Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2011 1. Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011"

Transkript

1 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011

2

3 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Statistiska centralbyrån 2011

4 Reports on Statistical Co-ordination for the Official Statistics of Sweden Regional divisions in Sweden on 1 january 2011 Statistics Sweden 2011 Producent Producer SCB, enheten för regionala tjänster och indelningar Statistics Sweden, Regional Sevices and Planning Unit SE Örebro Förfrågningar Gunilla Sandberg, Enquiries Tina Hodell, Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i denna publikation. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, MIS 2011:1, Regionala indelningar i Sverige 1 januari It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. When quoting, please state the source as follows: Source: Statistics Sweden MIS 2011:1, Regional divisions in Sweden on 1 Jnauary Omslag/Cover: Ateljén, SCB ISSN (online) URN:NBN:SE:SCB-2011-X20BR1101_pdf (pdf) Denna publikation finns enbart i elektronisk form på This publication is only available in electronic form on

5 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Förord Förord I serien Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS) publicerar SCB riktlinjer, standarder, nomenklaturer och koder som är viktiga för statistikens producenter och användare. Delserien Regionala indelningar innehåller publikationer som regelbundet ger förteckningar över de viktigaste indelningarna och sambanden dem emellan med fastställda namn och numeriska koder för de geografiska storheterna. Detta meddelande är en uppdatering av publikationen MIS 2007:1, Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Innehållet är grundläggande och omfattar de mest använda indelningarna i statistiken. SCB ser kontinuerligt över vilka nya indelningar som är aktuella för redovisning av statistik. Bland annat påverkar förändringar i samhället kraven på de regionala indelningarna. En förändring från föregående MIS är att tätorterna inte finns med. Det beror på att en revidering av dessa pågår och kommer att publiceras under juni I ett eget avsnitt presenteras flera av indelningarna i kartform. Information om beslutade indelningsändringar sammanställs och ges ut halvårsvis. De kan rekvireras från SCB utan kostnad och läggs även ut på webbplatsen På under rubriken Regionala indelningar, finns mer information om aktuella och historiska indelningar. Där finns även detta meddelande i fulltext. Meddelandet har framställts av Tina Hodell och Gunilla Sandberg. Kartorna har producerats av Johnny Sehlin och Stefan Palmelius. Statistiska centralbyrån i maj 2011 Inger Eklund Christina Thörne

6

7 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Innehåll Innehåll A separate text in English is provided at the end of the publication, on page 77. Förord... 3 Sammanfattning... 7 Förkortningar... 7 Fakta om statistiken... 9 Rapportens syfte... 9 Definitioner och förklaringar er Församlingar Pastorat Riksområden NUTS Storstadsområden Lokala arbetsmarknader (LA 2008) Funktionella analysregioner (FA-regioner) SKL:s kommungrupper Tabeller Kartor In English Summary List of tables List of maps List of term Explanatory symbols and abbreviations Statistiska centralbyrån 5

8 Innehåll Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabellförteckning 1. och kommuner i nummerordning er i alfabetisk ordning och kommuner i nummerordning, med kopplingar till andra områden i nummerordning, med kopplingar till andra områden , kommuner och församlingar i nummerordning, med församlingarnas pastoratstillhörighet Församlingar i alfabetisk ordning Församlingar som delas av kommungräns Riksområden NUTS-indelning Storstadsområden med ingående kommuner i nummerordning Storstadsområdenas områdesdelar, med ingående kommuner och församlingar i nummerordning Lokala arbetsmarknader (LA 2008) i nummerordning, med ingående kommuner Funktionella analysregioner (FA-regioner), Tillväxtanalys indelning (tidigare NUTEK) grupper, Sveriges er och Landstings indelning Antalsuppgifter den 1 januari 2011 för de redovisade områdena Kartförteckning er NUTS-indelning Storstadsområden Lokala arbetsmarknader (LA 2008) Funktionella analysregioner (FA-regioner). Tillväxtverkets indelning (tidigare NUTEK) grupper, Sveriges er och Landstings indelning Statistiska centralbyrån

9 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Sammanfattning Sammanfattning Eftersom SCB ansvarar för flera av de numeriska koder som identifierar regionerna, har myndigheten sedan länge haft uppgiften att dokumentera Sveriges indelning i olika typer av regioner. Sedan 2005 är SCB:s ansvar begränsat till endast de geografiska indelningar som används mer generellt i produktion och redovisning av statistik. Information om de regionala indelningarna sprids i rapportserien Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS), i delserien Regionala indelningar. Informationen nås också via webbplatsen Den här rapporten innehåller förteckningar och kartor över regioner och sambanden dem emellan. I kapitlet Fakta om regionala indelningar kompletteras förteckningarna med beskrivningar av indelningarnas definition, konstruktion och användning i statistiken. Följande regionala indelningar förtecknas i den här publikationen: (Tabell 1, 3, 4, 5, samt karta 1) er (Tabell 1, 2, 3, 5, samt karta 2) Församlingar med pastoratskoder (Tabell 5, 6, 7) Riksområden (Tabell 4, 8) NUTS (Tabell 4, 9, samt karta 3) Storstadsområden (Tabell 3, 10, 11 samt karta 4) Lokala arbetsmarknader (Tabell 3, 12, samt karta 5) Funktionella analysregioner (Tabell 3, 13, samt karta 6) SKL:s kommungrupper (Tabell 3, 14, samt karta 7) Förkortningar Eurostat FA-region LA LAU MIS NUTS SAMS SKL SSD EU:s statistikkontor Funktionell analysregion Lokal arbetsmarknad Local Administrative Unit Meddelande i samordningsfrågor Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques Small Areas for Market Statistics Sveriges er och Landsting Sveriges statistiska databaser Statistiska centralbyrån 7

10 8 Statistiska centralbyrån

11 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Fakta om statistiken Fakta om statistiken Rapportens syfte SCB ansvarar för de numeriska koder som, vid sidan av namnen, identifierar olika regioner. Det är bland annat därför som SCB sedan länge har haft uppdraget att dokumentera och publicera uppgifter om Sveriges indelning i regioner. Sedan 2005 omfattar ansvaret endast de geografiska indelningar som används mer generellt i produktion och redovisning av statistik. Utöver dem finns en rad områdesindelningar som tillämpas inom särskilda sakområden. Som exempel kan lantbruksstatistik redovisas per produktions- och skördeområde. Dessa typer av indelningar behandlas inte här. Den här rapporten innehåller förteckningar över regioner och sambanden dem emellan. Förteckningarna kompletteras med beskrivningar av indelningarnas definition, konstruktion och användning i statistiken. Beslut om ändringar i läns- kommun- och församlingsindelningen fattas minst ett år innan ändringen träder i kraft. Beslut om indelningsändringar sammanställs två gånger per år i juni och december i nyhetsbladet Indelningsändringar. Det kan beställas kostnadsfritt från SCB eller hämtas direkt från webbplatsen På under rubriken Regionala indelningar, finns mer information om aktuella och historiska indelningar. Där finns även detta meddelande i fulltext. Som uppdrag kan bearbetningar göras från SCB:s register över regionala indelningar. I registret finns läns-, kommun- och församlingsindelningar från 1952 och framåt. Information om de regionala indelningarna sprider SCB inom ramen för rapportserien Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik (MIS), i delserien Regionala indelningar. Definitioner och förklaringar Regionala indelningar och regional statistik kan innebära indelningar och statistik på alla förekommande geografiska nivåer; från mycket små enheter, av typen tätorter eller kommundelar, till mycket stora, som aggregat av länder. Figuren på nästa sida är en översiktskarta som visar på sambanden mellan de olika indelningarna och på vilken geografisk nivå de befinner sig, med fastigheten på den lägsta nivån och riket på den högsta. Därefter följer en beskrivning av de regioner som finns förtecknade i den här rapporten. Statistiska centralbyrån 9

12 Fakta om statistiken Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Figur 1 Översikt över regionala indelningar och deras samband Overview of the regional divisions and their relations Tabell 1, 3, 4, 5, samt karta 1 en utgör en nivå i den geografiska hierarkin fastighet församling kommun län riket. I EU-sammanhang kallas svenska län för NUTS 3. et betecknar både den administrativa nivån och motsvarande geografiska nivå i statistiken. en fungerar som enheter för den statliga regionala administrationen, i första hand via länsstyrelserna. Verksamhetsområdena för landstingen, Region Gotland, Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen överensstämmer med länsgränserna. Idag har Sverige 21 län. sindelningen, eller formerna för att ändra den, är inte författningsreglerade. Praxis är att regeringen kan besluta om mindre ändringar i indelningen, medan mer omfattande justeringar eller namnändringar bör underställas riksdagen. SCB fastställer de numeriska länskoderna. Koden är tvåsiffrig och löper i länens traditionella ordning; från Stockholms län, medurs över södra Sverige och därefter norrut, för att sluta med Norrbottens län (AB BD). Kodserien, som löper från 01 till 25, har vissa luckor beroende på kodändringar och sammanslagningar. Kod 02 slopades 1968 då koden för Stockholms län ändrades till 01. Kod 11 slopades 1997 då Kristianstads län 10 Statistiska centralbyrån

13 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Fakta om statistiken och Malmöhus län slogs samman till Skåne län. Kod 15 och 16 slopades 1998 då Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län slogs samman till Västra Götalands län. är den vanligaste regionala indelningen i den officiella statistiken. Den används inom många statistikgrenar på SCB och hos andra statistikansvariga myndigheter. I Sveriges Statistiska databaser (SSD) finns cirka 400 tabeller med länsfördelning, samt 17 tabeller med landstingsfördelning. er Tabell 1, 2, 3, 5, samt karta 2 erna utgör en nivå i den geografiska hierarkin fastighet församling kommun län riket. erna används även som byggstenar vid andra regionbildningar, såsom lokala arbetsmarknader (LA) och storstadsområden. I EU-sammanhang kallas svenska kommuner för Local Administrative Unit 2 (LAU 2). en betecknar såväl de politisktadministrativa enheterna, som motsvarande geografiska nivå i statistiken. Som administrativ indelning konstituerar kommunen den kommunala självstyrelsen. Idag har Sverige 290 kommuner. Ändringar i kommunindelningen beslutas av regeringen, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen, beroende på frågans komplexitet. Kammarkollegiet dokumenterar gällande indelning och kommunernas namn. SCB fastställer de numeriska kommunkoderna, som består av fyra siffror. De två första anger länet, de två sista kommunens nummer inom länet. Kodsättningen infördes Då delades kommunerna in i tre typer; landskommuner, köpingar och städer. De placerades i varsitt intervall i nummerserien 01 59, och Residensstaden i länet fick kod 80. I samband med kommunindelningsreformen, som beslutades 1962 och i det närmaste var genomförd den 1 januari 1974, försvann stad och köping som administrativa begrepp. Samtliga kommuner gavs istället benämning primärkommun och fick ett gemensamt regelverk. På senare år har fjorton kommuner återgått till benämningen stad. År 1952 var antalet kommuner 1037 stycken, för att 1974 minskas till 278 stycken. Genom delningar har antalet sedan dess ökat till 290. Eftersom kodserien härstammar från 1952 har den många luckor. är den näst vanligaste regionala indelningen i statistiken. Den används inom många statistikgrenar på SCB och hos andra statistikansvariga myndigheter. I SSD finns cirka 290 tabeller med kommunfördelning. För sin planering och administration använder nästan alla kommuner en intern och mer finmaskig områdesindelning, som främst SCB levererar statistik till. Några exempel på sådana indelningar är SAMS, nyckelkod-, och basområden. Församlingar Tabell 5, 6, 7 Församlingarna utgör en nivå i den geografiska hierarkin fastighet församling kommun län riket och i den kyrkliga geografiska hierarkin församling pastorat kontrakt stift. Som administrativ indelning fungerar de som grundläggande förvaltningsenheter inom Svenska kyrkan. I Statistiska centralbyrån 11

14 Fakta om statistiken Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 statistiksammanhang avser församlingen en gränsbestämd territoriell enhet fanns 1456 församlingar. Sedan den 1 januari 2000, då kyrkan skildes från staten, beslutar Svenska kyrkan om församlingsindelningen. SCB dokumenterar församlingskoderna. I den sexsiffriga koden anger de två första siffrorna länstillhörighet, de två mittersta kommuntillhörighet och de två sista den enskilda församlingen. Fram till år 2000, då kyrkan skildes från staten, var församlingsindelningen mycket stabil, vilket var till fördel vid skapandet av statistiska tidsserier. Därefter har många församlingar lagts samman till större enheter, vilket har minskat deras användbarhet i statistiken. Under perioden 2000 till 2011 har antalet församlingar minskat med drygt stycken. För att bevara möjligheterna till jämförelser över tid har SCB lagrat digitala församlingsgränser per I den officiella statistiken redovisas församlingsuppgifter enbart avseende folkmängd och resultat i kyrkoval. Indelningen används dock relativt ofta i statistikuppdrag till kommuner, statliga myndigheter, forskare och privata företag. I flera sammanhang används församlingar som byggstenar vid skapandet av särskild geografisk indelning, t.ex. skörde- och stödområden i lantbruksstatistiken. Pastorat Tabell 5 Pastoraten utgör en nivå i den kyrkliga geografiska hierarkin stift kontrakt pastorat församling. Pastoratskoden är sexsiffrig. De fyra första siffrorna anger kontraktstillhörighet och de två sista pastoratets nummer inom kontraktet. Ett pastorat utgörs av en eller flera församlingar. Riksområden Tabell 4, 8 Ett flertal varianter av länsgrupperingar har under årens lopp använts av olika statistikproducenter. Riksområdena togs fram 1971 av SCB i samarbete med arbetsgruppen ARI. Riksområdena delar in landet i åtta områden, avgränsade på länsnivå. Idag utgör riksområdena även en nivå i NUTS-indelningen. Koden är ensiffrig och löper från 1 till 8. NUTS Tabell 4, 9, samt karta 3 Den av EU-kommissionen fastställda indelningen för redovisning av statistik inom EU benämns NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) och gäller från juli Det är en hierarkisk indelning i flera nivåer, som utgår från den administrativa indelningen i respektive land. Ansvarig myndighet är EU och dess statistikkontor Eurostat tillsammans med medlemsländernas egna statistikkontor. Revidering sker vart tredje år. NUTS-indelningen i Sverige utgår från länen, som utgör nivå 3. De aggregeras till nivå 2, vilket även motsvarar riksområdena. Dessa aggregeras i sin tur till nivå 1 som utgörs av de tre landsdelarna: Östra Sverige, Södra Sverige och Norra Sverige. 12 Statistiska centralbyrån

15 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Fakta om statistiken NUTS 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 Riket (1 st) Landsdelar (3 st) Riksområden (8 st) (21 st) NUTS-koden består av 3, 4 respektive 5 positioner, varav de två första utgörs av bokstavsförkortningen för landet (SE). Under ett antal år hade EU fem möjliga nivåer i NUTS. I Sverige motsvarades den lägsta nivån då av kommunerna. Från och med juli 2003 benämns de svenska kommunerna som Local Administrative Unit 2 (LAU 2). EU:s medlemsländer rapporterar en stor mängd statistik med NUTSindelning till Eurostat. Den sammanställs och sprids främst via Eurostats databas Regions och publikationen Regions. Statistik med NUTS-indelning är särskilt väsentlig för EU:s regionalpolitik. Storstadsområden Tabell 3, 10, 11 samt karta 4 De tre storstadsområdena består av grupperingar av kommuner runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Indelningen bygger på statistik över pendling och flyttning mellan centralkommun och kranskommuner, samt på planeringssamverkan inom regionerna. I den tvåsiffriga koden betecknar den första siffran storstadsområdet och den andra den enskilda delen av området. Ansvarig myndighet är SCB. Indelningen härstammar från mitten av 1960-talet. Den aktualiserades senast i januari 2005, efter samråd med intressenter i de tre regionerna och med stöd av statistik över pendling och flyttningar. Idag stämmer området Stor-Stockholm överens med Stockholms län, där 26 kommuner ingår. I Stor-Göteborg ingår tretton kommuner och i Stor-Malmö tolv kommuner. I officiell statistik används indelningen vid redovisning av befolkning, boende, byggande och byggkostnader, partisympatier samt arbetskraftsundersökningar. Som regel används storstadsbegreppet också i internationella statistiköversikter, där det åtminstone för huvudstaden/-kommunen anges folkmängd för såväl den administrativa centralkommunen som dess förorter. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) Tabell 3, 12, samt karta 5 Lokala arbetsmarknader är funktionella regioner som avgränsas utifrån statistik över arbetspendling mellan kommuner. Statistikkällan är den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Nu gällande LA benämns LA 2008, eftersom den senaste revideringen är baserad på statistik från år Syftet med LA är att kunna beskriva arbetsmarknadens funktionssätt för geografiska områden, som är relativt oberoende av omvärlden med avseende på utbud och efterfrågan av arbetskraft. LA används även för att beskriva regionförstoring. LA bygger på kommuner som minsta byggstenar och består således av en eller flera kommuner. Störst är Stockholms LA med 36 ingående kommuner. De minsta LA återfinns i Norrlands inland, där de i flera fall består av Statistiska centralbyrån 13

16 Fakta om statistiken Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 en enda kommun. Idag finns det 75 stycken LA Eftersom arbetspendlingen över kommungräns ökar, blir LA successivt färre och ytmässigt större. LA-koden består av förkortningen LA08 plus löpnumrering Ansvarig myndighet är SCB. Indelningen förändras över tiden beroende på förändringar i pendlingsströmmarnas riktning och styrka. Revidering sker varje år, men för att underlätta jämförelser över tid har SCB valt att för den officiella statistiken hålla indelningen oförändrad i femårsperioder. Revideringarna har därför baserats på pendlingsförhållanden åren 1988, 1993, 1998, 2003 och LA-indelningen används vid redovisning av befolkning, viss företagsstatistik samt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. Den används även i utredningar och forskning. Funktionella analysregioner (FA-regioner) Tabell 3, 13, samt karta 6 Tillväxtanalys delar in Sverige i funktionella analysregioner (FA-regioner). Nuvarande indelningen, från 2005, baseras främst på pendlingsstatistik från Hänsyn har även tagits till faktorer som trender i arbetspendlingen och annat som kan förändra resmönster på ett genomgripande sätt. Indelningen bygger även på utvecklingstendenser i arbetspendlingen, för att indelningen ska kunna ligga fast under minst tio år. Antalet FA-regioner är 72 stycken. Förutom en generell indelning i FA-regioner har vissa regioner även delats in i delregioner, eftersom det i en del fall finns flera fungerande delarbetsmarknader inom samma FA-region. De behöver inte vara kopplade till hela FA-regionen, utan endast till en gemensam central del av den. Indelningen är främst tänkt att användas vid regionala analyser. FA-regionerna kallades tidigare för Lokala arbetsmarknadsregioner (LAregioner). Namnbytet gjordes för att minska risken för sammanblandning med SCB:s Lokala arbetsmarknader (LA). SKL:s kommungrupper Tabell 3, 14, samt karta 7 Sveriges er och Landsting (SKL) har tagit fram en indelning i tio kommungrupper. Där klassificeras kommunerna efter egenskaper som t.ex. invånarantal, näringslivsstruktur och pendlingsmönster. Klassificeringen revideras i intervall om ca 5 år och nuvarande indelning gäller fr.o.m. januari Grupperingen används av SKL, SCB och andra statistikansvariga myndigheter i statistik som behandlar kommunal verksamhet t.ex. kommunal ekonomi, kommunala företag, socialtjänst och skola. Grupperingen är inte en regionindelning, utan den är främst avsedd för analyser och jämförelser mellan grupper, samt mellan enskild kommun och genomsnittet för gruppen. 14 Statistiska centralbyrån

17 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller Tabeller 1. och kommuner i nummerordning 1. Counties and municipalities in numerical order 01 Stockholms län 05 Östergötlands län (forts.) 10 Blekinge län 0114 Upplands Väsby 0560 Boxholm 1060 Olofström 0115 Vallentuna 0561 Åtvidaberg 1080 Karlskrona 0117 Österåker 0562 Finspång 1081 Ronneby 0120 Värmdö 0563 Valdemarsvik 1082 Karlshamn 0123 Järfälla 0580 Linköping 1083 Sölvesborg 0125 Ekerö 0581 Norrköping 0126 Huddinge 0582 Söderköping 12 Skåne län 0127 Botkyrka 0583 Motala 1214 Svalöv 0128 Salem 0584 Vadstena 1230 Staffanstorp 0136 Haninge 0586 Mjölby 1231 Burlöv 0138 Tyresö 1233 Vellinge 0139 Upplands-Bro 06 Jönköpings län 1256 Östra Göinge 0140 Nykvarn 0604 Aneby 1257 Örkelljunga 0160 Täby 0617 Gnosjö 1260 Bjuv 0162 Danderyd 0642 Mullsjö 1261 Kävlinge 0163 Sollentuna 0643 Habo 1262 Lomma 0180 Stockholm 0662 Gislaved 1263 Svedala 0181 Södertälje 0665 Vaggeryd 1264 Skurup 0182 Nacka 0680 Jönköping 1265 Sjöbo 0183 Sundbyberg 0682 Nässjö 1266 Hörby 0184 Solna 0683 Värnamo 1267 Höör 0186 Lidingö 0684 Sävsjö 1270 Tomelilla 0187 Vaxholm 0685 Vetlanda 1272 Bromölla 0188 Norrtälje 0686 Eksjö 1273 Osby 0191 Sigtuna 0687 Tranås 1275 Perstorp 0192 Nynäshamn 1276 Klippan 07 Kronobergs län 1277 Åstorp 03 Uppsala län 0760 Uppvidinge 1278 Båstad 0305 Håbo 0761 Lessebo 1280 Malmö 0319 Älvkarleby 0763 Tingsryd 1281 Lund 0330 Knivsta 0764 Alvesta 1282 Landskrona 0331 Heby 0765 Älmhult 1283 Helsingborg 0360 Tierp 0767 Markaryd 1284 Höganäs 0380 Uppsala 0780 Växjö 1285 Eslöv 0381 Enköping 0781 Ljungby 1286 Ystad 0382 Östhammar 1287 Trelleborg 08 Kalmar län 1290 Kristianstad 04 Södermanlands län 0821 Högsby 1291 Simrishamn 0428 Vingåker 0834 Torsås 1292 Ängelholm 0461 Gnesta 0840 Mörbylånga 1293 Hässleholm 0480 Nyköping 0860 Hultsfred 0481 Oxelösund 0861 Mönsterås 13 Hallands län 0482 Flen 0862 Emmaboda 1315 Hylte 0483 Katrineholm 0880 Kalmar 1380 Halmstad 0484 Eskilstuna 0881 Nybro 1381 Laholm 0486 Strängnäs 0882 Oskarshamn 1382 Falkenberg 0488 Trosa 0883 Västervik 1383 Varberg 0884 Vimmerby 1384 Kungsbacka 05 Östergötlands län 0885 Borgholm 0509 Ödeshög 14 Västra Götalands län 0512 Ydre 09 Gotlands län 1401 Härryda 0513 Kinda 0980 Gotland 1402 Partille Statistiska centralbyrån 15

18 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) 14 V:a Götalands län (forts.) 17 Värmlands län (forts.) 21 Gävleborgs län (forts.) 1407 Öckerö 1766 Sunne 2181 Sandviken 1415 Stenungsund 1780 Karlstad 2182 Söderhamn 1419 Tjörn 1781 Kristinehamn 2183 Bollnäs 1421 Orust 1782 Filipstad 2184 Hudiksvall 1427 Sotenäs 1783 Hagfors 1430 Munkedal 1784 Arvika 22 Västernorrlands län 1435 Tanum 1785 Säffle 2260 Ånge 1438 Dals-Ed 2262 Timrå 1439 Färgelanda 18 Örebro län 2280 Härnösand 1440 Ale 1814 Lekeberg 2281 Sundsvall 1441 Lerum 1860 Laxå 2282 Kramfors 1442 Vårgårda 1861 Hallsberg 2283 Sollefteå 1443 Bollebygd 1862 Degerfors 2284 Örnsköldsvik 1444 Grästorp 1863 Hällefors 1445 Essunga 1864 Ljusnarsberg 23 Jämtlands län 1446 Karlsborg 1880 Örebro 2303 Ragunda 1447 Gullspång 1881 Kumla 2305 Bräcke 1452 Tranemo 1882 Askersund 2309 Krokom 1460 Bengtsfors 1883 Karlskoga 2313 Strömsund 1461 Mellerud 1884 Nora 2321 Åre 1462 Lilla Edet 1885 Lindesberg 2326 Berg 1463 Mark 2361 Härjedalen 1465 Svenljunga 19 Västmanlands län 2380 Östersund 1466 Herrljunga 1904 Skinnskatteberg 1470 Vara 1907 Surahammar 24 Västerbottens län 1471 Götene 1960 Kungsör 2401 Nordmaling 1472 Tibro 1961 Hallstahammar 2403 Bjurholm 1473 Töreboda 1962 Norberg 2404 Vindeln 1480 Göteborg 1980 Västerås 2409 Robertsfors 1481 Mölndal 1981 Sala 2417 Norsjö 1482 Kungälv 1982 Fagersta 2418 Malå 1484 Lysekil 1983 Köping 2421 Storuman 1485 Uddevalla 1984 Arboga 2422 Sorsele 1486 Strömstad 2425 Dorotea 1487 Vänersborg 20 Dalarnas län 2460 Vännäs 1488 Trollhättan 2021 Vansbro 2462 Vilhelmina 1489 Alingsås 2023 Malung-Sälen 2463 Åsele 1490 Borås 2026 Gagnef 2480 Umeå 1491 Ulricehamn 2029 Leksand 2481 Lycksele 1492 Åmål 2031 Rättvik 2482 Skellefteå 1493 Mariestad 2034 Orsa 1494 Lidköping 2039 Älvdalen 25 Norrbottens län 1495 Skara 2061 Smedjebacken 2505 Arvidsjaur 1496 Skövde 2062 Mora 2506 Arjeplog 1497 Hjo 2080 Falun 2510 Jokkmokk 1498 Tidaholm 2081 Borlänge 2513 Överkalix 1499 Falköping 2082 Säter 2514 Kalix 2083 Hedemora 2518 Övertorneå 17 Värmlands län 2084 Avesta 2521 Pajala 1715 Kil 2085 Ludvika 2523 Gällivare 1730 Eda 2560 Älvsbyn 1737 Torsby 21 Gävleborgs län 2580 Luleå 1760 Storfors 2101 Ockelbo 2581 Piteå 1761 Hammarö 2104 Hofors 2582 Boden 1762 Munkfors 2121 Ovanåker 2583 Haparanda 1763 Forshaga 2132 Nordanstig 2584 Kiruna 1764 Grums 2161 Ljusdal 1765 Årjäng 2180 Gävle 16 Statistiska centralbyrån

19 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 2. er i alfabetisk ordning 2. Municipalities in alphabetical order A G Karlstad 1780 Ale 1440 Gagnef 2026 Katrineholm 0483 Alingsås 1489 Gislaved 0662 Kil 1715 Alvesta 0764 Gnesta 0461 Kinda 0513 Aneby 0604 Gnosjö 0617 Kiruna 2584 Arboga 1984 Gotland 0980 Klippan 1276 Arjeplog 2506 Grums 1764 Knivsta 0330 Arvidsjaur 2505 Grästorp 1444 Kramfors 2282 Arvika 1784 Gullspång 1447 Kristianstad 1290 Askersund 1882 Gällivare 2523 Kristinehamn 1781 Avesta 2084 Gävle 2180 Krokom 2309 Göteborg 1480 Kumla 1881 B Götene 1471 Kungsbacka 1384 Bengtsfors 1460 Kungsör 1960 Berg 2326 H Kungälv 1482 Bjurholm 2403 Habo 0643 Kävlinge 1261 Bjuv 1260 Hagfors 1783 Köping 1983 Boden 2582 Hallsberg 1861 Bollebygd 1443 Hallstahammar 1961 L Bollnäs 2183 Halmstad 1380 Laholm 1381 Borgholm 0885 Hammarö 1761 Landskrona 1282 Borlänge 2081 Haninge 0136 Laxå 1860 Borås 1490 Haparanda 2583 Lekeberg 1814 Botkyrka 0127 Heby 0331 Leksand 2029 Boxholm 0560 Hedemora 2083 Lerum 1441 Bromölla 1272 Helsingborg 1283 Lessebo 0761 Bräcke 2305 Herrljunga 1466 Lidingö 0186 Burlöv 1231 Hjo 1497 Lidköping 1494 Båstad 1278 Hofors 2104 Lilla Edet 1462 Huddinge 0126 Lindesberg 1885 D Hudiksvall 2184 Linköping 0580 Dals-Ed 1438 Hultsfred 0860 Ljungby 0781 Danderyd 0162 Hylte 1315 Ljusdal 2161 Degerfors 1862 Håbo 0305 Ljusnarsberg 1864 Dorotea 2425 Hällefors 1863 Lomma 1262 Härjedalen 2361 Ludvika 2085 E Härnösand 2280 Luleå 2580 Eda 1730 Härryda 1401 Lund 1281 Ekerö 0125 Hässleholm 1293 Lycksele 2481 Eksjö 0686 Höganäs 1284 Lysekil 1484 Emmaboda 0862 Högsby 0821 Enköping 0381 Hörby 1266 M Eskilstuna 0484 Höör 1267 Malmö 1280 Eslöv 1285 Malung-Sälen 2023 Essunga 1445 J Malå 2418 Jokkmokk 2510 Mariestad 1493 F Järfälla 0123 Mark 1463 Fagersta 1982 Jönköping 0680 Markaryd 0767 Falkenberg 1382 Mellerud 1461 Falköping 1499 K Mjölby 0586 Falun 2080 Kalix 2514 Mora 2062 Filipstad 1782 Kalmar 0880 Motala 0583 Finspång 0562 Karlsborg 1446 Mullsjö 0642 Flen 0482 Karlshamn 1082 Munkedal 1430 Forshaga 1763 Karlskoga 1883 Munkfors 1762 Färgelanda 1439 Karlskrona 1080 Mölndal 1481 Statistiska centralbyrån 17

20 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Mönsterås 0861 Sorsele 2422 V Mörbylånga 0840 Sotenäs 1427 Vadstena 0584 Staffanstorp 1230 Vaggeryd 0665 N Stenungsund 1415 Valdemarsvik 0563 Nacka 0182 Stockholm 0180 Vallentuna 0115 Nora 1884 Storfors 1760 Vansbro 2021 Norberg 1962 Storuman 2421 Vara 1470 Nordanstig 2132 Strängnäs 0486 Varberg 1383 Nordmaling 2401 Strömstad 1486 Vaxholm 0187 Norrköping 0581 Strömsund 2313 Vellinge 1233 Norrtälje 0188 Sundbyberg 0183 Vetlanda 0685 Norsjö 2417 Sundsvall 2281 Vilhelmina 2462 Nybro 0881 Sunne 1766 Vimmerby 0884 Nykvarn 0140 Surahammar 1907 Vindeln 2404 Nyköping 0480 Svalöv 1214 Vingåker 0428 Nynäshamn 0192 Svedala 1263 Vårgårda 1442 Nässjö 0682 Svenljunga 1465 Vänersborg 1487 Säffle 1785 Vännäs 2460 O Säter 2082 Värmdö 0120 Ockelbo 2101 Sävsjö 0684 Värnamo 0683 Olofström 1060 Söderhamn 2182 Västervik 0883 Orsa 2034 Söderköping 0582 Västerås 1980 Orust 1421 Södertälje 0181 Växjö 0780 Osby 1273 Sölvesborg 1083 Oskarshamn 0882 Y Ovanåker 2121 T Ydre 0512 Oxelösund 0481 Tanum 1435 Ystad 1286 Tibro 1472 P Tidaholm 1498 Å Pajala 2521 Tierp 0360 Åmål 1492 Partille 1402 Timrå 2262 Ånge 2260 Perstorp 1275 Tingsryd 0763 Åre 2321 Piteå 2581 Tjörn 1419 Årjäng 1765 Tomelilla 1270 Åsele 2463 R Torsby 1737 Åstorp 1277 Ragunda 2303 Torsås 0834 Åtvidaberg 0561 Robertsfors 2409 Tranemo 1452 Ronneby 1081 Tranås 0687 Ä Rättvik 2031 Trelleborg 1287 Älmhult 0765 Trollhättan 1488 Älvdalen 2039 S Trosa 0488 Älvkarleby 0319 Sala 1981 Tyresö 0138 Älvsbyn 2560 Salem 0128 Täby 0160 Ängelholm 1292 Sandviken 2181 Töreboda 1473 Sigtuna 0191 Ö Simrishamn 1291 U Öckerö 1407 Sjöbo 1265 Uddevalla 1485 Ödeshög 0509 Skara 1495 Ulricehamn 1491 Örebro 1880 Skellefteå 2482 Umeå 2480 Örkelljunga 1257 Skinnskatteberg 1904 Upplands Väsby 0114 Örnsköldsvik 2284 Skurup 1264 Upplands-Bro 0139 Östersund 2380 Skövde 1496 Uppsala 0380 Österåker 0117 Smedjebacken 2061 Uppvidinge 0760 Östhammar 0382 Sollefteå 2283 Östra Göinge 1256 Sollentuna 0163 Överkalix 2513 Solna 0184 Övertorneå Statistiska centralbyrån

21 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 3. och kommuner i nummerordning, med kopplingar till andra områden 3. Counties and municipalities in numerical order, with corresponding codes for other subdivisions Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region grupp (SKL) Classification of municipality Storstadsområde Metropolitan area 01 Stockholms län 0114 Upplands Väsby LA Vallentuna LA Österåker LA Värmdö LA Järfälla LA Ekerö LA Huddinge LA Botkyrka LA Salem LA Haninge LA Tyresö LA Upplands-Bro LA Nykvarn LA Täby LA Danderyd LA Sollentuna LA Stockholm LA , 12, Södertälje LA Nacka LA Sundbyberg LA Solna LA Lidingö LA Vaxholm LA Norrtälje LA Sigtuna LA Nynäshamn LA Uppsala län 0305 Håbo LA Älvkarleby LA Knivsta LA Heby LA Tierp LA Uppsala LA Enköping LA Östhammar LA Södermanlands län 0428 Vingåker LA Gnesta LA Nyköping LA Oxelösund LA Flen LA Katrineholm LA Eskilstuna LA Strängnäs LA Trosa LA Statistiska centralbyrån 19

22 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region 05 Östergötlands län 0509 Ödeshög LA Ydre LA Kinda LA Boxholm LA Åtvidaberg LA Finspång LA Valdemarsvik LA Linköping LA Norrköping LA Söderköping LA Motala LA Vadstena LA Mjölby LA grupp (SKL) Classification of municipality Storstadsområde Metropolitan area 06 Jönköpings län 0604 Aneby LA Gnosjö LA Mullsjö LA Habo LA Gislaved LA Vaggeryd LA Jönköping LA Nässjö LA Värnamo LA Sävsjö LA Vetlanda LA Eksjö LA Tranås LA Kronobergs län 0760 Uppvidinge LA Lessebo LA Tingsryd LA Alvesta LA Älmhult LA Markaryd LA Växjö LA Ljungby LA Kalmar län 0821 Högsby LA Torsås LA Mörbylånga LA Hultsfred LA Mönsterås LA Emmaboda LA Kalmar LA Nybro LA Oskarshamn LA Västervik LA Vimmerby LA Borgholm LA Statistiska centralbyrån

23 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 3. (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region 09 Gotlands län 0980 Gotland LA grupp (SKL) Classification of municipality Storstadsområde Metropolitan area 10 Blekinge län 1060 Olofström LA Karlskrona LA Ronneby LA Karlshamn LA Sölvesborg LA Skåne län 1214 Svalöv LA Staffanstorp LA Burlöv LA Vellinge LA Östra Göinge LA Örkelljunga LA Bjuv LA Kävlinge LA Lomma LA Svedala LA Skurup LA Sjöbo LA Hörby LA Höör LA Tomelilla LA Bromölla LA Osby LA Perstorp LA Klippan LA Åstorp LA Båstad LA Malmö LA Lund LA Landskrona LA Helsingborg LA Höganäs LA Eslöv LA Ystad LA Trelleborg LA Kristianstad LA Simrishamn LA Ängelholm LA Hässleholm LA Hallands län 1315 Hylte LA Halmstad LA Laholm LA Falkenberg LA Varberg LA Kungsbacka LA Statistiska centralbyrån 21

24 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region grupp (SKL) Classification of municipality 14 Västra Götalands län 1401 Härryda LA Partille LA Öckerö LA Stenungsund LA Tjörn LA Orust LA Sotenäs LA Munkedal LA Tanum LA Dals-Ed LA Färgelanda LA Ale LA Lerum LA Vårgårda LA Bollebygd LA Grästorp LA Essunga LA Karlsborg LA Gullspång LA Tranemo LA Bengtsfors LA Mellerud LA Lilla Edet LA Mark LA Svenljunga LA Herrljunga LA Vara LA Götene LA Tibro LA Töreboda LA Göteborg LA Mölndal LA Kungälv LA Lysekil LA Uddevalla LA Strömstad LA Vänersborg LA Trollhättan LA Alingsås LA Borås LA Ulricehamn LA Åmål LA Mariestad LA Lidköping LA Skara LA Skövde LA Hjo LA Tidaholm LA Falköping LA Storstadsområde Metropolitan area 22 Statistiska centralbyrån

25 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 3. (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region 17 Värmlands län 1715 Kil LA Eda LA Torsby LA Storfors LA Hammarö LA Munkfors LA Forshaga LA Grums LA Årjäng LA Sunne LA Karlstad LA Kristinehamn LA Filipstad LA Hagfors LA Arvika LA Säffle LA grupp (SKL) Classification of municipality Storstadsområde Metropolitan area 18 Örebro län 1814 Lekeberg LA Laxå LA Hallsberg LA Degerfors LA Hällefors LA Ljusnarsberg LA Örebro LA Kumla LA Askersund LA Karlskoga LA Nora LA Lindesberg LA Västmanlands län 1904 Skinnskatteberg LA Surahammar LA Kungsör LA Hallstahammar LA Norberg LA Västerås LA Sala LA Fagersta LA Köping LA Arboga LA Dalarnas län 2021 Vansbro LA Malung-Sälen LA Gagnef LA Leksand LA Rättvik LA Orsa LA Älvdalen LA Smedjebacken LA Mora LA Statistiska centralbyrån 23

26 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region grupp (SKL) Classification of municipality Storstadsområde Metropolitan area 2080 Falun LA Borlänge LA Säter LA Hedemora LA Avesta LA Ludvika LA Gävleborgs län 2101 Ockelbo LA Hofors LA Ovanåker LA Nordanstig LA Ljusdal LA Gävle LA Sandviken LA Söderhamn LA Bollnäs LA Hudiksvall LA Västernorrlands län 2260 Ånge LA Timrå LA Härnösand LA Sundsvall LA Kramfors LA Sollefteå LA Örnsköldsvik LA Jämtlands län 2303 Ragunda LA Bräcke LA Krokom LA Strömsund LA Åre LA Berg LA Härjedalen LA Östersund LA Västerbottens län 2401 Nordmaling LA Bjurholm LA Vindeln LA Robertsfors LA Norsjö LA Malå LA Storuman LA Sorsele LA Dorotea LA Vännäs LA Vilhelmina LA Åsele LA Umeå LA Lycksele LA Skellefteå LA Statistiska centralbyrån

27 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 3. (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Funktionell analysregion (Tillväxtanalys) Functional analysis region 25 Norrbottens län 2505 Arvidsjaur LA Arjeplog LA Jokkmokk LA Överkalix LA Kalix LA Övertorneå LA Pajala LA Gällivare LA Älvsbyn LA Luleå LA Piteå LA Boden LA Haparanda LA Kiruna LA grupp (SKL) Classification of municipality Storstadsområde Metropolitan area Statistiska centralbyrån 25

28 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari i nummerordning, med kopplingar till andra områden 4. Counties in numerical order, with corresponding codes for other subdivisions Kod Code s- bokstav Code Alphabetic Förkortning Abbreviation Riksområde National district NUTS 2 NUTS 2 NUTS 3 NUTS 3 01 AB Stockholms län Sthm 1 SE11 SE C Uppsala län Upps 2 SE12 SE D Södermanlands län Södm 2 SE12 SE E Östergötlands län Östg 2 SE12 SE F Jönköpings län Jkpg 3 SE21 SE G Kronobergs län Kron 3 SE21 SE H Kalmar län Kalm 3 SE21 SE I Gotlands län Gotl 3 SE21 SE K Blekinge län Blek 4 SE22 SE M Skåne län Skån 4 SE22 SE N Hallands län Hall 5 SE23 SE O Västra Götalands län Vgöt 5 SE23 SE S Värmlands län Vrml 6 SE31 SE T Örebro län Öreb 2 SE12 SE U Västmanlands län Vstm 2 SE12 SE W Dalarnas län Dlrn 6 SE31 SE X Gävleborgs län Gävl 6 SE31 SE Y Västernorrlands län Vnrl 7 SE32 SE Z Jämtlands län Jmtl 7 SE32 SE AC Västerbottens län Vbtn 8 SE33 SE BD Norrbottens län Nbtn 8 SE33 SE Statistiska centralbyrån

29 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5., kommuner och församlingar i nummerordning, med församlingarnas pastoratstillhörighet 5. Counties, municipalities and parishes in numerical order, with numerical codes for the associated pastoral districts Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 01 Stockholms län Gustav Vasa Upplands Väsby S:t Matteus Ed Engelbrekt Hammarby Hedvig Eleonora Fresta Oscar Vallentuna Maria Magdalena Vallentuna Högalid Össeby Katarina Österåker Sofia Österåker-Östra Ryd Kungsholm Ljusterö-Kulla S:t Göran Värmdö Brännkyrka Värmdö Vantör Djurö, Möja och Nämdö Farsta Gustavsberg-Ingarö Bromma Järfälla Essinge Järfälla Västerled Ekerö Vällingby Adelsö-Munsö Enskede-Årsta Ekerö Skarpnäck Lovö Hässelby Färingsö Hägersten Huddinge Skärholmen Huddinge Spånga-Kista Trångsund Hovförsamlingen S:t Mikael Tyska S:ta Gertrud Flemingsberg Finska Botkyrka 0181 Södertälje Botkyrka Södertälje Grödinge Östertälje Salem Enhörna Salem Vårdinge Haninge Överjärna Österhaninge Ytterjärna Dalarö-Ornö-Utö Hölö-Mörkö Västerhaninge-Muskö Nacka 0138 Tyresö Nacka Tyresö Saltsjöbaden Upplands-Bro Boo Bro Sundbyberg Kungsängen-Västra Ryd Sundbyberg Nykvarn 0184 Solna Turinge-Taxinge Solna Täby 0186 Lidingö Täby Lidingö Danderyd Vaxholm, del Danderyd Vaxholm 0163 Sollentuna Vaxholm, del Sollentuna Norrtälje 0180 Stockholm Norrtälje-Malsta Stockholms domkyrkoförs Björkö-Arholma S:t Johannes Väddö Adolf Fredrik Häverö-Edebo-Singö Statistiska centralbyrån 27

30 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district Edsbro-Ununge Uppsala Fasterna Uppsala domkyrkoförs Rimbo Helga Trefaldighet Husby, Skederid och Rö Gamla Uppsala Gottröra Vaksala Närtuna Danmark-Funbo Lohärad Hagby Estuna och Söderby-Karl Ramsta Roslagsbro-Vätö Balingsta Rådmansö Västeråker Frötuna Dalby Blidö Uppsala-Näs na Norra Hagunda Riala Bälingebygden Sigtuna Skuttunge Sigtuna Tensta Husby-Ärlinghundra Lena Norrsunda Ärentuna Skepptuna Björklinge Valsta Viksta Nynäshamn Knutby-Bladåker Nynäshamn Faringe Sorunda Almunge Ösmo-Torö Gottsunda Stavby Uppsala län Tuna Håbo Rasbo Kalmar-Yttergran Rasbokil Övergran Enköping Häggeby Enköping Skokloster Tillinge och Södra Åsunda Älvkarleby Sparrsätra-Bred Älvkarleby-Skutskär Boglösa Knivsta Veckholm Knivsta Villberga-Hacksta-Löt Östuna Litslena Husby-Långhundra Lagunda Lagga Fjärdhundra Alsike Östhammar Vassunda Frösåker Heby Hökhuvud Västerlövsta Öregrund-Gräsö Huddunge Alunda Enåker Ekeby Vittinge Skäfthammar Nora Dannemorabygden Östervåla Harbo Södermanlands län 0360 Tierp 0428 Vingåker Tolfta Västra Vingåker Vendel Österåker Tegelsmora Gnesta Tierp-Söderfors Frustuna Västland Daga Hållnäs-Österlövsta Statistiska centralbyrån

31 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 0480 Nyköping 0562 Finspång Nyköpings S:t Nicolai Risinge Nyköpings Alla Helgona Hällestad Tunaberg Regna Kiladalen Skedevi Stigtomta-Vrena Valdemarsvik Rönö Valdemarsvik Tystbergabygden Ringarum Oxelösund 0580 Linköping Oxelösund Linköpings domkyrkoförs Flen Linköpings S:t Lars Flen, Helgesta-Hyltinge Landeryd Dunker-Lilla Malma Slaka Mellösa Kärna Bettna Kaga Katrineholm Ledberg Katrineholmsbygden Vist Björkvik Vårdnäs Eskilstuna Skeda Eskilstuna Nykil-Gammalkil Torshälla Ulrika Hällby förs. med Tumbo Vikingstad och Råby-Rekarne Vreta kloster Västra Rekarne Åkerbo Näshulta Linköpings Berga Husby-Rekarne Linköpings Johannelund Stenkvista-Ärla Linköpings Skäggetorp Kafjärden Linköpings Ryd Strängnäs Gottfridsberg Strängnäs domkyrkoförs Norrköping med Aspö Norrköpings S:t Olof Mariefred Kolmården Åker-na Norrköpings Borg Stallarholmen Norrköpings S:t Johannes Vårfruberga-Härad Västra Vikbolandet Trosa Östra Husby Trosa Jonsberg Söderköping 05 Östergötlands län Söderköping S:t Anna Ödeshög Östra Ryd Ödeshög Motala 0512 Ydre Motala Norra Ydre Västra Ny Sund-Svinhult Godegård Västra Ryd Borensberg Kinda Klockrike Tidersrum Fornåsa Kisa Tjällmo Västra Eneby Aska, del Horn Vadstena Hycklinge Vadstena Rimforsa Dal Boxholm Aska, del Boxholm Mjölby 0561 Åtvidaberg Mjölby Åtvid Skänninge Statistiska centralbyrån 29

32 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district Väderstad Rogberga-Öggestorp Västra Harg Barnarp Östra Tollstad Ödestugu Viby Månsarp Veta Bankeryd Norra Mo Jönköpings län 0682 Nässjö 0604 Aneby Nässjö Aneby Norra Sandsjö Askeryd Bringetofta Frinnaryd Norra Solberga-Flisby Lommaryd Barkeryd-Forserum Haurida-Vireda Malmbäck Gnosjö Almesåkra Källeryd Värnamo Åsenhöga Värnamo Kävsjö Bredaryd Kulltorp, del Kulltorp, del Gnosjö Kärda Mullsjö Hånger Mullsjö-Sandhem Forsheda Habo Torskinge Habo Dannäs Gustav Adolf Tånnö Brandstorp Voxtorp Gislaved Gällaryd Gislaved Rydaholm Våthult Fryele Bosebo Nydala Anderstorp Sävsjö Norra Hestra Sävsjö Villstad Vrigstad-Hylletofta Burseryd Hjälmseryd Gryteryd Stockaryd Södra Hestra Hultsjö Ås Vetlanda Kållerstad Vetlanda Reftele Bäckseda Vaggeryd Näsby Byarum-Bondstorp Korsberga Tofteryd Nye, Näshult och Hagshult Stenberga Åker Alseda Svenarum Björkö Jönköping Nävelsjö Jönköpings Sofia-Järstorp Lannaskede Jönköpings Kristina Eksjö Ljungarum Eksjö Huskvarna Hässleby-Kråkshult Hakarp Ingatorp-Bellö Gränna Hult Norrahammar Edshult Visingsö Mellby Skärstad-Ölmstad Höreda Lekeryd Statistiska centralbyrån

33 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 0687 Tranås Kalvsvik Säby Tävelsås Adelöv Vederslöv-Dänningelanda Linderås Öja Bergunda Kronobergs län Öjaby Uppvidinge Gårdsby Åseda Söraby, Tolg och Tjureda Herråkra Aneboda-Asa-Berg Lenhovda Ör-Ormesberga Nottebäck Skogslyckan Älghult Växjö Maria Lessebo Teleborg Lessebo Ljungby Hovmantorp Ljungby Ekeberga Agunnaryd Ljuder Ryssby Tingsryd Tutaryd Tingsås Södra Ljunga Almundsryd Berga Älmeboda Dörarp Linneryd Vittaryd Södra Sandsjö Angelstad Väckelsång Annerstad Urshult Torpa Alvesta Vrå Alvesta Lidhult Moheda Odensjö Slätthög Bolmsö Mistelås Tannåker Blädinge Ljungby Maria Vislanda Skatelöv Kalmar län Västra Torsås Högsby 0765 Älmhult Fågelfors Älmhult Högsby Härlunda Långemåla Virestad Fagerhult Stenbrohult Torsås Göteryd Gullabo Pjätteryd Torsås Hallaryd Söderåkra Markaryd 0840 Mörbylånga Markaryd Resmo-Vickleby Hinneryd Mörbylånga-Kastlösa Traryd Hulterstad-Stenåsa Växjö Sydöland Växjö domkyrkoförs Glömminge Furuby Algutsrum Sjösås Torslunda Dädesjö Norra Möckleby, Sandby Hemmesjö med Tegnaby och Gårdby Östra Torsås Hultsfred Nöbbele Hultsfred Uråsa Lönneberga Jät Målilla med Gårdveda Statistiska centralbyrån 31

34 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish 32 Statistiska centralbyrån Pastorat Pastoral district Järeda Vimmerby Virserum Vimmerby Vena Rumskulla Mörlunda-Tveta Pelarne Mönsterås Frödinge Mönsterås Locknevi Fliseryd Södra Vi-Djursdala Ålem Tuna Emmaboda 0885 Borgholm Emmaboda Borgholm Vissefjärda Föra-Alböke-Löt Algutsboda Köpingsvik Långasjö Räpplinge-Högsrum Kalmar Gärdslösa, Långlöt och Kalmar domkyrkoförs Runsten Förlösa-Kläckeberga Nordöland Dörby Hossmo Gotlands län Ryssby Gotland Åby Visby domkyrkoförs Ljungby Othem-Boge Arby-Hagby Fårö Halltorp-Voxtorp Bunge Karlslunda-Mortorp Hangvar-Hall Kalmar S:t Johannes Lärbro-Hellvi Heliga Korset Stenkyrka S:ta Birgitta Väskinde Två systrar Gothem Nybro Dalhem Nybro-S:t Sigfrid Barlingbo Kråksmåla Endre Bäckebo Hejdeby Kristvalla Follingbo Madesjö Akebäck Örsjö Roma Oskar Björke Hälleberga Vänge Oskarshamn Östergarn Oskarshamn Stenkumla Misterhult Vall, Hogrän och Atlingbo Döderhult Eskelhem-Tofta Västervik Västergarn Västervik Sanda Törnsfall Mästerby Gladhammar-Västrum Väte Ukna Hejde Dalhem Klinte Överum Fröjel Västra Ed Eksta Loftahammar Sproge Lofta Garde Gamleby När-Lau Odensvi Stånga-Burs Hallingeberg Lojsta Hjorted Linde Blackstad Alva, Hemse och Rone

35 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district Fardhem Hjärsås Gerum Emmislöv Levide Östra Broby Havdhem Glimåkra Hoburg Örkelljunga Örkelljunga Blekinge län Rya Olofström Skånes-Fagerhult Jämshög Bjuv Kyrkhult Bjuv Karlskrona Ekeby Karlskrona stadsförs Kävlinge Karlskrona amiralitetsförs Kävlinge Aspö Dagstorp Lyckå Västra Karaby Kristianopel Lackalänga-Stävie Jämjö Hofterup Torhamn Löddebygden Sturkö Lomma Ramdala Lomma Rödeby Bjärred Fridlevstad Svedala Nättraby-Hasslö Svedala Ronneby Värby Ronneby Skurup Bräkne-Hoby Skurup Karlshamn Skivarp Karlshamn Villie Ringamåla Sjöbo Hällaryd Sjöbo Åryd Blentarp Asarum Lövestad Mörrum-Elleholm Vollsjö Sölvesborg 1266 Hörby Sölvesborg Hörby Gammalstorp-Ysane Västerstad Mjällby Höör Höör Skåne län Ringsjö, del Svalöv 1270 Tomelilla Svalövsbygden Tomelillabygden Kågeröd-Röstånga Smedstorp Billeberga-Sireköpinge Brösarp-Tranås Teckomatorp Bromölla 1230 Staffanstorp Ivetofta-Gualöv Uppåkra Näsum S:t Staffan Osby 1231 Burlöv Osby-Visseltofta Burlöv Örkened Vellinge Loshult Vellinge-Månstorp Perstorp Skanör-Falsterbo Perstorp Höllviken Klippan 1256 Östra Göinge Klippan Knislinge-Gryt Riseberga-Färingtofta Kviinge Östra Ljungby Statistiska centralbyrån 33

36 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 1277 Åstorp 1284 Höganäs Björnekulla-Västra Broby Höganäs Kvidinge Väsby Båstad Viken Båstad-Östra Karup Brunnby Förslöv-Grevie Farhult-Jonstorp Västra Karup-Hov Eslöv Torekov Eslöv Malmö Östra Onsjö Malmö S:t Petri Ringsjö, del Slottsstaden Reslöv-Östra Karaby Kirseberg Löberöd Malmö S:t Pauli Ystad Malmö S:t Johannes Ystad Möllevången-Sofielund Ljunits Limhamn Stora Köpinge Fosie Sövestadsbygden Västra Skrävlinge Löderup Husie och Södra Sallerup Trelleborg Oxie Trelleborg Hyllie Hammarlöv Eriksfält Dalköpinge Kulladal Källstorp Bunkeflo Anderslöv Tygelsjö-Västra Klagstorp Kristianstad 1281 Lund Kristianstads Heliga Lunds domkyrkoförs Trefaldighet S:t Peters kloster Norra Åsum Stora Råby Äsphult Lunds Allhelgonaförs Träne-Djurröd Norra Nöbbelöv Vä-Skepparslöv Södra Sandby Köpinge Dalby Nosaby Genarp Araslöv Veberöd Åhus Helgeand Bäckaskog S:t Hans Fjälkinge-Nymö Östra Torn Gustav Adolf-Rinkaby Torn Degeberga Landskrona Västra och Östra Vram Landskrona, del Linderöd Häljarp Vånga Kvistofta, del Oppmanna Helsingborg Everödsbygden Helsingborgs Maria Simrishamn Helsingborgs Gustav Adolf Simrishamn Raus Borrby-Östra Hoby Välinge-Kattarp Stiby Allerum Hammenhög Fleninge S:t Olof Kropp Rörum Landskrona, del Kivik Kvistofta, del Ängelholm Filborna Ängelholm Munka Ljungby Statistiska centralbyrån

37 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district Strövelstorp Morup Barkåkra Vinberg-Ljungby Hjärnarp-Tåstarp Vessige Hässleholm Okome Hässleholm Gällared Stoby Krogsered Vinslöv Gunnarp Hästveda Fagered Farstorp Källsjö Verum Ullared Vittsjö Älvsered Norra Åkarp Varberg Vankiva Varberg Norra Mellby Träslöv Häglinge Himledalen Brönnestad Sibbarp-Dagsås Tyringe Tvååker Röke Spannarp Västra Torup Lindberga Veddige Hallands län Värö Hylte Stråvalla Torup Kungsäter Kinnared Kungsbacka Drängsered Kungsbacka Långaryd Tölö Färgaryd Älvsåker Femsjö Vallda Unnaryd Släp Halmstad Frillesås S:t Nikolai Landa Martin Luther Ölmevalla Snöstorp Gällinge Breared Idala Oskarström Förlanda Eldsbergabygden Fjärås Söndrum-Vapnö Hanhals Harplinge Onsala Steninge Getinge-Rävinge Västra Götalands län Slättåkra-Kvibille Härryda Enslöv Härryda Laholm Landvetter Laholm Råda Hasslöv-Våxtorp Björketorp Skummeslöv Partille Hishult Partille Ränneslöv-Ysby Sävedalen Knäred Öckerö Veinge-Tjärby Öckerö Falkenberg 1415 Stenungsund Falkenberg Norum Skrea Ödsmål Susedalen Spekeröd-Ucklum Stafsinge Jörlanda Statistiska centralbyrån 35

38 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 1419 Tjörn 1444 Grästorp Valla Särestad Stenkyrka Flo Rönnäng Tengene Klövedal Trökörna Orust Fridhem, del Tegneby Essunga Röra Fridhem, del Stala Främmestad-Bäreberg Långelanda Essunga Myckleby Lekåsa-Barne Åsaka Torp Karlsborg Morlanda Karlsborg Sotenäs Brevik Södra Sotenäs Mölltorp Hunnebostrand Undenäs Tossene Gullspång 1430 Munkedal Amnehärad Foss Hova-Älgarås, del Svarteborg-Bärfendal Tranemo Sörbygden Tranemo Tanum Ambjörnarp Tanum Sjötofta Lur Mossebo Naverstad-Mo Södra Åsarp Kville ghem Fjällbacka Månstad Bottna Dalstorp Svenneby Bengtsfors 1438 Dals-Ed Ärtemark Dals-Ed Laxarby Färgelanda Vårvik Färgelanda Torrskog Järbo-Råggärd Steneby-Tisselskog Rännelanda-Lerdal Bäcke-Ödskölt Högsäter Mellerud 1440 Ale Holm Nödinge Bolstad Skepplanda-Hålanda Ör Starrkärr-Kilanda Skållerud Lerum 1462 Lilla Edet Lerum Fuxerna-Åsbräcka Skallsjö Lödöse Stora Lundby Västerlanda Östad Hjärtum Vårgårda 1463 Mark Lena Kinna Hol Örby-Skene Nårunga Sätila Asklanda Hyssna Algutstorp Fritsla-Skephult Bollebygd Västra Mark Töllsjö Öxnevalla Bollebygd Horred Statistiska centralbyrån

39 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district Istorp Älvsborg Älekulla Tynnered Torestorp Tyska Christinae Öxabäck Angered Svenljunga Bergum Svenljungabygden Torslanda-Björlanda Holsljunga Tuve-Säve Mjöbäck Bergsjön Kindaholm Göteborgs S:t Pauli Sexdrega, del Gunnared Herrljunga Askim Herrljunga landsbygdsförs Styrsö Herrljunga Björkekärr Hudene Näset Östra Gäsene Mölndal Hov Fässberg Vara Kållered Vara Lindome Levene Stensjön Ryda Kungälv Vedum Kungälv Larv Marstrand Kvänum Harestad Götene Torsby Kleva-Sil Lycke Götene Ytterby Ledsjö Romelanda Källby Kareby Husaby Hålta Kinnekulle Solberga Tibro 1484 Lysekil Tibro Lysekil Ransberg Lyse Töreboda Skaftö Töreboda Bro Fredsberg-Bäck Brastad Fägre Uddevalla Hova-Älgarås, del Uddevalla Göteborg Ljungskile Domkyrkoförs. i Göteborg Bokenäset Nylöse Herrestad Kortedala Lane-Ryr Härlanda Bäve Göteborgs Vasa Strömstad Göteborgs Johanneberg Strömstad Göteborgs Annedal Skee-Tjärnö Göteborgs Haga Idefjorden Göteborgs Oscar Fredrik Vänersborg Göteborgs Masthugg Vänersborg och Väne-Ryr Göteborgs Carl Johan Gestad Örgryte Brålanda Lundby Sundals-Ryr Backa Frändefors Högsbo Vänersnäs Västra Frölunda Västra Tunhem Statistiska centralbyrån 37

40 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish 38 Statistiska centralbyrån Pastorat Pastoral district 1488 Trollhättan 1496 Skövde Trollhättan Skövde Åsaka-Björke Våmb Gärdhem Ryd Upphärad Skultorp Fors-Rommele Sventorp-Forsby Bjärke, del Värsås- Varola- Vreten Lextorp Väring Götalunden Frösve Alingsås Berg Alingsås Götlunda Bjärke, del Hjo Hemsjö Hjo Ödenäs Mofalla Borås Fågelås Borås Caroli Korsberga-Fridene Borås Gustav Adolf Tidaholm Brämhult Tidaholm Rångedala Hökensås Äspered Fröjered Toarp Valstad Dannike Varv Sexdrega, del Falköping Fristad Falköping Bredared Mösseberg Sandhult Floby Seglora Kinneved Kinnarumma Åslebygden Ulricehamn Slöta-Karleby Ulricehamn Yllestad Hällstad Dala-Borgunda-Högstena Södra Ving Stenstorp Åsunden Gudhem Hössna Hornborga Redväg Åsarp Timmele Åmål 17 Värmlands län Åmål Kil 1493 Mariestad Stora Kil Mariestad Frykerud Ullervad Boda Lugnås Eda Lyrestad Eda Lidköping Järnskog-Skillingmark Lidköping Köla Järpås Torsby Kållands-Råda Fryksände Sunnersberg Lekvattnet Sävare Vitsand Örslösa Östmark Skara Övre Älvdal Skara domkyrkoförs Storfors Eggby-Öglunda Storfors Varnhem Hammarö Axvall Hammarö Ardala

41 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 1762 Munkfors 1785 Säffle Munkfors-Ransäter Säffle Forshaga Tveta Forshaga Bro Ullerud Södra Värmlandsnäs Grums Ny-Huggenäs Grums Gillberga Ed-Borgvik Kila Värmskog Svanskog Årjäng Långserud Silbodal Sillerud Örebro län Holmedal-Karlanda Lekeberg Blomskog Knista Trankil Edsberg Västra Fågelvik Laxå Töcksmark Ramundeboda Östervallskog Finnerödja-Tived Sunne Skagershult Sunne Hallsberg Västra Ämtervik Hallsberg Östra Ämtervik Viby Gräsmark Sköllersta Lysvik Degerfors 1780 Karlstad Degerfors-Nysund Karlstads domkyrkoförs Hällefors Norrstrand Hällefors-Hjulsjö Väse-Fågelvik Grythyttan Alster-Nyedsbygden Ljusnarsberg Grava Ljusnarsberg Nor-Segerstad Örebro Västerstrand Örebro Nikolai Kristinehamn Örebro Olaus Petri Kristinehamn gbro Rudskoga Almby Visnums-Kil Mosjö-Täby Visnum Tysslinge Ölme Axberg Filipstad näs Filipstad Asker Hagfors Stora Mellösa Hagfors-Gustav Adolf Gällersta-Norrbyås Ekshärad Glanshammar Norra Råda-Sunnemo Mikael Arvika Adolfsberg Arvika östra Kumla Arvika västra Kumla Stavnäs-Högerud Hardemo Glava Ekeby Gunnarskog Askersund Ny Askersund Älgå Lerbäck Mangskog Snavlunda Brunskog Hammar Statistiska centralbyrån 39

42 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 1883 Karlskoga 2023 Malung-Sälen Karlskoga Malung Nora Lima-Transtrand Nora bergslagsförs Gagnef 1885 Lindesberg Mockfjärd Linde bergslag Gagnef Guldsmedshyttan Floda Näsby Leksand Fellingsbro Leksand Djura Västmanlands län Ål Skinnskatteberg Siljansnäs Skinnskatteberg med Hed 2031 Rättvik och Gunnilbo Rättvik Surahammar Boda Sura Ore Ramnäs Orsa 1960 Kungsör Orsa Kungsör Älvdalen 1961 Hallstahammar Älvdalen Hallstahammar-Berg Idre-Särna Kolbäck-Säby Smedjebacken 1962 Norberg Norrbärke Norberg-Karbenning Söderbärke Västerås 2062 Mora Västerås domkyrkoförs Mora Västerås Lundby Falun Västerås Badelunda Falu Kristine Norrbo Grycksbo Dingtuna-Lillhärad Stora Kopparberg Västerås-Barkarö Aspeboda Kungsåra Vika Tillberga Hosjö Rytterne Sundborn Skerike-Gideonsberg Svärdsjö Önsta Enviken Sala Bjursås Sala Borlänge Västerfärnebo-Fläckebo Stora Tuna Norrby Torsång Tärna Säter Kumla Säterbygden Kila Hedemora Möklinta Hedemora-Garpenberg Fagersta Husby Västanfors-Västervåla Avesta 1983 Köping Avesta Köpingsbygden By Malma Folkärna Arboga Grytnäs Arbogabygden Ludvika Ludvika Dalarnas län Gränge-Säfsnäs Vansbro Järna med Nås och Äppelbo Statistiska centralbyrån

43 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district 21 Gävleborgs län 22 Västernorrlands län 2101 Ockelbo 2260 Ånge Ockelbo Borgsjö-Haverö Hofors Torp Hofors Timrå Torsåker Timrå Ovanåker Ljustorp Ovanåker Hässjö Alfta Tynderö Nordanstig 2280 Härnösand Ilsbo Härnösands domkyrkoförs Harmånger-Jättendal Högsjö Gnarp Häggdånger Bergsjö Stigsjö Hassela Viksjö Ljusdal Säbrå Ljusdal-Ramsjö Hemsö Los-Hamra Sundsvall Färila-Kårböle Sundsvalls Gustav Adolf Järvsö Skönsmon Gävle Skön Gävle Heliga Trefaldighet Alnö Gävle Staffan Sättna Hamrånge Selånger Hedesunda Stöde Hille Tuna Valbo Attmar Gävle Maria Njurunda Bomhus Indal Sandviken Holm Sandviken Liden Ovansjö Kramfors Järbo Gudmundrå Årsunda-Österfärnebo Nora-Skog Söderhamn Nordingrå Söderhamn Vibyggerå Sandarne Ullånger Skog Bjärtrå Ljusne Styrnäs Söderala Dal Mo-Bergvik Torsåker Trönö Ytterlännäs Norrala Sollefteå 2183 Bollnäs Sollefteå Bollnäs Multrå-Sånga Rengsjö Graninge Hanebo-Segersta Långsele Arbrå-Undersvik Ed Hudiksvall Resele Hudiksvall-Idenor Helgum Hälsingtuna-Rogsta Ådals-Liden Enånger-Njutånger Junsele Delsbo Boteå Bjuråker-Norrbo Överlännäs Forsa-Hög Ramsele-Edsele Statistiska centralbyrån 41

44 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish 42 Statistiska centralbyrån Pastorat Pastoral district 2284 Örnsköldsvik Tännäs-Ljusnedal Örnsköldsvik Ytterhogdal, Överhogdal Arnäs och Ängersjö Anundsjö Östersund Skorped Östersund Sidensjö Frösö Nätra Sunne Själevad Näs Mo Lockne Grundsunda Marieby Gideå Brunflo Björna Häggenås-Lit-Kyrkås Trehörningsjö Norderö Jämtlands län 24 Västerbottens län 2303 Ragunda 2401 Nordmaling Ragunda Nordmaling Fors Bjurholm Borgvattnet Bjurholm Stugun Vindeln 2305 Bräcke Vindeln Bräcke-Nyhem Robertsfors Hällesjö-Håsjö Bygdeå Revsund, Sundsjö, Bodsjö Norsjö 2309 Krokom Norsjö Rödön Malå Näskott Malå Aspås Storuman Ås Stensele Föllingebygden Tärna Offerdal Sorsele Alsen Sorsele Strömsund 2425 Dorotea Ström Dorotea-Risbäck Alanäs Vännäs Gåxsjö Vännäs Hammerdal Vilhelmina Frostviken Vilhelmina Fjällsjö Åsele Bodum Åsele-Fredrika Tåsjö Umeå 2321 Åre Umeå stadsförs Åre Umeå landsförs Västra Storsjöbygden Tavelsjö Kall Teg Undersåker Ålidhem Berg Holmsund Berg Hörnefors Hackås Sävar-Holmön Oviken-Myssjö Umeå Maria Hedebygden, del Lycksele Åsarne Lycksele Rätan-Klövsjö Skellefteå 2361 Härjedalen Skellefteå S:t Olov Svegsbygden Skellefteå S:t Örjan Hedebygden, del Bureå

45 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 5. (forts.) Församling Parish Pastorat Pastoral district Församling Parish Pastorat Pastoral district Skellefteå landsförs Gällivare Jörn-Boliden Gällivare Kågedalen Malmberget Byske-Fällfors Älvsbyn Lövånger Älvsby Burträsk Luleå Luleå domkyrkoförs Norrbottens län Nederluleå Arvidsjaur Råneå Arvidsjaur Piteå 2506 Arjeplog Hortlax Arjeplog Piteå Jokkmokk Norrfjärden Jokkmokk Boden 2513 Överkalix Överluleå Överkalix Gunnarsbyn Kalix Edefors Nederkalix Sävast Töre Haparanda 2518 Övertorneå Haparanda Övertorneå Kiruna 2521 Pajala Jukkasjärvi Pajala Vittangi Karesuando Statistiska centralbyrån 43

46 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Församlingar i alfabetisk ordning 6. Parishes in alphabetical order A Avesta Borrby-Östra Hoby Adelsö-Munsö Axberg Borås Caroli Adelöv Axvall Borås Gustav Adolf Adolf Fredrik Bosebo Adolfsberg B Boteå Agunnaryd Backa Botkyrka Akebäck Balingsta Bottna Alanäs Bankeryd Boxholm Alfta Barkeryd-Forserum Brandstorp Algutsboda Barkåkra Brastad Algutsrum Barlingbo Breared Algutstorp Barnarp Bredared Alingsås Berg Bredaryd Allerum Berg Brevik Almby Berga Bringetofta Almesåkra Bergsjö Bro Almundsryd Bergsjön Bro Almunge Bergum Bro Alnö Bergunda Bromma Alseda Bettna Brunflo Alsen Billeberga-Sireköpinge Brunnby Alsike Bjurholm Brunskog Alster-Nyedsbygden Bjursås Brålanda Alunda Bjuråker-Norrbo Bräcke-Nyhem Alva, Hemse och Rone Bjuv Bräkne-Hoby Alvesta Bjärke, del Brämhult Ambjörnarp Bjärke, del Brännkyrka Amnehärad Bjärred Brönnestad Anderslöv Bjärtrå Brösarp-Tranås Anderstorp Björke Bunge Aneboda-Asa-Berg Björkekärr Bunkeflo Aneby Björketorp Bureå Angelstad Björklinge Burlöv Angered Björkvik Burseryd Annerstad Björkö Burträsk Anundsjö Björkö-Arholma By Araslöv Björna Byarum-Bondstorp Arbogabygden Björnekulla-Västra Broby Bygdeå Arbrå-Undersvik Blackstad Byske-Fällfors Arby-Hagby Blentarp Båstad-Östra Karup Ardala Blidö Bäckaskog Arjeplog Blomskog Bäckebo Arnäs Blädinge Bäcke-Ödskölt Arvidsjaur Boda Bäckseda Arvika västra Boda Bälingebygden Arvika östra Bodum Bäve Asarum Boglösa Aska, del Bokenäset D Aska, del Bollebygd Daga Asker Bollnäs Dagstorp Askersund Bolmsö Dal Askeryd Bolstad Dal Askim Bomhus Dala-Borgunda- Asklanda Boo Högstena Aspeboda Borensberg Dalarö-Ornö-Utö Aspås Borgholm Dalby Aspö Borgsjö-Haverö Dalby Attmar Borgvattnet Dalhem Statistiska centralbyrån

47 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 6. (forts.) Dalhem Essinge Fryksände Dalköpinge Essunga Främmestad-Bäreberg Dals-Ed Estuna och Söderby- Frändefors Dalstorp Karl Frödinge Danderyd Everödsbygden Fröjel Danmark-Funbo Fröjered Dannemorabygden F Frösve Dannike Fagered Frösåker Dannäs Fagerhult Frösö Degeberga Falkenberg Frötuna Degerfors-Nysund Falköping Furuby Delsbo Falu Kristine Fuxerna-Åsbräcka Dingtuna-Lillhärad Fardhem Fågelfors Djura Farhult-Jonstorp Fågelås Djurö, Möja och Nämdö Faringe Fårö Domkyrkoförs. i Farsta Fägre Göteborg Farstorp Färgaryd Dorotea-Risbäck Fasterna Färgelanda Drängsered Fellingsbro Färila-Kårböle Dunker-Lilla Malma Femsjö Färingsö Dädesjö Filborna Fässberg Döderhult Filipstad Föllingebygden Dörarp Finnerödja-Tived Föra-Alböke-Löt Dörby Finska Förlanda Fjälkinge-Nymö Förlösa-Kläckeberga E Fjällbacka Förslöv-Grevie Ed Fjällsjö Ed Fjärdhundra G Eda Fjärås Gagnef Ed-Borgvik Flemingsberg Gamla Uppsala Edefors Flen, Helgesta-Hyltinge Gamleby Edsberg Fleninge Gammalstorp-Ysane Edsbro-Ununge Fliseryd Garde Edshult Flo Genarp Eggby-Öglunda Floby Gerum Ekeberga Floda Gestad Ekeby Folkärna Getinge-Rävinge Ekeby Follingbo Gideå Ekeby Fornåsa Gillberga Ekerö Fors Gislaved Ekshärad Forsa-Hög Gladhammar-Västrum Eksjö Forshaga Glanshammar Eksta Forsheda Glava Eldsbergabygden Fors-Rommele Glimåkra Emmaboda Fosie Glömminge Emmislöv Foss Gnarp Endre Fredsberg-Bäck Gnosjö Engelbrekt Fresta Godegård Enhörna Fridhem, del Gothem Enköping Fridhem, del Gottfridsberg Enskede-Årsta Fridlevstad Gottröra Enslöv Frillesås Gottsunda Enviken Frinnaryd Graninge Enåker Fristad Grava Enånger-Njutånger Fritsla-Skephult Grums Eriksfält Frostviken Grundsunda Eskelhem-Tofta Frustuna Grycksbo Eskilstuna Fryele Gryteryd Eslöv Frykerud Grythyttan Statistiska centralbyrån 45

48 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Grytnäs Hammarö Horn Gränge-Säfsnäs Hammenhög Hornborga Gränna Hammerdal Horred Gräsmark Hamrånge Hortlax Grödinge Hanebo-Segersta Hosjö Gudhem Hangvar-Hall Hossmo Gudmundrå Hanhals Hov Guldsmedshyttan Haparanda Hova-Älgarås, del Gullabo Harbo Hova-Älgarås, del Gunnared Hardemo Hovförsamlingen Gunnarp Harestad Hovmantorp Gunnarsbyn Harmånger-Jättendal Huddinge Gunnarskog Harplinge Huddunge Gustav Adolf Hassela Hudene Gustav Adolf-Rinkaby Hasslöv-Våxtorp Hudiksvall-Idenor Gustav Vasa Haurida-Vireda Hult Gustavsberg-Ingarö Havdhem Hulterstad-Stenåsa Gårdsby Hedebygden, del Hultsfred Gåxsjö Hedebygden, del Hultsjö Gällared Hedemora-Garpenberg Hunnebostrand Gällaryd Hedesunda Husaby Gällersta-Norrbyås Hedvig Eleonora Husby Gällinge Hejde Husby, Skederid och Rö Gällivare Hejdeby Husby-Långhundra Gärdhem Helga Trefaldighet Husby-Rekarne Gärdslösa, Långlöt och Helgeand Husby-Ärlinghundra Runsten Helgum Husie och Södra Gävle Heliga Heliga Korset Sallerup Trefaldighet Helsingborgs Gustav Huskvarna Gävle Maria Adolf Hycklinge Gävle Staffan Helsingborgs Maria Hyllie Götalunden Hemmesjö med Hyssna Göteborgs Annedal Tegnaby Hållnäs-Österlövsta Göteborgs Carl Johan Hemsjö Hålta Göteborgs Haga Hemsö Hånger Göteborgs Johanneberg Herrestad Hägersten Göteborgs Masthugg Herrljunga Häggdånger Göteborgs Oscar Fredrik Herrljunga landsbygds- Häggeby Göteborgs S:t Pauli förs Häggenås-Lit-Kyrkås Göteborgs Vasa Herråkra Häglinge Götene Hille Häljarp Göteryd Himledalen Hällaryd Götlunda Hinneryd Hällby förs. med Tumbo Hishult och Råby-Rekarne H Hjo Hälleberga Habo Hjorted Hällefors-Hjulsjö Hackås Hjälmseryd Hällesjö-Håsjö Hagby Hjärnarp-Tåstarp Hällestad Hagfors-Gustav Adolf Hjärsås Hällstad Hagshult Hjärtum Hälsingtuna-Rogsta Hakarp Hoburg Härlanda Hallaryd Hofors Härlunda Hallingeberg Hofterup Härnösands dom- Hallsberg Hol kyrkoförs Hallstahammar-Berg Holm Härryda Halltorp-Voxtorp Holm Hässelby Hammar Holmedal-Karlanda Hässjö Hammarby Holmsund Hässleby-Kråkshult Hammarlöv Holsljunga Hässleholm Statistiska centralbyrån

49 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 6. (forts.) Hästveda Kalvsvik Kungälv Häverö-Edebo-Singö Kareby Kvidinge Högalid Karesuando Kviinge Höganäs Karlsborg Kville Högsbo Karlshamn Kvistofta, del Högsby Karlskoga Kvistofta, del Högsjö Karlskrona amiralitets- Kvänum Högsäter förs Kyrkhult Hökensås Karlskrona stadsförs Kågedalen Hökhuvud Karlslunda-Mortorp Kågeröd-Röstånga Höllviken Karlstads domkyrkoförs Kållands-Råda Hölö-Mörkö Katarina Kållered Hörby Katrineholmsbygden Kållerstad Höreda Kila Källby Hörnefors Kila Källeryd Hössna Kiladalen Källsjö Höör Kindaholm Källstorp Kinna Kärda I Kinnared Kärna Idala Kinnarumma Kävlinge Idefjorden Kinnekulle Kävsjö Idre-Särna Kinneved Köla Ilsbo Kirseberg Köpinge Indal Kisa Köpingsbygden Ingatorp-Bellö Kivik Köpingsvik Istorp Kleva-Sil Ivetofta-Gualöv Klinte L Klippan Lackalänga-Stävie J Klockrike Lagga Jokkmokk Klövedal Lagunda Jonsberg Knislinge-Gryt Laholm Jukkasjärvi Knista Landa Junsele Knivsta Landeryd Jämjö Knutby-Bladåker Landskrona, del Jämshög Knäred Landskrona, del Järbo Kolbäck-Säby Landvetter Järbo-Råggärd Kolmården Lane-Ryr Järeda Korsberga Lannaskede Järfälla Korsberga-Fridene Larv Järna med Nås och Kortedala Laxarby Äppelbo Kristianopel Ledberg Järnskog-Skillingmark Kristianstads Heliga Ledsjö Järpås Trefaldighet Lekeryd Järvsö Kristinehamn Leksand Jät Kristvalla Lekvattnet Jönköpings Kristina- Krogsered Lekåsa-Barne Åsaka Ljungarum Kropp Lena Jönköpings Sofia- Kråksmåla Lena Järstorp Kulladal Lenhovda Jörlanda Kulltorp, del Lerbäck Jörn-Boliden Kulltorp, del Lerum Kumla Lessebo K Kumla Levene Kafjärden Kungsbacka Levide Kaga Kungsholm Lextorp Kall Kungsåra Liden Kalmar domkyrkoförs Kungsängen-Västra Ryd Lidhult Kalmar S:t Johannes Kungsäter Lidingö Kalmar-Yttergran Kungsör Lidköping Statistiska centralbyrån 47

50 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Lima-Transtrand gbro Möklinta Limhamn ghem Möllevången-Sofielund Lindberga na Mölltorp Linde näs Mönsterås Linde bergslag Lärbro-Hellvi Mörbylånga-Kastlösa Linderås Löberöd Mörlunda-Tveta Linderöd Löddebygden Mörrum-Elleholm Lindome Löderup Mösseberg Linköpings Berga Lödöse Linköpings domkyrko- Lönneberga N förs Lövestad Nacka Linköpings Johannelund Lövånger Naverstad-Mo Linköpings Ryd Nederkalix Linköpings S:t Lars M Nederluleå Linköpings Skäggetorp Madesjö Njurunda Linneryd Malma Nora Litslena Malmberget Nora bergslagsförs Ljuder Malmbäck Nora-Skog Ljungby Malmö S:t Johannes Norberg-Karbenning Ljungby Malmö S:t Pauli Norderö Ljungby Maria Malmö S:t Petri Nordingrå Ljungskile Malung Nordmaling Ljunits Malå Nordöland Ljusdal-Ramsjö Mangskog Norra Hagunda Ljusnarsberg Maria Magdalena Norra Hestra Ljusne Marieby Norra Mellby Ljusterö-Kulla Mariefred Norra Mo Ljustorp Mariestad Norra Möckleby, Sandby Lockne Markaryd och Gårdby Locknevi Marstrand Norra Nöbbelöv Lofta Martin Luther Norra Råda-Sunnemo Loftahammar Mellby Norra Sandsjö Lohärad Mellösa Norra Solberga-Flisby Lojsta Mikael Norra Ydre Lomma Mistelås Norra Åkarp Lommaryd Misterhult Norra Åsum Los-Hamra Mjällby Norrahammar Loshult Mjöbäck Norrala Lovö Mjölby Norrbo Ludvika Mo Norrby Lugnås Mo-Bergvik Norrbärke Luleå domkyrkoförs Mockfjärd Norrfjärden Lundby Mofalla Norrköpings Borg Lunds Allhelgonaförs Moheda Norrköpings S:t Lunds domkyrkoförs Mora Johannes Lur Morlanda Norrköpings S:t Olof Lycke Morup Norrstrand Lycksele Mosjö-Täby Norrsunda Lyckå Mossebo Norrtälje-Malsta Lyrestad Motala Nor-Segerstad Lyse Mullsjö-Sandhem Norsjö Lysekil Multrå-Sånga Norum Lysvik Munka Ljungby Nosaby Långaryd Munkfors-Ransäter Nottebäck Långasjö Myckleby Ny Långelanda Målilla med Gårdveda Nybro-S:t Sigfrid Långemåla Månsarp Nydala Långsele Månstad Nye, Näshult och Långserud Mästerby Stenberga Statistiska centralbyrån

51 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 6. (forts.) Ny-Huggenäs Ramundeboda S:t Mikael Nykil-Gammalkil Ransberg S:t Nikolai Nyköpings Alla Helgona Rasbo S:t Olof Nyköpings S:t Nicolai Rasbokil S:t Peters kloster Nylöse Raus S:t Staffan Nynäshamn Redväg S:ta Birgitta Nårunga Reftele Sala När-Lau Regna Salem Närtuna Rengsjö Saltsjöbaden Näs Resele Sanda Näsby Reslöv-Östra Karaby Sandarne Näsby Resmo-Vickleby Sandhult Näset Revsund, Sundsjö, Sandviken Näshulta Bodsjö Seglora Näskott Riala Selånger Nässjö Rimbo Sexdrega, del Näsum Rimforsa Sexdrega, del Nätra Ringamåla Sibbarp-Dagsås Nättraby-Hasslö Ringarum Sidensjö Nävelsjö Ringsjö, del Sigtuna Nöbbele Ringsjö, del Silbodal Nödinge Riseberga-Färingtofta Siljansnäs Risinge Sillerud O Rogberga-Öggestorp Simrishamn Ockelbo Roma Själevad Odensjö Romelanda Sjöbo Odensvi Ronneby Sjösås Offerdal Roslagsbro-Vätö Sjötofta Okome Rudskoga Skaftö Onsala Rumskulla Skagershult Oppmanna Rya Skallsjö Ore Ryd Skanör-Falsterbo Orsa Ryda Skara domkyrkoförs Osby-Visseltofta Rydaholm Skarpnäck Oscar Ryssby Skatelöv Oskar Ryssby Skeda Oskarshamn Rytterne Skedevi Oskarström Råda Skee-Tjärnö Othem-Boge Rådmansö Skellefteå landsförs Ovansjö Råneå Skellefteå S:t Olov Ovanåker Rångedala Skellefteå S:t Örjan Oviken-Myssjö Rännelanda-Lerdal Skepplanda-Hålanda Oxelösund Ränneslöv-Ysby Skepptuna Oxie Räpplinge-Högsrum Skerike-Gideonsberg Rätan-Klövsjö Skinnskatteberg med P Rättvik Hed och Gunnilbo Pajala Rödeby Skivarp Partille Rödön Skog Pelarne Röke Skogslyckan Perstorp Rönnäng Skokloster Piteå Rönö Skorped Pjätteryd Röra Skrea Rörum Skultorp R Skummeslöv Ragunda S Skurup Ramdala S:t Göran Skuttunge Ramnäs S:t Hans Skållerud Ramsele-Edsele S:t Johannes Skånes-Fagerhult Ramsta S:t Matteus Skäfthammar Statistiska centralbyrån 49

52 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Skänninge Stråvalla Södra Åsarp Skärholmen Strängnäs domkyrko- Sölvesborg Skärstad-Ölmstad förs. med Aspö Söndrum-Vapnö Sköllersta Ström Söraby, Tolg och Skön Strömstad Tjureda Skönsmon Strövelstorp Sörbygden Skövde Stugun Sövestadsbygden Slaka Sturkö Slottsstaden Styrnäs T Släp Styrsö Tannåker Slätthög Stånga-Burs Tanum Slättåkra-Kvibille Stöde Tavelsjö Slöta-Karleby Sundals-Ryr Teckomatorp Smedstorp Sundborn Teg Snavlunda Sundbyberg Tegelsmora Snöstorp Sundsvalls Gustav Adolf Tegneby Sofia Sund-Svinhult Teleborg Solberga Sunne Tengene Sollefteå Sunne Tensta Sollentuna Sunnersberg Tibro Solna Sura Tidaholm Sorsele Susedalen Tidersrum Sorunda Svalövsbygden Tierp-Söderfors Spannarp Svanskog Tillberga Sparrsätra-Bred Svarteborg-Bärfendal Tillinge och Södra Spekeröd-Ucklum Svedala Åsunda Sproge Svegsbygden Timmele Spånga-Kista Svenarum Timrå Stafsinge Svenljungabygden Tingsås Stala Svenneby Tjällmo Stallarholmen Sventorp-Forsby Toarp Starrkärr-Kilanda Svärdsjö Tofteryd Stavby Sydöland Tolfta Stavnäs-Högerud Säbrå Tomelillabygden Stenbrohult Säby Torekov Steneby-Tisselskog Säffle Torestorp Steninge Särestad Torhamn Stenkumla Säterbygden Torn Stenkvista-Ärla Sätila Torp Stenkyrka Sättna Torp Stenkyrka Sävare Torpa Stensele Sävar-Holmön Torrskog Stensjön Sävast Torsby Stenstorp Sävedalen Torshälla Stiby Sävsjö Torskinge Stigsjö Söderala Torslanda-Björlanda Stigtomta-Vrena Söderbärke Torslunda Stoby Söderhamn Torsåker Stockaryd Söderköping S:t Anna Torsåker Stockholms domkyrko- Södertälje Torsång förs Söderåkra Torsås Stora Kil Södra Hestra Torup Stora Kopparberg Södra Ljunga Tossene Stora Köpinge Södra Sandby Tranemo Stora Lundby Södra Sandsjö Trankil Stora Mellösa Södra Sotenäs Traryd Stora Råby Södra Vi-Djursdala Trehörningsjö Stora Tuna Södra Ving Trelleborg Storfors Södra Värmlandsnäs Trollhättan Statistiska centralbyrån

53 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 6. (forts.) Trosa Urshult Visnum Trångsund Uråsa Visnums-Kil Träne-Djurröd Vissefjärda Träslöv V Vist Trökörna Vadstena Vitsand Trönö Vaksala Vittangi Tuna Valbo Vittaryd Tuna Valdemarsvik Vittinge Tuna Vall, Hogrän och Vittsjö Tunaberg Atlingbo Vollsjö Turinge-Taxinge Valla Voxtorp Tutaryd Vallda Vreta kloster Tuve-Säve Vallentuna Vrigstad-Hylletofta Tveta Valsta Vrå Två systrar Valstad Våmb Tvååker Vankiva Vånga Tygelsjö-Västra Vantör Vårdinge Klagstorp Vara Vårdnäs Tynderö Varberg Vårfruberga-Härad Tynnered Varnhem Vårvik Tyresö Varv Våthult Tyringe Vassunda Väckelsång Tyska Christinae Vaxholm, del Väddö Tyska S:ta Gertrud Vaxholm, del Väderstad Tysslinge Veberöd Välinge-Kattarp Tystbergabygden Veckholm Vällingby Tånnö Veddige Vänersborg och Väne- Tåsjö Vederslöv-Dänninge- Ryr Täby landa Vänersnäs Tännäs-Ljusnedal Vedum Vänge Tärna Veinge-Tjärby Vännäs Tärna Vellinge-Månstorp Värby Tävelsås Vena Väring Töcksmark Vendel Värmdö Töllsjö Verum Värmskog Tölö Vessige Värnamo Töre Veta Värsås- Varola- Vreten Töreboda Vetlanda Värö Törnsfall Viby Väsby Viby Väse-Fågelvik U Vibyggerå Vä-Skepparslöv Uddevalla Vika Väskinde Ukna Viken Västanfors-Västervåla Ullared Vikingstad Västerfärnebo-Fläckebo Ullerud Viksjö Västergarn Ullervad Viksta Västerhaninge-Muskö Ullånger Vilhelmina Västerlanda Ulricehamn Villberga-Hacksta-Löt Västerled Ulrika Villie Västerlövsta Umeå landsförs Villstad Västerstad Umeå Maria Vimmerby Västerstrand Umeå stadsförs Vinberg-Ljungby Västervik Undenäs Vindeln Västeråker Undersåker Vinslöv Västerås Badelunda Unnaryd Virestad Västerås domkyrkoförs Upphärad Virserum Västerås Lundby Uppsala domkyrkoförs Visby domkyrkoförs Västerås-Barkarö Uppsala-Näs Visingsö Västland Uppåkra Vislanda Västra Ed Statistiska centralbyrån 51

54 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Västra Eneby Årsunda-Österfärnebo Örby-Skene Västra Frölunda Åryd Örebro Nikolai Västra Fågelvik Ås Örebro Olaus Petri Västra Harg Ås Öregrund-Gräsö Västra Karaby Åsaka-Björke Örgryte Västra Karup-Hov Åsarne Örkelljunga Västra Mark Åsarp Örkened Västra Ny Åseda Örnsköldsvik Västra och Östra Vram Åsele-Fredrika Ör-Ormesberga Västra Rekarne Åsenhöga Örsjö Västra Ryd Åslebygden Örslösa Västra Skrävlinge Åsunden Ösmo-Torö Västra Storsjöbygden Åtvid Össeby Västra Torsås Östad Västra Torup Ä Östergarn Västra Tunhem Älekulla Österhaninge Västra Vikbolandet Älghult Östersund Västra Vingåker Älgå Östertälje Västra Ämtervik Älmeboda Östervallskog Väte Älmhult Östervåla Växjö domkyrkoförs Älvdalen Österåker Växjö Maria Älvkarleby-Skutskär Österåker-Östra Ryd Älvsborg Östmark Y Älvsby Östra Broby Yllestad Älvsered Östra Gäsene Ystad Älvsåker Östra Husby Ytterby Ängelholm Östra Ljungby Ytterhogdal, Över- Ärentuna Östra Onsjö hogdal och Ängersjö Ärtemark Östra Ryd Ytterjärna Äspered Östra Tollstad Ytterlännäs Äsphult Östra Torn Östra Torsås Å Ö Östra Ämtervik Åby Öckerö Östuna Ådals-Liden Ödenäs Övergran Åhus Ödeshög Överjärna Åker Ödestugu Överkalix Åkerbo Ödsmål Överluleå Åker-na Öja Överlännäs Ål Öjaby Övertorneå Ålem Ölme Överum Ålidhem Ölmevalla Övre Älvdal Åmål Önsta Öxabäck Åre Ör Öxnevalla Statistiska centralbyrån

55 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 7. Församlingar som delas av kommungräns 7. Parishes divided by municipal border Församlingsdel Part of parish Tillhör kommun Belongs to municipality 01 Stockholms län Vaxholm, del 0186 Lidingö Vaxholm, del 0187 Vaxholm 05 Östergötlands län Aska, del 0583 Motala Aska, del 0584 Vadstena 06 Jönköpings län Kulltorp, del 0617 Gnosjö Kulltorp, del 0683 Värnamo 12 Skåne län Kvistofta, del 1282 Landskrona Kvistofta, del 1283 Helsingborg Landskrona, del 1282 Landskrona Landskrona, del 1283 Helsingborg Ringsjö, del 1267 Höör Ringsjö, del 1285 Eslöv 14 Västra Götalands län Bjärke, del 1488 Trollhättan Bjärke, del 1489 Alingsås Fridhem, del 1444 Grästorp Fridhem, del 1445 Essunga Hova-Älgarås, del 1447 Gullspång Hova-Älgarås, del 1473 Töreboda Sexdrega, del 1465 Svenljunga Sexdrega, del 1490 Borås 23 Jämtlands län Hedebygden, del 2326 Berg Hedebygden, del 2361 Härjedalen Statistiska centralbyrån 53

56 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Riksområden 8. National districts Riksområde National district Omfattning Extent 1 Stockholm Stockholms län 2 Östra Mellansverige Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län 3 Småland med öarna Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län 4 Sydsverige Blekinge län Skåne län 5 Västsverige Hallands län Västra Götalands län 6 Norra Mellansverige Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län 7 Mellersta Norrland Västernorrlands län Jämtlands län 8 Övre Norrland Västerbottens län Norrbottens län 54 Statistiska centralbyrån

57 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 9. NUTS-indelning 9. NUTS classification Kod NUTS 1 Code NUTS 2 NUTS 3 SE1 SE11 SE110 SE12 SE121 SE122 SE123 SE124 SE125 Östra Sverige Stockholm Stockholms län Östra Mellansverige Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Örebro län Västmanlands län SE2 SE21 SE211 SE212 SE213 SE214 SE22 SE221 SE224 SE23 SE231 SE232 Södra Sverige Småland med öarna Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Sydsverige Blekinge län Skåne län Västsverige Hallands län Västra Götalands län SE3 SE31 SE311 SE312 SE313 SE32 SE321 SE322 SE33 SE331 SE332 Norra Sverige Norra Mellansverige Värmlands län Dalarnas län Gävleborgs län Mellersta Norrland Västernorrlands län Jämtlands län Övre Norrland Västerbottens län Norrbottens län Statistiska centralbyrån 55

58 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Storstadsområden med ingående kommuner i nummerordning 10. Metropolitan areas, with the associated municipalities in numerical order Storstadsområde Metropolitan area Kod Namn Code Name Storstadsområde Metropolitan area Kod Namn Code Name Storstadsområde Metropolitan area Kod Namn Code Name 10 Stor-Stockholm 20 Stor-Göteborg 30 Stor-Malmö 0114 Upplands Väsby 1480 Göteborg 1280 Malmö 0115 Vallentuna 1407 Öckerö 1281 Lund 0117 Österåker 1415 Stenungsund 1287 Trelleborg 0123 Järfälla 1419 Tjörn 1230 Staffanstorp 0125 Ekerö 1482 Kungälv 1231 Burlöv 0139 Upplands-Bro 1440 Ale 1233 Vellinge 0160 Täby 1441 Lerum 1261 Kävlinge 0162 Danderyd 1462 Lilla Edet 1262 Lomma 0163 Sollentuna 1489 Alingsås 1263 Svedala 0183 Sundbyberg 1401 Härryda 1264 Skurup 0184 Solna 1402 Partille 1267 Höör 0186 Lidingö 1481 Mölndal 1285 Eslöv 0187 Vaxholm 1384 Kungsbacka 0188 Norrtälje 0191 Sigtuna 0120 Värmdö 0126 Huddinge 0127 Botkyrka 0128 Salem 0136 Haninge 0138 Tyresö 0140 Nykvarn 0180 Stockholm 0181 Södertälje 0182 Nacka 0192 Nynäshamn 56 Statistiska centralbyrån

59 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 11. Storstadsområdenas områdesdelar, med ingående kommuner och församlingar i nummerordning 11. Subdivisions of the metropolitan areas, with the associated municipalities and parishes in numerical order Kod Code Storstadsområde Metropolitan area Områdesdel Subdivision Församling Parish Kod Code Storstadsområde Metropolitan area Områdesdel Subdivision Församling Parish Kod Code Storstadsområde Metropolitan area Områdesdel Subdivision Församling Parish 10 Stor-Stockholm 14 Norra förorts- 24 Nordöstra Storkommunerna Göteborg 11 Inre staden 0114 Upplands Väsby 1440 Ale 0180 Stockholm, del 0115 Vallentuna 1441 Lerum Stockholms dom Österåker 1462 Lilla Edet kyrkoförs Järfälla 1489 Alingsås S:t Johannes 0125 Ekerö Adolf Fredrik 0139 Upplands-Bro 25 Sydöstra Stor Gustav Vasa 0160 Täby Göteborg S:t Matteus 0162 Danderyd 1401 Härryda Engelbrekt 0163 Sollentuna 1402 Partille Hedvig Eleonora 0183 Sundbyberg 1481 Mölndal Oscar 0184 Solna Maria Magdalena 0186 Lidingö 26 Södra Stor Högalid 0187 Vaxholm Göteborg Katarina 0188 Norrtälje 1384 Kungsbacka Sofia 0191 Sigtuna Kungsholm S:t Göran 15 Södra förorts- 30 Stor-Malmö Essinge kommunerna 0120 Värmdö 31 Malmö 12 Söderort 0126 Huddinge 1280 Malmö 0180 Stockholm, del 0127 Botkyrka Brännkyrka 0128 Salem 32 Lund Vantör 0136 Haninge 1281 Lund Farsta 0138 Tyresö Enskede-Årsta 0140 Nykvarn 33 Trelleborg Skarpnäck 0181 Södertälje 1287 Trelleborg Hägersten 0182 Nacka Skärholmen 0192 Nynäshamn 34 Övriga kommuner 1230 Staffanstorp 13 Västerort 1231 Burlöv 0180 Stockholm, del 20 Stor-Göteborg 1233 Vellinge Bromma 1261 Kävlinge Västerled 21 Göteborg 1262 Lomma Vällingby 1480 Göteborg 1263 Svedala Hässelby 1264 Skurup Spånga-Kista 23 Norra Stor Höör Göteborg 1285 Eslöv 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1482 Kungälv Statistiska centralbyrån 57

60 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Lokala arbetsmarknader (LA 2008) i nummerordning, med ingående kommuner 12. Local labour markets in numerical order, with the associated municipalities Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities LA0801 Stockholm-Solna 0114 Upplands Väsby LA0805 Norrköping 0581 Norrköping 0115 Vallentuna 0582 Söderköping 0117 Österåker 0562 Finspång 0120 Värmdö 0563 Valdemarsvik 0123 Järfälla 0125 Ekerö LA0806 Gislaved 0617 Gnosjö 0126 Huddinge 0662 Gislaved 0127 Botkyrka 1315 Hylte 0128 Salem 0136 Haninge LA0807 Jönköping 0665 Vaggeryd 0138 Tyresö 0680 Jönköping 0139 Upplands-Bro 0682 Nässjö 0140 Nykvarn 0686 Eksjö 0160 Täby 0642 Mullsjö 0162 Danderyd 0643 Habo 0163 Sollentuna 0604 Aneby 0180 Stockholm 0181 Södertälje LA0808 Värnamo 0683 Värnamo 0182 Nacka 0183 Sundbyberg LA0809 Vetlanda 0684 Sävsjö 0184 Solna 0685 Vetlanda 0186 Lidingö 0187 Vaxholm LA0810 Tranås 0687 Tranås 0188 Norrtälje 0512 Ydre 0191 Sigtuna 0192 Nynäshamn LA0811 Älmhult 0765 Älmhult 0305 Håbo 1273 Osby 0330 Knivsta 0331 Heby LA0812 Växjö 0780 Växjö 0360 Tierp 0760 Uppvidinge 0380 Uppsala 0761 Lessebo 0381 Enköping 0763 Tingsryd 0382 Östhammar 0764 Alvesta 0461 Gnesta 0486 Strängnäs LA0813 Ljungby 0781 Ljungby 0488 Trosa 0767 Markaryd LA0802 Nyköping Nyköping LA0814 Kalmar 0862 Emmaboda Oxelösund 0481 Oxelösund 0880 Kalmar 0881 Nybro LA0803 Eskilstuna 0482 Flen 0834 Torsås 0483 Katrineholm 0840 Mörbylånga 0484 Eskilstuna 0885 Borgholm 0428 Vingåker LA0815 Oskarshamn 0882 Oskarshamn LA0804 Linköping 0509 Ödeshög 0821 Högsby 0513 Kinda 0861 Mönsterås 0560 Boxholm 0561 Åtvidaberg LA0816 Västervik 0883 Västervik 0583 Motala 0584 Vadstena LA0817 Vimmerby 0884 Vimmerby 0586 Mjölby 0860 Hultsfred 0580 Linköping LA0818 Gotland 0980 Gotland 58 Statistiska centralbyrån

61 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 12. (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities LA0819 Karlskrona 1080 Karlskrona LA0825 Göteborg 1462 Lilla Edet 1081 Ronneby (forts.) 1463 Mark 1382 Falkenberg LA0820 Karlshamn Karlshamn 1383 Varberg Olofström 1060 Olofström 1384 Kungsbacka 1401 Härryda LA0821 Malmö-Lund 1291 Simrishamn 1402 Partille 1292 Ängelholm 1407 Öckerö 1214 Svalöv 1415 Stenungsund 1230 Staffanstorp 1419 Tjörn 1231 Burlöv 1421 Orust 1233 Vellinge 1275 Perstorp LA0826 Strömstad 1435 Tanum 1276 Klippan 1486 Strömstad 1277 Åstorp 1278 Båstad LA0827 Trollhättan Vänersborg 1280 Malmö Vänersborg 1488 Trollhättan 1281 Lund 1484 Lysekil 1282 Landskrona 1485 Uddevalla 1283 Helsingborg 1461 Mellerud 1284 Höganäs 1439 Färgelanda 1285 Eslöv 1444 Grästorp 1286 Ystad 1427 Sotenäs 1287 Trelleborg 1430 Munkedal 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv LA0828 Borås 1465 Svenljunga 1261 Kävlinge 1466 Herrljunga 1262 Lomma 1452 Tranemo 1263 Svedala 1490 Borås 1264 Skurup 1491 Ulricehamn 1265 Sjöbo 1266 Hörby LA0829 Lidköping Vara 1267 Höör Götene 1471 Götene 1270 Tomelilla 1445 Essunga 1494 Lidköping LA0822 Kristianstad Bromölla Hässleholm 1290 Kristianstad LA0830 Skövde 1495 Skara 1256 Östra Göinge 1496 Skövde 1293 Hässleholm 1497 Hjo 1083 Sölvesborg 1498 Tidaholm 1499 Falköping LA0823 Halmstad 1380 Halmstad 1446 Karlsborg 1381 Laholm 1447 Gullspång 1472 Tibro LA0824 Bengtsfors-Dals Dals-Ed 1473 Töreboda Ed 1460 Bengtsfors 1493 Mariestad LA0825 Göteborg 1480 Göteborg LA0831 Torsby 1737 Torsby 1481 Mölndal 1482 Kungälv LA0832 Årjäng 1765 Årjäng 1489 Alingsås 1440 Ale LA0833 Karlstad 1766 Sunne 1441 Lerum 1780 Karlstad 1442 Vårgårda 1781 Kristinehamn 1443 Bollebygd 1761 Hammarö Statistiska centralbyrån 59

62 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities LA0833 Karlstad (forts.) 1762 Munkfors LA0846 Avesta 2083 Hedemora 1763 Forshaga 2084 Avesta 1764 Grums 1715 Kil LA0847 Ludvika 2085 Ludvika 1785 Säffle 1864 Ljusnarsberg 1492 Åmål 2061 Smedjebacken LA0834 Filipstad 1782 Filipstad LA0848 Ljusdal 2161 Ljusdal LA0835 Hagfors 1783 Hagfors LA0849 Gävle 2180 Gävle 2181 Sandviken LA0836 Arvika 1784 Arvika 2101 Ockelbo 1730 Eda 2104 Hofors 0319 Älvkarleby LA0837 Hällefors 1863 Hällefors LA0850 Söderhamn 2182 Söderhamn LA0838 Örebro 1814 Lekeberg 1860 Laxå LA0851 Bollnäs Bollnäs 1861 Hallsberg Ovanåker 2121 Ovanåker 1880 Örebro 1881 Kumla LA0852 Hudiksvall 2132 Nordanstig 1882 Askersund 2184 Hudiksvall 1884 Nora 1885 Lindesberg LA0853 Sundsvall 2260 Ånge 2262 Timrå LA0839 Karlskoga 1883 Karlskoga 2280 Härnösand 1862 Degerfors 2281 Sundsvall 1760 Storfors LA0854 Kramfors 2282 Kramfors LA0840 Västerås 1907 Surahammar 1960 Kungsör LA0855 Sollefteå 2283 Sollefteå 1961 Hallstahammar 1980 Västerås LA0856 Örnsköldsvik 2284 Örnsköldsvik 1981 Sala 1983 Köping LA0857 Strömsund 2313 Strömsund 1984 Arboga LA0858 Härjedalen 2361 Härjedalen LA0841 Fagersta 1982 Fagersta 1904 Skinnskatteberg LA0859 Östersund 2380 Östersund 1962 Norberg 2321 Åre 2326 Berg LA0842 Vansbro 2021 Vansbro 2303 Ragunda 2305 Bräcke LA0843 Malung 2023 Malung-Sälen 2309 Krokom LA0844 Mora 2062 Mora LA0860 Storuman 2421 Storuman 2034 Orsa 2039 Älvdalen LA0861 Sorsele 2422 Sorsele LA0845 Falun-Borlänge 2080 Falun LA0862 Dorotea 2425 Dorotea 2081 Borlänge 2082 Säter LA0863 Vilhelmina 2462 Vilhelmina 2026 Gagnef 2029 Leksand LA0864 Åsele 2463 Åsele 2031 Rättvik 60 Statistiska centralbyrån

63 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 12. (forts.) Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Lokal arbetsmarknad Local labour market Ingående kommuner Associated municipalities LA0865 Umeå 2480 Umeå LA0870 Jokkmokk 2510 Jokkmokk 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm LA0871 Överkalix 2513 Överkalix 2404 Vindeln 2409 Robertsfors LA0872 Gällivare 2523 Gällivare 2460 Vännäs LA0873 Luleå 2560 Älvsbyn LA0866 Lycksele 2418 Malå 2580 Luleå 2481 Lycksele 2581 Piteå 2582 Boden LA0867 Skellefteå 2482 Skellefteå 2514 Kalix 2417 Norsjö 2518 Övertorneå LA0868 Arvidsjaur 2505 Arvidsjaur LA0874 Haparanda 2583 Haparanda LA0869 Arjeplog 2506 Arjeplog LA0875 Kiruna 2584 Kiruna 2521 Pajala Statistiska centralbyrån 61

64 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Funktionella analysregioner (FA-regioner), Tillväxtanalys indelning (tidigare NUTEK) 13. Functional analysis regions, made by Growth Analysis (former NUTEK) Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities 01 Stockholm 0114 Upplands Väsby 0582 Söderköping 0115 Vallentuna 0583 Motala 0117 Österåker 0584 Vadstena 0120 Värmdö 0586 Mjölby 0123 Järfälla 0125 Ekerö 05 Värnamo 0617 Gnosjö 0126 Huddinge 0662 Gislaved 0127 Botkyrka 0683 Värnamo 0128 Salem 1452 Tranemo 0136 Haninge 0138 Tyresö 06 Jönköping 0604 Aneby 0139 Upplands-Bro 0642 Mullsjö 0140 Nykvarn 0643 Habo 0160 Täby 0665 Vaggeryd 0162 Danderyd 0680 Jönköping 0163 Sollentuna 0682 Nässjö 0180 Stockholm 0686 Eksjö 0181 Södertälje 0182 Nacka 07 Vetlanda 0684 Sävsjö 0183 Sundbyberg 0685 Vetlanda 0184 Solna 0186 Lidingö 08 Tranås 0512 Ydre 0187 Vaxholm 0687 Tranås 0188 Norrtälje 0191 Sigtuna 09 Älmhult 0765 Älmhult 0192 Nynäshamn 1273 Osby 0305 Håbo 0330 Knivsta 10 Ljungby 0767 Markaryd 0331 Heby 0781 Ljungby 0360 Tierp 0380 Uppsala 11 Växjö 0760 Uppvidinge 0381 Enköping 0761 Lessebo 0382 Östhammar 0763 Tingsryd 0461 Gnesta 0764 Alvesta 0486 Strängnäs 0780 Växjö 0488 Trosa 12 Kalmar 0834 Torsås 02 Nyköping 0480 Nyköping 0840 Mörbylånga 0481 Oxelösund 0862 Emmaboda 0880 Kalmar 03 Eskilstuna 0428 Vingåker 0881 Nybro 0482 Flen 0885 Borgholm 0483 Katrineholm 0484 Eskilstuna 13 Vimmerby 0860 Hultsfred 0884 Vimmerby 04 Östergötland 0509 Ödeshög 0513 Kinda 14 Västervik 0883 Västervik 0560 Boxholm 0561 Åtvidaberg 15 Oskarshamn 0821 Högsby 0562 Finspång 0861 Mönsterås 0563 Valdemarsvik 0882 Oskarshamn 0580 Linköping 0581 Norrköping 16 Gotland 0980 Gotland 62 Statistiska centralbyrån

65 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 13. (forts.) Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities 17 Blekinge 1060 Olofström 1442 Vårgårda 1080 Karlskrona 1443 Bollebygd 1081 Ronneby 1445 Essunga 1082 Karlshamn 1462 Lilla Edet 1463 Mark 18 Kristianstad 1083 Sölvesborg 1466 Herrljunga 1256 Östra Göinge 1480 Göteborg 1272 Bromölla 1481 Mölndal 1290 Kristianstad 1482 Kungälv 1293 Hässleholm 1489 Alingsås 19 Malmö 1214 Svalöv 22 Borås 1465 Svenljunga 1230 Staffanstorp 1490 Borås 1231 Burlöv 1491 Ulricehamn 1233 Vellinge 1257 Örkelljunga 23 Trollhättan 1427 Sotenäs 1260 Bjuv 1430 Munkedal 1261 Kävlinge 1439 Färgelanda 1262 Lomma 1444 Grästorp 1263 Svedala 1461 Mellerud 1264 Skurup 1484 Lysekil 1265 Sjöbo 1485 Uddevalla 1266 Hörby 1487 Vänersborg 1267 Höör 1488 Trollhättan 1270 Tomelilla 1275 Perstorp 24 Lidköping 1470 Vara 1276 Klippan 1471 Götene 1277 Åstorp 1494 Lidköping 1278 Båstad 1280 Malmö 25 Skövde 1446 Karlsborg 1281 Lund 1447 Gullspång 1282 Landskrona 1472 Tibro 1283 Helsingborg 1473 Töreboda 1284 Höganäs 1493 Mariestad 1285 Eslöv 1495 Skara 1286 Ystad 1496 Skövde 1287 Trelleborg 1497 Hjo 1291 Simrishamn 1498 Tidaholm 1292 Ängelholm 1499 Falköping 20 Halmstad 1315 Hylte 26 Strömstad 1435 Tanum 1380 Halmstad 1486 Strömstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 27 Bengtsfors 1438 Dals-Ed 1460 Bengtsfors 21 Göteborg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 28 Årjäng 1765 Årjäng 1401 Härryda 1402 Partille 29 Eda 1730 Eda 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 30 Karlstad 1492 Åmål 1419 Tjörn 1715 Kil 1421 Orust 1761 Hammarö 1440 Ale 1762 Munkfors 1441 Lerum 1763 Forshaga Statistiska centralbyrån 63

66 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari (forts.) Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities 1764 Grums 43 Avesta 2083 Hedemora 1766 Sunne 2084 Avesta 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 44 Ludvika 1864 Ljusnarsberg 1784 Arvika 2061 Smedjebacken 1785 Säffle 2085 Ludvika 31 Torsby 1737 Torsby 45 Gävle 0319 Älvkarleby 2101 Ockelbo 32 Hagfors 1783 Hagfors 2104 Hofors 2180 Gävle 33 Filipstad 1782 Filipstad 2181 Sandviken 34 Örebro 1814 Lekeberg 46 Söderhamn 2121 Ovanåker 1860 Laxå 2182 Söderhamn 1861 Hallsberg 2183 Bollnäs 1880 Örebro 1881 Kumla 47 Hudiksvall 2132 Nordanstig 1882 Askersund 2184 Hudiksvall 1884 Nora 1885 Lindesberg 48 Ljusdal 2161 Ljusdal 35 Hällefors 1863 Hällefors 49 Sundsvall 2260 Ånge 2262 Timrå 36 Karlskoga 1760 Storfors 2280 Härnösand 1862 Degerfors 2281 Sundsvall 1883 Karlskoga 50 Kramfors 2282 Kramfors 37 Västerås 1907 Surahammar 1960 Kungsör 51 Sollefteå 2283 Sollefteå 1961 Hallstahammar 1980 Västerås 52 Örnsköldsvik 2284 Örnsköldsvik 1981 Sala 1983 Köping 53 Östersund 2303 Ragunda 1984 Arboga 2305 Bräcke 2309 Krokom 38 Fagersta 1904 Skinnskatteberg 2313 Strömsund 1962 Norberg 2321 Åre 1982 Fagersta 2326 Berg 2380 Östersund 39 Vansbro 2021 Vansbro 54 Härjedalen 2361 Härjedalen 40 Malung-Sälen 2023 Malung-Sälen 55 Storuman 2421 Storuman 41 Mora 2034 Orsa 2039 Älvdalen 56 Lycksele 2418 Malå 2062 Mora 2481 Lycksele 42 Falun/Borlänge 2026 Gagnef 57 Dorotea 2425 Dorotea 2029 Leksand 2031 Rättvik 58 Vilhelmina 2462 Vilhelmina 2080 Falun 2081 Borlänge 59 Åsele 2463 Åsele 2082 Säter 64 Statistiska centralbyrån

67 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 13. (forts.) Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities Kod Code Funktionell analysregion Functional analysis region Ingående kommuner Associated municipalities 60 Sorsele 2422 Sorsele 66 Överkalix 2513 Överkalix 61 Umeå 2401 Nordmaling 67 Övertorneå 2518 Övertorneå 2403 Bjurholm 2404 Vindeln 68 Haparanda 2583 Haparanda 2409 Robertsfors 2460 Vännäs 69 Pajala 2521 Pajala 2480 Umeå 70 Jokkmokk 2510 Jokkmokk 62 Skellefteå 2417 Norsjö 2482 Skellefteå 71 Gällivare 2523 Gällivare 63 Arvidsjaur 2505 Arvidsjaur 72 Kiruna 2584 Kiruna 64 Arjeplog 2506 Arjeplog 65 Luleå 2514 Kalix 2560 Älvsbyn 2580 Luleå 2581 Piteå 2582 Boden Statistiska centralbyrån 65

68 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari grupper, Sveriges er och Landstings indelning 14. Classification of municipalities, made by the Swedish Assosiation of Local Authorities and Regions grupp Category Kod Code grupp Category Kod Code grupp Category Kod Code 1 Storstäder 3 Större städer (forts.) 5 Pendlingskommuner Göteborg 1480 Helsingborg 1283 Alingsås 1489 Malmö 1280 Hässleholm 1293 Alvesta 0764 Stockholm 0180 Jönköping 0680 Aneby 0604 Kalmar 0880 Bjurholm Förortskommuner Karlskrona 1080 Boxholm 0560 till storstäder Karlstad 1780 Bromölla 1272 Ale 1440 Kristianstad 1290 Degerfors 1862 Bollebygd 1443 Linköping 0580 Essunga 1445 Botkyrka 0127 Luleå 2580 Färgelanda 1439 Burlöv 1231 Lund 1281 Gagnef 2026 Danderyd 0162 Norrköping 0581 Hallsberg 1861 Ekerö 0125 Nyköping 0480 Hallstahammar 1961 Haninge 0136 Skellefteå 2482 Heby 0331 Huddinge 0126 Skövde 1496 Hjo 1497 Håbo 0305 Sundsvall 2281 Höganäs 1284 Härryda 1401 Södertälje 0181 Högsby 0821 Järfälla 0123 Trollhättan 1488 Klippan 1276 Kungsbacka 1384 Uddevalla 1485 Krokom 2309 Kungälv 1482 Umeå 2480 Kungsör 1960 Lerum 1441 Uppsala 0380 Lessebo 0761 Lidingö 0186 Varberg 1383 Mullsjö 0642 Lilla Edet 1462 Västerås 1980 Munkedal 1430 Lomma 1262 Växjö 0780 Nora 1884 Mölndal 1481 Örebro 1880 Norberg 1962 Nacka 0182 Örnsköldsvik 2284 Ockelbo 2101 Nynäshamn 0192 Östersund 2380 Orsa 2034 Partille 1402 Orust 1421 Salem Förortskommuner Osby 1273 Skurup 1264 till större städer Sigtuna 0191 Sollentuna 0163 Bjuv 1260 Skinnskatteberg 1904 Solna 0184 Eslöv 1285 Smedjebacken 2061 Staffanstorp 1230 Forshaga 1763 Stenungsund 1415 Sundbyberg 0183 Gnesta 0461 Storfors 1760 Svedala 1263 Grästorp 1444 Strängnäs 0486 Tyresö 0138 Habo 0643 Surahammar 1907 Täby 0160 Hammarö 1761 Svalöv 1214 Upplands Väsby 0114 Hörby 1266 Säter 2082 Upplands-Bro 0139 Höör 1267 Tibro 1472 Vallentuna 0115 Kil 1715 Tjörn 1419 Vaxholm 0187 Knivsta 0330 Tomelilla 1270 Vellinge 1233 Kumla 1881 Trelleborg 1287 Värmdö 0120 Kävlinge 1261 Vadstena 0584 Öckerö 1407 Lekeberg 1814 Vingåker 0428 Österåker 0117 Mörbylånga 0840 Vårgårda 1442 Nykvarn 0140 Vänersborg Större städer Sjöbo 1265 Vännäs 2460 Borås 1490 Söderköping 0582 Ydre 0512 Eskilstuna 0484 Timrå 2262 Åtvidaberg 0561 Falun 2080 Trosa 0488 Ängelholm 1292 Gävle 2180 Åstorp 1277 Ödeshög 0509 Halmstad 1380 Älvkarleby 0319 Östra Göinge Statistiska centralbyrån

69 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Tabeller 14. (forts.) grupp Category Kod Code grupp Category Kod Code grupp Category Kod Code 6 Turism- och besöks- Munkfors 1762 Falkenberg 1382 näringskommuner Mönsterås 0861 Falköping 1499 Arjeplog 2506 Norsjö 2417 Flen 0482 Berg 2326 Nybro 0881 Hedemora 2083 Borgholm 0885 Olofström 1060 Hällefors 1863 Båstad 1278 Oskarshamn 0882 Karlsborg 1446 Dorotea 2425 Ovanåker 2121 Karlshamn 1082 Gotland 0980 Oxelösund 0481 Katrineholm 0483 Härjedalen 2361 Perstorp 1275 Kinda 0513 Jokkmokk 2510 Sandviken 2181 Kristinehamn 1781 Lysekil 1484 Sävsjö 0684 Laholm 1381 Malung-Sälen 2023 Tidaholm 1498 Landskrona 1282 Norrtälje 0188 Tierp 0360 Leksand 2029 Rättvik 2031 Tingsryd 0763 Lidköping 1494 Sotenäs 1427 Torsås 0834 Mariestad 1493 Storuman 2421 Tranemo 1452 Mark 1463 Strömstad 1486 Tranås 0687 Mellerud 1461 Tanum 1435 Töreboda 1473 Mjölby 0586 Valdemarsvik 0563 Uppvidinge 0760 Motala 0583 Åre 2321 Vaggeryd 0665 Nässjö 0682 Älvdalen 2039 Vara 1470 Ronneby 1081 Östhammar 0382 Vetlanda 0685 Sala 1981 Vimmerby 0884 Simrishamn Varuproducerande Värnamo 0683 Skara 1495 kommuner Örkelljunga 1257 Svenljunga 1465 Arboga 1984 Säffle 1785 Arvika Glesbygds- Sölvesborg 1083 Askersund 1882 kommuner Ulricehamn 1491 Avesta 2084 Bräcke 2305 Västervik 0883 Bengtsfors 1460 Dals-Ed 1438 Ystad 1286 Emmaboda 0862 Ljusdal 2161 Åmål 1492 Fagersta 1982 Nordanstig 2132 Älmhult 0765 Filipstad 1782 Nordmaling 2401 Finspång 0562 Pajala er i gles- Gislaved 0662 Ragunda 2303 befolkad region Gnosjö 0617 Robertsfors 2409 Arvidsjaur 2505 Grums 1764 Sollefteå 2283 Boden 2582 Gullspång 1447 Sorsele 2422 Bollnäs 2183 Gällivare 2523 Strömsund 2313 Eda 1730 Götene 1471 Torsby 1737 Haparanda 2583 Hagfors 1783 Vansbro 2021 Hudiksvall 2184 Herrljunga 1466 Vilhelmina 2462 Härnösand 2280 Hofors 2104 Vindeln 2404 Kalix 2514 Hultsfred 0860 Ånge 2260 Kiruna 2584 Hylte 1315 Årjäng 1765 Kramfors 2282 Karlskoga 1883 Åsele 2463 Lycksele 2481 Köping 1983 Överkalix 2513 Mora 2062 Laxå 1860 Övertorneå 2518 Piteå 2581 Lindesberg 1885 Sunne 1766 Ljungby er i tät- Söderhamn 2182 Ljusnarsberg 1864 befolkad region Älvsbyn 2560 Ludvika 2085 Borlänge 2081 Malå 2418 Eksjö 0686 Markaryd 0767 Enköping 0381 Statistiska centralbyrån 67

70 Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari Antalsuppgifter den 1 januari 2011 för de redovisade områdena 15. Number of divisions on 1 January 2011 for the regions reported Områden Regions Antal Number 21 er 290 Församlingar 1 456* Riksområden 8 NUTS-områden NUTS 0 1 NUTS 1 3 NUTS 2 8 NUTS 3 21 Storstadsområden 3 Storstadsområdenas områdesdelar 14 Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 75 Funktionella analysregioner (Tillväxtanalys) 72 SKL:s kommungrupper 10 * Varav 5 icke-territoriella församlingar (Hovförsamlingen, Finska församlingen och Tyska S:ta Gertruds församling i Stockholms kommun, Karlskrona amiralitetsförsamling i Karlskrona kommun och Tyska Christinae församling i Göteborgs kommun). Elva församlingar Aska, Bjärke, Fridhem, Hedebygden, Hova-Älgarås, Kulltorp, Kvistofta, Landskrona, Ringsjö, Sexdrega och Vaxholm delas av kommungräns och har därför två församlingskoder var, men räknas här endast en gång. Således finns totalt LKF-koder. 68 Statistiska centralbyrån

71 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Kartor Kartor Counties Statistiska centralbyrån 69

72 Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari er 2. Municipalities 70 Statistiska centralbyrån

73 Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 Kartor Statistiska centralbyrån 71

74 Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari NUTS-indelning 3. NUTS classification 72 Statistiska centralbyrån

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Antal ej. Täcknings-grad per 1000 inv.*** 80-w

Antal ej. Täcknings-grad per 1000 inv.*** 80-w Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" ernas svar på enkät om tillgången på särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen den 1 oktober 2003. del

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer