BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl i. Handlingar till årsmötet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet."

Transkript

1 BOKBLADET Nummer VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse med föredragningslista samt underlag för genomförande av ny drivingrange och revidering av stadgar PROGRAM Information och diskussion Kaffe och bulle Extra årsmöte Med vänlig hälsning! För styrelsen Peter Rodenstam, ordförande 1

2 Ordföranden har ordet! Syftet med det extra medlemsmötet Styrelsen har utlyst detta extra medlemsmöte för att underställa medlemmarna frågan om en ny drivingrange i kvalitetsnivå med golfanläggningen i övrigt för att tillgodose medlemmarna, gäster och sponsorer träningsmöjligheter motsvarande dagens förväntningar. Markägaren Malmö Stad har bekräftat att behövlig extra areal kan läggas till arrendet, Svedala kommun har beslutat att medverka i en nödvändig detaljplaneprocess och Länsstyrelsen har gett klartecken vid miljöprövningen. Medlemmarna har därmed nu möjlighet att själva fatta ett beslut om att realisera denna förbättring av vår golfanläggning Bakgrund Frågan om en ny drivingrange har varit föremål för diskussioner i många år. Nuvarande range är klubbens akilleshäl i jämförelse med vår anläggning i övrigt. I takt med att det allmänna marknadsklimatet hårdnat i GolfSverige har range-frågan fått ökad betydelse och därmed ökad fokus för styrelsen. I styrelsens uppgifter ligger nämligen ett ansvar för att inte bara kortsiktigt utan även långsiktigt värna om och förstärka klubbens attraktionskraft bland medlemmar, gäster och tävlingsarrangörer. Det räcker inte att erbjuda bra banor för spel. För en golfklubb med de ambitioner som Bokskogen vill stå för - är en bra drivingrange med tillhörande studio, utbildnings- och träningsfaciliteter ett måste. Vår nuvarande range fyller ur många aspekter inte detta behov idag. För det dagliga sällskapsspelet är detta kanske inte alltid en märkbar brist. Men för den för klubbens framtid viktiga junior- och tävlingsträningen är det ett måste. För den potentielle nye medlemmen, gästen eller tävlingsarrangören, som idag har en uppsjö av klubbalternativ att välja mellan, kan range-frågan bli av avgörande betydelse för klubb-valet. Styrelsen, den verkställande klubbledningen och personalen får frekvent bevis för detta i kontakter med omvärlden. Det bör ligga, inte bara i styrelsens utan i alla medlemmars intresse även de som personligen inte saknar en bättre range för sitt dagliga spel att säkra klubbens attraktionskraft i alla nu nämnda avseenden och därmed värdet på sitt eget medlemskap. Styrelsens och klubbledningens ansträngningar under senare tid att få fram realistiska range-alternativ kan genom rapporteringen i media inte ha undgått många medlemmar. Styrelsen har försökt balansera den många gånger felaktiga och vinklade mediapresentationen genom information på medlemsmöten och övriga kommunikationskanaler. Vårt tidigare prioriterade alternativ har stupat på ett politiskt beslut i Malmö Stad i egenskap av markägare. De två alternativ som styrelsen nu valt att underställa medlemmarna tillgodoser enligt styrelsens bedömning på bästa sätt range-behovet balanserat mot erforderliga ingrepp. Placering av rangen Alternativet som styrelsen arbetat fram under hösten vinter är att förlägga rangen över 18 green och vidare in i skogen bakom de nuvarande utslagsplatserna och att man då slår mot det befintliga range området. Detta får då konsekvenser för 18 hålet och greenen flyttas då till utslagsområdet för 1:an GB och blir då ett par 4 på knappt 400 meter. Nytt tee för 1:an får anläggas närmare tee området för 1 NB. Detta alternativ ger plats till ca 24 utslagsplatser varav 6-8 under tak och en studio med två platser. Det innebär även att utslagsområdet kommer betydligt närmare klubbhuset vilket då kommer att öka användandet av rangen och därmed intäkterna. En annan fråga som ventilerats tidigare är att byta de båda 1:orna vilket är fullt realistiskt och som inte ger någon ökad investering men en mer logisk slinga framför allt när man ska vidare till teena på hål 2 för respektive bana En annan konsekvens är att GB blir en par 71 bana. Det finns dock olika möjligheter att behålla par 72. Exempelvis kan vi förlänga 17 GB till ett par 5 hål genom att flytta teena bakåt och passa på att samtidigt förbättra 2:an NB genom att lägga om dammarna.. Styrelsen har ännu inte närmare analyserat dessa förändringar men de är realistiskt alternativ som kan utvecklas och presenteras för beslut vid senare tillfälle. Alternativ placering av rangen Under vårmötet 2011 presenterades en skiss av den tänkta rangen och en diskussion vidtog om vi bör ändra på vårt 18 hål eller ej. Flera tyckte att detta är ett klassiskt hål för Bokskogen GK och även ett signum, detta trots att medlemsenkäten gav besked om att 18 hålet är det minst uppskattade på GB främst bland männen. Diskussionen föranledde Styrelsen att starta ett arbete med att ta fram en alternativ range placering som innebar att 18 hålets nuvarande sträckning kunde behållas. Detta uppnås genom att flytta befintliga utslagsplatser längre bak genom utnyttjande av den tillkommande arendearealen och för att få tillräckligt många utslagsplatser förlägga dessa i två alternativt tre etager. Båda range-alternativen är utställda i klubbhuset och jag hoppas att många tagit tillfället i akt att närmare bekanta sig med de båda alternativen. Båda alternativen möjliggör en studio för väder- och klimatskyddad träning under den kalla årstiden med modern träningsutrustning. Ett bibehållande av en god ekonomi är prioriterat av styrelsen. Oavsett vilket alternativ medlemsmötet fastställer, så anser styrelsen att ett genomförande måste villkoras av att detta inte vid någon tid finner att detta skulle äventyra ekonomin. Skulle en oväntad försämring inträffa, så vill styrelsen ha möjlighet att avbryta eller skjuta på anläggandet. Styrelsens förslag innefattar två alternativa finansieringsupplägg. Ett med ökad kapitalinsats och lägre ökning av årlig utdebitering och ett utan ökad kapitalinsats med högre årlig utdebitering. Myndighetsbeslut Malmö kommun har tagit beslut om att upplåta ca m2 för att möjliggöra en utbyggnad av rangen. Dagens arrendeavtal med Malmö löper ut 2014 och har varit gällande sedan Ett nytt arrende avtal måste skrivas och det för en period om 25 år, dvs tom Malmö kommun vill då även höja arrendet för den mark klubben arrenderar vilket troligtvis kommer att innebära en dubblering vilket då blir in nivå med det som gäller i arrendeavtalet med Skabersjö, även detta från och med Svedala kommun sagt ja till att göra en detaljplan för området enligt en så kallad förenklad planprocess innebärande att ärendet tar ca 6 månader innan detaljplan finns för området till en kostnad på ca 150 tkr. Vid ett bifall på medlemsmötet innebär det att arbetet kan startas med ett genomförande av ny range i början av Länsstyrelsen har gett bifall till miljö-prövningen enligt 12 kap. 6 i miljöbalken. Arbetet med Lag VM för funktionshindrade är i full gång inför denna stora tävling som sker hos oss nästa sommar. I samband med VM spelas ju också Swedish Invitational, det blir en vecka med internationell fägring på Bokskogens GK. Hela arrangemanget görs tillsammans med FIFH Malmö och Svenska Golfförbundet. Arrangemanget kommer att samla deltagare på upp till 50 nationer. Jag har tidigare skrivit om jubileumsåret 2013 och vi har nu även inhämtat erfarenheterna från Ljunghusen GK 75-års jubileum. Projektet har startat och finns upplagt på hemsidan och arbetar i nuläget med två fokus, jubileums boken och evenemanget under För jubileumsboken finns det flera som kommer att kunna hjälpa till med historiebeskrivningen, anekdoter mm och alla ni som känner att ni kan bidraga hör av er till Thomas eller skriv ner det ni har i tankarna och skicka in detta. Det vi efterlyser är en redaktör för denna bok och vi ser gärna att någon med denna kompetens hör av sig för att hjälpa till. Jag ser fram emot detta extra årsmöte och ett positivt beslut på styrelsens förslag i frågan om en ny drivingrange samt att beslut tas om att fullfölja markupplåtelsen från med Malmö kommun och detaljplanearbetet med Svedala kommun. Viktigt är att beslut tas om en range som har förutsättningar att motsvara kraven långt in i framtiden. Detta för att fortsätta utveckla vår klubb och dess varumärke, golfen som idrott och dess träningsmöjligheter samt att få en närhet till klubbhusområdet med en standard och kvalitet som motsvarar dagens krav och förväntningar. Detta ska säkerställa klubbens goda position i regionen och golf Sverige. Ha en fortsatt bra säsong, medverka gärna i kommittéernas aktiviteter och njut av den underbara miljö vi har runt vår klubb och våra banor. Peter Rodenstam, ordförande 3

3 Kallelse till extra årsmöte i Bokskogens Golfklubb 1. Mötets öppnande. Föredragningslista: 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Fastställande av röstlängd för mötet. 6. Fastställande av föredragningslista. 7. Information om 2 alternativ för ny drivingrange 8. Styrelsens förslag a. Anläggandet av ny drivingrange b. Utökning av arrendeareal och genomförande av detaljplan c. Val av drivingrange alternativ d. Val av finansierings alternativ e. Revidering av klubbens stadgar 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande 7. Information om anläggandet av ny drivingrange Bakgrund Förutsättningar och behov Bokskogens Golfklubb attraherar medlemmar från främst Svedala och Malmö kommuner, men även från andra kringliggande kommuner. Våra medlemmars ålder spänner över en vid ålderskurva, från 4 till över 90 år. Gäster kommer från när och fjärran för att utnyttja våra banor med kringhörande faciliteter. Vår ungdomsverksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren och engagerar f.n. ca 250 ungdomar med aktiviteter året om. Vår Headpros breddning av träningsmöjligheter genom bl.a. golflyftet har gjort att klubben varje vecka har ca 400 medlemmar i träning. Vi anordnar under sommarlovsperioden i samarbete med Svedala kommun Prova på kurser för ungdomar i Svedala kommun. Sedan 2007 har vi ett samarbete med FIFH (Föreningen Idrott för Funktions Hindrade) i Malmö och har under två tillfällen arrangerat Swedish Invitational för funktionshindrade med golfare från hela världen. Under augusti 2011 ska det första officiella VM för funktionshindrade golfare spelas på Bokskogen. Funktionshindrades tillgänglighet till golfspel är en viktig fråga som vi driver tillsammans med FIFH. Den idrottsliga verksamheten på Bokskogen har under de senaste åren vuxit och fått tydligare strategier bl.a. genom junior och elit kommittéernas verksamhetsplaner och redan har många framgångar infriats. Styrelsens uppfattning - som kontinuerligt bekräftas av både medlemmar och gäster - är att klubbens utbud av övningsområden måste förbättras och då främst drivingrangen. Skälen för detta kan mot ovan redovisad bakgrund sammanfattas på följande sätt: Bokskogens GK måste ytterligare förstärka idrottsverksamheten inom klubben fortsätta att i en alltmer hårdnande konkurrens - både med andra klubbar men även med andra aktiviteter vidmakthålla sin attraktionskraft samt även inte minst bereda sina medlemmar ändamålsenliga träningsmöjligheter vilket med tydlighet framkom i medlemsenkäten. Genomförande Sammanfattning Klubbens styrelse, BUG och verkställande ledning har i samråd med Peter Chamberlain tagit fram två alternativa förslag till ny range. Anledningen till att det är två förslag är önskemål från medlemmar. Alternativet som innebär ombyggnation av befintlig range med utslagsplatser i etager benämns 1a respektive 1b och förslaget som innebär ombyggnation av18:e hålet benämnes fortsättningsvis för alternativ 2. Anläggandet av en ny drivingrange kan påbörjas efter det att detaljplanen fastställts av Svedala kommun, kostnaden för upprättandet av detaljplanen är 150 tkr. Alternativ 1a och 1b Under jan-mars 2012 kan träden i det utökade markområdet att tas ner. I området finns en del träd som kan återanvändas ut på våra banor och denna möjlighet kommer att utnyttjas. Markarbeten inleds efter vintern för att möjliggöra byggandet av etagerna. De befintliga utslagsplatserna behålls under säsongen Under hösten 2012 fram till våren 2013 färdigställs etage byggandet inkl. studio. Staket, mattor, bollautomater mm sätts på plats under våren Rangen beräknas kunna tas i bruk under sommaren Alternativ 2 Under jan-mars 2012 kan träden i det utökade markområdet att tas ner. I området finns en del träd som kan återanvändas ut på våra banor och denna möjlighet kommer att utnyttjas. Efter säsongen 2012 kommer anläggandet av ny green för 18 och nya tee för 1:an GB att påbörjas med målsättningen att de ska tas i bruk i början av säsongen Under hösten 2012 påbörjas byggandet av den nya rangen vilket inleds med markarbeten för att områdets topografi ska anpassas. Staket, mattor, bollautomater mm sätts på plats under våren Parallellt med detta byggs studion om så beslutas och rangen beräknas kunna tas i bruk under sommaren Skogsavverkning Avverkningen sker under jan-mars 2012 och Malmö kommun kommer att ansvara för skogsavverkningen inklusive att de transporterar bort stammar, trädkronor och sly. Träd i ridån mot befintlig 18 green kommer att viss utsträckning behållas beroende på vilket alternativ som ska genomföras. Klubben och BUG kommer att i största möjliga utsträckning att ta till vara så många träd som möjligt och dessa kan återplanteras längs det nya staketet mot 18:e hålet eller på lämplig plats ute på banan, ex.vis skulle lärkträden på 2:an NB kunna ersättas. Markentreprenad Alla stubbar inom området kommer att tas upp och transporteras bort till en deponi. Volymmässigt så är det cirka m 3 jordmassor som behöver flyttas inom området för att få den topografi som planerats. I alternativ 1a och 1b är det mycket jordmassor som flyttas ut mot stigen i skogen för att bredda ut nivån på kullen Rangeområdet Inom området kommer några målgreener att anläggas. Området kommer även att få en bevattningsanläggning. Utslagsområdet Kommer att var ca 6 meter brett varav gången bakom mattorna är 3 meter bred och området där mattorna ligger 3 meter brett och totalt kommer det att finnas plats för ca platser beroende på alternativen. I alternativ 1a och 1b är det mellan utlagsplaster. I alternativ 2 blir det 27 utslagsplatser. I alternativ 2 kommer det att framför mattorna finnas en kort slänt och sedan ett ca 6 meter brett gräsbevuxet utslagsområde. I alternativ 1 är det belagd yta och en ramp man kan fälla upp på natten på övervåningarna I båda alternativen finns en planerad grästee, den är 25 meter bredare i alternativ 2 Säkerhet Staket kommer att byggas runt drivingrangens med stakethöjder mellan 2-15 meter. Detta för att mini- 4 5

4 Alternativ 2 ny drivingrange och nytt hål 18 Utslag nya range alt 1A mera riskerna med att golfbollar kommer utanför rangeområdet. I den mån det är möjligt kommer existerande nät att återanvändas. Det skiljer mycket på kostnaden för nät i de olika alternativen. I de två 1a och 1b alternativen måste nätet vara mycket högre på båda sidor av utslagsplatserna beroende på höjden man slår ut ifrån. Tillgänglighet Till skillnad från nuvarande drivingrange som är svårtillgänglig för äldre och personer med funktionsnedsättning kommer den nya drivingrangen att vara lättillgänglig i alternativ 2. För alternativ 1a och 1b med etager är det mer komplicerat med gångstigar med tanke på säkerheten mellan de olika etagerna. Gångstigarna är planerade på sidan mot skogen DNA studio En studio kommer att placeras i området för att på så vis bli en helhet med klubbens övriga byggnader. Studion och taket över ca 4 utslagsplatser kommer att smälta in i området genom att fasaden ska ha träpanel som målas i färg som väl passar in i naturen samt ha ett sedumtak (grästäkt tak, alt 2). Byggnaden kommer att vara på ca 100 m2 och innehålla två utslagsplatser, en mindre verkstad för att kunna justera golfklubbor, custom fitting, samt ett kontor/mötesrum. Vidare kommer det att finnas en till två toaletter, varav minst en ska vara anpassad för funktionshindrade personer. Studion kommer att anslutas till klubbens övriga byggnader vad gäller vatten, avlopp och elförsörjning. Studion ingår inte i styrelsens förslag till beslut vid detta extra medlemsmöte utan ett förslag kommer att underställas senare medlemsmöte, troligen under Investeringen Sammanfattning Detaljplaneringen från Svedala Kommun är beräknad till en kostnad på kr. Denna kostnad är lika för alla alternativen. Klubben har tagit in prisuppgifter från bygg- och anläggningsentreprenörer samt från utrustningsleverantörer för allt som krävs för att bygga. För de delar av genomförandet som kräver manuella insatser kommer det att finnas möjlighet för klubben att med egen personal och/eller med hjälp av medlemmar att genomföra delar, moment för att på så vis få Utslag ny range alt 2 6 7

5 ner kostnaden på investeringen. Detta kan röra sig om dränering, bevattning och delar av byggnationen av studion. Vidare kan en del av det befintliga nätet mot 18:e hålet återanvändas. I skrivande stund är det dock svårt att sätta en siffra på hur stor denna besparing det kan bli. Investeringen för att bygga drivingrangen är på 2,9 Mkr för alternativet 1a i 2 våningar och 3,5 Mkr för 1b i 3 etager 3,5 Mkr för alternativet 2 över 18:e green Kostnader för studion är inte med i ovannämnda siffror (bortsett från en grundplatta) då studion som sagts ovan - kommer att bli föremål för separat beslut av senare medlemsmöte. Kostnad för en studio skiljer sig åt för de olika alternativen Alt 1a och 1b har en kalkyl på: 1,6 Mkr Alt 2 har en kalkyl på: 1,2 Mkr Alternativ 1a och 1b Skogsavverkningen Malmö kommun ska ha ersättning för att skogen avverkas i förtid och detta belopp uppgår till knappt 15 tkr. Markentreprenad, målgreener och modulering stubbrytning och deponering förflyttning av jordmassor dränering återanvändning av jordmassor Materialkostnaden för att anlägga, målgreener, chippinggreen inkl bevattning dränering, modulering range mm genomförs till stor del med egen personal till en kostnad på ca 425 tkr. Utrustning till rangeområdet Klubben har tagit in 2 offerter och omfattar utslagsmattor, bollautomater, tvätt för bollar, bollar, belysning mm och uppgår till 350 tkr. Säkerhet - staket Staket runt längs med rangen på en höjd mellan 2 15 meter. Byter ut stora delar av nuvarande, behåller nätstolpar, måste vara högt mot 18e, då rangen är i 2 eller 3 etager, kostar 750 Tkr El och vatten Förberedelse för el och vatten, 50 tkr. Ny grästee Grästee ny 30 m djup och 35 m bred, 130 tkr. Vegetation vid rangen Nya träd planteras, stora träd flyttas utmed staket och rangeplatsen, 250 Tkr Arkitektarvode Utrdning, pres matrial, byggritningar, platsbesök, gps inmätning höjden, 230 tkr. Utslagsplattor under tak och Grundplatta studio Göra en grundplatta för framtida studio samt 4 utslagsplatser under tak, 500 Tkr Oförutsedda utgifter 100 tkr I alternativ 1b är det ökade kostnader i följande områden: Modellera range + 25 Tkr Staket Tkr Stomme studio Tkr Arkitektarvode + 10 Tkr Totalt för alternativ 1a - 2,9Mkr Totalt för alternativ 1b 3,5 Mkr Alternativ 2 Skogsavverkningen Malmö kommun ska ha ersättning för att skogen avverkas i förtid och detta belopp uppgår till knappt 15 tkr. Markentreprenad, målgreener och modulering stubbrytning och deponering förflyttning av jordmassor dränering återanvändning av jordmassor Materialkostnaden för att anlägga, målgreener, chippinggreen inkl bevattning dränering, modulering range mm genomförs till stor del med egen personal till en kostnad på ca 375 tkr. Utrustning till rangeområdet Klubben har tagit in 2 offerter och omfattar utslagsmattor, bollautomater, tvätt för bollar, bollar, belysning mm och uppgår till 350 tkr. Säkerhet - staket Staket runt längs med rangen på en höjd mellan 2 12 meter. Byter ut stora delar av nuvarande, behåller nätstolpar kostar 600 tkr El och vatten Förberedelse för el och vatten, 50 tkr. Ny grästee Grästee ny 30 m djup och 60 m bred 230 tkr. Vegetation vid rangen Nya träd planteras, stora träd flyttas utmed staket och rangeplatsen, 300 tkr Arkitektarvode Utredning, byggritningar, platsbesök, 125 tkr. Utslagsplatser under tak och grundplatta studio Göra en grundplatta för framtida studio samt 4 utslagsplatser under tak, 300 tkr Ny chipgreen bakom range Göra en ny chip och puttgreen bakom rangeutslagsplatsen, 200 tkr Ny green 18e hålet Göra en ny green med greenområde för nytt 18e hål, 275 tkr Ny fairway och spelyta nya 18e hålet Göra en modulering spelyta, plantering mm fram till nya greenområdet, görs med egen personal, 350 tkr Ny grästee 1:an Göra en ny tee för hål 1, flyttas fram 150 tkr Oförutsedda utgifter 100 tkr Totalt för alternativ 2-3,5 Mkr Intäkter kostnader Sammanfattning Intäkter och kostnader för klubbens resultaträkning påverkas och intäkterna bedöms öka med 100 tkr/ år och kostnaderna med tkr/år vilket ger ett totalt underskott på tkr/år. Detta motsvarar en medlemsavgiftshöjning på 100 kr per år för medlemskategorin med fritt spel Nuvarande drivingrange För klubbens befintliga range har vi årliga intäkter på ca 100 tkr för bollar, inga avskrivningar och en minimal underhållskostnad. Ny drivingrange Intäkter av rangebollar uppskattas till minst 200 tkr/år och detta baseras på jämförelser med andra klubbar där rangen har en lättillgänglig placering likande den som planeras, nettoökning blir minst 100 tkr. Kostnaderna för den nya drivingrangen består av följande: drift och underhåll, klippning, el mm, ca 50 tkr/år avskrivning av investeringen på 2,9 respektive 3,5 Mkr under 20 år ger 145 respektive 175 tkr/år ränta på investeringen beräknad på 4 % ger en årlig kostnad på ca tkr. Finansiering - likviditet Styrelsen har diskuterat denna punkt ingående med tanke på att klubben i dagsläget ej har en egen kassa som täcker hela investeringsbeloppet på 2,9 3,5 Mkr. En fördel är att utgifterna för investeringen fördelar sig över flera år enligt följande: tkr Alt 1a Alt 1b Alt Tillåter klubbens likviditet så kan investeringen göras med ett färdigställande till 2013 men det visar även att man kan senare-lägga delar av investeringen allt för att inte äventyra klubbens likviditet. Det som kan skjutas mellan åren är ex.vis målgreener. För att finansiera hela beloppet har styrelsen diskuterat flera olika scenarier och bland dessa kan nämnas: höja medlemslånen en extra utdebitering till medlemmarna lån i banken För att minska sårbarheten ur likviditets synvinkel i ett scenario med fortsatt medlemstapp är alternativet med höjda medlemslån att föredra ur klubbens synvinkel. Samtal med klubbens bank har genomförts och det var en positiv återkoppling om att kunna ta upp lån under några år, tills det att klubbens kassa så medger återbetalning. Diskussion om ett bindande lånelöfte sker efter att besluten om bifall tagits. 8 9

6 8a. Anläggandet av ny drivingrange Styrelsen förslår: att klubbens extra medlemsmöte tar beslut om att klubben ska anlägga en ny drivingrange 8b. Utökning av arrendeareal och genomförande av detaljplan Styrelsen föreslår: att klubbens extra medlemsmöte beslutar om att ge klubbens styrelse mandat att under hösten 2011 slutföra förhandlingen om ett utökat arrendeavtal med Malmö kommun gällande till år att klubbens extra medlemsmöte beslutar om att ge klubbens styrelse mandat att genomföra detaljplanearbetet med Svedala kommun under andra halvåret 2011 till en kostnad på ca.150 tkr. 8c. Val av drivingrange alternativ Styrelsen föreslår: att klubbens extra medlemsmöte tar ställning till vilket av de två alternativa förslagen som ska genomföras att drivingrange projektet enligt presentationen ska genomföras i sin helhet att styrelsen får mandat att genomföra detta antingen som ett sammanhållet projekt eller att det genomförs i etapper 8d. Val av finansierings alternativ För finansiering av ny drivingrange föreslår styrelsen det extramedlemsmötet två alternativ men förordar alternativ ett (1). Nuvarande lydelser 8 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Medlemsmöten, med minst två månaders mellanrum mellan mötena och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av Golfklubbens stadgar skall insändas till SGF. SGF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot SGF:s eller RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga. 8 Styrelsens förslag Ökat medlemslån med kr samt en medlemsavgiftshöjning på 50 kr from 2012 En medlemsavgiftshöjning på 100 kr from 2012 Övriga eventuella förändringar av medlemsavgifter kommer att presenteras till höstmötet Genomförandet av anläggningen av en ny drivinrange är villkorat av att samtliga erforderliga myndighetsbeslut föreligger med laga kraft. Styrelsen förbehåller sig vidare rätten att avbryta eller i tid förskjuta anläggningsarbetena om utvecklingen av klubbens ekonomi skulle föranleda det. Finansieringsalternativen är baserade på antagande att medlems- och greenfee situationen inte drastiskt försämras och att styrelsen kan tidsmässigt förskjuta anläggningsarbetena om om och i den utsträckning klubbens ekonomi så föranleder. 8e. Revidering av klubbens stadgar Styrelsen föreslår de ändringar i Golfklubbens stadgar som redovisas i nedan. Förslaget är föranlett av SGFs motsvarande ändringar i normalstadgar för anslutna golfklubbar och är enbart en anpassning till den nya lydelsen av normalstadgarna. Enligt stadgarna förutsätter ändringar i klubbens stadgar beslut på två på varandra följande medlemsmöten. Om förslaget antages på det extra medlemsmötet kommer det därför att också föreläggas ordinarie Höstmötet för godkännande. Föreslagna lydelser 8 STADGEÄNDRING För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande Medlemsmöten, med minst två månaders mellanrum mellan mötena och med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på respektive möte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av Golfklubbens stadgar skall insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. Ny paragraf (Infogandet av den nya 10 innebär omnumrering av efterföljande (+1)) 12 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör därefter vid närmast infallande årsskifte under förutsättning att utträdesanmälan kommer styrelsen tillhanda senast den 30 november. I annat fall upphör medlemskapet först vid det efterföljande årsskiftet såvida ej utträdesanmäld medlem till klubben erlägger en av styrelsen fastställd administrativ avgift. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 24 EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt medlemsmöte när en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit begäran ÅLIGGANDEN När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfklubbens fasta egendom ska fattas av Medlemsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Medlemsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet. 13 UTTRÄDE Medlem som vill utträda ur Golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Golfklubben. Av 17 följer att erlagda medlemsavgifter ej återbetalas liksom tidpunkt för återbetalning av i förekommande fall erlagd kapitalinsats. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben. 25 EXTRA ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt medlemsmöte när (i) en revisor eller minst en tiondel av golfklubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran. (ii) antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 28 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 30 (iii) det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. När styrelsen mottagit begäran ÅLIGGANDEN När medlemsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för överordnade och dessa stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg.

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgar För, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgarna fastställda 26 april 1962 Stadgarna ändrade 24 november 1994 Stadgarna ändrade 5 december 2000 Stadgarna

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening,

STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, STADGAR för Söderköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1983 och med hemort i Söderköpings kommun Stadgarna fastställda 1983-03- 24 Stadgarna ändrade 1989-08- 15, 1998-03- 10, 2002-03- 07,

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening.

Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening. 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. Förslag på stadgar för Bastuträsk by byaförening 1 Namn Föreningens namn är Bastuträsk by byaförening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att verka för en levande landsbygd och tillvarata

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsförening Steffens Minne, Karlstad 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsförening Steffens

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn

Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn Stadgar för föreningen Getteröns Småbåtshamn Stiftad 791105, godkänd på allmänt möte 800312 med ändring av 6. Klarläggande 820313. Ändring av 10 & 22, 840229. Ändring av 6 & 12. 841115. Ändring 890315

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer