1(10) HÄSSLEGÅRDENS GOLFKLUBB STADGAR OCH IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL 2 SAMMANSÄTTNING 3 TILLHÖRIGHET M. M 4 BESLUTANDE ORGAN 5 FIRMATECKNING 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

som är en ideell förening, stiftad den 10 april 1959 och med hemort i Katrineholm.

som är en ideell förening, stiftad den 10 april 1959 och med hemort i Katrineholm. STADGAR för KATRINEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad den 10 april 1959 och med hemort i Katrineholm. Stadgarna fastställda 4 mars 1981 Stadgarna ändrade 14 mars 1996 Stadgarna ändrade

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR BJÄRE GOLFKLUBB

STADGAR FÖR BJÄRE GOLFKLUBB SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB STADGAR FÖR BJÄRE GOLFKLUBB STADGAR För Bjäre Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 30 april 1989 och med hemort i Båstad Kommun Stadgarna fastställda 1989

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB 1 STADGAR FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB Stadgar för Karlstad Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 23 april 1957 och med hemort i Karlstad. Stadgarna fastställda 7 april 1959 Stadgarna ändrade 10

Läs mer

STADGAR FÖR KILS GOLFKLUBB

STADGAR FÖR KILS GOLFKLUBB STADGAR FÖR KILS GOLFKLUBB STADGAR Detta dokument utgör stadgar för Kils Golfklubb, som är en ideell förening, bildad den 27 november 1984 och som har sin hemort i Kils kommun. De ursprungliga stadgarna

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

STADGAR. För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs. Stadgarna fastställda den 14/6 1997

STADGAR. För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs. Stadgarna fastställda den 14/6 1997 STADGAR För Höganäs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 14/6 1997 och med hemort i Höganäs. Stadgarna fastställda den 14/6 1997 Stadgarna ändrade och antagna 2005-11-28 Stadgarna ändrade

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

för Karlskoga Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 maj 1975 och med hemort i Karlskoga.

för Karlskoga Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 maj 1975 och med hemort i Karlskoga. STADGAR för Karlskoga Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 maj 1975 och med hemort i Karlskoga. Stadgarna reviderade och fastställda vid Årsmöte 2009. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott

Läs mer

STADGAR Brevikens Golfklubb

STADGAR Brevikens Golfklubb STADGAR Brevikens Golfklubb 1 STADGAR FÖR BREVIKENS GOLFKLUBB STADGAR för Brevikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 1959-12-28 och med hemort i Karlsborg Stadgarna fastställda 1995-01-21

Läs mer

S:t Arild Golfklubb Stadgar

S:t Arild Golfklubb Stadgar S:t Arild GOLFKLUBB S:t Arild Golfklubb Stadgar Stadgarna är fastställda vid extra årsmöte 2013-03-17 Stadgar för S:t Arild Golfklubb Innehållsförteckning. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Vår verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03-24 Stadgarna ändrade 1989-08-15, 1998-03-10, 2002-03-07, 2003-03-06,

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB

STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB Innehåll STADGAR FÖR UMEÅ GOLFKLUBB... 3 STADGAR... 3 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 ÄNDAMÅL... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 4 3 TILLHÖRIGHET M. M....

Läs mer

STADGAR FÖR EKERUM GOLFKLUBB, SOM ÄR EN IDEELL FÖRENING STIFTAD DEN 9 AUGUSTI 1989

STADGAR FÖR EKERUM GOLFKLUBB, SOM ÄR EN IDEELL FÖRENING STIFTAD DEN 9 AUGUSTI 1989 STADGAR FÖR EKERUM GOLFKLUBB, SOM ÄR EN IDEELL FÖRENING STIFTAD DEN 9 AUGUSTI 1989 Reviderad 1997 Reviderad 2010 Reviderad 2013 1 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Idrott är fysisk aktivitet som vi utför

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ

IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ STADGAR 1 Stadgar för Söderåsens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 23 maj 1966 och med hemort i Bjuvs kommun. Stadgarna fastställda 1966-10-28 Stadgarna ändrade 1970, 1971, 1978, 1980,

Läs mer

S T A D G A R. för. ALLERUM GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 30 maj 1992 och med hemort i Allerum.

S T A D G A R. för. ALLERUM GOLFKLUBB, som är en ideell förening, stiftad den 30 maj 1992 och med hemort i Allerum. Stadgarna fastställda i mars 1993 Stadgarna ändrade 30 mars, 1995 Stadgarna ändrade 22 maj, 1996 Stadgarna ändrade 25 november, 1999 Stadgarna ändrade 29 september, 2008 Stadgarna ändrade 25 mars, 2010

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Antagen vid höstmötet Nyköpings Golfklubb 2011-11-29

Antagen vid höstmötet Nyköpings Golfklubb 2011-11-29 Nicolai, 611 92 NYKÖPING Postgiro 37 39 09-1, Bankgiro 411-0888 www.nykopingsgk.se, kansli@nykopingsgk.se Stadgar för Nyköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 25 juli 1951 och med hemort

Läs mer

STADGAR. för Hörlycke Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad och med hemort i TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer:

STADGAR. för Hörlycke Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad och med hemort i TROLLHÄTTAN. Organisationsnummer: STADGAR för Hörlycke Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 2003-04-10 och med hemort i TROLLHÄTTAN Organisationsnummer: 866001-3544 Stadgarna fastställdes 2003-04-24 Stadgarna ändrades 2004-03-25

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb

Stadgar för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb Stadgar för Degeberga-Widtsköfle Golfklubb 1 april 2012 Innehållsförteckning SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB... 4 STADGAR... 4 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 ÄNDAMÅL...

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR ASSARTORPS NYA GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ASSARTORPS NYA GOLFKLUBB STADGAR för Assartorps Nya Golfklubb, som är en ideell förening med hemort i Lund. Ursprungliga stadgar antagna vid konstituerande möte 1992-11-25. Stadgarna senast ändrade 2013-04-25. STADGAR FÖR ASSARTORPS

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet 3 4 Ledning och beslutande organ 3 5 Firmateckning

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för HaningeStrand Golfklubb Klubben stiftad den 1maj 1992 med hemort i Haninge Kommun

Stadgar för HaningeStrand Golfklubb Klubben stiftad den 1maj 1992 med hemort i Haninge Kommun Stadgar för HaningeStrand Golfklubb Klubben stiftad den 1maj 1992 med hemort i Haninge Kommun Antagna den 17 maj 1992 Reviderade 18 maj 1994 6 Reviderade 22 januari 1996 9, 14, 16, 19, 23 Reviderade årsmöte

Läs mer

NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2008-03-17

NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2008-03-17 1 NYA STADGAR FÖR TORTUNA GK antagna 2008-03-17 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR För Tortuna Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 5 mars 1990 och med hemort i Västerås. Stadgarna fastställda

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Skogaby Golfklubb vid årsmötet den 4 mars 2015

Förslag till nya Stadgar för Skogaby Golfklubb vid årsmötet den 4 mars 2015 Stadgar Idrottsrörelsens verksamhetsidé Allmänna bestämmelser 1. Ändamål 2. Sammansättning 3. Tillhörighet m.m. 4. Beslutande organ 5. Firmateckning 6. Verksamhets- och räkenskapsår. 7. Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Laholms Golfklubb, stiftad den 12 maj 1964.

Stadgar för Laholms Golfklubb, stiftad den 12 maj 1964. Stadgar för Laholms Golfklubb, stiftad den 12 maj 1964. Antagna och fastställda på Årsmöte den x februari 2010 STADGAR FÖR LAHOLMS GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Innehåll. Stadgar för Mjölby GK Sida

Innehåll. Stadgar för Mjölby GK Sida Innehåll STADGAR... 2 IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄNDAMÅL.... 2 2 SAMMANSÄTTNING... 2 3 TILLHÖRIGHET M. M.... 3 4 BESLUTANDE ORGAN... 3 5 FIRMATECKNING... 3 6 VERKSAMHETS-

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning STADGAR för Växjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1959 och med hemort i Växjö. Stadgarna fastställda av årsmötet den 29 februari 1984. Stadgarna ändrade, 4 december 1990, 3 december 1992,

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR för KARLSHAMNS GOLFKLUBB (KhGK) stiftad 1965, medlem nr 92 i Svenska Golfförbundet (SGF) och medlem i Blekinge Golfförbund (BGF)

STADGAR för KARLSHAMNS GOLFKLUBB (KhGK) stiftad 1965, medlem nr 92 i Svenska Golfförbundet (SGF) och medlem i Blekinge Golfförbund (BGF) STADGAR för KARLSHAMNS GOLFKLUBB (KhGK) stiftad 1965, medlem nr 92 i Svenska Golfförbundet (SGF) och medlem i Blekinge Golfförbund (BGF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Stadgar för ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB

Stadgar för ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB Stadgar för ULLARED FLÄDJE GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid * IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 1 2 Sammansättning 1 3 Tillhörighet mm 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB FÖR

STADGAR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB FÖR STADGAR FÖR GRIPSHOLMS GOLFKLUBB Innehållsförteckning Idrottens verksamhetsidé Allmänna bestämmelser 1 Ändamål... 4 2 Sammansättning... 4 3 Tillhörighet m m... 5 4 Beslutande organ... 5 5 Firmateckning...

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK)

Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Stadgar för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) Antagna den 22 november 1968, 20 november 1971, 28 november 1981, 23 november 1991 och, 5 mars 2008 och den 21 mars 2017. 1 Klubbens uppgift Klubben

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÅKER GOLFKLUBB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 2 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet m m... 3 4 Beslutande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer