Motioner och utlåtanden 1 A Bb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden 1 A Bb"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden 1 A Bb

2 Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns under motionerna Ba 1 Ba 4 Motionerna Ha 19 och Hc 2 återfinns under motionerna Ic 7 Ic 8

3

4 Förord I det här häftet finner du förbundsstyrelsens (FS) utlåtanden över de motioner som medlemmar och avdelningar har skickat till Transports kongress. I sedvanlig ordning har styrelsen lagt förslag på hur kongressen bör behandla kraven i motionerna. Förslagen bygger dels på en text som förklarar FS ställningstagande, dels på yrkanden om bifall, besvarande eller avslag. Den förklarande texten kan också innehålla skrivningar där styrelsen binder sig till ett visst agerande om utlåtandet vinner kongressens bifall. Under förberedelserna inför motionsbehandlingen menade dock FS att förbundet bör eftersträva enkelhet och tydlighet i kongressbehandlingen. Det innebär att vi försökt minimera åtaganden i de texter som förklarar FS bifalls-, besvarande-, eller avslagsyrkanden. Kravet på tydlighet har också medfört att FS har minskat antalet besvarandeyrkanden. Styrelsen anser att ett bifallsyrkande ska bygga på att förbundet fullt ut, och utan reservationer och ändringar, ska kunna arbeta för de krav som förs fram i den aktuella motionens att-sats. När inte det är möjligt förordar i allmänhet FS ett avslag. Mellanformen besvarad förekommer däremot mer sällan än vid tidigare kongresser. Därför bör inte ett avslagsyrkande alltid ses som att FS är emot principerna bakom förslagen eller struntar i de problemfält som lyfts fram i motionerna. Avslagsyrkandena kan i stället bygga på att ett snarlikt arbete redan pågår eller att kraven redan har förverkligats. Avslaget kan också bero på att kraven är så preciserade att det låser och begränsar arbetet med att genomföra motionens förslag eller på att förbundsstyrelsen eller förbundsrådet har den stadgeenliga rätten/skyldigheten att fatta beslut i de frågor som motionen lyfter fram. När det gäller avtalsfrågor menar förbundsstyrelsen att förhandlingsdelegationerna måste kunna göra självständiga prioriteringar utifrån den situation som råder när avtalsförhandlingarna pågår. Det innebär att FS kan känna djup sympati inför motioner som ändå bör avslås. Förhoppningen bakom förbundsstyrelsens ställningstagande är att kongressen ska fatta tydliga och lättolkade beslut som den kommande styrelsen kan förverkliga utifrån de villkor som gäller då. Förbundsstyrelsen

5 Motion nr Sid A Politik och fackföreningens roll A 1 Offentlig upphandling 15 A 2 Arbetsmiljön vid upp handling 17 A 3 Det utbredda fusket inom åkerinäringen 18 A 4 Konsekvenser av cabotagetrafik 21 A 5 Reglering av privat arbetsförmedling. 22 A 6 Reglering av privat arbetsförmedling. 23 A 7 Förbjud bemanningsföretag 25 A 8 Arbetsgivares användande av inhyrd arbetskraft och f-skattare 27 A 9 Allmängiltighetsförklaring av kollektivavtal 31 A 10 Återställ rätten till 27 semesterdagar i semesterlagen 34 A 11 Rätt till heltid! 35 A 12 Inför ett bra pensionssystem för LO medlemmar 36 A 13 Pensionsålder. 38 A 14 Allt fler jobbar längre 40 A 15 Pensionsrätt för kamrater med bakgrund från andra länder 42 A 16 Omedelbart utträde ur den Europeiska Unionen 44 A 17 Utträde ur EU. 44 A 18 Svenska Transportarbetareförbundet och EU 46 A 19 Sätt press på bankernas avgifter 50 A 20 Fackföreningsavgiften skall vara avdragsgill 52 A 21 Medlemsavgifter för förbunds- och a-kassemedlemmar 53 A 22 Uppföljning av medlemsförmåner 55 A 23 Återinrättande av arbetslivsinstitut 57 A 24 Förhandlingsutrymmet i avtalsrörelserna är en potemkinkuliss 58 A 25 Förbundets solidaritet med det palestinska folket 61 A 26 Återinför friår 63 A 27 Intensifierad kamp mot rasism och främlingsfientlighet 66 A 28 Uteslutning av aktiva Sverigedemokrater 69 A 29 Byte av logotyp 72 A 30 Inför republik 74 Ba Ekonomifrågor Ba 1 Solidarisk medlemsavgift i Sv Transportarbetareförbundet 75

6 Motion nr Sid Ba 2 Utjämnad medlemsavgift 76 Ba 3 Medlemsavgifter i förbundet 77 Ba 4 Ett förbund en avgift 78 Ha 21 Ett organisationsnummer 78 Ha 22 Förbundets gemensamma ekonomiska enhet. 79 Ba 5 Avgifter för nya medlemmar. 83 Ba 6 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 84 Ba 7 Fritt medlemskap månad 1 vid förstagångsinträde i förbundet 85 Ba 8 Avgiftsänkning för nya medlemmar de första sex månaderna 86 Ba 9 Medlemskap för arbetare med tidsbestämda anställningar. 87 Ba 10 Olika avgiftstabeller 88 Ba 11 Elevmedlemskap 91 Ba 12 Elevmedlemskap 92 Ba 13 Elevmedlemskap för gymnasieelev inom transportinriktad utbildning 93 Ba 14 Medlemskap för elever som går på gymnasieutbildning 94 Ba 15 Elevmedlemskap 95 Ba 16 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever. 96 Ba 17 Medlemskap för elever som går på Transportlinjen 97 Ba 18 Ungdomsmedlemskap 98 Ba 19 Avgiftsbefrielse för elevmedlemskap 98 Ba 20 Avgiftsbefrielse för gymnasieelever 100 Ba 21 Ungdomsmedlemskap 104 Ba 22 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 106 Ba 23 Rea på ungdomsmedlemskap 106 Ba 24 Ungdomsmedlemskap i facket 107 Ba 25 Ungdoms medlemskap i facket 108 Ba 26 Ungdomsmedlemskap i LO 108 Ba 27 Ungdomsmedlemskap - låg avgift 109 Ba 28 Raset 110 Ba 29 Redovisning av medlemsavgift. 113 Ba 30 Medlemsavgiftsredovisning 114 Ba 31 Avskaffande av avdrag på lön för betalning av medlemsavgiften till förbundet 116 Ba 32 Uteslutning för bristande betalning 121 Ba 33 LO-medlemskort 123 Ba 34 Ändring i 6 i förbundets stadgar 124

7 Motion nr Sid Ba 35 Ökad styrka innebär ökad strejkassa 125 Ba 36 Konfliktfond 125 Ba 37 Angående Svenska Transportarbetareförbundets stugor i Lysekil 127 Ba 38 Stugorna i Lysekil 128 Ba 39 Lysestugorna även som utbildnings och mötesplats 129 Ba 40 Arvoden vid bolagsstyrelseuppdrag 131 Ba 41 Höjd pensionsålder för funktionärerna 133 Ba 42 Nolltolerans 136 Ba 43 Reglering av vid vilka tillfällen, och hur mycket alkohol som får bekostas med förbundets eller avdelningarnas medel. 137 Ba 44 Alkoholfrihet vid all representation 138 Ba 45 Kostnadsfördelning 140 Bb Stadgefrågor Bb 13 Ändrade kongressperioder 143 Bb 14 Inför kongress för Svenska Transportarbetareförbundet vart fjärde år 143 Bb 15 Ändrade kongressperioder och ändrat beräkningsunderlag för val av kongressombud 144 Bb 16 Stadgarna, upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen och förbundets och avdelningarnas valda revisorer 147 Bb 17 Upprättande av arbetsordning för förbundsstyrelsen samt förbundets och avdelningarnas valda revisorer 148 Bb 18 Valberedning i förbundet 150 Bb 19 Val av stadgekommitté inför kongress 152 Bb 20 Stadgekommitténs förslag skall finnas färdigt innan motionstiden till kongressen går ut. 153 Bb 21 Ändring av stadgarnas 20 moment Bb 22 Obesvarad inkomstförfrågan 157 Bb 23 Avgiftsklasser 158 Bb 24 Medlemsavgiften 159 Bb 25 Ökat fokus på antirasism 162 Bb 26 Alla människors lika värde 163 Bb 27 Stadgarnas regler för inträde 164 Bb 28 Medlems rätt till enskild förhandlingshjälp 165 Bb 29 Karenstid vid medlems inträde 167 Bb 30 Förhandlingshjälp 168 Bb 31 Avdelningstillhörighet 171 Bb 33 Medlems förpliktelser - stadgarna Bb 34 Tillägg till medlemmars skyldigheter i stadgarna 174

8 Motion nr Sid Bb 35 Valbarhetshinder 176 Bb 36 Regional studieorganisatör 178 Bb 37 Förtydligande av stadgarna gällande ledamöter/revisorer, ordinarie och suppleanter. 180 Bb 38 Sammansättning av avtalsdelegation 182 Bb 39 Införande av uppförandekoden i stadgarna 183 Bb 40 Tillägg till 23 Mom 2. I Svenska Transportarbetareförbundets Stadgar 184 Bb i stadgarna 185 Bb 42 Utträde LO lokalt och regionalt 186 Bb 43 Reprensentantskapsledamöter 188 Bb 45 Stadgeändring 23 moment Bb 48 Stadgeändring 23 moment Bb mom. 4 representantskapet 192 Bb mom. 4 representantskapet 193 Bb 49 Val av studieorganisatör 196 Bb 50 Stadgeändring i 23 Mom.4 Studieorganisatör 197 Bb 51 Val av vice kassör i avdelning 199 Bb 54 Stadgeändring i 23 mom.5 Styrelse 200 Bb 55 Lokalt valberedningsarbete 202 Bb 56 Stadgarnas 23 - inrapportering av verksamhet och ekonomi 203 Bb 57 Revision/redovisning 205 Bb 59 Förtroendevalda revisorer 206 Bb 60 Yrkesrevisor i alla avdelningar 208 Bb 62 Ändring av valbarheten till avdelningsstyrelsen 209 Bb 63 Valbarhet för pensionärer 210 Bb 64 Ålderspensionärer bör kunna inneha vissa förtroendeuppdrag inom förbundet 211 C Internationellt C 1 Internationellt arbete 213 C 2 Internationellt nätverksarbete 215 Dc Arbetsrätt Dc 1 Lokal konflikträtt 217 Dc 2 Flytta strejkrätten till lokal nivå. 217 Dc 3 Anställningsvillkor vid upphandling av entreprenader 220

9 Motion nr Sid Dc 4 Rätten till återanställning 222 Dc 5 Begränsa inhyrning av arbetskraft 222 Dd Avtalsfrågor Dd 1 Lönemodell för våra kollektivavtal 225 Dd 2 Arbetsuppgifter förekommande i flera kollektivavtal 226 Dd 3 Eget kollektivavtal för Terminal/lager 229 Dd 4 Reglera AGB i kollektivavtalen 231 Dd 5 Stimulera lokala lönesystem 233 Dd 6 Definiera arbetsuppgifterna 236 Dd 7 Uppsägning av hängavtalsförbindelser 240 Dd 8 Bemanningsavtalet 242 Dd 9 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 243 Dd 10 Ackumulerad procentlön i taxiavtalet 244 Dd 11 Eget avtal för samhällsbetalda resor 245 Dd 12 Separat färdtjänstavtal 246 Dd 13 Kompetenstillägg 251 Dd 14 Kompetensutveckling måste löna sig 253 Dd 15 Lönepolitisk utveckling 254 Dd 16 Intjänande av semesterdagar åldersbaseras 257 Dd 17 Obekväm arbetstid 258 Dd 18 Obekväm arbetstid 259 Dd 19 Nattarbete 260 Dd 20 Facklig tid 262 Dd 21 Belastning och arbetsmiljö 264 Dd 22 Mindre tvätt 266 Dd 23 Oseriösa företag 267 Dd 24 Ökat medlemsinflytande 270 Eb Arbetstider Eb 1 Inför sex timmars arbetsdag 275

10 Motion nr Sid Ed Arbetsmiljö och yttre miljö Ed 1 Företagshälsovård för alla 277 Ed 2 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 3 Säkrare rastplatser för yrkeschaufförer 279 Ed 4 Kodad taxilegitimation 281 Ed 5 Kodad taxilegitimation 282 Ed 6 Taxiförarlegitimationens utformning. 283 Ed 7 Besiktning av timmerkranar 286 Ed 8 Överfallslarm i fordon 289 Ed 9 Överfallslarm i fordon 290 Ed 10 Skjutvapen på arbetsplatser 293 Ee Yttre miljö Ee 1 Rädda Östersjön! 295 Fb Ekonomisk brottslighet Fb 1 Den ekonomiska brottsligheten 299 Fb 2 Fusket inom taxinäringen 301 Fc Trafikpolitik/trafiksäkerhet Fc 1 Alkolås i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 2 Alkolås i fordon i yrkestrafik och för mobila arbetstagare 305 Fc 3 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 307 Fc 4 Obligatorisk däckkontroll av yrkestrafik vid inpassering in i Sverige 308 Fc 5 Taxi är kollektivtrafik 311 Fc 6 Utökad kontroll av taxilegitimation 313 Fc 7 Utökad kontroll av taxilegitimation 314 Fc 8 Mobiltelefon ett trafikproblem 315 Ha Organisationsfrågor Ha 1 Studieorganisatörers arbetsförhållanden i avdelningarna 317 Ha 2 Studieorganisatörs tid och tillgång till förbundets medlemsregister 318 Ha 3 Tillgång till arbetsverktyg för avdelningarnas studieorganisatörer 319

11 Motion nr Sid Ha 4 Studieorganisatör 323 Ha 5 Ändring av valförfarandet av regionala skyddsombud 324 Ha 6 Ungdomsansvarig på förbundet 326 Ha 7 Ett starkare Transport i framtiden 327 Ha 8 Regional organisationsansvarig 328 Ha 9 Förbundsfunktionärers placering i Stockholm 331 Ha 10 Personalansvar i förbundet 333 Ha 11 Personalansvarig för förbundsanställd personal 333 Ha 12 Personalvård för förbundsanställda lokalfunktionärer 336 Ha 13 Rehabiliteringsverksamhet för förbundsanställda 337 Ha 14 Årlig redovisning av policy för arbetsmiljöarbetet inom Svenska Transportarbetareförbundet 339 Ha 15 Fortlöpande utbildning för förbundets kontorister, telefonister och verksamhets-assistenter 342 Ha 16 Mentorskap 344 Ha 17 Bildande av nätverk för klubbar och skyddsombud 346 Ha 18 Gemensam telefonväxel 349 Ha 20 Angående avdelnings öppethållande 351 Ha 23 Val- och arbetsordning 353 Ha 24 Nuvarande ersättningsregler för medlemmar vid uppdrag (EFA) 354 Ha 25 EFU - stimulanspeng för medlemmars fackliga arbete/uppdrag 355 Ha 26 Klubbarnas ekonomiska medel 357 Ha 27 Värvningspremie 360 Ha 28 Kollektivavtal funktionärer 362 Hb Gränsdragningsfrågor Hb 1 Industriförbundsprincipen måste gälla fullt ut 365 Hb 2 Översyn av LOs organisationsplan 366 Hb 3 Organiserad i rätt förbund. 367 Hb 4 Organiserad i rätt förbund 368 Hc Övriga organisationsfrågor Hc 1 Layout vid nytryck av stadgarna 371 Hc 3 Angående möjligheten för sektioner och klubbar att komma åt medlemsregister för det egna verksamhetsområdet alternativt regelbundet få ut denna information 372

12 Motion nr Sid Ib Fackliga studier Ib 1 Utbildade medlemmar ger ett starkt förbund 374 Ib 2 Regionala Studiesamordnare/Ombudsmän 375 Ib 3 Behåll förbundets grundläggande utbildningstrappa i egen regi 377 Ib 4 Tvärfackliga medlemsutbildningar 378 Ib 5 Angående utbildningar för uppdrag 381 Ib 6 Angående utbildningar för uppdrag 382 Ib 7 Central studiekommitté 384 Ib 8 Införande av central studiekommitté i Sv Transportarbetareförbundet 384 Ib 9 Central studiekommitté 385 Ib 10 Ideologi 388 Ib 11 Utbildning. 390 Ib 12 Utbildning 390 Ib 13 Utbildning för valda suppleanter i förbundsstyrelsen och förbundsrådet 392 Ib 14 Utbildning av förhandlingsombud 394 Ib 15 Studier och erfarenhetskonferenser samt årlig fortbildning för fackligt förtroendevalda i bolagsstyrelser, European Works Council (EWC), företagsråd eller för de med förhandlingsmandat 396 Ib 16 Avskaffa mötesteknik från Vit och Flit utbildningarna 399 Ic Informationsfrågor Ic 1 Medlemsvärvning 401 Ic 3 Tidningen Transportarbetaren på nätet och i pappersform 401 Ic 6 Förbättra månadsinbetalningsutskicket 402 Ic 2 Opinionsbildning via LO-tidningen. 406 Ic 4 Tidningen Transportarbetare vår egen tidning? 407 Ic 5 Fackföreningsrörelsen måste ha en modern mediastrategi 408 Ic 7 Transport På Direkten 411 Ic 8 Utvärdering av Transport på Direkten 412 Ha 19 TPD även för de centrala ombudsmännen 413 Hc 2 Icke medlemmar i TPD 414 Ic 9 Avtalstexter och förbundets stadgar för medlemmar med läs- och skrivsvårigheter. 417 Ic 10 Framtagande av utbildningsmaterial som ljudböcker 418 Ic 11 Lättlästa kollektivavtal 418 Ic 12 Bättre informations- och utbildningsmaterial 423

13 Motion nr Sid Ic 13 Mångfald i Transport 425 Ic 14 Inrätta en webbshop med profilprodukter knuten till förbundets nya hemsida 427 Ic 15 Schyst lista 428 Ic 16 Svenska Transportarbetarförbundets uppförandekod vid nationella och internationella uppdrag skall göras mer tillgänglig 431 Ic 17 Distribution av Transportarbetaren 432 Ic 18 Distribution av Transportarbetaren 433 Ic 19 Tidningsbuden går en dyster framtid till mötes 433 Ja Välfärds- och försäkringsfrågor Ja 1 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 436 Ja 2 Jämlik kostnadsfördelning av semesterlönekostnader 437 Ja 3 Tandvård 440 Jb Arbetslöshetsfrågor Jb 1 Förändra a-kassan och regelverket 441 Jb 2 Arbetslöshetskassan 443 Jb 3 En rättvisare A-kassa 446 Jb 4 A-kassan 447 Jb 6 Bättre a-kassa i framtiden 448 Jb 7 A-kassan 449 Jb 5 Ersättning för fackligt arbete skall vara A-kassegrundande 451 Jc Sjukförsäkringsfrågor Jc 1 Avskaffande av karensdag 453 Jf Avtalsförsäkringar Jf 1 Pension 455 Jf 2 Högre pension/bättre ålderdom 455 Jf 3 Inkomstbortfall vid färd till och från arbetet. 457 Jf 4 Avgångsbidrag 459 Jf 5 Omställningsstödet TSL för medlemmar som får sluta sin anställning pga medicinska skäl. 460 Jf 6 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 461 Jf 7 TSL - har skapat en riktig möjlighet för många - men inte alla! 462

14 Motion nr Sid Jg Medlemsförsäkringar Jg 1 Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL för våra arbetslösa medlemmar. 464 Jg 2 Inkomstförsäkring 465 Jg 3 Förändring av inkomstförsäkringen 467 Jg 4 Förändring av inkomstförsäkringen 468 Jg 5 Ersättning från inkomstförsäkringen baseras på registrerad inkomst 470 Jg 6 Avskaffa inkomstförsäkringen 471 Jg 7 Inkomstförsäkringen skall inte ingå i medlemsavgiften 472 Jg 8 Inkomstförsäkring kontra Fritidsförsäkring. 473 Jg 9 Inkomstförsäkring 474 Jg 10 Avskaffande av inkomstförsäkringen 475 Jg 11 Inkomstförsäkringen 476 Jg 12 Inkomstförsäkring 477 Jg 13 Fritids- och olycksfallsförsäkring i medlemskapet 483 Jg 14 Utöka försäkringsskyddet för Transports medlemmar 484 Jg 15 Medlemsförsäkringar inom förbundet 484 Jg 16 Medlemsförsäkringar inom förbundet 485 Jg 17 LO:s försäkringspaket 487 Jh Övriga försäkringsfrågor Jh 1 Folksam på provision 490 Jh 2 Folksam på provision 491 Jh 3 Ordningsvakter saknar försäkringsskydd vid fortbildning 493

15 Motioner och utlåtanden

16 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Motion A 1 Offentlig upphandling Avdelning 17 Idag 2012 finns det inga krav i upphandlingarna angående sociala krav för leverantör eller underleverantörer. Det har inte funnits någon allvarlig vilja att ha schysta villkor vid offentlig upphandling. Man har vid varje tillfälle sett till lägsta pris. Men lägsta pris blir inte sällan högsta pris om man får in svart verksamhet. Dels stödjer man brottslighet, dels förlorar samhället skattepengar. I längden blir det dyr verksamhet Samtidigt konkurrerar inte företagen på lika villkor, de företag som är seriösa och vill leverera kvalitet och säkerhet har inte den möjligheten som de företag som inte betalar arbetsgivaravgifter, avtalsenliga löner, skatter m, m. EG-domstolen har skärpt reglerna för vilka sociala villkor en offentlig upphandlare får kräva av företag vid tillfälligt arbete över EU:s gränser. Vita Jobb har anpassats till detta. Företagen ska enligt tillkommande villkor i upphandlingsavtalet tillämpa motsvarande anställningsvillkor i kollektivavtal och svensk arbetsrättslagstiftning enligt den EU-lag som gäller vid tillfälligt arbete över gränserna, Utstationeringslagen. Samma regler gäller både för svenska företag och företag från ett annat EU-land. De svenska upphandlingslagarna tillåter uttryckligen att upphandlaren ställer krav på tillkommande kontraktsvillkor som föreskriver sådana sociala hänsyn.eu-lagstiftningen sätter inte hinder för sociala krav i upphandlingar. Offentlig upphandling i det nya systemet: Samma principer och viktning av kvalitet, pris och andra kriterier gäller som vid dagens system. Den avgörande skillnaden är att företaget som vinner upphandlingen måste skriva på ett kontrakt och därmed förbinda sig att följa detta. 15

17 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Huvudentreprenörerna förbinder sig inte bara att tillämpa kollektivavtalsenliga villkor i det egna bolaget, utan ska också se till att alla underleverantörer gör detsamma. Dessutom är det huvudentreprenörens ansvar att förvissa sig om att alla underleverantörer som anlitas har F-skattebevis och betalar skatter och arbetsgivaravgifter. Vi föreslår att Transport verkar för att förbundet och avdelningarna ska verka aktivt för att upphandlingsmodell Vita Jobb antas i kommunerna. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 1 I motion A 1 föreslås att förbundet och avdelningarna ska verka aktivt för att upphandlingsmodell Vita Jobb antas i kommunerna. Förbundet driver sedan en tid mycket aktivt den linje som motionären förespråkar. I ett första steg har arbetet koncentrerats till Malmö, som har långt framskridna planer på att införa Vita jobb under hösten Företrädare för Transport har också informerat ett antal andra kommuner som visat intresse för upphandlingsmodellen. Förbundet har även motionerat till LOkongressen om projektet. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion A 1 16

18 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Motion A 2 Arbetsmiljön vid upp handling Avdelning 5 I de flesta kommuner är det lägsta pris som gäller vid upphandling. Detta gör att när det är en ny upphandling kan det låga priset göra att arbetsmiljön blir sämre för våra medlemmar. Det kan vara högre arbetsbelastning eller ensamarbete där det skall vara två. Det kan också betyda att det i vissa branscher blir en lönekonkurrens med arbetstagare som t.ex. arbetar under procentlön. När en arbetstagare tvingas arbeta under procentlön kan arbetstagaren inte alls vårda eller ta ansvar för sin arbetsmiljö då han / hon är pressad att få en dagskassa som kan anses vara tillräcklig. Vi föreslår att kongressen beslutar att förbundet ska verka för att det i Lagen om upphandling förs in en paragraf som innebär att en oberoende person utses med ansvar för att kvalitetssäkra arbetsmiljön i samband med upphandlingar. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 2 I motion A 2 föreslås att förbundet ska verka för att det i lagen om upphandling förs in en paragraf som innebär att en oberoende person utses med ansvar för att kvalitetssäkra arbetsmiljön i samband med upphandlingar. 17

19 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Förbundsstyrelsen arbetar ständigt med att förbättra villkoren för våra medlemmar och har med hjälp av upphandlingsmodellen Vita jobb och kvalitetsprojektet Schysta villkor som utformat verktyg för att säkra en trygg arbetsmiljö och kravet på kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar. Förbundsstyrelsens arbete med Vita jobb och andra initiativ leder på sikt till det motionären vill uppnå samtidigt som vi behåller rätten att definiera vad som är en god arbetsmiljö. Att införa en kvalitetssäkrande roll vid upphandling skulle kräva väldigt mycket resurser. Det skulle innebära att en stor grupp av tillsynsmän reste runt, eller var stationerade, i Sveriges 290 kommuner och arbetade med kvalitetssäkring. Detta skulle innebära att de dels ansvarade för att upphandlingen går rätt till och dels att det upphandlade företaget sköter sina åtaganden. Ett annat problem med införandet av ett sådant kontrollorgan är att vi riskerar mista tolkningsföreträdet i dessa frågor. Vi vet vad god arbetsmiljö är och vi vet hur ett kollektivavtalsenligt avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare ser ut. Men den oberoende personen kan ha en helt annan definition av begreppet arbetsmiljö eller kollektivavtalsenliga villkor. En sådan instans kan legitimera en sämre arbetsmiljö än den vi eftersträvar och därmed är det fackliga arbetet en bättre väg att gå för att säkra arbetarnas villkor vid upphandlingar. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att avslå motion A 2 Motion A 3 Det utbredda fusket inom åkerinäringen Avdelning 12 18

20 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Svensk åkerinäring är snart inte längre svensk, åtminstone om man ser till dem som sitter bakom ratten. Chaufförer, ofta från de före detta öststaterna, tjänar långt under vad våra kollektivavtal kräver och bor i lastbilen veckor i streck, under miserabla förhållanden. Det är till och med så att vi måste skämmas för hur den utländska arbetskraften behandlas. Samtidigt riskerar seriösa arbetsgivare att konkurreras ut av alla fuskare och att löner och arbetsvillkor pressas nedåt för alla löntagare. Svenska staten går miste om hundratals miljoner i skattebortfall och avgifter när åkerier smiter från att uppfylla sina skyldigheter. En stor bov i sammanhanget är de utländska bemanningsföretag som etablerat sig i näringen och som erbjuder chaufförer till priser som långt underskrider våra avtalsmässiga löner. Ett annat problem är de förare som med F-skattsedel betraktas som egna företagare och inte räknas som anställda. Det krävs politiska beslut för att ändra på förhållandena och de viktigaste frågorna kan sammanställas sålunda: Arbetstagare med endast en uppdragsgivare skall inte få erhålla F-skattsedel Utländska bemanningsföretag måste ha registrerad representant i Sverige som svarar för företaget och kan underteckna kollektivavtal Lägg huvudansvar på det företag som utnyttjar andra företag och entreprenörer så att huvudföretaget är skyldigt att tillse att underleverantörerna har sina papper i ordning Skärp straffsatserna betydligt för de företag som inte följer reglerna. Lägg ansvaret på arbetsgivaren i första hand och inte på chaufförerna som utnyttjas Skärp kontrollen av efterlevnaden längs vägarna och låt polisen prioritera just dessa frågor. Se till att anmälningarna från kon- 19

21 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 trollerna utreds i botten av åklagare som ofta systematiskt lägger ner anmälningarna i brist på resurser. Kräv ett socialt protokoll i EU:s fördrag där det slås fast att svenska kollektivavtal ska gälla alla som arbetar i Sverige Vi föreslår att kongressen beslutar att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag att med kraft och i samarbete med andra förbund och organisationer påverka politiker och myndigheter för att ovanstående avarter ska bli omöjliga att utnyttja. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 3 I motion A3 föreslås att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag att med kraft och i samarbete med andra förbund och organisationer påverka politiker och myndigheter för att ovanstående avarter ska bli omöjliga att utnyttja. Motionens krav riktas mot en rad missförhållanden i framförallt åkeribranschen. Bland annat nämns olika former av lönedumpning och missbruket av kedjor av underentreprenörer. Motionen ställer också krav på tydligare sanktioner och ett socialt protokoll i EU:s fördrag. Förbundsstyrelsen arbetar redan mycket aktivt med de problem som motionären lyfter. Detsamma gäller när det kommer till lösningsförslagen. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion A 3 20

22 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Motion A 4 Konsekvenser av cabotagetrafik Avdelning 6 På senare år har det blivit allt vanligare med att utländska åkerier bedriver inrikestransporter i Sverige med utländska fordon och utländska förare. Detta innebär då att konkurrensen för svenska seriösa åkerier snedvrids och därmed kommer svenska chaufförers löner i otakt. Östeuropéerna kommer med skrothögar till ekipage, inga villkor och kör för en mycket billig penning. Östeuropéer har inga krav på yrkeskompetensbevis och erfarenheter på chaufförerna. Har man bara ett lastbilskörkort kan man köra. Man har undermåliga fordon som sedan körs runt i Norden och kör inrikestrafik i väntan på returgods. Vi föreslår att kongressen beslutar att förbundet verkar för hårdare regler inom cabotagetrafiken för sundare konkurrens inom åkerinäringen Förbundsstyrelsens utlåtande över motion A 4 I motion A 4 föreslås att förbundet verkar för hårdare regler inom cabotagetrafiken för sundare konkurrens inom åkerinäringen Under de senaste åren har Transport arbetat hårt med de problemfält som motionen tar upp. Arbetet har bedrivits såväl internationellt som nationellt. Det har inriktats på att påverka lagstiftning och lagtolkning, men också på att driva fram en effektivare myndighetskontroll. 21

23 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Arbetet har i någon mån underlättats av att EU skapat tillämpningsregler som i sin tur underlättar kontroll, men ingenting talar för att problemen med illegal inrikestrafik och gränsöverskridande lönedumpning får en snabb och positiv lösning. Tvärtom uppstår snart ett akut behov av nya insatser där förbundet måste hantera EU-kommissionens planer på att öppna hela EU för en gemensam åkerimarknad och ersätta cabotagereglerna med någon form av social stadga som ska motverka lönedumpning. Det arbetet kommer att ha mycket hög prioritet i Transport under de kommande åren. Styrelsen föreslår att kongressen beslutar att bifalla motion A 4 Motion A 5 Reglering av privat arbetsförmedling. Avdelning 2 Privata arbetsförmedlingar, eller som det i dag kallas Bemanningsföretag, var reglerade fram till 1992 genom 1935 års arbetsförmedlingslag. Enligt 1935 års arbetsförmedlingslag var uthyrning av arbetskraft att anse som straffbar olaga arbetsförmedling och därmed förbjuden. Efter avregleringen1992 legaliserades privata arbetsförmedlare vilka vi idag kallar bemanningsföretag. Anställningstryggheten på hela den svenska arbetsmarknaden har efter avregleringen försämrats. Även om vi i framtiden lyckas organisera de som arbetar i branschen måste vi ställa oss frågan om det är så vi vill att vår framtida arbetsmarknad ska utvecklas. 22

24 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Vi föreslår att kongressen beslutar att kongressen beslutar att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till Motion A 6 Reglering av privat arbetsförmedling. Avdelning 3 Privata arbetsförmedlingar, eller som det i dag kallas Bemanningsföretag, var reglerade fram till 1992 genom 1935 års arbetsförmedlingslag. Enligt 1935 års arbetsförmedlingslag var uthyrning av arbetskraft att anse som straffbar olaga arbetsförmedling och därmed förbjuden. Efter avregleringen1992 legaliserades privata arbetsförmedlare vilka vi idag kallar bemanningsföretag. Anställningstryggheten på hela den svenska arbetsmarknaden har efter avregleringen försämrats. Även om vi i framtiden lyckas organisera de som arbetar i branschen måste vi ställa oss frågan om det är så vi vill att vår framtida arbetsmarknad ska utvecklas. Vi föreslår att kongressen beslutar att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till

25 Politik och fackföreningens roll. Motionerna A 1 A 30 Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna A 5 och A 6 I motion A 5 föreslås att kongressen beslutar att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till I motion A 6 föreslås att Svenska Transportarbetareförbundet ska verka för en återreglering till 1935 års lag om privat arbetsförmedling som gällde fram till Arbetsmarknaden är inte densamma som den var innan 1992 och bemanningsföretagen har blivit en del av samhället och samhällsutvecklingen. Kravet på flexibilitet har alltid varit stort bland arbetsgivarna och de har på en mängd sätt sökt varianter för att få kontrollen över antalet anställda vid olika tidpunkter, t.ex. vid produktionstoppar och ekonomiska kriser som raderar efterfrågan. Bemanningsföretagens snabba uppgång beror till stor del på att de kan erbjudan den efterfrågade flexibiliteten. Förbundsstyrelsen ställer sig frågande till om en fullständig återreglering till 1935 år lag om privat arbetsförmedling skulle ge en tryggare och mer stabil arbetsmarknad. Den stora merparten av alla bemanningsföretag har idag kollektivavtal och med det som stöd efterlever vi våra krav på att en bemanningsanställd skall kosta mer att anlita än en anställd samt att antalet bemanningsanställda på en arbetsplats skall vara reglerat. Att förbjuda bemanningsföretag skulle inte per automatik göra arbetsmarknaden tryggare och mindre flexibel. Det är inte bemanningsföretagen som skapat den arbetsmarknad vi ser idag. De är snarare en effekt av den. Det finns fortfarande oseriösa företag som hyr ut personal och det finns oseriösa företag som hyr in personal. Men när kraven 24

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh

Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden 3 Hb Jh Motioner och utlåtanden Motionerna Bb 1 Bb 12, samt Bb 32, Bb 44, Bb 52, Bb 53, Bb 58 och Bb 61 återfinns i förbundsstyrelsens stadgerapport Motionerna Ha 21 och Ha 22 återfinns

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012

LANDSORGANISATIONENS KONGRESS 2012 1.01 A llmän arbetsförsäk ring Sektion 01, Sune Gidgård I socialdemokratiska partiets R ådslag om jobb i början av 2008 förde jag tillsammans med tre kamrater fram idén om en allmän sysselsättningsförsäkring.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation

Dagordningens punkt 18 Vår organisation Utlåtande Medlemsavgift och medlemsförsäkringar motionerna B200 B246, utom B215 2:a attsatsen och B246 2:a att-satsen Förbundets ekonomi Förbundsstyrelsen har gett ekonomikommittén i uppdrag att inför

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden

Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Stärk myndigheterna för mer ordning och reda på arbetsmarknaden Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Förord 4 Inledning 5 Varför finns inga gratisluncher? 6 Hur bidrar Migrationsverket till ordning och

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Motion A13 Malmö arbetarekommun Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete

Motion A13 Malmö arbetarekommun Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete Motioner från Malmö Motion A13 Grunden för en socialdemokratisk politik för arbete Två frågor har under många år definierat socialdemokratin; arbete och välfärd. Inom dessa två områden har vi satt vår

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Motioner med yttranden

Motioner med yttranden Motioner med yttranden Motioner och yttranden Innehåll Motion Sida Värdegrund 1. Martin Klepke angående värdegrund i stadgar och idéprogram 5 2. Mälardalens frilansklubb angående Journalistförbundets värdegrund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer