»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«"

Transkript

1

2

3 »svenska kyrkans kommunikationsplattform: kärnvärden, kommunikationsvision och kommunikationslöfte«[sedan hösten 2002 pågår ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för kommunikationsarbetet för Svenska kyrkan på nationell nivå. I arbetet ingår att ta fram en gemensam kommunikationsplattform, kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi och kommunikationsplan samt en visuell strategi. Styrdokumenten är bindande för nationell nivå och erbjuds övriga nivåer. De närmaste sidorna innehåller kommunikationsplattformen som ska ge riktning och inspiration för vårt arbete.]

4 svenska kyrkans kommunikationsplattform. kärnvärde: närvaro Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden. Svenska kyrkan vill vara en följeslagare både i vardagen och vid gudstjänster och högtider som dop, konfirmation, vigsel och begrav-

5 ning. Svenska kyrkan vill erbjuda möjligheter till stöd, eftertanke, engagemang och tro. Svenska kyrkan vill vara nära glädjen och nära sorgen, nära livets Gud. Svenska kyrkan finns i hela Sverige med sina församlingar och sina kyrkor, och är en del av den världsvida kyrkan. [Svenska kyrkan har församlingar i Sverige. Det fi nns 40 församlingar i andra länder och verksamhet på ytterligare 80 platser världen över. Under 2004 fi rades närmare en halv miljon gudstjänster. Mer än 20 miljoner människor deltog, många av dem vid dop, konfi rmation, vigsel och begravning. Konfi rmandläger, öppen förskola, hembesök och själavårdssamtal är några exempel på verksamheter som församlingarna har, och hundratusen människor sjunger i kyrkans körer.]

6 svenska kyrkans kommunikationsplattform. kärnvärde: öppenhet Svenska kyrkan vill vara en öppen folkkyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne. Troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem Svenska kyrkan vill vara öppen för alla. Svenska kyrkan vill vara öppen för eftertanke, stillhet och samtal kring liv, tro och tvivel. Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud och med den som tydligast

7 låter oss ana vem Gud är, Jesus Kristus. Svenska kyrkan vill vara en lyhörd kyrka som vågar vara ärlig kring trons villkor i samtiden. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att ta ansvar för sin tro. [Till Svenska kyrkan är alla välkomna. Åtta av tio svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Om vi är många får vi större möjligheter. Medlemmarna kan i direkta val påverka hur kyrkan ska styras. Svenska kyrkan vill vara öppen mot andra trossamfund och religioner. Medlemmarna bekostar verksamheten ge men samt genom kyrkoavgiften. Nästan hela avgiften går till församlingens arbete och kyrko byggnader.]

8 svenska kyrkans kommunikationsplattform. kärnvärde: hopp Svenska kyrkan vill inspirera till framtidstro i både ljusa och mörka stunder. Varje människa är skapad till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv. Kyrkan vill bidra till att var och en kan få uppleva sitt liv som meningsfullt. Kyrkan vill ge rum för den tillit som gör det möjligt att orka leva och det hopp

9 som kan bära genom tillkortakommanden, sorg och död. Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Den tron är en gåva som skapas i mötet mellan människor och den Gud som i varje ögonblick vill befria, förändra och skapa på nytt. [Att bära hopp till världen är en av kyrkans viktiga uppgifter. I Sverige arbetar Svenska kyrkan diakonalt och socialt både i församlingar och på institutioner. Genom Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen vill Svenska kyrkan ge människor världen över förutsättningar för ett bra liv. Detta sker i rättvisans tecken med arbete för frihet, miljö, fred, försoning, utveckling och människovärde.]

10 svenska kyrkans kommunikationsplattform. kommunikationsvision: En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra svenska kyrkans kommunikationsplattform. kommunikationslöfte: Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud. Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang. Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp.

11 TROSSAMFUNDET SVENSKA KYRKAN ORGANISATIONSNUMMER INNEHÅLL 2 ÄRKEBISKOPEN 5 GENERALSEKRETERAREN 6 DET HÄR ÄR SVENSKA KYRKAN 8 SVENSKA KYRKAN SVENSKA KYRKAN I VÄRLDEN 34 SÅ HÄR STYRS SVENSKA KYRKAN 36 SVENSKA KYRKANS STIFT 37 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 46 RESULTATRÄKNINGAR 47 BALANSRÄKNING- AR 48 KASSAFLÖDESANALYSER 49 NOTER 63 STYRELSEN 64 REVISIONSBERÄTTELSE 65 VILL DU VETA MER 66 BILDGALLERI

12 ärkebiskopen 2

13 ärkebiskopen Kärnvärden som uppenbarelse och inkarnation vår kyrka har genom Kyrkostyrelsen antagit som kärnvärden: närvaro, öppenhet och hopp. Att dessa begrepp kallas kärnvärden betyder att de fungerar som kärnan i en trädstam, det är kraften och styrkan i dem som avgör om trädet kan stå upprätt och om det kan stå emot de stormar som hör livet till. Det betyder att de utsäger något som är fundamentalt i vår tolkning av vad det innebär att vara kyrka i vårt land just nu. Visst skulle vi ha kunnat uttrycka det med andra ord. Men vi kan inte negera kärnvärdena och likväl förstå oss som kyrka i tiden. det handlar om gud Kärnvärdena är ett resultat av teologisk reflexion med utgångspunkt från bibeltexterna med centrum i Jesus, från kyrkans tradition och en förståelse av vår egen tid och det samhälle, lokalt och globalt, som vi är en del av. Men det är viktigt att också reflektera över relationen mellan kärnvärdena och kyrkan. Värdena är inte på ett enkelt sätt»egenskaper«som utmärker kyrkan eller som kyrkan»har«. Det är inte kyrkans närvaro, kyrkans öppenhet, kyrkan som förmedlare av hopp det handlar om. Det är Guds närvaro, Guds öppenhet och Gud som grunden för vårt hopp som den som kommer i kontakt med kyrkan ska få ett budskap om, en aning om eller en visshet om. Kärnvärdena vill alltså ha uppenbarelsekaraktär. Uppenbarelse kan vi kalla det som blir synligt. När vi i kyrkan talar om uppenbarelse betyder det att Gud blir synlig, Gud visar sig, Guds väsen och vilja tar gestalt i för oss människor skönjbara former. Oftast talar vi om den bibliska uppenbarelsen, och den är alltid den mest centrala. Men uppenbarelse kan vi också tala om i alla sammanhang, där Gud blir synlig så som vi lärt känna Gud i den bibliska uppenbarelsen och främst i Jesus Kristus. Uppenbarelse hör alltid samman med gåva, den har gåvokaraktär och är inte ett resultat av prestation på något sätt. Om vi som kyrka kan förknippas med kärnvärdena närvaro, öppenhet och hopp så beror det på att vi reflekterar det vi tar emot, Gud själv som hela tiden ger sig åt den som tar emot. Det man reflekterar»äger«man inte. det stannar inte vid ord Vi kan också karaktärisera kärnvärdena som en uppfordran eller kallelse till inkarnation, förkroppsligande. Inkarnation talar vi oftast om i samband med vår tro på att Gud blir mänsklig kropp, synlig, i Jesus. Men vi kan också tala om inkarnation som en fortsättning på det som Jesus påbörjade, att i hans efterföljd återspegla och förkroppsliga något av det han förkroppsligade. Det är Jesus som har lärt oss att Gud är närvaro, öppenhet och hopp. Genom sitt liv har han visat vad det betyder att Gud är detta. När vi är Jesu efterföljare så fortsätter vi att i våra liv som enskilda kristna och som gemenskap i kyrkan gestalta och manifestera de kärnvärden, djupvärden, grundvärden som vi förknippar med Gud och tro på Gud. När vi talar om inkarnation så betyder det att det handlar om mer än att tala. Vi kan helt visst inte undvika att använda ord för detta. Det gör vi när vi beslutar om dessa kärnvärden i sammanträdesrummet, när vi predikar och undervisar i kyrka och församling, när vi samtalar och argumenterar i samhällsdebatten. Men det kan aldrig stanna vid ord. Som så ofta sagts, ibland överröstar vad vi är och gör vad vi säger. Det är därför det är så viktigt att vi som kyrka både är och gör närvaro, öppenhet och hopp, och inte bara talar det. Alltså är inkarnation vår kallelse. allt är gåva Visst kan det låta orealistiskt för att inte säga pretentiöst att tala om kärnvärdena på det här sättet. Det är ju så ofta det motsatta blir uppenbart, att vi som kyrka minst av allt ger intryck av närvaro, öppenhet och hopp. Men det är just därför det är så viktigt att vi inte förväxlar kärnvärdena med en beskrivning av kyrkan. De är uttryck för en bön och en vilja. Vi vill att vår kyrka ska återspegla det största av allt, Gud som närvaro, Gud som gränslös öppenhet, det som Bibeln kallar kärlek, Gud som det bärande hoppet i tillvaron, tillitsgrunden, den vi sätter vår förtröstan till. Allt är gåva, på teologins språk nåd. I all ödmjukhet vill vi fortsätta och putsa på den spegel vi fått oss anförtrodd, så att inte det gudomliga ljuset fastnar på vägen till medmänniskorna därför att vi, kyrkan, står i vägen. ärkebiskop kg hammar, kyrkostyrelsens ordförande 3

14 generalsekreteraren 4

15 generalsekreteraren Ett viktigt steg när jag ser tillbaka på 2004 och försöker tänka efter vad som under detta år varit mest omvälvande för Svenska kyrkans nationella nivå, står Kyrkostyrelsens beslut om informations- och andra kommunikationsfrågor i en särskild klass. Det beror inte på beslutens formella tyngd de avser endast den nationella nivåns kommunikation och något mer än så kan Kyrkostyrelsen inte fatta beslut om, även om man kan anta att besluten kommer att tas som förebild för liknande beslut på andra håll i kyrkan. Nej, det mest slående är att ett ledande organ i kyrkan, efter omfattande samrådsarbete, genomtänkt tar ställning till vilka värderingar som ska ligga till grund för nationella nivåns information och kommunikation. Det grundläggande beslutet var att kommunikation från kyrkans nationella nivå ska präglas av uttryck för närvaro, öppenhet och hopp. Och det gläder mig särskilt att valet föll på just dessa ord. Det har i debatten förekommit påståenden om att de valda orden skulle vara självklara och därför egentligen meningslösa. Det tror jag inte alls. att finnas till hands Jag tror att det på många håll i samhället finns oriktiga föreställningar om vad Svenska kyrkan nu står för fördomar som har sin grund i vår inte alltid ljusa historia eller i många gånger överdrivna skildringar, till exempel i böcker eller filmer. Dessa oriktiga föreställningar och fördomar speglar allt annat än närvaro, öppenhet och hopp. Det är därför hög tid för oss att, så långt vi kan, försöka visa vad Svenska kyrkan av i dag vill vara. Vi har tagit ett viktigt steg i vårt informations- och kommunikationsarbete. Men mycket återstår naturligtvis att göra under kommande år, både i detta arbete och när det gäller att låta närvaro, öppenhet och hopp genomsyra arbetet i övrigt.»det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Kyrkans uppdrag är att ge rum för den närvaron i livets alla skeden.«för mig står närvaro till exempel för att vi försöker finnas till hands i kritiska situationer, både när enskilda personer har problem och när hela bygder eller som efter flodvågskatastrofen hela landet kommer i kris. Närvaro är också att vi, genom vårt engagemang i den världsvida kyrkan, finns och stannar kvar i de länder där befolkningen drabbades värst av flodvågen. Liksom i andra delar av världen som råkat ut för naturkatastrofer eller där många lever i fattigdom. Svenska kyrkan är också närvarande där svenskar finns i utlandet, genom våra utlandsförsamlingar och på annat sätt. I Sverige är vi närvarande genom våra församlingar i alla delar av landet och genom verksamhet som även riktar sig speciellt till skilda grupper av människor. Närvaro handlar också om att i varje sammanhang sträva efter djup och kvalitet i det personliga mötet. du är välkommen Öppenheten betyder för mig att du är välkommen i Svenska kyrkan oavsett om du tror mycket eller lite. Vi är också öppna mot andra kyrkor och religioner och ser det som en viktig uppgift att i samtal med dem leta likheter, snarare än skillnader. Vi strävar också efter att våra kyrkobyggnader ska stå öppna för dem som vill få en stunds stillhet och andakt eller beundra deras historiska, konstnärliga och arkitektoniska värden. Öppenhet betyder vidare att det ska vara möjligt för den som har samiska eller finska som modersmål eller som på grund av hörselskador använder teckenspråk att kunna delta i gudstjänster. Och hoppet är kyrkans budskap: Genom Gud kan bedrövade bli tröstade, förtryckta bli upprättade och missmodiga ana en framtid. Inte ens den ofrånkomliga döden förblir ett absolut mörker. Guds närvaro i allt och alla och Jesu sätt att möta människor ger ett trotsigt hopp. lars friedner, generalsekreterare 5

16 det här är svenska kyrkan Det här är Svenska kyrkan Det innersta i Svenska kyrkan är tron på Gud, en kärleksfull Fader, en levande och närvarande Kristus och en helig, livgivande Ande. Kring det lever och verkar Svenska kyrkan som evangelisk-luthersk, öppen, demokratisk folkkyrka. En kyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. Åtta av tio svenskar tillhör Svenska kyrkan. svenska kyrkans grundläggande arbete görs i landets cirka församlingar. Deras uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, visa omsorg om medmänniskan och berätta om kristen tro. Konkret uttrycks detta på en mängd olika sätt: dop, nattvardsgudstjänster, konfirmandläger, själavårdssamtal och gospelkörer varvas med föredrag, öppen förskola och hembesök. Församlingen är en plats för samtal och eftertanke, men också aktivitet och handling i frågor som är viktiga just där. En kyrkoherde ansvarar tillsammans med ett demokratiskt valt kyrkoråd för församlingens arbete. tretton stift Alla församlingar ingår i något av de 13 stiften. Stiftens huvuduppgift är att främja församlingslivet, se till att verksamheten följer Svenska kyrkans regler (kyrkoordningen) och erbjuda kontinuerlig fortbildning till församlingsanställda. Stiften förvaltar också en stor del av Svenska kyrkans tillgångar. Varje stift leds av en biskop, som viger präster och diakoner till tjänst i kyrkan, följer dem i deras uppdrag och gör personliga besök i de olika församlingarna. Det högsta beslutande organet i stiftet är det demokratiskt tillsatta stiftsfullmäktige, som i sin tur utser en stiftsstyrelse. gemensamma frågor Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för de frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Dit hör till exempel utbildningarna i kyrkans yrken, relationer till andra kyrkor (ekumenik), samordning av det internationella arbetet, psalmboken och andra gudstjänstböcker, informationsarbete och kulturfrågor. Till den nationella nivåns arbete hör att vara kyrkans röst i det offentliga samtalet. 6

17 det här är svenska kyrkan Den nationella nivåns arbete styrs av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet. De 251 ledamöterna samlas varje år för att fatta beslut om övergripande frågor för Svenska kyrkan. Kyrkomötet utser i sin tur sitt verkställande organ, Kyrkostyrelsen. Arbetet utförs till största delen vid kyrkokansliet i Uppsala och leds av en generalsekreterare. På den nationella nivån arbetar cirka 290 personer vid kyrkokansliet samt 160 utomlands. Den utsända personalen arbetar både i andra kyrkor och i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar i olika världsdelar. Ärkebiskopen är Kyrkostyrelsens ordförande och Svenska kyrkans främste företrädare. ekonomi och förvaltning Svenska kyrkans arbete finansieras till största delen av den kyrkoavgift som alla medlemmar betalar. Kyrkoavgiftens storlek bestäms lokalt i varje församling. Cirka 80 procent av kyrkoavgiften tillfaller den lokala församlingen och bekostar daglig verksamhet och drift av kyrkobyggnader. Övriga 20 procent bidrar till det arbete som sker i stiften och på den nationella nivån. Svenska kyrkans tillgångar uppgår till omkring 30 miljarder kronor. En del av tillgångarna, till exempel skogen, ger avkastning medan andra, som kyrkobyggnader och begravningsplatser, medför stora kostnader. Svenska kyrkans ekonomiska förvaltning sker med etisk hänsyn och med krav på att god avkastning tillgodoses. ett globalt sammanhang Svenska kyrkan finns över hela landet och har cirka 7,1 miljoner medlemmar. Människors bild av och relation till Svenska kyrkan är komplex. Uppdraget för Svenska kyrkan är att kontinuerligt tydliggöra vad kyrkan är, gör och står för. Under ett år firas närmare en halv miljon gudstjänster, varav en tredjedel i samband med dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gudstjänsterna samlar nära 21 miljoner deltagare. Det finns ungefär förtroendevalda och anställda. Några hundratusen engagerar sig ideellt i Svenska kyrkan, till exempel genom att sjunga i kör. Det totala antalet besök i verksamhet för barn och ungdomar är cirka 1,9 miljoner. Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor runt om i världen. Genom Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen deltar Svenska kyrkan i arbetet med att ge människor förutsättningar till ett värdigt liv genom att arbeta för rättvisa, fred, försoning och hållbar utveckling. Svenska kyrkans arbete bland svenskar utomlands sker på ett 40- tal platser och erbjuder där ett extra hem och en mötesplats. Det finns cirka ombud i församlingarna för den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver genom Lutherhjälpen, Svenska kyrkan i utlandet och Svenska kyrkans mission. 7

18 svenska kyrkan

19 svenska kyrkan 2004 Olympisk och paralympisk succé Redan vid OS i Sydney för fyra år sedan arrangerade Svenska kyrkan tillsammans med sina nordiska systerkyrkor ett OS-café för skandinaviska tävlande och åskådare. Det var lyckat då, det var succé i Aten 2004 och nu är siktet inställt på Peking café scandinavia är en satsning som drivs gemensamt av kyrkorna i Danmark, Norge, Finland och Sverige. För Svenska kyrkans del var det Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) som var arrangören. Under OS i Aten erbjöd SKUT två mötesplatser, i centrala Aten och i den skandinaviska kyrkan i Pireus. Här fanns storbilds-tv, mat och dryck, internet-café, andaktsrum och en skön och avspänd miljö. Under Paralympics, handikapp-os, fanns Café Scandinavia i kyrkan i Pireus. guldglans och kungligheter OS-caféet i Aten blev en härlig smältdegel. Hit kom många entusiastiska supportrar från de skandinaviska länderna. Höjdhoppsvinnaren Stefan Holm dök upp liksom det svenska kungaparet och kungligheter från både Danmark och Norge. Sveriges Television spelade in en andakt i anslutning till OS-caféet med biskop Lennart Koskinen och sångerskan Ulla-Carin Börjesdotter som medverkande. Många frivilliga och en hängiven personal bidrog till att Café Scandinavia i Aten blev en stor succé. För kyrkan är det viktigt att vara där människor är, också vid särskilda evenemang. De flesta besökarna tyckte det var positivt att Svenska kyrkan var där och de fann en plats att återkomma till. Många berättade att de inte är kyrkobesökare hemma särskilt ofta, men att det kändes att det fanns en plats under OS där man kunde sitta ner och slappna av Café Scandinavia var en oas mitt i Aten-vimlet. paralympicstruppen samlades i kyrkan Under en av OS-kvällarna samlades nästan hela den svenska Paralympicstruppen i Svenska kyrkan i Pireus: 42 aktiva idrottare och deras coacher, ledare, en läkare och två sjukgymnaster. En kort andakt i den överfyllda kyrkolokalen följdes av grillat ute på trottoaren bland bord, stolar och rullstolar. Truppen hade funnits i Aten några dagar, men alla hade ännu inte träffat varandra. Det är alltid väldigt viktigt med möten mellan människor, och kyrkan ska självklart finnas med i ett sådant här sammanhang. Det känns roligt att idrottarna ville låta den här kvällen bli deras startpunkt tillsammans. En positiv upplevelse i kyrkan här kan ju sänka tröskeln till kyrkan även på hemmaplan, tror Åke Eriksson, svensk präst i Pireus. De goda erfarenheterna från Sydney och Aten bäddar för att Svenska kyrkan kommer att finnas på plats också i Peking

20 svenska kyrkan 2004 Närvaro på nätet Inte minst för barn och ungdomar har internet skapat ett helt nytt sätt att vara och mötas på. Bland böcker och samtal Svenska kyrkan medverkade på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg sista helgen i september. Arbetet genomfördes liksom tidigare i samarbete mellan Göteborgs stift och den nationella nivån. Även i år drog de olika arrangemangen fulla hus. I samarbete med en rad förlag och organisationer inbjöd Svenska kyrkan till program under rubriken»se människan«. Det vände sig till skribenter, läsare, pedagoger, fotografer, filmare, filosofer, konstnärer, teologer och alla andra som sökte sig till mässan, som totalt hade över besök. Årets tema var tillit. Det omfattande programmet med seminarier, debatter, föreläsningar, bild och film stimulerade till tankar kring människosyn, livsfrågor och tro. I anslutning till scenen visades utställningen Årets bild med de vinnande pressbilderna från Pressfotografernas klubb. samtal på internationella torget Svenska kyrkan deltog på Internationella Torget, där Lutherhjälpen var en av utställarna. Här fanns 61 organisationer och företag som arbetar med internationella frågor och utvecklingssamarbete. På Bok- och biblioteksmässan förs en mängd samtal kring aktuella frågor. I det samtalet deltar Svenska kyrkan för att lyfta fram rättviseperspektivet social och ekonomisk rättvisa för människor runtom i världen. På Internationella Torget bjöds publiken på panelsamtal, diskussioner, berättelser, bildspel, film, uppträdanden och miniseminarier, från morgon till kväll, torsdag till söndag. Allting gratis och öppet för alla. Svenska kyrkan stod bakom flera av programpunkterna. För ungdomar är nätet en naturlig plats att söka svar på frågor, också de existentiella. För att nå unga människor behövs ett aktivt deltagande i deras vardag, till exempel via internet. Under 2004 gjordes en översyn av hemsidan som innebär att den nationella nivån bättre kan ge stöd till övriga nivåer inom Svenska kyrkan på webbområdet. Utöver arbetet med de egna webbplatserna undersöks Svenska kyrkans närvaro på andra webbplatser och i andra kanaler. En del församlingar använder i dag sms i kontakten med konfirmanderna. En annan tänkbar kanal kan vara communities, webbplatser där människor möts och umgås via internet i en ny form av social gemenskap som är viktig för många. Samtidigt kan ungdomarnas kontaktvanor förändras snabbt och det är viktigt att följa mediekanalernas utveckling. De sista dagarna av 2004 kom att präglas av katastrofen i Sydostasien då webben var central i informationsarbetet. Bland dagstidningarnas viktiga länkar märktes Svenska kyrkan och många präster fanns bland dem som besvarade frågor på Lunarstorm, ett exempel på en community där aktiviteten var stor. Det finns utmaningar inom området och utvecklingsarbetet är bara påbörjat. Ett första resultat kan bli synligt under 2005.»En del församlingar använder i dag sms i kontakten med konfirmanderna«läs mer på 10

21 svenska kyrkan 2004 Festligt när Sydafrika firades Sverige fanns alltid där under de svåra åren. Tack för ert stöd! Tacket kom från ambassadör Sonto Kudjoe vid ett seminarium om Sydafrikas tio år av demokrati. Sonto Kudjoes tack till Sverige avslutade seminariet»amandla Sydafrika i går, i dag och i morgon«som hölls på Rättviks stiftsgård juni. Under seminariet beskrevs dagens situation i Sydafrika och vilka förändringar landet gått igenom under de tio år det har varit en demokrati. Men många och stora problem återstår, inte minst hiv/aids.»bättre än slagfältet«i Sydafrika kunde vi ha valt vapnen. Men vi gjorde det som inte är populärt, nämligen att sitta vid ett bord tillsammans med fienden. Så inledde fader Joe Mdhlela sitt föredrag som hade rubriken»försoningen som framtidsväg«. Han fortsatte: Vi förmådde ge dialogen en chans, vi förmådde att se varandra som Guds avbilder, människor som kunde respektera varandra. Fader Joe talade om sannings- och försoningskommissionens viktiga arbete, men också om dess negativa sidor som att det i huvudsak var fotfolket som trädde fram och bekände. Därför är det många i Sydafrika som inte tror på försoning. Men trots att försoningen inte är perfekt är den bättre än slagfältet. galakväll i dalhalla Söndagen inleddes med högmässa i Rättviks kyrka och avslutades med en galakväll i Dalhalla, kalkbrottet som nu är en magnifik och säregen konsertlokal. Några artister var från Sydafrika som hiphop-gruppen Black Noise, eller var födda där som soulsångaren André de Lang. Operasångerskan Barbara Hendricks, flera körer och sånggruppen Fjedur medverkade. Raden av artister var lång, och kvällen ville nästan inte ta slut. Men till sist samlades alla de mer än 500 medverkande i en final som avslutade en helg av glädje, engagemang och minnen. Seminariet och galan arrangerades av bland andra Svenska kyrkan genom Svenska kyrkans mission, solidaritetsrörelsen Afrikagrupperna och Västerås stift. Filmpriset till Fyra nyanser av brunt Under Göteborgs filmfestival 2004 delade Svenska kyrkan ut sitt filmpris för tredje gången. Den vinnande filmen i år var Tomas Alfredsons och Killinggängets»Fyra nyanser av brunt«. Priset är ett sätt att visa uppskattning för filmare som tar sig an viktiga ämnen. Den tre och en halv timme långa»fyra nyanser av brunt«är Killinggängets första biofilm. Den är indelad i fyra berättelser från olika delar av landet om fäder och deras förhållande till sina barn. Det är en rolig, absurd, berikande och djupt tragisk film. Kyrkans filmpris är på kronor och ska gå till en film med hög konstnärlig kvalitet som bland annat behandlar sociala frågor och rättviseaspekter i berättelse och uttryck. Juryns motivering löd: Ett skickligt lagt pussel där varje bit dryper av mänskliga tillkortakommanden. På ett sätt som överskrider filmens storsvenska kontext visar de olika berättelserna konsekvenserna av bristande kommunikation och rädsla för gemenskap. Filmen lämnar ingen åskådare oberörd och väcker en önskan om att livet skulle kunna vara mer än detta. Och i sin frånvaro anas evangeliet som en ständigt närvarande möjlighet.»fyra nyanser av brunt«har sänts i SVT. Den tilldelades fyra guldbaggar för filmåret

22 svenska kyrkan 2004 På plats i katastrofen Flodvågskatastrofen i Asien gav en prägel åt de sista dagarna 2004 som sent ska glömmas. Den medförde sorg och förlust för hundratusentals människor, men också starka uttryck för medkänsla och generositet. För Svenska kyrkan innebar den ett kris- och katastrofarbete långt utöver det vanliga. lis och lennart hamark, som arbetar för Svenska kyrkan i Bangkok, vaknade på morgonen annandag jul av att huset skakade. Några timmar senare var de och några andra i ambassadens krisgrupp på väg med ett av de första planen till Phuket. De började omedelbart att besöka sjukhus, samtala med chockade och skadade svenskar och upprätta listor över saknade. Nästa dag vällde människor i tusental till sjukhusen. Katastrofen var mycket större än man förstått från början. På annandagens eftermiddag gick ACT (Action by Churches Together), kyrkornas internationella katastrofnätverk, ut med sin första vädjan. Då hade redan ACT:s medlemmar, lokala kyrkor i Indien, Sri Lanka, Thailand och Indonesien, börjat dela ut mat, tält och medicin från sina förråd. Det var imponerande snabbt! säger Maria Lundberg på Lutherhjälpens katastrofenhet. 12

23 svenska kyrkan 2004 alla ställde upp Två dagar senare gav Svenska kyrkan genom Lutherhjälpen sitt första anslag, en miljon kronor, till ACT:s arbete. Från Sverige kunde snabbt 18 präster och diakoner sändas iväg för att arbeta bland de många svenska turisterna i Thailand. Flera tidningar tog gratis in annons om insamling till katastrofhjälpen. I annonsen hölls biståndsperspektivet samman med stödet till drabbade svenskar med utgångspunkten att det är samma kyrka, samma människor och samma värld. Kollektändamålet på nyårsdagen ändrades på många håll till kollekt till katastrofhjälpen. SVT sände en gudstjänst från Storkyrkan. Nationella sorgegudstjänster hölls den 8 januari 2005 i Svenska kyrkans domkyrkor. Svenska kyrkans webbportal fylldes med information om arbetet och svar på olika frågor. Kyrkokansliets informationsservice höll öppet varje dag fram till klockan 22.00, och många präster svarade på ungdomars frågor på chatsajter.»inte bara förstörd infrastruktur behöver repareras, utan också människor som gått sönder inuti«på flygplatserna Krisledningen arbetade också med frågor som rörde hemtransport och mottagande av omkomna svenskar samt beredskapen för detta i Svenska kyrkans församlingar. Präster från Svenska kyrkan fanns den första tiden tillsammans med polisen, Röda Korset och andra organisationer på flygplatser i Sverige för att ge stöd till hemvän- dande turister. Detta arbete fortsätter på Ärna flygplats utanför Uppsala tills alla omkomna identifierade svenskar kommit hem. Första veckan i januari avlöstes prästerna och diakonerna som varit i Thailand. Men den svenska närvaron fortsätter länge, om än på en lägre nivå. I efterarbetet i Sverige har samverkan skett mellan den nationella nivån, stiften och församlingarna. Lutherhjälpens katastrofanslag uppgick i januari till 13,6 miljoner kronor. En miljon kom från Sida, övriga gåvor antingen direkt till Lutherhjälpen eller till Radiohjälpen. Den akuta katastroffasen var kort, men perspektivet på insatserna är betydligt längre, vilket innebär ytterligare stora anslag. Vi räknar med cirka fem år. Svenska kyrkans speciella bidrag är psykosociala insatser. Inte bara förstörd infrastruktur behöver repareras, utan också människor som gått sönder inuti, förklarar Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson. Läs mer på 13

24 svenska kyrkan 2004 Den längsta resan är resan inåt I september 2004 invigdes den nya pilgrimsleden Dag Hammarskjöldleden mellan Abisko och Nikkaluokta i Lappland. Ärkebiskop KG Hammar höll vid invigningen ett seminarium om det andliga arvet efter Dag Hammarskjöld. Ärkebiskopen har skrivit meditationer till ledens»vägmärken«, vilka finns i den vandrarhandbok som Luleå stift tagit fram. Dag Hammarskjöld återvände ofta till fjällvärlden för vila och återhämtning, för att orka med uppdraget som generalsekreterare i FN. Han höll gärna till i Abiskofjällen. Utefter den cirka tio mil långa vandringsleden finns därför sju meditationsplatser med korta texter hämtade från Dag Hammarskjölds andliga dagbok Vägmärken. Texterna finns inhuggna på stenar, en vid varje meditationsplats. Den nya leden har kommit till på initiativ»resa innebär också uppbrott och det kan vara smärtsamt«av Luleå stift, i nära samarbete med samer på lokal, regional och nationell nivå samt med Länsstyrelsen i Norrbotten och Svenska Turistföreningen. Pilgrimsleden var också en del av Luleå stifts 100-årsfirande.»Den längsta resan är resan inåt«var temat för en helgmålsringning i fjällmiljö som sändes i SVT i början av oktober och där ärkebiskop KG Hammar medverkade. Citatet är hämtat ur Vägmärken. Ärkebiskopen medverkade i ytterligare några helgmålsringningar från samma miljö. Resa innebär också uppbrott och det kan vara smärtsamt. Det gör att vi behöver tillit och trygghet för att orka. Där kan andras reflektioner få bli våra vägmärken, säger KG Hammar. Sigtuna folkhögskola utökar verksamheten Garantera framtiden för Sigtuna folkhögskola och de studerandes möjligheter att fullfölja sina utbildningar. Det har varit den viktigaste uppgiften för styrelsen för Svenska kyrkans utbildningscentrum i Sigtuna (SKUC). I december 2004 blev det klart att den nybildade Föreningen Sigtuna folkhögskola får överta statsbidraget efter SKUC. Bakom föreningen står Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga. Sensus har köpt en av byggnaderna, Västergården, som tillsammans med Ledarinstitutet ska utgöra folkhögskolans lokaler. Västergårdens hotellrum blir internat för skolans elever. Kyrkostyrelsen ställde sig redan i maj positiv till denna lösning. Sigtuna folkhögskola kommer liksom tidigare att erbjuda allmän linje och konstlinje, utbildningar till fritidsledare och församlingspedagog, liksom Svenska kyrkans grundkurs. En nyhet är en omfattande kortkursverksamhet tillsammans med huvudmännen. En annan är att man på sikt ska skapa ett pedagogiskt centrum som samordnar den pedagogiska kompetensen hos handläggare, lärare och forskare knutna till Sensus, Svenska Kyrkans Unga, Sigtunastiftelsen och folkhögskolan. Sigtuna folkhögskola inledde sin verksamhet 1917 med Manfred Björkqvist som förste rektor. Det är den äldsta kyrkliga folkhögskolan och har bland annat utbildat stora grupper ungdomsledare, församlingsassistenter och församlingspedagoger. Den nya huvudmannen övertog ansvaret den 1 januari

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet religionskunskap Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer