COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT"

Transkript

1 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 12 januari 2009 för Standardwarranter som anknyter till Aktier, Index, Valutor, Ädelmetaller och Råvaruderivat och Turbowarranter som anknyter till Aktier, Index, Valutor, Ädelmetaller och Råvaruderivat (avsedda för offentliga erbjudanden i Finland och/eller Sverige och/eller inregistrering vid NASDAQ OMX Exchanges i Helsingfors och /eller Stockholm och/eller annan börs i Finland och/eller Sverige Översättning av Prospektsammanfattning Bifogad översättning utgör en översättning till svenska av avsnittet Summary i Grundprospektet av den [datum] 2008 avseende Standardwarranter och Turbowarranter. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht om att utfärda intyg om godkännande av prospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen och denna översättning av sammanfattningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande avsnittet i översättningen. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför även ta del av grundprospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut tas om investering. 1

2 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till Grundprospektet. Sammanfattningen kompletteras med utförligare information på andra ställen i Grundprospektet (inklusive i de Slutgiltiga Villkoren) och måste läsas tillsammans med denna information. Sammanfattningen innehåller inte all den information som kan vara av vikt för investerare. Investerare måste därför fatta beslut om att investera i Warranterna efter att noggrant ha tagit del av hela Grundprospektet inklusive informationen i de Slutgiltiga Villkoren. Några krav gentemot Commerzbank Aktiengesellschaft kan inte göras gällande angående prospektets tillförlitlighet uteslutande på den information som ges i denna sammanfattning eller på grund av varje översättning såtillvida inte sammanfattningen eller översättningen är missvisande, falsk eller oförenlig med andra delar av Grundprospektet. En investerare som framställer krav vid en domstol i Förbundsrepubliken Tyskland, Finland, Sverige eller inom någon annan stat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet måste vara medveten om att en översättning av Grundprospektet innan den juridiska processen inleds kan komma att krävas enligt nationell rätt i den stat där kravet framställs, vilket innebär att den som framställer kravet kan komma att få bekosta översättningen av Grundprospektet, om det framställda kravet grundar sig på den information som Grundprospektet innehåller. Termer har den innebörd som följer av definitionerna i Villkoren för Warranterna eller på andra ställen i Grundprospektet eller i Villkoren. SAMMANFATTNING AV INFORMATIONEN FÖR STANDARDWARRANTER/ TURBOWARRANTER OCH RISKERNA SOM ÄR FÖRENADE DÄRMED Huvudsakliga kännetecken för Standardwarranter och Turbowarranter Standardwarranter ( Standardwarranter ) och Turbowarranter ( Turbowarranter ) på aktier, index, valutakurser, ädelmetaller eller råvaruderivat (tillsammans Warranterna ) ger innehavaren ( Warrantinnehavaren ) rätt att automatiskt erhålla ett kontantbelopp i, där nödvändigt, euro ( EUR ) eller svenska kronor ( SEK ) till tillämplig Växlingskurs och multiplicerad med Multiplikatorn om tillämplig, med vilket Referenspriset eller det Genomsnittliga Referenspriset avseende Standardwarranter med Genomsnitt på den underliggande tillgången (aktien, indexet, valutan, ädelmetaller eller råvaruderivat) ( Underliggande Tillgången ) överstiger Lösenkursen såsom fastställt i Villkoren för Warranterna vid Värderingsdagen (om det rör sig om Köpwarranter) eller som överstigs av Lösenkursen (om det rör sig om Säljwarranter) ( Slutlikvidbeloppet ). Referenspriset av den Underliggande Tillgången är Referenspriset av den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen, eller, när det gäller Standardwarranter med Genomsnitt av det Genomsnittliga Referenspriset är det aritmetiska medelvärdet av Referenspriset av den Underliggande Tillgången vid de Genomsnittliga Datumen, samtliga såsom definierade i Villkoren för Standardwarranterna. Värderingsdagen skall vara Lösendagen medan de Genomsnittliga Datumen avseende Standardwarranterna med Genomsnitt är de datum som specificeras i Villkoren för Standardwarranterna. När en Marknadsstörande Händelse uppstår kan Lösendagen liksom de Genomsnittliga Datumen bli senarelagda, såsom regleras i Villkoren för Standardwarranterna. Turbowarranter kan (till skillnad från Standardwarranter) när som helst löpa ut i förtid eller bli värdelösa om priset av respektive tillgång underliggande Turbowarranterna under perioden från och med första handelsdagen till och med Lösendagen någon gång är lika med eller lägre än (för 2

3 de fall det rör sig om Turboköpwarranter) eller lika med eller högre än (för de fall det rör sig om Turbosäljwarranter) den Knock out-nivå som finns reglerad i Villkoren för Turbowarranterna. Warranterna är av europeisk typ (dessa är inte möjliga att utöva före Lösendagen) med automatisk kontant avräkning. Den Underliggande Tillgången kommer inte att levereras. Värderingsdagen skall vara Lösendagen men kan, om en Marknadsstörande Händelse inträffar, bli uppskjuten. Bestämmelser, beräkningar eller andra beslut av Emittenten i enlighet med regleringen i Villkoren för Warranterna skall, i avsaknad av uppenbara felaktigheter, vara bindande för alla inblandade parter. Warranterna skall anses utövade på Lösendagen om Slutlikvidbeloppet vid denna tidpunkt är ett positivt belopp, i annat fall skall Warranterna förfalla värdelösa. Turbowarranterna kommer också att förfalla värdelösa om priset av tillgången underliggande Turbowarranten någon gång under perioden från och med första handelsdagen till och med Lösendagen är lika med eller lägre än (när det gäller Turboköpwarranter) eller lika med eller högre än (när det gäller Turbosäljwarranter) Knock out-nivån. Emittenten skall betala eller tillse att Slutlikvidbeloppet betalas till Warrantinnehavaren inom ett antal Bankdagar efter respektive Värderingsdag som finns angiven i Villkoren för Warranterna. Om Warranterna utfärdas i Clearstream Frankfurt Warranterna skall representeras av en varaktig global Innehavarwarrant vilken skall deponeras med ett clearingsystem som finns angivet i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Slutliga Warranter kommer inte att utfärdas och rätten till leverans av slutliga Warranter är utesluten. Warrantinnehavarna skall få samäganderätt till eller rättigheter med hänsyn till den Globala innehavarwarranten vilka är överlåtbara i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med reglerna och föreskrifterna under clearingsystemet. Om Warranterna utfärdas i APK-systemet Warranterna kommer att utfärdas i dematerialiserad form och kommer endast att vara representerade i kontoförd form hos den finska centrala värdepappersförvararen APK Oy:s ( APK ) system för kontoföring och avveckling av värdepapper ( APK-Systemet ) i enlighet med kontoföringsystemlagen (1991/826). Det kommer varken att finnas globala innehavarwarranter eller slutliga Warranter. Om Warranterna utfärdas i VPC-systemet Warranterna kommer att utfärdas i dematerialiserad form och kommer endast att vara representerade i kontoförd form hos den svenska centrala värdepappersförvararen VPC AB:s ( VPC ) system för kontoföring och avveckling av värdepapper ( VPC-Systemet ) i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Det kommer varken att finnas globala innehavarwarranter eller slutliga Warranter. Meddelanden avseende Warranterna skall tillkännages såsom i detalj angivet i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Warranternas innehåll samt Warrantinnehavarnas, Emittentens och Warrantagentens och, som det kan vara, en möjlig Garant rättigheter och skyldigheter lyder under tysk rätt. Vad avser Warranter utfärdade av den finska APK skall Warranternas form lyda under finsk rätt och om Warranterna är utfärdade av den svenska VPC skall Warranternas form lyda under svensk rätt. Behörig domstol är belägen i Frankfurt am Main, Tyskland. 3

4 Emittenten skall vara berättigad att göra ändringar eller tillägg i Villkoren för Warranterna om: a) det föreligger uppenbara skrivna felaktigheter, i beräkningar eller andra liknande uppenbara misstag och b) det föreligger motstridigheter eller ofullständiga villkor utan samtycke från Warrantinnehavarna. Ändringar eller tillägg som avses i b) är endast tillåtna om görs skäligen i Warrantinnehavarnas intresse, det vill säga ändringar eller tillägg får i dessa situationer inte leda till väsentliga negativa återverkningar på Warrantinnehavarnas ekonomiska situation. Särskilda kännetecken för Warranter som relaterar till Aktier Om det inträffar en Justeringshändelse enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, är Emittenten berättigad, men inte förpliktad, att göra justeringar i Villkoren för Warranterna. (En Justeringshändelse kan vara bland annat någon av följande händelser: kapitalökningar, avknoppningar, justeringar avseende optioner och terminskontrakt kopplade till Aktierna på den Anknutna Börsen, etc.) Justeringarna kan bland annat påverka Lösenkursen, Knock out-nivån (när det gäller Turbowarranter) och Multiplikatorn samt kan även leda till att den underliggande aktien ersätts av en korg med aktier eller om det är fråga om fusion, av aktier i det fusionerade bolaget eller i någon annan nyskapad enhet till något lämpligt antal eller genom angivande av en annan aktiebörs som Börs. I detta avseende kan, men behöver inte Emittenten, ta i beaktning justeringar som är gjorda av den Anknutna Börsen om de relevanta aktiernas optioner handlas på en optionsoch terminsbörs. Om en Extraordinär Händelse inträffar, enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, kan Emittenten (istället för en justering) avbryta Warranternas löptid i förväg. (En Extraordinär Händelse kan vara bland annat någon av följande händelser: uppköpserbjudanden avseende Aktierna i Bolaget, om Aktierna upphör att handlas på Börsen eller att optioner eller terminskontrakt kopplade till Aktierna upphör att handlas på den Anknutna Börsen eller tillkännagivandet av detta, Emittentens oförmåga att genom hedgingtransaktioner säkra sina risker kopplade till de skyldigheter som följer av Warranterna, ansökningar om insolvensförfaranden relaterade till Bolaget, etc.) Om en Extraordinär Händelse inträffar kommer varje Warrant att lösas in till ett skäligt belopp som det ankommer på Emittenten att fastställa diskretionärt, men inom rimliga gränser, vid den tidpunkt som fastställts av Emittenten i meddelandet om avbrytandet. Rättigheter kopplade till Warranterna förfaller i och med betalningen av detta belopp. Särskilda kännetecken för Warranter som relaterar till Index Om det index som en specifik Warrant relaterar till inte längre beräknas och publiceras av den relevanta sponsorn för detta index utan istället av en annan person, bolag eller institution som accepteras som efterträdare av Emittenten kommer Slutlikvidbeloppet att beräknas på grundval av det index som kalkyleras och publiceras av den efterträdande sponsorn och varje referens som görs till sponsorn skall, om sammanhanget så tillåter, hänföras till den övertagande sponsorn. Om vid någon tidpunkt det index som en specifik Warrant relaterar till återkallas eller ersätts, kommer Emittenten att fastställa det Index utifrån vilket Slutlikvidbeloppet skall beräknas ( Övertagande Index ). Om det är Emittentens uppfattning att fastställandet av Övertagande Index inte är möjligt (av vilken anledning som helst), kommer Emittenten att fortsätta med beräkningen och publiceringen av Index på basis av den föregående principen och den sista fastställda nivån. Om en Extraordinär Händelse inträffar enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, kan Emittenten (a) fortsätta beräkningen av Indexet baserat på det förra begreppet av Indexet och dess senaste fastställda nivå eller (b) låta Warranterna löpa ut i förtid. (Med en Extraordinär Händelse avses att, enligt Emittentens uppfattning, (i) fastställelsen av ett Övertagande Index i enlighet med ovan inte är möjligt eller (ii) Index Sponsorn väsentligt ändrar beräkningsmetoden av Indexet med verkan på eller före Värderingsdagen, eller väsentligt ändrar Indexet på annat sätt (med undantag för förändringar som finns beaktade i beräkningsmetoden avseende Indexet eller 4

5 med hänsyn till andra rutinmässiga åtgärder). Om Emittenten beslutar sig för att låta Warranterna förfalla i förtid med anledning av en Extraordinär Händelse skall varje Warrant bli utlöst till ett belopp som ska skall fastställas diskretionärt av Emittenten, men inom rimliga gränser, på den dag som fastställs av Emittenten i publiceringen angående utgången av löptiden. Rättigheterna som härrör från Warranterna kommer att förfalla med betalningen av ett sådant belopp. Särskilda kännetecken för Warranter som relaterar till Råvaruderivat Om Emittenten fastställer att begreppet eller definitionerna avseende Relevant Terminskontrakt har blivit väsentligt ändrat och att begreppet eller definitionerna, som det må vara, inte längre är likvärdiga med de gällande vid tidpunkten för utfärdandet av Warranterna, kan Emittenten, men är inte förpliktad, göra justeringar av Lösenkursen, Multiplikatorn och/eller annan bestämmelse i Villkoren. Om en Extraordinär Händelse inträffar enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, kan Emittenten (istället för en justering) låta Warranterna förfalla i förtid. (En Extraordinär Händelse kan utgöra bland annat följande händelser: Källprisstörning, Handelsavbrott, Avsaknad av Referenspris, Väsentlig Innehållsförändring, Skattestörning, samtliga enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, eller annan händelse som är ekonomiskt jämförbar med de ovannämnda händelserna med hänsyn till deras verkan). Om sådan Extraordinär Händelse inträffar skall varje Warrant bli utlöst till ett skäligt belopp som ska skall fastställas diskretionärt av Emittenten, men inom rimliga gränser, på den dag som fastställs av Emittenten i publiceringen angående förtida lösen. Rättigheterna som härrör från Warranterna kommer att förfalla med betalningen av ett sådant belopp. Risker förenade med köp av Warranter Warranter är behäftade med hög risk och investerare måste vara förberedda på att kunna vidkännas en total förlust vad gäller Warranternas anskaffningsbelopp. När det gäller Standardwarranter är så särskilt fallet om Referenspriset på den Underliggande Tillgången är lägre än Lösenkursen (om det gäller Köpwarranter) eller högre än Lösenkursen (om det gäller Säljwarranter) och att det under den återstående tiden fram till Lösendagen inte kan förväntas att Referenspriset på den Underliggande Tillgången kommer att förändras i önskvärd riktning. Företeelser av fluktuationer eller uteblivet inträffande av förväntade fluktuationer vad gäller priset på den Underliggande Tillgången kommer oproportionerligt att påverka värdet på Standardwarranterna och kan leda till att Standardwarranterna förfaller värdelösa. När det gäller Turbowarranter skall investerare vara medvetna om att företeelser av fluktuationer eller uteblivet inträffande av förväntade fluktuationer vad gäller priset på den Underliggande Tillgången kommer att påverka värdet på Turbowarranterna samtidigt som dessa Turbowarranter kommer att upphöra att gälla i förtid eller bli värdelösa omedelbart efter det att priset på den Underliggande Tillgången är lika med eller lägre än (om det gäller Turboköpwarranter) eller lika med eller högre än (om det gäller Turbosäljwarranter) Turbowarranternas tillämpliga Knock out-nivå ( Knock out-händelsen ). Följaktligen måste köpare av Turbowarranter vara förberedda på att kunna utstå en omfattande eller total förlust av anskaffningsbeloppet redan innan Lösendagen för den relevanta Turbowarranten inträffar. Denna risk återspeglar Turbowarrantens karaktär (till skillnad från Standardwarrantens) som en tillgång som kan komma att bli värdelös under tidsperioden från och med första 5

6 handelsdag till och med Lösendagen utan någon möjlighet att värdet återfås under den återstående tiden till Lösendagen. Viktiga faktorer vad gäller fastställelsen av priset av Warranter är i synnerhet: Det faktiska priset av den aktuella Underliggande Tillgången och förväntningarna från marknadsdeltagarna avseende dess pris, Den förväntade frekvensen och intensiteten av fluktuationer i priset av den aktuella Underliggande Tillgången (volatilitet), och Livslängden på Warranterna. Dessutom skall investerare ta i beaktning att Warranternas avkastning minskas med de kostnader som uppstår hänförliga till anskaffning och försäljning av Warranterna. Warranterna berättigar inte Warrantinnehavarna någon rätt att erhålla ränta eller utdelning och Warranterna kan således inte ses som en regelbunden inkomstkälla. Möjliga förluster i samband med investering i Warranterna kan alltså inte kompenseras genom att andra inkomster härleds från Warranterna. Vidare bär investerare risken att Emittentens ekonomiska situation försämras eller att insolvenseller konkursförfaranden inleds mot Emittenten och som ett resultat av detta kan Emittenten inte fullgöra sin betalningsskyldighet för Warranterna. Risker förenade med Värderingen av den Underliggande Tillgången Marknadspriset på Warranterna vid varje tidpunkt kan förväntas att påverkas i första hand av förändringar i prisnivån av den Underliggande Tillgången som Warranten är kopplad till. Det är omöjligt att förutse hur prisnivån av den relevanta Underliggande Tillgången kommer att variera över tiden. Faktorer som kan ha effekt på värdet av den Underliggande Tillgången innefattar räntabiliteten på den Underliggande Tillgången, t.ex. utdelningar, och emittentens av den Underliggande Tillgången finansiella ställning och framtidsutsikter eller andra därmed sammanhängande faktorer. Härutöver kan prisnivån på den Underliggande Tillgången bero på flera inbördes relaterade faktorer, såsom ekonomiska, finansiella och politiska händelser och deras effekt på kapitalmarknaderna i allmänhet och relevanta börser. Potentiella investerare ska också notera att samtidigt som marknadsvärdet på Warranten är kopplat till den relevanta Underliggande Tillgången och kommer att påverkas (positivt eller negativt) av den, är varje förändring inte nödvändigtvis jämförbar och kan vara oproportionerlig. Det är möjligt att värdet på Warranten kan sjunka, när den Underliggande Tillgången stiger i värde. Risker förenade med Volatiliteten på den Underliggande Tillgången Begreppet Volatilitet avser den faktiska och den förväntade frekvensen och storleken av förändringar i marknadspriset avseende den Underliggande Tillgången. Den upplevda volatiliteten är även definierad som Historisk Volatilitet, medan den förväntade volatiliteten är allmänt känd som Implicit Volatilitet. Volatilitet påverkas av ett antal faktorer såsom makroekonomiska faktorer, spekulativ handel, tillgång och efterfrågan på optioner, terminskontrakt och andra derivatmarknader. Volatiliteten på en Underliggande Tillgång kan därför påverka värdet på Warranten. En högre Historisk Volatilitet kan leda till såväl ökat som minskat värde på Warranterna. Vad gäller Standardwarranter är den Implicita Volatiliteten av stor betydelse i samband med prissättningen (market making) avseende sådana Standardwarranter. Den implicita volatiliteten 6

7 återspeglar beräknade fluktuationer i den Underliggande Tillgången. Emittenten baserar prissättningen på uppskattade framtida svängningar i värdet av den Underliggande Tillgången. Uppskattningar baseras bland annat på marknadens värdering av noterade terminer och optioner kopplade till den Underliggande Tillgången. Vad gäller Turbowarranter har den Implicita Volatiliteten en mindervärdig verkan på prissättningen (market making) i förhållande till dess verkan på Standardwarranterna. Ju längre livslängd Turbowarranten har och ju högre de riskfria räntesatserna är, desto mer påverkar den Implicita Volatiliteten Turbowarranterna. Risker förenade med Förekomsten av en Marknadsstörande Händelse Om en Marknadsstörande Händelse har inträffat eller pågår vid en särskild tidpunkt, kan värdet av Warranterna och/eller betalningen av Slutlikvidbeloppet påverkas. Marknadsstörande Händelser kan orsaka försening av värderingen av Warranterna och/eller betalningen av Slutlikviden till investeraren. Risk för förlust med anledning av en minskning i Tidsvärde Beroende på förväntningarna från marknadsdeltagarna med hänsyn till framtida prestation av den Underliggande Tillgången, är de beredda att betala ett pris för en Warrant som skiljer sig i större eller mindre utsträckning från det inre värdet av Warranten (med det inre värdet avses det belopp med vilket marknadspriset av den Underliggande Tillgången överstiger Lösenkursen (när det gäller Köpwarranter) eller överskrids av Lösenkursen (när det gäller Säljwarranter)). Tidsvärdet av en Warrant, det vill säga erlagd premie utöver dess inre värde, ändras således permanent. Ju närmare ett utlöpande av en Warrant, desto mer och snabbare faller dess tidsvärde till noll; vid tidpunkten för utlöpande, har tidsvärdet nått noll. Köp av Standardwarranter som fortfarande har ett relativt högt tidsvärde strax innan utlöpandet är därför relaterad med särskilda risker. Risker förenade med Hävstångseffekt Ett typiskt särdrag för Warranter är deras hävstångseffekt på förväntad avkastning på det investerade kapitalet: Priset på Warranterna reagerar alltid oproportionerligt i relation till förändringar i priset på den Underliggande Tillgången och erbjuder således möjligheter till högre vinst under livslängd av Warranterna men bär på notsvarande sätt höga risker för att ådra sig en förlust. Detta beror på att hävstångseffekten verkar i båda riktningarna det vill säga inte enbart uppåt under förmånliga perioder, men även nedåt under oförmånliga perioder. Ju större hävstångseffekt, desto mer riskabelt kommer köpet av Warranter att vara. Verkan av hävstångseffekten är särskilt stark när det gäller Warranter med väldigt kort livslängd. Tidsfördröjning efter utövande Vad gäller utövande av Warranterna kommer en tidsfördröjning att uppstå mellan den tidpunkt vid vilken en Warrantinnehavare ger instruktioner att utöva Warranterna och tidpunkten då det tillämpliga Slutlikvidbeloppet avseende sådant utövande är fastställt. Sådan fördröjning mellan tidpunkten för utövande och fastställandet av Slutlikvidbeloppet kommer att vara angivna i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Sådan fördröjning kunde dock vara betydligt längre, i synnerhet när det gäller en marknadsstörande händelse (om tillämpligt) eller efter någon tillämplig 7

8 valutaväxlingsreglering. Det tillämpliga priset på den Underliggande Tillgången kan förändras betydligt under en sådan period, och sådan ändring eller ändringar kan minska Slutlikvidbeloppet för Warranterna som utövas och kan resultera i att sådant Slutlikvidbelopp hamnar på noll. Warranter är Icke Säkerställda Förpliktelser Warranter äriicke säkerställda och icke-underordnande förpliktelser för Emittenten och kommer att rangordnas pari passu med alla Emittentens existerande och framtida ej säkerställda och ickeefterställda förpliktelser för, utan någon prioritet bland dessa och utan någon prioritet för en framför den andra enligt utfärdandedatum, valuta eller någon betalning eller annat, med undantag för förpliktelser som ges prioritet i enlighet med lag. En person som köper en Warrant förlitar sig på kreditvärdigheten av Emittenten och har inga rättigheter under Warranterna mot någon annan person. Tillsammans med den generella investeringsrisken är en investering i Warranter även relaterad till möjlig risk för Emittentens betalningsinställelse. Emittenten kan emittera flera serier av warranter relaterade till flera underliggande tillgångar vilka kan vara angivna i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Ingen garanti kan dock ges att Emittenten skall utfärda warranter andra än de Warranter till vilka särskilda Slutgiltiga Villkor hör. Antalet utestående warranter kan vara betydande. Warranter erbjuder investeringsmöjligheter och utgör risker för investerare som ett resultat av fluktuationer i värdet av den underliggande tillgången. Vissa risker förenade med Warranterna är generellt likvärdiga dem som är generellt hänförliga till andra optioner eller warranter emitterade av enskilda företag. Emittentrisk Utöver risken förenad med investeringen av den Underliggande Tillgången av en Warrant, bär investeraren risken att den ekonomiska situationen för Emittenten av Warranten kommer att försämras eller att insolvens eller konkursförfaranden kommer att inledas mot Emittenten och att detta resulterar i att Emittenten inte kommer kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser under Warranterna. Möjlig illikviditet av Warranterna på den sekundärmarknaden Det är inte möjligt att förutse priset för vilket Warranterna kommer att handlas på den sekundärmarknaden eller om sådan marknad kommer att vara likvid eller illikvid. Emittenten kan, men är inte förpliktad, notera Warranter på en aktiebörs. Emittenten kan, men är inte förpliktad, vid vilken tidpunkt som helst köpa Warranter till vilket pris som helst på den öppna marknaden eller genom anbud eller avtal. Warranter som anförskaffas på dessa sätt kan innehas, återförsäljas eller överlämnas för annullering. Emittenten kan, men är inte förpliktad, vara market maker för emission av Warranter. Även om Emittenten är market maker för en emission av Warranter, kan den sekundärmarknaden för sådana Warranter vara begränsad. I den utsträckning som ett utfärdande av en Warrant blir illikvid, kan en investerare behöva lösa sådan Warrant för att realisera värdet. Möjliga intressekonflikter Emittenten och dess närstående kan även delta i värdepappershandel (inklusive hedgingaktiviteter) relaterade till Warranternas Underliggande Tillgång och andra instrument eller 8

9 derivat hänförliga till den Underliggande Tillgången för deras egen räkning eller för räkning någon vars tillgångar förvaltas av Emittenten eller närstående. Emittenten och dess närstående kan även utfärda andra derivat avseende den Underliggande Tillgången. Sådana aktiviteter skulle kunna medföra vissa intressekonflikter, påverka priserna på de Underliggande Tillgångarna eller andra värdepapper och negativt påverka värdet på sådana Warranter. Risker i samband med lån Om investerare upptar lån som finansiering av köp av Warranter bär investerare inte enbart risk att lida förlust om priset på de Underliggande Tillgångarna utvecklas ofördelaktigt eftersom investerare även måste betala tillbaka upptagna lån med ränta. Detta innebär betydande ökning i riskhänseende. Investerare kan således aldrig förlita sig på att kunna betala tillbaka lån med ränta genom vinster som är tänkta att härledas från Warranterna. Investerare i Warranterna skall därför noggrant överväga sin ekonomiska situation och överväga huruvida lån med ränta kan betalas tillbaka, även om investerare lider förluster istället för förväntade vinster för Warranterna. Risker förenade med valuta Om Warranternas underliggande tillgångar är angivna i en annan valuta än den Warranterna är angivna i kommer riskerna med anledning av investeringar i Warranterna inte enbart att vara beroende av utvecklingen på den Underliggande Tillgången, utan i dessa situationer är även investeringen beroende av utvecklingen för respektive valuta. Oförmånlig utveckling på dessa marknader kan öka den relaterade risken och kan leda till att Warranterna minskar i värde eller att Slutlikvidbeloppet påverkas eller om det rör sig om Turbowarranter att en Knock out-händelse uppkommer. Möjligheten för investeraren att företa hedgingtransaktioner som eliminerar eller begränsar risken Investerare kan inte räkna med att transaktioner under Warranternas löptid kan företas så att den risk som investerare utsätter sig för vid en investering i Warranterna kan exkluderas eller begränsas; detta beror istället av förutsättningarna på marknaden och på de speciella särdrag som gäller för Warranterna enligt vad som anges i de Slutgiltiga Villkoren för Warranterna. Transaktioner kan under vissa omständigheter endast företas till ofördelaktiga marknadspriser vilket kan leda till motsvarande förluster. Inverkan av tilläggskostnader på potentiell vinst Investerare skall ta i beaktande att avkastningen på investeringen i Warranterna blir lägre till följd av kostnader som uppstår hänförliga till köp och försäljning av Warranterna. Minimi- eller fast courtage per transaktion (köp och sälj) kombinerad med ett lågt ordervärde (pris för Warranten multiplicerat med antalet Warranter) kan leda till kostnader som, i extrema fall, kan överskrida värdet av de anförskaffade Warranterna. Ytterligare kostnader uppkommer i allmänhet vid utövande av Warranterna. Tillsammans med kostnaderna direkt hänförliga till köpet av Warranterna, kan dessa extra kostnader bli ansenliga jämfört med det totala Slutlikvidbeloppet som en Warrantinnehavare som utövar sina Warranter erhåller. Påverkan genom hedgingtransaktioner företagna av Emittenten 9

10 Emittenten och/eller dennes närstående kan till följd av sin normala affärsverksamhet komma att delta i handel med den Underliggande Tillgången. Emittenten kan dessutom komma att ingå transaktioner för att helt eller delvis skydda sig mot de risker som är förknippade med utfärdandet av Warranterna. Transaktioner företagna av Emittenten (och/eller dess närstående) kan få inverkan på Warranternas marknadspris. Den eventuella negativa påverkan, till följd av ingående eller upplösning av dessa hedgingtransaktioner för värdet på Warranterna eller storleken på Slutlikvidbeloppet som Warrantinnehavaren är berättigad till, kan inte uteslutas. I synnerhet upplösningen av en hedgeposition och en eventuell avveckling av Emittentens och/eller dennes närståendes positioner i den Underliggande Tillgången under stängning av handel på den relevanta Värderingsdagen kan påverka priset på den Underliggande Tillgången under stängningen av handel. Följaktligen kan Slutlikvidbeloppet, beräknat på Referenspriset på den Underliggande Tillgången som investeraren är berättigad till, minska enbart på grund av det förhållande att säkerställandet av Warranterna upplöstes på Värderingsdagen under stängningen av handel. Denna risk är högre för Underliggande Tillgångar med låg likviditet, särskilt under stängning av handel. Vad gäller Turbowarranter, kan det vidare inte heller uteslutas att ingående eller upplösning av hedgingtransaktioner kan komma att framkalla en Knock out-händelse. Investeringsbestämmelser enligt lag kan begränsa möjligheterna att investera Investeringar av vissa investerare är underkastade begräsningar enligt lag och föreskrifter, eller står under tillsyn av myndighet. Potentiella investerare bör konsultera med sina juridiska rådgivare för att fastställa om och i vilken utsträckning (1) Warranter utgör tillåtna investeringar, (2) Warranter kan användas som säkerhet för olika typer av lån och (3) andra begränsningar tillämpas på köp eller pantsättning av Warranter. Finansiella institut bör konsultera med sina juridiska rådgivare eller aktuella tillsynsmyndigheter för att fastställa lämplig klassificering av Warranter enligt tillämpliga riskbaserade kapitaltäckningsregler eller motsvarande regler. Riskfaktorer relaterade till underliggande tillgång Värdet av respektive Underliggande Tillgång beror på en mängd samvarierande faktorer, exempelvis ekonomiska, finansiella och politiska händelser utanför Emittentens kontroll. Den historiska avkastningen på respektive Underliggande Tillgång skall inte tas som en indikation på framtida avkastning av sådan Underliggande Tillgång under löptiden för Warranter. vissa investerares innehav av Warranter kan dessutom ha konsekvenser ur tillsyns- och andra hänseenden. Särskilda risker med Warranter relaterade till aktier Aktier är förenade med särskilda risker, såsom risken att respektive bolag blir insolvent, risken att aktiepriset kommer att fluktuera eller risker relaterade till utdelningen, över vilka Emittenten inte har någon kontroll. Avkastningen på aktier beror i mycket stor utsträckning på utvecklingen på kapitalmarknaden, somi sin tur beror på den allmänna ekonomiska situationen och mer specifika ekonomiska och politiska förhållanden. Aktier i bolag med lågt eller genomsnittligt marknadsvärde kan utsättas för högre risker (till exempel relaterade till deras volatilitet eller insolvens) än vad som gäller för aktier i större bolag. Därtill kommer att aktier i bolag med lågt marknadsvärde kan vara extremt illikvida till följd av låga handelsvolymer. Aktier i bolag med säte eller väsentlig affärsverksamhet i länder med begränsad rättssäkerhet är underkastade ytterligare risker såsom, till exempel, regeringsingripanden eller förstatligande vilket kan leda till hel eller delvis förlust av det investerade kapitalet eller av tillgången till det kapital som investerats i sådant land. Förverkligandet av sådana risker kan även leda till hel eller delvis förlust av det investerade kapitalet för innehavare av Warranter kopplade till sådana aktier. 10

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany Grundprospekt 5 Maj 2007 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany Notes/Certificates Programme Översättning av Prospektsammanfattning Bifogad översättning utgör en

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Certifikaten ) som emitteras

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets

Turbowarranter. För dig som är. helt säker på hur. vägen ser ut. Handelsbanken Capital Markets Turbowarranter För dig som är helt säker på hur vägen ser ut Handelsbanken Capital Markets Hög avkastning med liten kapitalinsats Turbowarranter är ett nytt finansiellt instrument som ger dig möjlighet

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag:

E. Öhman J:or Capital AB. Warranter. Slutliga villkor för utfärdande. av Warranter avseende: OMXS30 Index. Med noteringsdag: E. Öhman J:or Capital AB Warranter Slutliga villkor för utfärdande av Warranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 13 dec 2013 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Arcam AB Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 14 aug 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB Ser. B Med noteringsdag: 12 mar 2014 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Blackpearl Resources Inc SDB SAS AB Med noteringsdag: 14 juni 2012 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Turbowarranter Slutliga villkor avseende utfärdande av Turbowarranter avseende: Black Earth Farming Ltd Lundin Mining Corporation OMXS30 Index RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Boliden AB SSAB AB Ser. A Med noteringsdag: 27 mars 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade

Läs mer

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt

Slutliga Villkor certifikat Tillväxt www.handelsbanken.se/certifikat Slutliga Villkor certifikat Tillväxt Avseende: Med noteringsdag: 10 november 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG

NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG NYCKELINFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TRACKER LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument ger dig information om nyckelegenskaper och -risker vid en investering i Certifikat Tracker Long (även

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: Stora Enso Oyj Swedish Match AB Millicom International Cellular SA Tele2 AB Med noteringsdag: 29 april 2011

Läs mer

Produktinformation Achieving more together

Produktinformation Achieving more together Mini Futures & Mini Futures BEST Produktinformation Achieving more together Innehåll I 3 Innehåll Mini Futures 04 Varifrån kommer Mini Futurens hävstång? Daglig Finansieringskostnad Stop loss-nivån och

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Fingerprint Cards AB ORIFLAME COSMETICS SA Seamless Distribution AB Ser. B SDB Med noteringsdag: 18 aug

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 5 april 2013 Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade slutliga

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISS- IONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE BULL VESTAS 2 II För Instrument skall gälla Allmänna Villkor

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOS En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Unlimited turbos är högriskplaceringar och det är därför

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor Emission av lån 489 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Bevis TILLÄGG 2 till GRUNDPROSPEKT publicerat 28 juni 2013 diarienr 13-5865 Datum för tilläggsprospektets offentliggörande 19 juli 2013 Tilläggsprospektets diarienr 13-7958 Swedbank AB (publ) Program för Bevis

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de värdepapper ( Värdepapperen eller Warranterna ) som emitteras

Läs mer

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP

BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BEAR OMX X10 BNP BULL OMX X10 BNP Daglig hävstång x10 Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 24 okt 2014 1 Slutliga Villkor - Turbowarrant Dessa Slutliga Villkor har

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r u o p t i o n e r Här finner du allmän information om råvaruoptioner som handlas genom Danske Bank. Råvaror är obearbetade eller delvis bearbetade varor som handlas

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: ABB Ltd H & M Hennes & Mauritz AB OMXS30 Index Skandinaviska Enskilda Banken AB Volvo AB Med noteringsdag:

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer