COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT"

Transkript

1 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 12 januari 2009 för Standardwarranter som anknyter till Aktier, Index, Valutor, Ädelmetaller och Råvaruderivat och Turbowarranter som anknyter till Aktier, Index, Valutor, Ädelmetaller och Råvaruderivat (avsedda för offentliga erbjudanden i Finland och/eller Sverige och/eller inregistrering vid NASDAQ OMX Exchanges i Helsingfors och /eller Stockholm och/eller annan börs i Finland och/eller Sverige Översättning av Prospektsammanfattning Bifogad översättning utgör en översättning till svenska av avsnittet Summary i Grundprospektet av den [datum] 2008 avseende Standardwarranter och Turbowarranter. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht om att utfärda intyg om godkännande av prospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen och denna översättning av sammanfattningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande avsnittet i översättningen. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför även ta del av grundprospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut tas om investering. 1

2 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till Grundprospektet. Sammanfattningen kompletteras med utförligare information på andra ställen i Grundprospektet (inklusive i de Slutgiltiga Villkoren) och måste läsas tillsammans med denna information. Sammanfattningen innehåller inte all den information som kan vara av vikt för investerare. Investerare måste därför fatta beslut om att investera i Warranterna efter att noggrant ha tagit del av hela Grundprospektet inklusive informationen i de Slutgiltiga Villkoren. Några krav gentemot Commerzbank Aktiengesellschaft kan inte göras gällande angående prospektets tillförlitlighet uteslutande på den information som ges i denna sammanfattning eller på grund av varje översättning såtillvida inte sammanfattningen eller översättningen är missvisande, falsk eller oförenlig med andra delar av Grundprospektet. En investerare som framställer krav vid en domstol i Förbundsrepubliken Tyskland, Finland, Sverige eller inom någon annan stat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet måste vara medveten om att en översättning av Grundprospektet innan den juridiska processen inleds kan komma att krävas enligt nationell rätt i den stat där kravet framställs, vilket innebär att den som framställer kravet kan komma att få bekosta översättningen av Grundprospektet, om det framställda kravet grundar sig på den information som Grundprospektet innehåller. Termer har den innebörd som följer av definitionerna i Villkoren för Warranterna eller på andra ställen i Grundprospektet eller i Villkoren. SAMMANFATTNING AV INFORMATIONEN FÖR STANDARDWARRANTER/ TURBOWARRANTER OCH RISKERNA SOM ÄR FÖRENADE DÄRMED Huvudsakliga kännetecken för Standardwarranter och Turbowarranter Standardwarranter ( Standardwarranter ) och Turbowarranter ( Turbowarranter ) på aktier, index, valutakurser, ädelmetaller eller råvaruderivat (tillsammans Warranterna ) ger innehavaren ( Warrantinnehavaren ) rätt att automatiskt erhålla ett kontantbelopp i, där nödvändigt, euro ( EUR ) eller svenska kronor ( SEK ) till tillämplig Växlingskurs och multiplicerad med Multiplikatorn om tillämplig, med vilket Referenspriset eller det Genomsnittliga Referenspriset avseende Standardwarranter med Genomsnitt på den underliggande tillgången (aktien, indexet, valutan, ädelmetaller eller råvaruderivat) ( Underliggande Tillgången ) överstiger Lösenkursen såsom fastställt i Villkoren för Warranterna vid Värderingsdagen (om det rör sig om Köpwarranter) eller som överstigs av Lösenkursen (om det rör sig om Säljwarranter) ( Slutlikvidbeloppet ). Referenspriset av den Underliggande Tillgången är Referenspriset av den Underliggande Tillgången på Värderingsdagen, eller, när det gäller Standardwarranter med Genomsnitt av det Genomsnittliga Referenspriset är det aritmetiska medelvärdet av Referenspriset av den Underliggande Tillgången vid de Genomsnittliga Datumen, samtliga såsom definierade i Villkoren för Standardwarranterna. Värderingsdagen skall vara Lösendagen medan de Genomsnittliga Datumen avseende Standardwarranterna med Genomsnitt är de datum som specificeras i Villkoren för Standardwarranterna. När en Marknadsstörande Händelse uppstår kan Lösendagen liksom de Genomsnittliga Datumen bli senarelagda, såsom regleras i Villkoren för Standardwarranterna. Turbowarranter kan (till skillnad från Standardwarranter) när som helst löpa ut i förtid eller bli värdelösa om priset av respektive tillgång underliggande Turbowarranterna under perioden från och med första handelsdagen till och med Lösendagen någon gång är lika med eller lägre än (för 2

3 de fall det rör sig om Turboköpwarranter) eller lika med eller högre än (för de fall det rör sig om Turbosäljwarranter) den Knock out-nivå som finns reglerad i Villkoren för Turbowarranterna. Warranterna är av europeisk typ (dessa är inte möjliga att utöva före Lösendagen) med automatisk kontant avräkning. Den Underliggande Tillgången kommer inte att levereras. Värderingsdagen skall vara Lösendagen men kan, om en Marknadsstörande Händelse inträffar, bli uppskjuten. Bestämmelser, beräkningar eller andra beslut av Emittenten i enlighet med regleringen i Villkoren för Warranterna skall, i avsaknad av uppenbara felaktigheter, vara bindande för alla inblandade parter. Warranterna skall anses utövade på Lösendagen om Slutlikvidbeloppet vid denna tidpunkt är ett positivt belopp, i annat fall skall Warranterna förfalla värdelösa. Turbowarranterna kommer också att förfalla värdelösa om priset av tillgången underliggande Turbowarranten någon gång under perioden från och med första handelsdagen till och med Lösendagen är lika med eller lägre än (när det gäller Turboköpwarranter) eller lika med eller högre än (när det gäller Turbosäljwarranter) Knock out-nivån. Emittenten skall betala eller tillse att Slutlikvidbeloppet betalas till Warrantinnehavaren inom ett antal Bankdagar efter respektive Värderingsdag som finns angiven i Villkoren för Warranterna. Om Warranterna utfärdas i Clearstream Frankfurt Warranterna skall representeras av en varaktig global Innehavarwarrant vilken skall deponeras med ett clearingsystem som finns angivet i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Slutliga Warranter kommer inte att utfärdas och rätten till leverans av slutliga Warranter är utesluten. Warrantinnehavarna skall få samäganderätt till eller rättigheter med hänsyn till den Globala innehavarwarranten vilka är överlåtbara i enlighet med tillämplig lag och i enlighet med reglerna och föreskrifterna under clearingsystemet. Om Warranterna utfärdas i APK-systemet Warranterna kommer att utfärdas i dematerialiserad form och kommer endast att vara representerade i kontoförd form hos den finska centrala värdepappersförvararen APK Oy:s ( APK ) system för kontoföring och avveckling av värdepapper ( APK-Systemet ) i enlighet med kontoföringsystemlagen (1991/826). Det kommer varken att finnas globala innehavarwarranter eller slutliga Warranter. Om Warranterna utfärdas i VPC-systemet Warranterna kommer att utfärdas i dematerialiserad form och kommer endast att vara representerade i kontoförd form hos den svenska centrala värdepappersförvararen VPC AB:s ( VPC ) system för kontoföring och avveckling av värdepapper ( VPC-Systemet ) i enlighet med lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Det kommer varken att finnas globala innehavarwarranter eller slutliga Warranter. Meddelanden avseende Warranterna skall tillkännages såsom i detalj angivet i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Warranternas innehåll samt Warrantinnehavarnas, Emittentens och Warrantagentens och, som det kan vara, en möjlig Garant rättigheter och skyldigheter lyder under tysk rätt. Vad avser Warranter utfärdade av den finska APK skall Warranternas form lyda under finsk rätt och om Warranterna är utfärdade av den svenska VPC skall Warranternas form lyda under svensk rätt. Behörig domstol är belägen i Frankfurt am Main, Tyskland. 3

4 Emittenten skall vara berättigad att göra ändringar eller tillägg i Villkoren för Warranterna om: a) det föreligger uppenbara skrivna felaktigheter, i beräkningar eller andra liknande uppenbara misstag och b) det föreligger motstridigheter eller ofullständiga villkor utan samtycke från Warrantinnehavarna. Ändringar eller tillägg som avses i b) är endast tillåtna om görs skäligen i Warrantinnehavarnas intresse, det vill säga ändringar eller tillägg får i dessa situationer inte leda till väsentliga negativa återverkningar på Warrantinnehavarnas ekonomiska situation. Särskilda kännetecken för Warranter som relaterar till Aktier Om det inträffar en Justeringshändelse enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, är Emittenten berättigad, men inte förpliktad, att göra justeringar i Villkoren för Warranterna. (En Justeringshändelse kan vara bland annat någon av följande händelser: kapitalökningar, avknoppningar, justeringar avseende optioner och terminskontrakt kopplade till Aktierna på den Anknutna Börsen, etc.) Justeringarna kan bland annat påverka Lösenkursen, Knock out-nivån (när det gäller Turbowarranter) och Multiplikatorn samt kan även leda till att den underliggande aktien ersätts av en korg med aktier eller om det är fråga om fusion, av aktier i det fusionerade bolaget eller i någon annan nyskapad enhet till något lämpligt antal eller genom angivande av en annan aktiebörs som Börs. I detta avseende kan, men behöver inte Emittenten, ta i beaktning justeringar som är gjorda av den Anknutna Börsen om de relevanta aktiernas optioner handlas på en optionsoch terminsbörs. Om en Extraordinär Händelse inträffar, enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, kan Emittenten (istället för en justering) avbryta Warranternas löptid i förväg. (En Extraordinär Händelse kan vara bland annat någon av följande händelser: uppköpserbjudanden avseende Aktierna i Bolaget, om Aktierna upphör att handlas på Börsen eller att optioner eller terminskontrakt kopplade till Aktierna upphör att handlas på den Anknutna Börsen eller tillkännagivandet av detta, Emittentens oförmåga att genom hedgingtransaktioner säkra sina risker kopplade till de skyldigheter som följer av Warranterna, ansökningar om insolvensförfaranden relaterade till Bolaget, etc.) Om en Extraordinär Händelse inträffar kommer varje Warrant att lösas in till ett skäligt belopp som det ankommer på Emittenten att fastställa diskretionärt, men inom rimliga gränser, vid den tidpunkt som fastställts av Emittenten i meddelandet om avbrytandet. Rättigheter kopplade till Warranterna förfaller i och med betalningen av detta belopp. Särskilda kännetecken för Warranter som relaterar till Index Om det index som en specifik Warrant relaterar till inte längre beräknas och publiceras av den relevanta sponsorn för detta index utan istället av en annan person, bolag eller institution som accepteras som efterträdare av Emittenten kommer Slutlikvidbeloppet att beräknas på grundval av det index som kalkyleras och publiceras av den efterträdande sponsorn och varje referens som görs till sponsorn skall, om sammanhanget så tillåter, hänföras till den övertagande sponsorn. Om vid någon tidpunkt det index som en specifik Warrant relaterar till återkallas eller ersätts, kommer Emittenten att fastställa det Index utifrån vilket Slutlikvidbeloppet skall beräknas ( Övertagande Index ). Om det är Emittentens uppfattning att fastställandet av Övertagande Index inte är möjligt (av vilken anledning som helst), kommer Emittenten att fortsätta med beräkningen och publiceringen av Index på basis av den föregående principen och den sista fastställda nivån. Om en Extraordinär Händelse inträffar enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, kan Emittenten (a) fortsätta beräkningen av Indexet baserat på det förra begreppet av Indexet och dess senaste fastställda nivå eller (b) låta Warranterna löpa ut i förtid. (Med en Extraordinär Händelse avses att, enligt Emittentens uppfattning, (i) fastställelsen av ett Övertagande Index i enlighet med ovan inte är möjligt eller (ii) Index Sponsorn väsentligt ändrar beräkningsmetoden av Indexet med verkan på eller före Värderingsdagen, eller väsentligt ändrar Indexet på annat sätt (med undantag för förändringar som finns beaktade i beräkningsmetoden avseende Indexet eller 4

5 med hänsyn till andra rutinmässiga åtgärder). Om Emittenten beslutar sig för att låta Warranterna förfalla i förtid med anledning av en Extraordinär Händelse skall varje Warrant bli utlöst till ett belopp som ska skall fastställas diskretionärt av Emittenten, men inom rimliga gränser, på den dag som fastställs av Emittenten i publiceringen angående utgången av löptiden. Rättigheterna som härrör från Warranterna kommer att förfalla med betalningen av ett sådant belopp. Särskilda kännetecken för Warranter som relaterar till Råvaruderivat Om Emittenten fastställer att begreppet eller definitionerna avseende Relevant Terminskontrakt har blivit väsentligt ändrat och att begreppet eller definitionerna, som det må vara, inte längre är likvärdiga med de gällande vid tidpunkten för utfärdandet av Warranterna, kan Emittenten, men är inte förpliktad, göra justeringar av Lösenkursen, Multiplikatorn och/eller annan bestämmelse i Villkoren. Om en Extraordinär Händelse inträffar enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, kan Emittenten (istället för en justering) låta Warranterna förfalla i förtid. (En Extraordinär Händelse kan utgöra bland annat följande händelser: Källprisstörning, Handelsavbrott, Avsaknad av Referenspris, Väsentlig Innehållsförändring, Skattestörning, samtliga enligt vad som anges i Villkoren för Warranterna, eller annan händelse som är ekonomiskt jämförbar med de ovannämnda händelserna med hänsyn till deras verkan). Om sådan Extraordinär Händelse inträffar skall varje Warrant bli utlöst till ett skäligt belopp som ska skall fastställas diskretionärt av Emittenten, men inom rimliga gränser, på den dag som fastställs av Emittenten i publiceringen angående förtida lösen. Rättigheterna som härrör från Warranterna kommer att förfalla med betalningen av ett sådant belopp. Risker förenade med köp av Warranter Warranter är behäftade med hög risk och investerare måste vara förberedda på att kunna vidkännas en total förlust vad gäller Warranternas anskaffningsbelopp. När det gäller Standardwarranter är så särskilt fallet om Referenspriset på den Underliggande Tillgången är lägre än Lösenkursen (om det gäller Köpwarranter) eller högre än Lösenkursen (om det gäller Säljwarranter) och att det under den återstående tiden fram till Lösendagen inte kan förväntas att Referenspriset på den Underliggande Tillgången kommer att förändras i önskvärd riktning. Företeelser av fluktuationer eller uteblivet inträffande av förväntade fluktuationer vad gäller priset på den Underliggande Tillgången kommer oproportionerligt att påverka värdet på Standardwarranterna och kan leda till att Standardwarranterna förfaller värdelösa. När det gäller Turbowarranter skall investerare vara medvetna om att företeelser av fluktuationer eller uteblivet inträffande av förväntade fluktuationer vad gäller priset på den Underliggande Tillgången kommer att påverka värdet på Turbowarranterna samtidigt som dessa Turbowarranter kommer att upphöra att gälla i förtid eller bli värdelösa omedelbart efter det att priset på den Underliggande Tillgången är lika med eller lägre än (om det gäller Turboköpwarranter) eller lika med eller högre än (om det gäller Turbosäljwarranter) Turbowarranternas tillämpliga Knock out-nivå ( Knock out-händelsen ). Följaktligen måste köpare av Turbowarranter vara förberedda på att kunna utstå en omfattande eller total förlust av anskaffningsbeloppet redan innan Lösendagen för den relevanta Turbowarranten inträffar. Denna risk återspeglar Turbowarrantens karaktär (till skillnad från Standardwarrantens) som en tillgång som kan komma att bli värdelös under tidsperioden från och med första 5

6 handelsdag till och med Lösendagen utan någon möjlighet att värdet återfås under den återstående tiden till Lösendagen. Viktiga faktorer vad gäller fastställelsen av priset av Warranter är i synnerhet: Det faktiska priset av den aktuella Underliggande Tillgången och förväntningarna från marknadsdeltagarna avseende dess pris, Den förväntade frekvensen och intensiteten av fluktuationer i priset av den aktuella Underliggande Tillgången (volatilitet), och Livslängden på Warranterna. Dessutom skall investerare ta i beaktning att Warranternas avkastning minskas med de kostnader som uppstår hänförliga till anskaffning och försäljning av Warranterna. Warranterna berättigar inte Warrantinnehavarna någon rätt att erhålla ränta eller utdelning och Warranterna kan således inte ses som en regelbunden inkomstkälla. Möjliga förluster i samband med investering i Warranterna kan alltså inte kompenseras genom att andra inkomster härleds från Warranterna. Vidare bär investerare risken att Emittentens ekonomiska situation försämras eller att insolvenseller konkursförfaranden inleds mot Emittenten och som ett resultat av detta kan Emittenten inte fullgöra sin betalningsskyldighet för Warranterna. Risker förenade med Värderingen av den Underliggande Tillgången Marknadspriset på Warranterna vid varje tidpunkt kan förväntas att påverkas i första hand av förändringar i prisnivån av den Underliggande Tillgången som Warranten är kopplad till. Det är omöjligt att förutse hur prisnivån av den relevanta Underliggande Tillgången kommer att variera över tiden. Faktorer som kan ha effekt på värdet av den Underliggande Tillgången innefattar räntabiliteten på den Underliggande Tillgången, t.ex. utdelningar, och emittentens av den Underliggande Tillgången finansiella ställning och framtidsutsikter eller andra därmed sammanhängande faktorer. Härutöver kan prisnivån på den Underliggande Tillgången bero på flera inbördes relaterade faktorer, såsom ekonomiska, finansiella och politiska händelser och deras effekt på kapitalmarknaderna i allmänhet och relevanta börser. Potentiella investerare ska också notera att samtidigt som marknadsvärdet på Warranten är kopplat till den relevanta Underliggande Tillgången och kommer att påverkas (positivt eller negativt) av den, är varje förändring inte nödvändigtvis jämförbar och kan vara oproportionerlig. Det är möjligt att värdet på Warranten kan sjunka, när den Underliggande Tillgången stiger i värde. Risker förenade med Volatiliteten på den Underliggande Tillgången Begreppet Volatilitet avser den faktiska och den förväntade frekvensen och storleken av förändringar i marknadspriset avseende den Underliggande Tillgången. Den upplevda volatiliteten är även definierad som Historisk Volatilitet, medan den förväntade volatiliteten är allmänt känd som Implicit Volatilitet. Volatilitet påverkas av ett antal faktorer såsom makroekonomiska faktorer, spekulativ handel, tillgång och efterfrågan på optioner, terminskontrakt och andra derivatmarknader. Volatiliteten på en Underliggande Tillgång kan därför påverka värdet på Warranten. En högre Historisk Volatilitet kan leda till såväl ökat som minskat värde på Warranterna. Vad gäller Standardwarranter är den Implicita Volatiliteten av stor betydelse i samband med prissättningen (market making) avseende sådana Standardwarranter. Den implicita volatiliteten 6

7 återspeglar beräknade fluktuationer i den Underliggande Tillgången. Emittenten baserar prissättningen på uppskattade framtida svängningar i värdet av den Underliggande Tillgången. Uppskattningar baseras bland annat på marknadens värdering av noterade terminer och optioner kopplade till den Underliggande Tillgången. Vad gäller Turbowarranter har den Implicita Volatiliteten en mindervärdig verkan på prissättningen (market making) i förhållande till dess verkan på Standardwarranterna. Ju längre livslängd Turbowarranten har och ju högre de riskfria räntesatserna är, desto mer påverkar den Implicita Volatiliteten Turbowarranterna. Risker förenade med Förekomsten av en Marknadsstörande Händelse Om en Marknadsstörande Händelse har inträffat eller pågår vid en särskild tidpunkt, kan värdet av Warranterna och/eller betalningen av Slutlikvidbeloppet påverkas. Marknadsstörande Händelser kan orsaka försening av värderingen av Warranterna och/eller betalningen av Slutlikviden till investeraren. Risk för förlust med anledning av en minskning i Tidsvärde Beroende på förväntningarna från marknadsdeltagarna med hänsyn till framtida prestation av den Underliggande Tillgången, är de beredda att betala ett pris för en Warrant som skiljer sig i större eller mindre utsträckning från det inre värdet av Warranten (med det inre värdet avses det belopp med vilket marknadspriset av den Underliggande Tillgången överstiger Lösenkursen (när det gäller Köpwarranter) eller överskrids av Lösenkursen (när det gäller Säljwarranter)). Tidsvärdet av en Warrant, det vill säga erlagd premie utöver dess inre värde, ändras således permanent. Ju närmare ett utlöpande av en Warrant, desto mer och snabbare faller dess tidsvärde till noll; vid tidpunkten för utlöpande, har tidsvärdet nått noll. Köp av Standardwarranter som fortfarande har ett relativt högt tidsvärde strax innan utlöpandet är därför relaterad med särskilda risker. Risker förenade med Hävstångseffekt Ett typiskt särdrag för Warranter är deras hävstångseffekt på förväntad avkastning på det investerade kapitalet: Priset på Warranterna reagerar alltid oproportionerligt i relation till förändringar i priset på den Underliggande Tillgången och erbjuder således möjligheter till högre vinst under livslängd av Warranterna men bär på notsvarande sätt höga risker för att ådra sig en förlust. Detta beror på att hävstångseffekten verkar i båda riktningarna det vill säga inte enbart uppåt under förmånliga perioder, men även nedåt under oförmånliga perioder. Ju större hävstångseffekt, desto mer riskabelt kommer köpet av Warranter att vara. Verkan av hävstångseffekten är särskilt stark när det gäller Warranter med väldigt kort livslängd. Tidsfördröjning efter utövande Vad gäller utövande av Warranterna kommer en tidsfördröjning att uppstå mellan den tidpunkt vid vilken en Warrantinnehavare ger instruktioner att utöva Warranterna och tidpunkten då det tillämpliga Slutlikvidbeloppet avseende sådant utövande är fastställt. Sådan fördröjning mellan tidpunkten för utövande och fastställandet av Slutlikvidbeloppet kommer att vara angivna i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Sådan fördröjning kunde dock vara betydligt längre, i synnerhet när det gäller en marknadsstörande händelse (om tillämpligt) eller efter någon tillämplig 7

8 valutaväxlingsreglering. Det tillämpliga priset på den Underliggande Tillgången kan förändras betydligt under en sådan period, och sådan ändring eller ändringar kan minska Slutlikvidbeloppet för Warranterna som utövas och kan resultera i att sådant Slutlikvidbelopp hamnar på noll. Warranter är Icke Säkerställda Förpliktelser Warranter äriicke säkerställda och icke-underordnande förpliktelser för Emittenten och kommer att rangordnas pari passu med alla Emittentens existerande och framtida ej säkerställda och ickeefterställda förpliktelser för, utan någon prioritet bland dessa och utan någon prioritet för en framför den andra enligt utfärdandedatum, valuta eller någon betalning eller annat, med undantag för förpliktelser som ges prioritet i enlighet med lag. En person som köper en Warrant förlitar sig på kreditvärdigheten av Emittenten och har inga rättigheter under Warranterna mot någon annan person. Tillsammans med den generella investeringsrisken är en investering i Warranter även relaterad till möjlig risk för Emittentens betalningsinställelse. Emittenten kan emittera flera serier av warranter relaterade till flera underliggande tillgångar vilka kan vara angivna i de tillämpliga Slutgiltiga Villkoren. Ingen garanti kan dock ges att Emittenten skall utfärda warranter andra än de Warranter till vilka särskilda Slutgiltiga Villkor hör. Antalet utestående warranter kan vara betydande. Warranter erbjuder investeringsmöjligheter och utgör risker för investerare som ett resultat av fluktuationer i värdet av den underliggande tillgången. Vissa risker förenade med Warranterna är generellt likvärdiga dem som är generellt hänförliga till andra optioner eller warranter emitterade av enskilda företag. Emittentrisk Utöver risken förenad med investeringen av den Underliggande Tillgången av en Warrant, bär investeraren risken att den ekonomiska situationen för Emittenten av Warranten kommer att försämras eller att insolvens eller konkursförfaranden kommer att inledas mot Emittenten och att detta resulterar i att Emittenten inte kommer kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser under Warranterna. Möjlig illikviditet av Warranterna på den sekundärmarknaden Det är inte möjligt att förutse priset för vilket Warranterna kommer att handlas på den sekundärmarknaden eller om sådan marknad kommer att vara likvid eller illikvid. Emittenten kan, men är inte förpliktad, notera Warranter på en aktiebörs. Emittenten kan, men är inte förpliktad, vid vilken tidpunkt som helst köpa Warranter till vilket pris som helst på den öppna marknaden eller genom anbud eller avtal. Warranter som anförskaffas på dessa sätt kan innehas, återförsäljas eller överlämnas för annullering. Emittenten kan, men är inte förpliktad, vara market maker för emission av Warranter. Även om Emittenten är market maker för en emission av Warranter, kan den sekundärmarknaden för sådana Warranter vara begränsad. I den utsträckning som ett utfärdande av en Warrant blir illikvid, kan en investerare behöva lösa sådan Warrant för att realisera värdet. Möjliga intressekonflikter Emittenten och dess närstående kan även delta i värdepappershandel (inklusive hedgingaktiviteter) relaterade till Warranternas Underliggande Tillgång och andra instrument eller 8

9 derivat hänförliga till den Underliggande Tillgången för deras egen räkning eller för räkning någon vars tillgångar förvaltas av Emittenten eller närstående. Emittenten och dess närstående kan även utfärda andra derivat avseende den Underliggande Tillgången. Sådana aktiviteter skulle kunna medföra vissa intressekonflikter, påverka priserna på de Underliggande Tillgångarna eller andra värdepapper och negativt påverka värdet på sådana Warranter. Risker i samband med lån Om investerare upptar lån som finansiering av köp av Warranter bär investerare inte enbart risk att lida förlust om priset på de Underliggande Tillgångarna utvecklas ofördelaktigt eftersom investerare även måste betala tillbaka upptagna lån med ränta. Detta innebär betydande ökning i riskhänseende. Investerare kan således aldrig förlita sig på att kunna betala tillbaka lån med ränta genom vinster som är tänkta att härledas från Warranterna. Investerare i Warranterna skall därför noggrant överväga sin ekonomiska situation och överväga huruvida lån med ränta kan betalas tillbaka, även om investerare lider förluster istället för förväntade vinster för Warranterna. Risker förenade med valuta Om Warranternas underliggande tillgångar är angivna i en annan valuta än den Warranterna är angivna i kommer riskerna med anledning av investeringar i Warranterna inte enbart att vara beroende av utvecklingen på den Underliggande Tillgången, utan i dessa situationer är även investeringen beroende av utvecklingen för respektive valuta. Oförmånlig utveckling på dessa marknader kan öka den relaterade risken och kan leda till att Warranterna minskar i värde eller att Slutlikvidbeloppet påverkas eller om det rör sig om Turbowarranter att en Knock out-händelse uppkommer. Möjligheten för investeraren att företa hedgingtransaktioner som eliminerar eller begränsar risken Investerare kan inte räkna med att transaktioner under Warranternas löptid kan företas så att den risk som investerare utsätter sig för vid en investering i Warranterna kan exkluderas eller begränsas; detta beror istället av förutsättningarna på marknaden och på de speciella särdrag som gäller för Warranterna enligt vad som anges i de Slutgiltiga Villkoren för Warranterna. Transaktioner kan under vissa omständigheter endast företas till ofördelaktiga marknadspriser vilket kan leda till motsvarande förluster. Inverkan av tilläggskostnader på potentiell vinst Investerare skall ta i beaktande att avkastningen på investeringen i Warranterna blir lägre till följd av kostnader som uppstår hänförliga till köp och försäljning av Warranterna. Minimi- eller fast courtage per transaktion (köp och sälj) kombinerad med ett lågt ordervärde (pris för Warranten multiplicerat med antalet Warranter) kan leda till kostnader som, i extrema fall, kan överskrida värdet av de anförskaffade Warranterna. Ytterligare kostnader uppkommer i allmänhet vid utövande av Warranterna. Tillsammans med kostnaderna direkt hänförliga till köpet av Warranterna, kan dessa extra kostnader bli ansenliga jämfört med det totala Slutlikvidbeloppet som en Warrantinnehavare som utövar sina Warranter erhåller. Påverkan genom hedgingtransaktioner företagna av Emittenten 9

10 Emittenten och/eller dennes närstående kan till följd av sin normala affärsverksamhet komma att delta i handel med den Underliggande Tillgången. Emittenten kan dessutom komma att ingå transaktioner för att helt eller delvis skydda sig mot de risker som är förknippade med utfärdandet av Warranterna. Transaktioner företagna av Emittenten (och/eller dess närstående) kan få inverkan på Warranternas marknadspris. Den eventuella negativa påverkan, till följd av ingående eller upplösning av dessa hedgingtransaktioner för värdet på Warranterna eller storleken på Slutlikvidbeloppet som Warrantinnehavaren är berättigad till, kan inte uteslutas. I synnerhet upplösningen av en hedgeposition och en eventuell avveckling av Emittentens och/eller dennes närståendes positioner i den Underliggande Tillgången under stängning av handel på den relevanta Värderingsdagen kan påverka priset på den Underliggande Tillgången under stängningen av handel. Följaktligen kan Slutlikvidbeloppet, beräknat på Referenspriset på den Underliggande Tillgången som investeraren är berättigad till, minska enbart på grund av det förhållande att säkerställandet av Warranterna upplöstes på Värderingsdagen under stängningen av handel. Denna risk är högre för Underliggande Tillgångar med låg likviditet, särskilt under stängning av handel. Vad gäller Turbowarranter, kan det vidare inte heller uteslutas att ingående eller upplösning av hedgingtransaktioner kan komma att framkalla en Knock out-händelse. Investeringsbestämmelser enligt lag kan begränsa möjligheterna att investera Investeringar av vissa investerare är underkastade begräsningar enligt lag och föreskrifter, eller står under tillsyn av myndighet. Potentiella investerare bör konsultera med sina juridiska rådgivare för att fastställa om och i vilken utsträckning (1) Warranter utgör tillåtna investeringar, (2) Warranter kan användas som säkerhet för olika typer av lån och (3) andra begränsningar tillämpas på köp eller pantsättning av Warranter. Finansiella institut bör konsultera med sina juridiska rådgivare eller aktuella tillsynsmyndigheter för att fastställa lämplig klassificering av Warranter enligt tillämpliga riskbaserade kapitaltäckningsregler eller motsvarande regler. Riskfaktorer relaterade till underliggande tillgång Värdet av respektive Underliggande Tillgång beror på en mängd samvarierande faktorer, exempelvis ekonomiska, finansiella och politiska händelser utanför Emittentens kontroll. Den historiska avkastningen på respektive Underliggande Tillgång skall inte tas som en indikation på framtida avkastning av sådan Underliggande Tillgång under löptiden för Warranter. vissa investerares innehav av Warranter kan dessutom ha konsekvenser ur tillsyns- och andra hänseenden. Särskilda risker med Warranter relaterade till aktier Aktier är förenade med särskilda risker, såsom risken att respektive bolag blir insolvent, risken att aktiepriset kommer att fluktuera eller risker relaterade till utdelningen, över vilka Emittenten inte har någon kontroll. Avkastningen på aktier beror i mycket stor utsträckning på utvecklingen på kapitalmarknaden, somi sin tur beror på den allmänna ekonomiska situationen och mer specifika ekonomiska och politiska förhållanden. Aktier i bolag med lågt eller genomsnittligt marknadsvärde kan utsättas för högre risker (till exempel relaterade till deras volatilitet eller insolvens) än vad som gäller för aktier i större bolag. Därtill kommer att aktier i bolag med lågt marknadsvärde kan vara extremt illikvida till följd av låga handelsvolymer. Aktier i bolag med säte eller väsentlig affärsverksamhet i länder med begränsad rättssäkerhet är underkastade ytterligare risker såsom, till exempel, regeringsingripanden eller förstatligande vilket kan leda till hel eller delvis förlust av det investerade kapitalet eller av tillgången till det kapital som investerats i sådant land. Förverkligandet av sådana risker kan även leda till hel eller delvis förlust av det investerade kapitalet för innehavare av Warranter kopplade till sådana aktier. 10

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer

Sammanfattning. Sammanfattning av riskfaktorer Sammanfattning Denna sammanfattning ger en överblick över det som Emittenten anser utgöra de huvudsakliga egenskaper och risker, som är hänförliga till Emittenten och de Notes och Certificates (gemensamt

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av de upplysningskrav som kallas Punkter. Dessa Punkter är numrerade i Avsnitten A E (A.1 E.7). Den här sammanfattningen innehåller alla Punkter som måste ingå i

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 12 juni 2015 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

Svensk översättning av sammanfattningen

Svensk översättning av sammanfattningen Följande översättning av sammanfattningen till svenska har alternativ och/eller platshållare som markerats hakparentes eller i kursiv still vad beträffar de värdepapper som kan komma att emitteras i enlighet

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Inledande informationstext

Inledande informationstext NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Inledande informationstext SLUTLIGA VILLKOR FÖR CERTIFIKAT SERIE 2015:2 Dessa slutliga villkor ( Slutliga

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Peab Finans AB (publ)

Peab Finans AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 19 maj 2014. Peab Finans AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om tre miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14914 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes inklusive

Läs mer

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank

Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: Diarienummer: Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Swedbank Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 29 maj 2015 Diarienummer: 15-6790 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning

SEB BoLån. SEB BoLån. Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning SEB BoLån SEB BoLån Grundprospekt avseende Medium Term Note Program och Program för Kontinuerlig Obligationsutgivning Arrangör Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut ABN AMRO BANK N.V.

Läs mer

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ)

SKANSKA. Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) SKANSKA Skanska Financial Services AB (publ) med borgen av Skanska AB (publ) Grundprospekt avseende Emissionsprogram för Medium Term Notes om åtta miljarder (8 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Swedbank Hypotek AB (publ)

Swedbank Hypotek AB (publ) Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 25 november 2014 Diarienummer: 14-14916 Swedbank Hypotek AB (publ) Bolaget Program för bostadsobligationer Programmet Emissionsinstitut:

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis

Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets offentliggörande: 2 december 2011 Swedbank AB (publ) Program för Medium Term Notes Program för Warranter Program för Bevis Arrangör Swedbank Detta prospekt ( Prospektet

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012

GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 GRUNDPROSPEKT 16.5.2012 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 4 maj 2012. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Medium Term Notes om Etthundra miljarder (100 000 000 000) svenska kronor

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2013-12-16 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 SAMMANFATTNING 6 RISKFAKTORER 15 RISKER

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07

Grundprospekt. Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2014-03-07 Grundprospekt Detta prospekt ( Grundprospektet ) avseende E. J:or Capital AB:s ( Capital ) emissionsprogram

Läs mer

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET

FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET Offentliggjort den 31 oktober 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities Swedbank Begäran om godkännande

Läs mer